Kurumsal_Temeller

Document Sample
Kurumsal_Temeller Powered By Docstoc
					ZEÖ/İEÖ217
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

 1. ÜNİTE: EÇÖZE’YE İLİŞKİN TEMEL
KAVRAMLAR

2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal TemellerDoç. Dr. İbrahim H. Diken
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Özel Eğitim Bölümü
EÇÖZE’nin Temelleri
  3 Temel nokta;

    Toplumun küçük çocukları koruma ve bakım
    sağlamasına ilişkin sorumluluk taşıdığı inancı,

    Kronik özür durumuna bağlı veya yoksulluk
    ortamında büyümenin sonucu özel eğitime
    gereksinim duyan çocukların gereksinimlerini
    karşılama gerekliliği düşüncesi,

    Önlemenin uygulama/tedaviden daha iyi
    olduğu; sağlanacak erken eğitimin sonraki
    sağaltım/iyileştirmeden daha iyi olduğu
    düşüncesi
    (Meisels and Shonkoff, 2000).
  Çevresel/Ekolojik Model
   (Ecological Model)

  Karşılıklı Etkileşim Teorisi
   (Transactioanal Theory)

  Aile-merkezli Uygulamalar
   (Family-centered Practices)

  İlişki-temelli yaklaşımlar
  (Relationship-based Approaches)

  Güçlü yönleri temel alan yaklaşım
  (Strengths-based approach)
Çevresel/Ekolojik Model
  Çevresel/Ekolojik Model


  0-6 yaş dönemi küçük çocuklar çoklu bir
  sistemin parçasıdır (aile, toplum, kültür, vb.)

  Her sistem dinamik olarak birbiri ile etkileşim
  içindedir ve birbirini etkiler

  Çocuk ailesiyle birlikte yaşadığı yakın çevresi
  içinde sosyo-kültürel değerleriyle bir bütün
  olarak ele alınmalı ve anlaşılmaya
  çalışılmalıdır
Transaksiyonel (Karşılıklı Etkileşim)
Kuramı:
Erken Eğitimin Gelişimsel Ekolojisi

  Çocuk gelişimini destekleyici programlar üç
  temel noktaya odaklanmak zorundadır:

    1. Çocuk gelişimini çocuğun çevresini oluşturan
    çoklu düzeylerde çoklu etmenlerden
    etkilenmektedir.

    2. Bu düzeylerdeki süreçlerde çokludur ve aile
    ve sosyal çevre içerisindeki çeşitli sosyo-
    kültürel özellikler önemli rol oynar.

    3. Erken çocuklukta özel eğitim hizmetleri
    bireysel olmak zorundadır. Yani spesifik bir
    kültürde spesifik bir ailedeki spesifik bir çocuğa
    ilişkin spesifik bir probleme odaklanmalıdır.
Transaksiyonel (Karşılıklı
Etkileşim) Kuramı:
Erken Eğitimin Gelişimsel Ekolojisi
  Bu teori, çocuğun gelişimini tek bir faktörün
  veya etmenin etkilemediğini tersine çoklu
  faktörün etkileşimi sonucu çocuğun
  gelişiminin etkilendiği üzerinde durur.

  Bu faktörleri ekolojik bir çerçevede ele alır.

  Çoklu negatif özelliklere sahip bir aile
  ortamında büyüyen bir çocuğun, daha az
  negatif özellikelere sahip aile ortamında
  büyüyen bir çocuğa nazaran bulunduğu
  durumdan gelişimsel olarak daha olumsuz
  etkilenecektir.
  Transaksiyonel model: Çocuğun yakın
  çevresi, yakın çevrenin çocuğun
  gelişimi üzerindeki karşılıklı etkisi…
  Ekolojik model: gelişimin kompleksliği
  ve çok sayıdaki çevresel faktörün
  çocuğun gelişimi üzerindeki etkisi….
TRANSAKSİYONEL VE ÇEVRESEL MODELLERİN
EÇÖZE ALANINA YANSIMALARI

 Ebeveyn (birincil bakıcı)-Çocuk Etkileşimi

 - Çocuk gelişimi üzerinde kim ne kadar etkili….

             Aile (Anne-Baba, kardeş, aile büyükleri)

             Yakın çevre
             (Akrabalar,Meslek <uzmanları, Komşular…)
             Uzak çevre
             (Eğitim sistemi, medya,
             devletin destek hizmetleri)
  Çocuğun gelişimini, ne çocuğun bireysel özellikleri, ne de
  çocuğu çevreleyen çevresel faktörler tek başına
  etkilememektedir…

  Çocuğa ilişkin gelişimsel doğurgular, çocuğun çevresiyle
  etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenler, sadece
  çocuğa odaklı programlar veya yaklaşımlar sınırlı
  kalacaktır. Çocuğun yakın çevresi ile bir bütün olarak ele
  alınması zorunlu görülmektedir.

