Ykn ptk 7 2009 by 9jjVQuZ

VIEWS: 29 PAGES: 22

									LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ            PÖYTÄKIRJA          Nro 7/2009
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO            26.8.2009
                       (ESITYSLISTA
                       20.8.2009)


Kokousaika    Torstai 26.8.2009 klo 16.20–19.33
Kokouspaikka   Liipolan seurakuntakeskus, kerhohuone, Ostoskatu 7

Läsnä       Pekka Särkiö, Keski-Lahden kirkkoherra, puheenjohtaja
         Eljas Waltari, varatuomari, vpj. Keijo Vikmanin varajäsenenä
         Raija Huusari, kotiäiti, VTM
         Tuija Kivistö, uskonnonlehtori
         Reino Mäkelä, everstiluutnantti, saapui klo 18.45/ 114 §
         Tapio Nieminen, muovialan yrittäjä
         Juhani Pakarinen, yrittäjä
         Helmi Pesälä, talousjohtaja
         Merja Vahter, kauppias
         Marja-Leena Vierumäki, lähihoitaja, toimistosihteeri
         -------------------------
         Arja Käyhty, markkinointisihteeri, YKV:n vpj
         Pentti Keisanen, Salpausselän kirkkoherra
         Heikki Pelkonen, Launeen kirkkoherra
         Hannu Sarikka, hallintojohtaja, esittelijä
         Marja-Helena Nevalainen, hallintosihteeri, sihteeri

Kutsuttuna    Ritva Isotalo, talouspäällikkö
         Riitta Rantanen, kiinteistöpäällikkö
         Markku Jalava, viestintäpäällikkö

Poissa      Keijo Vikman, piirijohtaja
         --------------------
         Terttu Pohjolainen, apulaisrehtori, TtM, YKV:n pj
         Seppo Hämäläinen, Joutjärven kirkkoherra


104 §
Kokouksen avaus

         Puheenjohtaja Pekka Särkiö avasi kokouksen klo 16.20 toivottamalla kaikki
         tervetulleiksi syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksen aluksi
         laulettiin kirkkoherra Heikki Pelkosen säestyksellä virrestä 188 säkeistöt
         1−3. Puheenjohtaja luki edellisen sunnuntain tekstin Matteuksen
         evankeliumin 23. luvusta. Puheenjohtaja totesi, että pappeja kutsutaan
         sananpalvelijoiksi. Uskottava julistus lähtee siitä, että julistaja itse on sanan
         alla ja julistaa vapautusta, rauhaa ja iloa.

         Puheenjohtaja toi terveiset Jyväskylän Kirkkopäiviltä, joiden teemana oli
         ”Onni täällä vaihtelee”. Lahdessa vuonna 2011 pidettävien kirkkopäivien
         tapahtumat kannattaa tuoda keskelle Lahtea; torille pystytettävään telttaan,
         seurakunnan omiin keskustan tiloihin, yhteiskoululle, diakoniasäätiön
         tiloihin mm., keskelle lahtelaista elämänmenoa.

                    1 (22)
105 §
Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

             Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

      Päätös    Varapuheenjohtaja Keijo Vikman oli ilmoittanut esteestä ja hänen
             varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kokous todettiin laillisesti koolle
             kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Reino Mäkelä saapui kokoukseen
             myöhemmin.


106 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

             Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat
             Keijo Vikman ja Raija Huusari.

      Päätös    Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eljas Waltari ja Raija Huusari.

             Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 3.
             syyskuuta 2009 klo 9–15, ja että pöytäkirja on nähtävillä
             hallintotoimistossa työpäivinä 4.–18.9.2009 klo 9–15.

107 §
Kokouksen työjärjestys

             Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys.

      Esitys    Hallintojohtaja esittää,

             -  että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen jär-
               jestys.

      Päätös    Päätettiin hyväksyä esitys.


108 §
Ilmoitusasiat

      108.1    Talousarvion toteutuminen 31.7.2009

             Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan
             talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana.
             Seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston talousarvion toteutumavertailut
             ja investointiosan toteutuma 31.7.2009 tilanteesta ovat esityslistan liitteenä
             nro 1.


      108.2    Kirkkohallituksen päätös/ Joutjoentie 2:n kiinteistön myynnin
             vahvistaminen                        2 (22)
    Kirkkohallitus on ilmoittanut 4.6.2009 vahvistaneensa Lahden seurakunta-
    yhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 8. huhtikuuta 2009 (27 §) tekemän
    päätöksen myydä noin 1.325 m²:n kokoisen Lahden kaupungin Möysän
    kaupunginosan korttelin numero 480 tontin numero 1 tontilla sijaitsevine
    asuinrakennuksineen, Riitta ja Pekka Särkiölle 157.000 euron kauppa-
    hinnasta.

    Kirkkohallituksen päätös on ollut nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto-
    toimistossa, hallintosihteerin työhuoneessa, Mariankatu 16 B 2. krs,
    toimiston aukioloaikana 17.6.−3.7.2009 klo 9−15. Päätös on saanut
    lainvoiman ja Kirkkohallitus on lähettänyt lainvoimaisuustodistuksen
    seurakuntayhtymälle ja ostajille.


108.3  Tuomiokapitulin päätöksiä

    Tuomiokapituli ilmoittaa 17.6.2009, § 312, määränneensä pastori Helena
    Ylösen Lahden seurakuntayhtymän osa-aikaiseksi (50 %) sairaalapastoriksi
    sekä Keski-Lahden seurakunnan osa-aikaiseksi (50 %) vs. kappalaiseksi
    1.9.2009 lukien kunnes toisin määrätään.

    Tuomiokapituli ilmoittaa 12.8.2009, § 343, määränneensä pastori Kaija
    Jyrkän Lahden seurakuntayhtymän seurakuntapastorin virkaan 1.9.2009−
    31.5.2010.


108.4  Palkantarkistukset 1.9.2009 lukien

    Kirkon työmarkkinalaitos on ilmoittanut yleiskirjeellään 3.8.2009 (A 12 /
    2009) Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2007−2009 mukaisista
    palkantarkistuksista. Seuraava palkantarkistuksen ajankohta on 1.9.2009,
    jolloin palkkoja tarkistetaan 2,2 %:lla. Yleiskirje on esityslistan liitteenä
    nro 2 ja luettavissa liitteineen osoitteessa http://evl.fi/yleiskirjeet.


108.5  Seurakuntien taloustilastotietoja vuodelta 2008

    Kirkkohallituksen kokoaman, seurakuntien vuoden 2008 tilinpäätöksiin ja
    toiminnan tilastoihin perustuvan taloustilaston tietoja on esityslistan
    liitteenä nro 3.

