2009 SERTIFIKA STERILIZASYON DEZENFEKSIYON by L7VpJy

VIEWS: 234 PAGES: 34

									    09.10.2009
GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
         Tarihçe
• Hastane enfeksiyonlarının
 önlenmesinde,dezenfeksiyon ve antisepsinin
 önemi yaklaşık 150 yıldan beri bilinmektedir.
• 1850-Pasteur-Pastörizasyon-mikrorg
 üremesini engelleme.
• Gıda bozulmasının önlenmesi için-Isıtma-
 kurutma-tuzlama yöntemlerinin uygulanması.
• 1810-Nicolas Appert-Konserve
• 1847-Semmelweis-el yıkama
• 1854-F.Nightingale-Kırım savaşı-Basit
 antisepsi ve dezenfeksiyon-İstatiksel analiz

            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Sterilizasyon

• Cansız maddeler üzerinde bulunan
 mikroorganizmaların,sporlar dahil
 öldürülmesi işlemidir.
• Sterilizasyon işlemi uygulanmış ve
 yeniden kontamine olması önlenecek
 şekilde paketlenmiş bir eşya steril
 olarak kabul edilir.
           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
    Sterilizasyon Kavramı
• Kullanım sırasında kontamine olmuş malzemelerin
 kullanım alanından alınarak;
• dekontamine edilmesi,
• taşınması,
• yıkanması,
• paketlenmesi,
• steril edilmesi
• yeniden kullanım anına kadar sterilliğinin korunarak
 saklanması basamaklarının tümünü içeren işlemler
 dizisidir.
• Bu dizinin her halkasında uygulamalar kurallara
 uygun ve belirli standartta yapılmalı ve her basamak
 kontrol edilerek düzenli kayıtlar tutulmalıdır.
             09.10.2009
         GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Sterilizasyon

• Ortamın kabul edilebilir sterilite
 güvence düzeyi’ni sağlayacak ölçüde
 mikroorganizmaların her türlü canlı
 formundan arındırılması işlemidir.
           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
  Kullanılmış araç-gerecin
toplanması ve dekontaminasyon
Tek kullanımlık malzemeler kullanım alanında
ayrıştırılarak tıbbi atık kabına atılmalıdır.
Aspiratör vb sıvı atık içeren kaplar,taşıma sırasında
dökülme ve saçılmayı önlemek için kullanım alanında
boşaltılmalıdır.
Ön temizlik ve dekontaminasyon aletlerin
kullanımından hemen sonra yapılmalıdır.Amaç
organik kirlerin neden olacağı korozyonu önlemek ve
daha önemlisi taşıma, kontrol ve yıkama sırasında
görevli personelin enfekte olma riskini azaltmaktır.
Dekontamine edilmiş aletler,sızdırmaz,kapalı kaplar
içinde sterilizasyon ünitesine taşınmalıdır.

            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
• Personel kan ve vücut sıvıları ile
 bulaşmayı önlemeye yönelik üniversal
 önlemlere uygun olarak ;
• eldiven,
• maske,
• gözlük
• koruyucu önlük(gereğinde)

           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Dezenfeksiyon
• Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen
 mikroorganizmaların fiziksel yada kimyasal
 yolla yok edilmesi işlemidir.
• Dezenfeksiyon işleminde ortamdaki
 mikroorganizmaların tümünün yok edilmesi
 koşul değildir.Bakteri sporları gibi dirençli
 bazı mikroorganizmalar enfeksiyon
 oluşturmayacak sayılarda cisim üzerinde
 kalabilir.

            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Dezenfektan

• Cansız maddelerdeki patojen
 mikroorganizmaların üremelerini
 durdurmak veya öldürmek amacıyla
 kullanılan kimyasal maddelerdir.
          09.10.2009
      GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
     Dekontaminasyon

• Cansız maddelerden patojen
 mikroorganizmaların uzaklaştırılması
 işlemidir.
• Kan ve çıkartılar ile kontamine olmuş
 yüzeyler,tanı ve tedavi amaçlı girişimlerde
 kullanılmış tıbbi ve cerrahi aletler bir sonraki
 kullanım için hazırlanmak üzere gereğine
 göre steril veya dezenfekte edilmeden önce
 dekontaminasyon işlemi uygulanmalıdır.

