NOTULEN GEMEENTERAAD D by SCHS53ou

VIEWS: 195 PAGES: 23

									                                                 Blad 1

           NOTULEN GEMEENTERAAD D.D. 23 MAART 2006


001
Het verslag van de vorige zitting (23 februari 2006).
De h. secretaris geeft lezing van het verslag. Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt
éénparig goedgekeurd.002
Patrimonium Teintstraat. Vestiging van een recht van doorgang en een recht van gebruik op een
perceel grond.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2005 inzake de ruiling van grond in de
Teintstraat om de bouw van een jeugdlokaal mogelijk te maken.
Gelet dat er een degelijke toegang moet voorzien worden naar het op te richten jeugdlokaal.
Gelet op bijgevoegd opmetingsplan, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Paul Van de Voorde
d.d. 14 februari 2006 , waarop de betrokken percelen evenals de te realiseren erfdienstbare wegenis
voor lot A2 en B2 staan afgebeeld.
Gelet dat de grond waarop het op te richten KLJ-lokaal zal komen, eigendom is van de Vereniging der
Parochiale Werken van de Dekenij Heist-op-den-Berg vzw
Gelet dat het kwestieus perceel waarop het recht van doorgang wordt gevestigd eigendom is van de
gemeente Putte.
Overwegende dat het hier geen zakelijk recht betreft maar een persoonlijk recht van doorgang voor de
Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij Heist-op-den-Berg vzw.
Overwegende dat dit recht wordt gevestigd zonder enige vergoeding.
Gelet op het schrijven van de Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij Heist-op-den-Berg
vzw waarbij ze vragen om de jeugdvereniging KLJ Peulis toelating te geven om de percelen
aangeduid als lot A1 en lot B1, eigendom van de gemeente, gedurende 99 jaar te mogen gebruiken als
speelruimte en als toegang tot het terrein eigendom van de Kerkraad van de parochie Putte-Peulis
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: aan de KLJ Peulis, vertegenwoordigd door Julie Bossers, Molenlei 34 te 2820 Rijmenam –
voorzitter en Mario Frans, Kruisstraat 30/1 te 2580 Putte – secretaris, gedurende 99 jaar een recht van
gebruik te verlenen voor het gebruik van de percelen aangeduid op bijgevoegd opmetingsplan als lot
A1 en lot B2, om als speelruimte welke aansluit bij het terrein van de Kerkraad van de parochie Putte-
Peulis te dienen. Dit recht van gebruik is steeds herroepbaar om reden van openbaar nut.
Art.2.: een persoonlijk recht van doorgang om niet te vestigen ter realisering van een openbaar nut, ten
voordele van de Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij Heist-op-den-Berg vzw, zoals
aangeduid op het aan onderhavige beslissing gehechte opmetingsplan van landmeter-expert Paul Van
de Voorde.
Art. 3: dat de gemeente bereid is in te staan voor de aanleg van de toegangsweg waarop het
persoonlijk recht van doorgang is gevestigd, evenals voor de aanleg van de parking, de buitenaanleg
van groenbeplanting langs de west- en zuidkant en de afsluiting rond het gebouw.
Kosten van aanleg van riolering en van toevoer van elektriciteit en waterleiding worden door de
gemeente gedragen.
Deze items zullen het voorwerp uitmaken van afzonderlijke raads- en/of collegebesluiten.
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavige beslissing.
                                                Blad 2

003
Goedkeuring van een bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst met sociale werkplaats
Krinkel vzw, Noordstraat 25 - 2200 Heist-op-den-Berg.
De gemeenteraad is in openbare zitting vergaderd.
Op 20 maart 1997 werd door de gemeenteraad een goedkeuring gegeven voor een subovereenkomst
tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Putte over optie 5 ‘kringloopcentra’.
Op 2 september 1997 werd dan ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Krinkel.
In haar schrijven van 22 november 2005 meldt de sociale werkplaats Krinkel vzw haar voornemen om
de fuseren met de kringloopcentra van Geel en Herentals. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2006 door
de fusie één kringloop vzw zal zijn die de 3 aparte juridische entiteiten vervangt. De dienstverlening
aan de burgers verandert wezenlijk niet.
Omdat de toekomstige samenwerking met een andere juridische entiteit zal zijn is het noodzakelijk
een bijlage toe te voegen aan de huidige samenwerkingsovereenkomst.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: de gemeenteraad keurt een bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst met sociale werkplaats
vzw Krinkel, Noordstraat 25 – 2220 Heist-op-den-Berg goed. De kringwinkel Zuiderkempen treedt in
rechten en plichten op vanaf 1 januari 2006.
Art.2.: zij gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere afhandeling.
Art.3.: deze beslissing wordt voor het nodige vervolg overgemaakt aan de milieudienst die dit dossier
beheert.004
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Putte
‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’. Uitvoeringsfase 2005 - 2007, dienstjaar 2006.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2002, houdende de goedkeuring van het
gemeentelijk milieubeleidsplan 2003 – 2008.
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeenten: ‘milieu als
opstap naar duurzame ontwikkeling.’ Uitvoeringsfase 2005 – 2007.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van donderdag 17 maart 2005, houdende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst. ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.’ Uitvoeringsfase 2005
– 2007.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2005, houdende de goedkeuring van het
gemeentelijk milieujaarprogramma –deel planning – Putte 2006.
Overwegende dat het milieujaarprogramma 2006 voldoet aan de voorwaarden van de
samenwerkingsovereenkomst en dat het verduidelijkt wat het ambitieniveau is van de gemeente voor
het instrumentarium en de verschillende clusters (zie samenwerkingsovereenkomst).
Gelet op het feit dat de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.’
- uitvoeringsfase 2005 – 2007 volgens de contracttekst voor elk dienstjaar opnieuw moet ondertekend
worden.
Gelet op het advies van de milieuraad van 23 november 2004 over de samenwerkingsovereenkomst
‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ – uitvoeringsfase 2005 – 2007 en het advies van de
milieuraad van 6 december 2005 over het milieujaarprogramma 2006 – deel planning.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Putte voor het
dienstjaar 2006 goed te keuren met name op niveau 1 voor:
-         het instrumentarium
-         vaste stoffen
-         water
-         natuurlijke entiteiten
                                                Blad 3

-         hinder
-         mobiliteit
-         energie
en op niveau 2 voor:
-         het instrumentarium
-         vaste stoffen
-         water
-         natuurlijke entiteiten
-         energie
Art.2.: deze beslissing over te maken aan de directeur-generaal van AMINAL (Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, AMINAL – directoraat geneeraal, CENTRAAL AANSPREEKPUNT
LOKALE OVERHEDEN t.a.v. De Heer Jean-Pierre Heirman, directeur-generaal, Koning Albert II-
laan 20 bus 8, 1000 Brussel).
Art.3.: het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit
(milieudienst is dossierbeheerder).005
Aanpassingswerken woning parochiale geestelijkheid Putte-centrum. Goedkeuring van het
bijzonder bestek TD/RB/06.01 met vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en
de financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet dat aan de woonst(nieuwe locatie) van de pastoor een aantal aanpassingswerken dienen te
gebeuren.
Gelet op het hierbijgevoegde bestek TD/RB/06.01, opgemaakt door de gemeentelijke technische
dienst, tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan de pastorij :
-lot 1/Binnenafwerking voor een geraamd bedrag van 32.000,00 euro, BTW inbegrepen ;
-lot 2/Elektriciteit voor een geraamd bedrag van 9.000,00 euro, BTW inbegrepen ;
-lot 3/Sanitair en verwarming voor een geraamd bedrag van 8.000,00 euro, BTW inbegrepen.
Gelet op de ingeschreven begrotingskredieten (art. 790/724-54) te verhogen bij de eerstvolgende
begrotingswijziging.
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
CD&V-raadslid Roger Janssens stelt vast dat in de begroting 2006 een bedrag voorzien is van 30.000
euro - dit voor een woning die niet van de gemeente is en daarenboven maar een beperkt aantal jaren
zal gebruikt worden, en dat nu voor alle posten samen een bedrag van 49.000 euro is voorzien. De
fractie vindt dat overdreven veel. Vermits de CD&V-fractie er ook tegen was dat de pastoor verhuisde,
zal zij “tegen stemmen”. De fractie wil geen kosten elders doen, als je moet vaststellen dat de pastoor
nu reeds goed woont.
De burgemeester-voorzitter neemt daar akte van en stelt dat de gemeente de verplichting heeft voor
een comfortabele huisvesting te zorgen en in die zin de pastoor een deftige woongelegenheid wil
geven, wat in de gegeven context ook voor enkele jaren op die plaats zal zijn. Uiteraard heeft dit ook
zijn prijs.
De Sp.a-fractie stelt dat het gewenste krediet bijna het dubbele is van wat oorspronkelijk is voorzien.
Ondertussen loopt dit project al een jaar. Als men een krediet voorziet, mag je aannemen dat men weet
wat men wil. Raadslid vraagt zich af vanwaar nu plots die verdubbeling komt. Hij betwist de ernst van
de cijfers. Schepen Werner Timmermans verduidelijkt dat de diensten dit hebben onderzocht . Ook
de pastoor heeft ook zijn zeg gehad. Ook worden bepaalde onderdelen die nu geplaatst worden in de
huidige woonst, mee overgenomen in de nieuwe (bijv. ketel CV die onlangs werd vervangen).
Schepen Frank Dockx benadrukt dat in het algemeen begrotingsmatig de laatste jaren kredieten
oordeelkundig en realistisch werden geraamd. Het gaat hier niet om een verdubbeling. In deze context
is het best aanneembaar dat men bij de opmaak van de begroting daar geen exact cijfer kan opplakken.
De burgemeester-voorzitter rondt af en stelt dat het bestek door beroepsmensen werd opgemaakt. De
                                                 Blad 4

