Patologie ledvin by 71J4I7e

VIEWS: 83 PAGES: 19

									-  anurie: méně než 100 ml moči/24 h
-  oligurie: méně než 400 ml
-  polyurie: nad 3 l moči/24 h
      nadměrný příjem tekutin
      osmotická diuresa – DM
      nadměrné ztráty tekutin – diabetes insipidus
      zhoršená koncentrační fce tubulů – fáze regenerace u tubul. nekrosy
-  azotémie: ↑ c dusíku močoviny a vzestup sérového kreatininu
-  urémie: kombinace klin. a labor. znaků u pac. se selháním ledvin
      laboratorní nález: nedost. vylučování degrad. produktů a minerálů:
      azotémie, minerálová dysbalance, acidosa, anémie z deficitu EPO a
      prodloužení doby srážlivosti krve – fční porucha destiček
      klinické a morfologické příznaky: postižení prakticky všech orgán.
      systém:
          a) GIT: uremická gastritis a oesophagitis, enteritis, Treitzova
            colitis; trvalá nausea
          b) hypertenze a její komplikace, uremická perikarditis a
            pneumonie
          c) encefalopatie – mozkový edém, svalová slabost, periferní
            neuropatie
          d) chronická dermatitis
          e) renální osteodystrofie, osteomalacie, osteoporosa ←
            poruchy minerálů
-  AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ:
  OLIGURIE až ANURIE
  AZOTÉMIE
  PORUCHY MINERÁLŮ
  → prerenální (krevní ztráty, dehydratace)
  → renální (nemoci glů, tubulo-ist nefritidy, vaskulitidy)
  → postrenální (obstrukce moč. cest)

-  CHRONICKÉ RENÁLNÍ SELHÁNÍ:
  ↑ KREATININ a UREA
  ↓ GLOMERULÁRNÍ FILTRACE
  nevratné selhání – end-stage kidney → URÉMIE
  -  NEFROTICKÝ SYNDROM:
    ↑ PROTEINURIE → hypalbuminemie, ztráty IgG a proteinů koag. kaskády: ↓
    imunita a tromboembolické komplikace
    HYPALBUMINEMIE
    generalizované EDÉMY
    HYPERLIPIDÉMIE a lipidurie

  -  NEFRITICKÝ SYNDROM:
    ← akutní poškození kapilárních kliček glomerulů
    HEMATURIE – obv. makroskopická
    PROTEINURIE
    HYPERTENZE
    OLIGURIE (↓ mn. moči nestačí vyloučit dostatečné mn. splodin)
    AZOTÉMIE a MINERÁLOVÁ DYSBALANCE

→ postižení glomerulů:
difúzní – nadpoloviční většina glů / fokální – někt. glomeruly
globální – celý glomerulus / segmentální – část glomerulu
→ glomeruly při ak. postižení jsou:
hypercelulární – intrakapilárně – mesangiálně nebo endokapilárně / extrakapilárně –
tvořena srpky – bun. elementy v normálně prázdném močovém prostoru, jizví se a mení
se na fibroepitelové nebo fibrosní
→ depozita: imunokomplexy v glomerulech
A. IMUNITNÍ POŠKOZENÍ GLOMERULU
    depozice cirkulujících IK → vyvolají Z reakci
    Ab proti Ag složkách glu, kt. se do glu implantovaly nebo
    kt. jsou jeho součástí
    poškození glu v rámci systém. cévního onem.: Ab proti součástem cpl nf

GN s cirkulujícími imunokomplexy:
Ag exogenní: Ag bakterií (strepto-, stafylokoky), spirochet (T. pallidum)
        Ag virů (hepatitis B)
        Ag parazitární (Plasmodium falciparum)
někdy je Ag neznámý a IK původ GN se pozná při IF v biopsii: granulární typ IF
glus reaguje proliferací

GN s IK vznikajícími in situ
 na gbm se mohou uchytit Ag – kationické prot. s vazbou na anionty gbm – teprve proti
tomuto komplexu se začnou tvořit Ab → IK se tvoří in situ buď na zevní straně gbm
nebo v mezangiu; je granulární IF
GN s protilátkami proti GBM
Ab proti Ag v normální gbm – nekolagenní doména α3 řetězce kolagenu IV =
Goodpastureův Ag
← tyto tzv. nefrotoxické GN se projevují lineární IF zejm. IgG a C3 sl.kompl.; patří
mezi rychle progredující GN se subakutním rozvojem selhání ledvin a histo obrazem GN
se srpky u většiny glů
tyto Ab se mohou zkříženě vázat na membr. plicních kapilár → Z poškození s násl.
krvácením do plicní tkáně: pulmorenální Goodpastureův syndrom

GN se vznikem ANCA-protilátek
Ab proti enzymům azurofilních granul nf:
  - proteasa 3 = cANCA
  - myoloperoxidasa = pANCA
→ působí na granula – ta se vynoří na povrch při degranulaci, kt. stimulují zánětlivé
cytokiny: navíc indukují expresi adhezivních molekul → zachycení leu na endotelu
při běžném Z se granula uvolní až ve tkáni mimo cévy → interakce mezi ANCA a přísluš.
Ag složkou granul vystupňuje aktivaci leu a vyvolá překotné a předčasné uvolnění jejich
granul již při uchycení na endotel a při prostupu cév. stěnou
→ kapiláry a malé cévy v ledvinách jsou poškozovány přímým účinkem lyzos. enzymů
a toxických radikálů kyslíku


B. NEIMUNITNÍ POŠKOZENÍ GLOMERULU
Ztráta polyaniontu glomerulární stěny
hl. heparansulfát – ve shlucích podél obou laminae rarae gbm
udržování polyaniontu je fcí podocytů → jejich poškození → ↑ filtrovatelnost aniontních
bílkovin jako je Alb
poškození podocytů:
  - toxické – aminonukleosid
  - Ab proti svým Ag
  - ztráta adhezních molekul – integrin → odlupování od gbm

