AKCIGERE METASTAZ YAPAN T�M�RLERE KLINIK YAKLASIM

Document Sample
AKCIGERE METASTAZ YAPAN T�M�RLERE KLINIK YAKLASIM Powered By Docstoc
					AKCİĞERE METASTAZ YAPAN
TÜMÖRLERE KLİNİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Bahar KURT
 Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
 AD,Bolu
Erkentanı, cerrahi teknikler, genel
 hasta bakımı, lokal ve sistemik
 tedavilerdeki gelişmelere rağmen
  kanserden ölümlerin çoğu,
 konvansiyonel tedavilere dirençli
   olan metastazlara bağlı
      oluşmaktadır.
Metastazların sıklığı ve sayısı
 primer tümörün süresi ve
 biyolojik davranışına göre
 değişir.

Pulmoner metastaz varlığı
 primer hastalığın seyrini
 etkilemeyebilir.
  1965’ den önce pulmoner metastazlı hastaların 6
  aylık sağ kalımı yaklaşık %50

  Günümüzde pulmoner metastazlı hastaların 5 yıllık
  sağ kalımı yaklaşık %30
  Otopsi çalışmaları akciğer metastazlarının klinik
  önemini abartılı algılamamıza neden olur.


  Otopsi çalışmalarında, kanser nedeniyle kaybedilen
  hastaların yaklaşık %20-50 ‘sinde akciğer metastazı
   Bunların bir bölümünde metastaz sadece akciğerlere sınırlı
   (sarkom, renal cell ca ve baş-boyun kanseri vb)
   Bazı tümörler birden fazla organa metastaza eğilimli
   (meme,melanom,kolorektal vb)
  Pulmoner metastazlar senkron veya metakron olabilir.
  Baş boyun kanserlerinde(squamoz cell ca SCC) pulmoner
  metastaz görülme sıklığı % 66
   Senkron tümör tanısı % 4.5
   Metakron tümör tanısı %95.5 .Bu hastalarda 2.primer
  akciğer squamoz cell karsinom (SCC) gelişme riski çok
  yüksektir .
  Genetik analiz bu ayırımda yetersiz
  SCC hikayesi olan bir hastada primer/ metastaz ayırt
  etmede kriterler(en az 2 kriter olmalı) ;primer tümörün
  ileri evre olması, periferik lokaizasyon, akciğerde multipl
  lezyonlar ve DFI (hastalıksız interval) < 36 ay

             Annals of Surgical Oncology 2008;15(10):2915-26.
  AKCİĞERE EN SIK METASTAZ
    YAPAN TÜMÖRLER
 Mesane  ca
 Meme ca
 Akciğer ca
 Kolon ca
 Nöroblastoma
 Prostat ca
 Sarkomlar
 Wilm’s tümörü
 Baş-boyun kanserleri
     Herhangi bir tümör de akciğere metastaz yapabilir..
PRIMER MALIGN BIR TÜMÖRÜN AKCIĞERE
        OLAN METASTAZLARı


  Diğer sistemik metastazlar içinde özel bir yer tutar

  Diğer organ metastazlarına göre cerrahi tedavi
  yöntemlerine daha yatkın bir klinik davranış sergiler
    Akciğerlere olan sınırlı metastazlara tedavi
    edilemez gözüyle bakılmamaktadır.
  AKCIĞER  METASTAZLARı NASıL
       OLUŞUR?

Tümör embolizasyonu

Hematojen yayım
Lenfatik yayılım
İntrabronşiyal yayılım
Komşuluk yoluyla
PULMONER METASTAZLARıN BIYOLOJIK
      DAVRANıŞı
  Tümöre özgü faktörler
   Angiogenez
   Endotele adhezyon
   Proteaz üretimi
   Medyatör/immün faktörler
  Organa ve kişiye özgü faktörler
    Permissif faktörler
    Defansif faktörler
      Tümör hücresi adhezyonu,invazyonu ve büyümesi
Tümörün  biyolojik yapısı ile
 organizmanın buna karşı
 oluşturduğu direnç, yayılımın
 şeklini, metastazın yerleşim yeri
 ve genişliğini belirler.
İNVAZYON ve METASTAZ BİYOLOJİSİ

