SEMINAR HIPERAKTIVNA DJECA by TpEs5ig8

VIEWS: 247 PAGES: 48

									HIPERAKTIVNA DJECA

     Kristina Oremuš
        Marta Pušić
      Sanela Mitrović
     Antun Mikolašević
POVIJEST
o George Frederic Still 1902. g. govori o nekim
 abnormalnim stanjima kod djece

o pandemija encefalitisa 1920. g.
  o počinje se govoriti o nemirnom djetetu (djeca koja su
   preboljela encefalitis pokazuju promijenjeno ponašanje)
  o jedini kriterij za postavljanje dijagnoze je djetetovo
   ponašanje
  o MCD – minimalna cerebralna disfunkcija
o dječji psiholog Laufer i dječji neurolog Denhoff:
  o uzrok su poremećaji motorike i poremećaji percepcije
  o MCD postaje hiperkinetičko-impulzivni poremećaj
  o simptome dijele na primarne (nemir, impulzivnost, ...) i
   sekundarne (trbušne kolike, poremećaji spavanja, destruktivnost,
   ...)
  o izvor poremećaja se traži u mozgu
  o protivnici: uzrok poremećaja su emocionalni faktori, anksioznost i
   smetnje u učenjuo Najčešće spominjani uzorci poremećaja:
  o  oštećenje mozga kao poslijedica različitih uzroka
  o  socijalno nepovoljni razvojni uvjeti
  o  emocionalni problemi djeteta
  o  naslijeđe
o Dijagnostički i statistički priručnik Američke psihijatrijske
 udruge:
  o DSM-II – klasificiran kao hiperkinetička reakcija u dječjoj dobi
  o DSM-III – naziv promijenjen u ADHD (poremećaj pažnje i
   hiperaktivni poremećaj)
  o DSM-IV – naziv promijenjen u deficit pažnje/hiperaktivni
   poremećaj
EPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
o učestalost poremećaja u populaciji djece je 3-5%
o poremećaj je četiri puta pristutniji kod dječaka nego kod
 djevojčica te je učestaliji u gradskim nego seoskim
 sredinama
o razlike u javljanju poremećaja s obzirom na
 geometrijsku rasprostranjenost
KLASIFIKACIJA
o danas u upotrebi dvije klasifikacije:
  o DSM-IV (Dijagnostički i statistički priručnik za duševne
   poremećaje, četvrto izdanje, Američke psihijatrijske udruge)
  o MKB-10 (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih
   zdravstvenih problema, deseta revizija, u izdanju Svjetske
   zdravstvene organizacije)


o tri pojavna oblika poremećaja prema DSM-IV:
  o deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, kombinirani tip
  o deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, dominantno nepažljiv tip
  o deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, dominantno hiperaktivno
   impulzivni tip
o MKB – 10:
 o ne postoji podjela na
  podtipove na osnovi
  dominirajućeg oblika
  ponašanja
 o mora biti zadovoljeno 6
  kriterija u svezi s
  nepažnjom i 3 u svezi s
  hiperaktivnošću te 1 u
  svezi s impulzivnošću
SIMPTOMATOLOGIJA
o poremećaji se manifestiraju različito u ovisnosti o
 starosti djeteta i stupnja razvoja
o smetnje na području motorike, pažnje, emocija,
 socijalnih odnosa, na perceptivno-motoričkom području i
 području kognitivnih funkcija
o PODRUČJE MOTORIKE
  o nemir, potreba za aktivnošću i pokretom
  o dijete u stalnom pokretu, vrlo brzo gubi zanimanje za nešto,
   nespretan u tijelesnom odgoju i oblačenju, ...
  o odrasli nezadovoljni ponašanjem djeteta
  o dijete ima loš status kod vršnjaka
o PAŽNJA
 o kratkotrajna i neselektivna
 o u “dobrim danima” pažnja do 20 min, a u “lošim” ne više od 5
  min
o PERCEPCIJA
 o smetnje i u vidnoj i u slušnoj percepciji
 o nemogućnost ili otežano usklađivanje vidnih podražaja,
  spoznajnih aktivnosti i psihomotorike => teškoće u pisanju i
  čitanju
 o problem: prepisivanje s ploče, učenje računskih pojmova,
  pisanje diktata,..
 o dijete funkcionira ispod svojih stvarnih mogućnosti
o EMOCIONALNO-SOCIJALNO PODRUČJE
 o  dijete nema kočnice na emocionalnom planu
 o  napadaji bijesa zbog sitnica
 o  nepredvidljiv
 o  izmjena “dobrih” i “loših” dana
 o  razmišjanja o smrti
 o  nisko vrednovanje svoje ličnosti
o GOVOR I GOVORNI POREMEĆAJI
 o 50% djece s ADHD-om ima probleme s govorom
 o više upotrebljavaju riječi nego kretnje, ali što kraće moguće


