Hus w Czeladzi. Fascynacja obłędem. Stefan Kosiewski: Zniweczona rzeczywistość, fragment 16. Prolegomena do warsztat�w 7. stopnia symbolicznego by StefanKosiewski

VIEWS: 148 PAGES: 8

More Info
									                            March 26, 2012

        Hus w Czeladzi. Fascynacja obùêdem. Stefan Kosiewski:
        Zniweczona rzeczywistoϋ, fragment 16. Prolegomena do
                                                    A
            warsztatów 7. stopnia symbolicznego.
                                                W
     Written by european magazine (») yesterday in category Masonry, read: 9×
                                             O
                                    iS
                              j    sk
                      (download)  pe  (16.52 MB)
       O negatywnych skutkach rozbijania rodzin przez pañstwa kierowane niewidzialn¹
     rêk¹ napisaù nam Dušan Olle, zaœ o naprawianiu tych szkód doniósù biuletyn
                    ro
     Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych RFN z dzisiejsz¹ dat¹, 26 marca
     2012 r.; wolny rozwój osobowoœci dziecka forsowany przez masoneriê aktywn¹ na
                   Eu


     polu wychowania i opieki socjalnej rozbijaj¹c Rodzinê niszczy w niej spokój a
     odbieraj¹c pokój Narodom Europy prowadzi przeciwko nim permanentn¹ wojnê,
     któr¹ Trotzki i Lenin, ¿ydokomunistyczni agenci na sùu¿bie pañstwa pruskiego
     przewiezieni na drug¹ stronê frontu kolej¹ (tak samo zreszt¹ jak i Piùsudski, bojowiec
             yn
     z tzw. frakcji rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej - pod koniec I wojny do
     Warszawy) zaoparzeni w pieni¹dze i pomoc militarn¹, przemysùow¹, logistyczn¹,
     itd. wymordowali bez trudu miliony Rosjan i Ukraiñców tudzie¿ ludzi innych
         az
     narodów carskiej Rosji, a Piùsudski antypañstwowym oraz antypolskim zamachem
     majowym w 1926 r. osùabiù i przygotowaù odzyskane przez Narodowców:
     ag
     Paderewskiego i Dmowskiego pañstwo polskie do rozbioru dokonanego 17 wrzeœnia
     1939 r. przez bolszewicki Zwi¹zek Sowiecki i narodowo-socjalistyczn¹ Rzeszê
     Niemieck¹, natomiast Naród Polski przysposobiù przechrzta ten, na luteranizm, do
     M
     likwidacji przez ¿ydokomunê a tak¿e bandy chazarskich nacjonalistów
     poprzebieranych w mundury UPA i RONA, SS i Wehrmachtu oraz morderców
     hitlerowskich zza biurka takich jak Generalny Gubernator Hans Frank i Rudolf Höß,
     który zanim wst¹più do Zwi¹zku Czaszki i Piszczeli (Totenkopf-SS) walczyù jako 14-
     letni ochotnik (z ojca kupca badeñskiego) po stronie ¿ydowskich mùodoturków na
     froncie irackim pod Bagdadem a potem w Palestynie przeciwko brytyjczykom; podaje
     nazwê jednostek wojskowych wikipedia po angielsku, a po niemiecku informuje o
     jego wyst¹pieniu w 1924 r. z Koœcioùa Katolickiego, natomiast milczy o tych faktach,
     umo¿liwiaj¹cych poznanie prawdziwej to¿samoœci narodowej chazarskiego
     zbrodniarza na sùu¿bie Hitlera, Pañstwowe Muzeum w Auschwitz i œciemniaj¹
     zupeùnie sprawê rozpowszechniane dla niewtajemniczonych w internecie wersje
     nawiedzonych - tak wypada chyba powiedzieã - osób, które godz¹ ze sob¹ wykopanie
     taboretu spod nóg wieszanego Hößa dodatkowo z jak¹œ zapadni¹, maj¹c¹ siê pod tym
     wykopniêtym taboretem jeszcze zapaœã do Szeolu.

