Prezentacja programu PowerPoint

Document Sample
Prezentacja programu PowerPoint Powered By Docstoc
					SOCJOLOGIA KULTURY
   ćwiczenia
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
                    mgr Łukasz Błąd
SOCJOLOGIA
KULTURY-ćw   LITERATURA – PODRĘCZNIKI
  Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, różne wydania.
  Marian Filipiak, Socjologia kultury – zarys zagadnień, Wyd.
  UMCS, Lublin 2003.
  Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna
  Naukowa, Warszawa 2003.
  Piotr Sztompka, Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2002.

  Anthony Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN,
  Warszawa 2004.
  Norman Goodman,Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka,
  Poznań 2001.
  Murray Morison, Jim Pay, Pisanie esejów z socjologii –
  poradnik dla studentów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1999.
SOCJOLOGIA KULTURY
   ćwiczenia 1


  Definicje kultury
         DEFINICJE KULTURY

     6 TYPÓW DEFINIOWANIA KULTURY
  (Antonina Kłoskowska „Kultura masowa. Krytyka i obrona.”)1. TYP OPISOWO-WYLICZAJĄCY (NOMINALISTYCZNY)

2. TYP HISTORYCZNY

3. TYP NORMATYWNY

4. TYP PSYCHOLOGICZNY

5. TYP STRUKTURALISTYCZNY

6. TYP GENETYCZNY
 DEFINICJE KULTURY               1.  TYP OPISOWO-WYLICZAJĄCY
                        2.  TYP HISTORYCZNY
                        3.  TYP NORMATYWNY
                        4.  TYP PSYCHOLOGICZNY
                        5.  TYP STRUKTURALISTYCZNY
                        6.  TYP GENETYCZNY

    Def. w klasycznej postaci wczesnych def. etnologicznych.

             Edward Tylor:

   "Kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość,
  która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność,
 prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez
      ludzi jako członków społeczeństwa”.


             Ruth Benedict:

"Kultura jest to złożona całość zawierająca nawyki nabyte przez
      człowieka jako członka społeczeństwa”.
DEFINICJE KULTURY              1.  TYP OPISOWO-WYLICZAJĄCY
                      2.  TYP HISTORYCZNY
                      3.  TYP NORMATYWNY
                      4.  TYP PSYCHOLOGICZNY
                      5.  TYP STRUKTURALISTYCZNY
                      6.  TYP GENETYCZNY


 Tradycja jako mechanizm przekazywania dziedzictwa kulturowego.

           Stefan Czarnowski:

 "Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem,
     owocem twórczego i przetwórczego wysiłku
         niezliczonych pokoleń (...).
Jest nią całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku
      społecznego, wspólnych szeregowi grup
         i z racji swej obiektywności
   ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie."
  DEFINICJE KULTURY               1.  TYP OPISOWO-WYLICZAJĄCY
                         2.  TYP HISTORYCZNY
                         3.  TYP NORMATYWNY
                         4.  TYP PSYCHOLOGICZNY
                         5.  TYP STRUKTURALISTYCZNY
                         6.  TYP GENETYCZNY

 Podporządkowanie się zachowań ludzkich normom, wzorom, wartościom, modelom.

          Alfred Kroeber i Talcott Parsons:

"Kultura to przekazane i wytworzone treści, oraz wzory wartości, idei
      i innych symbolicznie znaczących systemów,
   będące czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania
     a także wytwory stanowiące produkt zachowania."

               Ralph Linton:

    „Konfiguracja wyuczonych zachowań i ich rezultatów,
   których elementy składowe są podzielane i przekazywane
       przez członków danego społeczeństwa."
  DEFINICJE KULTURY                1.  TYP OPISOWO-WYLICZAJĄCY
                          2.  TYP HISTORYCZNY
                          3.  TYP NORMATYWNY
                          4.  TYP PSYCHOLOGICZNY
                          5.  TYP STRUKTURALISTYCZNY
                          6.  TYP GENETYCZNY

Podkreślenie psychicznych mechanizmów kształtowania się i przyswajania kultury:
    uczenia się, formowania nawyków kulturowych, internalizacji norm
     obowiązujących w zbiorowości i uznawanych przez nią wartości;
       wpływu kultury na kształtowanie osobowości jednostek.
              Stanisław Ossowski:

   "Kultura jest pewnym zespołem dyspozycji psychicznych
przekazywanych w łonie danej zbiorowości przez kontakt społeczny
  i uzależniony od całego systemu stosunków międzyludzkich."
DEFINICJE KULTURY             1.  TYP OPISOWO-WYLICZAJĄCY
                      2.  TYP HISTORYCZNY
                      3.  TYP NORMATYWNY
                      4.  TYP PSYCHOLOGICZNY
                      5.  TYP STRUKTURALISTYCZNY
                      6.  TYP GENETYCZNY      Podkreślenie struktury konkretnej kultury,
  jej zasadniczych elementów, ich wewnętrznych powiązań.       4 kategorie elementów kultury:

     - materialno-techniczne,

     - społeczne,

     - ideologiczne,

     - psychiczne (dotyczące uczuć i postaw).
DEFINICJE KULTURY             1.  TYP OPISOWO-WYLICZAJĄCY
                     2.  TYP HISTORYCZNY
                     3.  TYP NORMATYWNY
                     4.  TYP PSYCHOLOGICZNY
                     5.  TYP STRUKTURALISTYCZNY
                     6.  TYP GENETYCZNY


    W centrum problem genezy, pochodzenia kultury.           2 grupy definicji:

   def. dotyczące wewnętrznego rozwoju kultury,
        wyłaniania się jej form;


 def. dotyczące problemu wyłaniania się kultury z natury
  oraz związków, różnic i przeciwieństw między nimi.
        NATURA ≠ KULTURA

               natura – wszystko to,
              co istnieje niezależnie od
              człowieka i co nie zostało
              przez niego przekształcone
                lub ukształtowane
 kultura – wartości
 duchowe i materialne,
stworzone, kształtowane,
   modyfikowane
  przez człowieka
       CZYM JEST K U L T U R A?
Kultura - (z łac. cultura) = uprawa, kształcenie


   Kultura najczęściej rozumiana
     jest jako całokształt
  duchowego i materialnego
    dorobku społeczeństwa
         PODZIAŁ KULTURY materialna
 wszystko to, co jest uprzedmiotowione fizycznie
 (przedmioty tworzone lub modyfikowane przez
 człowieka, np. narzędzia, odzież, architektura).


 duchowa
 wytwory umysłu człowieka, które nie mają
 materialnego wymiaru, istnieją w świadomości
 zbiorowości, tradycjach, są bezprzedmiotowe.
        CZYM JEST K U L T U R A?       Jest ogółem wytworów ludzi,
   zarówno materialnych, jak i niematerialnych:
  duchowych, symbolicznych, wartości uznawanych
        w danym społeczeństwie,
    (takich jak wzory myślenia i zachowania).Kultura powstaje i rozwija się w wyniku kontaktów między
  osobnikami, przekazującymi sobie różne informacje
   i uczącymi się od siebie nawzajem, jak reagować
   i zachowywać się w rozmaitych okolicznościach.
          WIELOŚĆ KULTUR

podziały w obrębie zbiorowości ludzkich >>> podział kultur
        − kryterium zbiorowości terytorialnych

        − kryterium cech środowiska

        − kryterium narodowe/etniczne

        − kryterium gospodarcze

        − kryterium chronologiczne

        − kryterium części zbiorowości

        − kryterium wieku

        − kryterium archeologiczne
RELATYWIZM KULTUROWY
  kulturowy ≠ kulturalny− zasada metodologiczna

− element światopoglądu

− teoria i filozofia człowieka (kulturalizm)

− relatywizm wartości
         CECHY KULTURY

 KULTURA – wszystko, co jest stworzone przez człowieka,
     co jest przez niego nabywane przez uczenie się
i przekazywane innym ludziom, a także następnym pokoleniom
       w drodze informacji pozagenetycznej.
            CECHY


jest specyficznie ludzkim tworem, (wyróżnikiem człowieka)
obejmuje całość życia człowieka
nie ma znaczenia wartościującego
jest tworem zbiorowym, nie indywidualnym
narasta i przekształca się w czasie
 KULTURA - ISTOTNY CZYNNIK ROZWOJU EKONOMICZNEGO
− wpływa na atrakcyjność osiedleńczą i lokalizacyjną regionów
 dla mieszkańców i inwestorów,