o ODNOSI S OKOLINOM
 o teško prihvaćaju socijalne zahtjeve i traže emocionalnu zrelost
  koju ne mogu postići
 o emocionalne veze s odgajateljima površne
 o ne pokazuju anksioznost zbog odvajanja
 o nesposobnost prilagođavanja nekoj grupi
 o zbog potrebe za dominacijom nisu prihvaćeni među djecom
KARAKTERISTIKE RAZVOJA
o DJETINJSTVO
 o  problemi uzimanja hrane od rođenja
 o  dijete razdražljivo
 o  prisutno udaranje glavom o predmete
 o  prisutne stalne promjene aktivnosti
o PREDŠKOLSKA DOB
 o  vrlo aktivna, impulzivna
 o  često mijenja aktivnosti, kratkotrajna pažnja
 o  uvijek u pokretu
 o  ne može završiti započete aktivnosti
 o  poremećaji spavanja
 o  ne podnose ograničenja i disciplinu
o ŠKOLSKA DOB
 o  često se doimaju kao spora, troma djeca koja sanjare
 o  problem u razredu, često ponavljaju razred
 o  nemir prilikom jela, gledanja TV-a, pisanja zadaće
 o  loš kontakt s drugom djecom
 o  ne može kontrolirati ponašanje
 o  loša slika o sebi
 o  česte tjelesne povrede
o ADOLESCENCIJA
 o manje prisutan nemir
 o 70% hiperaktivne djece ima problema u ponašanju, ali u drugom
  obliku
 o uključuju se u brojne sportove, aktivnosti
 o mijenjaju društva, interese, sredine
 o impulzivnost
 o loša slika o sebi, nesigurni u sebe
 o problem pažnje u svakodnevnom komuniciranju
o ODRASLA DOB
 o učestala promjena radnog mjesta, zanimanja, mjesta stanovanja
 o problemi pažnje
 o zlouporaba alkohola, droge
 o biraju zanimanja u kojima se mogu kretati (trgovci, mehaničari,
  sportaši...)
 o bračne razmirice
 o loša slika o sebi dovodi do tjeskobe, potištenosti
o 1966. godine Nacionalni institut za mentalno zdravlje
 SAD je objavio listu najučestalijih simptoma kod djece s
 deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem
ETIOLOGIJA

o Što uzrokuje hiperaktivni poremećaj?
o Uzroci ovog poremećaja su različiti,
 mnogobrojni,nedovoljno definirani i
 međusobno isprepleteni
o Kratak i jezgrovit odgovor na ovo pitanje
 bio bi da je uzrok ovog poremećaja
 zapravo nepoznat
Organske teorije

o Tvrde da je hiperaktivni poremećaj
 uzrokovan različitim
 neuroendokrinološkim,
o neurokemijskim i neuroanatomskim
 čimbenicima
o
Neuroanatomska istraživanja

o Tijekom povijesti različiti autori držali su
 različita područja u mozgu odgovornim za
 hiperaktivno ponašanje
o U sljedećoj tablici prikazane su neke od
 neuroanatomskih hipoteza o disfunkcijama
 kod hiperaktivnog poremećaja
Knobel i sur.  Pojačano funkcioniranje korteksa
(1959)
Wender(1971,  Pojačana osjetljivost u području
1972)      limbičkog sustava
Hunt i sur   Disfunkcija u području ceruleusa
(1985)
Mattes (1980)Poremećaj funkcioniranja
       frontalnog režnja
Gorenstein i Disfunkcija u području
Newman(1980) hipocampusa
Dykman i   Deficit inhibicije u području
sur.(1971)  diencefalona
Neurokemijska istraživanja
o Proučavanje udjela neurokemijskih faktora
 temelji se na studijama koje obuhvaćaju:
 neuroanatomska,neurofarmakološko-
 biokemijska,neurotransmiterska područja
o Sve su brojniji istraživači koji drže da je
 poremećaj uzrokovan disfunkcijom
 andrenergičkog i serotoninergičkog sustava
o Područje neurotransimitera još uvijek se smatra
 nedovoljno istraženo da bi se moglo nešto
 zaključiti
Neuroendokrinološka istraživanja

