pedagogika praktyki

Document Sample
pedagogika praktyki Powered By Docstoc
					Beata Orłowska – Mielniczuk

Pełnomocnik dziekana do spraw praktyk studenckich na kierunkach:
PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA I FILOLOGIA


Godziny przyjęć:
Czwartki: 13.00-15.00
Piątki: 12.00- 14.00
Sobota: 10.00-12.00

Miejsce:
Zamek Piastowski, pokój 18, parter
               Wydział: PEDAGOGIKA

Wzory dokumentów obowiązujących do realizacji i zaliczenia praktyki.

  1.  Skierowanie na praktykę.
  2.  Porozumienie w sprawie organizacji studenckiej praktyki.
  3.  Dziennik praktyk.
  4.  Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
  5.  Sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej.
  6.  Zaliczenie praktyk.
  7.  Zaświadczenie o zatrudnieniu
...................................................
       (Pieczęć szkoły)

                                                    ..............................., dnia .....................................
                                                             ............................................................
                                                                    (Nazwa zakładu)


                                                            ........................................................
                                                                        (Adres)
                                                             ............................................................
                                    SKIEROWANIE


              Wyższa      Szkoła      Menedżerska        w    Legnicy      kieruje     na    praktykę      Pana/Panią
       ..............................................................................................,imię ojca .....................................,
data     urodzenia...................................................................................,                 adres     zamieszkania:
....................................................................................................................................................
studenta(kę) ................. roku studiów, ................semestru,                     Kierunek      – Pedagogika, Specjalność-
...............................................................................................................................Opiekunem dydaktycznym praktyki ze strony Uczelni jest:
Mgr Beata Orłowska-Mielniczuk


                                                         .............................................
                                                                 (pieczęć, podpis)
                              POROZUMIENIE
      W SPRAWIE ORGANIZACJI STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
     (na podstawie zgody udzielonej indywidualnie studentowi(om) przez zakład pracy)Dnia .......................... r. roku między:

Wyższą Szkołą Menedżerską w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Korfantego 4 , zwaną dalej
„Uczelnią” , reprezentowaną przez wicekanclerza dr Józefa Kusiaka

a
.....................................................................................................................................................,
zwanym dalej „Zakładem pracy”, reprezentowanym przez .........................................................
......................................................................................................................................................,
 zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

1. Uczelnia kieruje ..........................................................
  studenta Wydziału ...................................................
  Kierunek ..................................................................
  Specjalność ................................................................
  w celu odbycia niepłatnej praktyki zawodowej.
  Termin odbycia praktyki ................................................ r.

2. Zakład pracy zobowiązuje się do:
  a) wyznaczenia opiekuna praktyki do bezpośredniego kierowania i nadzoru nad
   działalnością studenta-praktykanta w Zakładzie pracy,
  b) zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie
   i higienie pracy, przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz innymi
   przepisami obowiązującymi w Zakładzie pracy,
  c) zapewnienia studentowi na czas odbywania praktyki odzieży roboczej i ochronnej
   oraz sprzętu ochrony osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach o
   bezpieczeństwie i higienie pracy, a także innych należności zgodnie z zasadami
   obowiązującymi w Zakładzie pracy,
  d) określenia zadań do wykonania w czasie praktyki oraz zapewnienia studentowi
   odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i
   materiałów,
  e) sporządzenia dokumentacji wypadkowej dla studenta, który uległ wypadkowi w
   związku z odbywaniem praktyki,
  f) wystawienia świadectwa odbycia studenckiej praktyki zawodowej (na specjalnym
   druku).

3. Uczelnia zobowiązuje się do:
  a) wyznaczenia pracownika w celu kontaktów roboczych z Zakładem pracy oraz
   sprawowania ogólnego nadzoru nad działalnością studenta-praktykanta,
  b) poinstruowania studenta o zasadach odbywania praktyki,
  c) współpracy w opracowaniu (w razie potrzeby), wspólnie z Zakładem pracy,
   szczegółowego programu praktyki,
  d) umożliwienia studentowi ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków
   poprzez grupowe ubezpieczenie zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym,
  e) rozwiązywania problemów dyscyplinarnych stworzonych przez studenta aż do
   odwołania z praktyki włącznie, w przypadku gdy naruszy on w sposób rażący
   dyscyplinę pracy.

