Docstoc

111202_DI_kov

Document Sample
111202_DI_kov Powered By Docstoc
					        DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK
          AKKREDITÁCIÓS BÍRÁLATI SZEMPONTJAI
                      egységes szerkezetben
                                     A MAB 2008/8/II.2. sz. HATÁROZATA
                                       (HATÁLYBAN: 2009. JANUÁR 1.
                                            Arial betűtípussal szedett
                                            kiegészítések hatályban:
                                             2009. DECEMBER 4.)

1.  Doktori iskola törzstagjainak bírálati szempontjai

A MAB a törzstagot a saját maga által megadott adatok (kutatási, művészeti alkotói terület,
közlemények, előadások, témakiírások stb. ld. 1. melléklet f. pont) alapján értékeli.1 Hamis
adatok közlése esetén a törzstag automatikusan „nem felel meg” minősítést kap.

A doktori iskola törzstagja „megfelel”-nek minősül, ha
1.1. Általános szakmai bírálati szempontok
1.1.1 A törzstagnak a doktori iskola tudomány/művészeti ágában tudományos/művészeti
    fokozata van. (Lásd a 3. melléklet a) pontját is.)
1.1.2. Kutatási/művészeti/alkotó tevékenysége aktív és folyamatos (ld. 2. melléklet).
1.1.3. Megadja a tudományos közleményeinek, mérnöki, művészeti alkotásainak a számát
    (külön jelölve a tudományos monográfiák és szakkönyvek számát), össz impakt faktorát
    vagy – az impakt faktor helyett – külföldön megjelent vagy hazai kiadásban nemzetközi
    megjelenésű idegen nyelvű közlemények számát. Adjon linket az interneten elérhető
    teljes publikációs listájához (ld. 2. melléklet) – ha van ilyen.
1.1.4. A (kivonatos) publikációs lista (a www.doktori.hu honlapon) mindenkor tartalmazzon az
    utóbbi 5 évben (2009-ben: 2004-2008 között), lektorált és referált, nyilvánosan
    hozzáférhető médián megjelent öt közleményt, (ha van) internetes hozzáférési linkkel, és
    a korábbi évekből még öt közleményt, amelyeket a törzstag a legfontosabbaknak tart.
    2011. szeptember 1-jétől csak a Magyar Tudományos Művek Tárából átvett publikációs
    adatok fogadhatók el a www.doktori.hu adatbázisban (2010. október 1-jei kiegészítés).
    A törzstagnak figyelnie kell az idézettséget, és fel kell tüntetnie az adatbázisban. Az
    idézettség a törzstagi megfelelés fontos fokmérője.
1.1.5. A publikációs listát évente frissíteni kell, hogy minden évben megfeleljen a törzstag annak
    a bírálati szempontnak, hogy az adatbázisban legyen az utóbbi 5 évből 5 publikációja. A
    törzstagnak van az adott doktori iskolában témakiírása.
1.1.6. Van legalább 0,5 fokozatot szerzett hallgatója2, vagyis legalább társ-témavezetője volt
    fokozatot szerzett hallgatónak (ld. még a 2.10. pontot).

       A doktori iskola létesítéséről szóló 33/2007. (III.7.) Korm. rendelet szerinti „folyamatos,
       magas szintű tudományos tevékenységet folytat” kritérium csak akkor teljesül, ha a törzstag-
       jelölt nem csak mér, olvas, jegyzetel, vizsgál, azaz „folytat”, hanem annak eredményét
       tudományos közleményekben megjeleníti, publikál, ezzel kutatásának nem csak folytatását,
       hanem eredményességét is dokumentálja.
       A témavezetői tevékenység vállalása és folytatása önmagában ugyanígy nem elégséges egy
       törzstag, és a több törzstag alkotta doktori iskola tevékenységének értékeléséhez és akkredi-
       tálásához. Ez a tevékenység csak akkor értékelhető, ha annak eredménye nyilvánosan doku-

1
 Az a törzstag, akinek adatai szerepelnek a www.doktori.hu adatbázisban, rendszeresen (évente legalább egyszer)
 frissíti adatait e dokumentum és a Tájékoztató szerint.
2
 A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja fokozatot szerzett hallgató 2009. szeptember 1-jéig történő bejelentését.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                      -1-
       mentálható, azaz a témavezetés PhD (vagy korábban kandidátusi) fokozatot eredményezett.
       Az a doktori iskola, és az a törzstag, amelyik/aki hosszú évek során csak a témavezetést tudja
       vállalni és felmutatni, de fokozatot szerzett doktoranduszt nem, a MAB felfogásában nem
       akkreditálható. (Azt a felsőoktatási intézményt sem akkreditálják sehol, ahol csak oktatnak,
       de diplomát évek hosszú sora alatt nem szerez senki.)3
1.1.7. Megadja a fokozatot szerzett doktoranduszainak teljes névsorát, a fokozatszerzés évével
    együtt, jelölve a többes témavezetést.
1.1.8. Tudományos, művészeti tevékenysége releváns a doktori iskola képzési/kutatási
    területéhez (ld. 3. melléklet).
1.1.9. A relevancia vizsgálatakor a törzstagot a doktori iskola egészének összefüggésében
    vizsgálja a MAB. Egy tudomány/művészeti ágas DI esetén is releváns lehet kapcsolódó
    tudomány/művészeti ágban tevékenykedő törzstag munkája.
1.1.10. Törzstag a doktori iskola létesítésekor, illetve az abba való belépésekor nem lehet
    tartósan szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi tanulmányúton.
1.2. Munkajogi bírálati szempontok
1.2.1. Az anyaintézményben foglalkoztatottak
1.2.1.1. A törzstag a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben,
    munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott (beleértve az
    MTA által támogatott kutatócsoportok munkatársait),
1.2.1.2. Az adott felsőoktatási intézménynek (FOI) adott akkreditációs nyilatkozatot,
1.2.1.3. Egyetemi tanár, és a köztársasági elnök nevezte ki (vagyis nem külföldön nevezték ki),4
     vagy professor emeritus,
     vagy egyetemi oktató/kutató.
1.2.2. Kutatóintézetben5 6 foglalkoztatottak
1.2.2.1. Olyan kutató, akinek a beosztása tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor
1.2.2.2. A FOI és az adott kutató munkahelye között megfelelő együttműködési megállapodás
    van (ld. még a 2.11. pontot). A kutatóintézetben7 a törzstag teljes munkaidőben
    foglalkoztatott.
1.3. Életkori bírálati szempontok
1.3.1. Doktori iskola létesítésekor:
1.3.1.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 61. életévét még nem tölti be
1.3.1.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti kutató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem
    tölti be
1.3.1.3. (2011. december 2-i kiegészítés:) Egyetemi kutató (ha DSc ill. az MTA r. vagy lev.
    tagja): aki az értékelés évében 66. életévét még nem tölti be
3
 A MAB 2009. május 29-i ülésén elfogadott részletező állásfoglalás.
4
 A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja a 2009. szeptember 1-jéig kinevezett egyetemi tanárokat.
5
 Ftv. 31. § (2) A felsőoktatási intézmény megállapodhat különösen
a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más kutatóintézetekkel közös kutatási, képzési
feladatok ellátására, …
6
 A kormányrendeletben szereplő kutatóintézet kategória értelmezése: ha az intézet (honlapján is olvasható) alapító
okiratában a tudományos kutatás alapfeladatként szerepel. Nem szükségszerű, hogy a neve „kutatóintézet” legyen.
MTA Atommagkutató Intézet, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet vs. MTA Jogtudományi Intézet, MTA
Nyelvtudományi Intézet, Országos Meteorológiai Szolgálat. (Az utolsó példa 2009. július 13-i frissítés) E formai
elem (és a doktori képzésre vonatkozó megállapodás) mellett döntő elsősorban a doktori iskolában közreműködésre
kért kutató(k) tudományos teljesítménye, amit a többi törzstaggal azonos mérce alapján ítélünk meg. (A
„tudományos tanácsadó” és a „kutatóprofesszor” besorolást az adott intézet nomenklatúrája, ill.
követelményrendszere alapján alkalmazzuk.) (a lábjegyzet 2009. január 30-i technikai frissítés)
7
 A MAB ebbe a körbe sorolja a következő állami fenntartású országos múzeumokat is: Hadtörténeti Múzeum,
Iparművészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar
Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Néprajzi Múzeum, Országos Műszaki Múzeum, Petőfi
Irodalmi Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Szépművészeti Múzeum (forrás: 1997. évi CXL. törvény 2.sz. melléklete)

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                      -2-
1.3.2. Működő doktori iskola akkreditálásakor:
1.3.2.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem tölti be (2012-
    ben ilyen, aki 1947-ben vagy később született)
1.3.2.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti oktató/kutató: aki az értékelés évében 71. életévét még
    nem tölti be (2012-ben ilyen, aki 1942-ben vagy később született)
1.3.2.3. (2011. december 2-i kiegészítés:) Egyetemi kutató (ha DSc ill. az MTA r. vagy lev.
    tagja): aki az értékelés évében 71. életévét még nem tölti be

2. Doktori iskola akkreditálható, és az intézmény a vonatkozó tudomány/művészeti ág(ak)ban
    fokozatot adhat, ha
2.1. Megadta valamennyi adatát az 1. melléklet szerint.8
2.2. A vezetője nemzetközi elismertséggel bíró, „megfelel” minősítésű egyetemi tanár, aki a
    doktori iskola anyaintézményében foglalkoztatott, van (lehetőleg több) fokozatot szerzett
    doktorandusza és 2012. szeptember 1. után más munkahelyen teljes munkaidős állást
    nem tölt be (ld. még a 2.7 pontot).
       Működő doktori iskolák vezetőváltásáról az intézmény rektora a MAB elnökét értesíti. Az
       értesítő levél tartalmazza az intézmény elnevezését, a doktori iskola MAB-nyilvántartási
       számát, tudományágát, a vezetőváltás okát, a régi és az új vezető nevét, az új vezető MAB
       minősítését (ha van) és a www.doktori.hu adatbázisban a módosítás dátumát.
       Ha az új vezető a MAB által „megfelel”-nek minősített egyetemi tanár törzstag, és ezt a tényt
       az értesítő levél tartalmazza, akkor a MAB a bejelentést tudomásul veszi.
       Ha az értesítő levél szerint az új vezető a MAB által (még) nem minősített törzstag, akkor az
       illetékes szakbizottsági elnök javaslata alapján a Doktori Kollégium megvizsgálja, és a
                      9
       Plénum elé terjeszti az ügyet.
2.3. A működési szabályzata (benne a fokozatszerzési követelmények, a felvételi eljárási rend
    (pontozás, kiválasztás stb.) az interneten elérhető, tartalmas, informatív.
2.4. A képzési terve (program, kurzusok stb.) az interneten elérhető, szakmailag alapos,
    tartalmas, informatív.
2.5. A minőségbiztosítási terve az interneten elérhető, tartalmas, a (minőség)célok eléréséhez
    megfelelő.
2.6. A honlapja az interneten elérhető, tartalmas, informatív: a doktori képzésről és
    fokozatszerzésről rendszeres tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente
    közzéteszi.
2.7. Legalább 1 éve működő doktori iskola esetében: a doktori iskola nyolc-tíz oldalas
    önértékelést készít, amely a doktori iskola tevékenységéről (feltételeiről, működéséről,
    eredményeiről) szól, és az önértékelésben C-SWOT analízis10 van. Az önértékelés
    dokumentálja a doktori iskola vezetőjének nemzetközi elismertségét. Több
    tudomány/művészeti ágas doktori iskola az önértékelés külön fejezetében dokumentálja
    az érdemi együttműködést (koherenciát) a tudomány/művészeti ágak művelői között.
 2.8. A FOI a doktori iskola összes tudomány/művészeti ágában akkreditált mesterképzési
    szakon oktatást folytat.11 (ld. 4. melléklet).
       Ftv. „67. § (1) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot,
       amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen.”12 Ezt a törvényi megfogalmazást

