Prezentacja programu PowerPoint

Document Sample
Prezentacja programu PowerPoint Powered By Docstoc
					             Relacje
         lekarz – pacjent
      pielęgniarka – pacjent
   Charakterystyka zawodów
           medycznych
Modele opieki
szpitalnej
Funkcjonalność
i dysfunkcyjność medycyny
                1
Pojęcie stosunku społecznego


  Piotr Sztompka:
•  To normatywnie określony (wyznaczony
  przez określone wzory, regulacje, innymi
  słowy - kulturę) schemat oczekiwanych
  interakcji między partnerami zajmującymi
  pewne pozycje społeczne i pełniącymi
  związane z nimi role.                        2
Pojęcie stosunku społecznego
  W każdym stosunku występuje:
•  określona podstawa zależności, która
  może mieć charakter przyczynowy,
  strukturalny, funkcjonalny, np.:
-  stosunek pokrewieństwa wynika z pochodzenia
  biologicznego lub społecznego,
-  stosunek służbowy wynika ze stanowiska w
  strukturze hierarchicznej,
-  stosunki sąsiedzkie – z bliskości zamieszkania;
-  stosunek lekarz - pacjent, pielęgniarka -
  pacjent wynika z...?
                         3
Pojęcie stosunku społecznego

  W każdym stosunku występują też,
  wynikające z podstawy zależności...
 • układ wzajemnych uprawnień i
  obowiązków (czy też oczekiwań) oraz...
 • system wzajemnych czynności (ról)
  regulowanych (oczekiwanych) przez
  partnerów...                      4
Rola a pozycja społeczna

 l Pozycja społeczna (Ralph Linton) – wiązka
  uprawnień i obowiązków (oczekiwań) / trzeba
  ją odróżnić od prestiżowej pozycji społecznej
 l Rola społeczna – rodzaj, zakres i wzory
  czynności, jakie jednostka wykonuje czy
  powinna wykonywać w imieniu i na rzecz
  grupy, wynikające z zajmowanej przez nią
  pozycji społecznej
 l Źródła ról: charakter grupy, jej funkcje
                       5
Typy stosunków społecznych
• Przypisane i osiągane (podobnie jest z
 pozycjami)
• Instrumentalne i autoteliczne
• Formalne i nieformalne
• Rozproszone i zogniskowane
• Ciągłe i terminowe
• Egalitarne i nieegalitarne (helping proffesions)
• Heterogamiczne   (odmienność partnerów)  i...
 homogamiczne (podobieństwo partnerów)
• Intymne (gorące) i oficjalne (zimne)
• Pierwotne i wtórne (wspólnotowe i stowarzyszeniowe)
                            6
Rola społeczna lekarza, jej wymiary i
determinanty

  Rola lekarza ma:
1. wymiar formalny (rola wyznaczona jest
  przez związane z pozycją prawa i obowiązki,
  wzory kulturowe)
2. wymiar faktyczny (treść pracy
  zawodowej): wiedza medyczna,
  umiejętności, psychospołeczne aspekty opieki
  medycznej, także coś, co się zwie „sztuką
  lekarską” (nieuchwytne składniki zachowań)


                       7
Rola społeczna lekarza, jej wymiary i
determinanty

 Roli lekarza (jak każdej innej)
 odpowiadają:
 Społeczne oczekiwania (rozpoznawanie
 objawów, stawianie trafnej diagnozy,
 skuteczne leczenie, profilaktyka, a także...
 zachowania społeczno-emocjonalne)
                        8
 Konflikt ról i konflikt w roli

• Konflikt ról społecznych (tu: roli zawodowej
 lekarza z innymi rolami) wynika z jednoczesnej
 przynależności jednostki do wielu grup, a więc
 odgrywania wielu ról społecznych.

• Konflikt w roli lekarza występuje wówczas, gdy
 wobec wykonawcy tej roli kierowane są
 sprzeczne oczekiwania


                         9
Stosunek lekarz – pacjent jako
istota praktyki lekarskiej

     Wpływ stosunku
 pomiędzy lekarzem a pacjentem
  na rezultaty stosowanej terapii
     a „efekt placebo”.
      Co to takiego?