Poškození „hyperfiltrací“
↓ počtu fčních nfnů vystupňuje nároky na zbývající → ↑ GF – vyžaduje ↑ průtok a tlak
v kapilárách
→ kapilární hypertenze vede ke ↑ permeabilitě pro bílkoviny → pronik. skrz gbm do
moče i do mesangia
→ proliferace mesangiálních bb. a ↑ produkce mesang. hmoty → sklerotizace
kapilárního trsu a jeho vyřazení = circulus vitiosus
(ablační nefropatie – zvířecí model subtotální nefrektomie – ve zbýv. tkáni gly vyvinou
kompens. hypertrofii → známky přetížení a s dalším rozvojem začnou jejich části
kolabovat a sklerotizovat – morfologie fokální segmentální glomerulosklerosy
s proteinurií)
Vrozené defekty složení GBM
→ Alportův sy:
= progresivní hereditární nefritida (=plně vyvinutý Alportův sy); neprogresivní
hereditární nefritida (=morfologie syndromu tenkých bazálních membrán): onem. glů (+
vnitř. ucha a oční čočky)
klinicky: hematurie již v čas. dětství, u mužů progresivní → po 30. roce chron. rel. selh.
(ChRS); u ♀ může být μsk. hematurie jediným projevem po celý život
nedoslýchavost a oční poruchy (zákal nebo deformace = lenticonus)
makro: Δ necharakteristické; v term. stádiu jsou obě L svráštělé jako u chron.
sklerozující GN
mikro: u pac. s izolovanou hematurií jsou Δ minimální – jen málo zmnož. mesangium;
později sklerotizace kapilárních trsů a postupná atrofie tubulů
výskyt hnízd lipofágů v ist kůry (jinak pouze u nefrotického sy)
← defekt v tvorbě řetězce α3, 4 nebo 5 kolagenu IV: nedojde k vytvoření tripletu α345 a
glomerulární membrána si uchová složení z doby časného embr. vývoje → rozvláknění
gbm, kombinace jejích zúžených a rozšířených úseků
→ Δ morfologické i Ag struktury
(sy tenkých bm: obv. bez progrese do ren. selh., jeho morfologii mohou mít ♀
přenašečky X-vázaného Alportova syndromu – mírný klin. průběh – tzv. benigní
familiární hematurie)

Ischemické poškození glomerulu
→ kolaps a sklerotizace kapil. trsu, obklopen vláknitou hmotou vyplň. zbytek prostoru
Bowmanova pouzdra (obsah mukopolysacharidů, kt. jsou narozd. od kap. trsu PAS-)
= akutní difúzní endokapilární proliferativní GN, patří mezi GN projev. se akutním
nefritickým syndromem
  - typicky IK onemocnění
  - po 1-2 týdnech od počátku běžné krční, středoušní nebo kožní infekce
  - většinou β-hemolytický streptokok
  - u dětí benigní; vzniká nefritický sy (až AkRS); u dosp. náhlá hypertenze
    s bolestmi hlavy a edémy renálního typu (periorbitálně); oligurie – tmavá moč
    s krví – makroskopická hematurie, granulovanými válci a prot. - proteinurie
  - v séru ↓ c komplementu a zrychlená sedimentace
  - makro: v prvních týdnech zduřelé bledé L s prosáklou kůrou s drobnými
    hemoragiemi
  - histo: nápadně velké a silně buněčné gly – zcela vyplň. prostor BP ←
    proliferace mesang. a endotel. bb. + exsudace nf a monocytů
    → prokrvení kapilár je ↓ (zduřelé endotelie); ery v tubulech
    v někt. glech: srpky na vnitř. straně BP
   -  na zev. povrchu gbm subepiteliální denzní depozita IK – hrudky, „humps“ –
     překrývá je splývající cpl. podocytů
   -  struktura gbm je rozrušená – zejm. tam, kudy prolézají PMN do moč. prostoru
   -  granulární IF na gbm a v mesangiu (Ab proti IgG a C3)
   -  skupina GN charakterizovaných:
       a) rychlým klin. průběhem během 1-3 měs. do renální insuficience
       b) více než 75% glomerulů má fibroepiteliální srpky na vnitř. straně BP
   -  etiologie: větš. GN s Ab proti gbm → lineární IF na gbm
   -  u někt. pac. tyto Ab zkříženě reagují s Ag baz. membrány plicních kapilár →
     krvácení do plic. alveolů i do ist = Goodpastureův sy
   -  plíce jsou těžké, prokrvácené, μsk. čerstvé hemoragie, siderofágy a ložiska
     karnifikace
   -  podobné klin. postiž. ledvin a plic: při GN s ANCA-protilátkami → těžké
     postižení glů s velmi slabou pozitivitou IF = pauciimunitní GN
   -  klinicky hematurie, proteinurie s rychlým poklesem ren. fce
   -  morfologickou charakteristikou jsou epitelové nebo fibroepitelové srpky

a)    GN v rámci systémových vaskulitid: ANCA+ GN – nejčastější RPGN u dospělých
b)    anti-GBM GN
c)    klin. a morfol. projevy RPGN může mít jakákoli GN – IgA,
     membranoproliferativní, Henoch-Schönleinova purpura, GN při SLE
d)    malá část pac. nemá Ab ani jiné ren. onem.: idiopatické srpkovité GN

ad a)
SYSTÉMOVÉ VASKULITIDY
= Z cévní stěny; může být postižena céva jakéhokoliv kalibru v jakémkoliv orgánu
→ v průběhu SV jsou velmi často postiženy ledviny (↑↑ cév růz. kalibrů; glus = síť
kapilár s arteriolami v hilu)

