; ITR-3-in- Hindi-for- AY-2011-12- Financial- Year-2010-11
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ITR-3-in- Hindi-for- AY-2011-12- Financial- Year-2010-11

VIEWS: 58 PAGES: 7

 • pg 1
									                                                         £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ                                           ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ
                                    [AäºÉä BªÉÉÎ−]ªÉÉå/ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖƤÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä {ÉEàÉÉç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
   |É°ô{É                +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É-3                     BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cè]
                                                [BÉßE{ɪÉÉ +ÉɪÉ-BÉE® ÉÊxɪÉàÉ, 1962 BÉEÉ ÉÊxɪÉàÉ 12 näÉÊJÉA]
                                                        (ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶É £ÉÉÒ näÉÊJÉA)
                                                                                                             2011 - 12

 £ÉÉMÉ BÉE- ºÉÉvÉÉ®hÉ                        ºÉÉvÉÉ®hÉ
                      |ÉlÉàÉ xÉÉàÉ                     àÉvªÉ xÉÉàÉ                    +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ                   ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ. ({ÉèxÉ)


                     {ÉDãÉè]./ uÉ® / ¤ãÉÉBÉE ºÉÆ0                         {ÉÉÊ®ºÉ®/£É´ÉxÉ /MÉÉÆ´É BÉEÉ xÉÉàÉ                       |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)
                                                                                                        BªÉÉÎ−]              ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖƤÉ
                     àÉÉMÉÇ/MÉãÉÉÒ/bÉBÉEPÉ®                             FÉäjÉ/ +ɴɺlÉÉxÉ                               VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ( ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)
   BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ




                                                                                                      (BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)
                                                                                                         /     /
                     xÉMÉ®/ ¶Éc®/ ÉÊVÉãÉÉ                             ®ÉVªÉ                ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb               ÉËãÉMÉ (BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå) (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)

                                                                                                         {ÉÖ°ô−É                     ºjÉÉÒ
                     ÉÊxÉ´ÉɺÉ/BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ AºÉ0]ÉÒ0bÉÒ0 BÉEÉäb ºÉÉÊciÉ {ÉEÉäxÉ xÉÆ0              àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0                        ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ |É´ÉMÉÇ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)
                                                                                                        ºÉ®BÉEÉ®       ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäBÉD]® ABÉEBÉE
                                                                                                         +ÉxªÉ
                     <Ç àÉäãÉ {ÉiÉÉ                                                                        +ÉɪÉ-BÉE® ´ÉÉbÇ/ºÉÉÌBÉEãÉ


                     ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) [BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ0 7 näÉÊJÉA]
                                         ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ - 139(1) ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ - 139(4)             {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 139(5)
                     ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå               142 (1)                148                                153BÉE/153MÉ
                     ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ®ºÉÉÒn ºÉÆ0 +ÉÉè® àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
   ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ




                     BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å * (ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)                                                                       /      /
                     ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)                ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ           +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ         ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ xÉcÉÓ
                      BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ? (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)          cÉÆ                     xÉcÉÓ
                      ªÉÉÊn cÉÆ cè iÉÉä BÉßE{ɪÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå -
                     (BÉE) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
                     (JÉ) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
                     (MÉ) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ)

                                                                 £ÉÉMÉ - JÉ
  £ÉÉMÉ JÉ - BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ      BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
     1 ´ÉäiÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ 6)                                                                             1
                   2   MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉߺÉÆ BÉEÉ 3MÉ) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                                 2
                   3   BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ 6 vi) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cÉä iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)             3
                   4   {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                       BÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉÖEãÉ +ÉɪÉ




                            i  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ( vÉÉ®É 111 BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉU BÉEÉ BÉE 5 )       4 BÉE i
                           ii +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ( +ÉxªÉ) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉU BÉEÉ BÉE 6)                    4 BÉE ii
                          iii BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (4 BÉE i +4 BÉE ii) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)       4 BÉE iii
                              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉU BÉEÉ BÉE4)
                       JÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉU BÉEÉ JÉ5) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)          4 JÉ
                        MÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É (4 BÉE iii + 4 JÉ) (ªÉÉÊn 4MÉ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                              4  MÉ
                   5   +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉɪÉ
                       BÉE nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ hÉvÉ BÉEÉ 3) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)           5 BÉE
                       JÉ nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ hÉvÉ BÉEÉ 4MÉ) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                    5 JÉ
                       MÉ ªÉÉäMÉ (5BÉE + 5JÉ) ( ªÉÉÊn 5MÉ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                                         5 MÉ
                   6 ªÉÉäMÉ (1+2+3 +4      MÉ+5 MÉ)                                                                6


<ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEU xÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉ º]ÉÆ{É xÉ ãÉMÉÉAÆ (¤ÉÉ® BÉEÉäb BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ)                                                         BÉEä´ÉãÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ={ɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
                                                                                                    ®ºÉÉÒn ºÉÆ.
                                                                                                       iÉÉ®ÉÒJÉ

                                                                                                       |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÖc® +ÉÉè®
                                                                                                       cºiÉÉFÉ®


                  7   6 BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. BÉEä 2vii, 3vii +ÉÉè® 4 vii BÉEÉ ªÉÉäMÉ)       7
                  8   SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (6-7) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ ºiÉÆ£É 5  BÉEÉ ªÉÉäMÉ £ÉÉÒ)         8
                  9   8 BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. BÉEÉ 2vii)                      9
                 10   ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (8-9) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. BÉEÉ 3vii £ÉÉÒ)                                               10
                 11  +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VIBÉE BÉEÉ hÉ)                                                    11
                 12   BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (10-11)                                                                             12
                 13   ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉɪÉ/ n® BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ        (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 4)                         13
                 14 ‘ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ  +Éɪɒ (12+13)                                                                          14
                 15   +ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ xi)                                  15


£ÉÉMÉ JÉ - BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
    1 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE®

        BÉE ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå {É® BÉE®                                                    1  BÉE
                      JÉ ÉʴɶÉä−É n®Éå {É® BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉʴɶÉä−É +ÉÉªÉ BÉEÉ 11)                    1  JÉ
                      MÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® (1 BÉE + 1 JÉ)                                                          1  MÉ
                  2   ÉʶÉFÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1MÉ {É® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉʶÉFÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® £ÉÉÒ cè                                 2
                  3   ºÉBÉEãÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É (1 MÉ + 2 + 3)                                                                   3
                  4   BÉE® UÚ]
BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ




                      BÉE vÉÉ®É 89                                      4BÉE
                      JÉ vÉÉ®É 90                                      4JÉ
                      MÉ vÉÉ®É 91                                      4MÉ
                      PÉ  ªÉÉäMÉ (4BÉE + 4JÉ +4MÉ)                                                                    4PÉ
                  5   ºÉBÉEãÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É (3 – 4PÉ)                                                                     5
                  6   ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ
                      BÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ( vÉÉ®É 234 BÉE)           6BÉE

                      JÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ( vÉÉ®É 234JÉ)        6JÉ
                      MÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä +ÉɺlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234 MÉ)              6MÉ

                      PÉ BÉÖEãÉ ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ (6BÉE +6JÉ +6MÉ)                                                              6PÉ
                  7   ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÉÉʪÉi´É (5+ 6PÉ)                                                                     7
                  8   ºÉÆnkÉ BÉE®
                      BÉE +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉɪÉBÉE® ºÉä)                             8BÉE
ºÉÆnkÉ BÉE®