4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie praktyki należy do
  obowiązków studenta-praktykanta przed rozpoczęciem praktyki. Dokumenty z tym
  związane student okazuje opiekunowi praktyki.

5. Wszelkie spory o charakterze niemajątkowym, mogące wyniknąć z niniejszego
  porozumienia, rozstrzygają:
  - ze strony Uczelni –
  - ze strony Zakładu pracy –

6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
  dla każdej ze stron.
    ....................................  .......................................
     (przedstawiciel Uczelni)             (przedstawiciel Zakładu pracy)
Załączniki:
1 . Ramowy program praktyki .
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Wydział Pedagogiki
Specjalność:____________________________
                DZIENNIK
            PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
                   Miejsce odbywania praktyki
                   (pieczątka szkoły lub
                   placówki oświatowej)
                   Imię i nazwisko
                   odbywającego praktykę


                             _____________________________________
                      CZĘŚĆ I
        Studenckie praktyki zawodowe organizowane przez Wydział Pedagogiki     w Wyższej Szkole
            Menedżerskiej w Legnicy dla wszystkich specjalizacji i specjalności.

REGULAMIN I PROGRAM
1.Wymagania ogólne:
    Obowiązek odbycia praktyki reguluje rozporządzenie 1401 Ministra Edukacji Narodowej      i Sportu z
dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla
poszczególnych kierunków studiów i poziomach kształcenia1. Czas trwania praktyki określają standardy dla
kierunków studiów: „PEGAGOGIKA” – studia zawodowe i magisterskie zawarte w załączniku nr 4 ww.
rozporządzenia. Studenci studiów zawodowych powinni w czasie studiów odbyć praktykę odpowiednią dla
wybranej specjalizacji i specjalności w wymiarze co najmniej 8 tygodni.
Studenci studiów magisterskich powinni odbyć ciągłe praktyki zawodowe w minimalnym wymiarze 180 godz.
    Sposób realizacji praktyki reguluje rozporządzenie rządu z 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich
praktyk zawodowych2.
2. Program i regulamin praktyk zawodowych dla specjalności:
  A.    Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:
     Czas trwania praktyki: 8 tygodni
     Miejsce:
     a) PRZEDSZKOLE:
      -   zapoznanie z organizacją pracy w przedszkolu,
      -   hospitacja zajęć,
      -   asysta w prowadzeniu zajęć.
      -   zajęcia próbne w różnych grupach wiekowych.
     b) SZKOŁA PODSTAWOWA (kl. I-III):
        - zapoznanie z organizacją szkoły(rozmowy z dyrektorem, opiekunem praktyki, nauczycielami
        - hospitacja zajęć
        - asysta w prowadzeniu zajęć
        - lekcje próbne
        - udział w innych formach pracy (zebrania z rodzicami, opracowanie dokumentacji, udział w
         doskonaleniu wewnątrzszkolnym, w posiedzeniach rady pedagogicznej, w pracy szkolnej,
         osiedlowej, terapeutycznej lub profilaktycznej
Razem:      - przedszkola:
        - szkoła
    B. Pedagogika opiekuńczo – prewencyjna:
     Czas trwania praktyki: 8 tygodni
      Miejsce: do wyboru wg wybranej specjalizacji.

      Praktyka obowiązkowa w jednej z niżej wymienionych placówek:
      a) Pogotowiu opiekuńczym


1
  Dz. U. z 2003 r. Nr 144, poz. 1401.
2
  Dz. U. z 1991 r. Nr 73, poz. 323.
                              1
     b) Świetlicy terapeutycznej, osiedlowej, profilaktycznej
     c)  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

     Pozostałe dwa tygodnie do wyboru w innych placówkach oświatowych      i opiekuńczych, np.
     policyjnych izbach dziecka, internatach, domach dziecka (wykaz placówek umieszczono na ostatniej
     stronie dziennika praktyki).