− determinuje rozwój turystyki,

− tworzy rynek pracy,

− współokreśla funkcje metropolitarne miast,

− sprzyja alokacji zasobów ludzkich w sektorach rozwojowych.
 KULTURA - PODSTAWOWY CZYNNIK ROZWOJU SPOŁECZNEGO

− kreuje potencjał intelektualny regionów, budując kapitał ludzki,

− przeciwdziała patologiom społecznym,

− jest spoiwem integracji społecznej,

− jest treścią tożsamości narodowej,

− pielęgnuje więzi lokalne,

− realizuje założenia polityki równouprawnienia płci i równości rasowej,

− zmniejsza dysproporcje rozwoju osobowego obywateli,

− stanowi jedną z form i wymiarów awansu społecznego.
   WPŁYW KULTURY NA ŻYCIE SPOŁECZNE


 przez socjalizację i kształtowanie
 osobowości jednostki

 przez tworzenie
 i ustanawianie wartości

 przez wzory zachowania
 i wzory postępowania

 przez stwarzanie modeli instytucji
 i systemów społecznych
       ELEMENTY KULTURY

           DEFINICJA              PRZYKŁADY

 JĘZYK   zbiór symboli i zasad posiadających
       określone znaczenie, tworzących     język angielski, hiszpański,
         pewien system komunikacji           hieroglify
           międzyludzkiej

 NORMY    specyficzne oczekiwania kulturowe     zachowania związane
       dotyczące ludzkiego zachowania      z przestrzenią osobistą;
          w określonej sytuacji      maniery; sposób zachowania się
                             w danej zbiorowości

ZWYCZAJE    ogólne standardy zachowania      kulturowe wzory dotyczące
        właściwe określonym grupom      ubioru; zwyczaje żywieniowe

OBYCZAJE   ścisłe normy, kontrolujące moralne      doktryny religijne;
           i etyczne zachowania          zasady prawa

WARTOŚCI  abstrakcyjne wzorce w społeczeństwie    zasada sprawiedliwości,
          lub jakiejś zbiorowości,        ideał wolności
        które określają idealne zasady       ochrona życia

WIERZENIA  wspólnie podzielane i żywione idee     wiara w istotę wyższą
       przez ludzi w obrębie danej kultury.        mity
          TREŚĆ KULTURY
            uznawane, odczuwane, realizowane
   idealne i realne

Wzory sposobów odczuwania, reagowania i myślenia, wartości
  i wyrastające z tych wartości normy, a także sankcje
       skłaniające do ich przestrzegania.

  określają moralność, obyczaje, zwyczaje
                   kary i nagrody
         KULTURA SYMBOLICZNA


  KULTURA SYMBOLICZNA obejmuje wartości
  i wzory zachowań związane z zaspokojeniem
potrzeb ludzkich wykraczających poza podstawowe
 potrzeby człowieka, których zaspokojenie jest
       niezbędne dla przeżycia.
               CECHY


realizuje potrzeby ekspresyjno-integracyjne
posługuje się symbolami
          „Cechą symbolu różniącą go od innych postaci znaku jest to,
 że sam nośnik znaczenia, przedmiot oznaczający, staje się wyczuwalny i ważny.”
                              Antonina Kłoskowska
KULTURA ELITARNAversus KULTURA MASOWA
     Opera „Bal maskowy” Giuseppe Verdi
     Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie
     PRZEKAZ KULTURY

 I: UKŁAD BEZPOŚREDNICH I OSOBISTYCH
    STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH
     Kultura społeczna
   II: UKŁAD BEZPOŚREDNICH
 SPROFESJONALIZOWANYCH STOSUNKÓW
SPOŁECZNYCH Z PODZIAŁEM NA TWÓRCÓW
       I ODBIORCÓW
     Kultura elitarna
 III: UKŁAD POŚREDNICH STOSUNKÓW
 SPOŁECZNYCH Z PRZEKAZEM TREŚCI
 KULTUROWYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW
    MASOWEGO KOMUNIKOWANIA
     Kultura masowa
           KULTURA ELITARNA


   to, co jest przekazywane przez
 bezpośredni kontakt odbiorcy z twórcą.

  to, co jest upowszechniane przez
  instytucje o charakterze elitarnym
  (filharmonia, teatr, muzea, etc.).

  to, co niesie ze sobą problematykę
 społeczną, polityczną, czy filozoficzną.