o Rezultati istraživanja utjecaja hormona na
 razvoj ovog poremećaja različiti su od
 autora do autora i nema nekakvog
 jedinstvenog zaključka
o Najviše autora povezuje ovaj poremećaj s
 štitnom žlijezdom
Neurofiziološka i Hematološka
istraživanja
o Neurofiziološka istraživanja povezuju EEG s
 hiperaktivnim poremećajem smatrajući da je
 EEG kod djece s tim poremećajem nezreliji u
 odnosu na kronološku dob ispitanika(Cantwell)
o Kod hematoloških istraživanja kao razlog
 hiperaktivnog poremećaja navode se alergije na
 određene vrste hrane naročito alergije na
 konzervanse iako to nikada nije potvrđeno
Psihosocijalne teorije
o Naglašava se uloga obiteljskih stresova
 povezana s lošim socioekonomskim
 statusom, poremećaj u odnosu majka-
 dijete, negativni način odgoja te mnogi
 drugi problemi u obitelji
o Osim obitelji naglašava se i utjecaj okoline
o Tizard i Hidges navode anksioznost i
 depresiju kao uzrok hiperaktivnog
 poremećaja
Genetske teorije

o Razne studije nalaze značajnu incidenciju
 antisocijalnog ponašanja,
 alkoholizma,uzimanje droga kod očeva i
 histerija majki kod djece sa hiperaktivnim
 poremećajem(Morrison,Stewart)
DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA
o Hiperaktivni poremećaj u najranijoj dobi
 teško je razlikovati od nekih drugih
 poremećaja
o Mentalna retardacija
 -Program neprimjeren djetetovim
 intelektualnim mogućnostima može biti
 uzrokom pojavljivanja simptoma sličnih
 simptomima kod hiperaktivnog
 poremećaja
o Poremećaji učenja
 -Vrlo često se u grupi djece s poremećajima
 učenja nalaze djeca s hiperaktivnim
 poremećajem
 -U kategoriju s poremećajima učenja a koji nisu
 posljedica hiperaktivnog poremećaja
 spadaju:poremećaji čitanja,poremećaj
 matematičkih sposobnosti,poremećaj pismenog
 izražavanja,poremećaj motoričkih vještina
o Psihijatrijski poremećaji
 -Istodobna pojava deficita pažnje i nemira s
 drugim psihijatrijskim poremećajima
 -Prkosno ponašanje(otpor prema
 autoritetima) i poremećaji u
 ponašanju(agresija,fizičko
 nasilje,alkoholizam,problematična slika o
 samom sebi)
DIJAGNOSTIKA
Dijagnostička impresija: obično se postavlja dijagnoza na osnovi
             intervjua s roditeljima, i s djetetom.

Struktuirani intervju: uključuje roditelje, djecu i nastavnike.

Posebno je važna obiteljska i osobna anamneza.

Obiteljska: u obiteljima djece s hiperaktivnim poremećajem
nalazimo najbliže rođake koji su u djetinjstvu imali slične
poremećaje ili ih i danas kao odrasle osobe imaju. Odnosi unutar
obitelji su česti faktor nastanka poremećaja.

Osobna: može nam dati podatke o različitim traumama,
bolestima ili situacijama koje su mogle dovesti do disfunkcije
mozga, te biti mogućim uzrokom hiperaktivnog poremećaja.
Dijagnostički postupak
1. Intervju s roditeljima
  a) procjena ponašanja prema kriterijima iz DSM-IV
  Nepažnja
  •  ne posvećuju pažnju detaljima ili rade pogreške zbog
    nemara u školskom uratku, poslu ili drugim aktivnostima
  •  često imaju poteškoće u održavanju pažnje pri obavljanju
    zadaća
  •  često se čini da ne slušaju i kada im se direktno obraća
  •  često ne prate upute i ne dovršavaju školski uradak,
    kućne poslove ili dužnosti na radnom mjestu
  •  često imaju teškoće s organiziranjem zadataka i
    aktivnosti
  •  često izbjegavaju, ne vole ili odbijaju zadatke koji
    zahtijevaju trajniji mentalni napor
  •  često gube stvari potrebne za ispunjavanje zadaća
  •  često ih ometaju vanjski podražaji
  •  često zaboravljaju dnevne aktivnosti
Hiperaktivnost
o često trese rukama i nogama, ili se vrpolji na sjedalu
o ustaju sa stolca u razredu ili negdje drugdje gdje se
 očekuje da ostanu na mjestu
o često pretjerano trče ili se penju u situacijama u kojima je
 to neprikladno
o često imaju teškoća ako se treba mirno i tiho igrati
o često su u “pogonu”
o često pretjerano pričaju