                   10
Stosunek lekarz – pacjent jako istota
praktyki lekarskiej

  Placebo – środek pozbawiony działania
  leczniczego, o postaci identycznej z lekiem.
  Stosowany w tzw. ślepej próbie przy
  badaniu i ocenianiu działania klinicznego
  nowego leku.
  Innymi słowy – skuteczność leków bierze
  się (podobno w 1/3) z wiary pacjentów w
  efektywność zastosowanej wobec nich
  terapii.

                       11
Stosunek lekarz – pacjent jako istota
praktyki lekarskiej

  Rola lekarza jest tu nie do przecenienia.
  Dlatego mówi się o dwu płaszczyznach w
  relacji lekarz - pacjent:
 - biologicznej (model biologiczny; zadania
  instrumentalne)
 - psychospołecznej (model psychospołeczny;
  zachowania afektywne, ekspresywne)                     12
Teorie stosunku lekarz – pacjent:
Funkcjonalna teoria Talcotta Parsonsa, The social system (za M. Sokołowską)

         Pacjent/rola chorego
•  Obowiązki i przywileje:
1.  Musi pragnąć jak najszybszego powrotu do
   zdrowia
2.  Powinien postarać się o fachową pomoc i
   współpracować z lekarzem
3.  Powinien (wolno mu) zawiesić typowe
   obowiązki
4.  System „wyraża zgodę” na to, by pacjent
   przyjął rolę chorego (choroba to nie jego wina)

                                   13
  Teorie stosunku lekarz – pacjent:
  Funkcjonalna teoria Talcotta Parsonsa, The social system (za M. Sokołowską)

         Lekarz/rola profesjonalisty
•   Oczekuje się, że:
1.  lekarz podejdzie do problemu profesjonalnie i
   zgodnie z zasadami praktyki zawodowej
2.  będzie działać raczej dla dobra pacjenta niż
   osobistych korzyści
3.  będzie obiektywny i emocjonalnie neutralny
-   będzie unikał sytuacji charakteryzujących się emocjonalnym
   zaangażowaniem
-   nie będzie uruchamiał własnego systemu wartości
-   będzie kierował się zasadą uniwersalności (nieuwzględnianie
   pozycji społecznej pacjenta)
                                       14
Teorie stosunku lekarz – pacjent:
Funkcjonalna teoria Talcotta Parsonsa, The social system (za M. Sokołowską) • Prawa:
 1. badanie i wgląd w intymne sfery życia
   pacjenta/ prawo dostępu do ciała i prawo do
   uzyskania poufnej informacji
 2. autonomia w praktyce zawodowej (z jednej
   strony atut, z drugiej wielka odpowiedzialność –
   zob. przypadek uratowanej 19-latki)
 3. pozycja autorytatywna w stosunku do pacjenta
 4. legitymizowanie roli chorego, zwalniające z
   pełnienia innych ról społecznych
                                     15
Autorytet lekarza
  Definicja autorytetu (łac. auctoritas – powaga,
  znaczenie)
1. (sens przedmiotowy) Społeczne uznanie, prestiż
  osób lub grup bądź instytucji społecznych
  wynikające z cenionych w społeczeństwie wartości;
  innymi słowy – prestiż wynikający z szacunku
  okazywanego zawodowi, funkcji (zob. prezydent)
2. (sens podmiotowy) Osoba lub instytucja ciesząca
  się uznaniem, zaufaniem w związku z
  profesjonalizmem, prawdomównością,
  bezstronności w ocenie danego zjawiska lub
  wydarzenia
                         16
Autorytet lekarza

  Wypływa z bardzo dużej odpowiedzialności,
  stanowiącej dopełnienie swobody działania

• Wyraża się przez:
1. wydawanie poleceń pacjentowi
2. prawo zadawania pacjentowi pytań i prawo
  żądania odpowiedzi
3. wykazywanie się kompetencjami zawodowymi
  (wie więcej niż pacjent)


                        17
Asymetryczność relacji lekarz - pacjent


  Jest ona konsekwencją:
 1. Zróżnicowania wiedzy, jaką dysponują obie
  strony stosunku lekarz – pacjent