8
 Az a doktori iskola, amelynek adatai szerepelnek a www.doktori.hu adatbázisban, frissíti ott az adatait e
dokumentum és a Tájékoztató szerint.
9
 2009. október 1-jén elfogadott MAB-eljárás.
10
  A C-SWOT analízis az adott doktori iskola működésének külső korlátait (Constraints), erősségeit (Strengths),
  gyenge, fejlesztendő pontjait (Weaknesses), fejlesztési lehetőségeit (Opportunities), és a működését veszélyeztető
  elemeket (Threats) tartalmazza.
11
  A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja a 2009 szeptember 1-jéig akkreditált mesterképzési szakokat.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                       -3-
       szakmai alapon kell értelmezni, és csak úgy lehet alkalmazni, mert a két fogalomkört a
       törvény maga nem felelteti meg egymásnak.
       A mesterképzési szakokat a kormányrendelet képzési területekhez rendeli, de nem sorolja
       sem tudományterületekhez, sem tudományágakhoz.
       A doktori képzés tudományterületen, tudományágban folyik13. Minden doktori iskolának
       tudományterületi, tudományági besorolása van, amelyben fokozatot ítélhet oda az
       intézmény. A 8 tudományterülethez tartozó tudományágakat jogszabály nem, csak a MAB
       határozza meg14.
       Alapelvek
       Mivel a tudományágakba sorolt doktori iskolák létesítésében a törvény a MAB-nak
       meghatározó szerepet adott, szükség van egy koherens tudományágak vs. mesterképzési
       szakok rendszerre. Az Ftv. szerinti nyolc tudományterület legtöbbje olyan sok tudományágat
       ölel fel, hogy csakis a tudományágak és a mesterképzési szakok tartalmi megfeleltetése
       alapján lehet hozzárendelést végezni. E nélkül pl. egy, a természettudományi
       tudományterülethez tartozó matematikus mesterszakra biológiai doktori iskolát lehetne
       alapítani, vagy egy bölcsészettudományhoz tartozó bolgár szakra történelmi doktori iskolát.
       Ezt kizárandó alakította ki a MAB a tudományágak vs. mesterképzési szakok megfeleltetési
       rendszerét.
       Valamennyi mesterképzési szak (létesítési kritériumként) felkészíti a végzőket doktori
       képzésben való részvételre. A KKK-k természetesen nem sorolják fel, milyen tudományág-
       ban működő doktori iskolába jogosít felvételre a megszerzett szakképzettség. Ezek
       meghatározása a doktori iskolák (szabályzatok) hatásköre. Nemcsak saját, de más tu-
       dományágakhoz, tudományterületekhez tartozó mesterszakos szakképzettséggel is vehetnek
       fel doktoranduszokat15.
       Ez a multidiszciplináris fogadókészség nem jelent automatikus viszonossági jogalapot ilyen
       mesterképzési szakok révén valamely tudományágakban doktori iskola létesítésére16.
       A MAB álláspontja: doktori iskola valamely tudományágban csak a tudományágat diszci-
       plinárisan meghatározó mértékben lefedő mesterképzési szakra alapozható. Csak ilyen
       szakok akkreditált oktatói gárdájában van biztosíték arra, amiért a jogszabályok – érthető és
       szükséges minőségi szemlélet alapján – a megfelelő mesterképzést a doktori iskola előfelté-
       teleként megfogalmazzák. Ezt a megfelelőséget a MAB a szakok KKK-i alapján állapítja
       meg. Különösen körültekintően elemzi e tekintetben a – nevezzük így – interdiszciplináris
       mesterszakokat, mert ezeknél egy-egy diszciplináris képzési részhez kevesebb kredit tar-
       tozik. Következésképpen csak a legritkább esetben képzelhető el, hogy azokat két tu-
       dományágban is el tudná fogadni.
A szakra vonatkozó MAB akkreditációs határozat számát meg kell adni.
2.8.1.1. Tanári mesterszakra épülően a MAB neveléstudományi doktori iskola létesítését tartja
    megfelelőnek. A tanári mesterszakon végzett hallgatók felvételt nyerhetnek a
    szakképzettségi moduljuk szaktárgyi tudomány/művészeti ágának megfelelő doktori
    iskolába is. Önmagában azonban a tanári szakképzettségi modul nem elegendő doktori
    iskola létesítéséhez.
2.8.1.2. Állam- és jogtudományi doktori iskolák létesítésének és működésének
    alapvető feltétele, hogy a törzstagok, oktatók és témavezetők kutatási területe az
    állam- és jogtudományok minden fontos (a jogászképzésben egyébként

12
  2010. január 22-én elfogadott MAB-állásfoglalás.
13
  Van tudományterület, amelyen belül több tudományág van, de van, amelyikben nincs ilyen tagolás.
14
  A MAB 2009/9/IV/2. sz. határozata.
15
  Pl.: matematikus végzettséggel filozófia, kémikus végzettséggel agrártudományi doktori iskolába stb.
16
  Az előbbi példáknál maradva: matematikus mesterszak nem jogalap filozófia, kémikus mesterszak nem jogalap
agrártudományi doktori iskola létesítésére.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    -4-
    általánosan oktatott) ágát lefedje, amihez az alapot az akkreditált osztatlan
    jogász mesterszak megléte jelenti.
2.9.1. Egy tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási
    területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között
2.9.2. Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási
    területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között. A
    művelt tudomány/művészeti ágak megalapozottak és képviseletük erős; a DI tagjai
    között eredményes, dokumentált szakmai együttműködés van.
    DLA és PhD fokozatot kiadó doktori iskola több tudományágasnak minősül. Művészeti
    ágban szerezhető PhD fokozat elnevezése: művészet-tudomány PhD
    (+művészeti ág megnevezése, angol elnevezés: PhD in Arts (design stb).
       A művészeti ágakban a két doktori fokozattípus közötti különbség pontos definiálása:17
        PhD a művészet-tudományok területén: művészeti tevékenységhez nem feltétlenül
       kötődő, az önálló tudományos gondolat kifejtésének megvédése és a kutatási képesség
       igazolása után adható tudományos fokozat (mint a többi tudományágban).
        DLA a művészet-tudományok területén: a művészeti mestermű és az önálló nézőpontú
       disszertáció megvédése eredményeként szerezhető művészeti fokozat.
       A művészeti egyetemeken PhD fokozat kizárólag az adott művészeti egyetemen akkreditált és
       oktatott elméleti mesterképzésre épülő művészeti ágakban adható ki.
       A művészet-tudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérő doktori iskoláknak
       teljesíteniük kell a más tudományágak doktori iskoláiban elvárt tudományos követelményeket
       (önálló kutatás, publikációk stb.).
       A művészeti egyetemek a művészet-tudomány ág(ak)ban önálló PhD doktori iskolát
       alapítsanak, illetve ha DLA fokozatot is ki akarnak adni, az lehetőleg két, egymástól
       független doktori iskolában történjen.
       Ha egy művészet-tudomány ágban egy doktori iskola PhD és DLA fokozatot is ki kíván adni,
       akkor az több tudományágas doktori iskolának minősül. Ebben az esetben a két tudományág
       határozottan elkülönítendő egymástól a doktori eljárások során
       Közös DLA és PhD (több tudományágas) művészeti doktori iskola alapítása esetén -a
       fokozatszerzés színvonalának biztosítása érdekében - szükségesnek tartjuk a két doktori
       képzés és fokozatszerzés külön szabályozását, azaz önálló működési szabályzat, képzési terv
       és minőségbiztosítási terv elkészítését és akkreditálását a tudományos fokozatot kiadó PhD
       képzésre és a művészeti fokozatot kiadó DLA képzésre.
A MAB a művészet-tudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérő doktori iskolák véleményezése
során vizsgálja a kért tudományág önállóságát, a más szakterületekkel - különösen az ugyanazon a
művészeti egyetemen működő művészeti ági (DLA) doktori iskolától, illetve a bölcsészettudomány
hasonló részterületeitől - való függetlenségét, a doktori programok tartalmát, a törzstagok és az oktató
tanárok művészet-tudomány ági kompetenciáját. Ehhez a törzstag adjon linket alkotásaihoz és az
alkotásaira való hivatkozásokhoz is.
A művészettudományok tudományág:18
A művészettudományok tudományág (angolul arts, németül Kunstwissenschaften) körébe azok a kutatási
területek tartoznak, melyek egyszerre érintik a művészeti alkotásokat, valamint a bölcsész- és
társadalomtudományi kutatásokat, s két vagy több tudományág határterületén, jellegzetesen inter-
diszciplináris metodikával dolgoznak. A művészettudományok sikeres művelői azok a felsőoktatási
intézmények, melyek alap- és mesterszakos képzésben egyszerre oktatják a művészet gyakorlatát,
valamint annak történetét és elméletét. Az itt végzett elméleti szakemberek a művészeti terület egészére
képesek elméleti, kritikai és történeti megközelítésből reflektálni, mivel képzésük az alkotás
létrehozásának folyamatával párhuzamosan zajlik. Az interdiszciplináris művészetelméleti közelítés
alkalmassá teszi a végzetteket, hogy a művészeti mező aktív szereplőiként helyezkedjenek el. Az ilyen
képzést nyújtó egyetemek indíthatnak harmadik képzési ciklusban PhD in Arts képzést.


17
   2010. január 22-én elfogadott MAB-állásfoglalás.
18
   2010. július 2-án elfogadott MAB-állásfoglalás.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                 -5-
A művészettudományi PhD doktori iskolának az egyetem/doktori iskola DLA képzésétől és fokozat-
szerzésétől független PhD képzést és fokozatszerzést kell biztosítania.

Művészettudományi doktori iskolák témahirdetői, oktatói és törzstagjai:
Témavezetők az olyan PhD fokozattal rendelkező egyetemi tanárok, egyetemi docensek vagy
tudományos kutatók, akiknek kutatási területük, publikációik relevánsak az adott doktori iskolával. A
művészettudományi PhD (PhD in Arts) fokozatot kiadó doktori iskolákban művésztanár témavezető
nem, de témavezető mellett felkért konzulens lehet.
Közös DLA/PhD doktori iskola esetén a PhD fokozattal rendelkezők a DLA képzésben és
fokozatszerzésben részt vehetnek, részvételük a DLA képzés tudományos/elméleti részében és a DLA
disszertációk opponálásában kívánatos.
A DI törzstagjai a fenti körből PhD-vel rendelkező, nemzetközi megjelenést is felmutató szakemberek
lehetnek. A kutatási, publikációs tevékenységük iránti elvárások megegyeznek a bölcsészettudomány
területén jelölt törzstagok iránti elvárásokkal.

Képzés:
A művészettudományi doktori képzés a sajátos területeknek megfelelő képzést biztosítja. A
művésztanárok oktatói, esetleg konzulensi támogatásával a hallgató egyszerre kutatója szakterületének és
részese, tagja művészeti alkotóközösségeknek. A PhD in Arts képzési programja az elméleti kurzusok
mellett egyharmad arányban művészeti alkotókurzusokat is hirdethet.

PhD in Arts értekezés:
A doktori fokozat megszerzésének módja egy doktori dolgozat elkészítése, amellyel a doktorjelölt – a
doktori fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért
művészettudományi feladat önálló megoldására képes. A dolgozat minimális terjedelme 200000
karakter, jegyzetapparátusában, hivatkozásrendjében követnie kell a bölcsész normákat,
témaválasztásában pedig a speciális művészettudományos terület kérdéseire fókuszál. A fokozat
megszerzéséhez a felsőoktatási törvényben megfogalmazott négy feltételt kell teljesíteni az intézményi
szabályzatban megfogalmazott rendben.

Megjegyzés: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folyó zenetudományi doktori képzés továbbra is
a bölcsészettudományok tudományterület – művészet- és művelődéstörténeti tudományok tudományágba
tartozik.

             Művészettudományi doktori iskolák felvételi követelményei

Végzettség
A művészettudományi doktori iskolákba elsősorban olyan mesterszintű (MA) végzettséggel bíró szemé-
lyek jelentkezhetnek, akiknek elméleti, művészettudományi mesterszakja megfelel a művészeti doktori
iskola szakterületének. A jelentkezőknek a jelentkezéskor elméleti (kutatói) felkészültséget (alkal-
masságot), publikációs illetve kurátori tevékenységet kell igazolnia.

Idegennyelv-tudás
Egy olyan élő idegen nyelvből, amelyen jelentős művészettudományi szakirodalom jelent meg, B2
típusú, egy másik idegen nyelvből alapfokú nyelvvizsga.

