Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

les 4

VIEWS: 7 PAGES: 2

									Student:                   Opdracht:Lessenserie Natuuronderwijs`4        Groepsbeginsituaties:
Mentor:                                                - De leerlingen weten dat
Stageschool:                                               dingen die wij eten ergens
Groep:                    Groepsdoelstellingen: De leerlingen tekenen naast      vandaan komen, fabrieken,
Datum:                    de producten waar het vandaan komt. Dit doen zij in     landbouw etc. Ze weten niet
                       groepjes.                          precies waar elk product
                                                     vandaan komt, bijv. hoe
                                                     groente/fruit groeit.
Gebruikte bronnen: Prentenboek: Worteltjestaart
Persoonlijke doelstelling voor de student:
Wat doen de kinderen?     Timing: Wat doe ik?                     Hoe organiseer ik dat?
Inleiding:                Inleiding:                    Inleiding:
  - De leerlingen      10 min.    - Ik vraag wat we de vorige les hebben      - Ik laat de leerlingen in de kring
    vertellen.                gedaan.                      zitten.
  - De leerlingen             - Ik vertel dat we vandaag gaan kijken waar    - Van te voren heb ik voor elk groepje
    bedenken waar              het eten vandaan komt.              een mand op tafel gezet met daarin:
    wortels vandaan           - Ik vraag ‘wie weet waar worteltjes         komkommer, wortel, melk, ei, suiker,
    komen.                  vandaan komen?’                  walnoten, tomaat en sinaasappelsap.
  - De leerlingen             - Ik lees het prentenboek.              Hierover een doen, zodat de
    luisteren naar het          - Ik vraag de leerlingen nog een keer waar      leerlingen nog niet zien wat het is.
    verhaal.                 de worteltjes vandaan komen.
  - De leerlingen stellen
    eventueel hun
    antwoord bij.

Kern:                  Kern:                       Kern:
  - De leerlingen      20 min.   - Ik pak een mand en haal de wortels eruit.    - Ik help de leerlingen eventueel.
   vertellen wat hij/zij          Ik vraag aan een leerling te vertellen hoe   - Ik deel het werkblad uit met daarop
   zou tekenen.              ze zou tekenen hoe wortels groeien.        alle producten uit de mand.
  - De leerlingen kijken         - Ik vertel dat de leerlingen in groepjes     - Als de leerlingen niet weten vertel ik
   naar het werkblad.           ophet blad mogen gaan tekenen waar alles      hoe een product smaakt of hoe het er
  - De leerlingen              vandaan komt.                   ook uit kann zien.
   benoemen de             - Ik bespreek met de leerlingen hoe de       - Ik loop rond en luister bij elk groepje
   producten.               producten heten uit de mand.            hoe ze aan hun antwoorden komen,
  - De leerlingen gaan in         - Ik wijs in elk groepje een leider aan, die     als ze te makkelijk iets denken daag
   hun groepje aan tafel          mag straks aan de klas vertellen wat ze      ik ze uit eter na te denken door iets
   zitten en tekenen            getekend hebben. Ik wijs ook een bewaker     over het product te vragen wat tot
   allemaal op hun eigen          aan, die mag opletten of iedereen de       een beter antwoord leidt.
   blad waar alle             spullen van de mand goed ziet.
   producten vandaan          -  Ik zet de leerlingen aan het werk.
   komen.


Verwerking / afsluiting        Verwerking / afsluiting:             Verwerking / afsluiting:
  - De leerlingen ruimen   10 min   - Ik laat de leerlingen alles opruimen.      - De leerlingen leggen alles terug.
   op.                 - Ik vraag aan de bewakers hoe het werken     - De leiders vertellen het verhaal.
  - De bewakers               ging.                     - Ik laat de foto’s zien op het digibord.
   reflecteren.            - We bespreken de antwoorden van elk
  - De leiders van elk           groepje.
   groepje presenteren         - Ik laat op het digibord foto’s zien met de
   wat ze getekend            antwoorden.
   hebben; waar komen
   de producten uit de
   mand vandaan?

								
To top