 2. Zależności pacjenta w zakresie stanu jego
  zdrowia od decyzji lekarza

 3. Konieczności „odsłonięcia się” pacjenta przed
  lekarzem


                        18
     Teorie stosunku lekarz – pacjent:
        Thomas Szasz i Marc Hollender (za Antoniną Ostrowską)• Model/typ stosunku: aktywność – bierność
• Rola lekarza: robi coś dla pacjenta
• Rola pacjenta: przyjmuje (niezdolny do
 zareagowania)
• Zastosowanie/przykład kliniczny: narkoza,
 śpiączka, ostry uraz, zamroczenie itp.
• Prototyp stosunku: rodzic – niemowlę

                                  19
  Teorie stosunku lekarz – pacjent:
  Thomas Szasz i Marc Hollender (za Antoniną Ostrowską)• Model/typ stosunku:
   kierowanie - współpraca
•  Rola lekarza: mówi pacjentowi, co robić
•  Rola pacjenta: posłusznie współpracuje
•  Zastosowanie/przykład kliniczny: zakażenia,
   choroby ostre itp.
•  Prototyp stosunku: rodzic - dziecko,
   nastolatek
                              20
 Teorie stosunku lekarz – pacjent:
 Thomas Szasz i Marc Hollender (za Antoniną Ostrowską)• Model/typ stosunku: współuczestnictwo
• Rola lekarza: pomaga pacjentowi, aby
 pomógł sobie sam
• Rola pacjenta: uczestnik w partnerstwie
• Zastosowanie/przykład kliniczny: większość
 chorób przewlekłych, psychoanaliza
• Prototyp stosunku: dorosły - dorosły

                             21
  Teorie stosunku lekarz – pacjent:
  Thomas Szasz i Marc Hollender (za Antoniną Ostrowską)


Model      Rola lekarza   Rola pacjenta Zastosowanie Prototyp

Aktywność –   Robi coś dla   Przyjmuje    narkoza,    Rodzic –
bierność    pacjenta     (niezdolny do  śpiączka,    niemowlę
                 zareagowania)  ostry uraz itp.


Kierowanie –  Mówi               Zakażenia,  Rodzic –
współpraca   pacjentowi,   Posłusznie    choroby ostre dziecko,
        co robić     współpracuje   itp.     nastolatekWspół-     Pomaga      Uczestnik w   Większość   Dorosły –
uczestnictwo  pacjentowi,   partnerstwie   chorób    dorosły
        aby pomógł            przewlekłych,
        sobie sam             psychoanaliza

                                    22
Teorie stosunku lekarz – pacjent:
Thomas Szasz i Marc Hollender (za Antoniną Ostrowską) Zarówno model Parsonsa, jak i Szasza oraz
 Hollendera, to modele normatywne (stwierdzające,
 jak powinno być, lecz nie zawsze realistyczne)
 Można by przyjąć jeszcze inne typy stosunku
 lekarz - pacjent:
- bierność - bierność (wypisanie recepty, zwolnienia
 - bez kontaktu terapeutycznego)
- bierność - aktywność (bezskuteczne domaganie się
 dodatkowych badań)
                            23
Teorie stosunku lekarz – pacjent
Konfliktowa teoria Eliota Freidsona (wg M. Sokołowskiej)


• Eliot Freidson, krytykując model Parsonsa,
  zwrócił uwagę na:
1. „Zderzenie perspektyw” profesjonalisty i
  laika, który wymaga i krytycznie (czasem
  mimo ignorancji) ocenia decyzje lekarza lub
  daje posłuch takim ocenom (zjawisko tym
  częstsze, im więcej jest źródeł informacji).
2. Wpływ struktury społecznej (zmiennych
  społeczno-demograficznych, środowiskowych,
  sytuacyjnych) na zachowania lekarzy i
  pacjentów.