Felvételi eljárás
A felvételi vizsgán a felvételi bizottság a szakdolgozat, a publikációs jegyzék és főként a rövid kutatási
terv, az értekezés témavázlatának tanulmányozása, valamint személyes beszélgetés alapján értékeli:
- a jelölt általános műveltségét,
- saját témájában való jártasságát, a vonatkozó szakirodalom és a módszertani problémák ismeretét,
- az értekezés megvalósításának lehetőségét, a témavezető (konzulens) megválasztását.

Szakmai tevékenységD:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                  -6-
A művészeti doktori iskolák egyedileg szabályozzák a jelentkezéskor elvárt szakmai minimumot és a
felkészültség szükséges mértékét, melynek része a publikációs tevékenység és a szakmai aktivitás
egyaránt. Ezeket a feltételeket a doktori iskolák szabályzatukba foglalják, és honlapjukon közzéteszik.

2.10. A doktori iskolának folyamatosan van legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja
    (beleértve az 1.3. szerinti életkori bírálati szempontnak való megfelelést is). Ezen belül,
    egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legalább 4 egyetemi tanár (a professor
    emeritusok ezen felül számítanak) törzstag; több tudomány/művészeti ágas doktori
    iskolában: tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti
    áganként 2 egyetemi tanár.
    Újonnan létesítendő, továbbá legfeljebb 3 éves doktori iskola akkreditálható akkor is, ha
    csak 3 törzstagnak van fokozatot szerzett hallgatója.
2.11. Ha a doktori iskola törzstagja nem az adott FOI dolgozója, akkor a FOI-nak
    együttműködési megállapodást kell kötnie a kutatóintézettel. A megállapodás akkor felel
    meg, ha kiderül belőle az oktatási/kutatási együttműködés tárgya és az együttműködő(k)
    személye. (2009. január 30-i technikai frissítés)
2.12. A doktori iskola a működés első három évében évente vegyen fel legalább 2-2
    doktorandusz hallgatót. A későbbi években ezt a bírálati szempontot a MAB nem
    vizsgálja.
2.13. Egy intézményben egy tudomány/művészeti ágban több doktori iskola csak akkor
    működhet, ha azok más-más kutatási területen jönnek létre, és önállóan is megfelelnek a
    doktori iskola létesítési feltételeinek.
2.14. A MAB fontosnak tartja, hogy minden tudomány/művészeti ágban lehetőség legyen
    hazánkban is doktori képzésre és fokozatszerzésre, ezzel a tudományos utánpótlás
    biztosítására. Ezért olyan, az 5. sz. mellékletben felsorolt tudományágban, ahol a doktori
    iskola létesítésének személyi feltételei átmenetileg az ország egyetlen intézményében
    sem teljesülnek, az érintett intézmények véleményének kikérése után, egy (és csakis egy)
    doktori iskola létesítését – meghatározott időre – olyan formában is támogathatja a MAB
    , hogy a tudományágat művelő négy egyetemi tanár mellett további három törzstag más,
    az adott tudományághoz kapcsolódó tudomány/művészeti ág művelője legyen.
2.15. Az akkreditáció hatálya 5 év (2009-ben 2014. december 31-ig) – a jelen működési
    feltételek biztosítása esetén.
2.16. A fenti bírálati szempontoknak való megfelelés folyamatosságát a MAB a doktori
   adatbázisban évente végzett programozott vizsgálattal ellenőrzi. Az éves ellenőrzés
   eredményeként a MAB megváltoztathatja az akkreditáció hatályát.

3. Intézmények együttműködése doktori iskolák keretében
3.1 Az együttműködés típusai
  3.1.1 Felsőoktatási intézmény és kutatóintézet együttműködése mind a doktori képzésre,
      mind a kutatásra kiterjedhet, azzal, hogy a doktori fokozatot minden esetben a
      felsőoktatási intézmény ítéli oda és adja ki. [Felsőoktatási törvény: Ftv. 5. § (7), Ftv. 31. §
       (2)]
  3.1.2 Együttműködések általában (hazai vagy külföldi szervezettel) – így a doktori képzés
     tekintetében is.[Ftv. 31. § (1)]
  3.1.3 Hazai felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) együttműködése [Ftv. 31. §
       (2)]
  3.1.4 Hazai és külföldi felsőoktatási intézmények együttműködése [Ftv 117. § (4)]
3.2. Hazai felsőoktatási intézmények akkor létesíthetnek közös doktori iskolát, ha külön-külön is
   megfelelnek az adott tudomány/művészeti ágban a doktori iskola létesítési feltételeinek és

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                  -7-
     az új doktori iskola olyan szinergikus előnyökkel jár, melyek külön-külön működéssel
     nem biztosíthatók. A közös doktori oklevelet mindkét egyetem rektora és doktori
     tanácsának elnöke aláírja.

3.3*. Hazai felsőoktatási intézmények együttműködése a doktori képzésben és fokozat-
   szerzésben témavezetők és oktatók felkérése/fogadása keretében valósulhat meg. Törzstag
   csak egy doktori iskolában lehet valaki, abban az intézményben, ahova akkreditációs
   nyilatkozatát adta. Erről az intézmények megállapodást köthetnek, amit a doktori iskola
   honlapján, továbbá a www.doktori.hu adatbázisban is meg kell jeleníteni, és erről a MAB-
   ot értesíteni kell. A képzés az akkreditált intézmény székhelyén vagy a beadványban
   megnevezett telephelyén folyik. Kihelyezett képzés új doktori iskola akkreditálását
   igényli. A fokozat kiadására mindig az az akkreditált doktori iskolát működtető intézmény
   jogosult, amelyik a doktorjelölt jelentkezését elfogadta.
3.4. Hazai és külföldi egyetem akkor indíthat közös doktori fokozat (joint degree) kiadására
   irányuló képzést, ha a közös képzésről készített írásos megállapodás tartalmazza, hogy
   a) az közös doktori képzésre és közös PhD fokozat kiadására irányul,
   b) a magyar együttműködő partner akkreditált felsőoktatási intézmény akkreditált doktori
    iskolája,
   c) a külföldi együttműködő partner(ek) is akkreditált felsőoktatási intézmény(ek)/doktori
    iskolá(i). Ezt a megállapodást is meg kell jeleníteni a doktori iskola honlapján, továbbá a
    www.doktori.hu adatbázisban, és erről a MAB-ot értesíteni kell.

4. Doktori iskolák működése
4.1. Az akkreditált doktori iskola működését – a doktori képzést és a doktori fokozatszerzést –
    az Ftv, kormányrendelet, az intézmény doktori szabályzata és a doktori iskola saját
    működési rendje szabályzata szabályozza. A MAB a működés tekintetében a létesítés
    akkreditációs bírálati szempontjai formájában és a következő, minőségellenőrzési
    fejezetben fogalmazza meg a működéssel kapcsolatos „mérlegelési követelményeit”.
    (33/2007-es kormányrendelet.)
4.2. A doktori iskola – a MAB honlapján (http://www.mab.hu) közétett szempontrendszert
   figyelembe vevő – hiteles, az iskolát érintő történések függvényében folyamatosan, de
   legalább havonta frissített honlapot működtet. A doktori iskola honlapja legyen elérhető
   az intézmény honlapjáról is.

5. Doktori iskolák működésének minőségellenőrzése
5.1. Az intézmény feladata
5.1.1. A felsőoktatási intézmény doktori tanácsa kialakítja a doktori képzés és a fokozatszerzés
   minőségbiztosításának elveit és módszereit. Ennek alapján folyamatosan figyelemmel
   kíséri a doktori iskolák működését. Munkájához felhasználja a doktoranduszok, a
   doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szerzettek és a doktori fokozatot szerzők
   munkáltatóinak véleményét is, szükség esetén külső szakértőt kér fel.
5.1.2. Az intézményi vagy a párhuzamos akkreditáció során – vagy a doktori tanács
   felszólítására – a doktori iskola önértékelést készít.
*
  2010/4/IV.sz. MAB határozat (2010. március 26.) szerinti új szöveg.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                              -8-
5.2. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság feladatai
5.2.1. A MAB a működő doktori iskolák minőséghitelesítését is a jelen dokumentumban
    részletezett bírálati szempontok alapján végzi.
5.2.2. A MAB a rendszeres (ötévenkénti) intézményi akkreditáció vagy a képzések párhuzamos
    akkreditációja keretében vagy jogszabályi intézkedés alapján megvizsgálja és értékeli a
    doktori iskolák működését is.
5.2.3. A MAB a párhuzamos akkreditáció során „Kiválósági hely” címet adományozhat a címre
    a MAB által közzétett szempontrendszer alapján pályázó doktori iskoláknak.

6. Doktori iskolák működésének megszüntetése
6.1.  Az intézmény kezdeményezése
6.1.1. Az intézmény doktori tanácsa javasolhatja a szenátusnak, illetve a fenntartónak a doktori
    iskola megszüntetését, ha a személyi (törzstagi, hallgatói), mesterképzési, tárgyi,
    pénzügyi feltételek változása ezt szükségessé teszi. A megszüntető döntésről a szenátus a
    MAB-ot haladéktalanul értesíti.
6.1.2. A doktori tanács javasolhatja a szenátusnak doktori iskolák átszervezését, összevonását,
    szétválasztását, megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tárgyi feltételei lényegesen
    megváltoznak.
6.1.3. Az intézmény rektora a javaslatot részletes indoklással ellátva – szakértői vélemény
    kérésével – a MAB-nak megküldheti.
6.1.4. A MAB szakértők és az illetékes képzési ági bizottság(ok) bevonásával a javaslatot
    megvizsgálja, a MAB plénuma állást foglal a javaslatról, és az indokolt állásfoglalást –
    szakértői véleményként – közli a rektorral
6.1.5. A doktori iskolát ennek alapján a szenátus vagy a fenntartó szünteti meg.

6.2.   A MAB kezdeményezése
6.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, akár a párhuzamos akkreditáció, akár az éves folyamatos
    ellenőrzés során vagy dokumentált bejelentés révén a doktori iskola működésében a
    minőséget veszélyeztető jelenségeket tapasztal, arról tájékoztatja az intézmény rektorát
    és felkéri őt azok kijavítására. A MAB által jelzett problémákról a rektor köteles
    tájékoztatni az érintett doktori iskola hallgatóit, illetve a fokozatszerzésre
    jelentkezetteket is.
6.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a fokozatok színvonala, vagy a feltételek olyan alapvető
    romlását tapasztalja, ami az előző pont alatti eljárásnál szigorúbb intézkedéseket igényel,
    akkor közbülső akkreditációs eljárást folytat le, melynek elindításához a doktori iskola
    önértékelését kéri. Ezt az önértékelést a felsőoktatási intézmény doktori tanácsa
    véleményezi.
6.2.3. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizottságba –
    indokolt esetben – külföldi szakértőt is fel kell kérni.
6.2.4. A látogató bizottság jelentést készít, amelynek alapján a MAB plénuma megerősíti
    (esetleg határozott időre és feltételekkel), vagy visszavonja az akkreditációt. Ha
    visszavonja, gondoskodik a határozat nyilvánosságra hozataláról és a kormányrendelet 7.
    § (6) bekezdés alapján kezdeményezi a doktori iskola megszüntetését a rektornál, illetve
    a fenntartónál.
6.2.5. Az akkreditáció visszavonása ellen az egyetem rektora a MAB elnökéhez címezve
    fellebbezést nyújthat be, és a MAB Felülvizsgálati Bizottság eljárását kérheti.

6.3.   Doktori iskola megszüntetésének következményei


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                              -9-
6.3.1. Ha a MAB visszavonja a doktori iskola akkreditációját, akkor a felsőoktatási intézmény a
    doktori iskola tudomány/művészeti ágában – amennyiben e tudomány/művészeti ágban
    az intézményben másik doktori iskola nem működik – elveszti a jogosultságát
       a) doktori képzésre,
       b) PhD, illetve DLA fokozat adására,
       c) habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,
       d) külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.
6.3.2. A doktori iskola akkreditációjának visszavonásáról szóló MAB határozatban rendelkezni
    kell
       a) a hatályba lépés időpontjáról;
       b) a doktori iskolában folytatott képzés lezárásának határidejéről;
       c) az abszolutórium megszerzéséig még nem jutott doktoranduszok tanulmányai
        továbbfolytatásának módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével);
       d) az abszolutóriummal rendelkezőknek, ill. a doktorjelölteknek a doktori fokozat
        odaítélésének módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével).