  C. Poradnictwo szkolne i zawodowe:
     Czas trwania praktyki: 8 tygodni.
     Miejsce: do wyboru wg wybranej specjalizacji
     a)  w pogotowiu opiekuńczym,
     b) w poradni psychologiczni – pedagogicznej
     c)  w świetlicy terapeutycznej
     d) w gimnazjum (orientacja zawodowa)
     e)  w domu dziecka lub rodzinnym domu dziecka
     f)  w centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego
     g) w internacie i świetlicach –


     Uwaga: Studenci pracujący mogą w całości lub części zaliczyć praktykę zawodową realizowaną w
         miejscu swojej pracy po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia (wg pobranego wzoru).

Rodzaj placówki oświatowej lub opiekuńczej oraz liczbę tygodni należy uzgodnić przed rozpoczęciem praktyki
z kierownikiem praktyk WSM:
     -  Miejsce praktyki proponuje student określając adres wybranej szkoły, placówki oświatowej.
Dalsze postępowanie:
Student pobiera w dziekanacie Wydziału Pedagogiki WSM następujące dokumenty:
       -  druk skierowania (podpisany przez dziekana),
       -  druk zaświadczenia o zatrudnieniu (jeśli słuchacz odbywa całą lub część praktyki w miejscu
         swojej pracy),
       -  druk zaświadczenia potwierdzającego odbycia praktyki,
       -  druk sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej,
       -  druk zaświadczenia o zaliczeniu praktyki,
Uwaga:
     -  po pierwszym tygodniu praktyki należy przygotować szczegółowy harmonogram zajęć
       planowanych do przeprowadzenia samodzielnego (do dziekanatu),
     -  po zakończeniu praktyki (w ciągu tygodnia) należy złożyć w dziekanacie potwierdzone
       zaświadczenie o odbyciu praktyki i dziennik praktyk.
                          2
3. Wykaz szkół, placówek oświatowych i opiekuńczych, w których słuchacze WSM Kierunek Pedagogika
(studia zawodowe) mogą odbywać praktyki:


    1. Państwowe Pogotowie Opiekuńcze.
    2. Świetlice Terapeutyczne.
    3. Świetlice szkolne i osiedlowe.
    4. Domy Dziecka.
    5. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.
    6. Internaty.
    7. Policyjne Izby Dziecka.
    8. Gimnazja i szkoły średnie.
    9. Przedszkola.
    10. Szkoły Podstawowe.
    11. Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.
    12. Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
    13. Powiatowe Urzędy Pracy.
    14. Szkolne Ośrodki Kariery.
    15. Programy organizowane dla WOLANTARIUSZY, np. „Studenci z klasą”.
    16. Sądy (Wydziały Karne oraz Rodzinne i Nieletnich)
    17. Komenda policji.
    18. Straż miejska.
    19. Monar
    20. Ochotnicze Hufce Pracy.
    21. Zakłady Karne
    22. Zakłady Poprawcze
    23. Inne placówki oświatowe i opiekuńcze po uzgodnieniu z kierownikiem praktyk.
    Uwaga:
    Studenci wybierają ww. szkoły, placówki oświatowe lub opiekuńcze uwzględniając swoją specjalizację
    i odległość od miejsca zamieszkania.
                      3
                     CZĘŚĆ II
                  Rejestr zadań odbywającego praktykę


Czas trwania praktyki: 8 tygodni

I. Zapoznanie z organizacją szkoły, placówki oświatowej (wymienić podjęte działania)
   II. Hospitacja zajęć

                                      Potwierdzenie
Lp.           Rodzaj i tematyka zajęć  Data  Ilość godzin  (podpis hospitowanego
                                       nauczyciela)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
III. Wspólne prowadzenie zajęć (asysta):

           Rodzaj, tematyka
Lp.     prowadzonych zajęć lub inne działania  Ilość godzin  Potwierdzenie
     (np. opracowanie materiałów metodycznych)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.
IV. Lekcje próbne (samodzielne zajęcia z przedmiotów kierunkowych)

Lp.          Rodzaj, tematyka zajęć             Ilość godzin  Potwierdzenie1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.
V. Udział w innych zajęciach szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej (rady pedagogiczne, konferencje,
 zebrania z rodzicami, zajęcia pedagoga i psychologa szkolnego, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, uroczystości
 szkolne, poradnictwo wychowawczo-zawodowe).