  to, co wykorzystuje zasoby kultury
narodowej i stanowi wzorzec dla edukacji.
KULTURA MASOWA

 to, co jest przekazywane przez pośredni
    kontakt odbiorcy z twórcą.

  to, co jest tworzone przez masową
 technikę przemysłową i sprzedawane dla
         zysku.

  to, co schlebia gustom masowym.
   to, co tworzy „masowe idole”.
   dominacja treści rozrywkowych
     DEFINICJA KULTURY MASOWEJKULTURA MASOWA – zjawiska intelektualnej,
estetycznej i ludyczno-rekreacyjnej działalności
   ludzkiej, związane w szczególności z
   oddziaływaniem tak zwanych środków
  masowego komunikowania, a więc treści
 rozpowszechniane za pomocą tych środków.

             Antonina Kłoskowska
         PUBLICZNOŚĆ
   PUBLICZNOŚĆ – zbiór jednostek
rozproszonych w przestrzeni, nie znających się
  osobiście i nawet niewiedzących o swoim
  istnieniu, ale połączonych jednoczesnym
    odbiorem tych samych przekazów
  KULTURA MASOWA A POPULARNA
   KULTURA MASOWA

NADAWCA >>> GUST ODBIORCY


  KULTURA POPULARNA

GUST ODBIORCY >>> NADAWCA
KULTUROWY DYSTANS MIĘDZYPOKOLENIOWY

 Kultury postfiguratywne
 w których dzieci uczą się  Społeczeństwa
 głównie od swych rodziców    pierwotne Kultury kofiguratywne
 w których zarówno dzieci,    Wielkie
   jak i dorośli uczą się   cywilizacje
głównie od swych rówieśników


 Kultury prefiguratywne
 w których dorośli uczą się  Współczesność
 również od swych dzieci
KULTURA POPULARNA W SPOŁECZEŃSTWACH PONOWOCZESNYCH


     WPLYW ELEKTRONIKI
 wrażliwość odbiorców; wirtualna rzeczywistość

    UTOWAROWIENIE KULTURY
    przemysły kultury; marketing
    WZROST ROLI KONSUMPCJI
     wyznacznik statusu; wartość

     GLOBALIZACJA KULTURY
      unifikacja vs rozmaitość
  SOCJOLOGIA KULTURY
    ćwiczenia 3


KONSUMPCJA i GLOBALIZACJA
        KULTURA KONSUMPCJI„Człowiek  epoki dostatku nie egzystuje już, jak
uprzednio i odwiecznie, w środowisku innych
ludzi, lecz otoczony jest przez przedmioty. (…)

Przedmioty nie są ani fauną, ani florą. Mimo to
sprawiają wrażenie bujnej roślinności, zdają się
tworzyć dżunglę, w której nowy dziki człowiek
czasów nowoczesności z trudem odnajduje
przebłyski cywilizacji”.
              Jean Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne
       OPOZYCJE KONSUMPCJI


      Konsumpcja          Konsumpcja
Produkcja          Inwestycja
      Konsumpcja
E kologia
       CZYM JEST KONSUMPCJA

Konsumpcja – we współczesnym społeczeństwie
to ważny proces społeczny wynikający z określonej
formy stosunków społecznych.

Termin konsumpcja stosowany jest w kontekście:

-rozważań nad kulturą masową i sekularyzacją
 życia społecznego

-rozważań o rynku i technologicznej
 racjonalizacji społecznego świata
  TYPY I STEREOTYPY KONSUMENTÓW


KONSUMENT JAKO ŹRÓDŁO POPYTU

KONSUMENT JAKO NADAWCA KOMUNIKATU

KONSUMENT JAKO ODKRYWCA

KONSUMENT JAKO POSZUKIWACZ TOŻSAMOŚCI

KONSUMENT JAKO HEDONISTA

KONSUMENT JAKO OFIARA

KONSUMENT JAKO REBELIANT
  CECHY SPOŁECZEŃSTWA KONSUMPCYJNEGO


OBFITOŚĆ, NAGROMADZENIE, WIELOŚĆ

CENTRA MIAST W CENTRACH HANDLOWYCH

MARNOTRAWSTWO


STATUS DETERMINOWANY PRZEZ KONSUMPCJĘ

SYMBOLIKA KONSUMPCJI

GLORIA NOWOŚCI – NIE MA „TU I TERAZ”
    JAK OGRANICZAĆ KONSUMPCJĘ?ANALIZA POTRZEB WŁASNYCH I SWOJEJ RODZINYWERYFIKACJA SZKODLIWYCH PRZYZWYCZAJEŃ
I NIEŚWIADOMYCH NAWYKÓWREGLAMENTACJA SUROWCÓW