begroting is een raming. Na onderzoek ter plekke is uiteindelijk gebleken dat raming ontoereikend
was.
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid art. 117 en art. 234 en de andere wettelijke en reglementaire
schikkingen terzake.
BESLUIT : met 14 stemmen voor (VLD, OK en Sp.a) en 11 stemmen tegen (CD&V).
Art.1. : goedkeuring te hechten aan het hierbijgevoegde bestek TD/RB/06.01, opgemaakt door de
gemeentelijke technische dienst, tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan de pastorij :
-lot 1/Binnenafwerking voor een geraamd bedrag van 32.000,00 euro, BTW inbegrepen ;
-lot 2/Elektriciteit voor een geraamd bedrag van 9.000,00 euro, BTW inbegrepen ;
-lot 3/Sanitair en verwarming voor een geraamd bedrag van 8.000,00 euro, BTW inbegrepen.
Art.2. : de opdracht, lot per lot, te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure.
Art.3. : de uitgaven hieraan verbonden te vereffenen op art. 790/724-54, buitengewone dient,
dienstjaar 2006, na begrotingswijziging, d.m.v. ofwel saldo buitengewone dienst, ofwel d.m.v.
overdracht van de gewone dienst naar de buitengewone dienst of d.m.v. een lening aan te gaan bij een
financiële instelling, te bepalen in de volgende begrotingswijziging.
Art.4 . : het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing (technische
dienst = dossierbeheerder).006
Dossier overstromingsgebieden. Goedkeuring van het bestek (nr. 184580/BST/bs-kalv01a)
"aanleg overstromingsgebied Kalverbeek", met vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze
van gunning en de financieringswijze.
De gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Gelet op de collegebeslissing dd. 23/08/2004 betreffende de aanstelling van Grontmij Belgroma als
ontwerper voor het uitvoeren van de studie voor de aanleg van 3 overstromingsgebieden te Putte.
Gelet op de raadsbeslissing dd. 25/08/2005 betreffende de aankoop van een perceel grond gelegen
nabij de Zevenbunder/Schrieksesteenweg voor de aanleg van een retentiebekken.
Gelet op het hierbijgevoegde bestek nr. 184580/BST “aanleg overstromingsgebied Kalverbeek”,
geraamd op 162.121,00 euro excl. BTW.
Gelet dat voor infrastructuurwerken een subsidie van 50% kan worden bekomen van de provincie
Antwerpen: deze subsidie is twee jaar geldig dwz dat de eindafrekening binnen de 2 jaar na de
vastlegging van de subsidie moet ingediend worden).
Gelet op de ingeschreven begrotingskredieten op art.nr. 421/732-55 dienstjaar 2005, zijnde 60.000
euro.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
CD&V-raadslid Roger Janssens heeft een kleine technische vraag in de zin van daarnet: 60.000 euro is
voorzien in begroting 2006, nu 162.000 euro (excl. BTW). Raadslid vraagt zich af wat daar de uitleg
over is?
Schepen Verschoren verduidelijkt dat dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie
en voor 50 % wordt gesubsidieerd. Daaraan zijn minimale eisen gekoppeld, wat zijn prijs heeft. De
kostprijs wordt sterk beïnvloed door o.m. het grondverzet en de knijpconstructies. Het probleem
Kalverbeek wordt hiermede opgelost (een wachtbekken met een buffercapaciteit van meer dan 3000
m3 water).
Raadslid Roger Janssens vraagt zich af of de subsidiëring ofwel reeds definitief is ofwel slechts
toegezegd is. Schepen Lucien Verschoren verduidelijkt dat subsidies door het provinciebestuur werden
toegezegd. Het studiebureau onderhandelt daarover nog met het provinciebestuur. De burgemeester-
voorzitter stelt dat de raad eerst een beslissing dient te nemen, waarna door de provincie een beslissing
zal getroffen worden over de subsidie. “Wij gaan er wel van uit dat dit rondkomt”, aldus de
burgemeester-voorzitter.
VLD-raadslid Fons Vekemans tenslotte heeft nog een vraag rond de post beplanting, meer bepaald bij
de vogelkers die volgens raadslid toch elders wordt bestreden. Schepen Lucien Verschoren
                                               Blad 5

verduidelijkt dat het hier om inheemse vogelkers gaat die niet schadelijk is. Het is de Amerikaanse
vogelkers die wordt bestreden.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het bestek nr. 184580/BST “aanleg overstromingsgebied
Kalverbeek”, geraamd op 162.121,00 euro excl. BTW.
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van een openbare aanbesteding.
Art.3.: de opdracht te financieren door middel van nieuwe kredieten op te nemen bij de eerstvolgende
begrotingswijziging (op art.nr. 421/732-55) alsook van subsidies van de provincie.
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere afhandeling van
onderhavig dossier.007
Aankoop van een minibestelwagen voor de ploegbaas groendienst. Goedkeuring van het bestek
met vaststelling van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet dat de groene Renault Express totaal is versleten en het onveilig is om hiermee nog te rijden.
Gelet dat bijgevolg voor de ploegbaas groendienst een nieuwe dienstwagen dient aangekocht te
worden.
Gelet dat er in de begroting 2006, kredieten werden voorzien voor de aankoop van een
minibestelwagen voor de ploegbaas van de groendienst op art.nr. 766/743-52(16.000 euro).
Gelet op het bestek TD/MV/06/wag.groen "Leveren van een minibestelwagen voor de ploegbaas
groendienst", opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst.
Gelet op de wetgeving overheidsopdrachten.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring te hechten aan het hierbij gevoegde bestek TD/MV/06/wag.groen "Leveren van
een minibestelwagen voor de ploegbaas groendienst", opgemaakt door de gemeentelijke technische
dienst, geraamd op 16.000 euro, BTW inclusief.
Art.2.: de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure.
Art.3.: de uitgaven hieraan verbonden te financieren d.m.v. het saldo van de buitengewone dienst,
dienstjaar 2006 (op art.nr. 766/743-52)
Art.4.: het schepencollege te belasten met de verdere afhandeling van onderhavig dossier (technische
dienst = dossierbeheerder).008
Bezoekerstoren Beerzelberg. Goedkeuring van het voorontwerpdossier.
De gemeenteraad, in openbare zitting, vergaderd.
Gelet op de collegebeslissing dd. 09/01/2006 betreffende de afsluiting en ondertekening van de
ereloonovereenkomst ontwerper bezoekerstoren Beerzelberg (afgesloten met architectenbureau p.ed
uit Mol).
Gelet op de ingediende voorontwerptekeningen (gegalvaniseerde metaalconstructie met hoogte van
ongeveer 30 m) en raming (394.374 euro excl. BTW, excl. erelonen).
Gelet dat op basis van het voorontwerp een bouwaanvraag kan opgesteld worden, rekening houdend
met de bepalingen van het in aanpassing zijnde BPA Beerzelberg.
Gelet dat na goedkeuring van de voorontwerpplannen, de ontwerper kan verder werken aan de opmaak
van het ontwerp (= uitvoeringsdossier).
Gelet dat de totale kosten (uitvoering + erelonen) worden geraamd op 600.000 euro.
Gelet op de in de begroting 2005 op art.nr. 561/722-56 voorziene kredieten: 110.000 euro.
Gelet op de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.
                                                 Blad 6

De Burgemeester-voorzitter licht het dossier toe (toeristisch-recreatieve, educatieve meerwaarde,
concept, subsidiëring).
CD&V-raadslid Roger Janssens stelt vast dat in de begroting 2005 een bedrag voorzien is van
110.000 euro, en dat thans een project wordt voorgesteld van 600.000 euro, wat een gans ander
kostenplaatje is. Raadslid heeft daarbij nog de volgende vragen:
1)    Gaat het over dezelfde constructie?
2)    Door wie is dat voorgesteld?
3)    Werden voor het project reeds subsidies aangevraagd? (Geen schrijven in dossier te bespeuren
dat subsidie voor 01 maart zou aangevraagd zijn).
De burgemeester-voorzitter stelt dat het dossier na plaatsbezoek door Toerisme Vlaanderen van 31
maart e.k. zal afgerond worden. De subsidieaanvraag is tijdig ingestuurd (22 februari), van welk
schrijven een kopie zal bezorgd worden aan raadslid.
Hij verduidelijkt en licht toe dat na een aantal projectbezoeken is gebleken dat de toren hoger moest
zijn en in een ander concept moest opgevat worden (o.m. metaalconstructie), wat ook werd gevraagd
door Toerisme Vlaanderen.
Schepen Lucien Verschoren schetst het groeiproces van het project, dat ook de kans biedt om aan
natuurontwikkeling (natuureducatie) te doen, naast het feit uiteraard dat toeristisch de gemeente in
regionale context een belangrijke troef bij krijgt (fietsknooppuntennetwerk).
CD&V-raadslid Marc Jaspers vraagt zich (cfr. vraag van raadslid Roger Janssens) of het dan echt niet
mogelijk is correct te ramen. Hij vraagt zich ook af hoe je, gelet op de toestand van het terrein ter
plaatse, de toegankelijkheid voor gehandicapten gaat regelen (“Belbus?”). Schepen Verschoren
verduidelijkt dat dit mogelijk met o.m. cameratechnieken kan opgelost worden.
CD&V-raadslid Chris De Veuster wijst op het belang van degelijke fietsstallingen die moeten
voorzien worden, gelet op het feit dat de berg een fietsknooppunt is.
CD&V-raadslid Roger Janssens stelt ook dat uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan blijkt dat
men niet opgezet is met het feit dat deze werken op Beerzelberg er komen. Hij vraagt zich af of dit dan
achterhaald is en of met deze administratie daarover reeds is gesproken. Schepen Werner Timmermans
verduidelijkt dat hiervoor een BPA wordt opgemaakt waarmee de provincie en ROHM Antwerpen
akkoord was, waarop raadslid repliceert en stelt dat het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan dan
blijkbaar maar bladvulling is en dat hij de indruk heeft dat niet iedereen achter het project staat. Hij
vraagt aan de voorzitter de hoofdelijke stemming over dit agendapunt.
De Sp.a-fractie stelt vast dat het dossier uiterlijk op 01 maart ll. moest ingediend worden en pas nu
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Hij vraagt zich af hoe dit kan en of, indien er geen subsidies
komen, dit dossier dan wordt ingetrokken.
De burgemeester-voorzitter stelt dat de gemeente steeds een subsidieaanvraag voor een project mag
indienen bij de hogere overheid (i.c. hier Toerisme Vlaanderen, met als deadline 01 maart 2006). Dit
dossier loopt, en - indien er een kink in de kabel komt - kan dit dossier steeds kan worden
ingetrokken, ook al wordt er nu een voorontwerp goedgekeurd. Indien geen subsidies worden
bekomen, dan krijgen wij een ander verhaal en moeten wij ons opnieuw over dit dossier beraden, aldus
de burgemeester-voorzitter.
CD&V-raadslid Roger Janssens vraagt zich af, nu de subsidieaanvraag is gedaan, binnen welke
redelijke termijn een antwoord mag verwacht worden over de toelage, en of het risico wordt gelopen
dat de toren wordt gezet zonder toelage. De burgemeester-voorzitter stelt dat dit zal nagevraagd
worden, maar dat alleszins wordt gerekend op de toelage.
De OK-fractie, bij monde van schepen Chris Bosmans, keurt het voorontwerp goed omdat zij achter
het idee van de toren staan, maar spreekt zich niet uit over een eventuele goedkeuring van het
definitief dossier, moest het zijn dat de subsidies niet toegekend worden (dit zou dan te duur zijn).
CD&V-raadslid Gust Jennen tenslotte vraagt zich af hoe het komt dat de fractie de intenties m.b.t. dit
project via de pers moet vernemen, terwijl dit dossier nu pas aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Volgens raadslid is dit de omgekeerde weg. Sp.a-raadslid Jan Scheltiens vraagt zich of dit niet te
maken heeft met deontologie.
De burgemeester-voorzitter stelt dat wanneer journalisten vragen stellen daarop wordt geantwoord. Dit
is persvrijheid uiteraard. Over dit dossier is trouwens ook reeds gesproken n.a.v. het BPA
                                                Blad 7