→ tři hlavní imunitní mechanismy podílející se na poškození cévní stěny:
  a) Vasculitis způsobená přímo Ab:
    Ab pro gbm: izolované poškození glom. kapilár nebo izolované poškození
    plicních kapilár nebou současné → Goodpastureův sy = pulmo-renální
    vaskulitický sy
  b) Vasculitis způsobená IK:
    IK v cév. stěnách → poškozují je; takových vaskulitid je velmi málo: Henoch-
    Schönleinova purpura, kryoglobulinemie; při SLE – velmi raritně – cévní
    poškození je bez Z cévní stěny s + antifosfolipidových Ab
  c) Vasculitis spojovaná s ANCA-protilátkami
    cANCA: Wegenerova granulomatosa
    pANCA: (perinukleární): mikroskopická polyangiitis
ANCA+ GN:
morfo: nekrotizující GN se srpky, ev. se sklerotisací, v IF bez depozit (pauciimunitní)
    1.) Wegenerova granulomatosa
       ← kombinace nekrotizující vaskulitidy s granulomatosními Z dých.
       traktu
       nespecif. příznaky systém. onem.: teploty, myalgie, artralgie, úvana atd.
       90% nem. má postižení horních dých. cest (sinusitidy, purulentní rinitidy,
       otitis media); plicní symptomy u 45%; močový nález u více než 80%
       nemocných; oční a kožní symptomy
       periglomerulární Z může mít až granulomatosní ráz
    2.) Mikroskopická polyangiitida
       různorodé orgán. postižení
       v ledvinách chronické sklerotizující léze
    3.) Syndrom Churg-Straussové
       obdobná morfologie; přítomnost periferní eosinofilie a astmatu

ad b)
Anti-GBM GN:
Ab proti Goodpastureovu Ag = komponenta gbm (nekolagenní domény α3 kolagenu IV)
– za norm. stavu skrytý – někt. faktory (kouření) umožní disociaci a odkrytí epitopu →
naváz. anti-GBM → aktivace komplementu a systému proteas → narušení filtrační
bariéry a ruptury gbm
morfo: difúzní globální lineární pozitivita IgG a C3 = nekrotisující GN se srpky ve
většině glomerulů

ad c)
IgA nefropatie:
= Bergerova choroba, IgA-IgG mesangioproliferativní nefropatie
nejčastější příčinou termin. ren. selh. ve skupině pacientů s primárním onem. glů
morfo: proliferace mesangia růz. stupně a deposita IgA v mesangiu
klin. průběh variabilní, od pomalu progredujícího onem. po stavy vedoucí rychle k ren.
selhání; typ. manifestací je asymptomatická μskop. hematurie nebo epizody
makroskopické hematurie, obv. v návaznosti na běžnou infekci
→ depozita IgA v mesangiu se vyskyt. při růz. chr. chorobách jater (IgA je odbour.
v játrech) a při chr. Z sliznic GIT a dých. cest

Henochova-Schönleinova purpura:
nemusí vždy zahrnovat postižení L
obvykle předcházejí kožní vaskulitické projevy, násled. GIT symptomy a
doprovázejícími artralgiemi a artritidami
= vaskulitida s dominujícími IgA depozity, která postihuje malé cévy (arterioly, kapiláry
a venuly)
morfo: obraz neodlišitelný od IgA-GN

→ membranoproliferativní GN a GN při SLE viz otázky 226. a 228.
IgA nefropatie – viz. otázka 225.
Henoch-Schönleinova purpura – viz. otázka 225.

→ GLOMERULOPATIE PROJEVUJÍCÍ SE AKUTNÍM NEFRITICKÝCH SY:
  větš. proliferativní GN
  společným morfol. rysem je zvýšená buněčnost glomerulu s expanzí mesangia a
  zmenšením prostoru lumen kapilárních kliček trsů ← tento typ tzv. mesangiální a
  současně endokapilární proliferace může být doprovázen extrakapilární
  proliferací = tvorbou srpků – epitel. srpky znamenají floridní aktivní lézi; se
  zvyš. se stáří se srpky stávají fibroepitelové až fibrosní (fibrosní srpek je jizva –
  tzn. irreversibilní)

Akutní difúzní endokapilární proliferativní GN (= ak. postinfekční GN) – viz. otázka
224.

Membranoproliferativní GN
typy I-III
typ II: nemoc denzních depozit – velmi vzácná; Ab proti C3 konvertase
membranoproliferativní GN typu I a III:
  - variabilita klin. příznaků: od nefrotického sy přes smíšený moč. nález proteinurie
     s hematurií po akutní ledvinové selhání
  - morfo: ztluštění bm v kombinaci s růz. stupněm proliferace mesang. bb. a
     zmnožením mesang. matrix
  - v IF jsou depozita IgG a C3 v mesangiu a subendoteliálně
  - proliferace mesangia → zvýraznění lobularity trsů = lobulární GN
  - na subendotel. depozita reaguje tkáň interpozicí mesangia a formováním vnitřní,
     druhé bazální membrány, která depozita obklopuje
  - ← nejčastější typ sekundární glomerulopatie; mnoho možných příčin – HBV,
     HCV, bakt. endocarditis, paraziti aj. infekce; SLE, kryoglobulinemie, nádory atd.

Rychle progredující GN – viz otázka 225.

GN při SLE – viz. otázka 228.

