MEDIASTINAL YENIDEN EVRELEME by fvvV4A

VIEWS: 0 PAGES: 47

									MEDİASTİNAL YENİDEN EVRELEME    Doç Dr Erdoğan Çetinkaya

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
    Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Akciğer kanseri                           N2-IIIA  ►   Başarılı indüksiyon kemoterapi ve radyoterapi sonrası evresi düşürülen
     hastalarda cerrahi şansı oluşabilir.

  ►   N2 pozitif Evre IIIA hastalarda neoadjuvan tedavi sonrası opere
     olanlarda 4 yıllık sürvi %50 olarak belirlenmiştir.

  ►   Ancak rezeksiyon yapılan hastaların takiplerinde %33 ‘ünde nüks
     izlenmektedir.
              Bueno R et al. Ann Thorac Surg 2000; 70:1826–1831.
              Betticher DC et al. J Clin Oncol 2003; 21:1752–1759.
              Lorent N,et al. Ann Oncol 2004;15:1645–1653.


E Çetinkaya
 Mediastinal yeniden evreleme


  ► Non-invazif
        Toraks BT
        Pozitron emisyon tomografi (PET)
        PET/BT
  ► Minimal     İnvazif
        Konvansiyonel TBİA
        EBUS-TBİA
        EUS-İİA
  ► İnvazif
        Remediastinoskopi (reMES)
E Çetinkaya
Mediastinal yeniden evreleme              Toraks BT
   ►    Radyolojik olarak stabil olan
       hastaların %40’ında torakotomi
       esnasında rezidüel tümör boyutunda
       belirgin küçülme olduğu saptanmış
       ve hastaların %27’ sinde ise kısmi
       cevap olduğu görülmüştür.

             ► Albainet al. J Clin Oncol
              1995; 13:1880–1892.
E Çetinkaya
Mediastinal yeniden evreleme

            Transbronşiyal İğne Aspirasyonu

                 - TBİA -

       Mediastinal lenf nodu

       ► Konvansiyonel   yada
        „kör“

       ► Ultrason  rehberliğinde

       ► Ultrason  kontrollü


E Çetinkaya
Mediastinal yeniden evreleme                           TBİA

   Restaging of Mediastinal Nodes with Transbronchial Needle
    Aspiration after Induction Chemoradiation for Locally
        Advanced Non-small Cell Lung Cancer
     Peter W. A. Kunst, MD, PhD,* Pyng Lee, MD,† Marinus A. Paul, MD, PhD,‡
         Suresh Senan, MD, PhD,¶ and Egbert F. Smit, MD, PhD‡

                Thorac Oncol. 2007;2: 912–915)


  ►   KHDAK , Kanıtlanmış N2 evre IIIa

  ►   Neoadjuvan rejimi; KT veya RT+KT

  ►   TBİA n=14 hasta yeniden evreleme

  ►   Cerrahi materyallerin histopatoloji sonuçları ile karşılaştırıldı.


E Çetinkaya
Mediastinal yeniden evreleme                                  TBİA     ►  TBİA
         Lenf nodu n=17 (%81)
         Hasta n=10 (%71) mediastinal evrelemeyi doğru
         olarak yaptı
         n=5 (%35.7) daha ileri inceleme gerekmedi.


       Konvansiyonel TBİA mediastinumun yeniden
          evrelemesinde ilk seçenek olabilir

                  Kunst et al. J Thorac Oncol 2007; 2:912–915. TBNA trial for restaging
E Çetinkaya
              EBUS-TBİA
                    EU-C2000
       XBF-UC260F-OL8E Çetinkaya
                  EBUS-TBİA                   Çalışma kanalı 2.0 mm
   Dış çapı 6.9 mm
                             22 g - İğne


         30° yan optik
         90° görüş açısı


E Çetinkaya
                EBUS-TBİA


       Lineer
       Ultrason transduser [ 7.5 MHz ]
                        Güçlü doppler modu
        60° tarama aralığı
E Çetinkaya
       EBUS-TBİA
E Çetinkaya
       EBUS-TBİA
E Çetinkaya
 EBUS-TBİA                            Mediasten BT (-)˂10mm
       ► 100 KHDAK’lu hasta           ►119 lenf nodu örneklendi
          68 erkek                  ort lenf nodu çapı 8.1 mm
          32 kadın               bütün lenf nodları cerrahi olarak
        ortalama yaş 58.9 yıl               değerlendirildi                    FJF Herth et al. Eur Respir J 2006

E Çetinkaya
 EBUS-TBİA                            Mediasten BT (-)˂10mm                               lokalizasyon  n=119  pozitif