Impulzivnost
o često “istrčavaju” s odgovorima prije nego čšto je dovršeno
 pitanje
o često imaju poteškoća s čekanjem reda
o često prekidaju ili ometaju druge
b) dobivanje podataka o djetetovu razvoju

 o  podaci o zdravstvenim problemima
 o  podaci o ranijim psihijatrijskim bolestima ili poremećajima
 o  utvrditi postojanje relativnih sposobnosti
 o  pre,a DSM-IV utvrditi simptome
 o  utvrditi anamnestički vrstu problema u odnosu na teškoće
   u učenju
 o  utvrditi poremećaje pažnje, ponašanja, postojanje tikova,
   odstupanja u formiranju ličnosti...
 o  obiteljski način sučeljavanja sa stresom i organiziranost
 o  prošle i sadašnje obiteljske stresove
 o  ima li netko od roditelja hiperaktivni poremećaj
 o  je li došlo do promjena u obitelji
2. Intervju s djetetom
 o  ciljano opažanje simptoma hiperaktivnog poremećaja
 o  pokazuje li djete simptome u svim situacijama i okruženjima
 o  dječje raspoloženje
 o  odnosi s prijateljima
 o  sposobnost djeteta da ostvari dobar kontakt s ispitivačem
 o  postojanje i drugih poremećaja
 o  opažanje sadržaja
 o  govor i jezik
3. Obiteljski intervju
 o koliko se roditelji i dijete osjećaju sami
 o socio-psihološko stanje obitelji i kako se članovisučeljavaju s
  problemima
 4. Standardizirane ljestvice
                     Russel-Barkley ljestvica procjene za roditelje
Uz svaku tvrdnju zaokružite broj koji najbolje opisuje vaše dijete

                       NIKAD KATKAD ČESTO
                       GOTOVO UVIJEK
vrti se i izvija na stolcu           1      2     3      4
ne može dugo sjediti              1      2     3      4
lako mu pobjegne pažnja             1      2     3      4
ne može čekati u redu              1      2     3      4
brzopleto odgovara na pitanja          1      2     3      4
ne može slijediti upute             1      2     3      4
skače s jedne nedovršene aktivnosti na     1      2     3      4
drugu
ne može se mirno igrati             1      2     3      4
puno priča                   1      2     3      4
prekida tuđe razgovore             1      2     3      4
djeluje kao da ne čuje             1      2     3      4
gubi stvari                   1      2     3      4
Conneri ljestvica procjene za nastavnike
                      NE UOPĆE SASVIM MALO PRILIČNO VRLO
                      MNOGO
stalno se vrpolji               1     2    3
                      4
stalno pravi buku               1     2    3
                      4
zahtjevan, mora imati odma ono što       1     2    3
naumi                   4
loša koordinacija pokreta           1     2    3
                      4
neprekidna hiperaktivnost           1     2    3
                      4
razdražljiv, impulzivan            1     2    3
                      4
nepažljiv                   1     2    3
                      4
ne može završiti poslove koje je počeo     1     2    3
                      4
kratkotrajne pažnje              1     2    3
                      4
                   NE UOPĆE SASVIM MALO PRILIČNO VRLO
                   MNOGO
brze i česte promjene raspoloženja    1     2    3
                   4
radi naglo                1     2    3
                   4
Destruktivan               1     2    3
                   4
skita se                 1     2    3
                   4
laže                   1     2    3
                   4
eksplozivan               1     2    3
                   4
izolira sam sebe od drugih        1     2    3
                   4
lako ga je voditi            1     2    3
                   4
nema osjećaj za “fer igru”        1     2    3
                   4
ne može se dulje vezati uz nekoga    1     2    3
5. Informacije iz škole
 o  izvješće o učenju, ponašanju i funkcioniranju u školi
 o  bilješke o ocjenama i prisutnosti u školi
 o  individualni plan i program naobrazbe
 o  podaci druge vrste koje škola još posjeduje

6. Informacije o kognitivnom funkcioniranju

7. Pregled djeteta
Sliku o djetetovom općem funkcioniranju stvorit ćemo na
  osnovu:
 o  Anamnestički podataka
 o  Razgovora s djetetom
 o  Informacija iz škole
o Utvrđivanje postignutog stupnja znanja obavlja se
 pomoću različitih ljestvica i upitnika
o Ljestvice za samoprocjenu: ispitanik procjenjuje sebe
 u odnosu na okolinu
o Upitnici o socijalnom funkcioniranju: daju nam
 podatke o socijalnim faktorima

