OPEL ASTRA by YS6uOOu6

VIEWS: 45 PAGES: 17

									                                            PATVIRTINTA:
                                 Viešosios įstaigos Kauno rajono GMPS
                                         Vyriausiosios gydytojos
                                   2011 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 76                   KAUNO RAJONO
             GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS
     Įmonės kodas 160300117, Vytauto 59, Garliava, Kauno rajonas, tel (837)412526 tel/fax{837}313048.
                  Veiklos adresas Pakraščio 7, Kaunas


    TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS


                         TURINYS

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS
II.   PIRKIMO OBJEKTAS
III.  TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
IV.   ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
V.   PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
VI.   KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS PATIKSLINIMAS
VII.  VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
VIII  PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
IX.   PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
X.   SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
XI.   PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
XII.  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

    PRIEDAI:

1. Pasiūlymo forma.
2. Techninė specifikacija.
3. Teikėjo deklaracija.
4. Teikėjo sąžiningumo deklaracija.
                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis organizuoja supaprastintą mažos
vertės pirkimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuosius draudimus
(TPCA), KASKO draudimus įsigyti.
2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 25-1174) (toliau vadinama –
 Viešųjų pirkimų įstatymas).
3. Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka.
4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtoja.
6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose
7. Pirkimas vykdomas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu bei VšĮ Kauno rajono greitosios
medicinos pagalbos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis vyr. gydytojos 2011-04-
21d. įsakymu Nr. 44 ir paskelbtomis CVP IS. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Pirkime gali dalyvauti tik CVP
IS registruoti teikėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
perkančiosios organizacijos ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis.

                   II. PIRKIMO OBJEKTAS
8. Šio pirkimo objektas yra transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo (TPCA), KASKO draudimo paslaugos (toliau tekste – paslaugos).
9. Perkamos paslaugos ir jų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje priede Nr. 2 bei priede Nr. 1.
9.1. Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam
pirkimo objektui ir apimti visas nurodytas paslaugas. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių
pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas
(alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
10.. Transporto priemonės bus draudžiamos nuo 2011 m. gruodžio 02 d.
10.1. TPCA draudžiama 12 lengvųjų automobilių (pagal darbo krūvį cmі):
          Nuo 1301 iki 1800 (A2) – 1 vnt.;
          Nuo 1801 iki 2000 (A3) – 1 vnt.;
          Nuo 2001 iki 2500 (A4) – 9 vnt.;
          Nuo 2501 (A5) – 1 vnt.
10.2. KASKO draudžiami 8 automobiliai (sąrašas priedo Nr. 1 lentelėje nuo Nr.1 iki Nr.8).
11. Paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis pirkimo dokumentuose ir sutartyje įtvirtintais
reikalavimais.
12. Reikalavimai paslaugų teikimui:
12.1. teikėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą 12 mėn. po pirkimo sutarties įsigaliojimo;
12.2. už faktiškai suteiktas paslaugas atsiskaitoma pagal teikėjo pasiūlytas kainas.