“Beerzelberg”. Vandaar de logische vragen van journalisten, aldus nog tot slot de burgemeester-
voorzitter.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: de Burgemeester-Voorzitter gaat over tot de hoofdelijke stemming. Hij begint de
stemming – met akkoord van de raad – bij schepen Lucien Verschoren. De raadsleden stemmen in
volgorde zoals zij gezeten zijn.
Het stemresultaat is het volgende:
13 stemmen voor (VLD, OK – Verschoren L. – Uytterhoeven A. – Truyts F. – De Keuster M. –
Vermeulen P. – Asselberghs H. – Fransen A. – De Weerdt K. – Vekemans A. - Dockx F. –
Timmermans W. – Bosmans C. – Gysbrechts P.)
11 stemmen tegen (CD&V – Janssens R. – Tielemans S. – Bosmans G. – Jennen A. – Jaspers M. –
Cuypers L. – De Veuster C. – Van Asbroeck G. – Dijck – Van de Vliet J. – Rams G. – Van Looy R.)
1 onthouding (Sp.a - Scheltiens J.)
Art.1.: goedkeuring te hechten aan de voorontwerptekeningen van de bezoekerstoren Beerzelberg met
een geraamde kostprijs van 394.374 euro excl. BTW.
Art.2.: de opdracht te gunnen door middel van een openbare aanbesteding.
Art.3.: de opdracht te financieren door middel van kredieten ten bedrage van 600.000,00 euro, te
voorzien in de volgende begrotingswijziging op artikel 561/722-56 en de bijkomende subsidies te
voorzien ten belope van 60%.
Art.4.: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere afhandeling van
onderhavig dossier.009
Beslissing betreffende het ondergronds brengen van netten in de Houwstraat, met goedkeuring
van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op het schrijven van Iverlek van 25 januari 2006, kenmerk MCEU/0601/2501, betreffende het
ondergronds brengen van de netten in de Houwstraat, netwerknr. 157556, voor de kostprijs van
9.227,22 euro, BTW inbegrepen.
Gelet op de raadsbeslissing van 19.12.1990 houdende goedkeuring van de reglementering voor de
organisatie van de aanleg, de vernieuwing, de werking, het onderhoud en de verplaatsing van de
openbare verlichtingsinstallaties en verkeerssignalisaties in het kader van de CIV-Iverlek.
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Gelet op de gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen terzake.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen.
Art.1. : goedkeuring te verlenen voor het ondergronds brengen van de netten in de Houwstraat zoals
voorgesteld met schrijven van Iverlek van 25 januari 2006, kenmerk MCEU/0601/2501, netwerknr.
157556, voor de kostprijs van 9.227,22 euro, BTW inbegrepen.
Art.2. : dat de opdracht tot uitvoering door het college rechtstreeks aan de betrokken intercommunale
mag worden gegund, bij toepassing van art. 17 § 2-7° van de wet van 24.12.1993 inzake
overheidsopdrachten.
Art.3. : Iverlek te verzoeken, de in art. 1 genoemde uitgaven af te houden van het fonds
« reserveringen der gemeente ».
Art.4. : het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing (technische
dienst = dossierbeheerder).010
Beslissing betreffende het ondergronds brengen van het OV-net in de Peter Michielslei, met
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de wijze van gunning en de financieringswijze.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
                                                Blad 8

Gelet op het schrijven van Iverlek van 27 februari 2006, kenmerk MCEU/0602/2703, betreffende het
ondergronds brengen van het OV-net in de Peter Michielslei, netwerknr. 142893, voor de kostprijs van
5.581,07 euro, BTW inbegrepen.
Gelet op de raadsbeslissing van 19.12.1990 houdende goedkeuring van de reglementering voor de
organisatie van de aanleg, de vernieuwing, de werking, het onderhoud en de verplaatsing van de
openbare verlichtingsinstallaties en verkeerssignalisaties in het kader van de CIV-Iverlek.
Gelet op de wetgeving inake overheidsopdrachten.
Gelet op de gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen terzake.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen.
Art.1. : goedkeuring te verlenen voor het ondergronds brengen van het OV-net in de Peter Michielslei
zoals voorgesteld met schrijven van Iverlek van 27 februari 2006, kenmerk MCEU/0602/2703,
netwerknr. 142893, voor de kostprijs van 5.581,07 euro, BTW inbegrepen.
Art.2. : dat de opdracht tot uitvoering door het college rechtstreeks aan de betrokken intercommunale
mag worden gegund, bij toepassing van art. 17 § 2-7° van de wet van 24.12.1993 inzake
overheidsopdrachten.
Art.3. : Iverlek te verzoeken, de in art. 1 genoemde uitgaven af te houden van het fonds
« reserveringen der gmeente ».
Art.4. : het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing (technische
dienst = dossierbeheerder).011
Sectoreel Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie’.
Voorlopige aanvaarding.
Door de gemeenteraad werd in zitting van 26 juni 2003 beslist tot het opmaken van een Sectoraal
Bijzonder Plan van Aanleg ‘Zonevreemde recreatie’ en herziening van de niet (meer) ingevulde en
‘achterhaalde’ gewestplanbestemmingen “recreatie”.        De ontwerp-ereloonovereenkomst
(administratieve en technische lastvoorwaarden) werden eveneens in deze zitting goedgekeurd.
Op 16 oktober 2003 werd advies-en ingenieursbureau SORESMA, Britselei 23 te 2000 Antwerpen
door de gemeenteraad aangesteld als ontwerper.
De zonevreemde recreatieve sites werden geïnventariseerd aan de hand van de enquête en een
terreinbezoek van de diensten en het studiebureel.
Op 05 juli 2005 werden de geïnventariseerde sites tijdens een informeel structureel overleg besproken
met de besturen en de openbare instellingen die verzocht worden om advies te verlenen.
Het voorontwerp werd daarna voorgelegd voor advies aan de besturen en openbare instellingen
volgens artikel 18 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996.
Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 02 februari 1994 werden volgende besturen en
openbare instellingen om advies dienen gevraagd.
Ongeacht de inhoud van het voorontwerp werd advies gevraagd aan:
-        Afdeling Ruimtelijke Planning (ARP) van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7 te 1000 Brussel
-        Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur,
Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen, t.a.v. de gewestelijk
planologisch ambtenaar, Copernicuslaan 1 bus 9, 2018 Antwerpen
-        Provinciebestuur Antwerpen, Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Dienst Ruimtelijke Ordening, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
Afhankelijk van de inhoud van het voorontwerp werd er bijkomend adviezen ingewonnen van:
-        Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
Administratie Milieu-, Natuur-, Land-, en Waterbeheer, Afdeling Land, Copernicuslaan 1 bus 2 te
2018 Antwerpen
-        Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Woonbeleid, Graaf de
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
                                                Blad 9

