???????? ??? ?? ?? ? ?? ? ??? ?? ??? ??? ?? ? ? by 95hDBGa

VIEWS: 4 PAGES: 22

									     ่
กฎหมายเกียวกับอัคคีภัย


        ชัชวาลย์ จิตติเรื องเกียรติ
        สานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
        กรมโรงงานอุตสาหกรรม
     ่       ่
กฎหมายเกียวกับอัคคีภัยทีมีผลบังคับใช้ ในปัจจบัน
                      ุ
   พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
     -  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535 )
     -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513)
     -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514)
     -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2530)
     -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)
   พรบ.วัตถุอนตราย พ.ศ. 2535
        ั
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยใน
                  ้
          ่
  สถานประกอบการเพือความปลอดภัยในการทางาน
     ่       ่
กฎหมายเกียวกับอัคคีภัยทีมีผลบังคับใช้ ในปัจจุบัน
                 ั
   พรบ.ป้ องกันและระงับอัคคีภย พ.ศ. 2542
   พรบ. ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
   ประกาศคณะปฏิวติฉบับที่ 28 ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
           ั
   พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
      กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
      กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
      กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
      กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)
      กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
      กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
    หมวดที่ 1 ข้ อ 4 ลักษณะอาคารโรงงาน
     * มีประตูหรื อทางออกให้พอกับจานวนคนงานที่จะหลบหนีภย       ั
                                    ้
      ออกไปได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น อย่างน้อย 2 แห่ ง กว้างไม่นอยกว่า
                  ้           ้
      110 ซม. และสู งไม่นอยกว่า 200 ซม. แต่ถามีคนงานที่ตองออก  ้
      ตามทางนี้มากกว่า 50 คน ต้องมีขนาดกว้างเพิมขึ้นในอัตราส่ วน
                              ่
         ้
      ไม่นอยกว่า 2 ซม. ต่อ 1 คน
             ั     ้
     * มีพ้ืนที่ปฏิบติงานไม่นอยกว่า 3 ตร.ม./คน
     * จัดให้มีที่เก็บรักษาวัตถุหรื อสิ่ งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรื อ
      อัคคีภยได้ง่ายไว้ในที่ปลอดภัย
          ั
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)

  หมวด 2 เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อสิ่ งที่นามาใช้ในโรงงาน
           ั ั
  - ภาชนะบรรจุวตถุอนตราย เช่น วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟที่มีขนาด
  ตั้งแต่ 25000 ลิตรขึ้นไป ต้องสร้างเขื่อนหรื อกาแพงคอนกรี ต
                       ั    ั
  ล้อมรอบที่จะกักเก็บปริ มาณของวัตถุดงกล่าวได้ท้ งหมด ถ้ามีภาชนะ
                               ั
  บรรจุมากกว่าหนึ่งถัง ให้สร้างเขื่อนที่สามารถกักเก็บวัตถุอนตราย
  เท่ากับปริ มาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที่สุด
  - ระบบไฟฟ้ า การเดินสายไฟฟ้ า การติดตั้งเครื่ องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
  ต้องเป็ นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับ โดยมีคารับรองของวิศวกร
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513)
 หมวด 1 การรักษาโรงงานและเครื่ องจักร
                        ่
   ต้องดูแลรักษาทางออกและบันไดฉุ กเฉิ นให้อยูในสภาพพร้อมที่จะหลบ
   ภัยได้
 หมวด 2 ทางออกฉุกเฉินในโรงงาน
                   ้
    ทางออกฉุ กเฉิ นต้องกว้างไม่นอยกว่า 110 ซม.
                       ่
    ต้องดูแลรักษาให้ประตูทางออกฉุ กเฉิ นอยูในสภาพที่คนงานจะเปิ ดออก
 ได้ง่ายตลอดเวลาที่มีการปฏิบติงานั
    มีแสงสว่างเพียงพอและไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
    มีระบบแสงสว่างทดแทนในกรณี ที่ระบบไฟฟ้ าเสี ย
                     ั
    มีป้ายหรื อเครื่ องหมายที่เห็นได้ชดเจน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513)
  หมวด 3 สั ญญาณแจ้ งเหตุอนตรายั
     *ในโรงงานที่มีก๊าซอันตรายหรื อวัสดุไวไฟที่มีคนงานตั้งแต่ 50
                 ั
  คนขึ้นไป หรื อโรงงานที่มีวสดุติดไฟง่าย ที่มีคนงาน 100 คนขึ้นไป
  ต้องจัดให้มีเครื่ องให้สัญญาณแจ้งเหตุอนตรายอย่างน้อย 2 แห่งอยู่
                       ั
  ในตาแหน่งที่คนใช้ได้สะดวกรวดเร็ ว
              ั       ้
     *เป็ นชนิดที่ให้สญญาณโดยไม่ตองอาศัยพลังงานจากระบบ
             ั
  ส่ องสว่างและที่ใช้กบเครื่ องจักร
  หมวด 4 เครื่องดับเพลิง
           ้
     *ต้องไม่นอยกว่า 1 เครื่ องต่อพื้นที่ 100 ตร.ม.
        ั              ั
     *มีบนทึกการติดตั้ง การเติมเคมีภณฑ์ และการตรวจสอบซึ่ง
            ้
  ต้องกระทาไม่นอยกว่า 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514)