            III. TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
13. Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus
skelbime apie pirkimą ir pateikti nurodytus dokumentus.
14. Pateikiant atitinkamo dokumento kopiją jos turi būti patvirtinitos, kad kopijos yra tikros.
Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. Jeigu teikėjas negali pateikti
nurodyto dokumento, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami
dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali teikėjo
deklaracija.
15. Užsienio valstybių teikėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079
„Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų
dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
16. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, 1 lentelės 16.1 – 16.5 punktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, reikalaujami
dokumentai pateikiami kiekvieno teikėjo, o į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas
bendrą pasiūlymą pateikti teikėjas.
1 lentelė
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai
Eil.   Kvalifikacijos reikalavimai        Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Nr.
16.1   Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir
     teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, ryšių departamento prie Vidaus reikalų
     vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro
     narys (nariai), turintis (turintys) teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
     juridinio asmens vardu sudaryti tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
     sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
     kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintys duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
     teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip
     apskaitos dokumentus, neturi teistumo 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
     (arba teistumas yra išnykęs ar pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau
     panaikintas), dėl teikėjo (juridinio jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
     asmens) per pastaruosius 5 metus pateikimo terminas, toks dokumentas yra
     nebuvo    priimtas  ir  įsiteisėjęs priimtinas.
     apkaltinamasis teismo nuosprendis už Pateikiama dokumento patvirtinta kopija.
     dalyvavimą       nusikalstamame
     susivienijime, jo organizavimą ar
     vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
     tarpininko kyšininkavimą, papirkimą,
     sukčiavimą, kredito, paskolos ar
     tikslinės paramos panaudojimą ne
     pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,
     kreditinį   sukčiavimą,   mokesčių
     nesumokėjimą, neteisingų duomenų
     apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
     deklaracijos, ataskaitos ar kito
     dokumento nepateikimą, nusikalstamu
     būdu gauto turto įgijimą ar
     realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
     pinigų ar turto legalizavimą. Dėl
     teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas
     ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
    nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d.
    Europos Parlamento ir Tarybos
    direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo
    darbų, prekių ir paslaugų pirkimo
    sutarčių sudarymo tvarkos derinimo
    45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose
    Europos Sąjungos teisės aktuose
    apibrėžtus nusikaltimus.
16.2  Teikėjas     nėra         1. Valstybės įmonės Registrų centro arba
                   bankrutavęs,
    likviduojamas, su kreditoriais sudaręsatitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
                       dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra
    taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
    savo veiklos arba jo padėtis pagal  bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta
    šalies, kurioje jis registruotas,   restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas
    įstatymus nėra tokia pati ar panaši. bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama
    Jam nėra iškelta restruktūrizavimo,  priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo
    bankroto byla arba nėra vykdomas   su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo,
    bankroto procesas ne teismo tvarka,  išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
    nėra siekiama priverstinio likvidavimopateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
    procedūros    ar   susitarimo  išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
                       su
    kreditoriais arba jam nėra vykdomos  ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
    analogiškos procedūros pagal šalies, dokumentas yra priimtinas.
    kurioje jis registruotas, įstatymus. 2. Tiekėjo deklaracija (priedas Nr. 3),
                       patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
                       sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
                       savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies
                       išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas
                       nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
                       sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis
                       pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
                       tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali
                       deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas
                       minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų
                       klausimų.
                       Pateikiama dokumento patvirtinta kopija.
16.3.  Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
    susijusius su mokesčių mokėjimu.   dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
                       Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
                       tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
                       jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
                       duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
                       institucijos dokumentas (originalas arba įmonės
                       vadovo parašu ir antspaudu patvirtinta kopija),
                       išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki
                       pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
                       dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
                       terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
                         terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
                         Pateikiama dokumento patvirtinta kopija.
16.4.  Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,  Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas
     susijusius su socialinio draudimo    dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
     įmokų mokėjimu.             Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
                         tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
                         jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
                         duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
                         institucijos išduotas dokumentas (originalas arba
                         įmonės vadovo antspaudu ir parašu patvirtinta
                         kopija), išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų
                         iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
                         dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
                         terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
                         terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
                         Pateikiama dokumento patvirtinta kopija.
16.5.  Teikėjas   turi  būti  tinkamai  Teikėjo   (juridinio  asmens)   registravimo
     įregistruotas ir turėti teisę verstis  pažymėjimo,    įstatų,  licencijos   tinkamai
     transporto priemonių draudimo veikla.  patvirtintos kopijos ar kiti dokumentai,
                         patvirtinantys teikėjo teisę verstis transporto
                         priemonių draudimo veikla arba atitinkamos
                         užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos
                         tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos,
                         kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas
                         registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba
                         tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos
                         deklaracija, liudijanti teikėjo teisę verstis
                         transporto priemonių draudimo veikla.
                         Pateikiama profesinio ar veiklos registro
                         tvarkytojo ar įgaliotos valstybės institucijos
                         išduota pažyma..