Az I. és II. éves doktoranduszok a munkájukat egy másik doktori iskola keretében
folytatják. Erre téma- és témavezető-váltás nélkül is jogszerű lehetőséget nyújt az,
hogy a témavezetőt egy másik intézmény hasonló DI-ja témavezetőként elfogadhatja.
A III. éves doktoranduszt a képzési idő végéig, az értekezés megírásáig a témavezető
segítheti, de a doktori fokozat megszerzésére másik intézmény hasonló doktori
iskolájában kell jelentkezni. Ennek megkeresése a DI erkölcsi kötelessége. Ha ezt nem
tudja biztosítani, akkor a MAB intézkedik.
Az intézmény rektorának írásbeli kérésére a MAB hozzájárul, hogy a fokozatszerzési
eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhetik
disszertációjukat a megszüntetés alatt álló doktori iskolában.

6.3.3. A szükséges pénzügyi rendelkezéseket (kutatási támogatások, ösztöndíjak stb.) – a
    befogadó intézmény kérésére – a doktori képzés finanszírozásának sajátosságaira
    tekintettel a miniszter hozza meg.

6.4. A „nem felelt meg” törzstagi minősítés következményei

6.4.1. A „nem felelt meg” törzstag minősítése a doktori adatbázis nyilvános felületén nem
jelenik meg, csak a törzstag és a doktori iskola vezetője számára elérhető.
A MAB kifejezetten ajánlja a „nem felelt meg” minősítésű törzstagot témavezetőként vagy
oktatóként szerepeltetni a doktori adatbázisban. Ha ez nem történik meg, a minősítés után 30
nap elteltével a „nem felelt meg” minősítés a nyilvános felületen láthatóvá válik.

6.4.2 „Nem felelt meg” értékelésű törzstag-jelöltek felülvizsgálata
a) A NFM értékelést kapott törzstagjelöltek joga indoklással alátámasztott felülvizsgálati
kérelem benyújtása. Az ilyen kérelmeket az intézmény minden DI vezetője véleményes
javaslatával együtt továbbítja a rektornak, aki dönt arról, hogy mely kérelmeket küldi
meg egy csomagban a MAB-nak. Az így, és csakis így beérkezett kérelmeket a MAB
Felülvizsgálati Bizottsága rendes eljárás formájában elbírálja. Az FvB döntéseiről a
MAB elnöke a rektort írásban értesíti, és a www.doktori.hu adatbázisban a pozitív
döntéseket megjeleníti. Ezek a felülvizsgálati kérelmek csak a 2009. április 14-én le-
mentett állapotra alapulhatnak.D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                            - 10 -
b) Ha a NFM értékelést kapott, és ezért témavezetőként besorolt törzstagjelöltek nem
kérnek felülvizsgálatot, hanem 2010. február 1. után – bármikor – feltöltik adatlapjukat,
akkor már a legfrissebb eredményekkel kiegészítve (újabb közlemények, jobb tu-
dománymetriai adatok, fokozatot szerzett doktoranduszok) teszik azt. Az adatbázisban
automatikusan „még nem értékelt törzstag” megjelölést kapnak, mint más egészen új
törzstag-jelöltek, s a MAB 2010 őszén értékeli minden (korábbi és egészen új) törzstag-
jelölt megfelelőségét. Ez esetben a MAB tehát nem a 2009. április 14-i lementett álla-
potot, hanem a 2010-es új, nyilván több eredményt mutató helyzetet értékeli. Az adat-
frissítésről a MAB az értékelés előtt egy hónappal külön felhívást jelentet meg. A MAB
ezt az eljárást tartja célszerűbbnek, de nem kötelezőnek.
D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                         - 11 -
Mellékletek:
1. melléklet: Az akkreditációs értékeléshez szükséges adatok
2. melléklet: A tudományos publikációk köre
3. melléklet: A törzstagi megfelelés kritériumrendszere 2009
4.1. melléklet: A tudományterületekhez tartozó tudomány- és művészeti ágak
4.2. melléklet: A mesterszakok tudomány/művészeti ági besorolása
5. melléklet: A tudomány/művészeti ágak és a képzési ágak megfeleltetése
6. melléklet: Fogalom-meghatározások
7. melléklet: Tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszere doktori iskolák létesítéséhez
D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                           - 12 -
1. melléklet
       AZ AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

1. A doktori iskola adatai és létesítésének dokumentumai:
  Adatok
  a) Az intézmény neve, (ha releváns, érintett egysége)
  b) a DI tudományterületi (8), tudományági (45) (művészeti ági) besorolása;
  c) a DI neve, kutatási területe (ha megnevezik);
  d) a kiadható doktori fokozat tudomány/művészeti ágának megnevezése;
  e) az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szak(ok), MAB akkreditációs
   határozat száma. A határozatszám helyét akkor lehet üresen hagyni, ha a mesterszak
   akkreditálása várhatóan a tárgyév szeptember 1-jéig megtörténik.
  f) a doktori iskola személyi feltételei:
    vezetőjének jelölt személy,
    a DI törzstagjai,
    a DI témavezetői,
    a DI további intézményi oktatói,
    meghívott hazai és külföldi oktatók, művészek, kutatók.
   Minden esetben név, születési dátum (a doktori adatbázis nyilvános felületén csak az év
   jelenik meg), e-mail cím, telefonszám, legmagasabb tudományos/művészeti fokozat, a
   fokozat, ill. cím tudomány/művészeti ága, megszerzésének éve és intézménye,
   munkahely(ek), beosztás, legfontosabb tudományos, művészeti eredményeinek,
   alkotásainak dokumentációja (publikációs jegyzék: az utóbbi 5 évben megjelent 5
   közlemény (művészeti alkotások esetében az utóbbi 10 év alkotásai), és a korábbi évekből
   még 5 közlemény), összes tudományos közlemény száma, internetes hozzáférési link a teljes
   publikációs listához (ha van), impakt faktor vagy – ha nincs ilyen, akkor (2009. január 30-i
   technikai frissítés) – idegen nyelvű közlemények száma, független hivatkozások19 száma, a
   törzstagnál PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszok teljes névsora + fokozatszerzésük
   éve.
   Dokumentumok:
   g) a DI képzési terve (program, kurzusok, doktori témák stb.)
   h) a DI minőségbiztosítási terve;
   i) a DI működési szabályzata, benne felvételi eljárási rendje (pontozás, kiválasztás stb.)
   j) a DI honlapjának címe,
   k) Önértékelés (csak a legalább 1 éve működő doktori iskoláktól kérjük)
2. Az intézményi dokumentumok sorában
 a) A felsőoktatási intézmény doktori szabályzata;
 b) Együttműködési megállapodás más intézménnyel a doktori képzésben (ha van ilyen).
19
  Hivatkozott (cited): más szerző publikációja hivatkozik az adott műre. A hivatkozó és a hivatkozott publikáció
társszerzői között sem lehet közös, különben önhivatkozásról van szó, melyet nem tekintünk figyelembe vehető
hivatkozásnak.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                     - 13 -
2. melléklet
               A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE

A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük – oldalszám megjelölésével (2009. január 30-i
technikai frissítés) – az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk20,
egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori
klasszikus nyelvből stb.), amely:
  a) a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is
    hivatkozik),
  b) pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,
  c) ISBN vagy ISSN számmal ellátott,
  d) lektorált21,
  e) referált (közismert adatbázisban fellelhető)22,
  f) a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,
  g) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány
       h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál23,
       i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,
       j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,
       k) megrendelhető vagy megvásárolható.
Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott
hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását,
ipari sorozatgyártását.
A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:
   napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai
    jellegű),
   saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)
   egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés,
    szöveggondozás stb.
   rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,
   (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással
   recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),
   pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,
   szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),
   egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,
   tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)
   nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)
   még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.

20
  Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóban forgó
periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.
21
  Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék).
A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent
lektorálást.
22
  Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve
szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering
Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.
23
  Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres
(előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                     - 14 -
3. melléklet
          A TÖRZSTAGI MEGFELELÉS KRITÉRIUMRENDSZERE 2009
          (* A PROGRAM ELLENŐRZI: a)-b); # A BÍRÁLÓ ÉRTÉKELI: c)-d))
a) * A törzstagi megfelelőség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában meglévő
  tudományos vagy művészeti fokozat. Ennek megszerzését a program értékeli, de az új
  tudományágak esetén annak relevanciáját értelemszerűen tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt
  tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból
  nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatokat, ha a
  tudományos munkásság ezt alátámasztja.)

b) * Témavezetői eredményesség
   eddigi összes doktoranduszainak száma (+ a kandidátusi témavezetések)
   eddigi összes, abszolutóriumot szerzett doktoranduszainak száma
   eddigi PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszainak száma (+ kandidátusok)
   doktoranduszainak neve, fokozatszerzésük éve
   közös témahirdetéssel indult, doktori anyakönyvben és disszertációban dokumentált kettős
   témavezetés
   - Folyamatosan, azaz negyedik vagy több éve működő DI minden TT-jánál megfelelőségi
     feltétel a fokozatot szerzett doktorandusz. Akinek nincs ilyen, az TT-ként nem felel meg.
   - Új vagy legfeljebb 3 éves DI-k esetén legalább 3 TT-nak legyen fokozatot szerzett
     doktorandusza. A 4. évtől viszont a fokozatot szerzett doktorandusz már minden TT-ra
     egyedileg érvényes kritérium.

c)   #
    A törzstagi megfelelőség értékelésének szempontjai:
    A bíráló a megfelelést a megadott 10 közlemény mérlegelése, továbbá az alábbi adatok alapján,
    érdemi indoklással javasolja vagy nem javasolja.
    Tudományos teljesítmény számszerű adatai
     összes tudományos közleményeinek száma
     összes impakt faktora vagy idegen nyelvű közleményeinek száma referált folyóiratokban
     munkára történt független hivatkozások24 száma

    #
d)     Relevancia
    A TT-jelölt tudományos/művészeti tevékenysége releváns és integráns része a DI oktatási és kutatási
    programjának. A DI egésze ilyen releváns TT-ok révén alkot koherens programot. Ennek együttes
    mérlegelésével döntünk a TT-jelöltek relevanciájáról, ill. a DI koherenciájáról.
24
   Lásd a [18] lábjegyzetet

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                 - 15 -
4.1. melléklet

   A TUDOMÁNYTERÜLETEKHEZ TARTOZÓ TUDOMÁNY- ÉS MŰVÉSZETI ÁGAK
1. Természettudományok                     Natural Sciences
1.1. Matematika- és számítástudományok             Mathematics and computer sciences
1.2. Fizikai tudományok                     Physical sciences
1.3. Kémiai tudományok                     Chemical sciences
1.4. Földtudományok                       Earth sciences
1.5. Biológiai tudományok                    Biological sciences
1.6. Környezettudományok                    Environmental sciences
2. Műszaki tudományok                      Engineering and technology
2.1. Építőmérnöki tudományok                  Civil engineering
2.2. Villamosmérnöki tudományok                 Electrical engineering
2.3. Építészmérnöki tudományok25                Architectural engineering
2.4. Anyagtudományok és technológiák              Material sciences and technologies
2.5. Gépészeti tudományok                    Mechanical engineering
2.6. Közlekedéstudományok                    Transportation engineering
2.7. Bio-, környezet- és vegyészmérnöki             Bio-, environmental- and chemical engi-
    tudományok                       neering
2.8. Informatikai tudományok                  Informatics
2.9. Agrárműszaki tudományok                  Agricultural engineering
2.10. Katonai műszaki tudományok                Military engineering
3. Orvostudományok                       Health sciences
3.1. Elméleti orvostudományok                  Theoretical medicine
3.2. Klinikai orvostudományok                  Clinical medicine
3.3. Egészségtudományok                     Health sciences
3.4. Gyógyszerészeti tudományok                 Pharmaceutical sciences
3.5. Sporttudományok                      Sports sciences
4. Agrártudományok                       Agricultural sciences
4.1. Növénytermesztési és kertészeti tu-            Crop production and horticulture
    dományok
4.2. Állatorvosi tudományok                   Veterinary science
4.3. Állattenyésztési tudományok                Animal husbandry
4.4. Élelmiszertudományok                    Food sciences
4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tu-              Forestry and wildlife management
    dományok
5. Társadalomtudományok                     Social sciences
5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok            Business and management
5.2. Közgazdaságtudományok                   Economic science(s)
5.3. Állam- és jogtudományok                  Legal studies
5.4. Szociológiai tudományok                  Sociology
5.5. Politikatudományok                     Political science(s)
5.6. Hadtudományok                       Military sciences
5.7. Regionális tudományok                   Regional studies
5.8. Média- és kommunikációs tudományok             Media and communication studies
6. Bölcsészettudományok                     Humanities
6.1. Történelemtudományok                    History
25
   A feltételek folyamatos biztosítása esetén PhD-t és DLA-t is kiadhat

