SKRACENI IZVOD IZ ME UNARODNIH KLASIFIKACIJA BOLESTI by jennyyingdi

VIEWS: 1,426 PAGES: 98

									   SKRACENI IZVOD
  IZ MEÐUNARODNIH
KLASIFIKACIJA BOLESTI 9 i 10
IZVOD IZ DESETE ME\UNARODNE KLASIFIKACIJE BOLESTI, POVREDA I
            UZROKA SMRTI

   U dosada{njoj primeni Me|unarodne klasifikacije bolesti, povreda i izroka smrti (MKB)
pojavljivale su se mnogobrojne nelogi~nosti zbog neposedovanja ili nekori{}enja knjige ili zbog
nemarnog odnosa prema primarnoj registraciji morbiditeta i mortaliteta.

   Na statisti~kim listi}ima dostavljenim Zavodu za za{titu zdravlja pojavljivale su se mnoge
{ifre koje su nepotpune ili ne odgovaraju dijagnozama ili nisu ni upisane. Na osnovu tih
nepotpunih i pogre{nih izvornih podataka u analizama zdravstvenog stanja stanovni{tva nije se ni
moglo realno prikazati stanje zdravlja, odnosno aktuelna patologija. Podaci su kori{}eni u malom
obimu i sa rezervom ili uz napomenu da su analize date na osnovu raspolo`ivih podataka teku}e
evidencije.

    Deseta revizija MKB utvr|ena je 1990. Godine i od strane pojedinih zemalja primenuje se
od 1993. Godine. Ova revizija MKB uvodi alfanumeri~ku {ifru sa slovom na prvom i brojem na
drugom, tre}em i ~etvrtom mestu. Neke kategorije su date samo sa tri mesta - bez broja na ~etvrtom
mestu iza decimale.Te {ifre su date kao rezerva za budu}a pro{irenja tih kategorija, {to zna~i da }e
slede}a revizija MKB biti relativno mala (pro{irenje tih i eventualno neke nove kategorije). Deseta
revizija menja i grupe oboljenja i pove}ava ukupan broj grupa.

    Prihvataju}i novu reviziju MKB i pripremaju}i se za XXI vek i bolji kvalitet ukupnog rada u
zdravstvu, zakonska obaveza registracije morbiditeta i mortaliteta mora se ispunjavati preciznije.
Time bi i na{a zemlja bila ravnopravna sa drugim zamljama ~lanicama SZO, odnosno koristili bi se
podaci morbiditeta i mortaliteta i sa na{eg podru~ja od strane SZO. Realna primarna registracija
morbiditeta i mortaliteta omogu}ila bi sistematsko pra}enje, pore|enje, tuma~enje i analiziranje
podataka, a istovremeno poslu`ila bi kao objektivna osnova za planiranje razvoja zdravstvene
za{tite i zdravstvene delatnosti.

   U tom smislu daje se ovaj izvod Desete MKB kao pomo} u kori{}enju knige. Izvod sadr`i
naj~e{}e dijagnoze i {ifre koje su date uporedo iz devete i desete revizije MKB, gde
god je to bilo mogu}e. Izvod sigurno ne mo`e zameniti knjigu, ali se nadamo da }e biti od
pomo}i u realnom registrovanju morbiditeta i mortaliteta i kao olak{ica u samom kori{}enju iste.

   Svaka sugestija u vezi dopune i izmene ovog izvoda je dobrodo{la.

                               Priredio
                      Dr Sergije Kr`anovi}, spec. socijalne med.,
                      Zavod za za{titu zdravlja “Timok” Zaje~ar
                MKB X
          (IZVOD - PARALELELE SA MKB IX)

        INFEKTIVNE I PARAZITARNE BOLESTI ( A00-B99)


Bakterijsko trovanje hranom, neozna~eno                     005.9
Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata              A05.9
Trovanje hranom uzrokovano bakterijama, neozna~eno

Bakterijski enteritis,neozna~en                         008.5
Enteritis bacterialis NOS                           A04.9
Zapaljenje tankog creva uzrokovano bakterijama, neozna~eno

Infekt.kolitis, enterokolitis                          009.0
Infectio intestinalis bacterialis alia, specificata              A04.8
Druga ozna~ena infekcia creva uzrokovana bakterijama

Diarrhoea infektivna                              009.2
Diarrhoea NOS                                  A09
Proliv, verovatno zaraznog porekla

Diarrhoea za koju se sumnja da je infektvinog porekla              009.3
Diarrhoea et gastroenteritis, causa infectionis suspecta             A09
Proliv i `eluda~no-crevno zapaljenje,verovatno zaraznog porekla

Primarni tuberkulozni kompleks                         010.0
Neozna~en primar. tuberk. inf.                         010.9
Tuberculosis pulmonis primaria                         A16.7
Primarna TBC plu}a
Tuberculosis pulmonis primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata  A15.7
Primarna TBC plu}a, otvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki

Fibrozna TBC plu}a                               011.4
TBC pulmonis, per bacteriologiam et histologiam confirmata alia        A15.0
Druga TBC plu}a potvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki
Tuberculosis pulmonis, bacteriologice et histologice negativa         A16.0
TBC plu}a bakteriolo{ki i histolo{ki negativna

Siliko TBC
Pneumokoniosis cum tuberculosi                          J65
Pneumokonioza sa tuberkulozom

TBC plu}a neozna~ena                              011.9
Tuberculosis pulmonis NOS                           A16.9
TBC plu}a neozna~ena

Tuberkulozni pleuritis                             012.0
Pleuritis tuberculosa, NOS                           A16.5
Tuberkulozno zapaljenje porebrice

Tuberkulozni meningitis                       013.0
Meningitis tuberculosa (G01*)                   A17.0+
Tuberkulozno zapaljenje mo`danica

TBC kostiju i zglobova, neozna~ena                  015.9
Tuberculosis ossium et articulorum                 A18.0+
Tuberkuloza kostiju i zglobova

TBC bubrega                             016.0
TBC renis(N29.1+)                         A18.1+
TBC bubrega

TBC epididimitis                           016.2
Tuberculosis organorum genitalium masculinorum(N51*)        A18.1*
Tuberkuloza mu{kih genitalnih organa

TBC ko`e - Erit. Nodosum                       017.1
Tuberculosis cutis et subcutis                   A18.4
Tuberculoza ko`e i podko`nog tkiva

TBC oka                               017.3
Tuberculosis oculi                        A018.5+
Tuberkuloza oka

TBC miliaris ac.                           018.0
Tuberculosis miliaris acuta,loci specificati            A19.0
Akutna rasejana tuberkuloza, ozna~ene lokalizacije
Tuberculosis miliaris acuta,non specificata             A19.2
Akutna rasejana tuberkuloza, neozna~ena

TBC miliaris, neozna~ena                       018.9
TBC miliaris, non specificata                    A19.9
Rasejana tuberculoza, neozna~ena

TBC secundaria                            137.0
Sequelae tuberculozis pulmonis et tuberculosis non specificatae   B90.9
Posledice tuberkuloze plu}a i neozna~ene tuberkuloze

TBCsuspecta - opservacija                      V71.2
Posmatranje zbog sumnje na tuberkolozu               Z03.0

Pertussis, neozna~en uzro~nik                    033.9
Pertussis, non specificata                     A37.9
Veliki ka{alj, neozna~en

Scarlatina                              034.1
Scarlatina                              A38
Sarlah

Erizipel                                035
Erysipelas                                       A46
Crveni vetar

Meningokokni meningitis                                036.0
Meningitis meningococcica (G01*)                           A39.0+
Zapaljenje mo`danica uzrokovano meningokokom

Tetanus                                         037
Tetanus alius                                      A35
Drugi tetanus

Sapticaemia, neozna~ena                                038.9
Septicaemia, non specificata                             A41.9
Sepsa neozna~ena

Meningitis virusni, prouzrokovan enterovirusom, neozna~eno               047.9
Meningitis enteroviralis (G02.0*)                          A87.0+
Zapaljenja mo`danica uzrokovana enterovirusima

Vari~ella                                        052
Varicella sine complicatione                             B01.9
Ov~je boginje bez komplikacije

Herpes zoster bez napomena o komplikacijama                      053.9
Herpes zoster sine complicatione                           B02.9
Zonski-pojasasti herpes bez komplikacija

Morbili bez napomene o komplikacijama                         055.9
Morbilli sine complicationibus                            B05.9
Male boginje bez komplikacija

Rubeola baz napomena o komplikacijama                         056.9
Rubeola sine complicationibus                             B06.9
Rubeola bez komplikacija

Hepatitis virusni                                    070
Hepatitis acuta A                                    B15
Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A
Hepatitis acuta B                                    B16
Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B
Hepatitis viralis acuta alia                              B17
Druga akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima


Parotitis bez napomena o komplikacijama                        072.9
Parotitis epidemica sine complicatione                        B26.9
Epidemijske zau{ke bez komplikacije

Infektivna mononukleoza                                 075
Mononucleosis infectiva                                 B27
Mononukleoza-oboljenje uzrokovano virusom pra}eno pove}anjem broja monocita u krvi
Condylomata acuminata                                    078.1
Verrucae anogenitales                                   A63.0
^marno polne bradavice

Sifilis, neozna~eni                                     097.9
Syphilis,non specificata                                  A53.9

Gonokokne infekcije-akut.                                  098.0
Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et
glandulae accessoriae                                   A54.0
Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokra}nih puteva bez zagnoja oko mokra}ne cevi ili
`lezde

Dermatofitije                                         110
Dermatophytosis                                       B35
Dermatofitoza, uzro~nik dermatofiti

Monilijaza usta                                       112.0
Candidiasis oris                                      B37.0
Kandidijaza usta

Ehinokokoza                                          122
Echinococcosis                                        B67
Ehinokokoza, uzro~nik Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis

Enterobijaza                                        127.4
Enterobiasis                                         B80
Enterobijaza, uzro~nik Enterobius vermicularis

Trihomonijaza urogenit. tr.                                 131.0
Trichomoniasis urogenitalis                                A59.0
Trihomonijaza polno-mokra}nog pribora, uzro~nik Trichomonas vaginalis

Scabies                                           133.0
Scabies                                           B86
[uga, uzro~nik Sarcoptes scabiei
                   TUMORI-(C00-D48)

ZLO]UDNI TUMORI (C00-C97)

Maligna neoplazma gornje usne-rub              140.0
Neoplasma malignum labii superioris externi        C00.0
Zlo}udni tumor gornje usne, spoljne strane

Maligna neoplazma donje usne,rub              140.0
Neoplasma malignum labii inferioris externi        C00.1
Zlo}udni tumor donje usne, spoljne strane

Maligna neoplazma jezika, neozna~eno            141.9
Neoplasma malignum linquae, non specificatum        C02.9
Zlo}udni tumor jezika, neozna~en

Maligna neoplazma larinksa, neozna~eno           161.9
Neoplasma malignum laryngis, non specificatum       C32.9
Zlo}udni tumor grkljana, neozna~en

Maligna neoplazma bronhusa i plu}a, neozna~eno       162.9
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis, non specificatum  C34.9
Zlo}udni tumor du{nika i plu}a, neozna~en

Maligna neoplazma pleure, neozna~eno            163.9
Neoplasma malignum pleurae                 C38.4
Zlo}udni tumor poplu}nice

Maligna neoplazma jednjaka, neozna~eno           150.9
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum       C15.9
Zlo}udni tumor jednjaka, neozna~en

Maligna neoplazma kardije `eluca              151.0
Neoplasma malignum cardiae                 C16.0
Zlo}udni tumor ulaznog dela `eluca

Maligna neoplazma `eluca, neozna~eno            151.9
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum      C16.9
Zlo}udni tumor `eluca, neozna~en

Maligna neoplasma tankog creva, neozna~eno         152.9
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum   C17.9
Zlo}udni tumor tankog creva, neozna~en

Maligna neoplazma debelog creva,descendentni deo      153.2
Neoplasma malignum coli descendentis            C18.6
Zlo}udni tumor silaznog dela debelog creva

Maligna neoplazma sigmoidnog kolona             153.3
Neoplasma malignum coli sigmoidis             C18.7
Zlo}udni tumor izvijenog dela debelog creva
Maligna neoplasma cekuma                      153.4
Neoplasma malignum caeci                      C18.0
Zlo}udni tumor slepog creva

Maligna neoplazma debelog creva, neozna~eni deo           153.9
Neoplasma malignum coli, non specificatum             C18.9
Zlo}udni tumor debelog creva,neozna~en

Maligna neoplazma rektosigmoidnog dela               154.0
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis           C19
Zlo}udni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva

Maligna neoplasma rektuma                      154.1
Neoplasma malignum recti                       C20
Zlo}udni tumor zadnjeg creva

Maligna neoplasma anusa                       154.2
Neoplasma malignum canalis analis                 C21.1
Zlo}udni tumor ~marnog kanala

Maligna neoplazma jetre, prim.                   155.0
Carcinoma hepatocellulare                     C22.0
Karcinom-rak jetrinih }elija

Maligna neoplazma `u~ne kese                    156.0
Neoplasma malignum vesicae felleae                  C23
Zlo}udni tumor `u~ne kese

Maligna neoplazma glave pankreasa                  157.0
Neoplasma malignum capitis pancreatis               C25.0
Zlo}udni tumor glave gu{tera~e

Maligna neoplazma pankreasa, neozna~eni deo             157.9
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum          C25.9
Zlo}udni tumor gu{tera~e, neozna~en

Maligna neoplazma peritoneuma, neozna~eno              158.9
Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum          C48.2
Zlo}udni tumor potrbu{nice, neozna~en

Maligna neoplazma intest. trak. Neoznac. deo            159.0
Neoplasma malignum tr. Intest. non specificatum          C26.0
Zlo}udni tumor crevnog puta, neozna~en


Maligna neoplazma gastrointestin. tr. nedefinisano         159.9
Neoplasma malignum systematis digestivi, loci satis non definiti  C26.9
Zlo}udni tumor sistema za varenje, nedovoljno odredj. lokal.

Maligna neoplazma kosti lobanje i lica               170.0
Nepolasma malignum ossim cranii et faciei             C41.0
Zlo}udni tumor kostiju lobanje i lica
Maligna neoplazma vezivnog i dr. mekog tk.                  171..
Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi  C47..
Zlo}udni tumor perifernih `ivaca i autonomnog nervn. sist.
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius            C49.
Zlo}udni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva

Maligna neoplazma ko`e usne                         172.0
Neoplasma malignum cutis labii                       C44.0
Zlo}udni tumor ko`e usne

Maligna neoplazma ko`e dr. i neozna~enih delova lica             172.3
Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatum    C44.3
Zlo}udni tumor ko`e drugih i neozna~enih delova lica

Melanom ko`e                                 172.
Melanoma malignum cutis                           C43..
Melanom-crni zlo}udni tumor ko`e


Maligna neoplasma lojnih i znojnih `lezdi                   173
Nepolasma malignum cutis alius                        C44
Drugi zlo}udni tumor ko`e

Maligna neoplasma dojke `ena, neozna~eno                   174.9
Neoplasma malignum mammae, non specificatum                 C50.9
Zlo}udni tumor dojke, neozna~en

Maligna neoplazma grlica materice,neozna~eno                 180.9
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum             C53.9
Zlo}udni tumor grlica materice, neozna~en

Maligna neoplazma tela materice,drugo                    182.8
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae               C55
Zlo}udni tumor materice, neozna~enog dela

Maligna neoplazma ovarijuma                         183.0
Neoplasma malignum ovarii                           C56
Zlo}udni tumor jajnika


Maligna neoplazma vulve ,NOS                         184.4
Neoplasma malignum vulvae,NOS                        C51.9
Zlo}udni tumor stidnice

Maligna neoplazma prostate                          185
Neoplazma malignum prostatae                         C61
Zlo}udni tumor kestenja~e

Maligna neoplazma testisa,NOS                        186.9
Neoplasma malignum testis,NOS                        C62.9
Zlo}udni tumor semenika
Maligna neoplazma mokra}ne be{ike ,NOS        188.8
Neoplasma malignum vesicae urinariae,NOS      C67.9
Zlo}udni tumor mokra}ne be{ike

Maligna neoplazma bubrega ,izuzev karlice      189.0
Neoplasma malignum renis,pelvem renalem excludens   C64
Zlo}udni tumur bubrega izuzev karlice

Maligna neoplazma oka                190.9
Neplasma malignum oculi,NOS             C69.9
Zlo}udni tumor oka

Maligna neoplasma mozga, NOS             191.9
Neplasma malignum cerebri,NOS            C71.9
Zlo}udni tumor mozga ,NOS

Maligna neoplazma tireoidne `lezde          193
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae       C73
Zlo}udni tumor {titna `lezde

Maligna neoplazma hipofize              194.3
Neoplasma malignum hypophysis            C75.1
Zlo}udni tumor hipofize

Maligna neoplazma bez ozna~ene lokalizacije      199
Neoplasma malignum sine loco specificato       C80
Zlo}udni tumor bez ozna~ene lokalizacije

Retikulosarkom                    200.0
Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia       C85.7
Drugi neozna~eni ne -Hodgkinovi limfomi

Limfosarkom                     200.1
Lymphosarcoma                    C85.0
Maligni tumor limfnog tkiva


M.Hodgkin.NOS                    201.9
M.Hodgkin NOS                    C81.9
Hodginova bolest NOS

Multipli mijelom                   203.0
Myeloma multiplex                  C90.9
Mijelom multiple lokalizacij

Akutna limfoidna leukemija              204.0
Leucaemia lymphoblastica ac.            C91.0
Akutna leukemija limfoblastnih }el.

