5 predavanje by K8ai3z

VIEWS: 82 PAGES: 49

									            Ciklični etri
•Ciklični etri vsebujejo etrsko skupino kot del obročnega sistema.


     O
             O         O         O
   etilen    tetrahidrofuran   furan       piran
   oksid      (THF)

•Etilen oksid uporabljajo v velikih količinah pri industrijskih kemijskih
procesih.
•THF je zelo uporabno organsko topilo, v katerem se raztaplja veliko
organskih spojin, istočasno pa se dobro meša z vodo.
•Pri ogljikovih hidratih se bomo srečali s cikličnimi strukturami, ki so
polihidroksi derivati petčlenskih (furan) in šestčlenskih (piran) etrskih
spojin. Takim ogljikovim hidratom rečemo furanoze in piranoze.
•Vitamin E in THC (aktivna snov marihuane) vsebujeta strukturo, v
kateri je prisoten ciklični eter.
    Marihuana: najbolj razširejna
      prepovedana droga
•Drogo pripravljajo iz listov, cvetov, semen in mladih stebel
rastline Cannabis sativa (marihuana, trava).
•Najbolj aktivna substanca marihuane je spojina
tetrahidrokanibinol (THC). Ta vsebuje tri različne
funkcionalne skupine: fenol, ciklični eter, cikloalken.
•Vsebnosti te spojine v rastlini se gibljejo med 1-2 %
•THC z lahkoto vstopa v možgane in povzroča kratkotrajno
izgubo spomina, zmanjša sposobnost upravljanja z
motornimi vozili, prehaja preko posteljice na zarodek.
•Povzroča bronhitis, pekoče grlo, vnetje sinusov. Srčni utrip
lahko naraste na 160 udarcev na minuto.
•Učinek marihuane se pojavi takoj po kajenju, najvišja
koncentracija v krvi se pojavi med 10 in 30 minutami po
uporabi. Učinek najpogosteje izgine po dveh do treh urah.
•Ker je THC nepolarna molekula (se ne topi v vodi), se
shranjuje v maščobnem tkivu.
•THC lahko v krvi določimo še po nekaj dneh, njegove
produkte pa tudi do 8 dni po zaužitju.
•Lahko se pojavi zasvojenost.
• Prvič smo se srečali s heterocikličnimi organskimi
 spojinami. Heterociklična organska spojina ima
 enega ali več C atomov v ciklični strukturi
 zamenjanega z drugim atomom (ponavadi O ali N).
  Žveplovi analogi alkoholov in etrov

•Mnogo organskih spojin, ki vsebujejo kisik, imajo žveplove
analoge, v katerih je kisik zamenjan z žveplovim atomom.
•Žveplo je podobno kisiku (v isti skupini periodnega
sistema).
•Tioli, žveplovi analogi alkoholov, vsebujejo –SH skupino
namesto –OH skupine, ki jo vsebujejo alkoholi.


R-OH        R-SH
alkohol       tiol


Poimenovanje je podobno kot pri alkoholih.
•2-butanol, 2-bunantiol
•Tioli imajo nizke temperature vrelišča (ni vodikove vezi) in močan vonj
(smrdijo).
•Dodajajo ga plinskim mešanicam, saj ga z lahkoto zavohamo in
preprečimo nadaljnje izhajanje plina.
•Tioli so odgovorni za smrad, ki ga izločajo dihurji.
•Mnogi močnih vonjev, ki ga ima hrana, je posledica prisotnosti tiolov.
•Tioli se zlahka oksidirajo, pri čemer nastajajo disulfidi.


               oksidacija
  R SH   +  HS R            R S S R     +  2H

•Reakcija lahko poteka tudi v obratni smeri, imenujemo jo redukcija.
Pri tem iz ene molekule disulfida nastajata dve molekuli tiola.
•Ti dve reakciji imata velik pomen v biokemiji (vezava proteinov).
•Obstajajo tudi žveplovi analogi etrov, imenujemo jih
tioetri. Tioeter je spojina, v kateri je žveplov atom z
dvema enojnima vezema vezan na dva C atoma: R-S-R.
•Tudi tioetri imajo močne značilne vonje.
•V splošnem so tioli bolj reaktivni od alkoholov in tioetri
bolj reaktivni kot etri.
•Žveplov atom je večji kot kisikov atom  šibkejša
kovalentna vez med S in C, k čemur pripomore tudi razlika
v elektronegativnosti (S atom je manj elektronegativen kot
kisikov atom).
   Vonj                 spojina

