Mediagebruik van studenten by PieterVanheeswijck

VIEWS: 271 PAGES: 48

									  DUVAL GUILLAUME CORPORATE
MEDIAGEBRUIK VAN
  STUDENTEN
     Pieter Vanheeswijck
        2012
Inhoudsopgave
INLEIDING ...................................................................................................................................................... 4
METHODE...................................................................................................................................................... 5
DEELNEMERS................................................................................................................................................. 5
PROCEDURE .................................................................................................................................................. 5
RESULTATEN.................................................................................................................................................. 7
  1.   Demografie ....................................................................................................................................... 7
    1.1    Studierichting ............................................................................................................................ 7
    1.2    Leeftijd ...................................................................................................................................... 7
    1.3    Geslacht..................................................................................................................................... 7
    1.4    Provincie.................................................................................................................................... 8
  2.   Traditionele media ............................................................................................................................ 9
    2.1    Radio ......................................................................................................................................... 9
    2.2    Televisie................................................................................................................................... 11
    2.3    Krant ........................................................................................................................................ 13
    2.4    Tijdschriften ............................................................................................................................ 15
    2.5    Vakbladen ............................................................................................................................... 17
    2.6    Studentenmagazines............................................................................................................... 17
    2.7    Regionale kranten ................................................................................................................... 19
    2.8    Postering ................................................................................................................................. 19
  3    Online mediagebruik ....................................................................................................................... 22
    3.1    Facebook ................................................................................................................................. 22
    3.2    Twitter ..................................................................................................................................... 23
    3.3    LinkedIn ................................................................................................................................... 23
    3.4    Websites.................................................................................................................................. 24
    3.5    Blogs ........................................................................................................................................ 24
    3.6    Mobiel internet ....................................................................................................................... 25
    3.7    iPad.......................................................................................................................................... 26
    3.8    QR-codes ................................................................................................................................. 26
  4    Varia ................................................................................................................................................ 27
    4.1    Rekrutering ............................................................................................................................. 27
    4.2    Belang van media .................................................................................................................... 29

                                        2
    4.3     Mediacombinaties .................................................................................................................. 34
BESLUIT ....................................................................................................................................................... 36
Bijlages ........................................................................................................................................................ 38
  Bijlage I: vakbladen studierichting .......................................................................................................... 38
  Bijlage II: populaire web sites ................................................................................................................. 41
  Bijlage III: populaire blogs ....................................................................................................................... 46
  Bijlage IV: combinaties mediagebruik ..................................................................................................... 48
                                         3
INLEIDING
Het medialandschap is de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Verbeterde processen en nieuwe
technologieën zorgden voor het ontstaan van een flexibele informatiemarkt die volop in beweging is.1
De grenzen van de mediakanalen lijken almaar meer te vervagen: multitasken is helemaal ingeburgerd
en we leven steeds meer digitaal. Correcte, actuele gegevens over mediagebruik zijn dan ook
onontbeerlijk.


Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Duval Guillaume Corporate, focust op het mediagebruik van
studenten. De reden hiervoor is dat Duval Guillaume Corporate actief is in de domeinen van Human
Resources, Corporate Communication en Employer Branding. In deze domeinen is het van belang de
doelgroepen op de gepaste wijze en via de gepaste mediakanalen te benaderen. Het doel van dit
onderzoek was dan ook te achterhalen hoe studenten staan ten opzichte van de verschillende media.
1
  http://www.dagbladacademy.nl/index.php?s=medialandschap

                          4
METHODE
Om de enquête overzichtelijk te houden werd gekozen voor een drieledige structuur:
De respondenten werden eerst naar hun socio-demografische kenmerken gevraagd. Ze dienden hun
leeftijd, studierichting, geslacht en provincie waarin ze wonen aan te duiden.
Een tweede luik handelde over traditionele printmedia; televisie, kranten, magazines en postering.
Als derde werd gepolst naar het gebruik van online media, met een nadruk op social media.
In een vierde en laatste gedeelte werd gepeild naar variabelen gerelateerd aan rekrutering.


Het was daarbij vooral belangrijk om antwoord te krijgen op volgende vragen:
    -  Welke media gebruiken studenten het meest?
    -  Wat is hun houding ten opzichte van de verschillende media?
    -  Hoe staan ze tegenover rekrutering via verschillende media?DEELNEMERS
437 respondenten vulden de enquête in. De studierichtingen van de deelnemers waren verspreid over
de verschillende faculteiten van de Katholieke Universiteit Leuven. Gedetailleerde gegevens zijn
vindbaar in het eerste luik van de resultatenbespreking.


De steekproef is getrokken uit studenten van de K.U.Leuven. Het resultaat van deze studie is dan ook
bijzonder interessant voor organisaties die op zoek zijn naar starters met een universitair diploma.

Speciale aandacht gaat naar de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aangezien starters van
deze faculteit een belangrijke doelgroep vormen voor Duval Guillaume Corporate.PROCEDURE
Het doel van dit onderzoek was om het mediagebruik van studenten in kaart te brengen. Daarvoor werd
geopteerd voor een online enquête. Deze enquête werd opgesteld met behulp van Limesurvey, een tool
die gratis ter beschikking wordt gesteld voor studenten aan de K.U.Leuven en een eenvoudig en
overzichtelijk surveyontwerp toelaat.
                          5
Om een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te bekomen werd de enquête nagelezen door verschillende
personen. Daarenboven werd er gekozen voor een aanpak met zoveel mogelijk gesloten
antwoordmogelijkheden. Dit zorgde ervoor dat er zeer weinig gegevens verloren gingen wegens
onduidelijkheden, en bovendien vergemakkelijkte het de verwerking van de resultaten.


De survey werd verspreid via twee kanalen. Een eerste kanaal was Toledo, de online valventool van
K.U.Leuven. Een tweede kanaal was de e-mailservice van de Katholieke Universiteit Leuven.
                         6
RESULTATEN
De resultatensectie is opgedeeld volgens de structuur van de enquête. Eerst worden de resultaten rond
de demografische variabelen besproken, gevolgd door de resultaten van de vragen rond het gebruik van
traditionele media. Als voorlaatste worden de resultaten van de vragen over online media besproken,
om dan af te sluiten met de resultaten van enkele variavragen.1.    Demografie


1.1   Studierichting
                    Respondenten per faculteit
 60
 50
 40
 30
 20
 10
                                             Percentage
   0
De meeste antwoorden kwamen vanuit de Faculteit Letteren (237 respondenten, 54,25%), op ruime
afstand gevolgd door de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (107 respondenten, 24,6%). Op
de derde plaats staat de faculteit Sociale Wetenschappen (51 respondenten, 11,72%). Van de faculteit
Rechten waren er 20 respondenten (4,6%).