Hroni~na limfoidna leukemija             204.1
Leucaemia lymphocytuica chr.            C91.1
Hron~na leukemija limfocita
Neozna~ena limfoidna leukemija     204.9
Leucaemia lymphoides.NOS       C91.9

Akutna mijeloidna leukemija      205.0
Leucaemia myeloides ac.        C92.0

Hroni~na mijeloidna leukemija     205.1
Leucaemia myeloides chr.       C92.1

Leukemija cel. Neozna~enog tipa,NOS  208.9
Leucaemia ,NOS            C95.9
BENIGNI TUMORI (D10-D36)


Benigna neoplazma `eluca                      211.1
Neoplasma benignum ventriculi                   D13.1
Dobro}udni tumor `eluca

Benigna neoplazma kosti i zglobne hrskavice             213
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli         D16
Dobro}udni tumor kosti i zglobne hrskavica

Lipom                                214
Neoplasma benignum lipomatosum                   D17
Dobro}udni tumor masnog tkiva

Druga benigna neoplasma vezivnog idr.mekog tkiva          215
Neoplasma benignum textus connexivi et tex. conn. aliorum aliud  D21
Drugi dobro}udni tumor vezivnog i dr mekih tkiva

Benigna neoplazma ko`e                       216
Neoplasma benignum cutis                      D23
Drugi dobro}udni tumor ko`e

Naevus melanocysticus                       D22
Mlade`

Benigna neoplazma dojke                       217
Neoplasma benignum mammae                     D24
Dobro}udni tumor dojke

Lejomiom materice                          218
Leiomyoma uteri                          D25
Tumor glatkog mi{i}a materice

Druge benigne neoplazme uterusa                   219
Neoplasmata benigna uteri alia                   D26
Drugi dobro}udni tumori materice

Benigna neoplazma jajnika                      220
Neplasma benignum ovarrii                     D27
Dobro}udni tumor jajnika

Benigna neoplazma drugih `enskih genitalnih organa         221
Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum        D28
Dobro}udni tumori drugih `enskih polnih organa

Benigna neoplazma testisa                     220.0
Neoplasma benignum testis                     D29.2
Dobro}udni tumor semenika
Benigna neoplasma prostate               222.2
Neoplasma benignum prostatae             D29.1
Dobro}udni tumor kestenja~e

Benigna neoplasma bubrega               223.0
Neoplasma benignum renis               D30.0
Dobro}udni tumor bubrega

Benigna neoplasma oka                  224
Neoplasma benignum oculli               D31
Dobro}udni tumor oka

Benigna neoplasma mozga NOS              225.9
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,NOS  D33.9
Dobro}udni tumor CNSHemangiom i limfangion                 228
Haemangioma et lymohangioma loci non specificati    D18
Tumor krvnih sudova i limfe neozna~ene lokalizacije
     BOLESTI @LEZDA SA UNUTRA[NJIM LU^ENJEM, ISHRANE I
            METABOLIZMA (E00-E90)


Struma diff. Neozna~ena,endem.                     240.9
Struma endemica NOS propter deficientiam iodi             E01.2
NOS endemska gu{avost zbog nedostatka joda

Struma nodosa NOS                           241.9
Struma nodosa atonika,NOS                       E04.9
^vornovata netoksi~na gu{avost,NOS

Tireotoksikosis-dif.gu{avost                      242.0
Thyreotoxicosis cum struma diffusa                  E05.0
Pove}ana funkcija {titne `lezda sa gu{avo{}u

Hypertireoidismus NOS                         242.9
Hyperthyreoroxicosis NOS                       E05.9
Pove}ana funkcija {titne `lezde,NOS

Hypotireoidismus NOS                          244.9
Hypothyreoidismus,NOS                         E03.9
Smanjena funkcija {titne `lezde NOS

Diabetes mellitus                            250
Diabetes mellitus ab insulino dependens                 E10
[e}erna bolest , insulinozavistan oblik

Diabetes mellitus ad insulino independens                E11
[e}erna bolest,insulinonezavistan oblik

Diabetes mellitus malnutritionalis                   E12
[e}erna bolest kod pothranjenosti

Diabetes mellitus alius , specificatus                 E13
Druga ozna~ena {e}erna bolest

Diabetes mellitus ,NOS                         E14
[e}erna bolest ,NOS

Catarakta diabetika                          250.4
Cataracta diabetica                          H28.0
Siva mrena kod {e}erne bolesti
Gangrena diabetika                          250.6
Angiopathia peripherica in morbis aliis                I79.2
Oboljenja perifernih krvnih sudova

Hipoglikemi~ka koma                          251.0
Coma hypoglicaemicum non diabeticum                   E15
Besvesno stanje zbog niskog nivoa {e}era u krvi bez {e}erne bolesti
Hipoglikemija NOS                              251.2
Hypoglycaemia alia                             E16.2
Sni`eni nivo {e}era u krvi,NOS

Drugi poreme}aji pituitarne `lezde i drugi diencefalnoghipofiznog izvora   253.8
Morbi glanduae pituitariae alii                       E23.6
Druge bolesti hipofize(Dystrophia adiposogenitalis)

Morbus Addison                                255.4
Hypofunctio adrenocorticalis primaria                    E27.1
Primarno smanjenje funkcija kore nadbubrezne `lezde

Syndr. Waterhous-Friderichsen                        255.5
Syndroma Waterhouse-Friderichsen                      A39.1
Syndroma adrenalis meningococcica

Policisti~ni jajnik                             256.4
Syndroma Stein-Leventhal(ovarii policystici)                E28.2
Sindroma vi{ecisti~nog jajnika

Ovarijalna disfunkcija,NOS                          256.9
Dysfunctio ovarii,NOS                            E28.9
Poreme}aj funkcije jajnika,NOS

Malnutricija, nutritivni marazam                       261.0
Marasmus malnutritionalis                           E41
Te{ka energetska pothranjenost

Proteinsko-kalori~na malnutricija, neozna~eno                263.9
Malnutritio proteinoenergeticam, nos                     E46
Proteinsko-energetska pothranjenost, neozna~ena

Hipovitaminoze                               264-269
Hypovitaminosis A, nos                           E50.9
Hipovitaminoza A, neozna~ena
Defitientia thiamini                             E51
Nedostatak tiamina
Pellagra                                   E52
Bolest uzrokovana nedostatkom vit. PP, nijacina
Defitientia vitaminorum B aliorum                       E53
Nedostatak ostalih vitamina B grupe
Scorbut                                    E54
Bolest uzrokovana nedostatkom vit. C
Rahitis                                   E55
Hypovitaminosis D, nos                           E55.9
Bolesti uzrokovane nedostatkom vit. D
Hypovitaminosis E                              E56.0
Hypovitaminosis K                              E56.1

Giht, neozna~eni                              274.9
Arthritis urica, nos                            M10.9
Poreme}aji te~nosti, elektrolita i acido-bazne ravnoteze      276..
Dehydratio et hypovolaemia                     E86
Smanjenje koli~ine vode i zapremine krvi
Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii   E87
Drugi poreme}aji te~nosti, elektrolita i kiselo-bazne ravnoteze

Gojaznost                             278.0
Obesitas, nos                           E66.9
          POREME]AJI IMUNITETA (D80-D89)


Poreme}aji imuniteta                       279..
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus  D80
Smanjenje imuniteta sa predominantnim poreme}ajima antitela
Immunodeficientiae combinatae                  D81
Kombinovana smanjenja imuniteta
Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis assoiata    D82
Smanjenje imuniteta udru`eno sa ve}im defektima
Immunodeficientia variabilis communis              D83
Op{te smanjenje imuniteta
Immunodeficientiae aliae                     D84
Druga smanjenja imuniteta
Disordines immunitatis alii                   D89
Drugi poreme}aji imuniteta
       BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA (D50-D77)


Hipohromna anemija                               280.0
Anaemia sideropenica (hypochromatica)                      D50
Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvo`dja


Perniciozna anemija                              281.0
Anaemia perniciosa (deficientiam vit. B12)                   D51
Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vit. B12

Akutna posthemoragi~na anemija                         285.1
Anaemia posthaemorrhagica acuta                         D62
Akutna slabokrvnost posle krvarenja

Anemija neozna~ena                               285.9
Anaemia, nos                                 D64.9
Slabokrvnost, neozna~ena

Defekti u koagulaciji, hemofilija                       286..
Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII                D66
Haemophilia B propter deficientiam factoris IX                 D67
Defectus coagulationis alii                          D68
Poreme}aji zgru{avanja krvi uzrokovani nedostatkom ~inioca VIII, IX i drugi

Henoch-schonlein-ova purpura                          287.0
Purpura allergica (Henoch-Schonlein)                     D69.0
Alergijsko krvarenje ko`e

Purpura simplex                                287.2
Purpura simplex                                D69.2
Krvarenje ko`e uzrokovano smanjenjem broja krvnih plo~ica

Trombocitopenija, neozna~ena                          287.5
Thrombocytopenia, nos                             D69.6
Smanjenje broja krvnih plo~ica, neozna~eno

Agranulocitoza                                 288.0
Agranulocytosis                                 D70
Smanjenje broja granulocita

Policiemija sekundarna                             289.0
Polycythaemia secundaria                           D75.1
Sekundarno pove}anje broja krvnih zrnaca

Hroni~ni limfadenitis                             289.1
Lymphadenitis chronica non mesenterica                    I88.1
Hroni~no zapaljenje limfnih ~vorova, osim `lezda opornjaka
Hipersplenizam   289.4
Hypersplenismus  D73.1
Uve}ana slezina
     DU[EVNI POREME]AJI I POREME]AJI PONA[ANJA (F00-F99)


Senilna demencija, obi~an tip                 290.0
Dementia, senilis                        F03
Demencija senilna

Presenilna demencija                      290.1
Dementia, praesenilis nos                    F03
Demencija presenilna

Senilna demencija, depresivni ili paranoidni tip        290.2
Dementia, depressiva sive paranoides              F03
Demencija, depresivna ili paranoidna

Arterioskleroti~na demencija                  290.4
Dementia vascularis                       F01
Vaskularna demencija

Senilna demencuja, neozna~eno                 290.9
Dementia senilis, nos                      F03
Demenija senilna, neozna~ena

Delirujim tremens                        291.0
Syndroma abstinentialis cum delirio (Delirium tremens)     F10.4
Apstinencijalni sindrom sa delirijumom

Alkoholi~arska demencija, neozna~eno              291.2
Dementia alcoholica NOS                    F10.7
Demncija alkoholi~arska, neozna~ena

Shizofrena psihoza, obi~an tip                 295.0
Schizophrenia simplex                     F20.6
Obi~na shizofrenija

Shizofrena psihoza, hibefreni~ni tip              295.1
Schizophrenia hibephrenica                   F20.1
Hibefrena shizofrenija

Shizofrena psihoza, katatoni~ni tip               295.2
Schizophrenia catatonica                    F20.2
Katatona shizofrenija

Shizofrena psihoza, paranoidni tip               295.3
Schizophrenia paranoides                    F20.0
Paranoidna shizofrenija

Latentna shizofrenija                     295.5
Schizophrenia latens                      F21
Shizofrenija, neozna~ena                               295.9
Schizophrenia, NOS                                  F20.9

Mani~no-depresivna psihoza, mani~nog tipa                       296.0
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum non psychoticum          F31.1
Afektivno bipolarno du{evno obeljenje, manijska epizoda bez psihoti~kih simptoma
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum            F31.2
Afektivno bipolarno du{evno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihoze

Mani~no-depresivna psihoza, depresivni tip                      296.1
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum, gradus levis sive moderati   F31.3
Afektivno du{evno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizoda
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum non psychoticum, gradus
majoris                                       F31.4
Afektivno bipolarno du{evno obolj., te{ka depresijska epiz. bez psihoti~kih simpt.
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus majoris   F31.5
Afektivno bipolarno du{evno obolj., te{ka depresijska epizoda sa simpt. psihoze

Mani~no-depresivna psihoza, druga i neozna~ena                    296.6
Psychosis afectiva bipolaris, NOS                          F31.9
Afektivno bipolarno du{evno oboljenje, neozna~eno

Afektivna psihoza, NS; melanholija                          296.9
Disordo thymiacus (affectivus), NOS                          F39
Poreme}aj raspolo`enja (afekta), neozna~en

Paranoja                                       297.1
Paranoia                                       F22.0
Sumanuto du{evno oboljenje

Parafrenija                                      297.2
Paraphrenia (tarda)                                 F22.0
Parafrenija

Paranoidna psihoza, NS                                297.9
Psychosis paranoides persistens, NOS                         F22.9
Stalno sumanuto du{evno oboljenje, neozna~eno
Psychosis paranoides                                 F22.0

Akutna paranoidna reakcija                              298.3
Reactio paranoides                                  F23.3
Akutna sumanuta reakcija

Reaktivna depresivna psihoza                             298.0
Psychosis depressiva reactiva                            F33.3

Neozna~ena psihoza                                  298.9
Psychosis NOS                                     F29
Neozna~eno du{evno oboljenje
Infantilni autizam                               299.0
Autismus puerilis                               F84.0
De~ji autizam

De~ja psihoza, neozna~ena                           299.9
Psychosis infantilis                             F84.0

Anksiozna neuroza (reakcija)                          300.0
Neurosis anxiotica (Reactio anxioticus)                    F41.1

Histerija                                   300.1
Hysteria                                    F44

Fobija                                     300.2
Agarophobia                                  F40.0
Strah od trgova, otvorenog prostora
Phobia specifica (separata)                          F40.2
Specifi~na (izolovana) fobija

Phobia NOS                                  F40.9
Fobija, neozna~ena

Neuroti~na depresija                              300.4
Neurosis depressiva                              F34.1

Neurastenija                                  300.5
Neurasthenia                                 F48.0
Nervni zamor

Hypohondria                                  300.7
Disordo hypochondrialis                            F45.2
Hipohondria - hipohondrijski poreme}aj

Neuroza , Psihoneurosa NOS                           300.9
Disordo neuroticus NOS                            F48.9
Neurotski poreme}aj neozna~en

Poreme}aji li~nosti                               301
Disordines personae specifici                          F60
Specifi~ni poreme}aji li~nosti

Paranoidni poreme}aj li~nosti                         301.0
Disordo personae paranoides                          F60.0
Paranoidni poreme}aj li~nosti

Shisoidni poreme}aj li~nosti                          301.2
Disordo personae schizoides                          F60.1
Shizoidni poreme}aj li~nosti

Poreme}aj li~nosti sa predominant. manif. socijopatije i asocijalnim manif.  301.7
Disordo personae dissocialis                         F60.2
Disocijalni poreme}aj li~nosti
Eksplozivni poreme}aj li~nosti                         301.3
Disordo personae smotionalis instabilis                    F60.3
Emocionalni nestabilni poreme}aj li~nosti

Histeri~ni poreme}aj li~nosti                          301.5
Disordo personae histrionicus                         F60.4
Teatralni poreme}aj li~nosti

Anankasti~ni poreme}aj li~nosti                         301.4
Disordo personae anankasticus                         F60.5
Anankasti~ki poreme}aj li~nosti

Afektivni poreme}aj li~nosti                          301.1
Disordo personae anxiosus(evitans)                       F60.6
Anksiozni(izbegavaju}i) poreme}aj li~nosti

Astene~ni poreme}aj li~nosti                          301.6
Disordo personae dependens                           F60.7
Poreme}aj li~nosti u sferi zavisnosti

Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti                       301.8
Disordo personae valius alius, specificus                   F60.8
Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti

Drugi neozna~eni poreme}aji li~nosti                      301.9
Disordo personae,NOS                              F60.9
Poreme}aji li~nosti NOS

Hroni~ni alkoholizam, ak. alkoholi~na pijanost (sindrom zavisn. od alkohola)  303.0
Alcoholismus chronicus (Syndroma dependeniae)                 F10.2
Hroni~ni alkoholizam (Sindrom zavisnosti)

Akutna intoksikacija alkoholom                         305.0
Alcoholitas acuta, Intoxicaio pathologica alcoholica              F10.0
Akutno trovanje alkoholom


Neuroze sa respirat., kardiovask., gastrointest. I genitourinar. manifest.   306.2
Dysfunctio somatoformis autonoma, Syndroma Da Costa              F45.3
Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema

Anpexia nervosa                                 307.1
Anorexia nervosa                                F50.0
Neurotski gubitak apetita

Enuresis                                    307.6
Enuresis non organica                             F98.0
Nevoljno umokravanje, neorgansko
Encopresis                       307.7
Encopresis non organica                F98.1
Nevoljno ispustanje stolice

Psihalgija: glavobolja, krstobolja           307.8
Disordo doloris somatoformis permanens         F45.4
Stalan somatoformni bol

Neurosis situaionem-akutna reakcija na stres      308.9
Reactio stressogenes acuta               F43.0
Akutna reakcija na stres

Postkontuzionalni sindrom (encefalopatija)       310.2
Syndroma post contusionem (encephalopathia)      F07.2
Postkontuzionalni sindrom

Du{evna zaostalost                  317-319
Retardatio mentalis levis                F70..
Laka du{evna zaostalost
Retardatio mentalis moderata              F71..
Umerena du{evna zaostalost
Retardatio mentalis gravis               F72..
Te{ka du{evna zaostalost
Retardatio mentalis profunda              F73..
Duboka du{evna zaostalost
Retardatio mentalis alia                F78..
Druga du{evna zaostalost
Retardatio mentalis, NOS                F79..
Du{evna zaostalost, neozna~ena

Kleptomanija                      312.2
Cleptomania                      F63.2
Patolo{ka sklonost kradji

Retardatio psihomot.-poreme}aj u razvoju neozna~eno   315.9
Disordo evolutionis psychicae, NOS            F89
Poreme}aj psihi~kog razvoja, neozna~en
              BOLESTI NERVNOG SISTEMA(G00-G99)


Meningokokni meningitis (036.0)                          320.5
Meningitis meningococcica (A39.0†)                         G01*
Zapaljenje mo`danica uzrokovan meningokokom

Meningitis virusni, neozna~en (047.9)                        321.7
Meningitis in morbis viralibus aliis                       G02.0*
Zapaljenje mo`danica u drugim bolestima uzrokovanim virusima

Encefalitis, mijelitis I encefalomijelitis                     323..
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis                    G04..
Zapaljenje mozga, ki~mene mo`dine i mozga sa zapaljenjem ki~mene mo`dine
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbus aliis            G05.*
Zapaljenje mozga, ki~mene mo`d. i mozga sa zapalj. ki~mene mo`d. u dr.bolestima

Parkinsonovo oboljenje, Paralysis agitans                      332.0
Morbus Parkinson, Paralysis agitans                         G20

Friedreichova ataksija                               334.0
Ataxia Friedreich                                 G11.1

Progresivna muskularna atfofija                           335.2
Atrophia musculorum spinalis progressiva                      G12.2

Multipla skleroza                                  340.0
Sclerosis multiplex                                 G35
Vi{ezavisna skleroza

Hemiplegija, neozna~ena                               342.9
Hemiplegia, NOS                                  G81.1
Jednostrana paraliza-oduzetost, neozna~ena

Diplegija                                      343.0
Diplegia spastica, Morbus Little
Spasti~ka (gr~evita) paraliza obe ruke ili noge

Paraplegija (donja), neozna~ena                           344.1
Paraplegia (inferior) NOS                             G82.2
Simetri~na paraliza donjih udova, neozna~ena

Epilepsija-Petit mal                                345.0
Petit mal,NOS (sine grand mal)                           G40.7
Mali epilepsijski napad, neozna~en-bez velikog napada

Epilepsija-Grand mal                                345.1
Grand mal, NOS (cum sive non petit mal)                      G40.6
Veliki epilepsijski napad, neozna~en-sa malim napadom ili bez njega
Obi~na migrena              346.1
Migraena simplex (sine aura)       G43.0
Obi~na migrena, bez aure


Encefalopatija, neozna~ena        348.3
Encephalopathia, NOS           G93.4
Oboljenje mozga, neozna~eno

Neuralgija Trigeminusa          350.1
Neuralgia nervi trigemini        G50.0
Bol u napadima V lobanjskog `ivca

Paraliza facijalisa (Bellova paraliza)  351.0
Paralysis nervi facialis         G51.0
Oduzetost `ivca lica

O{te}enje facijalisa, neozna~eno     351.9
Disordo nervi facialis, NOS       G51.9
Poreme}aj `ivca lica, neozna~en