-        Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
Administratie Milieu-, Natuur-, Land-, en Waterbeheer, Afdeling Natuur, Copernicuslaan 1 bus 7 te
2018 Antwerpen
-        Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
Administratie Milieu-, Natuur-, Land-, en Waterbeheer, Afdeling Bos & Groen, Copernicuslaan 1 bus
7 te 2018 Antwerpen
-        Bloso, Zandstraat 3 te 1000 Brussel
De voorontwerpen werden besproken tijdens een ‘plenaire’ vergadering op dinsdag 24 januari 2006.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 maart kennis genomen van de adviezen van de
openbare instellingen en besturen en het verslag van de plenaire vergadering. Hierbij werd eveneens
beslist om Deelplan 4, Grasheidse Hondenvereniging (GHV) – Pastorijstraat, en Deelplan 12,
Leemstraat, niet verder op te nemen in het verdere plannings- en goedkeuringsproces van het Sectoraal
Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie’.
Het Sectoreel Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie’ is samengesteld uit een Memorie van toelichting
en 10 deelplannen met telkens een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan en
stedenbouwkundige voorschriften:
-        Deelplan 1: Robin Hood – Bredestraat
-        Deelplan 2: SV Grasheide – Galeistraat
-        Deelplan 3: Het Broek – Molenstraat
-        Deelplan 5: Heerkenshoef – Tinstraat
-        Deelplan 6: ’t Ven – Haachtsebaan
-        Deelplan 7: Ons Plezier – Vogelstraat (- Zag)
-        Deelplan 8: Onder Ons – Zag
-        Deelplan 9: Rode Ster Corsica – Zilverberklaan
-        Deelplan 10: Diepestraat
-        Deelplan 11: Mechelbaan
Volgens artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijk ordening gecoördineerd op 22 oktober
1996 en gewijzigd bij latere decreten, is de gemeenteraad bevoegd voor het voorlopig vaststellen van
het ontwerpplan.
De burgemeester-voorzitter licht het dossier toe.
CD&V-raadslid Gust Jennen vraagt zich af waarom het deel van de hondenschool in Grasheide er uit
gelicht is.
Schepen Werner Timmermans verduidelijkt dat de hondenschool niet de eigenaar van de grond is. De
eigenaar wil niet dat die site wordt opgenomen (eigenaar wil niet dat bestemming verandert). De
hondenschool heeft zich bij de situatie neergelegd. Voor hondenschool zal een andere BPA moeten
opgemaakt worden. Wij zijn naar een oplossing aan het zoeken (herlocatie / masterplan). De
hondenclub mag blijven zitten tot een andere oplossing gevonden is.
CD&V-raadslid Gust Jennen vraagt hoe het dan zit met de passus in de tekst i.v.m. het herlocaliseren
naar de andere kant van de weg (is er dan al een andere plaats?).
Schepen Werner Timmermans stelt dat dit een voorstel is. Volgens de adviserende instanties zijn de
gronden die zij achterin hadden gekocht te ver van het centrum gelegen. De gemeente gaat gronden
aankopen. Een akkoord met de eigenaars is in de maak voor verschillende percelen, zodat een goede
oplossing kan aangeboden worden.
De burgemeester-voorzitter benadrukt de essentie en stelt dat met dit BPA getracht wordt een
oplossing te zoeken voor de zonevreemde recreatie. Omwille van het veto van de eigenaar wordt de
hondenclub van Grasheide uit het BPA gehaald en moet een andere oplossing worden gezocht.
Onderhandelingen zijn bezig tussen gemeente, landmeter en eigenaars. Daarna kan mogelijk een
transactie met de hondenclub gebeuren in het kader van een RUP (masterplan).
CD&V-raadslid Chris De Veuster vraagt zich af of de bemerkingen van de overheden al opgenomen
zijn. Schepen Werner Timmermans licht toe dat dit nog moet gebeuren. Het ganse dossier is reeds
voorgelegd geweest aan de GECORO. De gemeente zal in deze haar visie verdedigen, aldus tot slot
schepen Werner Timmermans.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
                                               Blad 10

Art.1.: het ontwerp van sectoraal Bijzonder Plan van Aanleg ‘Recreatie’, samengesteld uit een
memorie van toelichting en 10 deelplannen met telkens een plan bestaande toestand, een
bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften:
-        Deelplan 1: Robin Hood – Bredestraat
-        Deelplan 2: SV Grasheide – Galeistraat
-        Deelplan 3: Het Broek – Molenstraat
-        Deelplan 5: Heerkenshoef – Tinstraat
-        Deelplan 6: ’t Ven – Haachtsebaan
-        Deelplan 7: Ons Plezier – Vogelstraat (- Zag)
-        Deelplan 8: Onder Ons – Zag
-        Deelplan 9: Rode Ster Corsica – Zilverberklaan
-        Deelplan 10: Diepestraat
-        Deelplan 11: Mechelbaan,
Voorlopig aan te nemen.
Art.2.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de organisatie van het
voorgeschreven openbaar onderzoek, zoals bepaald in artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijk ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 en gewijzigd bij latere decreten.
Art.3.: deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de dienst stedenbouw en ruimtelijk
ordening (=dossierbeheerder)012
Ruimtelijke ordening en stedenbouw. Goedkeuring van het plannenregister.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op artikel 190 van het decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 26 april 2000, 8
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 28 februari 2003, 4 juni 2003, 21 november
2003, 7 mei 2004, 22 april 2005, en het besluit van de Vlaamse regering houdende de bepaling van
nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister (besluit van 5 mei 2000, BS
23 mei 2000).
Overwegende dat het plannenregister analoog of digitaal moet opgemaakt worden en dit onder
bepaalde, door de overheid opgelegde voorwaarden.
Overwegende dat het gemeentebestuur gekozen heeft voor de digitale opmaak van het plannenregister.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art. 1.: goedkeuring te hechten aan het opgemaakte digitale plannenregister
Art. 2: het plannenregister digitaal (CD-rom) over te maken Arohm Afdeling Ruimtelijke Planning,
Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.
Art. 3: onderhavige beslissing wordt overgemaakt voor verder gevolg aan de in art. 2 vermelde
overheid en aan de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening Putte (=dossierbeheerder)
013
Goedkeuring van het bestek FIN/PL/LEN2006, inzake het aangaan van een lening bij een
financiële instelling voor het financieren van bepaalde buitengewone uitgaven.
De Gemeenteraad in openbare zitting vergaderd,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en alle uitvoeringsbesluiten.
                                                Blad 11

Overwegende dat het aangaan van leningen voor de financiering van investeringen een financiële
dienst is in de zin van bijlage 2,A van de wet van 24 december 1993.
Gelet op de begroting 2006 en de hierin vermelde investeringen die met een lening zullen worden
gefinancierd.
Gelet op het feit dat voor het dienstjaar 2004 er een bedrag van 3.500.000 euro voorzien was en voor
het dienstjaar 2005 een bedrag van 2.275.000 euro voorzien was.
Op voorstel van het schepencollege.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake, in het
bijzonder de artikelen 117, 234 en 236 van de Nieuwe Gemeentewet.
BESLUIT: met 14 stemmen voor (VLD, OK en SP.a) en 11 onthoudingen (CD&V, de fractie is niet
akkoord met het totale bedrag, en ook omdat er ook bedragen inzitten van projecten waarmee de
fractie niet akkoord gaat).
Art.1.: het bijgevoegde bestek voor het aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone
uitgaven (besteknummer: FIN/PL/LEN2006) van het dienstjaar 2006 goed te keuren.
Art.2.: de opdracht te gunnen bij middel van een openbare aanbesteding.
Art.3.: het college van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van dit
dossier.014
Beslissing inzake de financiering van de ruling van de Iverlek aandelen, in het kader van het
streefkapitaal per 05 september 2006.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging “IVERLEK”;
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de dienstverlenende vereniging “Finilek”;
Gelet op de onafhankelijkheidsvereisten voorzien in de wetgeving en in het bijzonder in het besluit
van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienet-beheerders voor
elektriciteit;
dat artikel 13 bepaalt dat voor wat de distributienetten op een spanningsniveau lager dan 20 kV betreft,
producenten, houders van een leveringsvergunning of tussenpersonen of de met die ondernemingen
verbonden of geassocieerde ondernemingen, alleen of gezamenlijk, ten hoogste 30% van het kapitaal
van de netbeheerder mogen bezitten;
dat artikel 34 bepaalt dat voormeld artikel in werking treedt 5 jaar na de dag waarop het besluit werd
bekendgemaakt;
dat het besluit in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2001 werd bekendgemaakt;
Gelet op de onafhankelijkheidsvereisten voorzien in de wetgeving en in het bijzonder in het besluit
van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt;
dat artikel 13 bepaalt dat de invoerders van buitenlands aardgas, houders van een leveringsvergunning
of tussenpersonen of de met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen, alleen of
gezamenlijk, ten hoogste 30% bezitten van het kapitaal van de aardgasnetbeheerder;
dat artikel 57 bepaalt dat voormeld artikel in werking treedt 5 jaar na de dag waarop het besluit werd
bekendgemaakt;
dat het besluit in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2002 werd bekendgemaakt;
dat er omtrent de datum van inwerkingtreding een gelijkschakeling met elektriciteit werd vastgelegd
op 18 december 2001 in het zgn. Memorandum of Understanding (MoU) zoals goedgekeurd door de
Raad van Bestuur van IVERLEK.
Gelet op de principeovereenkomst d.d. 18 december 2001 aangaande de aanpassingen van de
samenwerking in het kader van de gemengde Vlaamse energie-intercommunales ingevolge de
liberalisering van de energiemarkt afgesloten tussen de Vlaamse Gewestelijke Raad van Intermixt en
Electrabel nv zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IVERLEK op 4 maart 2002; dat deze
overeenkomst bepaalt dat de gemeenten voor de netactiviteit aldus groeien tot 70% kapitaalbezit;
dat deze verhouding bereikt wordt door een overname door de groep van gemeenten van
kapitaalsaandelen, thans in het bezit van Electrabel enerzijds, in combinatie met een
                                                Blad 12