1.2  Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 21 jaar.

1.3  Geslacht
Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in dit onderzoek: 301 vrouwen (68,88%) hebben de survey
ingevuld, tegenover 136 mannen (31,12%).
                          7
1.4  Provincie
Nagenoeg iedereen die deelnam aan de survey woont in Vlaanderen (97,47%). Koploper is Vlaams-
Brabant met 135 respondenten (30,89%). Als tweede staat Antwerpen met 107 respondenten (24,49%).
Derde is Limburg met 89 respondenten (20,37%).
                         8
2.   Traditionele media


2.1   Radio
De populairste radiozender is Studio Brussel. 44,85% van de respondenten kozen deze zender als hun
favoriet. De tweede populairste zender is Q-music (17,16%), op de voet gevolgd door MNM (14,65%).


Bij de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen liggen de cijfers dichter bij elkaar. Studio Brussel
(37,38%) is er nog steeds de favoriete zender, maar het verschil met MNM (24,30%) en Q-music
(19,63%) is kleiner.


Q-music is bij vrouwelijke studenten populairder dan bij mannelijke studenten (19,60% > 11,76%). Bij de
andere muziekzenders zijn er geen significante verschillen tussen de respondenten.


De 31 respondenten die ‘andere’ aanduidden kozen voornamelijk ‘geen’. Enkelingen opteerden voor
Nostalgie.
                          9
                        Radio luistergedrag
 60

 50

 40

 30
                                                Percentage
 20

 10

 0
   voor 9.00 09.00 - 11.00 - 13.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 - na 23 uur Anders
    uur 11.00 uur 13.00 uur 15.00 uur 17.00 uur 19.00 uur 21.00 uur 23.00 uur

De luisterpieken zijn voor 9 uur (51.15%) en tussen 17 en 21 uur. Tussen 17 en 19 uur luistert 37.16%,
tussen 19 en 21 uur 32.80%. 50
 45
 40
 35
 30
                                                Algemeen
 25
                                                V
 20
                                                M
 15
 10
 5
 0
   minder dan 1/2  1/2 tot 1 uur  1 tot 2 uur  2 tot 4 uur   meer dan 4 uur  Anders
      uur

Opvallend is dat er weinig naar de radio geluisterd wordt: Bijna 35% luistert slechts een half uur per dag
naar de radio. 80,85 % van de respondenten luistert er maximum 2 uur per dag naar.


Bovenstaande grafiek maakt verder ook duidelijk dat er per geslacht verschillen zijn: mannelijke
respondenten luisteren minder naar de radio dan vrouwelijke respondenten.
                            10
2.2   Televisie
                       Favoriete zender
 60

 50

 40

 30

 20
                                                Percentage
 10

  0
Één is de favoriete zender van de studenten. Bijna de helft (49.43%) van de respondenten duidt
één immers aan als hun favoriete tv-zender. Net zoals bij radio zijn de plaatsen twee en drie aan elkaar
gewaagd: VT4 (11,21%) is populairder dan Canvas (10,30%), maar ze volgen beide op ruime afstand.


Belangrijke bemerking is dat deze cijfers geen uitspraken doen over het kijkgedrag van studenten, maar
wel iets over de voorkeur van de studenten voor een bepaalde zender.


6,86% vulde ‘Andere’ in. Onder deze noemer zit een verzameling nichezenders. Deze conclusie volgt uit
het feit dat de respondenten die deze optie aanvinkten niet opteerden voor een van de 19 voornaamste
zenders op het Belgisch net (één, één+, Canvas, Canvas+, vtm, 2BE, VT4, Vijftv, JIM, TMF, Vitaya,
Vitaliteit, TV Vlaanderen, EXQI Vlaanderen, 8, Sporting Telenet, Stories, Anne, Belgacom 11).


Er zijn geen significante verschillen tussen de faculteiten onderling, en ook niet tussen beide geslachten.
                          11
             Tijdstippen televisiekijken
   100
   90
   80
   70                                            Algemeen
   60
   50                                            Economie &
   40                                            Bedrijfsweten
   30                                            schappen

   20
   10
    0
      Ik kijk voor  09.00 - 11.00 - 13.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 - na 23.00
       geen  09.00  11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00         uur
      televisie uur   uur   uur   uur   uur   uur   uur   uur

Meer dan 70% van de respondenten kijkt vooral ’s avonds (tussen 19 en 23 uur) naar televisie. Slechts
6,18% kijkt geen televisie. De meeste kijkers zijn er tussen 21 en 23 uur (83,98%).


93,46% van de ondervraagde Economie en Bedrijfswetenschappenstudenten kijkt televisie tussen 21 en
23 uur. Zij liggen daarmee een kleine 10% hoger dan het gemiddelde (83,98%).           Aantal uren televisie algemeen
Het aantal uur dat de respondenten per dag naar televisie kijken verschilt sterk. Bijna niemand kijkt
meer dan 4 uur televisie. Hier zijn geen significante verschillen tussen de verschillende studierichtingen.
Bijna 1 op 4 studenten kijkt minder dan een half uur per dag naar televisie.                             12
2.3    Krant
                Papieren kranten
   50
   45
   40
   35                                    Algemeen
   30
   25
   20                                    Economie &
   15                                    Bedrijfswetenschappen
   10
    5
    0
Hier komt De Standaard als absolute winnaar uit de bus. 43,02% van de studenten leest deze krant. Op
plaats twee staat Metro met 33,87%, en op plaats drie en vier respectievelijk Het Nieuwsblad/De
Gentenaar (17,39%) en De Morgen (15,33%). Zij volgen op geruime afstand van de twee koplopers.


