CONSILIUL JUDETEAN DOLJ by B8RgL7F

VIEWS: 153 PAGES: 24

									           CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

                HOTARARI

                  2004


          Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
1.  12.02.2004 al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 3
        A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
          Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale
2.  12.02.2004 fondurilor din afara bugetului local (fond de rulment, fond
        pentru blocuri de locuinte – O.G. 94/1994) pe anul 2004,
        conform anexelor 1, 1 A si 2 ce fac parte integranta din
        prezenta hotarare.
          Se aproba modificarea bugetului de venituri si
        cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului National Craiova,
3.  12.02.2004 conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta
        hotarare.
          Se aproba modificarea statului de functii al Teatrului
        National Craiova, prin transformarea postului de la pozitia
        10 din „pictor scenograf grad V” salariu 5.310.000 lei in
        „actor grad V” cu acelasi salariu.
          Se modifica Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.
4.  12.02.2004 44/2003 privind cuantumul taxelor locale, conform anexei
        nr. 1. ce face parte integranta din prezenta hotarare.
          Se aproba transferul fara plata al unui numar de doua
5.  12.02.2004 imprimante A 3 Canon S 6300, in valoare de
        36.585.607,30 lei catre Inspectoratul de Politie al judetului
        Dolj si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului
        Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1.
          Se aproba preluarea fara plata de la Ministerul
        Educatiei si Cercetarii a unui numar de 3 autoturisme
        pentru transportul elevilor si majorarea patrimoniului
6.  12.02.2004 Consiliului Judetean Dolj cu suma de 1.959.320.036,50 lei,
        reprezentand contravaloarea mijloacelor de transport,
        conform anexei nr. 1.
          Se aproba transmiterea fara plata a mijloacelor de
        transport scolar, consiliilor locale, conform anexei nr. 2, cu
        diminuarea corespunzatoare a patrimoniului Consiliului
        Judetean Dolj.
          Se modifica componenta Consiliului de Administratie la
7.  12.02.2004 R.A. Aeroportul Craiova, prin inlocuirea domnului
        Timburescu Mihai cu domnul Dragomirescu Virgil ca
        reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si
        Familiei.
          Prevederile Hotararii nr. 63/2000 se modifica in mod
        corespunzator.
          Se aproba modificarea si completarea Comisiei
          Tehnice de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism,
          conform anexei nr. 1.
          Comisia astfel constituita va analiza documentatii de
8.  12.02.2004  amenajarea teritoriului si urbanism ce intra in competenta
          de avizare a Consiliului Judetean Dolj. Convocarea
          comisiei se va face prin grija secretariatului comisiei
          tehnice, lucrarile desfasurandu-se la sediul Consiliului
          Judetean.
           La adoptarea prezentei hotarari, Hotararea nr.
          55/13.07.2000 isi inceteaza aplicabilitatea.
            (1) Se constituie Comisia de inventariere in vederea
              preluarii arhivei de la S.C. PROIECT CRAIOVA
              S.A.
9.  12.02.2004    (2) Arhiva ce se preia cuprinde studii si documentatii
              pentru lucrari de investitii realizate din fonduri de
              stat si ale autoritatilor administratiei publice locale.
            (3) Comisia are urmatoarea componenta: ing.
              Damureanu Ringo, ing. Nitoi Ion si referent Cernitu
              Nicolae.
           Se completeaza Cap. III „Organe de conducere” din
10.  12.02.2004  Regulamentul de organizare si functionare al Clubului
          Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea
          Craiova” cu atributiile Consiliului de coordonare – art. 71,
          conform anexei la prezenta hotarare.
           Se aproba infiintarea in cadrul Directiei Tehnice
          Investitii Lucrari Publice Administrarea si Exploatarea
          Domeniului Public si Privat al judetului Dolj, Gospodarie
          Comunala a unui Compartiment de Administrare si
          Exploatarea Domeniului Public si Privat al judetului Dolj,
          format din 3 posturi, prin redistribuirea numarului de
11.  12.02.2004  posturi din cadrul unor directii din structura organizatorica
          a aparatului propriu.
           Se aproba modificarea organigramei aparatului propriu
          al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la
          prezenta hotarare.
           Se aproba completarea cap. VII din Regulamentul de
          organizare si functionare al aparatului propriu al CJD,
          conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
           Se aproba cererea pentru proiectul „Complex de
12.  12.02.2004  servicii de sprijin pentru tinerii care au parasit centrul de
          plasament si nu se pot integra in familie si societate” in
          vederea obtinerii de imprumuturi nerambursabile din
          fonduri PHARE.
           Se aproba Strategia Judeteana in domeniul protectiei
13.  12.02.2004  copilului aflat in dificultate pentru perioada 2004 – 2007,
          potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta
          hotarare.
           Se aproba Regulamentul Cadru de Organizare si
          Functionare a Directiei Judetene pentru Protectia
          Drepturilor Copilului Dolj, Regulamentul Cadru de
          Organizare si Functionare a Comisiei pentru Protectia
14.  12.02.2004  Copilului Dolj, Regulamentul Cadru de Organizare si
          Functionare a Centrelor de Plasament pentru Copii cu
          Dizabilitati/Handicap, Regulamentul Cadru de Organizare
          si Functionare a Centrelor de Zi pentru Copii cu
          Dizabilitati/Handicap si Regulamentul Cadru de
          Organizare si Functionare a Caselor de Tip
          Familial/Apartamente.
            Se aproba modificarea numarului de personal,
          organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene
15.  12.02.2004  pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, in ceea ce
          priveste posturile scolarizate din donatii, sponsorizari,
          fonduri ANPCA si fonduri PHARE, incepand cu data de
          01.03.2004, potrivit anexelor 1 a, 1 b si 1 c ce fac parte
          integranta din prezenta hotarare.
            Se stabilesc obiectivele de interes public la care se
          recomanda organizarea pazei cu gardieni publici, conform
16.  12.02.2004  anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
            Hotararea nr. 3/1994 a Consiliului Judetean Dolj se
          completeaza in mod corespunzator.
            Incepand cu data de 12.02.2004 dl Rogneanu Florin se
          numeste in functia de conducere de director al Muzeului
17.  12.02.2004  de Arta Craiova, cu un salariu de baza de 13.201.425 lei,
          din care 7.653.000 lei corespunzator functiei de executie
          de muzeograf gradul 1 A si o indemnizatie de conducere
          de 3.826.500 lei si salariul de merit 1.721.925 lei.
            (1) Consiliul Judetean, in plenul sau va analiza si
              aproba contractele ce urmeaza sa fie incheiate de
              catre consiliu – reprezentat de presedinte – si terte
              persoane.
18.  12.02.2004    (2) Contractele prevazute la alin (1) sunt: de vanzare-
              cumparare de bunuri mobile si imobile, de asociere,
              de concesiune, de locatiune inclusiv comodat, de
              depozit, de imprumut, de arenda, de donatie cu sau
              fara sarcina, de mandat, acceptarea de succesiuni
              testamentare.
            Plenul consiliului judetean va supraveghea si analiza
            modul de executare a contractelor prevazute la art. 1.
            Se aproba modificarea arondarii unitatilor administrativ-
          teritoriale la depozitele zonale de transfer ale deseurilor
19.  12.02.2004  cuprinse in Planul judetean preliminar de gestionare a
          deseurilor, conform anexei.
            Prezenta hotarare va fi inaintata la Agentia Nationala
          de Protectia Mediului in vederea avizarii modificarilor
          produse la art. 1.
            Se aproba emiterea Certificatului de atestare a
20.  12.02.2004  dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata
          exclusiva de 18.522,76 mp si 1.292,17 mp. in indiviziune,
          pentru S.C. MERCUR S.A. Craiova, judetul Dolj, conform
          Anexei.
            Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj cu
          Consiliul Judetean Gorj si Consiliul Local Municipal
          Craiova in vederea realizarii in comun a lucrarii de
          investitii: „Sistem regional de alimentare cu apa a unor
21.  12.02.2004  localitati din judetele Dolj si Gorj”.
            Asocierea se va face tinand cont de elementele
          tehnico-economice cuprinse in studiul de fezabilitate
          realizate de Consiliul Judetean Gorj.
            Contractul de asociere va fi intocmit de reprezentantii
          celor trei asociati si va fi supus aprobarii Consiliului
          Judetean Dolj.
22.  12.02.2004    Se declara de interes judetean investitia „Sistem
          regional de alimentare cu apa a unor localitati din judetele:
          Gorj si Dolj”.
            Se aproba cooperarea Consiliului Judetean Dolj, in
          calitate de partener cu Consiliul Local Bucovat, cu
          Asociatia Nationala Antidrog si cu Asociatia de Ingrijiri
23.  03.03.2004  Comunitare „HELIOS” in vederea initierii si implementarii
          proiectului „Comunitate terapeutica”.
            Se aproba aportul Consiliului Judetean Dolj la proiect
          cu suma de 330.000.000 lei. Partenerii prevazuti la art. 1
          vor incheia un contract de parteneriat.
             Se aproba pretul de pornire a licitatiei pentru spatiile
24.  03.03.2004  comerciale, situate la parterul blocurilor 14 A si 27 C,
          Calea Bucuresti, conform anexei la prezenta hotarare.
             Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean
          Dolj in Consiliile de Administratie ale urmatoarelor unitati
          sanitare, astfel:
            1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta nr. 1 Craiova:
25.  03.03.2004      Serbanoiu Constantin si Sabetay Corneliu
            2. Centrul de Cardiologie Craiova: Serbanoiu Elena si
              Bondari Andrei
            3. Spitalul Boli Infectioase Leamna: Voiculescu Ion si
              Vieru Laurentiu
            4. Spitalul Dabuleni: Cioboiu Adrian
            5. Spitalul Poiana Mare: Buzatu Nicolae si Gelu Visan
            Se dau in folosinta gratuita pe termen de 49 ani,
          unitatii de asistenta medico-sociala Bechet cladirile aflate
          in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea
26.  03.03.2004  Consiliului Judetean Dolj, identificate potrivit anexei nr. 1.
             Se dau in folosinta gratuita pe termen de 49 ani,
          unitatii de asistenta medico-sociala Sadova cladirile si
          terenul aferent aflate in domeniul public al judetului Dolj si
          in administrarea Consiliului Judetean Dolj, identificate
          potrivit anexei nr. 2.
             Se aproba cererea pentru proiectul „Servicii de sprijin
27.  03.03.2004  pentru tinerii care parasesc centrele de plasament” in
          vederea obtinerii de imprumuturi nerambursabile din
          fonduri ale Ministerului Integrarii Europene.
             Se aproba inchirierea prin licitatie publica pe termen
          de 1 an, terenul in suprafata de 15 mp, amplasat in incinta
          Scolii Speciale „Sf. Vasile” si identificat potrivit anexei.
28.  03.03.2004      Pretul de pornire a licitatiei este de 1 Euro/mp/luna.
              Pe termenul inchiriat potrivit art. 1 se poate
          desfasura activitatea de comercializare a produselor
          alimentare, exclusiv bauturi alcoolice si tutun.
              Impozitul asupra terenului, precum si utilitatile
          aferente (apa, canal, electrice) vor fi suportate de chirias.
29.  03.03.2004      Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul
          2004 al Programului de pietruirea drumurilor comunale,
          conform anexei 1.
              Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli propriu al
30.  03.03.2004  judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A
          ce fac parte din prezenta hotarare.
              Se aproba asocierea intre Clubul Sportiv de Fotbal
          pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova” si S.C.
31.  03.03.2004  „Fotbal Club Universitatea Craiova” S.A. in scopul formarii
          si promovarii tinerelor talente fotbalistice din randul copiilor
          si tinerilor si participarea la competitiile sportive
          organizate de Federatia Romana de Fotbal.
              Asocierea se va realiza respectand prevederile
          legale in domeniu.
32.  03.03.2004      Se aproba infiintarea unui post de inginer la
          Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri
          Dolj S.A. valabil cu data de 15.03.2004.
             Incepand cu data de 01.04.2004 dl Diaconu Florin se
          revoca din functia de presedinte al Consiliului de
          administratie si director general al S.C. „L.D.P.” Dolj S.A.
             Se aproba documentatia tehnico-economica pentru
33.  25.03.2004  investitia „Imbunatatirea infrastructurii de legatura in
          Punctul de trecere a frontierei Rast-Lom” in valoare de
          3.935.985 Euro, reprezentand 165.311.370.000 lei, la o
          rata de schimb de 42.000 lei/Euro.
            Se aproba cofinantarea Consiliului Judetean Dolj in
          suma de 895.120 Euro, respectiv 37.595.040.000 lei la
34.  25.03.2004  cursul estimat de 1 Euro = 42.000 lei, la proiectul intitulat
          „Imbunatatirea infrastructurii de legatura in Punctul de
          trecere a frontierei Rast-Lom”, propus spre finantare in
          cadrul Programului Phare CBC 2004.
35.  25.03.2004     Se aproba contul de executie al bugetului de venituri
          si cheltuieli propriu al judetului Dolj, pe anul 2003, conform
          anexei nr. 1.
36.  25.03.2004     Se aproba modificarea bugetului de venituri si
          cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului National Craiova,
          conform anexelor nr. 1 si 2.
37.  25.03.2004     Se aproba executia contului fondului de rulment si a
          contului fondului de tezaur pe anul 2003, conform anexelor
          1 – 4.
38.  25.03.2004     Se aproba modificarea bugetului propriu al judetului
          Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A.
             Se dau in folosinta gratuita pe termen de 49 ani,
          unitatii de asistenta medico-sociala Melinesti, cladirile
39.  25.03.2004  aflate in domeniul public al judetului Dolj si in
          administrarea Consiliului Judetean Dolj, identificate potrivit
          anexei nr. 1.
              Predarea-primirea bunurilor prezentate la art. 1 se
          va face prin protocol incheiat in termen de 30 de zile de la
          data prezentei.
40.  25.03.2004      Se aproba modificarea organigramei si a statului de
          functii pentru Directia Judeteana de Asistenta Sociala Dolj,
          conform anexelor 1 si 2.
              Se aproba modificarea organigramei si a statului de
41.  25.03.2004  functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor
          Copilului Dolj, incepand cu data de 01.04.2004, conform
          anexelor 1 a, 1 b si 1 c.
              Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau
42.  25.03.2004  persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile
          art. 19 din OUG 26/1997 republicata, pentru copiii aflati in
          plasament / incredintare la asistenti maternali profesionisti,
          in suma de 18.243.636 lei /an pentru anul 2004.
              Se aproba reducerea numarului de posturi de la 70
          la 60 la Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Dolj.
43.  25.03.2004      Cele 10 posturi reduse sunt de casier la Punctele de
          Trecere a Frontierei Bechet si Calafat.
              Organigrama si statul de functii ale D.J.P.P. se
          modifica in mod corespunzator.
              Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea
44.  25.03.2004  inchirierii a doua spatii situate in incinta fostei Policlinici a
          Spitalului Melinesti.
              In spatiile astfel inchiriate se vor desfasura exclusiv
          activitati medicale.
              Se aproba modificarea componentei Comisiei
45.  25.03.2004  Judetene pentru Protectia Copilului Dolj, prin inlocuirea
          temporara a dlui insp.pr. Sandu Ionel cu dl. insp. Pr. Mirea
          Dorel.
              Hotararea nr. 21/2002 a CJD se modifica in mod
          corespunzator.
