0a0cc14bf8b249f7b7e9a4dc700b4ca0

Document Sample
0a0cc14bf8b249f7b7e9a4dc700b4ca0 Powered By Docstoc
					                      İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
                              İZDENİZ A.Ş.
                         TEKLİF İSTEME MEKTUBU


   İlgili Birim: Teknik Müdürlük(Tekne Bakım-Yapım)                    Teklif İsteme Tarihi: 06/01/2012  SIRA     SATIN ALINACAK MAL ve/veya                             Birim Fiyat      Tutarı
                              Birim     Miktar    Marka
   NO        HİZMETİN CİNSİ                               (KDV Hariç)     (KDV Hariç)
        Gemi ve iskeleler için armador hizmeti
   1                           Ay      6
           temin edilecektir (1 Kişi)
                                     TOPLAM


      Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz
takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğiniz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve
kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden, faks (teyit alınız) veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederiz.                                                            Aydost GÜNDAY
                                                            Satınalma Müdürü
TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:
  1. Teklifinizi en geç 11/01/2012 tarih,saat 16:00’a kadar İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine
    gönderiniz,
    1.1. Adres : Talatpaşa Bulv. No:59 Alsancak İş Merkezi K:3 D:305 Alsancak / İzmir
    1.2. E mail : kinal@izdeniz.com.tr, oselcuk@izdeniz.com.tr
    1.3. Faks : 0.232.463 00 57

   2.  Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL bazında veriniz. Teklif mektubunun her sayfasını kaşeleyip
      imzalayınız. Varsa markasını mutlaka yazınız.
   3.  Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır,
      3.1. Taahhüt edilen mal veya hizmet, İZDENİZ A.Ş. Bostanlı Ambar’ına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde
      taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın ONBİNDE ÜÇ’ü oranında ceza uygulanır. Bu
      sürenin bitiminde İdare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
      3.2. Mal / hizmetin TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ. Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme
      imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % 0,825 (binde 8,25) oranında sözleşme pulu
      yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile
      teslim edilecektir.
      3.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç 30 (otuz) gün
      içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
      3.4. Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, varsa teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş
      sayılır.
      3.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
   4.  Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C.
      Kimlik No'sunu belirtecektir. Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
   5.  Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad
      ve Ticaret Ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
   6.  6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 2.000,00 (ikibin)TL’yi geçen tüm ödemelerde “Borcu Yoktur” belgesini firma ibraz
      edecektir,
   7.  İhale ilanlarımızı ( www.izdeniz.com.tr ) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: 6 Sayfa Teknik Şartname

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Ünvanı      :
Adres         :
Tel/Fax        :
Teklif Tarihi     :
                                   1
                İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ

              NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş.

                ARMADORLUK HİZMETİ ALIMI

                   TEKNİK ŞARTNAMESİMADDE 1- TARAFLAR

İşi Yaptıran: İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. bundan böyle İDARE olarak
anılacaktır.

MADDE 2- YAPILACAK İŞİN TARİFİ
    Bu Teknik Şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetlerin yapılması ve yine şartnamenin ilgili
maddelerinde belirtilen diğer hizmetlerin verilmesidir.

MADDE 3- YAPILACAK HİZMETLER ve HİZMETLERİN VERİLECEĞİ YERLER

    3.1 İş bu hizmetler 15.01.2012-15.01.2012 tarihleri arasında İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve
Turizm Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan (8) adet iskele ve (6) adet yolcu gemisi ile (3) adet Araba
Vapurunda işletmemizce tanımlanacak armadorluk hizmetlerinin 1(bir) armador personeli ile
YÜKLENİCİ’ye yaptırılmasını kapsamaktadır.

     3.2. İş süresi boyunca toplam (1) bir personel çalıştırılacaktır. Bu elemanların çalışacağı yerler ve
işler iş icap ve gereklerine göre YÜKLENİCİ’ye verilecektir.

