Docstoc

ITR-1- SAHAJ-in- Hindi-for- AY-2011-12- Financial- Year-2010-11

Document Sample
ITR-1- SAHAJ-in- Hindi-for- AY-2011-12- Financial- Year-2010-11 Powered By Docstoc
					                                                                                                                                 2011-12 +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-1, {Éß−~ 1


               +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-1                           ºÉcVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉÎ−] +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ                                                  ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ          2011-12

       A.1 |ÉlÉàÉ xÉÉàÉ                                                      A.2 àÉvªÉ xÉÉàÉ       A.3 +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ                                                                                     A.4 ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ       A.5 ÉËãÉMÉ                                        A.6 VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ (ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)                               A.7 +ÉɪÉ-BÉE® ´ÉÉbÇ/ºÉÉÌBÉEãÉ
          {ÉÖ°ô−É                 ºjÉÉÒ                                                                              /
       A.8 {ÉDãÉè] / uÉ® /£É´ÉxÉ                                                         A.9 àÉÉMÉÇ/MÉãÉÉÒ       A.10 FÉäjÉ/+ɴɺlÉÉxÉ                                                           A.11 xÉMÉ®/ ¶Éc®/ ÉÊVÉãÉÉ       A.12 ®ÉVªÉ                                                                A.13 ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb       A.14 <Ç àÉäãÉ {ÉiÉÉ


       A.15 ÉÊxÉ´ÉɺÉ/BÉEɪÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ AºÉ0]ÉÒ0bÉÒ0 BÉEÉäb ºÉÉÊciÉ {ÉEÉäxÉ xÉÆ0                 A.16 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0                                 A.17 BÉEä´ÉãÉ ABÉE £É®ä, ªÉÉÊn +ÉÉ{É ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ cè ►

                                                                                                         ºÉ®BÉEÉ®       ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉμÉEàÉ          +ÉxªÉ
       A.18 BÉEä´ÉãÉ ABÉE £É®ä ►       |ÉÉÊiÉnäªÉ BÉE® ►    ºÉÆnäªÉ BÉE® ►     ¶ÉÚxªÉ BÉE® ¶Éä−É
       A.19 BÉEä´ÉãÉ ABÉE £É®ä ►      ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ ►    +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ ►    ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ xÉcÉÓ

       A.20 BÉEä´ÉãÉ ABÉE £É®ä : {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ►   ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ - 139(1) ► ÉÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ - 139(4) ►   {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 139(5)
       ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå      ►     142 (1)               ► 148                     ►   153BÉE/153MÉ
                                                                                                                        +ÉÉè®
       A.21 ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cè,                                  ►
                                                                                                                        ►
                                                                              àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn ºÉÆ0                              (ÉÊiÉÉÊlÉ/ àÉɺÉ/      ´É−ÉÇ)
                                                                                                                          àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

       £ÉÉMÉ JÉ - ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ                                                                                                                   BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{ÉA àÉå
        JÉ 1 ´ÉäiÉxÉ/{Éå¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ                                                                             JÉ 1

            ÉÊ]{{ÉhÉ--{Éß−~ 2 {É® nÉÒ MÉ<Ç “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ1” BÉEÉä £É®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®ä *
                                                                                                           ▼ ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ nÉ̶ÉiÉ BÉE® ®cä cé iÉÉä ¤ÉÉAÆ +ÉÉä® BÉEÉä−~BÉE àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊSÉxc ãÉMÉÉAÆ

        JÉ 2 ABÉEãÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ                                                                          JÉ 2      (   )

        JÉ 3 +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ                                                                             JÉ 3      (   )
           ÉÊ]{{ÉhÉ--{Éß−~ 2 {É® nÉÒ MÉ<Ç “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ2” BÉEÉä £É®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®ä *
        JÉ 4 ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (JÉ 1+ JÉ 2+ JÉ 3)                                                                      JÉ 4      (   )

        £ÉÉMÉ MÉ -                BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉäªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (“+ÉɪÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ” BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä näÉÊJÉA)
 MÉ 1       ► MÉ1     80 MÉ                                   ► MÉ2       80 MÉMÉMÉ                                    ► MÉ3        80 MÉMÉPÉ

          ► MÉ4     80 MÉMÉSÉ                                 ► MÉ5       80 PÉ                                      ► MÉ6        80 PÉPÉ
 ºÉä
          ► MÉ7     80 PÉPÉJÉ                                 ► MÉ8       80 R                                        ► MÉ9        80 U
 MÉ13
         ► MÉ10      80 UU                                   ► MÉ11       80 UUBÉE                                      ► MÉ12        80UUMÉ


