Modelovanje poslovnih procesa by x25E0Ql7

VIEWS: 55 PAGES: 28

									Fakultet organizacionih nauka
Katedra za informacione sisteme  Modelovanje poslovnih procesa Specifikacija poslovnih procesa


          Nenad Aničić
Sadržaj
  Nivoi specifikacija poslovnog procesa
  UML dijagrami za specifikaciju
 poslovnih procesa
  Orkestracija
  Koreografija
  Primer
Nivoi specifikacije procesa
 Gruba specifikacija (ko su akteri ili partneri i
  teksutalni opis)
    Složene procese (kolaboracije) mogu se
    dekomponovati (ne u smislu klasifikacije)
 Detaljna specifikacija –(dva aspekta):
  1.  Dinamički - aspekt ponašanja
      Koreografija
      Orkestracija
  2.  Statički – aspekt strukture poslovnih dokumenata
Specifikacije poslovnih procesa
preko UML-a

 Gruba specifikacija
     Diagram slučajeva korišćenja
 Detaljna specifikacija
  1.  Dinamički aspekt
     Dijagram aktivnosti, Dijagram sekvenci
  2.  Statički aspekt
     Dijagram klasa, Dijagram objekata
Model slučajeva korišćenja
 Sa tačke gledista analize sistema i definisanja
 poslovnog modela “slučaj korišćenja” se definiše
 kao specifikacija interkacije između sistema i jednog
 ili više aktera i sistema zajedno sa opisom akcija
 sistem u ovoj interkaciji.

 Model slučajeva korišćenja je graf sa dve vrste
 čvorova:
   čvorovima koji predstavljaju slučajeve korišćenja
   čvorovima koje predstavljaju aktere
    Akter je bilo šta što stupa u interakciju sa sistemom.
    Akter je objekat van sistema koji predstavlja tip (vrstu) korisnika).
    Akter može biti korisnik (čovek) ili neki drugi sistem. (Treba praviti razliku
    izme|u korisnika i aktera. Korisnik je čovek koji koristi sistem, dok je akter
    specifična uloga koju korisnik ima u komunikaciji sa sistemom).
  Opšti model slučajeva korišćenja
                           SISTEM X


       Q1                                          Q3


                             SK1

       Q2                                         Q4

                     SK2              SK3


Direktna komunikacija između dva aktera i dva konkretna (oni sa kojima komuniciraju akteri) slučaja
korišćenja se ne mo`e predstaviti na modelu (grafu). Me|utim, kako }e kasnije biti prikazano, mogu}e je
definisati asocijaciju izme|u klasa slu~ajeva kori{}enja i klasa aktera (apstraktni akteri i apstrakti slu~ajevi
kori{}enja), da bi se jednostavnije prikazao neki slo`eni model.
Primer dijagrama slučajeva korišćenja

       BANKOVNI AUTOMAT
          Podizanje novca
 Komitent

            Ulaganje

                   Ra~unar
                    banke
             Prenos


  Operater
           Administracija
Opis slučaja korišćenja - SCENARIO
 Svaki slučaj korišćenja treba da bude detaljno opisan.
 Preporučuje se da se u prvoj fazi koristi struktuirani
 verbalni opis, jer je on neophodan čak i ako se da neki
 formalni opis (dijagrami kolaboracije, dijagram promene
 stanja).

 Uobičajeno je da se posebno daje opis normalnog toka
 događaja u slučaja korišćenja, a posebno mogući izuzeci.

 Jedan slučaj korišćenja pretstavlja skup sekvenci
 događaja. Jedna sekvenca događaja    se naziva
 scenario. Postoji osnovni scenario i skup mogućih
 izuzetaka i alternativnih funkcionisanja
PODIZANJE NOVCA: osnovni scenario

1.  Provera kartice: Komitent ubacuje karticu u automat.
   Automat čita karticu i proverava da li je prihvatljiva. Ako je
   prihvatljiva, zahteva se od komitenta da unese “tajnu šifru”.
2.  Proveravanje šifre: Komitent unosi tajnu šifru. Ako je šifra
   korektna zahteva se da korisnik izabere transakciju.
3.  Unos tipa transakcije: Komitent bira “podizanje novca” i
   automat šalje računaru banke tajnu šifru da bi se dobili
   brojevi komitentovih računa. Dobijaju se komitentovi brojevi
   ra~una i prikazuju na ekranu automata.
4.  Podizanja novca: Komitent bira račun i unosi iznos koji
   podi`e.Automat šalje računaru banke zahtev za podizanje
   datog iznosa sa datog računa. Priprema se štampanje
   izveštaja za komitenta.
5.  Kraj: Automat vraća karticu karticu komitentu. Izdaje se
   izveštaj komitentu
PODIZANJE NOVCA: alternativna scenarija

  Kartica nije prihvatljiva: Kartica se vraća korisniku sa zvučnim signalom.