              Se aproba documentele privind incheierea
46.  25.03.2004  exercitiului financiar pe anul 2003 al R.A. Aeroportul
          Craiova (bilant, cont de profit si pierdere, nota explicativa
          si situatia activelor imobilizate), conform anexelor 1 – 4.
              Se aproba realizarea unei competitii intre
          localitatile judetului Dolj, privind gospodarirea si
          infrumusetarea acestora, a carei metodologie de
          desfasurare este prezentata in anexa nr. 2, iar premierea
47.  25.03.2004  primelor trei localitati se va face pana la 30.06.2004 astfel:
          500.000 mii lei pentru premiul I
          300.000 mii lei pentru premiul II
          200.000 mii lei pentru premiul III
          TOTAL: 1.000.000. mii lei
             Valoarea premiilor se va asigura din bugetul CJD,
          cap. 72.02 alte actiuni.
48.  25.03.2004     Se aproba tarifele de prestari servicii specifice
          activitatii Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj,
          conform anexei 1.
              Se aproba documentele privind incheierea
          exercitiului financiar pe anul 2003 la S.C. „Parc Turism”
          S.A. (bilant, cont de profit si pierdere, nota explicativa si
          situatia activelor imobilizate), conform anexelor 1, 2, 3 si 4.
              Se aproba raportul CA al S.C. „Parc Turism” S.A.,
          conform anexei nr. 5.
49.  25.03.2004      Se aproba raportul CC al S.C. „Parc Turism” S.A.,
          conform anexei nr. 6.
             (1) Se aproba contractarea de catre S.C. „Parc
                Turism” S.A. a unui credit bancar in valoare de 3
                miliarde lei, ce va fi utilizat drept capital de lucru.
             (2) Se aproba angajarea cladirii Restaurant Flora cu
                terenul aferent drept garantie imobiliara pentru
                obtinerea creditului.
              Se imputerniceste directorul general al S.C. „Parc
          Turism” S.A. pentru efectuarea formalitatilor de obtinere a
          creditului bancar.
50.  27.04.2004    Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
          al judetului Dolj pe anul 2004.
51.  27.04.2004    Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
          pe anul 2004 al Teatrului National Craiova.
52.  27.04.2004    Se aproba suplimentarea bugetului de venituri si
          cheltuieli al fondului de rulment evidentiat in afara
          bugetului local pe anul 2004.
            Se aproba repartizarea in avans a sumelor defalcate
53.  27.04.2004  din impozitul pe venit in valoare de 10.250.000 mii lei pe
          unitati administrativ-teritoriale, pentru acordarea drepturilor
          prevazute de Legea 416/2001 privind venitul minim
          garantat, pe trimestrul II al anului 2004.
            Se aproba diminuarea sumelor defalcate din TVA
          pentru finantarea cheltuielilor de personal al cadrelor din
          invatamantul preuniversitar de stat, a burselor si obiectelor
          de inventar, a sumelor defalcate din impozitul pe venit si a
          cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare,
54.  27.04.2004  din bugetele de venituri si cheltuieli ale consiliilor locale
          supuse reorganizarii.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA
          pentru finantarea cheltuielilor de personal al cadrelor din
          invatamantul preuniversitar de stat, a burselor si obiectelor
          de inventar, a sumelor defalcate din impozitul pe venit si a
          cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
          bugetelor noilor unitati administrativ-teritoriale infiintate
          dupa reorganizare.
            Se aproba repartizarea sumei de 17.825.000 mii lei pe
55.  27.04.2004  unitati administrativ-teritoriale pentru efectuarea
          cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii alegerilor
          locale pentru autoritatile administratiei publice locale.
            Se aproba completarea si modificarea Regulamentului
          de organizare si functionare al aparatului propriu de
56.  27.04.2004  specialitate al Consiliului Judetean Dolj aprobat prin
          Hotararea nr. 108/23.10.2003.
            Regulamentul de organizare si functionare urmeaza
          sa se reactualizeze cu completarile si modificarile
          prevazute la art. 1.
            Incepand cu data de 27.04.2004 dl. Georgescu Eugen
57.  27.04.2004  se numeste in functia de director general al S.C. Lucrari de
          Drumuri si Poduri Dolj SA si in functia de presedinte al
          consiliului de administratie al societatii.
            Se inlocuieste dl Procopie Gheorghe presedinte al
          Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu
58.  27.04.2004  Handicap pentru Adulti Dolj (ca urmare a expirarii
          contractului de munca cu Directia de Asistenta Sociala
          Dolj), cu doamna Tanasescu Veronica care va fi incadrata
          la D.A.S. Dolj.
            Hotararea nr. 33/2003 se modifica in sens
          corespunzator.
            Se aproba documentatia tehnico-economica in faza
59.  27.04.2004  Studiu de fezabilitate pentru investitia „Pod metalic
          carosabil cu o banda de circulatie peste raul Jiu intre
          localitatile Argetoaia-Balta-Filiasi.
            Se aproba documentatiile tehnice faza PT + CS + DDE,
60.  27.04.2004  aferente realizarii proiectului „Pietruire a drumurilor
          comunale” pentru lucrarile: DC 35 A Zvorsca – Lim. Jud.
          Olt; DC 77 Predesti – Predestii Mici; DC 103 Terpezita –
          Floran – Caciulatu si DC 91 Popanzalesti – Buzduc.
61.  27.04.2004    Se aproba repartizarea sumei de 23.800.000 mii lei pe
          unitati administrativ-teritoriale pentru lucrarile de reabilitare
          si modernizare drumuri judetene si comunale.
            Se solicita Consiliului Local Teslui darea in administrare
          catre Consiliul Judetean Dolj a DC 45 Teslui – Tartal km. 4
          + 500 – 6 + 000.
62.  27.04.2004    Preluarea in administrare a DC 45 Teslui – Tartal km. 4
          + 500 – 6 + 000.
          se face in scopul finalizarii lucrarilor de pietruire conform
          Contractului subsidiar nr. 33/553/2004.
            Administrarea va inceta odata cu finalizarea lucrarilor si
          predarea catre Consiliul Local Teslui a a DC 45 Teslui –
          Tartal km. 4 + 500 – 6 + 000.
            Se aproba tarifele de utilizare a zonei drumurilor
          judetene, ce vor fi percepute de la S.C. „Romtelecom” S.A.
          – Directia de Telecomunicatii Dolj in calitate de utilizator.
63.  27.04.2004    Tarifele astfel stabilite si conditiile concrete de utilizare
          a zonei drumurilor judetene, vor fi prevazute intr-un
          contract ce se va incheia intre Consiliul Judetean Dolj in
          calitate de administrator al drumurilor judetene si S.C.
          „Romtelecom” S.A. – Directia de Telecomunicatii Dolj, in
          calitate de utilizator.
64.  25.05.2004    Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
          propriu al judetului Dolj pe anul 2004.
65.  25.05.2004    Se aproba preturile medii ale produselor agricole pe
          anul 2004 pentru determinarea veniturilor obtinute din
          arendarea bunurilor agricole.
            Se prelungeste perioada de dare in folosinta gratuita a
66.  25.05.2004  unui spatiu in suprafata de 450 mp si a unui teren in
          suprafata de 1200 mp Asociatiei Nationale pentru Copii si
          Adulti cu Autism – filiala Dolj.
            Se aproba prelungirea prin act aditional pana la data
67.  25.05.2004  de 30.09.2004 si in aceleasi conditii a contractului de
          inchiriere dintre Consiliul Judetean Dolj si Damianov Ileana
          pentru imobilul situat in Craiova, str. Jietului nr. 17.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri
68.  25.05.2004  comunelor: Cotofenii din Fata, Circea, Ghindeni, Rojiste,
          Intorsura, Celaru si Directiei Judetene pentru Protectia
          Plantelor Dolj.