              ั   ั
  หมวด 12 การป้ องกันอุบติเหตุอนตรายจากเครื่ องจักร
  - ในห้องปฏิบติงานหรื อห้องเก็บสิ่ งของที่อาจมีก๊าซ ควัน ฝุ่ น ไอหรื อ
         ั
  หมอกที่ติดไฟได้ง่าย ต้องเดินสายไฟฟ้ าในท่อ เครื่ องยนต์ไฟฟ้ า สวิตช์
  ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆต้องเป็ นแบบปิ ดชนิดป้ องกันการระเบิด
  และห้ามใช้หลอดไฟฟ้ าฟลูออเรสเซนท์ แบบมีสตาร์ทเตอร์สวิตช์ตด     ั
  ตอนแบบใบมีด เต้าเสี ยบและอุปกรณ์ที่อาจทาให้เกิดประกายไฟได้
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514)
 - เครื่ องยนต์ไฟฟ้ าที่มีขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้าขึ้นไป ต้องมีเครื่ องป้ องกัน
   กระแสเกินขนาดและการใช้เกินกาลัง
 - ต้องดูแลรักษาสายไฟฟ้ า สายดิน เครื่ องยนต์ไฟฟ้ า สวิตช์ เต้าเสี ยบ
                  ่
   และอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ ให้อยูในสภาพเรี ยบร้อย ไม่หลุด หลวม
   แตกร้าว หรื อผุกร่ อน
                     ้
 - สายไฟฟ้ า เครื่ องไฟฟ้ าและอุปกรณ์ตองได้รับการตรวจรับรอง
           ้
   เห็นชอบจากผูได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
   หรื อนายช่างของการไฟฟ้ าฯทุกๆ 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองเป็ น
   หลักฐานทุกปี
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 24
(พ.ศ.2530)
 ต้องแยกอาคารที่มีการผลิตหรื อเก็บวัตถุไวไฟให้เป็ นเอกเทศ
 ต้องไม่ให้วตถุไวไฟ วัตถุระเบิดอยูใกล้เตาไฟ หม้อน้ า ท่อไอน้ า
        ั            ่
 สายไฟฟ้ าแรงสูง บริ เวณที่อาจมีประกายไฟ หรื อในที่มีอุณหภูมิสูง
 ต้องจัดทาป้ ายที่มีสัญลักษณ์ เครื่ องหมายและข้อความเตือนตาม
 รายละเอียดแนบท้าย
 ต้องดูแลรักษาท่อส่ งให้อยูในสภาพดี ท่อส่ งวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 80
              ่
                      ้      ั ่
 องศาเซลเซียสต้องมีฉนวนกันความร้อนหุ ม และไม่ต้ งอยูใกล้หรื อ
 บริ เวณที่มีความร้อนสูง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2530)

