TECHNISCHE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET

Document Sample
TECHNISCHE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET Powered By Docstoc
					  TECHNISCHE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE ORGANISATIE
       VAN HET VERGUNNINGENREGISTER

                       versie 2.01  3/8/2009
  1° ALGEMENE BEPALINGEN
  2° BEGRIPPEN
  3° SPECIFICATIES M.B.T. DE INHOUD VAN HET VERGUNNINGEN-REGISTER
  3.1° GEGEVENS LOS VAN ENIGE HANDELING
  3.1.1.° Stamdossier-identificatie
  3.2° GEGEVENS GELDIG VOOR ELKE HANDELING
  3.2.1° Dossier-identificatie
  3.2.2° Administratieve ligging
  3.2.3° Kadastrale ligging
  3.2.4° Geografische ligging
  3.2.5° Betrokken personen
  3.2.6° Kavels in verkavelingen
  3.2.7° As-builtattesten
  3.2.8° Fasering
  3.3° GEGEVENS AFHANKELIJK VAN HET TYPE VAN DE HANDELING
  3.3.1° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning (art. 106 DRO 18/5/1999 in ontvoogde gemeenten, tot
  31/8/2009 )
  3.3.2° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning openbare instanties (tot 31/8/2009)
  3.3.3° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning oud stelsel (van 1962 tot 31/8/2009 in niet ontvoogde
  gemeenten)
  3.3.4° Aanvragen stedenbouwkundige attesten
  3.3.5° Aanvragen planologische attesten (oud systeem van 1/5/2000 tot 7/2002)
  3.3.6° Bouwmisdrijven
  3.3.7° Planbaten
  3.3.8° Planschade
  3.3.9° Verkavelingsaanvragen (art. 106 DRO 18/5/1999 in ontvoogde gemeenten, tot 31/8/2009 )
  3.3.10° Verkavelingsaanvragen openbare instanties (tot 31/8/2009)
  3.3.11° Verkavelingsaanvragen oud stelsel (van 1962 tot 31/8/2009 in niet ontvoogde gemeenten)
  3.3.12° Aanvragen planologische attesten (145ter DRO vanaf juli 2002 en tot 31/8/2009)
  3.3.13° Gebouwen
  3.3.14° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure 2009
  3.3.15° Aanvragen stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure 2009
  3.3.16° Aanvragen verkavelingsvergunning reguliere procedure 2009
  3.3.17° Aanvragen verkavelingsvergunning bijzondere procedure 2009
  3.3.18° Meldingen procedure 2009
  3.3.19° Aanvragen planologische attesten systeem 2009
  3.3.20° Woonrecht procedure 2009Vergunningenregister – Technische richtlijn                             versie 2.01
                                                      P. 1
  4° SPECIFICATIES MBT HET OVERMAKEN VAN HET VERGUNNINGENREGISTER


1 ALGEMENE BEPALINGEN
  Het vergunningenregister is een geheel van gegevens dat op geïnformatiseerde wijze wordt bijgehouden over
  de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het
  grondgebied van een gemeente. Het is één van de voorwaarden waaraan een gemeente moet voldoen opdat ze
  op autonome wijze vergunningen zou kunnen afleveren in het nieuwe stelsel.

  In deze technische richtlijnen wordt het uitwisselingsschema van het vergunningenregister beschreven; dit is
  een opsomming van de velden met hun eigenschappen en de wijze waarop deze velden gestructureerd zijn in
  gegevensgroepen, zodanig dat de gegevens eenduidig interpreteerbaar zijn.
  Deze technische richtlijnen bevatten zeker geen kant en klare toepassing noch een verplicht te gebruiken
  databankschema. Het bijgeleverde databankschema (hoofdstuk 5) is enkel opgemaakt ter illustratie en is
  zeker niet verplicht te gebruiken. Vooral gemeenten die nog geen eigen databank rond vergunningen hebben
  uitgewerkt zullen dit voorbeeld van databankschema kunnen gebruiken. Gemeenten die wel reeds een eigen
  databank inzake stedenbouwkundige aanvragen operationeel hebben (al dan niet met een
  dossierafhandelingsysteem aan gekoppeld), kunnen hun eigen systeem, mits eventueel enkele aanpassingen,
  verder blijven gebruiken. Ze moeten wel in staat zijn om de nodige gegevens uit het eigen systeem te
  genereren en uit te wisselen conform het hieronder beschreven uitwisselingsschema.

  Het vergunningenregister bevat voor het hele grondgebied van de gemeente, per perceel, gegevens over
  volgende handelingen:
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel);
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning oud stelsel;
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning openbare instanties (oud en nieuw stelsel);
      aanvragen stedenbouwkundige attesten (oud en nieuw stelsel);
      aanvragen planologische attesten oud stelsel;
      bouwmisdrijven;
      planschade;
      planbaten;
      verkavelingsaanvragen (nieuw stelsel);
      verkavelingsaanvragen oud stelsel;
      verkavelingsaanvragen openbare instanties (oud en nieuw stelsel);
      gebouwen en constructies;
      aanvragen planologische attesten nieuw stelsel;
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure 2009;
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure 2009;
      verkavelingsaanvragen reguliere procedure 2009;
      verkavelingsaanvragen bijzondere procedure 2009;
      meldingen 2009;
      planologische attesten procedure 2009
      woonrecht 2009.

  Elke gemeente kan dus zijn eigen programma's inzake stedenbouwkundige vergunningen ontwikkelen en
  gebruiken. Elke gemeente moet wel in staat zijn om de gegevens betreffende het vergunningenregister
  volgens de hierna opgestelde technische specificaties aan RWO (in casu de stedenbouwkundige ambtenaar)
  over te maken.

  Een van de bedoelingen van het vergunningenregister is onder meer om aan de burgers perceelsgewijze op
  geïnformatiseerde wijze uittreksels uit het register te kunnen bezorgen, volgens een model dat door de
  Vlaamse overheid zal vastgesteld worden.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                               versie 2.01
                                                        P. 2
2 BEGRIPPEN

2.1 DOSSIER
  Elke apart te onderscheiden handeling (m.a.w. elke aanvraag stedenbouwkundige vergunning, elk attest, elk
  bouwmisdrijf, elke planschade, elke planbaten of elke verkavelingsaanvraag) maakt het voorwerp uit van een
  apart dossier.
  Het dossier bevat de gegevens over elke beslissing met betrekking tot die handeling. Dus niet alleen de
  initiële behandeling maar ook alle beroepen, schorsingen of vernietigingen worden in het dossier
  bijgehouden.

  Indien het voorwerp van de handeling meerdere percelen beslaat wordt slechts 1 dossier aangemaakt.

  Elk dossier bevat gegevens die onafhankelijk zijn van het type van handeling en gegevens die wel afhankelijk
  zijn van type van handeling.


2.2 STAMDOSSIER
  Het stamdossier laat toe om dossiers te bundelen los van enig ander gegeven. Een stamdossier groepeert
  dossiers welke betrekking hebben op eenzelfde categorie van handelingen en betrekking hebben op dezelfde
  locatie.

  Het eerste criterium om dossiers te bundelen binnen een stamdossier heeft betrekking op de categorie van de
  handeling. In de context van het vergunningenregister zijn 2 categorieën van handelingen te onderscheiden:
  enerzijds handelingen die zich situeren op het niveau van de verkavelingen en anderzijds op niveau van
  individuele vergunningen en attesten.
  Op het niveau van de verkavelingen zitten volgende handelingen:
      verkavelingsaanvragen (nieuw stelsel);
      verkavelingsaanvragen oud stelsel;
      verkavelingsaanvragen openbare instanties (oud en nieuw stelsel);
      verkavelingsaanvragen reguliere procedure 2009;
      verkavelingsaanvragen bijzondere procedure 2009;


  Op het niveau van individuele vergunningen en attesten zitten volgende handelingen
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning (nieuw stelsel);
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning oud stelsel;
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning openbare instanties (oud en nieuw stelsel);
      aanvragen stedenbouwkundige attesten (oud en nieuw stelsel);
      aanvragen planologische attesten oud stelsel;
      bouwmisdrijven;
      planschade;
      planbaten;
      gebouwen en constructies;
      aanvragen planologisch attest nieuw stelsel;
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure 2009;
      aanvragen stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure 2009;
      meldingen 2009;
      planologische attesten procedure 2009
      woonrecht 2009.


  Het tweede criterium om dossiers te bundelen binnen een stamdossier heeft betrekking op de geografische
  ligging op het grondgebied.
  Dossiers kunnen worden gegroepeerd:
  . als zij betrekking hebben op hetzelfde perceel
  . indien ze betrekking hebben op verschillende percelen, maar door de feitelijke toestand deze percelen als
  behorend tot éénzelfde geheel beschouwd kunnen worden (bvb. 2 verschillende aanvragen voor één bepaalde
  bedrijfsvestiging gespreid over meerdere percelen).Vergunningenregister – Technische richtlijn                               versie 2.01
                                                        P. 3
  Op niveau van verkavelingen worden de oorspronkelijke verkavelingsaanvraag en alle latere aanvragen tot
  wijziging van deze verkaveling in eenzelfde stamdossier gebundeld.
  Op het niveau van individuele vergunningen en attesten worden alle aanvragen voor stedenbouwkundige
  vergunningen, attesten, bouwmisdrijven, planbaten en planschade in één stamdossier gebundeld voorzover ze
  betrekking hebben op dezelfde geografische ligging.

  Handelingen uit verschillende categorieën of die betrekking hebben op percelen die niet als een geheel
  kunnen beschouwd worden, mogen nooit in hetzelfde stamdossier ondergebracht worden.

  Met de tekst "niet verplicht in te voeren bij dossiers uit het verleden", wordt het volgende bedoeld. Als men
  dossiers uit het archief haalt om deze in te geven in het register, worden deze dossiers beschouwd als
  "dossiers uit het verleden". Vanaf het moment dat men gestart is met de opmaak van het
  vergunningenregister, worden de dossiers die op dat moment in behandeling zijn, volledig ingevuld.
3 SPECIFICATIES M.B.T. DE INHOUD VAN HET VERGUNNINGEN-
  REGISTER
  In deze technische richtlijnen wordt de inhoud van het uitwisselingsschema bepaald. Dit hoofdstuk beschrijft
  alle velden en gegevensgroepen zoals ze kunnen voorkomen in het uitwisselingsbestand. Dit is dus geen
  beschrijving van een operationele toepassing over het vergunningenregister of een databankschema. Alle
  velden die hier beschreven worden moeten wel door de gemeente gegenereerd kunnen worden. Het is dan
  ook duidelijk dat een vergunningenregister (hetzij een toepassing, een databankschema of een databank)
  minimaal deze gegevens zal moeten bevatten. De wijze waarop een gemeente de nodige gegevens bewaart is
  van geen belang. Ofwel bestaat er reeds een toepassing en zal deze misschien op een aantal plaatsen
  gewijzigd moeten worden, ofwel zal er een nieuwe toepassing ontwikkeld moeten worden om al deze
  gegevens te kunnen bewaren. Zeker in het laatste geval kan het databankschema dat meegeleverd wordt in
  hoofdstuk 5 een leidraad zijn.
  In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe men deze gegevens(groepen) moet combineren om tot een geldig
  uitwisselbestand m.b.t. het vergunningenregister te komen.

  Van elk veld wordt een aantal kenmerken aangegeven: naam, inhoud, type, conditie en formaat en/of
  voorbeeld. In verband met het kenmerk ‘inhoud’ dient een algemene opmerking in het achterhoofd gehouden
  te worden; een veld of gegevensgroep dient slechts verplicht ingevuld te worden van zodra een dossier in een
  bepaald stadium komt (wanneer men over voldoende gegevens beschikt om het veld of de gegevensgroep in
  te vullen).

  Vraag: Vanuit het vergunningenregister moet er ook verwijzing mogelijk zijn naar het plannenregister. Op
  welke manier dient dit bewerkstelligd te worden? Is dat via het kadastrale perceelsnummer?
  Antwoord: Dit kan uiteraard via een GIS. Het kan ook via 3.2.7.1.


3.1 GEGEVENS LOS VAN ENIGE HANDELING

3.1.1 Stamdossier-identificatie
  Naam gegevensgroep: STAMDOSSIER
  Inhoud: bevat de gegevens voor identificatie van een stamdossier.
  Opmerkingen: de notie ‘stamdossier’ werd eerder in dit document verklaard. Deze gegevensgroep is niet
  verplicht gebruikt te worden.

  Vraag: Hoe kunnen dossiers praktisch gebundeld worden? Wie doet dit?
  Antwoord: het staat de gemeente vrij om dossiers al dan niet te groeperen door ze in hetzelfde stamdossier
  onder te brengen. Werkt men met een GIS dan is het begrip stamdossier minder relevant.

  Vraag: moeten dossiers van vroeger ook gegroepeerd worden in stamdossiers?
  Antwoord: neen.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                versie 2.01
                                                         P. 4
3.1.1.1 Stamdossiernummer
  Niet verplicht in te vullen.

   Naam        stam_id
   Inhoud       Unieke identificatiecode van het stamdossier.
   Type        Tekst – 20 karakters
   Conditie      Niet verplicht in te vullen.
   Formaat       nnnnn_jjjj_v
             Met:
                ieder element wordt steeds gescheiden van het volgende door een liggend streepje: ‘_’
                ‘nnnnn’: de NIS-code van de gemeente.
                ‘jjjj’: het jaartal van aanmaak van het record.
                ‘v’: het jaarlijks stamdossiervolgnummer.
   Voorbeeld      31678_2000_1

3.1.1.2 Titel
  Niet verplicht in te vullen.

   Naam        titel
   Inhoud       Titel van het stamdossier.
   Type        Tekst – 80 karakters
   Conditie      Niet verplicht in te vullen.
   Voorbeeld      De Haard
   Opmerking      De inhoud van dit veld is zinvol voor verkavelingen.
3.2 GEGEVENS GELDIG VOOR ELKE HANDELING

3.2.1 Dossier-identificatie
  Naam gegevensgroep: DOSSIER
  Inhoud: bevat de gegevens voor identificatie van een dossier.
  Opmerkingen: Deze gegevensgroep is verplicht gebruikt te worden. Dus ook aan de opname van gebouwen
  in het vergunningenregister, of aan bouwmisdrijven kent men een dossiernummer toe.

3.2.1.1 Dossiernummer
  Verplicht in te vullen, ook bij dossiers uit het verleden

   Naam        dossier_id
   Inhoud       Unieke identificatiecode van het dossier.
   Type        Tekst – 20 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Formaat       nnnnn_jjjj_v
             Met:
               ieder element wordt steeds gescheiden van het volgende door een liggend streepje: ‘_’;
               ‘nnnnn’: de NIS-code van de gemeente;
               ‘jjjj’: het jaartal van aanmaak van het record.
               ‘v’: het jaarlijks dossiervolgnummer.
   Voorbeeld      34557_2000_2


  Vraag: De dossiernummers omschreven in punt 3.2.1.1.: lopen deze door over alle mogelijke handelingen?
  Antwoord: "v" is het jaarlijks dossiervolgnummer (van het deeldossier). Nummer 1 kan dus betrekking
  hebben op een bouwaanvraag oud stelsel, nummer 2 op een verkaveling elders in de gemeente, nummer 3 op
  een stedenbouwkundig attest op nog een andere plaats, enz. De eerste aanvraag planologisch attest die wordt
  ingevuld kan dus bijvoorbeeld het nummer "34557_2000_123" hebben. Dan zijn er dat jaar al 122 andere
  dossiers ingevoerd.

  Vraag: als men een bepaald dossier, bijvoorbeeld 34557_2000_2 op een bepaald moment doorgeeft naar
  Stedenbouw en voor de volgende opmaak van het vergunningenregister deed er zich een wijziging voor in
  het dossier (procedure werd verdergezet). Moet dit dossier terug met hetzelfde dossiernummer doorgestuurd
  worden of krijgt dit dossier een nieuw dossiernummer binnen het vergunningenregister?
  Antwoord: Als men het deeldossier dat betrekking heeft op de aanvraag 34557_2000_2 (bijvoorbeeld een
  verkavelingsaanvraag) terug doorstuurt en er zijn bijkomende gegevens (bijvoorbeeld over de afhandeling
  van een beroep) ingevuld, dan gebeurt dit uiteraard met het oorspronkelijke nummer. Een nieuwe


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                                P. 5
  "handeling" (bijvoorbeeld een nieuwe aanvraag) resulteert wel in een nieuw nummer. Het stamdossier kan,
  doch moet niet, gebruikt worden om linken te leggen.

  Vraag: Heeft het zin om voor alle dossiers uit het verleden het jaartal 2000 in te vullen?
  Antwoord: Wij laten u de keuze of u 2000 invult of het jaartal van oorsprong van het dossier.

  Vraag: Stel dat grove fouten worden vastgesteld en deze worden rechtgezet door een volledig dossier te
  verwijderen, wordt dan het dossiernummer opnieuw toegekend aan een ander dossier?
  Antwoord : Neen, dit dossiernummer blijft "leeg" en wordt niet opnieuw toegekend.

3.2.1.2 Type van het dossier
  Verplicht in te vullen, ook bij dossiers uit het verleden. Zie uitzondering hieronder.

   Naam         type
   Inhoud        Identificatiecode van het type van de handeling.
   Type         Code – 12 karakters
   Conditie       Verplicht in te vullen.
   Code         Waarde         Betekenis
              ASTVER         Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
              ASTVEROI        Aanvraag stedenbouwkundige vergunning openbare instanties
              ASTVEROS        Aanvraag stedenbouwkudige vergunning oud stelsel
              ASTATT         Aanvraag stedenbouwkundige attesten
              APLATT         Aanvraag planologische attesten oud systeem (136 DRO)
              BOUWMIS         Bouwmisdrijf
              PLBATEN         Planbaten
              PLSCHADE        Planschade
              AVKAV          Aanvraag verkavelingsvergunning
              AVKAVOI         Aanvraag verkavelingsvergunning openbare instanties
              AVKAVOS         Aanvraag verkavelingsvergunning oud stelsel
              APLATTN         Aanvraag planologische attesten (145ter DRO)
              GEBOUWEN        Gebouwen
              ASTVER2009       Aanvraag stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure 2009
              ASTVEROI2009      Aanvraag stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure 2009
              AVKAV2009        Aanvraag verkavelingsvergunning reguliere procedure 2009
              AVKAVOI2009       Aanvraag verkavelingsvergunning bijzondere procedure 2009
              MELDING2009       Meldingen
              APLATT2009       Aanvraag planologische attesten (systeem 2009)
              WOON2009        Woonrecht


  Vraag: staan deze coderingen vast?
  Antwoord: ja.

3.2.1.3 Gemeentelijk dossiernummer
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien beschikbaar.

   Naam        gemeentenr
   Inhoud       Dossiernummer toegekend door de gemeente.
   Type        Tekst – 30 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Opmerking      Gemeenten die een eigen dossierafhandelingssysteem gebruiken los van het vergunningenregister
             vermelden hier het dossiernummer waarmee het dossier geïdentificeerd wordt binnen het eigen
             dossierafhandelingssysteem.

3.2.1.4 Dossiernummer van RWO
  Het is sterk aan te raden van dit in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        arohmnr
   Inhoud       Dossiernummer toegekend door RWO.
   Type        Tekst – 30 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Opmerking      In te vullen van zodra gekend.

3.2.1.5 Stamdossiernummer
  Niet verplicht in te vullen.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                      versie 2.01
                                                               P. 6
   Naam        stam_id
   Inhoud       Verwijzing naar het stamdossier.
   Type        Tekst – 20 karakters
   Conditie      Optioneel; enkel in te vullen wanneer er met een stamdossier gewerkt wordt.
   Waarden       Stemt steeds overeen met een waarde van het veld ‘stam_id’ van het stamdossier.

3.2.1.6 Onderwerp
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam         onderwerp
   Inhoud        Beschrijft het onderwerp van het dossier
   Type         Tekst – 255 karakters
   Conditie       Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld       Aanbouw van een garage.
3.2.2 Administratieve ligging
  Naam gegevensgroep: ADM_LIGGING
  Inhoud: bevat de gegevens omtrent de administratieve ligging, conform technische aanbeveling digitale
  uitwisseling van adresgegevens – OC GIS-Vlaanderen.
  Opmerkingen: Deze gegevensgroep wordt ingevuld wanneer er een postadres bestaat. Indien er geen
  postadres bestaat, wordt deze gegevensgroep niet ingevuld. In dat geval vult men het veld ‘plaats’ in in de
  gegevensgroep ‘Geografische ligging’.

3.2.2.1 Rijksregistercode van de straat
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        straatcode
   Inhoud       Code van de Rijksregisterstraat
   Type        Numeriek (Positief natuurlijk getal)
   Conditie      Verplicht in te vullen voor nieuwe dossiers. Enkel codes toegekend door het Rijksregister zijn toegelaten.
   Voorbeeld      22701545

3.2.2.2 Straatnaam volgens het rijksregister
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        straatnaam
   Inhoud       Naam van de straat volgens het rijksregister
   Type        Tekst – 64 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen voor nieuwe dossiers. Enkel straatnamen toegekend door de gemeente zijn toegelaten.
   Voorbeeld      Ernest Vercammenstraat


  Vraag: In onze bestanden zijn straat en huisnummer één veld. Moet dit uitgesplitst worden?
  Antwoord: Dit hoeft niet gesplitst te worden voor het verleden. Wel voor de nieuwe dossiers.

  Vraag: Mag dit de straatnaam van het verleden zijn?
  Antwoord: Ja. U mag hem ook aanpassen.

3.2.2.3 Huisnummer
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden (of in veld 3.2.2.2.).

   Naam        huisnr
   Inhoud       Officieel huisnummer van de plaats waarnaar het adres refereert. Omvat tevens het bisnummer indien dit
             voorkomt.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen voor nieuwe dossiers. Enkel huisnummers of voorbehouden huisnummers die door de
             gemeente zijn toegekend zijn toegelaten.
   Voorbeeld      43A


  Vraag: Wat vullen we in als er geen huisnummer is?
  Antwoord: Dan vult u ZN in ("zonder nummer").
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                   P. 7
3.2.2.4 Busnummer
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden (of in veld 3.2.2.2. of 3.2.2.3.).

   Naam        busnr
   Inhoud       Nummer van de bus.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      5

3.2.2.5 Appartementnummer
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden (of in veld 3.2.2.2., 3.2.2.3. of 3.2.2.4.).

   Naam        appnr
   Inhoud       Nummer van het appartement
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      2.1

3.2.2.6 Postcode
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        postcode
   Inhoud       Code van het postkanton waartoe het adres behoort.
   Type        Tekst – 8 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen bij nieuwe dossiers. Enkel postcodes toegekend door de Post zijn toegelaten.
   Voorbeeld      2270

3.2.2.7 Administratieve plaatsnaam deelgemeente
  Verplicht in te vullen, ook bij dossiers uit het verleden.

   Naam        deelgem
   Inhoud       Officiële naam van de deelgemeente waaronder het adres algemeen bekend staat.
   Type        Tekst – 64 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      Bellem


  Als een gemeente niet beschikt over deelgemeentes, dan wordt hier de naam van de gemeente ingevuld.

  De link tussen de gegevensgroep "adres" en een "dossier" wordt gelegd door de gegevensgroep "adressen"
  een subgroep te maken van de gegevensgroep “dossier”.

3.2.3 Kadastrale ligging
  Naam gegevensgroep: KAD_LIGGING
  Inhoud: bevat de gegevens omtrent de kadastrale ligging, conform technische aanbeveling digitale
  uitwisseling van kadastrale percelen – OC GIS-Vlaanderen.
  Opmerkingen: Indien de aanvraag betrekking heeft op gronden gelegen in het openbaar domein wordt als
  grondnummer ‘nul’ ingevoerd. Dit is het cijfer "0". Het kadastraal gemeentenummer en de sectie zijn echter
  steeds verplicht.