   Ostrige                  H3C SH

   Sir Čedar                 H3C SH

   Sveže narezana čebula           H3C CH2 CH2

                            SH
   Česen                  H2C CH CH2
                            SH

Tudi zadah iz ust je posledica tiolov in tioetrov.
        Aldehidi in ketoni
• Benzaldehid je odgovoren za značilen vonj in okus mandljev. Tudi
  mnogo drugih aldehidov in ketonov je odgovornih za vonj in okus
  različnih oreščkov in začimb.
• Nadaljujemo s spoznavanjem ogljikovodikovih derivatov, ki
  vsebujejo kisik.
 Karbonilna skupina
• Tako aldehidi kot ketoni vsebujejo karbonilno funkcionalno skupino.
• Karbonilna skupina je ogljikov atom, z dvojno vezjo vezan na
  kisikov atom.

       C O
Dvojna vez med dvema C atomoma se precej razlikuje od dvojne vezi
  med C in O atomom. Prva je nepolarna, druga pa polarna
Elektronegativnost O atoma (3,5) je precej večja od elekronegativnosti
  C atoma (2,5)  vez je polarizirana, težišče negativnega naboja (-)
  je na O atomu, težišče pozitivnega naboja (-) pa na C atomu.
Strukture aldehidov in ketonov
•Aldehid je spojina, pri kateri je C atom karbonilne skupine vezan
na vsaj en H atom. Istočasno pa je vezan na še en H atom, alkilno
skupino, cikloalkilno skupino ali arilno skupino.
  O           O        O        O
H C H     H3C  CH2 C H       C H       C H

•Funkcionalna skupina vseh aldehidov je
    O
                     ali RCHO
    C H

    Ciklični aldehidi niso možni.
• Keton je spojina, pri kateri je C atom karbonilne skupine vezan na
 dve ogljikovi skupini. Ti dve skupini sta lahko: alkilna skupina,
 cikloalkilna skupina ali arilna skupina.
   O             O            O
H3C C CH2 CH3          C CH3          C


• Funkcionalna skupina vseh ketonov je

          O
        C C C


• Poznani so tudi ciklični ketoni:
        O      O
                   H3C     O


                        CH3
               O
• Aldehidi in ketoni z enakim številom C atomov in enako stopnjo
 nasičenosti so strukturni izomeri.
• Primer: C3H6O
   Poimenovanje aldehidov
1.  Izberemo osnovno verigo, ki vsebuje karbonilno skupino.
2.  Poimenujemo osnovno verigo, pri čemer dodamo končnico –
   al.
3.  Oštevilčimo osnovno verigo, pri čemer ima C atom karbonilne
   skupine številko 1.
4.  Lociramo in poimenujemo alkilne skupine, vezane na osnovno
   verigo.
Primeri:
Pri nekaterih nižjih aldehidih uporabljamo domača imena:
•  Formaldehid, acetaldehid
• Aromatske spojine, ki vsebujejo aldehidno funkcionalno skupino,
 vezano na benzenski obroč, poimenujemo kot derivate benzaldehida.
              O              O
   O
              C H            C H
   C H          Cl      CH3
                            OH
  benzaldehid  3-kloro-5-metilbenzaldehid  4-hidroksibenzaldehid
     Poimenovanje ketonov
Najenostavnejši je propanon.
Poimenovanje je podobno kot pri aldehidih, končnica je
 –on.
1. Izberemo osnovno verigo, ki vsebuje karbonilno skupino.
2. Poimenujemo osnovno verigo, pri čemer dodamo
  končnico –on.
3. Oštevilčimo osnovno verigo, pri čemer ima C atom
  karbonilne skupine najnižje možno število.
4. Lociramo in poimenujemo alkilne skupine, vezane na
  osnovno verigo.
Ciklične ketone poimenujemo tako, da oštevilčimo
  karbonilni C atom s številko 1, ostale C atome pa
  oštevilčimo tako, da dobijo substituenti najnižje možne
  številke.
Primeri:
Domača imena (podobno kot pri etrih):
• Etil metil keton, cikloheksil etil keton
• Aceton (dimetil keton, propanon)
     Predstavniki aldehidov in
         ketonov
• Najenostavnejši aldehid je formaldehid, pridobivamo ga z
 oksidacijo metanola.
                       O
             katalizator
       H3 C OH           H C H
             600 - 700 oC