                              24
Teorie stosunku lekarz – pacjent
Konfliktowa teoria Eliota Freidsona (wg M. Sokołowskiej)


• Konfliktowi na linii lekarz - pacjent sprzyjają:
1. Struktura i organizacja opieki zdrowotnej:
- praktyka „zależna od klienta” (lekarz zależy od
  nacisku i oczekiwań pacjentów)
- praktyka „zależna od profesjonalistów” lub „od
  interesów profesji” (lekarz pracujący w zespole
  raczej zaryzykuje niezadowolenie pacjenta niż
  narazi się kolegom – zob. przypadek pacjenta z
  odleżynami; jako specjalista może bardziej liczyć
  na skierowania od kolegów niż na przychylność
  pacjentów)
                              25
Teorie stosunku lekarz – pacjent
Konfliktowa teoria Eliota Freidsona (wg M. Sokołowskiej)
2. Zetknięcie się/zderzenie dwóch kultur: lekarza
  (to członek innego środowiska) i pacjenta
  (członek innych zbiorowości)
3. „System oddziaływania laików” (informacje
  sprzeczne z poglądami lekarza, z obowiązującymi
  wzorami roli chorego)
                              26
Teorie stosunku lekarz – pacjent
Konfliktowa teoria Eliota Freidsona (wg M. Sokołowskiej)
4. Zderzenie dwóch perspektyw: jednostkowej
  (pacjenta) i zbiorowej (także innych pacjentów
  oczekujących na wizytę) i lekarza, który chce
  ich przyjąć
5. Inne postrzeganie roli lekarza (przez pacjenta
  i lekarza)                              27
Model transakcyjny

  Przedstawicielem Samuel Bloom
 - relacja między pacjentem a lekarzem nie jest
  postrzegana jako interakcja między dwoma
  osobami, lecz jest poszerzona o sfery grup
  odniesienia obu partnerów, modyfikujących
  ewentualne zachowania, transakcje...
 - celem transakcji/negocjacji jest osiągnięcie
  porozumienia co do definicji problemu, a
  następnie ustalenie odpowiedniego procesu
  terapeutycznego
                         28
Teorie stosunku lekarz – pacjent        (wg B. Tobiasz-Adamczyk)
Teoria wymiany (G. Homansa) i teoria interakcyjna (H. Blumera) •  Zgodnie z teorią wymiany, zachowania
   jednostki są nagradzane lub karane
   zachowaniami innych jednostek.
 •  W teorii interakcyjnej zaś występują dwa
   rodzaje interakcji, czyli (za P. Sztompką)
   zmiennych sekwencji wzajemnie
   zorientowanych działań partnerów, którzy
   modyfikują swoje działania w zależności od
   tego, co robi (lub mówi) ten drugi.

                                      29
Teorie stosunku lekarz – pacjent
(wg B. Tobiasz-Adamczyk) Teoria interakcyjna (H. Blumera)1. Interakcja symboliczna (komunikacyjna,
  interpretatywna, negocjacyjna; symbole werbalne i
  niewerbalne); jednostka, wchodząc w określoną
  rolę, zaczyna analizować i definiować sytuację, w
  jakiej się znalazła, i może dostosować swoje reakcje
  do tej sytuacji i reakcji innych (zob. zalecenia
  lekarza a ich wykonywanie; rola pisemnej instrukcji
  lekarskiej)
2. Interakcja niesymboliczna (strony stosunku
  odpowiadają na swoje działania bezpośrednio)
                              30
Wzajemne oddziaływania ludzi a ich zachowania wg Roberta Balesa

           Okazywanie solidarności
  Pozytywne relacje Działania zmierzające do obniżenia
           napięcia
           Okazywanie zgody (zgodność)
           Dawanie sugestii
    Rozwiązywanie Dawanie propozycji
      problemu Podawanie informacji
        Pytania Pytania o informację
            Pytania o opinię
            Pytania o sugestię
  Negatywne relacje Okazywanie braku zgody
           Okazywanie napięcia
           Okazywanie antagonizmu         31
 Stosunek lekarz – pacjent
 Zachowania instrumentalne i społeczno-emocjonalne (afektywne)


1. Teoria interakcjonistyczna: pacjenci rozpoznają i
  reagują głównie na zachowania socjoemocjonalne
  swoich lekarzy
• współpraca pacjenta z lekarzem jest konsekwencją
  pozytywnego odbioru jego społ.-emocjon. zachowań.
2. Teoria wymiany (wzajemności): pacjenci
  rozpoznają i reagują zarówno na zachowania
  socjoemocjonalne, jak i instrumentalne lekarzy
• pacjenci odwzajemniają lekarzom ich zachowania
  socjoemocjonalne.
                                 32
Stosunek lekarz – pacjent
Zachowania instrumentalne i społeczno-emocjonalne (afektywne)•  Pacjenci z wyższym wykształceniem lepiej
   rozumieją zachowania instrumentalne i łatwiej
   dostosowują się do oczekiwań lekarzy.