  Dolayısıyla, çocuğun gelişimi çocuğun bireysel özellikleri
  ile beraber ailesinin veya sosyal çevresinin kendisine
  sunduğu deneyim/yaşantıların etkileşiminden doğrudan
  etkilenmekte ve şekillenmektedir.

  Bu bağlamda çocuğun bireysel özellikleri ile beraber
  çocuğun yakın çevresindeki faktörlerin gözönünde
  tutulması gerekir.

  Aile süreci (Ailedeki otonomi, ailedeki disiplin, evlilik
  durumu (evli veya boşanmış), ebeveynin eğitim düzeyi,
  ebeveyenlik yeterliği, ruhsal durumu, sosyal ve ekonomik
  kaynakları, evde yaşayan insan sayısı, sosyal destek
  kaynakları, akranlarla etkileşim olanağı, yaşanılan
  bölgenin SES, okulun durumu, vb.)
Gelişimsel bir probleme yol açan transaksiyonel süreç örneği
           Şiddetli Kaygı,        Etkileşimden
  ANNE                       Kaçınma
             Endişe                               Gecikmiş Dil
        Doğumda          Zor          ve
  ÇOCUK                Mizaç/Huy
         Sorun…                    Konuşma


  Zaman    Z1     Z2       Z3      Z4     Z5
    Aile-merkezli Uygulamalar


  Aile ile birlikte,
  aile içinde çocuğa yoğunlaşma

  Ailenin güçlü ve zayıf yönlerini/özelliklerini
  gözönüne alma

  Aileyi sunulan hizmetin tüm aşamasına
  dahil etme

  Aile ile hizmeti sunan uzman personel
  arasında eşit işbirliğini destekleme
    Bilgi, beceri, ve kaynakların paylaşımı
          İlişki-temelli yaklaşımlar

                Tüm öğrenmeler
                ilişkiler/etkileşimler bağlamında
                gerçekleşir


      Çocuk        Ebeveyn-Çocuk
                ilişkisi/etkileşimi birincil bir
                önem taşımaktadır ve erken
                eğitim çabalarının odak noktası
                olmalıdır

                Erken eğitim uygulamalarından
                olumlu sonuçlar alınması (a)
                Ebeveyn/Bakıcı ve Erken eğitim
                uzmanı, (b) Erken eğitim
                uzmanı ve çocuk, (c)
                Ebeveyn/bakıcı-çocuk
Ebeveyn/      ÖE hizmeti  arasındaki olumlu etkileşimleri
 Bakıcı
 Bakı        sunan   zorunlu kılmaktadır
          Uzman
  Güçlü yönleri temel alan yaklaşım
  Ailelere;

    Güçlü yönlerini ve desteğe ihtiyaç
   duydukları alanları belirleyerek,

    Çocuklarının yapabileceklerine
   odaklanmalarını sağlamaya çalışarak,

     Başarıyı/ilerlemeyi fark etmelerini ve
     kutlamalarını sağlamaya çalışarak,

     Çocuklarının gelişimini olumlu yönde
     desteklemeleri yönünde onları
     hazırlayarak

   yardımcı olma….
DİĞER KURAMLAR
• BİYOLOJİK KURAMLAR
  • Bağlanma Kuramı
  • Nörogelişimsel Yaklaşımlar

• DAVRANIŞÇI KURAMLAR
  • Klasik/Edimsel Koşullanma
  • Sosyal Öğrenme Kuramı

• BİLİŞSEL KURAMLAR
  • Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı
  • Vygotsky’in Bilişsel Gelişim Kuramı
   3 DÜZEYLİ ERKEN ÖNLEME/EĞİTİM YAKLAŞIMLARI
                           Yoğun Müdahele Programları
                            (Target Interventions)
                                ağır         kronikleş iş
                        •Problem/sorun ağır durumdayken veya kronikleş m iş ken
                                sağ
                                sağlanan programlar

                   ÜÇÜNCÜL
                    ÖNLEME                            Seçilmiş Müdahele Programları
                             (Selected Interventions)

                               Problem/sorun belirlendikten sonra
               İKİNCİL ÖNLEME            problemin daha da
                            ilerlememesi/kronikleşm emesi/ikincil özre
                             dönüş m emesi için sağlanan programlar
                                      Programları
                              Genel Müdahele Programları
             BİRİNCİL ÖNLEME          (Universal Interventions)

                                •Problem/Sorun ortaya
                                 çıkmadan önleme

Kaynak: Walker, Ramsey, ve Gresham, 2004

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:7
posted:3/30/2012
language:
pages:16