• Največ ga uporabljajo pri proizvodnji polimerov.
• Pri sobni temperaturi je dražeči plin.
• Če vodo prepihavamo s formaldehidom, nastane raztopina, ki jo
 imenujemo formalin (nasičena vodna raztopina formaldehida
 vsebuje 37 % aldehida).
• Večinoma formaldehid v vodi reagira takole:
     O
   H  C H   +   H O H       HO   CH2  OH


• V formalinu hranimo biološke preparate. Uporabljajo ga tudi za
 balzamiranje trupel (poveže molekule proteinov skupaj, kar povzroči
 otrditev proteinov.
• Aceton je brezbarvna hlapna tekočina s prijetnim
 vonjem.
• Je najenostavnejši keton in se ga največ uporablja v
 industriji.
• Je odlično topilo, saj se meša tako z organskimi
 (nepolarnimi) kot anorganskimi (nepolarnimi) topili.
• Odstranjevalec laka.
• Nekaj acetona nastaja v človeškem telesu ob razgradnji
 maščob. Aceton normalno hitro razpade na CO2 in H2O,
 ta reakcija pa je pri bolnikih s sladkorno boleznijo
 upočasnjena. Zato je prisotnost acetona v urinu znak za
 sladkorno bolezen. Pri hudih oblikah te bolezni, lahko
 celo zaznamo vonj po acetonu v bolnikovem zadahu.
    Naravni aldehidi in ketoni
• V naravi najdemo celo vrsto aldehidov in ketonov.
• Tisti z višjimi molskimi masami imajo prijeten vonj in okus, zato se
 uporabljajo kot parfumi, osveževalci zraka...
Mnogi pomembni steroidni
 hormoni so ketoni. Med njimi
 tudi:
• testosteron, moški spolni
 hormon
• progesteron, ženski spolni
 hormon
• kortizon, hormon
 nadledvične žleze
• V skupino naravnih aldehidov in ketonov sodijo tudi
 solzilci. To so snovi, ki povzročajo solzenje.
• 2-kloroacetofenon je aktivna komponenta solzilcev, ki
 jih uporablja vojska in policija, pa tudi posamezniki.
• Bromoaceton pa se uporablja kot bojni plin.     O            O
     C CH2 Cl      H3C C CH2 Br


  2-kloroacetofenon      bromoaceton
• Tudi dim, ki nasaja pri gorenju lesa, povzroča solzenje.
 Razlog pa je v prisotnosti formaldehida.
• Dim, ki nastaja pri pečenju mesa na žaru, vsebuje
 aldehid akrolein.

              O
        H2C CH C H
          akrolein
• Akrolein nastaja ob razpadu maščob, ki so v mesu.
 Odgovoren je tudi za prijeten vonj, ki se sprošča ob peki
 na žaru.
• Tudi plin, ki nastaja pri rezanju čebule, je tiolni
 derivat aldehida.              O
         S             S
  H3 C  CH2 C H       H3C  CH2 C H