     W pracy o pochodzeniu rodziny, wùasnoœci prywatnej i pañstwa Engels rozwin¹ù w
     1884 r. fantazmaty Marksa o cudotwórczej dla rzekomego rozwoju ludzkoœci roli
     pracy zarobkowej kobiet, która miaùa wyzwoliã kobiety, by zrównaã je z mê¿czyznami

Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     bez obcinania piersi a tak¿e bez rozbijania j¹der mê¿czyznom. Fascynacja Engelsa
     obùêdem, budowanie faùszywych konstrukcji myœlowych w oparciu o "Kapitaù" Marksa
     tylko i wyù¹cznie w celu ogùupienia kobiet poddawanych praniu mózgów, ¿eby nad
     nimi zapanowaã, realizowaùa siê u tego¿ klasyka marksizmu na staroœã w taki sam
     sposób, w jaki pewien sekciarz chciaù mi udowodniã we Frankfurcie 1983 r. na
                                                    A
     podstawie Pisma œw., ¿e jest na kuli ziemskiej miejsce, gdzie Sùoñce wstaje a kêdy
     zapada ka¿dego dnia, albowiem jego teœã i mentor, wychowawca Telemacha obliczyù
                                                W
     na podstawie Psalmów Dawida odlegùoœã, jak¹ musi przebyã w drodze do Ziemi
     œwiatùo odbite od Ksiê¿yca.
                                             O
     Engels w 1884 r. nie byù ju¿ przy tym owym 24-letnim mùodzieñcem, zauroczonym i
                                    iS
     zafascynowanym starszym o dwa lata Marksem, z którym zapoznaù go wtajemniczaj¹c
     w arkana Moryc Moj¿esz Hess, a¿eby w 1848 r. mogli obaj publikowaã napisany
     wspólnie "Manifest partii komunistycznej". Nie miaù te¿ w sobie nic z logiki geniusza
                                   sk
     obù¹kanego, który w pamiêtnym dla Paulskirche we Frankfurcie roku tzw. Wiosny
     Ludów objawiaù siê w Rossinim, który jak podaje a zarazem diagnozuje Lombroso:                              j
     "...okoùo 1848 r. staù siê prawdziwym lipomaniakiem; z powodu, i¿ z pewn¹ strat¹
                             pe
     sprzedaù swój paùac, wyobraziù sobie, ¿e znajduje siê w strasznej nêdzy, ¿e bêdzie
     musiaù prosiã o jaùmu¿nê, a¿ wreszcie zupeùnie zgùupiaù. W tym stanie nie tylko nie
     mógù komponowaã, ale nawet nie chciaù sùuchaã rozmów o muzyce. Dopiero
                    ro
     doktorowi Sanson z Ankony stopniowo udaùo siê go wyleczyã i zwróciã sùawie oraz
     przyjacioùom" (op. cit, s. 115-116, PWN 1987).
                   Eu