Lezije brahijalnog pleksusa        353.0
Plexopathia brachialis          G54.0
Oboljenje spleta `ivaca ruke

Polineuropatija, neozna~ena        357.9
Polyneuropathia, NOS           G62.9
Oboljenje `ivaca, NOS

Myastenia gravis             358.0
Myasthenia gravis            G70.0
Te{ka miastenija
           BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA (H00-H59)


Odljubljenje retine sa defektom retine            361.0
Ablatio retinae cum ruptura                 H33.0
Odlubljenje mre`nja~e sa rascepom

Retinalna mikroembolija                    362.3
Mikroembolia arteriae retinae                H34.2
Mikroembolija arterije retine

Fokalni horioretinitis                    363.0
Chorioretinitis focalis                   H30.0
Zarisno zapaljenje sudovnja~e i mre`nja~e

Akutni i subakutni iridociklit                364.0
Iridocyclitis acuta et subacuta               H20.0
Akutno i subacutno zapaljenje du`ice i zrakastog tela

Hroni~ni iridociklit                     364.1
Iridocyclitis chronica                    H20.1
Hroni~no zapaljenje du`ice i zrakastog tela

Glaukom, neozna~en                      365.9
Glaucoma, NOS                        H40.9
Zelena mrena, neozna~ena

Apsolutni glaukom                       360.4
Glaucoma absolutum                      H44.5
Degenerativna stanja jabu~ice oka

Congenitalni glaukom                     743.2
Glaucoma congenitum                     Q15.0
Urodjena zelena mrlja

Senilna katarakta                       366.1
Cataracta senilis                       H25
Siva mrlja - stara~ko zamu}enje so~ivo

Traumatska katarakta                     366.2
Cataracta traumatica                     H26.1
Siva mrlja uzrokovana povredom

Sekundarna katarakta                     366.3
Cataracta complicata                     H26.2
Komplikovana siva mrlja

Hipermetropija                        367.0
Hypermetropija                        H52.0
Dalekovidnost
Miopija                             367.1
Myopia                             H52.1
Kratkovidost

Astigmatismus                          367.2
Astigmatismus                         H52.2
Astigmatizam

Presbiopija                           367.4
Presbyopia                           H52.4
Stara~ka dalekovidost

Drugi superficijalni keratitis bez konjunktivita        370.2
Keratitis superficialis alia,sine conjunctivitide       H16.1
Drugo povr{in{ko zapaljenje ro`nja~e,bez zapaljenja ve`nja~e


Ulkus kornee                          370.0
Ulcus corneae                         H16.0
Grizlica ro`nja~e

Keratokonjunktivitis NOS                    370.4
Keratoconjunctivitis                      H16.2
Zapaljenje ro`nja~e i ve`nja~e

Keratitis intersticialis                    370.5
Keratitis profunda interstitialis               H16.3
Duboko zapaljenje ro`nja~e

Conjunctivitis ac.                       372.0
Conjunctivitis ac. NOS                     H10.3
Akutno zapaljenje ve`nja~e oka,NOS

Conjunctivitis chr.                       372.1
Conjunctivitis chr.                      H10.4
Hroni~no zapaljenje ve`nja~e oka

Blepharoconjunktivitis                     372.2
Blepharoconjunctivitis                     H10.5
Zapaljenje ruba o~nog kapka i ve`nja~e oka

Pterygium                            372.4
Pterygium                           H11.0
Krilasta navlaka

Blepharitis                           373.0
Blepharitis                          H01.0
Zapaljenje ivice kapka oka

Chordeolum                           373.1
Hordeolum et inflammationes palpebrae profuodae aliae     H00.0
^mi~ak i druga duboka zapaljenja kapaka oka
Chalazion              373.2
Chalazion              H00.1
Tvrdo zrno u kapku oka

Dakriocistitis akutni        375.3
Dacrycystitis acuta, NOS      H04.3
Akutno zapaljenje suznih puteva

Dakriocistitis hroni~ni       373.4
Dacryocystitis chronica       H04.4
Hroni~no zapaljenje suznih puteva


Egzostoza orbite           376.4
Exostosis orbitae          H05.3
Egzostoza duplje oka

Atrofija optikusa          377.1
Atrophia nervi optici        H47.2
Usahlost vidnog `ivca

Papilitis optikusa          377.3
Papillitis optica           H46

Strabizam, neozna~eni        378.9
Strabismus, NOS           H50.9
Razrokost, neozna~ena

Skleritis i episkleritis       379.0
Scleritis              H15.0
Zapaljenje beonja~e
Episcleritis            H15.1
Povr{in{ko zapaljenje beonja~e
       BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA (H60-H95)


Otitis externa, neozna~eno                   380.9
Otitis externa, NOS                      H60.9
Zapaljenje spolja{njeg uva, neozna~eno

Cerumen obturans                        380.4
Cerumen obturans                       H61.2
^ep od usne masti u spoljasnjem usnom kanalu

Otitis media acuta serosa                   381.0
Otitis media serosa acuta                   H65.0
Akutno serozno zapaljenje srednjeg uva

Hroni~ni serozni otitis media                 381.1
Otitis media serosa chronika                 H65.2
Hroni~no serozno zapaljenje srednjeg uva

Drugi i neozna~eni hroni~ni nesupurativni otitis media     381.3
Otitis media non suppurativa chronica NOS           H65.4
Hroni~no negnojno zoapaljenje srednjeg uva, neozna~eno

Otitis media, neozna~en                    381.4
Otitis media, NOS                       H66.9
Zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno


Akutni supurativni otitis media                382.0
Otitis media suppurativa acuta                H66.0
Akutno gnojno zapaljenje srednjeg uva

Hroni~ni supurativni otitis media (tubotimpanalni, benigni)  382.1
Otitis media tubotympanica suppurativa chronica (benigna)   H66.1
Hroni~no tubotimpani~ko gnojno zapaljenje srednjeg uva

Neozna~eni hroni~ni supurativni otiti media          382.3
Otitis media suppurativa chronica NOS             H66.3
Hroni~no gnojno zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno

Neozna~eni supurativni otitis media              382.4
Otitis media suppurativa, NOS                 H66.4
Gnojno zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno

Akutni mastoiditis                       383.0
Mastoiditis acuta                       H70.0
Akutno zapaljenje mastoidnog nastavka

Hroni~ni mastoiditis                      383.1
Mastoiitis chronica                      H70.1
Hronino zapljenje mastoidnog nastaka
Perforacija bubne opne                    384.2
Perforatio membranae tympani                  H72
Otvor bubne opne

Timpanoskleroza                        385.0
Tympanosclerosis                       H74.0
Skleroza bubne opne i bubne duplje

Menierova bolest                       386.0
Morbus Meniere                        H81.0

Otogeni vertigo, periferna vrtoglevica, druga i neozna~ena  386.1
Vertigo periferica alia                   H81.3
Druga periferna vrtoglavica

Otoskleroza, neozna~ena                    387.9
Otosclerosis, NOS                      H80.9
Skleroza unutra{njeg uva

Iznenadni gubitak sluha, neozna~eno (laesio n. cochlearis)  388.2
Surditas idiopathica acuta                  H91.2
Naglo nastala samopojavna gluvo}a

Tinnitus                           388.3
Tinnitus                           H93.1
Zujanje u uvu

Oboljenja akustikusa (neuritis,degeneraja)          388.5
Degeneratio nervi acustici                  H93.3
Degenerativne promene slu{nog `ivca

Otorrhoea                           388.6
Otorrhoea                          H92.1
Curenje iz uva

Otalgija                           388.7
Otalgia                           H92.0
Bol u uvu

Neozna~ena gluvo}a                      389.9
Surditas, NOS                        H91.9
            BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA (I00-I99)


Reumatska groznica bez pomena o oboljenju srca               390.0
Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis                I00
Reumatska groznica bez promena na srcu

Reumatska groznica sa oboljenjem srca, neozna~eno              391.9
Morbus cordis rheumaticus acutus, NOS                    I01.9
Akutna reumatska bolest srca, neozna~eno

Reumatska mitralna stenoza                         394.0
Stenosis mitralis                              I05.0
Su`enje levog venskog otvora

Reumatska mitralna insuficijencija                     394.1
Insufficientia valvulae mitralis rheumatica                 I05.1
Reumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska

Reumatska aortna stenoza                          395.0
Stenosis aortae rheumatica                         I06.0
Reumatsko su`enje aorte

Reumatska aortna insufcijencija                       395.1
Insufficientia aortae rheumatica                      I06.1
Reumatska nedovoljna funkcija aorte


Oboljenja mitralnih i aortnih valvula(reumatska ili ne)           396.0
Morbi valvularum cordis mitralium et aortae                 I08.0
Bolesti mitralnih i aortnih zalistaka srca

Esencijalna hipertenzija                          401.0
Hypertensio arterialis essentialis(primaria)                 I10
Povi{en krvni pritisak , neozna~enog porekla(maligno i benigno)

Hipertenzivno oboljenje srca NOS                      402.9
Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis           I11.9
Bolest srca kod povi{enog krvnog pritiska bez nedovoljne funkcije srca
Incompensatio cordis hypertensiva                      I11.0
Slabost srca kod povi{enog krvnog pritiska


Hipertenzivno oboljenje bubrega                        403
Hypertensio renalis cum insufficiencia renis                I12.0
Povi{en krvni pritisak bubre`nog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega
Hypertensio renalis sine insufficientia renalis               I12.9
Povi{en krvni pritisak bubre`nog poekla bez nedovoljne funkcije bubrega
Hipertenzivno oboljenje srca i bubrega NOS                 404.9
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus ,NOS              I13.9
Bolesti srca i bolesti bubrega uzrokovana povi{enim krvnim pritiskom, NOS

Akutni infarkt miokarda                           410.0
Infarctus myocardii acutus                         I21..
Izumiranje tkiva srca

Infarctus myocardii recidivus acutus                    I22..
Ponovljen akutni infarkt srca

Koronarna insuficijencija (akutna i subakutna)               411.0
Insufficientia coronaria                          I24.8

Preinfarktni sindrom                            411.0
Syndroma praeinfarctica                           I20.0

Status.post infarctum. myocardi                       I24.1
Stanje posle infarkta mi{i}a srca

Infarctus myocardi antea                          I25.2
Raniji infarkt mi{i}a srca

Angina pectoris, Stenokardija                        413.0
Angina pectoris, Stenocardia                        I20.8
Stezanje u grudima


Koronarna ateroskleroza                           414.0
Atherosclerosis coronaria                          I25.1

Hroni~no ishemi~no oboljenje srca, neozna~eno                414.9
Morbus cordis icshaemicus chronicus, NOS                  I25.9

Akutno pulmonalno srca                           415.0
Cor pulmonale acutum                            I26.0

Pulmonalna embolija                             415.1
Embolia pulmonis (sine cordi pulmonali acuto)                I26.9
Za~epljenje krvnih sudova plu}a (bez akutnih smetnji srca)

Hroni~no pulmonalno srce, neozna~eno                    416.9
Cor pulmonale (chronicum) NOS                        I27.9

Akutni neozna~eni perikarditis                       420.9
Pericarditis acuta, NOS                           I30.9
Akutno zapaljenje kese srca, neozna~eno

Akutni miokarditis, neozna~eni                       422.9
Myocarditis acuta, NOS                           I40.9
Akutno zapaljenje mi{i}a srca, neozna~eno
Nereumatsko oboljenje mitralnih valvula     424.0
Morbi valvulae mitralis, non rheumatici     I34..
Nereumatske bolesti mitralnog zaliska

Nereumatsko oboljenje aortnih valvula      424.1
Morbi valvulae aortae non rheumatici       I35..
Nereumatske bolesti aortnog zaliska

Kardiomiopatija sekundarna, neozna~ena      425.9
Cardiomyophatia, NOS               I42.9
Oboljenje mi{i}a srca, neozna~eno

Atrioventrikularni blok, neozna~en        426.1
Block atrioventricularis allus et NOS      I44.3
Drugi i neozna~eni prekomorsko-komorski zastoj

Drugi blok leve grane              426.3
Block fasciculi sinistri, NOS          I44.7
Zastoj levog snopa, neozna~en

Blok desne grane                 426.4
Block fasciculi dextri              I45.0
Zastoj desnog snopa


Sr~ani blok, neozna~en              426.9
Disordo conductionis, NOS            I45.9
Sprovodni poreme}aj, neozna~en

Paroksizmalna supravenrikularna tahikardija   427.0
Tachycardia supravenricularis paroxysmalis    I47.1
Pretkomorni napadi ubrzanog rada srca

Paroksizmalna ventrikularna tahikardija     427.1
Tachycardia ventricularis paroxysmalis      I47.2
Komorni napadi ubrzanog rada srca

Paroksizmalna tahikardija, neona~ena       427.2
Tachycardia paroxismalis, NOS          I47.9
Napad ubrzanog rada srca, neozna~en

Ekstrasistolije                 427.6
Extrasystolae atriales              I49.0
Extrasystolae supraventricularis         I49.1
Pretkomorni poreme}aji ritma
Extrasystolae nodalis              I49.2
Nodusni poreme}aj ritma srca
Extrasystolae ventricularis           I49.3
Komorni poreme}aj ritma srca
Extrasystolae alia, NOS             I49.4
Drugi poreme}aj ritma srca, neozna~en
Aritmija, neozna~eno                            427.9
Arrhytmia cordis, NOS                            I49.9
Poreme}aj ritma srca. Neozna~en

Subarahnoidalno krvarenje                          430.0
Haemorrhagia subarachnoidalis                         I60
Krvarenje ispod pau~inaste mo`danice

Intracerebralno krvarenje                          431.0
Haemorrhagia cerebri                             I61
Krvarenje u mozgu

Neozna~ena intrakranijalna hemoragija                    432.9
Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), NOS              I62.9
Krvarenje u lobanjskoj duplji (netraumatsko) neozna~eno

Embolija bazilarne arterije                         433.0
Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis           I65.1
Zapu{enje arterije baze mozga i su`enje arterije baze mozga

Embolija precerebralne arterije, neozna~eno                 433.9
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, NOS  I65.9
Zapu{enje premo`dane arterije i su`enje premo`dane arerije, neozna~eno

Cerebralna tromboza                             434.0
Cerebralna embolija                             434.1
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu     I66
Zapu{enje arterije mozga i su`enje arterije mozga bez infarkta mozga

Cerebralni infarkt, neozna~en                        434.9
Infarctus cerebri,NOS                            I63.9
Infarkt mozga, neozna~en

Akutna cerebrovaskularna insuficijencija                  435.0
Inssuficientia cerebrovascularis acuta, NOS                 I67.8

Apoplexia                                  436.0
Apoplexia cerebri et haemorrhagia sive infarctus NOS             I64
Mo`dana kap,neozna~ena kao krvarenje ili infarkt mozga

Cerebralna ateroskleroza                          437.0
Atherosclerosis cerebri                           I67.2
Zakre~avanje krvnih sudova mozga

Hipertenzivna encefalopatija                        437.2
Encephalopathia hypertensiva                        I67.4
Oboljenje mozga uzrokovano visokim krvnim pritiskom

Generalizovana i neozna~ena ateroskleroza (endarteritis obliterans)     440.9
Atherosclerosis generalisata, NOS                      I70.9
Difuzna ateroskleroza arterija, neozna~ena
Raynaudov sindrom (bolest)                               443.0
Syndroma Raynaud (morbus)                               I73.0

Thromboangitis obliterans (Burgerova bolest)                      443.1
Thromboangiitis obliterans (Buerger)                          I73.1
Buergerova bolest

Akroparestezija, Akrocijanoza                             443.8
Acrocyanosis, Acroparaesthesia                             I73.8


Claudicatio intermitens                                443.9
Claudicatio intermittens                                I73.9

Embolija i tromboza neozna~enih arterija                        444.9
Embolia arteriae et thrombosis arteriae NOS                      I74.9
Za~epljenje arterije i stvaranje krvnog ugru{ka neozna~ene arterije

Hereditarna hemoragi~na teleangiektazija                        448.0
Morbus Rendu-Osler-Weber (Teleangiectasia haemorrhagica hered.)            I78.0
Urodjeno pro{irenje krvnih kapilara

Flebitis i tromboflebitis povr{nih sudova donjih ekstremiteta             451.0
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis          I80.0
Zapaljenje povr{in{ke vene i zapaljenje povr{in{ke vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka

Flebitis i tromboflebitis dubokih sudova donjih ekstremiteta              451.1
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda             I80.2
Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugru{ka u dubokim venama nogu

Flebitis i tromboflebitis donjih ekstremiteta, neozna~eno               451.2
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, NOS               I80.3
Neozna~eno zapaljenje vena i zapaljenje vena sa stvaranjem krvnog ugru{ka u nozi

Flebitis i tromboflebitis neozna~ene lokalizacije                   451.9
Phlebitis et thrombophlebitis, NOS                           I80.9
Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka, neozna~eno

Ulcus cruris                                      454.0
Varices extremitatis inferioris cum ulcere                       I83.0
Pro{irene vene noge sa grizlicama

Varices cruris sa zapaljenjem                             454.1
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione                   I83.1
Pro{irene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva

Varices cruris neozna~eno                               454.3
Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione             I83.9
Pro{irene vene nogu bez grizlice ili zapaljenja okolnog tkiva
Unutra{nji hemoroidi, bez pomena komplikacije      455.0
Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione    I84.2
Unutra{nji {uljevi bez komplikacija

Spoljni hemoroidi, bez pomena komplikacije       455.3
Haemorrhoides externae (ani) sine complicatione     I84.5
Spolja{nji {uljevi bez komplikacijaNespecifikovani hemoroidi, bez spomena komplikacije   455.6
Haemorrhoides sine complicationibus, non specificatae  I84.9
[uljevi bez komplikacija, neozna~eni

Varices ezofagusa bez krvarenja             456.1
Varices oesophagi sine haemorrhagia           I85.3
Pro{irene vene jednjaka bez krvarenja


Variko~ela                       456.4
Varicocele (Varices scroti)               I86.1
Pro{irene vene mo{nica

Hipotenzija arterijska, neozna~ena           458.9
Hypotensio arterialis, NOS               I95.9
Nizak krvni pritisak, neozna~en
           BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE (J00-J99)


Akutni nazofaringitis, rinitis akutni            460.0
Nasopharyngitis acuta, Rhinitis acuta             J00
Akutno zapaljenje nosnog dela `drela, nosa

Akutni maksilarni sinuzitis                 461.0
Sinusitis maxillaris acuta                  J01.0
Akutno zapaljenje sinusa gornje vilice

Frontalni akutni sinusitis                  461.1
Sinusitis frontalis acuta                  J01.1
Akutno zapaljenje sinusa ~ela

Akutni pansinusitis                     461.8
Pansinusitis acuta                      J01.4
Akutno zapaljenje svih sinusa

Akutni sinusitis, neozna~eno                 461.9
Sinusitis acuta, NOS                     J01.9
Akutno zapaljenje sinusa, neozna~eno

