WB LANCUCH LOGISTYCZNY by HC120330192242

VIEWS: 216 PAGES: 30

									   ŁAŃCUCH
  LOGISTYCZNY
opracowanie:
dr Wojciech M. BANASIEWICZ
      POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO  Proces realizacji określonych funkcji w
  sferze działania, dla których jest tworzony
  system (produkcji, dystrybucji,
  magazynowania, transportu, konsumpcji),
  powinien być odpowiednio:
  wyodrębniony i zdefiniowany;
  skonstruowany;
  wdrożony w życie,
  aby mógł skutecznie funkcjonować
   POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGOLogistyka jest procesem zarządzania
całym łańcuchem dostaw. Łańcuch
dostaw rozumie się jako całą działalność
związaną z przepływem materiału
(towaru) od jego oryginalnego źródła
poprzez wszystkie jego zmiany, aż do tej
postaci, w której jest konsumowany przez
ostatniego klienta.
   POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGOWedług D.J. Browerson’a przez kanał
(łańcuch) logistyczny rozumie się
zespół pewnej liczby jednostek
(przedsiębiorstw i instytucji), które
działają wspólnie w sposób zintegrowany
w celu dostarczenia właściwego produktu
we właściwe miejsce, we właściwym
czasie, zachowując odpowiednią jakość
(produktu i usługi) przy możliwie
najniższym koszcie.
      POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO


  Łańcuch (kanał) logistyczny można rozpatrywać
  w ujęciu przedmiotowym i w ujęciu
  podmiotowym.
  W ujęciu przedmiotowym mają miejsce zjawiska
  łączenia się strumieni (zaopatrywanie się) oraz
  zjawiska rozdzielnictwa strumieni (dystrybucji).
  W ujęciu podmiotowym identyfikujemy i
  analizujemy uczestników przepływu produktów i
  informacji w aspekcie czasu i miejsca.
     POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
     STRUKTURA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
  LINIE PRZEPŁYWU

  PUNKTY STYCZNOŚCI I MIEJSCA
  PRZECIĘCIA
       POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
       STRUKTURA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO

  w zależności od stopnia złożoności łańcucha
  logistycznego mogą występować:

 proste (liniowe),
 wielościeżkowe,

 złożone (kombinowane)


  LINIE PRZEPŁYWU określonych dóbr i
  usług.
      POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
      STRUKTURA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO

  W łańcuchach działania logistycznego występują
  punkty styczności i miejsca przecięcia, które
  praktycznie oznaczają styk linii przepływu
  systemów (podsystemów) lub przejście z
  jednego do drugiego systemu (podsystemu).
  Przy czym:
  miejsca przecięcia będą głównie występowały
  w sieci złożonych linii przepływów dóbr
  fizycznych, usług i informacji, zaś
  punkty styczności (styku) odnoszą się w
  zasadzie do każdej linii przepływu.
       POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
       STRUKTURA ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO

  Przyczynami (źródłami) powstawania punktów
  styku i miejsc przecięcia są:
  specjalizacja głównych funkcji systemu
  (przedsiębiorstwa), a więc zaopatrzenia,
  produkcji, magazynowania, sprzedaży. Prowadzi
  ona do współzależności w całym (złożonym)
  łańcuchu logistycznym;
  podział zakresów kompetencji i
  odpowiedzialności.
  Sprzyja on tworzeniu „grupowych” interesów,
  które mogą prowadzić do powstawania
  rozbieżności (konfliktów).
      POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
      KONFLIKTY W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM


  Przyczyn powstawania konfliktów można upatrywać we
  wzajemnych relacjach celów, ról, pozycji (np.
  ekonomicznej) i stosunków komunikacyjnych.
  Konflikty mogą powstawać m.in.: w miejscach przecięcia
  procesów synchronizacji planowania logistycznego z
  innymi planami przedsiębiorstwa (finansowymi,
  zatrudnienia), synchronizacji systemów logistycznych
  współpracujących z przedsiębiorstwem, czy między:
  sprzedażą a planowaniem produkcji,
  gospodarką magazynową a zarządzaniem zapasami,
  produkcją a transportem,
  decyzjami dostawców a decyzjami odbiorców.
      POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
   ELIMINOWANIE KONFLIKTÓW W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM


  Konflikty przejawiające się zwłaszcza w
  miejscach przecięć i w miejscach styku można
  eliminować wieloma metodami, ale najbardziej
  „logistycznym” sposobem jest integracja
  logistyczna w łańcuchu logistycznym.
  Integrację logistyczną można rozpatrywać w
  ujęciach:
  podmiotowym;
  przedmiotowym;
      POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
      INTEGRACJA W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM


  Integracja logistyczna w ujęciu podmiotowym
  polega na:
  tworzeniu całości z części, przy czym taka całość
  to jest więcej niż suma części czyli system.
  (efekt synergii);
  tworzenie całości z wzajemnie uzupełniających
  się części, ściśle współpracujących ze sobą w
  ramach funkcji i celu;
  włączenie elementów w istniejącą całość i
  wiązaniu ich więzami kooperacyjnymi;
   POJĘCIE ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO
   INTEGRACJA W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM


Integrację logistyczną w ujęciu
podmiotowym należy rozumieć jako
zintegrowany proces obejmujący przepływ
wszystkich strumieni rzeczowych
(przedmiotów) łańcucha logistycznego.
Integracja w tym przypadku odbywa się
przez wykorzystywanie wspólnych źródeł
zaopatrywania, magazynowania,
transportowania itp., jak również przez
strumienie informacji i kapitału.
       INTERPRETACJA LOGISTYKI
     CZYM JEST WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA?