                         »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ         8JÉ
                      JÉ
                        1 BÉEä ºiÉÆ£É 7 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 2 BÉEä ºiÉÆ£É 7 BÉEÉ
                      MÉ º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉɪÉBÉE® ºÉä)                           8MÉ
                      PÉ ºÉÆnkÉ BÉÖEãÉ BÉE® (8BÉE +8JÉ +8MÉ)                                                               8PÉ
                  9  ºÉÆnäªÉ BÉE® (ªÉÉÊn 7 8PÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ÉÊãÉJÉå, +ÉxªÉlÉÉ ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                                             9
                 10  |ÉÉÊiÉnÉªÉ (ªÉÉÊn 8PÉ 7 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè)                                                                10

                 11  +É{ÉxÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉå (ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE)
|ÉÉÊiÉnɪÉ




                 12  +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEºÉºÉä SÉÉciÉä cé ? SÉèBÉE uÉ®É, ªÉÉ           +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä VÉàÉÉ BÉE®BÉEä (VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä iÉÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ           )
                 13  ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉè®É nå
                 AàÉ+ÉÉ<ǺÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäb                                      JÉÉiÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® (VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ )     ¤ÉSÉiÉ                    SÉÉãÉÚ

                                                                   ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
   àÉé,    .....................................................           VÉÉä   .........................................       BÉEÉ  {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ cÚÆ, ºlÉɪÉÉÒ   ãÉäJÉÉ  ºÉÆJªÉÉ,
   ........................................ BÉEÉ vÉÉ®BÉE cÚÆ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSɪÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ
   +ÉÉè® Éʴɶ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉàÉå nÉ̶ÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉʶÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉiªÉiÉ& BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2011-2012
   ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉɪÉ-BÉE® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå +ÉɪÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1961 BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé *

      ºlÉÉxÉ                                                 iÉÉ®ÉÒJÉ                            ªÉcÉÆ cºiÉÉFÉ® BÉE®å
 14      ªÉÉÊn ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É nå:
   BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ.      BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ                          BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ®

   ªÉÉÊn BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ                                    15

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ       ´ÉäiÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
    ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ                                                                        ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ)

         ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ                           xÉMÉ®/ ¶Éc®                        ®ÉVªÉ                    ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb

         1   ´ÉäiÉxÉ (ºÉ£ÉÉÒ £ÉkÉÉå, {ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉå +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉ£É BÉEÉä UÉä½BÉE®)                                   1
´ÉäiÉxÉ




         2   vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ £ÉkÉä (xÉÉÒSÉä 6 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)       2
         3   UÚ] xÉ |ÉÉ{iÉ £ÉkÉä (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)                                                3
         4   {ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)                                            4
         5   ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉ£É (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)                                             5
         6 ‘  ´ÉäiÉxÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (1+3+4+5)                                                   6



+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä näJÉå)
            ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 BÉEÉ {ÉiÉÉ                           xÉMÉ®/ ¶Éc®                           ®ÉVªÉ              ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb
         1


            (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)     ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cÉä       ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ                      ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ({ÉèxÉ) ( ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)


                ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä
             BÉE                                                                           1  BÉE
                +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ)
            JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ                 2JÉ
             MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®                       2MÉ
             PÉ ªÉÉäMÉ (1 JÉ + 1 MÉ)                                    2PÉ
             R +ÉÉÊiɶÉä−É (1 BÉE – 1 PÉ)                                                              1  R
             SÉ 2R BÉEÉ 30%                                         2SÉ
             U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                         2U
            VÉ ªÉÉäMÉ (2SÉ + 2U)                                                                   1  VÉ
MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ




            ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 ºÉä +ÉÉªÉ (1 R – 1 VÉ)                                                        1  ZÉ
            ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 BÉEÉ {ÉiÉÉ                            xÉMÉ®/ ¶Éc®                          ®ÉVªÉ              ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb
         2


            (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)     ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cÉä       ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ                      ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉèxÉ


        ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä
             BÉE                                                                    2 BÉE
        +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ)
      JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ               2 JÉ
      MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®                     2 MÉ
      PÉ ªÉÉäMÉ (2 JÉ + 2 MÉ)                                   2 PÉ
      R +ÉÉÊiɶÉä−É (2 BÉE – 2 PÉ)                                                               2 R
      SÉ 2 R BÉEÉ 30%                                       2 SÉ
      U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                        2 U
      VÉ ªÉÉäMÉ (2 SÉ + 2 U)                                                                  2 VÉ
      ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 ºÉä +ÉÉªÉ (2 R – 2 VÉ)                                                        2 ZÉ
    3 “ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +Éɪɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉɪÉ
      BÉE vÉÉ®É 25 BÉE/ BÉE BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ                               3 BÉE
      JÉ 30 % BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ vÉÉ®É 25 JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ                  3 JÉ
      MÉ ªÉÉäMÉ (3 BÉE + 3 JÉ + 1 ZÉ + 2 ZÉ)                                                          3 MÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ► BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å
 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÉæ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVɺÉàÉå +ÉÉ{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉå
                 =xÉ {ÉEàÉÉæ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉä
                 μÉEàÉ             {ÉEàÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ              {ÉEàÉÇ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ     {ÉEàÉÇ BÉEä ãÉÉ£É àÉå +ÉÆ¶É  +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ      {ÉEàÉÇ àÉå 31 àÉÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ
                 ºÉÆ0                                         ºÉÆJªÉÉ             BÉEÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ                         +ÉÉÊiɶÉä−É
                                                                                                              ii
  £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ


                                                                                           i
                 1
                 2
                 3
                 4
                 5
                 6      ªÉÉäMÉ


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ                           ÉÊVɺÉBÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè, =xÉ {ÉEàÉÉç ºÉä AäºÉÉ ¤ªÉÉè®É
                     {ÉEàÉÇ ºÉÆJªÉÉ   {ÉEàÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxɺÉ,     {ÉEàÉÇ ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {É® |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ       ªÉÉäMÉ     iv ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ        ¶ÉÖr +ÉɪÉ
                μÉEàÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ<ÇA{ÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE                                ii + iii                           iv - v
                        ºÉä )
                ºÉÆ0
 {ÉEàÉÉæ ºÉä +ÉɪÉ




                                          ii                    iii                 iv            v                 vi
                 1
                 2
                 3
                 4
                 5
     6     ªÉÉäMÉ
 ÉÊ]{{ÉhÉ ► BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ--ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É    {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
      +É +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
          1   AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä ÉÊVɺÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè                        1
          2 +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä
               BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÚãªÉ                            2 BÉE
              JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                   i   +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ                                         JÉ i
                   ii ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ                                           JÉ ii
                  iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                                            JÉ iii
                  iv ªÉÉäMÉ ( i + ii + iii)                                           JÉ iv
               MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (2 BÉE – JÉ iv)                                            2 MÉ
               PÉ vÉÉ®É 94(7) ªÉÉ 94(8)BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ(BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå) 2 PÉ
               R vÉÉ®É 54 JÉ /54 PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                                    2 R
               SÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (2 MÉ – 2 PÉ – 2 R)                                             2 SÉ
          3 vÉÉ®É 54 JÉ /54 PÉ/54RMÉ/54RPÉ /54 U/54 UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ                   +É3
          4 BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1 + 2 SÉ + BÉE3)                                                 4
          5 4 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ vÉÉ®É 111 BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É                                     +É5
          6 vÉÉ®É 111 BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+É4 – +É5)                                   +É6
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É