De Standaard is bij studenten Economie en Bedrijfsbeheer ongeveer even populair als het gemiddelde,
maar Metro is heel wat minder populair. 17,76% van de studenten Economie en Bedrijfswetenschappen
leest Metro.
                          13
                     Papieren kranten M/V
 50
 45
 40
 35
 30
 25
 20
 15                                              Algemeen
 10                                              V
 5
 0                                              M
Er zijn geen grote verschillen tussen beide geslachten. Wel heeft De Tijd significant meer mannelijke
(3,68%) dan vrouwelijke (1,33%) lezers tussen de studenten.
                       Online kranten
   70
   60
   50                                     Algemeen
   40
   30                                     Economie &
   20                                     Bedrijfswetenschappen

   10
    0
Van de kranten wordt meer de online versie dan de papieren versie gelezen. De respondenten lazen in
totaal immers 716 online kranten tegenover 633 print kranten. Dit is een belangrijke vaststelling die
interessant kan zijn voor adverteerders in kranten.


HLN.be (47,66% > 37,07%) en tijd.be (18,69% > 5,72%) zijn populairder bij studenten Economie en
Bedrijfswetenschappen dan bij de gemiddelde student.

                           14
Uit de grafiek blijkt verder dat De Standaard ook online de grote slokop is. Procentueel gezien lezen
meer studenten de online versie dan de papieren: 63,45% tegenover 42,76%. Verder valt de populariteit
van HLN.be op. Hoewel slechts een dikke 10% van de studenten de papieren versie leest, surft 36.93%
naar HLN.be.
Hier zijn geen significante verschillen tussen de verschillende faculteiten of tussen mannelijke en
vrouwelijke respondenten.


De meest gelezen rubrieken van de verschillende kranten zijn:
   1) Binnenland               67,43%
   2) Buitenland               53,67%
   3) Cultuur                 51,15%
   4) Entertainment/ontspanning        45,18%


De economierubriek wordt meer gelezen door de studenten Economie en Bedrijfswetenschappen
(67,51% > 59,81%). De cultuurpagina’s worden dan weer veel minder gelezen door deze studenten
(20,56% < 51,15%) Tussen de overige rubrieken zijn er geen significante verschillen.

2.4   Tijdschriften

 45
 40
 35
 30
 25
 20
                                            Algemeen
 15
 10                                          Economie &
 5                                          Bedrijfswetenschappen

 0
Bij de tijdschriften wordt ‘Humo’ het meest gelezen. Opvallend is ook dat ‘Flair’ erg populair is. Op de
derde plaats staat knack.


                          15
Top 3 algemeen:
   1) Humo          42,20%
   2) Flair         31,19%
   3) Knack         27,29%                       Magazines M/V
 50
 45
 40
 35
 30
 25
                                                Algemeen
 20
                                                V
 15
 10                                              M
 5
 0
De enorme populariteit van Flair is te danken aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in deze
survey, van de mannen leest immers nog geen procent dit tijdschrift.


De grafiek maakt duidelijk dat bijna 45% van de vrouwelijke studenten Flair leest. Hiermee staat Flair bij
vrouwen op de eerste plaats, nog voor Humo. Dit is een interessante vaststelling aangezien de
doelgroep van Flair ‘de actieve dertiger’ is. (http://www.sanoma-adverteren.nl/nl-web-Onze_media-f-
Flair-print-Profiel-Doelgroep.php)


Het hoge aantal respondenten dat ‘Anders’ aanvinkte kan verklaard worden door het feit dat het meest
ingevulde antwoord daar ‘geen’ is. Enkelingen vulden nichemagazines zoals Voetbalmagazine, Quest, PC
Gamer UK en Cyclosprint in.
                          16
2.5  Vakbladen
De kennis van vakbladen verschilt logischerwijze per studierichting. De meest bekende zijn Onze Taal
voor de faculteit Letteren en The Economist voor de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Bij
de faculteit Rechtsgeleerdheid is De Juristenkrant het populairst.
Top 5:
     1)       The Economist (52 vermeldingen op 107 respondenten Economie en
            Bedrijfswetenschappen)
     2)       Onze Taal (35 vermeldingen op 237 respondenten Letteren)
     3)       Juristenkrant (15 vermeldingen op 20 respondenten Rechtsgeleerdheid)
            Financial Times (15 vermeldingen op 107 respondenten Economie en
            Bedrijfswetenschappen)
     4)       Wall Street Journal (11 vermeldingen op 107 respondenten Economie en
            Bedrijfswetenschappen)
     5)       Trends (9 vermeldingen op 107 Respondenten Economie en
            Bedrijfswetenschappen)
            Annales (geschiedkundig tijdschrift, 9 vermeldingen op 237 respondenten
            Letteren)


Een compleet overzicht is beschikbaar in bijlage I.2.6   Studentenmagazines
 60


 50


 40

                                              Algemeen
 30
                                              V
                                              M
 20


 10


 0
       Geen         Guido         Veto      Anders                           17
Meer dan de helft van de studenten zegt geen studentenmagazines te lezen. Veto (een onafhankelijk
studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie LOKO) is bij de lezers wel bijna
dubbel zo populair als Guido. Een twintigtal studenten vermeldt ook Campuskrant, een studentenkrant
die uitsluitend in Leuven wordt verdeeld. Campuskrant kan echter niet als een algemeen
studentenmagazine beschouwd worden: het is namelijk een maandelijks tijdschrift van de K.U.Leuven
voor personeelsleden, studenten en oud-studenten.Minder mannen (44,85%) dan vrouwen (50,50%) lezen studentenmagazines. Mannen lezen verder
beduidend minder Guido dan vrouwen (12,05 % < 22,26 %).

Er zijn geen significante verschillen tussen de faculteiten.
                           18
2.7   Regionale kranten
Regionale kranten zijn niet echt populair. Meer dan de helft van de ondervraagden leest er geen. De
Zondag (28,83%) is de populairste regionale krant, terwijl Vlan (2,75%) door bijna niemand gelezen
wordt.2.8   Postering
             Postering in stations
                         19
 Postering in straatbeeld
      Swanks
Posters in sportzalen of cafés
                 20
             Posters in winkels
Hier maakten we in de enquête een onderscheid tussen posters in stations, posters in het straatbeeld,
swanks, posters in sportzalen in cafés en posters in winkels. Na afname van de enquête bleek echter dat
de aandacht van de respondenten voor al deze soorten postering gelijkaardig was: ongeveer 70 % van
de respondenten let soms tot regelmatig op de verschillende vormen van postering.
                         21
3    Online mediagebruik
Facebook (92 % van de respondenten heeft een account) is duidelijk het populairste social medium.
Studenten zijn niet vertrouwd met Twitter (32,72% heeft een account) en LinkedIn (20,14% heeft een
account).3.1  Facebook
92 % van de respondenten heeft een Facebookaccount.

