Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ABCbandwidthRev

VIEWS: 1 PAGES: 24

									               ÔØ Ú      ÒÛ Ø             Ó  £


                    Ñ ØÖ × Æº ÈÓÐ Ø ×

                 Ô ÖØÑ ÒØ Ó    Å Ø    Ñ Ø  ×

              ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó    Ð  ÓÖÒ    ¸ Ë Ò    Ó

               Ä  ÂÓÐÐ ¸    ¾¼ ¿¹¼½½¾¸ ÍË

                   ÔÓÐ Ø ×    Ù ×  º  Ù


                   Å Ö    ½ ¸ ¾¼¼¾
                        ×ØÖ  Ø


   ÁÒ Ø × Ô Ô Ö¸ Û ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó     Ò Û Ø  Ó   Ò Ø Ô Ö ÐÐ Ð × ØØ Ò ×
 Ó ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ    ÖÒ Ð ×ÑÓÓØ  ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ò ÔÖÓ   Ð ØÝ Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒº
 Ï ÔÖÓÔÓ× Ò Û Ð ×× Ó ÔÐÙ ¹ Ò³ ØÝÔ     Ò Û Ø ×Ø Ñ ØÓÖ׸ Ò × ÓÛ Ø Ö ÚÓÖ Ð
  ×ÝÑÔØÓØ ÔÖÓÔ ÖØ ×º Ì Ò Û ×Ø Ñ ØÓÖ× ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ      ÔØ ØÓ Ø  Ö Ó ÙÒ Ö¹
 ÐÝ Ò ×ÑÓÓØ Ò ×× Û     × ÙÒ ÒÓÛÒº Ì Ñ Ò      Ò Ø Ò Û ×Ø Ñ ØÓÖ× × Ø
 Ù× Ó Ò¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ­ عØÓÔ³ ÖÒ Ð× ÓÖ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ø    ÓÒ×Ø ÒØ× ÑÔÐ Ø Ò Ø ÓÖ¹
 ÑÙÐ × Ú Ò Ø    ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÓÔØ Ñ Ð Ò Û Ø     Ó ×º Ì ÔÖÓÔÓ×    Ò Û Ø
   Ó ÖÙÐ ÓÖ ­ عØÓÔ³ ÖÒ Ð× ×     Ö Ø Ò ÐÓ Ý Û Ø Ø ÒÓØ ÓÒ Ó Ø Ö × ÓÐ Ò Ò
 Û Ú Ð Ø׺ ÁØ × × ÓÛÒ Ø Ø Ø Ù× Ó Ò¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð× Ò Ø Ô ÐÓØ ×Ø Ñ ØÓÖ ×
 ØÛÓ ÓÐ   Ú ÒØ   ´ µ   ÙÖ Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ø   Ò Û Ø ÓÒ×Ø ÒØ׸ Ò ´ µ ×Ý
   Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ô ÐÓس ÖÒ Ð Ò Û Ø º

 Ã Ý ÛÓÖ ×     Ò Û Ø   Ó ¸ Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ à ÖÒ Ð ËÑÓÓØ Ò ¸ ÆÓÒÔ Ö ¹
 Ñ ØÖ  ÙÒ Ø ÓÒ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ ËÔ ØÖ Ð ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ Ì Ñ Ë Ö ×º
£Ê × Ö  Ô ÖØ ÐÐÝ ×ÙÔÔÓÖØ   Ý ÆË  Ö ÒØ Å˹¼½¹¼ ¼ º

                        ½
½  ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ
ÄØ Ê Ê       Ò ÙÒ ÒÓÛÒ ÙÒ Ø ÓÒ ØÓ   ×Ø Ñ Ø ÖÓÑ Ø     Ø ½    Æ º ÁÒ Ø
ØÝÔ Ð ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ × Ø¹ÙÔ¸ ÒÓØ Ò × ××ÙÑ       ÓÙØ Ü ÔØ Ø Ø Ø ÔÓ×× ×× × ÖØ Ò
  Ö Ó ×ÑÓÓØ Ò ×׺ Í×Ù ÐÐݸ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ ×Ø Ñ ØÓÖ Ó      Ò   × ÐÝ Ð ÙÐ Ø Ø Ø¸
 ÓÛ Ú Ö¸ Ð × Ø Ö ÕÙ Ö ×ÑÓÓØ Ò ×× º º¸ Ò Ø       × Û Ö   × ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ
 Ò Ø ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ ×Ø Ñ ØÓÖ ×    ×ØÓ Ö Ñº Ç Ø Ò¸ Ø ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ ×Ø Ñ ØÓÖ × Ú Ò
 Ò ÓÒ× ×Ø ÒØ º º¸ Ò Ø   × Û Ö   × ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ò Ø ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ ×Ø Ñ ØÓÖ
 × Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñº ÊÓ× Ò Ð ØØ ´½ ½µ × Ù×× × Ø ØÛÓ × × Ó ×Ô ØÖ Ð Ò ÔÖÓ Ð ØÝ
  Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ¬ Ö Ñ ÛÓÖ º
  ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ó Ø Ò Ò ×Ø Ñ ØÓÖ Û Ø ÓÓ ÔÖÓÔ ÖØ ×¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ð Ö ¹× ÑÔÐ ÓÒ× ×¹
Ø Ò Ý Ò ×ÑÓÓØ Ò ×׸ ÓÒ Ò ×ÑÓÓØ Ø ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ ×Ø Ñ ØÓÖ Ý ÓÒÚÓÐÚ Ò Ø Û Ø
                            Ê
 ÙÒ Ø ÓÒ £ Ê Ê ÐÐ Ø       ÖÒ Ð³¸ Ò × Ø × Ý Ò £ ´Üµ Ü ½º Ä Ø      ÒÓØ ×Ù
   ÖÒ Ð¹×ÑÓÓØ  ×Ø Ñ ØÓÖ Ó   ÔÖ × ¬Ò Ø ÓÒ Û ÐÐ      Ú Ò Ò Ë Ø ÓÒ× ¾ Ò ¿ Ò
Ø ×Ô ¬ ÓÒØ ÜØ× Ó ×Ô ØÖ Ð Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒº ÁØ × ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ð×Ó
                          Ê
  ¬Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø    ÖÒ Ð × ´×µ     £ ´Üµ ×Ü Ü
  ÌÝÔ ÐÐݸ × Ø × ÑÔÐ × Þ Æ Ò Ö × ×¸ Ø       ÖÒ Ð £ ´¡µ ÓÑ × ÑÓÖ Ò ÑÓÖ
 ÓÒ ÒØÖ Ø Ò Ö Ø ÓÖ Òº ÌÓ      Ú Ø ×    Ú ÓÖ¸ Û Ð Ø £ ´¡µ Ò ´¡µ Ô Ò ÓÒ
Ö Ð¹Ú ÐÙ ¸ ÔÓ× Ø Ú Ò Û Ø ³ Ô Ö Ñ Ø Ö ¸ Ø Ø ×¸ Û ××ÙÑ Ø Ø £ ´Üµ  ½ £´Ü µ¸
 Ò ´×µ ´ ×µ¸ Û Ö £´¡µ Ò ´¡µ Ö ×ÓÑ ¬Ü ´ÒÓØ Ô Ò Ò ÓÒ µ ÓÙÒ              ÙÒ ¹
            Ê
Ø ÓÒ׸ × Ø × Ý Ò ´×µ   £´Üµ ×Ü Ü Ø   Ò Û Ø Û ÐÐ      ××ÙÑ ØÓ      Ö ×Ò
 ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø × ÑÔÐ × Þ º
  Á £ × ¬Ò Ø ÑÓÑ ÒØ× ÙÔ ØÓ ÕØ ÓÖ Ö¸ Ò ÑÓÑ ÒØ× Ó ÓÖ Ö ÙÔ ØÓ Õ   ½ ÕÙ Ð ØÓ
Þ ÖÓ¸ Ø Ò Õ × ÐÐ Ø ÓÖ Ö³ Ó Ø      ÖÒ Ð £º Á Ø ÙÒ ÒÓÛÒ ÙÒ Ø ÓÒ     × Ô ÓÙÒ
 ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ú Ø Ú ×¸ Ø ØÝÔ ÐÐÝ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø
              Î Ö´ ´Üµµ    £ ´Üµ · Ó´ ½ µ              ´½µ
                        Æ    Æ
 Ò
                ×´ ´Üµµ   £ ´Üµ  · Ó´ µ              ´¾µ
Û Ö    Ñ Ò´Õ Ôµ¸ Ò  £ ´Üµ £ ´Üµ Ö ÓÙÒ     ÙÒ Ø ÓÒ× Ô Ò Ò ÓÒ £¸ ÓÒ ¸ Ò
ÓÒ ³× Ö Ú Ø Ú × º ÊÓ× Ò Ð ØØ ´½ ½¸ Ôº µº
  Ì ×    Ó ÓÓ× Ò    ÖÒ Ð Ó ÓÖ Ö Õ   Ö ´ÓÖ Õ٠е Ø Ò Ô Ò ÓÖ Ö ØÓ Ø Ø
  ×´ ´Üµµ ØÓ Ç´  Ôµ Ø×    ØÓ È ÖÞ Ò ´½ ¾µ Ò ÖØÐ ØØ ´½ ¿µ ×ÓÑ ÑÓÖ Ö ÒØ
                      ¾
Ö Ö Ò × ÓÒ      Ö¹ÓÖ Ö³ ÖÒ Ð× Ò ÐÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ò    ÚÖÓÝ ´½ ¸ ½ ¾µ¸ ×× Ö¸
ÅÙÐÐ Ö¸ Ò Å ÑÑ ØÞ× ´½ µ¸ Ö ÒÓÚ× Ý Ò ÅÙÐÐ Ö ´½ ½µ¸ ÂÓÒ × ´½ µ¸ Å ÖÖÓÒ
´½ µ¸ ÅÙÐÐ Ö ´½ µ¸ Ò Ë ÓØØ ´½ ¾µº
   ÁØ × Û Ðй ÒÓÛÒ Ø Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð Ò Û Ø × Ð Ø ÓÒ × ÖÙ Ð ××Ù Ò ×Ù ÒÓÒ¹
Ô Ö Ñ ØÖ ×ÑÓÓØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ì Ó Ð ØÝÔ ÐÐÝ × Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ö ¹× ÑÔÐ
Å Ò ËÕÙ Ö     ÖÖÓÖ ´ÅË µ Ó ´Üµ ÓÛ Ú Ö¸ ØÓ Ó Ø × Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ¸ Ø ÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö
Ò × ØÓ ÒÓÛ ÓÖ ×Ø Ñ Ø Ø      Ö Ó ×ÑÓÓØ Ò ×× Ô¸ × Û ÐÐ × Ø ÓÒ×Ø ÒØ× £ ´Üµ
 Ò £ ´Üµº ÌÖ Ø ÓÒ ÐÐݸ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ × Ò ÔÔÖÓ       Ø Ö Ù× Ò Ô ÐÓØ ×Ø Ñ ØÓÖ
ÔÐÙ ¹ Ò ÓÖ Ý ÖÓ××¹Ú Ð Ø ÓÒ     º ÖÓ××¹Ú Ð Ø ÓÒ × Ò Û Ðй×ØÙ   Ò ÓØ Ò¹
× ØÝ Ò ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ × ØØ Ò × × À ÐÐ ´½ ¿µ¸ ÀÙÖÚ ´½ µ¸ ÀÙÖÚ Ò
  ÐØÖ Ó ´½ ¼µ¸ Ê    ´½ µ¸ Ê   Ò ÓÙÒ ´¾¼¼¼µº
   Ì Ô Ô Ö Ø Ò Ó Ù× × Ò×Ø ÓÒ Ø ÔÐÙ ¹ Ò Ñ Ø Ó ÓÖ Ò Ø Ò ÏÓÓ ÖÓÓ
´½ ¼µ¸ Ò Ø Ú ÐÝ Ú ÐÓÔ Ò Ø ¼× Ò ¼× × ÂÓÒ × Ø Ðº ´½ µ ÓÖ ÄÓ Ö ´½ ¸ µ
 ÓÖ Ð Ø Ö ØÙÖ Ö Ú Ûº ÌÓ Ö ­Ý × Ö Ø¸ Ø ÔÐÙ ¹ Ò ÔÔÖÓ ØÝÔ ÐÐÝ ÑÓÙÒØ× ØÓ
Ù× Ò Ô ÐÓØ ×Ø Ñ ØÓÖ Ó Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÒ× ×Ø ÒØÐÝ ×Ø Ñ Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ× £ ´Üµ Ò
  £ ´Üµ¸ ××ÙÑ Ò ×ÓÑ Ú ÐÙ ÓÖ Ôº ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ø   ×Ø Ñ Ø   Ò Û Ø × Ø ÓÒ
Ñ Ò Ñ Þ Ò Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ð Ö ¹× ÑÔÐ ÅË ÜÔÖ ×× ÓÒ ´Û Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ×Ø ÒØ×µº ÀÓÛ Ú Ö¸
ØÛÓ Ö ×ÓÒ× Ú Ñ Ñ ÒÝ ÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö× × ÔØ Ð Ó Ø × ÔÔÖÓ
´ µ Ì Ò ÙÖ × Ò Ø Ô ÐÓØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ò Ø Ö Ø Ú Ô ÐÓØ ÔÐÙ ¹ Ò Ñ Ø Ó
 ÓÖ Ò Û Ø Ó Ö ÒØÐÝ ÔÖÓÔÓ× Ý ÖÓ Ñ ÒÒ Ø Ðº ´½ ¿µ Ò ÓÐÐÓÛ ÙÔ Ý
 Ù ÐÑ ÒÒ ´½ µ Ý Ð × Ò ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÔØ Ó Ø ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÅË ¹ÓÔØ Ñ Ð Ò Û Ø
 ÓÔØ Ø Ø × ÓÒ× ×Ø ÒØ ÙØ Ø Ú ÖÝ ×ÐÓÛ Ö Ø Ó ÓÒÚ Ö Ò × Ø × Ý Ò