Akutni faringitis                      462.0
Pharyngitis acuta, NOS                    J02.9
Akutno zapaljenje `drela, neozna~eno

Akutni tonzilitis                      463.0
Tonsillitis acuta, NOS                    J03.9
Akutno zapaljenje krajnika, neozna~eno

Akutni laringitis                      464.0
Laryngitis acuta                       J04.0
Akutno zapaljenje grkljana

Akutni traheitis                       464.1
Tracheitis acuta                       J04.1
Akutno zapaljenje du{nika

Akutni laringotraheitis                   464.2
Laryngotracheitis acuta                   J04.2
Akutno zapaljenje grkljana i du{nika

Akutni laringofaringitis                   465.0
Laryngopharyngitis acuta                   J06.0
Akutno zapaljenje grkljana i `drela

Infectio respiratoria superior acuta, NOS          J06.9
Akutna infekcija gornjeg dela puta za disanje
Akutni bronhitis                   466.0
Bronchitis acuta, NOS                J20.9
Akutno zapaljenje du{nica, neozna~eno

Iskrivljenost pregrade nosa             470.0
Deviatio septi nasi                 J34.2

Polip nazalne {upljine                471.0
Polypus cavi nasi                  J33.0

Drugi polipi sinusa                 471.8
Polypus sinus alius                 J33.8

Hroni~ni rinitis                   472.0
Rhinitis chronica                  J31.0
Hroni~na kijavica

Hroni~ni faringitis                 472.1
Pharyngitis chronica                 J31.2
Hroni~no zapaljenje `drela

Hroni~ni nazofaringitis               472.2
Nasopharyngitis chronica               J31.1
Hroni~no zapaljenje nosnog dela `drela

Hroni~ni maksilarni sinuzitis            473.0
Sinusitis maxillaris chronica            J32.0
Hroni~no zapaljenje sinusa gornje vilice

Hroni~ni frontalni sinuzitis             473.1
Sinusitis frontalis chronica             J32.1
Hroni~no zapaljenje sinusa ~ela

Pansinuzitis hroni~ni                473.8
Pansinusitis chronica                J32.4
Hroni~no zapaljenje svih sinusa


Hroni~ni sinuzitis, neozna~eno            473.9
Sinusitis chronica, NOS               J32.9
Hroni~no zapaljenje sinusa, neozna~eno

Hroni~ni tonzilitis                 474.0
Tonsillitis chronica                 J35.0
Hroni~no zapaljenje krajnika

Hypertrophia tonsillarum               J35.1
Pove}anje krajnika

Hipertrofija tonzila i adenoida           474.1
Hypertrophia tonsillarum et vegetationum adenoidum  J35.3
Pove}anje krajnika i tre}eg krajnika
Adenoidne vegetacije                 474.2
Vegetationes adenoidas                J35.2
Tre}i krajnik

Peritonzilarni apsces                 475.0
Abscessus peritonsillaris               J36
Zagnoj oko krajnika

Hroni~ni laringitis                  476.0
Laryngitis chronica                  J37.0
Hroni~no zapaljenje grkljana

Hroni~ni laringotraheitis               476.1
Laryngotracheitis chronica              J37.1
Hroni~no zapaljenje grkljana i du{nika

Alergijski rinitis neozna~enog uzroka         477.9
Rhinitis allergica, NOS                J30.4
Alergijska kijavica, neozna~ena

Retrofaringealni apsces                478.2
Abscessus retropharyngicus et parapharyngicus     J39.0
Zagnoj iza `drele i iza `drela


Polip glasne zice ili larinksa            478.4
Polypus plicae vocalis et laryngis          J38.1
Polip glasnice i grkljana

Noduli plicarum vocalium               J38.2
^vori}i glasnica

Edem larinksa                     478.6
Oedema laryngis                    J38.4
Otok grkljana

Virusna pneumonija, neozna~ena            480.9
Pneumonia viralis, NOS                J12.9
Zapaljenje plu}a uzrokovano virusom, neozna~eno

Pneumokokna pneumonija                481.0
Pneumonia pneumococcica                J13
Zapaljenje plu}a, uzro~nik Streptococcus pneumoniae

Bakterijska pneumonija, neozna~ena          482.9
Pneumonia bacterialis, NOS              J15.9
Zapaljenje plu}a, neozna~eno

Bronhopneumonija neozna~enog uzroka          485.0
Bronchopneumonia, NOS                 J18.0
Zapaljenje du{nica i plu}a, neozna~eno
Pneumonia neozna~enog uzroka                       486.0
Pneumonia, NOS                              J18.9
Zapaljenje plu}a, neozna~eno

Grip sa pneumonijom                           487.0
Influenza cum pneumonia, virus non identificatum             J11.0
Grip sa zapaljenjem plu}a, virus neidentifikovan

Grip sa drugim respiratornim manifestacijama               487.1
Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis, virus non identificatum  J11.1
Grip sa drugim disajnim smetnjama


Grip sa drugim manifestacijama                      487.8
Influenza cum symptomatis aliis, virus non identificatum         J11.8
Grip sa drugim smetnjama, virus neidentifikovan

Bronchitis, neozna~en kao akutni ili hroni~ni              490.0
Bronchitis, non specificata                        J40
Zapaljenje du{nica, neozna~eno


Hroni~ni bronhitis, obi~ni-katar                     491.0
Bronchitis simplex chronica                       J41.0
Obi~no hroni~no zapaljenje du{nica

Mukopurulentni hroni~ni bronhitis                    491.1
Bronchitis mucopurulenta chronica                    J41.1
Sluzno-gnojno hroni~no zapaljenje du{nica

Opstruktivni hroni~ni bronhitis                     491.2
Bronchitis obstructiva chronika, NOS                   J44.8
Hroni~no opstruktivno zapaljenje du{nica

Hroni~ni bronhitis, neozna~eno                      491.9
Bronchitis chronica, NOS                         J42
Hroni~no zapaljenje du{nica, neozna~eno

Emfizem                                 492.0
Emphysema pulmonum                            J43
Naduvenost plu}a

Astma utvrdjenog uzroka i decjeg doba                  493.0
Asthma bronchiale allergicum                       J45.0
Alergijska astma
Asthma bronchiale non alergicum                     J45.1
Nealergijska astma
Asthma mixtum                              J45.8
Me{ovita astma
Astma, neozna~ena, Bronhitis alergijski                      493.9
Asthma, NOS                                    J45.9
Bronchitis allergica NOS                             J45.0

Status asthmaticus                                 J46
Produ`en napad astme

Bronhiektazije                                   494.0
Bronchiectasia                                   J47
Ograni~eno pro{irenje du{nica

Hroni~na opstrukcija respiratornih puteva, neklasifikovana na dr. mestu      496.0
Morbus pulmonis obstructivus chronicus, NOS                    J44.9
Hroni~na opstruktivna bolest plu}a, neozna~ena

Antrakoza, Antrakosilikoza (Pneumokonioza kopaca uglja)              500.0
Pneumoconiosis (Anthracosis, Anthracosilicosis)                   J60
Profesionalna bolest plu}a uzrokovana udisanjem ~estica pra{ine

Silikoza-Pneumokonioza izazvana udisanjem silicijumdioksida ili silikata      502.0
Pneumoconiosis silicotica                              J62

Pneumokonioza, neozna~ena                             505.0
Pneumoconiosis, NOS                                 J64

Azbestoza                                     501.0
Asbestosis                                     J61
Pneumokonioza uzrokovana udisanjem azbesnih ~estica i drugih mineralnih vlakana

Siderosis                                     J63.4
Pneumokonioza uzrokovana pra{inom gvo`dja

Oedema pulmonis (acutum)                              J81
Otok plu}a

Pyothorax                                      J86
Gnojenje u grudnom kosu

Pleuritis bez eksudata                               511.0
Pleuritis                                     R09.1
Zapaljenje poplu}nice

Neozna~eni pleuralni izliv-eksudativni                       511.9
Effusio pleuralis                                  J90
Izliv u poplu}nicu
Effusio pleuralis in morbis aliis                         J91*
Izliv u poplu}nicu u drugim bolestima

Pneumotoraks                                    512.0
Pneumothorax                                    J93..
Vazduh u slobodnom prostoru poplu}nice
Apsces plu}a                             513.0
Abscessus pulmonis                          J85.2
Zagnoj plu}a

Plu}na kongestija i hipostaza                    514.0
Pneumonia hypostatica, NOS                      J18.2
Zapaljenje plu}a usled staze, neozna~eno

Ciroza i fibroza plu}a                        515.0
Pneumoniae interstitiales cum fibrosi, aliae             J84.1
Druga zapaljenja potpornog tkiva plu}a sa fibrozom

Fibrothorax                             J94.1
Fibroza prostora poplu}nice

Haemothorax                             J94.2
Krv u slobodnom prostoru

Hydrothorax                             J94.8
Te~nost u slobodnom prostoru poplu}nice

Morbus pleurae, NOS                         J94.9
Bolest poplu}nice, neozna~eno

Plu}na insuficijencija kao posledica traume i hiru{ke intervencije  518.5
Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem      J95.1
Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije grudnog ko{a
Insuffitientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem    J95.2
Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije van grudnog ko{a
Insufficientia pulmonis postoperativa chronica            J95.3
Hroni~no popu{tanje funkcije plu}a posle operacije
Syndroma distress respiratoria ad adultum               J80
Sindrom poreme}enog disanja kod odraslih osoba

Insufficientia respiratoria                      J96
Nedovoljna disajna funkcija

Pulmonalni kolaps, Atelektaza                    518.0
Atelectasis pulmonis                         J98.1
Nepotpuno {irenje mehurica plu}a

Intersticijalni emfizem                       518.1
Emphysema interstitiale                       J98.2
Naduta plu}a (Vazduh u podpornom tkivu)

Kompenzatorni emfizem                        518.2
Emphysema compesatiorum                       J98.3
Kompezacijski emfizem

Stasis respiratoria, Insufficientia cardiorespiratoria        R09.2
Zastoj disanja
           BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE (K00-K93)


Poreme}aj u razvoju i izbijanju zuba             520..
Disordines evolutionis et eruptionis dentijm        K00..

Zubni karijes (kvar zuba)                  521.0
Caries dentium                       K02..
Erozija zuba                         521.3
Erosio dentium                       K03.2
Nagrizanje zuba

Pulpitis, pulpalni apsces                  522.0
Pulpitis, Abscessus pulpae dentis              K04.0
Zapaljenje zubne pulpe
Periapikalni apsces bez sinusa                522.5
Abscessus periapicalis fistulosus              K04.6
Zagnoj vrha korena sa fistulom
Abscessus periapicalis non fistulosus            K04.7
Zagnoj vrha korena bez fistule

Radikularna cista                      522.8
Cystis dentis radicularis                  K04.8
Cista korena zuba

Akutni gingivitis                      523.0
Gingivitis acuta                      K05.0
Akutno zapaljenje desni

Hroni~ni gingivitis                     523.1
Gingivitis chronica                     K05.1
Hroni~no zapaljenje desni

Akutni periodontitis                     523.3
Periodontitis acuta                     K05.2
Akutno zapaljenje okoline zuba

Hroni~ni periodontitis                    523.4
Periodontitis chronica                   K05.3
Hroni~no zapaljenje okoline zuba

Zaostao koren zuba                      525.3
Radix relicta                        K08.3

Osteitis, Periostitis                    526.4
Osteitis, Periosteitis                   K10.2
Zapaljenja vilica

Egzostoza vilice                       526.8
Exostosis maxillae et mandibulae              K10.8
Sialoadenitis              527.2
Sialoadenitis              K11.2
Zapaljenje pljuva~ne `lezde

Apsces pljuva~ne `lezde         527.3
Abscessus glandulae salivaris      K11.3
Zagnoj pluva~ne `lezde

Sialolitijaza              527.5
Sialolithiasis             K11.5
Kamen~i u pljuva~noj `lezdi


Stomatitis                528.0
Stomatitis, formae aliae        K12.1
Drugi oblici zapaljenja sluznice usta

Aftozni stomatitis, herpetiformni    528.2
Stomatitis aphtosa, herpetiformis    K12.0
Jasterice usta

Heilitis                 528.5
Cheilitis NOS              K13.0

Glositis                 529.0
Glossitis                K14.0
Zapaljenje jezika

Alveolitis vilice            526.5
Alveolitis sicca            K10.3
Zapaljenje ~asice zuba

Geografski jezik             529.1
Lingua geographica           K14.1
{areni jezik

Ezofagitis                530.1
Oesophagitis               K20
Zapaljenje jednjaka

Strictura oesophagii           530.3
Strictura oesophagi           K22.2
Neprolaznost jednjaka

Diverticulum oesophagii         530.6
Diverticulum oesophagii acquisitum   K22.5
Ste~eno kesasto pro{irenje jednjaka

Ulcus ventriculi             531
Ulcus ventriculi             K25
Grizlica `eluca
Ulcus ventriculi NOS                             531.9
Ulcus ventriculi NOS                             K25.9
NOS grizlica `eluca

Ulcus ventriculi ac. Sa perforacijom                     531.1
Ulcus ventriculi ac. cum perforatione                    K25.1
Ac. Grizlica `eluca sa peroracijomUlcus ventriculi chr. Sa perforacijom                     531.5
Ulcus ventriculi chr. sive NOS cum perforacijom               K25.5
Hr.grizlica `eluca sa perforacijom

Ulcus duodeni                                 532
Ulcus duodeni                                 K26
Grizlica dvanaestopala~nog creva


Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom                        532.0
Ulcus duodeni ac. cum haemorrhagia                      K25.1
Ak.grizlica duodenuma sa hemoragijom

Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom i perforacijom                532.2
Ulcus duodeni ac.cum haemorrhagia et perforatione              K26.2
Ak.grizlica dvanaestopala~nog creva sa hemoragijom i perforacijom

Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom                   532.4
Ulcus duodeni chr.sive NOS ,cum haemorrhagia                 K26.4
Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom

Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom ili perforacijom           532.6
Ulcus duodeni chr.sive NOS cum haemorrhagia et perforatione         K26.6
Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom i perforacijom

Ulcus duodeni chr.                              532.7
Ulcus duodeni chr.sine haemorrhagia sive perforatione            K26.7
Chr.ulcus duodenuma

Ulcus duodenuma NOS                              532.9
Ulcus duodeni NOS                              K26.9
NOS grizlica duodenuma

Ulcus pepticus NOS                               533
Ulcus pepticum,loci NOS                            K27
Pepti~ka grizlica,neozna~ene lokalizacije

Ulcus gasstrojejunale                             534
Ulcus gastrojejunale                             K28
@eluda~no-crevna grizlica
Gastritis ac.haemorrhagica                   535.0
Gastritis haemorrhagica ac.                  K29.0
Ac.zapaljenje `eluca sa krvarenjem

Gastritis ac.(drugi)                      535.4
Gastritis ac.alia                       K29.1
Drugo ac. Zapaljenje `eluca

Gastritis ac.alcoholica                     535.3
Gastritis alcoholica                      K29.2
Zapaljenje `eluca uzrokovano alkoholom

Gastritis chr.(atrofica)                    535.1
Gastritis superficialis chr.                  K29.3
Hroni~no povr{in{ko zapaljenje `eluca

Gastritis atrophica chr.                    K29.4
Hroni~no atrofijsko zapaljenje `eluca

Gastritis NOS                          535.5
Gastritis NOS                         K29.7
NOS zapaljenje `eluca

Duodenitis                           535.6
Duodenitis                           K29.8
Zapaljenje dvanaestopala~nog creva

Gastroduodenitis NOS                      535.5
Gastroduodenitis NOS                      K29.9
Zapaljenje `eluca i dvanaestopala~nog creva NOS

Ahlorhidrija                          536.0
Achlorhydria                          K31.8

Ac. Dilatacija `eluca                      536.1
Dilatatiomventriculi ac.                    K31.0
Ac.pro{irenje `eluca

Dispepsija                           536.8
Dyspepsia                            K30
Poreme}aj varenja

Gastroptoza                           537.5
Gastroptosis                          K31.8

Dolor epigastricus                       R10.1

Apendicitis ac.sa generalizovanim peritonitisom         540.0
Appendicitis ac.cum peritonitide generalisata         K35.0
Ac.zapaljenje slepog creva sa op{tim zapaljenjem potrbu{nice
Apendicitis ac.sa peritonealnim apscesom         540.1
Apendicitis ac.cum abscessus peritoneali         K35.1
Ac.zapaljenje slepog creva sa zagnojem potrbu{nice

Apendicitis ac.bez peritonita               540.9
Appendicitis ac.sine perforatione            K35.9
Ac.zapaljenje slepog creva bez peritonita

Apendicitis NOS                      541.0
Appendicitis NOS                      K37
NOS zapaljenje slepog creva

Apendicitis chr.                     542.0
Appendicitis alia                     K36
Drugo zapaljenje slepog creva


Apendicularna kolika                   543.0
Dolor abdominalis inferior                R10.3
Bol u donjem delu trbuha

Dolor abdominalis alius NOS               R10.4
Drugi i neozna~eni bol trbuha

Ingvinalna, skrotalna hernija               550..
Hernia inguinalis                    K40..
Preponska kila

Femoralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene     553.0
Hernia femoralis                     K41..

Umbilikalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene     553.1
Hernia umbilicalis non incarcerata, non gangranosa    K42.9
Neukle{tena pup~ana kila, bez gangrene

Ventralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene      553.2
Hernia ventralis non incarcerata, non gangrenosa     K43.9
Kila prednjeg zida trbuha, bez gangrene

Dijafragmalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene    553.3
Hernia diaphragmatica non incarcerata, non gangrenosa  K44.9
Kila grudno-trbu{ne pre~age, neukle{tena, bez gangrene

Dijafragmalna hernija sa opstrukcijom           552.3
Haernia diaphragmatica incarcerata, non gangrenosa    K44.0
Ukle{tena kila grudno-trbu{ne pre~age bez gangrene

Hernija neozna~ene lokalizacije             553.9
Haernia abdominalis, NOS                 K46..
Trbu{na kila,neozna~ena
Regionalni enteritis ili Crohnova bolest            555.0
Enteritis regionalis, Morbus Crohn NOS            K50.9

Regionalni kolitis                       555.1
Colitis regionalis (M. Crohn coli)              K50.1
Crohnova bolest debelog creva

Embolija mezenterijalne arterije                557.0
Embolia arteriae mesentericae                 K55.0

Gastroenteritis, (entero)colitis, dijareja neinfektivna    558.0
Gastroenteritis, ileitis et colitis non infectiva alia     K52
Druga nezarazna zapaljenja `eluca, tankog i debelog creva


Crevna opstrukcija bez spomena hernije, intususcepcija     560.0
Incarceracio                         K56.1
Ukle{tenje creva u crevo

Paraliti~ni ileus                       560.1
Ileus paralyticus                       K56.0
Paraliti~ki zavezano crevo

Volvulus                            560.2
Volvulus                           K56.2
Uvrtanje creva

Crevne adhezije sa opstrukcijom                560.8
Adhaesiones intestini obstructionales             K56.5
Crevne priraslice sa smetnjama u prolaznosti

Neozna~ena crevna opstrukcija                 560.9
Ileus alius, NOS                       K56.6
Drugo zavezano crevo,neozna~eno

Divertikuli tankog creva                    562.0
Diverticulosis intestini tenuis non perforans sine abscessu  K57.1
Divertikuloza tankog creva bez proboja i zagnoja
Diverticulosis intestini tenuis perforans cum abscessu    K57.0
Divertikuli tankog creva sa probojem i zagnojem

Divertikuli kolona                       562.1
Diverticulosis coli perforans cum abscessu          K57.2
Divertikuloza debelog creva sa probojem i zagnojem
Diverticulosis coli non perforans cum abscessu        K57.3
Divertikuloza debelog creva bez proboja sa zagnojem

Konstipacija                          564.0
Opstipatio                          K59.0
Zatvor
Spasti~ni kolon (Colon iritabile)          564.1
Syndroma intestini irritabilis (Colon irritabile)   K58
Sindrom nadra`enog creva

Gastri~ni sindrom posle operacije `eluca       564.2
Syndroma post gastrectomiam             K91.1
Sindrom posle operacije `eluca

Funkcionalna dijareja                564.5
Diarrhoea Functionalis               K59.1
Psihogeni proliv


Analna fisura                    565.0
Fissura ani acuta                  K60.0
Akutna prskotina ~mara
Fissura ani chronica                K60.1
Hroni~na prskotina ~mara
Fissura ani, NOS                  K60.2
Prskotina ~mara, neozna~ena

Perianalni apsces                  566.0
Abscessus perianalis                K61.0
Zagnoj oko ~mara

Peritonoitis, neozna~eno               567.9
Peritonitis, NOS                  K65.9
Zapaljenje potrbu{nice neozna~eno

Analni i rektalni polip               569.0
Polypus ani                     K62.0
Polip ~mara
Polypus recti                    K62.1
Polip zadnjeg creva

Prolaps rektuma, analnog kanala           569.1
Prolapsus ani                    K62.2
Ispadanje ~mara
Prolapsus recti                   K62.3
Ispadanje zadnjeg creva

Alkoholicarska ciroza jetre             571.2
Cirrhosis hepatis alcoholica            K70.3
Ciroza jetre uzrokovana alkoholom

Hroni~ni hepatitis                  571.4
Hepatitis chronica                  K73
Hroni~no zapaljenje jetre

Ciroza jetre bez spomena alkohola          571.5
Cirrhosis hepatis NOS alia             K74.6
Druga, neozna~ena ciroza jetre
Hepatorenalni sindrom                       572.4
Syndroma hepatorenalis                      K76.7
Jetreno-bubre`ni sindrom

Kalkulus `u~ne kese sa akutnim holecistitom            574.0
Cholelithiasis et cholecystitis acuta               K80.0
Kamen u `u~i i akutno zapaljenje `u~ne kese


Kalkulus `u~ne kese sa drugim holecistitom             574.1
Cholelithiasis et cholecystitis alia               K80.1
Kamen u `u~i i drugo zapaljenje `u~ne kese

Kalkulus `u~ne kese bez spomena holecistita            574.2
Calculus vesicae feleae                      K80.2
Kamen u `u~noj kesi

Kalkulus holedokusa sa akutnim holecistitom            574.5
Calculus ductus billiaris sine cholangitide sive cholecystitide  K80.5
Kamen u `u~nom kanalu bez zapaljenja `u~nog kanala

Akutni holecistitis                        575.0
Cholecystitis acuta                        K81.0
Akutno zapaljenje `u~ne kese

Hroni~ni holecistitis                       575.1
Cholecystitis chronica                      K81.1
Hroni~no zapaljenje `u~ne kese

Hidrops `u~ne kese                         575.3
Hydrops vesicae felleae                      K82.1
Vodena bolest `u~ne kese

Bilijarna diskinezija                       575.8
Dyskinesia ductus cystici sive vesicae felleae          K82.8

Postholecistektomi~ni sindrom                   576.0
Syndroma post cholecystectomiam                  K91.5
Sindrom posle hirur{kog odstranjenja `u~ne kese

Akutni pankreatitis                        577.0
Pancreatitis acuta                         K85
Akutno zapaljenje gu{tera~e

Hroni~ni pankreatitis                       577.1
Pancreatitis chronica alia                    K86.1
Drugo hroni~no zapaljenje gu{tera~e

Hematemeza                             578.0
Haematemesis                           K92.0
Povra}anje krvi
Melena                    578.1
Melaena                   K92.1
Crna stolica


Hemoragija digestivnog trakta, neozna~eno  578.9
Haemorrhagia gastrointestinalis, NOS    K92.2
Krvarenje u `elucu i crevima, neozna~eno

Opstrukcija `u~nog voda           576.2
Occlusio ductus billiaris          K83.1
Za~epljen `u~ni kanal
        BOLESTI MOKRA]NO-POLNOG SISTEMA (N00-N99)


Akutni glomerulonefritis, neozna~eno                             580.9
Syndroma nephritica acuta (Glomerulonephritis, NOS)                     N00.9
Akutni zapaljenjski bubre`ni sindrom

Nefroti~ni sindrom,neozna~en; Nefroza NS                           581.9
Syndroma nephroticum                                     N04.9
Sindrom oboljenja bubrega

Hroni~ni glomerulonefritis, NS                                582.9
Syndroma nephritica chronica                                 N03.9
Hroni~ni zapaljenjski bubre`ni sindrom

Nefritis i nefropatija, neozna~eno kao ak ili hr.sa neozna~enim patolo{kim prom. u bubregu  583.9
Nephritis tubulointerstitialis, NOS                              N12
Zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva

Akutni otkaz bubrega, NS                                   584.9
Insufficientia renalis acuta, NOS                              N17.9
Akutna nedovoljna funkcija bubrega

Bubre`ni otkaz neozna~en                                   586.0
Insufficientia renalis, NOS (Uraemia NOS)                           N19
Nedovoljna funkcija bubrega

Hroni~ni pijelonefritis                                    590.0
Nephritis tubulointrestitialis chronica, NOS (Pyelonephritis chr.)              N11.9
Hroni~no zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva, neozna~eno

Akutni pijelonefritis                                     590.1
Nephritis tubulointerstitialis acuta (Pyelonephritis ac.)                   N10
Akutno zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva

Pijelonefritis i pijelonefroza, neozna~eni kao ak. Ili hr.                  590.8
Pyelonephritis NOS                                       N12

Hidronefroza                                         591.0
Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica                          N13.0
Zastoj mokra~e u bubregu uzrokovan preprekom mokra}ovoda bubrega
Hydronephrosis cum strictura ureteris                            N13.1
Zastoj mokra~e u bubregu sa su`enjem mokra}ovoda bubrega
Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris)                   N13.2
Zastoj mokra}e u bubregu kod zapu{enja bubrega i mokra}ovoda kamencem
Hydronephrosis alia et NOS                                  N13.3
Drugi i neozna~eni zastoj mokra~e

Kamen bubrega                                         592.0
Nephrolithiasis NOS (Calculus renis)                             N20.0
Kamen uretera-mokra}ovoda bubrega              592.1
Calculus ureteris (Ureterolithiasis)            N20.1
Calculus renis et calculus ureteris            N20.2
Kamen bubrega i kamen mokra}ovoda bubrega

Kalkulozni pijelonefritis                  592.9
Calculosis urinaria, NOS (Pyelonephritis calculosa)    N20.9
Pesak u mokra}nim putevima, neozna~en

Nefroptoza, Mobilni bubreg                 593.0
Nephroptosis                        N28.8

Kamen mokra}ne be{ike                    594.1
Calculus vesicae urinarie                 N21.0

Kamen u uretri                       594.2
Calculus urethralis                    N21.1
Kamen u mokra}ovodu be{ike

Akutni cistitis                       595.0
Cystitis acuta                       N30.0
Akutno zapaljenje mokra}ne be{ike

Hroni~ni intersticijalni cistitis              595.1
Cystitis interstitialis chronica              N30.1
Hroni~no zapaljenje medju}elijskog tkiva mokra}ne be{ike

Uretralni apsces                      597.0
Abscessus uretrae                     N34.0
Zagnoj mokra}ovoda be{ike

Drugi uretritis                       597.8
Urethritis alia                      N34.2
Syndroma urethrae, NOS                   N34.3
Sindrom mokra}ovoda be{ike

Traumatska striktura uretre                 598.1
Strictura urethrae posttraumatica             N35.0
Su`enje mokra}ovoda be{ike posle povrede

Postoperativna striktura uretre               598.2
Strictura urethrae postproceduralis            N99.1
Su`enje mokra}ovoda be{ike posle medicinske intervencije

Neozna~eno su`enje uretre                  598.9
Strictura urethrae, NOS
                              N35.9
Uretralna fistula (uretrorektalna)             599.1
Fistula urethrae (urethrorectalis)             N36.0
Hematurija          599.7
Haematuria, NOS        R31
Krvava mokra}a, neozna~ena

Colica renalis, NOS     N23
Kolika bubrega, neozna~ena
         BOLESTI MU[KIH POLNIH ORGANA (N40-N51)


Hiperplazija prostate (Adenom prostate-benigni)             600.0
Hyperplasia prostatae (Adenoma prostate benignum)             N40

Akutni prostatitis                            601.0
Prostatitis ac.                             N41.0
Ac. Zapaljenje kestenja~e
Prostatitis chr.                             601.1
Prostatitis chr.                            N41.1
Hr.zapaljenje kestenja~e

Prostatocistitis                             601.3
Prostatocyistitis                            N41.3
Zapaljenje kestenja~e i mokra}ne be{ike

Hidrocela NS                               603.9
Hydrocele NOS                              N43.3
Vodena kila neozna~ena

Orhitis, epididimitis i epididimo-orhitis sa apscesom          604.0
Orchitis,epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu         N45.0
Zapaljenje semenija,pasemenika i pasemenika sa semenicima sa zagnojem


Orhitis, epidimitis i epiidimitis bez pomena apscesa           604.9
Orchitis,epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu        N45.9
Zapaljenje semenika,pasemenika i pasemenika sa semenicima bez zagnoja

Parafimoza, Fimoza                            605.0
Phymosis et paraphymosis                         N47
Bolesti udne navlake

Mu{ki sterilitet                             606.0
Sterilitas masculina                           N46
Mu{ka neplodnost

Balanitis                                607.1
Balanitis                                N48.1
Zapaljenje glavica mu{kog uda

Torsio testis                              N44
Uvrtanje semene vrpce
                BOLESTI DOJKE (N60-N64)


Difuzna cisti~na mastopatija               610.1
Mastopathia cystica diffusa               N60.1
Oboljenje dojke sa rasejanim cistama

Apsces dojke                       611.0
Abscessus mammae                      N61
Zagnoj (zapaljenje) dojke

Ginekomastija (hipertrofija dojke)            611.1
Gynaecomastia (Hypertrophia mammae)            N62
Uve}anje dojke

Mastodinija                        611.7
Mastodynia                        N64.4
Bol u dojci
        ZAPALJENJA @ENSKIH ORGANA KARLICE (N70-N77)


Akutni salpingitis i ooforitis (Adnexitis ac.)               614.0
Salpingitis et oophoritis                         N70.0
Akutno zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika

Hroni~no salpingis i ooforitis (Adnexitis chr.)               614.1
Salpingitis et oophoritis chronica                     N70.1
Hroni~no zapaljenje jajovoda i hroni~no zapaljenje jajnika

Salpingitis i ooforitis, neozna~eno                     614.2
Salpingitis et oophoritis, NOS                       N70.9
Neozna~eno zapaljenje jajnika i jajovoda

Akutni parametritis i karli~ni celulitis                  614.3
Parametritis et phlegmona pelvis acuta                   N73.0
Akutno zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva

Hroni~ni ili nespec. parametritis i karli~ni celulitis (Absc. Douglas)   614.4
Parametritis et phlegmona pelvis chronica                 N73.1
Hroni~no zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva
Parametritis et phlegmona pelvis, NOS                   N73.2
Zapaljenje okomateri~nog tkiva i vezivnog tkiva male karlice, neozna~eno

Akutni i neozna~eni karli~ni peritonitis u `ena               614.5
Pelvioperitonitis feminae acuta                      N73.3
Akutno zapaljenje potrbu{nice male karlice `ene

Pelvioperitonitis chronica                         N73.4
Hroni~no zapaljenje potrbu{nice male karlice

Akutni endometritis                             615.0
Endometritis acuta                             N71.0
Akutno zapaljenje sluznice materice

Hroni~ni endometritis                            615.1
Endometritis chronica                           N71.1
Hroni~no zapaljenje sluznice materice

Inflamatorno oboljenje uterusa izuzev cerviksa, NS             615.9
Endometritis, NOS                             N71.9
Zapaljenje sluznice materice, neozna~eno

Cervicitis i endocervicitis                         616.0
Cervicitis uteri                               N72
Zapaljenje grlica materice

Vaginitis i vulvovaginitis                         616.1
Vaginitis ac.et NOS, Vulvovaginitis ac.et NOS               N76.0
Akutno zapaljenje rodnice i stidnice
Vaginitis subakuta et chronica (et vulvovaginitis)  N76.1
Subakutno i hroni~no zapaljenje rodnice
Vulvitis acuta (NOS)                 N76.2
Akutno zapaljenje stidnice
Vulvitis subakuta et chronica            N76.3
Subakutno i hroni~no zapaljenje stidnice

Cista Bartholinieve `lezde              616.2
Cystis glandulae Bartholin              N75.0

Apsces Bartholinieve `lezde              616.3
Abscessus Glandulae Bartholin            N75.1
Zagnoj Bartholinove `lezde

Morbi glandulae Bartholin alii (Bartholinitis)    N75.8
Druge bolesti Bartholinove `lezde
NEZAPALJENJSKE BOLESTI POLNIH ORGANA @ENE (N80-N98)

Prolaps vaginalnog zida, cistokela, rektokela      618.0
Cystocele, (Prolapsus parietis-aterioris vaginae NOS)  N81.1
Kila mokra}ne be{ike

Rectocele                        N81.6
Kila pravog creva

Prolaps uterusa bez spomena prolapsa vaginalnog zida   618.1
Prolapsus uteri gradus primus et secundus        N81.2
Nepotpuno ispadanje materice
Prolapsus uteri gradus tertius             N81.3
Potpuno ispadanje materice
Prolapsus uteri NOS                   N81.4
Ispadanje materice, neozna~eno

Uterovaginalni prolaps, neozna~en            618.4
Prolapsus uterovaginalis, NOS              N81.4
Ispadanje materice i rodnice, neozna~eno

Fistulae `enskog genitalnog trakta            619..
Fistulae genitaliorum femininorum            N82..
Folkularna cista jajnika                 620.0
Cystis ovarii follicularis               N83.0
Cista me{ka jajnika

Druge i neozna~ene ciste jajnika             620.2
Cystis ovarii aliae et non specificate         N83.2

Hematosalpinks                      620.7
Haematosalpinx                     N83.6
Krv u jajovodu

Polip korpusa uterusa (Polip tela materice)       621.0
Polypus corporis uteri                 N84.0

Hematometra                       621.4
Haematometra                      N85.7
Krv u materici

Malpozicija uterusa (RTF,RTV,ATV)            621.6
Malpositio uteri                    N85.4
Nenormalan polozaj materice

Erozija i ektopija grlica                622.0
Erosio et ectopia cervicis uteri             N86
Nagri`enost i izme{tenost grlica materice

Displazija grlica materice (eritroplakija)       622.1
Dysplasia cervicis uteri                N87..
Poreme}aj razvoja celija grlica materice
Leukoplakija grlica materice               622.2
Leucoplakia cervicis uteri                 N88
Bela plo~asta zadebljanja sluznice grlica materice

Mukozni polip cerviksa                  622.7
Polypus cervicis uteri                  N84.1
Polip grlica materice

Leukoplakija vagine                    623.1
Leucoplakia vaginae                   N89.4
Belo plo~asto zadebljanje sluznice rodnice

Polip vagine (rodnice)                  623.7
Polypus vaginae                     N84.2

Leukoplakija vulve                    624.0
Leucoplakia vulvae                    N90.4
Belo plo~asto zadebljanje sluznice stidnice

Dispareunija                       625.0
Dyspareunia                       N94.1
Ote`ano polno op{tenje

Dismenoreja                        625.3
Dysmenorrhoea primaria                  N94.4
Dysmenorrhoea secundaria                 N94.5
Dysmenorrhoea, NOS                    N94.6
Bolna menstruacija (primarna, sekundarna i neozna~ena)

Stresna inkontinencija, `enska              625.6
Incontinentia stressogenes                N39.3
stresom uzrokovano nezadrzavanje mokra}e

Amenoreja-odsustvo menstruacije              626.0
Amenorrhoea primaria                   N91.0
Amenorrhoea secundaria                  N91.1
Amenorrhoea, NOS                     N91.2

Hipomenoreja i oligomenoreja               626.1
Oligomenorrhoea primaria                 N91.3
Oligomenorrhoea secundaria                N91.4
Oligomenorrhoea non specificata             N91.5
Smanjena menstruacija

Menometroragija                      626.2
Menorrhagia NOS, Polymenorrhoea             N92.0
Poja~ano, neozna~eno i u~estalo krvarenje iz materice
Menometrorrhagia                     N92.1
Poja~ano i obilno lu~enje iz materice
Porem. menstruacije i dr. abnormalna krvarenja iz `ens. genit.tr. NS  626.9
Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis, NOS             N93.9
Nenormalno krvarenje iz materice i rodnice, neozna~eno

Premenopauzalna menoragija                       627.0
Menorrhagia sive metrorrhagia climacterica               N92.4
Poja~ano ili neuredno krvarenje u klimakterijumu

Menstruatio irregularis, NOS                      N92.6
Neuredna menstruacija, neozna~ena

Postmenopauzalno krvarenje                       627.1
Metrorrhagia post menopausum                      N95.0
Krvarenje posle menopauze

Menopauzalna ili `enska klimakteri~na stanja              627.2
Symptomata climacterii feminae                     N95.1
Simptomi `ene u mmenopauzi

Sterilnost `ene neozna~enog porekla                   628.9
Sterilitas feminae NOS                         N97.9
Neplodnost `ene neozna~ena
         TRUDNO]A, RADJANJE I BABINJE (O00-O99)


Mola hidatidoza                                        630.0
Mola hydatidosa                                        O01..
Grozdasta mola

Neostvaren poba~aj (Missed abortion)                               632
Abortus imperfectus                                      O02.1
Nepotpun poba~aj

Ektopi~na (vanmateri~na) trudno}a, neozna~ena                          633.9
Graviditas extrauterina, NOS                                  O00.9
Vanmateri~na trudno}a, neozna~ena

Spontani poba~aj bez spomena komplikacije                            634.9
Abortus spontaneus (potpun ili neozna~en bez komplikacija)                   O03.9