    Taulukossa näkyy Lahden seurakuntayhtymän tietojen lisäksi vastaavat
    tiedot koko kirkon, vertailuryhmän ja muutamien vertailuryhmään
    kuuluvien isojen seurakuntien osalta. Lahden seurakuntayhtymän kanssa
    samaan vertailuryhmään kuuluvat seuraavat 15 seurakuntaa/yhtymää
    (lihavoidulla kirjoitetut näkyvät taulukossa):
    - Espoon ev. lut. seurakuntayhtymä
    - Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
    - Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä
    - Jyväskylän kaupunkiseurakunta
    - Kotka-Kymin. seurakuntayhtymä
    - Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymä

               3 (22)
    -  Lappeenrannan seurakuntayhtymä
    -  Mikkelin seurakuntayhtymä
    -  Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä
    -  Porin ev. lut. seurakuntayhtymä
    -  Rovaniemen seurakunta
    -  Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä
    -  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
    -  Vaasan seurakuntayhtymä
    -  Vantaan seurakuntayhtymä.

    Ko. seurakunnissa/ seurakuntayhtymissä väkiluku on välillä 40 000–
    299 999 ja verotulot asukasta kohden vähintään 100 euroa.

    Tunnuslukujen avulla saadaan pohjatietoa toiminnan ja talouden
    suunnitteluun ja arviointiin. Tietoja vertailtaessa on syytä muistaa, että
    seurakuntien toimintatavoissa on suuriakin eroavuuksia ja
    seurakuntakohtaisina tietoina on esitetty kunkin seurakunnan itse antamat
    tiedot toiminnastaan ja taloudestaan.


108.6  Toimenpideluvan hakeminen Ristinkirkon edustan laatoitusta
    ja portaiden kunnostustöitä varten

    Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kokouksessaan 11.6.2009
    (6/2009, 92.5 §) julkisuutta runsaasti saaneet Ristinkirkon portaiden
    kunnostustyöt hallintojohtajan kokouksessa antaman selvityksen pohjalta.
    Esityslistalla oli esitettynä seuraavaa:

    Yhteinen kirkkoneuvosto päätti Ristinkirkon edustan laatoittamisesta ja
    portaiden muutostöistä kiinteistöjohtokunnan valmistelun perusteella
    kokouksessaan 15.10.2008. Muutostöihin ei haettu rakennus-
    /toimenpidelupaa, sillä tehtyjä muutoksia ei pidetty kaupunkikuvaa
    merkittävästi muuttavina.

    Tehdyt muutostyöt ovat kuitenkin aiheuttaneet kiinnostusta eri tahoilla ja
    kuluvalla viikolla järjestettiin katselmus, johon osallistui edustajia
    kaupungin rakennusvalvonnasta, museovirastosta, kirkkohallituksesta ja
    seurakuntayhtymästä. Kaupungin rakennusvalvonta lähettänee kesän
    aikana kirjeen, jossa seurakuntayhtymää kehotetaan hakemaan
    toimenpidelupaa jälkikäteen.

    Lahden seudun rakennusvalvonta on lähettänyt 10.6.2009 päivätyn
    kehotuksen hakea toimenpidelupaa portaiden kunnostustyölle, koska
    ”Toimenpiteellä on ollut merkittävä vaikutus alueen kaupunkikuvaan”.
    Kehotuksessa viitataan maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n 2 momenttiin,
    jonka mukaan toimenpidelupa tarvitaan toimenpiteeseen, jolla on
    vaikutusta kaupunkikuvaan. Lupa kehotettiin hakemaan 31.7.2009
    mennessä.

    Toimenpidelupahakemus on jätetty 30.7.2009.
    Toimenpidelupahakemukseen kirjattiin perusteeksi: ” Piha-alueen


               4 (22)
            turvallisuuden ja vesiongelmien korjaamiseksi piha-aluetta on tasattu ja
            laatoitusta lisätty sekä portaiden yläpäähän lisätty kuusi askelmaa”.
      Esitys   Hallintojohtaja esittää,

            -  että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

      Päätös   Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.


109 §
Väliaikaisen Kirkonseutu-lehden kustannussopimuksen solmiminen
Painoyhtymä Oy:n kanssa

            Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.4.2009 (4/2009, 65 §)
            hyväksyä Kirkonseutu-lehden kustannustarjouskilpailussa
            kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Painoyhtymä
            Oy:n tarjouksen.. Toimittajan kanssa päätettiin tehdä kustannussopimus 3
            vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi alkaen 1.7.2009, ja pidätettiin oikeus
            yksipuolisesti jatkaa sopimusta enintään 2 lisävuodella.

            Kotimaa-Yhtiöt Oy on jättänyt markkinaoikeudelle Kirkonseutu-lehden
            kustannushankintapäätöstä koskevan hakemuksen ja pyytänyt
            markkinaoikeutta kumoamaan tehdyn hankintapäätöksen, velvoittamaan
            Lahden seurakuntayhtymän korjaamaan virheellisen menettelynsä ja
            antamaan Lahden seurakuntayhtymälle väliaikaisen kiellon
            hankintamenettelyn jatkamiseksi.
            Lahden seurakuntayhtymä on markkinaoikeuden pyynnöstä keskeyttänyt
            Kirkonseutu-lehden kustantamista koskevan hankintamenettelyn siihen asti,
            kunnes hankintapäätös on saanut lainvoiman tai markkinaoikeus on
            velvoittanut seurakuntayhtymän ryhtymään johonkin muuhun
            toimenpiteeseen tässä hankintamenettelyssä.

            Seurakuntayhtymä on 13.5.2009 ilmoittanut markkinaoikeudelle sen
            pyynnöstä, että hankintapäätöstä ei panna täytäntöön ennen kuin päätös on
            saanut lainvoiman ja lähettänyt markkinaoikeudelle vastineen, joka
            esitettiin ilmoitusasioissa tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle 11.6.2009
            (6/2009, 92.3 §).

            Kirkonseutu-lehden kustantaminen ilman taukoa on turvattava siksi ajaksi,
            jonka asian käsittely kestää. Tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti
            edullisimman tarjouksen tehneeltä Painoyhtymä Oy:ltä pyydettiin tarjous
            lehden väliaikaisesta kustantamisesta siihen saakka kunnes
            markkinaoikeuteen jätetty muutoksenhakuasia on ratkaistu. Painoyhtymä
            Oy on tarjonnut kustannuspalveluaan samoilla ehdoilla kuin varsinaisessa
            tarjouskilpailussakin.