Ekonominės, finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
16.6. Teikėjas privalo vykdyti teisės aktų Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
    nustatytus reikalavimus mokumo komisijos arba šalies, kurioje registruotas teikėjas,
    atsargai, taip pat reikalavimus dėl draudimo veiklą prižiūrinčios institucijos pažyma
    draudimo    techninių   atidėjimų (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija),
    formavimo ir padengimo turtu.       patvirtinanti, kad teikėjo turima mokumo atsarga
                         ne mažesnė už būtinąją mokumo atsargą ir
                         garantinis fondas ne mažesnis už minimalų
                         garantinį fondą. Pažyma turi būti išduota ne
                         anksčiau kaip 2011-06-01.
                         Pateikiama dokumento patvirtinta kopija.
16.7. Teikėjui per pastaruosius 3 finansinius Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
    metus arba per laiką nuo teikėjo komisijos arba šalies, kurioje yra registruotas
    užregistravimo dienos (jeigu teikėjas teikėjas, draudimo       veiklą   prižiūrinčios
     vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius    institucijos (draudimo įmonės, veiklą vykdančios
     metus) nėra taikytos jokios poveikio    Lietuvos Respublikoje per įregistruotus filialus
     priemonės dėl pažeidimų profesinėje     Lietuvoje, atveju) patvirtinimas, kad draudimo
     veikloje.                  įmonei per pastaruosius 3 finansinius metus arba
                           per laiką nuo Teikėjo užregistravimo dienos (jeigu
                           teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius
                           metus) nėra taikytos jokios poveikio priemonės
                           dėl pažeidimų profesinėje veikloje.
                           Pateikiama dokumento patvirtinta kopija.

     IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
17. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties
kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai
vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis,
įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios
sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės
veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei – su kuo perkančioji
organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją. Konkurse jungtinės veiklos sutarties pagrindu dalyvaujanti ūkio
subjektų grupė privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį ar jos notariškai patvirtintą kopiją. Jei jungtinės
veiklos sutartis nebus pateikta, tokių ūkio subjektų grupės pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir bus
atmetamas kaip neatitinkantis konkurso pasiūlymo pateikimo reikalavimų.
18. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus
geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų
tam tikrą teisinę formą.

            V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
19. Pateikdamas pasiūlymą, teikėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
20. Teikėjo pasiūlymą sudaro raštu pateiktų dokumentų visuma:
21. Pasiūlymai, pateikiami popierinėje formoje, užklijuotame voke. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS
registruoti teikėjai..
22. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai
yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.
23. Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys.
24. Teikėjai turi nurodyti subteikėjus (subteikėjus), kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti (1
priedas).
25. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių
konkurso sąlygų 1 priede. Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos.
26. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2011 m. lapkričio 04 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).
Teikėjui paprašius, perkančioji organizacija patvirtina, kad teikėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo
gavimo dieną, valandą ir minutę.
27. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir
išsiunčia visiems teikėjams, kurie prisijungė prie pirkimo.
28.Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai
ir kiti asmenys negali atskleisti teikėjo pateiktos informacijos, kurią teikėjas nurodė kaip
konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti
teikėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad
tokios informacijos teikėjo pasiūlyme nėra.
29. Pasiūlymas galioja jame teikėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų
nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

        VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
30. Tiesioginį ryšį dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo su teikėjais įgaliotas palaikyti: Viešųjų pirkimų
komisijos narys Alfonsas Skrieliūnas tel. Nr.8698 09350, fakso Nr. (8 37) 313048. Susirašinėjimas
vyks CVP IS priemonėmis.
31. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos teikėjų iniciatyva, jiems CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso
sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos..
32. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva
paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
33. Atsakydama į kiekvieną teikėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, perkančioji
organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems teikėjams, kurie
prisijungė prie pirkimo. Į laiku gautą teikėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji
organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija
tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek teikėjų iniciatyva visus
paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo
prisijungusiems teikėjams, bet nenurodo, kuris teikėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
34. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su teikėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