(patří sem prostě všechno, co má srpky, nebo u toho nějakým způsobem proliferuje
některá část glomerulu – vše viz výše, SLE viz níže)
Nemoc minimálních změn
 - nejčastější příčina nefrotického sy u dětí (80%)
 - renální funkce jsou normální
 - u dospělých doprovází užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID)
   nebo lymfoproliferativní choroby
 - klinicky je onemocnění definováno jako na léčbu steroidy reagující nefrotický
   syndrom
 - histo: gly s normální morfologií bez depozit; v ultrastruktuře splývání pedicel
   podocytů

Fokální segmentální glomerulosklerosa
  - původně rozpoznána u dětských pac., kt. nereagovali na léčbu steroidy a
   progredovali do renálního selhání
  - morfo:
   postihuje jen úsek glu: kolapsem kapil. kliček s expanzí mesangia + uložení
   bílk. eosinofilního materiálu – tzv. hyalin – v lumen kapiláry; sklerotický úsek
   adheruje k BP
   postiženy jsou jen úseky některých glomerulů = fokální, segmentální
   doprovází ist fibrosa a tubulární atrofie
  - morfologie je nezánětlivá; pravděpodobně jde o poruchu filtrační bariéry:
   defekty proteinů jako nefrin, podocin apod.
  - morfologii FSGS má také nefropatie provázející intravenosní užívání drog
   (heroin)
  - stejné morf. Δ se vyvinou u všech pokročilých sklerotizujících lézí, kt. nasedají na
   různá neim. i im. podmíněná onemocnění = sekundární FSGS ← jde o obecný
   patofyziol. proces probíhající při významné redukci glů/nfnů jakékoliv etiologie
   (např. ablační nefropatie)

Membranózní glomerulopatie
 - pravděpod. autoimunitní proces s Ab proti ledvin. autoAg
 - morfo:
   postiženy   všechny glomeruly = difusně
          celé glomeruly = globálně
   vš. gly mají podéll gbm granulární depozita: IgG, C3 – subepitelově (= mezi
   gbm a podocyty) → difúzně globálně ztluštělé gbm
   není Z reakce!
   (1. stádium – gbm normální, 2. st. – výběžky gbm oddělující depozita, 3. st. –
   depozita obklopena výběžky gbm → intramembranosní lokalizace depozit a
   výrazné ztluštění gbm; 4. st. – sklerotisace glů; všechna stádia maji fúzi pedicel
   podocytů)
 - = běžná příčina nefrotického sy u dospělých
 - u 20% pac. je součástí komplikací: sekundární membranosní GN
       infekční onemocnění (HBV, HCV)
       tumory (Ca, lymfomy)
       léčba (zlato, D-penicilamin)
       autoim. onem. (SLE, revmatoidní arthritis)

Amyloidosa
 - charakterizována EC ukládáním patol. fibrilární formy proteinu s výrazně
   zastoupenou strukturou β-skládaného listu
 - důležitou roli hrají genetické faktory
 - klinicky významné jsou systémové (generalizované) amyloidosy – 4 skupiny:
           1. prekursorem je SAA (serum amyloid associated protein): =
             AA amyloid, dříve sekundární amyloidosa při chr.
             Z onemocněních
           2. prekursorem je produkt plazmocytů: AL amyloid, dříve
             primární amyloidosa – při klonálním onem. plazmat. bb. ←
             monoklonální γpatie, myelom
           3. prekursorem je genet. váz. porucha bílkoviny – transthyretin,
             fibrinogen: hereditární amyloidosa
           4. prekursorem je β2-mikroglobulin: amyloidosa spojen
             s hemodialýzou
 - dg. přístup je multidisciplinární – kombinace klinických vyš., biochemických a
   genetických analýz a histologická verifikace amyloidu s určením typu
   ← barvení Kongo červení a průkaz dichroismu v polariz. světle
   ← imunohistochemicky verifikace AA amyloidu a transthyretinu
   ← elmi – fibrilární struktura – nevětvené, náhodně orient. fibrily
 - postižení ledvin je velmi časté: rozložení depozit amyloidu je různorodé
       malá depozita v mesangiu a subendoteliálně v přileh. úsecích gbm
       současné postižení cév (arterioly i aa. ↓ kalibru)
       u pokročilých stavů i v intersticiu
   v někt. případech dominuje cévní postižení s depozity v lumen a celé stěně cév
   všech kalibrů; naopak může být významné postižení glů s minim. depozity
   v cévách mimo gly
 - s postupem se glomeruly mění na velké amorfní kuličky a glomerulární
   filtrace klesá, přidružuje se hypertenze a svrášťování ledvin
 - makro: Δ vyplývají z kombinace amyloidové infiltrace ledvin a nefrotických
   dystrofických Δ = hyalinní zkapénkovatění a steatosa tubulů a ist – dodává
   ledvinám charakteristický vzhled: velké, bílé, voskové ledviny Rokitanského;
   s postupem choroby se ledviny svrašťují a zmenšují
-  SLE je multisystémové autoimunitní onemocnění, post. především ♀ (10krát
  častěji)
-  pravidelně postiženy ledviny – více než v 80%; klinické projevy jsou od stopové
  proteinurie, ev. μsk. hematurie po těžký nefrotický sy s AkRS
-  projevy jsou variabilní; onemocnění L také může být počátečním projevem SLE
-  morfologie post. L při SLE: velmi pestrá:
  → postižení glomerulů, intersticia a cév
  → podle histologických Δ rozdělení do 6ti tříd (dle WHO):
    I.    minimální mesangiální GN – histol. normální gly, lze prokázat
         menší mn. depozit
    II.    mesangioproliferativní GN – difusní rozšíření osové oblasti glů
         s drobnými depozity, mesangiální hypercelularitou bez Z celulizace
    III.   fokální proliferativní GN - = fokálně segmentální GN;
         hypercelularita a Z celulizace segmentů někt. glů, kt. se může
         kombinovat s někt. dalšími znaky aktivity SLE (např. karyorektický
         rozpad jader leukocytů)
    IV.    difúzní proliferativní GN – 40% biopsií, prognosticky nejzávažnější;
         difusní Z Δ v jednotl., zpravidla značně zvětšených gl. trsech –
         globální nebo segmentální: zmnožení mesang. i endotel. bb,
         Z celulizace, extrakapilární srpky a srůsty kapilár k BP; typická jsou
         rozsáhlá depozita, kt. mohou lemovat celý periferní obvod kapilár →
         masivní subendotelová depozita rozšiřující gbm – tzv. drátěné
         kličky; depozita lze vidět ve světelném μskopu
         méně časté jsou okrsky nekrosy a vzácná hematoxylinová tělíska =
         zbytky jaderného materiálu
         běžný ložiskový ist Z vyvol. navázáním IK na tubulární bm
         vyjímečně dispersní vaskulitida postih. arterioly, kt. jsou vyplněné
         depozity
    V.    membranosní GN – podobá se čistě renální idiopatické formě; GN u
         SLE se liší ↑ buněčností mesangia
    VI.    pokročila sklerotická nefritida, bez reziduální aktivity – neliší se od
         termin. stádia ostatních GN
-  progn. příznivé jsou formy 1, 2 a 5; nepříznivé 3 a obzvl. 4
-  dále se posuzují znaky aktivity a chronicity onem.; popis postižení ist a cév
-  IF: silně granulárně pozitivní IgG, IgA a IgM
-  patogenese je čistě imunokomplexová
  u nemocných se ztrácí na podkladě genet. i zevních vlivů imun. tolerance, zejm.
  proti součástem vlastních jader. struktur → vznikají klony hyperaktivních B-ly a
  tlumí se činnost T-ly; typické jsou Ab proti dsDNA
  dříve se předpokládalo, že se v L zachycují cirkulující IK; nověji se uvažuje o
  tvorbě IK in situ
-  kromě L může být postižen prakticky kterýkoliv orgán: kůže, klouby, serosní
  blány (hl. pleura a perikard),  chlopně, myokard, mozek i krevní bb.
  -  obvykle akutní začátek s horečkami, kožními projevy, artralgiemi, SLE
    nefritidou a serositidami
  -  u části pac. se vyvíjí pomalu a předchází mu jiné autoim. onem. (např.
    revm.artritis)
Postižení ledvin při myelomu
  - je multifaktoriální; = myelomová nefróza
  - obraz tzv. myelomové ledviny:
        hutné bílkovinné válce v tubulech tvořené Bence-Jonesovou bílkovinou –
        je pro epitel toxická; při blokádě odtoku moči → nefrohydrosa
        válce často doprovází obrovskobun. reakce
        makro: šedobílá ledvina hladkého povrchu
  - klinicky:
        ↓ renálních funkcí až k AkRS
        L mohou být postiženy také amyloidosou → proteinurie až nefrot. sy
                        nebo ukládáním depozit lehkých řetězců
                        (light-chain deposition disease) →
                        proteinurie
        často doprovázen hyperkalcémií (osteolyt. ložiska myelomu) →
        nefrokalcinosa