•  Idealny lekarz jest postrzegany w kategoriach
   osobowości                                33
Rola społeczna pielęgniarki (zawód)• „To system zachowań w trakcie wykonywania
 zawodu, obejmujący zachowania wobec
 pacjentów, lekarzy, innych pielęgniarek, personelu
 medycznego oraz wobec instytucji ochrony
 zdrowia, w której pielęgniarka pracuje”
                         /B. Tobiasz-Adamczyk,
       Relacje lekarz – pacjent w perspektywie socjologii medycyny/
                                   34
Rola społeczna pielęgniarki (zawód)

 Rolę, przypomnijmy, należy odnieść do pozycji
 jej odtwórcy, a tę do... kręgu społecznego:
• Krąg społeczny to „zestaw typowych innych
 pozycji, z którymi dana pozycja jest powiązana,
 wyznaczający typowe kierunki interakcji i
 selekcjonujący typowych partnerów, z którymi
 nawiązuje kontakt każdy, kto daną pozycję
 zajmuje”
          /P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa/                                35
  Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki
   Funkcje, jakie pełni pielęgniarka odgrywając
   swoją rolę (cele, do jakich winna dążyć/dąży):

•  Ratownicza (opieka i pielęgnacja)
•  Kompensacyjna (zaspokojenie innych potrzeb
   chorego)
•  Protekcyjna (minimalizowanie negatywnego
   wpływu czynników, które nie mogą być zmienione,
   usunięte)
•  Promocyjna (chodzi o promocję zachowań
   prozdrowotnych)
                           36
Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki
 Generalnie więc w roli pełnionej przez
 pielęgniarkę można wyróżnić dwie:
• Instrumentalną (to, co związane jest z medyczną
 stroną terapii)
• Ekspresyjną (pocieszanie, dodawanie odwagi,
 zmniejszanie stresu, a więc dostrzeganie
 psychospołecznych potrzeb pacjenta i dążenie do
 ich zaspokajania; szczególne znaczenie ma więc
 umiejętność nawiązywania i podtrzymywania
 kontaktów z ludźmi – i to ludźmi w szczególnej
 sytuacji)
                        37
Pielęgniarka w oczach pacjentów
  Oczekiwania pacjentów można ująć w trzech
  typach (idealnych) pielęgniarki:
  1. Dobry fachowiec/profesjonalistka (duża
  wiedza medyczna, sprawność, budzenie zaufania,
  umiejętność wyjaśnienia wątpliwości, poza tym
  jednak małomówność, nieokazywanie
  współczucia)

                        38
Pielęgniarka w oczach pacjentów
 2. „Anioł dobroci” (może mniej sprawna, choć
 niekoniecznie, ale uśmiechnięta, cierpliwa,
 współczująca, umiejąca pocieszyć, dodać odwagi) –
 innymi słowy oddana pacjentowi
                        39
Pielęgniarka w oczach pacjentów
 3. „Wzór ofiarności” (ofiarna, przy tym
 obowiązkowa, bezinteresowna, posłuszna
 zleceniom lekarza, gotowa zostać przy
 pacjencie nawet po godzinach) – innymi słowy
 wpasowana w strukturę

                         40
Cechy osobowości pielęgniarki
  Styczność z ludzkim nieszczęściem, cierpieniem,
  śmiercią wymaga od pielęgniarki określonych cech.
  Najbardziej pożądane wydają się (chodzi o
  osobowość, a nie sprawność zawodową):
•  Odpowiedzialność
•  Zdolność rozumienia innych
•  Opanowanie
•  Łagodność
•  Tolerancja
  Nie każdy nadaje się do pracy w tym zawodzie!
                          41
Kodeks deontologiczny pielęgniarki (1953 r.)

