Docstoc

481BB0064

Document Sample
481BB0064 Powered By Docstoc
					         T.C.
    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
   MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
   GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİAĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM)
      ANKARA, 2008
    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;
  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
  onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
  yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
  amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
  materyalleridir (Ders Notlarıdır).
  Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
  rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
  geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
  uygulanmaya başlanmıştır.
  Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
  kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
  önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
  Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
  kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.
  Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
  Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
  satılamaz.
                       İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3
1. ANTİVİRÜS KURMA......................................................................................................... 3
  1.1. Antivirüsler ................................................................................................................... 3
   1.1.1. Çalışma Prensipleri................................................................................................ 3
   1.1.2. Çeşitleri.................................................................................................................. 4
  1.2. Ağ (Network) Antivirüsleri........................................................................................... 4
   1.2.1. Ağ Antivirüslerinin Bileşenleri.............................................................................. 5
   1.2.2. Kurulumu............................................................................................................... 6
   1.2.3. Ayarlar ................................................................................................................... 9
  UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 15
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 16
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 18
2. GÜVENLİK DUVARI....................................................................................................... 18
  2.1. Güvenlik Düzeyleri ..................................................................................................... 18
  2.2. Güvenlik Tedbirleri..................................................................................................... 19
   2.2.1. Veri Şifreleme...................................................................................................... 19
   2.2.2. IP Güvenliği (IPSec) (Internet Protocol Security, -IPv6) .................................... 21
   2.2.3. SSL (Secure Socets Layer) .................................................................................. 23
   2.2.4. E-Mail (E-Posta) Güvenliği ................................................................................. 23
   2.2.5. PKI (Public Key Infrastructure) Şifreleme .......................................................... 24
  2.3. Güvenlik Duvarı.......................................................................................................... 24
   2.3.1. Kurulum............................................................................................................... 25
   2.3.2. Ayarlar ................................................................................................................. 27
   2.3.3. Güvenlik Duvarı Türleri ...................................................................................... 34
  UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 37
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 38
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ................................................................................................... 40
3. AĞ İZLEME VE KONTROL PROGRAMLARI .............................................................. 40
  3.1. Ağ İletişim ve Yönetim Programı (NetOp School)..................................................... 40
   3.1.1. Kurulum............................................................................................................... 40
   3.1.2. Kullanımı ............................................................................................................. 44
  3.2. İzleyici (Sniffer) Programları...................................................................................... 49
   3.2.1. TCPDump ............................................................................................................ 49
   3.2.2. DSniff .................................................................................................................. 51
  3.3. Ağ Kartı Paket Analiz Programı (Ethereal) ................................................................ 52
  3.4. Saldırı Tespit Programı (Snort)................................................................................... 54
  3.5. Ağ Güvenlik Durumu Kontrol Programı (GFI Languard) .......................................... 54
  3.6. Klasör Bütünlük Denetleyici Programı (Samhain) ..................................................... 55
  UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 56
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 58
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 60
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 61
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 63


                                    i
         AÇIKLAMALAR

         AÇIKLAMALAR
KOD       481BB0064
ALAN       Bilişim Teknolojileri
DAL/MESLEK    Ağ İşletmenliği
MODÜLÜN ADI   Ağ Güvenliği (Yazılım)
         Ağ sisteminin yazılımsal güvenliğini oluşturmak ve güvenlik
MODÜLÜN TANIMI  tedbirlerini almak için gerekli temel bilgi ve becerilerin
         kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
SÜRE       40/32
ÖN KOŞUL     Ağ Güvenliği (Donanım) modülünü almış olmak
YETERLİK     Yazılımsal olarak ağ güvenlik sistemini kurmak
         Genel Amaç
         Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında yazılımsal olarak ağ
         güvenliğini sağlayabileceksiniz

         Amaçlar
MODÜLÜN AMACI
          Antivirüs programını kurarak ayarlarını yapabileceksiniz.
          Güvenlik   duvarı   kurulumunu    ve  ayarlarını
          yapabileceksiniz.
          Ağ izleme ve kontrol programlarını kurarak, ağı
          izleyebilecek ve kontrol edebileceksiniz.

         Ortam
EĞİTİM ÖĞRETİM  Ağla birbirine bağlı bilgisayar laboratuarı.
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI   Donanım
         Ağ güvenlik yazılımları, grup kontrol yazılımları.


          Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
          soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
          Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül
DEĞERLENDİRME
          uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek
          değerlendirilecektir.
                 ii
                   GİRİŞ


                    GİRİŞ
   Sevgili Öğrenci,

   Bilgisayar ağlarının tüm dünyayı sardığı günümüzde ağ güvenliği büyük bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır.

    Tüm kurumların işlemlerini İnternet ve/veya İntranet gibi ağ ortamlarından
gerçekleştirdiğini de göz önüne aldığımızda güvenlik sorunun ne kadar büyük olduğu daha
iyi anlaşılabilir.

    Bu modülü bitirdiğinizde tüm ağınızı, yazılımsal olarak izleyebilecek, yönetebilecek
ve saldırılara karşı koruyabileceksiniz.
                      1
2
         ÖĞRENME FAALİYETİ-1

          ÖĞRENME FAALİYETİ-1
  AMAÇ

   Yeterli koşullar sağlandığında yazılımsal olarak ağ güvenliğini sağlayarak virüs, trojan
ve worm gibi kötü amaçlı yazılımlara karşı gerekli önlemleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA

      Bağlı bulunduğunuz ağ ( network ) ortamında sizi bekleyen tehlikeler nelerdir?
      Araştırınız.           1. ANTİVİRÜS KURMA
   Bilgisayar sistemlerinin düzgün çalışmalarını engelleyen, veri kayıplarına, veri
bozulmalarına ve çeşitli yollarla kendisini kopyalayan kötü amaçlı yazılımlara virüs denir.
Her geçen gün yeni virüsler çıkmakta veya var olanların özellikleri değiştirilerek tekrar
piyasaya sürülmektedir.

   Virüsler; bilgisayar sistemlerinin çalışmasını aksatma ve bozmanın yanı sıra, verilerin
silinmesi veya çalınması gibi kötü amaçları gerçekleştirmek için hazırlanmaktadır.

    Zamanın ve bilginin son derece önemli olduğu günümüzde, kötü amaçlı bu yazılımlara
karşı önlem almak da bir o kadar önem kazanmıştır.

1.1. Antivirüsler
    Virüslerden korunmak amacıyla yazılan programlara antivirüs denir. Antivirüslerin
amacı; virüsleri önceden tanımlayarak sisteme bulaşmalarını önlemek, bulaşmış olanları da
tespit ederek temizlemek, silmek veya etkilerini gösteremeyecekleri güvenli bir bölgeye
(karantina –quarantine-) taşımaktır.

1.1.1. Çalışma Prensipleri

   Antivirüsler veritabanlarında kayıtlı bulunmayan hiçbir kötü amaçlı yazılımı
yakalayamaz. Çünkü antivirüsler, ASCII biçiminde kodlanan bazı kötü amaçlı scriptler
dışında.bir programın yapısına bakarak onun virüs olup olmadığına karar veremez.


                       3
    Bir yazılımın antivirüs tarafından “virüs” olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle;
antivirüs firması, kullanıcılardan gelen raporlara göre o yazılımı inceler, içeriğin zararlı
olduğuna kanaat getirilirse o programdan hexadecimal (16’lık) bir kod bloğu alınır. Buna
hex imza denir. Hex imza, antivirüs programının veritabanına eklenir. Daha sonra bir tarama
esnasında bu imzayı taşıyan bir programla karşılaşıldığında antivirüs, o yazılımı “virüs”
olarak tanımlar ve temizlemeye çalışır.

1.1.2. Çeşitleri

   Antivirüsler kullanım amaçlarına göre iki ana başlık altında incelenebilir:

      Bireysel (Personel) AV’ler:

    Bir bilgisayar için tasarlanmış, tek kullanıcılı AV.(antivirüs)’lerdir. Kişisel
bilgisayarlarda kullanılarak sadece kurulu olduğu işletim sisteminde çalışırlar. Sunucu
işletim sistemlerinde çalışmazlar.

      Ağ (Network) AV’ ler.

   Kurumsal (Business) AV. olarak da bilinir. Yapısında birden fazla bilgisayarın
bulunduğu ağ ortamlarının korunmasında kullanılır. Sunucu işletim sistemlerinde çalışır.

1.2. Ağ (Network) Antivirüsleri
   Sunucu (server) işletim sistemlerinde çalışır. Birçok bilgisayarın bağlı bulunduğu ağ
ortamlarında güvenliği sağlamak üzere tasarlanmıştır.

    Örneğin; 1 sunucu (server) + 15 istemci
(client) bilgisayarın bulunduğu bir kurumda tüm
bilgisayarların tek tek korunmasının yanında
tüm ağın korunması, gelen e-postaların
taranması    ve   sunucudaki   dosyaların
güvenliğinin sağlanması gibi önemli işleri
gerçekleştirir.
                            Resim 1.1: Server tabanlı network
                       4
1.2.1. Ağ Antivirüslerinin Bileşenleri

   Ağ sisteminin belli kademelerinde güvenliği sağlamak üzere hazırlanmış çeşitli
bileşenler bulunmaktadır. Şimdi bu bileşenleri inceleyelim:

1.2.1.1. İş İstasyonları İçin ( For Workstation )

    İstemci bilgisayarlara kurulur (işletim sistemi çeşidi önemli değildir.). Sunucu
bilgisayara kurulan bir yönetimsel araç (administrative tool) ile uzaktan yönetilebilir,
güncelleştirilebilir ve virüs saldırıları ile ilgili raporlar tutulabilir. Ağda gelen giden dosya
taraması yapabilir. Çeşitli veri iletim protokolleri üzerinden e-posta taraması yapabilir.

1.2.1.2. Dosya Sunucuları İçin (For File Servers)

    Server işletim sistemlerine kurulur. Dosya sunucularının (file server) güvenliğini
sağlar. Erişimde (on-access) korumanın yanı sıra kendisine bağlı istemcilerden birinde virüs
tespit ettiğinde onu izole ederek ağa bağlanmasını engelleyebilir. Bu sayede ağa bağlı diğer
istemci ve sunucu bilgisayarların virüslü bilgisayardan etkilenmelerini önler.