         VII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
35. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami – Pakraščio g.7, Kaunas, vyr. gydytojos kabinete.. Vokai su
pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje – 2011 m. lapkričio 04 d. 10.00 val.
36. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje pasiūlymus pateikę teikėjai arba jų įgalioti atstovai
nedalyvauja.
37. Visa informacija pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pasiūlymą pateikusiems
teikėjams.
38. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, teikėjams ar jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

   VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
39. Komisija tikrina teikėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose
nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad teikėjo pateikti
kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
prašyti teikėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu
perkančiosios organizacijos prašymu teikėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie
savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.
40. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio teikėjo minimalių kvalifikacijos
duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo
procedūrose turi tik tie teikėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos
keliamus reikalavimus.
41. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo teikėjo CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą
pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi
įvertinti riziką, ar teikėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti
pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji
organizacija, vertindama, ar teikėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža,
vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131)
patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu. Jei
teikėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji
organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.
42. Teikėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme
nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra pateikiami
tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
43. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
     43.1. teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
     43.2. teikėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
     43.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;
     43.4. teikėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir
(ar) nepaaiškino pasiūlymo;
     43.5. visų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
     43.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir teikėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
     43.7. pasiūlymas buvo pateiktas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui;.
     43.8 jei teikėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad teikėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu
tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

                IX. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
44. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.
45. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų
(pasiūlymo formoje – Bendra pasiūlymo kaina litais (gaunama sudėjus 13, 14 eilutėse nurodytas
sumas).

          X. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
46. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir
laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi
kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę
pirmesnis į šią eilę įrašomas teikėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė
nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.
47. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas) pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, tikslus atidėjimo terminas. Jei bus
nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio
sprendimo priežastys.
48. Perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams,
kenkia visuomenės interesams, teisėtiems teikėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti
sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią teikėjas nurodė kaip konfidencialią.
49. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 dienų
laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali
būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir
nėra suinteresuotų kandidatų.
50. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas
laimėjusiu. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos
nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba
nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
51. Jeigu teikėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki
nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties
įvykdymo užtikrinimo arba jei teikėjo pateikta Teikėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba
atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį
teikėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po teikėjo, atsisakiusio sudaryti
pirkimo sutartį.

           XI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
52. Pretenzijos ir skundai bus nagrinėjami, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje
nustatyta tvarka.
53. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas teikėjų pretenzijas, kurios pateiktos CVP IS priemonėmis
ir yra gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

                XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
54. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti teikėjų
pretenzijų pateikimo ir ieškinio pateikimo terminai – 15 dienų (skaičiuojant nuo teikėjų informavimo
apie pasiūlymų eilę datos), išskyrus atvejus, kai yra vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo
sudaroma pirkimo sutartis.
55. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam teikėjui, kurio pasiūlymas pripažintas
laimėjusiu. Jeigu teikėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, atsisako ją sudaryti arba iki
perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo
sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba pateikė melagingą Tiekėjo sąžiningumo
deklaraciją, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju, perkančioji organizacija
siūlo sudaryti pirkimo sutartį teikėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po
teikėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
56. Pirkimo objektas bus perkamas pagal pirkėjo nurodytą poreikį bei kainas, nurodytas teikėjo.
Teikėjas atsako už visus pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti
bus pasitelkiami tretieji asmenys.
57. Planuojamų įsigyti paslaugų apimtys nurodytos priede Nr.1, bei techninėje specifikacijoje (priedas
Nr. 2).
58. Pirkimo sutartyje nurodomos teikiamų paslaugų kainos, kurios fiksuotos visą sutarties vykdymo
laikotarpį. Kainos perskaičiuojamas tuo atveju, kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės
mokestis sutartyje nurodytoms paslaugoms. Perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia
pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas įforminamas protokolu, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi. Perskaičiuotos kainos taikomos už tas paslaugas, už kurias PVM sąskaita – faktūra išrašoma
galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo
sutarties kainos neperskaičiuojamas.
59. Draudikas įsipareigoja:
59.1. apdrausti Sutartyje nurodytas transporto priemones Transporto priemonių savininkų ir valdytojų
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Transporto priemonių Kasko draudimu Sutartyje ir
supaprastinto mažos vertės konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytomis sąlygomis
(draudimo liudijimai (polisai) pridedami prie šios sutarties);
59.2. Draudėjo raštišku prašymu apdrausti Draudėjo naujai įsigytas transporto priemones Transporto
priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Transporto priemonių
Kasko Sutartyje nustatytomis sąlygomis;
59.3. saugoti visą iš Draudėjo gautą informaciją, laikyti ją konfidencialia (jei nurodyta pasiūlyme) ir
neskelbti jos tretiesiems asmenims, išskyrus kai tokios informacijos atskleidimo tiesiogiai reikalauja
Lietuvos Respublikos įstatymai;
59.4. išmokėti draudimo išmoką ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa
informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo
išmokos dydį.
60. Draudėjas įsipareigoja:
60.1. sumokėti draudimo įmokas pagal pateiktą sąskaitą per 30 dienų nuo jos gavimo datos;
60.2. saugoti Draudiko komercines paslaptis, laikyti jas konfidencialia informacija ir neskelbti jų
tretiesiems asmenims, išskyrus kai tokios informacijos atskleidimo tiesiogiai reikalauja Lietuvos
Respublikos įstatymai
61. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. Už faktiškai suteiktas paslaugas apmokama per 30 dienų nuo
sąskaitos faktūros gavimo dienos.
62. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovės laidavimas. Sutarties užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 1000,00 Lt. Sutarties
įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Teikėjui dėl jo
kaltės pažeidus Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas per 3 darbo dienas po
sutarties pasirašymo dienos. Tokio užtikrinimo nepateikus per 3 (tris) darbo dienas po sutarties
pasirašymo, ji netenka galios.
63. Ginčų sprendimo tvarka. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties,
sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti
Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
64. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka. Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartyje
numatytus įsipareigojimus ir jei tai yra esminis sutarties pažeidimas, Perkančioji organizacija turi teisę
vienašališkai nutraukti sutartį bei pasinaudoti Teikėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, įspėjusi
kitą sutarties šalį raštu prieš 20 dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus.
65. Banko ar draudimo bendrovės garantijoje nurodytos sumos sumokėjimas neatleidžia teikėjo nuo
pareigos atlyginti perkančiajai organizacijai patirtus nuostolius dėl pirkimo sutarties nevykdymo arba
netinkamo vykdymo.
66. Teikėjui nutraukus sutartį prieš terminą, nesant Perkančiosios organizacijos kaltės, Perkančioji
organizacija turi teisę pasinaudoti Teikėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
67. Pirkimo sutarties galiojimas. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja vienerius metus nuo sutarties
pasirašymo dienos arba iki kito viešojo pirkimo sutarties sudarymo.
68. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų
koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai
bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės
nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo
sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
69. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus teikėjui, taip pat
tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų teikėjui dėl iškeltos bankroto bylos,
pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, teikėjas gali pakeisti subteikėjus. Apie tai jis turi
informuoti perkančiąją organizaciją, nurodydamas subteikėjo pakeitimo priežastis. Gavusi tokį
pranešimą, perkančioji organizacija kartu su teikėju įformina protokolu susitarimą dėl subteikėjų
pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties
dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme teikėjas nurodo, kad ketina pasitelkti
subteikėjus.
                                                1 PRIEDAS
                        (Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

                 PASIŪLYMAS
       DĖL TRANPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMO*