3.2.3.1 Samengestelde perceelsnotatie
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Indien de aanvraag betrekking heeft op gronden gelegen in
  het openbaar domein wordt als grondnummer het cijfer "0" ingevoerd. Bijvoorbeeld
  44056_A_0000___000_00


   Naam        percid
   Inhoud       Unieke identificatiecode van het perceel.
             Om een volledige unieke en universele identificatie van een kadastraal perceel in Vlaanderen mogelijk te
             maken, dienen naast het volledige perceelsnummer, ook kadastrale gemeentenummer en sectie bij de
             identificatie van het perceel opgenomen te worden, zoals dat trouwens ook in de kadastrale legger
             geschiedt.
   Type        Tekst – 21 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Formaat       kadgemnr_sectie_grondnr_exponent_macht_bisnr


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                           versie 2.01
                                                                    P. 8
             Met:
                ieder element wordt steeds gescheiden van het volgende door een liggend streepje: ‘_’
                het grondnummer steeds rechts gealigneerd en opvulling met 0 (4 posities)
                de exponent 1 karakter lang
                de macht steeds rechts gealigneerd en opvulling met 0 (3 posities)
                het bisnummer rechts gealigneerd en opvulling met 0 (2 posities)

             Indien een deelveld niet van toepassing is, dan wordt dit opgevuld met ‘0’ voor cijfervelden en ‘_’ voor
             karaktervelden. Voor karaktervelden worden steeds hoofdletters gebruikt.
   Opmerking      Dit veld kan een link vormen met de ‘inventaris van de kadastrale gegevens’ (KADSCAN) die beschikbaar
             gesteld worden bij het OC GIS-Vlaanderen.
             In het project KADSCAN wordt gewerkt met de originele films (kadastraal plan) en informatie (kadastrale
             legger) van het Kadaster daterend van toestand 1 januari 1998 of 1999. Oude, niet meer bestaande
             kadastrale perceelsnummers zijn in KADSCAN niet opgenomen.
   Voorbeeld      44056_A_0031_K_002_02

  Vraag: moeten hier bij verkavelingen de nummers van de te verkavelen percelen of de nieuwe nummers (na het verkavelen)
  opgenomen worden?
  Antwoord: beide zijn toegelaten. U kunt trouwens beide ook invullen (ingave van meerdere percelen is mogelijk).

  Vraag: moeten hier de oorspronkelijke kadasternummers (bij oude dossiers) ingevuld worden of de huidige?
  Antwoord: beide zijn toegelaten. U kunt trouwens beide ook invullen (ingave van meerdere percelen is mogelijk).

  Vraag: moeten kadasternummers van oude dossiers omgezet worden in deze notatie?
  Antwoord: ja. Meestal gaat dit vrij goed. Als u niet weet of iets een macht of een bisnummer was, vult u het in als macht.


3.2.3.2 Samengestelde perceelsnotatie capakey
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.
  Indien de aanvraag betrekking heeft op gronden gelegen in het openbaar domein wordt als grondnummer het
  cijfer "0" ingevoerd. Bijvoorbeeld 44056A0000/00_000


   Naam        capakey
   Inhoud       Unieke identificatiecode van het perceel.
             Om een volledige unieke en universele identificatie van een kadastraal perceel in Vlaanderen mogelijk te
             maken, dienen naast het volledige perceelsnummer, ook kadastrale gemeentenummer en sectie bij de
             identificatie van het perceel opgenomen te worden, zoals dat trouwens ook in de kadastrale legger
             geschiedt.
   Type        Tekst – 17 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Formaat       Kadgemnr sectie grondnr / bisnr exponent macht
             Met:
                ieder element wordt niet van het volgende gescheiden, enkel tussen het grondnr en het bisnr wordt
                een / vermeld
                het grondnummer steeds rechts gealigneerd en opvulling met 0 (4 posities)
                de exponent 1 karakter lang
                de macht steeds rechts gealigneerd en opvulling met 0 (3 posities)
                het bisnummer rechts gealigneerd en opvulling met 0 (2 posities)

             Indien een deelveld niet van toepassing is, dan wordt dit opgevuld met ‘0’ voor cijfervelden en ‘_’ voor
             karaktervelden. Voor karaktervelden worden steeds hoofdletters gebruikt.
   Opmerking      Dit veld kan een link vormen met de ‘inventaris van de kadastrale gegevens’ (KADSCAN) die beschikbaar
             gesteld worden bij het OC GIS-Vlaanderen.
             In het project KADSCAN wordt gewerkt met de originele films (kadastraal plan) en informatie (kadastrale
             legger) van het Kadaster daterend van toestand 1 januari 1998 of 1999. Oude, niet meer bestaande
             kadastrale perceelsnummers zijn in KADSCAN niet opgenomen.
   Voorbeeld      45502A1061/02S002
             staat voor kadgemnr “45502”, sectie “A”, grondnr “1061” bisnummer “2” exponent “S” en macht “2”
3.2.3.3 X-coördinaat
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        x
   Inhoud       X-coördinaat (m) in Lambert-72/50 stelsel van één bepaald punt binnen de kadastrale perceelomtrek.
   Type        Numeriek (Positief reëel getal)
   Conditie      Optioneel, 2 decimalen nauwkeurig, (mogelijk beschikbaar bij OC GIS-Vlaanderen in kader van het project
             KADSCAN).
   Voorbeeld      90160.00


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                  P. 9
3.2.3.4 Y-coördinaat
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        y
   Inhoud       Y-coördinaat (m) in Lambert-72/50 stelsel van één bepaald punt binnen de kadastrale perceelomtrek.
   Type        Numeriek (Positief reëel getal)
   Conditie      Optioneel, 2 decimalen nauwkeurig, (mogelijk beschikbaar bij OC GIS-Vlaanderen in kader van het project
             KADSCAN).
   Voorbeeld      191549.00

3.2.3.5 Kadastrale gemeentenummer
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        kadgemnr
   Inhoud       Kadastrale gemeente (uniek) zoals toegekend door het Hoofdbestuur van het Kadaster.
             Vaak staan vroegere deelgemeenten en gehuchten bij het Kadaster nog bekend als kadastrale gemeente
             met een uniek kadastraal gemeentenummer. Kadastrrale gemeentenummer, in feite een codering van de
             kadastrale afdelingen, staat op uittreksels van de kadastrale legger. Relatietabel tussen kadastrale afdeling
             en kadastrale gemeentenummer is beschikbaar bij OC GIS-Vlaanderen in kader van het project KADSCAN,
   Type        Numeriek (Positief natuurlijk getal) exact 5
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Voorbeeld      44056

  U vult hier best het HUIDIGE kadastrale gemeentenummer in, net als in 3.2.3.1..

3.2.3.6 Kadastrale afdeling
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        afdnr
   Inhoud       Kadastrale afdelingsnummer, zoals toegekend door het Hoofdbestuur van het Kadaster.
             Opm. Een kadastrale afdeling van een gemeente is een gedeelte van een administratieve gemeente,
             ontstaan uit splitsingen of opdelingen van oorspronkelijke gemeenten of toevoegingen van grondgedeelten
             ingevolge de fusies van de gemeente. Zo omvat de administratieve gemeente Gent 30 kadastrale
             afdelingen, waarbij de afdelingen 1 tot 16 het oorspronkelijke Gent beslaan en de afdelingen 17 tot 30
             ontstaan uit opeenvolgende fusieverrichtingen, al dan niet gepaard gaande met grenswijziingen.
             De vermelding “enige afdeling” wordt weergegeven door een afdnr 1.
             De aanduiding van de kadastrale afdeling vinden we terug op de kadastrale perceelsplans. In de digitale
             kadastrale legger worden deze afdelingen echter gecodeerd als kadastrale gemeenten. Relatietabel tussen
             kadastrale afdeling en kadastraal gemeentenummer is beschikbaar bij OC GIS-Vlaanderen in kader van het
             project KADSCAN,
   Type        Numeriek (Positief natuurlijk getal) – lengte 2
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Voorbeeld      2 (voor de 2de afdeling)

  Dit komt overeen met de waarde in 3.2.3.1.

3.2.3.7 Kadastrale sectie
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        sectie
   Inhoud       Kadastrale sectie.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Verplicht in te vullen, steeds als hoofdletter.
   Voorbeeld      A

  Dit komt overeen met de waarde in 3.2.3.1.

3.2.3.8 Kadastraal grondnummer
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        grondnr
   Inhoud       Grondnummer van het kadastraal perceel.
   Type        Numeriek (Positief natuurlijk getal)
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Voorbeeld      31
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 10
  Dit komt overeen met de waarde in 3.2.3.1.

3.2.3.9 Kadastrale exponent
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        exponent
   Inhoud       Kadastrale exponent.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval, steeds hoofdletter, de letters Q, U, O, I, J kunnen niet voorkomen.
   Voorbeeld      K

  Dit komt overeen met de waarde in 3.2.3.1.

3.2.3.10 Kadastrale macht
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        macht
   Inhoud       Kadastrale macht.
   Type        Numeriek (Positief natuurlijk getal)
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval, macht 1 wordt niet aangeduid.
   Voorbeeld      2

  Dit komt overeen met de waarde in 3.2.3.1.

3.2.3.11 Kadastrale bisnummer
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        bisnr
   Inhoud       Kadastrale bisnummer.
   Type        Numeriek (Positief natuurlijk getal)
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      2

  Dit komt overeen met de waarde in 3.2.3.1.

3.2.3.12 Kadastrale toestand
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        toestand
   Inhoud       Kadastrale toestand: de datum van geldigheid volgens de JJJJMMDD jaartal, met JJJJ : jaartal AD, MM:
             maand (rechtsgealigneerd en opvulling met 0) en DD: dag (rechts gealigneerd en opvulling met 0)
   Type        Tekst – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, minimaal ingevuld voor de kadastrale percelen die beschikbaar gesteld worden door OC GIS-
             Vlaanderen in kader van het project KADSCAN)
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: voor de oude dossiers weten we niet steeds van wanneer juist de kadastrale gegevens dateren. Wat
  dan?
  Antwoord: dan vult u JJJJ0101 in waarbij JJJJ staat voor het jaar van de aanvraag.


3.2.3.13 Deel kadastraal perceel
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_deelkad
   Inhoud       Geeft aan of het kadastraal perceel al dan niet in zijn volledigheid deel uitmaak van het dossier.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Maakt volledig deel uit van het dossier.
             N          Maakt niet volledig deel uit van het dossier.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 11
  De link tussen de gegevensgroep "kadastraal_perceel" en een "dossier" wordt gelegd door de gegevensgroep
  "percelen" een subgroep te maken van de gegevensgroep “dossier”.3.2.4 Geografische ligging
  Naam gegevensgroep: GEO_LIGGING
  Inhoud: de coördinaten geven de plaats weer indien er geen postadres bestaat.
  Opmerkingen: Geografisch labelpunt (bv. centroïde) van de veelhoek (zone) waarop het dossier betrekking
  heeft. Vooral waardevol voor dossiers die niet eenduidig kadastraal gebonden zijn en/of digitaal opgemeten
  worden.


3.2.4.1 Plaats
  Enkel verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, als het gaat over een plaats zonder kadastrale
  perceelsnummers.

   Naam        plaats
   Inhoud       Geeft indirect een beschrijving van de plaats indien er geen administratief/kadastraal adres beschikbaar is.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Enkel verplicht in te vullen als er geen administratief adres beschikbaar is.
   Voorbeeld      Gelegen op de Grote Markt van Brussel.3.2.4.2 Administratieve plaatsnaam deelgemeente
  Verplicht in te vullen, ook bij dossiers uit het verleden, als "plaats" is ingevuld.

   Naam        deelgem
   Inhoud       Officiële naam van de deelgemeente waaronder het adres algemeen bekend staat.
   Type        Tekst – 64 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      Bellem


  Als een gemeente niet beschikt over deelgemeentes, dan wordt hier de naam van de gemeente ingevuld.3.2.5 Betrokken personen
  Naam gegevensgroep: PERSOON
  Inhoud: alle voor het vergunningenregister relevante personen. De rol van deze persoon in het dossier wordt
  verduidelijkt via het veld ‘hoedanigheid’.
  Opmerkingen: meerdere personen kunnen betrokken zijn bij een dossier. Een persoon kan meerdere keren
  voorkomen in een dossier, telkens in een andere hoedanigheid.
  Voor elke vergunningsaanvraag is er minstens 1 betrokken persoon met hoedanigheid ‘Aanvrager’.
  Indien er in beroep gegaan wordt bij de Deputatie is er minstens 1 betrokken persoon met hoedanigheid
  ‘Indiener van het beroepschrift bij de Deputatie’.
  Indien er in beroep gegaan wordt bij de Vlaamse Regering is er minstens 1 betrokken persoon met
  hoedanigheid ‘Indiener van het beroepschrift bij de Vlaamse regering’.
  Indien er in beroep gegaan wordt bij de Raad van State is er minstens 1 betrokken persoon met hoedanigheid
  ‘Indiener van het beroepschrift bij de Raad van State’.
  Indien er in beroep gegaan wordt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is er minstens 1 betrokken
  persoon met hoedanigheid ‘Indiener van het beroepschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen’.


3.2.5.1 Naam
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, voor zover het gaat over de aanvrager van een vergunning.
  Dus niet bij planologische attesten, stedenbouwkundige attesten, planbaten, planschade, bouwmisdrijven of
  gebouwen.

   Naam        naam
   Inhoud       De naam van de persoon.
   Type        Tekst – 80 karakters


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 12
   Conditie      Verplicht in te vullen, indien van toepassing.
   Voorbeeld      Janssens

3.2.5.2 Voornaam
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, voor zover het gaat over de aanvrager van een vergunning.

   Naam        voornaam
   Inhoud       De voornaam van de persoon.
   Type        Tekst – 32 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      Jan


  Vraag: In het verleden werden naam, voornaam en organisatie in 1 tekstvak opgenomen. Moeten we dit nu
  uitsplitsen?
  Antwoord: Neen, u mag alles onderbrengen in het vak "naam".

3.2.5.3 Organisatie
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, voor zover het gaat over de aanvrager van een vergunning
  en voor zover van toepassing.

   Naam        organisat
   Inhoud       De organisatie (bijvoorbeeld vennootschap).
   Type        Tekst – 80 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      De wandelclub


  Vraag: Wat wordt hier juist mee bedoeld?
  Antwoord: een voorbeeld: in vak "naam": Janssens en in vak "organisatie": NV. Immovest.

3.2.5.4 Straatnaam
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        straatnaam
   Inhoud       De straatnaam van het postadres van de persoon.
   Type        Tekst – 64 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      Dorpsstraat

3.2.5.5 Huisnummer
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        huisnr
   Inhoud       Het huisnummer van het postadres van de persoon.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      16A

3.2.5.6 Busnummer
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        busnr
   Inhoud       Het busnummer van het postadres van de persoon.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      20

3.2.5.7 Postcode
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        postcode
   Inhoud       De postcode van het postadres van de persoon.
   Type        Tekst – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      3000Vergunningenregister – Technische richtlijn                                versie 2.01
                                                        P. 13
3.2.5.8 Gemeente
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        gemeente
   Inhoud       De gemeente van het postadres van de persoon.
   Type        Tekst – 50 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      Leuven

3.2.5.9 Land
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        land
   Inhoud       Het land van het postadres van de persoon.
   Type        Tekst – 50 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      België

3.2.5.10 Hoedanigheid
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, behalve de aanvrager.

   Naam        hoedanig
   Inhoud       Code - De rol van de persoon in dit dossier.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarden        Betekenis
             AANVRAGER       Aanvrager
             BERINDBD        Indiener van het beroepschrift bij de Deputatie
             BERINDVR        Indiener van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering
             BERINDRS        Indiener van het beroepschrift bij de Raad van State
             BERINDRVV       Indiener van het beroepschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             WOON          Houder van het woonrecht
3.2.6 Kavels in verkavelingen
  Naam gegevensgroep: KAVELS
  Inhoud: Bevatten de kavelnummers met de mogelijkheid om kavel per kavel in te geven of de verkaveling
      vervallen is. Dit zijn gegevens die uiteraard enkel samenhangen met de handelingen AVKAVOS,
      AVKAVOI, AVKAV, AVKAV2009 en AVKAVOI2009.
  Opmerkingen: Is de volledige verkaveling vervallen (of permanent niet vervallen) dan kan dit ook ingevuld
      worden in de gegevensgroep AVKAVOS, AVKAVOI, AVKAV, AVKAV2009 of AVKAVOI2009.
  Opmerkingen: Hierbij is het veld "percid" optioneel: hier komt immers het nieuwe kadastrale nummer in. Dit
      kan slechts ingevuld worden NA het uitvoeren van de verkaveling.

3.2.6.1 Kavelnummer
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Sterk aan te raden. Verplicht in te vullen indien de
  verkaveling deels vervallen en deels niet vervallen is.

   Naam        kavnr
   Inhoud       Volgnummer van de kavel overeenkomend met verkavelingsplan.
   Type        Tekst – 25 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      2a


3.2.6.2 Samengestelde perceelsnotatie
  Optioneel in te vullen als het nieuwe kadastrale nummer van de gevormde kavel bekend is!

   Naam        percid
   Inhoud       Unieke identificatiecode van het perceel.
             Om een volledige unieke en universele identificatie van een kadastraal perceel in Vlaanderen mogelijk te
             maken, dienen naast het volledige perceelsnummer, ook kadastrale gemeentenummer en sectie bij deVergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 14
             identificatie van het perceel opgenomen te worden, zoals dat trouwens ook in de kadastrale legger
             geschiedt.
   Type        Tekst – 21 karakters
   Conditie      Optioneel.
   Formaat       Zie gegevensgroep kad_ligging
   Opmerking      Zie gegevensgroep kad_ligging
   Voorbeeld      44056_A_0031_K_002_02


3.2.6.3 Samengestelde perceelsnotatie capakey
  Optioneel in te vullen als het nieuwe kadastrale nummer van de gevormde kavel bekend is!


   Naam        capakey
   Inhoud       Unieke identificatiecode van het perceel.
             Om een volledige unieke en universele identificatie van een kadastraal perceel in Vlaanderen mogelijk te
             maken, dienen naast het volledige perceelsnummer, ook kadastrale gemeentenummer en sectie bij de
             identificatie van het perceel opgenomen te worden, zoals dat trouwens ook in de kadastrale legger
             geschiedt.
   Type        Tekst – 17 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Formaat       Kadgemnr sectie grondnr / bisnr exponent macht
             Met:
                ieder element wordt niet van het volgende gescheiden, enkel tussen het grondnr en het bisnr wordt
                een / vermeld
                het grondnummer steeds rechts gealigneerd en opvulling met 0 (4 posities)
                de exponent 1 karakter lang
                de macht steeds rechts gealigneerd en opvulling met 0 (3 posities)
                het bisnummer rechts gealigneerd en opvulling met 0 (2 posities)

             Indien een deelveld niet van toepassing is, dan wordt dit opgevuld met ‘0’ voor cijfervelden en ‘_’ voor
             karaktervelden. Voor karaktervelden worden steeds hoofdletters gebruikt.
   Opmerking      Dit veld kan een link vormen met de ‘inventaris van de kadastrale gegevens’ (KADSCAN) die beschikbaar
             gesteld worden bij het OC GIS-Vlaanderen.
             In het project KADSCAN wordt gewerkt met de originele films (kadastraal plan) en informatie (kadastrale
             legger) van het Kadaster daterend van toestand 1 januari 1998 of 1999. Oude, niet meer bestaande
             kadastrale perceelsnummers zijn in KADSCAN niet opgenomen.
   Voorbeeld      45502A1061/02S002
             staat voor kadgemnr “45502”, sectie “A”, grondnr “1061” bisnummer “2” exponent “S” en macht “2”
3.2.6.4 Verval van de vergunning voor de kavel
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden indien kavnr is ingevuld.

   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding inzake het vervallen zijn van de vergunning voor deze kavel.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning voor de kavel is vervallen
             N          Vergunning voor de kavel is nog niet vervallen.
             V          Er is verzaakt aan de verkavelingsvergunning (artikel 4.6.8., §1, tweede lid van de
                       Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             P          De verkavelingsvergunning voor deze kavel is herzien door een plan (BPA of RUP).
             F          De verkavelingsvergunning voor deze kavel is opgeheven door een plan (BPA of RUP).
             C          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             W          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             X          Verval van de vergunning voor de kavel zal onderzocht worden als hierom verzocht
                       wordt.


  De waarde "X" mag niet aangekruist worden voor de verkavelingen van voor 1970, aangezien het de
  bedoeling is het al dan niet verval bij deze verkavelingen systematisch te onderzoeken en bij te houden. De
  waarde "X" kan wel aangekruist worden voor recentere verkavelingen. Het al dan niet verval van
  verkavelingen is namelijk iets wat in de tijd wijzigt: bij verkavelingen zonder wegenaanleg bijvoorbeeld
  moet na 5 jaar 1/3 van de kavels vervreemd zijn en na 10 jaar 2/3. Dit kan soms beter ad hoc gecontroleerd
  worden (naar aanleiding van aanvragen van notarissen, geïnteresseerde kopers, verkopers, makelaars, etc.).
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 15
  Als men aanduidt dat een kavel niet vervallen is ("N"), dan moet men steeds in veld "rednverval" de reden
  ingeven.

3.2.6.5 Datum verval van de vergunning voor de kavel
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_verval
   Inhoud       Datum waarop de vergunning voor deze kavel vervallen is.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.2.6.6 Reden niet-verval van de kavel
  Verplicht in te vullen bij alle dossiers als veld "verval van de vergunning" de waarde "N" heeft.

   Naam        rednverval
   Inhoud       Reden van niet-verval verkaveling van voor 22/12/1970.
   Type        Tekst – 255 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Opmerking      In dit veld is vrije tekst ingave mogelijk.

  Voor de verkavelingen van voor 22/12/1970 moet naast de toepassing van bijlage 12 (vervalregel) ook
  duidelijk aangegeven worden of de kavel op 1/5/2000 bebouwd was en zo hij onbebouwd was, of er een
  melding gebeurde.

3.2.7 As-builtattesten
  Naam gegevensgroep: ASBUILT2009
  Inhoud: Bevat de gegevens inzake as-builtattesten

3.2.7.1 Datum beveiligde zending waarmee het as-builtattest naar het college gestuurd wordt

   Naam        d_briefgab
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending waarmee het as-builtattest naar het college gestuurd wordt
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.2.7.2 Datum ontvangst beveiligde zending (as-builtattest) door de gemeente
   Naam        d_ontvanggab
   Inhoud       De datum van ontvangst van de beveiligde zending met het as-builtattest
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Als een as-builtattest wordt ingediend bij aangetekende brief, dan is d_briefgab de datum van de poststempel
  en d_ontvanggab de datum van ontvangst op de gemeente. Als de aanvraag wordt afgegeven aan het loket,
  dan zijn beide data gelijk.

3.2.7.3 Aard van het as-builtattest
   Naam        a_abattest
   Inhoud       Aard van het as-builtattest
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             ATTEST       Geen of slechts marginale afwijkingen
             WEIGERAB      Grotere afwijkingen tussen werkelijke situatie en vergunde situatie3.2.7.4 Datum van valideringsbeslissing omtrent as-builtattest (gemeente)
   Naam        d_beslisgab
   Inhoud       De datum van de beslissing schepencollege omtrent de validering van het as-builtattest
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 16
   Formaat       JJJJMMDD

3.2.7.5 Aard van de valideringsbeslissing omtrent as-builtattest
   Naam        a_beslisgab
   Inhoud       Aard van de beslissing schepencollege of zijn gemachtigde omtrent de validering van het as-builtattest.
   Type        Tekst – 13 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             BEKRACHTIGIN Het as-builtattest werd gevalideerd
             G
             WEIGERING      Het as-builtattest werd niet gevalideerd


3.2.7.6 Datum van opname van de beslissing van het schepencollege of zijn gemachtigde in het
     vergunningenregister (validering as-builtattest)
   Naam        d_opnameab
   Inhoud       De datum van opname van de valideringsbeslissing van het schepencollege of zijn gemachtigdein het
             vergunningenregister
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.2.7.7 Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (validering as-builtattest)
   Naam        c_aanvalrvvab
   Inhoud       Beslissing van validering as-builtattest wordt aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvV is onontvankelijk).

3.2.7.8 Indicatie indiener beroepschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_wberoeprvv
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             R          De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             V          Een derde gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             C          Een vergunningverlenend bestuursorgaan gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen


  Meerdere instanties kunnen in beroep gaan. Dan komt deze waarde meerdere malen voor.


3.2.7.9 Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (validering as-builtattest)

   Naam        c_schorsrvvab
   Inhoud       Beslissing van validering as-builtattest wordt geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.2.7.10 Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (validering as-builtattest)
   Naam        d_schorsrvvab
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van validering as-builtattest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 17
3.2.7.11 Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (validering as-builtattest)

   Naam        c_vernietrvvab
   Inhoud       Beslissing van validering as-builtattest wordt vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd
             C          Commentaar (zie veld com_beslisrvvab)

3.2.7.12 Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (validering as-builtattest)
   Naam        d_vernietrvvab
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van validering as-builtattest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.2.7.13 Commentaar bij de beslissing (Raad voor Vergunningsbetwistingen) (validering as-builtattest)
  Dit veld mag altijd ingevuld worden, en niet enkel als hogerop de waarde “C” is ingevuld.