1.2.1.3. E-Posta Sunucuları İçin (For Mail Servers (linux) veya Exchange
Servers (windows))

    Üzerinde e-posta sunucusu bulunan sunucu bilgisayarlara kurulur. Gelen e-postaların
spam (aldatıcı) olup olmadığını gözden geçirir. Kullanıcının isteğine göre filtreleme
özelliğine sahiptir. Posta adreslerine göre filtreleme yapabileceği gibi IP adreslerine göre de
yapabilir. Erişimde taramanın yanı sıra serverde yedeklenen e-postaları da tarayabilir.

1.2.1.4. ISA Sunucu İçin ( For ISA Server )

   ISA (Internet security and acceleration server –İnternet güvenlik ve hızlandırıcı
sunucusu) için hazırlanmıştır. Yerel ağa HTTP ve FTP gibi protokoller yoluyla İnternet
üzerinden gelen virüsleri tespit etme özelliğine sahiptirler.

   Not: Tüm bu bileşenler ayrı ayrı kurulabileceği gibi, daha yüksek güvenlik önlemi
gerektiren durumlarda, tamamı aynı anda kurulabilir.

   Kurulumları ve yönetimleri ortak özellikler taşıdığından bu bileşenlerden bir tanesini
kurarak, kurulumları ve ayarlamaları hakkında bilgi verelim:
                        5
1.2.2. Kurulumu

    Bu kısımda sunucu işletim sistemine kurulan sunucu için antivirüs (antivirus for
server) bileşenini kuracağız. Bu programlar, dosya sunucusu (file server) için antivirüs
olarak da bilinir. Sunucu işletim sistemleri üzerine kurulur. Gereksinim duydukları sistem
özellikleri şunlardır:


    Donanım gereksinimleri              Sistem gereksinimleri
  50 MB boş disk alanı              Tüm Windows Server işletim
  Sunucu işletim sistemini            sistemlerine kurulabilir.
  karşılayabilecek işlemci ve ram desteği

   Programın “setup.exe” dosyası çalıştırıldığında açılan bu ilk pencerede “Next”
düğmesini tıklayarak kurulumu başlatabiliriz.
           Resim 1.2: Server AV kurulumu (karşılama ekranı)

   Lisans sözleşmesinin kabul edildiğini gösteren onay kutusu işaretlenir.
                       6
           Resim 1.3: Server AV kurulumu (lisans sözleşmesi)

    Yükleme şekli penceresinde; tam kurulumV(1), yönetimsel(2) araçların kurulumu,
isteğe bağlı kurulum (3) seçenekleri bulunur. İlk defa kurulum yapılıyor ise “tam kurulum”
önerilir. Seçim yapıldıktan sonra “Next” düğmesi tıklanır.
          Resim 1.4:Server AV kurulumu (kurulum seçenekleri)
                      7
   Bu adımdan sonra karşılaşılan pencerede (Resim 1.5) programın nereye kurulacağı
sorulmaktadır. Varsayılan ayar “c:\programfiles\....” şeklindedir. İhtiyaç duyulmadıkça, bu
tanımlamanın değiştirilmemesi önerilir. Devam etmek için“Next” düğmesi tıklanır.
         Resim 1.5:Server AV kurulumu (kurulum dizinini belirleme)

    Bu adımdan sonra program için gerekli dosyalar kopyalanır ve kurulum tamamlanmış
olur.
               Resim 1.6:Server AV kurulumu
                      8
            Resim 1.7:Server AV kurulumu (bitiş ekranı)

1.2.3. Ayarlar

   Programın, bildirim alanında bulunan simgesi çift tıklanarak ana
penceresi açılabilir.
         Resim 1.7: Server AV ayarları (genel ayarlama seçenekleri)

   Konsolun sol tarafında temel bileşenler, sağ tarafında ise seçilen bileşene ait ayarlama
seçenekleri bulunur.


                       9
   Genel ayarlama seçenekleri kullanılarak (Resim 1.7);

      başka bir bilgisayara bağlanılabilir (connect to another computer),
      program durdurulup başlatılabilir(stop/start),
      kullanıcı izinleri ayarlanabilir (modify user permission),
      program hakkında bilgi edinilebilir(about the program),
      ayarlar tazelenebilir (refresh),
      program hakkında yardım alınabilir (help).

   Şimdi temel bileşenleri inceleyelim:

      Real time protection; “gerçek zamanlı koruma” demektir. Sürekli olarak arka
      planda çalışarak, tüm dosyaları ve gelen giden verileri ara vermeden tarar. Alt
      menüsünde bulunan “Blocking access from computers” (Bilgisayarlardan
      erişimi engelle) seçeneği ile istemci bilgisayarlardan erişim engellenebilir
      (Resim 1.8).
                Resim 1.8: Server AV ayarları

      On-demand scan (isteğe bağlı tarama); bilgisayar üzerinde istenilen herhangi
      bir bölümünün istenilen zamanda taranmasını sağlar (Resim 1.9).

    Alt menüde bulunan scan at system startup seçeneği ile sistem başlangıcı, scan my
computer seçeneği ile bilgisayar, scan quarantine seçeneği ile de programın karantinaya
aldığı dosyalar taranabilir.
                       10
    Örneğin sabit diskin “C” sürücüsü taranmak isteniyorsa, scan my computer
(bilgisayarımı tara) alt menüsünü açılıp “C” seçilerek start (başlat) seçeneğinin tıklanması
yeterli olacaktır.
           Resim 1.9: Server AV ayarları (isteğe bağlı tarama)

      Quarantine (Karantina): Program, kullanıcının gösterdiği veya otomatikman
      şüpheli olarak değerlendirdiği bazı dosyaları quarantine (karantina) adı verilen
      güvenli bir bölgeye taşır. Bu bölgeye taşınan dosyalar çalıştırılamaz. Program
      genellikle şüpheli görüp de temizleyemediği dosyaları karantinaya alır.
             Resim 1.10:Server AV ayarları (karantina)
                       11
  Backup (Yedekleme): Program, sildiği dosyaların her ihtimale karşı bir
  yedeğini alır. Bu dosyalar ilerleyen zamanlarda silindikleri yere geri
  gönderilerek tekrar kullanılabilir. Örneğin kullanıcı, virüs bulaşmış önemli bir
  dosyasını disinfect (temizle) düğmesini tıklayarak temizleyebilecekken
  yanlışlıkla delete (sil) düğmesini tıklayarak silerse, program bu dosyanın bir
  yedeğini alır. Kullanıcı, istediği zaman da o dosyayı geri alabilir.
        Resim 1.11: Server AV ayarları (yedekleme)

  Update (Güncelleme); son çıkan virüs bilgilerinin programın veritabanına
  işlenmesi için gereken ayarların yapıldığı bölümdür. Güncelleme, genellikle
  İnternet üzerinden yapılır.
        Resim 1.12:Server AV ayarları (güncelleme)

  Reports (Raporlar); tespit edilen virüsler ile bu virüsler üzerinde
  gerçekleştirilen işlemler hakkında raporların ve uyarı kayıtlarının tutulduğu
  kısımdır. Kullanıcıyı bilgilendirme amaçlıdır (Resim 1.13).                  12
             Resim 1.13: Server AV ayarları (raporlar)

      System Audit Log (Sistem Denetim Kayıtları); program bileşenleri ve
      güncellemeleri hakkında kayıtların tutulduğu kısımdır. Bileşenlerin başlatılma
      ve durdurulma saatleri, güncellemelerin tarihi ve kaç günlük olduğu gibi
      kayıtlar tutulur (Resim 1.14).
         Resim 1.14:Server AV ayarları (sistem denetim kayıtları)

      Statistics (İstatistikler); program hakkında istatistiklerin tutulduğu kısımdır.
      İstatistik penceresinde, bileşenlerin durumu, güncellemelerin tarihi ve
      programın gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı hakkında bilgi alınabilir
      (Resim 1.15).

   Örneğin, Resim 1.15’te görülen istatistik penceresi incelendiğinde; gerçek zamanlı
koruma bileşeninin, “bilgisayarlardan erişimi engelleme” bileşeninin ve “script” ekranının
devre dışı (disable) olduğu; güncellemelerin tarihinin geçmiş olduğu, yedekleme ve
karantina için gereken boş disk alanının da yeterli olduğu görülmektedir.
                      13
Resim 1.15: Server AV ayarları (istatistikler)
           14
 UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
   Bilgisayarın “C” sürücüsü için güvenlik kontrolünü yapınız.

İşlem Basamakları      Öneriler
 Programın ana penceresini
  açın.
                     bildirim alanındaki simgeyi çift tıklayın

 İsteğe bağlı tarama
 seçeneğini açın.

 Bilgisayarımı tara alt
 seçeneğini açın.
 “c” sürücüsünü seçin.
 İşlemi başlatın.
                     15
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
   Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru/yanlış seçenekli sorularda uygun harfleri
yuvarlak içine alınız. Seçenekli sorularda ise uygun şıkkı işaretleyiniz. Boşluk doldurmalı
sorularda boşluklara uygun cevapları yazınız.

1-  Virüs kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için kullanılan bir programdır. (D/Y)

2-  Antivirüsler, virüsleri aşağıdakilerin hangisine göre tespit ederler?
   A)  Hex signiture (imza)
   B)  Programın yapımcısına göre
   C)  Yazılan tarihe göre
   D)  Programın çalışma prensibine göre

3-  Antivirus for Workstation istemci bilgisayarlara kurulur. (D/Y)

4-  Antivirus for File server sadece sunucu işletim sistemlerine kurulur. (D/Y)

5-  Real time protection sadece istenildiği zaman çalışarak belirtilen bölgeyi tarar. (D/Y)

6-  Aşağıdakilerin hangisi on-demand scan bileşeninin alt seçeneklerinden değildir?
   A)  Scan at system startup
   B)  Scan my computer
   C)  Scan quarantine
   D)  System audit log

7-  ………… bileşeni tespit edilen virüsler hakkında raporları ve uyarıları tutar.