HARMONIA MIĘDZY KONSUMPCJĄ
INDYWIDUALNĄ A PUBLICZNĄ
GLOBALIZACJA KULTURY


  Czy ich znamy?
         GLOBALIZACJA

  Zbiór procesów, które czynią świat jednym!

     1. Nowoczesne technologie
     oplatają świat siecią połączeń
    2. Społeczności ludzkie stają się
      coraz mocniej powiązane:
ekonomicznie, finansowo, politycznie, kulturalnie
  3. Powstają organizacje ponadnarodowe

     4. Zmienia się rola „miejsca”
   GLOBALIZACJA – PRÓBA DEFINICJI
Proces postępującej współzależności

i integracji społeczeństw i gospodarek

  narodowych w skali światowej.
    WYMIARY GLOBALIZACJI

Globalizacja stylów życia i modeli
konsumpcji – globalizacja kultury

Globalizacja technologii, badań i wiedzy

Globalizacja rynków i strategii

Globalizacja rządzenia i regulacji prawnych

Globalizacja finansów i własności kapitału
   CZYNNIKI SPRAWCZE GLOBALIZACJI


 rewolucja technologiczna i informacyjna

wzrost elastycznśoci procesów produkcyjnych

 pojawienie się korporacji transnarodowych,
  skupiających międzynarodowy kapitał

 rosnący udział usług w wytwarzaniu PKB

 wzrost aspiracji konsumpcyjnych w skali
     globu – transmisja potrzeb
   GLOBALIZACJA - REPERKUSJE


    UNIFORMIZACJA ŚWIATA
   HOMOGENIZAJCA KULTURY
 ZMIANY W ŚWIADOMOŚCI ZBIOROWEJ

  EKSPANSJA KULTURY ZACHODNIEJ

 macdonaldyzacja     amerykanizacja


 coca-colizacja     westernizacja
SOCJOLOGIA KULTURY
   ćwiczenia


   Religia
  RELIGIA W SOCJOLOGII
SACRUM ≠ PROFANUM
      RELIGIA W SOCJOLOGII
To system wierzeń; instytucja społeczna


        ŹRÓDŁA RELIGII:
 duchowe potrzeby człowieka
 pytania o sens wszystkiego, co nas otacza;
 o przyszłość, śmierć, przeszłość;
 o to, co trudne do zrozumienia i poznania.
   PSYCHOSPOŁECZNE FUNKCJE RELIGII


       PSYCHOSPOŁECZNE
        FUNKCJE
         RELIGII
  WIĘŹ    KONTROLA     PODPORA
SPOŁECZNA   SPOŁECZNA    PSYCHICZNA
        WIARA
        WIARA
DZIEDZICZONA      Z WYBORU
            RELIGIA


 Liczebność największych religii świata w procentach
            inne; 5%
   buddyzm; 6%

 konfucjonizm;
   6%

  religie
 tradycyjne,            chrześcijaństwo;
tubylcze; 6%               33%
    hinduizm; 14%


                  islam; 21%
         "bez religii";
           16%
RELIGIE NA ŚWIECIE
PAŃSTWA ŚWIATA WEDŁUG DOMINUJĄCEGO WYZNANIA
RELIGIA - BARDZO WAŻNA
RELIGIA - BARDZO WAŻNA
ATEIŚCI I AGNOSTYCY
RELIGIA W EUROPIE
WIARA W EUROPIE – EUROBAROMETR 2005
SPIRIT or LIFE FORCE – EUROBAROMETR 2005
NIEWIERZĄCY – EUROBAROMETR 2005
RELIGIJNOŚĆ EUROPY – EUROBAROMETR 2005
RELIGIJNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
RELIGIJNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
RELIGIJNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
RELIGIJNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
RELIGIJNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
RELIGIJNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
  ZWIĄZKI WYZNANIOWE A SEKTY W ŚWIETLE BADAŃ

           (TNS OBOP)
    KTÓRE Z NASTĘPUJĄCYCH GRUP WYZNANIOWYCH
        ZALICZYŁ(A)BY PAN(I) DO SEKT ?

