????? ??? ????? One note ??????? ?? by 5vx06o8

VIEWS: 19 PAGES: 19

									‫آموزش نرم افزار ‪One note‬‬
  ‫استفاده با ذكر منبع بالمانع است‬
 ‫آموزش نرم افزار ‪One note‬‬
‫یکی از نرم افزارهایی که ‪ Microsoft office‬ارائه منوده است نرم‬
‫افزار ‪ One note‬می باشد. با استفاه از این نرم افزار می‬
‫توان یاداشت ها را مدیریت کرده و به صورت دسته بندی شده‬
                         ‫ارائه منود.‬      ‫منونه های از امکانات این نرم افزار‬

              ‫با استفاده از این نرم افزار:‬
‫1. نیاز به ‪ Save‬کردن ندارید (هیچ دکمهای برای ذخیره‬
   ‫کردن ندارد) و این کار به طور اتوماتیک اجنام می شود‬

 ‫2. انواع فایل را در هر صفحه که خبواهید ضمیمه می کند.‬

 ‫3. از هر کجای هر صفحهای تکه برداری (‪ )Clipping‬می کند.‬

              ‫4. صدا و تصویر را ضبط می کند‬

‫5. در هر کجای وب که باشید صفحه مورد نظرتان را برای مشا‬
                     ‫ذخیره می کند.‬

                  ‫6. قابلیت ‪ OCR‬دارد.‬

  ‫7. مطمئن باشید که هیچ اطالعاتی را از دست خنواهید داد‬

‫8. با گذاشنت ‪ Password‬روی خبشهایی از دفرتچه، دسرتسی را به‬
                   ‫آن خبش حمدود می کند.‬
   ‫ایجاد یک دفرتچه یادداشت با خبشها و صفحات خمتلف‬

‫برای ایجاد یک دفرتچه یادداشت (‪ )Note book‬با خبشها و صفحات‬
           ‫خمتلف کافیست به ترتیب زیر عمل کنیم:‬
‫برای باز کردن ‪ New Notebook Wizard‬روی ‪File> New> Notebook‬‬
                        ‫کلیک منوده‬
‫و از لیست الگوها یکی را انتخاب منوده پس از وارد کردن نام‬
                  ‫مناسب دکمه ‪ Next‬را بزنیم‬
‫روی مهین کامپیوتر‬  ‫در صورتیکه خبواهیم از این دفرتچه فقط‬
‫از این دفرتچه در‬   ‫استفاده کنیم گزینه اول، اگر خبواهیم‬
‫و اگر خبواهیم این‬  ‫چندین کامپیوتر استفاده کنیم گزینه دوم‬
‫بگذاریم گزینه سوم‬  ‫دفرتچه را برای استفاده دیگران به اشرتاک‬
               ‫را انتخاب منوده ‪ Next‬را می زنیم.‬
‫در این قسمت آدرس ذخیره شدن دفرتچه را انتخاب منوده ‪Create‬‬
                       ‫را می زنیم.‬
‫** دقت کنید که هر دفرتچه یادداشت (‪ )Note Book‬به صورت یک‬
                 ‫فولدر ذخیره می شود.**‬
‫حال برای ایجاد خبشهای خمتلف (‪ )Sections‬در این دفرتچه به‬
                 ‫ترتیب زیر عمل می کنیم:‬

        ‫ابتدا روی ‪ File> New> Section‬کلیک می منائیم.‬
     ‫یک خبش جدید با عنوان 1 ‪ New Section‬ایجاد می شود‬
‫برای تغییر نام این خبش به نام دخلواه خود، روی عنوان این‬
‫خبش (1 ‪ )New Section‬رفته، کلیک راست کرده فرمان ‪ Rename‬را‬
    ‫انتخاب منوده، نام مورد نظر خود را وارد می منائیم.‬
‫*هر تعداد خبش که نیاز داشته باشیم می توانیم مراحل فوق را‬
                     ‫تکرار منائیم.*‬

‫** دقت کنید که هر خبش (‪ )Section‬به صورت یک فایل با پسوند‬
                   ‫‪ .one‬ذخیره می شود.**‬
‫وقتی یک خبش ایجاد می شود اولین صفحه این خبش نیز ایجاد می‬
                   ‫شود که عنوانی ندارد‬
‫به نوار عنوان این صفحه دقت منائید تا وقتی که نامی برای‬
‫این صفحه انتخاب ننمودهایم عنوان این صفحه به صورت ‪Untitled‬‬
‫می ماند و هر نامی که برای این صفحه انتخاب کردیم روی‬
               ‫نوار عنوان نیز ظاهر می شود.‬
‫نام صفحه را باید در قسمت بیضی که به صورت نقطه چین است‬
‫وارد منائیم. این نام هم روی نوار عنوان ظاهر می شود و هم‬
              ‫در ستون مست راست خبش مورد نظر‬
‫حال برای ایجاد صفحات دیگر (‪ )Pages‬در خبش مورد نظر به صورت‬
                     ‫زیر عمل می کنیم:‬