 Metastatik olay 2 basamakta incelenir.
• 1) Ekstraselüler matriks invazyonu
• 2) Vasküler yayılım ve tümör hücresinin
 göçü.
      VASKÜLER YAYILIM

• Dolaşımda tm hücreleri kümeler halinde
 agregat yapar,
• Platelet-tümör adezyonu yayılımı artırır.
• Tm embolisinin ekstravazasyonu endotele
 invazyon ile ilişkilidir.
• Bazal membran yıkımı
Prognostic indeks expression of Cyclin-D1,cerB-2 ve
VEGF ;metastases vs corresponding primary cancers and
metastatic vs non-metastatic adenocarcinomas.

  52 Adenokanserli hasta ,operasyon materyelinde
  immünhistokimyasal ve morfometrik analiz
  Cyclin-D1,cerB-2 ve VEGF ekspresyonu (prognostik indeks)
  metastatik kanserlerde sağkalımın önemli belirteci
  Metastatik ve non-metastatik tümörlerde farklı hücre
  profilleri kanserlerin invaziv ve non-invaziv davranışlarını
  sergilemede etkili
  Prognostik indeks yüksekliği cerrahi operasyon sonrası
  adjuvan kemeoterapi için rehber oluşturabilir.
                                 .
              Histol Histopathol 2008Aug;23(8):987-93
      HEMATOJEN YAYıLıM

 Neovaskülarizasyon
 Primer organda vasküler invazyon

 Venöz sisteme invazyon

 Mikroembolizasyon ile pulmoner kapillerlere
 ulaşma
 Pulmoner kapiller endotele yapışma ve invazyon
  Malign tümörlerin çoğunda, neoplastik hücreler hemen
  yakınlarındaki efferent dolaşıma karışır ve karıştıkları
  ilk kapiller yatakta tutulurlar.

  Venöz drenajı portal sisteme olanlar hariç, diğer tüm
  yapıların primer tümörlerinde bu ilk kapiller yatak
  akciğerlerde bulunur.
  Pulmoner metastazlar çoğunlukla multipl, bilateral ve
  periferik yerleşimli(otopside % 82-92 periferik
  yerleşim)
  EN SıK HEMATOJEN    YAYıLıM YAPAN
         TÜMÖRLER


 Sarkomlar
 Renal hücreli ca

 Gestasyonel trofoblastik tümörler

 Tiroid ca

 Meme ca

 Akciğer ca
       LENFOJEN YAYILIM
 Primer tümör vasküler invazyona benzer şekilde
 lenfatik kanalları tutar.
 Primer lezyona yakın tutulmuş lenf bezlerinden büyük
 lenfatik kanallara geçen tümör hücreleri

   Torasik duktus
   SVC
   Pulmoner vasküler yatak
    En sık lenfojen yayılım yapan
         tümörler
•  Germ hücreli tümörler
•  Testiküler karsinom
•  Meme ca
•  Lenfomalar
•  Akciğer ca
•  Adenokanserler
•  Mide,kolon,pankreas
•  Prostat
  Yaygın mediastinal ya da hiler nodal tutulumda tümör
  hücrelerinin pulmoner lenfatik kanallara retrograd
  yayılımı (lenfanjitik yayılım)