kapitaalvermindering onder de vorm van een terugbetaling op aandelen anderzijds, zonder dat het
kapitaal van de netbeheerder kleiner kan zijn dan hetzij een derde van de vergoedingsbasis toegekend
door de federale regulator CREG (RAB), hetzij een derde van een theoretische vergoedingsbasis
(RAB) die gelijk is aan de geïndexeerde boekwaarde van de installaties aan coëfficiënt 1,6;
Gelet op artikel 7 van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging IVERLEK dat stipuleert dat het
Register van de deelnemers (bijlage 1 aan de statuten van de Opdrachthoudende vereniging IVERLEK)
door de Algemene Vergadering in overeenstemming dient gebracht na de overdracht van aandelen en
in geval van kapitaalvermindering met de besluiten van de Raad van Bestuur; dat deze in
overeenstemmingbrenging van het Register van de deelnemers voorzien wordt op de eerste Algemene
Vergadering van IVERLEK volgend op de effectieve realisatie van de overname van de
kapitaalsaandelen en van de kapitaalvermindering;
Gelet op artikel 8 van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging IVERLEK dat stipuleert dat
uiterlijk op 5 september 2006 de deelnemende gemeenten en provincies 70% van de aandelen in de
elektriciteits- en aardgasactiviteit zullen bezitten;
Gelet op het feit dat het te bereiken doel voor de publieke sector van IVERLEK, namelijk ten laatste op
5 september 2006 in het bezit zijn van 70% van de kapitaalsaandelen van IVERLEK, hetgeen in de
praktijk 300.091.521 euro betekent, waarvan 181.434.949 euro voor elektriciteit en 118.656.572 euro
voor gas;
Gelet op het feit de publieke sector als geheel het te bereiken doel in 2006 kan halen;
dat aan de gemeenten de vraag wordt gesteld of zij hun kapitaalbezit op voormeld niveau willen
brengen;
Overwegende dat de deelnemende gemeente voor het aantrekken van vreemde middelen beroep kan
doen op de diensten van Finilek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 2 maart 2006 formeel uitgenodigd
werd deel te nemen aan de overname van kapitaalsaandelen met het oog op het bereiken van het
streefkapitaal met effect op 5 september 2006;
dat een concreet voorstel door de Raad van Bestuur van IVERLEK op 13 februari 2006 werd
goedgekeurd en dat als bijlage aan voormeld schrijven ter kennis werd gebracht aan de gemeenteraad;
dat het aandeel van uw gemeente in het streefkapitaal van IVERLEK bepaald werd op
2.912.378,66 euro voor de activiteit elektriciteit en op 1.057.618,27 euro voor de gasactiviteit; (zie
bijlage 1)
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2005 om de financiering van deze
transactie te laten gebeuren via Finilek;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeentewet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: zijn principiële goedkeuring te hechten aan de aankoop per 5 september 2006 (voor de activiteit
elektriciteit en de activiteit gas) van kapitaalsaandelen uitgaande van de opdrachthoudende vereniging
IVERLEK, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Toegepast op de gemeente betekent de
geschetste operatie dat er voor de activiteit elektriciteit een bedrag van 304.972,89 euro (rekening
houdend met de meerwaarde van 6.965,33 euro, die reeds in mindering werd gebracht) door de
gemeente bijkomend dient gestort te worden. Voor de activiteit gas dient een bedrag van
41.513,05 euro door de gemeente bijkomend gestort te worden. Dit betekent dat de gemeente voor het
geheel van de ruling nog een bedrag van 346.485,94 euro dient te storten.
Art.2.: het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 december 2005 te bevestigen om de in dit artikel 1 vermelde
transactie, zijnde een nog door de gemeente verschuldigd bedrag van 346.485,94 euro, te financieren
via Finilek met de binnen Finilek gerealiseerde beschikbare financiële middelen alsook met externe
financiële middelen door Finilek te ontlenen;
Verzoekt Finilek op 5 september 2006 het voormeld bedrag aan IVERLEK ter beschikking te stellen.
Art.3.: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
besluiten.
                                               Blad 13

Art.4.: onderhavige beslissingen aan de Toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan de opdrachthoudende vereniging IVERLEK
(secretariaat), p/a GeDIS cvba/Eandis cvba, Lamorinièrestraat 231 te 2018 Antwerpen en aan de
dienstverlenende vereniging Finilek (secretariaat), Lamorinièrestraat 231 te 2018 Antwerpen.015
Advies over de rekening van de kerkfabriek Sint-Gerardus-Majella, Grasheide - dienstjaar
2005.
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de Kerkraad van 20 oktober 2005 betreffende de
aanpassing van de begroting 2005 van de parochie Sint Gerardus Majella te Grasheide.
Gelet op de beslissing van deze Kerkraad in zijn vergadering van 31/12/2005 inzake een interne
kredietaanpassing.
Gelet op het verslag van de Kerkfabriek Sint Gerardus Majella te Grasheide van de vergadering van
07/03/2006 betreffende het opmaken van de rekening over het boekjaar 2005.
Gezien deze rekening sluit met een negatief saldo en de noodzaak dit saldo met een
begrotingswijziging aan te zuiveren.
Gelet op artikel 51, 4° en 52 van het Decreet van 7 mei 2004.
Gelet op artikel 255, 9° van de Nieuwe Gemeentewet.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT:
Art.1.: neemt kennis van en geeft met eenparigheid van stemmen, gunstig advies aan de kerkrekening
over het boekjaar 2005 van de parochie Sint Gerardus Majella te Grasheide die afsluit met het
volgende saldo :              Krediet           bedrag
              Begroting 2005       rekening 2005

  Ontvangsten:         64.655,94         83.329,02
  Uitgaven:          64.649,00         99.591,84
               -----------          -----------
   Saldo               6,94        -16.262,82
Art.2.: de Kerkfabriek van Sint Gerardus Majella Grasheide te adviseren hun begroting over het
dienstjaar 2006 te wijzigen en de Gemeenteraad van de gemeente Putte en Heist op den Berg te
verzoeken deze aanpassingen op te nemen in hun respectievelijke begrotingen.
Art.3.: deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de financiële dienst (dossierbeheerder),
het secretariaat en de Gemeente Heist op den Berg.016
Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2005, houdende de vaststelling van
het reglement voor de retributie op de toegang tot de overdekte markt.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2005, houdende de vaststelling van het
reglement voor retributie op de toegang tot de overdekte markt – dienstjaar 2006;
Gelet op de overname van de activiteiten van de overdekte markt in het GC Klein Boom door het
AGB privé domein p/a Alice Nahonstraat 4 te 2580 Putte;
Gelet op het door de Raad van Bestuur van het AGB privé domein goedgekeurde retributiereglement
op de toegang tot de overdekte markt in zitting van 13 maart 2006;
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake
                                               Blad 14

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2005, houdende de vaststelling van het reglement
voor de retributie op de toegang tot de overdekte markt in te trekken vanaf 23 maart 2006.
Art.2.: onderhavige beslissing voor verdere afhandeling over te maken aan het College van
Burgemeester en Schepenen, de cultuurdienst en de financiële dienst (=dossierbeheerder).017
Aanpassing van de retributie voor het innemen van standplaatsen op het openbaar domein
tijdens markten - dienstjaar 2006.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de beslissing van 18 maart 2004, houdende de vaststelling van de retributie voor het innemen
van standplaatsen op het openbaar domein tijdens markten voor het dienstjaar 2004 tot en met 2006.
Overwegende dat de wekelijkse markt op woensdag in de gemeentelijke feesthallen zal worden
uitgebaat door het AGB Privé Domein en dat zij een eigen reglement hebben gestemd met ingang van
13 maart 2006 en dat de gemeente hierin dus geen bevoegdheid meer heeft.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Gelet op de gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Na beraadslaging.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2006, wordt onder de
hierna vermelde voorwaarden ten behoeve van de gemeente Putte, ongeacht de aard van de koopwaren
en de inrichting, maar gelet op de grootte van de ingenomen ruimte, een retributie geheven ten laste
van elke persoon, die met het oog op het aanbieden of de verkoop of aankoop van waren, een
standplaats inneemt op het openbaar domein van de gemeente tijdens de markten.
Art.2.: de retributietarieven worden als volgt vastgesteld:
A.         de standplaats van de marktwagens en de inname van plaats door de stand zelf:
 1. vaste standplaatsen
  - op de wekelijkse vrijdagmarkt zal op de daartoe voorbestemde ruimte het tarief gehanteerd
worden
   van 0,50 EUR/lm per dag indien een jaarabonnement wordt genomen en van 0,60 EUR/lm per
dag
   indien er geopteerd wordt voor een halfjaarlijks abonnement.
 2. tijdelijke standplaatsen
  - op de wekelijkse vrijdagmarkt, zoals hierboven bedoeld = 0,75 EUR/lm per dag
  - Voor de vrijdagmarkt is steeds een minimum vergoeding per dag en per standplaats
verschuldigd
   van 3,75 EUR (wat overeenkomt met een standplaats van 5 lopende meter).
   Elk deel van een lopende meter wordt aangerekend als een volledige lopende meter.
B.         de tussenkomst in de elektriciteitsaansluiting op de openbare verlichting (max. 15
ampère) = 2,50 EUR per aansluiting per dag.
C.         de plaatsing van een voertuig, anders dan de marktwagen bij de standplaats = 1,25
EUR per dag.
Art.3.: de oppervlakte van de kramen zal bepaald worden bij meting door de aangestelde marktleider,
op verzoek van de belanghebbende partij.
Art.4.: de retributie zoals bedoeld onder artikel 2,A,1, moet voorafgaandelijk in bewaring worden
gegeven bij de Gemeenteontvanger of zijn aangestelde, op het ogenblik van de schriftelijke aanvraag
van het abonnement van één jaar of een semester bij het gemeentebestuur. Een ontvangstbewijs wordt
hiervan afgeleverd. Aanvragen die aan deze voorwaarden niet voldoen, komen niet in aanmerking
voor het hebben van een vaste standplaats.
De retributie zoals bedoeld onder artikel 2,A,2, 2,B en 2,C is verschuldigd van zodra de plaats op het
openbaar domein is ingenomen. De inning van deze retributie geschiedt ter plaatse door de daartoe
                                                Blad 15