   Vind je fanpagina's van bedrijven leuk?      Lees je soms advertenties op Facebook?
 70                         80
 60                         70
 50                         60
 40                         50
                          40
 30
                          30
 20                   Algemeen                     Algemeen
                          20
 10                   V      10                  V
 0                         0
                    M                         M
                    Grafiek A                     Grafiek BVoor bedrijven lijkt er op Facebook nog heel wat groeimarge te zijn. Iets meer dan 30% van de
ondervraagden vindt pagina’s van bedrijven leuk (grafiek A).
Verder leest 27,52% van de respondenten soms advertenties op facebook (grafiek B).


Vrouwen lijken vatbaarder voor reclame op Facebook: Ze zijn vaker fan van bedrijven en ze lezen er
vaker advertenties.


13% van de respondenten zou reageren op een jobadvertentie op Facebook, en er zijn op dat gebied
geen significante verschillen tussen de faculteiten of de geslachten.
                          22
3.2   Twitter
In tegenstelling tot Facebook is Twitter onontgonnen terrein voor studenten: 32,72% heeft een
Twitteraccount. Bij de studenten met een twitteraccount valt er geen duidelijke lijn te trekken in welke
mensen ze zoal volgen; zowel journalisten, BV’s, vrienden, sportlui en politici worden gevolgd. Vrienden
zijn evenwel het populairst.3.3   LinkedIn

             LinkedInaccount
                          23
Ook LinkedIn is niet populair bij studenten. 20,14% heeft een LinkedInaccount. Een mogelijke verklaring
kan zijn dat LinkedIn zich vooral richt op professionals, en dat studenten de site daarom niet relevant
vinden.


Uit voorgaande vaststellingen volgt de conclusie dat het niet interessant is voor organisaties om starters
te rekruteren via LinkedIn of Twitter.3.4  Websites
De websites die studenten raadplegen verschillen nogal, al zijn er toch enkele sites die zeer veel worden
geraadpleegd.
Een top 10:
     1)  Facebook (261 vermeldingen)
     2)  Toledo (De online valventool voor studenten van K.U.Leuven, 153 vermeldingen)
     3)  Hotmail (138 vermeldingen)
     4)  Youtube (100 vermeldingen)
     5)  De Standaard (94 vermeldingen)
     6)  De Redactie (91 vermeldingen)
     7)  Google (66 vermeldingen)
     8)  HLN (48 vermeldingen)
     9)  Sporza (37 vermeldingen)
     10)  Gmail (36 vermeldingen)


In bovenstaande tabel valt de populariteit van Facebook op: de site wordt bijna dubbel zoveel vermeld
als de tweede in de rankschikking (Toledo).
Nog uit de tabel valt te besluiten dat studenten vaak online naar nieuws zoeken of hun mail bekijken.


Voor de precieze resultaten en verschillen, zie bijlage II achteraan.3.5  Blogs
Daar waar websites massaal geraadpleegd worden door de studenten, is dat niet het geval bij blogs. Bij
de vraag over blogs was er een pak minder respons als bij de vraag over websites. Ook zijn er geen blogs


                           24
die de voorkeur van veel verschillende respondenten wegdragen. Studenten die blogs bezoeken volgen
meestal blogs van vrienden, reisblogs of blogs over mode. Voor de hele lijst, zie bijlage III.3.6  Mobiel internet
39,43% van de respondenten raadpleegt regelmatig websites via een smartphone/iPad. Mobiel internet
lijkt dan ook steeds meer ingeburgerd te geraken. Dit resultaat werd als volgt berekend: Eerst werd
gekeken hoeveel respondenten niets hadden ingevuld bij de vraag over mobiele websites. Vervolgens
werd dat getal (304 respondenten) afgetrokken van het totaal respondenten (437). Het bekomen getal
was het aantal respondenten die regelmatig websites raadplegen via een smartphone/iPad (133
respondenten).


Ook hier is Facebook de de meest vermeldde, gevolgd door De Standaard.


Top 10:
     1)       Facebook (71 vermeldingen)
     2)       De Standaard (32 vermeldingen)
     3)       Toledo (24 vermeldingen)
     4)       Hotmail (19 vermeldingen)
     5)       HLN (16 vermeldingen)
     6)       De Morgen (13 vermeldingen)
     7)       Gmail.com (12 vermeldingen)
             Google (12 vermeldingen)
     8)       De Redactie (11 vermeldingen)
     9)       Youtube (10 vermeldingen)
             Twitter (10 vermeldingen)
     10)      Wikipedia (5 vermeldingen)


9 van deze sites komen ook voor in de top 10 van de traditionele websites. Het surfgedrag van de
studenten is dus gelijkaardig voor ‘gewoon’ internetgebruik en internet via smartphone/tablet.
                           25
3.7   iPad
De iPad is niet populair bij studenten. 8,47% van de ondervraagden gebruikt deze tablet. Mogelijk is de
hoge kostprijs van de iPad een oorzaak voor dit lage aantal.


De studenten die kranten lezen via hun iPad, lezen voornamelijk Het Laatste nieuws. De Standaard is
tweede. Het is echter niet mogelijk hier veralgemenende uitspraken over te doen aangezien de respons
uiterst laag was, er werden immers maar 8 kranten vermeld bij deze vraag.3.8   QR-codes
QR-codes zijn net als de iPad niet populair. 8,5% van de respondenten scant zulke codes weleens.                          26
4    Varia
In dit deel werd dieper ingegaan op het belang dat studenten aan de verschillende media hechten.
Bijkomend werd er ook gepeild naar de houding van studenten tegenover rekrutering via verschillende
media.4.1   Rekrutering
                   Hoe zou je op zoek gaan naar een job?
     80
     70
     60
     50                                    Algemeen
     40
     30
                                         Economie &
     20                                    Bedrijfswetenschappen
     10
     0
Deze vraag had als doel te achterhalen hoe studenten op zoek gaan naar een job. Het populairst zijn de
rekruteringssites (ongeveer 72%) .
Op de tweede plaats staat ‘spontaan solliciteren’ ( ongeveer 61%), op de voet gevolgd door
‘Interimkantoren’ (ongeveer 60%). Zoeken via LinkedIn bleek het minst populair.


De faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen scoort bij ‘Via via’, ‘VDAB/Le Forem’,
‘Interimkantoren’, ‘online zoekmachines’ en ‘regionale kranten’ beduidend lager dan het gemiddelde.
Ook deze faculteit gaat evenwel vooral op zoek naar een job via rekruteringssites.
                           27
                    Zoeken naar job M/V
   80
   70
   60
   50                                            Algemeen
   40
                                                V
   30
   20                                            M
   10
    0
Bovenstaande grafiek maakt duidelijk dat mannen minder snel zouden zoeken naar een job via VDAB/Le
Forem en via interimkantoren. Bij de overige kanalen zijn er geen significante verschillen tussen de
antwoorden.


De populairste rekruteringskrant is Jobat (55 vermeldingen), gevolgd door Vacature (39 vermeldingen).


Bij de regionale kranten is de Streekkrant het populairst (20 vermeldingen), gevolgd door Passe-Partout
(15 vermeldingen). De Zondag is derde met 6 vermeldingen.


Online is Jobat.be met 100 respondenten de populairste rekruteringssite. Plaats twee is voor
Vacature.com (81 vermeldingen). De derde plaats is voor Stepstone.be met 27 vermeldingen.
                          28
                Waar stoort informatie over jobopportuniteiten?
    60

    50

    40

    30

    20
                                                Algemeen
    10

    0
Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat informatie over jobopportuniteiten hem/haar niet
stoort. Informatie over joboppurtiniteiten stoort het meest bij televisie en radio, bij beide kanalen vindt
25,86% van de respondenten dat het stoort. Bij social media vindt 23,80% dat informatie over
jobopportuniteiten stoort.
4.2     Belang van media


4.2.1    Social media
73,69% van de ondervraagde studenten vindt social media belangrijk tot zeer belangrijk.


                           29
4.2.2  Blogs
Blogs worden niet als belangrijk ervaren. Bijna 87% vind blogs zeer onbelangrijk tot neutraal.4.2.3  Websites
De traditionele websites worden als belangrijk aanzien: 80,55% vindt zulke sites belangrijk tot zeer
belangrijk.
                          30
4.2.4  Televisie
Ook televisie wordt nog steeds belangrijk geacht: 74,83% van de respondenten vind het medium
belangrijk tot zeer belangrijk.
                        31
4.2.5  Radio
De resultaten voor radio liggen verspreid rond ‘neutraal’, ‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’. De grootste
groep (48,74%) vind radio belangrijk.4.2.6  Kranten
Kranten zijn duidelijk populair bij studenten. 90,16% vindt kranten belangrijk tot zeer belangrijk. Daar
staat tegenover dat slechts 0,92% van de respondenten kranten zeer onbelangrijk tot onbelangrijk vindt.
                           32
4.2.7  Tijdschriften
Tijdschriften worden als eerder belangrijk aanzien. De resultaten zijn voornamelijk verdeeld tussen
‘neutraal’ en ‘belangrijk’.4.2.8  Affichage
Affichage is het minst populaire medium. 84,66% vindt affichage zeer onbelangrijk, onbelangrijk of
neutraal.
                          33
           Belangrijkheid media, geordend van belangrijk naar onbelangrijk

    %    kranten     social  websites  televisie    radio  tijdschriften  affichage    blogs
               media
Zeer      35     20      18     19     17     13       9      1
belangrijk
Belangrijk   55     53      62     56     49     46       13     12

Neutraal    9      17      18     19     24     30       46     35

Onbelangrijk 1       8      2     4      9      10       29     34

Zeer      0      1      0     2      2      2        9      17
onbelangrijk


Belangrijk om op te merken is dat bovenstaande cijfers geen uitspraak doen over de effectiviteit of de
mate van beïnvloeding van mediakanalen. De cijfers geven enkel weer hoe belangrijk studenten deze
kanalen vinden.4.3   Mediacombinaties
In deze vraag konden de respondenten vier keer een combinatie van twee verschillende media die ze
tegelijk gebruiken oplijsten. Multimediaal multitasken blijft niet beperkt tot het tezelfdertijd
consumeren van 2 verschillende media , maar complexere combinaties vallen buiten het domein van dit
onderzoek.
Top 5:
      1)       social media – websites (165 vermeldingen)
      2)       social media – televisie (151 vermeldingen)
      3)       radio – sociale media (130 vermeldingen)
      4)       radio – krant (129 vermeldingen)
      5)       radio – websites (79 vermeldingen)


Social media en radio nemen een prominente plaats in in de top vijf. Deze kanalen worden dus het
meest samen met andere media geconsumeerd.                            34
De volledige top 10 is beschikbaar in bijlage IV.
                          35
BESLUIT

In deze studie werd het mediagebruik van studenten nagegaan.


Radio: Studio Brussel is de populairste radiozender. De meeste studenten luisteren voor 9 uur en tussen
17 en 21 naar de radio. De grootste groep studenten luistert slechts maximaal een half uur per dag naar
de radio. Mannelijke respondenten luisteren minder naar de radio dan vrouwelijke respondenten.


Televisie: Één is de populairste televisiezender. Meer dan 70% van de respondenten kijkt vooral ’s
avonds tussen 19 en 23 uur naar televisie. Slechts 6,18 % kijkt geen televisie.


Krant: De krant is een zeer populair medium. 90,16% van de respondenten vindt kranten belangrijk tot
zeer belangrijk. Wat verder opvalt is dat De Standaard de absolute koploper is bij de kranten, zowel off-
als online. Daarenboven is het online lezen van kranten populairder dan het lezen van de printversie.


Weekbladen: Humo is het populairste weekblad. Opvallend is dat bijna 45% van de vrouwelijke
respondenten Flair leest.


Studentenbladen: Veto wordt het meest gelezen.


Postering: Ongeveer 70 % van de respondenten let soms tot regelmatig op de verschillende vormen van
postering (postering in stations, posters in het straatbeeld, swanks, posters in sportzalen of cafés,
posters in winkels)


iPad: iPads en QR-codes zijn niet populair bij studenten.