            Se aproba majorarea domeniului privat al judetului Dolj
69.  25.05.2004  cu echipamente achizitionate in cadrul proiectelor „Centrul
          Regional de Informare si Cooperare Transfrontaliera” si
          „Optimizarea calificarii profesionale a functionarilor publici
          in contextul exigentelor impuse de procesul de integrare
          europeana”.
70.  25.05.2004    Se aproba completarea si modificarea statului de
          functii pentru Directia Judeteana de Asistenta Sociala Dolj.
            Se aproba modificarea si completarea Strategiei
71.  25.05.2004  judetene in domeniul protectiei aflat in dificultate pentru
          perioada 2004 – 2007, aprobata prin Hotararea Consiliului
          Judetean Dolj nr. 13/2004.
            Se da in administrare Directiei Judetene pentru
72.  25.05.2004  Protectia Drepturilor Copilului Dolj o suprafata de teren de
          7200 mp ce face parte din domeniul public al judetului Dolj
          situat in Craiova, str. General Dragalina nr. 60.
            Se aproba realizarea de catre Directia Judeteana de
73.  25.05.2004  Asistenta Sociala Dolj a proiectului „Serviciu de sprijin
          pentru tinerii care parasesc centrele de plasament” cu o
          valoare de 50.000 $.
            Se aproba baremele de dotare cu echipament si
          cazarmament si duratele de utilizare, precum si
74.  25.05.2004  normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament,
          echipament pentru dotare initiala si inlocuire, transport,
          jucarii etc pentru copiii si tinerii ocrotiti in regim rezidential,
          mame protejate, copii incredintati in plasament, incepand
          cu 01.06.2004.
            Se aproba emiterea Certificatului de atestare a
75.  25.05.2004  dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata
          exclusiva de 2.193 mp situat in comuna Rojiste pentru
          S.C. „TRICONF” S.A.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul
76.  25.05.2004  pe venit, in valoare de 1.750.000 mii lei, pe unitati
          administrativ teritoriale, pentru acordarea drepturilor
          prevazute de Legea 416/2001 privind venitul minim
          garantat, pe trimestrul II 2004, conform anexei 1.
            Se aproba preluarea fara plata de la Ministerul
          Educatiei si Cercetarii a unui autoturism pentru transportul
77.  25.05.2004  elevilor si majorarea patrimoniului Consiliului Judetean
          Dolj cu suma de 694.822.544 lei reprezentand
          contravaloarea mijlocului de transport scolar.
            Se aproba transmiterea fara plata Consiliului Local
          Mischii a mijlocului de transport cu diminuarea
          corespunzatoare a patrimoniului Consiliului Judetean Dolj.
            Se dau in administrare unitatilor sanitare publice
78  25.05.2004  imobilele compuse din constructii si terenurile aferente,
          proprietate publica a judetului Dolj, prevazute in anexa.
79  25.05.2004    Se aproba nivelul indexat al impozitelor si taxelor care
          intra in competenta Consiliului Judetean Dolj, pentru anul
          2005, conform anexei nr. 1.
80  29.06.2004    Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor
          alesi pentru Consiliul Judetean Dolj.
81  29.06.2004    Se valideaza mandatele celor 37 de consilieri judeteni
          conform anexei la prezenta.
82  29.06.2004    Se declara, legal constituit Consiliul Judetean Dolj in
          componenta prevazuta in anexa.
83  29.06.2004    Se alege Presedinte al Consiliului Judetean Dolj
          domnul consilier Prioteasa Ion.
84  29.06.2004    Se aleg vicepresedinti ai Consiliului Judetean Dolj
          domnii consilieri: Dascalu Constantin si Odolbasa Victor.
            Se stabilesc domeniile de activitate si numarul
85  29.06.2004  comisiilor de specialitate conform anexei.
            Se stabileste numarul consilierilor in comisiile de
          specialitate conform anexei.
86  13.07.2004   Se aproba componenta nominala a comisiilor de
          specialitate ale Consiliului Judetean Dolj, conform anexei
          la prezenta hotarare.
            (1) Se preiau in domeniul privat al judetului Dolj in baza
              prevederilor H.G. nr. 727/2004 si Protocolului din
              12.07.2004 incheiat cu S.C. „Avioane Craiova” S.A.,
              elementele de patrimoniu, prevazute in anexa nr. 1.
87  13.07.2004    (2) In termen de 30 de zile se vor realiza actiunile
              prevazute de H.G. nr. 727/2004 si Protocolul din
              12.07.2004.
            (3) Valoarea elementelor de patrimoniu se va stabili
              potrivit evidentei financiar contabile a S.C. „Avioane
              Craiova” S.A. in baza hotararii Adunarii Generale a
              Actionarilor.
88  13.07.2004    Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
          propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1,
          2 si 3 la prezenta hotarare
89  13.07.2004    Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
         pe anul 2004 al Teatrului National Craiova, conform
         anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare
           Se aproba repartizarea pe unitati administrativ
90  13.07.2004  teritoriale a sumei de 500.000 mii lei pentru inlaturarea
         calamitatilor naturale, conform anexei nr. 1 la prezenta
         hotarare
           Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA
91  13.07.2004  pentru finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din
         invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrativ
         teritoriale pe trimestrul III al anului 2004, conform anexei la
         prezenta hotarare
          (1) Se aproba cererea privind trecerea imobilului in care
            functioneaza Teatrul National Craiova si a terenului
            aferent, din domeniul public al statului si din
92  13.07.2004    administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in
            domeniul public al judetului Dolj si in administrarea
            Consiliului Judetean Dolj.
          (2) Datele de identificare sunt prevazute in anexa nr. 1 la
            prezenta hotarare.
            Prezenta hotarare se inainteaza Guvernului Romaniei
          impreuna cu nota de fundamentare si proiectul Hotararii
          de Guvern.
           Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din
93  13.07.2004  impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie
         a persoanelor cu handicap pe unitati administrativ-
         teritoriale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare
           Se aproba modificarea si completarea componentei
94  13.07.2004  Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului si de
         Urbanism, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare
           Se aproba majorarea patrimoniului Consiliului Judetean
         Dolj cu suma de 15.068.820 lei, reprezentant
95  13.07.2004  contravaloarea a doua tractoare mijlocii de artilerie.
         Se aproba concesionarea pe termen de 5 ani cu redeventa
         zero pentru lucrarile Consiliului Judetean Dolj a celor doua
         tractoare de la art. 1 Societatii Comerciale pentru Lucrari
         de Drumuri si Poduri Dolj S.A.
96  13.07.2004    Se aproba transmiterea imobilelor (cladiri si teren)
         proprietate publica a judetului Dolj, situate in Craiova, str.
         Mihail Kogalniceanu nr. 9, avand datele de identificare
         prevazute in anexa la prezenta hotarare, din administrarea
         Consiliului Judetean Dolj in administrarea Bibliotecii
         Judetene „Alexandru si Aristia Aman” .
           (1) Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de
             25 de ani, a imobilului proprietate publica a judetului
             Dolj situat in orasul Bechet, str. A.I. Cuza, avand
97  13.07.2004      datele de indetificare prevazute in anexa la
             prezenta hotarare, Comandamentului de Jandarmi
             Dolj.
           (2) Imobilul prevazut la alin. 1 va fi folosit ca sediu
             pentru Postul de Jandarmerie Bechet.
           Se aproba vanzarea prin licitatie publica a spatiilor
98  13.07.2004  comerciale avand datele prevazute in anexa la prezenta
         hotarare.
           Pretul de pornire a licitatiei va fi aprobat de Consiliul
         Judetean Dolj.
           Se da in administrare Colegiului Medicilor un spatiu ce
         va fi folosit pentru activitatea acestui colegiu, avand datele
99  13.07.2004  de identificare prevazute in anexa la prezenta hotarare.
            Predarea-primirea se va face in termen de 5 zile de la
         comunicarea prezentei.