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                - 16 -
6.2. Irodalom- és kultúratudományok            Literary and cultural studies
6.3. Nyelvtudományok                    Linguistics
6.4. Filozófiai tudományok                 Philosophy
6.5. Neveléstudományok                   Educational sciences
6.6. Pszichológiai tudományok               Psychology
6.7. Néprajz és kulturális antropológiai tu-        Ethnography, folklore and cultural anthro-
    dományok                      pology
6.8. Művészettörténeti és művelődéstörténeti        History of art and culture
    tudományok
6.9. Vallástudományok                   Religious studies
7. Művészetek                       Arts
7.1. Építőművészet                     Architecture
7.2. Iparművészet                     Design
7.3. Képzőművészet                     Fine arts
7.4. Színházművészet                    Drama and theatre
7.5. Film- és videoművészet                Motion picture and video arts
7.6. Zeneművészet                     Music
7.7. Tánc- és mozdulatművészet               Dance and eurhythmics
7.8. Multimédia művészet                  Multimedia studies
7.9. Művészet-tudomány (zárójelben a mű-          PhD in arts (....)
    vészeti ág megjelölésével)
8. Hittudományok                      Theology
D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                              - 17 -
4.2. melléklet

       A MESTERSZAKOK TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGI BESOROLÁSA
           DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Tudományág/művészeti ág               Mesterszak
agrárműszaki tudományok               birtokrendező mérnöki
                          mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
                          tájépítész mérnöki
állam- és jogtudományok               jogász
                                             26
                          európai és nemzetközi igazgatási
                          közigazgatási
                          rendészeti vezető
állattenyésztési tudományok             agrármérnöki
                          állattenyésztő mérnöki
                          mezőgazdasági biotechnológus
                          ökotoxikológus
                          takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
állatorvosi tudományok               állatorvosi
anyagtudományok és technológiák           anyagmérnöki
                          anyagtudomány
                          faipari mérnöki
                          kohómérnöki
                          könnyűipari mérnöki
bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok    biomérnöki
                          gyógyszervegyész-mérnöki
                          környezetmérnöki
                          műanyag- és száltechnológiai mérnöki
                          ökotoxikológus
                          vegyészmérnöki
biológiai tudományok                biofizikus
                          biológus
                          biomérnöki
                          biotechnológia
                          hidrobiológus
                          humánbiológia-antropológia
                          immunológia
                          info-bionika
                          mezőgazdasági biotechnológus
                          molekuláris biológia
                          orvosi biotechnológia
                          ökotoxikológus
egészségtudományok                 egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
                          egészségpszichológia
                          egészségügyi menedzser
                          egészségügyi mérnöki
                          egészségügyi szociális munka
                          humánkineziológia
                          népegészségügyi
                          orvosi biotechnológia
                          rekreáció
                          ápolás
                          komplex rehabilitáció
                          klinikai laboratóriumi kutató
                          általános orvos

26
   Ld. 2.8.1.2.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                   - 18 -
                          fogorvos
                          gyógyszerész
                          táplálkozástudományi
élelmiszertudományok                élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
                          élelmiszermérnöki
                          táplálkozástudományi
elméleti orvostudományok              általános orvos
                          fogorvos
építészmérnöki tudományok              építész (osztatlan)
                          ingatlanfejlesztő építészmérnöki
                          tervező építészmérnöki
                          urbanista építészmérnöki
                          szerkezettervező építészmérnöki
építőmérnöki tudományok               bánya és geotechnika mérnöki
                          előkészítés-technikai mérnöki
                          földmérő- és térinformatikai mérnöki
                          földtudományi mérnöki
                          hidrogeológus mérnöki
                          infrastruktúra-építőmérnöki
                          létesítménymérnöki
                          olaj- és gázmérnöki
                          szerkezet-építőmérnöki
                          településmérnöki
építőművészet                    építész (osztatlan)
                          építőművész (osztatlan is)
                          építőművészet
erdészeti és vadgazdálkodási            erdőmérnöki (osztatlan is)
tudományok                     környezetgazdálkodási agrármérnöki
                          természetvédelmi mérnöki
                          vadgazda mérnöki
film- és videoművészet               animáció
                          film – és televízió producer
                          filmdramaturg
                          filmtudomány
                          televíziós műsorkészítő művész
filozófiai tudományok                esztétika
                          etika
                          filozófia
                          kognitív tanulmányok
                          kulturális örökség tanulmányok
                          logika és tudományelmélet
                          a természettudomány története és filozófiája
                          vizuális kultúratudományok
fizikai tudományok                 anyagtudomány
                          biofizikus
                          csillagász
                          fizikus
                          geofizikus
                          meteorológus
földtudományok                   földtudomány
                          földtudományi mérnöki
                          geofizikus
                          geográfus
                          geológus
                          hidrogeológus mérnöki
                          meteorológus
                          térképész
gazdálkodás- és szervezés-tudományok        biztosítási és pénzügyi matematika
                          logisztikai menedzsment

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                  - 19 -
                          marketing
                          master of business administration (MBA)
                          műszaki menedzser
                          nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
                          pénzügy
                          regionális és környezeti gazdaságtan
                          sportmenedzser
                          számvitel
                          turizmus menedzsment
                          vállalkozásfejlesztés
                          vezetés és szervezés
gépészeti tudományok                energetikai mérnöki
                          épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki
                          fa- és bútoripari terméktervező mérnöki
                          forma- és vizuális környezettervező mérnöki
                          gépészeti modellezés
                          gépészmérnöki
                          ipari teméktervező mérnöki
                          létesítménymérnöki
                          mechatronikai mérnöki
                          mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
                          műszaki menedzser
gyógyszerészeti tudományok             gyógyszerész
                          orvosi biotechnológia
hadtudományok                    biztonság- és védelempolitikai
                          büntetés-végrehajtási vezető
                          határrendészeti és -védelmi vezetői
                          katonai vezetői
                          nemzetbiztonsági
                          védelmi igazgatási
hittudományok                    buddhista tanító
                          buddhizmus
                          katolikus kánonjogász
                          katolikus teológus
                          pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
                          rabbi
                          teológia
                          zsidó kultúratörténet
informatikai tudományok               gazdaságinformatikus
                          info-bionika
                          mérnök informatikus
                          orvosi biotechnológia
                          programtervező informatikus
iparművészet                    divat- és textiltervezés
                          fotográfia
                          kerámiatervezés
                          tervezőgrafika
                          üvegtervezés
                          designelmélet
                          látványtervező művész
                          amerikanisztika
irodalom- és kultúratudományok           anglisztika
                          bolgár nyelv és irodalom
                          Cseh nyelv és irodalom
                          finnugrisztika
                          francia nyelv, irodalom és kultúra
                          horvát nyelv és irodalom
                          hungarológia
                          irodalom- és kultúratudomány


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    - 20 -
                          japanológia
                          klasszika-filológia
                          lengyel nyelv és irodalom
                          magyar nyelv és irodalom
                          néderlandisztika
                          német nyelv, irodalom és kultúra
                          német nemzetiségi nyelv és irodalom
                          olasz nyelv, irodalom és kultúra
                          orosz nyelv és irodalom
                          összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány
                          portugál nyelv, irodalom és kultúra
                          reneszánsz tanulmányok
                          román nyelv, irodalom és kultúra
                          romológia
                          ruszisztika
                          skandinavisztika
                          spanyol nyelv, irodalom és kultúra
                          szerb nyelv és irodalom
                          színháztudomány
                          szlavisztika
                          szlovák nyelv és irodalom
                          szlovén nyelv és irodalom
                          ukrán nyelv és irodalom
katonai műszaki tudományok             biztonságtechnikai mérnöki
                          katasztrófavédelmi mérnöki
                          katonai logisztikai
                          védelmi vezetéstechnikai rendszertervező
kémiai tudományok                  anyagtudomány
                          gyógyszerész
                          környezetmérnöki
                          orvosi biotechnológia
                          vegyész
                          vegyészmérnök
képzőművészet                    festőművész
                          intermédia-művész
                          grafikusművész
                          restaurátorművész
                          szobrászművész
klinikai orvostudományok              általános orvos
                          fogorvos
                          info-bionika
                          orvosi biotechnológia
környezettudományok                 hidrobiológus
                          környezetmérnöki
                          környezettudomány
 közgazdaságtudományok               egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
                          gazdaság-matematikai elemző
                          közgazdálkodás és közpolitika
                          nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
                          közgazdasági elemző
közlekedéstudományok                járműmérnöki
                          közlekedésmérnöki
                          logisztikai mérnöki
matematika- és számítástudományok          alkalmazott matematikus
                          biztosítási és pénzügyi matematika
                          gazdaság-matematikai elemző
                          matematikus
média- és kommunikációs
                          kommunikáció- és médiatudomány
tudományok


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                  - 21 -
multimédia-művészet                 média design
művészettörténeti és művelődéstörténeti       filmtudomány
tudományok                     irodalom- és kultúratudomány
                          muzikológus
                          művészettörténet
                          színháztudomány
művészet-tudomány                  designelmélet
neveléstudományok                  neveléstudományi
néprajz és kulturális antropológia         kulturális antropológia
                          néprajz
neveléstudományok                  andragógia
                          emberi erőforrás tanácsadó
                          gyógypedagógia
                          interkulturális pszichológia és pedagógia
                          neveléstudományi
                          tanári
növénytermesztési és kertészeti tudományok     agrármérnöki
                          díszkertészeti mérnöki
                          kertészmérnöki
                          mezőgazdasági biotechnológus
                          növényorvosi
                          növénytermesztő mérnöki
                          ökotoxikológus
nyelvtudományok                   alkalmazott nyelvészet
                          altajisztika
                          amerikanisztika
                          anglisztika
                          arabisztika
                          asszíriológia
                          bolgár nyelv és irodalom
                          cseh nyelv és irodalom
                          egyiptológia
                          elméleti nyelvészet
                          finnugrisztika
                          fordító és tolmács
                          francia nyelv, irodalom és kultúra
                          hebraisztika
                          horvát nyelv és irodalom
                          indológia
                          iranisztika
                          iszlám tanulmányok
                          japanológia
                          klasszika-filológia
                          lengyel nyelv és irodalom
                          magyar nyelv és irodalom
                          mongolisztika
                          néderlandisztika
                          német nyelv, irodalom és kultúra
                          német nemzetiségi nyelv és irodalom
                          nyelvtudomány
                          olasz nyelv, irodalom és kultúra
                          orosz nyelv és irodalom
                          portugál nyelv, irodalom és kultúra
                          román nyelv, irodalom és kultúra
                          sinológia
                          skandinavisztika
                          spanyol nyelv, irodalom és kultúra
                          szerb nyelv és irodalom
                          szlavisztika
                          szlovák nyelv és irodalom

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                - 22 -
                          szlovén nyelv és irodalom
                          tibetológia
                          turkológia
                          ukrán nyelv és irodalom
politikatudományok                 kisebbségpolitika
                          nemzetközi tanulmányok
                          politikatudomány
pszichológiai tudományok              egészségpszichológia
                          emberi erőforrás tanácsadó
                          interkulturális pszichológia és pedagógia
                          kognitív tanulmányok
                          pszichológia
regionális tudományok                vidékfejlesztési agrármérnöki
                          regionális és környezeti gazdaságtan
sporttudományok                   humánkineziológia
                          rekreáció
                          sportmenedzser
                          szakedző
színházművészet                   színházi dramaturg
                          színházrendező
                          színháztudomány
                          színművész
szociológiai tudományok               informatikus könyvtáros
                          kulturális antropológia
                          survey statisztika
                          szociális munka
                          szociálpolitika
                          szociológia
                          társadalmi nemek tanulmánya
tánc- és mozdulatművészet              klasszikus balettművész
                          koreográfus
                          kortárstánc művész
                          néptáncművész
történelemtudományok                altajisztika
                          arabisztika
                          asszíriológia
                          buddhizmus
                          egyiptológia
                          hebraisztika
                          hungarológia
                          indológia
                          iranisztika
                          iszlám tanulmányok
                          japanológia
                          klasszika-filológia
                          kulturális örökség tanulmányok
                          levéltár
                          mongolisztika
                          művészettörténet
                          régészet
                          reneszánsz tanulmányok
                          sinológia
                          romológia
                          ruszisztika
                          a természettudomány története és filozófiája
                          terminológia
                          tibetológia
                          történelem
                          turkológia