            Viestintäpäällikkö on valmistellut Painoyhtymä Oy:n kanssa väliaikaisen
            sopimuksen, joka on voimassa taannehtivasti 1.7.2009 alkaen siihen saakka

                       5 (22)
            kunnes hankintapäätöstä koskeva muutoksenhaku on lainvoimaisesti
            ratkaistu. Molempien osapuolten kesäkuussa 2009 allekirjoittama sopimus
            on esityslistan liitteenä nro 4.

            Tähän väliaikaista hankintaa koskevaan sopimukseen ei sovelleta
            hankintalain säännöksiä.


      Esitys   Hallintojohtaja esittää,

            -  että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan liitteen nro 4
              (pöytäkirjan liite nro 6) mukaisen väliaikaisen sopimuksen
              Kirkonseutu-lehden kustantamisesta taannehtivasti 1.7.2009 alkaen
              Painoyhtymä Oy:n kanssa.

      Päätös   Päätettiin hyväksyä esitys.

            Asian valmistelija: Markku Jalava, 044 719 1250


110 §
Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen siivouspalvelujen hankinta

            Siivouspalvelut on hoidettu ostopalveluna Siikaniemen kurssikeskuksessa
            kokonaan ja Upilan leirikeskuksessa osittain vuoden ajan.
            Siivouspalvelujen tuottaminen on nyt kilpailutettu ja tarjoukset pyydetty
            sekä kurssi-
            että leirikeskuksen siivouksesta määräaikaisena ajalle 7.9.2009−31.8.2011
            ja lisäksi optio yhdelle vuodelle 1.9.2011−31.8.2012.

            Hankinnassa on käytetty avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö
            siivouspalvelujen tuottamisesta lähetettiin yhdeksälle yritykselle ja
            julkaistiin lisäksi julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa
            Hilmassa 24.4.2009.

            Määräaikaan 25.5.2009 klo 15.00 mennessä tarjouksensa antoivat seuraavat
            neljä yritystä: Lassila & Tikanoja Oyj, Siivouspalvelut Pia Mäkinen,
            Sol Palvelut Oy ja Trinomex Palvelut Oy.

            Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 5. Saadut tarjoukset ja tarjousten
            avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjouksista valitaan se, joka
            on kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailuperusteina käytetään
            tarjouspyynnössä ilmoitettuja laatua ja hintaa, joista ensin mainitun
            painoarvo on 60 % ja jälkimmäisen 40 %. Kokouksessa esitellään
            tarjousten vertailu ja tehdään esitys valittavasta toimittajasta.

      Esitys   Hallintojohtaja esittää,

            -  että valitaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen
              siivouspalvelun tuottaja kokouksessa tehtävän esityksen perusteella.
                       6 (22)
      Käsittely  Hallintojohtaja esitteli kokouksessa saatujen tarjousten vertailun ja täydensi
            esityksensä kuulumaan seuraavasti:

            -  että valitaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen
              siivouspalvelujen tuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman
              tarjouksen tehnyt Lassila & Tikanoja Oyj,
            -  että Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa tehdään Siikaniemen
              kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen siivouspalvelujen
              tuottamisesta määräaikainen sopimus ajalle 7.9.2009−31.8.2011 ja
              varataan lisäksi optio yhdelle vuodelle 1.9.2011−31.8.2012,

            -  että valtuutetaan hallintojohtaja Lahden seurakuntayhtymän puolesta
              allekirjoittamaan toimittajan kanssa tehtävä sopimus.

      Päätös   Päätettiin hyväksyä hallintojohtajan kokouksessa tekemä esitys. Tarjousten
            vertailu on pöytäkirjan liitteenä nro 7.2.

            Asian valmistelija: Riitta Rantanen, 044 719 1220


111 §
Upilan leirikeskuksen rantasaunan uudishanke

            Uuden rantasaunan rakennuttaminen Upilan leirikeskukseen on esitetty
            talousarviossa vuoden 2010 hankkeeksi. Määrärahavaraus uudelle ranta-
            saunalle on 250.000 euroa. Kiinteistöjohtokunta teki ehdotuksen
            talousarvion yhteydessä, että hanke voitaisiin aikaistaa alkavaksi syksyllä
            2009. Rakennustyö olisi hyvä toteuttaa talvikautena. Kesällä uimarannalla
            ja rantasaunalla on paljon käyttöä, jolloin työmaasta on haittaa toiminnalle.
            Hankkeen aikaistamista ja aloittamista tämän vuoden puolella puoltaa myös
            rakennuskustannusten alhainen taso.

            Saunan pääpiirustukset on laadittu ja hankkeelle on myönnetty
            rakennuslupa 2.6.2009. Urakkalaskentapiirustukset valmistuvat 28.8.2009
            mennessä. Rantasaunan rakennusoikeuteen laskettava kerrosala on 159 m².
            Rakennuksen lämmitysjärjestelmäksi on suunniteltu vesikeskuslämmitys ja
            lämmityksessä hyödynnetään aurinkolämpöä ja vesi-ilmalämpöpumppua.
            Rantasaunan pääpiirustukset ovat esityslistan liitteenä nro 6.

            Kiinteistöjohtokunta hyväksyi suunnitelmat kokouksessaan 9.6.2009
            (2/2009, 19 §) ja päätti esittää suunnitelmat yhteiselle kirkkoneuvostolle
            hankkeen viemiseksi eteenpäin.

            Hankkeen aikaistaminen vuoden 2009 syksyllä alkavaksi edellyttää
            talousarvion muutosta. Vuodelle 2009 hyväksytyssä talousarvion
            investointiosassa hankkeelle on varattu 20.000 euron määräraha vuodelle
            2009 ja 230.000 euroa vuodelle 2010. Kiinteistötoimiston arvion mukaan
            hankkeen käynnistämiseksi tarvittaisiin koko määrärahasta 90.000 euroa

                       7 (22)
              vuodelle 2009 ja 160.000 euroa vuodelle 2010. Yhteisen kirkkoneuvoston
              tulisi esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvion muuttamista siten,
              että vuodelle 2009 on käytettävissä riittävä määräraha hankkeen
              käynnistämiseksi.

              Sikäli kuin yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion muutosta
              koskevan esityksen, voidaan rakentaminen aloittaa valtuuston päätöksen
              tultua lainvoimaiseksi.      Esitys     Hallintojohtaja esittää,

              -  että hyväksytään Upilan rantasaunan pääpiirustukset (esityslistan
                liitteenä nro 6) ja pyydetään urakkatarjoukset esitettyjen suunnitelmien
                pohjalta,

              -  että päätetään esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvion
                muutosta rantasaunan rakennushankkeen osalta siten, että hankkeen
                kokonaishinnasta varataan 90.000 euron määräraha vuodelle 2009 ja
                160.000 euron määräraha vuodelle 2010.