    Lenfatik dolaşım ile akciğere yayılan tümör hücreleri, çok
    farklı alanlarda yerleşim gösterebilir
    Meme kanserindeki lenfanjitik yayılımda olduğu gibi tüm
    akciğeri diffüz olarak tutabilir
  ENDOBRONŞİYAL METASTAZ
   YAPAN TÜMÖRLER (EBM)
Solid tümörlerin otopsi serilerinde %2 sıklıkta EBM
 Meme       % 36.5
 Kolorektal    %15
 Uterus      %15
 Renal cell ca  %9.5
 Melanom     %5
 Mesane      %4
 Histopatolojik konfirmasyon mutlaka
 yapılmalı
                  Lung Cancer 2000;28:163-70.
         DİREKT İNVAZYON
 Göğüs  duvarı tümörleri
   Yumuşak doku sarkomları
 Primer  mediastinal tümörler
   Timoma
   Lenfoma
   Germ hücreli tümörler
 Mediasten  içindeki organ tümörleri
   Özefagus tümörleri
 Abdominal  organ tümörleri
   Gastrik kardia tümörü
   Karaciğer tümörleri
 Diyafragma tümörleri
 Retroperiton tümörleri
   Sarkomlar
          SEMPTOMLAR
 Öykü, fizik muayene ve sigara alışkanlığının
 bilinmesi esastır.
 Solunumsal semptomlar pulmoner metastazlı
 hastaların <% 25

  Pulmoner metastazların geç dönemine kadar
  semptom olmayabilir. Erken tanıda semptomların
  etkisi olmaz.
              SEMPTOMLAR
  Havayolu mukozası tutulumu *
    (bronşial metastaz)
    Hemoptizi
    Öksürük
    Wheezing ve stridor
    Nefes darlığı
    Obstrüktif pnömoni
    Lober ya da segmental atelektazi  * Hekimlerin solunumsal semptomlara duyarlı olmaları gerekir ,bu tür
    hastalarda FOB standart bir yöntem olmadığı için EBM gözden
    kaçabilir.
             SEMPTOMLAR
  Pulmoner parankimal metastaz

   Lenfojen ya da hematojen
   Sıklıkla asemptomatik
   Lenfanjitik tutulumda belirgin nefes darlığı
   İleri evrede ve/veya plevral tutulumda
     Göğüste sıkışma hissi
     Nefes darlığı

     Öksürük

     Yan ağrısı
             SEMPTOMLAR
  Mediastenden direk yayılım
   Göğüste baskı hissi ya da sıkışma
   Ses kısıklığı (inf. laringeal sinir tutulumu)
   Yüzde ya da üst ekstremitede ödem
   SVC basısına bağlı plethore

 Havayolu basısına bağlı stridor
 Özefagus basısına bağlı disfaji

 Perikardiyal tutuluma bağlı göğüs ağrısı ya da
 hipotansiyon
          FİZİK MUAYENE

  Pulmoner metastaz varlığı bazen primer tümöre
  yöneltir.
   Lenfadenopati varlığı
   Periferik kitle

  Pulmoner metastaz şüphesi
   Rektal muayene
   Pelvik muayene
   Meme muayenesi
TANI-RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
 Akciğer metastazlarının araştırılması için
 öncelikle rutin göğüs grafileri çekilir.
   Plevral sıvı
   Parankimal lezyonlar (kalsifikasyon,kavitasyon,nodül)
   Obstrüktif pnömoni
   Lober ya da segmental kollaps
   Hiler ya da mediastinal adenopati(melanom,seminom
   ve meme kanserinde daha sık)
   Lenfanjitik yayılım (özellikle alt loblarda septal
   çizgiler)
   Pnömotoraks
  Direk grafide multipl pulmoner nodüller ya da
  lenfanjitik görünüm varlığı
    %70-80 metastatik tümör


  Ayırıcı tanı şart
   Bilinen kanser tanısına rağmen diğer nedenler ekarte
   edilmeli(% 15 ‘i benign)
   İmmünsupresyon
   Lenfanjitik yayılım ayırıcı tanısı yapılmalı
     KKY
     İnterstisyel inflamatuvar patolojiler
  SOLİTER  PULMONER NODÜL-AYIRICI TANI
Bilinen ekstra torasik malignite olsa bile hemen
 metastaz kabul edilmez sigara gibi genel risk
 faktörünün akciğer kanserine de sebep
 olabileceği unutulmamalı.
• Primer tümör sarkom veya melanom ise;
 muhtemel metastaz