            Se aproba numirea doamnei Giuca Stanca in calitate
100 13.07.2004  de reprezentant al Inspectoratului de Politie Dolj in
         Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului Dolj.
            Comisia pentru Protectia Copilului Dolj va avea
         componenta prevazuta in anexa la prezenta hotarare
            Se aproba modificarea organigramei si statului de
101 13.07.2004  functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor
         Copilului Dolj, incepand cu data de 01.08.2004, potrivit
         anexelor 1 a si 1 b.
            Se aproba darea in administrare Directiei Judetene
         pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj a imobilelor
         prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
            Se aproba darea in administrare Directiei Judetene
102 13.07.2004  pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj a imobilelor
         prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
            Se aproba darea in administrare Directiei Judetene
         pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj a imobilelor
         prevazute in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
103 13.07.2004     Se aproba modificarea organigramei si a statului de
         functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj
         conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.
            Se aproba Regulamentul de Organizare si
104 13.07.2004  Functionare al aparatului propriu de specialitate al
         Consiliului Judetean Dolj, completat si modificat conform
         anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
105 05.08.2004     Se infiinteaza Societatea Comerciala PARC
         INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. , cu sediul in Ghercesti, str.
         Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, persoana juridica romana,
         cu actionar unic judetul Dolj prin CONSILIUL JUDETEAN
         DOLJ, denumita in continuare societate administrator.
            Obiectul principal de activitate al societatii
         administrator il constituie administrarea parcului industrial
         ce se va infiinta potrivit prevederilor legale.
            Se aproba actul constitutiv al S.C. “ PARC
         INDUSTRIAL CRAIOVA” S.A., conform anexei nr. 1 la
         prezenta hotarare.
            Capitalul social initial al S.C. „PARC INDUSTRIAL
         CRAIOVA ” S.A este de 10.000.000.000 lei.
            Capitalul social este divizat in 10.000 actiuni
        nominative a cate 1.000.000 lei fiecare actiune.
          Se dau in administrarea societatii administrator pe
        termen de 35 de ani bunurile preluate prin protocol de la
        S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., mijloace fixe conform
        anexei nr. 2 si teren in suprafata de 10,4 ha, conform
        anexei nr. 3 la prezenta hotarare.
          Se   mandateaza    presedintele   consiliului  de
        administratie sa indeplineasca procedurile prevazute de
        lege pentru inregistrarea S.C. “ PARC INDUSTRIAL
        CRAIOVA” S.A.
106 05.08.2004   Se aproba criteriile de selectie in vederea numirii
        directorului general al societatii comerciale Parc Industrial
        Craiova S.A.:
          - studii superioare de lunga durata absolvite cu
           diploma de licenta in domeniul tehnic sau economic
          - experienta in doemniul managamentului conducerii
           unor activitati minim 5 ani
          - flexibilitate, capacitate de analiza si sinteza
          - abilitati in utilizarea calculatorului
          - capacitate de lucru in echipa
          - cunoasterea unei limbi straine de circulatie
           internationala
107 05.08.2004   Se numesc membri in Consiliul de administratie al
        S.C. „PARC INDUSTRIAL CRAIOVA” S.A., pentru un
        mandat de 4 ani, urmatorii:
           1. Nicoli Marin            presedintele
        consiliului de administratie si director gen.
           2. Montescu Liviu       membru
           3. Raducanu Dumitru          membru
          Se aleg cenzorii si cenzorii supleanti ai S.C. „PARC
        INDUSTRIAL CRAIOVA” S.A. pentru un mandat de 3 ani,
        dupa cum urmeaza:
           1. Manda Claudiu        expert contabil
           2. Popa Grigorie Muresel
           3. Padureanu Costica
           4. Mehedintu Anton       supleant   –   expert
        contabil
           5. Ilie Raluca            supleant
           6. Stanescu Corneliu         supleant
          Se numeste directorul general al S.C. PARC
        INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. domnul Nicoli Marin.
          Se stabilesc salariul directorului general, remuneratiile
        membrilor consiliului de administratie si cenzorilor dupa
        cum urmeaza:
           - director general: 20.000.000 lei/luna si
              indemnizatie de conducere 20 % din salariul de
              baza plus spor de vechime
           - administratori:20 % din salariul de baza al
              directorului general lei/luna
           - cenzori: 15 % din salariul de baza al directorului
               general lei/luna
           Se aproba garantia ce se va constitui de administratori
         la valoarea a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare si
         garantia cenzorilor in limita a 1/3 din garantia pentru
         administratori.
           Se aproba organigrama, numarul de personal si statul
         de functii ale societatii conform anexelor nr. 1 si 2.
108 05.08.2004    Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului
         Dolj prin majorarea sumelor defalcate din TVA pe
         trimestrul IV al anului 2004 cu suma de 5.183.000 mii lei
         pentru acordarea de produse lactate si de panificatie
         elevilor din clasele I – IV din invatamantul de stat, precum
         si copiiilor prescolari din gradinitele de stat cu program
         normal de 4 ore, conform anexei 1.
109 05.08.2004     Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-
         teritoriale a sumei de 5.835.894 mii lei, din depasirea
         cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
         bugetelor locale in vederea decontarii lucrarilor privind
         alimentarea cu apa a satelor conform HG 687/1997,
         conform anexei 1.
110 05.08.2004     Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-
         teritoriale a sumei de 45.408.814 mii lei, pe semestrul II al
         anului 2004, pentru acordarea drepturilor prevazute de
         Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
         conform anexei 1.
            Bugetul propriu al judetului Dolj se va diminua cu
         aceasta suma atat la partea de venituri cat si la partea de
         cheltuieli.
111 05.08.2004     Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din
         impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie
         a persoanelor cu handicap, pe unitati administrativ-
         teritoriale, pe trimestrul III al anului 2004, conform anexei
         1.
112 05.08.2004     Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA
         pentru finantarea chletuielilor de personal ale cadrelor din
         invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrativ-
         teritoriale, conform anexei 1.
113 05.08.2004     Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiilor
         libere situate in incinta fostei Policlinici Melinesti in
         suprafata de 90,oo mp exclusiv pentru activitati medicale.
            Pretul de pornire a licitatiei este de 8.678,00
         lei/mp/luna, fara T.V.A.
            Chiria se va modifica lunar, in functie de rata inflatiei.
            Durata contractului de inchiriere este de 5 ani cu
         posibilitatea prelungirii acestuia.
114 05.08.2004     Se aproba modificarea componentei Comisiei
         Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale,
         conform anexei.
115 05.08.2004     Se aproba modificarea statului de functii pentru
         Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, aprobat
         pe anul 2004, prin hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.
         179/2003, conform anexei.
116 05.08.2004    Se aproba suplimentarea „Programului de Transport
         Rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean”,
         conform anexei 1.
117 05.08.2004    Se aproba plafoanele valorice pentru produsele
         lactate si de panificatie pentru anul de invatamant 2004 –
         2005, conform anexei 1.
118 05.08.2004    Se aproba modificarea componentei Comitetului
         Consultativ al Proiectului de Dezvoltare Rurala la nivelul
         judetului Dolj, conform anexei 1.
           Sarcinile si atributiile Comitetului Consultativ al
         Proiectului de Dezvoltare Rurala sunt cele stabilite prin
         hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 81/13.09.2001.
119 05.08.2004    Se solicita trecerea unor bunuri avand datele de
         identificare prevazute in anexa ce face parte din prezenta
         hotarare, din domeniul public al statului si din
         administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul
         public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului
         Judetean Dolj.
           Prezenta hotarare se inainteaza Guvernului Romaniei
         impreuna cu Nota de fundamentare si proiectul hotararii de
         Guvern.
120 05.08.2004    Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial
         situat in Craiova, Calea Bucuresti, blocul 21 D, parter,
         asociat Dragu Petre este de 993.748.000 lei.