Amyloid ledvin – viz otázka 227.
= tubulointersticiální nefritidy (TIN)

  -  anatomická souvislost tubulů a ist → primární postižení jednoho vede ke Δ
    v obou strukturách
    intersticiální nefritidy – termín vyhrazení pro nehnis. Z probíhající přev. v ist bez
    většího poškození tubulů
  -  projevy TIN jsou značně odlišné od glomerulárních chorob:
    hlavní příznak: neschopnost koncentrovat moč, zpětně resorbovat látky důl. pro
    organismus a vylučovat ureu
    mohou být příčinou ChRS i AkRS
  -  podle klin. průběhu a charakteru Z reakce se TIN dělí na akutní a chronické
  -  podle rozsahu:
    ložiskové, často jednostranné
    difusní, většinou oboustranné

                    akutní TIN          chronická TIN
                                dlouho zachované, periglo-
    glomeruly            žádné Δ
                                merulární fibrosa, kolaps
     tubuly          dystrofie až nekrosa      atrofie až vymizení
                      edém              fibrosa
    intersticium
                  nf, ef (ly, plc, mf)        ly, plc, mf
                                postupně arteriosklerosa,
      cévy             žádné Δ
                                  arteriolosklerosa

  -  podle příčiny:
     1.  infekční
     2.  toxické
     3.  imunitní
     4.  metabolické
     5.  hereditární a idiopatické

  -  Akutní tubulární nekrosa:
    ← ischemie, tox. vlivy – u 50% všech ren. selhání
    šoková ledvina
    poškození tubul. bb: oploštění epitelu, zánik jednotl. bb až ruptura tubul. bm
    ledvina je zduřelá s nápadně bledou kůrou
    1. iniciální stádium - ↓ prokrvení L
    2. oligurické stádium - ↓ tvorby moči s retencí solí a vody, ↑ urey, hyperkalemií
      a mtb. acidosou
    3. polyurické stádium – s regenerací epitelu – není plně fční a nedokáže
      koncentrovat moč – ztráty sodíku, draslíku a vody
  -  nejčastější TIN
  -  infekce většinou bakteriální, ale také virové, mykosy nebo paraziti
  -  poškození může být přímé – proliferace a množ. μorg. v ren. parenchymu, nebo
    nepřímé – tkáně poškozují im. reakce na jejich přítomnost nebo souhrn dalších
    vlivů, kt. navazují na přechodnou inf.
  -  vnik infekce zejm. ascendentní cestou – tato cesta inf. vede spíše k ložiskovému,
    jednostrannému onem.
  -  hematogenní, descendentní cesta vede k symetr. oboustrannému postižení; je
    méně častá, protože L je vůči inf. dosti rezistentní