door het gemeentebestuur aangestelde gemeentebeambte. Het verschuldigde bedrag dient op het eerste
verzoek betaald te worden tegen aflevering van een ontvangstbewijs. Dit bewijs dient op het eerste
verzoek van een aangestelde van het gemeentebestuur steeds te kunnen vertoond worden.
Art.5.: de betaling van het plaatsrecht, geeft aan de gebruiker voor gans de duur van de markt de
persoonlijke beschikking over de plaats waarvoor het recht gevorderd werd.
Alleen de betaling per jaar of per semestergeeft recht op een vaste plaats.
De Burgemeester zal te allen tijde het recht behouden om in speciale omstandigheden (zoals bij foren,
kermissen, feesten, optochten en dergelijke), aan de marktkramers een andere standplaats aan te
duiden, zonder dat dit enig recht doet ontstaan voor de marktkramers tot terugvordering of
vermindering van plaatsgeld. De plaatsen zullen toegewezen worden in de volgorde waarin de
aanvragen toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Art.6.: bij niet minnelijke regeling zal de retributie bij burgerlijke rechtsvordering geïnd worden.
Art.7.: deze beslissing zal definitief zijn, indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het
onderzoek “de commodo et incommodo”.
Art.8.: deze beslissing vervangt alle voorgaande.
Art.9.: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van deze
beslissing.018
Aanpassing retributiereglement voor het gebruik van water en/of elektriciteit door circussen en
andere evenementorganisatoren op openbare plaatsen - dienstjaar 2006.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2005 houdende de vaststelling van een
retributie voor het gebruik van water en /of elektriciteit door circussen en andere
evenementorganisatoren op openbare plaatsen.
Gelet op de opmerkingen vanwege de provinciale overheid waarbij het aanvragen van aan waarborg
en het niet betalen van een waarborg niet thuis hoort in een retributiereglement. Dit omwille van de
rechterlijke procedure bij niet betaling van deze waarborg. Vandaar dat deze waarborg uit het
onderstaande reglement wordt geschrapt.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: met ingang van 23 maart 2006 en voor een termijn eindigend op 31 december 2006, wordt er
ten laste van de circus- en andere evenementorganisatoren in de gemeente Putte een retributie
aangerekend voor het gebruik van water en elektriciteit via de gemeente Putte.
Art.2.: de retributie voor het gebruik van water bedraagt forfaitair 25,00 euro per dag dat de
organisatie gebruik maakt van watervoorziening via de gemeentelijke accommodatie.
Art.3.: de circussen en andere evenementorganisatoren dienen zelf in te staan voor hun elektriciteit via
hun eigen stroomgenerator. Indien zij zelf geen generator hebben, kunnen ze via de gemeentelijke
accommodatie elektriciteit bekomen voor een forfaitair bedrag van 100,00 euro per dag.
Art.4.: bij niet-minnelijke schikking zal de retributie bij burgerlijke rechtsvordering geïnd worden.
Art.5.: deze beslissing zal definitief zijn, indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het
onderzoek “de commodo et incommodo”.
Art.6.: deze beslissing vervangt alle voorgaande inzake deze materie.
Art.7.: het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van deze
beslissing (cultuurdienst = dossierbeheerder).019
Beslissing tot toestaan van een lening aan het Autonoom Gemeentebedrijf Privé Domein Putte,
in het kader van de investeringen van het jaar 2005 door het AGB Privé Domein Putte, met
vaststelling van de modaliteiten.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
                                                Blad 16

Gelet op de investeringen die het autonoom gemeentebedrijf heeft gedaan in de loop van 2005.
Overwegende dat de gemeente inzake deze investeringen geen bijdrage geeft, maar slechts een
renteloze lening toestaat die dient afgelost te worden door het autonoom gemeentebedrijf.
Gelet op de bijgevoegde tabel, waaruit de aflossingen kunnen worden afgeleid voor de volgende jaren.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: goedkeuring wordt gehecht aan de bijgevoegde aflossingstabel van de schuld die het AGB
Privé Domein Putte heeft tegenover het gemeentebestuur inzake de investeringen van het jaar 2005.
Art.2.: het college te gelasten met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing.020
ICT.
Beslissing tot aankoop van een GIS-module.
Gelet op het feit dat de gemeente Putte gekozen heeft voor de aankoop van een GIS-systeem.
Gelet op het feit dat de diensten werken met programma’s van Cipal zoals Nestor, Hera, Syrinx en
Dodona.
Gelet op het feit dat alleen Cipal ons een geïntegreerde oplossing kan bieden wat administratieve data
met geodata betreft.
Gelet op de GIS-VISIE van Cipal. Deze visie gaat over de ruimtelijke opslag van administratieve data
samen met geodata. Dit kunnen andere leveranciers ons niet aanbieden.
Gelet op het feit dat de Aegis toepassingssoftware gebaseerd is op software van ESRI, wereldleider op
gebied van GIS.
Overwegende dat de GIS-coördinator al enkele maanden bezig is met het uittesten van software van
ESRI met name Arcview 9.1.
Gelet op het feit dat bepaalde GIS-handelingen semi-automatisch kunnen gebeuren zodat de gebruiker
zo weinig mogelijk handelingen moet verrichten.
Gelet dat het uit administratieve en financiële overwegingen aangewezen is de in gebruik zijnde
softwareprogramma’s uit te breiden met een GIS-module.
Gelet op de offerte van Cipal waarin een kostenraming gemaakt werd voor de uitbreiding van Nestor,
Syrinx en Dodona inclusief verduidelijking over de toepassingssoftware Aegis.
Gelet op de vergadering van 2 maart 2006 met CIPAL. Tijdens deze vergadering werd mondeling
afgesproken om voor het GIS-systeem van Cipal te kiezen.
Gelet op de regelgeving overheidsopdrachten, inzonderheid art. 17, § 2, 1e f).
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: over te gaan tot aankoop van Aegis toepassingssoftware bij Cipal mits de eenmalige kostprijs
van 19.578,71 EUR (excl. BTW) en een maandelijkse kostprijs van 595,91 EUR (excl. BTW).
Art.2.: de kosten hieraan verbonden te vereffenen op artikelnummer 104/742-53 van dienstjaar 2003
(aanwending 3006048).
Art.3.: het college te machtigen opdracht te geven aan Cipal, in toepassing van artikel 17, § 2, 1 e f),
om de Aegis toepassingssoftware te installeren ( dossierbeheerder = Johan Janssens).021
Vaststelling van een tijdelijke verkeersverordening naar aanleiding van de carnavalstoet op 9
april 2006.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer.
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
                                                Blad 17

Gelet op het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
verkeerstekens.
Gelet op de Nieuwe gemeentewet.
Overwegende de toelating gegeven door de burgemeester op 6 maart 2006 aan de Gilde der Verbrande
Puttenaars om een carnavalstoet in te richten.
Overwegende dat ten gevolge van deze manifestatie in het belang van de openbare orde, openbare rust
en openbaar verkeer, het noodzakelijk is om tijdelijke maatregelen te nemen alsook tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: de carnavalstoet zal volgend traject volgen: Mechelbaan (feesthallen) – Lierbaan – Kapelstraat
– Waversesteenweg – Lierbaan – Mechelbaan – Reetlei – F. Morislaan – Cardijnlaan – Rozenstraat –
Leuvensebaan – Mechelbaan.
Art.2.: op zondag 9 april 2006 wordt tussen 14.00 u en 18.00 u op het traject in art. 1 omschreven het
verkeer slechts toegelaten van:
-         praalwagens en groepen voorzien van een stoetnummer afgeleverd door de
carnavalvereniging “De Verbrande Puttenaars”.
-         de hulpdiensten (evenals de dringend opgeroepen geneesheren).
Alle ander verkeer zal verboden zijn op het traject. Nochtans zal het plaatselijk verkeer worden
toegelaten op alle wegen die toegang verschaffen tot de omloop.
Art.3.: er zal in een omleiding worden voorzien, die als volgt zal geschieden:
Voor het verkeer komende uit Mechelen:
Mechelbaan – Heuvel – Leuvensebaan (en Mechelbaan – Vaatjesstraat – Tinstraat) –
Schrieksesteenweg – Koningsbaan – Hoogstraat.
Voor het verkeer komende uit Heist o/d Berg:
Richting Lier – O.L.Vr. Waver: Mechelbaan – Klein Mannekensstraat – Clemensstraat – Lierbaan –
Zoetewei – Prinsenstraat – Waversesteenweg.
Richting Keerbergen – Mechelen:
Mechelbaan – Hoogstraat – Koningsbaan – Schrieksesteenweg – Leuvensebaan – Heuvel –
Mechelbaan.
Voor het verkeer komende uit Keerbergen:
Richting Mechelen: Leuvensebaan – Heuvel (+ Tinstraat – Vaatjesstraat) – Mechelbaan.
Richting Heist o/d Berg: Leuvensebaan – Schrieksesteenweg – Koningsbaan – Hoogstraat –
Mechelbaan.
Voor het verkeer komende uit Lier:
Richting Mechelen – Keerbergen: Lierbaan – Clemensstraat – Kleinmannekensstraat – Mechelbaan –
Hoogstraat – Koningsbaan – Schrieksesteenweg – Leuvensebaan.
Richting Heist o/d Berg: Lierbaan – Clemensstraat – Kleinmannekensstraat – Mechelbaan.
Voor het verkeer komende uit Sint Katelijne Waver:
Waversesteenweg – Kruisberg – Zoetewei – Lierbaan – Clemensstraat – Kleinmannekensstraat –
Mechelbaan.
Art.4.: op gans het traject van de stoet zal het parkeren verboden zijn, ook voor de aanpalenden.
Art.5.: in de Prinsenstraat en de Kruisberg zal er éénrichtingsverkeer van toepassing zijn (o.a. De Lijn
zal van deze openbare wegen gebruik maken tijdens de carnavalstoet), in die zin dat:
-         het verboden is de Prinsenstraat in te rijden via de Waversesteenweg.
-         het verboden is de Kruisberg in te rijden via de Zoetewei.
Art.6.: huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig art. 112 van de Nieuwe
Gemeentewet.
De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt aan de weggebruikers met de passende
verkeerstekens overeenkomstig art. 12 van de verkeerswet.
Art.7.: onverminderd straffen voorzien door andere wetten en besluiten, worden de inbreuken op deze
verordening beteugeld met politiestraffen.
Art.8.: afschrift van huidige verordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
                                               Blad 18

