B? VAN H�A, TH? THAO V� DU L?CH - DOC - DOC by lm0N43u

VIEWS: 0 PAGES: 14

									BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                  Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

                   LỊCH THI LẦN 2(THI LẠI), HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2011 – 2012
   Chú ý: Thời gian thi: Sáng từ 7h30; Chiều từ 13h30. CB-GV coi thi/chấm thi làm thủ tục tại Phòng Khảo thí trước giờ thi.
       SV cần theo dõi thông tin mục Ghi chú để biêt ca thi, phòng ghép; SV thi trắc nghiệm Tiếng Anh năm thứ nhất xem cụ thể ca và
   thời gian thi, phòng thi. Sinh viên làm thủ tục thi lại theo quy định. Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ sinh viên.
   (Ký hiệu: Ag408 Hội trường tầng 4 nhà A, QP1; phòng học GDTC tầng 1; Tên lớp không ghi A,B,C được hiểu là tất cả các lớp của khóa)

    ĐƠN        Năm
 TT   VỊ
        LỚP       Buổi thi   Phòng       TÊN HỌC PHẦN             HỌ VÀ TÊN    HÌNH        GHI CHÚ
             thứ
    ĐK           Sáng  Chiều  thi                          GIẢNG VIÊN   THỨC THI
                            TIẾNG ANH HỌC PHẦN 1
 1   NG
       T. Anh 15  1      23/2 Ag408 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A1_ ca 1: Từ 13h30 T4

 2   NG
       DLC 5B   1      23/2 Ag408 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A1_ ca 1: Từ 13h30 T4

 3   NG
       T. Anh 4  1      23/2 301 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A2_ ca 1: Từ 13h30

 4   NG
       T. Anh 5  1      23/2 301 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A2_ ca 1: Từ 13h30

 5   NG
       T. Anh 21  1      23/2 302 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A3_ ca 1: Từ 13h30

 6   NG
       T. Anh 8  1      23/2 302 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A3_ ca 1: Từ 13h30

 7   NG
       T. Anh 1  1      23/2 307 Tiếng Anh học phần 1                Ca 1: Thi từ  Trắc nghiệm  P.thi A4_ ca 1: Từ 13h30

 8   NG
       T. Anh 9  1      23/2 307 Tiếng Anh học phần 1                 13h30,    Trắc nghiệm  P.thi A4_ ca 1: Từ 13h30

 9   NG
       T. Anh 22  1      23/2 307 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A4_ ca 1: Từ 13h30

 10  NG
       DLC 5A   1      23/2 QP1 Tiếng Anh học phần 1                         Trắc nghiệm  P.thi A5_ ca 1: Từ 13h30 QP1

 11  NG
       T. Anh 19  1      23/2 QP1 Tiếng Anh học phần 1                         Trắc nghiệm  P.thi A5_ ca 1: Từ 13h30 QP1

 12  NG
       T. Anh 2  1      23/2 QP1 Tiếng Anh học phần 1                         Trắc nghiệm  P.thi A5_ ca 1: Từ 13h30 QP1

 13  NG
       T. Anh 11  1      23/2 308 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A6_ ca 1: Từ 13h30

 14  NG
       T. Anh 23  1      23/2 308 Tiếng Anh học phần 1                        Trắc nghiệm  P.thi A6_ ca 1: Từ 13h30

   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                         1
15  NG
      T. Anh 7  1     23/2 Ag408 Tiếng Anh học phần 1                         Trắc nghiệm  P.thi A1_ ca 2: Từ 15h00

16  NG
      QLC 5    1     23/2 Ag408 Tiếng Anh học phần 1                         Trắc nghiệm  P.thi A1_ ca 2: Từ 15h00

17  NG   TVC 5    1     23/2 Ag408 Tiếng Anh học phần 1                         Trắc nghiệm  P.thi A1_ ca 2: Từ 15h00

18  NG
      T. Anh 12  1     23/2  301  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A2_ ca 2: Từ 15h00

19  NG
      T. Anh 18  1     23/2  301  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A2_ ca 2: Từ 15h00

20  NG
      T. Anh 10  1     23/2  302  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A3_ ca 2: Từ 15h00

21  NG
      T. Anh 6  1     23/2  302  Tiếng Anh học phần 1             Ca 2: Thi từ 15h00  Trắc nghiệm  P.thi A3_ ca 2: Từ 15h00

22  NG
      T. Anh 13  1     23/2  307  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A4_ ca 2: Từ 15h00

23  NG
      T. Anh 3  1     23/2  307  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A4_ ca 2: Từ 15h00

24  NG
      T. Anh 14  1     23/2  QP1  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A5_ ca 2: Từ 15h00 QP1

25  NG
      T. Anh 17  1     23/2  QP1  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A5_ ca 2: Từ 15h00 QP1

26  NG
      T. Anh 16  1     23/2  308  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A6_ ca 2: Từ 15h00

27  NG
      T. Anh 20  1     23/2  308  Tiếng Anh học phần 1                       Trắc nghiệm  P.thi A6_ ca 2: Từ 15h00

                                 BẢO TÀNG
1  BT   BT 29    3  23/2     101  Lịch sử sự nghiệp BTBT             Nguyễn Thị Huệ   Vấn đáp
2  CTRI  BT 29    3  24/2     301  Tâm lý học đại cương              Phan Thị Dung   Trắc nghiệm  24 P.ghép Tâm lý _64SV