MADDE 4- ÇALIŞMA SAATLERİ

    Armador elemanı çalışma saatleri aşağıda belirtilmiştir.
    Haftalık toplam çalışma saati 45 saat olup günlük çalışma Pazar hariç olmak üzere diğer günler
sabah 09.00 akşam 17.00 olacaktır.
    Çalışma saatleri İDARE tarafından iş icap ve zaruretlerine göre yeniden düzenlenebilir.

MADDE 5- ARMADOR PERSONELİ HİZMETLERİNDE UYULACAK ESASLAR

    Armador personeline İDARE’ce yaptırılacak hizmetlerin genel tanımlaması aşağıda verilmiştir.
Ancak bu işler dışında: armadorluk işleri kapsamında ve tanımlanmış hizmetlere benzer olmak koşulu ile
YÜKLENİCİ’ye İDARE’ce burada yazılmayan işler bildirilerek yaptırılabilir.

Armador İşleri:

Örme usturmaca onarımı. Yeni imalatı.
Manevra Halatları örme. Hazırlama
İskele ve gemilere lastik usturmaca montajı
Araba Vapurları kapak- rampa arasına palet örülmesi
Gemi ve iskelelerdeki izolasyon işleri
Gemi ve iskeleler saraciye; oturma grupları döşeme dikilmesi. Gemilerin branda, kapela işleri
Gemilerin Demir- zincir donanım işleri
Araba Vapurları – kapak tel ve makara donanımları bakım onarım işleri
Can simidi onarım- dikme donanım işleri
Gemilerin matafora donanım işleri

                           2
Gemi pencereleri tel donanım işleri
Gemilerdeki teleflex kumanda; yakıt ani kapama valf donanım bakım onarım işleri

MADDE 6- ARMADOR İŞLERİ YAPILMA ŞEKLİ

6-1- Gemi ve iskele yetkili personeli tarafından istekte bulunulan ve yetkili şirket enspektörlerince de
onaylanan işler İDARE’ce verilecek planlamaya göre Armador elemanı tarafından yapılacaktır.

6-2- Atelye donanımı malzeme: İşin yapımı için gerekli olan malzeme liste enspektörlüğe bildirilecek;
malzemeler İDARE’ce temin edilecektir.
İşin yapımı için işletmemiz atölye donanımı ile araç gereçleri atölye şefi denetiminde kullanılacaktır.
İş bitiminde İş Uygunluk Belgesi yapılan her bağımsız iş için düzenlenerek isteği yapan yetkiliye
imzalatılarak enspektörlüğe teslim edilecektir.

MADDE 7- ÇALIŞMA ESASLARI

7-1- Bu çalışma esasları gereksinin duyulan tüm koşullarda belirtilen işlerin yapılmasını kapsamaktadır.
Tüm bu çalışmaları yapacak armador genel tatil günleri (Pazar günleri) ve resmi bayramlar hariç hergün
belirtilen saatlerde çalışacaktır.

7-2- Çalıştırılacak armador personelinin seçimi, İDARE ile YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir.

7-3- YÜKLENİCİ gerekçe göstermeden ve İDARE’nin haberi olmaksızın işçi çıkartmayacaktır. Ayrılan
işçi İDARE’ye bildirilecektir.

7-4- YÜKLENİCİ; Hastalık. Mazeret v.b. nedenlerle armador elemanının gelmemesi durumunda ; (3) gün
içinde yeni eleman görevlendirilecektir.

7-5- Hastalık mazeret v.b. nedenlerden dolayı göreve gelmeyen işçinin ücreti İDARE’den talep
edilmeyecektir.

7-6- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda İş Kanunu hükümleri uygulanır.

7-7- YÜKLENİCİ Hizmet verilen tüm yerlerde çalışan armador elemanın sevk ve idaresinden
sorumludur.