8-  …………. bileşeni, programın diğer bleşenlerinin başlatılma ve durdurulma zamanları
   gibi kayıtları tutar.

9-  Diğer bilgisayarların sunucuya bağlanmalarını engelleyen bileşen aşağıdakilerden
   hangisidir?
   A)  Connect to another computer
   B)  Blocking Access from computers
   C)  On-demand scan
   D)  System audit log

10-  Aşağıdakilerden hangisi program hakkında istatistik tutan bileşendir?
   A)  Real-time protection
   B)  Reports
   C)  Quarantine
   D)  Statistics                       16
   DEĞERLENDİRME

   Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
                      17
         ÖĞRENME FAALİYETİ-2

          ÖĞRENME FAALİYETİ-2
  AMAÇ

    Güvenlik duvarını kurabilecek ve istenilen güvenlik düzeyine göre gerekli
ayarları yapabileceksiniz.


 ARAŞTIRMA
    Ağ ortamına dışarıdan gelebilecek saldırılar hakkında bilgi edininiz.           2. GÜVENLİK DUVARI
  Gelişen teknoloji, bilgisayar sistemleri kurulumu oldukça kolay hâle getirmiştir.
Teknoloji aynı zamanda, sistem kurulmasını da kötü amaçlı kişilerce yıkılmasını da
kolay hâle getirmektedir. Bu nedenle “güvenlik” önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.

  Bir sistemin güvenliği, o sistemin büyüklüğü, işlevi ve kullanıcıların beklentileri gibi
unsurlara göre ayarlanır.

2.1. Güvenlik Düzeyleri
Güvenlik düzeyleri genel olarak üç kademede incelenir:

      Üst seviye; tüm servislerin engellendiği seviyedir. Bu seviye kapsamında
      işletim sisteminin bileşenleri de engellenir. Bu durum bilgisayarımızın
      çalışmasını da (internet bağlantısını, ağ erişimini vb.) büyük oranda
      kısıtlayacaktır. Üst seviye güvenlik uygulamasının sadece gerekli durumlarda
      kullanılması önerilir.

      Orta seviye (özel düzey); servislerin, önceden belirlenen düzeyde denetlendiği
      seviyedir. Kullanıcı, engellemek ya da izin vermek istediği servisleri belirler
      (customization), belirtilen bu istekler dâhilinde güvenlik sağlanır. Örneğin
      kullanıcı bir programın, güncellemelerini yapmak üzere İnternete bağlanmasını
      engellemek isteyebilir.
                      18
      Düşük seviye; en alt seviye güvenlik önlemidir. İyi veya kötü niyetli tüm
      servislerin çalıştığı durumdur. Bu düzeyde sistem, tüm saldırılara açık
      durumdadır. Emin olduğunuz bir uygulamanın güvenlik önlemlerine takılmasını
      önlemek için geçici bir süre güvenlik seviyesi düşük duruma getirilebilir. Aksi
      hâlde kesinlikle önerilmeyen bir durumdur.

2.2. Güvenlik Tedbirleri
2.2.1. Veri Şifreleme
   Veriler, çeşitli şifreleme yöntemleri kullanılarak şifrelenir (encryption) ve
okunamaz hâle getirilir. Gönderildiği yerde de yine çeşitli yöntemlerle şifresi çözülür
(decryption). Verinin gönderildiği sistemde, kaynakta kullanılan şifreleme tekniği ile
aynı mantıkta çalışan şifre çözme programı bulunmak zorundadır. Çünkü şifrelerin
çözülebilmesi için kaynakta kullanılan algoritmaların hedefte de kullanılması
gereklidir. Eğer kaynakta kullanılan algoritmalar hedefte yoksa şifrenin çözülmesi
imkânsız hâle gelebilir.
       Günümüzde kullanılan bazı şifreleme teknikleri aşağıda sıralanmıştır:

      MD5; (Message-Digest algorithm5) veri bütünlüğü veya özet fonksiyon olarak
      da bilinir. Tek yönlü (açık anahtarlı) şifreleme tekniğidir. Bir yere gönderilecek
      veri 128 bitlik özetler hâlinde şifrelenir. Veri bütünlüğünü sağlamak için
      kullanılır. Aşağıda bir örnek görülmektedir.

       'oktay' için MD5 şifreleme:
       f55694370a2e688a08edd2a3ee184e0d

      SHA-1; (Secure Hash Algorithm) özetleme algoritmasıdır. Tek yönlü (açık
      anahtarlı) şifreleme tekniğidir. Veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılır.
      Verileri 160 bit uzunluğunda özetler. Web alanında geniş kullanımı vardır.
      SHA-2 adı altında hazırlanmış 224,256,384,512 bit uzunluğunda özetler üreten
      çeşitleri vardır.

   Örneğin; “oktay” isminin SHA-1 ve SHA-2 özetleri aşağıdaki gibidir.

SHA-1 (160bit)
         22771aca22f13b0e26b3011542bde186a5c47690

  SHA-256
         f6ff3f7aa48c6357fb3f9d09f8fdde97060e3121afc0db0e35ec807c62922456

         d64f697923b1c8c425643c0f03f86c3c12b0af576521e41096cef9e9547466
  SHA-384
         1f947453a5ab2430928dfd02a381af93e2
         278179b20946ee2cb093545ca8727f53607ba058acb2ed888aac8f32ecaf74
  SHA-512    d8572479ff6380fbf34be9c274080eeb1e7f055b32e3204ce2bda6afd1714ac
         75c


                      19
   NOT: MD5, SHA-1, SHA-2 (SHA-256,-384,-512) gibi algoritmalar “Hash”
Algoritmaları olarak sınıflandırılır.

       DES;(Data Encryption Standart) simetrik şifreleme tekniğidir. 56 bit
       uzunluğunda anahtar kullanır. Blok şifreleme algoritmasını kullanır. (Bitler
       önce bloklanır sonra şifrelenir.) Hem şifrelemek için hem de şifre çözmek için
       aynı anahtar veri kullanılır. Örneğin, tek kilidi olan bir sandık düşünün.
       Birbirinin kopyası iki anahtarı olsun. Anahtarlardan biri kaynakta diğeri ise
       hedeftedir. Kaynakta anahtarla kilitlenen sandık, hedefe gittiğinde yine aynı
       anahtarla açılacaktır.
       3DES; (trible DES) DES’teki açıkları kapatabilmek için DES’te kullanılan
       algoritmanın üç kez uygulanmasıyla anahtar uzunluğunu artıran yöntemdir.
       Anahtar uzunluğu 112 bite çıkarılmıştır.(Anahtar uzunluğu ne kadar artarsa
       güvenlik de o kadar artar.)
       AES; (Advanced Encryption Standart) günümüzde en yaygın olarak kullanılan
       şifreleme yöntemlerinden birisidir. Bu da blok şifreleme algoritmasını
       kullanılır. Veriler 4x4’lük diziler (matris) hâlinde bloklandıktan sonra uzunluğu
       en az 128 bit olan anahtarlar kullanılarak şifreleme gerçekleştirilir.
       RC-4; (Ron’s Code), simetrik şireleme tekniğidir. Ama DES ve AES’ten farklı
       olarak dizi şifreleme algoritmasını kullanır. (Veriler bit bit şifrelenir. Aynı
       karakterin karşılığı her seferinde farklı olur.) WEP ve SSL gibi güvenlikli
       bağlantı standartlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

    Yukarıda anlatılanlar en çok kullanılan şifreleme yöntemleridir. Bunun yanında
yaygın olarak kullanılmayan, sadece özel amaçlarla kullanılan daha birçok şifreleme tekniği
bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda “oktay” isminin çeşitli şifreleme teknikleri ile şifrelenmiş
karşılıklarını görebilirsiniz.

  ŞİFRELEME
                  ŞİFRELENMİŞ HÂLİ (“oktay” İSMİ İÇİN)
   TEKNİĞİ
ripemd128       9f4799778dd68f6612d836570edd9766
ripemd160       ee9f516c6548b8235bb7eff9989a42ef2644b6dd
            42ec9a3fe63f01dac799cb9bfcd832aa4d6c1f476d1c8f4071e22a9db48920c4
whirlpool       c75fc177564c86595d273fcc62c40bd2822d71a2b40f519e4d6047ec785fd2e
            b
tiger128,3       096aa49fc4435cb89010751403a2662c
tiger160,3       096aa49fc4435cb89010751403a2662c2757d666
tiger192,3       096aa49fc4435cb89010751403a2662c2757d666e91b1e0f
tiger128,4       0093e56a8717b3ea78a31653496d1d3d
tiger160,4       0093e56a8717b3ea78a31653496d1d3dcb1cf02e
tiger192,4       0093e56a8717b3ea78a31653496d1d3dcb1cf02e9fd9de11
            a05fa3527181fe47bb6639ad7bbdb5fe9536b4a753c2e5f20e68e7be933d597
snefru
            8

                       20
gost          009608beac9edf7728fbefcaefc5969efc873ea9db36fe895bb709e6201787cb
adler32         29027306
crc32          522b7a83
crc32b         7134a037
haval128,3       b61bf3d1c6ef50d69fbcaa4cb8b4c70a
haval160,3       857a5b1b945010644ef0e86682b2e49c1cf2d239
haval192,3       5aabfdae0eb2309c71069c3de54b201e61410372a180af99
haval224,3       790d92fe4b1e5c1e5ec0b95e7464594d15df27782e047b39345a99ac
            da930d7368a0012daa8c441b1242f2b41ed0e26c8e6aa39ef4a238f02bd3534
haval256,3
            3
haval128,4       1cc829297b9e9f6749a2daf0e7f31b65
haval160,4       123dcdd457501e282e0349e0ca6636c3ee6364e8
haval192,4       f1ebce84a14e0e651e0bab035ccb9a8f76afea869225ed32
haval224,4       8815cb943908af9d9ac842c74f531ad90ca2f67c4f97353cf85ad2d0
            99b58581b1c7f2296a32538a34b8e503a4294d5a9901608e7f38177d477689
haval256,4
            62
haval128,5       f838e73834720a5937e4ff73abc7b7cf
haval160,5       40879d12bb1fed806fba8ddfd5c42db93f8c1667
haval192,5       76afc7c1754c92b948875d46a37e0d1e78440eefc7d94a3e
haval224,5       0e751a33bb2fb196a239f3787e7673bc683fcfbdd025b53cc143a9cc
haval256,5       276bb71ff51bac3cd62a37adee93eba1f0a2480f8e64b196b65f35f24bf5ba22


2.2.2. IP Güvenliği (IPSec) (Internet Protocol Security, -IPv6)

    Bir veri akışındaki her IP paketinin, şifrelenmesi ve/veya tanımlanması yoluyla tüm
iletişimin güvenliğini sağlamak için oluşturulmuş protokoller (usuller) takımıdır. SSL
(Secure Socket Layer) ve TSL gibi diğer güvenlik protokollerine göre daha esnek ve
güvenlidir. Hem TCP hem de UDP tabanlı protokollerin güvenliğini sağlar. Uçtan uca (end
to end) bir iletişim olduğundan verinin gönderileceği yerde de IPSec kullanılıyor olması
yeterlidir. Yani iletişim için kullanılan switch, router gibi cihazların uyumsuzluğu gibi bir
durum söz konusu değildir.