             09.10.2009
         GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
        Asepsi
• Steril ortam şartlarının
 korunması,enfeksiyon etkenlerinin
 steril dokulara girişinin önlenmesidir.
• Ortamın,yaraların mikroorganizmalar ile
 kontaminasyonunu önlemeye yönelik
 tüm önlemlerdir.           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Antisepsi

Canlı yüzeyler üzerindeki patojen
mikroorganizmaların yok edilmesidir.
          09.10.2009
      GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Antiseptik
• Canlı dokularda bulunan patojen
 mikroorganizmaların üremelerini
 durduran veya yok eden kimyasal
 maddelerdir.
           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
  Sterilizasyon Yöntemleri
• Isı(kuru ısı,basınçlı buhar)
• Alkile edici kimyasal maddeler(etilen
 oksit,formaldehit)
• Gaz plazma(hidrojen peroksit,parasetik
 asit,ozon,klor dioksit)
• Işınlar(gama,x ışını)           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Isı ile sterilizasyon
•  Nemli ısı ile sterilizasyon
•  Kaynatma(sıcaklık düşük-sporlara etkisiz)
•  Basınçlı su buharı(OTOKLAV)
•  Pastörizasyon(sıvıların yüksek ısıya ulaşıp aniden
  soğutma işlemi-sporlara etkisiz)
•  Tindalizasyon(yüksek ısıda bozulacak sıvılar belirli
  ısıda birkaç gün üst üste tutularak steril
  edilir.Kan,serum,aşılar)
•  Kuru ısı ile sterilizasyon
•  Kuru hava(pastör fırını-nemli ısıya duyarlı malzeme
  için170 derece 1 saat-160 derece 2 saat)
•  Alevden geçirme(mikrobiyoloji lab)

              09.10.2009
          GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
 Basınçlı buhar ile sterilizasyon

• En güvenilir,en hızlı ve en ekonomik
 sterilizasyon yöntemidir.
• Basınçlı buhar etkisi ile mikroorganizmaların
 proteinleri hidroliz yoluyla denatüre olur.
• Su buharının taşıdığı yüksek enerji kısa
 sürede bu etkiyi oluşturur.
• Toksik etkili herhangi bir madde
 kullanılmaması bu yöntemin en önemli
 üstünlüklerinden birisidir.

            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
Basınçlı buhar sterilizasyon için
    gerekli koşullar
121 derece ---------------   15dk
126 derece ---------------   10dk
132 derece ---------------   4dk
134 derece ---------------   3dk
             09.10.2009
         GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Basınçlı buhar


• Prionlar için 134 derece’de 18 dakika
 gereklidir.Prionlar için etkinliği
 kanıtlanmış tek sterilizasyon
 yöntemidir.           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
     Mikroorganizmaların
    Dezenfektanlara Dirençleri
 Prionlar                     EN YÜKSEK
 Bakteri sporları
 Mikobakteriler
 Parazit kistleri
 Küçük zarfsız virüsler
 Trofozoitler
 Sporsuz gram negatif bakteriler
 Mantarlar
 Büyük zarfsız virüsler
 Sporsuz gram pozitif bakteriler
 Zarflı virüsler                  EN DÜŞÜK                09.10.2009
            GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
       Flash Otoklav
• Acil durumlarda, paketlenmemiş
 malzemelerin çok kısa sürede steril edilmesi
 için küçük hacimli,vakumsuz,yer değiştirme
 esasına göre doymuş buhar oluşturan ‘flash’
 otoklavlar kullanılmaktadır.
• Düz yüzeyli aletler için 132 derecede 3
 dakika,lümenli kompleks yapılı aletler için 10
 dakika süre gereklidir.
• Bir ucu kapalı lümenli aletler ,tekstil ve kağıt
 gibi absorbe edici malzemeler ve
 implantlarda flash sterilizasyon uygulanmaz!!
            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
 Kimyasal ajanlarla sterilizasyon

• Yüksek ısıya dayanıklı olmayan malzemelerin
 sterilizasyonunda kullanılır.

 (Plastik ve elektronik komponentleri olan
 aygıtların modern tıpta kullanılması ısıya
 dayanıklı olmayan malzeme sterilizasyonunu
 gündeme getirmiştir.)


            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
     Kimyasal ajanlar
• Etilen oksit-EO
• Formaldehit
           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Kimyasal ajanlar
•  EO-Etilen oksit       • Formaldehit
•  Yanıcı           • Toksik
•  Patlayıcı          • Kanserojen
•  Toksik
•  Kanserojen
•  Allerjen
             09.10.2009
         GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
  Gaz plazma sterilizasyonu
• Germisidal kimyasal ajanın vakum altında radyo
 dalgaları ile iyonize edilerek havaya karışması ile
 elde edilen ortama gaz plazma adı verilir.
• Hidrojen peroksitin sıvı formundan elde edilen gaz
 formunun,koroziv etkisi yoktur,nontoksik ürünlere
 dönüşür.
• Isı ve neme gerek yoktur.(soğuk-kuru
 sterilizasyon)En hassas malzemeler,optik
 cihazlar,elektronik aygıtlar steril edilir.Oldukça hızlı
 ve güvenilir bir sterilizasyon
 yöntemi.Çelik,alüminyum,titanyum,seramik,plastik,
 cam ile uyumludur.