  tiopropionaldehid     tiopropionaldehid-S-oksid
   Porjavnje, opekline in ketoni
• Tako porjavenje kot opekline so
 povezane z interakcijo UV žarkov
 in kože.
• Človeška koža ima naravni
 mehanizem zaščite kože pred
 opeklinami. To vlogo opravlja
 pigment melanin, ki absorbira in
 odbija UV žarke.
• Melanin je polimerna spojina, ki
 vsebuje mnogo povezanih
 cikličnih ketonskih skupin.
• Temnopolti imajo več molekul melanina (in so zato bolj zaščiteni
 pred opeklinami) kot svetlopolti.
• Nastajanje melanina se pospeši, kadar smo izpostavljeni UV žarkom
  porjavenje
• Če dobimo opekline, se nam odmrla koža lušči, s tem pa tudi nastale
 molekule melanina, ki se morajo sintetizirati na novo.
• Kreme z zaščitnim faktorjem vsebujejo spojine, ki absorbirajo UV
 žarke podobno kot melanin in s tem prepustijo manj UV žarkov do
 kože.
• Kreme z zaščitnim faktorjem velikokrat vsebujejo derivate
 benzofenona.
• Študije kažejo, da sončenje (še posebej opekline) povzročijo hitrejše
 staranje kože in večjo možnost kožnega raka.
                   O
         H3C O        C O

                 OH

              oksibenzon
    Fizikalne lastnosti aldehidov in
          ketonov
• C1 in C2 aldehida sta plina pri sobni temperaturi.
• C3 do C11 aldehidi so tekočine.
• Višji aldehidi so trdni.
• Nižji ketoni so tekočine pri sobni temperaturi.
• Temperature vrelišča aldehidov in ketonov so vmes med
 temperaturami vrelišč alkanov in alkoholov z enakimi
 molskimi masami.
• Aldehidi in ketoni imajo višje temperature vrelišč kot
 alkani zaradi prisotnosti dipolnih (disperzijske Van der
 Waalsove) vezi med molekulami, ki so posledica
 dipolnega momenta karbonilne skupine.
• Aldehidi in ketoni imajo nižje temperature vrelišča kot
 alkoholi, ker ne morejo tvoriti H-vazi.
• Disperzijske vezi so šibkejše od vodikovih vezi.
tip spojine  spojina   struktura   molska  Tvrelišča [C]
                      masa
                     [g/mol]
alkan     etan     CH3CH3      30      -89
aldehid    metanal   HCHO       30      -21
alkohol    metanol   CH3OH      32      65
alkan     propan    CH3CH2CH3    44      -42
aldehid    etanal    CH3CHO      44      20
alkohol    etanol    CH3CH2OH     46      78
alkan     butan    CH3CH2CH2CH3   58      -1
aldehid    propanal   CH3CH2CHO    58      49
alkohol    1-propanol  CH3CH2CH2OH   60      97
• Molekule vode lahko tvorijo vodikove vezi z aldehidi in ketoni  nižji
 aldehidi in ketoni so topni v vodi
• Z višanjem molske mase se topnost aldehidov in ketonov v vodi
 manjša (podobno kot pri alkoholih).
      Priprava aldehidov in
•
              ketonov ketone pa iz
  Aldehide sintetiziramo iz primarnih alkoholov,
  sekundarnih alkoholov s šibkimi oksidanti (KMnO4, K2Cr2O7).

       O H           O    [O]       O
             [O]
     R C H          R C H          R C OH
       H
                  aldehid     karboksilna kislina
      primarni
      alkohol
• Kadar uporabljamo tako sintezo, moramo paziti na pogoje reakcije,
 da oksidacija ne poteče naprej do karboksilne kisline
            O H          O
                  [O]
           R C R`         R C   R`
            H
                       keton
           sekundarni       keton
           alkohol

• Primeri, kako napovemo, kaj bo nastalo pri oksidaciji alkoholov.
  Oksidacija in redukcija aldehidov in
         ketonov
• Aldehidi se zlahka oksidirajo do karboksilnih kislin,
 ketoni pa ne.
• Aldehidi oksidirajo v karboksilne kisline tudi s
 pomočjo kisika v zraku. Kadar aldehid sintetiziramo z
 oksidacijo, ga je potrebno takoj odstraniti iz sistema,
 da preprečimo nadaljnjo oksidacijo.
• Za oksidacijo ketonov bi bilo potrebno pretrgati C-C
 vez, ki je precej močnejša od C-H vezi, kar lahko
 dosežemo z močnejšimi oksidanti in ostrejšimi pogoji.
• Obstaja kar nekaj testov, ki temeljijo na oksidaciji, ki
 omogočajo razlikovanje med aldehidi in ketoni:
  • Tollensov test
  • Benedictov test
• Pri Tollensovi reakciji nastaja srebrovo zrcalo, reagent
 pa vsebuje srebrov nitrat (AgNO3) in amoniak (NH3) v
 vodi. Ko reagirajo Ag+ ioni z aldehidom, se le-ta reducira
 do elementarnega srebra (Ag), ki se nalaga na stene
 epruvete (srebrovo zrcalo).
• Tollensova reakcija s ketoni ne poteče!