  SATANIŚCI         94%
  KRYSZNOWCY        28%
  ŚWIADKOWIE JEHOWY     19%
  ZIELONOŚWIĄTKOWCY     8%
  MARIAWICI         5%
  BUDDYŚCI          4%
  LUTERANIE         2%
  WYZNAWCY JUDAIZMU (ŻYDZI) 1%
  MUZUŁMANIE         1%
  PRAWOSŁAWNI        0%
  INNE            4%
  ŻADNE           1%
SOCJOLOGIA KULTURY
   ćwiczenia: 6


  EDUKACJA
 SUBKULTURY
KULTURA W POLSCE
     PARADYGMAT MODERNIZACYJNY


       MODERNIZACJA to:

Upowszechnianie rozmaitych innowacji technicznych
i technologicznych wcześniej już wytworzonych.

Zmiany   prowadzące   do   nowocześniejszych
i doskonalszych form organizacji konkretnego
społeczeństwa, jego gospodarki, systemu polityki, etc.

Ciąg kierunkowych i ewolucyjnych zmian, których
wynikiem   jest  przeobrażenie  społeczeństwa
tradycyjnego w społeczeństwo nowoczesne.
SCHEMAT ROZWOJU MODERNIZACYJNEGO     Społeczeństwo informacyjne
       (postmodernistyczne)


     Społeczeństwo poprzemysłowe
         (ponowoczesne)


     Społeczeństwo przemysłowe
         (nowoczesne)


   Społeczeństwo na poły uprzemysłowione  Społeczeństwo tradycyjnie przedprzemysłowe
  CECHY SPOŁECZEŃSTWA TRADYCYJNEGO


MAŁA LICZBA CZŁONKÓW

WZGLĘDNA IZOLACJA

NISKI POZIOM POTRZEBY OSIĄGANIA

FATALISTYCZNA WIARA W PRZEZNACZENIE

WŁADZA USANKCJONOWANA SAKRALNIE

WŁADZA W RĘKACH NIELICZNEJ GRUPY
ROLNICTWO PODSTAWĄ EGZYSTENCJI
  CECHY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

KLUCZOWA ROLA INFORMACJI

ZAGROŻENIA GLOBALNE

BRAK POWSZECHNIE AKCEPTOWANYCH
AUTORYTETÓW

NARASTAJĄCY BUNT PRZECIWKO
USTALONEMU PORZĄDKOWI
(ZWŁASZCZA W KULTURZE I SZTUCE)

TRIUMF IDEI WOLNOŚCI I SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
   OSOBOWOŚĆ NOWOCZESNA

chęć doskonalenia się
     wysokie aspiracje edukacyjne
 pragnienie osiągania
      wysoki poziom empatii
 nonkonformizm
       gotowość do zmian
   umiejętność planowania
umiejętności techniczne
     optymizm w postępowaniu
MODERNIZACYJNE CZYNNIKI SUKCESU JEDNOSTKI
  WIEDZA BOGACTWO WŁADZA


     ZASOBY DZIAŁANIA
   ATRYBUTY POŁOŻENIA
  SPOŁECZNEGO JEDNOSTEK
           EDUKACJA


 EDUKACJA stała się jedną
 z najważniejszych instytucji
 wraz z rozwojem industrializacji. system formalnych struktur biurokratycznych
 służących socjalizowaniu, gromadzeniu wiedzy,
 umieszczaniu ludzi w określonych miejscach
 systemów społecznych, wytwarzaniu systemów
 kulturowych.
   CECHY SYSTEMÓW EDUKACYJNYCH


 Wszystkie szkoły tworzą jeden
 system pod kontrolą państwa
 (wspólny program nauczania)

 System szkolny ma charakter hierarchiczny
 (poziom podstawowy, średni i wyższy)

 System szkolny ma być drożny, tzn.
 ukończenie jakiejś szkoły nie powinno
 zamykać drogi do następnej ścieżki.
              EDUKACJA