7-8- Çalışma esnasında YÜKLENİCİ Personeli İDARE’nin onayladığı resimli kimlik kartını devamlı
takmak zorundadır.

7-9- YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilecek armador elemanının iş başı kıyafeti ve işin özelliğine göre
işin yapılması esnasında; işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına göre zorunlu koruyucu teçhizatını temin
etmek ve armador elemanı tarafından kullanılmasını sağlamak zorundadır.

MADDE 8- ÇALIŞMA ÜCRETLERİ VE YOL –YEMEK ÜCRETİ
8.1. Bu ihale kapsamında armador personeline brüt asgari ücret ödenecektir.
8.2. Ayrıca armador personeli toplam 3 gün Resmi-Dini Bayram ve Genel Tatil günleri çalışması yapacak
olup, toplam 60 saat fazla mesai yaptırılabilecektir.
8.3. Personele brüt asgari 3,50 TL/gün yemek bedeli nakdi olarak verilecek ve bordroda
gösterilecektir. Yemek parası 26 gün üzerinden ödenecektir.
8.4. Personele brüt asgari 3,50 TL/gün yol bedeli nakdi olarak verilecek ve bordroda gösterilecektir.
Yol parası 26 gün üzerinden ödenecektir.

MADDE 9- ÇALISTIRILACAK ELEMANLA İLGİLİ HUSUSLAR                         3
9-1-YÜKLENİCİ, çalıştıracağı personeli işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak
çalıştıracaktır.

9-2- Armador elemanı sigortalı olacak elemanın sigortalarının yatırıldığına dair sigorta bildirim evraki bir
örneği İDARE’ye verilecektir. Ayrıca, bir örnek de elemanın göreceği yere asılacaktır. SSK mevzuatı ile
ilgili yasal sorumluluklar YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilecektir.

9-3- İş kanununa ve sosyal sigortalar kanununa göre gerekli yükümlülüklerin süresinde yapılmamasından
ve herhangi bir suçtan dolayı kolluk kuvvetlerine aranan kişilerin çalıştırılmasından dolayı her türlü idari,
mali ve cezai sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir.

MADDE 10- İŞİN DÜZENLENMESİ

10.1. İhale konusu hizmetler, İDARE. program ve isteklerine uygun olarak yapılacaktır.

10.2. İDARE’ce tespit edilen çalışma ve denetleme esaslarına aynen uyulacaktır. İDARE tespit ettiği
çalışma ve denetleme esaslarında istediği değişikliği yapmaya yetkilidir.

10.3. YÜKLENİCİ, İDARE’nin gerekli gördüğü hallerde çalışma saatleri ve çalışma planını kendisine
bildirilecek şekilde değiştirmekle mükelleftir.

10.4. İhale konusu işlerde çalıştırılan YÜKLENİCİ elemanlarının kontrolü işin üretildiği birim amirleri
tarafından yapılacaktır.

10.5. YÜKLENİCİ elemanlarının puantajları; görev yaptıkları birim amirlerinin onayı ve kontrolü
sonrasında tahakkuk ettirilecek ve hakediş düzenlenecektir.

10.6. YÜKLENİCİ adına görev alacak personele, İş yasasında öngörülen çalışma süreleri aşılmamak
kaydıyla, İDARE’nin onayıyla fazla çalışma, Pazar, Bayram ve genel tatil çalışmaları yaptırılabilecektir.

10.7. İDARE tarafından, yapılması zorunlu görülen fazla mesailer, Pazar, bayram ya da genel tatil günleri
çalışmaları için 4857 Sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre ödeme yapılacaktır.