3  BT   BT 29    3  21/2     208  Hán Nôm chuyên ngành I             Nguyễn Hồng Cơ   Vấn đáp
4  BT   BT 29    3     24/2  105  Sưu tầm hiện vật BT              Trần Đức Nguyên   Vấn đáp
5  BT   BT 29    3  22/2     201  Kiểm kê hiện vật BT              Hoàng Thanh Mai   Vấn đáp
6  BT   BT 29    3  20/2     105  Di tích lịch sử văn hóa VN           Phạm Thu Hương   Vấn đáp
7  VH   BT 29A   3     21/2  308  Lịch sử văn minh thế giới            Lê Khánh Ly   Trắc nghiệm  21 P.ghép LSVM 44SV

8  VH   BT 29B   3     21/2  308  Lịch sử văn minh thế giới             Lê Thị Cúc   Trắc nghiệm  21 P.ghép LSVM 44SV

                     101-
9      BT 29B   3            Cơ sở văn hóa Việt Nam            Nguyễn Thành Nam  Trắc nghiệm  23 CSVH ca1
   VH              23/2  102
10  VH   BT 30    2  22/2     301  Văn hóa học đại cương              Phan Văn Hoàn    Tự luận   22 Ghép1_ 17SV
      BT 30                Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_CNXH     Nguyễn Xuân Nhật,   Tự luận   22 P.ghép 2_30SV
11           2                                    Nguyễn Thị Hằng
   CTRI             22/2   301
12 NG  BT 30A    2 20/2        108  Tiếng Anh HP 3                C. Nhung, Huyền,  Vấn đáp
  Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                          2
                                                    Thư
13  CTRI  BT 30A  2  24/2      108  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Lương Thị Tiên   Vấn đáp
14  CTRI  BT 30A  2     20/2  105  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_KTCT        Trần Thị Bình   Vấn đáp
15  VV   BT 30A  2  25/2      101  Lí luận văn học                 Nguyễn Thị Chiến  Vấn đáp
16  VH   BT 30A  2  23/2      301  Xã hội học văn hóa               Nguyễn Khánh Hưng   Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

17  VV   BT 30A  2     25/2  208  Đại cương văn học thế giới             Ngô Bích Thu   Vấn đáp   57

18  VH   BT 30B  2  21/2      301  Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Xuân Hương   Tự luận   21 P.ghép 1_18SV

       BT 30B                                        C. Nhung, Huyền,
19           2
                         Tiếng Anh HP 3
   NG             20/2  108                              Thư      Vấn đáp
20  CTRI  BT 30B  2  24/2      108  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Lương Thị Tiên   Vấn đáp
       BT 30B               Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_KTCT       Nguyễn Thị Ánh   Vấn đáp
21           2
   CTRI            25/2  108                             Tuyết
22  VV   BT 30B  2     21/2  105 Đại cương Văn học Thế giới              Nguyễn Lệ Hà   Vấn đáp   75

23  CTRI  BT 31   1  25/2      108 Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1          Nguyễn Thanh Mai  Vấn đáp
24  CTRI  BT 31   1     20/2  201 Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN          Khuất Thị Hoa   Vấn đáp
25  VH   BT 31A  1  23/2      301 Xã hội học đại cương                Phan Thu Hằng    Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

26  VH   BT 31B  1     21/2  301 Đường lối VHVN của Đảng               Nguyễn Thị Vân   Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

27  VH   BT 31B  1     20/2  301 Xã hội học đại cương                 Lê Văn Phú    Tự luận   20 P.ghép 1_ 31SV

                             VĂN HÓA DU LỊCH
1      DL 17   3            Tiếng Anh du lịch Ẩm thực               Lê Thanh Tú   Trắc nghiệm  20 P. ghép, ca1 85SV
   DL             20/2  Ag408                                           T4.nhà A

2      DL 17   3            Tiếng Anh du lịch làng nghề              Lê Thanh Tú   Trắc nghiệm  20 P. ghép, ca2 71SV
   DL             20/2  Ag408                                           T4.nhà A
3   DL   DL 17   3     21/2  208  Đặc trưng VH các nước Đông Nam Á        Nguyễn Anh Cường  Trắc nghiệm  21 P.ghép 3_17SV

4   DL   DL 17   3  24/2      105  Marketing du lịch                Ma Quỳnh Hương   Vấn đáp
5   DL   DL 17   3  25/2      201  Quy hoạch - Đầu tư du lịch            Nguyễn Văn Thắng  Vấn đáp
6   DL   DL 17   3  22/2      206  Lễ tân du lịch                  Nguyễn Minh Thuý  Vấn đáp
7   DL   DL 17A  3     21/2  208  Văn học dân gian VN                 Hồ Thu Hà     Tự luận   21 P.ghép 3_17SV

8   VH   DL 17B  3  23/2      301  Xã hội học văn hóa               Nguyễn Khánh Hưng   Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

9   DL   DL 18   2  24/2      201  Lịch sử Việt Nam                 Nguyễn Thị Chịch  Vấn đáp

   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                        3
10  CTRI  DL 18   2     25/2  201  Mỹ học đại cương                 Vũ Thanh Hoài    Vấn đáp
11  DL   DL 18   2  22/2      301  Di tích LSVH và danh thắng VN Hp1         Dương Văn Sáu     Tự luận   22 Ghép1_ 17SV