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                  - 23 -
                          vallástörténet
                          iszlám tanulmányok
vallástudományok                  vallástudomány
villamosmérnöki tudományok             energetikai mérnöki
                          egészségügyi mérnöki
                          info-bionika
                          villamosmérnöki
zeneművészet                    egyházzene-művész
                          karmester
                          klasszikus énekművész
                          klasszikus hangszerművész
                          kóruskarnagy
                          Kodály-zenepedagógia
                          muzikológus
                          régi-zene hangszerművész
                          zeneszerző
                          zeneteoretikus
D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                        - 24 -
5. melléklet

A TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGAK ÉS A KÉPZÉSI ÁGAK MEGFELELTETÉSE
       DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

     TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁG
                            KÉPZÉSI ÁG (289/2005.Korm.rend.: mesterképzések)
        (MAB állásfoglalás)
agrárműszaki tudományok               agrárműszaki
                           erdőmérnöki
erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
                           környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki
élelmiszertudományok                 élelmiszer- és kertészmérnöki
növénytermesztési és kertészeti tudományok
                           mezőgazdasági
állattenyésztési tudományok
állatorvosi tudományok                állatorvos
regionális tudományok                gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki
                           magyar; modern; ókori és keleti filológia
irodalomtudományok
                           drámakultúra
nyelvtudományok                   magyar; modern; ókori és keleti filológia
pszichológiai tudományok               pszichológia
neveléstudományok                  pedagógia
filozófiai tudományok
művészet- és művelődéstörténeti tudományok
                           szabad bölcsészet
vallástudományok
média-és kommunikációs tudományok
történelemtudományok
                           történelem
néprajz- és kulturális antropológia
politikatudományok                  politikatudomány
szociológiai tudományok               szociális képzések; társadalomismeret
állam- és jogtudományok               igazgatási; jogász
közgazdaságtudományok                közgazdasági
gazdálkodás- és szervezéstudományok         üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok
                           védelmi; katonai
katonai műszaki tudományok
                           had-és biztonságtechnikai mérnöki
                           védelmi; katonai
hadtudományok
                           had- és biztonságtechnikai mérnöki
informatikai tudományok               informatikai
anyagtudományok és technológiák           anyag-, fa-és könnyűipari mérnök
vegyészmérnöki tudományok              bio-, környezet-és vegyészmérnöki
építőmérnöki tudományok               építőmérnöki és műszaki földtudományi
építészmérnöki tudományok              építészmérnök
gépészeti tudományok                 gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki
közlekedéstudományok                 ipari termék-és formatervező mérnöki
villamosmérnöki tudományok              villamos-és energetikai mérnöki
egészségtudományok                  egészségtudományi, testkultúra
elméleti orvostudományok
                           orvos; fogorvos
klinikai orvostudományok
gyógyszertudományok                 gyógyszerész
sporttudományok                   sport; testkultúra
biológiai tudományok                 élő természettudomány
fizikai tudományok
                           élettelen természettudomány
kémiai tudományok
földtudományok                    föld- és földrajztudományok
környezettudományok                 környezettudomány, természetismeret
D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                     - 25 -
     TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁG
                            KÉPZÉSI ÁG (289/2005.Korm.rend.: mesterképzések)
        (MAB állásfoglalás)
matematika- és számítástudományok           matematika tudomány
                           építőművészet, építészet
                           iparművészet
                           képzőművészet
művészetek 27:
                           színházművészet
 építő-, ipar-, képző-, színház-, film- és
                           film-és videoművészet
 video-, zene-, táncművészet, multimédia
                           zeneművészet
                           táncművészet
                           multimédia
hittudományok                     hitéleti képzések
27
   A MAB a művészetek tudományágon belül a képzési ágakhoz értelemszerűen rendeli a művészeti ágakat.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                   - 26 -
6. melléklet

Fogalom-meghatározások

6.1. A törzstag szakmai kritériuma, hogy
  a) az adott tudomány/művészeti ágban, illetve a doktori iskola létesítési dokumentumában
    megnevezett kutatási területen tudományos/művészeti fokozattal bírjon28,
  b) eddigi tudományos teljesítményét, a törzstagi megfelelőségi eljárás keretében, különös
    tekintettel az utóbbi öt évre, a MAB a doktori iskola kapcsán megfelelőnek értékelte és
  c) a doktori iskolában témavezetést vállaljon.
Törzstag – munkajogi feltétel alapján – az lehet,
 a) aki oktató vagy kutató, és az Ftv 84.§ (5) bekezdése alapján, az akkreditációs
   nyilatkozatában ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg, vagy az MTA által
   támogatott, ill. egyéb, az intézményben működő kutató csoport, vagy kutatóhelyekre
   „kihelyezett tanszék” munkatársaként vesz részt a doktori iskola munkájában;
 b) vagy aki az intézménnyel a doktori képzésben való részvétel céljából szerződést kötő
   kutatóintézetben teljes munkaidejű tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor;
 c) vagy az intézmény aktív kutató tevékenységet folytató professor emeritusa.

6.2. A doktori iskola vezetője olyan – a működés során a 71., a doktori iskola létesítésének
    évében a 66. életévét még be nem töltő – törzstag egyetemi tanár, aki felelős az iskola
    tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A vezető személyének szakmai
    alkalmasságát a létesítéskor vagy későbbi változáskor a MAB megvizsgálja, ha a vezető
    a MAB által (még) nem minősített törzstag.

6.3. A doktori iskola oktatója az a tudományos fokozattal rendelkező oktató és kutató, akit  a
    doktori iskola vezetőjének javaslatára  a doktori (iskola) tanácsa alkalmasnak tart a
    doktori iskola keretében oktatási feladatok ellátására. Valamely doktori iskola törzstagjai
    és oktatói más doktori iskolában is vállalhatnak oktatói megbízást.

6.4. A doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező, aktív kutatói
   tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács
   jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó
   doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) felkészülését
   a fokozatszerzésre. Egy témavezetőnek egy időben hatnál több állami ösztöndíjas
   doktorandusza nem lehet. Egy doktorandusznak legfeljebb két témavezetője lehet, ilyen
   közös témavezetés alapján fogadjuk el a 0,5 fokozatot szerzett doktoranduszt
   eredményes témavezetésként.

6.4.1 Részletező állásfoglalás a témavezetésről, a kettős témavezetésről a doktori képzésben29
6.4.1.1. A témavezetés, a kettős témavezetés alapkérdései
28
 A törzstagi megfelelőség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában meglévő tudományos vagy
művészeti fokozat. Ennek meglétét a program rögzíti, de relevanciáját az új tudományágak esetén értelemszerűen
tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya
anyagtudományból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatokat, ha a
tudományos munkásság ezt alátámasztja.)
29
   Elfogadta a MAB plénuma 2009. április 24-én.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                   - 27 -
    A témavezetés szakmai és emberi felelősség és tevékenység a doktorandusz segítésében. Ennek
    megfelelően kaphat és vállalhat arra érdemes szakember ilyen elismerést, illetve feladatot. Ezért kell
    ehhez a doktori iskola tanácsának döntése.
    Témavezetést csak PhD doktori fokozattal bíró személy vállalhat, illetve kaphat. Kívánatos, hogy a
    megbízás/vállalás ne azonnal a fokozatszerzés után, hanem további, most már önálló és dokumentál-
    tan eredményes kutatómunkára, publikációkra alapuljon.
    A témavezetés a képzés teljes folyamatában, s a fokozatszerzés egy részében is dokumentált
    tevékenység:
     o a téma kezdeményezése (a témavezető joga),
     o jóváhagyása (a DI tanácsának joga),
     o meghirdetése, megjelenítése a www.doktori.hu honlapon is (DI),
     o a doktorandusz arra történő felvétele (rendszerint valamelyik DT),
     o a téma kidolgozása (ennek során a teljesítés rendszeres, félévenkénti elismerése az indexben
       vagy az elektronikus tanulmányi rendszerben),
     o rendszeres beszámolók a kutatás előrehaladásáról, eredményeiről,
     o közös közlemények, konferencia előadások, poszterek készítése,
     o az értekezés megírásának, az alkotás létrehozásának segítése, majd
     o ajánlása a benyújtáskor, egyúttal a témavezető nevének feltüntetése (és szokástól függően
       aláírása) az értekezésben.
    A MAB utólagos dokumentálást nem tart elfogadhatónak, antedatálást a témavezetéssel kapcsolatban
    sem ismer el. Ilyen eset a témavezető kizárását eredményezi az akkreditációs eljárásból.
    A kettős témavezetés valós lehetőség és gyakorlat, ha azt a téma szakmai szempontjai (interdiszci-
    plináris jellege, a kutatás módszerei) indokolják. A témavezetők mindketten érdemben kell segítsék
    a doktorandusz munkáját. Ilyen felfogásban a MAB támogatja és elismeri a kettős témavezetést, de
    nem kívánja elismerni azt a változatot, amelyik csak a témavezetői statisztika javítását szolgálja.
    A témavezetők egyikét – a számonkérhetőség érdekében – felelős témavezetőként kell megbízni.
    Kettőnél több témavezetőt egy doktorandusz mellett a MAB nem kíván elismerni, mert a „sokadik”
    témavezetők már messze kisebb súllyal járulnak hozzá a doktoranduszok munkájához. Egy-egy érte-
    kezésben a szerző rendszerint sokaknak köszöni meg a tőlük kapott érdemi segítséget, de indokolat-
    lan lenne közülük sokakat témavezetővé előléptetni. Eddig sem volt ilyen gyakorlat, elterjedése nem
    a minőséget javítaná, hanem csak a jelentős teljesítmény nélküli egyéni statisztikákat. A konzulensi
    tevékenységet a MAB nem tekinti témavezetésnek.
    Az EU(A) programokban is szorgalmazott „joint degree” rendszerint kettős témavezetést igényel.
6.4.1.2. A doktorandusz és a doktori fokozat kettős témavezetés esetén
    A doktorandusz, miként általában a hallgató, egy intézménybe iratkozik be, annak az egy (an-
    yaintézménynek) a hallgatója, ott kap leckekönyvet és/vagy kerül be az elektronikus tanulmányi
    rendszerbe, az országos statisztikákba. Az Ftv. 40. §-a szerint a hallgató másik intézményben
    vendéghallgatói jogviszonyban lehet – akár több féléven át (ez a közös képzés általános gyakorlata).
    Ez a vendéghallgatói jogviszony a doktori képzésben is megfelelő lehetőség, ha erről az érintett
    intézmények a kettős témavezetés érdekében írásban megállapodnak. Erre akkor kerülhet sor, ha a két
    témavezető (és a kutatási feltételek) két különböző intézményben van. Az állami támogatást az an-
    yaintézmény kapja, de megosztásáról, ill. felhasználási módjáról ugyancsak megállapod(hat)nak. A
    doktori fokozatot az anyaintézmény adja ki.
    Ezt az elvet követve a doktoranduszt egy doktori iskolába kell felvenni, végig ott van nyilvántartva, s
    ebben az iskolában van nyilvántartva a felelős témavezetője (akkor is, ha más intézményben van
    munkaviszonya).
    Ha két akkreditált doktori iskola intézménye (a rektorok vagy az EDT elnökök) a doktorandusz
    személyére szóló megállapodást30 kötnek közös doktori képzésről és fokozatszerzésről (joint degree),

30
  Egyes doktoranduszok közös képzéséről szóló megállapodást a MAB a doktori iskolával bíró intézmények
hatáskörébe tartozónak tartja.