Akutní pyelonefritida
= Z pánvičky a ledviny
  - ve větš. případů jsou nejprve infik. odvod. cesty močové → později tkáň ledviny
    (i když je možný i opačný postup)
  - norm. moč je sterilní stejně jako celý moč. trakt s výj. dist. konce urethry –
    osídlen komensálními bakteriemi: ty můžou za růz. okolností být nahraženy
    gramnegativními bakteriemi GIT, zejm. E.coli
    u ♀ se tyto bakt. dostanou do vestibula vaginy z perinea a vzhl. ke krátké urethře
    pak mohou proniknout do MM i bez dalších zevních vlivů → pyelonefritis je 10x
    častější u ♀
    proniknutí bakt. do MM napomáhá mechanická traumatizace této oblasti, instrum.
    zákroky – katetrisace
    překážky v odtoku moči (vzor. anomálie moč. cest, kameny, hyperplazie prostaty,
    prolaps dělohy, nádory apod.) nebo poruchy inervace MM zejm. po poškození
    míchy → bakterie se udrží a pomnoží se
    glykosurie u DM navíc poskytuje živiny pro růst bakterií
    v těhotenství působí tlak zvětš. dělohy také vliv progesteronu na HS měchýře, kt.
    poněkud ochabuje
  - další pronikání bakt. výše do uretherů a pánviček usnadňuje narušená fce ústí
    uretherů do MM, kt. norm. působí jako jednosměrná záklopka (při ↑
    intravezikálního tlaku se přitiskne sm. dozadu slizniční řasa a přední tenká stěna
    uretherů šikmo prostupujících svalovinou MM a zabrání tak zpětnému refluxu
    moči)
    u lidí, kt. jsou náchylní k inf. ledvin, se často zjišťuje vesikouretherální reflux
    (urethery procházejí stěnou MM téměř kolmo) – moč se při močení vrací do
    uretherů a může tam zanést pomnožené bakterie
    v dospělosti se může ústí uretherů poškodit Z nebo jizvením po průchodu
    kamenů; reflux je často u dětí s infekcemi moč. cest, ale s růstem dítěte se
    porucha zmenšuje
  - z pánvičky vnikají bakterie do L papilárními vývody na vrcholech papil
  - hematogenní cesta infekce – při septikopyemie, resp. centrální pyemii při
    bakteriální endokarditidě, kdy se uchytí v kapilárách glů embolisované celé
    kolonie bakterií
  hematogenní stafylokoková infekce ledviny vzácně vznikne jako isolovaná
  metastasa z jiného hnis. Z, např. furunklu
-  makro:
  při ascendentní infekci:
     - postižená L je zduřelá
     - na povrchu pod pouzdrem se vyklenují žlutavé subkapsulární abscesy –
       obvykle nahromaděny ve skupinách odpovídajících zhruba jednomu
       renkulu, vedlejší oblasti zůstávají nedotčené
     - na řezu: abscesy mají čárkovitý tvar a směřují do dřeně, příp. až do
       papily
     - sliznice kalichů i pánvičky je překrvená, prosáklá a edematosní
  při hematogenní infekci:
     - postiženy obě ledviny souměrně a stejnoměrně
     - prostoupeny četnými drobnými abscesy, kt. proužkovitě směřují do
       dřeně
  při metastatické stafylokokovém onem.:
     - vzniká rozsáhlé hnis. ložisko se splývajícími abscesy = carbunculus
       renis
     - může se šířit mimo ledvinu a připomínat nádor
  → splývající abscesy jakéhokoliv původu jsou schopné perforovat pouzdrem a
  dále se šířit v tukovém pouzdru ledviny jako perinefritický nebo paranefritický
  absces až do retroperitoneální tkáně
-  mikro:
  z počátku je hnisání soustředěno kolem tubulů vyplněných nf – ty jsou
  vytlačovány tlakem moče do sběr. kanálků a dále do moče – prokazatelné
  v sedimentu jako granulované válce
  tubuly se post. rozpadají a Z se šíří v ist. → vznik abscesů
  glomeruly odolávají pom. dlouho
  hojení: tvorba drobných fibrot. ložisek v ist
-  klinicky:
  horečnaté onem. se zimnicí
  bolesti v bedrech, Z podráždění vývodných cest → dysurie a polakisurie
  v moči jsou leu i ve shlucích – pyurie, válce a menší množství bílkoviny
  nekomplikovaná pyelonefritis je benigní onem., kt. ustupuje po něk. dnech někdy
  i bez nasazení atb
-  komplikace:
  zejm. ohroženi diabetici
     - hnisavá nekrosa papil, kdy obvykle rychle vzniká
     - gram-negativní sepse s endotoxinovým šokem
     - emfyzematosní pyelonefritida při infekci anaeroby – z tvorby plynu při
       rozkladu glukosy
     - blokáda odtoku moče kamenem → hromadění hnisu v rozšířené
       pánvičce a masivní přechod infekce do ledviny: pyonefros
       tyto stavy vedou při oboustr. postižení k urosepsi = akutní selhání
       ledvin za příznaků sepse (smrtelné zejm. u pac. se závažnou poruchou
       imunity
Chronická pyelonefritida
 - patří mezi nejčast. příčiny ChRS
 - vyskytuje se přev. u žen na dialyzační terapii
 - podle hl. riz. faktorů se dělí na obstrukční a refluxové
 - klinický začátek může navazovat na jednu nebo více epizod akutní pyelonefritidy,
   ale často, až v polovině případů, je zcela nenápadný; onem. je zachyceno při vyš.
   sekund. projevů – zejm. hypertenze
 - ve zn. části případů se nezachytí žádné bakterie, zejm. při refluxové etiologii
   (uvažovalo se o působení prudkého zvýšení tlaku moči v pánvičce při mikci, kt.
   by mohlo samo o sobě, bez vlivu infekce, vyvolat atrofii tubulů a reaktivní fibrosu
   ist zejm. na pólech ledviny, kde jsou široké složené papily, kt. jsou společné pro
   více dřeň. pyramid – úzké papily ve stř. části mají méně papil. duktů, takže se
   předpokládá, že širokými papilami mohou tlak. nárazy doléhat až do kůry ←
   refluxní nefropatie – její samostatnost je zpochybňována, protože v anamnéze
   nikdy nelze vyloučit močové infekce)
 - makro:
   asymetrické postižení jedné L nebo obou L s ložiskovitými, plochými
   vtaženinami na povrchu
   kalichy jsou deformované a jizvením parenchymu vtažené směrem do pánvičky;
   někdy je v nich pevně usazený kámen
   pánvička bývá rozšířená a ztluštělá a parenchym bývá Δ difusně –
   hydropyelonefritis
   ploché jizvy pouze na pólech ledvin se považuje za charakterist. pro refluxovou
   nefropatii
   ve vtaž. místech je reduk. kůra i dřeň, zatímco v okolí je kůra spíše rozšířená násl.
   hypertrofie přetížených nfnů
   později povšechná atrofie a sklerotizace na podkladě stejných mechanismů jako u
   glom. onem (end-stage kidney)
 - mikro:
   Δ (shrn. v tabulce) jsou nestejnom. rozvinuté: hl fibrosa ist doprovázená ložisk.
   Z kulatobun. infiltráty (u dětí i lymf. folikuly)
   tubuly jsou atrofické; přežívající tubuly jsou dilat., hypetrofické s vys. epitelem
   četné hyalinní válce, kt. vytvářejí obraz připom. folikuly štítné žlázy
   glomeruly jsou dlouho ušetřeny, ale post. se kolem vytváří periglomerulární
   fibrosa – kapil. trsy sklerotizují, se srůstem a fibros. srpkem
 - klin. důsledky:
   jednostran. postpyelonefrit. svráštění může vyvolat renovaskulární hypertenzi
   oboustran. postižení → ↓ koncentrační schopnosti ledvin – ztráty iontů
   → chronické selhání ledvin