Social media: Facebook is enorm populair is bij studenten. Slechts 8% van de ondervraagde studenten
heeft geen Facebookaccount. Daarmee laat de site andere social media zoals Twitter en LinkedIn ver
achter zich. Het lijkt dan ook dat studenten onder social media vooral Facebook verstaan. Social media
wordt verder ook het meest in combinatie met andere media gebruikt.


De media die studenten het belangrijkst vinden, geordend van belangrijk naar onbelangrijk:


                          36
Kranten (zowel print als online), social media, websites, televisie, radio, tijdschriften, affichage en blogs.
Het is aangewezen om studenten en starters te bereiken via die media die door hen het belangrijkst
geacht worden. Bovenstaande opsomming maakt duidelijk dat deze media voornamelijk kranten, social
media en websites zijn.
                           37
Bijlages
Bijlage I: vakbladen studierichting

Aantal keer voorgekomen in survey
titel

52                          Tijdschrift voor filologie en geschiedenis
The economist                     Bijdragen en mededelingen betreffende de
                           geschiedenis der nederlanden
35                          Nature
Onze Taal                       Kleio
                           Linguistics
15                          (H)art
Juristenkrant
Financial times                    2
                           Mnemosynè
11                          De witte raaf
Wall Street Journal                  Het Belgisch tijdschrift voor filologie en
                           geschiedenis
9                           Journal of advertising
Trends                        Science
Annales                        Babbel
                           Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
8                           Mm
Spiegel der Nederlandse Letterkunde          Pub
Historia                       Journal of transport economics
                           Archeologie Magazine
7                           Res Publica
Hermes                        Dietsche Warande en Belfort
B-Magazine                      Mens en Maatschappij
                           Journal of marketing
5                           Money talk
Hermeneus                       Economic review
Taal- en Letterkunde                 Econometrics Journal
Rechtskundig Weekblad                 Mercuur
                           Tijdschrift voor Privaatrecht
4                           TBH
Journal of communication
Rekto Verso                      1
Past & Present - Bijdragen tot de Geschiedenis    Journal of literature
Tijdschrift voor geschiedenis             HR magazine
                           De Tijd
3                           TEO


                         38
Management review                   Revue d'histoire ecclésiastique
Harvard business review                Nederlandse Taalkunde
Journal of Egyptian Archaeology            The historical review
Annales du Service des Antiquités de l'Egypte     The Business Historical Review
K.M.T                         BBC History Magazine
Göttinger Miszellen Studien zur Altägyptischen    Eos,
Kultur                        Revue de Linguistique française
Cultural Studies Theory                Langue française
Culture & Society Museum International        Canadian journal of linguistics
International Journal of Heritage Studies       Tijdschrift voor communicatiewetenschap,
Language                       De Journalist
Journal of Archaeology,                Music&Letters
Terra Incognita,                   History today past and present
Archaeometry,                     Humanistica Lovaniensia
Journal of Archaeological Science,          Taal en tongval
Folia Linguistica                   monumenta nipponica
History Today                     Openbaar kunstbezit Vlaanderen
Bulletin epigrafique                 L'art universel La Belgique
Annual review of cognitive linguistics,        Cuadernos hispanoamericanos
Taalpeil,...                     International Journal of Cultural Studies
Journal of psychology,                BTNG
taal nu                        Journal of Social History
Schamper                       Journal of cold war studies
Zhexue shi,                      Revue d'histoire ecclésiastique
Monumenta Serica                   Alumni ua
mnemosyne( latijn),                  Historie
Gnomon (latijn)                    Yomiuri Shinbun,
Journal of communication management,         Asahi Shinbun,
International journal of mobile marketing       Mainichi Shinbun,
A+,                          Sankei Shinbun,
Kwintessens                      Nikkei Shinbun (shinbun = krant in het japans)
Histoire                       The Germanic Review
Sciences Sociales                   Naamkunde,
Etcetera                       Linguistics in the Netherlands,
Artsenkrant                      18th century studies, history and memory
De Huisarts                      Journal of Asian Studies
New England Journal of Medicine,           tijdschrift voor geneeskunde
Belgisch tijdschrift voor Filologie en        новый мир
Geschiedenis                     OKV, Oud Holland,
Japan Times                      Jong Holland,
Lampas                        Faro,
Archiv für Orientforschung,              Burlington Magazine
Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch      Elsevier
genootschap “Ex Oriente Lux”,             Current Anthropology
Journal of Near Eastern Studies            Antiquity Cambridge
Journal of global history               Archaeological Journal
De gulden passer                   Journal of Archaeological Science
Journal of Modern History               American Journal of Archaeology

                         39
Ex Situ Biblical                    Journal of Development
Archaeology Review                   Monumenten en Landschappen
PALANTH                         Musical Times,
Current Archaeology                   Musical Quarterly,
Boekman                         Musique en jeu,
Lingua                         Rolling Stone,
Koor en Stem –                     Pitchfork
Tijdschrift voor muziektheorie             Forbes magazine
Notes                          PMLA,
Logosblad                        Journal of Literary Studies,
Metropolis                       LitNet Akademies,
Artforum                        Werkwinkel
Historische Zeitschrift,                ARVA
The English/American Historical Review,         The Burlington Magazine
Cahier du Cinéma                    Agora
NEJM                          Journal of Economic Perspectives
Art bulletin,                      Journal of Economic Literature
de negentiende eeuw,                  T-magazine
 oud holland,                      Nulum crimen
tableau                         Jura Falconis,
French studies,                     TBP,
The Journal of French Language Studies,         TBH,
Bulletin of Spanish Studies               RW,
Journal of Modern Literature,              SEW...
Journal of Literary Theory,               A.F.T.
RLA,                          F.J.F.
Revista de Literatura                  Fiscoloog
 Eos Express                      F-magazine
Nihon Shinbun                      tijdschrift voor handelsrecht
International Journal of Child & Family Welfare;    rechtskundig weekblad
Business week                      tijdschrift voor intellectuele rechten
Time                          JTR
334                           TVW
L’echo                         JTT
Ons erfdeel                       DAOR
Classical philology                   R.C.J.B.
l'Année                         T.B.B.R.
Quarterly Journal of Economics             Staalkaart
Economisch Tijdschrift                 tijdschrift voor bestuursrecht;
DNB magazine                      Common market law review,
FEM Business                      Public procurement law review
Economix                        Tijdschrift estate planning
Archaeology Magazine                  Physics Today
Musical Times                      Physics review letters
Lloyd
astin bulletin
Foreign Policy,
Foreign Affairs,