  ต้องดูแลรักษาท่อ ส่ วนประกอบของท่อ ท่อส่ งต่างชนิดกันต้องทาสี
  หรื อทาเครื่ องหมายแสดงความแตกต่างให้ชดเจน  ั
  วาล์วต่างๆไม่ให้มีการรั่วซึม และต้องมีเครื่ องหมายแสดงทิศทางการ
  ปิ ดเปิ ดของวาล์ว
  ภาชนะบรรจุอยูในที่โล่งแจ้งต้องมีสายล่อฟ้ า
           ่
  ภาชนะบรรจุที่อาจเกิดไฟฟ้ าสถิตต้องต่อสายดิน
  ภาชนะบรรจุวตถุไวไฟที่มีขนาดตั้งแต่ 25,000 ลิตร ต้องสร้างเขื่อน
          ั
  หรื อกาแพงคอนกรี ตล้อมรอบ มีสายล่อฟ้ าและสายดิน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2530)

  จัดทาป้ ายสัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากลแสดงให้ทราบถึงระดับความ
  ไวไฟ อันตรายต่อสุ ขภาพ ความรุ นแรงของปฏิกิริยา หรื อ
  รายละเอียดอื่นๆ ให้แผ่นป้ ายมีขนาดใหญ่พอสมควร ติดหรื อแขวนไว้
                    ั ั
  ด้านหน้าบริ เวณที่มีการเก็บหรื อใช้วตถุอนตรายดังกล่าว
Diamond Sign
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543)

  กาหนดให้โรงงานที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบติภยร้ายแรงต้องจัดทา “
                          ั ั
                         ่
  รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงจากอันตรายทีอาจเกิดจากการ
  ประกอบกิจการโรงงาน”
  เพื่อชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน
  นามาประเมินโอกาสและความรุ นแรงว่ามีมากน้อยเพียงใด
  นามากาหนดมาตรการป้ องกัน รวมทั้งมาตรการควบคุม ลด หรื อ
         ั ั
  บรรเทาอุบติภยร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
โรงงานที่เข้าข่ายต้องทา

              ้
  โรงงาน 12 ประเภทตามบัญชีทายประกาศกระทรวงฯ
          ่
  หลักเกณฑ์ในการยืนรายงาน
                             ั       ่
    - โรงงนที่ขออนุญาตตั้งใหม่หรื อขอขยายโรงงาน ให้จดทารายงานและยืนต่อกรม
     โรงงานอุตสาหกรรม หรื อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพร้อมกับการยืนขอ  ่
     อนุญาตตั้งหรื อขยายโรงงาน
                                  ั
    - โรงงานที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้จดทารายงานและ
      ่
     ยืนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรื อสานักอุตสาหกรรมจังหวัดภายใน 360 วัน
        ั
     นับแต่วนที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และต้องมีการทบทวนและจัดทารายงาน
            ่
     พร้อมกับการยืนขอต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง
       ั ่            ั         ่
- โรงงานที่ต้ งอยูในนิคมอุตสาหกรรม ให้จดทารายงาน 2 ฉบับ ยืนต่อการ
 นิคมอุตสาหกรรมฯ 1 ฉบับ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ฉบับ
        ั ่
- โรงงานที่ต้ งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้งโรงงานที่ขออนุญาต
                     ั         ่
 ใหม่ และโรงงานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ได้จดทารายงาน 2 ฉบับ ยืนต่อ
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ฉบับและสานักอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่
 ที่โรงงานตั้งอยู่ 1 ฉบับ และต้องทบทวน จัดทาและยืนรายงานครั้ง
                          ่
                         ้
 ต่อไปทุกๆ 5 ปี ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของปี ที่หา
รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง

 1. ข้ อมูลรายละเอียดการประกอบกิจการ
   1.1 แผนที่โรงงานและสถานที่โดยรอบ
   1.2 แผนผังโรงงาน
   1.3 ขั้นตอนกระบวนการผลิต
          ้ ั
   1.4 จานวนผูปฏิบติงานและการจัดช่วงเวลาทางาน
                 ั            ั
   1.5 ข้อมูลอื่นๆ เช่น สถิติอุบติเหตุ รายงานการสอบสวนอุบติเหตุ
   รายงานการตรวจประเมินความปลอดภัยฯลฯ
รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
 2. ข้อมูลการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ ยง
  2.1 การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification)
     การแจกแจงอันตรายจากการประกอบกิจการทุกขั้นตอน
  รวมทั้งกิจกรรมหรื อสภาพการณ์ต่างๆภายในโรงงานโดยวิธี
     Checklist
     What-If Analysis
     Hazard and Operability Study(HAZOP)
     Fault-Tree Analysis (FTA)
     Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
     Event-Tree Analysis
     วิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
  2.2 การประเมินความเสี่ ยง ( Risk Assessment )
     การวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรื อสภาพการณ์ต่างๆที่เป็ นสาเหตุทาให้
          ั
  เกิดอันตราย อุบติเหตุ และเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเกิด
  เพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี เป็ นต้น โดยพิจารณา
                   ั
  ถึงโอกาสและความรุ นแรงของเหตุอนตรายนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด
  ที่จะส่ งผลให้เกิดอันตรายหรื อความเสี ยหายต่อ
    -  ชีวต ิ
    -  ทรัพย์สิน
    -  สิ่ งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
 3. แผนงานบริ หารจัดการความเสี่ ยง ( Risk Management
  Program )
  3.1 มาตรการป้ องกันและสาเหตุของการเกิดอันตราย (
  Control Measure )
  -   การออกแบบ การสร้าง และการติดตั้งเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือ
            ั
    ตลอดจนการใช้วสดุที่ได้มาตรฐาน
  -      ั          ู
    การปฏิบติงานตามขั้นตอนที่ถกต้อง
  -  การซ่อมบารุ งเครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือ
  -  การทดสอบ ตรวจสอบเครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
  -   การฝึ กอบรม
รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง

     - การตรวจประเมินความปลอดภัย ( Safety Audit )
          ั
     - การปฏิบติตามข้อกาหนด (Code of Practice)
   3.2 มาตรการระงับและฟื้ นฟูเหตุการณ์ ( Recovery Measure )
      การวางแผนและการซ้อมแผนฉุ กเฉิ น
              ั
     การสอบสวนอุบติเหตุ
   3.3 แผนงานปรับปรุ งแก้ไข ( Corrective Action Plan )
       - การปรับปรุ งแก้ไขหรื อเพิ่มเติมมาตรการป้ องกันและควบคุม
      อันตราย
      ั
พรบ. วัตถุอนตราย พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวง พ.ศ. 2537
            ั                  ั
  - อาคารผลิตวัตถุอนตรายที่มีมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป ต้องมีบนไดหนี ไฟนอก
   อาคารอย่างน้อยชั้นละ 1 แห่ ง และต้องเป็ นการติดตั้งถาวร มันคงแข็งแรง
                                 ่
              ั
  - อาคารเก็บรักษาวัตถุอนตรายที่มีความกว้างและความยาวด้านละ 30 เมตร
   ขึ้นไป ต้องมีผนังที่ทาจากวัตถุทนไฟกั้นตัดตอนโดยมีระยะห่างกันอย่าง
   น้อย 1 ผนังทุกๆ 30 เมตร เพื่อป้ องกันการลุกลามของอัคคีภย ั

								
To top