   Naam        com_beslisrvvab
   Inhoud       Commentaar bij de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. over validering as-builtattest
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief veld voor vrije invoer  Vraag: stel een valideringsbeslissing wordt geschorst of vernietigd door de Raad voor
  Vergunningsbetwistingen en een nieuwe beslissing wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorsrvv" of de vernietiging "d_vernietrvv" later zijn dan
  de datum van de valideringsbeslissing van het college


3.2.7.14 Beslissing aangevallen bij de Raad van State (validering as-builtattest)
   Naam        c_aanvalsab
   Inhoud       Beslissing (validering as-builtattest) aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde        Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).

3.2.7.15 Beslissing geschorst door de Raad van State (validering as-builtattest)
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat

   Naam        c_schorssab
   Inhoud       Beslissing (validering as-builtattest) geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde        Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.2.7.16 Datum schorsingsarrest van de Raad van State (validering as-builtattest)
   Naam        d_schorssab
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State. (validering as-builtattest)
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 18
3.2.7.17 Beslissing vernietigd door de Raad van State (validering as-builtattest)
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_vernietsab
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State (validering as-builtattest)
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.2.7.18 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State (validering as-builtattest)
   Naam        d_vernietsab
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State (validering as-builtattest)
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een beslissing wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de betwiste beslissing


3.2.8 Fasering
  Naam gegevensgroep: FASERING
  Inhoud: Bevat de gegevens inzake fasering van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen

3.2.8.1 Nummer van de fase

   Naam        fasenr
   Inhoud       Volgnummer van de fase
   Type        Tekst – 2 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      13.2.8.2 Startdatum van de fase
   Naam        d_fase
   Inhoud       De startdatum van de fase
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.2.8.3 Totale verkavelde oppervlakte van het perceel dat voor planbaten in aanmerking komt

   Naam        opp
   Inhoud       De totale verkavelde oppervlakte van het perceel in vierkante meter dat voor planbaten in aanmerking komt
   Type        Tekst – 25 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      5686Dit veld wordt enkel ingevuld bij gefaseerde verkavelingsvergunningen die planbaten genereren,
als een kadastraal perceel in twee of meer fases gelegen is. Het wordt niet ingevuld als een perceel
volledig binnen 1 fase gesitueerd is.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 19
3.2.8.4 Verkavelde oppervlakte van het perceel in de fase

   Naam        oppfase
   Inhoud       De verkavelde oppervlakte van het perceel in vierkante meter die in de betrokken fase gelegen is
   Type        Tekst – 25 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      5686Dit veld wordt enkel ingevuld bij gefaseerde verkavelingsvergunningen die planbaten genereren,
als een kadastraal perceel in twee of meer fases gelegen is. Het wordt niet ingevuld als een perceel
volledig binnen 1 fase gesitueerd is.

3.3 GEGEVENS AFHANKELIJK VAN HET TYPE VAN DE HANDELING

  Naam gegevensgroep: handeling
  Opmerking: Overeenkomstig het veld ‘type’ in de gegevensgroep ‘Dossier’ wordt een aantal velden ingevuld
  van de desbetreffende handeling. Het invullen van een ‘handeling’ is verplicht.

3.3.1 Aanvragen stedenbouwkundige vergunning (art. 106 DRO 18/5/1999 in ontvoogde
    gemeenten, tot 31/8/2009)
  Type van de handeling:     astver
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  stedenbouwkundige vergunning volgens artikel 106 tot en met 126 van het decreet R0.
  Opmerkingen: In het eerste vergunningenregister kan dit niet voorkomen. Geen enkele gemeente werkte in
  het verleden immers in het nieuwe stelsel.

  Alle velden van deze gegevensgroep moeten verplicht ingevuld worden, voor zover ze voorkomen.


3.3.1.1 Datum aangetekende zending aanvraag

   Naam        d_briefg
   Inhoud       De datum van poststempel van de aangetekende brief van de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.2 Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
   Naam        d_ontvangg
   Inhoud       De datum van ontvangstbewijs.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: Als hetzelfde dossier dat in eerste instantie niet volledig is, achteraf vervolledigd wordt, moet men
  dan een nieuwe datum ingeven (oude datum overschrijven).
  Antwoord: Neen. Als een bepaalde procedure eindigt met een "onvolledig"-verklaring, is het betrokken
  deeldossier afgesloten. Een nieuwe aanvraag vormt dan ook een nieuw deeldossier.

3.3.1.3 Volledigheid van de aanvraag
   Naam        c_volledg
   Inhoud       Aanduiding over de volledigheid van de ingediende aanvraag.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Het dossier is volledig.
             N          Het dossier is niet volledig.

3.3.1.4 Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager
   Naam        d_volledg
   Inhoud       De datum van de brief van de gemeentelijke stedenbouwkundige.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 20
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.5 Verlenging proceduretermijn
   Naam        c_verlengg
   Inhoud       Aanduiding over het verlengen van de proceduretermijn met 30 dagen.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De proceduretermijn wordt verlengd met 30 dagen.
             N          De proceduretermijn wordt niet verlengd met 30 dagen.

3.3.1.6 Datum van beslissing van verlenging
   Naam        d_verlengg
   Inhoud       De datum beslissing schepencollege omtrent verlenging.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.7 Datum van beslissing omtrent aanvraag (gemeente)
   Naam        d_beslisg
   Inhoud       De datum beslissing schepencollege omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.8 Datum verzending van de beslissing
   Naam        d_verzendg
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing van het schepencollege.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.9 Tijdige beslissing
   Naam        c_tijdg
   Inhoud       Aanduiding over het tijdig nemen van de beslissing.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De beslissing was tijdig getroffen
             N          De beslissing was niet tijdig getroffen

3.3.1.10 Aard van de beslissing
   Naam        a_beslisg
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILWEIGER     De vergunning werd stilzwijgend geweigerd (art. 113, § 2).

3.3.1.11 Indicatie beroep bij de Deputatie
   Naam        c_beroepd
   Inhoud       Indicatie dat een beroepschrift werd ingediend bij de Deputatie
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Code        Waarde        Betekenis
             J           Er is een beroepschrift ingediend bij de Deputatie
             N           Er is geen beroepschrift ingediend bij de Deputatie

3.3.1.12 Indicatie indiener beroepschrift bij de Deputatie
   Naam        c_wberoepd
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                versie 2.01
                                                        P. 21
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij Deputatie
             R          RWO gaat in beroep bij Deputatie
             X          Een derde gaat in beroep bij Deputatie
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij Deputatie

3.3.1.13 Datum indiening van het beroepschrift bij de Deputatie
   Naam        d_beroepd
   Inhoud       Datum van poststempel van aangetekende brief beroepsschrift bij de Deputatie.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.14 Indicatie rappelbrief verstuurd door de aanvrager
   Naam        c_rappel
   Inhoud       Indicatie dat de aanvrager een rappelbrief heeft gestuurd.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De aanvrager heeft een rappelbrief gestuurd
             N          De aanvrager heeft geen rappelbrief gestuurd

3.3.1.15 Datum verzending rappelbrief
   Naam        d_rappel
   Inhoud       De datum van verzending van de rappelbrief van de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


3.3.1.16 Datum beslissing omtrent aanvraag ( deputatie)
   Naam        d_beslisd
   Inhoud       De datum beslissing deputatie omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Opgelet: in het datamodel was dit veld "d_beslissd". Dit dient dus veld "d_beslisd" te worden!


3.3.1.17 Datum van verzending van de beslissing ( deputatie)
   Naam        d_verzendd
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing van de deputatie.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.18 Aard van de beslissing ( deputatie)
   Naam        a_beslisd
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILRAPPEL     Er werd geen tijdige beslissing genomen na rappel. Wordt gelijkgesteld met positieve
                       beslissing.
             STILCOLLEG     Er werd geen tijdige beslissing genomen. De beslissing van het college blijft van kracht.
             ONONTVANK      Het beroepschrift was onontvankelijk.3.3.1.19 Indicatie schorsing van de vergunning door Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar
   Naam        c_schorsi
   Inhoud       Indicatie dat de Stedenbouwkundig ambtenaar de vergunning heeft geschorst.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde        Betekenis
             J          De Stedenbouwkundig ambtenaar heeft de vergunning geschorst


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 22
             N          De Stedenbouwkundig ambtenaar heeft de vergunning geschorst

3.3.1.20 Datum schorsing van de vergunning door Stedenbouwkundig ambtenaar
   Naam        d_schorsi
   Inhoud       De datum van verzending van de schorsing door de Stedenbouwkundige ambtenaar.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.21 Datum van de beslissing van de Vlaamse Regering
   Naam        d_beslisr
   Inhoud       De datum van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.22 Aard van de beslissing van de Vlaamse Regering
   Naam        a_beslisr
   Inhoud       De aard van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERNIETIG        De beslissing werd vernietigd
             BEVESTIG         De beslissing is bevestigd
             WIJZWEIG         De beslissing werd gewijzigd. Dit resulteert in een weigering.
             WIJZIGING        De beslissing werd gewijzigd. Dit resulteert in een vergunning.
             STILZW          Er werd geen tijdige beslissing getroffen (art. 126, § 5).

3.3.1.23 Datum van de verzending van de beslissing van de Vlaamse Regering
   Naam        d_verzendr
   Inhoud       De datum van de verzending van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.24 Verval vergunning
   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding over het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning vervallen
             N          Vergunning niet vervallen
             X          Verval van de vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt


  In de meeste gemeenten is het praktisch niet doenbaar om voor alle stedenbouwkundige vergunningen uit het
  verleden het al dan niet verval ervan te controleren. Controle kan wel geval per geval gebeuren wanneer
  geïnteresseerden een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. In afwachting mag de waarde X aangebracht
  worden.


3.3.1.25 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).

3.3.1.26 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat

   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 23
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.1.27 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.28 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.1.29 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de vergunning van college, deputatie of minister!


3.3.1.30 Aard van de aanvraag
   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             N_EEN          Nieuwbouw eengezinswoning
             N_MEER          Nieuwbouw meergezinswoning
             N_BIJ          Nieuwbouw bijgebouw
             N_INDUS         Nieuwbouw industrie, ambacht
             N_HANDEL         Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …)
             N_KANTOOR        Nieuwbouw kantoren
             N_INFRA         Nieuwbouw infrastructuren
             N_LANDTUIN        Nieuwbouw land- en tuinbouw
             N_TOERISME        Nieuwbouw toerisme en recreatie
             N_OPENBAAR        Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze
                          gebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, …)
             V_EEN          Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
             V_MEER          Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning
             V_BIJ          Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw
             V_INDUS         Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht
             V_HANDEL         Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
             V_KANTOOR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren
             V_INFRA         Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren
             V_LANDTUIN        Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw
             V_TOERISME        Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie
             V_OPENBAAR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 24
             S_EEN         Slopen eengezinswoning
             S_MEER         Slopen meergezinswoning
             S_BIJ         Slopen bijgebouw
             S_INDUS        Slopen industrie, ambacht
             S_HANDEL        Slopen handel, horeca,
             S_KANTOOR       Slopen kantoren
             S_INFRA        Slopen infrastructuren
             S_LANDTUIN       Slopen land- en tuinbouw
             S_TOERISME       Slopen toerisme en recreatie
             S_OPENBAAR       Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             ONTBOSSEN       Ontbossen
             VELHOOGST       Vellen hoogstammige bomen
             WIJZRELIEF       Reliëfwijziging
             OPSLAFVAL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of
                         afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval
             PARKING        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor parkeren van voertuigen, wagens
                         of aanhangwagens
             GRONDPUBL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor plaatsen van 1 of meer
                         verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk publicitaire
                         doeleinden worden gebruikt.
             WIJZAANTAL       Wijzigen aantal woongelegenheden bestemd voor de huisvesting van een gezin of
                         een alleenstaande
             PUBLICIT        Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen.
             ANDER         Andere.


  Vraag: Als hetzelfde dossier over meerdere zaken gaat, bvb een reliëfwijziging en een nieuwbouw, wat moet
  men dan noteren.
  Antwoord: Het veld ‘Aard van de aanvraag’ mag meerdere keren voorkomen binnen 1 dossier.

3.3.1.31 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.1.32 Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit
   Naam        d_sac
   Inhoud       De datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Dit is de regeling, opgenomen in artikel 105, § 3, tweede lid van het decreet (wijziging juni 2003),
  afgeschaft op 1/9/2009.
3.3.1.33 Procedure voortgezet als ASTVER2009

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart in deze handeling, voortgezet in de handeling “ASTVER2009”?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 25
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.
3.3.2 Aanvragen stedenbouwkundige vergunning openbare instanties (tot 31/8/2009)
  Type van de handeling:     astveroi
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  stedenbouwkundige vergunning openbare instanties (overeenkomstig artikel 48 stedenbouwwet, of artikel 46
  coördinatiedecreet of artikel 127 decreet R0).
  Opmerkingen:

3.3.2.1 Datum aangetekende brief
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_brief
   Inhoud       De datum van poststempel van de aangetekende brief.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.2.2 Datum ontvangstbewijs
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_ontvang
   Inhoud       De datum van ontvangstbewijs.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.2.3 Instantie
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        instantie
   Inhoud       De instantie die de beslissing neemt.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             AMBTENAAR        De beslissing werd genomen door de ambtenaar
             MINISTER         De beslissing werd genomen door de minister
             VLREGERING        De beslissing werd genomen door de Vlaamse Regering

3.3.2.4 Datum beslissing
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_beslis
   Inhoud       De datum van beslissing omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.2.5 Datum verzending beslissing
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_verzend
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
Vergunningenregister – Technische richtlijn                               versie 2.01
                                                       P. 26
3.3.2.6 Aard beslissing
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval, maar oude weigeringen moeten niet
  worden ingevoerd.

   Naam        a_beslis
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.

3.3.2.7 Verval vergunning
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding over het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning vervallen
             N          Vergunning niet vervallen
             X          Verval van vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt


  In de meeste gemeenten is het praktisch niet doenbaar om voor alle stedenbouwkundige vergunningen uit het
  verleden het al dan niet verval ervan te controleren. Controle kan wel geval per geval gebeuren wanneer
  geïnteresseerden een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. In afwachting mag de waarde X aangebracht
  worden.

  Vraag: Is er geen beroepsmogelijkheid, buiten die bij de Raad van State?
  Antwoord: Neen, openbare instanties kunnen inderdaad niet in beroep gaan.

  Vraag: Soms werden verlengingen van deze vergunningen verleend (ook al is achteraf gebleken dat dit
  juridisch niet mogelijk was). Hoe worden deze ingevoerd.
  Antwoord: Er wordt dan best een tweede ASTVEROI-dossier aangemaakt.

3.3.2.8 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).

3.3.2.9 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.2.10 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_schorss


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 27
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.2.11 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.2.12 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de vergunning van college, deputatie of minister!


3.3.2.13 Aard van de aanvraag
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Wel sterk aan te raden.

   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             N_EEN          Nieuwbouw eengezinswoning
             N_MEER          Nieuwbouw meergezinswoning
             N_BIJ          Nieuwbouw bijgebouw
             N_INDUS         Nieuwbouw industrie, ambacht
             N_HANDEL         Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …)
             N_KANTOOR        Nieuwbouw kantoren
             N_INFRA         Nieuwbouw infrastructuren
             N_LANDTUIN        Nieuwbouw land- en tuinbouw
             N_TOERISME        Nieuwbouw toerisme en recreatie
             N_OPENBAAR        Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze
                          gebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, …)
             V_EEN          Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
             V_MEER          Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning
             V_BIJ          Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw
             V_INDUS         Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht
             V_HANDEL         Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
             V_KANTOOR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren
             V_INFRA         Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren
             V_LANDTUIN        Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw
             V_TOERISME        Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie
             V_OPENBAAR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             S_EEN          Slopen eengezinswoning
             S_MEER          Slopen meergezinswoning


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 28
             S_BIJ         Slopen bijgebouw
             S_INDUS        Slopen industrie, ambacht
             S_HANDEL        Slopen handel, horeca,
             S_KANTOOR       Slopen kantoren
             S_INFRA        Slopen infrastructuren
             S_LANDTUIN       Slopen land- en tuinbouw
             S_TOERISME       Slopen toerisme en recreatie
             S_OPENBAAR       Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             ONTBOSSEN       Ontbossen
             VELHOOGST       Vellen hoogstammige bomen
             WIJZRELIEF       Reliëfwijziging
             OPSLAFVAL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of
                         afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval
             PARKING        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor parkeren van voertuigen, wagens
                         of aanhangwagens
             GRONDPUBL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor plaatsen van 1 of meer
                         verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk publicitaire
                         doeleinden worden gebruikt.
             WIJZAANTAL       Wijzigen aantal woongelegenheden bestemd voor de huisvesting van een gezin of
                         een alleenstaande
             PUBLICIT        Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen.
             ANDER         Andere.


  Vraag: Als hetzelfde dossier over meerdere zaken gaat, bvb een reliëfwijziging en een nieuwbouw, wat moet
  men dan noteren.
  Antwoord: Het veld ‘Aard van de aanvraag’ mag meerdere keren voorkomen binnen 1 dossier.

3.3.2.14 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
  Een in het verleden ingetrokken aanvraag hoeft men niet op te nemen in het eerste vergunningenregister.

   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.2.15 Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_sac
   Inhoud       De datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Dit is de regeling, opgenomen in artikel 105, § 3, tweede lid van het decreet (wijziging juni 2003)
  , afgeschaft op 1/9/2009.3.3.2.16 Procedure voortgezet als ASTVEROI2009

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart in deze handeling, voortgezet in de handeling “ASTVEROI2009”?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 29
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.


3.3.3 Aanvragen stedenbouwkundige vergunning oud stelsel (van 1962 tot 31/8/2009, in
    niet ontvoogde gemeenten)
  Type van de handeling:     astveros
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  stedenbouwkundige vergunning oud stelsel.
  Opmerkingen: overeenkomstig de artikels 43, 44, 49 en 52 van het decreet betreffende de ruimtelijke
  ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.

  Men hoeft voor de dossiers uit het verleden enkel deze op te nemen die hebben geresulteerd in een definitieve
  vergunning. De volgende dossiers hoeven bijvoorbeeld niet worden opgenomen:
  - een dossier vergund door de gemeente, geschorst door de gemachtigde ambtenaar en ingetrokken door
    de gemeente.
  - een dossier geweigerd door de gemeente, vergund door de deputatie en uiteindelijk geweigerd door de
    minister.

3.3.3.1 Datum aangetekende brief van de aanvraag
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_briefg
   Inhoud       De datum van poststempel van de aangetekende brief.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.3.2 Datum van het ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_ontvangg
   Inhoud       De datum van ontvangstbewijs.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.3.3 Volledigheid dossier
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_volledg
   Inhoud       Aanduiding over het volledig zijn van de aanvraag.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Het dossier is volledig.
             N            Het dossier is niet volledig.

3.3.3.4 Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_adviesa
   Inhoud       Datum van het gebruikelijke advies van de gemachtigde ambtenaar over aanvraag voor beslissing college.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

  Dit veld blijft oningevuld indien de gemachtigde ambtenaar geen advies moest uitbrengen of indien de gemeente na het
  verstrijken van de adviestermijn aan de adviesverplichting is voorbijgegaan.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 30
3.3.3.5 Aard advies van de gemachtigde ambtenaar
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        a_adviesa
   Inhoud       Aard van het gebruikelijke advies van de gemachtigde ambtenaar over aanvraag voor beslissing college.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval. Mag enkel ingevuld worden indien artikel 43 van toepassing is.
   Code        Waarde          Betekenis
             GUNSTIG         De aanvraag kreeg een gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar
             ONGUNSTIG        De aanvraag kreeg een ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar

  Dit veld blijft oningevuld indien de gemachtigde ambtenaar geen advies moest uitbrengen of indien de gemeente na het
  verstrijken van de adviestermijn aan de adviesverplichting is voorbijgegaan.

3.3.3.6 Datum van de beslissing van de gemeente in eerste aanleg
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof die niet geschorst,
  ingetrokken of vernietigd werd.

   Naam        d_beslisg
   Inhoud       De datum beslissing schepencollege omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.3.7 Aard van de beslissing van de gemeente in eerste aanleg
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof, die niet geschorst,
  ingetrokken of vernietigd werd.

   Naam        a_beslisg
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERGUNNING        De vergunning werd verleend.
             WEIGERING        De vergunning werd geweigerd.
             UITBLIJF         Er werd geen (tijdige) beslissing genomen.

3.3.3.8 Datum van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof. Komt zeer zelden voor.

   Naam        d_beslisa
   Inhoud       Datum van beslissing van de gemachtigde ambtenaar over aanvraag na verstrijken van beslissingtermijn.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

  Vraag: Wat is dit voor iets bizars?
  Antwoord: het decreet voorzag vroeger dat een aanvrager aan de gemachtigde ambtenaar kon vragen een beslissing te
  nemen als de beslissingstermijn van de gemeente verstreken was. De gemachtigde ambtenaar nam een beslissing binnen
  30 dagen, zoniet stond dit gelijk met een stilzwijgende weigering. De aanvrager kon dan in beroep bij de deputatie.

3.3.3.9 Aard beslissing van de gemachtigde ambtenaar
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof. Komt zeer zelden voor.

   Naam        a_beslisa
   Inhoud       Aard van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar na verstrijken van beslissingstermijn.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval. Mag enkel ingevuld worden indien artikel 52 van toepassing is.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERGUNNING        De vergunning werd verleend.
             WEIGERING        De vergunning werd geweigerd.
             UITBLIJF         Er werd geen tijdige beslissing genomen.

  Vraag: Wat is dit voor iets bizars?
  Antwoord: het decreet voorzag vroeger dat een aanvrager aan de gemachtigde ambtenaar kon vragen een beslissing te
  nemen als de beslissingstermijn van de gemeente verstreken was. De gemachtigde ambtenaar nam een beslissing binnen
  30 dagen, zoniet stond dit gelijk met een stilzwijgende weigering. De aanvrager kon dan in beroep bij de deputatie.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 31
3.3.3.10 Beroep ingediend bij de deputatie
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_beroepd
   Inhoud       Aanduiding inzake het in beroep gaan bij de deputatie.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er werd beroep aangetekend bij de deputatie.
             N            Er werd beroep geen aangetekend bij de deputatie.

3.3.3.11 Datum van de beslissing van de deputatie
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof waartegen geen beroep
  werd ingesteld bij de minister.

   Naam        d_beslisd
   Inhoud       De datum beslissing deputatie omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.3.12 Aard van de beslissing van de deputatie
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof waartegen geen beroep
  werd ingesteld bij de minister.

   Naam        a_beslisd
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERGUNNING        De vergunning werd verleend.
             WEIGERING        De vergunning werd geweigerd
             UITBLIJF         Er werd geen (tijdige) beslissing genomen.
             ONONTVANK        Het beroepschrift was onontvankelijk.
             ONGEGROND        Het beroepschrift was ongegrond

3.3.3.13 Beroep ingediend bij de Vlaamse regering
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_beroepr
   Inhoud       Aanduiding inzake het in beroep gaan bij de Vlaamse regering (of minister).
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er werd beroep aangetekend bij de Vlaamse regering.
             N            Er werd beroep geen aangetekend bij de Vlaamse regering.

3.3.3.14 Indicatie rappelbrief verstuurd door de aanvrager
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_rappel
   Inhoud       Indicatie dat de aanvrager een rappelbrief heeft gestuurd.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De aanvrager heeft een rappelbrief gestuurd
             N          De aanvrager heeft geen rappelbrief gestuurd

3.3.3.15 Datum verzending rappelbrief
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_rappel
   Inhoud       De datum van verzending van de rappelbrief van de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                  versie 2.01
                                                          P. 32
3.3.3.16 Datum van de beslissing van de Vlaamse regering
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof.

   Naam        d_beslisr
   Inhoud       De datum van de beslissing van de Vlaamse regering (of minister).
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.3.17 Aard van de beslissing van de Vlaamse regering
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof.

   Naam        a_beslisr
   Inhoud       Het resultaat van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERGUNNING        De vergunning werd verleend.
             WEIGERING        De vergunning werd geweigerd.
             ONONTVANK        Het beroepschrift was onontvankelijk.
             STILRAPPEL        Er werd geen tijdige beslissing genomen na rappelbrief.

3.3.3.18 Schorsing van de beslissing van de gemeente door de Gemachtigde Ambtenaar
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_schorsa
   Inhoud       Aanduiding inzake het schorsen van de beslissing van de gemeente door de Gemachtigde Ambtenaar.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De vergunning wordt geschorst.
             N          De vergunning wordt niet geschorst.

3.3.3.19 Datum schorsing van de beslissing van de gemeente door de Gemachtigde Ambtenaar
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_schorsa
   Inhoud       Datum van betekening van de schorsing van de beslissing van de gemeente door de Gemachtigde
             Ambtenaar.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.3.20 Datum intrekking van de beslissing door de gemeente
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_intrekg
   Inhoud       Datum van intrekking van de beslissing door de gemeente (meestal na schorsing door de Gemachtigde
             Ambtenaar).
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst, ingetrokken door de gemeente en een nieuwe beslissing
  (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste beslissing EN van de schorsing en vult u enkel de gegevens
     van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorsa" later zijn dan de datum van de vergunning
  "d_beslig"!