      Käsittely    Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli rantasaunan uudishankkeen laajuudesta
              ja ajankohdasta ja määrärahavarauksen siirtämisestä.

      -------------------------------------------
      KOKOUSTAUKO klo 17.40−17.50
      -------------------------------------------

              Keskustelun tuloksena todettiin, että hanke toteutetaan vuodelle 2009
              myönnetyn talousarvion puitteissa. Hallintojohtaja poisti esityksestään
              määrärahan siirtoa koskevan toisen ponnen. Merkittiin, että puuttuvat
              julkisivukuvat liitetään pöytäkirjaan.

      Päätös     Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Upilan rantasaunan pääpiirustukset
              (pöytäkirjan liite nro 8) ja päätti että, urakkatarjoukset pyydetään esitettyjen
              suunnitelmien pohjalta.
      .
              Asian valmistelija: Riitta Rantanen, 044 719 1220


112 §
Lahden seurakuntayhtymän kiinteistöjen sähköntoimittajan valinta

              Lahden seurakuntayhtymä on kilpailuttamassa sähköenergian toimitusta
              koskevan sopimuksen 1.9.2009−31.8.2013 väliselle ajalle.
              Seurakuntayhtymä on käyttänyt hankinnan valmistelussa asiantuntija-apuna
              Skapat Energia Oy -nimistä konsulttiyritystä, joka on sähkönhankintaan
              erikoistunut yritys. Skapat Energia Oy on laatinut seurakuntayhtymän
              omistamien kiinteistöjen/toimitilojen sähkönhankinnasta tarjouspyynnön ja
              muut tarjouskilpailuun liittyvät asiapaperit.


                           8 (22)
        Hankinnassa on käytetty avointa menettelyä. EU-hankintailmoitus ja
        tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin kauppa- ja teollisuusministeriön
        ylläpitämässä julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa,
        Hilmassa 8.5.2009. Tarjoukset pyydettiin jättämään 7.7.2009 klo 12.00
        mennessä. Tarjouspyyntö koski sähköenergian hankintaa kaikkiin
        seurakuntayhtymän omistamiin kiinteistöihin/toimitiloihin (yhteensä 46
        kohdetta), joiden yhteenlaskettu kokonaiskulutus on 2 832 MWh/vuosi.
        Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoamaan sähköä, joka on tuotettu 100 %
        uusiutuvilla energialähteillä, kahdella vaihtoehtoisella hintamekanismilla.
.

        Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta, jotka avattiin samana
        päivänä 7.7.2009. Tarjouksista otettiin mukaan KSS Energia Oy:n ja Oulun
        Sähkönmyynti Oy:n tarjoukset, jotka olivat tarjouspyynnön mukaisia.
        Kolmannen tarjouksen jättäjän, Kymenlaakson Sähkö Oy:n tarjousta ei
        voitu ottaa vertailuun, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

        Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö liitteineen ovat esityslistan liitteenä
        nro 7. Saadut tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä
        kokouksessa. Tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti
        edullisin. Vertailuperusteina käytetään tarjouspyynnössä ilmoitettuja
        perusteita:
        1) hinta (98 %) ja 2) taloudelliset ja tekniset edellytykset (2 %).
        Kokouksessa esitellään tarjousten vertailu ja tehdään esitys valittavasta
        sähköntoimittajasta.

        Kiinteistöjohtokunta käsittelee asiaa kokouksessaan 25.8.2009.
  Esitys   Hallintojohtaja esittää,

        -  että valitaan Lahden seurakuntayhtymän kiinteistöjen sähköntoimittaja
          kokouksessa tehtävän esityksen perusteella.

  Käsittely  Hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö esittelivät kokouksessa
        sähköntoimittajan kilpailutusta ja tarjousten vertailun. Hallintojohtaja
        täydensi esityksensä kuulumaan seuraavasti:

        -  että valitaan Lahden seurakuntayhtymän kiinteistöjen
          sähköntoimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
          tehnyt KSS Energia Oy,

        -  että KSS Energia Oy:n kanssa tehdään Lahden seurakuntayhtymän
          kiinteistöjen sähköenergian toimittamisesta sopimus ajalle
          1.9.2009−31.8.2013,

        -  että valtuutetaan hallintojohtaja Lahden seurakuntayhtymän puolesta
          allekirjoittamaan toimittajan kanssa tehtävä sopimus.

  Päätös   Päätettiin hyväksyä hallintojohtajan kokouksessa tekemä esitys. Tarjousten
        vertailu on pöytäkirjan liitteenä nro 9.2.

        Asian valmistelija: Riitta Rantanen, 044 719 1220


                   9 (22)
113 §
Hoitamattomien hautojen kartoittaminen ja kunnostusvelvoitus

            Kesällä 2008 ja 2009 on kartoitettu seurakuntayhtymän kaikkien neljän
            hautausmaan arkkuhautapaikat ja uurnahautapaikat lukuun ottamatta
            uurnametsähautoja. Hoitamattomaksi luokiteltuja hautoja on yhteensä 934
            hautaa, joista 453 Levon hautausmaalla, 252 Läntisellä hautausmaalla, 203
            Mustankallion hautausmaalla ja 26 Vanhalla hautausmaalla.


            Hoitamattomiksi kartoitetut haudat on valokuvattu molempina kesinä digi-
            kameralla ja haudoista on kuvatiedostot hautausmaittain, kussakin kuvassa
            haudan tunniste ja päävainajan nimi. Hoitamattomaksi kartoitetun haudan
            on täytynyt täyttää molempina kesinä vähintään kolme seuraavista
            kriteereistä:
            - haudalla käymisestä ei ole havaintoa
            - haudalta ei ole leikattu ruohoa
            - haudalla kasvaa huomattavassa määrin rikkakasveja ja puun taimia
            - haudalla on muistomerkki vinossa
            - haudan yleisilme on huomattavan epäsiisti.

            Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa
            vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija,
            ellei kirkkovaltuusto toisin päätä tai hoidosta tehdä sopimusta seurakunnan
            hautainhoitorahaston kanssa.

            Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa
            hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun
            päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hautaa kunnosteta määräajassa,
            kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.

            Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa,
            ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava
            tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava
            paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

            Vuoden 2010 lopulla luetteloidut haudat käydään uudelleen läpi, jotta
            saadaan selville ne haudat, joiden hoito on kehotuksesta huolimatta
            edelleen laiminlyöty. Loppuvuodesta 2010 yhteinen kirkkoneuvosto päättää
            hautaoikeuden menetetyksi niiltä hautaoikeuden haltijoilta, jotka
            kehotuksesta huolimatta eivät ole kunnostaneet hautaa. Päätöksestä
            tiedotetaan jälleen kirjeitse hautaoikeuden haltijalle ja mikäli häntä ei
            tavoiteta, julkaistaan siitä kuulutus paikkakunnalla yleisesti leviävässä
            lehdessä. Omaisille annetaan mahdollisuus siirtää muistomerkki pois
            vuoden kuluessa siitä, kun hautaoikeus on päättynyt (hautaustoimen
            ohjesääntö § 14).