     W 1884 r. Engels upieraù siê na staroœã zaiste prawdziwie jak gùupek: "Wyzwolenie
     kobiety dopiero wówczas bêdzie mo¿liwe, gdy weêmie ona udziaù na wielk¹ skalê w
     produkcji spoùecznej, a praca domowa bêdzie j¹ absorbowaùa tylko w nieznacznej
             yn
     mierze. A to staùo siê mo¿liwe dopiero dziêki wielkiemu przemysùowi nowo¿ytnemu,
     który nie tylko umo¿liwia pracê kobiet na wielk¹ skalê, lecz nawet formalnie jej
         az
     wymaga i coraz bardziej d¹¿y do wcielenia prywatnego gospodarstwa domowego do
     przemysùu spoùecznego".
     ag
     Wielki przemysù nowo¿ytny, którego nie ujrzeli póù wieku wczeœniej w najbardziej
     œmiaùym swoim œnie Marks i Engels, przyniósù w naszych czasach zast¹pienie
     komputerami nadmuchiwanych przez komunistów kobiet oraz bezrobocie
     M
     rzeczywiœcie na masow¹ skalê a przy tym zburzenie XiX-wiecznych iluzji mùodych
     adeptów kielni i mùotka o mo¿noœci rozpiêcia Rodziny miêdzy Bogiem a Prawd¹.
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     W jednym z juweniliów, opublikowanym za darmo w 1985 r. w Berlinie Zachodnim
     opowiadaniu "Kanalizacja" nie darmo nakazaùem wszak bohaterowi wyznaã:
     "...Wszelkie teorie wychodz¹ce z zaùo¿enia, ¿e formy pracy nadaj¹ ksztaùt
     spoùczeñstwom, przyjmowaùem jako nowe dessous przemocy; ¿adne kodeksy karne,
     inkwizycje, sposoby hermetyczne, sposób na ikony. Nic. tylko wymiana, w genach i
                                                    A
     komórkach, w czasie i przestrzeni, tajemnic, wymiana zagadek masy i energii, myœli,
     pozdrowieñ i ukùonów dziecka. Biblia, jasne. Biblia i Gutenberg...".
                                                W
       Hus w Czeladzi. Fascynacja obùêdem. Stefan Kosiewski: Zniweczona
                                             O
       rzeczywistoœã, fragment 16. Prolegomena do warsztatów 7. stopnia
                   symbolicznego.
                                    iS
     Rudolf Höß (pisowania nazwiska przez aliantów: Hoess) nazywaù siê tak samo jak
     Rudolf Hess, który jako zastêpca Hitlera poleciaù na tajne spotkanie do Anglii,
                                   sk
     natomiast zaprzyjaênieni z nim Brytyjczycy wyparli siê niespodzianie wszelkich
     zwi¹zków braterskich z czùonkami hitlerowskiej partii narodowo-socjalistycznej, do                              j
     niedawna jeszcze hoùubionej przez masoñski Zachód i wspieranej ofiarami nie tylko
                             pe
     czùonków œwiata banków, przemysùu i polityki takimi jak ostatnio np. Czechosùowacja
     oddana im na konferencji w Monachium; spowodowaùo to bezsilny wybuch szalonej
     wœciekùoœci Hitlera, który ujrzaù tak oto czarne dla siebie, drugie dno konszachtów z
                    ro
     Diabùem i poj¹ù chyba nareszcie, ¿e ju¿ du¿o wczeœniej wpisany zostaù razem z
     Hessem i caù¹ swoj¹ parti¹ oraz Niemieck¹ Rzesz¹ przez Brytyjskie Imperium w
                   Eu


     rolê kozùa ofiarnego, przy czym obaj wspomniani, oddani mu bezgranicznie narodowi
     socjaliœci nosili wci¹¿ w jawny sposób to samo nazwisko, co nazwany ju¿ wierszem w
     rozdz. 10 rozwa¿añ "Zniweczona rzeczywistoœã" ¿yd i mason Moryc Moj¿esz Hess:
             yn
          "...z ¿argonu wyszedù Moryc Moj¿esz Hess, który byù rabin komunista i ojciec
                                           rasowego,
         az
      syjonistycznego socjalizmu, on skumaù ze sob¹ 26-letniego ¿yda Marksa z Engelsem
      i wtajemniczyù obu, w czym rzecz; Lenin powie potem: piêãdziesi¹t lat trzeba byùo
      ¿eby ¿aden z marksistów nie poj¹ù nic z marksizmu, bo Lenin wiedziaù, jak to jest..."
     ag
     Braãmi Czeskimi nazywali siê zwolennicy spalonego na stosie na pocz¹tku XV stulecia
     heretyka, który nosiù nazwisko urobione w czeskim jêzyku od zwierzaka z luboœci¹
     M
     przetapianego przez ¿ydów na smalec i zjadanego czêsto a nieobficie, po polsku
     zwanego gêœ, a po czesku hus, do czego potrzebne s¹ tylko dwie litery: hej (h) i samek
     (s) w jêzyku obchodz¹cym siê w piœmie bez samogùosek, dlatego te¿ nale¿y tu jasno ex
     cathedra powiedzieã, i¿ jest to jedno i to samo nazwisko z wariuj¹cymi odmianami,
     wersjami: Hus, Hess, Hašek.
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     W Czeladzi natomiast przy rynku stoi dom parterowy, murowany, vis-a-vis
     kamienicy, w której przed II wojn¹ œwiatow¹ miaù sklep z butami Tomáš Ba•a,
     murowany z piêtnastego wieku, poù¹czony miejscow¹ tradycj¹ niesùusznie z
     historyczn¹ wzmiank¹ o wczeœniejszym pobycie w tym najstarszym mieœcie - jak to siê
     bêdzie w przyszùoœci mówiùo: Zagùêbia D¹browskiego - nieszczêsnych reformatorów
                                                    A
     Koœcioùa Rzymskokatolickiego osiadùych w XV w. w Ksiêstwie Siewierskim jako tzw.
     Bracia Polscy, sk¹d przeszli potem do Rakowa pod Czêstochow¹, gdzie rozwinêli
                                                W
     dziaùalnoœã m.in. drukarsk¹.
                                             O
                                    iS
                              j    sk
                             pe
                    ro
                   Eu