    IPsec iki iletim modu kullanır:

       Transport Mode; yerel ağda bulunan iki istemci arasındaki (client-to-client)
       iletişim için kullanılır.
                       21
      Tunnel Mode; sadece geçityolları (gateway) arasındaki trafiğin korunması
      esasına dayanır. Bu modda paketler geçityolundan çıktıkları zaman şifrelenir ve
      hedef ağın geçityoluna vardıklarında şifreleri çözülür. Bu modda iki geçityolu
      arasında bir tünel oluşturulur ve istemciden istemciye olan iletişim, tünel
      protokolü kullanılarak kapsüllenir. Bu modda kaynak ve hedef istemci
      bilgisayarların IPSec kullanacak şekilde konfigüre edilmelerine gerek yoktur ve
      bu yüzden yerel ağda IPSec protokolü tarafından desteklenen herhangi bir LAN
      protokolünü (örneğin TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI) kullanabilirler.
      Bu modda, geçityolu bir tünel server, router, firewall veya VPN cihazı
      kullanılabilir.

   IPSec’ in güvenlik mimarisini oluşturan üç temel unsur vardır:

      Bütünlük (integrity); hedefe ulaşan verinin kaynaktan gelen veri ile aynı olup
      olmadığı kontrol edilir. Ağ üzerinden gönderilen mesajın gerçekten gönderilen
      mesaj olup olmadığını anlamak için, mesajı alan bilgisayarın hesapladığı mesaj
      özeti (message digest) değeri ile mesajı gönderinin ilettiği mesaj özeti değerleri
      karşılaştırılır. Sonuç farklıysa iletilen mesaja iletim sırasında müdahale edildiği
      anlaşılır. Mesajları özetlemek için MD5 ve SHA-1 algoritmaları kullanılır.


      Kimlik doğrulama (Authentication); iletişimde bulunan her iki tarafın da
      birbirlerinin kimliklerinin doğrulanması için kullanılır. İletişimde bulunan
      bilgisayarların birbirlerinin kimliklerini doğrulamaları için aynı kimlik
      doğrulama metodunu kullanması gerekir. IPSec protokolünü kullanarak iletişim
      kuracak bilgisayarlar, kimlik doğrulama işlemi için çeşitli yöntemler
      kullanabilirler. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

         Önpaylaşımlı anahtar (preshared key) (MS-CHAP)
         Kerberos (Windows tabanlı ağlar için)
         Sertifika yetkilisi (certificate authority)

      Gizlilik (Confidentiality); gönderilen verinin ağ üzerinden şifrelenmiş bir
      şekilde iletilmesini belirtmek için kullanılır. Bu durumda, ağdaki paketler bir
      izleyici (sniffer) aracılığıyla yakalansalar bile içerikleri şifrelenmiş olduğu için
      taşınan verilerin üçüncü şahıslar tarafından okunması engellenmiş olur.
      Şifreleme işleminde en çok kullanılan yöntemler DES ve 3DES yöntemleridir.

    IPSec’ in güvenli bir iletişim kurmak için kullandığı protokoller aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz:
                      22
      Authentication Header (AH) (kimlik doğrulama başlığı): IPSec’in veri
      bütünlüğü (Integrity) ve kimlik doğrulama (Authentication) özelliklerini
      destekler. AH, veriyi şifreleyemediği için IPSec’in gizlilik (Confidentiality)
      özelliğini kullanamazsınız. Diğer bir deyişle, eğer ağ üzerindeki iletimin şifreli
      bir şekilde gerçekleşmesini istiyorsanız bu protokol ihtiyacınıza cevap
      vermeyecektir.
      Encapsulating Security Payload (ESP): Bu protokol, IPSec’in veri bütünlüğü
      (Integrity), kimlik doğrulama (Authentication) ve gizlilik (Confidentiality)
      özelliklerinin üçünü birden destekler. Yüksek seviyede güvenlik sağlar.
      Hedefteki sistemlerde, kaynakta kullanılan şifreleri çözebilecek programların
      bulunması gerekmektedir.

2.2.3. SSL (Secure Socets Layer)

   Soket Güvenlik Düzeyi (SSL) Protokolü Netscape tarafından, İnternet üzerinde web
sunucular ve tarayıcıların güvenli haberleşmeleri için geliştirilmiştir.

    İnternet üzerinde, veriyi (data) şifrelemek üzere kullanılan bir tekniktir. Bu teknik,
içinde dijital imzanın (digital signature) kullanımının da bulunduğu açık (public) ve özel
(private) anahtar şifreleme kullanmaktadır. Bu şifrelemeler onay sağlayan birimler
yardımıyla çalışır. Bu birimler, ulaşılan ilgili sunucunun, ait olduğu iddia edilen şahıs veya
şirketlere ait olduğuna dair onay verir. Bu onaydan sonra, güvenli iletişim işlemi
başlayabilir. SSL yazılımı yüklü sunucular taklit edilerek, karşı taraf kandırılamaz. SSL,
istemci ile sunucu arasındaki iletişim algoritmasını tanımlar ve iletişim ancak karşıdan onay
alınırsa başlar.

   SSL, e-posta göndermek, anlık ileti gönderip almak, İnternet üzerinden alışveriş
yapmak gibi uygulamalarda güvenliği sağlamak için kullanılır.


2.2.4. E-Mail (E-Posta) Güvenliği

   Gönderilen bir e-posta, hedefine ulaşıncaya kadar birçok sunucudan geçebilir. Bu
sunucular gelen giden postaları kopyalama yeteneğine sahiptir. Bu nedenle sıradan bir e-
postanın başkaları tarafından okunabilmesini engelleyen hiçbir unsur yoktur.

    Piyasada e-posta şifrelemek için özel olarak hazırlanmış yazılımlar bulunmaktadır.
Şifrelenen mesaj ve şifresi, hedefe ayrı ayrı gönderilir. Şifreli mesajlar hedefte tekrar
çözülerek okunabilir hâle getirilir.

   Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hem hedefte hem de kaynakta aynı şifreleme
yazılımının kullanılmasıdır.
                       23
2.2.5. PKI (Public Key Infrastructure) Şifreleme

    PKI (Public Key Infrastructure) teknolojisi, elektronik ortamda gerçekleşen veri
iletiminin güvenliğini iki temel aşamada sağlamaktadır:

      Veri gizliliği – şifreleme (verinin sadece doğru alıcı tarafından deşifre
       edilebilmesi)
      Verinin tanımlanması (hedefin doğrulanması) ve bütünlüğünün korunması
       (iletim sırasında herhangi bir değişikliğe uğramadığının doğrulanması)

    PKI uygulamalarında her kullanıcının biri özel (private) diğeri genel (public) olmak
üzere iki anahtarı bulunur. Kullanıcının genel anahtarı herkese açık olup özel anahtarı sadece
kullanıcı (kullanıcı uygulaması) tarafından bilinir. Özel ve genel anahtar arasında çözülmesi
pratikte imkânsız bir matematiksel ilişki vardır ki kullanıcının genel anahtarı ile şifrelenen
bir mesaj yalnızca aynı kullanıcının özel anahtarı ile deşifre edilebilir. Dolayısıyla bir
kullanıcıya şifreli bir mesaj göndermek istendiğinde mesaj, bu kullanıcının genel anahtarı ile
şifrelenebilir ve böylece gerçek alıcısı dışında kimse tarafından deşifre edilemez.

    Kullanıcının genel anahtarının gerçekten o kullanıcıya ait olduğundan emin
olunabilmesi için sertifika otoritesi (CA :Certificate Authority) kullanılır. CA, şifreleme ve
kimlik doğrulama işlemleri için anahtarları sağlamak ve atamakla sorumludur. CA, bu
anahtarları ve sertifikaları yayarak dağıtır. Bir PKI sisteminde, tüm kullanıcıların tanıdığı
(güvendiği) ve genel anahtarı tüm kullanıcılar (uygulamalar) tarafından bilinen bir sertifika
otoritesi bulunur. Kullanıcıların genel anahtarları, sertifika otoritesinin güvencesi altındadır
ve tüm genel anahtarlar sertifika otoritesi tarafından imzalanmıştır. CA, kimlik doğrulmasını
dijital imzalar (digital signiture) yoluyla yapar.

    Dijital imzalama için; gönderici mesajın sonuna mesajın tümünden hash (MD5,
SHA-1/2 gibi) algoritmaları ile elde edilen bir özeti (digest) kendi özel anahtarı ile
şifreleyerek mesaja ekler.

   PKI şifreleme veri iletiminin yanı sıra, akıllı kart uygulamalarında, SSL gibi kullanıcı
tanımlaması yapan bağlantılarda ve aklınıza gelebilecek şifreli veri transferi gerçekleştiren
birçok uygulamada kullanılmaktadır. Karmaşık yapısı sebebiyle uygulama alanı genişledikçe
kullanımında zorluklar yaşansa da mevcut olan en güvenli yapı olarak kabul edilmektedir.