Lp.         Rodzaj, tematyka zajęć           Data    Ilość godzin  Potwierdzenie


1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
1. Opinia i ocena praktyki przez nauczyciela opiekuna lub opiekunów (w przypadku odbywania praktyki w kilku
placówkach)
  ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

2. Zatwierdzenie oceny praktyki przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, opiekuńczej:
  ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________


3. Zaliczenie praktyki przez kierownika praktyk i Dziekana Wydziału .
  ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
                                              ..........................
                                              (data i podpis)
................................................                            .............................. , dnia

     (pieczęć zakładu pracy)


                                      ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że Pan(i) .....................................................................................................
imię ojca ................................................. ,
data urodzenia .……….......................................................................
adres zamieszkania ………………………………………………………….
student(ka)....................................... roku studiów, ....................... semestru, Kierunek – Pedagogika, Specjalność
- ........................................................................................................................................
odbył(a) praktykę kierunkową / specjalnościową* zgodnie z „Ramowym programem praktyk” dla specjalności
.......................................................................................................................................
Praktykę realizowano w okresie: .............................................................................................................
Uwagi i wnioski:
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kierownik Działu Kadr                                              Kierownik Zakładu Pracy
........................................                                     (pieczęć i podpis)
...........................................
  (pieczęć i podpis)
Uwagi i wnioski opiekuna praktyki:
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................
(data i podpis)

Decyzja Kierownika i Dziekana w sprawie zaliczenia praktyki:
.................................................................................................................................................................
.....................................................................................
    (nazwisko i imię studenta)

Nr albumu ..................................................................
Wydział  ..................................................................
Kierunek .................................................................
Specjalność .................................................................SPRAWOZDANIE ze studenckiej praktyki zawodowej


Praktykę odbywałem(am) w
....................................................................................................................................... ..........................

.................................................................................................................................................................

w terminie................................................................................................................... ..............................


Opiekunem praktyki ze strony szkoły, placówki oświatowej lub opiekuńczej był:

.................................................................................................................................................................

Główne zadania wykonywane w czasie praktyki:


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................

Uwagi i wnioski:


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..........
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


Podpis studenta(ki)


....................................................
                               ZALICZENIE PRAKTYKI
Imię i nazwisko: ............................................................................................................ .
Specjalność:....................................................................................................................
Rok akademicki:.................................................... Semestr:..........................................
Data przekazania dokumentów (dzienniczka, zaświadczeń):........................................
     Rok                Nazwa i miejsce zakładu pracy, placówki oświatowej,                    Czas trwania praktyki
akademicki  studiów                       szkoły                               (liczba godzin lub rodzaj
                                                                      zatrudnienia)
                                                      Potwierdzenie odbioru:
                                                      .....................................................
                               ZALICZENIE PRAKTYKI
Imię i nazwisko: ............................................................................................................ .
Specjalność:....................................................................................................................
Rok akademicki:.................................................... Semestr:..........................................
Data przekazania dokumentów (dzienniczka, zaświadczeń):........................................
     Rok                Nazwa i miejsce zakładu pracy, placówki oświatowej,                    Czas trwania praktyki
 akademicki  studiów                       szkoły                              (liczba godzin lub rodzaj
                                                                      zatrudnienia)
                                               Potwierdzenie odbioru:
                                               .....................................................
                        ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Niniejszym zaświadcza się,
że Pani/Pan......................................................................................................
zamieszkała/y .................................................................................................
......................................................... nr PESEL ..............................................
jest zatrudniona/y w naszym zakładzie pracy na czas określony/nieokreślony*
od dnia ............................ do dnia ................................
na stanowisku.......................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
Wymieniony pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ani w okresie próbnym. Wystawca
niniejszego
zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Zaświadczenie jest
ważne przez jeden miesiąc od daty wydania.
......................................................................................  ……………………………………………
          pieczęć zakładu                            miejscowość, data, podpis zatrudnionego

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:156
posted:3/31/2012
language:Polish
pages:22