               ÓÔØ  ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´Æ
                           ¾ µµ           ´¿µ
× Ð×Ó Ö Ñ×ÓÒ ´½ ¾µ Û Ö Ø ´ÒÓÒ¹ Ø Ö Ø Ú µ Ô ÐÓØ ÔÐÙ ¹ Ò       × Ò ÐÝÞ º
´ µÌ    Æ ÙÐØÝ Ò ÔÖÓÔ ÖÐÝ ÓÓ× Ò Ø    Ò Û Ø Ó Ø Ô ÐÓØ × º º ÄÓ Ö ´½ ¸ µ
ÓÖ ÈÓÐ Ø × Ø Ðº ´½ ¸ Ôº ½ ¼µ ÓÖ ÑÓÖ × Ù×× ÓÒº
  Ì Ö Ú Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ô Ö Ø Ò × Ø Ø ÓØ ÔÖÓ Ð Ñ× ´ µ Ò ´ µ Ó Ø
ÔÐÙ ¹ Ò Ñ Ø Ó ÒØÖ Ò× ÐÐÝ Ú ØÓ Ó Û Ø Ø Ù× Ó ¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸
 Õº ´¿µ Ô ÖØ Ò× ØÓ Ù× Ò × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð× ÓÖ ×ÑÓÓØ Ò Ò ÓÖ Ø Ô ÐÓØ ×Ø Ñ ØÓÖ
 ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº ÐØ ÓÙ ¸ Ø ×ÝÑÔØÓØ       ÙÖ Ý¸ º º¸ ÔÖÓ Ð Ñ ´ µ¸ Ò × Ò ¬ ÒØÐÝ
 ÑÔÖÓÚ Ý Ù× Ò       Ö¹ÓÖ Ö ´ º º¸ ÓÙÖØ ¹ÓÖ Öµ ÖÒ Ð ÓÖ Ø Ô ÐÓØ × º º À ÐÐ Ø
 к ´½ ½µ¸ ÓÖ Ù ÐÑ ÒÒ ´½ µ ¸ ÔÖÓ Ð Ñ ´ µ Ö Ñ Ò× ÓÔØ Ñ ÐÐÝ ÓÓ× Ò Ø      Ò Û Ø
                    ¿
Ó Ø Ô ÐÓغ
    ÒÓØ Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ××Ù × Ø ÙÒ ÒÓÛÒ Ö Ó ×ÑÓÓØ Ò ×× Ôº ÆÓØ Ðݸ Û Ò ÓÒ ×
Ù× Ò × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð× Ø ××Ù × ÒÓØ ×Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ø ÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö Ù×Ø Ò × ØÓ
  Ð ØÓ ××ÙÑ Ø Ø Ô × Ø Ð ×Ø ¾ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ø      Ú ÒØ Ó Õº ´¾µº ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÒ ×
Û ÐÐ Ò ØÓ Ù×     Ö¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð׸ Ø Ò Ø × ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ     Ð ØÓ ×Ø Ñ Ø Ô¸ ÜÔÐ ØÐÝ
ÓÖ ÑÔÐ ØÐݸ ×Ó Ø Ø     ÖÒ Ð Ó    ÒÓÙ ÓÖ Ö × Ù× Û Ø Ö ×ÙÐØ Ò ×Ñ ÐР׺ ÁÒ
 « ظ Ø     Ð ÔÖÓ ÙÖ ÛÓÙÐ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ù Ö ÒØ Ø Ø Ø ÓÖ Ö Ó Ø         ÖÒ Ð ØÓ
   Ù× × ÕÙ Ð ÓÖ      Ö Ø Ò Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò ´ÙÒ ÒÓÛÒµ Ö Ó ×ÑÓÓØ Ò ×׸ º º¸ Ø
ÛÓÙÐ     Ò ÔØ Ú ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ó Ø × ÔØ Ú ØÝ × Ô Ö Ô× Ø Ñ ÓÖ Ö Û
Ó Ñ Ø Ó × × ÓÒ ÖÒ Ð× Ó        Ö ´ ÙØ ¬Ò Ø µ ÓÖ Öº
   ÁÒØ Ö ×Ø Ò Ðݸ Ø Ö × Ñ× ØÓ Ú     Ò Ð ØØÐ × Ù×× ÓÒ Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ Ö Ö Ò Ø
Ù× Ó Ò Ò¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð ÓÖ Ø Ô ÐÓØ Ò¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð× Ú          Ò × Ù×× Ò
  ÚÖÓÝ ´½ ¸ ½ ¾µ Ò ÝÓÖ¬ Ò        ÚÖÓÝ ´½ µº Á ÓÒ ÓÙÐ Ú ÔÖ Ø Ð Û Ý
ØÓ ÓÓ× Ø      Ò Û Ø Ó Ò Ò¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð Ø Ù× ÐÐ Ú Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ ´ µ ÓÚ ¸
Ø Ò¸ Ø ×Ô Ó ÓÒÚ Ö Ò Ó Ø           Ö¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð ÛÓÙÐ ÐÔ ÐÐ Ú Ø ÔÖÓ Ð Ñ ´ µ
 × Û Ðк ÁÒ   Ø ÓÒ¸ Ù× Ò Ò Ò¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð Ò×ÙÖ × ´ Ý ¬Ò Ø ÓÒµ Ø Ø Ø ÓÖ Ö Ó
Ø    ÖÒ Ð × ÐÛ Ý× Ø Ð ×Ø ×    × Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò     Ö Ó ×ÑÓÓØ Ò ×׺
    × Ñ ØØ Ö Ó Ø¸ ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ ¿¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ µ Ú ÔÖÓÔÓ×         Ñ ÐÝ
Ó ­ عØÓÔ ÖÒ Ð× Ó Ò¬Ò Ø ÓÖ Ö¸ Ò Ú × ÓÛÒ Ø Ö ÚÓÖ Ð ×ÝÑÔÓØ ÔÖÓÔ ÖØ × ´ Ò
ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Ó ÓÒÚ Ö Ò µ Ô Ö Ô× ÕÙ ÐÐÝ ÑÔÓÖØ ÒØÐݸ Ø Ý Ú Ú Ò Ò ×ݹØÓ¹Ù× ¸
 ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ ¹Ó ¹Ø ÙÑ ÓÖ ­ عØÓÔ Ò Û Ø Ó º ÁÒ Û Ø ÓÐÐÓÛ׸ Û ¬Ö×Ø ÜÔ Ò
ÙÔÓÒ Ø ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ µ ÖÙÐ ¹Ó ¹Ø ÙÑ ÓÖ Ò Û Ø Ó ¸ Ò × ÓÛ Ø Ø
 Ø ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÔØ× ØÓ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò ´ÙÒ ÒÓÛÒµ Ö Ó ×ÑÓÓØ Ò ×× Ø Ù׸ ÙÒ Ø ÓÒ
 ×Ø Ñ Ø ÓÒ Û Ø ÙØÓÑ Ø ´ Ò     ÙÖ Ø µ Ò Û Ø Ó × ÔÓ×× Ð Û Ò ÓÒ × Û ÐÐ Ò
ØÓ Ù× Ø ÓÖ Ñ ÒØ ÓÒ ­ عØÓÔ ÖÒ Ð׺ Æ Ú ÖØ Ð ×׸ Ñ ÒÝ ÙØ ÓÖ× ÔÖ Ö ØÓ Ù× × ÓÒ ¹
ÓÖ Ö ÖÒ Ð× × º º Å ÖÖÓÒ Ò Ï Ò ´½ ¾µ ÓÖ × Ù×× ÓÒº ÁÒ Ø × × ¸ Û ÔÖÓÔÓ×
Ù× Ò ­ عØÓÔ ÖÒ Ð × Ô ÐÓØ Ø Ö ×ÙÐØ × Ø Ø ÓØ ÔÖÓ Ð Ñ× ´ µ Ò ´ µ Ö ÐÐ Ú Ø
 Ù ØÓ Ø    ×Ø Ö Ø Ó ÓÒÚ Ö Ò ××Ó Ø Û Ø Ò¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð× ØÓ Ø Ö Û Ø Ø
  × Ó ÑÔ Ö ÐÐÝ Ô Ò Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð³× Ò Û Ø º
   ÁÒ Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒ¸ Û Ö ÙÐÐÝ ¬Ò Ò × ÓÛ Ø          ÚÓÖ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓÙÖ
ÔÖÓÔÓ×    Ò Û Ø ×Ø Ñ ØÓÖ Ò Ø      × Ó Ø ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ù× Ò Ø Ö ­ عØÓÔ
  ÖÒ Ð ÓÖ ×ÑÓÓØ Ò ¸ ÓÖ × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð ÓÖ ×ÑÓÓØ Ò Û Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð Ô ÐÓØ
Ø Ö ×ÙÐØ× Û Ò ¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ÖÒ Ð × Ù× ÓÖ ×ÑÓÓØ Ò Û Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð Ô ÐÓØ Ö
× Ñ Ð Ö Ò Ö ÓÑ ØØ º ÁÒ × Ø ÓÒ ¿¸ Û        Ú Ø Ò ÐÓ ÓÙ× Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø       ÔÖÓ   Ð ØÝ
 Ò× ØÝ × º ÐÐ Ø Ò Ð ÔÖÓÓ × Ö ÔÐ         Ò Ø ÔÔ Ò Üº

¾   ËÔ ØÖ Ð     Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ
ËÙÔÔÓ×   ½    Ö Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ø ´×ØÖ ØÐݵ ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ö Ð¹Ú
          Æ                                ÐÙ  × ÕÙ Ò
  Ò Ò¾   ÚÒ Ñ Ò     Ø ¸ Ò ÙØÓ ÓÚ Ö Ò × ÕÙ Ò Ê´×µ    ´         Ø   µ´ Ø· ×  
 µ Ö ÓØ    Ò Ê´¡µ Ö ÙÒ ÒÓÛÒº Ï ÒÓÛ ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó              ×Ø Ñ Ø Ò Ø
                  È
×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´Ûµ ´¾ µ ½ ½  ½ Û× Ê´×µ¸ ÓÖ Û   ¸              Ý Ñ Ò× Ó
                   ×
 ÖÒ Ð £ º Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÖÒ Ð ×Ø Ñ ØÓÖ Ñ Ý ÛÖ ØØ Ò ×
                    ´Ûµ £ £ ÁÆ ´Ûµ                      ´µ
           È
Û Ö ÁÆ ´Ûµ ´¾ µ ½ Æ  ½Æ ·½ Û×Ê´×µ × Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ Ò £ ÒÓØ × ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ
            ×  
 Ö £ ´Üµ    ½ £´Ü µ¸ Ò Ø Ö Ð ÒÙÑ Ö × Ø    Ò Û Ø º Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Û Ý ØÓ
Ö ÔÖ × ÒØ ´Ûµ × Ú Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø ÖÒ Ð ´ÓØ ÖÛ × ÐÐ Ø Ð ¹Û Ò ÓÛ³µ
Ò Ñ ÐÝ ´×µ ´ ×µ¸ Ú Ò
                         ½
               ´Ûµ ´¾ µ ½        Û×  ´×µÊ´×µ                ´µ
                       ×   ½
       È
Û Ö Ê´ µ Æ  ½ Æ   ´   Æ µ´ ·   Æ µ × Ø Ð ¹ × ÑÔÐ ÙØÓ ÓÚ Ö Ò ÓÖ
         ½
  Æ ÒÓØ Ø Ø Ê´ µ × ¬Ò ØÓ Þ ÖÓ ÓÖ  Æ ×  ÖÓ Û ÐÐ Ò  Ú × ´½ ½µ
ÓÖ Ø Ð׺

¾º½   Ò Û Ø × Ð Ø ÓÒ ÓÖ ­ عØÓÔ          ÖÒ Ð×
ÌÓ   Ú
                        È
     ÙÖ Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ò Ò¬Ò Ø ×ÙÑ Ó Ø ØÝÔ ½  ½ Ô Û Ê´ µ¸ ÓÖ ×ÓÑ
¬Ü ÒØ Ö Ô ¼¸ Û ÔÖÓÔÓ× ØÓ Ù× Ø ­ عØÓÔ³ Ð ¹Û Ò ÓÛ× Ó ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ
´½ µ ÒÓØ Ðݸ Ø  × Ô ¼ × Ø ×Ô ØÖ Ð Ò× Øݸ Ø   × Ô ¾ × ´ ÑÙÐØ ÔÐ Ó µ Ø
× ÓÒ Ö Ú Ø Ú Ó Ø ×Ô ØÖ Ð Ò× Øݸ Ò ×Ó ÓÖØ º Ì Ù׸ Ù× Ò Ø ÓÖÑ Ó Õº ´ µ¸ Û
 ×Ø Ñ Ø
          ½                      Å
  Ô ´Ûµ ´¾ µ ½     Ô  Û Ê´  µ  Ý  Ô ´Ûµ ´¾ µ
                             ½      Ì´  ŵ  Ô    Û Ê´  µ ´µ
           ½                      Å
Û Ö Ø         × ØÖ Ô ÞÓ Ð × Ô ×ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÒ Þ ÖÓ¸ º º¸
         ÙÒ Ø ÓÒ  Ì

                 ½      Ø ¾ ¼½¾
             Ì ´Øµ
                 ¾´½   Ø µ  Ø ¾ ½¾½            ´             µ
                 ¼     Ð× º
ÆÓØ Ø Ø Ì × Ø × ÑÔÐ ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú Ó Ø     Ñ ÐÝ Ó ­ عØÓÔ ÖÒ Ð× ÓØ Ö Ó              ×
 Ö Ð×Ó Ú Ð Ð ÔÓ×× ×× Ò × Ñ Ð Ö ÔÖÓÔ ÖØ × × ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ ¿¸ ½ ¸ ½                µ
ÓÖ ÈÓÐ Ø × ´¾¼¼½µº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ ÕÙ ÒØ ¬ × Ø Ó× ×ÝÑÔØÓØ ÔÖÓÔ ÖØ × ÒÓØ Ø               Ø
Ø   × Ô ¼ Ó Ø Ø ÓÖ Ñ × ÓÚ Ö Ò ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ µº
Ì   ÓÖ Ñ ¾º½     ××ÙÑ   ÓÒ Ø ÓÒ× ×ØÖÓÒ   ÒÓÙ  ØÓ Ò×ÙÖ Ø Ø£