Wg badań CBOS niemal wszyscy dorośli Polacy (93%) są zdania, ze warto
się kształcić – ponad ¾ twierdzi tak w sposób zdecydowany (76%), a jedna
szósta z pewnym wahaniem (17%). Dal nielicznych badanych (5%)
dążenia edukacyjne w współczesnej Polsce nie mają sensu.
      WZROST LICZBY STUDENTÓW NA ŚWIECIE


                        Lata
              1950  1960   1970   1980  1990  1997
 Wyszczególnienie              (w mln osób)

ŚWIAT           6,5  12,1   28,1   51,0  68,6  88,2

Afryka           0,1   0,2   0,5   1,5  2,9  4,8
Azja/Oceania        1,2   3,2   7,4   14,6  23,9  36,1
Europa           2,5   4,5   9,0   16,4  18,9  21,8
Ameryka Łacińska/Karaiby  0,3   0,6   1,6   4,9  7,3  9,4
Ameryka Północna      2,4   3,7   9,5   13,5  15,6  16,0                     2005


                 PONAD 100 MLN
 POTENCJALNE KORZYŚCI Z KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM


                            SFERY
 KORZYŚCI           Prywatna                  Publiczna
                                większa produktywność
         wyższe płace                narodowy i regionalny rozwój
         zatrudnienie                zmniejszona zależność od wsparcia
Ekonomiczne    większe oszczędności              finansowego rządu
         poprawione warunki pracy           zwiększona konsumpcja
         osobista i zawodowa mobilność         zwiększony potencjał gospodarki
                                 opartej o wiedzę
                                 demokratyczny udział i zwiększony
        poprawiona jakość życia dla samych siebie    społeczny consensus
          i dzieci                   zrozumienie, że społeczeństwo oparte
         trafniejsze decyzje osobiste i zawodowe    jest na uczciwości i możliwościach
 Społeczne    podwyższony osobisty status          stworzonych dla wszystkich obywateli
         zwiększone możliwości edukacyjne       społeczna mobilność
         zdrowszy styl życia i dłuższe życie      wyższa jakość edukacji na szczeblu
                                 podstawowym i średnim
KULTURA W POLSCE
KULTURA W POLSCE – ANALIZA SWOT - MOCNE STRONY

Wysoka społeczna akceptacja kultury oraz publicznych wydatków na nią
ponoszonych, niezależna od aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Silne zróżnicowanie regionalnych kultur, stanowiące o bogactwie
i różnorodności polskiej kultury.

Rozwinięta sieć instytucji upowszechniania kultury w regionach.

Dziedzictwo materialne i niematerialne o wielkiej wartości
i o znaczeniu światowym (w tym wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO), częściowo wypromowane za granicami
kraju.

Wysoki poziom artystyczny i merytoryczny wielu instytucji narodowych
i regionalnych.

Wyposażenie instytucji kultury we własną infrastrukturę.
 KULTURA W POLSCE – ANALIZA SWOT - SŁABE STRONY

Niskie wydatki na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
(zdecydowanie niższe niż w starych krajach Unii Europejskiej).


Zadłużenie instytucji kultury.


Zły stan techniczny infrastruktury instytucji kultury.Brak systemu oceny jakości funkcjonowania instytucji kultury.


Niewydolny system zarządzania instytucjami kultury.
  KULTURA W POLSCE – ANALIZA SWOT - SZANSE


Rozwój gospodarczy państwa.

Możliwość wykorzystania funduszy
strukturalnych w sferze kultury.

Wzrost udziału organizacji pozarządowych
w życiu kulturalnym.

Rozwój cywilizacyjny i powstawanie
społeczeństwa informacyjnego.
 KULTURA W POLSCE – ANALIZA SWOT - ZAGROŻENIA

Spadek kompetencji kulturowych odbiorców.

Niewystarczająca ochrona zabytków.

Małe (malejące?) nakłady budżetu państwa na ochronę
zabytków, zakupy do bibliotek i wsparcie dla sektora
książki.

Niechęć środowisk kultury do zmian.

Brak przygotowania merytorycznego do pozyskiwania
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kadr
kierujących instytucjami kultury.
KULTURA W POLSCE
SKINHEADZI
SZALIKOWCY
METALE (METALOWCY)
PUNKI
PUNKI
SKEJCI
GRAFFICIARZE
HIPHOPOWCY
SATANIŚCI
Dziękuję Państwu
  za uwagę.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:79
posted:3/31/2012
language:Polish
pages:96