Download shell onderhandelingsresultaat 4 maart 2008 - Op by pptfiles

VIEWS: 3 PAGES: 4

									Op dinsdag 4 maart 2008 heeft Shell met FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond
onderhandelingen gevoerd over de SNR/SNC CAO.

Deze vierde onderhandelingsdag heeft geleid tot onderstaand onderhandelingsresultaat.
FNV en CNV zullen dit positief aan hun leden voorleggen.

De hoofdlijnen van dit onderhandelingsresultaat zijn:

  1. Looptijd: 24 maanden, ingaande 1 maart 2008 tot 1 maart 2010.
   Op verschillende data zal een (pensionabele) salarisaanpassing worden gedaan, te
   weten:
   - per 1 maart 2008: 3,5%
   - per 1 maart 2009: 3,5%
    De salarisschalen zullen met hetzelfde percentage worden verhoogd.
  2. Medewerkers krijgen over het 1 maart 2008 salaris een éénmalige, niet-pensionabele
    uitkering van 0,5% PBS.
  3. Het bonuspercentage zal in 2009 worden verhoogd van 6,5% naar 7%.
  4. In ruil voor het verminderen van 4 ADV/VVF-dagen per 1 januari 2008 ontvangen
    medewerkers een extra PBS verhoging van 2% per 1 maart 2008.
    De salarisschalen zullen eveneens per 1 maart 2008 met 2% worden verhoogd.
    Shell en de bonden hebben beide een eigen opvatting over de waarde van 1
    ADV/VVF-dag.
    Individuele herberekeningen zullen worden gemaakt indien medewerkers (die op 1
    januari 2008 in dienst waren) minder dan 4 ADV/VVF-dagen hebben uitstaan in Shell
    People.
    Lid 3 van CAO Artikel 38 Algemeen erkende feestdagen, zal als volgt in de nieuwe
    CAO worden opgenomen:
    De medewerkers in vijf-ploegendienst die op feestdagen, zoals opgenomen in lid 1,
    volgens dienstrooster werken, ontvangen daarvoor, boven de voor hen geldende
    toeslag voor ploegendienst, per gewerkt uur een toeslag van 0,58%
    Van het totaal aantal feestdagen dat op een maandag t/m vrijdag valt, zullen vier dagen
    worden afgetrokken. Voor het resterend aantal dagen zal een vervangend vrije dag
    worden toegekend.
    In 2008 worden VVF-dagen toegekend voor Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, 1ste
    Kerstdag en 2de Kerstdag.
    In 2009 worden VVF-dagen toegekend voor Nieuwjaarsdag, Koninginnedag en 1ste
    Kerstdag.
  5. Indien er in een kalenderjaar 1 VVF-dag is en medewerkers willen toch twee dagen
    inleggen in de Levensloopregeling, dan kan hiervoor één bovenwettelijke verlofdag
    worden ingezet.
  6. In de CAO-tekst over koopdagen zal een hardheidsclausule worden opgenomen hoe
    omgegaan zal worden met medewerkers die maximaal 4 extra dagen willen kopen.
    De tekst van deze hardheidsclausule is opgenomen in de bijlage bij dit protocol.
bc76159d-336f-4921-9e7b-f3b41ec1a02e.doc                          1
Daarnaast heeft SNR/SNC zich als volgt uitgesproken over loopbaanontwikkeling en
flexibiliteit:
  1. Per 2008 zal het POZB-budget voor een periode van drie kalenderjaren worden
    verhoogd van € 2.500,-- naar € 3.300,--.
  2. Het lopen van stages/uitwisselingen binnen Shell (GROW Exchange) zal meer onder
    de aandacht van medewerkers en leidinggevenden worden gebracht ter bevordering
    van de loopbaan- en kennisontwikkeling van medewerkers.
  3. Er zal meer bewustzijn worden gecreëerd onder leidinggevenden en medewerkers over
    het bespreekbaar maken van mogelijkheden om flexibel te werken.
  4. Supervisors binnen SNR en SNC in JG 7 t/m 4 zullen in 2008 één unit van het
    Leadership Development programma Build volgen. In 2009 zal de opvolger van Build,