            Sen jälkeen, kun yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt hautaoikeuden
            menetetyksi, kartoitetaan haudat, joiden koskemattomuusaika on päättynyt.
            Vuoden kuluttua kirkkoneuvoston päätöksestä voidaan sellaiset haudat,


                      10 (22)
      joiden koskemattomuusaika on päättynyt, ottaa uudelleen käyttöön eli
      loppuvuodesta 2011.

      Hauta- ja puistotoimi esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto velvoittaa
      vuosina 2008−2009 kartoitettujen hautojen, joiden hoito on olennaisesti
      laiminlyöty, hautaoikeuden haltijat kunnostamaan haudat vuoden kuluessa
      tämän päätöksen tiedoksi saamisesta. Luettelo hoitamattomista haudoista
      (yhteensä 934 hautaa) on nähtävillä kokouksessa.
Esitys   Hallintojohtaja esittää,

      -  että yhteinen kirkkoneuvosto velvoittaa vuosina 2008−2009
        kartoitettujen hautojen, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty,
        hautaoikeuden haltijat kunnostamaan haudat vuoden kuluessa tämän
        päätöksen tiedoksi saamisesta,

      -  että yhteinen kirkkoneuvosto päättää tämän päätöksen tiedoksiannosta
        KL:n 17:3 mukaisesti seuraavilla tavoilla: 1) Jos hautaoikeuden haltija
        on seurakunnan tiedossa, päätöksestä tiedotetaan kirjallisesti, jolloin
        haudalle ei panna ilmoitusta. 2) Jos hautaoikeuden haltijasta tai hänen
        olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä
        pannaan haudalle. Lisäksi siitä kuulutetaan ilmoituksella Etelä-Suomen
        Sanomissa,

      -  että yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa tämän asian uudelleen
        käsiteltäväkseen, kun asetettu yhden vuoden määräaika on kulunut.

Käsittely  Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli esityksen pohjalta hoitamattomien
      hautojen kartoittamisesta, kuulutusmenettelystä ja seurakuntayhtymän
      hallintaan palautuvien hautojen uudelleen käyttöön ottamisesta ja
      muistomerkkien kohtalosta. Keskustelun tuloksena hallintojohtaja lisäsi
      esityksensä uudeksi kolmanneksi ponneksi seuraavan ponnen:
      - että kuulutusmenettelyn jälkeen hoitamatta jääneistä haudoista etsitään
        mahdolliset kulttuurihistoriallisesti merkittävät ja säilyttämisen arvoiset
        haudat.


Päätös   Yhteinen kirkkoneuvosto päätti,

      -  että velvoitetaan vuosina 2008−2009 kartoitettujen hautojen (luettelo
        pöytäkirjan liitteenä nro 10), joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty,
        hautaoikeuden haltijat kunnostamaan haudat vuoden kuluessa tämän
        päätöksen tiedoksi saamisesta,

      -  että tämä päätös annetaan tiedoksi KL:n 17:3 mukaisesti seuraavilla
        tavoilla: 1) Jos hautaoikeuden haltija on seurakunnan tiedossa,
        päätöksestä tiedotetaan kirjallisesti, jolloin haudalle ei panna ilmoitusta.
        2) Jos hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa,

                 11 (22)
              ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä pannaan haudalle. Lisäksi siitä
              kuulutetaan ilmoituksella Etelä-Suomen Sanomissa,

            -  että kuulutusmenettelyn jälkeen hoitamatta jääneistä haudoista etsitään
              mahdolliset kulttuurihistoriallisesti merkittävät ja säilyttämisen arvoiset
              haudat,

            -  että otetaan tämä asia uudelleen käsiteltäväksi, kun asetettu yhden
              vuoden määräaika on kulunut.

            Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

           Asian valmistelija: Eila Nykänen, 044 719 1457
114 §
Lahden seurakuntayhtymän lausunto HeTa-palvelukeskusmallista

            Yhteiselle kirkkoneuvostolle kerrottiin 15.10.2008 pidetyssä kokouksessa
            (8/2008, § 123.2) kirkkohallituksen käynnistämistä uusista projekteista,
            joista yksi on HeTa-hanke.

            HeTa-hankkeen sisältönä on siirtää kirkkohallituksen palvelukeskuksen
            hoidettavaksi mm. seurakuntien palkanlaskenta, maksuliikenne, kirjanpito
            ja käyttöomaisuuskirjanpito. Seurakuntien toiminnan suunnittelu ja
            talousarviosta päättäminen jää seurakunnan tehtäväksi.

            Palvelukeskuksella tulee suunnitelman mukaan olemaan yksi johto ja useita
            alueellisia palvelupisteitä suurimmissa asuintaajamissa. HeTa-projektin
            tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä merkittäviä kustannussäästöjä
            taloushallinnon työssä ja turvata taloushallinnon ammattitaitoisen
            työvoiman saanti työntekijöiden eläköityessä ja vapauttaa taloushallinnon
            työntekijät rutiinitöistä hoitamaan keskeisiä henkilöstö-ja taloushallinnon
            tehtäviä.
            Kirkolliskokous marraskuussa 2008 hyväksymään talousarvioon vuodelle
            2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2009-2011 sisältyy
            määräraha sekä henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen
            suunnittelua että tietojärjestelmän hankintaa varten.

            Jos palvelukeskusmalli toteutuu seurakuntiin jäisi palkkahallinnon osalta
            hallinnollisten palkanmaksuun liittyvien päätösten teko ja
            palkanmaksuperusteiden tarkastaminen ja syöttö tietojärjestelmään sekä
            tilitettävien palkkojen ja viranomaismaksujen hyväksyminen.
            Palvelukeskus hoitaisi palkka-ajot, palkkojen maksatuksen ja palkka-
            aineiston siirron kirjanpitoon, viranomaistilitykset,
            palvelussuhdeilmoitukset kirkon eläkelaitokselle, Pesti-ilmoitukset Kirkon
            työmarkkinalaitokselle sekä raportit ja ilmoitukset sidosryhmille.

            Taloushallinnossa ostolaskujen käsittely tapahtuisi pääosin
            palvelukeskuksessa ja seurakuntiin jäisi laskujen asiatarkastus ja
            hyväksyminen sekä maksatuslistan hyväksyminen. Myyntilaskujen
            käsittelyssä seurakunta hoitaisi laskutustietojen tuottamisen ja keräämisen
            sekä laskutusluettelon asiatarkastuksen ja hyväksymisen.