121 05.08.2004    Se aproba infiintarea serviciului „Complex de servicii
         pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a
         copilului”, cu modificarea corespunzatoare a organigramei
         Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului
         Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.
           Se aproba Regulamentul de Organizare si
         Functionare a serviciului „Complex de servicii pentru tinerii
         care parasesc sistemul de protectie a copilului” prevazut in
         anexa 2 la prezenta hotarare.
122 05.08.2004    Se majoreaza indemnizatia lunara de sedinta pentru
         medicii specialisti si psihologul, membrii ai Comisiei de
         Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru
         Adulti de la 70 % la 100% din salariul mediu net pe
         economie din luna ianuarie si se acorda proportional cu
         numarul de sedinte la care participa acestia.
123 05.08.2004    Se aproba transferul fara plata al unui autoturism ARO
         de la Centrul Militar Zonal la Consiliul Local Bucovat si a
         unei masini de dactilografiat de la Consiliul Judetean Dolj
         la Consiliul Local Catane.
124 05.08.2004    Se da in administrarea Spitalului Clinic Municipal
         „Filantropia” Craiova – Clinica de Pediatrie Craiova
         imobilul situat in Craiova, str. Corneliu Coposu nr. 107,
         compus din constructie (S + P + 2) in suprafata
         desfasurata de 3.977 mp, suprafata utila de 3.319 mp si
         teren aferent in suprafata de 9.544 mp, conform anexei nr.
         1 la prezenta.
           Raman in administrarea Directiei Judetene pentru
         Protectia Drepturilor Copilului unele suprafete din imobilul
         prevazut la art. 1, conform anexelor nr. 2 si 3.
           Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in
         termen de 10 zile de la comunicare.
125 05.08.2004    Se completeaza denumirea Comisiei de specialitate nr.
         6 cu sintagma „integrare europeana”; denumirea acestei
         comisii devenind „Relatii cu societatea civila, relatii interne
         si externe, integrare europeana”
           Anexa la Hotararea nr. 86/13.07.2004 se modifica in
         sens corespunzator.
126 23.09.2004  Se dau in administrarea Directiei Judetene pentru
         Protectia Copilului Dolj cladirile aferente suprafetei de
         teren de 7.200 mp situate in Craiova, str. G. Dragalina nr.
         60 A cu valoare de inventar 442.672.000 lei in vederea
         demolarii si construirea “Complexului de servicii
         comunitare pentru copilul cu handicap sever”.
         Prezenta hotarare completeaza Hotararea nr. 72/2004.
127 23.09.2004  Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
         propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1,
         2, 3 si 3 A.
128 23.09.2004  Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru
         cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul
         preuniversitar de stat pe unitati administrative-teritoriale pe
         anul 2004, conform anexelor 1, 2 si 3.
129 23.09.2004  Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
         anul 2004 al Teatrului National Craiova, conform anexelor
         1 si 2.
130 23.09.2004  Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
         anul 2004 al Muzeului Olteniei, conform anexelor 1 si 2.
131 23.09.2004  Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
         cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul
         preuniversitar de stat pe unitati administrative-teritoriale pe
         trimestrul IV al anului 2004, conform anexei 1.
132 23.09.2004  Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe
         venit in valoare de 265.000 mii lei, pe unitati
         administrative-teritoriale pentru sustinerea sistemului de
         protectie a persoanelor cu handicap, pe trimestrul III al
         anului 2004, conform anexei 1.
133 23.09.2004  Se iau din administrarea Directiei Judetene pentru
         Protectia Drepturilor Copilului Dolj si se dau in
         administrarea Consiliului Local Segarcea bunurile
         immobile aflate in domeniul public al judetului Dolj, cu
         destinatia invatamant, prevazute in anexa la prezenta.
         Hotararea nr. 102/2004 isi inceteata aplicarea.
134 23.09.2004  Se inlocuieste dna Tanasescu Veronica presedinte al
         Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu
         Handicap pentru Adulti (ca urmare a transferarii acesteia
         la o alta institutie de profil) cu doamna Raduti Carmen
         Nicolate.
135 23.09.2004  Se numesc consiliile de administratie si comisiile de
         cenzori la unitatile subordonate Consiliului Judetean Dolj.
136 23.09.2004  Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale
         de Ordine Publica Dolj, conform anexei.
137 23.09.2004  Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in
         Comisiile Adunarii Regiunilor Europene, conform anexei.
138 23.09.2004  Se modifica art. 6 din Hotararea nr. 23/1998: “Consiliul
         Judetean Dolj, in plenul sau va exercita atributiile AGA la
         S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.”.
139 23.09.2004  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al
         Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman, prevazut in
         anexa nr. 1.
140 23.09.2004  Anexa la Hotararea nr. 78/2004, privind darea in
         administrare unitatilor de sanatate publica a unor imobile –
         constructii si teren – se inlocuieste cu anexa nr. 1.
         Se trec din domeniul public al judetului Dolj in domeniul
         public al municipiului Calafat si in administrarea Consiliului
         Local Calafat bunurile imobile prevazute in anexa nr. 2,
         apartinand sectiei exterioare Plenita a Spitalului Clinic
         Calafat.
         Se trec din domeniul public al judetului Dolj in domeniul
         public al municipiului Craiova si in administrarea
         Consiliului Local Municipal Craiova bunurile prevazute in
         anexa nr. 3, apartinand sectiei exterioare Melinesti a
         Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.
141 23.09.2004  Se da in administrarea Consiliului Local Negoi, blocul cu 8
         apartamente (partea de locuinte) din comuna Negoi, la
         stadiul fizic existent, respective structura etaj I si zidarie
         etaj I partial, aflat in domeniul privat al judetului Dolj.
142 23.09.2004  Se aproba prelungirea prin act additional pana la data de
         31.12.2004 si in aceleasi conditii a contractului de
         inchiriere dintre Consiliul Judetean Dolj si Damianov
         Ileana, pentru imobilul situat in Craiova, str. Jietului nr. 17
         in care isi desfasoara activitatea Centrul Militar Zonal.
143 23.09.2004  Se aproba modificarea organigramei si statului de functii
         ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului
         Dolj, incepand cu data de 01.10.2004, conform anexelor 1
         a si 1 b.
144 23.09.2004  Se aproba programul de transport rutier de personae prin
         servicii regulate in trafic judetean, in perioada 2005 –
         2007, cu detaliile prevazute in anexa nr. 1.
145 23.09.2004  Punctul 1, pozitia 18, rubrica “suprafata teren – mp” din
         Hotararea nr. 43/2003 se modifica inlocuindu-se suprafata
         de 3.381 mp cu suprafata de 1.634 mp.
146 23.09.2004  Se aproba trecerea unitatilor de asistenta medico-sociala
         din subordinea Consiliilor Locale: Amarastii de Jos,
         Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova in
         subordinea Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de
         01.10.2004.
147 28.10.2004  Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli
         propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor nr.
         1, 2 , 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta
         hotarare.
148 28.10.2004  Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
         anul 2004 al Teatrului National Craiova, conform anexelor
         1 si 2.
149 28.10.2004  Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli al
         R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2004.
         Lista de investitii a bugetului Consiliului Judetean Dolj se
         va modifica corespunzator modificarilor din bugetul de
         venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova.
150 28.10.2004  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul
         2004 al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj,
         conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta
         hotarare.
         Veniturile bugetului de venituri si cheltuieli propriu judetean
         se vor modifica corespunzator.
151 28.10.2004  Se aproba repartizarea sumei de 7.368.597 mii lei pentru
         unitatile de asistenta medico-sociala, ce vor fi finantate din
         bugetul Consiliului Judetean Dolj incepand cu data de
         01.10.2004, conform anexei nr. 1.
         Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj
         se va modifica in mod corespunzator.