12      DL 18   2             Hán Nôm trong di tích              Đinh Khắc Thuân    Tự luận   22 P.ghép 2_30SV
   DL             22/2  301
13      DL 18   2             Địa lý du lịch                 Nguyễn Quỳnh Trang   Vấn đáp
   DL          23/2      201
14  NG   DL 18A  2  21/2      101  Tiếng Anh HP 3                   C. Hà, Tâm     Vấn đáp
       DL
15           2             Lịch sử văn minh thế giới              Lê Thị Cúc    Trắc nghiệm  21 P.ghép LSVM 44SV
   VH   18A,B        21/2  308
16  NG   DL 18B  2  21/2      101  Tiếng Anh HP 3                   C. Hà, Tâm     Vấn đáp
17  NG   DL 18B  2     20/2  101  Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm    Vấn đáp
18  NG   DL 18C  2     20/2  101  Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm    Vấn đáp
19  VH   DL 18C  2     21/2  308  Lịch sử văn minh thế giới             Lê Khánh Ly    Trắc nghiệm  21 P.ghép LSVM 44SV

20  CTRI  DL 19   1  21/2      105  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Đặng Minh Phương   Vấn đáp
21  VH   DL 19A  1     20/2  301  Xã hội học đại cương              Nguyễn Thị Trà Vinh   Tự luận   20 P.ghép 1_ 31SV

22  VH   DL 19C  1     21/2  301  Đường lối VHVN của Đảng              Lê Xuân Kiêu     Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

23  CTRI  DL 19A  1  24/2      108  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Lương Thị Tiên    Vấn đáp
24  VH   DL 19B  1  23/2      301  Xã hội học đại cương               Trần Xuân Hồng    Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

25  CTRI  DL 19B  1     20/2  201  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Khuất Thị Hoa    Vấn đáp
26  VH   DL 19C  1  23/2      301  Xã hội học đại cương               Phan Thu Hằng     Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

       DL 19C  1             Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Lương Thị Phương   Vấn đáp
27                20/2  201                              Thảo
   CTRI

28  DL   DLC 4   2     22/2  301  Hán Nôm di tích                 Đinh Khắc Thuân    Tự luận   22 P.ghép 2_30SV

29  DL   DLC 4   2     21/2  108  Các tôn giáo và hình thái tín ngưỡng ở VN      Lê Tâm Đắc     Vấn đáp
30  DL   DLC 4   2  20/2      106  Đại cương cổ vật VN                Nguyễn Sỹ Toản    Vấn đáp
31  DL   DLC 4   2  24/2      201  Lịch sử Việt Nam                 Nguyễn Thị Chịch   Vấn đáp
32  NG   DLC 4A  2  20/2      101  Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm    Vấn đáp
33  NG   DLC 4B  2  21/2      101  Tiếng Anh HP 3                   C. Hà, Tâm     Vấn đáp
34  CTRI  DLC 5   1  21/2      201  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN        Trần Thanh Giang   Vấn đáp
35  CTRI  DLC 5   1  22/2      101  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Đặng Minh Phương   Vấn đáp

   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                         4
                                                           Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
36   IT  DLC 5A  1                                     Nguyễn Đình Nguyên
                 22/2                                         máy
                                                           Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
39   IT  DLC 5B  1                                     Nguyễn Long Vân
                 22/2                                         máy
                            VĂN HÓA DÂN TỘC
1   DT   DT 15   3  22/2     205 Văn hóa các DTTS vùng Tây Bắc              Trần Bình    Vấn đáp
2   DT   DT 15   3  21/2     301 Quản trị văn phòng                  Đỗ Thị Kiều Nga   Tự luận  21 P.ghép 1_18SV

3   DT   DT 15   3  20/2     104 Văn hóa các DTTS vùng Đông Bắc              Trần Bình    Vấn đáp
4   DT   DT 15B  3     22/2 301 Phương pháp điền dã dân tộc học           Nguyễn Ngọc Thanh   Tự luận  22 P.ghép 2_30SV

5   VH   DT 15   3  23/2     301 Xã hội học văn hóa                 Nguyễn Khánh Hưng   Tự luận  23 P.ghép 1_35SV

6   DT   DT 15B  3     21/2 107 Đại cương văn hóa dân gian               Lê Ngọc Canh   Vấn đáp
7   DT   DT 15A  3     20/2 P.Múa Tổ chức các hoạt động nghệ thuật           Đặng Chí Thông   Thực hành
       DT 15B  3           Văn hóa các DTTS vùng Trường Sơn-Tây          Bùi Văn Đạo    Tự luận
8                                                                 20 P.ghép 1_ 31SV
   DT             20/2 301 Nguyên
       DT 16   2           Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_CNXH         Vũ Thị Thu Lan   Tự luận  22 P.ghép 2_30SV
9
   CTRI            22/2  301
10  CTRI  DT 16   2     20/2  105 Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_KTCT         Trần Thị Bình   Vấn đáp
       DT 16A  2            Nghệ thuật biểu diễn truyền thống vùng       Nguyễn Long An
11
   DT          23/2     P.múa Đông Bắc                                Thực hành
       DT 16A  2                                     C. Nhung, Huyền,
12                        Tiếng Anh HP 3
   NG          21/2      108                              Thư      Vấn đáp
       DT 16A  2             Tôn giáo học đại cương             Lê Tâm Đắc, Nguyễn  Vấn đáp
13                                                  Phú Lợi
   DT             21/2  106
14  VV   DT 16A  2     25/2  208  Đại cương văn học thế giới             Ngô Bích Thu   Vấn đáp
       DT 16   2             Lịch sử Văn học Việt Nam             Đỗ Thị Thu Thủy,  Vấn đáp
15                                                 Mai Anh Tuấn
   VV             24/2  101
       DT    2                                     C. Nhung, Huyền,
16                                                   Thư
   NG   16B,C     21/2      108  Tiếng Anh HP 3                            Vấn đáp
       DT    2             Đại cương Văn học Thế giới            Nguyễn Hồng Kim   Vấn đáp
17
   VV   16B,C     20/2      201