Politierechtbank te Mechelen en aan het hoofd van de technische dienst van onze gemeente, aan de
zonechef van onze politiezone (Bodukap), aan de wijkcoördinator van de politie aangesteld voor onze
gemeente en aan de brandweercommandant.022
Vaststelling van een tijdelijke verkeersverordening naar aanleiding van de plantenbeurs te Putte
Grasheide op 23 april 2006.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer.
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Gelet op het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
verkeerstekens.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet.
Overwegende de toelating van de burgemeester die gegeven is (d.d. 06.03.2006) aan het Davidsfonds
om in Grasheide een plantenbeurs te organiseren op zondag 23 april 2006.
Overwegende dat er zich door deze toelating verkeersmaatregelen opdringen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: op zaterdag 22 april 2006 om 09.00 uur tot zondag 23 april 2006 om 22.00 uur zal het verboden
zijn te parkeren op het kerkplein te Grasheide evenals op de gelijkgrondse berm (parkeerstrook) ter
hoogte van de schooluitgang in de Meester Van der Borghtstraat langs beide zijden van de rijbaan.
Art.2.: op 23 april 2006 tussen 06.00 uur en 22.00 uur, zal alle verkeer verboden zijn in de Mr. Van
der Borghtstraat tussen de Processieweg en de Haachtsebaan en de aangrenzende 50 meter van de
Venstraat, in de Kerkhoflei en de Pastorijstraat rond het gemeenteplein met uitzondering van de
hulpdiensten, de standhouders op de plantenbeurs en de organisatoren.
Parkeren zal er eveneens verboden zijn.
Art.3.: Volgende omleiding zal worden voorzien:
-         voor het verkeer komende uit richting Keerbergen : via de Haachtsebaan
-         voor het verkeer komende uit richting Putte : via de Processieweg.
Art.4.: huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig art. 112 van de Nieuwe
Gemeentewet. De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt aan de weggebruiker met de passende
verkeerstekens overeenkomstig art. 12 van de verkeerswet (16.03.68).
Art.5.: onverminderd straffen voorzien door andere wetten en besluiten, worden de inbreuken op deze
verordening beteugeld met politiestraffen.
Art.6.: afschrift van huidige verordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen, aan het hoofd van de technische dienst, de zonechef van onze
politiezone en de wijkcoördinator van de politie aangesteld voor onze gemeente en de
brandweercommandant.023
Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester d.d. 20 februari 2006 inzake
een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een begrafenis op 22 februari 2006.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer.
Gelet op het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer.
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
verkeerstekens.
                                                Blad 19

Gelet op het artikel 134 van de nieuwe gemeentewet.
Overwegende de toelating van de burgemeester van 20 februari 2006, aan Stephanie Aerts,
Vaatjesstraat 30 te 2580 Putte, tot het plaatsen van een tent op de openbare weg naar aanleiding van
de begrafenis van Joren Aerts, op 22 februari 2006.
Overwegende dat zich naar aanleiding van deze activiteit verkeersmaatregelen opdringen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: kennis te nemen en te bekrachtigen het besluit van de burgemeester d.d. 20.02.2006 houdende
het tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de begrafenis van Joren Aerts, op 22 februari 2006.
“Artikel 1:
Op 22 februari 2006 vanaf 06.30 uur tot 16.00 uur zullen volgende verkeersmaatregelen van
toepassing zijn in de Peulisstraat.
Artikel 2:
In de Peulisstraat zal tussen 06.30 uur en 16.00 uur éénrichtingsverkeer worden ingevoerd, in die zin
dat het alleen toegelaten is de Peulisstraat in te rijden via de Mechelbaan.
Artikel 3:
Er wordt een omleiding voorzien via de Oude Putsebaan en de Mechelbaan.
Artikel 4:
Bovenstaande verkeersmaatregelen zullen door passende signalisatie aangeduid worden,
overeenkomstig het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Artikel 5:
Huidige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet.
De verkeersmaatregelen worden bekendgemaakt aan de weggebruikers met de passende maatregelen
overeenkomstig art.12 van de verkeerswet.
Artikel 6:
Onverminderd straffen voorzien door andere wetten en besluiten, worden de inbreuken op deze
verordening beteugeld met politiestraffen.
Artikel 7:
Afschrift van de huidige verordening wordt overgemaakt aan:
- de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen
- de Griffies van de Rechtbank van eerste Aanleg
- de Politierechtbank van Mechelen
- de technische dienst van de gemeente
- de zonechef van de politiezone
- de wijkcoördinator van de politiezone, aangesteld voor de gemeente Putte.
- de brandweercommandant
- De Lijn
Artikel 8:
Huidig besluit wordt aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd.”
Art.2.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavige beslissing.024
Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester d.d. 20 februari 2006 inzake
een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Beerzel-jaarmarkt op 26 februari 2006.
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd.
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer.
Gelet op het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer.
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
verkeerstekens.
                                               Blad 20

Gelet op het artikel 134 van de nieuwe gemeentewet.
Overwegende de toelating van de burgemeester van 20 februari 2006 naar aanleiding van de jaarmarkt
in Beerzel-centrum, op 26 februari 2006.
Overwegende dat zich naar aanleiding van deze activiteit verkeersmaatregelen opdringen.
Gelet op de Gemeentewet en de andere wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen.
Art.1.: kennis te nemen en te bekrachtigen het besluit van de burgemeester d.d. 20.02.2006 houdende
het tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de jaarmarkt in Beerzel-centrum, op 26 februari
2006.
“Artikel 1:
Op zondag 26 februari 2006 vanaf 06.00 uur tot het einde van de jaarmarkt zullen volgende
verkeersmaatregelen van toepassing zijn in de Hoogstraat – Jan De Cordesstraat – Beerzelplein en
Bareelstraat..
Artikel 2:
Op zondag 26 februari 2006 vanaf 06.00u tot 14.00u zal de Hoogstraat tussen de Diepestraat en de
Koningsbaan afgesloten zijn voor alle verkeer.
Artikel 3:
Op zondag 26 februari 2006 vanaf 06.00u tot 14.00u zal het Beerzelplein volledig afgesloten zijn voor
alle verkeer, met andere woorden alle verkeer tussen Bareelstraat en Hoogstraat, evenals de
Hoogstraat, Diepestraat, Koningsbaan en de Bareelstraat vanaf de Jozef Weynsstraat, gezien naar het
centrum toe.
Artikel 4:
Op zondag 26 februari 2006 vanaf 06.00u tot 14.00u zal alle verkeer in de Jan de Cordesstraat tussen
Hoogstraat en Jan de Cordesstraat nummer 10 verboden zijn.
Artikel 5:
Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet.
De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt aan de weggebruikers met de passende maatregelen
overeenkomstig art. 12 van de verkeerswet.
Artikel 6:
De bepalingen van de vorige artikels zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de hulpdiensten
zoals ziekenauto’s, brandweerwagens, politie, alsmede de voertuigen van dringend opgeroepen
geneesheren.
Artikel 7:
Er zal tijdens de opgegeven periode voorzien worden in een omleiding via Kattestraat, Kalkoenstraat,
Bareelstraat, Biezenstraat, H. Lambrechtsstraat en Koningsbaan en omgekeerd.
Artikel 8:
Bovenstaande verkeersmaatregelen zullen door een passende signalisatie aangeduid worden,
overeenkomstig het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Artikel 9:
Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet.
De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt aan de weggebruikers met de passende maatregelen
overeenkomstig art. 12 van de verkeerswet.
Artikel 10:
Onverminderd straffen voorzien door andere wetten en besluiten, worden de inbreuken op deze
verordening beteugeld met politiestraffen.
Artikel 11:
Afschrift van de huidige verordening wordt overgemaakt aan:
- de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen
- de Griffies van de Rechtbank van eerste Aanleg
- de Politierechtbank van Mechelen
- de technische dienst van de gemeente
- de zonechef van de politiezone
- de wijkcoördinator van de politiezone, aangesteld voor de gemeente Putte.
- de brandweercommandant Putte
                                                Blad 21