  Nekorektna tajna šifra: Odgovarajuća poruka se prikazuje na ekranu i daje se
  šansa korisniku da je ponovo unese. Dozvoljava se tri pokušaja, a zatim se
  vraća kartica korisniku.

  Prekid: Korisnik može u svakom trenutku da prekine transakciju. Poništiće se
  svi dotadašnji efekti i vratiti kartica korisniku.
Veze u dijagramu slučajeva korišćenja

  ASOCIJACIJA- prikazana veza između aktera I slučaja korišćenja

  GENERALIZACIJA- veza opštijeg i specifičnijeg slučaja korišćenja koji nasleđuje
  opis opštijeg

  <<extend>> - stereotip veze zavisnosti koja referencira(ubacuje) moguće dodatno
  "ponašanje" opisano u posebnom apstraktnom SK, u osnovni SK

  <<include>> - stereotip veze zavisnosti koja eksplicitno ubacuje dodatno"ponašanje"
  opisano u posebnom apstraktnom SK, u osnovni SK.
      ILUSTRACIJE VEZE <<include>>:
Osnovni SK eksplicitno uključuje ponašanje opisano sa apstraktnim SK.
Služi da se izbegne višestruko opisivanje istog ponašanja
             Provera kartice

                          Provera tajne
                             {ifre

           <<include>>
                       <<include>>                 Ulaganje
     korisnik

                  <<include>>
                          Kraj transakcije
               PRIMER VEZE <<extend>>
Osnovni SK implicitno pro{iruje pona{anje opisano u apstraktnom SK. Pro{irenje se vr{i
u tzv"ta~kama pro{irenja"("uklju~i statistiku", za dati primer)                                       Provera tajne
              Provera kartice
                                          {ifre

                         <<include>>
            <<include>>
                                 <<extend>>
                              (uklju~i statistiku)
                                                Statistika
                 Podizanje
       korisnik                                      ulaganja


                       <<include>>


                                       Kraj transakcije
             PRIMER GENERALIZACIJE SK


                                        Provera tajne
                  Provera kartice
                                           {ifre

                            <<include>>
                <<include>>


                                  <<extend>>          Statistika
                               (uklju~i statistiku)        ulaganja


                      Nov~ana
           korisnik      transakcija
                                              Kraj transakcije
                                    <<include>>
                 Ulaganje
                              Podizanje              Prenos
Gde god se koristi SK nadtip, može se koristiti i SK podtip
 Apstraktni akter


Kada dva aktera imaju slične uloge u odnosu na sistem oni mogu
naslediti zajedničkog apstraktnog aktera. Ako se isti slučaj korišćenja
može povezati sa različitim akterima, pogodno je definisati apstraktnog
aktera i opisati samo jedan slušaj korišćenja.

                  Primalac izve{taja
                    o ukupnom
                     prometu
          Komitent       Administrator
Opis scenarija preko
sistemskog dijagrama sekvenci


             KORISNI^KI
              INTERFEJS             SISTEM

                ubaciKarticu(podaci_karice)
     UBACI KARTICU


     UNESI TAJNU          ubacu{ifru({ifra)
     [IFRU

     UBACI NOVAC         ubaciNovac(iznos)


     ZAVR[I RAD          zavr{iTransakciju()
 Kolaboracija i slučaj korišćenja

Kolaboracija je asocijacija elemenata koji u međusobnoj saradnji realizuju neki zahtev.
                                           Sistem za
                               Korisni~ki      ubacivanje i
                                interfejs       podizanje
                             << interfejs>>        novca
                                         <<interfejs>>
                                       u~esnici
                           kolaboracija
                                       Sistem za
                Nov~ana                    atomatske
               transakcija                  transakcije sa
                                        novcem
                          realizacija
                                      u~esnici