                    Î Ö´ Ô´Ûµµ     Ç´Å Æ µ                ´µ
         È
´ µ ××ÙÑ Ø Ø ½  ½ × ´Ö·Ôµ Ê´×µ            ½  ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú    ÒØ  Ö Ö Ø Ò Ð ØØ Ò Å
          ×
ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Æ ½ ´¾Ö·½µ Ý Ð ×

                   Ô ´Ûµ    Ô ´Ûµ · ÇÈ ´Æ
                                  Ö ´¾Ö·½µ µ

´ µ Á Ê´×µ     × ÓÖ ×ÓÑ        ÓÒ×Ø ÒØ×      ¼¸ Ø Ò Ð ØØ Ò Å      ÐÓ Æ ¸ ÓÖ ×ÓÑ
 ÔÔÖÓÔÖ Ø ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Ý Ð ×
                                ÔÐÓ Æ
                   Ô ´Ûµ    Ô ´Û µ · ÇÈ ´ Ô  µ
                                  Æ
 × Ù×٠и Ø ÒÓØ Ø ÓÒ        Ñ Ò×     ½º
´ µ Á Ê´×µ ¼ ÓÖ ×        ×ÓÑ Õ¸ Ø Ò Ð ØØ Ò Å      ¾Õ¸ Ý Ð ×
                                 ½
                    Ô ´Û µ   Ô ´Ûµ · ÇÈ ´ Ô µ
                                  Æ


   Ì ÕÙ ÒØ ØÝ ½ Å × ÖÚ × × Ø      Ò Û Ø Ó Ø ××Ó Ø       ÖÒ Ð £Ì Ø Ø × Ø
´ ÒÚ Ö× µ ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø Ð ¹Û Ò ÓÛ Ì º ÆÓØ Ø Ø ÐÓ× ¹ ÓÖÑ ÓÖÑÙÐ ÓÖ £Ì
 × Ú Ò Ò ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ ¿¸ ½ µ Ý Ñ Ò× Ó Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ØÛÓ              Ö
  £ Ì Ö Ü ×Ø « Ö ÒØ × Ø× Ó ÓÒ Ø ÓÒ× ×ÙÆ ÒØ ÓÖ Õº ´ µ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Û Ñ Ý ××ÙÑ
   Ƚ ´« ´ µµ ·Æ ½ ÓÖ ×ÓÑ Æ ¼º Ì «¹Ñ Ü Ò Ó Æ ÒØ× Ö ¬Ò Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ý ½Ø¸
                                            Æ   ·
                                          Ø
          Æ
 Ò   ½
       ¾
                                              Ð
 Ñ
 Ò   Ø ¹ Ð Ö ÒÖ Ø     Ý Ø Ò Ø Ñ ¸ Ò    ¬Ò « ´ µ ×ÙÔÒ ×ÙÔ   È´  µ   È ´ µÈ ´ µ
Û Ö   Ò     Ú ÖÝ ÓÚ Ö Ø  ¹¬ Ð ×  ½ Ò
                     Ò     ½ ¸ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ × ÊÓ× Ò Ð ØØ ´½
                          Ò·                 µº
 ÖÒ Ð׺ Ì Ù׸ ÓÓ× Ò Å × Ø ÒØ ÑÓÙÒØ ØÓ Ò Û Ø Ó ÓÖ Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð»Ð ¹
Û Ò ÓÛ Ô Ö £Ì Ò Ì º Ì ÓÖ Ñ ¾º½ Ú × Ø ÓÔØ Ñ Ð ´Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ó
Ø Ð Ö ¹× ÑÔÐ ÅË Ó Ô´Ûµµ Ú ÐÙ × Ó Å º
   × Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ø ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ¸ × × Ø ÚÓÖ Ð ×ÝÑÔØÓØ ÔÖÓÔ ÖØ × Ò ×Ô
Ó ÓÒÚ Ö Ò ××Ó Ø Û Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð Ò ÑÓÒ×ØÖ Ø Ò Ì ÓÖ Ñ ¾º½¸ ÒÓØ Ö
Ö ×ÓÒ ÓÖ Ù× Ò Ø ­ عØÓÔ Ð ¹Û Ò ÓÛ × Ø Ø ÓÓ× Ò Ø× Ò Û Ø Ò ÔÖ Ø × Ò¹
ØÙ Ø Ú Ò Ó Ð Ý × ÑÔÐ Ò×Ô Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖÖ ÐÓ Ö Ñ¸ º º¸ Ø ÔÐÓØ Ó Ê´ µ Ú׺
ÅÓØ Ú Ø Ý × Ô ¼ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º½ ´ µ¸ ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ µ ×Ù ×Ø ÐÓÓ Ò
 ÓÖ ÔÓ Òظ × Ý Ñ¸ Ø Ö Û   Ø ÓÖÖ ÐÓ Ö Ñ ÔÔ Ö× Ò Ð Ð ¸ º º¸ Ê´ µ ³ ¼ ÓÖ  Ñ
´ ÙØ Ê´Ñµ ¼µº Ç ÓÙÖ× ¸ Ê´ µ ³ ¼ × Ø Ò ØÓ Ñ Ò Ø Ø Ê´ µ × ÒÓØ × Ò ¬ ÒØÐÝ « Ö ÒØ
 ÖÓÑ Þ ÖÓ¸ º º¸ Ò ÑÔÐ   ÝÔÓØ × × Ø ×غ Ø Ö ÒØ Ý Ò Ñ¸ Ø Ö ÓÑÑ Ò Ø ÓÒ × ØÓ
 Ù×Ø Ø Å ¾Ñº Ï Û ÐÐ ÒÓÛ ÔÖÓÚ ×ÓÑ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ú Ò ×ÙÔÔÓÖØ Ò Ø Ø Ø
Å ¾Ñ ÖÙÐ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÔØÙÖ × Ø ÓÖÖ Ø ÓÖ Ö Ó Ñ Ò ØÙ ÓÖ Å ¸ Ø Ù× ÔØ Ò
ØÓ Ø Ø Ö    × × Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º½º ÓÖ Ó Ò Ø Ø¸ Ð Ø Ù× Ö ÙÐÐÝ ¬Ò Ø ÑÔ Ö Ð
ÖÙÐ º

 ÅÈÁÊÁ    Ä ÊÍÄ  Ç  ÈÁ ÃÁÆÅ Ä Ø ´ µ Ê´ µ Ê´¼µ¸ Ò ´ µ Ê´ µ Ê´¼µ
                       Ô
Ä Ø Ñ Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö ×Ù Ø Ø ´Ñ · µ  ÐÓ Æ Æ ¸ ÓÖ ½  ÃÆ ¸
Û Ö  ¼ × ¬Ü ÓÒ×Ø Òظ Ò ÃÆ × ÔÓ× Ø Ú ¸ ÒÓÒ Ö × Ò ÒØ Ö¹Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ
Ó Æ ×Ù Ø Ø ÃÆ Ó´ÐÓ Æ µº Ì Ò¸ Ð Ø Å ¾Ñº

ÆÓØ Ø Ø¸    Ù× ´ µ ¼ ÓÖ      Ƹ Ø    ÓÚ Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ × ÐÛ Ý× Û Ðй
  ¬Ò ¸ ÐØ ÓÙ    × Û Ö Ñ Ò Å ØÙÖÒ ÓÙØ ÓÑÔ Ö Ð ØÓ Æ × ÖÚ × ÙÖØ Ö × ÖÙØ ÒÝ
 × × Û Ðй ÒÓÛÒ¸ Û Ò Ñ Ò Å ØÓ Ó ×Ñ ÐÐ Ö ÓÖ Ö Ø Ò Æ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ú ×Ø Ñ ØÓÖ×
Û Ø ×Ñ ÐÐ Ú Ö Ò º
                    Ô
Ê Ñ Ö ¾º½ Ì    ÓÖÑ Ó Ø Ø Ö × ÓÐ   ÐÓ Æ Æ × Ö Ñ Ò × ÒØ Ó Ø ÓÒÓ Ó¹ÂÓ Ò×ØÓÒ
Ø Ö × ÓÐ Ò ÖÙÐ ÓÖ Û Ú Ð Ø Ó Æ ÒØ× × º º ÓÒÓ Ó Ò ÂÓ Ò×ØÓÒ ´½ µ¸ ÓÒÓ Ó Ø
 к ´½ µ ÓÖ À Ö Ð Ø Ðº ´½ µº ÁÒ Ø¸ Ø Ö × ÑÓÖ Ö Ø Ò Ù×Ø Ô ×× Ò Ò ÐÓ Ýº
Ì ×Ô ØÖ Ð ×Ø Ñ ØÓÖ× Ô´Ûµ ÑÔÐÓÝ Ò Ø ­ عØÓÔ Ð ¹Û Ò ÓÛ Ì Ò Ò          Ø ÓÙ Ø
Ó × Û Ú Ð Ø ×Ø Ñ ØÓÖ× Û Ø ×Ó Ø³ Ø Ö × ÓÐ Ò ¸ Ò Ø Ó× Ò ÙÒ Ø ÓÒ× × ÖÚ Ò × Û Ú Ð Ø׺
                               È
Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ø ×Ó¹ ÐÐ ØÖÙÒ Ø ³ Ô Ö Ó Ó Ö Ñ Ì ´Ûµ ´¾ µ ½ Å  Å Û Ê´ µ Ò
Ø ÓÙ Ø Ó × Û Ú Ð Ø ×Ø Ñ ØÓÖ Û Ø     Ö ³ Ø Ö × ÓÐ Ò Ø ØÖÙÒ Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ Ð×Ó
 ÐÓÒ × Ò Ø  Ò Ö Ð Ð ×× Ó ­ عØÓÔ ÖÒ Ð× Ó ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ ¿¸ ½ µ ÐØ ÓÙ
Ø × ÒÓØ Ö ÓÑÑ Ò Ð Ò ÔÖ Ø      Ù× Ó Ø ×ÐÓÛÐݹ Ý Ò × ÐÓ × Ó Ø    Ö ÐØ
 ÖÒ Ðº

Ê Ñ Ö   ¾º¾  Ì  ÓÚ ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Ó Ô Ò Å × ×Ý ØÓ Ù× Ò ÕÙ Ø ÒØÙ Ø Ú
 ×Ô ÐÐÝ × Ò ÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö× ÒÚ Ö ÐÝ ÐÓÓ Ø Ø ÓÖÖ ÐÓ Ö Ñ Ø Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ó ÒÝ
                  Ô
Ø Ñ × Ö × Ò ÐÝ× ×º ÁÒ ¸ Ø ¦½     Æ Ò × ÖÓÙÒ Þ ÖÓ Ö ØÝÔ ÐÐÝ ÔÖÓ Ù    Ý
ÑÓ×Ø ×Ø Ø ×Ø Ð Ô    × Ò Ø Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð×» ÝÔÓØ × × Ø ×Ø×
 ÓÖ    Ó Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ´ÙÒ Ö Ò ÑÔÐ Ð Ò Ö ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ñ × Ö ×
  Ø µº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × ÓÙÐ  ×ØÖ ×× Ø Ø Ø × ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ × ÑÔÐÝ Ó × ÒÓØ ÛÓÖ ÓÖ
Ð ¹Û Ò ÓÛ× Ø Ø Ö ÒÓØ Ò Ø ­ عØÓÔ Ð ×× Ó ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ ¸ ½ µº ×
Ñ ØØ Ö Ó Ø¸ Ø ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ × ×Ø Ø     ÓÚ × Ø ÐÓÖ¹Ñ ÓÖ Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ­ عØÓÔ
 ÖÒ Ð Ú Ò Ò Õº ´ µ ÓÛ Ú Ö¸ Ø × ×Ý ØÓ ÑÓ Ý Ø ÓÖ Ù× Û Ø ÓØ Ö ­ عØÓÔ ÖÒ Ð׺

Ê Ñ Ö   ¾º¿  Ì ÓÒ×Ø ÒØ Ò Ø Ú ÐÙ Ó ÃÆ Ö Ø ÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö³× Ó       Ò ¸
 ÒÝ Ú ÐÙ × ÓÖ  ¼ Ò ½ ÃÆ Æ ÛÓÙÐ ÛÓÖ ÓÖ ÓÙÖ ×ÝÑÔØÓØ Ö ×ÙÐØ× Ð Ø Ð Ò
ØÓ Ú ÖÝ « Ö ÒØ ¬Ò Ø ¹× ÑÔÐ Ô Ö ÓÖÑ Ò ×º Æ Ú ÖØ Ð ×׸ Û Ò Ø ×ÓÑ Ù Ò ÓÒ
ÔÖ Ø ÐÐÝ Ù× ÙÐ Ó × ÓÖ Ò ÃÆ Ý Ø ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Û Ø Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó ÓÒ¬ Ò
 ÒØ ÖÚ Ð×» ÝÔÓØ × × Ø ×Ø× ÓÖ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ׺ ÓÖ ÓÒ Ö Ø Ò ×׸ Ð Ø Ù× ÒÓÛ ×Ô Ý
Ø Ø ÐÓ Û ÐÐ ÒÓØ ÐÓ Ö Ø Ñ Û Ø × ½¼º Á Ø × ÑÔÐ × Þ ÙÒ Ö ÓÒ× Ö Ø ÓÒ × Ò Ø
 ½¼¼¸½¼¼¼ Ö Ò   × Ø × ÕÙ Ø ØÝÔ Ð ¸ Ø
                        Ô
                      ØÓÖ ÐÓ Æ Ö Ò × ØÛ Ò ½º ½ Ò ½º ¿ ×Ó
 Ø× Ò­Ù Ò × Ö Ø Ö ×Ñ Ðк Ì Ù׸ Ø × ÑÔÐ Ó ÃÆ ½ Ò       ½ ÖÓÙ ÐÝ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ×
ØÓ Ò ÑÔÐ    ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð¸ ÓÖ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ Ð Ú Ð ¼º½¼ ÝÔÓØ × ×
Ø ×ظ ÓÖ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ´Ñ · ½µº Æ Ú ÖØ Ð ×׸ Ø × Ú × Ð ØÓ Ù×     Ö ÃÆ ×
Ê Ñ Ö ¾º Û Ø Ö ÓÖ Ö ÓÑÑ Ò Ø Ò ÃÆ ØÓ         ÓÙØ ¸ Û Ð Ø Ø × Ñ Ø Ñ
 Ò Ö × Ò ØÓ Ú ÐÙ ÖÓÙÒ ¾ ×Ó Ø Ø ÓÙÖ ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ ÛÓÙÐ ÖÓÙ ÐÝ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ
  ± × ÑÙÐØ Ò ÓÙ× ÒØ ÖÚ Ð× ÓÖ ´Ñ · µ Û Ø    ½  ÃÆ Ý ÓÒ ÖÖÓÒ ³× Ò ÕÙ Ð Øݺ

Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓÙÖ ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Ó Ô        Ò Å × ÕÙ ÒØ ¬      ÒØ  ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñº
Ì  ÓÖ Ñ ¾º¾    ××ÙÑ  ÓÒ Ø ÓÒ× ×ØÖÓÒ  ÒÓÙ  ØÓ Ò×ÙÖ Ø ØÝ ÓÖ ÐÐ ¬Ò Ø Ò¸
                                Ô
              Ñ Ü Ò ´× · µ   ´× · µ
               ½
                            ÇÈ ´½    Ƶ            ´µ
  Ý Ì Ö Ü ×Ø « Ö ÒØ × Ø× Ó ÓÒ Ø ÓÒ× ×ÙÆ ÒØ ÓÖ Õº ´ µ ×  ÖÓ Û ÐÐ Ò     Ú × ´½ ½µ ÓÖ ÊÓÑ ÒÓ
ÙÒ ÓÖÑÐÝ Ò ×¸ Ò                         ×
                 ÑÜ   ´ µ  ´ µ     ÇÈ ´
                                  ÐÓ Æ µ          ´½¼µ
                ¼ ½ Æ  ½               Æ
 Ð×Ó ××ÙÑ Ê´ µ       ¼ ÓÖ ÐÐ   ×ÓÑ   ¼º
´ µ ××ÙÑ Ø Ø Ê´     µ      ÓÖ     ¼¸ Ò   ÓÖ ×ÓÑ     ¼ Ò  ÔÓ× Ø Ú  ÒØ  Ö º
Ì Ò¸
                     Å  È   ½Æ ½ ¾
                         ´ÐÓ Æ µ½ ¾
 ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú    ÓÒ×Ø ÒØ ½ ÒÓØ Ø Ø Ø ÒÓØ Ø ÓÒ È         Ñ Ò×    ½ Ò ÔÖÓ  Ð Øݺ
´ µ ××ÙÑ Ê´    µ     ÓÖ  ¼¸ Û Ö   ¼ Ò          ½ Ö ×ÓÑ  ÓÒ×Ø ÒØ׺ Ì Ò¸
                         È
                      Å     ¾ ÐÓ Æ

Û Ö ¾     ½ ÐÓ     º
´ µ Á Ê´  µ ¼    ÓÖ ÐÐ   Õ  ¼ ¸ ÙØ Ê´Õ µ   ¼¸ Ø Ò
                     Å    ¾Õ · ÓÈ ´½µ


 ÓÑÔ Ö Ò Ø ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Å ØÓ Ø Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ ÓÔØ Ñ Ð Ú ÐÙ × Ó Å Ú Ò Ò Ì ÓÖ Ñ
¾º½ Û × Ø Ø Å Ñ Ò × ØÓ ÔØÙÖ Ü ØÐÝ Ø Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Ò × × ´ µ
 Ò ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾º ÁÒ × ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾¸ Å Ò Ö × × ×× ÒØ ÐÐÝ × ÔÓÛ Ö Ó
Æ × Ò Ø ¾ ¹Ø ÖÓÓØ Ó Ø ÐÓ Ö Ø Ñ Ò × Ò Ò ÙÐØÖ ¹×ÐÓÛ Û Ý Û Ø Æ ÒÓØ Ø Ø Ø
 ÑÔ Ö ÐÐÝ ÓÙÒ ÜÔÓÒ ÒØ ½ ¾ × ×Ð ØÐÝ ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ ÓÔØ Ñ Ð Ú Ò Ò
Ì ÓÖ Ñ ¾º½ ´ µ ÙØ Ø    « Ö Ò × ×Ñ Ðи Ò    ÓÑ × Ú Ò ×Ñ ÐÐ Ö ÓÖ Ð Ö º
  Ì Ù׸ Å ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÔØ× ØÓ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ö Ø Ó           Ý Ó Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ
 ÙÒ Ø ÓÒ¸ ×Û Ø Ò ØÛ Ò Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð¸ ÐÓ Ö Ø Ñ ¸ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ö Ø × Ø Ø Ö ÓÔØ ¹
Ñ Ð Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ò Ø Ø Ö    × × Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º½º ÁÒ    Ø ÓÒ¸ Ó Ù× Ò ÓÒ Ø ÒØ Ö ×Ø Ò
 × ´ µ¸ ÙÖØ Ö ÔØ Ú ØÝ Ó Å × ÔÔ Ö ÒØ × Ø ÓÖÖ Ø ÓÒ×Ø ÒØ ¾  ½ ÐÓ              ×
 Ð×Ó ÔØÙÖ ÒÓØ Ø Ø¸ × ÜÔ Ø ¸ Ø ÓÒ×Ø ÒØ ¾ × Ð Ö Ò Ø             × Ó ÐÖ
Û   ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ×ØÖÓÒ Ö Ô Ò Ò ´Ø Ù× Ö ÕÙ Ö Ò         Ö Ú ÐÙ Ó Å µº
                                      Ô
 Ò Ì ÓÑ × ´½ µº × Ñ ØØ Ö Ó   ظ ÙÒ Ö ÙÖØ Ö Ö ÙÐ Ö ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ׸ Ø ÔÖÓ ×× Æ ´ ´¡µ   ´¡µµ ×
 ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ Ù×× Ò Û Ø ÙØÓ ÓÚ Ö Ò Ø Ò Ò ØÓ Þ ÖÓ ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Õº ´½¼µ ÛÓÙÐ      ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø
Ø ÓÖÝ Ó ÜØÖ Ñ × Ó Ô Ò ÒØ × ÕÙ Ò × × º º Ä   ØØ Ö Ø Ðº ´½ ¿µº
Ê Ñ Ö   ¾º ÆÓØ Ø Ø¸ ÙÒ Ö Ø Ö ÓÒ Ó Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾¸ Û ÓÙÐ Ø
ÃÆ   ½ Ò Ø ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Ó × Ð Ø Ò Å Û Ø ÓÓ Ö ×ÙÐØ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × Û × Ø
Ø ÜÔ Ò× Ó ×Ð ØÐÝ ×ØÖÓÒ ××ÙÑÔØ ÓÒ× ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ Ê´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ
   ×ÓÑ ¼ × ÕÙ Ø ×ØÖÓÒ º Ð×Ó Ó × ÖÚ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾ × ×Ù × Ó
 ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º½¸ Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ × ÓÒÐÝ ×Ù × Ó ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ
¾º½º Æ Ú ÖØ Ð ×׸ ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾ × ×ÓÑ ÒØ Ö ×Ø × Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø
 × Ó Ò Ê´½µ ÑÓ Ð ÓÖ Ø º Ï Ò Ö Ð Þ ÓÒ Ø ÓÒ× ´ µ Ò ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾ Ò
Ø Ø ÓÖ Ñ ÐÓÛ Ò Û     Ø   Ò ¬Ø Ó Ù× Ò ÃÆ   Ö Ø Ò ÓÒ × ÔÔ Ö Òغ
Ì  ÓÖ Ñ ¾º¿    ××ÙÑ    ÓÒ Ø ÓÒ× ×ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ Ò×ÙÖ ´ µ Ò ´½¼µ ÓÐ º Ð×Ó ××ÙÑ
Ø ØØ  × ÕÙ Ò Ê´ µ       Ó × ÒÓØ Ú ÑÓÖ Ø Ò ÃÆ   ½ Þ ÖÓ× Ò Ø× ¬Ö×Ø ¼ Ð × ´ º º¸ ÓÖ
  ½   ¼ µº
´ µ ××ÙÑ Ø Ø Ê´ µ            Ó×´ · µ ÓÖ   ¼ ¸ Ò ÓÖ ×ÓÑ           ¼ Ò   ÔÓ× Ø Ú
 ÒØ Ö ¸ Ò ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ×          ÃÆ ¾ ¼ ¾ º Ì Ò¸
                      Å  È   ½Æ ½ ¾
                          ´ÐÓ Æ µ½ ¾
 ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ ½ º
´ µ ××ÙÑ Ê´ µ     Ó×´      · µ ÓÖ        ¼¸ Û Ö    ¼   ½   ÃÆ   ¾ ¼¾
 Ö ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ׺ Ì Ò¸
                          È
                      Å      ¾ ÐÓ Æ
Û Ö ¾       ½ ÐÓ   º
´ µ Á Ê´  µ ¼ ÓÖ       ×ÓÑ  ÒØ  Ö Õ ´Û Ø Õ      ¼ · ÃÆ µ¸ ÙØ Ê´Õ µ  ¼¸ Ø Ò
                      Å    ¾Õ · ÓÈ ´½µ

Ê Ñ Ö   ¾º Ç × ÖÚ Ø Ø Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ ÜÔÐ ØÐÝ ÒÚÓÐÚ ÃÆ Ø
ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ó× ÓÒ Ø ÓÒ× × Ø Ø Ø ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Ó Ô Ò Å Û ÐÐ ÛÓÖ ×
 ÜÔ Ø    Ø ÃÆ × Ó× Ò Ð Ö ÒÓÙ ×Ó Ø Ø Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ× Ö × Ø ×¬ º ÓÖ
 Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÓÒ Ø ÓÒ    ÃÆ × ÓÙÐ  ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Ó Ô Ò Å
Û ÐÐ ÛÓÖ Û ÐÐ ÃÆ × ´ÓÖ Ú ÒØÙ ÐÐÝ ÓÑ × Û Ø Ò Ö × Ò Æ µ  ÖØ Ò º
Ê Ñ Ö    ÆÓØ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ × ÒØ Ð ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó
      ¾º
Ì ÓÖ Ñ ¾º½¸ Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø  × Û Ö  Ø × Ò Å ´Õ µ ÑÓ Ð ×  ÖÓ Û ÐÐ
                            ½¼
 Ò  Ú × ´½ ½µº ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ ØØ ÑÔØ× ØÓ ÔØÙÖ Ø ÒØ Ö ×Ø Ò ×
Û Ö Ø × Ø ×¬ × ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÊÅ ÑÓ Ðº ÌÓ × Ø ×¸ Ö ÐÐ Ø Ø Ø ÙØÓ ÓÚ Ö Ò
Ê´ µ Ó ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÊÅ ÑÓ Ð × Ø ×¬ ×

             Ê´ µ       Ó×´ · µ      ÓÖ Ð Ö             ´½½µ
Û Ö × ×× ÒØ ÐÐÝ Ø ÑÓ ÙÐÙ× Ó Ø     Ö Ø Ö ×Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÖÓÓØ ´ÓÖ ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ð
ÖÓÓØ×µ ÐÓ× ×Ø ØÓ Ø ÙÒ Ø Ö Ð º ÖÓ Û ÐÐ Ò      Ú × ´½ ½µº ÇÙÖ Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ ´ µ¸
 ÓÒ Ø ÓÒ Ê´ µ      Ó×´ · µ ÓÖ    ¼ ¸ × × ÑÔÐ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Õº ´½½µº ÁÒ
ÓÙÖ ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ó Ø × ×Ù × Ø ÓÒ¸ Û Ó Ù× ÓÒ Õº ´½½µ × Ú Ò¸ Ø Ø ×¸ Û Ø ÓÙØ Ö ×ÓÖØ Ò
ØÓ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒº
Ì   ÓÖ Ñ ¾º ××ÙÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ×ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ Ò×ÙÖ Ø Ú Ð ØÝ Ó Õº ´ µ Ò ´½¼µº
 ××ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ê´ µ     · ¯ ÓÖ Ê´ µ   Ó×´ · µ · ¯ ¸ Û Ö   ¼
½   ÃÆ  ¾ ¼ ¾ Ö ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ׸ Ò ¯ Ó´ µ × Ò Ö × ×º Ð×Ó ××ÙÑ Ø Ø
Ø × ÕÙ Ò Ê´ µ Ó × ÒÓØ Ú ÑÓÖ Ø Ò ÃÆ   ½ ÓÒ× ÙØ Ú Þ ÖÓ× Ò Ø ¬Ö×Ø ¼ ÐÓ Æ
ÔР׸ º º¸ Ò Ø   Ò Ü × Ø ½¾   ¼ ÐÓ Æ ¸ Û Ö ¼ × ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ × Ø × Ý Ò
 ¼  ½ ´¾ ÐÓ  µº
Ì Ò¸
                        È
                     Å     ¾ ÐÓ Æ
Û Ö   ¾   ½ ÐÓ   º

¾º¾     Ò Û Ø × Ð Ø ÓÒ ÓÖ × ÓÒ ÓÖ Ö              ÖÒ Ð× Ù× Ò ­ عØÓÔ Ô ÐÓØ×
Ï ÒÓÛ Ó Ù× ÓÒ Ø ×Ô ØÖ Ð ×Ø Ñ ØÓÖ ´Ûµ £ £ ÁÆ ´Ûµ Ó ´ µ Û Ø £   Ò × ÓÒ ¹
                    Ê       Ê
ÓÖ Ö ÒÓÒÒ Ø Ú ÖÒ Ð¸ º º¸ Û ××ÙÑ Ø Ø £ ´Üµ Ü ½¸ Ü£ ´Üµ Ü ¼¸ Ò Ø Ø
£ ´Üµ ¼ ÓÖ ÐÐ Ü × º º ÈÖ ×ØÐ Ý ´½ ½µº ÖÓÑ Õº ´¾µ Ø Ø Ò ÓÐÐÓÛ× Ø Ø
                                     ¼¼´
      ×´ ´Ûµµ    £ ´Ûµ
                  ¾ · Ó´ ¾ µ    ÛØ    £ ´Ûµ    ¾Ûµ ܾ£´Üµ Ü     ´½¾µ
 º ÊÓ× Ò Ð ØØ ´½ ½µº
  ÁÒ  Ø ÓÒ¸ ÙÒ Ö ×Ø Ò Ö Ö ÙÐ Ö ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ´ º º¸ Ø ÓÒ × ÔÔ Ö Ò Ò Ø            ÓÓع
ÒÓØ ØÓ Ì ÓÖ Ñ ¾º½µ¸ Õº ´½µ ÓÐ × ØÖÙ ¸ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö

     Î Ö´ ´Ûµµ    £ ´Û µ  · Ó´ ½ µ               ¾ ´Ûµ ´Ûµ  ¾ ´Øµ Ø
             Æ       Æ
                          ÛØ    £ ´Ûµ              ´½¿µ

                          ½½
Û Ö ´Ûµ ¾ Û × Ò ÒØ Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ó ¸ Ò ´Ûµ ½ ÓØ ÖÛ × º
  Ì ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÅË ßÓÔØ Ñ Ð Ò Û Ø Ó × Ø Ò Ú Ò Ý
                        ½
                   £ ´Ûµ              ´½ µ
               ÓÔØ  ¾ ´Û µ Æ
                   £
Ê Ñ Ö ¾º ÆÓØ Ø Ø ÓÔØ × ÐÓ Ð ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÓÔØ Ñ Ð    Ò Û Ø × Ø× Ó Ð × ØÓ
Ñ Ò Ñ Þ Ø Ð Ö ¹× ÑÔÐ ÅË Ó ´Ûµ Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Û¹ÔÓ ÒØ Ø Ù׸ ÑÓÖ      ÙÖ Ø
ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÔØ Ñ Ø  ÓÔØ ´Ûµ ÙØ Ø × ÓÖØ Ö ÓÔØ × ÓÙÐ Ö Ø ÒÓ ÓÒ Ù× ÓÒº ÐÓ Ð
  Ò Û Ø Ñ Ý Ð×Ó  ÓÒ×ØÖÙ Ø Ø Ø ÛÓÙÐ Ú Ø Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ö ¹× ÑÔÐ
    Ê
Ð Ñ Ø Ó   ÅË ´ ´Ûµµ Û × Ø× Ø Ö Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ× Ö × Ñ Ð Öº
  Ä Ø £ ´Ûµ £ ´Ûµ ÒÓØ Ø ×Ø Ñ Ø × Ó £ ´Ûµ £ ´Ûµ Ù× Ò Ø                  ×Ø Ñ ØÓÖ× ´Ûµ
 Ò ¾ ´Ûµ Ò ÔÐ Ó Ø ÙÒ ÒÓÛÒ× ´Ûµ Ò ¾ ´Ûµº Ê ÐÐ Ø Ø ´Ûµ                    Ò ¾ ´Ûµ Û Ö
 ¬Ò Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ù × Ø ÓÒ Ù× Ò Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð £Ì ÒÓØ Ø Ø                ¼¼´Ûµ   ¾ ´Ûµ¸
×Ó ÓÙÖ ×Ø Ñ ØÓÖ Ó ¼¼ ´Ûµ ×   ¾ ´Ûµº
  ÇÙÖ Ø ¹ Ô Ò ÒØ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ ÓÔØ × Ú Ò Ý
                                ½
                          £ ´Ûµ                      ´½ µ
                   ÓÔØ     ¾ ´Û µ Æ
                         £
  Ï ¬Ö×Ø Ú Ö ×ÙÐØ ÓÒ ÖÒ Ò Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓÔØ Û Ò Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð³×
 Ò Û Ø ½ Å × Ó× Ò Ò ÒÓÒ Ø ¹ Ô Ò ÒØ Û Ýº
Ì ÓÖ Ñ ¾º ´ µ Á
        Ƚ  Ö·¾ Ê´ µ ½ ÓÖ ×ÓÑ Ö ¾¸ Ø Ò Ð ØØ Ò Å Æ ½ ´¾Ö·½µ
           ½
ÓÖ ×ÓÑ  ¼¸ Û Ú
                ÓÔØ     ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´Æ
                               Ö ´¾Ö·½µ µµ

´ ¼µ Á
     Ƚ    Ê´ µ  ½¸ Ø   Ò Ð ØØ Ò Å    ƽ      ÓÖ ×ÓÑ    ¼¸ Û   Ú
        ½
                  ÓÔØ    ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´Æ
                                ¾ µµ

´ µ Á Ê´ µ         ÓÖ ×ÓÑ       ¼¸ Ø Ò Ð ØØ Ò Å         ÐÓ Æ ¸ ÓÖ ×ÓÑ ÔÔÖÓÔÖ Ø
 ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Û    Ú                   ÔÐÓ Æ
                  ÓÔØ   ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´ Ô  µµ
                                Æ
´ µ Á Ê´   µ ¼ ÓÖ    ×ÓÑ Õ¸ Ø Ò Ð ØØ Ò Å       ¾Õ¸ Û     Ú
                               ½
                   ÓÔØ   ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´ Ô µµ
                                Æ


                         ½¾
    × ÑÔÐ ×Ø Û Ý Ó ÔÔÐÝ Ò Ì ÓÖ Ñ ¾º × ØÓ Ó Ù× ÓÒ Ø ÛÓÖ×ع × × Ò Ö Ó ÙØÓ Ó¹
ÚÖ Ò ÖØ Ó
                     È
           ݸ º º¸ × ´ ¼ µ Û Ö ½  ½ Ê´ µ ½¸ Ò ÓÓ× Å       ƽ
Ø Ò¸ ÝÓÙ Ö Ù Ö ÒØ Ø Ø ÓÔØ ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´Æ  ¾ µµ Û      × ×Ø ÐÐ  ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ
ÓÚ Ö Õº ´¿µº Æ Ú ÖØ Ð ×׸ Ø × ÓÒ× ÖÚ Ø Ú ÔÔÖÓ   × ×Ù ÓÔØ Ñ Ð Ø ÙØÓ ÓÚ Ö Ò
   Ý× ÑÙ   ×Ø Öº ÁÒ   Ø ÓÒ¸ Ø ÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö ×  Û Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÓÓ× Ò Ø
 ÓÒ×Ø ÒØ Û      ÓÖ ÒÝ Ú Ò ¬Ò Ø ¹× ÑÔÐ × Ø¹ÙÔ × Ø ÒØ ÑÓÙÒØ ØÓ ÓÓ× Ò Å Ø× Ð
 Û Ý ØÓ Ý¹Ô ×× ÓØ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ× × Ú Ò Ý ÓÙÖ ÙØÓÑ Ø ¸ Ø ¹ Ô Ò ÒØ ÑÔ Ö¹
  Ð ÖÙÐ Ó Ô Ò Å ´ÔÖ × ÒØ Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ù × Ø ÓÒµ Ò Û       Ø ÖØ Ó   ÝÓ
Ø ÙØÓ ÓÚ Ö Ò × ×× ×× Ý ÐÓÓ Ò Ø Ø ÓÖÖ ÐÓ Ö Ñº
Ì  ÓÖ Ñ ¾º Í× Ò ­ عØÓÔ Ô ÐÓØ Û Ø Ò Û Ø ÕÙ Ð ØÓ ½ Å × Ú Ò Ý ÓÙÖ ÑÔ Ö Ð
ÖÙÐ Ó Ô Ò Å ¸ Û Ó Ø Ò Ò ×Ø Ñ Ø    Ò Û Ø ÓÔØ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ ×º
´ µ ××ÙÑ    ¸ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾ ´ µ¸ ÓÖ Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ
¾º¿ ´ µº Ì Ò¸
                     ÐÓ Æ µ    
             ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´´               µµ
                         ´    µ ´¾ µ
         ÓÔØ                             × Ò ÒØ   Ö¸
                      Æ
 Ò
                    ÐÓ Æ µ   
            ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´´              µµ
                             ´¾ µ
        ÓÔØ                             × ÒÓØ Ò ÒØ    Ö¸
                     Æ
Û Ö ¡ ÒÓØ × Ø ÒØ Ö Ô Öغ
´ µ ÍÒ Ö Ø  ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾ ´ µ¸ ÓÖ Ø             ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ ´ µ¸ ÓÖ Ø
 ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º ¸ Û Ú
                            ÔÐÓ Æ
                ÓÔØ    ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´ Ô  µµ
                                   Æ
´ µ ÍÒ Ö Ø   ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾ ´ µ¸ ÓÖ Ø              ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ ´ µ¸ Û
 Ú
                 ÓÔØ   ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´     Ô½ µµ
                                   ÆÌ ÓÖ Ñ ¾º ÑÓÒ×ØÖ Ø    ×Ø Ò Ö ×    ÙÖ Ý Ó ÓÙÖ ×Ø Ñ Ø  Ò Û Ø ÓÔØ × Óѹ
Ô Ö ØÓ Ö Ø × ×Ù × Ø    ÓÒ Ú Ò Ò Õº ´¿µº ÁÒ   Ø ÓÒ¸ Ø ×Ø Ñ Ø  Ò Û Ø ÓÔØ
 Ò Ö Ø× Ø ÙØÓÑ Ø     ÔØ Ú ØÝ ØÓ Ø ´ÙÒ ÒÓÛÒµ ÙÒ ÖÐÝ Ò  Ö Ó ×ÑÓÓØ Ò ×× Ý
Û Ý Ó ÓÙÖ ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ   Ó Ô Ò Å ÒØ     Ò Û Ø Ó ÓÖ Ø ­ عØÓÔ Ô ÐÓغ
                         ½¿
¿   ÈÖÓ    Ð ØÝ   Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ
Ï ÒÓÛ Ö ­Ý Ö ×× Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒº ÌÓ                  Ó Ø × Û ××ÙÑ
Ø Ø Ø ¬Ö×Ø Ñ Ö Ò Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ´×ØÖ ØÐݵ ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ × Ö × Ò               Ò ¾ ÔÓ×× ×× ×
Ø ´ÙÒ ÒÓÛÒµ ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ´Üµº Ì Ò ÐÓ Ý ØÛ Ò Ø ×Ô ØÖ                   Ð Ò× ØÝ Ò Ø
ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ × Û ÐÐ ÒÓÛÒ × º º ÊÓ× Ò Ð ØØ ´½ ½µº
  Ì  ÖÒ Ð ×ÑÓÓØ  ×Ø Ñ ØÓÖ Ó ´Üµ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¬Ü Ü ¾ ʸ ×                   ÓÒ     ÖÒ Ð £ ×
 ÚÒ Ý
                          Æ
                   ´Üµ    ½   µ   £ ´Ü        ´½ µ
                      Æ      ½
                          Ê ½   ×Ü
 ÓÖ × ¾ ʸ ¬Ò Ø      Ö Ø Ö ×Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ê´×µ   ½   ´Üµ ܸ Ò Ð Ø Ê´×µ
Ø × ÑÔÐ    Ö Ø Ö ×Ø   ÙÒ Ø ÓÒ ¬Ò Ý Ê´×µ Æ  ½ ÈÆ   ×   Ê ÐÐ Ø Ø ÓÙÖ Ö
                            ½
 ÒÚ Ö× ÓÒ Ú ×
            ½                       ½
       ´Üµ ´¾ µ ½    ×Ü Ê´×µ   × Ò       ´Üµ ´¾ µ ½        ´×µ  ×Ü Ê´×µ  ×
              ½                         ½
ÏØ Ø   ÓÖ Ñ ÒØ ÓÒ  ¬Ò Ø ÓÒ׸ Ø Ò ÐÓ Ý ØÛ Ò ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ò ÔÖÓ Ð ØÝ
 Ò× ØÝ × ÓÑÔÐ Ø ¸ Ø Ñ Ò « Ö Ò   Ò Ø Ø¸ Û Ð Ø ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ ÑÙ×Ø  Ò
 Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ Ó × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ú ×ÝÑÑ ØÖÝ ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ
Ê´×µ × ÒÓÛ ÓÑÔÐ Ü Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ö ÙÑ ÒØ ×º

¿º½     Ò Û Ø × Ð Ø ÓÒ ÓÖ ­ عØÓÔ            ÖÒ Ð×
 Ý Ò ÐÓ Ý ØÓ Õº ´ µ¸ Û ×Ø Ñ Ø
          ½ Ô                         Å
  Ô ´Üµ  ´¾ µ ½ ×   ×Ü Ê´×µ  ×  Ý    Ô ´Üµ   ´¾ µ ½     Ì ´×  ŵ × Ô  ×Ü Ê´×µ  × ´½ µ
           ½                          Å
Ø Ù׸ Դܵ × ÓÙÖ ­ عØÓÔ ÖÒ Ð ×Ø Ñ ØÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ´Ô ¼µ Ò Ø× Ö Ú ¹
Ø Ú × ´Ô ¼µº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ × Ø Ò ÐÓ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º½ Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ
 × Ø   × Ô ¼ Û × ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ ÓÚ Ö Ò ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ ¿¸ ½ µº
Ì   ÓÖ Ñ ¿º½  ××ÙÑ  ÓÒ Ø ÓÒ× ×ØÖÓÒ      ÒÓÙ    ØÓ Ò×ÙÖ Þ Ø Ø

                   Î Ö´ Դܵµ       Ç´Å Æ µ                     ´½ µ
  Þ Ì Ö Ü ×Ø « Ö ÒØ × Ø× Ó ÓÒ Ø ÓÒ× ×ÙÆ ÒØ ÓÖ Õº ´½ µ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ À ÐÐ Ò Ò ÌÖ Ò ´½             µ × ÓÛ
Õº ´½ µ ÙÒ Ö Ò ××ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ð Ò Ö ØÝ ÓÖ Ø Ø Ñ × Ö × Ò º ÁÒØ Ö ×Ø Ò Ðݸ × ÐÓÒ × Ø             Ð Ò Ö ØÝ
Ó Æ ÒØ× Ú    ×Ø ´ÔÓÐÝÒÓÑ Ðµ  ݸ Ø ´Û µ Ô Ò Ò ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ø Ñ × Ö ×                 Ò   Ó ×