                          40
Bijlage II: populaire web sites
261                9gag
Facebook
                 14
153                Tumblr
Toledo              HbvL

138                10
Hotmail              www.imdb.com

100                7
Youtube              Nmbs
                 www.kmi.be
94
De Standaard           6
                 Tijd.be
91                Groupon
De Redactie
                 5
66                LinkedIn
Google              bbc.com
                 Zita
48
HLN                4
                 archeonet Vlaanderen
37                The Guardian
Sporza              Een
                 reddit.com
36                humo
Gmail               noxa

35                3
Kuleuven             cultuurnet
                 nu.nl
32                http://watchseries.eu
Twitter              gva.be
                 www.deviantart.com
25                www.vdab.be
Het Nieuwsblad          be.msn.com
                 Etsy
24                uitzendinggemist.nl
De Morgen             fanfiction.net
                 Flair
21                Nba.com
Wikipedia             9lives.com
                 4chan.com
20
2                  Tweekers.net
nme.com               Delcampe
Elle                Immoweb
Vtv.com               Lookbook
gamefaqs.com            bokt.nl
Krantenkoppen.be          www.attr-x.be
www.NBA.com             Touring mobilis
Tv.com               Kljsite
Les Inrocks             The Huffington Post
Stubru.be              nuytsenco,be
People.com             brusselnieuws.be
www.bbcnews.com           Nyt
vi.nl                Slate.com
Voetbalzone             Festivalinfo.nl
Pinterest              Styletoday.be
een.be/programmas/dagelijksekost  Moniforum.be
pitchfork.com            Minerva
cobra.be              http://mialinnman.blogspot.com/
leasticoulddo.com          hypem.com
eBay                Al Jazeera
Memebase              wulffmorgenthaler.com
http://www.b-rail.be/main/N/    gametrailers.com
www.dailymail.co.uk         Delicious
thesun.co.uk            Youporn.com
meteo                www.vagabondjourney.com
voetbalkrant.be           travelbird.be
Grooveshark             www.theused.net
National Geographic         fashiolista.com
teveblad.be             www.aftonbladet.se
www.cnn.com             http://www.encyclo.nl/
hattrick.org            yandex.ru
collegehumor.com          www.celebuzz.com
www.law.kuleuven.be/home      theblaze.com
Alma                laurenoliver.com
Dropbox.com             Failblog
www.clint.be            Trends
tv-gids               belmodo.tv
xkcd                www.vijftv.be
                  theb9.com
1                  Dailymotion
Nos                 thesixthaxis.com
Trissen.be             www.washingtonpost.com
Mises.org              www.weheartit.be
yahoo                www.fmylife.com
www.sint-jorishoeve.be       www.elle.be
www.dailyoffers.nl         www.moviemeter.nl
Knowyourmeme            musicologica.org
http://www.bbc.co.uk/doctorwho/dw  www.uitagenda.nl

                                   42
handbal.be                 cosmopolitan.com
www.eonline.com              Hema
Livejournal                www.newgrounds.com
www.demonoid.me              http://www.wizards.com/Magic
www.oor.nl                 www.postsecret.com
www.nuwinnen.be              www.asos.com
kmi.be                   http://bib.arts.kuleuven.be/bibliotheek/
www.mleuven.be               pinterest
mediarte                  snapstore
teefury                  http://www.archello.com/en
PC Gamer                  www.boekmeter.nl
Krcgenk.be                 arsenal.com
Sportwereld                http://community.wizards.com/go/forum/view
dewedstrijden.be              category/75882/Dungeons_38_Dragons
myanimelist.com              last.fm
http://www.nicolasvadot.com/Start_FR.htm  www.hetdepot.be
www.thedailywh.at             22tracks.com
glennbeck.com               froot.nl
www.volvooceanrace.com           www.chirohofstade.be
impawards                 www.bokt.nl
www.askmen.com               www.dogsonacid.com
wjnh                    Le Monde
n4g.com                  http://www.topgear.com/uk
http://egl.livejournal.com/        www.cuttingedge.be
sites van tijdschriften          www.groezrock.be
radio 1                  www.idoena.be
veto                    podiumkunsten
whosdatedwho.com              www.perseus.tufts.edu
Buienrader                 mediaite.com
watchseries.eu               www.macrumors.com
www.welikefashion.com           empire
Onze Taal Genootschap           http://japanologie.arts.kuleuven.be
vtm.be                   chinadaily.com
www.econ.kuleuven.be            randomhouse.com
Hello!                   eztv.it
ksjstevoort.be               Libis website
guido                   Taanker.com
www.binckbank.com             Project free tv
ikwilfilmskijken.com            Gayromeo
www.vt4.be                 bloomberg.com
belgie.fm                 www.veromoda.com
festivalguide.de              www.ultimate-guitar.com
europe.wsj.com               www.dumpert.nl
adamsmith.org               site van Heusden- Zolder
railtime                  www.ze.nl
One.com                  www.musicradar.com
watch-series                Bloglovin
uho.be                   Nightwish