‫روی ‪ File> New> Page‬کلیک منوده، نام مناسب را برای صفحه‬
                   ‫انتخاب می منائیم.‬
‫هر تعداد صفحه که نیاز داشته باشیم می توانیم مراحل فوق‬
                    ‫را تکرار منائیم.‬
   ‫چگونه از امکانات این نرم افزار استفاده کنیم؟‬
‫مشا هر نوع فایلی را می توانید در صفحات ‪ One note‬ضمیمه کنید‬

‫کافیست در صفحه مورد نظر از منوی ‪ Insert‬ابتدا فرمان …‪File‬‬
                     ‫را انتخاب منوده‬
‫سپس آدرس فایل مورد نظر را پیدا کرده و آن را ‪Insert‬‬
                       ‫منائید.‬
‫با این کار این فایل در صفحه مربوط ضمیمه می شود و فقط‬
       ‫آیکون مربوط به آن را روی صفحه می بینیم.‬
‫در صورتی که خبواهیم عالوه بر فایل ضمیمه شده، یک نسخه از‬
‫آن را به صورت عکس نیز در صفحه ببینیم کافیست از منوی‬
        ‫‪ Insert‬فرمان …‪ File as printouts‬را اجرا کنیم.‬
‫در این صورت عالوه بر آیکون فایل مورد نظر، آدرسی که فایل‬
‫از آن جا ‪ Insert‬شده و مهچنین عکس فایل هم در آن صفحه دیده‬
‫می شود. (فایلی که به عنوان منونه در این عکس برای مشا‬
               ‫انتخاب منوده ام اسالید است.)‬
‫از هر کجای هر صفحه ای تک برداری (‪ )Clipping‬می کند‬
       ‫صدا و تصویر را ضبط می کند‬
‫را نیز به مشا می دهد‬  ‫این نرم افزار اجازه ضبط صدا و تصویر‬
‫برای ضبط تصویر یک‬    ‫برای ضبط صدا کافیست یک میکروفن و‬
  ‫منوی ‪ Insert‬فرمان‬  ‫‪ Webcam‬داشته باشید. برای این کار از‬
        ‫کنید.‬  ‫‪ Audio recording‬یا ‪ Video recording‬را اجرا‬
‫در هنگام ضبط عالمت ‪ Audio and Video Recording‬روی صفحه ظاهر می‬
                             ‫شود.‬
‫مهچنین یک آیکون نیز ظاهر می شود. هر زمان که خبواهید صدا‬
‫یا تصویر ضبط شده را ببینید یا بشنوید کافیست آن آیکون را‬
                       ‫کلیک کنید.‬  ‫در هر کجای وب که باشید صفحه مورد نظرتان را برای مشا‬
                     ‫ذخیره می کند‬

‫این‬  ‫افزار‬  ‫نرم‬  ‫مهم دیگر این‬       ‫از ویژگیهای‬   ‫یکی‬
          ‫می شود در صفحه‬      ‫که وقتی نصب‬   ‫است‬
‫‪ Internet Explorer‬در منوی ‪ ، Tools‬فرمان ‪ Send to one note‬ایجاد می‬
‫شود ( یا در قسمت ‪ .)Toolbar‬با استفاده از این فرمان صفحه‬
‫اینرتنت جاری را به صورت کامل به قسمت ‪ unfiled‬در ‪ one note‬می‬
‫فرستند و مشا می توانید پس از قطع اتصال از اینرتنت به آن‬
‫قسمت مراجعه منوده و صفحه مورد نظر خود را مطالعه منائید.‬
‫این خاصیت سرعت قابل توجهی به ذخیره کردن اطالعات بر گرفته‬
                      ‫از اینرتنت می خبشد.‬
             ‫قابلیت ‪OCR‬‬

     ‫‪ One note‬قابلیت تشخیص منت موجود در یک عکس را دارد.‬

‫برای این کار کافیست روی عکس مورد نظر رفته، کلیک راست‬
‫منوده، فرمان ‪ Copy Text From Picture‬را داده سپس در جای دیگر‬
                        ‫‪ Paste‬منائید.‬
  ‫مطمئن باشید که هیچ اطالعاتی را از دست خنواهید داد‬
‫این نرم افزار به طور اتوماتیک از دفرتچههای مشا یک پشتیبان‬
‫(‪ )Back up‬هتیه می کند یعنی در صورتی که مشا دفرتچهای را حذف‬
‫(‪ )Delete‬کنید و پس از مدتی نیاز به آن دفرتچه داشته باشید‬
‫می توانید از منوی ‪ File‬فرمان ‪ Open Back up‬را اجرا منوده و‬
               ‫دفرتچه مورد نظر را پیدا کنید.‬
 ‫با گذاشنت ‪ Password‬روی خبشهای از دفرتچه، دسرتسی به آن خبش را‬
            ‫حمدود می کند.‬

‫برای این کار کافی است از منوی ‪ File‬فرمان ‪Password protect this‬‬
 ‫‪ section‬را اجرا منوده، ‪ Password‬مورد نظرتان را وارد منائید.‬
‫امید است در پایان با استفاده از نرم افزارهاي گروه ‪Office‬‬
         ‫كارایي هبرتي از كامپیوتر خود داشته باشید.‬

								
To top