Laboratorijski-dijagnostički postupci uključuju:
o analizu osnovnih krvnih pretraga
o endokrinološka ispitivanja
o analizu razine serotonina i njegovih metabolita
o analize usmjerene na ispitivanje funkcioniranja mozga
Možemo reći da dijagnostički postupak obuhvata:

o  Opažanje i prikupljanje informacija
o  Definiranje problema
o  Primjenu trijažnih testova
o  Uspoređivanje dobivenih rezultata s normama
o  Tjelesno, psihološko, psihijatrijsko, neurološko i druga
  ispitivanja
TERAPIJSKE TEHNIKE

o Prije početka terapije treba:
o   postaviti terapiju na temelju dobro
 provedenog dijagnostičkog postupka
Terapijske Intervencije

o 1. Terapije usmjerene prema djetetu
 (individualna i gupna terapija)
o 2. Terapija usmjerena prema obitelji
 (individalna terapija obitelji, grupna terapija
 obitelji, obiteljska terapija)
o 3. Terapije usmjerene prema okolini - školi
 i socijalnom okruženju
Terapija u obitelji i s obitelji

o Obitelj je jako važna u terapijskom procesu.
o Roditelji koji ne znaju o kakvom se poremećaju
 radi često neadekvatno reagiraju na postupke
 djece smatrajući ih napadom na njihov autoritet
 što dovodi do interpersonalnih problema u
 odnosima obitelji.
o Uzroci ovakvih poremećaja su najčešće odnosi
 u samoj obitelji kao što su razvod braka roditelja,
 odbacivanje ili zlostavljanje djece od najbližih
 članova.
o Pomoć samoj obitelji može se pružiti kroz:
o ventiliranje osjećaja,
o potporu obitelji u razvijanju njihovih vlastitih sposobnosti,
o potporu u organiziranju aktivnosti na relaciji kuća-škola-
 zajednica,
o izdavsanje vodića, brošura, knjiga sa savjetima i
 odgovorima na pitanja s kojima se susreću svaki dan.
o savjetovalištem za mentalno zdravlje u koje treba biti
 iključena i obitelj.
o   Također je potrebno izraditi programe za
 modifikaciju ponašanja roditelja.
o Također je potrebno izraditi programe za
 modifikaciju ponašanja roditelja.
o Osnovno pravilo u radu s djecom s
 hiperaktivnošću je PROMJENA
 PONAŠANJA koja se može postići:
o NAGRADAMA
o TEHNIKOM GAŠENJA(ignoriranje
 djetetova neadekvatna ponašanja )
o IZOLACIJA
Osnovna Pravila Za Rad S Djetetom U
Školi:
 Preferirati zatvoreni tip razreda
 Smjestiti djete ispred učitelja
 Okolina (sama učionica) ne smije odvraćati
  pažnju djeteta
 Davati jasne upute
 Nove informacije moraju biti kratke
 Jasno, lagano, sporo govoriti
 Popratiti informacije slikama, modelima,
  grafikonima, glazbom, igračkama, videom...
 Davati konkretne primjere
Feedback (komunikacija sa djetetom); pitati i poticati
 djete da pita
Postupan prijelaz sa starog na novo gradivo
Sjedeći rad mora biti isprekidan pauzama
Ne poticati negativne asocijacije
Provoditi vježbe motorike ali ne dulje od 30 min
U početku ne ocjenjivati dijete, kod rješavanja testova u
 početku davati samo usmene zadatke, kasnije davati
 više vremena na usmenim zadacima
Ne davati djetetu da čita dulje tekstove
Ponuditi primjereniji program, a ne kažnjavati dijete
Ne dopustiti da dijete bude diskriminirano
Pomagati djetetu
Terapija
o Psihoterapija
o Terapija lijekovima
  o stimulansima
  o antidepresivima
o U timu mora sudjelovati pedagog koji treba imati
 dovoljno znanja iz psihologije i pedgogije, te
 treba sudjelovati i u dijagnostici i terapiji (osobito
 ako postoje školski problemi) te ako je potrebna
 modifikacija ponašanja i rad s roditeljima i
 nastavnicima.
LITERATURA
 Kocijan Hercigonja D. - Hiperaktivno dijete,
 1997.g.
 WEB :
 http://www.hud.hr/w-tekstovi/ hiperaktivnost.html
 http://www.zzjzpgz.hr/nzl/5/ hiperaktivnost.htm
 http://hr.wikipedia.org/wiki/
 Poremecaj_hiperaktivnosti_i_deficita_paznje

								
To top