                      ____________ Nr.______
                       (Data)

Teikėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai)
Teikėjo adresas

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu
elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos

     1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
     1) mažos vertės pirkimo skelbime;
     2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
     2..* Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil.Nr.                  Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas     ** Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).
    3.*** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su
konfidencialia informacija įsegti atskirai):
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas    Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo
                        lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba
                       „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į
                                klausimą)
    **** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
4. Mūsų siūlomos paslaugos atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:
   1. KASKO draudimo metinei įmokai apskaičiuoti yra taikomas ____% tarifas nuo transporto priemonės
   vertės;
   2. TPCA draudimui taikomos metinės įmokos pagal kategorijas:
    2.1. Lengviesiems (neskirstant kategorijų) (12 vnt.) – _______;


   Eil.     Transporto      Pagaminimo    Draudimo    Variklio   Variklio TPCA įmoka KASKO įmoka
   Nr.    priemonės markė      metai     suma, Lt *   darbinis  galia, kW metams,Lt  metams, Lt
                                    tūris, cm3
1.   1   VW TRANSPORTER         2011     124 400     1968     103
2.   2   VW TRANSPORTER         2008     96 515     2461     96
3.   3   VW TRANSPORTER         2007     62 500     2461     96
4.   4   VW LT-28            2004     58 700     2461     61
5.   5   VW LT-28            2004     58 700     2461     61
6.   6   VW LT-28            2004     58 700     2461     61
7.   7   VW LT-28            2004     58 700     2461     61
8.   8   VW LT-28            2004     58 700     2461     61
9.   9   VW TRANSPORTER         2001             2461     75               XXXXX
10. 10    VW TRANSPORTER         2001             2461     75               XXXXX
11. 11    MERCEDES BENZ 212       1997             2874     90               XXXXX

   12 OPEL ASTRA             1998             1598     55               XXXXX

     Bendra 8 transporto priemonių KASKO draudimo kaina litais (gaunama sudėjus
     1
   13. nurodytas metines įmokas)
     Bendra 12 transporto priemonių TPCA draudimo kaina litais (gaunama pasiūlymo 2
     1
   14. punkte nurodytas metines įmokas padauginus iš transporto priemonių kiekio ir
     susumavus).
   * Transporto priemonės rinkos vertė nustatyta teikiant pasiūlymą – pasiūlymo pateikimo dieną esanti transporto priemonės vertė.   Bendra pasiūlymo kaina litais (gaunama sudėjus 13, 14 eilutėse nurodytas sumas) –

   ____________________________________________________________________________
                     (suma žodžiais).

   Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (jei PVM mokestis mokamas), kuris
   sudaro -

   _____________________________________________________________________________________
                                             2 PRIEDAS