         ► MÉ13      80 {É

 MÉ 14     BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (àÉn MÉ1 ºÉä MÉ13 BÉEÉä VÉÉäbå)                                                      ► MÉ14


 MÉ 15     BÉE®ÉvÉäªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (JÉ 4 - MÉ14)                                                             ► MÉ15 (      )

BÉEä´ÉãÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ={ɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
            ªÉcÉ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉÆ0 BÉEÉÒ º]Æ{É ãÉMÉÉA                                ||ÉÉÉÉÉÎ{Î{iiÉÉBBÉÉEEiiÉÉÉÇ Ç {{ÉÉnvvÉÉÉ®ÉÉÒ Ò BBÉÉEEÉÉÒ Ò ààÉÉÖc®,, iiÉÉÉ®ÉÉÒJÉÉ +ÉÉÉè® xxÉÉÉààÉÉ
                                                                               n ®              Öc® ® ÒJ + è®
  ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ                                                                                                                            2011-12 +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-1, {Éß−~ 2


            £ÉÉMÉ PÉ -            BÉE® ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE® |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ
            BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (MÉ15) {É® ºÉÆnäªÉ BÉE®                                      àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉʶÉFÉÉ ={ÉBÉE®                              BÉÖEãÉ BÉE® +ÉÉè® ={ÉBÉE® (PÉ1 + PÉ 2)
 PÉ1    ºÉä     ►PÉ                                                      ► PÉ2                                                 ► PÉ3
 PÉ3           1
 PÉ4    ºÉä
            vÉÉ®É 89 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉciÉ                                           vÉÉ®É 90/91 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉciÉ                                    ®ÉciÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉÊiɶÉä−É BÉE® (PÉ3 - PÉ4 - PÉ 5)
 PÉ6
            ►PÉ4                                                      ► PÉ5                                                 ► PÉ6
 PÉ7    ºÉä
 PÉ9         vÉÉ®É 234BÉE/234JÉ/234MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ ¤ªÉÉVÉ                              BÉÖEãÉ BÉE® +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ (PÉ6 + PÉ7)                                   ºÉÆnkÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE®
          ► PÉ7                                                       ► PÉ8                                                   ►PÉ9
 PÉ10 ºÉä      ºÉÆnkÉ BÉÖEãÉ º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®                                          BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®                       BÉÖEãÉ {ÉÚ´ÉǺÉÆnkÉ BÉE® (PÉ9 + PÉ10 + PÉ11)
   PÉ12       ►PÉ10                                                      ►PÉ11                                                  ►PÉ12
            ºÉÆnäªÉ BÉE® (PÉ8 - PÉ12, ªÉÉÊn PÉ8 > PÉ12 cè)                                  |ÉÉÊiÉnÉªÉ (PÉ12 - PÉ8, ªÉÉÊn PÉ12 > PÉ8 cè)
  PÉ13 ºÉä      ►PÉ13                                                      ►PÉ14
  PÉ14
  ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ¤ªÉÉè®ä (ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE, SÉÉcä |ÉÉÊiÉnÉªÉ ¶ÉÉävªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ)
  ►PÉ15       JÉÉiÉÉ ºÉÆ0                                                             ►PÉ16 AàÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.BÉEÉäb
  ►PÉ17       JÉÉiÉä BÉEÉ |ÉBÉEÉ®      ►      SÉÉãÉÚ ►   ¤ÉSÉiÉ    ►PÉ18 BÉEä´ÉãÉ ABÉE £É®ä : |ÉÉÊiÉnÉªÉ ► SÉèBÉE uÉ®É, ªÉÉ ► +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä VÉàÉÉ BÉE®BÉEä
  ►PÉ19       BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ (ãÉÉ£ÉÉƶÉ, 5,000 âó0 ºÉä < BÉßEÉÊ−É +ÉɪÉ)                      ►
                                                                  ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
àÉé,............................................VÉÉä...............................BÉEÉ {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ cÚÆ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® Éʴɶ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cé
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉàÉå nÉ̶ÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉʶÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉiªÉiÉ& BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2011-2012 ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉɪÉ-BÉE® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå +ÉɪÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ,
1961 BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé *
ºlÉÉxÉ                                                iÉÉ®ÉÒJÉ                               ªÉcÉÆ cºiÉÉFÉ® BÉE®å