Xanthogranulomatosní pyelonefritida
 - forma chr. pyelonefritidy
 - dlouhod. hnisání a výskyt kamenů → nahromadění pěnitých lipofágů v takovém
   mn., že se deformuje tvar ledviny – při klin. vyš. připomíná nádor
Tuberkulosa ledvin
 - hematogenní cestou v rámci generalizace z plic. primárního komplexu
 - miliární tbc s čet. uzlíky rovnom. v obou ledvinách – neovliv. fci ledvin
 - chronická kaseosně kavernosní tbc ledvin: ohnisko porogenní inf. jako plicní
   kaverna
   vzniká jako izol. hematogenní meta, kt. se aktivuje až po létech a vytvoří post.
   rostoucí granulom, kt. kaseifikuje, kolikvuje a vyprázdní se do pánvičky →
   sestupné šíření moč. cestami a rozvoj inf. pohlavního ústrojí
   také může vzniknout vzestupná infekce druhé ledviny
   může dojít k úplnému zničení ledviny – phtisis renalis tuberculosa
   nodosní tbc – méně nebezpečná se vznikem tuberkulomu – uzavřená forma bez
   komunikace s pánvičkou
  -  vznikají bez účasti bakter. infekce
  -  postiženy jsou zprav. stejnoměrně obě ledviny

Toxická akutní tubulární nekrosa
  - podobná ischemické ak. tub.n.
  - epitel má ↑ regen. schopnost → pacient má naději na úplné uzdravení
  - toxické látky:
   pro epitel tubulů zejm. soli těžkých kovů – rtuti (sublimát), uranu, chromu, kt.
   selektivně poškozují prox. tubuly
   organická rozpustidla – tetrachlormethan, ethylenglykol (Fridex), insekticidy,
   herbicidy (Paraquat), fosfor, faloidin (z muchomůrky zelené)
   léky – sulfonamidy, někt. atb, cytostatika, cyklosporin, jodované rtg kontrastní
   látky
  - makro:
   ledviny zduřelé a zvětšené; po otravě sublimátem z poč. šedivá barva
  - mikro:
   po sublimátu: úplná nekrosa epitelu prox. tubulů, nekrot. bb. mají tendenci
   kalcifikovat
   u jiných látek nekrosa není tolik systematická
   vždy je současně edém ist někdy s ly infiltrátem
   hlavní rozdíl od isch. ATN je nepřítomnost tubulorhexe – bm tubulů je
   neporušená
   po něk. dnech: regenerující epitelie – podsouvají se pod nekrot. odlupující se bb.
   → vrstva nového, ještě ne zcela fčního epitelu: fáze polyurie (a její komplikace)
   návrat norm. fce 2-3 měsíce po otravě
  - některé méně tox. kovy jako vizmut nebo olovo působí spíše chronické otravy: ve
   výstelce jsou charakteristické intranukleární inkluze
   chron. otrava olovem: ist. fibrosa a cévní Δ ledvin
Analgetická nefropatie
 - kumulativní účinek málo tox. složek analgetik
 - po 2-3 letech nadužívání se začne projevovat porucha koncentrační schopnosti
   ledvin a vzniká chronická ren. insuficience s hypertenzí
 - makro:
   obě L svráštělé, někdy hladké, jindy podobné chr. pyelonefritidě s neprav.
   vtaženými atrof. okrsky
   charakteristiky nahnědlé nekrotické papily – křehké, mohou se odloučit do moči
   a vyvolat renální koliku
 - mikro:
   difusní atrofie tubulů se zmnož. ist
   nemusí být Z celulizace
   nekrosa papil je bez jakékoliv reakce v okolí!! často s ložisky kalcifikace
 - může přistoupit sekundární infekce
 - mikroangiopatie – hyalinní PAS+ ztluštění kapilár v pánvičkách ledvin
 - častější výskyt Ca pánvičky