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                  - 28 -
    és annak keretében kettős témavezetés mellett készül fel a(z egy anyaintézménybe felvett és beiratko-
    zott) doktorandusz és szerzi meg a közösen szervezett, de egy eljárásban fokozatát, akkor a két
    intézmény által kiadott (aláírt) egy PhD doktori oklevelet kap. Hazai viszonylatban a MAB csak egy
    ilyen közös oklevél kiadását látja indokoltnak, míg hazai-külföldi kapcsolatban a közös vagy két
    (azonos tartalmú) diploma kiadása is járható út.
6.4.1.3. A kettős témavezetők jogállásához
   A kettős témavezetést már a téma kiírásakor (így a www.doktori.hu honlapon is) egyértelművé kell
   tenni: a téma mindkét témavezető neve mellett megjelenik, utalással a másik témavezetőre. Közölni
   kell a meghirdetésben, hogy a doktorandusz a felelős témavezetőhöz, és főleg (ha két külön DI-ben
   vannak) melyik DI-hez nyújtsa be jelentkezési lapát. Ezt előzetesen a DI vagy az érintett DI-k
   döntsék el.
   A két témavezető lehet ugyanabban a doktori iskolában, vagy egyazon intézmény két doktori
   iskolájában vagy két intézmény két doktori iskolájában, utóbbiba beleértve nem csak magyar felsőok-
   tatási intézményt.
   A doktorandusz felvételekor, ill. a beiratkozáskor a DI (vagy a DT) dönti el véglegesen, ki lesz a fe-
   lelős témavezető. A másik témavezető lehet másik doktori iskolában vagy más intézményben
   működő, de ugyanúgy a www.doktori.hu adatbázisban aktuális adatokat közlő oktató vagy kutató.
   A doktorandusz munkája rendszeres elismerésének rendjéről, pl. a leckekönyvben, a FOI elektronikus
   adatbázisában stb. a bejegyzési, aláírási, osztályozási stb. jogról az intézményi szabályzat rendelkez-
   zen.
6.4.1.4. További kédések
   Témavezető váltás (vagy megszűnés) különböző objektív (eltávozás, elhalálozás stb.) és szubjektív
   (az érdeklődés módosulása, a viszony megromlása stb.) okok miatt előfordul. Ezek mind a té-
   mavezető, mind a doktorandusz oldalán bekövetkezhetnek. A sokféle okot előre látni nem lehet. A
   problémák kezelése a DI joga és felelőssége.
   A nem végig vitt témavezetői tevékenység elismeréséhez néhány alapelv:
    o Az eredményes, tehát számszerűen is elismerhető témavezetés együttes feltétele a témavezető
      oldaláról legalább egy teljes éves, az intézményben előzetesen és folyamatosan dokumentált
      (lásd előbb) témavezetői tevékenység, a doktorandusz részéről a témavezető(k) közre-
      működésével létrejött értékelhető teljesítmény (dolgozat, közlemény, előadás, poszter stb.). (A
      DI keretében folytatott általános oktatási tevékenység nem része a témavezetésnek, ez oktatói,
      s nem témavezetői feladat.)
    o Egy megszerzett fokozathoz ilyen „szekvenciális” (tehát nem csak párhuzamos) történések
      alapján maximum három témavezető tevékenysége ismerhető el. Mindhárom elismerésének
      feltétele a folyamatos intézményi dokumentáció mellett, hogy nevük a jelölt értekezésében
      (címlapján) témavezetőként szerepeljen. Ez igazolja, hogy a jelölt is elismeri a feltüntetett té-
      mavezetők érdemi szerepét.
    o Ugyanez az elismerési lehetőség érvényes, ha a doktorandusz másik, pl. külföldi egyetemen
      szerzi meg fokozatát egy hazai témavezető korábbi érdemi, dokumentált (lásd előbb) közre-
      működése alapján. (A DI mindig tudja, mikor volt, és mikor nem volt érdemi a témavezető
      közreműködése.)
    o A hazai gyakorlatban meglehetősen sokféle levelező, egyéni felkészülő stb. változat esetén ál-
      talános alapelv, hogy annak akkreditációs beszámítása akkor lehetséges, ha a témavezető ön-
      maga legalább egyéves, érdemi, már a tevékenység kezdetén rögzített és végig dokumentált
      tevékenységet tud felmutatni. (Kettős témavezetés esetén témavezetőnként ez értelemszerűen
      minimum két év.)


6.5. Doktori tanács (intézményi): a doktori képzés szervezésére és a doktori fokozat oda-
   ítélésére a felsőoktatási intézmény szenátusa által létrehozott testület, amely doktori
   ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának
   jóváhagyása, felvétel a képzésre, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. A doktori
   tanács tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben döntései ellen csak


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                  - 29 -
    a doktori szabályzat megsértése, eljárási hiba esetén lehet fellebbezni. A fellebbezési
    ügyekben a rektor dönt.
     A szenátus – az intézmény szabályzatban meghatározott jogokkal és feladatokkal –
    tudományterületenként, -áganként, művészeti áganként is létrehozhat doktori tanácsot.
    Az intézményi doktori tanács a képzés szervezésével a doktori fokozat odaítélésével
    kapcsolatos eljárásokról intézményi doktori szabályzatot alkot, amelyet – a MAB elő-
    zetes szakértői véleménye alapján – a szenátus fogad el.

6.6. A doktori iskola tanácsa a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen
    ülésező testület. Tagjait az intézményi doktori szabályzat szerint választják és mentik fel.

6.7. A doktori iskola – a doktori tanács állásfoglalása alapján – alakítja ki belső működési
    rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja a képzés és a fokozatszerzés magas szín-
    vonalát, és biztosítsa az iskola minden doktorandusz hallgatójának az értelemszerű
    hozzáférést az iskolában koncentrált teljes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi fel-
    tételéhez. A MAB a hallgatók számára biztosított feltételeket nyomatékosan figye-
    lemmel kíséri.

6.8. Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló
    testület. [Ftv 114.§ (5)]

6.9. A tudományterületek – a Ftv. 147. § 44. pontja szerint – „a bölcsészettudományok, a
    hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a
    társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek
    tudományágakra tagozódnak.”

6.10. A tudományágakat a felsőoktatás gyakorlatában – a képzési ágakkal összevetve – a jelen
    dokumentum 5. sz. melléklete tartalmazza. [Az egyes tudományterületekhez tartozó
    tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.)
    Korm. rendeletet a 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet hatályon kívül helyezte.]

6.11. A kutatási terület a tudományágon belüli, illetve a több tudományágat érintő, a doktori
    iskola működési kereteit tükröző, a program gerincét alkotó fő tevékenységi terület
    azonosítására szolgál. [Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés.]

6.12. A doktori iskolán belül témacsoportokat, témákat, doktori programokat vagy egyéb
    szervezeti és működési formákat az intézmény saját autonómiájának keretein belül
    jogosult meghatározni.
D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                             - 30 -
7. melléklet

                Tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszere
                    doktori iskolák létesítéséhez31

        Képzési ágak -
                               Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti     Tudomány-                   Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben         területek                    szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.       Ftv.                   OKM - MAB
                                 MAB
           rend.
                                        biofizikus
                                        biológus
                                        biomérnöki
                                        hidrobiológus
                                        info-bionika
                             biológiai       mezőgazdasági biotechnológus
         élő természettudomány                     molekuláris biológia
                             tudományok
                                        orvosi biotechnológia
                                        ökotoxikológus
                                        immunológia
                                        humánbiológia-antropológia
                                        biotechnológia
                                        anyagtudomány
                                        biofizikus
                             fizikai        csillagász
                             tudományok      fizikus
                                        geofizikus
         élettelen természettu-                     meteorológus
 trmészet-    domány           természet-             anyagtudomány
 tudomány                  tudományok             gyógyszerész
                             kémiai        orvosi biotechnológia
                             tudományok      vegyész
                                        vegyészmérnök
                                        földtudomány
                                        földtudományi mérnöki
                                        geofizikus
         föld- és földrajztu-                      geográfus
                             földtudományok
         dományok                            geológus
                                        hidrogeológus mérnöki
                                        meteorológus
                                        térképész
                                        hidrobiológus
         környezettudomány,            környezet-
                                        környezetmérnöki
         természetismeret             tudományok
                                        környezettudomány
                                        alkalmazott matematikus
                             matematika- és
                                        biztosítási és pénzügyi matematika
         matematika tudomány           számítás-
                                        gazdaság-matematikai elemző
                             tudományok
                                        matematikus
                                        mezőgazdasági és élelmiszeripari
                             agrárműszaki
                                        gépészmérnöki
                             tudományok
                                        tájépítész mérnöki
                                        digitális bölcsészet
 informa-                   műszaki   informatikai tu-   gazdaságinformatikus
         informatikai        tudományok
 tika                           dományok       info-bionika
                                        mérnök informatikus

31
   A MAB 2010/6/III. sz. határozata (2010. június 4.)

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    - 31 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti   Tudomány-                    Mesterképzési
                             művészeti ágak
 területek    képzésekben       területek                     szakok
                            a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                       orvosi biotechnológia
                                       programtervező informatikus
                                       anyagmérnöki
                                       anyagtudomány
       anyag-, fa-és könnyűi-          anyagtudományok    faipari mérnöki
       pari mérnök                és technológiák    kohómérnöki
                                       könnyűipari mérnöki
                      műszaki              biomérnöki
                     tudományok              gyógyszervegyész-mérnöki
                            bio-, környezet- és  környezetmérnöki
       bio-, környezet- és
                            vegyészmérnöki    műanyag- és száltechnológiai
        vegyészmérnöki
                            tudományok      mérnöki
                                       ökotoxikológus
                                       vegyészmérnöki
                                       bánya és geotechnika mérnöki
                                       előkészítés-technikai mérnöki
                                       földmérő- és térinformatikai
                                       mérnöki
                                       földtudományi mérnöki
       építőmérnöki és műszaki          építőmérnöki tu-
                                       hidrogeológus mérnöki
       földtudományi               dományok
                                       infrastruktúra-építőmérnöki
                                       létesítménymérnöki
                                       olaj- és gázmérnöki
                                       szerkezet-építőmérnöki
                                       településmérnöki
                                       építész (osztatlan)
 műszaki                                   ingatlanfejlesztő építészmérnöki
                            építészmérnöki tu-
       építészmérnök                          tervező építészmérnöki
                            dományok
                                       szerkezettervező építészmérnöki
                                       urbanista építészmérnöki
                                       fa- és bútoripari terméktervező
                                       mérnöki
                                       forma- és vizuális környezet-
                                       tervező mérnöki
                                       gépészeti modellezés
       gépész-, közlekedés-,                      gépészmérnöki
       mechatronikai mérnöki           gépészeti       ipari terméktervező mérnöki
       ipari termék- és             tudományok      létesítménymérnöki
       formatervező mérnöki                      mechatronikai mérnöki
                                       mezőgazdasági és élelmiszeripari
                                       gépészmérnöki
                                       műszaki menedzser
                                       épületgépészeti és eljárástechnikai
                                       gépészmérnök
                                       járműmérnöki
                            közlekedés-
                                       közlekedésmérnöki
                            tudományok
                                       logisztikai mérnöki
                                       energetikai mérnöki
       villamos- és energetikai         villamosmérnöki    info-bionika
       mérnöki                  tudományok      villamosmérnöki
                                       egészségügyi mérnöki
 nemzet-  védelmi; katonai                         biztonságtechnikai mérnöki
                            katonai műszaki
 védelmi és had- és biztonság-                        katasztrófavédelmi mérnöki
                            tudományok
 katonai  technikai mérnöki                         katonai logisztikai