2.3. Güvenlik Duvarı
   Mevcut ağda karşılaşılabilecek sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:
     Ağa yapılan dış saldırılar
     İnternet bant genişliğinin maksadı dışında kullanılması
     Yetkisiz kişi veya yazılımların dış ağa bilgi sızdırması
     Yetkisiz kişilerin İnternete bağlanması
                       24
    Böylesi durumlardan korunabilmek ve ağ güvenliğini sağlayabilmek için bir ağ
güvenlik duvarı (network firewall) kullanılır. Bir ağ güvenlik duvarı kullanarak ağınızı dış
saldırılardan koruyabilirsiniz, ağa gelen ve ağdan giden verileri denetleyebilir ve
yönetebilirsiniz, istemediğiniz istemcilerin (client) İnternet bağlantısını kesebilirsiniz,
mevcut İnternet bağlantınızın bat genişliğini yönetebilirsiniz.

2.3.1. Kurulum
    “Setup.exe” çalıştırıldığında karşımıza gelen bu ilk pencerede “Next” düğmesini
tıklayarak kurulumu başlatabiliriz (Şekil 2.1).
              Resim 2.1: GD kurulum (giriş ekranı)

   Lisans sözleşmesinin kabul edildiğini gösteren onay kutusu işaretlenir (Resim 2.2).
            Resim 2.2: GD kurulumu (lisans sözleşmesi)                      25
    Bu adımdan sonra karşılaşılan pencerede (Resim 2.3) programın kurulacağı dizin
belirlenerek “Next” düğmesi tıklanır.
         Resim 2.3: GD kurulumu (kurulum dizinini belirleme)

   Son olarak “Finish” tıklanarak program bitirilir.
              Resim 2.4: GD kurulum (bitiş ekranı)
                      26
2.3.2. Ayarlar
               Resim 2.5(a): GD ana penceresi

    Resim 2.5(a)’da GD (güvenlik duvarı)’nın ana penceresi görülmektedir. Bu ekranda
programın genel özellikleri ve o anki işlem durumu hakkında genel bilgiler ve göstergeler
yer alır.
       Resim 2.5(b): GD bileşen, koruma gücü ve ağ trafiği göstergeleri

   Resim 2.5(b)’de GD’nin o anki denetleme durumu, koruma gücü ve ağ trafiği
göstergeleri görülmektedir.                      27
            Resim 2.6: GD Güvenlik seviyesi göstergesi

    Resim 2.6’da GD’nin uyguladığı güvenlik seviyesi görülmektedir. Hepsini engelle;
(block all) en üst düzey güvenlik ayarlamalarının aktif olduğu seviyedir. Bu seçenek ile
hiçbir uygulamaya ve bağlantıya izin verilmez. Özel; (custom) kullanıcının ayarladığı
şekilde uygulanan güvenlik düzeyidir. Hepsine izin ver; (allow all) GD’nin devre dışı
bırakılması anlamına gelir, tüm uygulamalar ve bağlantılara izin verilir.
               Resim 2.6-GD ethernet göstergesi

   Resim 2.6’da bilgisayara ait ethernet kartı ve LAN adreslerine ait bilgiler
görülmektedir.


    Şimdi GD’yi kendimize göre ayarlayalım.


   Üst menüde bulunan (         ) düğmesini tıkladığımızda karşımıza güvenlik
ayarlarını yapacağımız pencere açılacaktır.

   Güvenlik sekmesi altında sol taraftaki menüden “Görevler” düğmesi seçiliyken
karşımıza Resim 2.7’deki pencere gelecektir.
                      28
             Resim 2.7: GD genel ayarlar penceresi

   “Genel Görevler” kısmında yer alan;

   “Yeni bir Güvenli Uygulama Belirt” seçeneği, İnternete tam erişim izni verilmek
istenen uygulamanın seçilmesi için kullanılır.

    “Bölge/Ekle/Kaldır/Değiş” seçeneği, ağ bağlantısı üzerinde bölge eklemeyi,
kaldırmayı ve düzenlemeyi sağlar. Bu kısımda eklenilen bölgelere daha sonra izinler
verilebilir veya kısıtlamalar getirilebilir.

   “Yeni Yasaklı Uygulama Belirt” seçenği, İnternete erişim izni verilmek istenmeyen
programın seçilmesi için kullanılır.

   “Güncelle, Denetle” program veritabanının güncellenmesi için kullanılır.

   Sihirbazlar kısmında yer alan;

   “Yeni Güvenli Ağ Bölgesi Belirt” seçeneği, ağda tüm izinlerin verilmiş olacağı
bölgeler tanımlanmasını sağlar.


                      29
    “Bilinen Uygulamalar İçin Tara” seçeneği, sık kullanılan uygulamaların
belirlenerek onlar için erişim kurallarının oluşturulmasını sağlar.


   Menüden (          ) düğmesini tıkladığımızda karşımıza Resim 2.8’deki
pencere gelecektir.
            Resim 2.8: GD uygulama izleyicisi penceresi

   Bu kısımda, bilgisayarda çalışan uygulamaların İnternete bağlanma izinleri ve
yasakları takip edilebilir. Yukarıdaki menüde bulunan “ekle”, “kaldır” ve “kaldır”
seçenekleri ile yeni uygulama eklenebilir/kaldırılabilir ve izinler düzenlenebilir.


   Menüden (          ) düğmesini tıkladığımızda karşımıza “Bileşen Denetim
Kuralları” penceresi gelecektir (Resim 2.9).
                      30
             Resim 2.9: GD bileşen izleyicisi penceresi
   Bu pencerede, sistemde çalışan tüm programların dijital kütüphane (.dll) dosyaları
görüntülenmektedir. Görüntülenen bu dosyalarla ilgili izinler, bu pencereden düzenlenir.

   Menüden (          ) düğmesini tıkladığımızda karşımıza “Ağ Denetim
Kuralları” penceresi gelecektir (Resim 2.10).
             Resim 2.10: GD ağ izleyicisi penceresi

                      31
    Bu pencerede, ağ ile bilgisayarınız arasındaki alışverişi denetleyebilir ve
yönetebilirsiniz. Ağınızdaki bir bilgisayarın sizin bilgisayarınıza bağlanmasına izin verebilir
veya bağlanmasını engelleyebilirsiniz. Bu izinleri tek bir bilgisayar için ayarlayabileceğiniz
gibi bir IP aralığı veya daha önceden tanımladığınız bir ağ bölgesi için de ayarlayabilirsiniz.
    Bunun için “ekle” seçeneğini tıklayın. Karşınıza Resim 2.11’deki pencere gelecektir.
Bu pencerede, izin verilecek veya kısıtlanacak bağlantı protokolünü, IP numarası veya
aralığını, ağ bölgesini ve hedef port ile kaynak port numaralarını ayarlayabilirsiniz.
Belirlenen IP ve port numaraları üzerinden sadece gelen veya giden paketler
denetlenebileceği gibi tüm paketlerin aynı anda denetlenmesi de mümkündür.
                            Uygulamaya izin ver ya da verme

                            Bağlantı protokolünü seç

                            Eylemin uygulanacağı paketin


                           Tüm IP ve Port numaraları ayarlama
          Resim 2.11: GD ağ denetim kuralı oluşturma penceresi

   Menüden (       ) düğmesini tıkladığımızda      karşımıza    “İleri  Güvenlik
Yapılandırması” penceresi gelecektir (Resim 2.11).
                Resim 2.11: GD gelişmiş ayarlar
                       32
   Bu pencerede, uyarı sıklığı ve şekli ile GD nin bilgisayarın açılışındaki davranışı gibi
temel bazı özeliklerin ayarlanması yapılır.. Bunun yanında “ileri saldırı tespit ve önleme”
seçeneği ile ağdan yapılan saldırı girişimleri karşısında nasıl bir davranış izleneceği gibi
ayarlamalar yapılır.


   Menüden (        ) düğmesini tıkladığımızda karşımıza Resim 2.12’deki pencere
gelecektir.
               Resim 2.12: GD etkinlik penceresi

    Bu pencerede “Bağlantılar” seçili iken o andaki kurulmuş bağlantılar görüntülenir.
Bağlantıyı kuran uygulama, kullandığı protokol, kullandığı IP ve port numarası, ulaşmak
istediği IP ve port numarası ile o uygulamanın gönderdiği ve o aldığı paketlerin miktarı
görünmektedir.

   “Raporlar” seçeneği ise GD’nin denetlediği olaylar hakkında tuttuğu raporların
görüntülendiği pencereyi açacaktır (Resim 2.13).
                       33
              Resim 2.13: GD raporlar penceresi
    Kurulum ve ayarlamaları anlattıktan sonra şimdi yazılımsal güvenlik duvarının
türlerini inceleyelim:
2.3.3. Güvenlik Duvarı Türleri
   Güvenlik duvarı türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
         Paket Süzmeli Güvenlik Duvarları (packet fitlering FW)
         Kararlı Paket İzleme GD (stateful packet inspection FW)
         Uygulama Geçityolu GD (application gateway FW)
         Devre Düzeyli Geçityolu (circuit level FW)
2.3.3.1. Paket Süzmeli GD (Packet Filtering FW)

   Paket filtreleme, en basit paket izleme metodudur. En yaygın kullanımı yönlendirici
veya dual-homed geçityollarındandır.

   Paket filtreleme işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
          Her bir paket güvenlik duvarından geçtiği esnada paket başlığı bilgisi
          önceden tanımlı kurallar veya filtreler doğrultusunda incelenir.
          Paketin kabul edilme veya reddedilme kararı bu karşılaştırmanın
          sonuçları doğrultusunda verilir.
          Her bir paket diğer paketlerden bağımsız bir şekilde incelenir.

                      34
   Paket filtreleme;
          Kaynak IP adresi
          Hedef IP adresi
          Protocol tipi (TCP/UDP)
          Kaynak port
          Hedef port
   gibi verileri tarar ve belirtilen eylemleri ona göre işletir. Örneğin izin verilen bir
uygulama için bu veriler geçerli ise izin işletilir. Aksi hâlde o paketleri durdurmak yolu ile o
uygulamanın çalışması engellenmiş olur.

