002 Predstavitev projekta prenove informacijskega sistema v podjetju InformatikaInformatika by 1F7g660

VIEWS: 22 PAGES: 17

									Prenova informacijskega sistema
  slovenskih elektrodistribucij         Informatika d.d. Maribor
            Miran Novak
Distribucija električne energije
 •  Proizvodnja
 •  Prenos – ELES
 •  Distribucija
 •  5 EDP: Elektro Primorska, Elektro
   Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Celje,
   Elektro Maribor
Področja delovanja
Trenutna organizacija informatike v EDP
  • Informatika d.d. kot hčerinsko podjetje

                   ELEKTRO
                   MARIBOR
        ELEKTRO
       GORENJSKA
              INFORMATIKA D.D.
     ELEKTRO
                MARIBOR
    PRIMORSKA
                        ELEKTRO CELJE        ELEKTRO
        LJUBLJANA
Izzivi
 • Odpiranje trga z EE in pojav konkurence
 • Ločitev reguliranega dela (SODO) od
  prodajalcev elektrike, reorganizacija EDP v
  teku
 • Trgovanje z elektriko je nov izziv tudi širše po
  Evropi
 • Obračunavanje omrežnine in energije
 • Meritve, “pametni” števci, ideja inteligentnega
  omrežja (smart grid)
                  Distributer
                                            Bilančne skupine
         Distribucija  (Pooblaščenec SODO,                               Organizator
           EE     Lastnik distribucijske                            trga BORZEN
                  infrastrukture)                               (Izvajalec GJS)
STRANKA
                        EDP 1-5                             Center za podpore
 Uporabnik
  omrežja,
  Končni
                  Podatki o MM, porabi in                               Zamenjava dobavitelja
                               Obračun omrežnine
 odjemalec,
                    proizvodnji
 Proizvajalec,
 Uporabnik
                                            SODO            JARSE
  storitev
                                           (Izvajalec GJS)       (Regulator)
    ...
                                            Licenca za trgovanje in prodajo
                 Dobavitelj EE:
         Dobava EE     EDP 1-5,
                  El. Prodaja,
                  Gen-I ...                                 Ministrstvo za
                                                       gospodarstvo
Slika: Špela Urh - Popovič
Informatika d.d.
 • Trenutno zaposluje 104 delavce
 • Enoti v Mariboru (sedež) in Ljubljani
 • Organizacija:
                    Informatika, d.d.
            Sektor za
                              Sektor za razvoj
            produkcijo
                               (Maribor)
            (Ljubljana)


                    Skupina za obrač.
             Tiskanje -            Tehnična skupina
 Sistemski inženirji          in saldakonte               Finančna skupina
            kuvertiranje              (BTP)
                      (Ljubljana)


                              Tri razvojne skupine
Integrirani informacijski sistem
 • Nastaja od l. 1992, na podlagi študije IBM
  – BSP
 • Okolje: IBM mainframe Z10, CICS, IBM
  DB/2
 • Cca 1200 tabel, 2500+ aplikacij
 • Preko 2000 uporabnikov
 • IBM 3270 uporabniški vmesnik
 • Dobro zasnovan in robusten
Razlogi za prenovo
 • Po 15 letih uporabe se pozna zob časa
 • Z deregulacijo in odpiranjem trga z
  električno energijo so nastali novi procesi
 • Področje prodaje in obračuna ima mnogo
  večje zahteve kot včasih
 • Razraščanje podatkovnega modela in
  problem obvladljivosti
 • Zastarel uporabniški vmesnik
Razvoj ali nakup?
 • Dve opciji z argumentiranimi razlogi za in
  proti
 • Izvedba študije Fakultete za računalništvo
  in informatiko Univerze v Ljubljani
 • Študija napove cca 30% prihranek v
  primeru lastnega razvoja
 • Odločitev konec leta 2007
Priprave na prenovo
 • Strojna platforma
 • Razvojno okolje
 • Kadrovska popolnitev
 • Usposabljanje in šolanje
 • Vzpostavitev projektnega modela in
  projektna organizacija
 • Pilotni projekt
 • Popis in konsolidacija poslovnih procesov
Strojna platforma
 • Zaradi zahteve po hkratnem obratovanju
  starega sistema z izvajanjem programa
  projektov prenove je odločitev za strojno
  platformo logična
 • IBM Z10 mainframe + primerno diskovje
Kadrovanje
 • V 2 letih zaposlili 15 novih sodelavcev
 • Visoki kriteriji izbire
 • Priučitev in usposabljanje
 • V SLO ne obstaja formalna šola za
  mainframe okolje
 • Team building
Projektna organizacija
Pilotni projekt
 • Prvo polletje 2009
 • Preizkus razvojnega in produkcijskega
  okolja
 • Pilot se je izkazal za uspešnega
Konsolidacija procesov
  Projektno     Razvoj
     vodenje                    aplikacij           Upravljanje in nadzor


                                Proces           Modeliranje
                                         je
                                                       Kom
                                       iran
                                               Ljudje
                                      imiz
                                                        pozi
                                             Organizacija
                                     Opt
                                                          cija
                                             Tehnologija                                          Izvajanje in monitoriranje
               Načrtovanje, izgradnja in vzdrževanje
                    omrežja DEES

      Popis in                              Meritve in
      optimizacija                            Obračun
               Priključevanje     Nakup in
      poslovnih     uporabnika       prodaja
      procesov
      EDP
                   Upravljanje družbe in podpora poslovanju
Slika: Špela Urh - Popovič
Kako naprej?

        • Kako v zaostrenih gospodarskih
         razmerah ohraniti raven vlaganj
         naročnikov?
        • Sprotna in proaktivna podpora
         strateških partnerjev na projektu
         je eden od ključnih faktorjev
         uspeha!

								
To top