152 28.10.2004  Se aproba repartizarea sumei de 79.682.000 mii lei pentru
         cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul
         preuniversitar de stat pe unitati administrative-teritoriale pe
         trimestrul IV al anului 2004, conform anexelor 1 si 2.
153 28.10.2004  Cladirea situata in Craiova, str. Tabaci nr. 1, aflata in
         domeniul public al judetului Dolj in care isi desfasoara
         activitatea Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova si
         alte unitati sanitare publice se da in administrarea
         acestora, dupa cum urmeaza:
           a) Centrului de Cardiologie Craiova: o suprafata de
             1681,11 mp situata la etajele III si IV aripa de Est,
             conform schitei anexa nr. 1;
           b) Centrului de Transfuzie Craiova: o suprafata de
             747,20 mp situata in Policlinica Spitalului Clinic de
             Urgenta Craiova, conform schitei anexa nr. 2;
           c) Directiei de Sanatate Publica Dolj, o suprafata de
             690,oo mp situata la parter, etajul I corpul de Est,
             conform schitei anexe nr. 3;
           d) Restul spatiilor din cladirea spital raman in
             administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
             Craiova, conform Hotararii nr. 140/2004 care se
             care se modifica in mod corespunzator.
           Predarea-primirea se face pe baza de protocol incheiat
           intre Consiliul Judetean Dolj si unitatile sanitare publice
           in termen de 10 zile de la comunicare.
154 28.10.2004 Se aproba modificarea statului de functii pentru: Consiliul
        Judetean Dolj (aparat propriu), Muzeul Olteniei, Teatrul
        National Craiova si Scoala Populara de Arte si Meserii
        Cornetti.
155 28.10.2004 Se aproba Regulamentele de organizare si functionare
        pentru: Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti si
        Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea
        Culturii Traditionale Dolj.
156 28.10.2004 Se aproba tariful minim de 0,9 Euro/mp/luna – echivalentul
        in lei la cursul de referinta al BNR din ultima zi a lunii in
        care se face plata pentru inchirierea spatiilor de productie
        si administrative aflate in administrarea S.C. Parc
        Industrial Craiova S.A.
        Se aproba tariful minim de 0,05 Euro/mp/luna –
        echivalentul in lei la cursul de referinta al BNR din ultima zi
        a lunii in care se face plata pentru inchirierea suprafetelor
        de teren aflate in administrarea S.C. Parc Industrial
        Craiova S.A.
157 28.10.2004 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al
        S.C. Parc Industrial Craiova S.A., conform anexelor: 1, 1 a
        – 1 f.
158 28.10.2004 Incepand cu data de 31.12.2004 dl. Dutescu Mihai se
        elibereaza din functia de director – muzeograf gradul I A al
        Muzeului Olteniei Craiova.
159 28.10.2004 Se aproba darea in administrare Directiei Judetene de
        Asistenta Sociala Dolj a parterului si etajului I din cladirea
        camin internat al fostului centru de plasament nr. 9, imobil
        proprietate publica a judetului Dolj, situat in Craiova, B-dul
        Nicolae Titulescu nr. 22.
        Spatial va fi utilizat exclusiv pentru protectia tinerilor care
        parasesc centrele de plasament.
160 28.10.2004 Se aproba Programul de Transport Rutier de personae
        prin servicii regulate in trafic interjudetean, in perioada
        2005 – 2007”, cu detaliile prevazute in anexa nr. 1.
161 28.10.2004 Se accepta donatia domnului Diaconeasa D. Andrei care
        consta in “Harta municipiului Craiova – editia 1947”.
        Preluarea donatiei se va efectua pe baza de process-
        verbal incheiat intre donator si arhitectul-sef al judetului, ca
        reprezentant al Consiliului Judetean Dolj si va fi
        inregistrata in gestiunea consiliului.
162 18.11.2004 Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli
        propriu al judetului Dolj, pe anul 2004 conform anexelor nr.
        1, 2, 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
163 18.11.2004 Se aproba modificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe
        anul 2004 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta si Scolii
        Populare de Arte si Meserii “Cornetti”, conform anexelor
        nr. 1, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
164 18.11.2004 Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe
        valoarea adaugata intre Centrul Judetean de Consultanta
        Agricola si centrele locale de consultanta agricola, conform
         anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
165 18.11.2004  Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
         valoarea adaugata pentru cheltuielile de personal ale
         cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati
         administrative-teritoriale pe trimestrul IV al anului 2004,
         conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta
         hotarare.
         Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe
         valoarea adaugata pentru cheltuielile de personal ale
         cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati
         administrative teritoriale pe trimestrul IV al anului 2004,
         conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta
         hotarare.
166 18.11.2004  Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor
         medico-sociale pe trimestrul IV al anului 2004, conform
         anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 ce fac parte integranta din
         prezenta hotarare.
167 18.11.2004  Se aproba repartizarea depasirii cotelor defalcate din
         impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in
         suma de 22.898.000 mii lei pe unitati administrative-
         teritoriale, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte
         integranta din prezenta hotarare.
168 18.11.2004  Sistemele de alimentare cu apa realizate in localitatile
         Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni, se vor preda consiliilor
         locale respective, pe baza de process-verbal de predare-
         primire, in termen de 60 de zile.
         Procesele-verbale de predare-primire se vor incheia intre
         reprezentanti ai M.T.C.T., ai Consiliului Judetean Dolj, in
         calitate de asistent ethnic si reprezentanti ai consiliilor
         locale Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni.
         Activitatea de exploatare a sistemelor de alimentare cu
         apa pentru comunele Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni,
         executate conform prevederilor H.G. 687/1997 se
         realizeaza in perioada de garantie de catre consiliile locale
         Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni, in calitate de
         administratori ai domeniului public al localitatilor respective
         din care fac parte si sistemele de alimentare cu apa
         respective.
         Se aproba “Regulamentul cadru de organizare si
         functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa,
         Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni, conform anexei.
169 18.11.2004  Se elibereaza, ca urmare a demisiei din functia de
         membru al Comisiei de expertiza medicala a persoanelor
         cu handicap pentru adulti Dolj dl. dr. Firoiu Ion incepand
         cu data de 01.12.2004.
         Se numeste in functia de membru al Comisiei de expertiza
         medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Dolj dna
         dr. Ungureanu Elena – titular şi dna dr. State Anca –
         loctiitor, incepand cu data de 01.12.2004.
         Se elibereaza, ca urmare a demisiei din functia de
         membru al Comisiei de expertiza medicala a persoanelor
         cu handicap pentru adulti Dolj dl. dr. Tranca Constantin
         incepand cu data de 01.12.2004.
         Se numeste in din functia de membru al Comisiei de
         expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru
         adulti Dolj dl dr. Ghita Sebastian, incepand cu data de
         01.12.2004.
170 18.11.2004  Regulamentul de organizare si functionare al Clubului
         Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori “Universitatea
         Craiova” se modifica si se completeaza conform anexei nr.
         1 la prezenta hotarare.
171 18.11.2004  Se aproba transmiterea fara plata a unui autoturism
         DACIA 1310 L, in valoare de 6.147.165 lei din domeniul
         privat al judetului Dolj in domeniul privat al comunei
         Scaiesti, conform anexei la prezenta hotarare.
         Patrimonial judetului Dolj se diminueaza cu suma de
         6.147.165 lei, reprezentand valoarea bunului transmis.
172 18.11.2004  Se aproba alocarea sumei de 150.00.000 lei din cap.
         30.07 alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale pentru
         sustinerea actiunilor ocazionate de sarbatorile de iarna.
173 18.11.2004  Se completeaza anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului
         Judetean Dolj nr. 140/2004 cu pozitia: 29 Dispensar
         medical Sadova – cabinete medici familie.
174 18.11.2004  Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau
         persoana majora care beneficiaza de protecţie in condiţiile
         art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 republicata, pentru copiii
         aflaţi in plasament/incredinţare la asistenţi maternali
         profesionişti, in suma de 34.527.306 lei/an, pentru anul
         2005.
         Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau
         persoana majora care beneficiaza de protecţie in condiţiile
         art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 republicata, pentru copiii
         instituţionalizaţi in cadrul D.J.P.D.C. Dolj, in suma de
         37.682.625 lei/an, pentru anul 2005.
         Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau
         persoana majora care beneficiaza de protecţie in condiţiile
         art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 republicata, pentru copiii
         instituţionalizaţi in cadrul D.J.P.D.C. Dolj şi care provin din
         alte judeţe, in suma de 112.994.944 lei/an, pentru anul
         2005.
         Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau
         persoana majora care beneficiaza de protecţie in condiţiile
         art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 republicata, pentru copiii
         aflaţi in centrele de zi ale D.J.P.D.C. Dolj, in suma de
         15.622.000 lei/an, pentru anul 2005.
         Se aproba modalitatea de dec ontare a cheltuielilor de
         locuit pentru copiii aflaţi in plasament/incredinţare la
         asistenţi maternali
         profesionişti, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.
175 21.12.2004  Se valideaza mandatele de consilier judetean ale domnilor
         Pana Ionel (PD) si Chitu Remulus (PNL)
176 21.12.2004  Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli
         propriu al judetului Dolj pe anul 2004.
         Se aproba alocarea sumei de 150.000 mii lei pentru
         Conferinta Asociatiei Mondiale de Psihiatrie pentru Europa
         de Est si Balcani.
177 21.12.2004  Se aproba repartizarea depasirii incasarii cotelor defalcate
         din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
         in suma de 1.153.947 mii lei pe unitati administrativ
         teritoriale.
178 21.12.2004  Se aproba repartizarea si redistribuirea sumelor defalcate
         din TVA pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din
         invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrativ
         teritoriale pe trimestrul IV al anului 2004.
179 21.12.2004  Se aproba repartizarea fondului de rulment pentru
         obiective de investitii pe anul 2005.
180 21.12.2004  Se aproba infiintarea Directiei Generale de Asistenta
         Sociala si Protectia Copilului Dolj, institutie cu
         personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean
         Dolj, prin comasarea Directiei Generale de Asistenta
         Sociala cu Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor
         Copilului incepand cu data de 01.01.2005.
181 21.12.2004  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli propriu al
         Consiliului Judetean Dolj pe anul 2005.
182 21.12.2004  Se aproba alocarea sumei de 2.955.906 mii lei Agentiei de
         Dezvoltare S-V Oltenia din bugetul Consiliului Judetean
         Dolj pe anul 2005.
183 21.12.2004  Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Muzeului
         Olteniei, Muzeului de Arta, Scolii Populare de Arta
         Cornetti, Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori
         Universitatea Craiova si Sectorului Servicii Publice Dolj pe
         anul 2005.
184 21.12.2004  Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli din alocatii
         bugetare si din fonduri extrabugetare ale scolilor speciale
         finantate de Consiliul Judetean Dolj pe anul 2005.
185 21.12.2004  Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 la
         R.A. Aeroportul Craiova.
186 21.12.2004  Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al
         S.C. Parc Turism S.A.
187 21.12.2004  Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al
         S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
188 21.12.2004  Se aproba Addendumul nr. 1 la protocolul din data de
         12.07.2004 intre S.C. AVIOANE S.A. CRAIOVA si S.C.
         PARC INDUSTRIAL S.A. CRAIOVA.
189 21.12.2004  Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
         finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din
         invatamantul preuniversitar de stat a burselor scolare si a
         obiectelor de inventar pe unitati administrativ teritoriale pe
         anul 2005.
190 21.12.2004 Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in
        valoare de 7.637.000 mii lei la Municipiul Craiova pentru
        finantarea creselor in anul 2005.
191 21.12.2004 Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe
        venit in valoare de 83.208.000 lei pe unitati administrativ
        teritoriale pentru sustinerea sistemului de protectie a
        persoanelor cu handicap pe anul 2005.
192 21.12.2004 Se aproba repartizarea pe unitati administrativ teritoriale
        din impozitul pe venit pe trimestrul I al anului 2005 in
        valoare de 68.711.313 mii lei pentru asigurarea ajutorului
        social Legea 416/2001.
193 21.12.2004 Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in
        valoare de 5.908.000 mii lei pe unitati administrativ
        teritoriale pentru centrul judetean si centrele locale de
        consultanta agricola.
194 21.12.2004 Se aproba repartizarea sumelor defalcate din pe venit
        pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de
        262.304.250 mii lei, pe unitati administrativ teritoriale in
        anul 2005.
195 21.12.2004 Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe
        venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de
        201.598.269 mii lei, pe unitati administrativ teritoriale in
        anul 2005.
196 21.12.2004 Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe
        venit in valoare de 19.322.000 mii lei pentru personalul
        neclerical din judetul Dolj in anul 2005.
197 21.12.2004 Se aproba preturile medii ale produselor agricole pe anul
        2005 pentru determinarea veniturilor obtinute din
        arendarea bunurilor agricole.
198 21.12.2004 Se aproba repartizarea sumei defalcate din TVA pentru
        subventionarea energiei termice livrata populatiei pe anul
        2005 in valoare de 154.896.000 mii lei.
199 21.12.2004 Se aproba repartizarea pe anul 2005 a sumelor defalcate
        din TVA in valoare de 63.797.000 mii lei, pe unitati
        administrativ teritoriale pentru finantarea cheltuielilor
        privind drumurile judetene si comunale.
200 21.12.2004 Se aproba alocarea sumei de 30.382.142 mii lei din
        bugetul Consiliului Judetean Dolj pe unitatile medico-
        sociale pe anul 2005.
201 21.12.2004 Se aproba componenta Comisiei judetene pentru protectia
        copilului Dolj. Art. 1 al HCJ Dolj nr. 33/1997 se modifica in
        mod corespunzator.
202 21.12.2004 Se aproba plata sumei de 720.554.000 lei reprezentand
        cotizatia CJD la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene
        din Romania, pentru anul 2004.
203 21.12.2004 Se aproba planul strategic pe anul 2005 pentru Autoritatea
        Teritoriala de Ordine Publica Dolj.
204 21.12.2004 Incepand cu data de 01.01.2005, indemnizatia lunara de
        sedinta pentru membrii Comisiei de expertiza medicala a
         persoanelor cu handicap pentru adulti Dolj va fi in cuantum
         de 20 % din indemnizatia presedintelui consiliului
         judetean.
205 21.12.2004  Se aproba numarul de personal, statul de si organigrama
         pentru unitatile subordonate Consiliului Judetean Dolj si a
         unitatilor medico-sociale.
206 21.12.2004  Se prelungesc pana la data de 31.03.2005 Contractul de
         concesiune nr. 43/2001 si actul aditional nr. 167/2001
         incheiate intre Consiliul Judetean Dolj si SCLDP S.A.
         pentru lucrari de asigurarea fluenta circulatiei pe drumurile
         judetene in aceasta perioada.
207 21.12.2004  Se aproba documentatia tehnico-economica pentru
         investitia „Centrala termica cu calorifere si accesorii”
         pentru Inspectoratul de Protectie Civila Dolj.
208 21.12.2004  Se aproba ca dnul Prioteasa Ion – presedintele Consiliului
         Judetean Dolj sa efectueze concediul de odihna aferent
         anului 2004 in cursul anului 2005.
         Se aproba ca dnul Dascalu Constantin – vicepresedintele
         Consiliului Judetean Dolj sa efectueze concediul de odihna
         aferent anului 2004 in cursul anului 2005.
         Se aproba ca dnul Odolbasa Victor – vicepresedintele
         Consiliului Judetean Dolj sa efectueze concediul de odihna
         aferent anului 2004 in cursul anului 2005.

								
To top