     Nie wiadomo z czyjej inspiracji, za jak¹ to przyczyn¹ byùy burmistrz Mrozowski (po
     PZPR czùonek: UW, PSL, UP i PO) zamierzaù na wzgórzu pod koœcioùem parafialnym
             yn
     wznieœã pomnik czarownicy spalonej niegdyœ w Czeladzi w piekielnych mêczarniach
     jak gêœ, która miaùa ostrzegaã Rzym przed wrogami, nie postawiù jednak tego
     pomnika i nie otoczyù nielicznych przecie¿ w naszym mieœcie zabytków
         az
     architektury narodowej Polaków opiek¹ nakazan¹ mu przez pañstwo polskie z
     urzêdu, na którym otrzymywaù on jako burmistrz Czeladzi pensjê wy¿sz¹ w swoim
     czasie, ni¿ dostawaù sam premier Jerzy Buzek na rêkê i nie wiadomo, czy nowy
     ag
     burmistrz miasta Czeladê, pani Teresa Kosmala odda za te same pieni¹dze jeszcze w
     tym roku do Prokuratury sprawê dopuszczenia do zniszczenia zabytków architektury
     M
     drewnianej przez burmistrza Marka Mrozowskiego oraz jego zastêpcê od fatalnego
     zarz¹dzania budynkami i lokalami wszelkimi Zbigniewa Szaleñca (wczeœniej ten
     nauczyciel gimnastyki, wuefu robiù za szefa spóùdzielni mieszkaniowej, zanim
     Mrozowski nie zrobiù go za swojego zastêpcê), potem na jedn¹ kadencjê schowaùo siê
     go pod parasolem immunitetu senatora RP po tym, jak nie szùo ju¿ ukryã, ¿e
     pañstwowe przedszkole na osiedlu Piaski przekazali obaj z Mrozowskim na burdel,
     lecz teraz chyba nic ju¿ nie chroni bandyckiej ignorancji tych tzw.: braci polskich.
     kliknij, ¿eby obejrzeã BURDEL-SHOW: przedszkole oddali na nocny klub
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Tomáš Ba•a natomiast straciù ¿ycie - mo¿na chyba tak powiedzieã: wprost przeciwnie,
     ni¿ Lech Kaczyñski - byùa mgùa, a wiêc nie byùo warunków do startu, natomiast on siê
     uparù, ¿e poleci do Basel; wystartowaù z Zyliny i poleciaù wszystkiego dosùownie kilka
     minut; sklep w Czeladzi przepadù spadkobiercom po 1945 r. na rzecz ¿ydokomuny w
     Polsce, lecz krzywda im siê nie staùa, gdy¿ najwiêkszym producentem obuwia na
                                                    A
     caùym œwiecie jest dzisiaj przecie¿ imperium obuwnicze stworzone przez Tomáša,
     który oficjalnie wspieraù finansowo od 1923 r. Lotnicz¹ Ligê Masaryka (Masarykova
                                                W
     letecká liga), zaœ Tomáš Masaryk zanim zostaù pierwszym prezydentem
     Czechosùowacji jak Atatürk w Turcji i mógù postawiã na rozwój lotnictwa i pomóc tym
                                             O
     samym w rozwoju produkcji przez fabrykê Baty w Zylinie, to nale¿aù jawnie do Partii
     Mùodych Czechów (Mladoèeši) znanej te¿ te¿ jako Národní strana svobodomyslná.
                                    iS
                              j    sk
                             pe
                    ro
                   Eu