  ►Bütün hastaların 22 sinde pozitif LN             2r     13    5

                                  2l     16    2
       ►6 x N1
                                 4r     17    2
       ►13 x N2    %22
                                  4l     17    3
       ►3 x N3
                                  7     13    1
  ►Sensitivite           %92.3
                                 10r     12    3
  ►Spesifite            %100
                                 10l     10    1
  ►NPV               %96.3
                                 11r     10    1

                                 11l     11    4

 Bütün olguların 1/6’ sında tedavide değişikliğe neden oldu(%16)
             FJF Herth et al. Eur Respir J 2006
E Çetinkaya
EBUS-TBİA                    Mediasten (BT - , PET - )
       ► 97 hasta       ► 156 lenf nodu
          57 erkek         ort lenf nodu çapı 7 mm
          40 kadın       bütün LN cerrahi olarak kontrol edildi
          ort yaş 52.9 yıl
                         Herth FJF et al. Chest 2008
E Çetinkaya
EBUS-TBİA                    Mediasten( BT - , PET - )


       ► pozitif LN 8 hastada (%8)
        2x N1
             5x N2
             1x N3
       ► 1 ek cerrahi evrelemeden sonra LN
               sensitivite  spesifite       NPV


       EBUS-        %89      %100        %99
       TBİA

       “Bütün olguların %6 ‘sında tedaviyi değiştirdi ?”
                            Herth FJF, et al., Chest 2008

E Çetinkaya
              EBUS-TBİA vs. BT, PET-scan
                            Chest 2006; 130; 710-718


       ► prospektif çalışma
          102 KHDAK’lu hasta
          Hastaların hepsi cerrahi planlanmıştı
          Üst abdomeni kapsayan toraks BT
       ► FDG-PET
       ► EBUS-TBİA
          147 mediastinal LN
          53 hiler LN

E Çetinkaya
               EBUS-TBİA vs. BT, PET-scan
       Yasufuku K et al. Chest 2006


E Çetinkaya
                EBUS-TBİA vs MEDİASTİNOSKOPİ

       Diagnosis of mediastinal adenopathy-
       real-time endobronchial ultrasound guided
       needle aspiration versus mediastinoscopy.
       Ernst A, Anantham D, Eberhardt R, Krasnik M, Herth FJ.
       J Thorac Oncol. 2008; 3(6): 577-582.


         prospektif „cross-over“ çalışma
         66 hasta
         operabl KHDAK
            BT de mediastinal LN > 10 mm
            2R,2L 4R,4L and 7 istasyonlardaki lenf nodları
         Önce EBUS-TBİA
         Sonra Servikal mediastinoskopi
         Cerrahi ve sistematik lenf nodu disseksiyonu
            Negatif olgularda
            III A ve „tek istasyon“ N2

E Çetinkaya
           EBUS-TBİA vs MEDİASTİNOSKOPİ  ► EBUS                  ► MESK
        Sensitivite %87           Sensitivite %68
        Spesifite %100            Spesifite %100
        NPD: %78               NPD: %59
               Ernst A J Thorac Oncol. 2008; 3(6): 577-582
E Çetinkaya
            EBUS-TBİA vs MEDİASTİNOSKOPİ        N2 şüpheli KHDAK ‘lu hastalarda……
     ► EBUS-TBİA Mediastinoskopiyle karşılaştırıldığında daha iyi

       sensitiviteye sahiptir.

     ► N evrelemesinde anlamlı fark yok.

     ► EBUS-TBİA minimal invazif yöntem olduğu için öncelikle tercih

       edilmesi gerekir.                    Ernst A J Thorac Oncol. 2008; 3(6): 577-582


E Çetinkaya
  Mediastinal evreleme                         EBUS-TBİA

            Sistematik inceleme ve meta-analiz

     ►  Akciğer kanseri lenf nodu evrelemesinde EBUS-TBİA , 11 çalışma
       (n=1299 )
     ►  Sensitivite = 0.93 (95%CI, 0.91-0.94),
     ►  Spesifisite = 1.00 (95%CI, 0.99-1.00)
                              Gu et al. Eur J Cancer 2009E Çetinkaya
   Mediastinal yeniden evreleme                         EBUS-TBİA

        EBUS-TBNA for mediastinal restaging after
          induction chemotherapy for NSCLC
       Herth FJF, Annema JT, Eberhardt R, Yazufuku K, Ernst A, Krasnik M, Rintoul RC
           ► 124 hasta
           ► İndüksiyon KT sonrası (platinli rejim)
              parsiyel yanıt (n=65)
              “stabil hastalık’’(n=58)

           ►EBUS-TBİA ile yeniden evreleme:
             ► N2 hastalıklı 183 LN örneklendi
             ► yeterli materyal 168(%91.8) LN alındı
                      Herth F et al J Clin Oncol. 2008:10;26(20):3346-50
E Çetinkaya
Mediastinal yeniden evreleme                     EBUS-TBİA


  ►   89 hastada (%72) persistan nodal metastaz saptandı.