                       12 (22)
            Palvelukeskus hoitaisi maksuliikenteen, seurakunnille jäisi
            maksatusaineiston hyväksyminen/korjaaminen sekä pankkitilien
            hallinnointi ja pankkisopimusten tekeminen. Kirjanpidossa seurakunnille
            jäisi muun kuin osto- ja myyntilaskujen muodossa syntyvän
            kirjanpitoaineiston ja muistiotositteiden laatiminen ja syöttö
            tietojärjestelmään. Palvelukeskus hoitaisi kirjanpitoon liittyvät ajot ja
            tuottaisi tarvittavat raportit. Palvelukeskus tuottaisi pääosin tilinpäätökseen
            tarvittavat laskelmat ja talouden erittelyt. Aineiston tarkastaminen ja
            hyväksyminen kuuluisi seurakunnalle samoin tekstiaineiston tuottaminen.

            Kirkkohallitus on yleiskirjeellään nro 24/2009, 28.5.2009 pyytänyt kaikilta
            seurakuntatalouksilta lausunnon HeTa-palvelukeskusmallista 15.9.2009
            mennessä. Esityslistan liitteenä nro 8.1 on Kirkkohallituksen
            lausuntopyyntö ja HeTa-materiaalia lausunnonannon tueksi. Esityslistan
            liitteenä nro 8.2 on kyselylomake, jolle talouspäällikkö on laatinut esityksen
            Lahden seurakuntayhtymän lausunnoksi.

      Esitys   Hallintojohtaja esittää,

            -  että lähetetään HeTa-palvelukeskusmallista esityslistan liitteen nro 8.2
              (pöytäkirjan liite nro 11.2) mukainen lausunto Kirkkohallitukseen
              15.9.2009 mennessä.

      Päätös   Päätettiin hyväksyä esitys.

            Asian valmistelija: Ritva Isotalo, 044 719 1200


115 §
Sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön ja yhteistyösopimuksen
tarkistaminen, YKV

            Sairaalasielunhoidon johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 14.5.2009
            (3/2009, 41 §) sopijaseurakuntien jäsenyyttä sairaalasielunhoidon
            johtokunnassa. Johtokunnan esityslistalla on esitetty seuraavaa:

            ”Sopijaseurakunnilla on tehdyn sopimuksen mukaisesti edustus
            sairaalasielunhoidon johtokunnassa. Yhdestä sopijaseurakunnasta
            kerrallaan on jäsen vuoden ajan johtokunnassa. Muilla kuin jäsenvuorossa
            olevilla sopijaseurakunnilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta on
            kokenut hyvänä ja tarpeellisena, että sopijaseurakunnista on jäsen, mutta
            arvioinut puutteeksi sen, että kausi kestää vain yhden vuoden. Johtokunta
            kokoontuu vuosittain 4−5 kertaa, joten asioihin perehtyminen vuoden
            jäsenyydessä on hankalaa.

            Johtokunta ehdottaa muutosta niin, että johtokunnassa on jäsen kahdesta
            sopijaseurakunnasta kerrallaan ja kausi kestää kaksi vuotta. Näin
            sopijaseurakuntien edustus vahvistuu ja pitkäjänteisempi työskentely
            johtokunnassa mahdollistuu. Vuoro sopijaseurakuntaan tulee uudessa
            järjestelmässä 6−7 vuoden välein. Asia on ollut esillä Lahden
            seurakuntayhtymän johtoryhmässä 24.2.2009 ja asiaan otettiin myönteinen
            kanta. Muutos edellyttää johtosäännön ja sairaalasielunhoitotyön

                       13 (22)
      sopimuksen uudistamista niiltä osin, missä määritellään johtokunnan
      kokoonpano. Asia etenee johtokunnan esityksenä yhteiselle
      kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustoon. Uusi järjestelmä voi astua
      voimaan vuoden 2010 alusta.

Esitys   Johtava sairaalapastori esittää,

      -  että johtokunta kuulee sopijaseurakuntien näkemyksiä jäsenyyden
        muutosesityksestä johtokunnassa ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Käsittely  Johtokunta keskusteli jäsenyyden muuttamisesta ja paikalla olleet
      sopijaseurakuntien edustajat kannattivat muutosesitystä. Toimikauden
      pidentämisen ja jäsenyyden laajentamisen kahteen sopijaseurakuntaan
      arvioitiin parantavan pitkäjänteistä johtokunnassa työskentelemistä ja
      edistävän sairaalasielunhoidon ja sopijaseurakuntien yhteistyötä.
Päätös   Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sairaalasielunhoidon
      johtosääntö ja sairaalasielunhoidon sopimus uudistetaan koskien
      johtokunnan kokoonpanoa niin,

      - että sopijaseurakunnista on kaksi jäsentä ja jäsenyys kestää kaksi vuotta
      (pöytäkirjan liitteet 1 ja 2),

      - että jäsenyysvuorossa olevat seurakunnat vaihtuvat vuorovuosin

      - että aakkosjärjestyksen mukaisesti vuonna 2009 jäsenenä olevan
      Kärkölän seurakunnan jäsenyys jatkuu vuoden 2010 loppuun ja toisena
      sopijaseurakunnan jäsenenä vuonna 2010 aloittaa Myrskylän seurakunta.”


      Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa

      Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut kokouksessaan 30.10.2002
      (3/2002, 42 §) voimassa olevan sairaalasielunhoidon johtokunnan
      johtosäännön, jonka mukaan sopijaseurakuntia edustaa johtokunnassa yksi
      jäsen.

      Sairaalasielunhoidon johtokunta on keskuudessaan käynyt keskustelua,
      jossa on todettu tarve lisätä sopijaseurakuntien edustusta sekä muuttaa
      jäsenyysvuoron kestoa. Nykyisessä järjestelmässä jäsenyys tulee yhdelle
      seurakunnalle 13 vuoden välein. Jäsenyyskauden yhden vuoden pituinen
      kesto on todettu ongelmalliseksi, sillä se ei mahdollista pitkäjänteistä
      työskentelyä ja riittävää asioihin perehtymistä.

      Johtokunta näki tärkeäksi kutsua sopijaseurakuntien kirkkoherrat
      keskustelemaan asiasta. Muutosesityksen pääkohdat mainittiin
      sopijaseurakuntien kirkkoherroille lähetetyssä erillisessä kutsukirjeessä.
      Yhteinen keskustelu toteutui johtokunnan kokouksessa 14.5.2009.
      Kokoukseen saapui kirkkoherra tai hänen edustajansa kuudesta
      sopijaseurakunnasta ja he kaikki kannattivat yksimielisesti johtokunnan
      esitystä. Muutos vahvistaa sopijaseurakuntien edustusta ja antaa paremmat
      mahdollisuudet sopijaseurakuntien jäsenten johtokuntatyöskentelyyn.