10.8. İDARE; YÜKLENİCİ elemanlarının alacak ya da borçlarından dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Bu çerçevede İDARE, YÜKLENİCİ’nin yasal ve sosyal yükümlülüklerini zamanında ve
noksansız yerine getirildiğini denetlemek veya denetletmek hak imkanına sahip olduğu gibi,
YÜKLENİCİ sosyal yükümlülüklerine ilişkin beyanname ve ödeme belgelerinden ilgili makamın alındı
kaydını da içeren ve kendisince tasdik edilen birer nüshasını ilgili beyanlara veya ödemelere ilişkin yasal
sürelerin sona ermesinden itibaren İDARE’ye teslim edecektir. Çalışma sürelerini gösteren çizelge,
herkesin görebileceği yere Yüklenici tarafından asılacaktır. YÜKLENİCİ aylık faturası ile birlikte onaylı
çalışan puantaj tablosunu İDARE’ye teslim etmekle yükümlüdür.

10.9. YÜKLENİCİ çalıştırdığı elemanlarla ilgili hizmetlerin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin her türlü emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Ehliyetsiz eleman çalıştırılması veya
gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması veya diğer nedenlerden dolayı doğacak tüm sorumluluklar
YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

MADDE 11- HİZMETLERİN KONTROL ŞEKLİ VE DENETİMİ

    Yapılan hizmetlerin kontrolü İdare tarafından görevlendirilecek bir heyet tarafından her ay
yapılacak olup, YÜKLENİCİ’nin yasal mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediği İDARE yetkilileri
tarafından her zaman kontrol edilebilir.

MADDE 12- SORUMLULUK


                          4
12.1. Ayrılan yada yeni işe alınan personelin bildirim formlarını doldurma zorunluluğu YÜKLENİCİ’ye
ait olacaktır.

12.2. 4857 sayılı iş kanunu uyarınca çalıştırılması zorunlu olan personeli çalıştırma sorumluluğu
YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

12.3. Şartnamenin konusu işin ifası sırasında İş kanunu, Vergi kanunları, SSK mevzuatı, Belediye
tüzükleri ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinin herhangi birinin eksik uygulanması yada hiç
uygulanmamasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk doğrudan YÜKLENİCİ’ye aittir.

12.4. YÜKLENİCİ tarafından hizmet sebebiyle veya hizmetin yerine getirilmesi esnasında ihmal,
dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ehliyetsiz eleman çalıştırılması ve diğer nedenlerle, İDARE ve personeli ile
üçüncü şahıslara verilecek zarar ve hasarın tazmininden YÜKLENİCİ sorumludur.

12.5. Üçüncü şahıslara açılacak dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı YÜKLENİCİ sorumlu olup, İDARE
bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır. İDARE’nin bu
tür taleplere muhatap olması veya aleyhine her hangi bir hüküm tesis edilmesi halinde İDARE
YÜKLENİCİ’ye rücu hakkına sahiptir.

12.6. Ayrıca İDARE ile personelinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek veya önemli ölçüde
maddi kayıplara neden olacak davranışlarının sonucunda doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk
tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir.

MADDE 13- MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

13.1. Artırma ve Eksiltme

13.1.1. İDARE’ce ihale tarihinden sonra bu şartnamede belirtilen hizmet alanlarında öngörülemeyen
durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;
    1- Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,
    2- İDARE’yi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün
olmaması,

    Şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve
ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı YÜKLENİCİ’ye yaptırmaya
İDARE yetkilidir.


13.1.2. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, İdare ile YÜKLENİCİ’nin
yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri
uygulanır.

13.1.3. İhale konusu iş için ayrılan ödeneğin bitmesi ve ilave ödenek gelmemesi durumunda bu durum
YÜKLENİCİ’ye 10 gün önceden yazılı olarak bildirilir ve sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir.
YÜKLENİCİ ihale süresini ileri sürerek hiçbir hak talebinde bulunamaz.    13.2. Ödemeler
    13.2.1. Her ay sonunda ödeme ile ilgili evrakın İDARE’ye eksiksiz olarak teslim edilmesinden
sonra ödemeye esas teşkil edecek bedel, 7 gün içinde YÜKLENİCİ’ye ödenecektir.
    13.2.2. YÜKLENİCİ ihale tarihinden sonra, gerek esas taahhüt süresi içerisinde gerekse mücbir
sebeplerden dolayı uzatılan süre içerisinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması


                         5
veya yeni vergiler, resimler, harçlar, fonlar konulması fiyat maliyetlerin yükselmesi, taşıma ve yemek
ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla bedel ödenmesi talebinde bulunamaz.
13.2.3. Hizmetin ifa edildiği aya ait varsa zarar, ziyan o ayın istihkakından düşülerek bakiyesi
ödenecektir.