3.3.3.21 Vernietiging
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 33
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_schorsa" op "J" staat


   Naam        c_vernietr
   Inhoud       Aanduiding inzake de vernietiging van de vergunning door de Vlaamse Regering.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De vergunning wordt vernietigd.
             N          De vergunning wordt niet vernietigd.

3.3.3.22 Datum vernietiging
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_vernietr
   Inhoud       Datum van besluit tot vernietiging.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.3.23 Verval van de vergunning
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding inzake het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning is vervallen
             N          Vergunning is niet vervallen
             X          Verval van vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt


  In de meeste gemeenten is het praktisch niet doenbaar om voor alle stedenbouwkundige vergunningen uit het
  verleden het al dan niet verval ervan te controleren. Controle kan wel geval per geval gebeuren wanneer
  geïnteresseerden een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. In afwachting mag de waarde X aangebracht
  worden.


3.3.3.24 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).

3.3.3.25 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.3.26 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 34
   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.3.27 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.3.28 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de vergunning van college, deputatie of minister!3.3.3.29 Aard van de aanvraag
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Wel sterk aan te raden.

   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             N_EEN          Nieuwbouw eengezinswoning
             N_MEER          Nieuwbouw meergezinswoning
             N_BIJ          Nieuwbouw bijgebouw
             N_INDUS         Nieuwbouw industrie, ambacht
             N_HANDEL         Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …)
             N_KANTOOR        Nieuwbouw kantoren
             N_INFRA         Nieuwbouw infrastructuren
             N_LANDTUIN        Nieuwbouw land- en tuinbouw
             N_TOERISME        Nieuwbouw toerisme en recreatie
             N_OPENBAAR        Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze
                          gebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, …)
             V_EEN          Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
             V_MEER          Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning
             V_BIJ          Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw
             V_INDUS         Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht
             V_HANDEL         Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
             V_KANTOOR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren
             V_INFRA         Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren
             V_LANDTUIN        Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 35
             V_TOERISME       Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie
             V_OPENBAAR       Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             S_EEN         Slopen eengezinswoning
             S_MEER         Slopen meergezinswoning
             S_BIJ         Slopen bijgebouw
             S_INDUS        Slopen industrie, ambacht
             S_HANDEL        Slopen handel, horeca,
             S_KANTOOR       Slopen kantoren
             S_INFRA        Slopen infrastructuren
             S_LANDTUIN       Slopen land- en tuinbouw
             S_TOERISME       Slopen toerisme en recreatie
             S_OPENBAAR       Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             ONTBOSSEN       Ontbossen
             VELHOOGST       Vellen hoogstammige bomen
             WIJZRELIEF       Reliëfwijziging
             OPSLAFVAL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of
                         afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval
             PARKING        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor parkeren van voertuigen, wagens
                         of aanhangwagens
             GRONDPUBL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor plaatsen van 1 of meer
                         verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk publicitaire
                         doeleinden worden gebruikt.
             WIJZAANTAL       Wijzigen aantal woongelegenheden bestemd voor de huisvesting van een gezin of
                         een alleenstaande
             PUBLICIT        Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen.
             ANDER         Andere.


  Vraag: Als hetzelfde dossier over meerdere zaken gaat, bvb een reliëfwijziging en een nieuwbouw, wat moet
  men dan noteren.
  Antwoord: Het veld ‘Aard van de aanvraag’ mag meerdere keren voorkomen binnen 1 dossier.

3.3.3.30 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
  Een in het verleden ingetrokken aanvraag hoeft men niet op te nemen in het eerste vergunningenregister.

   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.3.31 Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_sac
   Inhoud       De datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Dit is de regeling, opgenomen in artikel 105, § 3, tweede lid van het decreet (wijziging juni 2003)
  , afgeschaft op 1/9/2009.
3.3.3.32 Procedure voortgezet als ASTVER2009

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart in deze handeling, voortgezet in de handeling “ASTVER2009”?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 36
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.


3.3.4 Aanvragen stedenbouwkundige attesten
  Type van de handeling:     astatt
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  stedenbouwkundige attest.
  Opmerkingen: artikel 63 coördinatiedecreet en artikel 135 decreet R0 en artikel 5.3.1. van de Vlaamse Codex
  Ruimtelijke Ordening.

  Een decreetswijziging van 8 december 2000 heeft belangrijke impact op dit onderdeel. De decreetswijziging
  heeft twee doelen:
  - enkel stedenbouwkundige attesten nummer 2 dienen opgenomen te worden;
  - enkel de na 1 mei 1999 verleende attesten dienen opgenomen te worden (de overige mogen uiteraard ook
    worden ingevoerd, doch dat is facultatief).
3.3.4.1 Datum beslissing
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_beslis
   Inhoud       De datum van beslissing van de gemeente omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.4.2 Datum verzending
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_verzend
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.4.3 Aard beslissing gemeente
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        a_beslisg
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             POSITIEF         het overwogen project en de modaliteiten ervan komen in aanmerking voor een
                          stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.
             ANDERE          beslissingen die niet als positief of negatief te kenmerken zijn (bijvoorbeeld
                          beschrijving van wat kan)
             NEGATIEF         het overwogen project en de modaliteiten ervan komen niet in aanmerking voor een
                          stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 37
3.3.4.4 Aard beslissing stedenbouw (Vlaamse Regering, gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar,
     gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, of (voor de dossiers uit het verleden) gemachtigde
     ambtenaar.)
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        a_beslis
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             POSITIEF         het overwogen project en de modaliteiten ervan komen in aanmerking voor een
                          stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.
             ANDERE          beslissingen die niet als positief of negatief te kenmerken zijn (bijvoorbeeld
                          beschrijving van wat kan)
             NEGATIEF         het overwogen project en de modaliteiten ervan komen niet in aanmerking voor een
                          stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.  Vraag: Kan een stedenbouwkundig attest wel aangevallen worden bij de Raad van State?
  Antwoord: Neen, dit kan inderdaad niet. Deze velden worden weggelaten.


3.3.4.5 Aard van de aanvraag
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Wel sterk aan te raden.

   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             N_EEN          Nieuwbouw eengezinswoning
             N_MEER          Nieuwbouw meergezinswoning
             N_BIJ          Nieuwbouw bijgebouw
             N_INDUS         Nieuwbouw industrie, ambacht
             N_HANDEL         Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …)
             N_KANTOOR        Nieuwbouw kantoren
             N_INFRA         Nieuwbouw infrastructuren
             N_LANDTUIN        Nieuwbouw land- en tuinbouw
             N_TOERISME        Nieuwbouw toerisme en recreatie
             N_OPENBAAR        Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze
                          gebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, …)
             V_EEN          Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
             V_MEER          Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning
             V_BIJ          Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw
             V_INDUS         Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht
             V_HANDEL         Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
             V_KANTOOR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren
             V_INFRA         Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren
             V_LANDTUIN        Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw
             V_TOERISME        Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie
             V_OPENBAAR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             S_EEN          Slopen eengezinswoning
             S_MEER          Slopen meergezinswoning
             S_BIJ          Slopen bijgebouw
             S_INDUS         Slopen industrie, ambacht
             S_HANDEL         Slopen handel, horeca,
             S_KANTOOR        Slopen kantoren
             S_INFRA         Slopen infrastructuren
             S_LANDTUIN        Slopen land- en tuinbouw
             S_TOERISME        Slopen toerisme en recreatie
             S_OPENBAAR        Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             ONTBOSSEN        Ontbossen
             VELHOOGST        Vellen hoogstammige bomen
             WIJZRELIEF        Reliëfwijziging
             OPSLAFVAL        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of
                          afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval
             PARKING         Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor parkeren van voertuigen, wagens
                          of aanhangwagens
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 38
             GRONDPUBL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor plaatsen van 1 of meer
                         verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk publicitaire
                         doeleinden worden gebruikt.
             WIJZAANTAL       Wijzigen aantal woongelegenheden bestemd voor de huisvesting van een gezin of
                         een alleenstaande
             PUBLICIT        Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen.
             ANDER         Andere.


  Vraag: Als hetzelfde dossier over meerdere zaken gaat, bvb een reliëfwijziging en een nieuwbouw, wat moet
  men dan noteren.
  Antwoord: Het veld ‘Aard van de aanvraag’ mag meerdere keren voorkomen binnen 1 dossier.

3.3.4.6 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
  Een in het verleden ingetrokken aanvraag hoeft men niet op te nemen in het eerste vergunningenregister.

   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
3.3.5 Aanvragen planologische attesten (oud systeem van 1/5/2000 tot 7/2002)
  Type van de handeling:      aplatt
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  planologisch attest in toepassing van het thans afgeschafte artikel 136 van het decreet ruimtelijke ordening.
  Opmerkingen:

  Moet volledig ingevoerd worden.

3.3.5.1 Datum aangetekende brief
   Naam        d_brief
   Inhoud       De datum van poststempel van de aangetekende brief.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.5.2 Datum ontvangstbewijs
   Naam        d_ontvang
   Inhoud       De datum van ontvangstbewijs.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.5.3 Datum advies planologische ambtenaar
   Naam        d_adviesa
   Inhoud       De datum van het advies van de planologische ambtenaar.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.5.4 Aard advies planologisch ambtenaar
   Naam        a_advies
   Inhoud       Aard van het advies.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             GUNSTIG         Gunstig advies.
             ONGUNSTIG        Ongunstig advies.3.3.5.5 Datum beslissing
   Naam        d_beslis
   Inhoud       De datum van beslissing omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                      versie 2.01
                                                              P. 39
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.5.6 Datum verzending
   Naam        d_verzend
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: Kan een planologisch attest wel aangevallen worden bij de Raad van State?
  Antwoord: Neen, dit kan inderdaad niet. Deze velden worden weggelaten.


3.3.5.7 Aard beslissing
   Naam        a_beslis
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             POSITIEF         Voor het gebied waarop het attest betrekking heeft wordt een wijziging van de
                          gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen overwogen.
             NEGATIEF         Voor het gebied waarop het attest betrekking heeft wordt geen wijziging van de
                          gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen overwogen.

3.3.5.8 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager

   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
3.3.6 Bouwmisdrijven
  Type van de handeling:     bouwmis
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake bouwmisdrijven.
  Opmerkingen:

3.3.6.1 Datum PV
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_pv
   Inhoud       Datum PV voor overtreding.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.2 Aard overtreding
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Wel sterk aan te raden.

   Naam        a_overtred
   Inhoud       Aard overtreding.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             ZONDERVER        uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder vergunning
             STRIJDVER        uitvoeren van vergunningsplichtige werken in strijd met vergunning
             STRIJDPLAN        uitvoeren van niet-vergunningsplichtige werken strijdig met plannen en
                          verordeningen
             INFORMATIE        inbreuk op de informatieplicht
             STAKING         negeren van een stakingsbevel, bekrachtigingsbeslissing of beschikking in
                          kortgeding
             ANDERE          andere gevallen, bijvoorbeeld combinaties van de vorige
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 40
3.3.6.3 Omschrijving aard overtreding
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Wel sterk aan te raden.

   Naam        a_overtrom
   Inhoud       Aard overtreding via vrije invoer.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      Een atelier van 300 m2 werd bijgebouwd zonder vergunning.
3.3.6.4 Datum bevel staking der werken
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_bevel
   Inhoud       Datum bevel tot staking der werken.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


3.3.6.5 Datum bekrachtiging van het bevel staking der werken
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_bevelbek
   Inhoud       Datum van de bekrachtiging door de stedenbouwkundige inspecteur van het bevel tot staking der werken.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


3.3.6.6 Datum vonnis rechtbank van eerste aanleg over staking der werken
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_vonnisst
   Inhoud       Datum vonnis van rechtbank van eerste aanleg over een bekrachtigd bevel tot staking der werken.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.7 Aard vonnis rechtbank van eerste aanleg over staking der werken
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        a_vonnisst
   Inhoud       Aard vonnis van rechtbank van eerste aanleg over een bekrachtigd bevel tot staking der werken.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      De rechtbank gaat in op vordering en heft stakingsbevel op
3.3.6.8 Datum dagvaarding of exploot
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_dagvaard
   Inhoud       Datum van de dagvaarding voor de correctionele rechtbank op grond van artikel 146 van het decreet of het
             exploot tot inleiding van het geding, bedoeld in artikel 149 tot en met 151 van het decreet.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


3.3.6.9 Datum vordering gemeente
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 41
   Naam        d_vorder
   Inhoud       Datum vordering gemeente.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.10 Aard vordering gemeente
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        a_vorder
   Inhoud       Aard vordering gemeente.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             HER           Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken
             AAN           Uitvoeren van aanpassingswerken
             MEER           Betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde
             HERAAN          Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN uitvoeren van
                          aanpassingswerken
             HERMEER         Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN betalen van een
                          geldsom gelijk aan de meerwaarde
             AANMEER         Uitvoeren van aanpassingswerken EN betalen van een geldsom gelijk aan de
                          meerwaarde
             HERAANMEER        Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN uitvoeren van
                          aanpassingswerken EN Betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde
             TRANSREGUL        Transactiesom betalen en regularisatievergunning bekomen.
             GEEN           Geen vordering ingesteld
             ANDERE          Andere

3.3.6.11 Aard vordering gemeente (vrije invoer)
  Niet verplicht in te vullen.

   Naam        a_vordervi
   Inhoud       Geeft een beschrijving van de niet in vorig veld onder te brengen informatie inzake de aard van de vordering
             van de gemeente.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief
   Voorbeeld      Afbraak van het bijgebouw (garage). Meerwaarde voor het hoofdgebouw (woning).3.3.6.12 Datum vordering stedenbouw
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_vorders
   Inhoud       Datum vordering stedenbouw.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.13 Aard vordering stedenbouw
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        a_vorders
   Inhoud       Aard vordering stedenbouw.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             HER           Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken
             AAN           Uitvoeren van aanpassingswerken
             MEER           Betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde
             HERAAN          Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN uitvoeren van
                          aanpassingswerken
             HERMEER         Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN betalen van een
                          geldsom gelijk aan de meerwaarde
             AANMEER         Uitvoeren van aanpassingswerken EN betalen van een geldsom gelijk aan de
                          meerwaarde
             HERAANMEER        Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN uitvoeren van
                          aanpassingswerken EN Betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde
             TRANSREGUL        Transactiesom betalen en regularisatievergunning bekomen.
             GEEN           Geen vordering ingesteld


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 42
             ANDERE         Andere

3.3.6.14 Aard vordering stedenbouw (vrije invoer)
  Niet verplicht in te vullen.

   Naam        a_vordersvi
   Inhoud       Geeft een beschrijving van de niet in vorig veld onder te brengen informatie inzake de aard van de vordering
             van stedenbouw.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief
   Voorbeeld      Afbraak van het bijgebouw (garage). Meerwaarde voor het hoofdgebouw (woning).3.3.6.15 Datum vordering burgerlijke partij
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_vorderb
   Inhoud       Datum vordering burgerlijke partij.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.16 Aard vordering burgerlijke partij
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        a_vorderb
   Inhoud       Aard vordering stedenbouw.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             HER           Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken
             AAN           Uitvoeren van aanpassingswerken
             MEER           Betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde
             HERAAN          Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN uitvoeren van
                          aanpassingswerken
             HERMEER         Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN betalen van een
                          geldsom gelijk aan de meerwaarde
             AANMEER         Uitvoeren van aanpassingswerken EN betalen van een geldsom gelijk aan de
                          meerwaarde
             HERAANMEER        Plaats in vorige staat herstellen of strijdig gebruik staken EN uitvoeren van
                          aanpassingswerken EN Betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde
             TRANSREGUL        Transactiesom betalen en regularisatievergunning bekomen.
             GEEN           Geen vordering ingesteld
             ANDERE          Andere

3.3.6.17 Aard vordering burgerlijke partij (vrije invoer)
  Niet verplicht in te vullen.

   Naam        a_vorderbvi
   Inhoud       Geeft een beschrijving van de niet in vorig veld onder te brengen informatie inzake de aard van de vordering
             van de burgerlijke partij.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief
   Voorbeeld      Afbraak van het bijgebouw (garage). Meerwaarde voor het hoofdgebouw (woning).3.3.6.18 Datum vonnis rechtbank van eerste aanleg
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_vonnis
   Inhoud       Datum vonnis.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 43
3.3.6.19 Aard vonnis rechtbank van eerste aanleg
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval. Enkel de opgelegde
  herstelmaatregelen (zoals afbraak, aanpassingswerken, meerwaarde) zijn relevant, niet de opgelegde straffen
  (zoals boete en gevangenisstraf).


   Naam        a_vonnis
   Inhoud       Aard vonnis.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      De overtreder wordt veroordeeld tot de gedeeltelijke afbraak van het bijgebouw.
3.3.6.20 Datum uitvoering vonnis
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_uvonnis
   Inhoud       Datum uitvoering vonnis. Dit is de datum van het proces-verbaal van de stedenbouwkundige inspecteur
             waarin de uitvoering van het vonnis wordt vastgesteld.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.21 Beroep ingediend bij Hof van Beroep
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_beroep
   Inhoud       Aanduiding dat beroep werd ingediend tegen het vonnis.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er werd beroep aangetekend.
             N            Er werd beroep geen aangetekend.

3.3.6.22 Datum waarop beroep werd ingediend bij Hof van Beroep
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_beroep
   Inhoud       Datum beroep.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.23 Datum beroepsarrest van het Hof van Beroep
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_arrest
   Inhoud       Datum beroepsarrest.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.24 Aard beroepsarrest
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval. Enkel de opgelegde
  herstelmaatregelen (zoals afbraak, aanpassingswerken, meerwaarde) zijn relevant, niet de opgelegde straffen
  (zoals boete en gevangenisstraf).

   Naam        a_arrest


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 44
   Inhoud       Aard vordering.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      De overtreder wordt veroordeeld tot het betalen van een meerwaarde.
3.3.6.25 Datum uitvoering arrest
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_uarrest
   Inhoud       Datum uitvoering arrest.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

  Hier wordt niet de datum van het proces-verbaal van vaststelling van uitvoering ingevuld, maar wel de datum
  die in dit proces-verbaal vermeld wordt als uitvoeringsdatum.

3.3.6.26 Datum betaling transactiesom
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval. (dit is de oude regeling, voor
  1/9/2009)

   Naam        d_transact
   Inhoud       Datum van de betaling van de transactiesom in toepassing van artikel 159 van het decreet.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.27 Datum aanvraag minnelijke schikking
  Verplicht in te vullen in voorkomend geval.

   Naam        d_minneaan
   Inhoud       Datum van de aanvraag van de minnelijke schikking
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.28 Minnelijke schikking toegestaan?
  Verplicht in te vullen in voorkomend geval.

   Naam        c_minne
   Inhoud       Aanduiding of de stedenbouwkundige inspecteur een minnelijke schikking toestaat of niet (art. 6.1.51
             Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er werd een minnelijke schikking toegestaan: betaling geldsom
             A            Er werd een minnelijke schikking toegestaan: betaling geldsom +
                          aanpassingswerken
             N            De minnelijke schikking werd geweigerd

3.3.6.29 Datum beslissing over minnelijke schikking
  Verplicht in te vullen in voorkomend geval.

   Naam        d_minne
   Inhoud       Datum van de beslissing over de aanvraag tot minnelijke schikking
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.30 Commentaar bij de aanpassingswerken inzake minnelijke schikking

   Naam        a_minnetekst


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 45
   Inhoud       Commentaar bij de opgelegde aanpassingswerken ingevolge de minnelijke schikking.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Optioneel,
   Voorbeeld      De opgelegde aanpassingswerken bestaan uit de afbraak van de garage.3.3.6.31 Datum declaratieve akte inzake betaling geldsom
  Verplicht in te vullen in voorkomend geval.

   Naam        d_decla
   Inhoud       Datum van de declaratieve akte dat de betaling van de geldsom inzake de minnelijke schikking gebeurd is
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.32 Datum proces-verbaal inzake uitvoering aanpassingswerken minnelijke schikking
  Verplicht in te vullen in voorkomend geval.

   Naam        d_aanpas
   Inhoud       Datum van het proces-verbaal dat vaststelt dat de aanpassingswerken opgedragen in de minnelijke
             schikking uitgevoerd zijn
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.33 Datum van het verval van de minnelijke schikking
  Verplicht in te vullen in voorkomend geval.

   Naam        d_verval
   Inhoud       Datum van het verval van de minnelijke schikking
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.6.34 Overige
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        overige
   Inhoud       Geeft een beschrijving van de niet in vorige velden onder te brengen informatie.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld 1     Regularisatievergunning inmiddels verleend.
   Voorbeeld 2     Procedure ingesteld bij Hof van Cassatie. Arrest van xx/xx/xxxx verwerpt de eis.
3.3.7 Planbaten
  Type van de handeling:     plbaten
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake planbaten.
  Opmerkingen: artikel 2.6.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

  Dit is een nieuwe procedure


3.3.7.1 Is een planbatenheffing verschuldigd?
   Naam        c_baten
   Inhoud       Aanduiding of planbatenheffing verschuldigd is.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er is een planbatenheffing verschuldigd
             N            Er is geen planbatenheffing verschuldigd

3.3.7.2 Datum betaling
   Naam        d_betaling


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 46
   Inhoud       Datum van betaling.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.7.3 Status van de betaling
   Naam        c_betaling
   Inhoud       Aanduiding inzake de inning van de planbaten.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Betaling is gebeurd.
             N            Betaling is niet gebeurd.
             D            Betaling van een deel (fase) is gebeurd.
3.3.8 Planschade
  Type van de handeling:     plschade
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake planschade
  Opmerkingen: artikelen 35 en 36 coördinatiedecreet en artikelen 84 tot en met 86 van het decreet R0, nu
  artikel 2.6.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

3.3.8.1 Datum vordering
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_vorder
   Inhoud       Datum van de vordering van de planschade.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.8.2 Veroordeling tot betaling
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_veroord
   Inhoud       Aanduiding dat de planschade werd toegekend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Veroordeling tot betaling van planschade.
             N            Geen veroordeling tot betaling van planschade.

3.3.8.3 Status betaling van de planschade
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_betaling
   Inhoud       Aanduiding inzake de uitbetaling van de planschade.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            De planschade werd reeds uitbetaald.
             N            De planschade werd nog niet uitbetaald

  Gelet op de beroepsmogelijkheden inzake planschade worden enkel de laatste beslissingen bijgehouden in
  het register.

3.3.9 Verkavelingsaanvragen (art. 106 DRO 18/5/1999 in ontvoogde gemeenten, tot
    31/8/2009)
  Type van de handeling:     avkav
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  verkavelingsvergunning.
  Opmerkingen: artikelen 106 tot en met 126 en artikel 132 van het decreet R0
Vergunningenregister – Technische richtlijn                               versie 2.01
                                                       P. 47
  In het eerste vergunningenregister kan dit niet voorkomen. Geen enkele gemeente werkte in het verleden
  immers in het nieuwe stelsel.

  Alle velden van deze gegevensgroep moeten verplicht ingevuld worden, voor zover ze voorkomen.

3.3.9.1 Datum aangetekende zending aanvraag

   Naam        d_briefg
   Inhoud       De datum van poststempel van de aangetekende brief van de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.2 Datum gemeentelijk ontvangstbewijs

   Naam        d_ontvangg
   Inhoud       De datum van ontvangstbewijs.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: Als hetzelfde dossier dat in eerste instantie niet volledig is, achteraf vervolledigd wordt, moet men
  dan een nieuwe datum ingeven (oude datum overschrijven).
  Antwoord: Neen. Als een bepaalde procedure eindigt met een "onvolledig"-verklaring, is het betrokken
  deeldossier afgesloten. Een nieuwe aanvraag vormt dan ook een nieuw deeldossier.

3.3.9.3 Volledigheid van de aanvraag

   Naam        c_volledg
   Inhoud       Aanduiding inzake de volledigheid van de aanvraag.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Het dossier is volledig.
             N          Het dossier is niet volledig.

3.3.9.4 Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager
   Naam        d_volledg
   Inhoud       De datum van de brief van de gemeentelijke stedenbouwkundige.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.5 Verlenging proceduretermijn
   Naam        c_verlengg
   Inhoud       Aanduiding inzake het verlengen van de proceduretermijn met 30 dagen.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De proceduretermijn wordt verlengd met 30 dagen.
             N          De proceduretermijn wordt niet verlengd met 30 dagen.