                          ½
        Ê ½
´ µ ××ÙÑ Ø Ø  ½ × ´Ö·Ôµ Ê´×µ ×       ½  ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú      ÒØ  Ö Ö Ø Ò Ð ØØ Ò Å ÔÖÓ¹
ÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Æ ½ ´¾Ö·½µ Ý Ð ×

                Ô ´Üµ   Ô ´Üµ · ÇÈ ´Æ
                              Ö ´¾Ö·½µ µ

´ µ Á Ê´×µ     × ÓÖ ×ÓÑ     ÓÒ×Ø ÒØ×      ¼¸ Ø Ò Ð ØØ Ò Å        ÐÓ Æ ¸ ÓÖ ×ÓÑ
 ÔÔÖÓÔÖ Ø ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Ý Ð ×
                            ÔÐÓ Æ
                Ô ´Üµ   Ô ´Üµ · ÇÈ ´ Ô  µ
                               Æ
´ µ Á Ê´×µ   ¼ ÓÖ ×    ×ÓÑ Õ¸ Ø Ò Ð ØØ Ò Å     ¾Õ¸ Ý Ð ×
                              ½
                 Ô ´Üµ   Ô ´Üµ · ÇÈ ´ Ô µ
                               Æ


  Ï ÒÓÛ Ò ØÓ ¬Ò Ò Ò ÐÓ Ó ÓÙÖ ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Ó Ô Ò Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð³×
 ÒÚ Ö× ¹ Ò Û Ø Å Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ × º Ì Ò ÐÓ Ó Ø ÓÖÖ ÐÓ Ö Ñ ×
Ø ÔÐÓØ Ó Ø × ÑÔÐ  Ö Ø Ö ×Ø ÙÒ Ø ÓÒ Û ¸ ÓÛ Ú Ö¸ × ÓÑÔÐ Ü¹Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ
Ó Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö ÙÑ ÒØ × Ø Ö ÓÖ ¸ Ò Û Ø ÓÐÐÓÛ׸ Ê´×µ ÒÓØ × Ø ÑÓ ÙÐÙ× Ó
 ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Öº
 ÅÈÁÊÁ    Ä ÊÍÄ   Ç  ÈÁ ÃÁÆ     Å´    Ä
                          ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú Ö× ÓÒµ      Ø  ´×µ Ê´×µ Ê´¼µ¸
 Ò ´×µ Ê´×µ Ê´¼µ Ä Ø Ñ Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö ×Ù                Ø Ø ´Ñ · ×µ
 Ô
  ÐÓ Æ Æ ¸ ÓÖ ÐÐ × ¾ ´¼ ÃÆ µ¸ Û Ö ¼ × ¬Ü ÓÒ×Ø Òظ Ò               ÃÆ × ÔÓ× Ø Ú ¸
ÒÓÒ Ö × Ò Ö Ð¹Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Æ ×Ù Ø Ø ÃÆ Ó´ÐÓ Æ µº Ì               Ò¸ Ð Ø Å ¾Ñº

 ÐÐ ÓÙÖ Ì ÓÖ Ñ× ÖÓÑ Ë Ø ÓÒ ¾º½ Ú Ò ÐÓ × Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ × º ÓÖ Ö Ú Øݸ
Û Ó Ù× ÓÒ Ù×Ø ÓÒ Ó Ø Ñ¸ Ì ÓÖ Ñ ¾º¿¸ Ò Ú Ø× ÜØ Ò× ÓÒ ÐÓÛº
Ì  ÓÖ Ñ ¿º¾ ××ÙÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ×ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ Ò×ÙÖ ´ µ Ò ´½¼µ ÓÐ º Ä Ø ×¼ ¼¸
 Ò ××ÙÑ Ø Ø Ø    ÙÒ Ø ÓÒ Ê´¡µ × Ø ×¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö × ÒÓ ÒØ ÖÚ Ð Á Ó Ð Ò Ø
ÃÆ ¸ Û Ø Á ´¼ ×¼ µ¸ ×Ù Ø Ø Ê´×µ ¼ ÓÖ ÐÐ × ¾ Á º
ÒÓØ × Ñ ØÓ Ò­Ù Ò Ø Ð Ö ¹× ÑÔÐ Ú Ö Ò Ó Ø Ö ÓÖ Ô Ø × Ú Ö Ò × Ò ØÙ ÐÐÝ      Ð ÙÐ Ø
 × Ø × ÕÙ Ò    Ò Û Ö Ò Ô Ò Òغ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ×Ù   ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Û ÔÒ Ò     Ö
Ò ×× ÖÝ × Ò ÖÓÑ Ö ÒØ ÛÓÖ Ó   Ñ× Ò ÆÓ Ð ´½ µ Ø × ÒÓÛÒ Ø Ø Ö Ó ØÝ ÐÓÒ × ÒÓØ ×ÙÆ ÒØ
ØÓ Ù Ö ÒØ ÓÒ× ×Ø ÒØ Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒº

                        ½
´ µ ××ÙÑ Ø Ø Ê´×µ  ×      Ó×´ × · µ ÓÖ × ×¼ ¸ Ò ÓÖ ×ÓÑ          ¼ Ò  ÔÓ× Ø Ú
 ÒØ Ö ¸ Ò ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ×      ÃÆ  ¾ ¼ ¾ º Ì Ò¸
                  Å   È   ½Æ ½ ¾
                       ´ÐÓ Æ µ½ ¾
 ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ ½ º
´ µ ××ÙÑ Ê´×µ     × Ó×´ × ·  µ ÓÖ × ×¼ ¸ Û Ö        ¼   ½    ÃÆ  ¾¼¾
 Ö ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ׺ Ì Ò¸
                       È
                  Å        ¾ ÐÓ Æ
Û Ö ¾  ½ ÐÓ    º
´ µ Á Ê´×µ ¼ ÓÖ ×    ×ÓÑ Õ ´Û Ø Õ      ×¼ · ÃÆ µ¸ ÙØ Ê´Õµ  ¼¸ Ø Ò
                  Å     ¾Õ · ÓÈ ´½µ

¿º¾    Ò Û Ø × Ð Ø ÓÒ ÓÖ × ÓÒ ÓÖ Ö             ÖÒ Ð× Ù× Ò ­ عØÓÔ Ô ÐÓØ×
ÁØ × Û ÐÐ ÒÓÛÒ Ø Ø¸ ÙÒ Ö Ö ÙÐ Ö ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ÑÓÑ ÒØ× Ò Ø         Ö Ó ÔÒ Ò ¸
 ÕÙ Ø ÓÒ× ´½µ Ò ´¾µ ÓÐ ØÖÙ × ÝÓÖ¬ Ø Ðº ´½ µ ÓÖ Ó×Õ ´½          µº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ×
 Û ÐÐ ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Ø × ÕÙ Ò      Ò × º º º¸ Ø Ò

                 £ ´Üµ      ´Üµ £¾ ´Üµ Ü
 º ÊÓ× Ò Ð  ØØ ´½ ½¸ Ôº µº × Ñ ÒØ ÓÒ   ÓÖ ¸ Ø Ú Ö Ò ÓÒ×Ø ÒØ £ ´Üµ Ö Ñ Ò× Ø
× Ñ ÒØ    ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ × ×Ù Ø ØÓ ×ÓÑ Ö ÙÐ Ö ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ׸ º º¸ Ð Ò Ö Ø Ñ × Ö ×
ÛØ Û      Ô Ò Ò º ÐØ ÓÙ Ø Ö × ×Ð Ø Ö ×ØÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÐÐÓÛ Ð Ò Û Ø
Ö Ø × ÒØ    Ô Ò ÒØ × ¸ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø × Ö ×ØÖ Ø ÓÒ Ó × ÒÓØ « Ø Ø ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø ÓÖ
Ø   Ò Û   Ø Û    × ×Ø ÐÐ Æ  ½ × Ò Ø º º º × × ××ÙÑÔØ ÓÒ ¿ Ó À ÐÐ Ò Ò ÌÖ Ò
´½ µº
   ÓÖ Ø × Ø ÖѸ Ø Ö ÙÑ ÒØ× ´ Ò ÓÖÑÙÐ ×µ Ö ÒØ Ð × Ò Ø ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ
    ÑÔÐ ¸ ÓÖ × ÓÒ ÓÖ Ö ´ÒÓÒÒ Ø Ú µ ÖÒ Ð £ Û Ú
  × ÓÖ Ü
                           ¼¼ ´
     ×´ ´Üµµ  £ ´Üµ ¾ · Ó´ ¾ µ Û Ø   £ ´Üµ   ¾Üµ ݾ £´Ýµ Ý ´½ µ
Ì Ù׸ × ÓÖ ¸ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÅË ßÓÔØ Ñ Ð Ò Û Ø Ó ´ÐÓ Ð Ø Ø ÔÓ ÒØ Üµ
ÓÖ × ÓÒ ÓÖ Ö ÖÒ Ð £ × Ú Ò Ý
                       ½
                    £ ´Üµ            ´¾¼µ
              ÓÔØ   ¾ ´Üµ Æ
                   £

                         ½
Ò ÓÙÖ    Ø ¹ Ô Ò ÒØ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ       ÓÔØ   × ÚÒ Ý
                                      ½
                           £ ´Üµ                      ´¾½µ
                  ÓÔØ      ¾ ´Üµ Æ
                          £
 Ý ÓÑÔÐ Ø Ò ÐÓ Ý ØÓ Ø ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ × ¸ £ ´Üµ Ò £ ´Üµ Ö ×Ø Ñ ØÓÖ× Ó
  £ ´Üµ Ò  £ ´Üµ × ÓÒ ­ عØÓÔ ÖÒ Ð ×Ø Ñ ØÓÖ× Ô ´Üµ ´ ÓÖ Ô ¼ Ò Ô ¾µ Ò ÓÒ¹
ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÓÙÖ ´ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú Ö× ÓÒµ Ó Ø ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Ó Ô Ò Å º ÓØ Ì ÓÖ Ñ×
ÖÓÑ Ë Ø ÓÒ ¾º¾ Ú ÜØ Ò× ÓÒ× Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ × Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ø Ñ Ø Ò Ø
 Ò Û Ø Ó Ø × ÓÒ ÓÖ Ö ÖÒ Ð £º Ï Ó Ù× ÓÒ Ì ÓÖ Ñ ¾º ¸ Ò Ú Ø× ÜØ Ò× ÓÒ
 ÐÓÛº
Ì  ÓÖ Ñ ¿º¿ Í× Ò ­ عØÓÔ Ô ÐÓØ Û Ø Ò Û Ø ÕÙ Ð ØÓ ½ Å × Ú Ò Ý ÓÙÖ ÑÔ Ö ¹
 Ð ÖÙÐ Ó Ô Ò Å ´ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú Ö× ÓÒµ¸ Û Ó Ø Ò Ò ×Ø Ñ Ø  Ò Û Ø ÓÔØ Û Ø Ø
ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ ×º

´ µ ××ÙÑ     ¸ Ò Ø   ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¿º¾ ´ µº Ì Ò¸
                      ÐÓ Æ µ    
              ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´´               µµ
                          ´    µ ´¾ µ
          ÓÔØ                             × Ò ÒØ   Ö¸
                       Æ
 Ò
                     ÐÓ Æ µ   
             ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´´              µµ
                              ´¾ µ
         ÓÔØ                              × ÒÓØ Ò ÒØ    Ö¸
                      Æ
Û Ö ¡ ÒÓØ × Ø ÒØ Ö Ô Öغ
´ µ ÍÒ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¿º¾ ´ µ¸ Û                Ú
                             ÔÐÓ Æ
                 ÓÔØ    ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´ Ô  µµ
                                      Æ
´ µ ÍÒ Ö Ø    ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¿º¾ ´ µ¸ Û               Ú

                  ÓÔØ   ÓÔØ ´½ · ÇÈ ´     Ô½ µµ
                                      Æ


   ÒÓÛÐ    Ñ Òغ   Å ÒÝ Ø Ò × Ö Ù ØÓ ÈÖÓ ××ÓÖ Å ÖÝ ÐÐ Ò Ó Ó ÈÙÖ Ù ÍÒ ¹
Ú Ö× ØÝ ÓÖ Ö ×Ù    ×Ø ÓÒ Ò Ø  ÖÐÝ ¼× Ø Ø ­ عØÓÔ ÖÒ Ð× Ú Ð Û Ú Ð Ø׺


                          ½
      ÔÔ Ò Ü Ì          Ò  Ð ÔÖÓÓ ×

ÈÖÓÓ    Ó  Ì   Ï Ú Ø ÔÖÓÓ Ó Ô ÖØ ´ µ Ø ÓØ Ö Ô ÖØ× Ö ÔÖÓÚ Ò Ò Ø
             ÓÖ Ñ ¾º½

× Ñ Ñ ÒÒ Öº Ç × ÖÚ Ø Ø ÙÒ Ö Ø ××ÙÑ ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ô ÖØ ´ µ Û Ú Ø Ø
      Å
         Ì ´ Å µ Û Ê´ µ
                 ½
                  Û Ê´ µ · Ç ´ÔÐÓ Æ
                            Ô
                       È     Ƶ
              Å            ½
× ÈÓÐ Ø × Ò ÊÓÑ ÒÓ ´½ µº Ý    Ð ÙÐ Ø ÓÒ × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ Ú Ò Ò ÈÓÐ Ø × Ò
ÊÓÑ ÒÓ ´½ µ¸ Û Ò Ð×Ó × ÓÛ Ø Ø Ø
                     È
                   × Ó Å  Å Ì ´ Å µ Ô Û Ê´ µ × Ó ÓÖ Ö
Ç´   Å µ ÓÖ ×ÓÑ ½ ¼º Í× Ò Õº ´ µ Ò Å
    ½                   ÐÓ Æ ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø
     Å
        Ì ´ Å µ Ô Û Ê´ µ
                 ½
                     Ô Û Ê´ µ · Ç ´ÔÐÓ Æ
                                 Ô
                            È      Ƶ
           Å               ½
Ò Ô ÖØ ´ µ × ÔÖÓÚ Òº ¾
  ÈÖÓÓ     Ó  Ì      Ï ¬Ö×Ø ÔÖÓÚ Ô ÖØ ´ µ Û Û ÐÐ ØÙ ÐÐÝ ÔÖÓÚ Ø Ø
               ÓÖ Ñ ¾º¾