   Paket süzmeli güvenlik duvarı, oldukça hızlıdır ve maliyeti düşüktür. Bu güvenlik
duvarı kullanıldığında; istemcilerin ek bir ayarlama yapmasına gerek yoktur.
Uygulamalardan bağımsız çalışır.

 Paket süzmeli güvenlik duvarı, “ya hepsi ya hiçbiri” mantığıyla çalıştıklarından bazen
 tehlikesiz paketleri engelleyebilecekleri gibi bazen de tehlikeli paketlere izin verebilirler.
 Bu yüzden izinlerin ve kısıtlamaların çok iyi hazırlanması gerekir.

2.3.3.2. Kararlı Paket İzleme GD (Stateful Packet Inspection FW)

   Paket filtreleme mantığıyla çalışır. Fakat paketleri daha geniş kapsamlı tarayarak
paket başlık bilgisini edinir ve bu bilgiyi dinamik durum tablosuna ekler. Bu işlem, sıradaki
tüm paketler için uygulanır ve başlık bilgileri (packet header information) karşılaştırılarak
bağlantının aynı olup olmadığı belirlenir.

   Bu güvenlik duvarı ile izin ve yasaklar aşağıdaki değişkenler doğrultusunda verilir:

      Kaynak IP adresi
      Hedef IP adresi
      Protokol tipi (TCP/UDP)
      Kaynak port
      Hedef port
      Bağlantı durumu

    Bağlantı durumu, dinamik durum tablosuna göre belirlenir. Bağlantı aynı ise izinler
işletilir. Bağlantının durumunu hatırlayabilme özelliği sayesinde paket filtrelemeden daha
güvenliklidir.

   Dinamik paket inceleyen güvenlik duvarları basit paket filtreleyen güvenlik
duvarlarına göre daha fazla güvenlik sağlar. Dinamik paket inceleyen güvenlik duvarları
paket başlık bilgisini daha derinden incelediğinden istenmeyen veya hakkı olmayan
erişimlere göre daha iyi bir koruma sağlar.
                       35
   Fakat paket filtreleme ile mantıkta çalıştıklarından bazen tehlikesiz paketleri
engelleyebilecekleri gibi bazen de tehlikeli paketlere izin verebilir. Ayrıca daha geniş
kapsamlı inceleme yaptıklarından ayarlanmaları daha karışık hâle gelebilir.

2.3.3.3. Uygulama Geçityolu/Vekil Sunucular GD (Application Gateway/Proxies
FW)

   Uygulama geçityolları/vekil sunucular, iki uç nokta arasında bir aracı olarak
düşünülebilir. İki ağ ortamının arasına kurulurlar. Bir bağlantı kaynaktan ağ geçidi/vekil
sunucuya; diğeri ağ geçidi/vekil sunucudan hedefedir. Her uç nokta birbirleriyle ağ
geçidi/vekil sunucu aracılığı ile görüşebilir.
                            Güvenlik duvarı
      Güvenilmeyen Ağ


                                         PC
   Bu güvenlik duvarı, paket filtreleme ve dinamik paket izlemeden farklı olarak
uygulama geçityolu/vekil sunucu iletişimin en uç noktasındaki tüm durumları
görüntüleyebilir ve bu sayede daha ayrıntılı inceleme yapabilir. Örneğin, bir yazı içeren
posta mesajı ile resim içeren posta mesajı arasındaki farkı anlayabileceği gibi Java kullanan
web sayfası ile kullanmayan arasındaki farkı da bilir.

   Güvenlik açısından uygulama geçityolu/vekil sunucu izleme yöntemi, diğer paket
izleme yöntemlerine göre oldukça mükemmeldir.

   Dezavantajı ise uyguladığı bu geniş kapsamlı tarama yüzünden iletişimi
yavaşlatmasıdır. Kendisine bağlanan istemci sayısı arttıkça yavaşlık artacaktır. Ayrıca
kendisine bağlanan istemciler özel yazılımlara ve ayarlamalara ihtiyaç duyar.

2.3.3.4. Geçityolu Donanımı GD (Circuit Level Gateway FW)

   Paket filtreleyen güvenlik duvarlarından farklı olarak geçityolu donanımı, sadece
paketleri incelemez, TCP veya UDP oturumlarını izler. Bir oturum kurulduktan sonra
geçityolu donanımları bu oturuma ait bütün paketlerin geçmesi için portu açık bırakır. Port
oturum kapanana kadar açık kalır.

    Performans açısından avantajlıdır. Fakat açılmış oturumdan gelen tüm paketlere izin
verileceğinden güvenlik açığı meydana gelebilir.                       36
 UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
    192.168.1.15/30 IP aralığındaki bilgisayarlardan 135 numaralı porta gelen paketleri
kısıtlayan güvenlik duvarı kuralını hazırlayalım.

İşlem Basamakları      Öneriler
 Programın ana penceresini
  açın.
                  Bildirim alanındaki simgeyi çift tıklayın.

 Ağ izleyicisini seçin.
                 Ekle düğmesini tıklayın.


                
 Eylem seçeneğinden izin
 verme seçeneği seçilir.
 Yön listesinden Gelen
 seçilir.
 Hedef IP sekmesinden
 belirtilen aralık seçilir.
 Hedef Port sekmesinden
 135 nu.lı port seçilir.                
 İşlemi onaylayın.
                
                      37
   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
   Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru/yanlış seçenekli sorularda
uygun harfleri yuvarlak içine alınız. Seçenekli sorularda ise uygun şıkkı işaretleyiniz.
Boşluk doldurmalı sorularda boşluklara uygun cevapları yazınız.

1-  MD5 bir hash algoritmasıdır. (D/Y)

2-  MD5 veriyi …….bitlik özetler hâline getirir.

3-  SHA-1 veriyi ….. bitlik özetler hâline getirir.

4-  DES veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılır. (D/Y)

5-  DES ……. bitlik şifreleme yapar.

6-  AES dizi şifreleme algoritmasıdır. (D/Y)

7-  Aşağıdakilerden hangisi IPSec’ in kullandığı iletim modlarından birisidir?
   A) Tunnel mod
   B) Slience mod
   C) Advanced mod
   D) Easy mod

8-  Aşağıdakilerden hangisi IPsec’in veri bütünlüğünü sağlamak için kullandığı
   şifreleme algoritmalarıdır?
   A) DES, 3DES
   B) AES, Havall128
   C) MD5, SHA-1
   D) CRC32, Havall256

9-  Aşağıdakilerden hangisi IPsec’in veri güvenliğini sağlamak için kullandığı
   şifreleme algoritmalarıdır?
   A) CRC32, Havall256
   B) SHA512, Havall128
   C) MD5, SHA-1
   D) DES, 3DES

10-  SSL mail güvenliğini sağlayan bir uygulama değildir. (D/Y)


                     38
   DEĞERLENDİRME

   Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
                      39
           ÖĞRENME FAALİYETİ-3

          ÖĞRENME FAALİYETİ-3
  AMAÇ

    Ağ izleme ve kontrol programları ile ağı izleyebilecek ve kontrol edebileceksiniz.

 ARAŞTIRMA
      Bakımını üstlendiğiniz bir ağ ortamını bir noktadan izleyebilmenizin ve kontrol
      edebilmenizin size ne gibi faydalar sağlayabileceğini araştırınız.

        3. AĞ İZLEME VE KONTROL
           PROGRAMLARI
3.1. Ağ İletişim ve Yönetim Programı (NetOp School)
   Bu bölümde anlatacağımız program ile ağınıza bağlı tüm bilgisayarları bir noktadan
izleyebilecek ve yönetebileceksiniz.
3.1.1. Kurulum
   Setup.exe dosyasını çalıştırarak kurulumu başlatıyoruz.
   Kurulum diğer programların kurulumu gibidir. Programın, yönetici veya yönetilen
olarak kurulduğuna dikkat edilmelidir. Bunun için Resim 3.1’de gösterilen pencerede gerekli
seçimi yapmalıyız.
               Resim 3.1: Kurulum seçenekleri


                      40
    Burada “teacher” (öğretmen) yönetici, “student” (öğrenci) yönetilendir. Program
kurulumu, yönetici seçeneği için gerçekleştirilecektir. Yönetmek istediğimiz bilgisayarlara
da “student” olarak kurulum yapacağız. Yönetilecek bilgisayarlarda kurulum sonrası
herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmamaktadır. “teacher” olarak kurduğumuz
bilgisayar “student” kurulu olan bilgisayarları doğrudan görecek ve yönetmeye
başlayacaktır.

  Kurulum ayarları, “teacher” ve “student” tercihleri için aynıdır.
               Resim 3.2: Kurulum (giriş ekranı)

Resim 3.2 de görülen giriş ekranında “Next” i tıklayarak ilerliyoruz.
              Resim 3.3: Yönetilecek ağ ortamının ismi


                       41
    Giriş ekranından sonra karşımıza gelen pencerede, yönetilecek ağ ortamının ismi
belirlenir (Resim 3.3).
             Resim 3.4:Yönetilecek bilgisayarların ismi
    Resim3.4’teki pencerede yönetilecek olan bilgisayarların hangi isimle tanımlanacağı
seçilir.
        Burada;
        - Student login name; öğrencinin ona isim vererek tanımlanmasını,
        - Windows login name; öğrencinin Windows kullanıcı ismi ile
          tanımlanmasını,
        - computer login name ise; öğrencinin bilgisayar ismi ile tanımlanmasını
          sağlar.
             Resim 3.5: İletişim protokolünün seçimi


                      42
   Bu adımdan sonra iletişim protokolünün seçimi yapılır (Resim 3.5).
             Resim 3.6: Bağlantı protokolünün seçimi

    İletişim protokolünün seçiminden sonra gelen pencerede onarım parolası
sorulmaktadırv(Resim 3.6). Bu parola, yönetilen bilgisayarları yönetim dışına çıkmasını
önlemek içindir. Yönetilen bir bilgisayardaki kullanıcı, “student” programını kapatmak
istediğinde bu parola sorgulaması ile karşılaşacaktır.
                Resim 3.7: Kurulum sonu