Wybrane powinności (alfabetycznie):
 Działać w celu zachowania życia, zmniejszenia cierpienia,
 poprawy zdrowia
 Respektować przekonania religijne pacjentów
 Respektować zwyczaje i obyczaje wspólnoty, w której
 pielęgniarka żyje i pracuje
 Utrzymywać wiedzę i umiejętności na najwyższym
 poziomie skuteczności
 Wykonywać polecenia lekarskie inteligentnie i lojalnie,
 można jednak odmówić udziału w działaniu sprzecznym z
 deontologią
 Zachować tajemnicę zawodową
                           42
  Modele opieki szpitalnej
•  Przełom XIX – XX w.: szpital był instytucją
  charytatywną, schroniskiem dla biednych,
  bezdomnych, chorych i umierających
•  Druga połowa XX w.: szpital stał się „głównym
  miejscem działań leczniczych, centralną instytucją w
  praktyce lekarskiej”, również „miejscem szkolenia i
  kształcenia lekarzy, pielęgniarek i innych
  pracowników służby zdrowia, a także warsztatem
  badań naukowych”
•  Współcześnie: szpital pełni jeszcze jedną funkcję –
  prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą
  (zapobieganie chorobom, promocja zdrowia)
•  /Za: M. Sokołowska, Socjologia medycyny; B. Tobiasz-Adamczyk, Relacje lekarz –
  pacjent…/
                                           43
Modele opieki szpitalnej
1. Model opiekuńczy
                            „Szpital przemienienia
                    Wojciech Pszoniak z Piotrem Szulkinem


a. Powszechny dawniej, dziś występuje w przypadku
  niektórych placówek szpitalnych (np.
  psychiatrycznych, choć obserwujemy trend
  odwrotny – zob. kolejny slajd, a także hospicjów)
b. Dotyczy chorób nieuleczalnych, w tym modelu
  chodzi o swoiste „pokrzepienie”, a nie leczenie czy
  rehabilitację; trwałość relacji personel medyczny –
  pacjent, stąd przymiotnik „opiekuńczy”...
c. Skrajne przypadki socjologia nazywa „instytucjami
  totalnymi” /Erving Goffman/            44
Modele opieki szpitalnej


 1. Pytanie zasadnicze: czy człowiek izolowany
  może zostać przygotowany/przywrócony do
  życia na wolności?

 2. Badania dowodzą destruktywnego wpływu
  na psychikę człowieka izolowanego tego, że
  wiele jego potrzeb, jako jednostki, jest stale
  niezaspokajanych, co przeszkadza w
  wytworzeniu nawyków niezbędnych do życia
  w innych warunkach.

                           45
Modele opieki szpitalnej – instytucja totalna

 3. Cechy instytucji totalnych wg
   Ervinga Goffmana
 •  życie w grupie (wszystkie czynności
   codzienne odbywają się w grupie złożonej z
   tych samych osób)
 •  „dwuczłonowe zarządzanie” (wyraźny
   podział na tych, którzy rządzą, i tych, którzy
   im podlegają, bez możliwości wpływania na
   warunki funkcjonowania; ta dychotomia i
   stosowane mechanizmy sprawiają, że strony
   postrzegają się negatywnie)
                            46
Funkcje kary pozbawienia wolności – instytucje totalne  •  „perspektywa instytucjonalna” (ogólny
    reżim postępowania, także harmonogram
    dnia, są uważane za konieczne z punktu
    widzenia celów, do jakich instytucja ta
    została stworzona)
  •  sankcje negatywne, jako narzędzie
    wykonywania władzy, mają charakter
    uniwersalny i globalny (za przewinienie w
    jednej sferze można ponieść karę w innej)                           47
Modele opieki szpitalnej – instytucja totalna
  W instytucjach totalnych jednolite
  postępowanie z podopiecznymi
  ułatwiają następujące mechanizmy:
1. Obnażanie (stripping)
  chodzi o obnażanie szerzej rozumiane,  „Skazani na
                      Shawshank”
  o pozbawienie wszystkiego, co stanowiło
  o dotychczasowej tożsamości człowieka  Tim Robbins i
                      Morgan Freeman
- ubiór
- imię/nazwisko (numer)
- prawo dopytywania o najintymniejsze sfery życia
- konieczność zwracania się z prośbą o pozwolenie
  wykonania elementarnej czynności
                           48
Modele opieki szpitalnej – instytucja totalna


  • Kontrola środków (generalnie kontrola
   informacji dotyczących pacjenta, ale i
   instytucji)
  • Ograniczenie ruchliwości (poruszanie się
   poza wyznaczoną strefą jest zabronione; życie
   toczy się na niewielkiej powierzchni)