     +ÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
          1 AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä ÉÊVɺÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè                          1
                     2 +ÉxªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉÆ, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
                        BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÚãªÉ                        2 BÉE
                        JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ]
                            i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ     JÉ i
                            ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ    JÉ ii
                            iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                         JÉ iii
                            iv ªÉÉäMÉ (JÉ i + JÉ ii + JÉ iii)                    JÉ iv
                        MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (2 BÉE – JÉ iv)                         2 MÉ
                        PÉ vÉÉ®É 54/54 JÉ / 54 PÉ/54 RMÉ/54 SÉ/ 54 U/54 UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 2 PÉ
                        R ¶ÉÖr +ÉÉÊiɶÉä−É (2 MÉ – 2 PÉ)                                                 2  R
                     3  +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉÆ VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
                        BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÚãªÉ                        3 BÉE
                        JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                            i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA ÉʤÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ            JÉ i
                            ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA ÉʤÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ           JÉ ii
                            iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                         JÉ iii
                            iv ªÉÉäMÉ (JÉ i + JÉ ii + JÉ iii)                    JÉ iv
                        MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (4 BÉE – JÉ iv)                         3 MÉ
                        PÉ vÉÉ®É 54/54 JÉ / 54 PÉ/54 RMÉ/54 SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ            3 PÉ
                        R ¶ÉÖr +ÉÉÊiɶÉä−É (3MÉ--3PÉ)                                                        3R
                     4  vÉÉ®É 54/54JÉ/54 PÉ /54 R MÉ/54 R PÉ /54 SÉ/54 UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä            +ÉÉ 4
                       ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ
                     5  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ ªÉÉäMÉ (1 + 2 R + [ (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 2R BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)+ 3 R ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä   +ÉÉ5
                       3R BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå) +4 ]
                 < “{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉɣɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (BÉE 6 + JÉ 5) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä JÉ5 BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                <
                 <Ç {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ |ÉÉän£É´ÉxÉ/|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

                       iÉÉ®ÉÒJÉ                                                        15/9 iÉBÉE     16/9 ºÉä 15/12 16/12 ºÉä 15/3 16/3 to
                                                                                     (i)          iÉBÉE     iÉBÉE   31/3
                     1  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè
                       ( ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉʤÉxÉÉ)-
                       AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä BÉEÉäb 22 cè, BÉE® n® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn ¤ÉÉÒ3<Ç ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

                    2.  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
                       ( ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉʤÉxÉÉ)-
                       AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä BÉEÉäb 21 cè, BÉE® n® 20 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn (¤ÉÉÒ5-¤ÉÉÒ3<Ç) ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå
                     3  111A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE-
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉäb 1A cè, BÉE® n® 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn A7ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

                    4.  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxªÉ-
                       ºÉÉàÉÉxªÉ n® {É® BÉE®ÉvÉäªÉ ;
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
                       +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn A8ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

     ÉÊ]{{ÉhÉ► BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å

  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ       +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉɪÉ
       1 +ÉɪÉ
         BÉE ãÉÉ£ÉÉƶÉ, ºÉBÉEãÉ                                  1 BÉE
         JÉ ¤ªÉÉVÉ, ºÉBÉEãÉ                                    1 JÉ
         MÉ àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ, ºÉƪÉÆjÉÉå, £É´ÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ              1 MÉ
         PÉ +ÉxªÉ, ºÉBÉEãÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàɺ´É ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)   1 PÉ
         R ªÉÉäMÉ (1 BÉE + 1 JÉ + 1 MÉ + 1 PÉ)                                                        1R
         SÉ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ:-
              i BªÉªÉ/ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ                             SÉ i
   +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ




              ii +É´ÉFɪÉhÉ                                  SÉ ii
             iii ªÉÉäMÉ                                    SÉ iii
         U +ÉÉÊiɶÉä−É(1 R – SÉ iii)                                                             1 U
       2 ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉå, {ÉcäÉÊãɪÉÉå, PÉÖ½nÉè½ +ÉÉÉÊn VÉÉÒiÉxÉÉ                                                   2
       3 +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)(1 U + 2) ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 1U BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå )           3
       4 nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É ºÉä +ÉɪÉ
         BÉE |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ                                     4 BÉE
         JÉ (4) BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉå              4 JÉ
         MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (4 BÉE – 4 JÉ)                                                            4 MÉ
       5 “+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +Éɪɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ ( 3 + 4 MÉ) ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 4MÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå +ÉÉè® 4MÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ 5
        +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉå)
   ÉÊ]{{ÉhÉ► BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å

