Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Asystentka stomatologiczna szg by y3GCC2

VIEWS: 328 PAGES: 25

									ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
 wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
    ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNAMultimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA


Kod zawodu w klasyfikacji
szkolnictwa zawodowego: 322[01]

Kod zawodu w klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 325101
      Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy

Czy wiesz, że asystentka stomatologiczna:
1.  Pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym
   i poradni stomatologicznej.

2.  Potrafi przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty oraz przygotowywać
   pacjentów do zabiegów stomatologicznych, czuwa nad stanem higienicznym poradni i gabinetów
   stomatologicznych oraz ich wyposażeniem.

3.  Pracuje samodzielnie przygotowując gabinet i współpracuje z lekarzem stomatologiem.

4.  Może być zatrudniona w gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej,
   klinikach i poradniach dentystycznych.

5.  Pracuje od 6 do 8 godzin dziennie, przeważnie w systemie dwuzmianowym.

6.  Narażona jest na kontakt z zakaźnie chorymi, materiałem i narzędziami zakażonymi, zatruciami
   itp.

7.  Wykonuje zawód raczej dla kobiet, podobnie jak zawód pielęgniarki czy ortoptystki.
     Praca własna…Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania
niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł
informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania.

Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj
samodzielnie informacji w Internecie.

Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji
charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim
zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu.


Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.
         Zadania i umiejętności zawodowe
•  Opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich
  wyposażeniem.
•  Przygotowanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska pracy dla lekarza stomatologa
  – kompletowanie odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych.

•  Asystowanie lekarzowi stomatologowi podczas zabiegu.
•  Przechowywanie i przygotowanie leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi i sprzętu
  stosowanego w gabinecie dentystycznym.
•  Prowadzenie ewidencji pacjentów, dokumentacji leczniczej wykonywanych zabiegów i
  książki inwentarzowej gabinetu.
•  Komunikowanie się z pacjentami.
•  Użytkowanie, przechowywanie i konserwowanie urządzeń, aparatów oraz instrumentów
  stomatologicznych.
•  Pomaga lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (w
  usuwaniu kamienia nazębnego, fluorowania itp.).
•  Prowadzi wśród pacjentów w różnym wieku naukę masażu dziąseł, mycia zębów
  i utrzymywania higieny jamy ustnej.
  Asystentka stomatologiczna:

•  Przygotowuje pacjenta do zabiegu (fizycznie i psychicznie).
•  Czynnie asystuje podczas zabiegu, przygotowuje oraz podaje narzędzia i leki, nie
   wchodzące
   w skład podstawowych zestawów lub wyposażenia stolika lekarskiego.
•  Przygotowuje potrzebne do zabiegu materiały (w zależności od typu zabiegu
   stomatologicznego) i masy wyciskowe w przypadku zamierzonych zabiegów
   protetycznych.
•  Obsługuje sprzęt diagnostyczny (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa
   doustna) i leczniczy (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia
   chirurgiczne), znajdujący się w gabinecie.
•  Kontroluje tętno i ciśnienie krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych.
•  Wyjaławia, odkaża oraz konserwuje narzędzia i urządzenia stomatologiczne.
•  Współdziała z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach.
•  Prowadzi ewidencję pacjentów i dokumentacji leczniczej, sprawozdawczej wykonanych
   zabiegów, wypełnia karty chorób pacjentów, diagramów zębów, opisuje plan
   profilaktyczno-leczniczy.
  Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej niezbędne są:


  Nazwa narzędzia           Opis
 wyposażenie:
 unit dentystyczny,  fotel dentystyczny wraz
 asystor,       z oprzyrządowaniem, szafka na podręczne
 lampa doustna     wyposażenie stanowiska dla stomatologa,
 polimeryzacyjna,   lampa do utwardzania plomb, środki
 rękawiczki, tacka   ochrony przed zakażeniem się, do
 dentystyczna     podawania narzędzi i lekarstw
    Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie


Do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej niezbędne są:


   Nazwa narzędzia            Opis
  narzędzia:
  lusterko        – do oglądania jamy ustnej
  stomatologiczne,
  szczypczyki,      – do trzymania wacików, przenoszenia
  nakładacz, zgłębnik,  narzędzi, do przygotowywania plomb
  podajnik do      i podawania materiału dentystycznego
  amalgamatu,
  narzędzia       – do zabiegów chirurgicznych
  chirurgiczne,
  strzykawki       – do wykonywania zastrzyków
  jednorazowe, igły
   Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej niezbędne są:

 Nazwa narzędzia           Opis
aparaty:
autoklaw,       – do sterylizacji narzędzi
wywoływarka RTG    – do ręcznego wywoływania zdjęć RTG
zębów,
endometr       – do sprawdzania głębokości kanałów
           zębowych
materiały
dentystyczne:
fleczer, cementy,   – do wypełnień czasowych, materiały
amalgamaty,      podkładowe, materiały do wypełnień
kompozyty       stałych
          Cechy psychofizyczne
             Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie asystentki
stomatologicznej, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę
swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia,
temperament i predyspozycje fizyczne.

Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub
długopis.
Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych
cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych,
a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania.
Wyniki zapisz na przygotowanej kartce.

Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób
oszukiwałbyś sam siebie.
 Lp.  Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne         Tak  Nie
 1.  Czy lubisz pomagać innym, a szczególnie osobom       1   0
    cierpiącym?
 2.  Czy sprawnie wykonujesz polecenia?             1   0
 3.  Czy jesteś sprawna fizycznie?               1   0
 4.  Czy jesteś dokładny?                    1   0
 5.  Czy nie masz skłonności do alergii?            1   0
 6.  Czy wyraźnie mówisz, nie zacinasz się i nie jąkasz?    1   0
 7.  Czy masz dobry słuch?                   1   0
 8.  Czy jesteś cierpliwa?                   1   0
 9.  Czy utrzymujesz porządek w miejscu pracy?         1   0
 10.  Czy potrafisz wielokrotnie precyzyjnie wykonywać te same  1   0
    czynności?
Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik.

Razem punktów:
             Klucz odpowiedzi.
              Jeśli uzyskałeś:

Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie
jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach.
Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się
doradcą zawodowym.

Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się
– być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech
osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej
informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze
warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą
zawodowym.

Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej
innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do
zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze
warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.
      Przeciwwskazania zdrowotne

Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie asystentki
stomatologicznej, powinniśmy także wziąć pod uwagę
przeciwwskazania zdrowotne.

Test samooceny
Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych,
a następnie oceń siebie pod tym kątem.
Wybierz właściwą odpowiedź.

Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten
sposób oszukiwałbyś sam siebie.

Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań
medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.
Lp.      Przeciwwskazania zdrowotne           Tak  Nie
1.  Czy masz kłopoty ze wzrokiem:m ostrością widzenia,   0   1
   rozróżnianiem kolorów, widzeniem obuocznym?


2.  Czy masz kłopoty z układem kostnym, bóle reumatyczne,  0   1
   poważne skrzywienie kręgosłupa?
3.  Czy masz ograniczenia ruchowe rąk, palców, nóg     0   1
   wynikające z choroby lub kalectwa?
4.  Czy masz skłonności do uczuleń skóry rąk oraz      0   1
   nadmiernej potliwości?
5.  Czy boisz się widoku krwi?               0   1
6.  Czy cierpisz na jakąś przewlekłą chorobę?        0   1
7.  Czy chorowałaś na żółtaczkę?              0   1
8.  Czy masz skłonność do alergii?             0   1
9.  Czy zdarzyła Ci się utrata przytomności?        0   1
10.  Czy chorujesz na padaczkę?               0   1
Klucz odpowiedzi

W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania,
wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem
medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz
przeciwwskazania   zdrowotne  do  wykonywania   pracy
w zawodzie asystentki stomatologicznej. Pamiętaj, że istnieje
dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto,
abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał
się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też
skonsultować się z doradcą zawodowym.
              Kształcenie w zawodzie
W zawodzie asystentki stomatologicznej kształcą tylko szkoły
policealne (dostępne po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie
średnie). Nauka trwa 1 rok.

Aby pracować w zawodzie asystentki stomatologicznej, możesz:

1.  Jako absolwentka gimnazjum wybrać liceum ogólnokształcące trzyletnie, liceum
profilowane, technikum czteroletnie w innym pokrewnym zawodzie (np. technik
analityki klinicznej), ukończyć wybraną szkołę i kontynuować naukę już w zawodzie
asystentki stomatologicznej w szkole policealnej, ukończyć ją i zdać egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2.  Jako absolwent gimnazjum wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową,
a po jej ukończeniu kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym
w innym, zbliżonym zawodzie (np. technik analityki klinicznej), liceum
uzupełniającym, a po ukończeniu wybranej szkoły kontynuować naukę już
w zawodzie asystentki stomatologicznej w szkole policealnej, ukończyć ją i zdać
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 Co zrobić, aby rozpocząć naukę w szkole policealnej?
 Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły
 średniej, zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
 do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej. Uwaga! Niektóre szkoły
 wprowadzają dodatkowe warunki, np. rozmowę kwalifikacyjną.
  Kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna


Czego będziesz się uczyła w szkole policealnej, przygotowując się
do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej?