Legalno indukovan poba~aj, bez komplikacija                           635.9
Abortus medicalis (potpun ili neozna~en, bez komplikacija)                   O04.9
Medicinski poba~aj

Ilegalno izazvan poba~aj, bez komplikacija                           636.9
Abortus alius (potpun ili neozna~en, bez komplikacija)                     O05.9
Drugi poba~aj

Kompl. nastale poba~. vanmat. i molar. trudn: endomet. Paramet. Pelveoperit. Adnex. Septik .  639.0
Complic. post abortum, graviditatem ectopicam et molarem: infec. tr. genit. et pelvis     O08.0
Infekcija polnih organa i karlice

Dugotrajno ili obilno krvavljenje                                639.1
Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem       O08.1
Kasno ili obilno krvarenje posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e

Rascep, laceracija pelvi~nih organa                               639.2
Laesionorganorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem       O08.6
O{te}enje or. i tk. karlice posle poba~aja, vanmat. i molarne trudno}e

Sok                                               639.5
Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem                O08.3
Sok posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e

Neozna~ene komplik. posle stanja koja se mogu klasif. u 630-638                 639.9
Complicatio post abortum, gravid. ectopicam et molarem, NOS                  O08.9
Komplikacija posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e, neozna~ena

Prete}i poba~aj                                         640.0
Abortus imminens                                        O20.0
Benigna esencijalna hipertenzija u trudnoci                             642.0
Hipert. arterialis essent. praeexistens, per graviditat., partum et puerperium
complicata                                             O10.0
Ranije postoje}i primarni povi{en krvni pritisak komplikovan u toku trudno}e, porojaja i babinja

Laka ili neozna~ena preeklampsija                                  642.4
Praeeclampsia moderata                                       O14.0
Umerena preeklampsija

Te{ka preeklampsija                                         642.5
Praeeclampsia severa                                        O14.1

Eklampsija                                             642.6
Eclampsia                                              O15
Povi{en krvni pritisak, gr~evi i belan~evine u mokra}i u trudno}i

Hyperemesis gravidarum, laki oblik                                 643.0
Hyperemesis gravidae mitis                                     O21.0
Umereno povra}anje trudnice

Kasno povra}anje u trudno}i                                     643.2
Vomitus gravidae tardus                                      O21.2
Kasno povra}anje trudnice

Neozna~eno povra}anje u trudno}i                                  643.9
Hyperemesis gravidae,NOS                                      O21.9
Prekomerno povra}anje trudnice,NOS

NOS oboljenje bubrega u trudno}i,bez spomena HTA                          646.2
Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et NOS                      O23.9
Druge i neozna~ene infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i

Infekcije genitourinarnog trakta u trudno}i                             646.6
Infectiones tractus urogenitalis in graviditate                           O23
Infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i

Neozna~ena komplikacija u trudno}i                                 646.9
Status cum graviditate conjunctus ,NOS                               O26.9
Stanje vezano za trudno}u NOS
Anaemia u trudno}i                                         648.2
Anaemia in graviditate,partu et puerperio                             O99.0
Slabokrvnost u trudno}i,porodjaju i babinjama

Normalan porodjaj                                          650
Partus spontaneus capitis                                     O80.0
Spontani porodjaj glavom

Partus spontaneus natibus                                     O80.1
Spontani porodjaj zadnjicom

Partus spontaneus simplex alius                                  O80.8
Drugi spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e
Partus spontaneus simplex,NOS                      O80.9
Spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e

Nepravilan polo`aj i prezentacija fetusa                  652
Malpresentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatorum      P01.7
Lo{e prednja~enje pre porodjaja sa posledicama po plod i novorodjen~e

Disproporcije                               653
Partus propter pelvem matris abnormalem complicatus           O65..
Komplikovani porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke
Partus complicatus alius                         O66
Drugi komplikovan porodjaj

Smetnje u porodjajnim trudovima                     660-669
Partus praematurus                             O80
Prevremeni porodjaj
Inductio partus inefficax                         O61
Neuspela indukcija porodjaja
Abnormitates partus                            O62
Nenormalnosti porodjaja
Partus prolongatus                            O63
Produ`en porodjaj

Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus   O64
Komplikovan porodjaj zbog nepravilnog polo`aja i stava ploda
Partus propter pelvem matris abnormalemcomplicatus            O65
Koplikovan porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke
Partus complicatus alius                         O66
Drugi komplikovan porodjaj
Partus ptopter asphyxiam fetus complicatus                O68
Porodjaj komplikovan zbog gu{enja ploda
Partus propter haemorrhagia complicatus                  O67
Porodjaj komplikovan zbog krvarenja
Partus propter complicationes chordae umbilicalis complicatus       O69
Porodjaj komplikovan zbog komlikacija sa pup~anikom

Povreda peritoneuma i vulve u toku porodjaja               664..
Laesio perinaei, per partum                        O70
Povreda medjice u toku porodjaja

Druga obstetri~na povreda                         665
Traumata obstetricia alia                         O71
Druge aku{erske ozlede u toku porodjaja

Krvarenje posle porodjaja                         666
Haemorrhagia post partum                         O72

Porodjaj forcepsom ili vakuum ekstratorom bez spomena indikacije     669.5
Partus simplex forcipe et vacuum-extractore                O81
Porodjaj carskim rezom bez spomena indikacije        669.7
Partus simplex sectionem caesarea              O82
Porodjaj carskim rezom kod jednopolne trudno}e

Partus simplex cum assistentia, alius            O83
Drugi porodjaj kod jednoplodne trudno}e uz stru~nu pomo}

Partus multiplex                      O84
Vi{eplodni porodjaj

Te{ka puerperalna infekcija                 670
Sepsis puerperalis                     O85
Sepsa(trovanje bakterijama) u babinjama
Infectiones puerperales aliae                O86
Druge infekcije u babinjama

Komplikacije na venama u trudno}i i puerperijumu       671
Complicationes venosae puerperales             O87

Superfijijalni tromboflebitis                671.2
Trombophlebitis puerperalis, superfitialis         O87.0

Druge komplikacije obstreti~kih hirur{kih rana       674.3
Infectio vilneris chirurgici obstreticii          O86.0
Infekcije hirur{ke rane u toku porodjaja
Ruptura vulneris sectionem cesarea fasti          O90.0
Prskanje rana posle carskog reza
Ruptura vulneris perinaealis obstreticie          O90.1
Prskanje rane na medjici nastale tokom porodjaja
Haematoma vulneris obstetricii               O90.2
Krvni ugru{ak rane nastale tokom porodjaja

Hepatorenalni sindrom posle porodjaja            674.8
Insufficientia renalis postpartualis ac.          O90.4
Ac.nedovoljna funkcija bubrega u babinjama

Nepurulentni mastitis                    675.2
Mastitis non purulenta per lactationem           O91.2
Negnojno zapaljenje dojke tokom dojenja

Fisura bradavice                      676.1
Fissura papillae mammae post partum et poet puerperium   O92.1
Prskotina bradavice posle porodjaja tokom babinja
         BOLESTI KO@E I POTKO@NOG TKIVA (L00-L99)

Carbunculus et furunculus                  680
Abscessus,furunculus et carbunculus cutis          L02
Zagnoj,~ir i grupa ~ireva ko`e
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis fatiei        L02.0
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis colli        L02.1
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis truncii       L02.2
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis regionis glutealis  L02.3
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis extremitatis     L02.4
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis capitis       L02.8
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis NOS         L02.9

Celulitis i apsces prsta ruke i noge             681
Phlegmonae digiti manus et pedis              L03.0
.Zapaljenje vezivnog }elijskog tkiva

Drugi celulitis i apsces                   682
Phlegmonae extremitatis                   L03.1
Phlegmonae trunci                      L03.3
Phlegmonae locorum aliorum                 L03.8
Phlegmonae NOS                       L03.9
Erysipelas faciei                      L03.2

Dermatitis izazvan sun~evim zracima             692.7
Abustio solaris                       L55
Opekotina uzrokovana sun~evim zracima
Urticaria solaris                      L56.3
Koprivnja~a uzrokovana suncem

Kontaktni dermatitis i drugi ekcemi NOS           692.9
Dermatitis contacta NOS                   L25.9

Pemcigus                          694.4
Pemphigus                          L10
Plikovnja~a

Eritema nodozum                       695.2
Erythema nodosum                       L52
Eritem (crvenilo) sa ~vori}ima

Rosacea                           695.3
Rosacea                           L71
Hroni~ne crvene promene ko`e lica

Druge akine                         706.1
Acnae                            L70
Bubuljice
Lupus eritematosus                   695.4
Lupus erythematosus                   L93
Eritemski lupus-sistemsko oboljenje ko`e

Psorijaze i drugi poreme}aji               696
Psoriasis                        L40
Ljuskavica

Lichen                          697
Lichen simplex chronicus et prurigo           L28
Obi~an hroni~an li{aj i svrab

Pruritus i srodna stanja                 698
Pruritus                         L29
Svrab
Pruritus ani                      L29.0
Pruritus acroti                     L29.1
Pruritus vulvae                     L29.2
Pruritus anogenitalis,NOS                L29.3
Pruritus NOS                      L29.9

Klavus i kalus                     700.0
Callositas et clavus                   L84
@uljevitost i `ulj

Vitiligo                         L80
Ste~ene depigmentovane mrlje ko`e

Ac.limfadenitis                     683
Lymphadenitis ac.                    L04
Ac.zapaljenje limfnih ~vorova

Impetigo                         684
Impetigo                         L01
Gnojno oboljenje ko`e

Pilonidalna cista(cysta dermoides)bez spomena abscesa  685.1
Cystis pilonidalis                   L05.9

Piodermija                        686
Pyodermia                        L08.0
Gnojno zapaljenje ko`e

Lojna cista(atheroma)                  706.2
Cystes folliculares cutis et subcutis          L72
Ciste korena dlake ko`e i potko`nog tkivaSeborrhoea                       706.3
Keratosis seborrhoeica                  L82
Seboroi~ko orozavanje ko`e
UrticariaAllergica     708.0
Urticaria allergica    L50.0
Alergijska koprivnja~a

Urticaria idiopathia    708.1
Urticaria idiopathica   L50.1
Samopojavna koprivnja~a

Urticaria NOS       708.9
Urtticaria NOS      L50.9
Koprivnja~a neozna~ena
 BOLESTI MI[I]NO-KO[TANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA (M00-M99)


Neozna~eni infektivni artritis                            711.9
Arthritis purulenta NOS                               M00.9
Gnojno zapaljenje zgloba NOS

Reumatoidni artritis                                 714.0
Arthritis rheumatoides seropositiva                          M05
Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba

Inflamatorna poliartropatija ili poliartritis NOS                   714.9
Polyarthropathia inflammatoria                            M06.4
Zapaljenjsko oboljenje vi{e zglobova

Generalizovana osteoartroza                              715.0
Arthrosis generalisata primaria                           M15.0
Primarno op{te degenerativno oboljenje zglobova
Osteoartroza lokalizovana,neozna~eno da li je primarna ili sekundarna,Gonartrtosis  715.3
Gonarthrosis                                     M17
Degenerativo oboljenje zgloba kolena

Traumatska artropatija                                716.1
Arthrosis articulorum aliorum post traumaticam                    M19.1
Degenerativna oboljenja drugih zglobova posle povrede

Neozna~ena poliartropatija i poliartritis                       716.5
Polyarthritis, NOS                                  M13.0
Zapaljenje vi{e zglobova, neozna~eno

Stari rascep medijalnog meniskusa                           717.0
Poreme}aj lateralnog meniskusa                            717.4
Laesio menisci genus traumatica obsoleta                       M23.2
Zastarela ozleda meniskusa uzrokovana povredom

Slobodno telo u kolenu                                717.6
Corpus liberum genus                                 M23.4

Kontraktura zgloba                                  718.4
Contractura articuli                                 M24.5
Zgr~enost zgloba

Ankiloza zgloba                                    718.5
Ankylosis articuli                                  M24.6
Uko~enost zgloba

Izliv u zglobu                                    719.0
Hydrarthron                                     M25.4
Izliv te~nosti u zglob
Haemarthrosis                                      719.1
Haemorthrosis                                      M25.0
Krv u zglobu

Bol u zglobu                                       719.4
Arthralgia                                       M25.5

Arthritis urica                                     M10
Giht

Poliarteritis nodosa                                   446.0
Polyarteritis nodosa                                  M30.0
Cvori~asto zapaljenje vi{e arterija

Sklerodermija                                      710.1
Scleroderma                                       M34
Sistemsko otvrdnu}e ko`e

Ankiloziraju}i spondilitis                                720.0
Spondylitis ankylopoietica                                M45
Zapaljenje pr{ljena sa uko~enoscu

Coxarthrosis                                       M16
Degenerativno oboljenje zgloba kuka

Sakroiliitis neklasifikovan na dr. mestu                         720.2
Sacroiliitis                                      M46.1
Zapaljenje krsne i bedrene kosti

Cervikalna spondiloza bez mijelopatije                          721.0
Torakalna spondiloza bez mijelopatije                          721.2
Lumbosakralna spondiloza bez mijelopatije                        721.3
Spondylosis alia (cervicalis, thoracalis, lumbosacralis)                M47.8
Drugo oko{tavanje zglobova pr{ljena

Spondiloza neozna~ene lokalizacije                            721.9
Spondylosis, NOS                                    M47.9
Oko{tavanje zglobova pr{ljena, neozna~eno

Pomeranje torakalnog ili lumbalnog intervertebralnog diskusa bez mijelopatije      722.1
Prolaps. disci interverteb. lumb. et disc.intervertebr. alior.+ radiculopath (Ischias
discogen.)                                       M51.1
Ispadanje slabinskog i dr. medjupr{ljenskih diskusa sa oboljenjem korena `ivca
Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata (Lumbago discogen)         M51.2
Drugo ozna~eno pomeranje medjupr{ljenskog diskusa

Degeneracija torakalnog ili lumbalnog intervertebrajnog diskusa             722.5
Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata                  M51.3
Druga degenerativna ozna~ena promena medjupr{ljenskog diskusa
Cervikalgija                         723.1
Cervicalgia                         M54.2
Bol u vratu

Cervikokranijalni sindrom                  723.2
Syndroma cervicocranialis                  M53.0
Vratno lobanjski sindrom

Cervikobrahijalni sindrom                  723.3
Syndroma cervicobrachialis                 M53.1
Vratno ru~ni sindrom

Brahijalni neuritis ili radikulitis NS            723.4
Radiculopathia (Neuritis sive radiculitis brachialis NOS)  M54.1
Oboljenja korena `ivca


Lumbago                           724.2
Lumbago NOS                         M54.5
Bol u lumbalnom delu ki~me

Isijalgija                          724.3
Ischialgia                         M54.3
Bol u sedalnom `ivcu

Lumboischialgia                       M54.4
Bol u slabinskom delu ki~me i sedalnom `ivcu

Bol u ledjima, neozna~en                   724.5
Dorsalgia, NOS                       M54.9

Sakralgija                          724.6
Dolor sacralis                       M54.5
Bol u krstima

Periartritis ramena                     726.2
Periarthritis humeri                    M75.0
Zapaljenje okolozglobnog tkiva ramena

Entezopatija lakatne regije-burzitis             726.3
Bursitis olecrani                      M70.2
Zapaljenje serozne kese vrha lakta
Bursitis cubiti alia                    M70.3
Drugo zapaljenje serozne kese lakta

Entezopatija kolena                     726.6
Bursitis praepatellaris                   M70.4
Zapaljenje serozne kese ispred ~asice
Bursitis genus alia                     M70.5
Drugo zapaljenje serozne kese kolena
Tendinitis patellaris                    M76.5
Zapaljenje tetive ~asice kolena
Enezopatija sko~nog zgloba i tarzusa           726.7
Metatarsalgia                      M77.4
Bol u dono`ju
Enthesopathia pedis alia                 M77.5
Druga entezopatija stopala
Tendinitis calcanei (Bursitis Achillea)         M76.6
Zapaljenja tetive kosti pete

Neozna~ene entezopatije                  726.9
Enthesopathia, NOS                    M77.9


Sinovitis i tendosinovitis                727.0
Synovitis et tenosynovitis                M65
Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom

Kontraktura tetive                    727.8
Contractura tendinis (tunicarum) alia          M67.1
Druga zgr~enost tetive

Ganglion i cista sinovije, tetive i burze         727.4
Ganglion                         M67.4
Nervni ~vor
Cystis bursae alia (Cystis synovialis NOS)        M71.3
Druga cista serozne kese

Mi{i}na kalcifikacija i osifikacija-Miozitis osifikans  728.1
Calcificatio musculi et ossificatio musculi        M61
Zakre~avanje mi{i}a i oko{tavanje mi{i}a

Dupuytrenova kontraktura                 728.6
Fibromatosisi fasciae palmaris (Dupuytren)        M72.0
Dupuytrenova zgr~enost tetive dlana

Reumatizam, neozna~eni i fibrozitis            729.0
Rheumatismus NOS, Fibrositis               M79.0

Mialgija i miozitis, neozna~eni              729.1
Myalgia                         M79.1
Bol u misicu
Myositis, NOS                      M60.9
Zapaljenje mi{i}a neozna~eno

Neuralgija, neuritis i radikulitis, neozna~eno      729.2
Neuralgia et neuritis, NOS                M79.2
Neuralgi~ki bol i zapaljenje `ivca, neozna~eno
Radiculitis NOS                     M54.1
Zapaljenje korena `ivca, neozna~eno

Algoneurodistrofija                    733.7
Algoneurodystrophia (Atrophia Sudeck)          M89..0
Bolni `iv~ano-misi}ni poreme}aji ishranjivanja
Akutni osteomijelitis                       730.0
Osteomyelitis acuta alia                     M86.1
Drugo akutno zapaljenje sr`i kosti

Hroni~ni osteomijelitis                      730.1
Osteomyelitis chronica alia                    M86.6
Drugo hroni~no zapaljenje sr`i kosti

Osteoporoza                            733.0
Osteoporosis sine fractura pathologica               M81
Gubitak ko{tane mase bez patolo{kog preloma

Patolo{ka fraktura                         733.1
Fractura pathologica                       M84.4
Patolo{ki prelom

Neozna~ena osteohondropatija                    732.9
Osteochondropathia, NOS                      M93.9
Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje, neozna~eno

Juvenilna osteohondroza glave femura (Legg-Calve-Perthes)     732.1
Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes)  M91.1
Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje glave butne kosti u dece

Ravno stopalo                           734.0
Pes planus (acquisitus)                      M21.4
Ravno stopalo (ste~eno)

Kifoza (ste~ena)                          737.1
Kiphosis secundaria alia                     M40.1
Druga sekundarna grba

Kifoskolioza                            737.3
Kyphoscoliosis                           M41
Grba i bo~no iskrivljena ki~ma

Ste~ena spondilolisteza                      738.4
Spondylolisthesis                         M43.1
Iskliznu}e pr{ljena
     URODJENE NAKAZNOSTI, DEFORMACIJE I HROMOSOMSKE
            NENORMALNOSTI
              (Q00-Q99)


Spina bifida bez napomene o hidrocefalusu          741.9
Spina bifida cervicalis sine hydrocephalo          Q05.5
Rascep vratnog dela ki~me bez vodene glave
Spina bifida thoracica sine hydrocephalo          Q05.6
Rascep grudnog dela ki~me bez vodene glave
Spina bifida lumbalis sine hydrocephalo           Q05.7
Rascep slabinskog dela ki~me bez vodene glave
Spina bifida sacralis sine hydrocephalo           Q05.8
Rascep krsne kosti bez vodene glave

Neozna~ena anomalija srca                  746.9
Malformatio cordis congenita, NOS              Q24.9
Urodjena anomalija srca, neozna~ena

Chelioschisis                        749.1
Chelioschisis                         Q36
Rascep usne

Rascepljeno nepce sa rascepljenom usnom           749.2
Cheilopalatoschisis                      Q37

Kongenitalni megakolon (Hirschsprungova bolest)       751.3
Morbus Hirschsprung (Megacolon congenitum)         Q43.1

Kriptorhizam-nespu{ten testis                752.5
Cryptorchismus                        Q53
Nespu{ten semenik

Hipospadija i epispadija                   752.6
Hypospadia                          Q54
Urodjeni rascep na donjoj strani mu{kog uda
Epispadia                          Q64.0
Urodjeni rascep mokra}ovoda na prednjoj strani mu{kog uda

Ektopija be{ike                       753.5
Ectopia vesicae urinariae                   Q64
Uvrnutost mokra}ne be{ike

Kongenitalna dislokacija kuka                754.3
Luxatio coxae unilateralis congenita            Q65.0
Jednostrano urodjeno is~a{enje kuka
Luxatio coxae bilateralis congenita             Q65.1
Obostrano urodjeno isca{enje kuka
Arthrogryposis multiplex congenita            755.8
Arthrogryposis multiplex congenita           Q74.3
Urodjena uko~enost vi{e zglobova u savijenom polo`aju

Downov sindrom                      758.0
Syndroma Down                       Q90

Multiple kongenitalne anomalije             759.7
Malformationes multiplices congenitae          Q89.7
Mnogostruke urodjene anomalije
 ODREDJENA STANJA NASTALA U PERINATALNOM PERIODU (P00-P96)


"Mala te`ina-za datum" bez malnutricije fetusa                       764.0
"Mala te`ina-za datum" sa znacima malnutricije fetusa                   764.1
Pondus ad terminum gestationalem parvum                          P05.0
Mala te`ina za termin trudno}e
Dysmaturitas                                       P05.2
Razvojni poreme}aji ploda (novorodjen~e koje nije malo i lako za term.trudno}e sa znac.
podhranjenosti kao sto su suva perutava ko`a i gubitak podko`. tk.