È ´Ñ    Õµ    ½º ÆÓØ Ø Ø Ñ Õ ÓÒÐÝ
                          Õ
                 Ñ Ü ´Õ · µ
                 ½ Ã
                           ÐÓ Æ Æ          ´¾¾µ
                      Æ

 ÙØ Ý Õº ´½¼µ Ò Ø          ××ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ê´ µ ¼ ÓÖ ÕÛ Ú
                         Õ      Õ
             ÑÜ
             ½ Ã
                  ´Õ · µ ÇÈ ´ ÐÓ ÃÆ Æ µ ÓÈ ´ ÐÓ ÐÓ Æ Æ µ   ´¾¿µ
                Æ

× Ò ÃÆ Ó´ÐÓ Æ µº Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ´¾¾µ Ò ´¾¿µ ÔÔ Ò Ò × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ Ø Ò × ØÓ
Þ ÖÓ¸ Ò È ´Ñ Õµ ¼º
  Ï Û ÐÐ ÒÓÛ × ÓÛ Ø Ø È ´Ñ Õµ ¼¸ ÓÖ ÕÙ Ú Ð ÒØÐÝ Ø Ø È ´Ñ µ ¼ ÓÖ
                      Ô              Ô
½   Õ   ½º ÆÓØ Ø Ø Ñ ´ Õµ ÓÒÐÝ    ´µ   ÐÓ Æ Æ º ÙØ ´ µ ´ µ· ÇÈ ´ ½ Æ µ
Û Ö ´ µ ¼ Ý ××ÙÑÔØ ÓÒº ÓÑ Ò Ò Ø       ÓÚ ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø È ´Ñ µ ¼º
  Æ ÜØ Û Ú Ø ÔÖÓÓ Ó Ô ÖØ ´ µº Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø × Ò Ê´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ         ¼¸
 Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ê´ µ   ¯ ÓÖ ÐÐ    ¼ Ò ×ÓÑ ¯   ¼ Ò ¸ ÓÖ Ð Ö ÒÓÙ Æ ¸
ÑÜ ½     Ê´ µ   Ê´ µ ¯ Û Ø
        ¼           ÔÖÓ Ð Øݺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ý Õº ´ µ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø
Ñ ¼ ÛØ      ÔÖÓ Ð Øݸ Ò Û Ò Ù×Ø Ó Ù× ÓÒ Ø Ô ÖØ Ó Ø ÓÖÖ ÐÓ Ö Ñ ØÓ Ø
Ö Ø Ó ¼ ¸ º º¸ ÐÓÓ Ø Ê´ µ ÓÖ   ¼ ÓÒÐݺ
   ÖÓÑ Ô ÖØ ´ µ ××ÙÑÔØ ÓÒ× ØÓ Ø Ö Û Ø Õº ´½¼µ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø
                   Õ
           ´µ     · ÇÈ ´ ÐÓ Æ Æ µ ÙÒ ÓÖÑÐÝ Ò

                         ½
 Ò ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ø Ø
                          Õ
               ´Ñµ     Ñ  · ÇÈ ´ ÐÓ Æ Æ µ           ´¾ µ
                           Ô
Ê ÐÐ Ø Ø ÓÙÖ ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ Ó × Ð Ø Ò Å ÑÔÐ × ´Ñµ     ÐÓ Æ Æ ÙØ ´Ñ · ½µ
 Ô
  ÐÓ Æ Æ º ÓÑ Ò Ò Ø   ÓÚ ØÛÓ ×Ø Ø Ñ ÒØ× Û Ø Õº ´¾ µ¸ Ò Ù× Ò Ø   ØØ Ø
ÐÓ ÐÓ Æ ÐÓ Æ  ¼¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ñ × ÓÙÒ     ÓÚ Ò   ÐÓÛ Ý ¾ ÐÓ Æ Û Ø
ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ò Ò ØÓ ÓÒ ¸ Ò Ò
                    Ñ È ¾ ÐÓ Æ

Ì ÔÖÓÓ Ó Ô ÖØ ´ µ × × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó Ô ÖØ ´ µº ¾
  ÈÖÓÓ  Ó  Ì     È ÖØ ´ µ × ÔÖÓÚ Ò Ü ØÐÝ Ð Ô ÖØ ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾º Ï
          ÓÖ Ñ ¾º¿

 Ú Ø ÔÖÓÓ Ó Ô ÖØ ´ µ ÐÓÛº Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø ÖÓÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ø × ÕÙ Ò Ê´ µ
 Ó × ÒÓØ Ú ÑÓÖ Ø Ò ÃÆ   ½ Þ ÖÓ× Ò Ø× ¬Ö×Ø ¼ Р׸ ØÓ Ø Ö Û Ø Õº ´ µ¸ Ø ÓÐÐÓÛ×
Ø ØÑ ¼ ÛØ      ÔÖÓ Ð Øݸ ×Ó   Ò Û Ò Ó Ù× ÓÒ Ø Ô ÖØ Ó Ø ÓÖÖ ÐÓ Ö Ñ ØÓ
Ø Ö Ø Ó ¼ ¸ º º¸ ÐÓÓ Ø Ê´ µ ÓÖ    ¼ ÓÒÐݺ
  ÆÓÛ ÓÒ Ø ÓÒ    ÃÆ ÑÔÐ × Ø Ø ÃÆ ×     ÖØ Ò   Ð ¹Ô Ö Ó Ó Ø Ó× Ò
 Ó×´ · µº À Ò ¸ Ý Õº ´½¼µ Û Ú
                          Õ
                     Ñ·ÃÆ · Ç ´ ÐÓ Æ Æ µ
          Ñ Ü ´Ñ · µ
          ½ ÃÆ              È            ´¾ µ
                            Ô
   ÙØ ÓÙÖ ÑÔ Ö Ð ÖÙÐ ÓÖ Ô Ò Å ÑÔÐ × Ø Ø ´Ñµ      ÐÓ Æ Æ ¸ Û Ö ×
                       Õ
             Ñ Ü ´Ñ · µ
             ½ Ã
                        ÐÓ Æ Æ
                  Æ


  Ì  ÓÚ ØÛÓ ×Ø Ø Ñ ÒØ׸ ÓÑ Ò Û Ø Õº ´¾ µ Ò ´¾ µ¸ Ò Ø          Ö ÙÑ ÒØ× Ú Ò
Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ô ÖØ ´ µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¾¸ ÑÔÐÝ Ø Ø
               ¾ ÐÓ Æ    ÃÆ Ñ    ¾ ÐÓ Æ

ÛØ   ÔÖÓ Ð Øݺ Ë Ò ¸ Ý ××ÙÑÔØ ÓÒ¸ ÃÆ         Ó´ÐÓ Æ µ¸ Ø  ÔÖÓÓ Ó Ô ÖØ ´ µ ×
ÓÑÔÐ Ø º Ì ÔÖÓÓ Ó Ô ÖØ ´ µ × × Ñ Ð Öº ¾
  ÈÖÓÓ  Ó  Ì  ÓÖ Ñ ¾º Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø ÖÓÑ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ø × ÕÙ Ò Ê´ µ
 Ó × ÒÓØ  Ú ÑÓÖ Ø Ò ÃÆ   ½ Þ ÖÓ× Ò Ø× ¬Ö×Ø ¼ ÐÓ Æ Ð ×¸ ØÓ Ø Ö Û Ø Õº ´½¼µ¸

                       ½
 Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ñ   ¼ ÐÓ Æ Û Ø   ÔÖÓ Ð Øݸ ×Ó Û Ò Ó Ù× ÓÒ Ø Ô ÖØ Ó Ø
 ÓÖÖ ÐÓ Ö Ñ ØÓ Ø Ö Ø Ó ¼ ÐÓ Æ ¸ º º¸ ÐÓÓ Ø Ê´ µ ÓÖ  ¼ ÐÓ Æ ÓÒÐݺ
  Ì Ö ×Ø Ó Ø ÔÖÓÓ ÓÐÐÓÛ× Ü ØÐÝ Ð Ø ÔÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ ´ µ¸ ØÓ Ø Ö Û Ø
Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ø¸ ÙÒ Ö Ø ××ÙÑ ÓÒ Ø ÓÒ׸
                         ÐÓ Æ µ     Ô
              ¯  Ó´ µ  Ó´  ¼
                             Ó´½    Ƶ

ÓÖ ÐÐ     ¼ ÐÓ Æ  ¾
  ÈÖÓÓ   Ó  Ì   ÓÖ Ñ ¾º  Ì ÓÖ Ñ ¾º ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ× ¾º½¸ ¾º¾¸ ¾º¿¸ Ò Ø
ÆßÑ Ø Ó º ¾
  ÈÖÓÓ   Ó  Ì   ÓÖ Ñ ¾º  Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø ÐÐ Ö ×ÙÐØ× Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º Ö Ñ Ò Ú Ð ¸
 Ò ÔÐ Ó Å ¸ Û Ù× Ø Ö Ò ÓÑ ´ ÙØ ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÕÙ Ú Ð Òص ÕÙ ÒØ ØÝ Å ´½ · ÓÈ ´½µµ
Ø × Ò ÔÖÓÚ Ò ÐÓÒ Ø × Ñ Ð Ò × × Ø ÔÖÓÓ Ó Ä ÑÑ ¾ Ò Ù ÐÑ ÒÒ ´½ µº
Ì Ö ÓÖ ¸ Ì ÓÖ Ñ ¾º ÑÑ Ø ÐÝ ÓÐÐÓÛ× Ú Ò Ø ×ÝÑÔØÓØ Ö Ø ×            Ú ÝÅ
ÙÒ Ö Ø    « Ö ÒØ Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒ׺
  Ê Ö Ò × ´ µ¸ Û × ÓÙÐ Ð ÓÖ Ø         Ø ××ÙÑ Ò Ê´ µ Ç´½ µ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø
 ¾ ´Ûµ × Ø Ð ×Ø Â ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ú Ø Ú × Û Ö Â             × ÒÓØ Ò ÒØ Ö¸ Ò
         × Ò ÒØ Öº Ì Ù׸ Ý Ò ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ØÝÔ Ó Õº ´¾µ¸ Ø       × Ó ¾ ´Ûµ
Û ÐÐ Ó ÓÖ Ö Ç´½ Å Â µº ÁÒ     Ø ÓÒ¸ ´Ûµ Û ÐÐ Ú Ø Ð ×Ø Â · ¾ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ú Ø Ú ×
×Ó Ø    × Ó ´Ûµ Ç´½ Å  Â ·¾ µ  Ç´½ Å Â µ Ê ÐÐ Ò Ø Ø Î Ö´ ´Ûµµ Ç´Å Æ µ ÓÖ
   ¼ ÓÖ ¾¸ Ò ×Ù ×Ø ØÙØ Ò Ø Ö Ø Æ ½ ´¾ µ ´ÐÓ Æ µ½ ´¾ µ     Ú Ý Å ÓÒ × Ø Û Ó×
ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ò × ØÓ ÓÒ ¸ ÓÑÔÐ Ø × Ø     Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ô ÖØ ´ µº ¾
ÈÖÓÓ   Ó  Ì  ÓÖ Ñ ¿º½  Ì ÔÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñ ¿º½ × × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÔÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñ ¾º½º
¾

Ê    Ö Ò ×
  ½   Ö Ñ×ÓÒ¸ Áº ´½ ¾µ¸ Ö ØÖ Ö Ò ×× Ó Ø Ô ÐÓØ ×Ø Ñ ØÓÖ Ò      ÔØ Ú  ÖÒ Ð Ñ Ø Ó ×¸
    º ÅÙÐØ Úº Ò Ðº¸ ½¾¸ ¾¹ º

  ¾   Ñ׸ ̺ź Ò ÆÓ Ð¸ º º ´½ µº ÇÒ Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ò Ö Ó          ÔÖÓ ×׸
     ÒÒ Ð× Ó ÈÖÓ Ð Øݸ ¾ ¸ ¹¼º


                       ¾¼
 ¿  ÖÓ Û Ðи Ⱥ º Ò   Ú ×¸ ʺ º ´½ ½µ¸ Ì Ñ Ë Ö × Ì ÓÖÝ Ò Å Ø Ó ×¸ ¾Ò          º¸
   ËÔÖ Ò Ö¸ Æ Û ÓÖ º
   ÖÓ Ñ ÒÒ¸ ź¸ ×× Ö¸ ̺¸ Ò À ÖÖÑ ÒÒ¸ º ´½ ¿µ¸ ÄÓ ÐÐÝ ÔØ Ú Ò Û Ø
    Ó ÓÖ ÖÒ Ð Ö Ö ×× ÓÒ ×Ø Ñ ØÓÖ׸ º Ñ Öº ËØ Ø ×غ ××Ó º¸ ¸ ½¿¼¾¹½¿¼ º
   Ù ÐÑ ÒÒ¸ Ⱥ ´½ µ¸ ÄÓ ÐÐÝ     ÔØ Ú Ð ¹Û Ò ÓÛ ×Ô ØÖ Ð ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ º Ì Ñ Ë Öº
   Ò Ðº¸ ½ ¸ ¾ ¹¾ ¼º

   Ó×Õ¸ º ´½ µ¸ ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ ×Ø Ø ×Ø × ÓÖ ×ØÓ      ×Ø   ÔÖÓ ×× ×¸  Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò
   ËØ Ø ×Ø × ÆÓº ½½¼¸ ËÔÖ Ò Ö¸ Æ Û ÓÖ º
    ÚÖÓÝ ¸ ĺ ´½  µ¸  ÓÙÖ×  Ò   Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸   Ö  Ù× Ö¸ Ó×ØÓÒº
    ÚÖÓÝ ¸ ĺ ´½ ¾µ¸ ÒÓØ ÓÒ Ø Ù× ÙÐÒ ×× Ó ×ÙÔ Ö ÖÒ Ð× Ò          Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸
   ÒÒº ËØ Ø ×غ¸ ÚÓк ¾¼¸ ÒÓº ¸ ÔÔº ¾¼¿ ¹¾¼ º