     Znany oficjalnie z tej strony postawiù swoj¹ pozycjê uniwersyteck¹ na szali, ¿eby
             yn
     broniã ¿yda skazanego z oskar¿enia o mord rytualny. Po œlubie z Amerykank¹
     anachronicznie mówi¹c: tako samo gùoœnym jak œlub Radka Sikorskiego z Applebaum
     w naszych czasach; skazany ¿yd w kilku instancjach za zabicie 19-letniej, czeskiej
         az
     dziewczyny, przy której nie znaleziono œladów wytoczonej krwi, wyszedù na wolnoœã
     po amnestii w 1918 r., ¿yù dùugo i szczêœliwie a Masaryk zostaù prezydentem tak samo
     jak Havel. Jednym sùowem: Szlarafia, ¿yã a nie umieraã. Koniec na dzisiaj tej bajki.
     ag
     Z Panem Bogiem
     M
     Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
     http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2012-03-26T16_12_07-07_00
                   http://sowaleaks.blox.pl/tagi_b/219515/Teresa-Kosmala.html
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Teksty êródùowe:

     Na tvùj èlánek nìkdo právì zareagoval novým komentáøem.

     Dušan Olle napsal(a) "Dopady rozvodov.": Ako ponižujúco zaobchádzajú súdy s
                                                    A
     otcom, ktorý sa dokázate¾ne staral -kým mu zdravie staèilo- som zažil. Sociálne
     pracovníèky dávali stanovisko matky ako objektívnym spôsobom zistenú realitu.
                                                W
     Štrasburg -2840795, hanba. Zo syna -matka je právnièka- sa stal už dospelý èlovek,
     ktorý všetko stratí -alebo prepije?  èase rozvodu "Nadpriemerné vyjadrovacie
                                             O
     schopnosti..". Záujem die•a•a rozhodne nezví•azil. Návrh na rozvod dala matka
     nieko¾ko dní po tom, èo som mal priznanú èiastoènú invaliditu pre úplné vyèerpanie
                                    iS
     (ïakujem aj "reforme" pána Klausa), nakoniec, závod o rok zanikol. Zlé životné
     podmienky, nieko¾koroèný boj o stretávanie sa so synom, ktorý predtým spával ved¾a
     mòa - matke prekážal - a chyba psychiatrièky pri odstraòovaní nespavosti ma znièili:
                                   sk
     Poškodenie prstov na ruke, bolesti, zápalové príznaky. So synom nemám ani
     telefonický kontakt. Vlastne, muži sa dostávajú do spoloèenskej izolácie èastejšie, než                              j
     ženy - mlèí sa o tom. Súdy, Štrasburg, UNICEF, sociálne BA3 dokázali, že ví•azí
                             pe
     nejaký "vyšší princíp". Známosti. Kto rozbije rodinu, môže ¾ahšie ovláda• celú
     spoloènos•.. Dušan Olle, +421903320157
                    ro
     Zobrazit komentáø:
                   Eu


     http://sowa.quicksnake.cz/K-213/Politicky-vezen-Fiala-zahajil-
     hladovku?km=d#kom_399628
             yn
         az
     ag
     M
      Hus w Czeladzi. Fascynacja obùêdem. Stefan Kosiewski: Zniweczona rzeczywistoœã,
         fragment 16. Prolegomena do warsztatów 7. stopnia symbolicznego.