•  Primer tümör baş- boyun veya meme ca ise;
  ikinci primer akciğer

•  Primer tümör GİS veya genitoüriner kaynaklı ise;
  primer veya sekonder karsinom ihtimali eşit
•                 Oncology 1996;10:649-59.
            Curr Opin Pulm Med 2000;6:356-63.
MULTİPL PULMONER      NODÜLLER-AYIRICI TANI
  Malign nedenler
   Bilinen primer tümörden metastaz
   Yeni primer tümör, solid tümör
   Yeni primer tümör, lenfoma ya da lenfoproliferatif

  Benign nedenler
   İnfeksiyöz granulomalar
   Piyojenik abseler
   Parazitik hastalık
   Arteriovenöz malformasyonlar
   Wegener granülomatozu
   Romatoid nodüller
   Sarkoidoz
   Benign tümörler
   Fırsatçı infeksiyonlar
      TANI-RADYOLOJİK
       DEĞERLENDİRME


 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
 Metastatik lezyonların değerlendirilmesinde, göğüs
 grafilerine göre daha duyarlı ,özgüllüğü daha az
 Benign- malign ayırımı,adenopatiler veya ilave
 nodüller,lokalizasyonu ,yayılımı ve teşhis ve tedavi
 stratejileri
 Metastazın rezeksiyonu için belirli anatomik dayanak
 sağlar
TANI-RADYOLOJİK
DEĞERLENDİRME
  Spiral BT solunum hareketleri ve kardiyak pulzasyonun
  etkisi ile yanılma ihtimallerini ortadan kaldırdığı için
  standart bir yöntem olarak günümüzde BT nin yerini
  almıştır.

  Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ile 2-3 mm
  çapındaki lezyonlar belirlenebilir(özgüllük % 60-90).
  Pulmoner metastaz tarama ve izlemde rutin kullanımı
  önerilir

   Lenfanjitik yayılım metastaz olabilir ancak bunların çoğu
   enfeksiyon ya da granülom
   Hastanın yaşı, malignite öyküsü ve önceki tedavisi göz önüne
   alınarak akciğer metastazı tanısı konabilir.
TANI-RADYOLOJİK
DEĞERLENDİRME
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
 Pulmoner metastazları rutin
 değerlendirmede Spiral BT ye üstünlüğü
 yok.
 Yumuşak doku yapılarının
 kontrastı,iyonizan ışın içermemesi
 avantajları
 Sagittal ve koronal görüntüleri vasküler
 yapı ,mediasten invazyonu, göğüs duvarı ve
 brakiyal pleksus değerlendirmede kısmen
 yardımcı
 TANI-RADYOLOJİK
 DEĞERLENDİRME
Tüm vücut 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon
 tomografi (FDG-PET)

  Kullanımı son yıllarda giderek artmakta
  Daha önceki grafilerin olmadığı toraks BT de şüpheli
   pulmoner nodüllerde
  Mediastinal lenf nodlarına metastaz şüphesi
  Akciğere metastaz yapmış ekstratorasik primeri bilinmeyen
   tümörlerde
  Özellikle yumuşak doku tümörlerinde tedavi sonrası
   pulmoner metastaz araştırılmasında
  İnce iğne aspirasyon biyopsisinde(FNA) pnömotoraks riski
   nedeniyle non-invaziv olarak pulmoner nodülün malign-benign
   ayırımı için PET/BT den yararlanılabilir
  <1cm veya aktif inflamatuar /infektif lezyonlarda yanlış
   tanı

    PET/BT ekstratorasik metastazlar veya rekürrenslerde
  kullanımı uygun.
    DİĞER GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ


  İodine 131 sintigrafisi

  SPECT(single photon emission computed
  tomography)

  Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi
       TANISAL YÖNTEMLER


 Yüksek riskli hastalarda, soliter lezyonlarda
 transtorasik ince iğne yada video- assisted
 torakoskopik cerrahi (VATS) ile tanı ve evreleme
 yapılabilir.
 Endobronşial tutulum bulguları var ise periferik
 lezyonlarda çok etkin olmamakla beraber fleksibl
 fiberoptik bronkoskopi ile doku tanısı,lenfanjitik
 yayılımda transbronşial biyopsi ve BAL
     TANISAL YÖNTEMLER