  • UWAGA na konflikt pomiędzy celami:
   sprawnego zarządzania i humanitarnej
   opieki

                           49
Modele opieki szpitalnej

2. Model klasyczny
                      Fot. Gazeta


•  Najbardziej rozpowszechniony; głównym
  celem jest diagnozowanie i leczenie chorób
  ostrych

•  Rutynowość postępowania łączy się z
  czynnościami charakterystycznymi dla
  pogotowia (dyżury ostre, funkcje izby przyjęć)

•  Epizodyczność stosunku personel – pacjent

                             50
  Modele opieki szpitalnej


•  Pacjent (generalnie) biernym obiektem opieki,
   podległym decyzjom personelu (nie tylko lekarzy)

•  Hierarchia służbowa pracowników

•  Wiele podobieństw z instytucją totalną, ale i różnic
-  indywidualizacja form leczenia wynikająca ze
   zróżnicowania przypadków chorobowych i
   zróżnicowania demograficznego pacjentów

                           51
  Modele opieki szpitalnej

3. Model rehabilitacyjny
• Zaprzeczenie modelu klasycznego; jeśli klasyczny
  odnosi się, generalnie, do przypadków ostrych i
  nagłych, to rehabilitacyjny do przypadków
  przewlekłych (chodzi nie tyle o przywrócenie do
  zdrowia w sensie biol., ile o przywrócenie pacjenta
  społeczeństwu, o jego powrót do społeczeństwa)

•  Bierne poddanie winno być zastąpione aktywną
  współpracą (w tym przypadku dużo więcej zależy od
  pacjenta niż od personelu medycznego)

                          52
Modele opieki szpitalnej

•  Po stronie personelu wymagana jest często
  koordynacja działań (zwłaszcza gdy łączy się
  rehabilitację medyczną, społeczną, zawodową)

•  W stosunkach personel – pacjent dystans ulega
  zmniejszeniu (wpływa na to zarówno treść tego
  stosunku, jak i czas - długotrwałość)
                          53
Modele opieki szpitalnej         /za M. Sokołowską, Socjologia…/

   Wymiar             Modele opieki nad pacjentem
            opiekuńczy      Klasyczny     Rehabilitacyjny
1. Cel wyrażany   1. Pokrzepienie   1. Opieka      1. Przywrócenie
oficjalnie                          sprawności

2. Prognoza     2. Nieuleczalna   2. Odwracalna    2. Zmienna
przebiegu choroby

3. Leczenie     3. Sporadyczne    3. Centralne (jako  3. Uzupełniające
                     dominanta)

4. Rola chorego   4. Trwała      4. Przejściowa    4. Przerywana

5. Motywacja    5. Posłuszeństwo   5. Posłuszeństwo   5. Osiągnięcie
pacjenta      wobec przepisów   wobec „rozkazów”   niezależności
          instytucjonalnych  lekarzy

6. Model      6. Instytucja    6. Szpital ogólny  6. Ośrodek
instytucjonalny   totalna       (choroby ostre)   rehabilitacji
                                       54
Szpital jako instytucja społ. i organizacja formalna

•  Należy do najbardziej sformalizowanych struktur
-  odznacza się ścisłym podziałem obowiązków i zadań,
-  jest strukturą zhierarchizowaną (układem pozycji i
  ról nadrzędnych, podrzędnych, równorzędnych, określonym
  przez schematy organizacyjne, opartą na autorytetach)
-  jest systemem formalnej komunikacji
-  systemem regulacji prawnych i wewnętrznej kontroli.