     Opfer der DDR-Heimerziehung erhalten Unterstützung
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Für viele der Säuglinge, Kinder und Jugendlichen in den Heimen der DDR gehörten
     Zwang und Gewalt zum Alltag. Das ist das zentrale Ergebnis des Berichts
     "Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR", den der Parlamentarische
     Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr.
                                                     A
     Hermann Kues, gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im
     Bundesministerium des Inneren, Dr. Christoph Bergner, und den zuständigen
                                                 W
     Ministerinnen und Ministern aus den ostdeutschen Bundesländern heute in Berlin
     vorstellt.
                                             O
     "Das Leid der Betroffenen der Heimerziehung, ob in Ost oder West, berührt alle",
                                    iS
     erklärt der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Hermann Kues. "Nachdem wir den
     Fonds Heimerziehung West eingerichtet haben, ist es mir auch ein persönliches
                                   sk
     Anliegen, dass wir nun denjenigen helfen, die unter der Heimerziehung in der DDR
     gelitten haben. Der heute vorgestellte Bericht ist ein erster Schritt zur Aufarbeitung                               j
     dieses Kapitels in der Geschichte der DDR. Der nächste wichtige Schritt ist die
                             pe
     Einrichtung des Fonds ‚Heimerziehung in der DDR in den Jahren von 1949 bis 1990‘
     zum 1. Juli dieses Jahres. Damit können wir das Unrecht nicht ungeschehen machen.
                     ro
     Aber beide Fonds können den Betroffenen helfen, die Folgen dessen, was sie in den
     Heimen erlebt und durchlitten haben, zu mildern oder zu überwinden."
                    Eu


     Auf der Grundlage des Berichts "Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR"
     kommen die Bundesregierung und die ostdeutschen Länder zu der Einschätzung,
     dass
              yn
        Zwang und Gewalt für viele Säuglinge, Kinder und Jugendliche in DDR-
        Heimen eine alltägliche Erfahrung waren
         az
        in den Spezialheimen der Jugendhilfe allgemein die Menschenrechte verletzt
        und den Betroffenen Bildung verweigert wurde. Außerdem wurden sie zur
     ag
        Arbeit gezwungen
        die Erlebnisse in den Heimen zu massiven Beeinträchtigungen der
        Lebenschancen und Entwicklungspotentiale der Betroffenen geführt haben,
     M
        die über den Heimaufenthalt hinaus bis heute nachwirken
        viele Betroffene an den Spätfolgen, schlechten beruflichen Chancen,
        Stigmatisierungen und psychischen Traumatisierungen leiden.

     Die Bundesregierung und die ostdeutschen Länder wollen den Betroffenen Hilfe bei
     der Bewältigung von Folgen der Heimerziehung und deren Aufarbeitung anbieten.
     Dazu soll ein Hilfesystem nach dem Vorbild des Fonds Heimerziehung West
     geschaffen werden. Der Bund und die ostdeutschen Länder werden für den geplanten
     Fonds insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Damit sollen u. a. Anlauf-
     und Beratungsstellen in den ostdeutschen Ländern eingerichtet werden, die den
     Betroffenen bei der Aufarbeitung ihrer Lebensgeschichte, bei der Suche nach ihren
     Akten und beim Zugang zu Hilfeleistungen und Rentenersatzleistungen aus dem
     Fonds helfen. Ein kostenloses Infotelefon gibt den Betroffenen zudem Auskunft über
     die zuständigen Informationsstellen in den Ländern (Tel. 0800 / 100 49 00).