Ekstremna nezrelost (ispod 1000g por. te`. i ispod 28 navr{. nedelja)           765.0
Pondus et partum minimum                                 P07.0
Veoma mala te`ina na rodjenju (999g ili manje)
Immaturitas extrema                                    P07.2
Izrazita nezrelost (manje od 28 punih nedelja)

Pondus ad partum parvum aliud                               P07.1
Druga mala te`ina na rodjenju (1000-2499g)

Prematuritet NS                                      765.1
Partus ante tempus alius                                 P07.3
Drugi prevremeni porodjaj (izmedju 28 i 37 nedelja trudno}e

Cefalohematom                                       767.1
Cephalhaematoma neonati traumaticum, per partum                      P12.0
Krvni naduv glave novorodjen~eta usled porodjajne povrede

Smrt fetusa usled asfiksije ili anoksije pre po~etka trudova ili u neozna~eno vreme    768.0
Asphyxia (anoxia) fetalis sive intrauterina                        P20

Tetanus neonatorum                                    771.3
Tetanus neonati                                      A33

Omfalitis novorodjen~eta                                 771.4
Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti                     P38
Zapaljenje pupka novorodjen~eta sa blagim krvarenjem ili bez njega

Hemoliti~ka bolest fetusa ili novorodjen~eta, zbog RH imunizacije             773.0
Rhesus-isoimmunisatio fetus et neonati                          P55.0
RH-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta

Hemoliti~ka bolest usled ABO izoimunizacije                        773.1
AB-isoimmunisatio fetus et neonati                            P55.1
AB-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta

Neozna~ena fetalna i neonatalna `utica                           774.6
Morbus haemolyticus fetus et neonati, NOS                         P55.9
Hemoliti~ka bolest ploda i novorodjen~eta, neozna~ena
Konvulzije novorodjen~eta  779.0
Convulsiones neonati     P90
Gr~evi novorodjen~eta
 SIMPTOMI,ZNACI I PATOLO[KI KLINI^KI I LABORATORIJSKI NALAZI
              (R00-R99)


Sinkopa i kolaps                         780.2
Syncopa et collapsus                        R55
Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i srca

Senilitas                             R54
Starost

Konvulzije                            780.3
Convulsiones febriles                      R56.0
Gr~evi uzrokovani povi{enom temperaturom tela

Vrtoglavice i nesvestice                     780.4
Instabilitas et vertigo                      R42
Nestabilnost i vrtoglavica

Groznica nepoznatog porekla (St. febrilis)            780.6
Febris causae ignotae                       R50

Meningizam                            781.6
Meningismus                           R29.1
Nadra`aj mo`danica mozga

@utica neozna~ena                         782.4
Icterus NOS                            R17
@utica nepoznatog porekla

Glavobolja                            784.0
Cephalalgia                            R51

Epistaxis                             784.7
Epistaxis                            R04.0
Krvarenje iz nosa

Tahikardija, neodredjena                     785.0
Tachycardia, NOS                         R00.0
Ubrzan rad srca, neozna~eno

Bradycardia, NOS                         R00.1
Spor rad srca, neozna~en

Palpitatio cordis                        R00.2
Lupanje srca

Gangrena                             785.4
Gangraena                             R02
Izumiranje tkiva
Hypertensio, sine diagnosi hypertensionali     R03.0
Povi{en krvni pritisak bez dijagnoze hipertenzije

Hypotensio                     R03.1
Nizak krvni pritisak

Hemoptiza                      786.3
Haemoptysis                     R04.2
Krvav ispljuvak

Renala colika                    788.0
Colica renalis, NOS                  N23

Dysuria                       R30.0
Ote`ano mokrenje

Haematuria, NOS                   R31
Krvava mokra}a, neozna~ena

Abdominalni bol                   789.0
Dolor abdominalis alius, NOS            R10.4
Drugi i neozna~eni bol trbuha

Hepatomegalija                    789.1
Hepatomegalia                    R16.0
Uve}ana jetra

Splenomegalija                    789.2
Splenomegalia                    R16.1
Uve}ana slezina

Ascites                       789.5
Ascites                        R18
Voda u trbuhu

Pyrosis                       R12
Goru{ica

Urticaria et exanthemata cutis aliae         R21
Koprivnja~a i drugi osip ko`e


Nervositas                     R45.0
Nervoza

Incontinentia urinae NOS               R32
Neozna~eno nezadr`avanje mokra}e

Retentio urinae                   R33
Zadr`avanje mokra}e
Anuria et oliguria             R34
Nemogu}nost mokrenja i umanjeno mokrenje

Polyuria                  R35
U~estalo mokrenje

Proteinuria                 791.0
Proteinuria isolata             R80
Belan~evine u mokra}i

Kristaluria                 791.9
Crystalluria                R82.9

Nenormalni elektrokardiogram        794.3
Electrocardiogramma abnormale       R94.3

Nespecifi~ni pozitivni nalazi kulture    795.3
Secretum nasale nasale abnormale      R84.5
Rasura pharyngis abnormalis        R84.5
Sputum abnormale              R84.5
Secretum vulneris abnormale        R89.5

Sindrom iznenadne smrti odoj~eta      798.0
Mors infantis subita             R95

Nausea et vomitus              R11
Mu~nina i povra}anje

Languor et lassitudo            R53
Klonulost i umor
 POVREDE, TROVANJA I POSLEDICE DELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA
              (S00-S98)


POVREDE GLAVE


Povr{na povreda lica, vrata i poglavine izuzev oka        910..
Laesio traumatica capitis, superficialis            S00..
Povr{in{ka povreda glave

Otvorena rana poglavine, komplikovana              873.0
Vulnus apertum capillitii                   S01.0
Otvorena rana poglavine

Laceracija ko`e o~nog kapka i periokularne regije        870.0
Vulnus apertum palpebrae et periokulare            S01.1

Otvorena rana nosa                       873.2
Vulnus apertum nasi                      S01.2

Otvorena rana uha                        872..
Vulnus apertum auris                      S01.3

Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice       873.4
Vulnus apertum buccae et regionis temporo-mandibularis     S01.4

Otvorena rana usne i usta                    873.6
Vulnus apertum labii et cavitatis oris             S01.5

Druga i neozna~ena otvorena rna glave              873.9
Vulnus apertum capitis NOS partium               S01.9

Prelom svoda lobanje                      800..
Fractura calvarii (ossis frontalis seu parietalis)       S02.0

Prelom baze lobanje                       801..
Fractura basis cranii                     S02.1

Prelom kosti nosa zatvoren (otvoren)           802.0 (802.1)
Fractura ossium nasalium                    S02.2

Prelom orbitalnog dna zatvoren (otvoren)         802.6 (802.7)
Fractura orbitae pars inferior                 S02.3

Prelom zigomati~ne i maksilarne kosti              802.4
Fractura ossis zygomatici et ossis maxillaris         S02.4

Fractura dentis                        S02.5
Prelom zuba
Prelom mandibule zatvoren(otvoren)                  802.2 (802.3)
Fractura mandibulae                             S02.6

Vi{estruki prelomi kostiju lobanje ili lica sa drugim kostima         804
Fractura cranii et fractura ossis faciei multiplex             S02.7
Vi{estruki prelom lobanje i prelom kosti lica
Fracturae cranii et fractura ossium faciei aliorum             S02.8
Prelomi lobanje i drugih kostiju lica
Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei NOS        S02.9
Prelom neozna~enog dela kostiju lobanje i prelom kostiju lica

Dislokacija ( i{~a{enje ) vilice                       830..
Luxatio mandibulae                             S03.0
I~{a{enje donje vilice

Laesions traumaticae nervorum cranialium                  S04..
Laesio traumatica nervi optici et tractus optici              S04.0
Laesio traumatica nervi oculomotorii                    S04.1
Laesio traumatica nervi trochlearis                     S04.2
Laesio traumatica nervi trigemini                      S04.3
Laesio traumatica nervi abducentis                     S04.4
Laesio traumatica nervi facialis                      S04.5
Laesio traumatica nervi acustici                      S04.6
Laesio traumatica nervi accessorii                     S04.7
Laesio traumatica nervorum aliorum (IX,XII,I,X)               S04.8
Laesio traumatica nervi cranialis,NOS                    S04.9

Povr{na povreda oka i adneksa oka-kornea                   918.1
Laesio traumatica oculi et orbitae, NOS                   S05.9
Povrede oka i duplje oka

Komocija-potres mozga                            850.0
Commotio cerebri                              S06.0

Laceracija i kontuzija mozga                         851.0
Laesio traumatica cerebri diffusa                      S06.2
Rasprostranjena povreda mozga
Laesio traumatica cerbri fokalis                      S06.3
Lokalna povreda mozga

Subarahnoidalna, subduralna i ekstraduralna krvarenja posle povrede      852
Haemorrhagia epiduralis (extraduralis)                   S06.4
Krvarenje nad tvrdom mo`danicom
Haemorrhagia subduralis traumatica                     S06.5
Krvarenje ispod tvrdih mo`danica uzrokovano povredom
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatika                  S06.6
Krvarenje ispod mre`aste mo`danice uzrokovano povredom

Conquassatio caitis                             S07..
Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem-kras
POVREDE VRATA


Povr{na povreda vrata                          910..
Laesio traumatica colli superficialis                 S10..

Kontuzja vrata                             920..
Contusio juguli                            S10.0
Nagnje~enje grla

Prelom cervikalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. mo`d.     805.0,1
Fractura colli                            S12..
Prelom vrata

Vulnus apertum colli                          S11..
Otvorena rana vrata


POVREDE GRUDNOG KO[A


Kontuzija zida grudnog ko{a                      922.1
Contusio thoracis                           S20.0
Nagnje~enje grudnog ko{a

Povr{na povreda trupa                          911..
Laesio traumatika thoracis superficialis                S20..
Povr{in{ka povreda grudnog ko{a

Otvorena rana grudnog ko{a                       875..
Otvorena rana ledja                           876..
Vulnus apertum thoracis                        S21..
Otvorena rana grudnog ko{a

Prelom torakalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. mo`d.      805.2,3
Prelom rebra (rebara)                        807.0,1
Prelom sternuma                           807.2,3
Fractura costae (costarum), sterni et columnae thoracalis       S22..
Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dela ki~me

Povreda srca bez (sa) otvorene rane u toraksu            861.0(1)
Laesio traumatica cordis                        S26..
Povreda srca

Traumatski pneumotoraks i hemotoraks                  860..
Pneumothorax traumaticus                       S27.0
Prisustvo vazduha u poplu}nici uzrokovano povredom
Haemothorax traumaticus                        S27.1
Prisustvo krvi u grudnoj duplji uzrokovano povredom
Haemopneumothorax traumaticus                     S27.2
Udru`eno prisustvo vazduha i krvi u poplu}nici uzrokovano povredom
Povreda plu}a bez (sa) spomena otvorene rane u toraksu       861.2(3)
Laesiones traumaticae pulmonis aliae                 S27.3
Druge povrede plu}a

Multiple otvorene rane neozna~ene lokalizacije, komplikovane     879.9
Laesiones traumaticae multiplices. NOS                T07
Vi{estruke neozna~ene povrede


POVREDE TRBUHA, KRSTA, SLABINSKOG DELA KI^ME I KARLICE


Kontuzija trbu{nog zida                       922.2
Contusio parietis abdominis                     S30.1
Nagne~enje zida trbuha

Kontuzija ledja-glutealni predeo                   922.3
Contusio regionis glutealis                     S30.0
Nagnje~enje glutealnog predela

Contusio genitaliorum externorum                  S30.2
Nagnje~enje spoljnih polnih organa

Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis, NOS  S30.9
Povr{in{ka povreda trbuha, slabine i karlice, neozna~ena

Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis               S31..
Otvorena rana trbuha, slabine i karlice

Prelom acetabuluma                         808.0,1
Fractura acetabuli                         S32.4
Prelom ~asice karli~ne kosti

Prelom drugog ozna~enog dela karlice, zatvoren (otvoren)      808.4(5)
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis           S32.8
Prelom slabinskog dela ki~me i karlice

Povreda gastrointestinalnog trakta                  863..
Povreda jetre                             864
Povreda slezine                            865
Laesio traumatica organorum intraabdominalium            S36..
Povreda organa trbuha

Povreda bubrega                            866
Povreda karli~nih organa                       867..
Laesio traumatica organorum pelvis                  S37..
Povreda organa karlice
POVREDA RAMENA I NADLAKTICE


Kontuzija ramena i nadlakta                          923.0
Contusio regionis deltoideae et brachi                    S40.0
Nagnje~enje u predelu ramena i nadlaktice

V.L.C.ramena i nadlakta (nagnje~enje)                     927.0
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachi, superficialis, NOS     S40.9
Povr{in{ka povreda u predelu ramena i nadlaktice, neozna~eno

Otvorena rana ramena i nadlakta                        880
Vulnus apertum regionis deltoideae et brachi                 S41..
Otvorena ranau predelu ramena i nadlaktice

Prelom klavikule (klju~ne kosti)                        810
Fractura clavikulae                             S42.0

Prelom humerusa, dijafiza ili neozna~eni deo                 812.2,3
Fractura corporis humeri                           S42.3
Prelom tela ramenja~e

Dislokacija ramena (isca{enje)                         831
Luxatio articuli humeroscaularis                       S43.0
Luxatio articuli acromioclavicularis                     S43.1
Isca{enje natple}no-klju~nja~kog zgloba

Uganu}a i nategnu}a akromioklavikularnog zgloba (ligamenta)          840.0
Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis (ligamentum)       S43.5
Uganu}e i istegnu}e natple}no-klju~nja~kog zgloba (ligamenta)

Uganu}a i nategnu}a ramena i nadlakta, neozna~eno               840.9
Distorsio et distensio partium cinguli eztremitatis superioris aliarum NOS  S43.7
Uganu}e i istegnu}e drugih i neozna~enih delova ramenog pojasaPOVREDE LAKTA I PODLAKTICE

Kontuzija lakta i podlaktice                         923.1
Povr{na povreda lakta, podlakta i ru~nog zgloba                 913
V.L.C.lakta i podlakta (nagnje~enje)                     927.1
Laesio traumatica cubiti et antebrachi, superficialis             S50..
Povr{in{ka povreda lakta i podlaktice

Otvorena rana lakta, podlakta i ru~nog zgloba                 881
Vulnus apertum cubiti                            S51.0
Otvorena rana lakta
Vulnus apertum partis antebrachi NOS                     S51.9
Otvorena rana neozna~enog dela podlaktice
Prelom radijusa i ulne, dijafiza i donji kraj (otvoren)      813.2,3,5
Fractura corporis ulnae                       S52.2
Prelom tela lakatne kosti
Fractura corporis radii                       S52.3
Prelom tela zbice

Prelom radijusa i ulne, donji kraj (zatvoren), (loco typico)     813.4
Fractura radii, extremitas distalis                 S52.5
Prelom donjeg okrajka zbice
Fractura ulnae et radii, extremitas distalis             S52.6
Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i zbice

Dislokacija (isca{enje) lakta                     832
Luxatio cubiti, NOS                         S53.1

Uganu}a i istegnu}a lakta i podlakta, neozna~eno           841.9
Distorsio et distensio cubiti                    S53.4
Uganu}e i istegnu}e lakta


POVREDE ZGLOBA ZBICE I [AKE I POVREDE [AKE


Kontuzija prsta (nokta)                        923.3
Nagnje~enje prsta (V.L.C. digiti mani)                927.3
Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis        S60.0
Nagnje~enje prsta (prstiju) {ake bez povrede nokta
Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis        S60.1
Nagnje~enje prsta {ake sa povredom nokta

Kontuzija ru~nog zgloba i {ake, izuzev prstiju            923.2
Nagnje~enje ru~nog zgloba i {ake isklju~uju}i samo prst (V.L.C.)   927.2
Contusio carpi et manus alia                     S60.2
Drugo nagnje~enje ru~ja i {ake

Povr{na povreda {ake izuzev prstiju samo                914
Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, NOS         S60.9
Povr{in{ka povreda ru~ja i {ake, neozna~ena

Otvorena rana {ake, izuzev samo prstiju                882
Vulnus apertum partis carpi et manus, NOS              S61.9
Otvorena rana neozna~enog dela ru~ja {ake

Otvorena rana prstju                          883
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis     S61.0
Otvorena rana prstiju {ake, bez povrede nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis     S61.1
Otvorena rana prstiju {ake sa povredom nokta

Prelom karpalnih kostiju                        814
Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius          S62.1
Prelom neke druge kosti (kostiju) ru~ja
Prelom metakarpalne kostiju                                 815
Fractura ossis metacarpalis primi, arterius, multiplex                S62.2,3,4
Prelom prve, neke druge,vi{estruki kosti doru~ja

Prelom jedne ili vi{e falangi {ake                             816
Fractura policis, digiti manus alterius, multiplex                  S62.5,6,7
Prelom palca, nekog dr. prsta {ake, vi{estruki

Dislokacija ru~nog zgloba (isca{enje)                           833
Luxatio carpi                                      S63.0
I{~a{enje korena {ake

Uganu}a i nategnu}a ru~nog zgloba                             842.0
Distorsio et distensio carpi                               S63.5

Uganu}a i nategnu}a {ake                                 842.1
Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus                     S63.6
Uganu}e i istegnu}e prsta (prstiju) {ake

Traumatska amputacija palca                                885
Amputatio traumatica pollicis (completa) (partiallis)                  S68.0
Odsecanje palca (potpuno) (delimi~no)

Traumatska amputacija drugih prstiju                            886
Amputatio traumatica digiti alterius-digitorum multiplicium (completa) (partiallis)  S68.1-2POVREDE KUKA I BUTINE


Kontuzija kuka i butine                                  924.0
Contusio femoris                                     S70.1
Nagnje~enje butine

Povr{na povreda kuka, butine, noge i gle`nja                        916
Nagnje~enje kuka i butine (V.L.C. femoris)                        928.0
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, NOS             S70.9
Povr{in{ka povreda u predelu kuka i butine

Otvorena rana kuka i butine                                890
Vulnus apertum regionis coxae et femoris                         S71..