   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                      5
18  VV   DT 16C  2     24/2  101  Lịch sử Văn học Việt Nam             Đỗ Thị Thu Thủy   Vấn đáp
19  CTRI  DT 17   1  24/2      301  Tâm lý học đại cương                Phan Thị Dung   Trắc nghiệm  24 P.ghép Tâm lý _64SV

                                                           Thực hành
20   IT  DT 17A  1
                 21/2  P.máy  Tin học đại cương                 Lê Thị Cẩm Bình
                                                            máy
21  VH   DT 17A  1     22/2  308  Văn hóa học đại cương               Lê Kim Loan    Vấn đáp
22  CTRI  DT 17A  1  23/2      105  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Nguyễn Thanh Mai   Vấn đáp
23  CTRI  DT 17B  1     21/2  201  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Nguyễn Thanh Mai   Vấn đáp
            1                                               Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
24   IT  DT 17B                                        Lý Thị Mỹ Dung
              21/2                                             máy
25  VH   DT 17B  1  22/2      308 Văn hóa học đại cương               Hoàng Kim Thanh   Vấn đáp
                            XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH
1   IT  PH 28   3     21/2  205  Tin học quản lý                  Đỗ Quang Vinh    Vấn đáp

2                                                Nguyễn Thúy Linh,
   PH   PH 28   3  22/2      301  Tài chính doanh nghiệp XBP           Nguyễn Phương Hoa   Tự luận   22 Ghép1_ 17SV
3   PH   PH 28   3  20/2      205  Mặt hàng sách                  Nguyễn Văn Minh   Vấn đáp
4   PH   PH 28   3  20/2      205  Nghiên cứu nhu cầu về XBP             Đặng Thị Toan   Vấn đáp   Từ 9h00
5   PH   PH 28   3  20/2      205  Mặt hàng băng đĩa                 Lê Phương Nga    Vấn đáp
6   CTRI  PH 28A  3  24/2      301  Tâm lý học đại cương               Phan Thị Dung   Trắc nghiệm  24 P.ghép Tâm lý _64SV

7   CTRI  PH 29   2  21/2      201  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN        Trần Thanh Giang   Vấn đáp
8   VV   PH 29   2     25/2  208  Đại cương văn học thế giới             Ngô Bích Thu    Vấn đáp
9   CTRI  PH 29   2  24/2      301  Tâm lý học đại cương               Trần Phương Thảo  Trắc nghiệm  24 P.ghép Tâm lý _64SV

10  CTRI  PH 29   2     24/2  201  Đại cương Nhà nước và Pháp luật          Lê Minh Trâm    Vấn đáp
11  NG   PH 29A  2  20/2      101  Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm   Vấn đáp
            2                                               Thực hành
                     P.máy Công nghệ thông tin
12   IT  PH 29A                                        Lê Thị Cẩm Bình
                 21/2                                         máy
13  VH   PH 29A  2     20/2  301 Xã hội học đại cương                 Lê Văn Phú     Tự luận   20 P.ghép 1_ 31SV

       PH    2
14                        Văn hóa học đại cương               Lê Kim Loan    Vấn đáp
   VH   29A,B        22/2  308
            2                                               Thực hành
                     P.máy Công nghệ thông tin
15   IT  PH 29B                                       Nguyễn Đình Nguyên
              25/2                                             máy
   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                          6
16  NG   PH 29B  2  20/2      101  Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm    Vấn đáp
            2         101-
17      PH 29B               Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Thành Nam   Trắc nghiệm  23 CSVH ca2
   VH             23/2  102
18  VH   PH 29C  2     21/2  301   Đường lối VHVN của Đảng              Nguyễn Thị Vân    Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

19  NG   PH 29C  2  20/2     101   Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm    Vấn đáp
20  VH   PH 29C  2  22/2     308   Văn hóa học đại cương              Hoàng Kim Thanh    Vấn đáp
21  VH   PH 29C  2     20/2  301   Xã hội học đại cương              Nguyễn Thị Trà Vinh   Tự luận   20 P.ghép 1_ 31SV
            2                                                Thực hành
22   IT  PH 29C    23/2     P.máy  Công nghệ thông tin               Nguyễn Long Vân
                                                             máy
23  PH   PH 30   1  21/2      205  Lịch sử phát hành XBP Việt Nam           Đỗ Thị Quyên    Vấn đáp
24  CTRI  PH 30   1     22/2  101  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Nguyễn Thanh Mai   Vấn đáp
25  VH   PH 30   1     21/2  301  Đường lối VHVN của Đảng              Nguyễn Thị Vân    Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

26  CTRI  PH 30A  1     20/2  201  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Khuất Thị Hoa    Vấn đáp
27  VH   PH 30A  1  23/2      301  Xã hội học đại cương               Trần Xuân Hồng    Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

28  CTRI  PH 30B  1  24/2      108  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Lương Thị Tiên    Vấn đáp
29  VH   PH 30B  1  23/2      301  Xã hội học đại cương              Nguyễn Tuyết Minh    Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

                              QUẢN LÝ VĂN HÓA
1   QL   AN 2   3  21/2     P.NT  Thanh nhạc, nhạc cụ (chính)            Nguyễn Văn Đức    Đặc thù
2   QL   AN 2   3  21/2     P.NT  Thanh nhạc, nhạc cụ (phụ)             Hoàng Thị Vân     Đặc thù
3   QL   AN 2   3  23/2      305  Pháp luật về văn hóa                Trần Thị Diên    Vấn đáp
4   VH   AN 2   3     21/2  301  Đường lối VHVN của Đảng              Nguyễn Thị Vân    Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

