Poglavlje 1 by 1F7g660

VIEWS: 39 PAGES: 42

									Poglavlje 1

    Uvod – Zašto učiti
    mikroekonomiju?
Uvod
  Razlika između “mikro” i “makro”
  Rijetkost
  Racionalno odlučivanje
  Oportunitetni trošak
Teme u mikroekonomiji
  Mikroekonomija se bavi odlučivanjem uz
  ograničenja
    Ograničeni budžet
    Ograničeno vrijeme
    Ograničena mogućnost proizvodnje
  Kako optimizirati unutar zadanih
  ograničenja?
  Kako efikasno alocirati rijetke resurse?
Teme u mikroekonomiji
  Radnici, poduzeća i potrošači suočeni su
  sa dilemama
    Da li raditi preko ljeta ili ići na odmor?
    Da li kupiti novi auto ili uštedjeti novac?
    Da li zaposliti nove radnike ili kupiti nove
    strojeve?
  Kako pronaći odgovore na ova pitanja?
Teme u mikroekonomiji
  Potrošači

    Korisnost
    Ograničeni dohodak
    Teorija ponašanja potrošača – opisuje kako
    optimizirajući nad svojim preferencijama u
    granicama raspoloživog dohotka potrošač
    donosi odluke o tome što će i koliko
    kupovati
Teme u mikroekonomiji
  Poduzeća

    Profit
    Ograničenja kapaciteta i financijskih
    resursa
    Teorija poduzeća – optimizirajući nad
    tehnologijom uz ograničenje kapaciteta i
    financijskih resursa poduzeća odlučuju što
    će i koliko proizvoditi
Teme u mikroekonomiji
  Cijene
    Kako se određuju cijene?
       Centralizirana gospodarstva - državna kontrola
       cijena
       Tržišna gospodarstva – cijene se određuju
       decentralizirano, interakcijom sudionika na
       tržištu
    Tržište – skup interakcija između kupaca i
    prodavača kojima su određene cijene u
    nekom gospodarstvu.
Tržište
  Pitanja:

    Zašto je u nekim granama puno poduzeća
    a u drugima malo?
    Da li je potrošačima bolje kada ima puno
    poduzeća ili malo?
    Treba li država intervenirati na tržištu?
Tipovi tržišta
  Konkurentska tržišta
    Savršena konkurencija


  Ne-konkurentska tržišta
    Monopol
    Oligopol
    Monopolistička konkurencija
Teorije i modeli
  Problem u ekonomiji – objašnjenje
  opaženih fenomena
    Teorije objašnjavaju opažene fenomene
    pomoću skupa osnovnih pravila i
    pretpostavki
       Teorija ponašanja potrošača
       Teorija ponašanja proizvođača
Teorije i modeli
 Teorije služe kao baza za izgradnju
 modela
 Što je model?

Model oponaša relevantne karakteristike
 situacije koja se izučava (auto-karta,
 geološka karta...)
Matematički modeli oponašaju realnost
 koristeći jezik matematike
Teorije i modeli
  Matematički model

   apstraktna, pojednostavnjena,
  matematička konstrukcija koja se
  odnosi na dio realnosti i koja je
  stvorena za određenu namjenu
Teorije i modeli
  Elementi modela
    Parametri ili egzogene varijable
    (pojave koje utječu na model ali koje
    model posebno ne izučava)
    Endogene varijable (pojave čije
    vrijednosti model želi utvrditi)
    Pretpostavke ponašanja (definiraju
    matematičke operacije koje treba
    primijeniti da bi se model riješio)
Teorije i modeli
Definicije varijabli i njihove međusobne veze -
 Pretpostavke modela:
 -empirijski zasnovane
 -neproturječne
 -nezavisne
  -potpune
Donose se zaključci (predviđanja)
Teorije i modeli
Deduktivni proces:
  Ako su pretpostavke istinite, zaključci također
  moraju biti istiniti.
  Rezultat je robustan ako se isti ishod dobije
  na bazi više različitih modela koji analiziraju
  istu situaciju
  Vrijednost modela najčešće se procjenjuje na
  bazi točnosti njegovih predviđanja
Glavne analitičke metode u
mikroekonomskim modelima
  Optimizacija uz ograničenja
  Ravnotežna analiza
  Komparativna statika
Optimizacija uz ograničenja
  Glavni elementi
    Funkcija cilja
    Ograničenja
Optimizacija uz ograničenja
  Model: Kako postaviti ogradu?
    Kako maksimizirati pravokutnu površinu
    ako je data duljina ogradnog materijala?
    duljina ogradnog materijala = F
    duljina pravokutne površine = L
    širina pravokutne površine = W
Optimizacija uz ograničenja
  Funkcija cilja = ?
  Površina LW

  Ograničenje = ?
  2L + 2W = F
Optimizacija uz ograničenja
  Egzogene varijable = ?
    F
  Endogene varijable = ?
   L,W
Optimizacija uz ograničenja
  Postavljanje problema:

      Max L W

   t.d. 2 L + 2 W    F
Optimizacija uz ograničenja
  Za rješenje problema optimizacije uz
  ograničenja važno je razumijevanje
  uloge granične veličine
Optimizacija uz ograničenja
  Granična veličina – kako se zavisna
  varijabla mijenja kad se nezavisna
  varijabla povećava za jednu jedinicu
  Dakle,
    granična vrijednost = stopa
  promjene vrijednosti zavisne varijable
Optimizacija uz ograničenja
  Primjer:
    Izdaci na dvije vrste reklama, TV i radio, u
    cilju maksimizacije prihoda od prodaje
  Problem:
    koliko investirati u jednu a koliko u drugu
    vrstu reklame?
    B = nove prodaje
    T = TV ; R = radio
Optimizacija uz ograničenja
  Model

     Max B
  t.d. T + R = 1.000.000
Ukupno    TV   Radio
 100.000  4.750   950
 200.000  9.000  1.800
 300.000  12.750  2.550
 400.000  16.000  3.200
 500.000  18.750  3.750
 600.000  21.000  4.200
 700.000  22.750  4.550
 800.000  24.000  4.800
 900.000  24.750  4.950
1.000.000  25.000  5.000
Značaj granične varijable
  Tablica sugerira da reklama na TV
  donosi najviše
  Zašto ne potrošiti sve na TV? Test:
    1.000.000 TV = 25.000
    9.000.000 TV + 100.000 R
      24.750 + 950 = 25.700
    800.000 TV + 200.000 R
      24.000 + 1.800 = 25.800
Značaj granične varijable
  Kako pronaći optimalnu raspodjelu
  između izdataka na reklame na TV i na
  radiju?
  Analizirajmo granični utjecaj novca, tj.
  dodatne novčane jedinice (100.000)
  uložene u TV/ radio
Značaj granične varijable
 Sa 800.000 na 900.000 TV granični
 značaj 100.000 na TV je
(24.750 - 24.000) / 100.000 = 0.0075
 Sa 800.000 na 100.000 R granični

 značaj 100.000 na R je
(24.000 + 950 –24.000)/100.000=0.0095
Značaj granične varijable
  Dakle, granični utjecaj ulaganja
  dodatnih 100.000 je veći na R nego na
  TV (0.0095 > 0.0075)
  Optimalna alokacija bit će
  800.000 TV + 200.000 R
  U svakodnevnom životu, problem
  alokacije 100 KN na pizzu i brokoli
  (konveksnost...)
Optimizacija uz ograničenja
  Važno:
  Rješenje problema optimizacije ovisi o
  graničnom učinku nezavisne varijable
  na vrijednost funkcije cilja!
Ravnotežna analiza
  Koncept ravnoteže preuzet iz fizike
  Parcijalna ravnoteža
  Opća ravnoteža
Ravnotežna analiza
Ravnotežna analiza
  Opća ravnoteža: miroljubiva
  koegzistencija međusobno konfliktnih
  sila u ekonomskom sustavu
  Pitanja:
    Postojanje (egzistencija rješenja)
    Stabilnost
    Optimalnost
Komparativna statika
  Kako egzogeni šok (promjena
  vrijednosti parametra) utječe na
  ravnotežu, to jest, na vrijednost jedne
  ili više endogenih varijabli u modelu
Pozitivna i normativna analiza
  Pozitivna analiza – što ako? Odnos
  uzroka i posljedice.

      Kakav će biti učinak uvoznih kvota na strane
      automobile na cijene automobila na tržištu
      neke zemlje?
      Kakav će biti učinak na gospodarstvo od
      povećanja iznosa trošarina u cijeni benzina?
Pozitivna i normativna analiza
  Normativna analiza – Kako bi stvari
  trebale biti

    Uključuje vrijednosni sud

       Treba li povećati poreze na benzin?
       Treba li država smanjiti carine na uvozne
       automobile?
Zašto učiti mikroekonomiju?
  Mikroekonomski koncepti korisni
  svakome tko donosi odluke kao
  potrošač ili kao proizvođač
  Privatni business, državna razina
Ford SUV program
  Za svaki novi model Ford je morao uzeti
  u obzir razne aspekte gospodarstva
  kako bi se investicija isplatila:
Ford SUV program
  Pitanja
    Kako je jaka potražnja i kako će brzo rasti?
       Potrebno je razumjeti preferecije potrošača
    Koliki su troškovi proizvodnje?
       Uz date troškove, koliko SUV-a proizvesti svake
       godine?
Ford SUV program
  Pitanja (cont.)
    Ford je morao razviti cjenovnu strategiju i odrediti
    reakcije konkurenata?
    Provesti analizu rizika
       Uzeti u obzir neizvjesnosti vezane na buduće cijene
       (benzin, plaće radnika)
    Organizacijske odluke
       Da li integrirati pojedine faze proizvodnje
    Uzeti u obzir državnu regulaciju
       Standardi kod ispušnih plinova
Standardi okoliša
  1970 Zakon o čistom zraku u SAD
    Pitanja
       Kakav će biti utjecaj na potrošače?
       Kakav će biti utjecaj na proizvođače?
       Kako primijeniti standarde?
       Koji će biti troškovi a koje dobiti (cost benefit
       analysis)?

								
To top