          ªÉÉÊn ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ (]ÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.) uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É nå:
   BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ          BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ. (10 +ÉÆBÉEÉÒªÉ)                            BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉ榃  BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉɪÉBÉE®                   +ÉɪÉ-BÉE® BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
                       ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉäb (ºiÉÆ£É i)                   ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (ºiÉÆ£É ii) (ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ) SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. (ºiÉÆ£É iii)                          ºÉÆnkÉ BÉE® (ºiÉÆ£É iv)
       +ÉÉ® 1
       +ÉÉ® 2
       +ÉÉ® 3
       +ÉÉ® 4
       +ÉÉ® 5
                      (1) PÉ9 +ÉÉè® PÉ 10 àÉå +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEä ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *
       ÉÊ]{{ÉhÉ►           (2) ªÉÉÊn +ÉÉ{É +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉɪÉBÉE® BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ £É® ºÉBÉEiÉä iÉÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉɪÉBÉE® àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉå *


 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-»ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 1 ´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEä ¤ªÉÉè®ä [ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉEÉå) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
              BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ) (ºiÉÆ£É i)                        ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ (ºiÉÆ£É ii)                ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (ºiÉÆ£É iii)      BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉÖEãÉ BÉE® (ºiÉÆ£É iv)
      AºÉ 1


      AºÉ 2


      AºÉ 3


      ÉÊ]{{ÉhÉ (1) BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 1 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 2 BÉEä ºiÉÆ£É (iv) BÉEÉ ªÉÉäMÉ PÉ 11 àÉå |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *
      (2) ªÉÉÊn +ÉÉ{É +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 1 BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ £É® ºÉBÉEiÉä iÉÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 1 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉå *


 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-»ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 2 +ÉÉªÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEä ¤ªÉÉè®ä [BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ (BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 16BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
            BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ) (ºiÉÆ£É i)                    BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ (ºiÉÆ£É ii)              BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® (ºiÉÆ£É iii)      (iii) àÉå ºÉä <ºÉ ´É−ÉÇ nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ (ºiÉÆ£É iv)
       ]ÉÒ 1

       ]ÉÒ 2


      ]ÉÒ 3


      ]ÉÒ 4


      ÉÊ]{{ÉhÉ (1) BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 1 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 2 BÉEä ºiÉÆ£É (iv) BÉEÉ ªÉÉäMÉ PÉ 11 àÉå |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *
      (2) ªÉÉÊn +ÉÉ{É +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 2 BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ £É® ºÉBÉEiÉä iÉÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 2 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉå *
 ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ. ({ÉèxÉ)                                                                                                     ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2011-12


 |ÉlÉàÉ xÉÉàÉ                                                      àÉvªÉ xÉÉàÉ                         +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ


+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-»ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
                             (àÉÖJªÉ |É°ô{É, +ÉÉÉÊn àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-»ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® 1 BÉEÉÒ àÉn AºÉ1-AºÉ3 BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ cÉÒ |ɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉA)
MɪÉÉ BÉE® 1
              BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ)               ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ (ºiÉÆ£É ii)             ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (ºiÉÆ£É iii) BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® (ºiÉÆ£É iv)
                     (ºiÉÆ£É i)
      AºÉ 5

     AºÉ 6


     AºÉ 7


     AºÉ 8


     AºÉ 9


      AºÉ
      10

      AºÉ
      11
      AºÉ
      12
      AºÉ
      13

      AºÉ
      14
      AºÉ
      15
      AºÉ
      16
      AºÉ
      17
      AºÉ
      18
      AºÉ
      19

      AºÉ
      20

      AºÉ
      21
      AºÉ
      22

      AºÉ
      23

      AºÉ
      24
      AºÉ
      25
      AºÉ
      26

      AºÉ
      27
      AºÉ
      28
      AºÉ
      29
      AºÉ
      30

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:72
posted:3/31/2012
language:Japanese
pages:3
Maneesh Choudhury Maneesh Choudhury Projects http://www.bellenokia.tk
About I AM A OPEN BOOK....READ ME........... I am invisible like air--- I am as important as oxygen--- I am living in the world of my dreamz I am always there to help otherz--- I am busy but never ignore any one I am the one who carez--- I---AM----MANEESH