Prelom vrata butne kosti, transcervikalni                         820.0
Fractura colli femoris                                  S72.0
Prelom vrata butnja~e

Pretrohanteri~ni prelom,zatvoren                             820.2
Fractura praetrochanterica                                S72.1
Prelom butne kosti, neozna~eni deo, zatvoren                       820.8
Fractura femoris, pars NOS                                S72.9
Prelom dijafize ili neozna~eni deo, zatvoren         821.0
Fractura corporis femoris                  S72.3
Prelom tela butnja~e

Dislokacija (i{~a{enje) kuka                  835
Luxatio coxae traumatica                   S73.0

Uganu}a i nategnu}a kuka i butine               843.9
Distorsio et distensio coxae                 S73.1
Uganu}e i i{~a{enje kuka


POVREDE KOLENA I POVREDE PODKOLENICE


Kontuzija kolena i donjeg dela noge              924.1
Nagnje~enje kolena i donjeg dela noge (V.L.C.)        928.1
Contusio genus                        S80.0
Contusio partium cruris aliarum, NOS             S80.1
Nagnje~enje kolena i drugih neozna~enih delova podkolenice
lLaesio traumatica cruris, superficialis, NOS        S80.9
Povr{in{ka povreda podkolenice, neozna~ena

Otvorena rana kolena, noge i gle`nja             891
Vulnus apertum cruris                    S81..
Otvorena rana potkolenice

Prelom patele                         822
Fractura patellae                      S82.0
Prelom ~asice

Prelom tibije i fibule (golenja~e i lisnja~e)         823
Fractura tibiae, pars proximalis               S82.1
Fractura corporis tibiae                   S82.2
Fracturae tibiae, pars distalis               S82.3
Fractura corporis fibulae                  S82.4
Fractura cruris multiplex, pars distalis           S82.7
Vi{estruki prelom potkolenice

Prelom gle`nja                        824..
Fractura malleoli medijalis                 S82.5
Fractura malleoli lateralis                 S82.6
Fractura bimalleolaris                    S82.8

Prelom neozna~enog dela gle`nja                824.8
Fractura articuli talocruralis NOS              S82.8

Dislokacija (i{~a{enje) kolena                836..
Luxatio genus                        S83.1
Rascep medijalne hrskavice ili meniskusa kolena, svez          836.0
Rascep lateralne hrskavice ili meniskusa kolena, svez          836.1
Fissura menisci traumatica recens (lateralis et medialis)        S83.2
Rascep meniskusa, skora{nji

Drugi rascep hrskavice ili meniskusa kolena, sve`            836.2
Fisura cartulaginis genus recens                    S83.3
Rascep zglobne hrskavice kolena, skora{nji

Uganu}a i nategnu}a kolena i noge, neozna~eno              844.9
Distorsio et distensio partium genus aliarum, NOS            S83.6
Uganu}e i istegnu}e drugih neozna~enih delova kolena

Traumatska amputacija noge, ispod kolena, unilataralna, bez kompl.    897.0
Amputatio traumatica cruris regionis NOS                S88.9
Odsecanje podkolenice u neozna~enom predelu


POVREDE SKO^NOG ZGLOBA I STOPALA

Kontuzija gle`nja i stopala, isklju~uju}i prste na nozi         924.2
Nagnje~enje gle`nja i stopala, isklju~uju}i samo prste na nozi      928.2
Contusio regionis malleoli                       S90.0
Nagnje~enje u predelu sko~nog zgloba
Contusio partium pedis aliarum, NOS                   S90.3
Nagnje~enje drugih neozna~enih delova stopala

Kontuzija prstiju na nozi                        924.3
Nagnje~enje prsta na nozi (V.L.C.)                    928.3
Contusio digitorum pedis sine laesione unguis              S90.1
Nagnje~enje prstiju bez ozlede nokta
Contuzio digitorum pedis cum laesione unguis              S90.2
Nagnje~enje prstiju stopala bez ozlede nokta

Otvorena rana stopala izuzev samo prsta                  892
Vulnus apertum partium pedis aliarum                  S91.3
Otvorena rana drugih delova stopala

Otvorena rana prstiju na nozi                       893
Vulnus apertum digitorum pedis sine (cum) laesione unguis       S91.1(2)
Otvorena rana prstiju bez (sa) ozlede nokta

Prelom kalkaneusa, zatvoren (otvoren)                 825.0(1)
Fractura calcanei                            S92.0
Prelom petne kosti

Prelom drugih tarzalnih i metatarzalnih kostiju, zatvoren (otvoren)  825.2(3)
Fractura ossis (ossium) tarsi alterius                  S92.2
Prelom neke druge kosti (kostiju) no`ja
Fractura ossis metatarsi                        S92.3
Prelom kosti dono`ja
Prelom jedne ili vi{e falangi na nozi                    826
Fractura hallucis                             S92.4
Prelom palca stopala
Fractura digiti pedis alterius                      S92.5
Prelom nekog drugog prsta stopala

Dislokacija gle`nja                             837
Luxatio articuli talocruralis                       S93.0
I{~a{enje sko~nog zgloba

Uganu}e i nategnu}e gle`nja                        845.0
Distorsio et distensio articuli talocruralis               S93.4
Uganu}e i istegnu}e sko~nog zgloba


Traumatska amputacija prstiju na nozi (potpuna) (delimi~na)         895
Amputatio traumatica digiti pedis singularis               S98.1
Odsecanje jednog prsta stopala
Amputatio traumatica digitorum pedis multiplicium             S98.2
Odsecanje vi{e prstiju stopala

Traumatska amputacija stopala (potpuna) (delimi~na)            896..
Amputatio traumatica pedis regionis nos                  S98.4
Odsecanje stopala u neozna~enom predelu


 POVREDE VI[E DELOVA TELA I NEOZNA^ENOG DELA TELA, TRUPA I
            UDOVA (T00-T14)


Mnogostrana povreda trupa                         922.8
Laesio traum. thoracis, abdominis, reg. Lumbalis (et pelvis) superf.   T00.1
Povr{in{ke povrede grudnog ko{a, trbuha, slabinskog predela (i karlice)

Povr{na povreda stopala i prstiju na nozi                  917
Laesio traumatica extremitatis inferioris regionum multipl. superf.    T00.3
Povr{in{ka povreda u vi{e predela noge

Nagnje~enje multiplih i neozna~enih lokalizacija              929.9
Laesiones traumaticae superficiales multiplices, NOS           T00.9
Vi{estruke povr{in{ke povrede neozna~ene

Multipla i neozna~ena rana na donjem ekstremitetu              894
Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium       T01.3
Otvorena rana u vi{e predela noge

Otvorena rana(e) (multiple) neozna~ene lokalizacije (ja), komplik.     879.9
Vulnus apertum corporis multiplex, NOS                  T01.9
Vi{estruka otvorena rana, neozna~ena

Nedovoljno ozna~eni prelomi kostiju trupa                  809
Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis                        T02.1
Prelomi grudnog ko{a, slabinskog predela i karlice

Vi{estr. prelomi oba donja ekstrem. donjeg sa gornj. i donj. (ih) sa rebrom (ima) i sternum.  828
Fracturae regionum corporis multiplicium                            T02
Prelomi u vi{e predela tela

Kontuzija neozna~enog dela trupa                                922.9
Laesio traumatica trunci regionis NOS aliae, specificatae                   T09.8
Druge ozna~ene povrede u neozna~enom predelu trupa


Traumatska amputacija noge, nivo neodredjen, bez komplikacija                  897.4
Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis NOS                   T13.6
Odsecanje u neozna~enom predelu noge


 POSLEDEICE ULASKA STRANOG TELA KROZ PRIRODNI OTVOR TELA
             (T15-T19)


Strano telo u kornei                                      930.0
Corpus alienum corneae                                     T15.0
Strano telo u ro`njaci

Strano telo u spoljnem delu oka, neozna~eno                           930.9
Corpus alienum partis oculi externi NOS                            T15.9
Strano telo u neozna~enom predelu oka

Strano telo u usnom kanalu                                   931
Corpus alienum auris                                      T16
Strano telo u uvu

Strano telo u nosu                                        932
Corpus alienum nasi                                      T17.1

Strano telo u larinksu-grkljanu                                 933.1
Corpus alienum laryngis                                    T17.3

Strano telo u traheji-du{niku                                  934.0
Corpus alienum tracheae                                    T17.4

Strano telo u ezofagusu-jednjaku                                935.1
Corpus alienum oesophagi                                    T18.1

Strano telo u `elucu                                      935.2
Corpus alienum ventriculi                                   T18.2
 OPEKOTINE I RAZJEDI POVR[INE TELA, OZNA^ENE PO LOKALIZACIJI
              (T20-T25)


Opekotina o~nog kapka i periokularnog predela, izaz. hemijsk. sred           940.0
Druge opekotine o~nog kapka i periokularnog predela                   940.1
Combustio palpebrae et regionis orbitalis                       T26.0
Opekotina kapka oka i predela oko oka

Opekotina kornee i konjuktiv. kesice izazvana alkalijama                940.2
Opekotina kornee i konjuktiv. kesice izazvana kiselinama                940.3
Druga opekotina kornee i konjuktiv. vre}ice                       940.4
Combustio corneae et conjuctivae                            T26.1
Opekotina ro`nja~e i ve`nja~e

Neozna~ena opekotina oka i adneksa oka                         940.9
Combustio okuli et adnexorum, pars NOS                         T26.4
Opekotina neozna~enog dela oka i pripojaka oka

Opekotine lica, glave i vrata                              941
Combustio et corosio capitis et colli, gradus NOS                   T20.0
Opekotina glave i vrata neozna~enog stepena

Opekotine trupa                                     942
Combustio trunci, gradus NOS                              T21.0
Opekotina trupa neozna~enog stepena

Opekotina gornjeg ekstremiteta, izuzev ru~nog zgloba i {ake               943
Combustio extremitatis superioris, gradus NOS (excl. carpus et manus)         T22.0
Opekotina ruke, izuzev ru~ja i {ake, neozna~enog stepena

Opekotina ru~nog zgloba i {ake                              944
Combustio carpi et manus, gradus NOS                          T23.0
Opekotina ru~ja i {ake, neozna~enog stepena

Opekotina donjeg ekstremiteta                              945
Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus NOS (excl. regio malleoli et pes)  T24.0
Opekotina kuka i noge neoznac. stepena, izuzev povreda sko~n. zgl. i stopala
Combustio regionis malleoli et pedis, gradus NOS                    T25.0
Opekotina u predelu sko~nog zgloba i stopala neozna~enog stepena


 OPEKOTINE I RAZJEDI OKA I UNUTRA[NJIH ORGANA (T26-T28); U VISE
        NEOZNAC, PREDELA TELA (T29-T32)

Opekotine multiplih ozna~enih lokalizacija                        946
Combustio regionum multiplicium, gradus NOS                      T29.0
Opekotine u vi{e predela neozna~enig stepena

Opekotina usta i farinksa                                947.0
Combustio cavi oris et pharyngis                            T28.0
Opekotina usta i `drela
Opekotina larinksa, traheje i plu}a                    947.1
Combustio laryngis, tracheae et pulmonis                 T27.1
Opekotina grkljana, du{nika i plu}a

Opekotina ezofagusa                            947.2
Combustio oesophagi                            T28.1
Opekotina jednjaka

Opekotina gastrointestinalnog trakta                    947.3
Combustio partium tractus alimentarii aliarum               T28.2
Opekotina drugih delova sistema za varenje  TROVANJE LEKOVIMA, PREPARATIMA I BIOLO[KIM SUPSTANCAMA
              (T36-T50)


Trovanje antipireticima, analgeticima i antireumaticima          965..
Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis  T39..
Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima

Trovanje barbituratima                           967.0
Intoxicatio -barbiturata                         T42.3

Trovanje antivarikoznim lekovima                      972.7
Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes               T46.8
Antivarikozni lekovi podrazumevaju}i i sklerozantne ~inioce

Trovanje drugim i neozna~enim lekovima i medikamentima           977..
Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia,NOS          T50.9
Drugi i neozna~eni lekovi, preparati i biolo{ke supstance


 TOKSI^NA DEJSTVA UGLAVNOM NELEKOVITIH SUPSTANCI (T51-T65)


Toksi~ne posledice etil alkohola                      980.0
Effectus alcoholis toxicus-aetthonolum                  T51.0

Toksi~ne posledice metil-alkohola                     980.1
Effectus alcoholis toxicus-methanolum                   T51.1

Toksi~no dejstvo petroleumskih proizvoda                  981.0
Effectus toxicus-producta petrolei                    T52.0
Effectustoxicus-benzenum                         T52.1

Toksi~no dejstvo drugih hloriranih hidrokarbonskih restvara~a       982.3
Effectus-toxicus trichloroethylenum                    T53.2
Toksi~no dejstvo-trihloretilen
Toksi~no dejstvo kiselina                       983.1
Effectus toxicus-acida corrosiva et substantiae acidis similes    T54.2
Toksi~no dejstvo-korozivne kiseline i kiselinama sli~ne supstance


Toksi~no dejstvo olova i njegovih jedinjenja (uklju~uju}i pare)    984..
Effectus toxicus-plumbum et composita plumbi             T56.0

Toksi~no dejstvo kausti~nih alkalija                 983.2
Effectus toxicus-alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes  T54.3
Toksi~no dejstvo-nagrizaju}e baze i bazama sli~ne supstance

Toksi~no dejstvo ugljen-monoksida                  986.0
Effectus carbomonoxidi toxicus                    T58

Toksi~no dejstvo sumpor-dioksida                   987.3
Effectus toxicus-dioxidum sulphuricum                T59.1

Toksi~no dejstvo hlor gasa                      987.6
Effectus toxicus-vapor (gas) chloricus                T59.4

Toksi~no dejstvo cijanovodoni~ne kiseline, gasa            987.7
Effectus toxicus-hydrogenium cyanidum                T57.3

Toksi~no dejstvo pe~urki (kao hrana)                 988.1
Effectus toxicus-fungi ingesti                    T62.0

Toksi~no dejstvo DDT                         989.2
Effectus toxicus-insecticida halogenisata (mercuralia)        T60.1
Toksi~no dejstvo-halogenizovani insekticidi

Toksi~no dejstvo organofosfata i karbomata (parathion)        989.3
Effectus toxicus-organophosphata et insecticida carbamata      T60.0

Toksi~ni dejstvo drugih pesticida, neklasifikovanih na dr. mestu   989.4
Effectus toxicus-pesticida alia                   T60.8

Otrov-ujed insekta (zmije)                      989.5
Morsus serpentis venenosi                      T63.0
Ujed otrovne zmije


   DRUGA I NEOZNA^ENA DEJSTVA SPOLJNIH FAKTORA (T66-T78)


Smrznuta ruka                             991.1
Congelatio extremitatis superioris, superficialis          T33.4
Povr{in{ka promrzlina ruke

Smrznuto stopalo                           991.2
Congelatio regionis malleoli et pedis, superficialis         T33.8
Povr{in{ka promrzlina u predelu sko~nog zgloba i stopala
Promrzline                                      991.5
Perniones                                      T69.1

Toplotni udar i sun~ani udar (sun~anica)                       992.0
Ictus e calore et sole (Insolatio)                          T67.0

Sinkopa usled vru}ine                                 992.1
Syncopa e calore                                   T67.1
Gubitak svesti uzrokovan toplotom

Posledice groma                                    994.0
Effectus fulguris                                  T75.0
Dejstvo munje

Davljenje i nesmrtno potapanje                            994.1
Immersio et submersio non letalis                          T75.1
Uranjanje i utapanje bez smrtnog ishoda

Asfiksija i zagu{enje                                994.7
Asphyxia                                       T71
Gu{enje

Elektrokucija i nesmrtonosne posledice udara elektri~ne struje            994.8
Effectus cursus electrici                              T75.4
Posledice dejstva elektri~ne struje

Anafilakti~ki {ok                                   995.0
Afflictus (shock) anaphylacticus, NOS                        T78.2
Afflictus anaphylact pp. effect. remedii sive medicam.correc. ezacte applicati
adversum                                       T88.6
Anafilakti~ki {ok uzrokovan nepovolj. dejstv. pravilno primenj leka ili preparata.

Neozna~ene {tetne posledice lekova, medikamenata i biol. supst.            995.2
Effectus remedii sive medicamenti adversus, NOS                   T88.7
Neozna~eno nepovoljno dejstvo leka ili preparata

Alergija, neozna~ena                                 995.3
Allergia, NOS                                    T78.4


     KOMPLIKACIJE UZROKOVANE HIRUR[KIM I MEDICINSKIM
           ZBRINJAVANJEM (T80-T88)


[ok zbog anestezije                                  995.4
Afflictus (shock) propter anaesthesiam                        T88.2


Postoperativni {ok                                  998.0
Afflictus (shock) per sive post proceduram                      T81.1
[ok za vreme ili posle medicinske intervencije
Anafilakti~ki {ok izazvan serumom         999.4
Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum  T80.5

Druge reakcije na serum              999.5
Reactiones in serum aliae            T80.6
MEÐUNARODNA
KLASIFIKACIJA
 BOLESTI
  MKB–X

								
To top