13.2.4. Bu şartnamedeki işlerin yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer
masraflar Yükleniciye aittir.

13.2.5. İhale tarihinden sonra işçi asgari ücretinde artış olursa, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark;
ayrıca, bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken SSK primi alt sınırı artışından kaynaklanan
fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği, İDARE tarafından ödenecektir.

13.2.6. YÜKLENİCİ, işyerinde çalıştırdığı işçilerin;
SSK ve işsizlik Sigortası primleri kesintilerini yatırmış olduğuna dair belgeyi, Muhtasar gelir vergisi
beyannamesi veya tahakkuk fişini ve ödeme makbuzunu, İşçiler için düzenlendiği bordro örneklerini
ücretini talep ettiği ayın faturası ile birlikte İDARE’ye ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde o ay ki
istihkakı ödenmez.

13.2.7. YÜKLENİCİ elamanlarının greve gitmesi veya YÜKLENİCİ’den kaynaklanan herhangi bir
nedenle şartname konusu hizmetin yapılmaması halinde, hizmetin yapılmadığı günler belirlenerek bu
günlere ait toplam tutar o ay ki YÜKLENİCİ ödemesinden defaten kesilir. İşin yapılmaması İDARE’nin
mazeretinden kaynaklanırsa ücret aynen ödenir.

13.2.8. İhale tarihinden sonra; işveren tarafından karşılanması gereken SSK Primi ile işsizlik Sigortası
Primi oranlarında artış veya azalış olduğu takdirde yürürlük tarihi itibariyle belirlenen oranlar uygulanır.

13.3. Cezai Hükümler

13.3.1. Hizmetin, İDARE’nin yetkili denetim elemanlarınca kontrol edilmesi sırasında hizmet eksikliği
görülür veya hizmetlerinin eksik olduğu tespit edilirse, gerekli ikaz yapılmak suretiyle hizmetlerin
istenilen düzeyde olması sağlanacaktır.

13.3.2. İDARE tarafından kabul edilebilir zorunlu haller dışında, YÜKLENİCİ yazılı ikaza rağmen
hizmeti sözleşmede belirlenen zamanda bitirmediği takdirde günlük hakedişin üçte biri 1/3 tamamı ceza
olarak kesilir. Bu durumun aralıksız üç gün tekrarlanması durumunda sözleşmenin fesih hükümleri
uygulanır.

13.3.3. Belirtilen işçi sayısının % 80’inden daha az sayıda işçi çalıştığının belirlenmesi ve İDARE’nin
yazılı talebi halinde bu işçi sayısı 7 gün içinde tamamlanmadığı takdirde beher eksik işçi için
YÜKLENİCİ’den işçinin 1 günlük ücreti kadar ceza kesilir.

13.3.4. YÜKLENİCİ’nin işi yarım bırakması halindeki fesih durumlarında, YÜKLENİCİ tarafından
sözleşmenin geri kalan süresine tekabül eden hakedişin 2 katı tutarında tazminat ödenecektir.

13.3.5. İhale süresince ödenecek tazminat ve ceza tutarı toplamı sözleşme bedelinden % 30’dan fazla
olamaz.