                 14 (22)
            Yhteisen neuvonpidon tuloksena johtokunta päätti esittää
            sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön muuttamista siten, että
            johtokunnassa on yhden sijasta kaksi jäsentä sopijaseurakunnista ja heillä
            varajäsenet. Sopijaseurakuntien jäsenyys kestää kerrallaan kaksi vuotta ja
            vaihtuu vuorovuosin aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Mikäli
            uudistus toteutuu, tänä vuonna jäsenvuorossa oleva Kärkölän seurakunta
            jatkaa vuoden 2010 loppuun ja uutena jäsenenä vuoden 2010 alusta mukaan
            tulee Myrskylä.

            Esityslistan liitteenä nro 9.1 ja 10.1 ovat voimassa olevat
            sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosääntö ja sopimus
            sairaalasielunhoitotyöstä. Esityslistan liitteenä nro 9.2 ja 10.2 ovat esitykset
            uusiksi johtosäännöksi ja sopimukseksi.      Esitys   Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle
            kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

            -  että sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosääntö ja sopimus
              sairaalasielunhoitotyöstä uudistetaan esityslistan liitteiden nro 9.2 ja
              10.2 (pöytäkirjan liitteet nro 12.2 ja 13.2) mukaisiksi 1.1.2010 alkaen
              koskien sairaalasielunhoidon johtokunnan kokoonpanoa siten, että
              sopijaseurakunnista on kaksi jäsentä ja heillä varajäsenet ja että
              jäsenyys kestää kaksi vuotta,

            -  että jäsenyysvuorossa olevat seurakunnat vaihtuvat vuorovuosin,

            -  että aakkosjärjestyksen mukaisesti vuonna 2009 jäsenenä olevan
              Kärkölän seurakunnan jäsenyys jatkuu vuoden 2010 loppuun ja toisena
              sopijaseurakunnan jäsenenä vuonna 2010 aloittaa Myrskylän
              seurakunta.

      Päätös   Päätettiin hyväksyä esitys.

            Asian valmistelija: Johanna Rantanen, (03) 891 305, 044 7191 530


116 §
Yhteisen kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen suurten yhtymien ja seurakuntien
tapaamiseen Helsingissä 29.9.2009

            Helsingin seurakuntayhtymä ja Kirkkopalvelut ovat lähettäneet kutsun
            toiseen suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien tapaamiseen 29.9.2009,
            joka pidetään Helsingin seurakuntayhtymän tiloissa. Teemat ovat
            jäsenlähtöinen toimintapa ja hengellinen elämä verkossa. Päivän ohjelma
            on esityslistan liitteenä nro 11. Osallistumismaksu 60 euroa kattaa ruokailu-
            ja järjestämiskulut.

            Seurakuntayhtymistä toivotaan nimettävän 3−6 edustajaa, jotka voivat olla
            myös johtavia luottamushenkilöitä. Johtoryhmä käsitteli asiaa
            kokouksessaan 2.6.2009 ja totesi, että Lahden seurakuntayhtymän

                       15 (22)
            luottamushenkilöedustajat voisivat olla yhteisestä kirkkoneuvostosta ja/tai
            yhteisestä kirkkovaltuustosta.

      Esitys   Hallintojohtaja esittää,

            -  että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää edustajat suurten seurakuntien ja
              seurakuntayhtymien tapaamiseen, joka pidetään Helsingissä 29.9.2009.

      Päätös   Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Arja Käyhtyn, Reino Mäkelän, Keijo
            Vikmanin ja Eljas Waltarin Lahden seurakuntayhtymän
            luottamushenkilöedustajiksi suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien
            tapaamiseen, joka pidetään Helsingissä 29.9.2009
117 §
Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousajat kevätkaudeksi 2010

            Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoussuunnitelma
            kevätkaudeksi 2010 on seuraava:

            Yhteinen kirkkoneuvosto ke 27.1.     klo 16.15
            Yhteinen kirkkoneuvosto ke 24.2.     klo 16.15
            Yhteinen kirkkoneuvosto ke 24.3.     klo 16.15
            Yhteinen kirkkovaltuusto ke 7.4.     klo 18.00
            Yhteinen kirkkoneuvosto ke 21.4.     klo 16.15
            Yhteinen kirkkoneuvosto ke 19.5.     klo 16.15
            Yhteinen kirkkovaltuusto ke 26.5.    klo 18.00
            Yhteinen kirkkoneuvosto ke 9.6.     klo 16.15

            Kokoussuunnitelmassa on otettu huomioon lakisääteiset kirkkovaltuuston
            kokousajat ja kirkkovaltuuston kokousten edellyttämä yhteisen
            kirkkoneuvoston lain mukainen valmistelu.

            Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää
            kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös silloin,
            milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään
            neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
            käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
            kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava
            myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

      Esitys   Hallintojohtaja esittää,

            -  että yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokousajat
              hyväksytään perusteluissa mainitun suunnitelman mukaisina,

            -  että tämän päätöksen lisäksi erillisiä kokouskutsuja kirkkoneuvoston
              jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille ei lähetetä,
                       16 (22)
             -  että esityslista postitetaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille
               viimeistään kokouspäivää edeltävänä torstaina tai toimitetaan
               kiireellisessä tapauksessa perjantaina.

      Käsittely  Kokouksessa muutettiin yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuun kokouksen
             aikaa keskiviikosta 21.4.2010 tiistaiksi 20.4.2010.

      Päätös    Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokousajat
             hyväksyttiin seuraavan suunnitelman mukaisina:

             Yhteinen kirkkoneuvosto ke 27.1.     klo 16.15
             Yhteinen kirkkoneuvosto ke 24.2.     klo 16.15
             Yhteinen kirkkoneuvosto ke 24.3.     klo 16.15
             Yhteinen kirkkovaltuusto ke 7.4.     klo 18.00
             Yhteinen kirkkoneuvosto ti 20.4.     klo 16.15
             Yhteinen kirkkoneuvosto ke 19.5.     klo 16.15
             Yhteinen kirkkovaltuusto ke 26.5.     klo 18.00
             Yhteinen kirkkoneuvosto ke 9.6.      klo 16.15
             Lisäksi päätettiin, että tämän päätöksen lisäksi erillisiä kokouskutsuja
             kirkkoneuvoston jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille ei lähetetä, ja että
             esityslista postitetaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
             kokouspäivää edeltävänä torstaina tai toimitetaan kiireellisessä tapauksessa
             perjantaina.


