oration pathumporn by bGhU8h6s

VIEWS: 0 PAGES: 11

									สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เนื้อหาเรื่องโวหารภาพพจน์
เหมาะสาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ในวรรณกรรม
เรื่องต่างๆได้
                              หน้าต่อไป...
สวัสดีครับ ! ผมชื่อ “รักไทย”
ผมมีหน้าที่นาพาทุกท่านเข้าชม
       ้
สื่อการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง
  …“โวหารและภาพพจน์”...
ซึ่งแยกออกเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้
อยากไปศึกษาเรื่องใดก่อน ก็คลิ๊ก
เลือกได้เลยครับ... ^_^
             อุปมาอุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดย
ใช้คาเชื่อมที่มี ความหมายเช่นเดียวกับ คาว่า "
เหมือน
      เช่น ดุจ ดั่ง ราว ราว
กับ เปรียบ ประดุจ เฉก
เล่ห์ ปาน ประหนึ่งเพียง เพี้ยง พ่าง ปูน ฯลฯ
     ตัวอย่างเช่น
           ปัญญาประดุจดังอาวุธ
           ไพเราะกังวานปานเสียงนกร้อง
           ท่าทางหล่อนราวกับนางพญา


                              กลับหน้าหลัก
       อุปลักษณ์อุปลักษณ์ ก็คล้ายกับอุปมาโวหารคือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกัน
แต่เป็นการเปรียบเทียบ สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
       อุปลักษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา แต่ใช้วิธีกล่าวเป็นนัย
ให้เข้าใจเอาเอง                     ่
             ที่สาคัญ อุปลักษณ์จะไม่มีคาเชือมเหมือนอุปมา
        ตัวอย่างเช่น
            ขอเป็นเกือกทองรองบาทา ไปจนกว่าชีวันจะบรรลัย
            ทหารเป็นรั้วของชาติ
            เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้นคือหมาวัด
            เธอเป็นดินหรือเธอเป็นหญ้าแท้จริงมีค่ากว่าใครนิรันดร
            ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
            ครูคือแม่พิม์ของชาติ
                          กลับ
            ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากาลังหน้าหลัก
                    ปฏิพากย์    ปฏิพากย์ หรือ ปรพากย์ คือการใช้ถ้อยคาที่มีความหมายตรงกันข้าม
                                      ้
หรือขัดแย้งกันมากล่าว อย่างกลมกลืนกันเพื่อเพิ่มความหมายให้มีน้าหนักมากยิ่งขึน
                 ตัวอย่างเช่น
                         เลวบริสุทธิ์
                         บาปบริสุทธิ์
                         สวยเป็นบ้า
                         สวยอย่างร้ายกาจ
                         สนุกฉิบหาย
                         สวรรค์บนดิน
                         ยิ่งรีบยิ่งช้า
                         น้าร้อนปลาเป็นน้าเย็นปลาตาย
                         เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
                         รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
                         แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร       กลับหน้าหลัก
              อติพจน์
อติพจน์ หรือ อธิพจน์ คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง เพื่อเน้นความรู้สึก
ทาให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้ง
              ้
     ภาพพจน์ชนิดนีนิยมใช้กันมากแม้ในภาษาพูด เพราะเป็นการกล่าวที่
ทาให้เห็นภาพได้ง่ายและแสดงความรู้สึกของกวีได้อย่างชัดเจน
           ตัวอย่างเช่น
                  คิดถึงใจจะขาด
                  คอแห้งเป็นผง
                  ร้อนตับจะแตก
                  หนาวกระดูกจะหลุด
                  การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
                  คิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออก กลับหน้าหลัก
                บุคลาธิษฐาน
บุคลาธิษฐาน หรือ บุคคลวัต คือการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีชีวิต
 ไม่มีความคิด ไม่มีวิญญาณ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อิฐ ปูน
 หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ต้นไม้ สัตว ์ โดยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้
 แสดงกิริยาอาการและความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์
      ( บุคลาธิษฐาน มาจากคาว่า บุคคล + อธิษฐาน
      หมายถึง      อธิษฐานให้กลายเป็นบุคคล )
                                     กลับหน้าหลัก
                สัญลักษณ์                   ่
       สัญลักษณ์ เป็นการเรียกชือสิ่งๆหนึ่งโดยใช้คาอื่นมาแทน ไม่เรียกตรงๆ
 ส่วนใหญ่คาที่นามาแทนจะเป็นคาที่เกิดจากการเปรียบเทียบและตีความ
ซึ่งใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจและรู้จักกันโดยทั่วไป
  ตัวอย่างเช่น
 เมฆหมอก แทนอุปสรรค
สีดาแทนความตาย ความชั่วร้าย
สีขาว แทนความบริสุทธ
กุหลาบแดงแทนความรัก
หงส์ แทนคนชั้นสูง


                                   กลับหน้าหลัก
                นามนัย
นามนัย คือการใช้คาหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง คล้ายๆสัญลักษณ์ แต่ต่างกันตรงที่ นามนัยนั้นจะดึง
เอาลักษณะบางส่วนของสิ่งหนึ่งมากล่าว ให้หมายถึงส่วนทั้งหมด
        ตัวอย่างเช่น
 เมืองโอ่งหมายถึงจังหวัดราชบุรี
เมืองย่าโมหมายถึงจังหวัดนครราชสีมา
ทีมเสือเหลืองหมายถึงทีมมาเลเซีย
ทีมกังหันลมหมายถึงีมเนเธอร์แลนด์
ทีมสิงโตคาราม หมายถึงอังกฤษ

                                 กลับหน้าหลัก
             สัทพจน์สัทพจน์ หมายถึงภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ เช่น
  เสียงดนตรี เสียงสัตว์ เสียงคลื่น เสียงลม เสียงฝนตก เสียงน้าไหล ฯลฯ
  การใช้ภาพพจน์ประเภทนี้จะทาให้เหมือนได้ยินเสียงนั้นจริง ๆ
      ตัวอย่างเช่น
        ลูกหมาร้องบ๊อก ๆ ๆ ลุกนกร้องจิ๊บๆๆ ลูกแมวร้องเหมียว ๆ ๆ
         เปรี้ยง ๆ ดังเสียงฟ้าฟาด
        ตะแลกแต๊กแต๊กตะแลกแต๊กแต๊ก กระเดื่องดังแทรกสารวลสรวลสันต์
        คลื่นซัดครืนครืนซ่าที่ผาแดง
        น้าพุพุ่งซ่า ไหลมาฉาดฉาน เห็นตระการ เสียงกังวาน                            กลับหน้าหลัก
   คณะผู้จัดทา

1. ครูปทุมพร พงศ์ทอง
2. ครูเตือนจิตต์ ศรีอนันต์

  โรงเรียนปทุมวิไล
               กลับหน้าหลัก

								
To top