  ►   EBUS- TBİA ile metastaz saptanmayan 35 hastanın 28’inde cerrahi
     esnasında rezidüel evre IIIA-N2 hastalık olduğu saptandı. Hatalı negatif
     sonuçların coğu (%91) lenf nodu saptanabilme hatasına bağlı değil
     örnekleme hatasına bağlıydı.          Herth FJ, J Clin Oncol 2008; 26:3346–3350.
E Çetinkaya
 Mediastinal yeniden evreleme                  EBUS-TBİA           sensitivite    spesifite        NPV

       EBUS   %76       %100         %77  •EBUS-TBİA neoadjuvan kemoterapi sonrası mediastinal lenf
  nodlarının yeniden evrelemesinde minimal invazif ve doğru
  bir yöntemdir.               Herth F et al J Clin Oncol. 2008:10;26(20):3346-50
E Çetinkaya
 Mediastinal yeniden evreleme                  EBUS-TBİA / TEMLA
     ►  61 KHDAK

     ►  İndüksiyonKT

     ►  Mediastinal yeniden evreleme EBUS-TBİA

     ►  TEMLA(transservikal ekstended bilateral mediastinal lenfadenektomi)


                   Szlubowski A, Eur J Cardiothorac Surg. 2009
E Çetinkaya
 Mediastinal yeniden evreleme                 EBUS-TBİA /TEMLA►  EBUS-TBİA
   ► 61 hastanın 18(%30) pozitif
   ► 85 aspirasyonun 22(%26) pozitif (2R - 2, 4R - 24, 2L - 1, 4L - 18
    and 7 - 40)


►   EBUS-TBİA negatif yada belirsiz 43 hastaya TEMLA yapıldı
   ► 9(%15) hastada metastatik lenf nodu saptandı
   ► 7(%12) hastada EBUS-TBİA ile ulaşılabilir istasyondaydı ( 2R - 1,
     4R - 5, 7 – 4)
   ► 2(%3) hastada EBUS-TBİA ulaşamayacağı istasyondaydı(5-2)
                 Szlubowski A, Eur J Cardiothorac Surg. 2009
E Çetinkaya
 Mediastinal yeniden evreleme                  EBUS-TBİA / TEMLA
               sensitivite    spesifite        NPV

       EBUS-TBİA     %67        %86         %78


    ►   EBUS-TBİA, KHDAK’un mediastinal yeniden evrelemesinde etkili ve
       güvenli
    ►   EBUS-TBİA negatif olgularda cerrahi yeniden evreleme zorunlu
       olmayabilir
                   Szlubowski A, Eur J Cardiothorac Surg. 2009
E Çetinkaya
 EUS skobu ve işlemcisi
E Çetinkaya
 EUS ve Akciğer kanseri
E Çetinkaya
  Mediastinal yeniden evreleme                       EUS-İİA


       EUS-FNA after induction chemotherapy
             Annema JT et al., Lung Cancer 2003;42:311-18.


       ► 19 hasta
          Hepsinde N2 pozitif
         İndüksiyon kemoterapisi

       ►Yanıt
         ►Parsiyel yanıt (n=14)
         ►Stabil hastalık (n=5)
       ►Tek lenf nodu istasyonu(n=8)
       ► İki ayrı lenf nodu (n=9) örneklendi                  Annema JT et al.Lung Cancer 2003; 42:311–318.

E Çetinkaya
  Mediastinal yeniden evreleme                        EUS-İİA


       EUS-FNA after induction chemotherapy
             Annema JT et al., Lung Cancer 2003;42:311-18.            Sensitivite  Spesifite  NPD   PPD      Doğruluk


     EUS-İA     %75      %100    %67   %100       %83
            “EUS-İİA ,KHDAK ‘un indüksiyon tedavisinden
          sonra mediastinal yeniden evreleme için doğru metoddur


                   Annema JT et al.Lung Cancer 2003; 42:311–318.
E Çetinkaya
                     Mediastinal yeniden evreleme


     PET/BT, EUS-İİA, EBUS-TBİA , reMES
E Çetinkaya
                         Mediastinal yeniden evreleme


       Sonuç
   ►    Endoskopik yöntemler,
         Minimal invaziv,
         Doğru,Güvenli
         Daha az kaynak bağımlı
         Ayaktan hastalar da uygulanabilir.
E Çetinkaya
                         Mediastinal yeniden evreleme