Czynnikiem powodującym rozwój i powszechność
stosowania w praktyce logistyki było przejście z rynku
producenta na rynek konsumenta i poprawa
zaopatrzenia w dobra materialne i usługi.
W obrocie towarowym następuje spadek towarów o
niskiej wartości, jednocześnie w wyniku intensyfikacji
procesów konkurencji i niestabilnych stanów rynku,
wzrasta ryzyko nagłego spadku cen na oferowane
wyroby.
Innym czynnikiem przyspieszającym wykorzystywanie
koncepcji logistycznych było przesunięcie funkcji
dystrybucyjnych na producentów, co wynikało z
wyraźnego ukształtowania się rynku konsumenta, przy
jednoczesnym wzroście jego wymagań.
       INTERPRETACJA LOGISTYKI
      CZYM JEST WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA?


  znaczący wpływ na rozwój współczesnej logistyki miały
  również takie fakty, jak:
  wprowadzenie nowych metod i technik magazynowania,
  transportowania, załadunku i wyładunku towarów oraz
  form obsługi konsumenta (klienta);
  stosowanie środków protekcjonizmu państwa w stosunku
  do niektórych branż, gałęzi gospodarki i podmiotów
  gospodarczych (produkcyjnych i usługowych);
  niestabilny rynek (zmienne stopy procentowe, zmienne
  kursy walut, skokowe wzrosty cen);
  szybki rozwój technik informatycznych.
        INTERPRETACJA LOGISTYKI
         PRAGMATYKA LOGISTYKI (1)


  W obszarze pragmatycznej (stosowanej) logistyki
  powinny być realizowane optymalne (quasi optymalne)
  łańcuchy działania w procesach:
  produkcji (wytwarzania) – wtedy, tyle i tego na co
  jest zapotrzebowanie; nie więcej (asortymentowo i
  ilościowo) niż potrzeba i nie drożej niż to
  konieczne;
  przechowywania (magazynowania) surowców,
  półfabrykatów, gotowych wyrobów itp., - tzn. tylko tyle
  i tego, co zapewni wymaganą ciągłość i płynność
  realizacji zadań w danym łańcuchu aktywności, tak
  aby nie blokować powierzchni magazynowych
  optymalizować koszty utrzymywania zapasów;
           INTERPRETACJA LOGISTYKI
            PRAGMATYKA LOGISTYKI (2)
  dystrybucji (rozdziału) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów
  urządzeń itp., - tzn. każdemu wtedy, tyle i tego co faktycznie w
  danym przedziale czasowym potrzeba i co można racjonalnie
  wykorzystać (skonsumować) aby uniknąć utrzymywania zbędnych
  zapasów;
  dowozu (uzupełniania) surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów
  urządzeń itp., z wykorzystaniem właściwych tras i środków transportu –
  tzn. każdemu tam, tyle i tego, co konieczne do zapewnienia mu
  optymalnych warunków działania, a więc nie więcej niż potrzeba i
  nie później niż można;
  użytkowania (konsumpcji, wykorzystania) – tzn. takich
  asortymentów (rodzajów, typów) surowców, półfabrykatów, gotowych
  wyrobów urządzeń itp., jakie są faktycznie konieczne
  (wystarczające) w danych okolicznościach uwarunkowaniach
  wewnętrznych, zewnętrznych) i tyle, na ile wynika to z rozsądnego
  uzasadnienia;
  świadczenia usług niematerialnych na korzyść innych uczestników
  (użytkowników, zleceniodawców, konsumentów) w łańcuchu działania –
  tzn. tyle, takich, w takim zakresie, miejscu i terminie, jaki jest
  przez nich pożądany (wymagany, oczekiwany) do zapewnienia
  optymalnych warunków egzystencjalnych i behawioralnych.
    DEFINICJA I ZAKRES ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGOŻeby przedstawić istotę zarządzania logistycznego w firmie
można zastosować formułę 7W, tj. :

właściwy produkt,

  właściwemu klientowi,

    we właściwej ilości,

     we właściwej postaci,

      do właściwego miejsca,

        we właściwym czasie,

          po właściwej cenie.
     DEFINICJA I ZAKRES ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO

  W praktyce „7W” oznacza realizację podstawowych
  zadań logistyki w przedsiębiorstwie, a mianowicie: [1]
  usprawnienie zarządzania procesami przepływu i
  magazynowania produktów, prowadzące do
  zaspokojenia materialnych potrzeb uczestników
  procesów logistycznych,
  uwzględnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  elementów związanych z budową łańcuchów
  logistycznych,
  podporządkowanie czynności związanych z procesami
  logistycznymi wymaganiom obsługi klientów,
  zwiększenie efektywności przepływu dóbr, co prowadzi
  do obniżenia kosztów przepływu, a ostatecznie- kosztów
  procesów logistycznych.
  [1] „Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego” Piotr Adamczewski
Rys. Istota łańcucha logistycznego
           zamówienia i należności
 DOSTAWCA
                        KLIENT
              informacje
            towary i/lub usługi
DETERMINANTY EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA
ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO


  W warunkach gospodarki rynkowej partnerski układ miedzy
  uczestnikami łańcucha logistycznego powinien wynikać z [1] :
  wspólnego interesu w ramach funkcji celu procesu logistycznego;
  wiedzy o działalności partnerów, w tym o specjalizacji,
  kompetencjach i odpowiedzialności (rzetelności);
  stylu działania, umożliwiającego uczestnikom bezkonfliktowa
  kooperacje, zwłaszcza elastyczność;
  możliwości tworzenia mechanizmów stymulujących do poprawy
  jakości działania (unowocześniania produkcji, usprawniania obsługi
  klientów, obniżki kosztów, wprowadzania nowoczesnych technik
  zarządzania procesami logistycznymi itp.);
  wspólnego udziału w działaniach na rzecz zwiększania rynków zbytu
  i uzyskiwania rozsądnych zysków;
  dostępności do kompatybilnej sieci informacji, zaufania do
  wiarygodności jej zawartości oraz swobodnej wymiany treści.
  [1] „Zarządzanie logistyczne” Edward Dworecki
        ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY A EFEKTYWNOŚĆ
            GOSPODAROWANIA

    dostawca


             producent


                       centrum
                       dystrybucji
                              klient/konsumentMinimalizacja kosztów:    Uwzględnienie ograniczeń:
•  produkcji,        • produkcji,
•  zapasów,         • zapasów,          Maksymalizacja
•  transportu,        • transportu,        przychodów
•  magazynowania,      • magazynowania,
•  obsługi.         • obsługi.
    ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY A EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA


     dostawcy        producenci  konsumenci      WŁD           WŁD     WŁD            ZINTEGROWANY ŁAŃCUCH
      działania        działania   działania
     operacyjne       operacyjne  operacyjne

WŁD – wewnętrzny łańcuch dostaw
 ZARZĄDZANIE
 ZINTEGROWANYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW (SCM)
Łańcuch logistyczny                 –
                 układ zależności pomiędzy
     przedsiębiorstwem, jego dostawcami i odbiorcami.
                        PRZEDSIĘBIORSTWO


     RYNEK                                            RYNEK
                    MAGAZYNY     PRODUKCJA     MAGAZYNY
            Zwroty (puste                          Zwroty (puste Zaopatrzenia
    Zaopatrzenia  opakowania)   zaopatrze-     Magazyny –     zbytu –  opakowania)
     (dostawcy)            niowe     produkcja w toku  (wyroby         (odbiorcy)
                    (materiały              gotowe)
                     do prod.)
     Przepływy       Przepływy
     towarowe      informacyjne[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996].
 Łańcuch logistyczny (wartości) Portera
 Logistyka jako koncepcja kształtowaniawartości:


             Infrastruktura materialna firmy
             Zarządzanie zasobami ludzkimi
                  Technologia
                  Zaopatrzenie                        ZYSK
                                                wartość
     Logistyka               Logistyka        Marketing i
              PRODUKCJA                         Serwis
     zaopatrzenia              dystrybucji       sprzedażOpr. na podst.: Porter M. E., Competetive Advantage, Free Press, 1985
Optymalizacja kosztów logistycznych
- struktura logistycznych kosztów łącznych


                      Koszty obsługi

       Koszty                                  Koszty
      zamówień                                magazynowania
                         Koszty
                        opakowania

       Koszty                                  Koszty
      transportu                                zapasów
                          Koszty
                          losowe

[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 12].
Optymalizacja kosztów logistycznych
 - konfilkt kosztów
  Minimalizacja kosztów w obszarze:             Powoduje wzrost kosztów w:

         Transport             K           Zapasy
                           O
        Opakowanie              S         Szkody transp.
                           Z
                           T
        Zamówienia              Y          Transport

           Zakup              Ł           Zapasy
                           Ą
          Obsługa              C       Liczba magazynów
                           Z
                           N
          Zapasy              E         Org. produkcji


[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 10].
Optymalizacja kosztów logistycznych
 - kształtowanie gospodarki zapasami

          Koszty


                                          Koszty transportu
                         Koszty Łączne          i magazynowania
                                      Koszty produkcji


                                   Poziom obsługi klientów
[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 14].
Optymalizacja kosztów logistycznych
 - określanie poziomu produkcji


          Koszty


                                            Koszty
                         Koszty Łączne            magazynowania
                                            Koszty uzbrojenia
                                            technicznego
                                          Poziom produkcji
[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 14].
Optymalizacja kosztów logistycznych
 - wybór środków transportu

          Koszty


                                          Koszty transportu
                         Koszty Łączne
                                          Koszty
                                          magazynowania
                   Kolej        Droga        samolot

                        Rodzaj środku transportu


[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 14].

								
To top