3.3.9.6 Datum van beslissing van verlenging
   Naam        d_verlengg
   Inhoud       De datum beslissing schepencollege omtrent verlenging.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.7 Datum van beslissing omtrent aanvraag (gemeente)
   Naam        d_beslisg
   Inhoud       De datum beslissing schepencollege omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDDVergunningenregister – Technische richtlijn                                versie 2.01
                                                        P. 48
3.3.9.8 Datum verzending van de beslissing
   Naam        d_verzendg
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing van het schepencollege.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.9 Tijdige beslissing
   Naam        c_tijdg
   Inhoud       Aanduiding inzake het tijdig nemen van de beslissing.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De beslissing was tijdig genomen
             N          De beslissing was niet tijdig genomen

3.3.9.10 Aard van de beslissing
   Naam        a_beslisg
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILWEIGER     De vergunning werd stilzwijgend geweigerd.

3.3.9.11 Indicatie beroep bij de Deputatie
   Naam        c_beroepd
   Inhoud       Indicatie dat een beroepschrift werd ingediend bij de Deputatie
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Code        Waarde        Betekenis
             J           Er is een beroepschrift ingediend bij de Deputatie
             N           Er is geen beroepschrift ingediend bij de Deputatie

3.3.9.12 Indicatie indiener beroepschrift bij de Deputatie
   Naam        c_wberoepd
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij Deputatie
             R          RWO gaat in beroep bij Deputatie
             X          Een derde gaat in beroep bij Deputatie
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij de Deputatie

3.3.9.13 Datum indiening van het beroepschrift bij de Deputatie
   Naam        d_beroepd
   Inhoud       Datum van poststempel van aangetekende brief beroepsschrift bij de Deputatie.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.9.14 Indicatie rappelbrief verstuurd door de aanvrager
   Naam        c_rappel
   Inhoud       Indicatie dat de aanvrager een rappelbrief heeft gestuurd.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De aanvrager heeft een rappelbrief gestuurd
             N          De aanvrager heeft geen rappelbrief gestuurd

3.3.9.15 Datum verzending rappelbrief
   Naam        d_rappel
   Inhoud       De datum van verzending van de rappelbrief van de aanvrager.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                  versie 2.01
                                                          P. 49
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.16 Datum beslissing omtrent aanvraag bij de Deputatie
   Naam        d_beslisd
   Inhoud       De datum beslissing deputatie omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.17 Datum van verzending van de beslissing ( deputatie)
   Naam        d_verzendd
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing van de deputatie.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.18 Aard van de beslissing ( deputatie)
   Naam        a_beslisd
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILRAPPEL     Er werd geen tijdige beslissing genomen na rappel. Wordt gelijkgesteld met positieve
                       beslissing.
             STILCOLLEG      Er werd geen tijdige beslissing genomen. De beslissing van het college blijft van kracht.
             ONONTVANK      Het beroepschrift was onontvankelijk.3.3.9.19 Indicatie schorsing van de vergunning door Stedenbouwkundig ambtenaar
   Naam        c_schorsi
   Inhoud       Indicatie dat de Stedenbouwkundig ambtenaar de vergunning heeft geschorst.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde        Betekenis
             J          De Stedenbouwkundig ambtenaar heeft de vergunning geschorst
             N          De Stedenbouwkundig ambtenaar heeft de vergunning niet geschorst

3.3.9.20 Datum schorsing van de vergunning door Stedenbouwkundig ambtenaar
   Naam        d_schorsi
   Inhoud       De datum van verzending van de schorsing door de Stedenbouwkundige ambtenaar.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.21 Datum van de beslissing van de Vlaamse Regering
   Naam        d_beslisr
   Inhoud       De datum van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.9.22 Aard van de beslissing van de Vlaamse Regering
   Naam        a_beslisr
   Inhoud       De aard van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERNIETIG        De beslissing werd vernietigd
             BEVESTIG         De beslissing is bevestigd
             WIJZWEIG         De beslissing werd gewijzigd. Dit resulteert in een weigering.
             WIJZIGING        De beslissing werd gewijzigd. Dit resulteert in een vergunning.
             STILZW          Er werd geen tijdige beslissing getroffen.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 50
3.3.9.23 Datum van de verzending van de beslissing van de Vlaamse Regering
   Naam        d_verzendr
   Inhoud       De datum van de verzending van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.24 Verval vergunning
   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding inzake het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning vervallen
             N          Vergunning niet vervallen
             V          Er is verzaakt aan de verkavelingsvergunning (artikel 4.6.8., §1, tweede lid van de
                       Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             P          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door een plan (BPA of
                       RUP)
             F          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door een plan (BPA of
                       RUP)
             C          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             W          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             X          Verval van de vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt
             D          Vergunning deels vervallen, deels niet vervallen.


  Het kan interessant zijn om dit veld niet te gebruiken, maar het al dan niet verval van de verkaveling kavel
  per kavel in te geven in de aparte gegevensgroep "kavels".

  Het al dan niet verval van verkavelingen is iets wat in de tijd wijzigt: bij verkavelingen zonder wegenaanleg
  bijvoorbeeld moet na 5 jaar 1/3 van de kavels vervreemd zijn en na 10 jaar 2/3. Dit kan soms beter ad hoc
  gecontroleerd worden (naar aanleiding van aanvragen van notarissen, geïnteresseerde kopers, verkopers,
  makelaars, etc.). In afwachting kan de waarde X aangebracht worden.

  Als men aanduidt dat een verkaveling niet vervallen is ("N"), dan moet men steeds in veld "rednverval" de
  reden ingeven.

3.3.9.25 Datum verval van de vergunning

   Naam        d_verval
   Inhoud       Datum waarop de vergunning voor deze kavel vervallen is.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.9.26 Reden niet-verval

   Naam        rednverval
   Inhoud       Reden van niet-verval verkaveling.
   Type        Tekst – 255 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Opmerking      In dit veld is vrije tekst ingave mogelijk.
3.3.9.27 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 51
3.3.9.28 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat

   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.9.29 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.30 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat

   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.9.31 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de vergunning van college, deputatie of minister!


3.3.9.32 Aard van de aanvraag
   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             NIEUW          Aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)
             WIJZIG          Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling (wonen of industrie)
             NIEUWWE         Aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor een weekend-verblijfpark
             WIJZIGWE         Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling voor een weekend-
                          verblijfpark

3.3.9.33 Aantal fases in de vergunning

   Naam        fase
   Inhoud       Geeft het aantal fases in de vergunning aan
   Type        Getal – 2 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 52
   Formaat       XX


  Doorgaans staat deze waarde op 01.

3.3.9.34 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.9.35 Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager
   Naam        d_verzak
   Inhoud       De datum van de eventuele verzaking aan de vergunning door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: wat is dit?
  Antwoord: de aanvrager kan ervoor kiezen om nog voor zijn verkavelingsvergunning vervalt, te verzaken aan
  de uitvoering ervan.
  Vanaf 1/9/2009 kan zelfs verzaakt worden aan volledige verkavelingen die al in uitvoering zijn, mits akkoord
  van alle eigenaars.

3.3.9.36 Procedure voortgezet als AVKAV2009

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart in deze handeling, voortgezet in de handeling “AVKAV2009”?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.
3.3.10 Verkavelingsaanvragen openbare instanties (tot 31/8/2009)
  Type van de handeling:     avkavoi
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  verkavelingsvergunning openbare instanties.
  Opmerkingen: overeenkomstig artikel 48 stedenbouwwet, of artikel 46 coördinatiedecreet of artikel 127
  decreet R0. Zie ook artikel 132, § 4.


3.3.10.1 Datum aangetekende brief
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_brief
   Inhoud       De datum van poststempel van de aangetekende brief.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 53
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.10.2 Datum ontvangstbewijs
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_ontvang
   Inhoud       De datum van ontvangstbewijs.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.10.3 Instantie
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        instantie
   Inhoud       De instantie die de beslissing neemt.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             AMBTENAAR        De beslissing werd genomen door de ambtenaar
             MINISTER         De beslissing werd genomen door de minister
             VLREGERING        De beslissing werd genomen door de Vlaamse Regering

3.3.10.4 Datum beslissing
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_beslis
   Inhoud       De datum van beslissing omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.10.5 Datum verzending beslissing
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_verzend
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


3.3.10.6 Aard beslissing
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval, maar oude weigeringen moeten niet
  worden ingevoerd.

   Naam        a_beslis
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             WIJZIGGO      De aanvraag voor de gehele of gedeeltelijke wijziging van een vergunde verkaveling op
                       initiatief van de gemeente (art. 132, § 4 decreet) werd ingewilligd.
             WIJZIGGN      De aanvraag voor de gehele of gedeeltelijke wijziging van een vergunde verkaveling op
                       initiatief van de gemeente (art. 132, § 4 decreet) werd geweigerd.
             VERNIETGO      De aanvraag voor de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vergunde verkaveling
                       op initiatief van de gemeente (art. 132, § 4 decreet) werd ingewilligd.
             VERNIETGN      De aanvraag voor de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vergunde verkaveling
                       op initiatief van de gemeente (art. 132, § 4 decreet) werd geweigerd.

3.3.10.7 Verval vergunning
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_verval


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 54
   Inhoud       Aanduiding over het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning vervallen
             N          Vergunning niet vervallen
             V          Er is verzaakt aan de verkavelingsvergunning (artikel 4.6.8., §1, tweede lid van de
                       Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             P          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door een plan (BPA of
                       RUP)
             F          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door een plan (BPA of
                       RUP)
             C          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             W          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             X          Verval van de vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt
             D          Vergunning deels vervallen, deels niet vervallen.


  Het kan interessant zijn om dit veld niet te gebruiken, maar het al dan niet verval van de verkaveling kavel
  per kavel in te geven in de aparte gegevensgroep "kavels".
  Het al dan niet verval van verkavelingen is iets wat in de tijd wijzigt: bij verkavelingen zonder wegenaanleg
  bijvoorbeeld moet na 5 jaar 1/3 van de kavels vervreemd zijn en na 10 jaar 2/3. Dit kan soms beter ad hoc
  gecontroleerd worden (naar aanleiding van aanvragen van notarissen, geïnteresseerde kopers, verkopers,
  makelaars, etc.). In afwachting kan de waarde X aangebracht worden.

  Vraag: Is er geen beroepsmogelijkheid, buiten die bij de Raad van State?
  Antwoord: Neen, openbare instanties kunnen inderdaad niet in beroep gaan.

  Als men aanduidt dat een verkaveling niet vervallen is ("N"), dan moet men steeds in veld "rednverval" de
  reden ingeven.


3.3.10.8 Datum verval van de vergunning
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_verval
   Inhoud       Datum waarop de vergunning voor deze kavel vervallen is.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.10.9 Reden niet-verval
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval, voor verkavelingen van voor
  22/12/1970.


   Naam        rednverval
   Inhoud       Reden van niet-verval verkaveling.
   Type        Tekst – 255 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Opmerking      In dit veld is vrije tekst ingave mogelijk.
3.3.10.10 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 55
3.3.10.11 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.10.12 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.10.13 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.10.14 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de vergunning van college, deputatie of minister!


3.3.10.15 Aard van de aanvraag
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Wel sterk aan te raden.

   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             NIEUW          Aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)
             WIJZIG          Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling (wonen of industrie)


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 56
             NIEUWWE        Aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor een weekend-verblijfpark
             WIJZIGWE        Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling voor een weekend-
                         verblijfpark
             WIJZIGG        Aanvraag voor de gehele of gedeeltelijke wijziging van een vergunde verkaveling op
                         initiatief van de gemeente (art. 132, § 4 decreet)
             VERNIETG        Aanvraag voor de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vergunde verkaveling
                         op initiatief van de gemeente (art. 132, § 4 decreet)

3.3.10.16 Aantal fases in de vergunning

   Naam        fase
   Inhoud       Geeft het aantal fases in de vergunning aan
   Type        Getal – 2 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       XX


  Doorgaans staat deze waarde op 01.

3.3.10.17 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
  Een in het verleden ingetrokken aanvraag hoeft men niet op te nemen in het eerste vergunningenregister.

   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.10.18 Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager
   Naam        d_verzak
   Inhoud       De datum van de eventuele verzaking aan de vergunning door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: wat is dit?
  Antwoord: de aanvrager kan ervoor kiezen om nog voor zijn verkavelingsvergunning vervalt, te verzaken aan
  de uitvoering ervan.
  Vanaf 1/9/2009 kan zelfs verzaakt worden aan volledige verkavelingen die al in uitvoering zijn, mits akkoord
  van alle eigenaars.

3.3.10.19 Procedure voortgezet als AVKAVOI2009

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart in deze handeling, voortgezet in de handeling “AVKAVOI2009”?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 57
3.3.11 Verkavelingsaanvragen oud stelsel (van 1962 tot 31/8/2009 in niet ontvoogde
    gemeenten)
  Type van de handeling:     avkavos
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  verkavelingsvergunning oud stelsel.
  Opmerkingen: overeenkomstig de artikels 43, 44 en 52 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
  gecoördineerd op 22 oktober 1996.

  Men hoeft voor de dossiers uit het verleden enkel deze op te nemen die hebben geresulteerd in een definitieve
  vergunning. De volgende dossiers hoeven bijvoorbeeld niet worden opgenomen:
  - een dossier vergund door de gemeente, geschorst door de gemachtigde ambtenaar en ingetrokken door
    de gemeente.
  - een dossier geweigerd door de gemeente, vergund door de deputatie en uiteindelijk geweigerd door de
    minister.

  Vraag: Het vergunningenregister voor verkavelingen van voor 1970 moet zo snel mogelijk worden
  opgemaakt. Wil dat zeggen enkel die verkavelingen of ook aanvragen binnen die verkavelingen?
  Antwoord: u moet enkel de onbebouwde kavels die gemeld werden opnemen. Meer moet niet opgenomen
  worden in het "eerste deel" dat afzonderlijk mag worden overgemaakt.

3.3.11.1 Datum aangetekende brief van de aanvraag
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_briefg
   Inhoud       De datum van poststempel van de aangetekende brief.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.2 Datum van het ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_ontvangg
   Inhoud       De datum van ontvangstbewijs.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.3 Volledigheid dossier
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_volledg
   Inhoud       Aanduiding over het volledig zijn van de aanvraag.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Het dossier is volledig.
             N            Het dossier is niet volledig.

3.3.11.4 Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_adviesa
   Inhoud       Datum van het gebruikelijke advies van de gemachtigde ambtenaar over aanvraag voor beslissing college.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

  Dit veld blijft oningevuld indien de gemachtigde ambtenaar geen advies moest uitbrengen of indien de gemeente na het
  verstrijken van de adviestermijn aan de adviesverplichting is voorbijgegaan.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 58
3.3.11.5 Aard advies van de gemachtigde ambtenaar
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        a_adviesa
   Inhoud       Aard van het gebruikelijke advies van de gemachtigde ambtenaar over aanvraag voor beslissing college.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval. Mag enkel ingevuld worden indien artikel 43 van toepassing is.
   Code        Waarde          Betekenis
             GUNSTIG         De aanvraag kreeg een gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar
             ONGUNSTIG        De aanvraag kreeg een ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar

  Dit veld blijft oningevuld indien de gemachtigde ambtenaar geen advies moest uitbrengen of indien de gemeente na het
  verstrijken van de adviestermijn aan de adviesverplichting is voorbijgegaan.

3.3.11.6 Datum van de beslissing van de gemeente in eerste aanleg
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof die niet geschorst,
  ingetrokken of vernietigd werd.

   Naam        d_beslisg
   Inhoud       De datum beslissing schepencollege omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.7 Aard van de beslissing van de gemeente in eerste aanleg
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof die niet geschorst,
  ingetrokken of vernietigd werd.

   Naam        a_beslisg
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERGUNNING        De vergunning werd verleend.
             WEIGERING        De vergunning werd geweigerd.
             UITBLIJF         Er werd geen (tijdige) beslissing genomen

3.3.11.8 Datum van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof. Komt zeer zelden voor.

   Naam        d_beslisa
   Inhoud       Datum van beslissing van de gemachtigde ambtenaar over aanvraag na verstrijken van beslissingtermijn.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

  Vraag: Wat is dit voor iets bizars?
  Antwoord: het decreet voorzag vroeger dat een aanvrager aan de gemachtigde ambtenaar kon vragen een beslissing te
  nemen als de beslissingstermijn van de gemeente verstreken was. De gemachtigde ambtenaar nam een beslissing binnen
  30 dagen, zoniet stond dit gelijk met een stilzwijgende weigering. De aanvrager kon dan in beroep bij de deputatie.

3.3.11.9 Aard beslissing van de gemachtigde ambtenaar
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof. Komt zeer zelden voor.

   Naam        a_beslisa
   Inhoud       Aard van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar na verstrijken van beslissingstermijn.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval. Mag enkel ingevuld worden indien artikel 52 van toepassing is.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERGUNNING        De vergunning werd verleend.
             WEIGERING        De vergunning werd geweigerd.
             UITBLIJF         Er werd geen (tijdige) beslissing genomen.

  Vraag: Wat is dit voor iets bizars?
  Antwoord: het decreet voorzag vroeger dat een aanvrager aan de gemachtigde ambtenaar kon vragen een beslissing te
  nemen als de beslissingstermijn van de gemeente verstreken was. De gemachtigde ambtenaar nam een beslissing binnen
  30 dagen, zoniet stond dit gelijk met een stilzwijgende weigering. De aanvrager kon dan in beroep bij de deputatie.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 59
3.3.11.10 Beroep ingediend bij de deputatie
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_beroepd
   Inhoud       Aanduiding inzake het in beroep gaan bij de deputatie.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er werd beroep aangetekend bij de deputatie.
             N            Er werd beroep geen aangetekend bij de deputatie.

3.3.11.11 Datum van de beslissing van de deputatie
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof waartegen geen beroep
  werd ingesteld bij de minister.

   Naam        d_beslisd
   Inhoud       De datum beslissing deputatie omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.12 Aard van de beslissing van de deputatie
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof waartegen geen beroep
  werd ingesteld bij de minister.

   Naam        a_beslisd
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERGUNNING        De vergunning werd verleend.
             WEIGERING        De vergunning werd geweigerd.
             UITBLIJF         Er werd geen (tijdige) beslissing genomen.
             ONONTVANK        Het beroepschrift was onontvankelijk.
             ONGEGROND        Het beroepschrift was ongegrond

3.3.11.13 Beroep ingediend bij de Vlaamse regering
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_beroepr
   Inhoud       Aanduiding inzake het in beroep gaan bij de Vlaamse regering (of minister).
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er werd beroep aangetekend bij de Vlaamse regering.
             N            Er werd geen beroep aangetekend bij de Vlaamse regering.


3.3.11.14 Indicatie rappelbrief verstuurd door de aanvrager
   Naam        c_rappel
   Inhoud       Indicatie dat de aanvrager een rappelbrief heeft gestuurd.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De aanvrager heeft een rappelbrief gestuurd
             N          De aanvrager heeft geen rappelbrief gestuurd

3.3.11.15 Datum verzending rappelbrief
   Naam        d_rappel
   Inhoud       De datum van verzending van de rappelbrief van de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.16 Datum van de beslissing van de Vlaamse regering
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof.

Vergunningenregister – Technische richtlijn                                  versie 2.01
                                                          P. 60
   Naam        d_beslisr
   Inhoud       De datum van de beslissing van de Vlaamse regering (of minister).
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.17 Aard van de beslissing van de Vlaamse regering
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, indien dit een vergunning betrof.

   Naam        a_beslisr
   Inhoud       Het resultaat van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             VERGUNNING        De vergunning werd verleend.
             WEIGERING        De vergunning werd geweigerd.
             ONONTVANK        Het beroepschrift was onontvankelijk.
             STILRAPPEL        Er werd geen tijdige beslissing genomen na rappelbrief.

3.3.11.18 Schorsing van de beslissing van de gemeente door de Gemachtigde Ambtenaar
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        c_schorsa
   Inhoud       Aanduiding inzake het schorsen van de beslissing van de gemeente door de Gemachtigde Ambtenaar.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De vergunning wordt geschorst.
             N          De vergunning wordt niet geschorst.

3.3.11.19 Datum Schorsing van de beslissing van de gemeente door de Gemachtigde Ambtenaar
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_schorsa
   Inhoud       Datum van betekening van de schorsing van de beslissing van de gemeente door de Gemachtigde
             Ambtenaar.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.20 Datum intrekking van de beslissing door de gemeente
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_intrekg
   Inhoud       Datum van intrekking van de beslissing door de gemeente (meestal na schorsing door de Gemachtigde
             Ambtenaar).
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst, ingetrokken door de gemeente en een nieuwe beslissing
  (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  3. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  4. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste beslissing EN van de schorsing en vult u enkel de gegevens
     van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorsa" later zijn dan de datum van de vergunning
  "d_beslig"!


3.3.11.21 Vernietiging
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_schorsa" op "J" staatVergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 61
   Naam        c_vernietr
   Inhoud       Aanduiding inzake de vernietiging van de vergunning door de Vlaamse Regering.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De vergunning wordt vernietigd.
             N          De vergunning wordt niet vernietigd.


  Opgelet: in het datamodel was dit veld "c_verniet". Dit dient dus veld "c_vernietr" te worden!

3.3.11.22 Datum vernietiging
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden.

   Naam        d_vernietr
   Inhoud       Datum van besluit tot vernietiging.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

  Opgelet: in het datamodel was dit veld "d_verniet". Dit dient dus veld "d_vernietr" te worden!


3.3.11.23 Verval van de vergunning
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding inzake het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning is vervallen
             N          Vergunning is nog niet vervallen
             V          Er is verzaakt aan de verkavelingsvergunning (artikel 4.6.8., §1, tweede lid van de
                       Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             P          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door een plan (BPA of
                       RUP)
             F          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door een plan (BPA of
                       RUP)
             C          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             W          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             X          Verval van de vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt
             D          Vergunning deels vervallen, deels niet vervallen.


  De waarde "X" mag niet aangekruist worden voor de verkavelingen van voor 1970, aangezien het de
  bedoeling is het al dan niet verval bij deze verkavelingen systematisch te onderzoeken en bij te houden. De
  waarde "X" kan wel aangekruist worden voor recentere verkavelingen. Het al dan niet verval van
  verkavelingen is namelijk iets wat in de tijd wijzigt: bij verkavelingen zonder wegenaanleg bijvoorbeeld
  moet na 5 jaar 1/3 van de kavels vervreemd zijn en na 10 jaar 2/3. Dit kan soms beter ad hoc gecontroleerd
  worden (naar aanleiding van aanvragen van notarissen, geïnteresseerde kopers, verkopers, makelaars, etc.).

  Het kan interessant zijn om dit veld niet te gebruiken, maar het al dan niet verval van de verkaveling kavel
  per kavel in te geven in de aparte gegevensgroep "kavels".

  Als men aanduidt dat een verkaveling niet vervallen is ("N"), dan moet men steeds in veld "rednverval" de
  reden ingeven.


3.3.11.24 Datum verval van de vergunning
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_verval
   Inhoud       Datum waarop de vergunning voor deze kavel vervallen is.
   Type        Datum – 8 karakters


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 62
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
3.3.11.25 Reden niet-verval
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval voor verkavelingen van <
  22/12/1970.

   Naam        rednverval
   Inhoud       Reden van niet-verval verkaveling van voor 22/12/1970.
   Type        Tekst – 255 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Opmerking      In dit veld is vrije tekst ingave mogelijk.

3.3.11.26 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).

3.3.11.27 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.11.28 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.29 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.11.30 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        d_verniets


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 63
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de vergunning van college, deputatie of minister!


3.3.11.31 Aard van de aanvraag
  Niet verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden. Wel sterk aan te raden.

   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             NIEUW          Aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)
             WIJZIG          Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling (wonen of industrie)
             NIEUWWE         Aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor een weekend-verblijfpark
             WIJZIGWE         Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling voor een weekend-
                          verblijfpark

3.3.11.32 Aantal fases in de vergunning

   Naam        fase
   Inhoud       Geeft het aantal fases in de vergunning aan
   Type        Getal – 2 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       XX


  Doorgaans staat deze waarde op 01.

3.3.11.33 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
  Een in het verleden ingetrokken aanvraag hoeft men niet op te nemen in het eerste vergunningenregister.

   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.11.34 Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager
   Naam        d_verzak
   Inhoud       De datum van de eventuele verzaking aan de vergunning door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: wat is dit?
  Antwoord: de aanvrager kan ervoor kiezen om nog voor zijn verkavelingsvergunning vervalt, te verzaken aan
  de uitvoering ervan.
  Vanaf 1/9/2009 kan zelfs verzaakt worden aan volledige verkavelingen die al in uitvoering zijn, mits akkoord
  van alle eigenaars.