   O       NH3 H2O       O
        +
 R  C H  +  Ag
          segrevanje
                   R  C OH     +  Ag

 aldehid                        elementarno
                 karboksilna kislina   srebro
• Pri Benedictovemu testu za oksidacijo uporabimo
 Cu2+ ione, pri čemer se le-ti reducirajo do Cu+ ionov, ki
 se obarjajo iz raztopine v obliki Cu2O (rdeča oborina).
• Benedictovo raztopino pripravimo z raztapljanjem
 bakrovega sulfata, natrijevega citrata in natrijevega
 karbonata v vodi.
    O                 O
            2+
  R  C H  +  Cu         R  C OH     +   Cu2 O

  aldehid                         rdeča oborina
                 karboksilna kislina
Sladkorna bolezen in Benedicov test

• Sladkorna bolezen je posledica pomanjkanja inzulina,
 ki nadzira vsebnost sladkorja v krvi. Če inzulina ni
 dovolj, koncentracija sladkorja v krvi naraste, višek
 pa se izloča z urinom. Urin normalno ne vsebuje
 sladkorja (glukoze).
• Benedictov test uporabimo za dokazovanje glukoze v
 urinu.
• Glukoza je aldehid, ki se oksidira z Benedictovim
 reagentom, intenziteta barve pa nam pove, koliko je
 v krvi prisotne glukoze.
                 O
      H2 C CH CH CH CH C H
       OH OH OH OH OH
  • Glukozo pa lahko določamo tudi neposredno v krvi.
   Prav tako izvedemo oksidacijo, tokrat s pomočjo
   encima. Pri tem nastaja H2O2, ki reagira z barvilom in
   iz intenzitete obarvanja sklepamo na vsebnost
   glukoze.
  O                O
           encim
                 R  C OH     +   H2O2
R  C H  +  O2

                            vodikov peroksid
aldehid           karboksilna kislina
   Redukcija aldehidov in
      ketonov
• Aldehide in ketone zlahka reduciramo z vodikom (H2)
 v prisotnosti katalizatorja (Ni, Pt, Cu), pri čemer
 nastajajo alkoholi.
• Pri redukciji aldehidov nastajajo primarni alkoholi, pri
 redukciji ketonov pa sekundarni alkoholi.
Primeri:
• Etanal + H2  etanol
• Propanon + H2  2-propanol
• Pri redukciji gre za adicijo vodika na dvojno vez med
 C in O v karbonilni skupini.
               katalizator
      C O  +   H2         C O
                      H H

• Adicija je zelo podobna adiciji vodika na dvojno vez v
 alkenih.
               katalizator
       C C  +  H2         C C
                      H H
  Reakcija aldehidov in ketonov z
        alkoholi

• Aldehidi in ketoni reagirajo z alkoholi tako, da
 nastajajo hemiacetali in acetali.
• Hemiacetali nastajajo pri reakciji z eno molekulo
 alkohola, acetali pa pri reakciji z dvema molekulama
 alkohola.
• Aldehid ali keton + alkohol  hemiacetal
• Hemiacetal + alkohol  acetal
• Hemi- po grško pomeni pol
    Nastanek hemiacetala
• Nastanek hemiacetala je adicijska reakcija, pri čemer se
 molekula alkohola adira na dvojno vez med C in O
 atomom karbonilne skupine.
        O              O H
                H
    R1
        C    +       R1  C O R2
          H      O R2
                      H

     aldehid      alkohol  hemiacetal


      O                O H
               H
   R1
      C      +       R1  C O R3
        R2       O R3
                      R2

    keton        alkohol   hemiacetal
• Reakcija je ravnotežna, pomaknjena je v levo, zato je
 izolacija hemiacetala težka.
• Hemiacetal je organska spojina, pri kateri je na C atom
 vezana hidroksilna skupina (-OH) in alkoksilna skupina
 (-OR). Funkcionalna skupina hemiacetala je tako:

       OH
       C OR


• Hemiacetali tako vsebujejo tako alkoholno kot etrsko
 skupino.
Primeri:
• Preveri, če so naslednje molekule hemiacetali.
           Sinteza acetala
• Če dodamo raztopini, ki vsebuje hemiacetal, nekaj katalizatorja,
 reakcija poteče naprej, pri čemer nastaja acetal.
• Gre za kondenzacijo (prvič smo jo spoznali pri intermolekularni
 dehidraciji alkoholov – nastanek estrov).


                   +
       O H           H    OR3
                            +  H2O
    R1  C O R2  +  R3  OH    R1  C O R2
       H                H
     hemiacetal    alkohol      acetal


• Acetal je organska spojina, pri kateri sta na C atom vezani dve
 alkoksilni skupini (-OR).
• Funkcionalna skupina acetala je:      OR
                       C OR
               +
  OH            H   O CH2CH3
H3C C O CH3  +  CH3CH2 OH    H3C C O CH3  +  H2O
  H                H
                   acetal
 hemiacetal    alkohol
         Hidroliza acetala
 • Hidroliza acetala
 • Acetale zlahka izoliramo iz rekcijske mešanice. So stabilni
  v bazičnih raztopinah, v kislih raztopinah pa poteče
  hidroliza.
 • Hidroliza je adicija vode (H- in -OH skupin) na
  organsko spojino, pri čemer ta spojina razpade na dva
  dela.
 • Produkta hidrolize acetala sta aldehid (keton) in alkohol,
  iz katerih je acetal nastal.
  O CH2CH3       +
            H    O
H3C C O CH3  +  H2O
               H3C C CH3  + H3C  OH  +  CH3CH2  OH
  CH3

 • Primer:
       Polimeri, ki nastanejo iz
          formaldehida
• Do sedaj smo spoznali polimere, ki so nastali iz
 alkenov in alkoholov. Polimeri pa lahko nastanejo tudi
 iz spojin, ki vsebujejo karbonilno skupino.
• Reakcija med fenolom in formaldehidom:
OH
               OH        OH
   H               OH
        O     H
     +  H C H  +         CH2      H2O
                          +

• Vsaka fenolna skupina lahko tvori nove –CH2-
 mostičke, pri čemer nastaja mrežni polimer.
• Prvo umetno plastiko
 (bakelit) so sintetizirali
 leta 1907 in to ravno
 fenol-formaldehidni
 polimer. Najprej so ga
 uporabljali za biljardne
 kroglice.
   Karbonilne skupine, ki vsebujejo
         žveplo
Poznamo dve vrsti spojin:
•  Tiokarbonili (z žveplom je zamenjan kisikov atom
  karbonilne skupine)
•  Sulfoksidi (z žveplom je zamenjan ogljikov atom
  karbonilne skupine)

Tiokarbonili so nestabilni in hitro razpadejo na druge
  produkte.
                  S
      S
               H3C C CH3
    H C H
    tioformaldehid      tioaceton
• Sulfoksidi so bolj stabilni.
• Nastajajo z oksidacijo tioetrov:
           [O]      O
   R S R           R S R
   tioeter       sulfoksid
• Predstavnik sulfoksidov je dimetilsulfoksid (DMSO)
       O
    H3C  S  CH3
      DMSO

DMSO je tekočina brez vonja, ki ima nekatere nenavadne
 lastnosti:
• Meša se z vodo in je tudi dobro topen v manj polarnih
 topilih
• Zelo hitro prodira v kožo, pri čemer lajša bolečine in
 zmanjša vnetja.
V preteklosti so ga veliko uporabljali za zdravljenje mnogih
 težav (artritis, opekline, herpes, okužbe, visok krvni
 tlak), zadnje čase pa odsvetujejo njegovo uporabo.
 Uporabljajo ga v veterini (dirkalni konji).

								
To top