MADDE 14- KANUNİ İKAMETGAH

    YÜKLENİCİ, İDARE’ye bildirdiği adresini her türlü tebligat için kabul ettiğini ve buraya
yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını adres değişmesi halinde yenisini yazılı olarak
bildireceğini, aksi takdirde eski adrese yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder.
                           6
MADDE 15- DİĞER HUSUSLAR

15.1. İDARE işletmelerinde görev yapan, YÜKLENİCİ personelinin hiçbirinde, zaman içerisinde kendi
yazılı talepleri alınsa dahi, brüt ücretlerinde gerileme yapılmayacaktır.

15.2. YÜKLENİCİ, çalıştırdığı işçilerin ücretlerini ve yasal haklarını kanunlara uygun olarak, eksiksiz ve
tam olarak ve zamanında verecektir. YÜKLENİCİ adına, İDARE birimlerinde görev yapacak
personellerin, aylık ücret ya da diğer ödemelerinin, yasal süre içerisinde kendilerine yapılmadığı
hususunda yazılı müracaatlarının olması durumunda, Şirket hak edişlerinden İşçi alacakları mahsup
edilip, ilgili işçilere ödeme yapılacaktır.

15.3. İş yasaları ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği YÜKLENİCİ, İstihdam edilen Personelin işvereni
kabul edilecek ve mevzuattan doğan borç ve yükümlülükler ile istihdam edilen tüm personelin özlük,
Yıllık ücretli izin, kıdem tazminat ve kazanımları YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilecektir.

15.4. YÜKLENİCİ’nin yanında çalıştırdığı personelin tüm sigorta primleri, işveren hissesi, iş yasası, SSK
ve Sosyal Güvenlik mevzuatından doğan vs. ödemeleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.

15.5. YÜKLENİCİ yanında çalıştırdığı personelle ilgili SSK başvuru belgeleri, SSK işyeri belgesi, SSK
primi tahakkuk ve tediye belgeleri, beyanname ve zorunlu ödeme belgelerini İDARE’ye ibrazla
mükelleftir. Bu belgeler ibraz edilmediği müddetçe YÜKLENİCİ’ye fatura kesilmiş olsa dahi ödemede
bulunamaz. İDARE YÜKLENİCİ’nin 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında kanun
hükümleri kapsamında takip gösterilebilecek amme borçlarını resen yetkili mercilere ödeyerek
YÜKLENİCİ’nin istihkakından mahsup hakkına sahiptir.

15.6. Sözleşme konusu işin icrası sırasında doğabilecek kazalardan, 3.şahıslara verilecek zararlardan
YÜKLENİCİ sorumludur. YÜKLENİCİ, çalışma esnasında tesisin içinde ve/veya dışındaki ve/veya
3.şahıslara vereceği bilumum zarar ve ziyandan sorumlu olup, bunların hukuki ve cezai sonuçları
YÜKLENİCİ’ye aittir. Bu nedenle doğabilecek her türlü zarar ve ziyan YÜKLENİCİ tarafından
karşılanacaktır. Zarar tesiste meydana gelmişse zarar ve ziyan miktarının tespitine bizzat İDARE
yetkilidir ve İDARE’nin yetkililerinin bu hususta yaptıkları tespit ve tutanaklar zarar miktarının ispatı
açısından kesin delil sayılır.

15.7. Bu sözleşmede ve ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde YÜKLENİCİ’nin sorumlu olacağı
belirlenmiş hususlar nedeniyle YÜKLENİCİ, İDARE’den hiçbir nam ve miktar altında talep ve rücuda
bulunamaz.

15.8. Sözleşme süresi sonunda, YÜKLENİCİ’nin İDARE ile her hangi bir ilişiğinin kalmadığının
anlaşılması üzerine SSK prim borcunun bulunmadığına ilişkin SSK ilişiksiz belgesinin (soğuk damgalı)
İDARE’ye verilmesi suretiyle YÜKLENİCİ’nin teminatları iade edilir.
                                      Hazırlayan
                                    İsmet ERGEZGİN
                         7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:3/29/2012
language:
pages:7