118 §
Henkilöstöasioita

             Käsitellään esityslistan liitteen nro 12 mukaiset henkilöstöasiat.
      Esitys    Hallintojohtaja esittää,

             -  että yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan liitteen
               nro 12 (pöytäkirjan liite nro 15) mukaiset henkilöstöasiat.

      Päätös    Päätettiin hyväksyä esitys.


119 §
Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset

            KJ 9:5 §:n mukaan on johtokuntien ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden
            päätöksistä tiedotettava yhteiselle kirkkoneuvostolle ohjesäännössä
            määrätyllä tavalla. Yhteisen kirkkoneuvoston tai puheenjohtajan on
            ilmoitettava ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa, siirretäänkö asia
            yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

      119.1    Johto- ja toimikuntien päätökset

            Mahdollista siirtämistä varten yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi
            seuraavat pöytäkirjat (nähtävillä kokouksessa):
             - Yhteisen kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja    -
             - Yhteisen palvelutyön johtokunnan pöytäkirja     16.6.2009, 5/2009

                       17 (22)
            -  Perheneuvonnan johtokunnan pöytäkirja        -
            -  Sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja     14.5.2009, 3/2009
            -  Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja           9.6.2009, 2/2009
            -  Viestinnän johtokunnan pöytäkirja          -
            -  Työympäristötoimikunnan pöytäkirja          -

       119.2   Viranhaltijoiden päätökset

            Mahdollista siirtämistä varten yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi
            seuraavat viranhaltijapäätökset (nähtävillä kokouksessa, päätösluettelot
            esityslistan liitteenä nro 13):
             - hallintojohtajan päätökset       8.6.−11.8.2009, §:t 253−356
             - talouspäällikön päätökset        -
             - kiinteistöpäällikön päätökset      4.8.2009, § 4
             - puistopäällikön päätökset        8.6. −3.7.2009, §:t 14−16
             - keskusrekisterin johtajan päätökset -


       Esitys   Hallintojohtaja esittää,

            -  että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee johtokuntien ja viranhaltijoiden
              päätökset tiedoksi.

       Päätös   Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että päätökset eivät anna aihetta muihin
            toimenpiteisiin.


120 §
Muut asiat

            Muita asioita ei ollut.


121 §
Muutoksenhaku

            Todettiin muutoksenhakukiellot ja annettiin oikaisuvaatimusohjeet ja
            hakemusosoitukset esityslistan liitteen nro 14 (pöytäkirjan liite nro 17)
            mukaisesti.

122 §
Kokouksen päättäminen

            Kokouksen päätteeksi laulettiin kirkkoherra Heikki Pelkosen säestyksellä
            virrestä 559, säkeistöt 1, 4 ja 5 ja lausuttiin yhdessä Herran Siunaus.
            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.


            PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI
                       18 (22)
                Pekka Särkiö                    Marja-Helena Nevalainen
                Puheenjohtaja                   Sihteeri
                Eljas Waltari                   Raija Huusari                Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän
                ilmoitustaululla ajan työpäivinä 1.–18.9.2009 klo 9–15.                Marja-Helena Nevalainen
                Hallintosihteeri

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO                    Kokouspäivämäärä         Pykälä § 121
                                26.8.2009
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen    Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollis-
perusteet    valitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun
         lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

         Pykälät: 104, 111, 114−117, 119−122


         Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
         seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

         Pykälät: 105, 109, 110, 112, 113, 118.1         Lain evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista (20.12.1974/ 968) 19 §:n mukaan seuraaviin
         päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-
         asiana käsiteltäväksi, jos viranhaltijalla tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille
         työtuomioistuimessa.

         Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
         Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollis-
         valitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen, jos
         asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

         Pykälät: 110, 112


OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika


                             19 (22)
         Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

         Postiosoite:   PL 84, 15111 LAHTI
         Käyntiosoite:  Vapaudenkatu 6, 15110 LAHTI
         Vaihde:     (03) 89 111
         Telekopio:    (03) 891 326
         Sähköposti:   lahden.seurakuntayhtyma@evl.fi

         Pykälät: 105, 109, 110, 112, 113, 118.1

         Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa.
         Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä
         niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
         päättymistä.

         Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaati-
        Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
muksen sisältö
VALITUSOSOITUS
Valitusviran-   Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
omainen ja    johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt
valitusaika    oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
         hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen
         sekä seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.
         Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

         Hämeenlinnan hallinto-oikeus, pykälät
         Asiakaspalvelu avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15
         Postiosoite:      Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
         Puhelinvaihde:      010 364 2200
         Telekopio:       010 364 2269
         Sähköposti:       hameenlinna.hao@oikeus.fi

         Kirkollisvalitus, pykälät                                Valitusaika
                                                     30 päivää

         Hallintovalitus, pykälät                                Valitusaika
                                                     30 päivää
         Kirkollisvalitus / alistusasia                             Valitusaika
         Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

         Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät                     30 päivää

         Avoinna:         ma–pe klo 8–16
         Käynti- ja postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE
         Puhelinvaihde:     (03) 238 1100
         Telekopio:       (03) 238 1150
         Sähköposti:       tampere.tuomiokapituli@evl.fi

         Kirkkohallitus, pykälät                                 30 päivää

         Postiosoite:        PL 185, 00161 HELSINKI
         Käyntiosoite:       Satamakatu 11, Helsinki
         Telekopio:        (09) 1802 203
         Sähköposti:        kirkkohallitus@evl.fi

        Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava

                             20 (22)
           – valittajan nimi ja kotikunta
           – postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
             toimittaa
           – päätös, johon haetaan muutosta
           – miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
           – perusteet, joilla muutosta vaaditaan
         Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
         puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu
         henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

         Valituskirjelmän liitteet
           – päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
           – todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
              alkamisajankohdasta
           – asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
              viranomaiselle
         Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valitusasia-   Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
kirjojen toi-  vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
mittaminen    jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
         päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkina-   Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
        hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla
        annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman
        kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.


         Hakemuksen tekeminen

         Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista
         markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille
         markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
         saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai
         tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta
         markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja
         hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden
         lähettämisestä.


         Markkinaoikeuden yhteystiedot

         Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

         Postiosoite:   PL 118, 00131 HELSINKI
         Käyntiosoite:  Erottajankatu 1–3, Helsinki
         Vaihde:     010 364 3300
         Telekopio:   010 364 3314

Lisätietoja
Oikeuden-    Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
käyntimaksu   (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80
         euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

                            21 (22)
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen.
                  22 (22)

								
To top