       AN 2   3             Marketing văn hóa nghệ thuật           Nguyễn Thị Anh    Vấn đáp
5
   QL             22/2  105                             Quyên
6   VH   AN 2   3  22/2      301  Văn hóa học đại cương               Phan Văn Hoàn     Tự luận   22 Ghép1_ 17SV
7   VH   AN 2   3  23/2      301  Xã hội học văn hóa                Đinh Thị Vân Chi   Trắc nghiệm  23 P.ghép 1_35SV

8   QL   AN 2   3  24/2     P.NT  Xướng âm, Ghi âm                Phạm Thị Thanh Hà    Đặc thù
9   QL   AN 2   3  20/2     P.NT  Hòa Thanh II                   Lại Hồng Phong    Đặc thù
10  QL   AN 2   3  20/2     P.NT  Hát hợp xướng I                 Nguyễn Minh Dậu    Đặc thù
11  CTRI  AN 2   3     25/2  201  Mỹ học đại cương                 Vũ Thanh Hoài    Vấn đáp
   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                        7
12  QL   AN 3   2  21/2     P.NT  Thanh nhạc, nhạc cụ (chính)           Nguyễn Minh Dậu    Đặc thù
13  QL   AN 3   2  21/2     P.NT  Thanh nhạc, nhạc cụ (chính)           Lương Đức Thắng    Đặc thù
14  QL   AN 3   2  21/2     P.NT  Thanh nhạc, nhạc cụ (chính)            Nguyễn Văn Đức    Đặc thù
15  CTRI  AN 3   2     20/2  201  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Khuất Thị Hoa   Vấn đáp
16  CTRI  AN 3   2     25/2  108  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_KTCT      Nguyễn Duy Quang   Vấn đáp
17  VH   AN 3   2  23/2      301  Xã hội học đại cương               Nguyễn Tuấn Anh    Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

18  QL   AN 3   2  24/2     P.NT  Xướng âm, Ghi âm                Phạm Thị Thanh Hà   Đặc thù
       AN 3   2             Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_CNXH       Nguyễn Xuân Nhật   Tự luận   22 P.ghép 2_30SV
19
   CTRI            22/2  301
20  QL   AN 3   2     21/2  P.NT  Hòa thanh I                    Lại Hồng Phong    Đặc thù
21  CTRI  AN 3   2  24/2      101  Lịch sử Tư tưởng Phương Đông và VN        Nguyễn Thị Huệ   Vấn đáp
            2         101-
22      AN 3                Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Thành Nam   Trắc nghiệm  23 CSVH ca2
   VH             23/2  102
       AN 3   2                                      C. Nhung, Thư,
23                                                 Huyền, Tâm
   NG          22/2      108  Tiếng Anh HP 3                             Vấn đáp
24  CTRI  AN 4   1  24/2      301  Tâm lý học đại cương               Hoàng Đình Ân   Trắc nghiệm  24 P.ghép Tâm lý _64SV

25  VH   AN 4   1  22/2      301  Văn hóa học đại cương               Phan Văn Hoàn    Tự luận   22 Ghép1_ 17SV
26  CTRI  AN 4   1  24/2      101  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Đặng Minh Phương   Vấn đáp
27  QL   MT 2   3     20/2      Hình họa (V)                   Nguyễn Văn Trung   Đặc thù
28  VH   MT 2   3  22/2      308  Văn hóa học đại cương              Hoàng Kim Thanh   Vấn đáp
29  QL   MT 2   3  24/2      205  Đại cương KHQL                 Trần Thị Thu Nhung  Vấn đáp
30  VH   MT 2   3     21/2  301  Đường lối VHVN của Đảng              Nguyễn Thị Vân    Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

31  CTRI  MT 2   3     25/2  201  Mỹ học đại cương                 Vũ Thanh Hoài    Vấn đáp
32  CTRI  MT 3   2     20/2  201  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Khuất Thị Hoa   Vấn đáp
       MT 3   2                                     C. Nhung, Huyền,
33                                                  Thư, Tâm
   NG          22/2      108  Tiếng Anh HP 3                            Vấn đáp
34  VH   MT 3   2  23/2      301  Xã hội học đại cương               Nguyễn Tuấn Anh    Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

35  CTRI  MT 3   2     25/2  108  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_KTCT      Nguyễn Duy Quang   Vấn đáp


   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                          8
            2         101-
36      MT 3                Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Thành Nam   Trắc nghiệm  23 CSVH ca1
   VH             23/2  102
       MT 3   2             Lịch sử Văn học Việt Nam             Đỗ Thị Thu Thủy,   Vấn đáp
37                                                 Mai Anh Tuấn
   VV             24/2  101
38  CTRI  MT 3   2  24/2      101  Lịch sử Tư tưởng Phương Đông và VN        Nguyễn Thị Huệ    Vấn đáp
39  CTRI  MT 4   1  24/2      301  Tâm lý học đại cương               Hoàng Đình Ân    Trắc nghiệm  24 P.ghép Tâm lý _64SV

40  CTRI  MT 4   1  24/2      101  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Đặng Minh Phương   Vấn đáp
41  VH   MT 4   1  22/2      301  Văn hóa học đại cương               Phan Văn Hoàn     Tự luận   22 Ghép1_ 17SV
42  QL   QL 10   3  23/2      305   Pháp luật về văn hóa               Trần Thị Diên    Vấn đáp
43  QL   QL 10   3     21/2  305  Nhập môn quản lý văn hóa             Trần Thục Quyên    Vấn đáp
44  QL   QL 10   3     21/2  305  Quản lý Mỹ thuật                 Nguyễn Văn Trung   Vấn đáp
45  QL   QL 10   3  22/2      208  Kinh tế học văn hóa                Phan Thanh Tá    Vấn đáp
46  QL   QL 10   3  21/2      308  Chính sách văn hóa Việt Nam             Lê Thị Hiền    Vấn đáp
       QL 10   3             Chính sách văn hóa một số nước trên thế       Lê Thị Hiền    Vấn đáp
47
   QL          21/2      308  giới
48  CTRI  QL 10   3  25/2      208  Mỹ học đại cương                 Nguyễn Hồng Mai    Vấn đáp
49  QL   QL 10A  3     20/2  206  Văn hóa gia đình                Nguyễn Thanh Xuân   Vấn đáp
50  QL   QL 10B  3     22/2  301  Hệ thống thông tin phục vụ quản lý        Đỗ Quang Vinh     Tự luận   22 P.ghép 2_30SV