3.3.11.35 Procedure voortgezet als AVKAV2009

   Naam        voortgezet


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 64
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart in deze handeling, voortgezet in de handeling “AVKAV2009”?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.
3.3.12 Aanvragen planologische attesten (145ter DRO vanaf juli 2002 en tot 31/8/2009)
  Type van de handeling:      aplattn
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  planologisch attest in toepassing van het nieuwe artikel 145ter van het decreet ruimtelijke ordening.
  Opmerkingen:

  Moet volledig ingevoerd worden.

3.3.12.1 Datum advies planologische ambtenaar
   Naam        d_adviesa
   Inhoud       De datum van het advies van de planologische ambtenaar.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.12.2 Aard advies planologisch ambtenaar
   Naam        a_advies
   Inhoud       Aard van het advies.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             GUNSTIG         Gunstig advies.
             ONGUNSTIG        Ongunstig advies.3.3.12.3 Bevoegde overheid
   Naam        overheid
   Inhoud       De overheid die beslist over de aanvraag.
   Type        Tekst - 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde
             GEMEENTE
             PROVINCIE
             VLAAMS GEWEST3.3.12.4 Datum beslissing
   Naam        d_beslis
   Inhoud       De datum van beslissing omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDDVergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 65
3.3.12.5 Aard beslissing
   Naam        a_beslis
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             POSITIEF         Voor het gebied waarop het attest betrekking heeft wordt een wijziging van de
                          gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen overwogen.
             NEGATIEF         Voor het gebied waarop het attest betrekking heeft wordt geen wijziging van de
                          gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen overwogen.

3.3.12.6 Beroep ingediend bij de Vlaamse regering

   Naam        c_beroepr
   Inhoud       Aanduiding inzake het in beroep gaan bij de Vlaamse regering (of minister).
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er werd beroep aangetekend bij de Vlaamse regering.
             N            Er werd geen beroep aangetekend bij de Vlaamse regering.

3.3.12.7 Datum van de beslissing van de Vlaamse regering

   Naam        d_beslisr
   Inhoud       De datum van de beslissing van de Vlaamse regering (of minister).
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.12.8 Aard van de beslissing van de Vlaamse regering

   Naam        a_beslisr
   Inhoud       Het resultaat van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Tekst – 255 karakters vrije invoer
   Conditie      Ingevuld in voorkomend geval.3.3.12.9 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager

   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
3.3.13 Gebouwen
  Type van de handeling:       gebouwen
  Inhoud: gebouwen en constructies op een perceel.
  Opmerkingen: Constructies waarvan door enig bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn voor de
  inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de
  stedenbouw, of tussen de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 en de eerste definitieve vaststelling
  van het gewestplan, krijgen in het vergunningenregister of in het ontwerp van vergunningenregister de
  vermelding dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd. Deze
  gebouwen worden opgenomen in een dossier waaraan geen vergunning gekoppeld is.
  Dit is geregeld in artikel 7.6.2. § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

3.3.13.1 Registernummer

  Facultatief veld.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 66
   Naam        registernr
   Inhoud       Uniek nummer toegekend aan het gebouw. Bestaat uit de samengestelde perceelsnotatie (zie 3.2.3.1)
             gevolgd door een volgnummer (van 3 karakters) per perceel. De samengestelde perceelsnotatie en het
             volgnummer worden van elkaar gescheiden door een schuine streep ‘/’
   Type        Tekst – 25 karakters
   Conditie      Facultatief
   Voorbeeld      44046_A_0031_K_002_00/001  Er is een decreetswijziging goedgekeurd (21 november 2003) waardoor dit veld een facultatief veld wordt.


3.3.13.2 Functie van het gebouw

  Facultatief veld.

   Naam        functie
   Inhoud       De hoofdfunctie van gebouwen en constructies op perceel.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Facultatief
   Code        Waarde         Betekenis
             WONEN         Wonen
             VERREC         Verblijfsrecreatie
             DAGREC         Dagrecreatie
             LANDTUIN        Landbouw in de ruime zin
             HANDEL         Handel, horeca, kantoorfunctie en diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …)
             INDUS         Industrie en ambacht             OPENBAAR        Gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze gebouwen,
                         ziekenhuizen, rusthuizen, …)
             ANDER         Andere.


  Er is een decreetswijziging goedgekeurd (21 november 2003) waardoor dit veld een facultatief veld wordt.


3.3.13.3 Gebouwd voor 1962
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_voor1962
   Inhoud       Aanduiding over het al dan niet gebouwd zijn voor 1962.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Gebouwd voor 1962.
             N          Het vermoeden dat het gebouw opgericht is voor 1962 geldt niet.
             X          Nog niet onderzocht.


  Opgelet: in het datamodel was dit veld "c_gebouwd". Dit dient dus veld "c_voor1962" te worden!
  Zelfs als aan het gebouw later nog vergunde verbouwingen zijn gebeurd, mag in dit veld J ingevuld worden
  als het oorspronkelijke gebouw van voor 1962 dateert. Maar verplicht is het niet.


3.3.13.4 Gebouwd tussen 1962 en datum eerste gewestplan
  Verplicht in te vullen bij dossiers uit het verleden, in voorkomend geval.

   Naam        c_voorgp
   Inhoud       Aanduiding over het al dan niet gebouwd zijn tussen 1962 en datum eerste gewestplan.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Gebouwd tussen 1962 en datum eerste gewestplan en geen tegenbewijs van het niet
                       vergund karakter voorhanden.
             N          Het vermoeden dat het gebouw opgericht is tussen 1962 en datum eerste gewestplan
                       geldt niet of er is een tegenbewijs van het niet vergund karakter voorhanden (proces-
                       verbaal of niet anoniem bezwaarschrift).


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 67
             X          Nog niet onderzocht.  Zelfs als aan het gebouw later nog vergunde verbouwingen zijn gebeurd, mag in dit veld J ingevuld worden
  als het oorspronkelijke gebouw van tussen 1962 en de datum van het eerste gewestplan dateert. Maar
  verplicht is het niet.

3.3.13.5 Datum van opname van de beslissing (c_voorgp) van het schepencollege in het
     vergunningenregister
   Naam        d_opname
   Inhoud       De datum van opname (of weigering van opname) van een gebouw als zijnde opgericht tussen 1962 en het
             eerste gewestplan in het vergunningenregister
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Deze datum wordt automatisch ingevuld de dag dat in het veld "c_voorgp" de waarde op J of N wordt
  geplaatst of voor de dossiers waarin dit voor 1/9/2009 zou zijn gebeurd wordt de waarde op 1/9/2009 gezet.

3.3.13.6 Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied

   Naam        c_kwets
   Inhoud       Aanduiding over het al dan niet gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied
             N          Niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied
3.3.13.7 Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_aanvalrvv
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvV is onontvankelijk).

3.3.13.8 Indicatie indiener beroepschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_wberoeprvv
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             R          De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             V          Een derde gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             C          Een vergunningverlenend bestuursorgaan gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen


  Meerdere instanties kunnen in beroep gaan. Dan komt deze waarde meerdere malen voor.


3.3.13.9 Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_schorsrvv
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 68
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.13.10 Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_schorsrvv
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.13.11 Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_vernietrvv
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.13.12 Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_vernietrvv
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.13.13 Commentaar bij de beslissing (Raad voor Vergunningsbetwistingen)
  Dit veld mag altijd ingevuld worden, en niet enkel als hogerop de waarde “C” is ingevuld.

   Naam        com_beslisrvv
   Inhoud       Commentaar bij de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief veld voor vrije invoer
3.3.14 Aanvragen stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure 2009
  Type van de handeling:     ASTVER2009
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  stedenbouwkundige vergunning volgens de reguliere procedure, ingevoerd met het wijzigingsdecreet van
  2009.

  Alle velden van deze gegevensgroep moeten verplicht ingevuld worden, voor zover ze voorkomen.

3.3.14.1 Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart als “ASTVER” of “ASTVEROS”, voortgezet in deze handeling?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 69
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.3.3.14.2 Datum beveiligde zending aanvraag

   Naam        d_briefg
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.14.3 Datum ontvangst beveiligde zending door de gemeente
   Naam        d_ontvangg
   Inhoud       De datum van ontvangst van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Als een aanvraag wordt ingediend bij aangetekende brief, dan is d_briefg de datum van de poststempel en
  d_ontvangg de datum van ontvangst op de gemeente. Als de aanvraag wordt afgegeven aan het loket, dan
  zijn beide data gelijk.

3.3.14.4 Ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag
   Naam        c_volledg
   Inhoud       Aanduiding over de ontvankelijkheid en volledigheid van de ingediende aanvraag.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Het dossier is ontvankelijk en volledig.
             N          Het dossier is niet ontvankelijk of niet volledig.

3.3.14.5 Datum van de beveiligde zending die de al dan niet volledigheid aan aanvrager meedeelt
   Naam        d_volledg
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending van de gemeente omtrent de volledigheid
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.14.6 Is de medewerking van een architect verplicht?

   Naam        c_architect
   Inhoud       Is de medewerking van een architect verplicht?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Medewerking architect verplicht
             N          Medewerking architect niet verplicht


  Dit veld moet enkel worden ingevuld als op het betrokken perceel planbaten verschuldigd zijn.

3.3.14.7 Datum van beslissing omtrent aanvraag (gemeente)
   Naam        d_beslisg
   Inhoud       De datum beslissing schepencollege omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.14.8 Datum verzending van de beslissing
   Naam        d_verzendg
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing van het schepencollege.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDDVergunningenregister – Technische richtlijn                                 versie 2.01
                                                         P. 70
3.3.14.9 Tijdige beslissing
   Naam        c_tijdg
   Inhoud       Aanduiding over het tijdig nemen van de beslissing.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De beslissing was tijdig getroffen
             N          De beslissing was niet tijdig getroffen

3.3.14.10 Aard van de beslissing
   Naam        a_beslisg
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILWEIGER     De vergunning werd stilzwijgend geweigerd.3.3.14.11 Indicatie beroep bij de Deputatie
   Naam        c_beroepd
   Inhoud       Indicatie dat een beroepschrift werd ingediend bij de Deputatie
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Code        Waarde        Betekenis
             J           Er is een beroepschrift ingediend bij de Deputatie
             N           Er is geen beroepschrift ingediend bij de Deputatie


  Dossiers die in toepassing van de overgangsregeling (art 7.5.8. §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
  Ordening) voortgezet worden vanuit een andere procedure worden vanaf hier ingevuld.

3.3.14.12 Indicatie indiener beroepschrift bij de Deputatie
   Naam        c_wberoepd
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij Deputatie
             R          De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat in beroep bij Deputatie
             V          Een derde gaat in beroep bij Deputatie
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij Deputatie


  Meerdere instanties kunnen in beroep gaan. Dan komt deze waarde meerdere malen voor.

3.3.14.13 Datum beveiligde zending indiening van het beroepschrift bij de Deputatie
   Naam        d_beroepd
   Inhoud       Datum van beveiligde zending beroepsschrift bij de Deputatie.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Ingeval door meerdere betrokkenen beroepen worden ingesteld, wordt hier de datum van het laatst
  ingediende ontvankelijke beroep vermeld.

3.3.14.14 Datum beslissing omtrent aanvraag ( deputatie)
   Naam        d_beslisd
   Inhoud       De datum beslissing deputatie omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.14.15 Datum van verzending van de beslissing ( deputatie)
   Naam        d_verzendd
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing van de deputatie.

Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 71
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.14.16 Aard van de beslissing ( deputatie)
   Naam        a_beslisd
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILCOLLEG     Er werd geen tijdige beslissing genomen. De beslissing van het college blijft van kracht.
             ONONTVANK      Het beroepschrift was onontvankelijk.

3.3.14.17 Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_aanvalrvv
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvV is onontvankelijk).


  Dossiers die in toepassing van de overgangsregeling (art 7.5.8. §2 en §3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
  Ordening) voortgezet worden vanuit een andere procedure worden vanaf hier ingevuld.

3.3.14.18 Indicatie indiener beroepschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_wberoeprvv
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             R          De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             V          Een derde gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             C          Een vergunningverlenend bestuursorgaan gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen


  Meerdere instanties kunnen in beroep gaan. Dan komt deze waarde meerdere malen voor.


3.3.14.19 Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_schorsrvv
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.14.20 Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_schorsrvv
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.14.21 Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_vernietrvv
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 72
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.14.22 Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_vernietrvv
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.14.23 Commentaar bij de beslissing (Raad voor Vergunningsbetwistingen)
  Dit veld mag altijd ingevuld worden, en niet enkel als hogerop de waarde “C” is ingevuld.

   Naam        com_beslisrvv
   Inhoud       Commentaar bij de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief veld voor vrije invoer  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een
  nieuwe beslissing (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorsrvv" of de vernietiging "d_vernietrvv" later zijn dan
  de datum van de vergunning van college of deputatie


3.3.14.24 Verval vergunning
   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding over het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning vervallen
             N          Vergunning niet vervallen
             X          Verval van de vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt


  In de meeste gemeenten is het praktisch niet doenbaar om voor alle stedenbouwkundige vergunningen uit het
  verleden het al dan niet verval ervan te controleren. Controle kan wel geval per geval gebeuren wanneer
  geïnteresseerden een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. In afwachting mag de waarde X aangebracht
  worden.


3.3.14.25 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).

3.3.14.26 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat

   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 73
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.14.27 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.14.28 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.14.29 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een beslissing wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de betwiste beslissing


3.3.14.30 Aard van de aanvraag
   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             N_EEN          Nieuwbouw eengezinswoning
             N_MEER          Nieuwbouw meergezinswoning
             N_BIJ          Nieuwbouw bijgebouw
             N_INDUS         Nieuwbouw industrie, ambacht
             N_HANDEL         Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …)
             N_KANTOOR        Nieuwbouw kantoren
             N_INFRA         Nieuwbouw infrastructuren
             N_LANDTUIN        Nieuwbouw land- en tuinbouw
             N_TOERISME        Nieuwbouw toerisme en recreatie
             N_OPENBAAR        Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze
                          gebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, …)
             V_EEN          Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
             V_MEER          Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning
             V_BIJ          Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw
             V_INDUS         Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht
             V_HANDEL         Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
             V_KANTOOR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren
             V_INFRA         Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren
             V_LANDTUIN        Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw
             V_TOERISME        Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie
             V_OPENBAAR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             S_EEN          Slopen eengezinswoning
             S_MEER          Slopen meergezinswoning
             S_BIJ          Slopen bijgebouw


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 74
             S_INDUS        Slopen industrie, ambacht
             S_HANDEL        Slopen handel, horeca,
             S_KANTOOR       Slopen kantoren
             S_INFRA        Slopen infrastructuren
             S_LANDTUIN       Slopen land- en tuinbouw
             S_TOERISME       Slopen toerisme en recreatie
             S_OPENBAAR       Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             ONTBOSSEN       Ontbossen
             VELHOOGST       Vellen hoogstammige bomen
             WIJZRELIEF       Reliëfwijziging
             OPSLAFVAL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of
                         afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval
             PARKING        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor parkeren van voertuigen, wagens
                         of aanhangwagens
             GRONDPUBL       Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor plaatsen van 1 of meer
                         verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk publicitaire
                         doeleinden worden gebruikt.
             WIJZAANTAL       Wijzigen aantal woongelegenheden bestemd voor de huisvesting van een gezin of
                         een alleenstaande
             PUBLICIT        Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen.
             ANDER         Andere.


  Vraag: Als hetzelfde dossier over meerdere zaken gaat, bvb een reliëfwijziging en een nieuwbouw, wat moet
  men dan noteren.
  Antwoord: Het veld ‘Aard van de aanvraag’ mag meerdere keren voorkomen binnen 1 dossier.

3.3.14.31 Aantal fases in de vergunning

   Naam        fase
   Inhoud       Geeft het aantal fases in de vergunning aan
   Type        Getal – 2 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       XX


  Doorgaans staat deze waarde op 01.


3.3.14.32 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
3.3.15 Aanvragen stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure 2009
  Type van de handeling:     ASTVEROI2009
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  stedenbouwkundige vergunning volgens de bijzondere procedure, ingevoerd met het wijzigingsdecreet van
  2009.

  Alle velden van deze gegevensgroep moeten verplicht ingevuld worden, voor zover ze voorkomen.

3.3.15.1 Procedure voortgezet uit ASTVEROI

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart als “ASTVEROI”, voortgezet in deze handeling?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 75
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.3.3.15.2 Datum beveiligde zending aanvraag

   Naam        d_brief
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.15.3 Datum ontvangst beveiligde zending
   Naam        d_ontvang
   Inhoud       De datum van ontvangst van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Als een aanvraag wordt ingediend bij aangetekende brief, dan is d_brief de datum van de poststempel en
  d_ontvang de datum van ontvangst op de gemeente. Als de aanvraag wordt afgegeven aan het loket, zijn
  beide data gelijk.

3.3.15.4 Volledigheid van de aanvraag
   Naam        c_volled
   Inhoud       Aanduiding over de volledigheid van de ingediende aanvraag.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Het dossier is volledig.
             N          Het dossier is niet volledig.

3.3.15.5 Datum van de beveiligde zending die de al dan niet volledigheid aan aanvrager meedeelt
   Naam        d_volled
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending omtrent de volledigheid
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.15.6 Is de medewerking van een architect verplicht?

   Naam        c_architect
   Inhoud       Is de medewerking van een architect verplicht?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Medewerking architect verplicht
             N          Medewerking architect niet verplicht


  Dit veld moet enkel worden ingevuld als op het betrokken perceel planbaten verschuldigd zijn.

3.3.15.7 Instantie


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 76
   Naam        instantie
   Inhoud       De instantie die de beslissing neemt.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             AMBTENAAR        De beslissing werd genomen door de ambtenaar
             MINISTER         De beslissing werd genomen door de minister
             VLREGERING        De beslissing werd genomen door de Vlaamse Regering3.3.15.8 Datum van beslissing omtrent aanvraag
   Naam        d_beslis
   Inhoud       De datum beslissing omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.15.9 Datum verzending van de beslissing
   Naam        d_verzendg
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.15.10 Tijdige beslissing
   Naam        c_tijd
   Inhoud       Aanduiding over het tijdig nemen van de beslissing.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De beslissing was tijdig getroffen
             N          De beslissing was niet tijdig getroffen

3.3.15.11 Aard van de beslissing
   Naam        a_beslis
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILWEIGER     De vergunning werd stilzwijgend afgewezen.

3.3.15.12 Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_aanvalrvv
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvV is onontvankelijk).

3.3.15.13 Indicatie indiener beroepschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_wberoeprvv
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             R          De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             V          Een derde gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             C          Een vergunningverlenend bestuursorgaan gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen


  Meerdere instanties kunnen in beroep gaan. Dan komt deze waarde meerdere malen voor.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 77
3.3.15.14 Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_schorsrvv
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.15.15 Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_schorsrvv
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.15.16 Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_vernietrvv
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.15.17 Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_vernietrvv
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.15.18 Commentaar bij de beslissing (Raad voor Vergunningsbetwistingen)
  Dit veld mag altijd ingevuld worden, en niet enkel als hogerop de waarde “C” is ingevuld.

   Naam        com_beslisrvv
   Inhoud       Commentaar bij de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief veld voor vrije invoer  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een
  nieuwe beslissing (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorsrvv" of de vernietiging "d_vernietrvv" later zijn dan
  de datum van de vergunning van college of deputatie


3.3.15.19 Verval vergunning
   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding over het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning vervallen
             N          Vergunning niet vervallen
             X          Verval van de vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 78
  In de meeste gemeenten is het praktisch niet doenbaar om voor alle stedenbouwkundige vergunningen uit het
  verleden het al dan niet verval ervan te controleren. Controle kan wel geval per geval gebeuren wanneer
  geïnteresseerden een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. In afwachting mag de waarde X aangebracht
  worden.


3.3.15.20 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).

3.3.15.21 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat

   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.15.22 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.15.23 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.15.24 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een beslissing wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de betwiste beslissing


3.3.15.25 Aard van de aanvraag
   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 79
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             N_EEN          Nieuwbouw eengezinswoning
             N_MEER          Nieuwbouw meergezinswoning
             N_BIJ          Nieuwbouw bijgebouw
             N_INDUS         Nieuwbouw industrie, ambacht
             N_HANDEL         Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …)
             N_KANTOOR        Nieuwbouw kantoren
             N_INFRA         Nieuwbouw infrastructuren
             N_LANDTUIN        Nieuwbouw land- en tuinbouw
             N_TOERISME        Nieuwbouw toerisme en recreatie
             N_OPENBAAR        Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze
                          gebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, …)
             V_EEN          Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
             V_MEER          Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning
             V_BIJ          Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw
             V_INDUS         Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht
             V_HANDEL         Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
             V_KANTOOR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren
             V_INFRA         Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren
             V_LANDTUIN        Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw
             V_TOERISME        Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie
             V_OPENBAAR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             S_EEN          Slopen eengezinswoning
             S_MEER          Slopen meergezinswoning
             S_BIJ          Slopen bijgebouw
             S_INDUS         Slopen industrie, ambacht
             S_HANDEL         Slopen handel, horeca,
             S_KANTOOR        Slopen kantoren
             S_INFRA         Slopen infrastructuren
             S_LANDTUIN        Slopen land- en tuinbouw
             S_TOERISME        Slopen toerisme en recreatie
             S_OPENBAAR        Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             ONTBOSSEN        Ontbossen
             VELHOOGST        Vellen hoogstammige bomen
             WIJZRELIEF        Reliëfwijziging
             OPSLAFVAL        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of
                          afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval
             PARKING         Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor parkeren van voertuigen, wagens
                          of aanhangwagens
             GRONDPUBL        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor plaatsen van 1 of meer
                          verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk publicitaire
                          doeleinden worden gebruikt.
             WIJZAANTAL        Wijzigen aantal woongelegenheden bestemd voor de huisvesting van een gezin of
                          een alleenstaande
             PUBLICIT         Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen.
             ANDER          Andere.


  Vraag: Als hetzelfde dossier over meerdere zaken gaat, bvb een reliëfwijziging en een nieuwbouw, wat moet
  men dan noteren.
  Antwoord: Het veld ‘Aard van de aanvraag’ mag meerdere keren voorkomen binnen 1 dossier.

3.3.15.26 Aantal fases in de vergunning

   Naam        fase
   Inhoud       Geeft het aantal fases in de vergunning aan
   Type        Getal – 2 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       XX


  Doorgaans staat deze waarde op 01.3.3.15.27 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 80
   Formaat       JJJJMMDD
3.3.16 Aanvragen verkavelingsvergunning reguliere procedure 2009
  Type van de handeling:     AVKAV2009
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  verkavelingsvergunning volgens de reguliere procedure, ingevoerd met het wijzigingsdecreet van 2009.

  Alle velden van deze gegevensgroep moeten verplicht ingevuld worden, voor zover ze voorkomen.

3.3.16.1 Procedure voortgezet uit AVKAV of AVKAVOS

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart als “AVKAV” of “AVKAVOS”, voortgezet in deze handeling?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.3.3.16.2 Datum beveiligde zending aanvraag

   Naam        d_briefg
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.3 Datum ontvangst beveiligde zending door de gemeente
   Naam        d_ontvangg
   Inhoud       De datum van ontvangst van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Als een aanvraag wordt ingediend bij aangetekende brief, dan is d_briefg de datum van de poststempel en
  d_ontvangg de datum van ontvangst op de gemeente. Als de aanvraag wordt afgegeven aan het loket, dan
  zijn beide data gelijk.

3.3.16.4 Volledigheid van de aanvraag
   Naam        c_volledg
   Inhoud       Aanduiding over de volledigheid van de ingediende aanvraag.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Het dossier is volledig.
             N          Het dossier is niet volledig.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 81
3.3.16.5 Datum van de beveiligde zending die de al dan niet volledigheid aan aanvrager meedeelt
   Naam        d_volledg
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending van de gemeente omtrent de volledigheid
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.6 Datum van beslissing omtrent aanvraag (gemeente)
   Naam        d_beslisg
   Inhoud       De datum beslissing schepencollege omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.7 Datum verzending van de beslissing
   Naam        d_verzendg
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing van het schepencollege.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.8 Tijdige beslissing
   Naam        c_tijdg
   Inhoud       Aanduiding over het tijdig nemen van de beslissing.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De beslissing was tijdig getroffen
             N          De beslissing was niet tijdig getroffen

3.3.16.9 Aard van de beslissing
   Naam        a_beslisg
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILWEIGER     De vergunning werd stilzwijgend geweigerd.3.3.16.10 Indicatie beroep bij de Deputatie
   Naam        c_beroepd
   Inhoud       Indicatie dat een beroepschrift werd ingediend bij de Deputatie
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Code        Waarde        Betekenis
             J           Er is een beroepschrift ingediend bij de Deputatie
             N           Er is geen beroepschrift ingediend bij de Deputatie


  Dossiers die in toepassing van de overgangsregeling (art 7.5.8. §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
  Ordening) voortgezet worden vanuit een andere procedure worden vanaf hier ingevuld.