   Son olarak “Finish” düğmesini tıklayarak kurulumu bitirmiş oluyoruz.
                      43
3.1.2. Kullanımı
   Resim 3.8’de programın ana penceresi görülmektedir. Programın sunduğu
kolaylıklardan biri de student kurulu bilgisayarları doğrudan listelemesidir. Onlara
bağlanmak için özel bir işleme gerek yoktur.
            Resim 3.8: Yönetici programı ana penceresi
   Bu pencerede sol tarafta yer alan menü sınıf kontrol menüsüdür.
          Resim 3.9: Sınıf kontrol menüsü (class control menu)
                      44
    Bu menüyü kullanarak şu işlemleri yapabilirsiniz:            “Detail View” seçeneği ile o anda bağlı olan öğrenci bilgisayarları detaylı
olarak listelenir.
            “Class View” seçeneği ile bağlı bilgisayarlar, sınıf şeklinde görüntülenir.
         “Thumbnail View” seçeneği ile bağlı bilgisayarların ekranlarındaki
görüntüleri önizleme şeklinde görüntülenir. Genel olarak sınıftaki tüm bilgisayarların
ekranını          izlemek          için          kullanılır.
          “Lesson Plan View”; önceden hazırladığınız plana göre öğrenci
bilgisayarlarına konu sunmanızı sağlar. Bu sunumu önceden hazırlanmış bir videoyu
göstererek yapabileceğiniz gibi, o anda kendi ekranınızı da izletebilirsiniz. Bu sayade kendi
makinenizde örnek uygulama yaparken sisteme bağlı bulunan diğer bilgisayarlar sizin
ekranınızı takip edebilir.
            “Recordings View” seçeneği; önceden kaydedilmiş görüntülerin
listelendiği yerdir.
         “Class Setup View”; yeni sınıflar oluşturmak, oluşturulmuş sınıfları
silmek veya düzenlemek için kullanılır.

   Ana pencerenin üst kısmında yer alan Resim 3.10’daki bölüm “Araç Kutusu” olarak
adlandırılır. Şimdi araç çubuğundaki seçenekleri inceleyelim:
                         45
              Resim 3.10: Araç kutusu (tool box)

    Demonstrate
   Bağlı bilgisayarlara yönetici ekranının tümünü/bir bölgesini, varsa ikinci monitörü
veya herhangi bir bağlı bilgisayarın ekranını izletebilirsiniz.

    Attention
   Bu düğmeyi tıklayarak seçili bilgisayarların ekranlarına resim veya yazı yansıtıp
onların klavye ve farelerini kilitleyebilirsiniz. Başka bir deyişle bağlı bilgisayarların
ekranlarına sabit bir görüntü yansıtarak onların işlem yapmasını engelleyebilirsiniz.
                      46
    Control
    Bağlı bilgisayarları yönetebilirsiniz ve onların ekranlarını izleyebilirsiniz. Bu işlem
sırasında, istenirse bağlı bilgisayarların klavye ve fareleri de kilitlenebilir.

    Communicate
   Seçtiğiniz bilgisayarla sesli ve yazılı görüşme yapabileceğiniz gibi doğrudan tek taraflı
mesaj da gönderebilirsiniz.

    Workgroup
    Tüm bağlı bilgisayarlar arasında grup veya gruplar oluşturup bu grup veya grupları
seçilen başka bir bilgisayarın yönetimine bırakabilirsiniz. Bu bir çeşit yetki devridir.
Yönetici, bir grup oluşturup bu gurubu seçtiği bir başka bilgisayara devredebilir.

    Run
   Seçilen bilgisayar üstünde bir programı çalıştırmak için kullanılır. Çalıştırılacak olan
programın o bilgisayarda kurulu olması gerekir.

                       47
   Commands
   Seçilen bilgisayarın oturumu kapatılabilir, yeniden başlatılabilir, gücü tamamen
kesilebilir veya merkezle bağlantısı kesilerek gruba yeniden dâhil edilebilir.

    Files
   Seçilen bilgisayarlara dosya gönderme, onlardan dosya toplama işlemleri yapılabilir.

    Policy
   Yöneticiye bağlı bir bilgisayarda kurulu olan programlara ait erişim düzenlemeleri
yapılabilir.
                      48
    Policy
   Yönetici bilgisayarındaki ekran görüntüsünün kayıt edilmesini sağlar..

   Programın ana işlevleri bu kadardır. Resim 3.11’de “Groups” bölmesi, oluşturulan
grupların gösterildiği yerdir. Yukarıda anlatılan işlemler seçilen tek bir bağlı bilgisayar
üzerinde yapılabileceği gibi gruplar kısmında bulunan gruplardan biri de seçilerek bağlı
birçok bilgisayara aynı anda uygulanabilir.
                Resim 3.11: Gruplar bölmesi

3.2. İzleyici (Sniffer) Programları
   Bir ağda taşınan verileri izleme amaçlı kullanılan programlara genel olarak “sniffer”
denilmektedir. Sniffer İngilizce’de “koklayıcı, koklayan, izleyen” manalarına gelmektedir.

   En çok bilinen sniffer programları “tcpdump” ve “dsniff”tir. Bu programlar özellikler
açık kaynak kodlu işletim sistemlerinde (Linux, openBSD, freeBSD, unix gibi)
çalışmaktadır. Bu programlar, kurulduktan sonra izlemek istedikleri ağa bağlanarak belirtilen
IP numarası, port numarası gibi unsurlara bağlı olarak işlevlerini gerçekleştirebilirler.

    Yukarıda belirtilen her iki izleyici programının da Windows işletim sistemi için
hazırlanmış sürümleri bulunmaktadır.

3.2.1. TCPDump

    Ağ izleme ve veri incelemeye olanak veren en eski ağ analiz (dinleme) programıdır.
Ağ hareketlerini incelemek amacıyla kullanılır. Başlangıçta da belirtildiği gibi bu program
Linux altında çalışan bir programdır ve kurulumu da ona göre yapılmalıdır. Windows
bilgisayarlarda kullanabilmek için öncelikle “WinPcap” programı kurulmalı. Ardından
“WinDump” programı komut isteminde çalıştırılmalıdır. Kullanılan parametreler aynıdır.

   Şimdi kısaca TCPDump programına değinelim.

   En basit kullanımı doğrudan

   # tcpdump

                       49
   yazmaktır. Bu komut ile doğrudan paket yakalanmaya başlanacaktır.

   # tcpdump
    17:18:21.531930 IP oki.32829 > mcp.telnet: S 3115955894:3115955894(0) win 5840
    17:18:21.531980 IP mcp.telnet > oki.32829: R 0:0(0) ack 3115955895 win 0

   Burada “oki” adlı makine ile mcp adlı makine arasında bir alışveriş olduğu
görülmektedir.

   TCPDump ile kullanılan bazı parametreler de şunlardır (WinDump ile kullanılan
parametreler de aynıdır.):
   -i … Ethernet kartını seçmek için kullanılır. Sıralama 0’dan başlar
   # tcpdump –i eth0
   Yazıldığında 1. ethernetten gerçekleşen iletişim dinlenir.


   w; Yakalanan paketleri daha sonradan incelemek istiyorsak bu parametreyi kullanırız.

   # tcpdump –w dosya_ismi
   .

   r; Daha önceden kaydedilmiş dosyaları okumak için kullanılır.

   # tcpdump –r dosya_ismi

    host; Sadece belirtilen bir alanı izlemek için kullanılır. Burada host_adi bir IP
numarası da olabilir.

   # tcpdump host 192.168.2.34
   # tcpdump host hotmail.com

    port; belirtilen bir portun izlenmesini sağlar.

   # tcpdump port 23

    dst; belirtilen bir alan ya da porta giden verileri izler.

   # tcpdump dst port 23
   # tcpdump dst host hotmail.com

    src; belirtilen alan ya da porttan gelen veriler izlenir.

   # tcpdump src port 21
   # tcpdump src host 10.1.0.56                         50
3.2.2. DSniff

    Dsniff ağ güvenliği denetimi ve trafik dinleme amaçlı yazılmış bir programdır.
TCPDump gibi açık kaynak kodlu işletim sistemleri üzerinde çalışır. Dsniff bir ağdaki
verilerin neredeyse tümünü yakalayabilen komplike bir programdır. Bünyesinde çeşitli
işlevler gerçekleştiren alt programlar barındırır.

    Dsniff’i oluşturan bazı programları şöyle sıralayabiliriz: Mailsnarf, urlsnarf,
filesnarf, msgsnarf, webspy. Bu araçlar ağ ortamında gezen zayıf parolaları ve çeşitli
bilgileri okunabilir formatta sunmak için kullanılabilir. Örneğin, urlsnarf aracı kullanılarak
akan trafik içerisinden 80, 3128 ve 8080 portlarını dinleyerek web trafigine ait URL’lerin
kaydını tutabiliriz.

    Bunların dışında kötü amaçlı ellerde oldukça tehlikeli olabilecek arpspoof, macof,
dnsspoof gibi ileri düzey araçlara da sahiptir. Bu araçlarla sağlam korunmamış bir LAN
içerisinde SSL, SSH ve DNS trafikleri yanıltılabilir. Dsniff Windows işletim sistemi
üzerinde de çalışır. Windows üzerinde çalışması için hazırlanmış sürümüne “Cain Abel” adı
verilmektedir. Resim 3.12’de “Cain Abel”in bir ekran görüntüsünü görebilirsiniz.
            Resim 3.12: Cain Abel arayüzü (network tabı)
                       51
           Resim 3.13: Cain Abel arayüzü (izleyici sekmesi)

   Resim 3.13’te ağa bağlı tüm cihazlara ARP (address resolution protocol) paketleri
yollayarak onların IP ve MAC adreslerini alır. Ayrıca switchin ARP belleğini şişirerek
anahtarlamalı dağıtım yapmasını engeller. Böylece switch, verileri tüm bilgisayarlara MAC
veya IP gözetmeksizin aynı anda gönderirken sniffer da verileri toplama imkânı kazanır.