    Frontline Leadership Development Programme worden uitgerold. In dat programma
    wordt onder andere aandacht besteed aan coaching, moeilijke gesprekken voeren en
    HR essenties.
  5. HR heeft een adviserende rol met betrekking tot de uitvoering van HR-beleid en HR-
    regelingen. Deze rol zal extra benadrukt worden via interne communicatie.
  6. Windows kunnen vanwege dringende zakelijke redenen worden gesloten.
    Medewerkers voor wie dit directe consequenties heeft, zullen individueel worden
    geïnformeerd door hun direct leidinggevende en met hen zullen nieuwe afspraken
    worden gemaakt met betrekking tot de assignment-periode.
  7. Verlofbeperkingen (met uitzondering van crisissituaties) zullen tijdig worden
    aangekondigd en niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Hierover wordt in het
    reguliere overleg gerapporteerd.
  8. SNR/SNC zal een studie binnen Downstream Manufacturing doen in het kader van de
    Employee Value Proposition, hoe deze voor jobgroep 8 kan worden verstevigd.
    Hierover wordt in het reguliere overleg gerapporteerd.
  9. In het kader van flexibiliteit en arbeidsproductiviteit zullen SNR/SNC in een
    gezamenlijke werkgroep met de bonden en Ondernemingsraden een studie aangaan
    over roosters en flexibiliteit. Dit zal in 2009 plaatsvinden.
  10. SNR en SNC zullen met afgevaardigden van bonden en ondernemingsraden
    onderzoeken of het mogelijk is dat 29 februari fictief wordt ingevoerd in het 5-
    ploegenrooster. Onderzocht zal worden of dit leidt tot een betere spreiding over de
    ploegen met betrekking tot het werken op Kerstdagen en met Oud & Nieuw.Overige onderwerpen:
  1. SNR/SNC heeft een inspanningsverplichting toegezegd voor het plaatsen van
    arbeidsgehandicapten.
  2. Verder is het de bedoeling een gezamenlijke SNR/SNC/NAM werkgroep te starten die
    de Shell Nederland werkgroep adviseert over eventuele wijzigingen in de Shell
    Nederland verlofspaarregeling en de CAO regeling verlofsparen.
  3. De CAO-tekst met betrekking tot opkomstdagen zal worden aangepast. Doel is dat
    opkomstdagen ook voor gewone werkzaamheden ingepland kunnen worden.
    Daarnaast kunnen de opkomstdagen gedurende het hele jaar worden ingepland.
  4. SNR/SNC doen een onderzoek naar het gebruik van call-in en rapporteren daarover in
    het reguliere overleg.
  5. SNR/SNC en vertegenwoordiging van de bonden zullen kijken naar de handleiding bij
    de pensioencalculator.bc76159d-336f-4921-9e7b-f3b41ec1a02e.doc                         2
  6. SNR/SNC en vertegenwoordiging van de bonden zullen kijken naar aanpassingen van
   de CAO-tekst.
  7. De AWVN-bijdrage zal worden gecontinueerd.
E.J. Schellenberg      E.J. van de Mheen     F.J. Uit de Weerd
FNV Bondgenoten       CNV BedrijvenBond     Namens SNR/SNC CAO-team
Aldus besproken te Dordrecht, dinsdag 4 maart 2008.
bc76159d-336f-4921-9e7b-f3b41ec1a02e.doc                      3
                              BIJLAGE


Hardheidsclausule koopdagen

Als een medewerker kan aantonen meer dan 10 koopdagen nodig te hebben (omdat zijn
wettelijk en bovenwettelijk verlof al gebruikt is en hij ook alle koopdagen heeft gebruikt) kan
hij een verzoek indienen bij zijn direct leidinggevende voor het kopen van maximaal 4 extra
dagen. Dit verzoek zal worden goedgekeurd door de direct leidinggevende, die dit aan de
HRA meldt.
bc76159d-336f-4921-9e7b-f3b41ec1a02e.doc                           4

								
To top