•  Jako że jest organizacją sformalizowaną, „wzory
  postępowania [w niej] są jasno określone i
  zdefiniowane, (...) każdy zespół czynności jest
  funkcjonalnie odniesiony do celów organizacji”.
                            55
Szpital jako instytucja społ. i organizacja formalna

 •  Ma bezosobowy i racjonalny charakter:

 •  Funkcje realizują administracyjnie
   powołane grupy formalne

 •  Zachowania członków tych grup (zasady
   działania oraz granice odpowiedzialności) są
   sformalizowane, bo regulowane” przepisami,
   regulaminami i statusami.                           56
Szpital jako instytucja społ. i organizacja formalna

 •  Dwa systemy autorytetów i władzy:
 -  wynikający z zarządzania placówką
 -  wynikający z profesjonalnych umiejętności lekarzy

 •  Ten podwójny system autorytetów bywa źródłem
   konfliktów (patrz konflikt w Szpitalu Woj. w
   Krośnie).
      Lekarze i b. dyr. Mariusz Kocój, fot. Anna Gorczyca/Gazeta
                                    57
Funkcjonalność medycyny

  Funkcjonalność medycyny wyraża się w:
 • Ochronie zdrowia
 • Badaniach i wprowadzaniu nowych metod
  leczenia
 • Kontroli społecznej
                      58
Kontrola społeczna

- Polega na kontroli chorób i zjawisk z nimi
 związanych, a przejawia się m.in. w:
- czasowej izolacji osób chorych i…
- niewyrażaniu zgody na izolację w przypadku osób,
 które na to – z punktu widzenia medycyny – nie
 zasługują, a tym samym nie zasługują na pobieranie
 świadczeń z taką izolacją związanych.
• To jeden z przejawów zjawiska medykalizacji życia
 społecznego, czyli objęcia przez medycynę dziedzin,
 które niegdyś nie były jej przedmiotem (alkoholizm,
 narkomania, lekomania, przestępstwa seksualne)
                         59
Dysfunkcjonalność instytucji medycznych

 •  Dysfunkcjonalność to zakłócenia w
   realizacji założonych celów instytucji,
   spowodowane realizacją innych celów.
                        60
Dysfunkcjonalność instytucji medycznych

 •  Dysfunkcjonalność zewnętrzna to np.:
 -  Nierówność dostępu do opieki zdrowotnej
   wynikająca z nierówności ekon./stratyfikacji
   społ. i ekonomizacji usług med.
 -  Depersonalizacja stosunku lekarz - pacjent
 -  „Fragmentaryzacja” pacjenta wynikająca z
   pogłębiającej się specjalizacji medyków
   (niejakim remedium ma być lekarz rodzinny)
 -  Względne „wyobcowanie” medycyny z
   innych systemów kontroli

                           61
Dysfunkcjonalność instytucji medycznych

 •  Wewnętrzna zaś to np.:
 -  Zakłócenia w funkcjonowaniu placówek
   medycznych wynikające z dwojakiej struktury
   autorytetów
 -  Dysproporcje w strukturze zawodów
   lekarskich
                        62
Zagadnienia na zaliczenie
 1. Jakie można wskazać funkcje socjologii?
  Czym jest socjologia, a czym medycyna?
 2. Czym są uwarunkowania społeczno-
  demograficzne, czym mikrostrukturalne,
  czym makrostrukturalne – tu: zdrowia i
  choroby?
 3. Czym miała być, w zamyśle Roberta Strausa,
  socjologia medycyny, a czym socjologia w
  medycynie?
 4. Rozumienie zdrowia w starym i w nowym
  paradygmacie (zespole założeń) socjologii
  medycyny (zdrowia i choroby)

                       63
Zagadnienia na zaliczenie

 5. Jaką koncepcję człowieka zakłada ten
  społeczno-ekologiczny model zdrowia”?
 6. Na czym polegają stosunki lekarza z
  pacjentem wg Thomasa Szasza i Marca
  Hollendera?
 7. Co zawiera koncepcja zdrowia i choroby
  Talcotta Parsonsa?
 8. Co jest istotą koncepcji Alfreda Schutza?
 9. Czym jest stres w sensie psychospołecznym?
 10. Co zakłada koncepcja wieloprzyczynowości
  chorób? (Wieloczynnikowy model ich etiologii)
                        64
Zagadnienia na zaliczenie

 11. Czym są typy A, B, C osobowości i jak są
  kojarzone z zachorowaniami np. na choroby
  serca, na nowotwory?
 12. Co to są zachowania zdrowotne?
 13. Zachowania antyzdrowotne i występujące w
  związku z nimi zależności postaw od
  społeczno-demograficznych uwarunkowań
 14. Jakie funkcje, role i typy pielęgniarek?
 15. Modele opieki szpitalnej


                      65

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:247
posted:3/31/2012
language:Polish
pages:65