51  QL   QL 10B  3  24/2      205  Văn hóa gia đình                Trần Thị Thu Nhung   Vấn đáp
52  QL   QL 10B  3     20/2  206   CN tự chọn: Nghệ thuật diễn giảng       Nguyễn Thanh Xuân   Vấn đáp
53  CTRI  QL 11   2  21/2      201  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN        Trần Thanh Giang   Vấn đáp
       QL 11                Đại cương mỹ thuật                Nghiêm Thị Thanh   Vấn đáp
54           2
   QL          24/2      208                              Nhã
                     101-
55      QL 11   2             Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Thành Nam   Trắc nghiệm  23 CSVH ca3
   VH             23/2  102
56  VH   QL 11A  2  23/2     301   Xã hội học văn hóa               Nguyễn Thị Trà Vinh   Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

       QL 11A                                        C. Nhung, Huyền,
57           2
                                                   Thư, Tâm
   NG          22/2      108  Tiếng Anh HP 3                             Vấn đáp
58  VV   QL 11   2     24/2  101  Lịch sử Văn học Việt Nam             Đỗ Thị Thu Thủy   Vấn đáp

   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                          9
       QL                 Đại cương Văn học Thế giới             Nguyễn Lệ Hà    Vấn đáp
59           2
   VV   11A,B        21/2  105
       QL 11B                                        C. Nhung, Huyền,
60           2                                       Thư, Tâm
   NG          22/2 22/2   108  Tiếng Anh HP 3                            Vấn đáp
61  CTRI  QL 11B  2    25/2   108  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_KTCT      Nguyễn Duy Quang   Vấn đáp
62  VV   QL 11C  2  20/2      201  Đại cương Văn học Thế giới            Nguyễn Hồng Kim   Vấn đáp
63  NG   QL 11C  2    21/2   101  Tiếng Anh HP 3                   C. Nhung, Thư   Vấn đáp
       QL 11C               Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_CNXH       Vũ Thị Thu Lan   Tự luận   22 P.ghép 2_30SV
64           2
   CTRI            22/2  301
65  CTRI  QL 11C  2     20/2  105  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 2_KTCT        Trần Thị Bình   Vấn đáp
66  CTRI  QL 12   1  24/2      301  Tâm lý học đại cương                Phan Thị Dung   Trắc nghiệm  24 P.ghép Tâm lý _64SV

67  CTRI  QL 12A  1     21/2  201  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Đặng Minh Phương   Vấn đáp
                                                           Thực hành
                24/2 P.máy Tin học đại cương
68   IT  QL 12A  1                                      Lê Thị Cẩm Bình
                                                            máy
69  VH   QL 12A  1  22/2    308 Văn hóa học đại cương                 Hoàng Kim Thanh   Vấn đáp
70  CTRI  QL 12B  1  24/2    101 Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1            Đặng Minh Phương   Vấn đáp
                                                           Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
71   IT  QL 12B  1                                     Nguyễn Đình Nguyên
                 21/2                                         máy
72  VH   QL 12B  1     22/2  308 Văn hóa học đại cương                Lê Kim Loan    Vấn đáp
73  CTRI  QL 12C  1     25/2  101 Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1          Đặng Minh Phương   Vấn đáp
74  VH   QL 12C  1     22/2  308 Văn hóa học đại cương                 Từ Thị Loan    Vấn đáp
                                                           Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
75   IT  QL 12C  1                                      Lý Thị Mỹ Dung
              20/2                                             máy
76  QL   QLC 4   2  22/2         Quản lý Nhà nước về văn hóa            Lê Hồng Phúc    Vấn đáp
77  QL   QLC 4   2     21/2  301  Văn hóa dân gian Việt Nam             Đặng Hoài Thu    Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

78  QL   QLC 4   2  21/2      308  Phương pháp nghiên cứu khoa học           Lê Thị Hiền    Vấn đáp
79  QL   QLC 4   2     25/2  206  CN: Văn hóa giao tiếp              Nguyễn Thanh Mai   Vấn đáp
80  QL   QLC 4   2     24/2  208  CN: Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam       Nguyễn Thanh Mai   Vấn đáp
       QLC 4   2             Marketing văn hóa nghệ thuật           Nguyễn Thị Anh   Vấn đáp
81                                                   Quyên
   QL             22/2  105
   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                       10
       QLC 4A  2                                      C. Thư, Huyền,
82
   NG             20/2  108  Tiếng Anh HP 3                    Nhung      Vấn đáp
83  VH   QLC 4A  2  23/2      301  Xã hội học đại cương              Nguyễn Khánh Hưng    Tự luận   23 P.ghép 1_35SV