     Artikel auf BMI.BUND.DE ansehen


Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition      Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
                     Adam Mickiewicz
        ODA DO M£ODOÚCI. Fascynacja obùêdem. Stefan Kosiewski:
       Zniweczona rzeczywistoϋ, frag. 15. Prolegomena do wars. 6. st. s.
                                                    A
                                                W
             sowa (») | 8. 2. w kategorii Adam Mickiewicz, czytaj: 44×
                                             O
                                    iS
                              j    sk
                             pe
     ...Wracaj¹c do boksu i do Szymborskiej: zaskoczyùa ta œmierã jak Zima Mickiewicza w
                    ro
     uprzê¿y niedojrzaùoœci klasycyzuj¹cej: narodom miejskim pora bùoga sùu¿by
     publiczne, tajne i dwupùciowe zaskakuje tradycyjnie co roku w Polsce, tak
                   Eu


     niespodzianie w Sztokholmie przypadùa na Leona wieœã o zgonie laureatki speùnionej
     a sêdziwej, za ¿ycia zaœ nie os¹dzonej za zbrodniê podjudzania ob¿ydliwego do
     zamordowania biskupa katolickiego Kaczmarka, ten zaœ Leon zamiast szyjê owin¹ã
     szalem, bo szyja to ciepùe sùowo w ¿argonie ¿ydowskiem (sam znaùem w Czeladzi
             yn
     ¿yda, miaù domek z ogródkiem przy drodze wiod¹cej od Rynku do Grodêca, po lewej
     stronie, przy bardzo krótkiej, ul. Wesoùej) poradziù mi na fejsbuku, ¿ebym siê leczyù,
     bo zdaniem Leona Szymborska jest wielka a on siê na tym zna lepiej ode mnie tak
         az
     samo jak i na kabale, Kropka. Mickiewicz natomiast w Odzie do mùodoœci z
     mùodzieñcz¹ szczeroœci¹ adepta kielni i mùotka klepie: Takie widzi œwiata koùo, Jakie
     ag
     têpymi zakreœla oczy... Tymczasem Herbert nie jest ju¿ w 1985-tym roku zastraszany
     przez ¿ydokomunê pùaz w skorupie, skoro jesteœmy przy wùosach, Zbigniew Herbert
     odkrywa siê wtedy nieco dla potrzeby Jacka Trznadla, który zbiera materiaù do
     M
     ksi¹¿ki "Hañba domowa" i Poeta wiedz¹c, ¿e ksi¹¿ka ta uka¿e siê w paryskiej Kulturze
     u Giedroycia mówi nie ot tak sobie a Muzom, lecz do tuby Giedroycia: "- Wùosy staj¹
     na gùowie, do jakiego stopnia wùadza ludowa pogardzaùa ludem, czym go karmiùa. A
     lud ma stalowe nerwy, w okresie Solidarnoœci okazaù siê znacznie inteligentniejszy,
     ni¿ mogli sobie wyobraziã manipulatorzy. I to byùo dla nich wielkie rozczarowanie i
     zaskoczenie" (op cit. 230) .

      ~ Koùo Mùodych ZLP: Kott zaœ byù w Krakowie chazarski przyjaciel Szymborskiej i
     Wùodka, z którym ta ¿yùa na koci¹ ùapê, ¿ydokomunistyczny krytyk fikcji literackiej
     socrealizmu a jego syn byù w realu morderca, napadaù na Polki pod koœcioùami po
     nocach i dêgaù no¿em, skazali go za to na œmierã, uùaskawili i znowu skazali i podobno
     wykonali; ona pisaùa takie œmieszne wierszyki, kiczowate limeryki, dowcipowo-
     jêzykowa poetessa po alkoholu, zaœ ziêã ubowca o nazwisku Dziadzia, Komorowski j¹
     pochowaù spakowan¹ w urnê, w proszku – czy to nie zakrwawa na poemat
     realistyczno-socjalistyczny w œwietle rozwa¿añ czytaj dalej

      htttp://sowa.quicksnake.net/Masonry/Hus-w-Czeladzi-Fascynacja-obdem-S-K-
               Zniweczona-rzeczywistosc-f-16-pr-do-7-s-s-2

Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF

								
To top