              09.10.2009
          GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
    Işın sterilizasyonu

• Gama ışınları düşük sıcaklıkta
 sterilizasyon sağlar ve daha çok küçük
 hacimli ve çok sayıda kullanılan tıbbi
 malzemeler için uygundur.(eldiven-
 enjektör)           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
  Sterilizasyonun kontrolü
• Cihaz ve ekipman bakım ve
 kalibrasyonları düzenli yapılmalı.
• Sterilizatör göstergeleri kontrol
 edilmeli.(ısı-basınç-gaz konsantrasyonu
 değerleri-sterilizasyon süresi uzunluğu
 ölçülmeli)
• Düzenli kayıt tutulmalı.


           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
   Sterilizasyon kontrolü
 KAÇAK TESTİ:ön vakumlu sterilizatörlerde
 vakum kaçaklarını ve kapak conta arızalarını
 gösterir/haftada 1
 BOWİE-DİCK:Buhar doygunluğunu ve vakum
 sisteminin etkinliğini kontrol eder /hergün ilk
 çevrim
 KİMYASAL İNDİKATÖR:Zaman,ısı ve neme
 duyarlı stripler/her pakette
 BİYOLOJİK İNDİKATÖR:Bakteri sporları
 içeren stripler ve tüpler/günlük

            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
  Steril malzemenin korunması
•  Özel alan
•  Görevli personel-eğitimli personel
•  Toz ve haşereden korunmuş
•  Güneş ışığı direk almayacak
•  Temiz önlük-bone
•  Eller yıkanmalı
•  Düzenli havalandırma
•  22-24 derece,%35-70 nem
            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
      Dezenfeksiyon
•  Dezenfeksiyon süreci
•  Mekanik temizlik
•  Kimyasal dezenfektanlar
•  Isı(sıcak su)
            09.10.2009
        GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
     Dezenfektanların
     sınıflandırılması
• Yüksek düzey dezenfektan-Deri ve
 mukoza bütünlüğünün bozulduğu
 yerlerde kullanılan veya steril vücut
 alanlarına giren malzemelerin
 dezenfeksiyonu-Kritik aletler-cerrahi
 aletler,endoskoplar,kataterler,protezler
• Nemli
 ısı,gluteraldehit,formaldehit,hidrojen
 peroksit

           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
• Orta düzey dezenfektan-Steril vücut
 bölgelerine girmeyen,bütünlüğü bozulmamış
 mukozalara temas eden malzemelerin
 dezenfeksiyonu-Yarı kritik aletler-solunum
 gereçleri,bronkoskop,termometre,anestezi
 solunum
 devreleri,endoskoplar,spekulumlar,oftalmik
 araçlar
• Klor bileşikleri,etil ve izopropil alkol,fenoller

             09.10.2009
         GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
• Düşük düzey dezenfektan-Normal ve
 bütünlüğü bozulmamış deriye temas
 eden malzemeler-kritik olmayan aletler-
 elektrotlar,steteskop,ördek,sürgü,yatak
 çarşafı
• İyodoforlar,fenoller,kuaterner amonyum
 bileşikleri


           09.10.2009
       GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
 Dezenfektan kullanırken dikkat
    edilecek noktalar!
• Yoğunluk ve etki süresi iyi bilinmeli.
• Sulandırılmış dezenfektanlar uzun süre
 bekletilmemeli,mikroorg üreyebilir ve etkinliği
 azalabilir,
• Temizlik amacıyla kullanılmamalı,direnç gelişebilir.
• Dezenfekte edilecek malzeme temiz ve kuru
 olmalı,dezenfektan oranı sabit tutulmalı.
• Malzemenin tüm yüzeyi önerilen süre içinde
 dezenfektan solüsyonla temasta olmalı.Toksik etki
 nedeniyle kapalı kapta,havalandırılmış ortamda
 olmalı.
• Hazırlanma tarihi ve kullanım süresi yazılı etiket
 olmalı.

             09.10.2009
         GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
    09.10.2009
GENEL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ

								
To top