 Akciğere lenfanjitik yayılım sonucu diffüz
 infiltratif görünüm oluşturmuş kanserlerde de
 enfeksiyonu dışlayabilmek için akciğer biyopsisi
 Özellikle subplevral lokalizasyonlu ve birden fazla
 nodüllerde (2-3 mm lik dahil) torakotomi
 sırasında intraoperatif manuel palpasyon altın
 standart
  YENİ GELİŞMELER-Görüntüleme
       teknikleri


 Single veya multiple monoklonal antikorlar
 radyonüklidlerle kombinasyonları
 İndium 111 ile işaretli görüntüleme; prostat
 kanseri
 İndium 111-antiTAG-72 ;kolorektal ve over
 metastazları
 3-Dimensional reconstruction (sanal bronkoskopi)
A SURVEY OF CURRENT PRACTICE AMONGST MEMBERS
OF THE EUROPEAN SOCIETY OF THORACIC
SURGEONS
  Kasım 2006-Ocak 2007
  Anket sorularını yanıtlayan Göğüs Cerrahı sayısı 146
  % 52.1 ‘i pulmoner metastezektomi kararını mültidipliner
  toplantıda vermişler
  Tanı ve tedavi kararı için % 49’u konvansiyonel BT,% 51 ‘i spiral
  BT istemişler
  Preoperatif PET/BT yi ise %44.5’i genellikle
  %29.5 ‘u bazen
  %26’ sı nadiren/ hiç
  Tümör belirteçlerini (alfa feto protein, CEA vb) primer tümör
  histolojine göre % 33.6 sı sistematik olarak ,% 30.8’i ise genellikle
  kullanmışlar
  Post op takiplerini % 22.6 ‘sı daima kendilerinin yaptıklarını,%29.5
  zaman zaman kendilerinin , kalanı ise hastalarını medikal
  onkolojiye refere etmişler
                      J Thorac Oncol 2008;3:1257-66
A SURVEY OF CURRENT PRACTICE AMONGST MEMBERS
OF THE EUROPEAN SOCIETY OF THORACIC
SURGEONS (ESTS) Post operatif takiplerde konvansiyonel / spiral
 BT kullanımı %100
 PET/BT’ nin kullanımı % 36.4
 Tümör belirteçlerinin kullanımı % 68.2
 BT ile takip aralıkları 6-12 ay

               J Thorac Oncol 2008;3:1257-66
 108 kolorektal kanserli hasta ,küratif
 rezeksiyon sonrası ,mültidisipliner takip
 Hastaların minumum takip süresi 3 yıl

 Ortalama 6 aylık aralarla periyodik
 muayene,Akciğer grafisi,tümör belirteçleri ve
 batın USG, postop 1 -3-5.yıl larda kolonoskopi
             Acta Chir Belg 2008 ;108(1):88-92.
        MESAJLAR
 Pulmoner metastazların mekanizmalarının daha iyi
 anlaşılması
 Genetik harita,biyolojik belirteçler ve
 görüntüleme tekniklerinin gelişmesi(PET/BT)
 Hücrelerin malin transformasyonunun gelişmesi
 hatta lokal yada metastatik hastalık olmasına yol
 açan çevresel ve genetik etkileşimlerin
 üstesinden gelebilmek
        MESAJLAR

 Ayrıca konak-tümör ilişkisinin daha detaylı ortaya
 konması ile birlikte yeni tedavi hedefleri olarak
 terapötik tedaviden önleyici tedaviye geçişe
 odaklanma
 Pulmoner metastazlara yaklaşımda içlerinde
 göğüs hastalıkları, onkoloji, göğüs cerrahisi ve
 radyoloji uzmanlarının bulunduğu mültidisipliner
 yaklaşım

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:169
posted:3/30/2012
language:Turkish
pages:48