3.3. Ağ Kartı Paket Analiz Programı (Ethereal)
   Ethereal, açık kaynak kodlu bir trafik analiz programıdır. Gelişmiş grafik arabirimi
sayesinde kullanımı oldukça kolaydır. Bunun yanında istenirse komut satırından da
kullanılabilir (komut satırından kullanabilmek için “tethereal” komutunun ve ek
parametrelerinin kullanılması gerekir). Windows, UNIX(BSD, Solaris, vb) ve Linux işletim
sistemleri üzerinde ücretsiz lisansı ile özgürce kullanılabilmektedir.

   Ethereal’in bazı önemli özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
      Yakalanan paketleri kaydedebilme, kaydedilen paketleri analiz edebilme, bunu
      yanında diğer sniffer programları ile yakalanan paketleri okuyabilme
      Yakalanan paketler düz yazı ya da PostScript olarak kaydedebilme
      Filtreleme esnasında istenilen protokollerin istenilen renkte gösterebilme                      52
   Resim 3.14’te Ethereal programının ana penceresi görülmektedir.
             Resim 3.14: Ethereal programının arayüzü

    Arayüz yatay olarak 3 bölüme ayrılmıştır: 1. bölüm, yakalanan paketleri; 2. Bölüm,
seçili paketin ayrıntılı teknik özelliklerini ve kullandığı protokolleri; 3. bölüm ise yakalanan
paketin içeriğini göstermektedir.
             Resim 3.15: Ethereal programının arayüzü

    Resim 3.15’e bakıldığında yakalanan verinin resim dosyası (jpg) olduğu
anlaşılmaktadır.
                       53
3.4. Saldırı Tespit Programı (Snort)
    Snort, IP ağları için gerçek zamanlı trafik analizi yapabilen ve paket kaydedebilen açık
kaynak kodlu bir saldırı belirleme sistemidir. Protokol analizi, içerik araştırması/eşlemesi
dahil daha birçok inceleme yaparak saldırıları veya yoklamaları (Örneğin tampon taşırma,
gizli port taraması, SMB (server message blok protokol) yoklamaları, vs. ) tespit edebilir.
    Snort programı kullanıcıya kural belirleme imkânı sağlamaktadır. Kullanıcı istediği
özellikteki trafiği yasaklayabilme imkânına sahiptir. Ayrıca çeşitli alarm mekanizmaları
sayesinde herhangi bir saldırı tespitinden sonra kullanıcıyı uyarır.

3.5. Ağ Güvenlik Durumu Kontrol Programı (GFI Languard)
    Windows sistemleri için ücretli olarak satılan bir programdır. GFI LANguard, ağınızı
tüm potansiyel atak yöntemlerine karşı tarar. İşletim sistemi ve üzerinde çalışan
uygulamaları analiz ederek tüm güvenlik açıklarını tespit eder. Başka bir deyişle ağınızdaki
tüm açıkları belirler ve ağınız bu açıklar üzerinden saldırıya uğramadan size uyarı mesajları
yollar.
   Resim 3.16’da GFI Languard programının arayüzü görülmektedir.Bu ekranda tüm ağı
tarayabileceğiniz gibi ağınızdan seçeceğiniz bir bilgisayarı da tarayabilirsiniz. Tarama
yaptığınız bilgisayar hakkında ayrıntılı bilgiyi işaretli kısımdan takip edebilirsiniz. Bu
kısımda hem taradığınız bilgisayarın hem de tüm ağınızın tarama sonuçlarını görebilirsiniz.
            Resim 3.16: GFI Languard programının arayüzü


                       54
3.6. Klasör Bütünlük Denetleyici Programı (Samhain)
   İşletim sisteminin temelini oluşturan dosyalarda yapılan bir değişikliği zamanında fark
edebilirsek ileride oluşabilecek birçok güvenlik probleminin de önüne geçmiş oluruz. Bu
açıdan bütünlük denetleyici programlar oldukça büyük önem arz etmektedirler.

    Samhain, açık kaynak kodlu, çoklu işletim sistemi desteği olan, merkezî bir yapıda
çalışan bütünlük doğrulayıcı yazılımdır. İstemci sunucu mimarisine uygun bir yapıda çalışır.
Dosya bütünlüğü, izlenmek istenen sistemlere ajan bir program kurularak o sistemin
kontrolü ajan programa bırakılır. Bu ajan program kayıt tutma yöntemiyle değişen dosyaların
denetimini yapar. “samhain” programının “cygwin” isimli yaması kurularak Windows’ta
sanal UNIX ortamı oluşturulur. Ve UNIX’e kuruluyormuş gibi Windows’a kurulum
yapılabilir.

   En çok bilinen diğer bütünlük denetleyicilere; tripwire, crontab gibi programlar da
örnek olarak gösterilebilir. Bunlar tamamıyla UNIX/Linux sistemler içindir.
                       55
 UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak Ethereal programı ile
paket yakalama işlemini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları    Öneriler
 Programı çalıştırın.
             
 Araç çubuğundaki
 işaretli düğmeyi
 tıklıyoruz.
             
 Karşımıza gelen
 pencerede sahip
 olduğumuz bağlantı
 kartları
 listelenmemektedir.
           
 Hangi bağlantı
 kartından veri
 toplamak istiyorsak
 onun önündeki
 capture (yakala)  
 düğmesini
 tıklıyoruz
                     56
 Karşımıza veri
 toplama sürecini
 gösteren pencere
 gelecektir. Ne kadar
 süre yakalamak
 istiyorsak o kadar
 bekleyip daha sonra
 stop (durdur)
 düğmesini
 tıklıyoruz.
             
               1
 Şimdi takip etmek
 istediğimiz IP
 numarasını 1.
 kısımda bulup
 üzerini tıklıyoruz.
 2. kısımdan verileri
 okuyabiliriz.


                   2

             
                 57
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
   Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru/yanlış seçenekli sorularda
uygun harfleri yuvarlak içine alınız. Seçenekli sorularda ise uygun şıkkı işaretleyiniz.
Boşluk doldurmalı sorularda boşluklara uygun cevapları yazınız.

1.  Aşağıdakilerden hangisi NetOp School teacher ana penceresindeki sınıf kontrol
   menüsünün seçeneklerinden değildir?
   A) Detail View
   B) Thumbnail View
   C) Recordings View
   D) Help

2.  NetOP teacher programındaki Demonstrate seçeneği, yönetilen bilgisayarlara
   gösterim yapmaya yarayan seçenektir. (D/Y)

3.  NetOP teacher programındaki Communicate seçeneği, yönetilen bilgisayarların
   kapatılması, yeniden başlatılması gibi işlemleri gerçekleştirmemizi sağlayan
   seçenektir. (D/Y)

4.  Aşağıdakilerden hangisi sniffer programıdır?
   A) TCP Dump
   B) Snort
   C) Gfi Languard
   D) Acrobat reader

5.  TCPDump programının Windows sistemlerde çalışan sürümünün adı ……. tır.

6.  DSniff ……….işletim sistemlerinde çalışır.

7.  DSniff programının Windows sistemlerde çalışan sürümü aşağıdakilerden
   hangisidir?
   A) Windump
   B) Filesnarf
   C) Gfi
   D) Cain Abel

8.  Ethereal programı aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisinde çalışır?
   A) Windows
   B) Linux
   C) UNIX
   D) Hepsi

                     58
9.  Snort programı saldırı tespit programıdır. (D/Y)

10.  Samhain programının Windows sistemlere kurulmasını sağlayan yardımcı
   programının adı ………..dir.   DEĞERLENDİRME

   Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz.
                      59
         MODÜL DEĞERLENDİRME

         MODÜL DEĞERLENDİRME
   OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

    Aşağıda verilmiş olan tanımlamalar için uygun seçeneği (Doğru –D-, Yanlış –Y-)
işaretleyiniz.

1-   Antivirüs, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için kullanılan bir programdır. (D/Y)

2-   Antivirüsler, virüsleri, zararlı yazılımın çalışma prensibine göre tespit eder

3-   Antivirus for Workstation sunucu bilgisayarlara kurulur. (D/Y)

4-   Antivirus for File server farklı türdeki işletim sistemlerine kurulur. (D/Y)

5-   MD5 bir hash algoritması değildir. (D/Y)

6-   SHA-1 veriyi 160 bitlik özetler hâline getirir. (D/Y)

7-   Tunnel mod, IPSec’ in kullandığı iletim modlarından birisidir. (D/Y)

8-   DES algoritması, IPsec’in veri bütünlüğünü sağlamak için kullandığı şifreleme
    algoritmalarındandır.

9-   SSL mail güvenliğini sağlayan bir uygulamadır. (D/Y)

10-  Bir ağda taşınan verileri izleme amaçlı kullanılan programlara genel olarak “samhain”
    denilmektedir. (D/Y)    DEĞERLENDİRME

    Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

   Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme teknikleri
uygulayacaktır, öğretmeninizle iletişime geçiniz.
                        60
CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

  Sorular    Cevaplar
    1.      Yanlış
    2.       A
    3.      Doğru
    4.      Doğru
    5.      Yanlış
    6.       D
    7.      Reports
    8.   System Audit Log
    9.       B
   10.     Statistics

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

  Sorular     Cevaplar
   1.       Doğru
   2.        128
   3.        160
   4.       Yanlış
   5.       56 bit
    6       Yanlış
    7        A
    8        C
    9        D
   10       Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

   Sorular    Cevaplar
    1.       D
    2.      Doğru
    3.      Yanlış
    4.       A
    5.     WinDump
    6   Açık kaynak kodlu
    7       D
    8       D
    9      Doğru
    10      Cygwin


        61
MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

  Sorular    Cevaplar
   1.       D
   2.       Y
   3.       Y
   4.       Y
   5.       Y
    6       D
    7       D
    8       Y
    9       D
   10       Y
       62
          KAYNAKÇA
           KAYNAKÇA
  ÇÖLKESEN Rıfat, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya
  Yayıncılık, Ekim 2000.

  ÇÖLKESEN Dr.Rıfat, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri,
  ISBN:975-6797-00-2, 2002.
                63

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:3
posted:3/31/2012
language:
pages:67
Description: Some Software Engineering documents