3.3.16.11 Indicatie indiener beroepschrift bij de Deputatie
   Naam        c_wberoepd
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij Deputatie
             R          De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat in beroep bij Deputatie
             V          Een derde gaat in beroep bij Deputatie
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij Deputatie


  Meerdere instanties kunnen in beroep gaan. Dan komt deze waarde meerdere malen voor.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                       versie 2.01
                                                               P. 82
3.3.16.12 Datum beveiligde zending indiening van het beroepschrift bij de Deputatie
   Naam        d_beroepd
   Inhoud       Datum van beveiligde zending beroepsschrift bij de Deputatie.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Ingeval door meerdere betrokkenen beroepen worden ingesteld, wordt hier de datum van het laatst
  ingediende ontvankelijke beroep vermeld.

3.3.16.13 Datum beslissing omtrent aanvraag ( deputatie)
   Naam        d_beslisd
   Inhoud       De datum beslissing deputatie omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.16.14 Datum van verzending van de beslissing ( deputatie)
   Naam        d_verzendd
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing van de deputatie.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.15 Aard van de beslissing ( deputatie)
   Naam        a_beslisd
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILCOLLEG     Er werd geen tijdige beslissing genomen. De beslissing van het college blijft van kracht.
             ONONTVANK      Het beroepschrift was onontvankelijk.

3.3.16.16 Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_aanvalrvv
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvV is onontvankelijk).


  Dossiers die in toepassing van de overgangsregeling (art 7.5.8. §2 en §3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
  Ordening) voortgezet worden vanuit een andere procedure worden vanaf hier ingevuld.

3.3.16.17 Indicatie indiener beroepschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_wberoeprvv
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             R          De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             V          Een derde gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             C          Een vergunningverlenend bestuursorgaan gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen


  Meerdere instanties kunnen in beroep gaan. Dan komt deze waarde meerdere malen voor.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 83
3.3.16.18 Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_schorsrvv
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.16.19 Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_schorsrvv
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.20 Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_vernietrvv
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.16.21 Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_vernietrvv
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.22 Commentaar bij de beslissing (Raad voor Vergunningsbetwistingen)
  Dit veld mag altijd ingevuld worden, en niet enkel als hogerop de waarde “C” is ingevuld.

   Naam        com_beslisrvv
   Inhoud       Commentaar bij de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief veld voor vrije invoer  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een
  nieuwe beslissing (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorsrvv" of de vernietiging "d_vernietrvv" later zijn dan
  de datum van de vergunning van college of deputatie


3.3.16.23 Verval vergunning
   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding over het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning vervallen
             N          Vergunning niet vervallen
             V          Er is verzaakt aan de verkavelingsvergunning (artikel 4.6.8., §1, tweede lid van de
                       Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             P          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door een plan (BPA of
                       RUP)


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 84
             F          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door een plan (BPA of
                       RUP)
             C          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             W          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             X          Verval van de vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt
             D          Deels vervallen, deels niet vervallen  Het kan interessant zijn om dit veld niet te gebruiken, maar het al dan niet verval van de verkaveling kavel
  per kavel in te geven in de aparte gegevensgroep "kavels".

  Het al dan niet verval van verkavelingen is iets wat in de tijd wijzigt: bij verkavelingen zonder wegenaanleg
  bijvoorbeeld moet na 5 jaar 1/3 van de kavels vervreemd zijn en na 10 jaar 2/3. Dit kan soms beter ad hoc
  gecontroleerd worden (naar aanleiding van aanvragen van notarissen, geïnteresseerde kopers, verkopers,
  makelaars, etc.). In afwachting kan de waarde X aangebracht worden.

  Als men aanduidt dat een verkaveling niet vervallen is ("N"), dan moet men steeds in veld "rednverval" de
  reden ingeven.

3.3.16.24 Datum verval van de vergunning

   Naam        d_verval
   Inhoud       Datum waarop de vergunning voor deze verkaveling vervallen is.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.16.25 Reden niet-verval

   Naam        rednverval
   Inhoud       Reden van niet-verval verkaveling.
   Type        Tekst – 255 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Opmerking      In dit veld is vrije tekst ingave mogelijk.
3.3.16.26 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).

3.3.16.27 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat

   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.16.28 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 85
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.29 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.16.30 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een beslissing wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de betwiste beslissing


3.3.16.31 Aard van de aanvraag
   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             NIEUW          Aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)
             WIJZIG          Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling (wonen of industrie)
             NIEUWWE         Aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor een weekend-verblijfpark
             WIJZIGWE         Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling voor een weekend-
                          verblijfpark

3.3.16.32 Aantal fases in de vergunning

   Naam        fase
   Inhoud       Geeft het aantal fases in de vergunning aan
   Type        Getal – 2 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       XX


  Doorgaans staat deze waarde op 01.


3.3.16.33 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.16.34 Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager of alle eigenaars
   Naam        d_verzak
   Inhoud       De datum van de eventuele verzaking aan de vergunning door de aanvrager of alle eigenaars.
   Type        Datum – 8 karakters


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 86
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: wat is dit?
  Antwoord: de aanvrager of alle eigenaars kunnen ervoor kiezen om te verzaken aan de verkaveling
  Vanaf 1/9/2009 kan zelfs verzaakt worden aan volledige verkavelingen die al in uitvoering zijn, mits akkoord
  van alle eigenaars.


3.3.17 Aanvragen verkavelingsvergunning bijzondere procedure 2009
  Type van de handeling:     AVKAVOI2009
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  verkavelingsvergunning volgens de bijzondere procedure, ingevoerd met het wijzigingsdecreet van 2009.

  Alle velden van deze gegevensgroep moeten verplicht ingevuld worden, voor zover ze voorkomen.

3.3.17.1 Procedure voortgezet uit AVKAVOI

   Naam        voortgezet
   Inhoud       Wordt de procedure, gestart als “AVKAVOI”, voortgezet in deze handeling?
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Procedure na 1 september 2009 voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging van
                       2009
             N          Procedure na 1 september 2009 niet voortgezet zoals voorzien in de decreetswijziging
                       van 2009
             X          Zal later ingevuld worden  Vraag: Wat is dit?
  Antwoord: Het wijzigingsdecreet van 2009 voorziet dat procedures die tevoren waren gestart, kunnen
  voortgezet worden volgens de procedure van het wijzigingsdecreet. Het decreetsartikel wordt achteraan in
  bijlage vermeld. Dergelijk dossier wordt dus twee keer in het vergunningenregister opgenomen. Een eerste
  keer onder de oude procedure, ingevuld tot op het moment dat de oude procedure gevolgd wordt, en een
  tweede keer volgens de procedure van 2009, vanaf het moment dat die procedure gevolgd wordt (dus
  bijvoorbeeld vanaf het beroep bij de deputatie of het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). De
  koppeling van beide dossiers kan gebeuren door ze in 1 stamdossier onder te brengen.
3.3.17.2 Datum beveiligde zending aanvraag

   Naam        d_brief
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.17.3 Datum ontvangst beveiligde zending
   Naam        d_ontvang
   Inhoud       De datum van ontvangst van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Als een aanvraag wordt ingediend bij aangetekende brief, dan is d_brief de datum van de poststempel en
  d_ontvang de datum van ontvangst op de gemeente. Als de aanvraag wordt afgegeven aan het loket, zijn
  beide data gelijk.

3.3.17.4 Volledigheid van de aanvraag
   Naam        c_volled
   Inhoud       Aanduiding over de volledigheid van de ingediende aanvraag.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 87
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Het dossier is volledig.
             N          Het dossier is niet volledig.

3.3.17.5 Datum van de beveiligde zending die de al dan niet volledigheid aan aanvrager meedeelt
   Naam        d_volled
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending omtrent de volledigheid
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.17.6 Instantie

   Naam        instantie
   Inhoud       De instantie die de beslissing neemt.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             AMBTENAAR        De beslissing werd genomen door de ambtenaar
             MINISTER         De beslissing werd genomen door de minister
             VLREGERING        De beslissing werd genomen door de Vlaamse Regering3.3.17.7 Datum van beslissing omtrent aanvraag
   Naam        d_beslis
   Inhoud       De datum beslissing omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.17.8 Datum verzending van de beslissing
   Naam        d_verzendg
   Inhoud       De datum van verzending van de beslissing
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.17.9 Tijdige beslissing
   Naam        c_tijd
   Inhoud       Aanduiding over het tijdig nemen van de beslissing.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          De beslissing was tijdig getroffen
             N          De beslissing was niet tijdig getroffen

3.3.17.10 Aard van de beslissing
   Naam        a_beslis
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             VERGUNNING     De vergunning werd verleend.
             WEIGERING      De vergunning werd geweigerd.
             STILWEIGER     De vergunning werd stilzwijgend afgewezen.

3.3.17.11 Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_aanvalrvv
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvV is onontvankelijk).
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 88
3.3.17.12 Indicatie indiener beroepschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        c_wberoeprvv
   Inhoud       Aanduiding wie beroepschrift heeft ingediend.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             A          De aanvrager gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             R          De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             V          Een derde gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
             C          Een vergunningverlenend bestuursorgaan gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen
             B          Een adviesverlenende instantie gaat in beroep bij de Raad voor
                       Vergunningsbetwistingen


  Meerdere instanties kunnen in beroep gaan. Dan komt deze waarde meerdere malen voor.


3.3.17.13 Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_schorsrvv
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.17.14 Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_schorsrvv
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.17.15 Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

   Naam        c_vernietrvv
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.17.16 Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Naam        d_vernietrvv
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.17.17 Commentaar bij de beslissing (Raad voor Vergunningsbetwistingen)
  Dit veld mag altijd ingevuld worden, en niet enkel als hogerop de waarde “C” is ingevuld.

   Naam        com_beslisrvv
   Inhoud       Commentaar bij de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief veld voor vrije invoer  Vraag: stel een vergunning wordt geschorst of vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een
  nieuwe beslissing (vergunning of weigering) wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)Vergunningenregister – Technische richtlijn                                      versie 2.01
                                                              P. 89
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorsrvv" of de vernietiging "d_vernietrvv" later zijn dan
  de datum van de vergunning van college of deputatie3.3.17.18 Verval vergunning
   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding over het vervallen zijn van de vergunning.
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Vergunning vervallen
             N          Vergunning niet vervallen
             V          Er is verzaakt aan de verkavelingsvergunning (artikel 4.6.8., §1, tweede lid van de
                       Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             P          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door een plan (BPA of
                       RUP)
             F          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door een plan (BPA of
                       RUP)
             C          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             W          De verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk opgeheven door het college (artikel
                       4.6.6. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
             X          Verval van de vergunning zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt
             D          Deels vervallen, deels niet vervallen  Het kan interessant zijn om dit veld niet te gebruiken, maar het al dan niet verval van de verkaveling kavel
  per kavel in te geven in de aparte gegevensgroep "kavels".

  Het al dan niet verval van verkavelingen is iets wat in de tijd wijzigt: bij verkavelingen zonder wegenaanleg
  bijvoorbeeld moet na 5 jaar 1/3 van de kavels vervreemd zijn en na 10 jaar 2/3. Dit kan soms beter ad hoc
  gecontroleerd worden (naar aanleiding van aanvragen van notarissen, geïnteresseerde kopers, verkopers,
  makelaars, etc.). In afwachting kan de waarde X aangebracht worden.

  Als men aanduidt dat een verkaveling niet vervallen is ("N"), dan moet men steeds in veld "rednverval" de
  reden ingeven.

3.3.17.19 Datum verval van de vergunning

   Naam        d_verval
   Inhoud       Datum waarop de vergunning voor deze verkaveling vervallen is.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.17.20 Reden niet-verval

   Naam        rednverval
   Inhoud       Reden van niet-verval verkaveling.
   Type        Tekst – 255 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Opmerking      In dit veld is vrije tekst ingave mogelijk.

3.3.17.21 Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Naam        c_aanvals
   Inhoud       Beslissing aangevallen bij de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing aangevallen
             N          Beslissing niet aangevallen (of het beroep bij de RvS is onontvankelijk).Vergunningenregister – Technische richtlijn                                         versie 2.01
                                                                 P. 90
3.3.17.22 Beslissing geschorst door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat

   Naam        c_schorss
   Inhoud       Beslissing geschorst door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing geschorst
             N          Beslissing niet geschorst

3.3.17.23 Datum schorsingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_schorss
   Inhoud       Datum schorsingsarrest van de Raad van State.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.17.24 Beslissing vernietigd door de Raad van State
  Dit veld wordt enkel ingevuld indien "c_aanvals" op "J" staat


   Naam        c_verniets
   Inhoud       Beslissing vernietigd door de Raad van State
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Beslissing vernietigd
             N          Beslissing niet vernietigd

3.3.17.25 Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Naam        d_verniets
   Inhoud       Datum vernietigingsarrest van de Raad van State
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: stel een beslissing wordt geschorst of vernietigd door de Raad van State en een nieuwe beslissing
  wordt getroffen. Hoe wordt dit ingevoerd?
  Antwoord: er zijn twee mogelijkheden, waartussen u moet kiezen:
  1. ofwel maakt u voor de nieuwe beslissing een tweede dossier aan (met hetzelfde ontvangstbewijs)
  2. ofwel schrapt u de gegevens van de eerste geschorste of vernietigde beslissing EN van de schorsing en vult
  u enkel de gegevens van de tweede beslissing in.
  In ieder geval moet de datum van de schorsing "d_schorss" of de vernietiging "d_verniets" later zijn dan de
  datum van de betwiste beslissing


3.3.17.26 Aard van de aanvraag
   Naam        a_aanvraag
   Inhoud       De aard van de aanvraag.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             NIEUW          Aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)
             WIJZIG          Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling (wonen of industrie)
             NIEUWWE         Aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor een weekend-verblijfpark
             WIJZIGWE         Aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling voor een weekend-
                          verblijfpark
             HERZIENG         Aanvraag voor de gehele of gedeeltelijke herziening van een vergunde verkaveling
                          op initiatief van de gemeente (art. 4.6.6. Codex)
             OPHEFG          Aanvraag voor de gehele of gedeeltelijke opheffing van een vergunde verkaveling
                          op initiatief van de gemeente (art. 4.6.6. Codex)3.3.17.27 Aantal fases in de vergunning


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 91
   Naam        fase
   Inhoud       Geeft het aantal fases in de vergunning aan
   Type        Getal – 2 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       XX


  Doorgaans staat deze waarde op 01.


3.3.17.28 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager
   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.17.29 Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager of alle eigenaars
   Naam        d_verzak
   Inhoud       De datum van de eventuele verzaking aan de vergunning door de aanvrager of alle eigenaars.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Vraag: wat is dit?
  Antwoord: de aanvrager of alle eigenaars kunnen ervoor kiezen om te verzaken aan de verkaveling.
  Vanaf 1/9/2009 kan zelfs verzaakt worden aan volledige verkavelingen die al in uitvoering zijn, mits akkoord
  van alle eigenaars.


3.3.18 Meldingen procedure 2009
  Type van de handeling:     MELDING2009
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake meldingen, ingevoerd met het
  wijzigingsdecreet van 2009.

  Alle velden van deze gegevensgroep moeten verplicht ingevuld worden, voor zover ze voorkomen.


3.3.18.1 Datum beveiligde zending melding

   Naam        d_briefg
   Inhoud       De datum van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.18.2 Datum ontvangst beveiligde zending door de gemeente
   Naam        d_ontvangg
   Inhoud       De datum van ontvangst van de beveiligde zending
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD


  Als een melding wordt ingediend bij aangetekende brief, dan is d_briefg de datum van de poststempel en
  d_ontvangg de datum van ontvangst op de gemeente. Als de aanvraag wordt afgegeven aan het loket, dan
  zijn beide data gelijk.

3.3.18.3 Datum van de aktename door het college
   Naam        d_akte
   Inhoud       De datum van de aktename door het schepencollege van de melding
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDDVergunningenregister – Technische richtlijn                                      versie 2.01
                                                              P. 92
3.3.18.4 Commentaar bij de melding
   Naam        com_melding
   Inhoud       Commentaar bij de melding
   Type        Tekst – 255 karakters
   Conditie      Facultatief veld voor vrije invoer
   Voorbeeld      Op X/X:2010 brief verzonden dat de handelingen niet onder de meldingsplicht vallen, maar
             vergunningsplichtig zijn.3.3.18.5 Verval melding
   Naam        c_verval
   Inhoud       Aanduiding over het vervallen zijn van de melding
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde       Betekenis
             J          Melding vervallen
             N          Melding niet vervallen
             X          Verval van de melding zal onderzocht worden als hierom verzocht wordt


  In de meeste gemeenten is het praktisch niet doenbaar om voor alle meldingen het al dan niet verval ervan te
  controleren. Controle kan wel geval per geval gebeuren wanneer geïnteresseerden een stedenbouwkundig
  uittreksel aanvragen. In afwachting mag de waarde X aangebracht worden.


3.3.18.6 Aard van de melding
   Naam        a_melding
   Inhoud       De aard van de melding
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             N_EEN          Nieuwbouw eengezinswoning
             N_MEER          Nieuwbouw meergezinswoning
             N_BIJ          Nieuwbouw bijgebouw
             N_INDUS         Nieuwbouw industrie, ambacht
             N_HANDEL         Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …)
             N_KANTOOR        Nieuwbouw kantoren
             N_INFRA         Nieuwbouw infrastructuren
             N_LANDTUIN        Nieuwbouw land- en tuinbouw
             N_TOERISME        Nieuwbouw toerisme en recreatie
             N_OPENBAAR        Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze
                          gebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, …)
             V_EEN          Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
             V_MEER          Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning
             V_BIJ          Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw
             V_INDUS         Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht
             V_HANDEL         Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
             V_KANTOOR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren
             V_INFRA         Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren
             V_LANDTUIN        Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw
             V_TOERISME        Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie
             V_OPENBAAR        Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             S_EEN          Slopen eengezinswoning
             S_MEER          Slopen meergezinswoning
             S_BIJ          Slopen bijgebouw
             S_INDUS         Slopen industrie, ambacht
             S_HANDEL         Slopen handel, horeca,
             S_KANTOOR        Slopen kantoren
             S_INFRA         Slopen infrastructuren
             S_LANDTUIN        Slopen land- en tuinbouw
             S_TOERISME        Slopen toerisme en recreatie
             S_OPENBAAR        Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
             ONTBOSSEN        Ontbossen
             VELHOOGST        Vellen hoogstammige bomen
             WIJZRELIEF        Reliëfwijziging
             OPSLAFVAL        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of
                          afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval
             PARKING         Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor parkeren van voertuigen, wagens
                          of aanhangwagens


Vergunningenregister – Technische richtlijn                                        versie 2.01
                                                                P. 93
             GRONDPUBL        Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor plaatsen van 1 of meer
                         verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk publicitaire
                         doeleinden worden gebruikt.
             WIJZAANTAL       Wijzigen aantal woongelegenheden bestemd voor de huisvesting van een gezin of
                         een alleenstaande
             PUBLICIT        Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen.
             ANDER          Andere.


  Vraag: Als hetzelfde dossier over meerdere zaken gaat, bvb een reliëfwijziging en een nieuwbouw, wat moet
  men dan noteren.
  Antwoord: Het veld ‘Aard van de melding’ mag meerdere keren voorkomen binnen 1 dossier.3.3.19 Aanvragen planologische attesten systeem 2009
  Type van de handeling:      APLATT2009
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake een aanvraag voor een
  planologisch attest in toepassing van het artikel 4.4.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening .
  Opmerkingen:

  Moet volledig ingevoerd worden.


3.3.19.1 Bevoegde overheid
   Naam        overheid
   Inhoud       De overheid die beslist over de aanvraag.
   Type        Tekst - 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde
             GEMEENTE
             PROVINCIE
             VLAAMS GEWEST3.3.19.2 Datum beslissing over het attest
   Naam        d_beslis
   Inhoud       De datum van beslissing omtrent de aanvraag.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD3.3.19.3 Aard beslissing
   Naam        a_beslis
   Inhoud       Aard van de beslissing.
   Type        Tekst – 10 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             POSRUP          Het bedrijf kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is. Voor het
                          gebied waarop het attest betrekking heeft wordt een wijziging van de ruimtelijke
                          uitvoeringsplannen opgestart
             POSOK          Het bedrijf kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is. Voor het
                          gebied waarop het attest betrekking heeft wordt geen wijziging van de ruimtelijke
                          uitvoeringsplannen opgestart
             NEG           Het bedrijf kan niet behouden worden op de plaats waar het gevestigd is.

3.3.19.4 Beroep ingediend bij de Vlaamse regering

   Naam        c_beroepr
   Inhoud       Aanduiding inzake het in beroep gaan bij de Vlaamse regering (of minister).
   Type        Code – 1 karakter
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Code        Waarde          Betekenis
             J            Er werd beroep aangetekend bij de Vlaamse regering.
             N            Er werd geen beroep aangetekend bij de Vlaamse regering.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                                          versie 2.01
                                                                  P. 94
3.3.19.5 Datum van de beslissing van de Vlaamse regering

   Naam        d_beslisr
   Inhoud       De datum van de beslissing van de Vlaamse regering (of minister).
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.19.6 Aard van de beslissing van de Vlaamse regering

   Naam        a_beslisr
   Inhoud       Het resultaat van de beslissing van de Vlaamse regering.
   Type        Tekst – 255 karakters vrije invoer
   Conditie      Ingevuld in voorkomend geval.3.3.19.7 Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager

   Naam        d_intreka
   Inhoud       De datum van de eventuele intrekking van de aanvraag door de aanvrager.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
3.3.20 Woonrecht procedure 2009
  Type van de handeling:     WOON2009
  Inhoud: bevat alle voor het vergunningenregister relevante gegevens inzake het woonrecht, ingevoerd met het
  wijzigingsdecreet van 2009.

  Alle velden van deze gegevensgroep moeten verplicht ingevuld worden, voor zover ze voorkomen.3.3.20.1 Datum van het declaratief attest inzake het woonrecht
   Naam        d_attest
   Inhoud       De datum van het declaratief attest inzake het woonrecht
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.20.2 Datum van het verval van het woonrecht
   Naam        d_verval
   Inhoud       De datum van het verval van het woonrecht
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD

3.3.20.3 Naam

   Naam        naam
   Inhoud       De naam van de persoon.
   Type        Tekst – 80 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen, indien van toepassing.
   Voorbeeld      Janssens

3.3.20.4 Voornaam

   Naam        voornaam
   Inhoud       De voornaam van de persoon.
   Type        Tekst – 32 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Voorbeeld      JanVergunningenregister – Technische richtlijn                              versie 2.01
                                                      P. 95
3.3.20.5 Geboortedatum
   Naam        d_naam
   Inhoud       De geboortedatum van de houder van het woonrecht
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Optioneel, ingevuld in voorkomend geval.
   Formaat       JJJJMMDD
4 SPECIFICATIES MBT HET OVERMAKEN VAN HET
  VERGUNNINGENREGISTER

4.1 ALGEMEEN
  De gemeente moet in staat zijn om zowel het volledige vergunningenregister over te maken als een subset
  bestaande uit alle dossiers die gewijzigd werden gedurende een periode gelegen tussen 2 datums. Van een
  gewijzigd dossier wordt telkens alle gegevens doorgestuurd.

  Voor coördinaten worden volgende afspraken gemaakt: er wordt een punt gebruikt als decimaal teken en
  voor de duizendtallen wordt er geen scheidingsteken gebruikt.

  Het vergunningenregister wordt overgemaakt via een uitwisselingsbestand. Als inwendige structuur van het
  uitwisselingsbestand wordt XML gebruikt. XML is een uitwisselingsformaat waarbij de inhoud van elk veld
  tussen verschillende ‘tags’ geplaatst wordt; de inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de
  veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.

  Algemene specificaties en bijkomende informatie over XML zijn terug te vinden op het internet :
   http://www.w3.org/XML/
   http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210


4.2 INHOUD VAN HET UITWISSELINGSBESTAND
  Het uitwisselingsbestand is een ASCII-tekstbestand met de gegevens gestructureerd volgens de XML-
  standaard.

  Vraag: Moeten we enkel de datafile (ASCII) in XML-structuur doosturen en geen DTD-file?
  Antwoord: Inderdaad.

  De te gebruiken tekenset is tekenset 850 Meertalig (Latijns 1).

  Vraag: Wat wordt hier juist bedoeld? Wij werken momenteel bij opstart PC met codepage = 850 en voor de
  connectie met Oracle met ISO-8859-P1? Is dat ok?
  Antwoord : de te gebruiken encoding is ISO Latin-1 (ISO-8859-1)

  De eerste lijn van het XML-bestand vermeld de XML-versie en de gebruikte encoding.
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

  Groepsnamen worden in hoofdletters weergegeven, veldnamen in kleine letters.

  In een gegevensgroep worden telkens alle gebruikte velden meegestuurd.