    Sonuç

   ►    Konvansiyonel TBİA, EBUS ve EUS-İİA tekniklerin negatif
       prediktif değerleri reMES’ten düşüktür. EBUS, EUS ve TBİA
       persistan mediastinal lenf nodu metastazlarını göstermede
       mükemmel teknikler olsa da, iğne aspirasyon sonuçları
       malignite açısından negatif gelmişse cerrahi evreleme
       gereklidir.
E Çetinkaya
   EBUS-TBİA                   Yeniden Evreleme
   ► 2007-2010 Yılları arasında
   ► 8 olguda restaging
        7 olgu negatif mediastinoskopide yada cerrahi
        olarak negatif
        1 olguda EBUS-TBİA negatif iken
        mediastinoskopi pozitif
E Çetinkaya
    OLGU
   ►    N A, 50 y, K,
   ►    Şikayet ve Hikayesi: öksürük yakınması 1 aydır mevcut
   ►    Sigara: kullanmıyor
   ►    Fizik Muayene: TA: 140/100 mmHg, Solunum sesleri
       doğal. Diğer sistem muayeneleri doğal
E Çetinkaya
OLGU        NA
►  N A, 50 y, K,
OLGU                                NA►  Laboratuvar(11.4.2008)
   Hemogram: Normal sınırlarda.  ►  Bronkoskopi(24.3.2008)
   Biyokimya:             -LTK :Normal
    ► ALT: 68 IU/L(↑)        -Sağ bronş sisteminde; sağ alt lob
    ► GGT: 243 IU/L(↑)        bronşu superior segment girişi kirli
    ► ALP: 232 IU/L(↑)        beyazımtrak renkte kitle ile tıkalı
    ► Ca: 9.6(N)           bunun dışında açık ve normal.
    ► Sedimentasyon: 49 mm/h
                     -Sol bronş sistemi açık ve normal.
►  Solunum Fonksiyon testleri      Yapılan işlemler:
   FVC: 2.28 L(%81)          -sağ alt lob superior segment
                     girişindeki kitleden biyopsiler ,
   FEV1: 1.85 L (%77)
   FEV1/FVC: %81.1          -alt lob bronşundan lavaj ve
                     -PBB alındı
►  EKG: normal sınırlarda
   OLGU                        NA

►  PET/BT(14.4.2008):Sağ akciğer alt
  lobda santral yerleşimli büyük boyutlu
  malign karakterde hipermetabolik kitle
  lezyonu(SUDmaks=27.7). Mediastende
  4R, 7 ve 10R lenfatik istasyonlarda
  metastatik karakterde yoğun
  hipermetabolik lenfadenomegaliler
  (SUDmaks=17.6)

►  Kraniyal MR(20.4.2008): Normal
  sınırlarda
                       PET/BT(14.4.2008)
OLGU                   NA
► Evreleme  amacıyla Eş zamanlı EBUS-
 TBİA(17.4.2008): Subkarinal LAM(N2) 3
 kere örneklendi(hücre bloğu ve yayma)
► Patoloji: Küçük hücreli dışı karsinom
 hücreleri.
► Epikriz: sitolojik bulgular skuamöz hücreli
 karsinomu düşündürmektedir(Dr NÜ).
 OLGU                      NA
► KHDAK,  T2N2M0, Evre IIIA
► Neoadjuvan KT+RT
► 9.06.2008-23.07.2008 tarihleri arasında 15 MV
 fotonla konformal planlama yapılarak faz I de sağ
 akciğer kitle ve mediasten bölgesine üç alandan
 4140 cGy/23 fr, faz II’de iki alandan kitle bölgesine
 1800 cGy/10 fr ek doz eksternal radyoterapisi
 tamamlanmıştır. Eş zamanlı olarak haftalık
 kemoterapi (3 kür) de uygulanmıştır.
OLGU  NA
OLGU                    NA
► Yeniden Evreleme Eş zamanlı EBUS-
 TBİA(26.8.2008) ile subkarinal (10 mm)
 LAM 4 kere örnekledi
► Patoloji
  Subkarinal LAM: Bol nekroz, endobronşiyal
  epitel hücreleri, lökositler
OLGU                        NA


►  PET/CT(3.9.2008):
   Sağ akciğer alt lobda tedaviye
   bağlı bariz regresyon gösteren
   kitle lezyonu.
   Mediastende 7 nolu istasyonda
   rezidüel malignite şüphesi
   uyandıran ve önceki PET/CT
   çalışmasına göre regrese
   görünüm veren hipermetabolik
   lenf nodu(SUDmaks=6.0)
                    PET/CT(3.9.2008)
OLGU                            NA
  Sağ alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu disseksiyon
,,Dikkatiniz için teşekkürler…!’’
    ecetinkaya34@yahoo.com

								
To top