Balkánská nefropatie
  - = difusní fibrosa ist, kt. progreduje k ren. selhání
  - zřejmě indukovaná alkaloidem pylotoxinem, kt. je nefrotoxický
  -  velmi časté zvl u žen, malých dětí a starších muzů
  -  příčinou jsou infekce koliformními bakteriemi, mechanické podněty – tlak
    katetru, následy ozáření nebo působení chemické při vylučování toxické látky –
    zvl. některá cytostatika (cyklofasfamid)
  -  Z urethry – infekce gonokoky nebo chlamydiemi; v subtropické oblasti bilhariosa
  -  riz. faktory je stagnace moči (obdobně jako u pyelonefritidy)
  -  při ascendentní infekci předcházejí Z moč. cest vzniku pyelonefritidy; při
    descendentní ji následují
  -  vyskytují se všechny formy povrchních zánětů:
      - katarální Z – sliznice zduřelé a červené
      - katarálně hnisavý Z – zkalená moč s leu = pyurie
      - pseudomembranosní Z – špinavě žluté ulpívající pablány (fibrin a leu),
        v MM se inkrustují vápennými solemi; po jejich odloučení → ulcerace
        sliznice – hluboké vředy vznik. zejm. při ↓ imunitě; Z může přejít na zevní
        stěnu – flegmona stěny → až perforace močového měchýře
      - gangrenosní Z – následkem rozpadu nádorů, píštělí do rekta apod.
  -  vš. typy Z může doprovázet krvácení do sliznice i do moče → masivní
    hematurie
Chronické záněty močových cest
 - při trvajícím působení Z podnětu, hl. při urolithiase nebo opakované infekci
 - mikro:
   kulatobun. celulizace
   tendence k fibroprodukci – sliznice je šedobílá, neprůsvitná → jizvení a
   deformace se všemi důsledky
   často jsou ve sliznici patrná vyvýšená granula o průměru 1-2 mm: novotvořené
   lymfatické folikuly = cystitis follicularis
 - pyelitis, uretheritis a urocystitis cystica: dutinky ve sliznici – cystičky
   vyčnívající nad úroveň sliznice, vyplněné čirou tekutinou
   mohou zužovat průsvit uretherů
   vznik. vlivem chr. Z z Brunnových čepů, ve kt. se vytváří dutiny post.
   rozšiřovaná exsudací tekutiny
 - cystitis glandularis – vznik žlázové metaplasie

hojení akut. katarálních Z → restitutio ad integrum
hluboké pablánové a ulcerosní Z zanechávají množství granulační tkáně → jizevnaté
svrášťování stěny
chron. Z mohou mít podobné následky
vzniká stenosa, striktura nebo svráštění – nejv. důsledky má v úzkých částech (urether,
urethra), ale může postihout i celý MM → mění se v rigidní dutinu

Malakoplakie
 - vzácná forma chr. cystitidy
 - žlutavé pláty, uzly i tumoriformní a polypoidní útvary na sliznici
 - mikro:
   chr. Z s nahromaděním makrofágů, kt. mají objemnou granulární cpl. obs.
   lamelárně vrstvené basofil. kulovité inkluse: Michaelisova-Gutmanova tělíska
 - patogenese:
   antigenní reakce při málo virulentní infekci střevními bakteriemi

Radiační cystitida
 - po léčení malig. nádorů v pánvi
 - všechny znaky ak. i chr. Z s konečnou fibroprodukcí
 - mohou přetrvávat slizniční vředy s nápadnými teleangiektasiemi → zdroj
   úporného krvácení

Tuberkulosa močových cest
 - zejm. MM
 - sestupnou cestou otevřené kaseosní tbc ledviny
 - možná i vzestupná cesta při tbc mužského genitálu
 - tvoří se drobné lentikulární vřídky kolem trigona → rozšiřují se a splývají → celá
   sliznice může být nepravidelně rozhlodaná mapovitými defekty; vředy mohou
   nahlodat i svalovinu
 - vzniká rozsáhlá fibrosa → retrakce MM i uretherů – široce zejí → vzniká
   nebezpeční vzestupné inf. druhé, zatím nepostižené ledviny
Urethritis
urethritis při kapavce:
  - začíná v pars spongiosa urethrae: přední kapavka – katarálně hnis. Z s hojnou
    sekrecí hnisu
  - sliznice je překrvená a zduřelá s ložisk. povrch. defekty
  - gonokoky se udržují v Littréových žlázkách a Morganových lakulách – vyplněny
    hnisem – při porušení jejich stěny pronikne infekce do ist: vznik periurethrálních
    abscesů
  - při delším trvání se Z šíří ascend. cestou na pars membranacea urethrea: zadní
    kapavka, příp. až do MM
  - později má Z chr. znaky: exsudace se zmenšuje a objevuje se jen při akut.
    exacerbacích
  - vznikem novotvoř. vaziva s násl. jizvením se deformuje a zužuje průsvit urethry
    ← obtížná katetrizace
  - komplikace: porogenní gonokoková infekce mužského genitálu – vede ke
    sterilitě

Negonorhoické urethritidy
sexuálně přenosná infekce způs. Chlamydia trachomatis:
  - katarálně hnis. urethritis s hlenovitým výtokem
  - běžné mikrobiol. vyš. je negativní
  - nález intracpl. inklusí v nátěrech ze stěrů sliznice
  - koplikací je Reiterův sy – kromě uretritidy asymetrická artritida a oční Z (uveitis)
  - postižení jsou hl. mladí muži s HLA-B27

Caruncula urethralis
bolestivý polypovitý výrůstek při zev. ústí ženské uretry, vzniká výhřezem chr. zánětlivě
změněné sliznice uretry
nutné operativně odstranit

								
To top