                 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Draudimo sąlygos, draudimo sumos ir išskaitos
1.1. Transporto priemonių draudimas (Kasko):
Draudiminiai įvykiai: avarija, stichinės nelaimės ir nelaimingi atsitikimai, gaisras, trečiųjų asmenų
neteisėta veika, vagystė.
1.1.1. draudimo sutartys turi galioti geografinėje Europos teritorijoje;
1.1.2. draudiminė apsauga galioja vykdant visas tarnybines pareigas, naudojant transporto
priemones ne tik kelių eisme. Tarnybinės pareigos, tai tarnybinio automobilio naudojimas darbo
tikslais, žmonių pervežimas, būtinosios medicinos pagalbos teikimas automobiliui stovint ir
važiuojant įvairių kategorijų keliais bei kaimo vietovių lauko keliukais.
1.1.3. vagystės rizikai taikoma 0 % nuostolio sumos franšizė (išskaita), jokie kiti apribojimai
netaikomi;
1.1.4. kitiems įvykiams (autoavarijai, stichinėms nelaimėms ir nelaimingiems atsitikimams, gaisrui,
trečiųjų asmenų neteisėtai veikai) taikoma 0 Lt besąlyginė franšizė (išskaita).
1.1.5. transporto priemonėms neskaičiuojamas keičiamų dalių nusidėvėjimas;
1.1.6. draudimo suma nekintama (nemažėjanti);
1.1.7. draudikas netaiko minimalių įmokų;
1.1.8. transporto priemonių remontas organizuojamas Draudėjo pasirinkimu;
1.1.9.draudikas atlygina nuostolius po draudiminio įvykio susijusius su transporto priemonių
išskirtinėmis žymomis (lipdukai, piešiniai, juostos ir pan.)
1.2. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
(TPCA)
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įprastinė transporto
draudimo sutartis turi būti sudaroma vadovaujantis Transporto priemonių savininkų ir valdytojų
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu.
2. Draudimo sutarčių galiojimo terminai.
2.1. Transporto priemonių (Kasko)draudimas: pagal draudėjo pateiktą grafiką.
2.2. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
įstatymo nustatyta tvarka pagal draudėjo pateiktą grafiką.
3. Draudiko ir Draudėjo pareigos
3.1. Draudikas privalo pateikti atitinkamas sąskaitas draudimo įmokų apmokėjimui ne vėliau kaip
prieš 5 dienas iki apmokėjimo termino pabaigos. Draudėjas įsipareigoja sumokėti draudimo įmoką
pagal draudimo sutartyje numatytas sąlygas.
3.2. Draudėjas privalo atsitikus draudiminiam įvykiui per 2 darbo dienas (jei įvykis įvyko
Lietuvoje) arba per 3 darbo dienas (jei įvykis įvyko užsienyje) apie tai Draudikui pranešti žodžiu ir
per 3 darbo dienas žodinį pranešimą patvirtinti raštu.
4. Draudimo sąlygos
4.1. Naujai prijungiamiems automobiliams prie automobilių parko draudimo sutarties galiojimo
metu turi būti taikomos tokios pačios draudimo sąlygos proporcingai likusiam laikotarpiui iki
sutarties galiojimo pabaigos:
4.1.1. KASKO draudimui turi būti taikomas toks pat tarifas proporcingai likusių iki sutarties
galiojimo pabaigos dienų skaičiui.
4.1.2. TPCA draudimui turi būti taikomos tokios pačios įmokos proporcingai likusių iki sutarties
galiojimo pabaigos mėnesių skaičiui.
4.2. Sumažėjus automobilių skaičiui ir nutraukus atitinkamo (-ų) automobilio (-ių) draudimo sutartį
(-is), nepanaudota draudimo įmokos dalis už likusį draudimo sutarties laikotarpį gražinama
draudėjui, išskaičiavus už minėtą (-us) automobilį (-ius) išmokėtą draudimo išmoką, bet ne daugiau,
nei Draudėjo įmokėta atitinkama įmoka už tą (tuos) automobilį (automobilius).
                                           3 PRIEDAS

                   (Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

                  TEIKĖJO DEKLARACIJA

                  _____________ Nr.______
                    (Data)
_____________
1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
                          (Teikėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
Skelbtame
____________________________________________________________________________
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
____________________________________________________________________________ ,
data ir numeris)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį teikėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta
administracinė nuobauda arba teikėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri
metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas
3. Teikėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.


(Deklaraciją sudariusio  asmens      (Parašas*)         (Vardas, pavardė*)
pareigų pavadinimas*)
                                                         4 PRIEDAS
                                                          Forma patvirtinta
                                                 Lietuvos Respublikos ūkio ministro
                                                2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258                          (Teikėjo pavadinimas)

 TEIKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
           SĄŽININGUMO DEKLARACIJA


                       _____________ Nr.______
                         (Data)


     Aš,                                                     ,
                  (teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)
vadovaujantis (atstovaujantis)
(teikėjo pavadinimas)
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų teikėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje
nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje nurodytus
principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir
pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio
subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.


(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)            (Parašas)               (Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima
rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Teikėjo
sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo
kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

								
To top