D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    - 32 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti   Tudomány-                    Mesterképzési
                             művészeti ágak
 területek    képzésekben       területek                     szakok
                            a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                       védelmi vezetéstechnikai rendsz-
                                       ertervező
                                       egészségpolitika, tervezés és
                                        finanszírozás
                                       egészségpszichológia
                                       egészségügyi mérnöki
                                       egészségügyi szociális munka
                                       humánkineziológia
                                       népegészségügyi
                                       orvosi biotechnológia
       egészségtudományi,            egészség-       radiográfia
       testkultúra                tudományok      rekreáció
                                       ápolás
                                       komplex rehabilitáció
 orvos- és                                  klinikai laboratóriumi kutató
 egészség-                                  általános orvos
 tudomány                                   fogorvos
                    orvostu-
                    dományok               gyógyszerész
                                       táplálkozástudományi
                                       egészségügyi menedzser
                            elméleti orvos-    általános orvos
                            tudományok      fogorvos
                                       általános orvos
       orvos; fogorvos
                            klinikai orvos-    fogorvos
                            tudományok      info-bionika
                                       orvosi biotechnológia
                            gyógyszerészeti    gyógyszerész
       gyógyszerész
                            tudományok      orvosi biotechnológia
                                       humánkineziológia
 sport-
                                       rekreáció
 tudomány   sport; testkultúra            sporttudományok
                                       sportmenedzser
                                       szakedző
                                       birtokrendező mérnöki
                            agrárműszaki     mezőgazdasági és élelmiszeripari
       agrárműszaki
                            tudományok      gépészmérnöki
                                       tájépítész mérnöki
       erdőmérnöki                           környezetgazdálkodási agrár-
                            erdészeti és     mérnöki
       környezetgazdálkodási
 agrár                         vadgazdálkodási    természetvédelmi mérnöki
       és természetvédelmi
                            tudományok      vadgazda mérnöki
       mérnöki
                                       erdőmérnöki
                                       élelmiszerbiztonsági és
       élelmiszer- és kertész-  agrártu-    élelmiszer-      -minőségi mérnöki
       mérnöki          dományok    tudományok      élelmiszermérnöki
                                       táplálkozástudományi
                                       agrármérnöki
                                       díszkertészeti mérnöki
                            növénytermesztési   kertészmérnöki
                            és kertészeti     mezőgazdasági biotechnológus
       mezőgazdasági               tudományok      növényorvosi
                                       növénytermesztő mérnöki
                                       ökotoxikológus
                            állattenyésztési   agrármérnöki
                            tudományok      állattenyésztő mérnöki


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                   - 33 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti    Tudomány-                     Mesterképzési
                             művészeti ágak
 területek    képzésekben        területek                      szakok
                            a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                     OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                       mezőgazdasági biotechnológus
                                       ökotoxikológus
                                       takarmányozási és takarmány-
                                       biztonsági mérnöki
                            állatorvosi
       Állatorvos                           állatorvosi
                            tudományok
       gazdasági, vidék-                        vidékfejlesztési agrármérnöki
                            regionális
       fejlesztési és informati-                    regionális és környezeti
                            tudományok
       kus agrármérnöki                        gazdaságtan
                                       geográfus
                            regionális
                                       regionális és környezeti
                             tudományok
                                       gazdaságtan
                                       kisebbségpolitika
                                       nemzetközi tanulmányok
       politikatudomány             politikatudományok  összehasonlító helyi fejlesztési
 társa-                                    tanulmányok
 dalom-                                    politikatudomány
 tudomány                                   informatikus könyvtáros
                                       kulturális antropológia
                                       survey statisztika
       szociális képzések;            szociológiai
                                       szociális munka
       társadalomismeret             tudományok
                     társadalom-             szociálpolitika
                     tudományok             szociológia
                                       társadalmi nemek tanulmánya
                                       jogász
                                       európai és nemzetközi igazgatási
 jogi-és   igazgatási;                állam- és jog-    közigazgatási
 igazgatási  jogász                  tudományok      rendészeti vezető
                                       munkaügyi és társadalom-
                                       biztosítási igazgatási
                                       egészségpolitika, tervezés és
 gazdaság-                                   finanszírozás
                            közgazdaság-
 tudomán-   közgazdasági                          gazdaság-matematikai elemző
                            tudományok
 yok                                     közgazdálkodás és közpolitika
                                       közgazdasági elemző
                                       biztosítási és pénzügyi matematika
                                       logisztikai menedzsment
                                       marketing
                                       master of business administration
                                       (MBA)
                                       műszaki menedzser
                                       nemzetközi gazdaság és
                                       gazdálkodás
                            gazdálkodás- és
       üzleti (gazdálkodási),                     pénzügy
                            szervezés-
       menedzser szakok                        regionális és környezeti gazdaság-
                            tudományok
                                       tan
                                       sportmenedzser
                                       számvitel
                                       turizmus menedzsment
                                       vállalkozásfejlesztés
                                       vezetés és szervezés
                                       egészségügyi menedzser
                                       design- és művészetmenedzsment
 nemzet-   védelmi; katonai             hadtudományok     biztonság- és védelempolitikai


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    - 34 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti   Tudomány-                    Mesterképzési
                             művészeti ágak
 területek    képzésekben       területek                     szakok
                            a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
 védelmi és had- és biztonság-                        büntetés-végrehajtási vezető
 katonai  technikai mérnöki                         határrendészeti és -védelmi vezetői
                                       katonai vezetői
                                       nemzetbiztonsági
                                       védelmi igazgatási
                            média- és kommu-
                                       kommunikáció- és média-
                            nikációs tudomán-
                                       tudomány
                            yok
                                       amerikanisztika
                                       anglisztika
                                       arabisztika
                                       bolgár nyelv és irodalom
                                       cseh nyelv és irodalom
                                       finnugrisztika
                                       francia nyelv, irodalom és kultúra
                                       horvát nyelv és irodalom
                                       irodalom- és kultúratudomány
                                       japanológia
                                       klasszika-filológia
                                       lengyel nyelv és irodalom
                                       magyar nyelv és irodalom
                                       néderlandisztika
                                       német nyelv, irodalom és kultúra
                                       német nemzetiségi nyelv és iro-
                                       dalom
 bölc-    magyar; modern; ókori
                     bölcsészet- irodalom- és       olasz nyelv, irodalom és kultúra
 sészet-   és keleti filológia;
                     tudományok kultúratudományok     orosz nyelv és irodalom
 tudomány   drámakultúra
                                       portugál nyelv, irodalom és kultúra
                                       román nyelv, irodalom és kultúra
                                       sinológia
                                       skandinavisztika
                                       spanyol nyelv, irodalom és kultúra
                                       szerb nyelv és irodalom
                                       színháztudomány
                                       szlavisztika
                                       szlovák nyelv és irodalom
                                       szlovén nyelv és irodalom
                                       hungarológia
                                       romológia
                                       reneszánsz tanulmányok
                                       ruszisztikai
                                       összehasonlító irodalom- és
                                       művelődéstudomány
                                       ukrán nyelv és irodalom
                                       alkalmazott nyelvészet
                                       altajisztika
                                       amerikanisztika
                                       anglisztika
                                       arabisztika
       magyar; modern; ókori
                            nyelvtudományok    asszíriológia
       és keleti filológia
                                       bolgár nyelv és irodalom
                                       cseh nyelv és irodalom
                                       digitális bölcsészet
                                       egyiptológia
                                       elméleti nyelvészet


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    - 35 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti   Tudomány-                    Mesterképzési
                             művészeti ágak
 területek    képzésekben       területek                     szakok
                            a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                       finnugrisztika
                                       fordító és tolmács
                                       francia nyelv, irodalom és kultúra
                                       hebraisztika
                                       horvát nyelv és irodalom
                                       indológia
                                       iranisztika
                                       iszlám tanulmányok
                                       japanológia
                                       klasszika-filológia
                                       lengyel nyelv és irodalom
                                       magyar nyelv és irodalom
                                       mongolisztika
                                       néderlandisztika
                                       német nyelv, irodalom és kultúra
                                       német nemzetiségi nyelv és
                                        irodalom
                                       olasz nyelv, irodalom és kultúra
                                       orosz nyelv és irodalom
                                       portugál nyelv, irodalom és kultúra
                                       román nyelv, irodalom és kultúra
                                       romológia
                                       sinológia
                                       skandinavisztika
                                       spanyol nyelv, irodalom és kultúra
                                       szerb nyelv és irodalom
                                       szlavisztika
                                       szlovák nyelv és irodalom
                                       szlovén nyelv és irodalom
                                       tibetológia
                                       turkológia
                                       hungarológia
                                       terminológia
                                       nyelvtudomány
                                       szemiotika
                                       ukrán nyelv és irodalom
                                       egészségpszichológia
                                       emberi erőforrás tanácsadó
                                       interkulturális pszichológia és
                            pszichológiai
       pszichológia                           pedagógia
                            tudományok
                                       kognitív tanulmányok
                                       pszichológia
                                       kulturális mediáció
                                       emberi erőforrás tanácsadó
                                       gyógypedagógia
                                       interkulturális pszichológia és
       pedagógia                 neveléstudományok
                                       pedagógia tanár
                                       andragógia
                                       neveléstudományi
                                       esztétika
                                       etika
                            filozófiai      filozófia
       szabad bölcsészet
                            tudományok      kognitív tanulmányok
                                       logika és tudományelmélet
                                       a természettudomány története és


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    - 36 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti   Tudomány-                    Mesterképzési
                             művészeti ágak
 területek    képzésekben       területek                     szakok
                            a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                     OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                        filozófiája
                                        kulturális örökség tanulmányok
                                        vizuális kultúratudományok
                                        filmtudomány
                                        irodalom- és kultúratudomány
                                        művészettörténet
                            művészet- és
                                        színháztudomány
                            művelődéstörténeti
                                        történeti muzeológia
                            tudományok
                                        muzikológus
                                        történelem
                                        vallástörténet
                                        Vallástudomány
                                        buddhizmus
                                        néprajz
                            vallástudományok
                                        filozófia
                                        hebraisztika
                                        iszlám tanulmányok
                                        altajisztika
                                        arabisztika
                                        asszíriológia
                                        egyiptológia
                                        hebraisztika
                                        indológia
                                        iranisztika
                                        iszlám tanulmányok
                                        japanológia
                                        klasszika-filológia
                                        levéltár
                                        medievisztika
                                        mongolisztika
                                        művészettörténet
                                        régészet
                            történelem-
                                        sinológia
                            tudományok
       történelem                            a természettudomány története és
                                        filozófiája
                                        tibetológia
                                        történelem
                                        turkológia
                                        vallástörténet
                                        buddhizmus
                                        hungarológia
                                        reneszánsz tanulmányok
                                        romológia
                                        ruszisztikai
                                        kulturális örökség tanulmányok
                                        történeti muzeológia
                                        Latin-Amerika tanulmányok
                            néprajz- és kul-    kulturális antropológia
                            turális antropológia  néprajz
                            művészetek:      építész
       építőművészet, építészet          építő-, ipar-,    építőművész
                            képző-, színház-,   építőművészet
 művészet                művészetek
                             film- és video-,   látványtervező művész
       iparművészet               zene-, tánc- és    kerámia tervezés
                            mozdulatművészet,   fotográfia


D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    - 37 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti   Tudomány-                    Mesterképzési
                             művészeti ágak
 területek    képzésekben       területek                     szakok
                            a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                     OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                            multimédia (DLA)    tervezőgrafika
                                        divat- és textiltervezés
                            művészet-       designelmélet
                            tudomány (PhD)     design- és művészetmenedzsment
                                        formatervező művész
                                        fémművesség
                                        festőművész
                                        intermédia-művész
       képzőművészet                          grafikusművész
                                        restaurátorművész
                                        szobrászművész
                                        színházi dramaturg
                                        színházrendező
       színházművészet                         színháztudomány
                                        színművész
                                        filmdramaturg
                                        filmtudomány
       film-és videoművészet                      film- és televízió producer
                                        televíziós műsorkészítő művész
                                        animáció
                                        egyházzene-művész
                                        karmester
                                        klasszikus énekművész
                                        klasszikus hangszerművész
                                        kóruskarnagy
       zeneművészet
                                        Kodály-zenepedagógia
                                        muzikológus
                                        régi-zene hangszerművész
                                        zeneszerző
                                        zeneteoretikus
                                        klasszikus balettművész
                                        koreográfus
       táncművészet
                                        kortárstánc művész
                                        néptáncművész
       multimédia                            média design
                                        buddhista tanító
                                        buddhizmus
                                        katolikus kánonjogász
                                        katolikus teológus
                                        pasztorális tanácsadás és
       hitéleti képzések     hittudomány  hittudományok     szervezetfejlesztés
                                        rabbi
                                        teológia
                                        zsidó kultúratörténet
                                        (keresztény) egyház- és
                                        művelődéstörténet
 pedagógus
                                       tanár
 -képzés
 művészet-
 közvetítés
D:\Docstoc\Working\pdf\8d3a2ef3-c325-49f7-8387-6d2037233734.doc
                                                    - 38 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:3/29/2012
language:
pages:38