- de brandweercommandant Heist-op-den-Berg
- De Lijn
- Imeldaziekenhuis
Artikel 8:
Huidig besluit wordt aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd.”
Art.2.: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
onderhavige beslissing.025
Toegevoegd punt door de CD&V-fractie.
Aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement voor verenigingen voor de aankoop, de
bouw, verbouwing of sanering van lokalen.
De Burgemeester-Voorzitter gaat over tot de behandeling van het door de CD&V-fractie tijdig en
regelmatig ingediende agendapunt: Aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement voor
verenigingen voor de aankoop, de bouw, verbouwing of sanering van lokalen.
CD&V-raadslid Gust Jennen geeft een beknopte toelichting. Raadslid stelt dat toegevoegd punt niet
veel toelichting behoeft. Het spreekt voor zich. Het reglement bestaat al een tijd en is nooit aangepast
geweest. De CD&V-fractie meent dat het moment gekomen is en vraagt een aanpassing, een
verdubbeling van de subsidiebedragen.
De burgemeester-voorzitter merkt op dat het moment inderdaad gekomen is, zeker nu de verkiezingen
er aan komen. Hij heeft ook niet echt een verklarende nota gevonden bij het toegevoegde punt, zoals
dat normaliter moet. Het reglement gaat al een tijd mee (gestemd in een vorige legislatuur). Het is
“omgevormd naar de euro” gestemd geweest op 13 december 2001.
Dit zelfde reglement is ook een onderdeel van het JWBP (inclusief de subsidiebedragen), welk in de
gemeenteraad van 19 januari 2006 unaniem werd goedgekeurd. Het moment is blijk plots gekomen.
Het gaat hier om een reglement voor verenigingen. De jeugdverenigingen hebben nog eens een extra
in surplus (5000 euro). Als dat op een rij wordt gezet en gelet op het moment, is het wel erg
merkwaardig dat dit nu aan de orde komt. “Dat hadden wij hier zelf niet durven doen in het jaar van de
verkiezingen voorstellen om een subsidiereglement te verdubbelen”, fulmineert de burgemeester-
voorzitter.
Hij vervolgt. Het reglement voor verenigingen voorzag een subsidie van 18.500 euro, waarop
jeugdverenigingen nog eens een surplus van 5000 euro kunnen krijgen. Het was een goed reglement.
“Een aftoetsing van het door ons allen gekoesterde reglement met de omliggende gemeenten (Berlaar:
4.500 euro , Sint Katelijne Waver: 5000 euro + materialen , Heist: 12.400 euro , Bonheiden:
materialen , Lier: +/- 3000 euro/keer) leert ons dat je nu komt aan enorme verhogingen, terwijl ons
bestaande reglement al veel hoger ligt dan elders, waar het reglement enkel geldt voor
jeugdverenigingen, terwijl het reglement in Putte voor alle verenigingen geldt - met een bonus voor
de jeugdverenigingen.
Het is merkwaardig om reden dat met eenparigheid van stemmen dit reglement werd goedgekeurd.
Vandaar ook de vraag voor welke vereniging de CD&V-fractie hier nu iets komt vragen. In het licht
van de vandaag vaak aangehaalde financiële planningen, gaat men met dit voorstel in een straat zonder
einde belanden; dit is iets wat met de begrotingsbesprekingen aan bod moet kunnen komen omdat dan
ook geweten is welke verenigingen een dossier ingediend hebben. In de begroting 2006 is rekening
gehouden met 3 dossiers: KLJ Peulis (bouw), jeugdhuis Kaktus (verbouwing) en Grasheide Chiro
(verbouwing). Gaat het hier om nog andere gevallen? En zo ja, hoeveel dan wel? Vanwaar komt die
plotse windverandering? Er is geen toelichting… “Op wat is dit gebaseerd?”, aldus nog de
burgemeester-voorzitter ter afronding van een eerste reactie.
CD&V-raadslid Gust Jennen stelt dat een van de aanleidingen om dit voorstel te formuleren te maken
heeft met wat de fractie de laatste gemeenteraden o.m. heeft goedgekeurd i.v.m., om concreet te zijn,
de voetbal van Beerzel. Als je ziet wat er gespendeerd wordt voor voetbalclubs in het algemeen, dan is
dat zeer veel. Dat mag: die clubs mogen over deftige infrastructuur beschikken en zij doen nuttig
sociaal werk. De waardering van de gemeenschap voor andere verenigingen moet echter ook naar
                                                 Blad 22

verhouding zijn (o.a. jeugdverenigingen). En die is er volgens raadslid niet – wat hij tracht aan te
tonen door een vergelijking in cijfers te maken tussen de KLJ Peulis (volledige subsidie van 18.500
euro) en BO Beerzel (kosten ontwerper voor infrastructuur: 20.000 euro). De verhoudingen zijn scheef
getrokken. Dit is de bedoeling van het voorstel, aldus raadslid.
De burgemeester-voorzitter corrigeert en stelt dat de KLJ Peulis 23.500 euro krijgt. Hij stelt dat het
logisch is dat elke deelgemeente haar sport- en recreatiesite heeft. Eén van de doelstellingen van het
recreatiegebied in de Kattestraat is nu eenmaal de voetbal van Beerzel. Je kan uiteraard alles met alles
vergelijken. Maar in het voorbeeld van de KLJ Peulis moet ook gezegd worden dat de vereniging
echter heel wat meer krijgt dan een loutere subsidie: ondersteuning bij de aanleg van de toegangsweg,
de parking, het groen, de afsluiting rond gebouw en de riolering die niet in subsidiëringbedrag
zitten.Hier blindweg, ononderbouwd en plotsklaps, dit voorstel doen, lijkt ons zeer overdreven. Ook
het het tijdstip is zeer raar. Hierdoor belanden wij in een straatje zonder einde. Als de meerderheid dat
zou gedaan hebben, je zou wat gehoord hebben, aldus de burgemeester-voorzitter.
Schepen Werner Timmermans vult aan en wenst nog te wijzen dat de site in Beerzel eigendom van de
gemeente blijft (grond en gebouwen). In Peulis bij voorbeeld ligt dit anders. De KLJ spendeert eigen
middelen. De gemeente verleent subsidies. Het gebruik ervan wordt contractueel geregeld, maar
wanneer de vereniging zou ophouden te bestaan, gaat het gebouw naar de gemeente die dan vrij over
het ganse eigendom kan beschikken.
CD&V-raadslid Gust Jennen wenst nog te stellen dat de illusie die gemaakt wordt op de verkiezingen
een flauw argument is. De burgemeester-voorzitter reageert door nogmaals te stellen dat dit de
meerderheid maar eens had moeten riskeren. En uit welke sector ga die bedragen halen? Jeugd? Sport?
“Schilder ons niet af dat wij niks voor de jeugd doen, maar dit voorstel is niet budgettair
ingecalculeerd! Over wie, wat en hoe ver dit gaat, hebben wij geen zicht. Dit jaar waren er 3, en die
zitten in de begroting”, aldus de burgemeester-voorzitter. CD&V-raadslid Marc Jaspers stelt dat het
uiteindelijk allemaal gaat over mensen van Putte, van wie het terrein ook moge zijn, waarop schepen
Werner Timmermans zijn eerdere stellingname m.b.t. subsidiëring verdedigt (onderscheid eigendom /
geen eigendom van de gemeente).
VLD-raadslid Frans Truyts vraagt om een tussenkomst en stelt dat Putte uit 4 kernen bestaat en
betreurt de stellingname van de CD&V t.a.v. van die terreinen in Beerzel.
Schepen Frank Dockx tenslotte stelt dat de 2 oppositiefracties bij o.m. agendapunt 5 wel poneren dat
niet ernstig begroot wordt, maar nu komt dan dit voorstel, wat waarschijnlijk aan de verkiezingskoorts
te wijten is. Hij stelt ook dat hij in de commissie financiën nog nooit een voorstel van CD&V heeft
mogen ontvangen, zodat die konden meegenomen worden naar een volgende begrotingsbespreking.
Ook bij de bespreking van de begroting is geen enkele opmerking gegeven. Het tijdstip nu, is ook al zo
iets. Wij hebben niet echt de oppositie nodig om de centen op te krijgen. Als bestuur moeten wij intern
altijd keuzes gemaakt worden bij de besteding van onze gelden (bijv. optrekken van de
maaltijdcheques voor ons personeel, gratis openbaar vervoer voor 55-plussers…).
Die manier van werken trekt op niets en hebben wij nooit toegepast. Wij hebben in deze legislatuur
onze schuld afgebouwd met 4 mio euro. Wij willen dit zo houden.
CD&V-raadslid Gust Jennen begrijpt wel dat een en ander moet kaderen van financiële planning en
de opmaak van een begroting enz., maar daarnet hebben wij een project van de toren gehad waarvan
de raming van 110.000 euro steeg naar 600.000 euro – van een verkiezingsstunt gesproken, aldus nog
raadslid.   CD&V-raadslid Marc Jaspers stelt zich tenslotte de vraag: de toren was drastische
verhoging en mogelijk niet beter te begroten, maar wat dan met het NAC dat in de raming stijgt van
3 mio naar 5 mio euro? Waarop schepen Werner Timmermans duidelijk stelt dat oorspronkelijk de
bibliotheek niet in het project was opgenomen.
De burgemeester-voorzitter stelt dat dit in een meerjarenplanning normaal is. Er moeten immers direct
cijfers ingeschreven worden. Nu zitten wij met dit voorstel in een straatje zonder einde. Wij hebben
een goed reglement, waarbij bovenop door het gemeentebestuur nog bijkomende inspanningen worden
geleverd (de KLJ Peulis is daar een mooi voorbeeld van). Op dit moment van de legislatuur is dit de
meest loepzuivere, doordachte oplossing, die ook kadert in de filosofie van de ministeriële
omzendbrief (geen ondoordachte beslissingen). Zo maar aan subsidiëringskraan gaan opendraaien
voor eens zoveel debiet, dat valt op. De impact is met dit voorstel niet in te schatten vanuit financieel
oogpunt, temeer daar het geldt voor alle verenigingen, aldus de burgmeester-voorzitter.
                                               Blad 23

De Burgemeester-Voorzitter vraagt de stemming.
Het stemresultaat is het volgende: met 11 stemmen voor (CD&V), 1 onthouding (Sp.a) en 13 stemmen
tegen (VLD en OK).
Het voorstel is bijgevolg verworpen.026
Vragenmoment.
1.   Mobiliteit - zoneringsplan. Vraag van CD&V-raadslid Gust Jennen aan schepen Chris
Bosmans. Raadslid heeft gelezen in de krant over de informering van de bevolking einde maart / begin
april, waarna het nieuwe plan op de gemeenteraad zou komen. Hij vraagt zich af wat de bedoeling is
van de informering van de bevolking. Schepen Chris Bosmans verduidelijkt dat een infoavond wordt
georganiseerd waarop het gewijzigde plan wordt toegelicht. Als er nog degelijke voorstellen komen
op de infoavond, dan zullen die op het college besproken worden en mogelijk worden voorgelegd aan
de mobiliteitscommissie. Pas daarna gaan we naar de gemeenteraad, aldus tot slot schepen Chris
Bosmans.

2.   Patrimonium. CD&V-raadslid Gust Jennen vraagt zich af wat hij zich moet voorstellen bij
het feit dat geregeld hout wordt vervoerd vanuit de Schransbossen. Schepen Lucien Verschoren
verduidelijkt dat in het kader van bosbeheer daar gewerkt wordt door de MINA-werkers.


               --------------------------------------------------

								
To top