       QLC 4B  2                                      C. Thư, Huyền,
84
   NG          20/2      108  Tiếng Anh HP 3                    Nhung      Vấn đáp
85  CTRI  QLC 5   1     24/2  108  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Nguyễn Thanh Mai   Vấn đáp
86  CTRI  QLC 5A  1  24/2      108  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Lương Thị Tiên    Vấn đáp
            1                                                Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
87   IT  QLC 5A                                        Lý Thị Mỹ Dung
              21/2                                             máy
            1                                                Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
88   IT  QLC 5B                                        Nguyễn Long Vân
              24/2                                             máy
                             THƯ VIỆN THÔNG TIN
1   VH   TTH 1        20/2  301  Xã hội học đại cương                Lê Văn Phú     Tự luận   20 P.ghép 1_ 31SV

       TTH 1                Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Lương Thị Phương   Vấn đáp
2             24/2      108                              Thảo
   CTRI

3   CTRI  TTH 1     21/2      105  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Đặng Minh Phương   Vấn đáp
       TV 41   3             Thư mục học đại cương              Phạm Thị Phương    Vấn đáp
4   TV
              23/2      205                             Liên
       TV 41   3             Xử lý tiền máy MARC 21                        Trắc nghiệm
5   TV
              22/2     P.máy                          Nguyễn Hữu Nghĩa     máy
                                                                   22 TV ghép ca 1:

6   TV   TV 41   3     22/2  201  Công tác người đọc và dịch vụ thông tin     Trương Đại Lượng   Vấn đáp
7   TV   TV 41   3  24/2      308  Định chủ đề và định từ khóa tài liệu       Lê Thị Thúy Hiền   Vấn đáp
8   IT  TV 41   3     21/2  205  Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu FoxPro         Đỗ Quang Vinh    Vấn đáp
9   TV   TV 41   3  20/2      304  Đại cương về công nghệ thông tin và TT      Nguyễn Văn Thiên   Vấn đáp
10  TV   TV 41A  3  22/2     P.máy  Tổ chức và bảo quản tài liệu           Nguyễn Thị Ngà   Trắc nghiệm  22 TV ghép ca 2

11  TV   TV 41A  3  20/2      301  Tóm tắt chú giải và tổng luận tài liệu     Phạm Thị Thành Tâm   Vấn đáp
12  CTRI  TV 42   2     25/2  201  Mỹ học đại cương                 Đặng Hồng Chương   Vấn đáp
13  VH   TV 42   2     20/2  301  Xã hội học đại cương              Nguyễn Thị Trà Vinh   Tự luận   20 P.ghép 1_ 31SV
            2         101-
14      TV 42A               Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Thành Nam   Trắc nghiệm  23 CSVH ca2
   VH             23/2  102
15  VH   TV 42A  2     22/2  308   Văn hóa học đại cương               Lê Kim Loan     Vấn đáp

   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                        11
16  NG   TV 42A  2  21/2      101  Tiếng Anh HP 3                   C. Hà, Tâm    Vấn đáp
            2                                               Thực hành
17   IT  TV 42A     25/2     P.máy  Công nghệ thông tin              Nguyễn Đình Nguyên
                                                            máy
18  TV   TV 42A  2  20/2      301  Thông tin học đại cương            Phạm Thị Thành Tâm  Vấn đáp
19  VV   TV 42A  2  22/2      105  Đại cương Văn học Thế giới           Nguyễn Hồng Kim   Vấn đáp
20  NG   TV 42B  2  23/2      108  Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm   Vấn đáp
            2                                               Thực hành
21   IT  TV 42B     24/2     P.máy  Công nghệ thông tin               Nguyễn Long Vân
                                                            máy
22  VH   TV 42B  2      21/2  301  Đường lối VHVN của Đảng             Nguyễn Thị Vân    Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

23  VV   TV 42B  2  22/2      105  Đại cương Văn học Thế giới           Nguyễn Hồng Kim   Vấn đáp
24  VH   TV 42B  2  22/2      308  Văn hóa học đại cương              Hoàng Kim Thanh   Vấn đáp
25  VH   TV 42B  2  21/2      301  Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Xuân Hương   Tự luận   21 P.ghép 1_18SV

26  CTRI  TV 43   1  23/2      105  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Nguyễn Thanh Mai   Vấn đáp
27  CTRI  TV 43A  1      20/2  201  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Khuất Thị Hoa   Vấn đáp
28  VH   TV 43A  1      21/2  301  Đường lối VHVN của Đảng              Lê Xuân Kiêu    Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

       TV 43B  1             Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN        Lương Thị Phương  Vấn đáp
29                 20/2  201                              Thảo
   CTRI

30  NG   TVC 4   2  21/2      101 Tiếng Anh HP 3                    C. Hà, Tâm     Vấn đáp
31  TV   TVC 4   2  22/2     P.máy Tổ chức kho và bảo quản tài liệu          Nguyễn Thị Ngà   Trắc nghiệm  22 TV ghép ca 2
            2
                         Biên mục mô tả                           Trắc nghiệm
32  TV                                                              22 TV ghép ca 1:
       TVC 4B     22/2     P.máy                          Nguyễn Hữu Nghĩa    máy
33  TV   TVC 4   2  24/2      308  Định chủ đề và định từ khóa tài liệu      Lê Thị Thúy Hiền   Vấn đáp
34  TV   TVC 4   2  23/2      106  Phân loại Tài liệu               Đinh Thuý Quỳnh   Vấn đáp
35  CTRI  TVC 5   1  25/2      108  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Đặng Minh Phương   Vấn đáp
36  CTRI  TVC 5   1  24/2      108  Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN        Lương Thị Tiên   Vấn đáp
            1                                               Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
37   IT  TVC 5                                         Lý Thị Mỹ Dung
              21/2                                            máy
                               VĂN HÓA HỌC
1   VH   VHH 1   3  22/2      301  Sân khấu Việt Nam                Cao Xuân Ngọc    Tự luận   22 Ghép1_ 17SV
2   VH   VHH 1   3      21/2  301  Múa Việt Nam                   Trần Xuân Hà    Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                       12
                                                  Lê Khánh Ly,
3      VHH 1   3             Các nền văn hóa TG                 Lê Thị Cúc
                                                            Vấn đáp
   VH          20/2      208
4   VH   VHH 1A  3  22/2      301  Tổng quan tổ chức sự kiện             Trần Xuân Hà     Tự luận   22 Ghép1_ 17SV
5   VH   VHH 1A  3  21/2      301  Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Xuân Hương    Tự luận   21 P.ghép 1_18SV