                                          43
wsj.com          www.engadget.com
www.ibood.com       torrent
aftenposten.no       www.sidereel.com
google translate      www.fos.be
zdnet.be          Sporcle
zara.com          hobbit blog
Google Scholar       www.worldcarfans.com
www.omg-facts.com     www.amazon.co.uk
cato.org          Soundcloud
legalworld         www.lentekindvakantiewerking.be
girlscene         steam
lolsnaps          dexia
bodyrock.tv        www.vandaag.be
Fanpage sunrise avenue   massimodutti.com
www.hm.com         studentsforliberty.org
rock-metal-punk.org    stereomood
TV Tropes         warez-bb.org
www.clubbrugge.be     Cracked
Topshop          Outspot
3voor12.vpro.nl      Urban Outfitters
www.galop.be        ttrworldtour.com
parkfc.be         www.flickr.com
wzl            Limo
opac.libis.be       festivalnoise.be
www.tweakers.net      http://www.historum.com/
couchsurfing.org      www.ohnotheydidn't.livejournal.com
La Repubblica       fml
http://www.scientias.nl/  xhamster.com
handbal.be         Cultuurjobs.be
www.delijn.be       www.kringhistoria.be
lamebook          msnbc.com
dailybooth         Armorgames
NationStates        http://lfgcomic.com/
Immoweb          Uit in Vlaanderen
Cracked          www.tv-links.eu
www.bowling.be       Acht
www.beatport.com      Goodreads
spele.nl          Van Dale Online
today.com         hodder.co.uk
icanhascheeseburger    Japanse Studies KULeuven
flonga           Cartoons
Pottermore         sagio.be
goodreads.com       http://eztv.it/
spelletjes         modcloth
www.mangareader.net    de volkskrant
Beursduivel        http://www.bloomberg.com
GTB            Koxkollum
Torrentday         Interglot

                                44
Followmytv      mijn.groept.be
de.rechtzetting.be  wefashion.be
ucd          threadsence.com
www.val.be      rsca.be
www.mediakritiek.be  Ing
www.kbconline.be
Bandcamp
                    45
Bijlage III: populaire blogs

6                    http://bertdeleersnijder.blogspot.com
www.tumblr.com              http://www.michellephan.com/
                     http://thepioneerwoman.com/
4                    Gentblogt
fashionata.be              martelart.wordpress.com
                     The Huffington Post
3                    The Selby
www.onzekijk.blogspot.com        http://fredandfred.blogspot.com
stage-blogs van medestudenten      thestorysiren.com
www.perezhilton.com           Roxy Blog
                     ohhappyday.com
2                    http://herecomesherman.wordpress.com/
post a secret              www.beglium.be
Karl Vannieuwenkerke           de papieren man
                     de blogs die ik volg via bloglovin, te veel.
1                    Rockblog
weheartit.com              pinboardblog.com
Veetje                  www.ze.nl
http://city2city.wordpress.com/     hobbit
Mademoiselles de Mode          Zerohedge
inmediares                TheOatmeal
joligateau                Ellaandlouise
ekiblog.com               pretty.nu (blog van een vriendin)
www.svenintanzania.blogspot.com     www.torrentfreak.com
 lifestyleblogs             http://www.ruthendewereld.blogspot.com
alinnman.blogspot.com/          http://inboontjes.wordpress.com/
www.disneybooks.blogspot.com       http://clapclapcolour.tumblr.com
thefashionfolio.com           http://diamondgeezer.blogspot.com/
Reasoning with Vampires         Blogmi
Roba – atletiek             Demorgen.be-blogs
sethgodin.typepad.com          costim M
Failblog                 Chillin' Competition
Quest Japan               cocoperez.com
jetskeultee.nl              bashers.nl
www.fluentinthreemonths.be        http://lewrockwell.com/
Belmodo                 www.theblondesalad.com
ietsdatgiet.blogspot.com         http://www.thedaybookblog.com/
meetmeatmikes.com            myfashionblog.be
Color Me Katie              http://lucyguatemala.blogspot.com/p/huehuet
Blog van vrienden in buitenland     enango.html
clint.be                 bubzbeauty.com
designlovefest              www.cartoonbrew.com
p.s. I made this             mixxedtape.wordpress.com
FML                   reisblog
http://aconversationoncool.tumblr.com/  disconaivete.tumblr.com/
beautyjournaal.nl               misslipgloss.nl
www.zenhabits.net               Katrien in Guatemala
lookbook                    rockstar diaries
Erabbit, Fuis-moi je te suis          http://www.acontinuouslean.com/
mafiablog.net                 http://violetlebeaux.com/
vliegend eiland                http://www.alyssaa.nl/
topless robot                 misslipgloss.nl
http://rulesformyunbornson.tumblr.com/     Accroche toi à ton sloup
http://bubzbeauty.com/             http://livejournal.com
http://www.annemerel.com/           geenstijl
Leven in Leuven                http://bovendegrijzewolken.blogspot.com/
Mode d'amour                  http://cactus-mouth.tumblr.com
Suri's burnbook.com              http://illicit-cultural-property.blogspot.com/
http://schoenenenanderekwesties.blogspot.co  en vogue
m/                       http://www.fashion-freaks.be/wordpress/
Diglee Blog d'une illustratrice        thefashionguitar
http://www.tvfanatic.com            Moxee
sayyestohoboken.com              http://www.beatportal.com/
krenten van de pop               http://fyeahlolita.blogspot.com/
anette olzon                  bakerella.com
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/jori  cocoperez.com
s-luyendijk-banking-blog            Le Blog de Zelba
fashionwise                  http://ftalphaville.ft.com/
http://www.invadingholland.com         autoblog
http://unholyrhythms.tumblr.com        http://allkpop.com
http://ampersandduck.blogspot.com/       http://mariannan.indiedays.com/
http://foundmagazine.com/           seventy tree
theblondesalad                 http://theuglyducky.wordpress.com/
www.michaelbarrier.com             thebeautydepartment.com
tommcfly.com                  www.maggiesensei.com
modeblog                    http://www.nakedcapitalism.com/
lefto.be
                                                47
Bijlage IV: combinaties mediagebruik

165
social media – websites        3
                    televisie- radio
151
sociale media-televisie        2
                    kranten-tijdschriften
130                  websites – tijdschriften
radio - sociale media

129                  Andere combinaties
radio – krant             Onder deze sectie zijn de respondenten
                    verzameld die iet anders dan gevraagd hebben
79                   ingevuld in de enquête.
Radio – websites
                    8
78                   televisie-social media-websites
tijdschriften - radio
                    7
76                   Social media-websites-radio
tv – websites
                    3
50                   Sociale media - gsm
televisie – tijdschriften
                    1
48                   Televisie - Sociale media – gsm
televisie-kranten           sociale media, websites, radio, kranten
                    websites, televisie, kranten, sociale media
7                   sociale media, websites, televisie, radio
kranten – websites           alle opties
social media – kranten         social media, websites, radio, vrt/vtm nieuws
                    online, online kranten
5                   televisie, tijdschrift, krant
sociale media – tijdschriften     radio - sociale media – kranten
                                            48

								
To top