 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
                 SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
 cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
      μÉEàÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ      SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ (<ºÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉÉÊxÉ         SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ
     ºÉÆ.                   ºiÉÆ£É BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ £É®å VÉ¤É BÉEÉ àÉÖVÉ®É                                   cÉÉÊxÉ (®äºÉ BÉEä PÉÉä½Éå ºÉä SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
 SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ




                          +ÉÉªÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä ªÉÉ                                              cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)BÉEÉ àÉÖVÉ®É   ¶Éä−É +ÉɪÉ
                          ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä)        BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ 5=1-2-3-4
                                           3MÉ)                       BÉEÉ.´Éß BÉEÉ 6 vi )        »ÉÉäiÉ BÉEÉ 3)
ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ




                                  1                    2                    3
                              i   ´ÉäiÉxÉ
                              ii  MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
                              iii  BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ
                              iv  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
                                +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                              v   nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
                                +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                              vi  +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (ÉÊVɺÉBÉEä
                                +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉè½ BÉEä PÉÉä½ä
                                ®JÉxÉä ºÉä ãÉÉ£É £ÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
                                ãÉÉì]®ÉÒ     ºÉä    VÉÉÒiÉ
                                ºÉÉÎààÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè)
                              vii BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ àÉÖVÉ®É
                              viii àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¶Éä−É cÉÉÊxÉ

  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ {Éß´ÉÇ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
     μÉEàÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ            +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ        +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ àÉÖVÉ®É                                                  àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ SÉÉãÉÖ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
     ºÉÆ.                         ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ                                                                                 ¶Éä−É +ÉɪÉ
                                BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä
                                {ɶSÉÉiÉ +ÉɪÉ
                                                                                 1                                   2                                3
   +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ




                              i   ´ÉäiÉxÉ
                              ii   MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
                              iii BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ
                              iv   +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                              v   nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                              vi +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉè½
                                BÉEä PÉÉä½ä ®JÉxÉä ºÉä ãÉÉ£É £ÉÉÒ cè
                                ÉËBÉEiÉÖ ãÉÉì]®ÉÒ ºÉä VÉÉÒiÉ ºÉÉÎààÉãÉiÉ
                                xÉcÉÓ cè))
                              vii +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ àÉÖVÉ®É
                              viii àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¶Éä−É SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ - ªÉÉäMÉ             (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3+ vi3)


  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ                             +ÉÉM+ÉÉMÉÉàÉÉÒ    ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É É+ÉÉMÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxɪÉxÉ
                              μÉEàÉ   ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ                         {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ    MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ  BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ    nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ cÉÉÊxÉ (nÉè½ BÉEä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ cÉÉÊxÉ
                              ºÉÆ.                                     iÉÉ®ÉÒJÉ           cÉÉÊxÉ                 cÉÉÊxÉ             cÉÉÊxÉ           PÉÉä½Éå ºÉä cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä
                                                                     (ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)                                                                     º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä)
                                i   2003-04
                                ii  2004-05
                                iii 2005-06
 cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ +ÉOÉxɪÉxÉ




                                iv 2006-07
                                v   2007-08
                                vi 2008-09
                                vii 2009-10
                                viii 2010-11
                                ix   {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ

                                x +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
                                 cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                                xi 2011-12 ( SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ)
                                xii   +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÉë BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ



 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-                            VI BÉE
                                                    +ÉvªÉÉªÉ VI- BÉE (vÉÉ®É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                                   BÉE80    MÉ                                          VÉ  80   R
                                   JÉ 80    MÉMÉMÉ                                        ZÉ  80   U
BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ




                                   MÉ 80    MÉMÉPÉ                                        \É  80   UU
                                   PÉ 80    MÉMÉSÉ                                        ]   80   UUBÉE
                                   R 80    PÉ                                          ~   80   UUMÉ
                                   SÉ 80    PÉPÉ                                         b   80   nnJÉ
                                   U 80    PÉPÉJÉ                                        f   80   {É
                   hÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (BÉE ºÉä f BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                                    hÉ


   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ               ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå ({ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ, +ɴɪɺBÉE ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊn) BÉEÉÒ +ÉɪÉ
 μÉEàÉ ºÉÆ.              BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ                BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ                  ºÉƤÉÆvÉ           +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ®BÉEàÉ (°ô.)
             1
             2
             3



  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ÉʴɶÉä−É +ÉÉªÉ                  ÉʴɶÉä−É n®Éå {É® +ÉɪÉBÉE® ºÉä |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ [ BÉßE{ɪÉÉ vÉÉ®É BÉEÉäb +ÉÉè® BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆJªÉÉ 9 (iii) näÉÊJÉA ]
               μÉEàÉ   ºÉäBÉDºÉxÉ       ÉʴɶÉä−É        +ÉÉªÉ          =ºÉ {É® BÉE®       μÉEàÉ ºÉäBÉDºÉxÉ      ÉʴɶÉä−É n®      +ÉÉªÉ      =ºÉ {É® BÉE®
                ºÉÆ.    BÉEÉäb        n®(%)           i               ii        ºÉÆ. BÉEÉäb          (%)          i          ii
                1              15                                         6
                      1A
  ÉʴɶÉä−É n®




                2      22       10                                         7
                3      21       20                                         8
                4              30                                         9
                    5 ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ
                5                                                       10
                11                                                                                 ªÉÉäMÉ  (1ii  ºÉä  10
                                                               ii)



   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ                         UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉɪÉ)
                1   ¤ªÉÉVÉ ºÉä +ÉÉªÉ                                                                      1
                2   ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä +ÉÉªÉ                                                                    2
   UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉɪÉ




                3   nÉÒPÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ÉÊVɺÉ{É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè                      3
                4   ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉɪÉ/ n® BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ                                           4
                5   {ÉEàÉÇ BÉEä ãÉÉ£É àÉå +ÉƶÉ/A+ÉÉä{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn                                                        5
                6   +ÉxªÉ                                                                           6
                7   ªÉÉäMÉ (1+2+3+4+5+6)                                                                    7


 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉɪÉBÉE®                   +ÉɪÉ-BÉE® BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
             μÉEàÉ            ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉäb         ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ) SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆ.        ®BÉEàÉ (°ô.)
             ºÉÆ.
                i
  BÉE® ºÉÆnɪÉ




                ii
                iii
                iv
                v

               ÉÊ]{{ÉhÉ► £ÉÉMÉ JÉ - ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ. 9BÉE +ÉÉè® 9MÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊãÉJÉå *

 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-»ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 1 ´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEä ¤ªÉÉè®ä [ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉEÉå) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
               μÉEàÉ ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ               ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ              ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ    BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉÖEãÉ BÉE®
´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE®




               ºÉÆ. (]èxÉ)
                (1)               (2)                             (3)                            (4)                     (5)
                i
    BÉE]ÉèiÉÉÒ




                ii



 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-»ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
                       +ÉÉªÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEä ¤ªÉÉè®ä [BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ (BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 16BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
 MɪÉÉ BÉE® 2
     μÉEàÉ BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ         BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ             BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉÖEãÉ BÉE® <ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® »ÉÉäiÉ {É®




     ºÉÆ. JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ)                                                                  MÉ<Ç (4) àÉå ºÉä ®BÉEàÉ
                (1)            (2)                          (3)                           (4)                      (5)
   BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ




                i

                ii

  ÉÊ]{{ÉhÉ                  BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEä ºiÉÆ£É 7 +ÉÉè® £ÉÉMÉ JÉ ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<ÇBÉEä 8JÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ 2 BÉEä ºiÉÆ£É 7 BÉEÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *

								
To top