Buku Kod by TpEs5ig8

VIEWS: 9 PAGES: 11

									Pengenalan

• Penyediaan Data
       • Pengeditan, pengekodan dan pemasukan data
       • Aktiviti ini memastikan ketepatan data dan proses
        mengubah data mentah ke dalam bentuk yang boleh
        di analisis
• Meneroka, memapar dan memeriksa data
       • Penelitian, pemeriksaan dan penyusunan semula
        data untuk memulakan pencarian perihalan, corak
        dan perhubungan yang bermakna


T. Ramayah        Kaedah Penyelidikan Perniagaan      Bab 15
Penyediaan Data

• Pengeditan
 Mengesan ralat dan ketinggalan,
 membetulkan di mana boleh, dan
 mengesahkan piawaian kualiti data yang
 minimum telah di capai
• Pengeditan Lapangan
• Pengeditan Pusat


T. Ramayah   Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15
Tujuan Pengeditan

• Memastikan agar data adalah
  • Tepat
  • Konsisten dengan maklumat yang lain
  • Dimasukkan secara seragam
  • Lengkap
  • Di susun untuk memudahkan
   pengekodan dan tabulation

T. Ramayah  Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15
Pengekodan

• Melibatkan pemberian nombor atau simbol
 kepada jawapan (response) supaya dapat di
 kelaskan kepada beberapa kelas atau
 kategori yang terhad
• Contoh:
   • “M” untuk Lelaki dan “F” untuk Wanita
   • “1” untuk Lelaki dan “2” untuk Wanita
   • Numerik lwn Alphanumerik

T. Ramayah   Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15
Peraturan Pengekodan

• Peraturan yang mengawal penubuhan set
 berkategori
   • Kesesuaian kepada soalan
    penyelidikan dan tujuan
   • Saling Habisan
   • Saling Eksklusif
   • Diterbitkan dari hanya satu prinsip
    klasifikasi
T. Ramayah   Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15
Saling Eksklusif & Dimensi
Tunggal
• Pekerjaan anda
       •  Professional
       •  Managerial
       •  Sales
       •  Clerical
       •  Crafts
       •  Operatives
       •  Unemployed
T. Ramayah           Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15
Buku Kod

• Buku Kod atau skema pengekodan
 mengandungi setiap pembolehubah yang
 terkandung dalam penyelidikan dan
 menyatakan applikasi peraturan pengekodan
 terhadap pembolehubah tersebut
• Bertujuan untuk menjadi panduan semasa
 pemasukan data
• Pra-Pengekodan


T. Ramayah  Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15
Pemasukan Data

• Pengimbas Optikal
• Lembaran kerja elektronik
• Gudang Data
       • Transformasi dan pembersihan
       • Alat akses pengguna akhir
• Data martsT. Ramayah       Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15
Meneroka, Memapar dan
Memeriksa Data
• Taburan Kekerapan        •  Varians
• Taburan Normal         •  Sisihan Piawai
 Piawai             •  Julat
• Ukuran Menengah         •  Julat antara Kuartil
   • Min            •  Sisihan Kuartil
   • Median           •  Kepencongan
   • Mod            •  Kurtosis
• Variasi (Variability)
T. Ramayah    Kaedah Penyelidikan Perniagaan       Bab 15
Teknik untuk Memapar dan
Memeriksa Taburan
• Jadual Kekerapan
   • Carta Bar
   • Carta Pai
• Histogram
   • Memaparkan semua selang dalam
    taburan
   • Periksa bentuk taburan untuk melihat,
    kepencongan, kurtosis dan corak modal
• Penjadualan Silang (Crosstabulation)
T. Ramayah   Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15
Transformasi
• Tujuan Transformasi
   • Untuk memperbaiki tafsiran dan
    keserasian data dengan set data yang lain
   • Untuk meningkatkan simetri dan
    menstabilkan sibaran
   • Untuk memperbaiki perhubungan linear
    antara pembolehubah (Skor piawai)
           Xi - X
          Z
             s
T. Ramayah   Kaedah Penyelidikan Perniagaan  Bab 15

								
To top