  Gegegevensgroepen die niet gebruikt worden dienen niet meegestuurd te worden. Velden die niet ingevuld
  zijn dienen niet meegestuurd te worden.


Vergunningenregister – Technische richtlijn                              versie 2.01
                                                      P. 96
  Vraag: Mag het geheel gezipt worden?
  Antwoord: Ja.


4.3 SYNTAX
  De syntax van de XML-structuur wordt hieronder niveau-gewijs beschreven.
  Structuren tussen [ ] zijn optioneel, structuren gevolgd door * kunnen 1 of meerdere keren
  voorkomen.

  Om de leesbaarheid van onderstaande tekst te verhogen is gebruik gemaakt van tekstinsprongen. Deze
  insprongen zijn niet verplicht bij het opmaken van het uitwisselingsbestand.


4.3.1 Niveau ‘REGISTER’
  <REGISTER>
    <GEMEENTE>...</GEMEENTE>
    [<STAMDOSSIER>...</STAMDOSSIER>]*
    <DOSSIER>...</DOSSIER>
    [<DOSSIER>...</DOSSIER>]*
  </REGISTER>

4.3.1.1 Niveau ‘GEMEENTE’
  De groep ‘GEMEENTE’ moet (en mag maar) 1 keer voorkomen in de groep ‘REGISTER’.

  <GEMEENTE>
    <niscode>...</niscode>
    <d_van>...</d_van>
    <d_tot>...</d_tot>
  </GEMEENTE>

  Volgende velden komen voor in de groep ‘GEMEENTE’:

4.3.1.1.1   NIS-code
   Naam        niscode
   Inhoud       De NIS-code van de gemeente die eigenaar is van het doorgestuurde register.
   Type        Numeriek (Positief natuurlijk getal)
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Voorbeeld      399994.3.1.1.2   Datum begin gewijzigde gegevens
   Naam        d_van
   Inhoud       De datum waarna de gegevens gewijzigd werden die doorgestuurd worden in dit register.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Formaat       JJJJMMDD4.3.1.1.3   Datum einde gewijzigde gegevens
   Naam        d_tot
   Inhoud       De datum waarvoor de gegevens gewijzigd werden die doorgestuurd worden in dit register.
   Type        Datum – 8 karakters
   Conditie      Verplicht in te vullen.
   Formaat       JJJJMMDD

  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.
  Dus bijvoorbeeld:
  <GEMEENTE>
     <niscode>39999</niscode>
     <d_van>19990101</d_van>
     <d_tot>20000101</d_tot>
  </GEMEENTE>

Vergunningenregister – Technische richtlijn                                     versie 2.01
                                                             P. 97
4.3.1.2 Niveau ‘STAMDOSSIER’
  De groep ‘'STAMDOSSIER’ kan 0, 1 of meer keer voorkomen in de groep ‘REGISTER’.

  <STAMDOSSIER>
    <stam_id>...</stam_id>
    <titel>...</titel>
  </STAMDOSSIER>

  De velden die kunnen voorkomen in de groep ‘STAMDOSSIER’ worden beschreven in 3.1.1.
  De inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd
  worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.
  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.
  Dus bijvoorbeeld:
  <STAMDOSSIER>
     <stam_id>31678_2000_1</stam_id>
     <titel>De Haard</titel>
  </STAMDOSSIER>


4.3.1.3 Niveau ‘DOSSIER’
  De groep ‘DOSSIER’ kan 1 of meer keer (dus minstens 1 keer!) voorkomen in de groep ‘REGISTER’.

  <DOSSIER>
    <IDENTIFICATIE>...</IDENTIFICATIE>
    <PERSOON>...</PERSOON>
    [<PERSOON>...</PERSOON>]*
    [<ADM_LIGGING>...</ADM_LIGGING>]*
    [<KAD_LIGGING>...</KAD_LIGGING>]*
    [<GEO_LIGGING>...</GEO_LIGGING>]
    [<HANDELING>…</HANDELING>]
    [<KAVELS>...</KAVELS>]*
    [<ASBUILT2009>…</ASBUILT2009>]*
    [<FASERING>…</FASERING>]*
  </DOSSIER >


4.3.1.3.1   Niveau ‘IDENTIFICATIE’
  De groep ‘IDENTIFICATIE’ moet (en mag maar) 1 keer voorkomen in de groep ‘DOSSIER’.

  <IDENTIFICATIE>
    <dossier_id>…</dossier_id>
    <type>…</type>
    <gemeentenr>…</gemeentenr>
    <arohmnr>…</arohmnr>
    <stam_id>…</stam_id>
    <onderwerp>…</onderwerp>
  </IDENTIFICATIE>

  De velden die kunnen voorkomen in de groep ‘IDENTIFICATIE’ worden beschreven in 3.2.1.
  De inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd
  worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.
  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.
  Dus bijvoorbeeld:
  <IDENTIFICATIE>
     <dossier_id>39999_2000_2</dossier_id>
     <type>ASTVER</type>
     <gemeentenr>143354</gemeentenr>
     <arohmnr>8.02/39999/120</arohmnr>
     <stam_id>39999_2000_1</stam_id>


Vergunningenregister – Technische richtlijn                             versie 2.01
                                                     P. 98
    <onderwerp>Testproject</onderwerp>
  </IDENTIFICATIE>


4.3.1.3.2   Niveau ‘PERSOON’
  De groep ‘PERSOON’ komt 0, 1 of meerdere keren voor in de groep ‘DOSSIER’.

  <PERSOON>
    <naam>…</naam>
    <voornaam>…</voornaam>
    <organisat>…</organisat>
    <straatnaam>…</straatnaam>
    <huisnr>…</huisnr>
    <busnr>…</busnr>
    <postcode>…</postcode>
    <gemeente>…</gemeente>
    <land>…</land>
    <hoedanig>…</hoedanig>
  </PERSOON>

  De velden die kunnen voorkomen in de groep ‘PERSOON’ worden beschreven in 3.2.5.
  De inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd
  worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.
  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.
  Dus bijvoorbeeld:
  <PERSOON>
     <naam>Peters</naam>
     <voornaam>Jan</voornaam>
     <organisat>NV Peters</organisat>
     <straatnaam>Dorpsstraat</straatnaam>
     <huisnr>25</huisnr>
     <busnr>6</busnr>
     <postcode>1000</postcode>
     <gemeente>Brussel</gemeente>
     <land>België</land>
     <hoedanig>AANVRAGER</hoedanig>
  </PERSOON>


4.3.1.3.3   Niveau ‘ADM_LIGGING’
  De groep ‘ADM_LIGGING’ komt 0, 1 of meer keer voor in de groep ‘DOSSIER’. Deze gegevensgroep
  komt voor wanneer er een postadres bestaat. Indien er geen postadres bestaat, wordt deze gegevensgroep niet
  ingevuld. In dat geval vult men het veld ‘plaats’ in in de gegevensgroep ‘GEO_LIGGING’.

  <ADM_LIGGING>
    <straatcode>…</straatcode>
    <straatnaam>…</straatnaam>
    <huisnr>…</huisnr>
    <busnr>…</busnr>
    <appnr>…</appnr>
    <postcode>…</postcode>
    <deelgem>…</deelgem>
  </ADM_LIGGING>

  De velden die kunnen voorkomen in de groep ‘ADM_LIGGING’ worden beschreven in 3.2.2.
  De inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd
  worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.
  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.
  Dus bijvoorbeeld:
  <ADM_LIGGING>
     <straatcode>22701545</straatcode>


Vergunningenregister – Technische richtlijn                              versie 2.01
                                                      P. 99
    <straatnaam>Piet Verstegenstraat</straatnaam>
    <huisnr>43A</huisnr>
    <busnr>5</busnr>
    <appnr>2.1</appnr>
    <postcode>2270</postcode>
    <deelgem>Bellem</deelgem>
  </ADM_LIGGING>


4.3.1.3.4   Niveau ‘KAD_LIGGING’
  De groep ‘KAD_LIGGING’ komt minstens 1 keer voor in de groep ‘DOSSIER’.

  <KAD_LIGGING>
    <percid>…</percid>
    <capakey>…</capakey>
    <x>…</x>
    <y>…</y>
    <kadgemnr>…</kadgemnr>
    <afdnr>…</afdnr>
    <sectie>…</sectie>
    <grondnr>…</grondnr>
    <exponent>…</exponent>
    <macht>…</macht>
    <bisnr>…</bisnr>
    <toestand>…</toestand>
    <c_deelkad>…</c_deelkad>
  </KAD_LIGGING>

  De velden die kunnen voorkomen in de groep ‘KAD_LIGGING’ worden beschreven in 3.2.3.
  De inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd
  worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.
  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.


4.3.1.3.5   Niveau ‘GEO_LIGGING’
  De groep ‘GEO_LIGGING’ kan 1 keer voorkomen in de groep ‘DOSSIER’.

  <GEO_LIGGING>
    <plaats>…</plaats>
    <deelgem>…</deelgem>
  </GEO_LIGGING>

  De velden die kunnen voorkomen in de groep ‘GEO_LIGGING’ worden beschreven in 3.2.4.
  De inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd
  worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.
  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.
  Dus bijvoorbeeld:
  <GEO_LIGGING>
     <plaats>De Grote beek</plaats>
     <deelgem>Bellem</deelgem>
  </GEO_LIGGING>


4.3.1.3.6   Niveau ‘HANDELING’
  De groep ‘HANDELING’ komt 1 keer voor in de groep ‘DOSSIER’.
  De structuur van de groep ‘HANDELING’ varieert afhankelijk van de ‘waarde’ van het veld ‘type’ in de
  groep ‘IDENTIFICATIE’ (overeenkomstig het veld 3.1.2.2 ‘Type van het dossier’)
  De velden die kunnen voorkomen in de groep ‘HANDELING’ worden in hoofdstuk 3.3. beschreven. In
  onderstaande tabel werden de verschillende verwijzingen opgegeven waarin elke handeling beschreven
  wordt.Vergunningenregister – Technische richtlijn                             versie 2.01
                                                    P. 100
   Waarde van het veld   Betekenis                             Beschreven in
   ‘type’
   ASTVER          Aanvraag stedenbouwkundige vergunning               3.3.1
   ASTVEROI         Aanvraag stedenbouwkundige vergunning openbare instanties     3.3.2
   ASTVEROS         Aanvraag stedenbouwkudige vergunning oud stelsel         3.3.3
   ASTATT          Aanvraag stedenbouwkundige attesten                3.3.4
   APLATT          Aanvraag planologische attesten oud stelsel            3.3.5
   BOUWMIS         Bouwmisdrijf                           3.3.6
   PLBATEN         Planbaten                             3.3.7
   PLSCHADE         Planschade                            3.3.8
   AVKAV          Verkavelingsaanvragen                       3.3.9
   AVKAVOI         Verkavelingsaanvragen openbare instanties             3.3.10
   AVKAVOS         Verkavelingsaanvragen oud stelsel                 3.3.11
   APLATTN         Aanvraag planologische attesten nieuw stelsel           3.3.12
   GEBOUWEN         Gebouwen                             3.3.13
   ASTVER2009        Aanvraag stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure 2009  3.3.14
   ASTVEROI2009       Aanvraag stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure 2009  3.3.15
   AVKAV2009        Aanvraag verkavelingsvergunning reguliere procedure 2009     3.3.16
   AVKAVOI2009       Aanvraag verkavelingsvergunning bijzondere procedure 2009     3.3.17
   MELDING2009       Meldingen procedure 2009                     3.3.18
   APLATT2009        Aanvraag planologische attesten systeem 2009           3.3.19
   WOON2009         Woonrecht procedure 2009                     3.3.20

  De inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd
  worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.
  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.
  Dus bijvoorbeeld voor de handeling ‘ASTVER’:
  <HANDELING>
     <d_briefg>20000101</d_briefg>
     <d_ontvangg>20000102</d_ontvangg>
     <c_volledg>J</c_volledg>
     <d_volledg>20000103</d_volledg>
     <c_verlengg>N</c_verlengg>
     <d_verlengg>20000104</d_verlengg>
     <d_beslisg>20000105</d_beslisg>
     <d_verzendg>20000106</d_verzendg>
     <c_tijdg>J</c_tijdg>
     <a_beslisg>VERGUNNING</a_beslisg>
     <c_beroepd>J</c_beroepd>
     <c_wberoepd>A</c_wberoepd>
     <d_beroepd>20000203</d_beroepd>
     <d_beslisd>20000301</d_beslisd>
     <d_verzendd>20000302</d_verzendd>
     <a_beslisd>WEIGERING</a_beslisd>
     <c_rappel>J</c_rappel>
     <d_rappel>20000401</d_rappel>
     <c_schorsi>J</c_schorsi>
     <d_schorsi>20000402</d_schorsi>
     <d_beslisr>20000403</d_beslisr>
     <a_beslisr>WIJZIGING</a_beslisr>
     <d_verzendr>20000404</d_verzendr>
     <c_verval>N</c_verval>
     <c_aanvals>J</c_aanvals>
     <c_schorss>J</c_schorss>
     <d_schorss>20000505</d_schorss>
     <c_verniets>J</c_verniets>
     <d_verniets>20000506</d_verniets>
     <a_aanvraag>N_EEN</a_aanvraag>
  </HANDELING>

  Opmerking : de tag <a_aanvraag>..</a_aanvraag> mag meerdere keren voorkomen.

4.3.1.3.7   Niveau ‘PLANNEN’
  De groep ‘PLANNEN’ komt niet meer voor in het vergunningenregister.Vergunningenregister – Technische richtlijn                                   versie 2.01
                                                          P. 101
4.3.1.3.8   Niveau ‘KAVELS’
  De groep ‘KAVELS’ kan 0, 1 of meer keer voorkomen in de groep ‘DOSSIER’, maar enkel voor dossiers
  inzake verkavelingen (AVKAVOS, AVKAVOI, AVKAV, AVKAV2009, AVKAVOI2009).

  <KAVELS>
    <kavnr>…</kavnr>
    <percid>…</percid>
    <capakey>…</capakey>
    <c_verval>…</c_verval>
    <d_verval>…</d_verval>
    <rednverval>…</rednverval>
  </KAVELS>

  De velden die kunnen voorkomen in de groep ‘KAVELS’ worden beschreven in 3.2.8.
  De inhoud van elk veld moet voorafgegaan worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘<’ en ‘>’ en gevolgd
  worden door de veldnaam geplaatst tussen ‘</’ en ‘>’.
  Zoals aangegeven worden de waarden van deze velden tussen de verschillende ‘tags’ geplaatst.
  Dus bijvoorbeeld:
  <KAVELS>
     <kavnr>1</kavnr>
     <c_verval>J</c_verval>
     <d_verval>20000423</d_verval>
  </KAVELS>
  <KAVELS>
     <kavnr>2</kavnr>
     <c_verval>N</c_verval>
     <rednverval>verkocht op 13/05/1998</d_verval>
  </KAVELS>


4.3.1.3.9   Niveau ‘ASBUILT2009’
  De groep ‘ASBUILT2009’ kan 0, 1 of meer keer voorkomen in de groep ‘DOSSIER’, maar enkel voor
  dossiers inzake stedenbouwkundige vergunningen (ASTVER, ASTVEROI, ASTVEROS, ASTVER2009,
  ASTVEROI2009).


4.3.1.3.10 Niveau ‘FASERING’
  De groep ‘FASERING’ kan 0, 1 of meer keer voorkomen in de groep ‘DOSSIER’, maar enkel voor dossiers
  inzake stedenbouwkundige vergunningen vanaf 2009 en verkavelingsvergunningen (ASTVER2009,
  ASTVEROI2009, AVKAVOS, AVKAVOI, AVKAV, AVKAV2009, AVKAVOI2009).


4.4 VOORBEELD
  <REGISTER>
   <GEMEENTE>
    <niscode>39999</niscode>
    <d_van>19990812</d_van>
    <d_tot>20000101</d_tot>
   </GEMEENTE>
   <STAMDOSSIER>
    <stam_id>39999_2000_1</stam_id>
    <titel>De Haard</titel>
   </STAMDOSSIER>
   <DOSSIER>
    <IDENTIFICATIE>
     <dossier_id>39999_2000_2</dossier_id>
     <type>ASTVER</type>
     <gemeentenr>143354</gemeentenr>
     <arohmnr>8.02/39999/120</arohmnr>

Vergunningenregister – Technische richtlijn                             versie 2.01
                                                    P. 102
      <stam_id>39999_2000_1</stam_id>
      <onderwerp>Testproject</onderwerp>
     </IDENTIFICATIE>
     <PERSOON>
      <naam>Peters</naam>
      <voornaam>Jan</voornaam>
      <organisat>NV Peters</organisat>
      <straatnaam>Dorpsstraat</straatnaam>
      <huisnr>25</huisnr>
      <postcode>1000</postcode>
      <gemeente>Brussel</gemeente>
      <land>België</land>
      <hoedanig>AANVRAGER</hoedanig>
     </PERSOON>
     <ADM_LIGGING>
      <straatcode>22701545</straatcode>
      <straatnaam>Piet Verstegenstraat</straatnaam>
      <huisnr>43A</huisnr>
      <busnr>5</busnr>
      <appnr>2.1</appnr>
      <postcode>2270</postcode>
      <deelgem>Bellem</deelgem>
      <hoofdgem>Aalter</hoofdgem>
     </ADM_LIGGING>
     <KAD_LIGGING>
      <percid>34322_A_0035_B_003_02</percid>
      <x>75897.53</x>
      <y>171168.77</y>
      <kadgemnr>34322</kadgemnr>
      <afdnr>2</afdnr>
      <sectie>A</sectie>
      <grondnr>35</grondnr>
      <exponent>B</exponent>
      <macht>3</macht>
      <bisnr>2</bisnr>
      <toestand>01011999</toestand>
      <c_deelkad>J</c_deelkad>
     </KAD_LIGGING>
     <GEO_LIGGING>
      <x>12345.80</x>
      <y>546541.33</y>
      <plaats>De Grote beek</plaats>
     </GEO_LIGGING>
     <HANDELING>
      <d_briefg>20000101</d_briefg>
      <d_ontvangg>20000102</d_ontvangg>
      <c_volledg>J</c_volledg>
      <d_volledg>20000103</d_volledg>
      <c_verlengg>N</c_verlengg>
      <d_verlengg>20000104</d_verlengg>
      <d_beslisg>20000105</d_beslisg>
      <d_verzendg>20000106</d_verzendg>
      <c_tijdg>J</c_tijdg>
      <a_beslisg>VERGUNNING</a_beslisg>
      <c_beroepd>J</c_beroepd>
      <c_wberoepd>A</c_wberoepd>
      <d_beroepd>20000203</d_beroepd>
      <d_beslisd>20000301</d_beslisd>
      <d_verzendd>20000302</d_verzendd>
      <a_beslisd>WEIGERING</a_beslisd>
      <c_rappel>J</c_rappel>
      <d_rappel>20000401</d_rappel>


Vergunningenregister – Technische richtlijn        versie 2.01
                               P. 103
     <c_schorsi>J</c_schorsi>
     <d_schorsi>20000402</d_schorsi>
     <d_beslisr>20000403</d_beslisr>
     <a_beslisr>WIJZIGING</a_beslisr>
     <d_verzendr>20000404</d_verzendr>
     <c_verval>N</c_verval>
     <c_aanvals>J</c_aanvals>
     <c_schorss>J</c_schorss>
     <d_schorss>20000505</d_schorss>
     <c_verniets>J</c_verniets>
     <d_verniets>20000605</d_verniets>
     <a_aanvraag>N_EEN</a_aanvraag>
    </HANDELING>
   </DOSSIER>
  </REGISTER>
5 DECREETSARTIKEL
  Dit artikel regelt de overgang van systemen van voor 1/9/2009 naar de procedures van na 1/9/2009:

  Art. 7.5.8. §1. Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning of
  weigering van een vergunning, genomen vóór 1 september 2009, worden bekendgemaakt en
  kunnen worden uitgevoerd en bestreden overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan
  die datum.

  Vergunningsaanvragen die bij het college van burgemeester en schepenen werden betekend vóór
  1 september 2009, doch waarover het college op die datum nog niet heeft beslist, worden
  behandeld overeenkomstig de procedureregelen die golden voorafgaand aan die datum. De
  bekendmaking en de uitvoerbaarheid van de genomen beslissingen worden echter geregeld
  overeenkomstig artikel 4.7.19. Die genomen beslissingen kunnen worden bestreden bij de
  deputatie op grond van de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel 4.7.21 tot en met 4.7.25.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                               versie 2.01
                                                      P. 104
  Vergunningsaanvragen die bij het college van burgemeester en schepenen worden betekend vanaf
  1 september 2009, worden volledig behandeld overeenkomstig de regelingen, vastgelegd bij of
  krachtens artikel 4.7.12 tot en met 4.7.19. De genomen beslissingen kunnen worden bestreden bij
  de deputatie op grond van de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel 4.7.21 tot en met
  4.7.25.

  §2. Beslissingen van de deputatie tot toekenning of weigering van een vergunning, genomen vóór
  1 september 2009, worden bekendgemaakt en kunnen worden uitgevoerd en bestreden
  overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan die datum.

  Beroepsdossiers die bij de deputatie werden betekend vóór 1 september 2009, doch waarover de
  deputatie op die datum nog niet heeft beslist, worden behandeld overeenkomstig de
  procedureregelen die golden voorafgaand aan die datum. De bekendmaking en de uitvoerbaarheid
  van de genomen beslissingen worden echter geregeld overeenkomstig artikel 4.7.23, §2 tot en met
  §5. Die genomen beslissingen kunnen worden bestreden bij de Raad voor
  vergunningsbetwistingen op grond van de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel 4.8.11 tot
  en met 4.8.27.

  De regelen van het tweede lid gelden eveneens ten aanzien van beroepsdossiers die bij de
  deputatie worden betekend vanaf 1 september 2009, op grond van de overgangsregeling, vermeld
  in §1, eerste lid.

  Beroepsdossiers die bij de deputatie worden betekend vanaf 1 september 2009, worden volledig
  behandeld overeenkomstig de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel 4.7.21 tot en met
  4.7.25. De genomen beslissingen kunnen worden bestreden bij de Raad voor
  vergunningsbetwistingen op grond van de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel 4.8.11 tot
  en met 4.8.27.

  §3. Beslissingen van de Vlaamse Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar of de
  gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar tot toekenning of weigering van een vergunning in
  eerste administratieve aanleg, genomen vóór 1 september 2009, worden bekendgemaakt en
  kunnen worden uitgevoerd en bestreden overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan
  die datum.

  Vergunningsaanvragen die bij de Vlaamse Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige
  ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar werden betekend vóór 1 september
  2009, doch waarover het vergunningverlenend bestuursorgaan op die datum nog niet heeft beslist,
  worden behandeld overeenkomstig de procedureregelen die golden voorafgaand aan die datum.
  De bekendmaking en de uitvoerbaarheid van de genomen beslissingen worden echter geregeld
  overeenkomstig artikel 4.7.26, §4, eerste lid, 5°, 6° en 7°, en tweede lid. Die genomen beslissingen
  kunnen worden bestreden bij de Raad voor vergunningsbetwistingen op grond van de regelingen,
  vastgelegd bij of krachtens artikel 4.8.11 tot en met 4.8.25.

  Vergunningsaanvragen die bij de Vlaamse Regering, de gedelegeerde stedenbouwkundige
  ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar worden betekend vanaf 1 september
  2009, worden volledig behandeld overeenkomstig de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel
  4.7.26. De genomen beslissingen kunnen worden bestreden bij de Raad voor
  vergunningsbetwistingen op grond van de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel 4.8.11 tot
  en met 4.8.25.

  §4. Beslissingen van de Vlaamse Regering over administratieve beroepen betreffende de afgifte of
  de weigering van een vergunning, genomen vóór 1 september 2009, worden bekendgemaakt en
  kunnen worden uitgevoerd en bestreden overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan
  die datum.

  Beroepsdossiers die bij de Vlaamse Regering werden betekend vóór 1 september 2009, doch
  waarover de Vlaamse Regering op die datum nog niet heeft beslist, worden behandeld,
  bekendgemaakt, uitgevoerd en desgevallend bestreden overeenkomstig de procedureregelen die
  golden voorafgaand aan die datum.
Vergunningenregister – Technische richtlijn                           versie 2.01
                                                  P. 105
  De regelen van het tweede lid gelden eveneens ten aanzien van beroepsdossiers die bij de
  Vlaamse Regering worden betekend vanaf 1 september 2009, op grond van de overgangsregeling,
  vermeld in §1, eerste lid, of §2, eerste lid.


  ********************************************************************
Vergunningenregister – Technische richtlijn                       versie 2.01
                                              P. 106

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:3/30/2012
language:
pages:106