6   VH   VHH 1A  3     22/2  208  Tâm lý học văn hóa                Trần Thu Hương    Vấn đáp
                     101-
7      VHH 1B  3             Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Thành Nam   Trắc nghiệm  23 CSVH ca1
   VH             23/2  102
            2         101-
8      VHH 2                Xã hội học đại cương              Nguyễn Thị Trà Vinh   Tự luận   23 ghép với CSVH từ ca1
   VH             23/2  102
9   VV   VHH 2   2  25/2     101   Lí luận văn học                  Phạm Duy Nghĩa    Vấn đáp
10  CTRI  VHH 2   2  24/2     108   Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN         Lương Thị Tiên    Vấn đáp
11  NG   VHH 2A  2  21/2     101   Tiếng Anh HP 3                   C. Hà, Tâm     Vấn đáp
12  NG   VHH 2A  2  23/2     108   Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm    Vấn đáp
13  VH   VHH 2   2     20/2  301   Pháp luật văn hóa                 Lê Thị Thu Oanh    Tự luận   20 P.ghép 1_ 31SV
            2         101-
14      VHH 2A               Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Thành Nam   Trắc nghiệm  23 CSVH ca1
   VH             23/2  102
            2                                                Thực hành
                     P.máy Công nghệ thông tin
15   IT  VHH 2A                                        Lê Thị Cẩm Bình
                 24/2                                          máy
            2                                     Lê Khánh Ly, Lê Thị
16      VHH 2                Lịch sử văn minh thế giới               Cúc
                                                            Trắc nghiệm  21 P.ghép LSVM 44SV
   VH             21/2  308
17  VH   VHH 2A  2     22/2  308  Văn hóa học đại cương               Lê Kim Loan     Vấn đáp
18  NG   VHH 2B  2  23/2      108  Tiếng Anh HP 3                  C. Hoa, T. Lâm    Vấn đáp
19  VH   VHH 2B  2  21/2      301  Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Xuân Hương    Tự luận   21 P.ghép 1_18SV

            2                                                Thực hành
20   IT  VHH 2B    20/2     P.máy  Công nghệ thông tin                Lý Thị Mỹ Dung
                                                             máy
21  VH   VHH 2B  2  22/2      308  Văn hóa học đại cương              Hoàng Kim Thanh    Vấn đáp
22  CTRI  VHH 3   1  24/2      301  Tâm lý học đại cương               Hoàng Đình Ân    Trắc nghiệm  24 P.ghép Tâm lý _64SV

23  VH   VHH 3   1  22/2      308  Văn hóa học đại cương              Hoàng Kim Thanh    Vấn đáp
24  CTRI  VHH 3   1     25/2  101  Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Nguyễn Thanh Mai   Vấn đáp
25   IT  VHH 3A  1  25/2     P.máy  Tin học đại cương                Nguyễn Đình Nguyên  Thực hành
   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                        13
                                                            máy
                                                           Thực hành
                     P.máy Tin học đại cương
26   IT  VHH 3B  1                                     Nguyễn Long Vân
              23/2                                             máy
                          SÁNG TÁC & LL, PB VĂN HỌC
1   VH   VV 12   3     21/2  301  Đường lối VHVN của Đảng              Nguyễn Thị Vân   Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

                         Mỹ học đại cương                  Đỗ Văn Khang   Tiểu luận  Khoa liên hệ GV cho SV
2      VV 13                                                         hoàn thành điểm theo thời
   VV                                                              gian quy định
3   NG   VV 13   2  22/2      108  Tiếng Anh HP 3                    C. Tâm     Vấn đáp
4   VH   VV 13   2     21/2  301  Đường lối VHVN của Đảng              Nguyễn Thị Vân   Tự luận   21 P.ghép 2_30SV

5   VH   VV 13   2     21/2  308  Lịch sử văn minh thế giới              Lê Thị Cúc   Trắc nghiệm  21 P.ghép LSVM 44SV
            2         101-
6      VV 13                Cơ sở văn hóa Việt Nam             Nguyễn Thành Nam  Trắc nghiệm  23 CSVH ca1
   VH             23/2  102
7   CTRI  VV 13   2  21/2     201   Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN        Trần Thanh Giang  Vấn đáp
8   CTRI  VV 13   2  20/2     206   Lôgic học                     Đặng Hà Chi    Vấn đáp
9   CTRI  VV 13   2  24/2     101   Lịch sử Tư tưởng Phương Đông và VN        Nguyễn Thị Huệ   Vấn đáp
10  CTRI  VV 14   1  24/2     101   Nguyên lý CN Mác Lênin - phần 1         Đặng Minh Phương  Vấn đáp
11  VH   VV 14   1     22/2  308   Văn hóa học đại cương                Từ Thị Loan   Vấn đáp

                                                          HIỆU TRƯỞNG
   Mọi thông tin về lịch thi xin liên hệ Phòng Khảo thí & KĐCL GD _ ĐT: 043 851 1971 số máy lẻ 168, 159.                        14

								
To top