                                          Podizanje
                      Ra~un komitenta
                                           novca
                      <<perzistentna>>
                                         <<poslovna>>

 Kolaboracija "Sistem za automatske transakcije sa novcem" implemntira (realizuje) SK "Podizanje".
Odnos SSA i slučajeva korišćenja

                     ORGANIZACIONO I TEHNOLOŠKO
                         OKRUŽENJE
                    - ORGANIZACIONA STRUKTURA

                    - SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

                    - TEHNOLOGIJA
       LOGI^ KI MODEL                            SLU^ AJEVI KORIŠ] ENJA
     (POSLOVNE FUNKCIJE)                    PROJEKTOVANJA SLU^ AJEVA KORIŠ] ENJA   - OPIS POSLOVNIH FUNKCIJA
                                       - OPIS NA^ INA ODVIJANJA APLIKACIJE
   - PRIMITIVNE POSLOVNE FUNKCIJE-   NALAŽENJA LOGI^ KOG MODELA IZ     POJEDINA^ NIH AKTIVNOSTI
   " ATOMSKE AKTIVNOSTI"         POSTOJE] EG "FIZICKOG"
          (SSA)
Detaljna specifikacija
poslovnog procesa
 Orkestracija (Orchestration) – proces se posmatra kao
 program tj. Definiše se redosled operacija koje traba da
 budu izvršene

 Koreografija (Choreography) – posmatra proces preko
 skupa poruka koje se razmenjuju izmedju učesnika
 (definisan redosled poruka koje se razmenjuju)

 Kolaboracija (Collaboration) – proces se posmata kao
 kolaboraciju između poslovnih partnera koja obuhvata
 ne samo razmenu poslovnih poruka već i uspostavljanje
 veza kao što su ugovaranje i obaveze.
Koreografija
 Sekvenca operacija
 Interfejsi - definisanje poruka koje se
 razmenjuju
 Direktna zavisnost aktivnosti - Poznati
 učesnici u interkaciji  Aktivnost1     Aktivnost2


                  Aktivnost3
Orkestracija
 Sadrži proces “engine” centralni proces koji
   Pokreće operacije
   Sadrži složena pravila
     Sekvencu operacija
     Konkurentnu obradu operacija
     Sinhornizaciju operacija


             Proces
             engine


    Aktivnost1     Aktinost2   Aktinost3
Kolaboracija
 B2B pear-to-pear
 Komunikacija isključivo preko poruka
 Kao koreografija ali uključuje
   Komunikaijcu preko Interneta
   Usaglašavanje razmene sa partnerom
   Usaglašavanje semantičkog modela poslovnih poruka
 Aktivnost1
            Message1    Aktivnost2
Specifikacija interakcija
poslovnih procesa
PRIMER:
Klasifikaciona dekompozicija
                        Mala tragovina                         Skladišno                Upravljanje i
  Nabavka          Prodaja                 Finansije      odlučivanje
                         poslovanje   Priprema nabavke         Obrada                         Ugovaranje
                   porudžbina     Prijem robe
                                     Prijem fakture

       Obrada Kataloga                                 Donošenje
                    Fakturisanje    Otprema               odluke
                                      Plaćanje
       Planiranje nabavke
                                       Naplata
        Naručivanje


  Realizacija nabavke

          Nabavka
         ugovaranjem

          Nabavka
       pribavljanjem fakture
Primer dijagrama slušejava
korišćenja

           Naručivanje
                            Magacioner


                       Prijem
               Ugovaranje
Komercijalista         Donošenje        Plaćanje     Fin.Operativa
         odluke
Direktor
Primer kolaboracije

                      Nabavka
                      ugovaranjem
            <<include>>

                                    Magacioner
         Naručivanje              <<include>>             <<include>>


Komercijalista
                                Prijem
         Ugovaranje         <<include>>               <<include>>
                                      Fin.Operativa


Direktor
         Donošenje              Plaćanje
         odluke
Statički opis dokumenta za procesa Naručivanja
prikazan preko UML Dijagrama klasa
Modeli koji se koriste na različitim
nivoma apstrakcije

								
To top