Jako asystentka stomatologiczna będziesz się uczyła:

1. Psychologii, anatomii i fizjologii narządu żucia, podstaw mikrobiologii,
farmakologii, zasad i technik pracy asystentki stomatologicznej, podstaw
przedsiębiorczości.

2. Zajęcia teoretyczne uzupełnione są zajęciami praktycznymi i ćwiczeniami
odbywającymi się w szkole oraz w gabinetach stomatologicznych.
                                        17
          Kształcenie w zawodzie


Praca własna…

1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz
podjąć naukę w zawodzie asystentki stomatologicznej. Zapisz je, a następnie
zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów:
1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie,
2) przeglądać    poradniki,  w  których  zaprezentowano   ofertę szkół
ponadgimnazjalnych,
3) rozmawiać ze znajomymi, pracującymi w zawodzie lub z kolegami, uczącymi się
w danym zawodzie,
4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad.

Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie
sukcesywnie wkładaj do teczki.
               Rynek pracyCzy wiesz, że:
1) Asystentka stomatologiczna ze zdobytymi kwalifikacjami znajdzie pracę
  w gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych
  gabinetach stomatologicznych, klinikach i poradniach dentystycznych, oddziałach
  chirurgii szczękowej, w zespołach implantologicznych.

2) Typowymi stanowiskami pracy dla asystentki stomatologicznej są: pomoc
  lekarza stomatologa, higienistka stomatologiczna.
                                          19
                Rynek pracy
Czy wiesz, że:

3) Pokrewnymi stanowiskami pracy na, których może pracować asystentka
  stomatologiczna są: sprzedawca materiałów stomatologicznych, rejestratorka
  medyczna, pomoc technika dentystycznego.

4)  Zawodami pokrewnymi są:
•  technik analityki klinicznej,
•  pielęgniarka,
•  sanitariuszka,
•  fizykoterapeuta.
                                        20
                   Rynek pracy

   Praca własna…
   1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie asystentki
   stomatologicznej? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi.
   W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z
   asystentkami stomatologicznymi zatrudnionymi w czyjejś firmie lub
   publicznej służbie zdrowia. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po
   informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij
   poniższą tabelę.
Lp.         Źródło informacji           Najważniejsze informacje
      (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)  o zawodzie w skrócie (zadania
                              zawodowe, cechy osobowości,
                                 wynagrodzenie)
1
2
3

 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi
 zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz
 na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz
 zakładka: „Informacje o rynku pracy”).
            Źródła informacji


  I. Interesujące źródła informacji:

  Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów,
   możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia
   informacji zawartych w publikacjach wskazanych
   w zakładce „Polecane publikacje”


  II. Czasopisma specjalistyczne:

•  Twój Przegląd Stomatologiczny (http://tps.elamed.pl/strona-
  numer.html , stan na 9 marca 2010).
•  Magazyn Stomatologiczny (http://www.magazyn-
  stomatologiczny.pl/, stan na 9 marca 2010).
•  Poradnik Stomatologiczny
  (http://www.mariola07.za.pl/stomatol/1_10/spis.html,
   stan na 9 marca 2010).


                                 22
                  Źródła informacji
III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła
   informacji:
•  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej:
  (http://www.msz.czest.pl/pobierz/PODSTAWA_PROGRAMOWA-asystentka_stomatologiczna.pdf, stan na
  9 marca 2010).
•  Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Asystentka stomatologiczna.
  CKE, Warszawa 2005 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Asyst_stomatol.pdf, stan
  na 9 marca 2010).
•  Modułowy program nauczania dla zawodu asystentki stomatologicznej
  (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy/asystentka.stomatologiczna_322%5B01%5D.pdf, stan na
  9 marca 2010).
•  Standardy wyposażenia pracowni wg KOWEZiU (http://www.koweziu.edu.pl/standardy/322_01.pdf, stan
  na 9 marca 2010).
•  Opis zawodu: Serwis urzędów pracy – Klasyfikacja zawodów i specjalności – opisy grup i zawodów
  (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, stan na 9 marca 2010), Kiosk z pracą –
  GCI Radzanowo (http://kiosk.radzanowo.infocentrum.com.pl/index.php?modul=zawody&l=A&s=62, stan
  na 9 marca 2010),
   Kuratorium Oświaty Katowice
  (http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyDetails.aspx?zawod=0000000069, stan na 9 marca 2010).
•  Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum
  informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss. 159-160.

                                                   23
III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe
   źródła informacji:

Akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
  kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na
  potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr
  82, poz. 537).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej l Sportu z dnia 21
  stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia
  w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka
  stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu,
  ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki
  medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik
  masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. 2005
  nr 26, poz. 217).
        Dziękujemy za uwagę.
Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat
      zawodów, które Cię interesują.

								
To top