    ÚÖÓÝ ¸ ĺ Ò ÝÓÖ¬¸ ĺ ´½    µº ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ    Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ì     Ľ Î Û¸
   ÂÓ Ò Ï Ð Ý¸ Æ Û ÓÖ º
½¼  ÓÒÓ Ó¸ ºÄº Ò ÂÓ Ò×ØÓÒ ¸ ÁºÅº ´½    µ¸ Á  Ð ×Ô Ø Ð    ÔØ Ø ÓÒ Ú Û Ú Ð Ø × Ö Ò ¹
    ¸ ÓÑ ØÖ ¸ ½¸ ¾ ¹ º
½½  ÓÒÓ Ó¸ ºÄº¸ ÂÓ Ò×ØÓÒ ¸ ÁºÅº¸ Ã Ö Ý Ö Ò¸ º Ò È Ö ¸ º ´½            µ¸  Ò× ØÝ
   ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ý Û Ú Ð Ø Ø Ö × ÓÐ Ò ¸ ÒÒº ËØ Ø ×غ¸ ¾ ¸ ¼ ¹ ¿ º
½¾   ×× Ö¸ ̺¸ ÅÙÐÐ Ö¸ Àº º Ò Å ÑÑ ØÞ× ¸ κ ´½ µ¸ à ÖÒ Ð× ÓÖ ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ
   ÙÖÚ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ º ÊÓݺ ËØ Ø ×غ ËÓ º ¸ ÚÓк ¸ ÔÔº ¾¿ ¹¾ ¾º
½¿   Ö ÒÓÚ× Ý¸ ºÄº Ò ÅÙÐÐ Ö¸ Àº º´½ ½µ¸ ÇÔØ Ñ Ð ÖÒ Ð Ñ Ø Ó × ÙÒ Ý Ò Ú Ö ¹
   Ø ÓÒ Ð ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ÁÒØ ÖÒ Øº ËØ Ø ×غ Ê Ú Û¸ ÚÓк ¸ ÒÓº ¿¸ ÔÔº ¿ ¿¹¿ º
½ À Ðи Ⱥ ´½ ¿µ¸ Ä Ö × ÑÔÐ ÓÔØ Ñ Ð ØÝ Ó Ð ×Ø ×ÕÙ Ö × ÖÓ××¹Ú Ð Ø ÓÒ Ò          Ò× ØÝ
  ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ ÒÒº ËØ Ø ×غ¸ ½½¸ ½½ ¹½½ º
½ À Ðи Ⱥ¸ Ë Ø Ö¸ ˺º¸ ÂÓÒ ×¸ ź º¸ Ò Å ÖÖÓÒ¸ º˺ ´½ ½µ¸ ÇÒ ÓÔØ Ñ Ð Ø ¹ ×
  Ò Û Ø × Ð Ø ÓÒ Ò ÖÒ Ð Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ ÓÑ ØÖ ¸ ¸ ¾ ¿¹¾ ¼º                      ¾½
½ À ÐÐ Ò¸ ź Ò ÌÖ Ò¸ ĺ̺ ´½ µ¸ à ÖÒ Ð Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÖ Ð Ò Ö ÔÖÓ ×× ×
  ×ÝÑÔØÓØ ÒÓÖÑ Ð ØÝ Ò Ò Û Ø × Ð Ø ÓÒ¸ ÒÒ Ð× Ó Ø ÁÒ×Ø ØÙØ Ó ËØ Ø ×Ø Ð
 Å Ø Ñ Ø ×¸ ¸ ¾ ¹ º

½ À Ö Ð ¸ Ϻ¸ Ã Ö Ý    Ö Ò¸ ¸ È Ö ¸ º Ò Ì×Ý ÓÚ¸ º ´½ µ¸ Ï Ú Ð Ø׸ Ô¹
   ÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ¸ Ò ×Ø Ø ×Ø Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ËØ Ø ×Ø × ÆÓº ½¾ ¸ ËÔÖ Ò Ö
   Æ Û ÓÖ º
½ ÀÙÖÚ ¸ º ´½ µ¸ Ø ¹ Ö Ú Ò Ó Ó ×Ô ØÖÙÑ ×Ø Ñ Ø ÜØ Ò Ò Ø               ÔÔÐ ¹
   Ð ØÝ Ó ÖÓ××¹Ú Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ×¸ º Ñ Öº ËØ Ø ×غ ××Ó º¸ ¼¸ ¿¿¹ ¼º
½ ÀÙÖÚ ¸ º Ò ÐØÖ Ó¸ úÁº ´½ ¼µ¸ ÖÓ××¹Ú Ð ØÓÖÝ Ó Ó          ×Ô ØÖÙÑ ×Ø Ñ Ø
  Ò Ø× ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø ¸ º Ì Ñ Ë Öº Ò Ðº¸ ½½¸ ½¾½¹½¿ º
¾¼   ÝÓÖ¬¸ ĺ¸ À Ö Ð ¸ Ϻ¸ Ë Ö ¸ Ⱥ¸ Ò Î Ù¸ Ⱥ ´½ µº ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ ÙÖÚ ×Ø Ñ ¹
   Ø ÓÒ ÖÓÑ Ì Ñ Ë Ö ×¸ Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ËØ Ø ×Ø × ¼¸ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ¸ Æ Û ÓÖ º

¾½ ÂÓÒ ×¸ ź º ´½  µ¸ ÇÒ    Ö ÓÖ Ö ÖÒ Ð׸ º ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖº ËØ Ø ×غ¸ ÚÓк ¸ ¾½ ¹¾¾½º
¾¾ ÂÓÒ ×¸ ź º¸ Å ÖÖÓÒ¸ º˺¸ Ò Ë Ø Ö¸ ˺º ´½ µ¸     Ö ×ÙÖÚ Ý Ó Ò Û Ø
  × Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ º Ñ Öº ËØ Ø ×غ ××Ó º¸ ÚÓк ½ ¸ ¼½¹ ¼ º
¾¿ Ä    ØØ Ö¸ źʺ¸ Ä Ò Ö Ò¸ º¸ Ò ÊÓÓØÞ Ò¸ Àº ´½ ¿µ¸ ÜØÖ Ñ × Ò Ö Ð Ø ÔÖÓÔ¹
   ÖØ × Ó Ö Ò ÓÑ × ÕÙ Ò × Ò ÔÖÓ ×× ×¸ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ¸ Æ Û ÓÖ º

¾ ÄÓ    Ö¸ º ´½  µº   Ò Û Ø × Ð Ø ÓÒ Ð ×× Ð ÓÖ ÔÐÙ ¹ Ò ¸ ÒÒ Ð× Ó ËØ Ø ×Ø ×¸
   ¾  ¸ ½ß¿º
¾ ÄÓ    Ö¸ º ´½  µº ÄÓ Ð Ê Ö ×× ÓÒ Ò Ä Ð ÓÓ ¸ ËÔÖ Ò Ö¸ Æ Û ÓÖ º
¾ Å ÖÖÓÒ¸ º˺ ´½ µ¸ Î ×Ù Ð ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Ó       Ö ÓÖ Ö ÖÒ Ð׸ º ÓÑÔÙغ Ö Ô ¹
  Ð ËØ Ø ×غ¸ ÚÓк¿¸ ¹ º
¾ Å ÖÖÓÒ¸ º˺ Ò Ï Ò ¸ źȺ ´½ ¾µ¸ Ü Ø Ñ Ò ÒØ Ö Ø          ×ÕÙ Ö  ÖÖÓÖ¸ ÒÒº
 ËØ Ø ×غ¸ ÚÓк ¾¼¸ ½¾¹ ¿ º

¾ ÅÙÐÐ Ö¸ Àº º ´½  µ¸ ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ö Ö ×× ÓÒ Ò ÐÝ× × Ó ÐÓÒ ØÙ Ò Ð Ø ¸ ËÔÖ Ò Ö¹
 Î ÖÐ ¸ ÖÐ Òº


                     ¾¾
¾ ÈÓÐ Ø ×¸ ºÆº ´¾¼¼½µº ÇÒ ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Û Ø Ò¬Ò Ø ¹ÓÖ Ö ­ عØÓÔ
   ÖÒ Ð׸ Ò ÈÖÓ Ð ØÝ Ò ËØ Ø ×Ø Ð ÅÓ Ð× Û Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ º     ÖÐÑ × Ø
  к ´ ׺µ¸   ÔÑ Ò Ò À Ðл Ê Ó Ê ØÓÒ¸ ÔÔº ¹ ¿º
¿¼ ÈÓÐ Ø ×¸ ºÆº¸ Ò ÊÓÑ ÒÓ¸ ºȺ ´½ ¿µ¸ ÇÒ  Ñ ÐÝ Ó ËÑÓÓØ Ò Ã ÖÒ Ð× Ó ÁÒ¬Ò Ø
  ÇÖ Ö¸ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò Ò ËØ Ø ×Ø ×¸ ÈÖÓ Ò × Ó Ø ¾ Ø ËÝÑÔÓ× ÙÑ ÓÒ
  Ø ÁÒØ Ö   ¸Ë Ò  Ó¸ Ð ÓÖÒ ¸ ÔÖ Ð ½ ¹½ ¸ ½ ¿¸ ´Åº Ì ÖØ Ö Ò Åº ÄÓ ¸ ׺µ¸
  Ì ÁÒØ Ö    ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó ÆÓÖØ Ñ Ö ¸ ÔÔº ½ ½¹½ º
¿½ ÈÓÐ Ø ×¸ ºÆº¸ Ò ÊÓÑ ÒÓ¸ ºȺ ´½ µ¸    ×¹ ÓÖÖ Ø  ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ ×Ô ØÖ Ð ×Ø ¹
  Ñ Ø ÓÒº º Ì Ñ Ë Öº Ò Ðº¸ ½ ¸ ß½¼¿º
¿¾ ÈÓÐ Ø ×¸ ºÆº¸ Ò ÊÓÑ ÒÓ¸ ºȺ ´½ µ¸ ÇÒ Ð Ø¹ØÓÔ Ã ÖÒ Ð ËÔ ØÖ Ð Ò× ØÝ ×Ø ¹
  Ñ ØÓÖ× ÓÖ ÀÓÑÓ Ò ÓÙ× Ê Ò ÓÑ Ð ×¸ º ËØ Ø ×غ ÈÐ Òº ÁÒ Öº¸ ÚÓк ½¸ ½ ¸ ÔÔº
  ½¹ ¿º
¿¿ ÈÓÐ Ø ×¸ ºÆº Ò ÊÓÑ ÒÓ¸ ºȺ ´½ µ¸ ÅÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Û Ø    ÒÖÐ
  ­ عØÓÔ ÖÒ Ð× Ó Ò¬Ò Ø ÓÖ Ö¸ º ÅÙÐØ Ú Öº Ò Ðº¸ ÚÓк ¸ ½¹¾ º
¿ ÈÓÐ Ø ×¸ ºÆº¸ ÊÓÑ ÒÓ¸ ºȺ Ò ÏÓÐ ¸ ź ´½   µ¸ ËÙ × ÑÔÐ Ò ¸ ËÔÖ Ò Ö Æ Û ÓÖ º
¿ ÈÖ ×ØРݸ ź º ´½ ½µ¸ ËÔ ØÖ Ð Ò ÐÝ× × Ò Ì Ñ Ë Ö ×¸      Ñ ÈÖ ×׺
¿ Ê  ¸ ź ´½ µ¸ Ó Ü ÓÔØ Ñ Ð Ð Ò ØÖ ×Ô ØÖ Ð ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÖÓ ××Ù× ×Ø Ø ÓÒ¹
 Ò Ö Ø ÑÔ× × Ö Ø «¹Ñ Ð Ò Òظ º ʺ º Ë º È Ö ×¸ غ ¿¾ ¸ Ë Ö Á¸ Ôº ¼ ¹ ¼ º

¿ Ê  ¸ ź Ò ÓÙÒ ¸ º ´¾¼¼¼µ¸ ×ÝÑÔØÓØ ÓÔØ Ñ Ð ×Ô ØÖ Ð Ò Û Ø Ó
  ÓÖ × Ö Ø ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖÓ ×׸ Ó ÙÑ ÒØ ¾¼¼¼¹ ¸ ÍÒ Ú Ö× Ø ÊÓÙ Ò Í Ê ×
 × Ò × Ñ Ø Ñ Ø Õ٠׺
¿ ÊÓÑ ÒÓ¸ ºȺ Ò Ì ÓÑ ×¸ ĺ ´½ µº ÁÒ Ö Ò ÓÖ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÙÒ Ö Û      ×¹
 ×ÙÑÔØ ÓÒ¸ º Ñ Öº ËØ Ø ×غ ××Ó º¸ ½¸ ¼¹ ¼¼º
¿ ÊÓ× Ò Ð Øظ ź ´½  µ¸  ÒØÖ Ð Ð Ñ Ø Ø ÓÖ Ñ Ò ×ØÖÓÒ Ñ Ü Ò ÓÒ Ø ÓÒº ÈÖÓ¹
    Ò ×Ó Ø  Æ Ø ÓÒ Ð   ÑÝ Ó Ë Ò ×¸ ¾¸ ¿ß º

 ¼ ÊÓ× Ò Ð Øظ ź ´½ ½µ¸ ËØÓ ×Ø ÙÖÚ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¸ ÆË ¹ ÅË Ê ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò
  Ë Ö × ÚÓк ¿¸ ÁÒ×Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð ËØ Ø ×Ø ×¸ À ÝÛ Ö º

                   ¾¿
½ Ë ÓØظ º Ϻ ´½ ¾µ¸ ÅÙÐØ Ú Ö Ø  Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ø ÓÖݸ ÔÖ Ø  ¸ Ò Ú ×Ù Ð Þ ¹
 Ø ÓÒ¸ Ï Ð Ý¸ Æ Û ÓÖ º

¾ ÏÓÓ ÖÓÓ ¸ ź ´½ ¼µ¸ ÇÒ ÓÓ× Ò     ÐØ × ÕÙ Ò ¸ ÒÒº Å Ø º ËØ Ø ×غ¸ ½¸ ½  ¹
 ½ ½º
                  ¾

								
To top