Command_imacro by orasac85

VIEWS: 3 PAGES: 13

									Command ที่สําคัญ และที่ใชงานบอย ๆ ใน Macro  ที่ควรรูจัก 

ถา สรุปโคดของ  Macro ผมขอแยกเปน 2 สวนยอย ๆ คือ สวนแรกคือการกําหนดเงื่อนไขและประกาศตัวแปรและสวนที่
สองคือสวนดําเนินการ และโปรดสังเกตวา โคดของ  Macro ไมจําเปนตองมีสวนจบ ถาไมมีการดําเนินการใด ๆ ตอแลว
               ิ
iMacro จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัต 
 
1. Command ที่สําคัญในการกําหนดเงื่อนไขและประกาศตัวแปร 

1.1 Command บรรทัดแรกเปนการประกาศ VERSION ของ iMacro ที่เราไดทําการบันทึกหรือเขียนไว   

โคด: 
VERSION BUILD=6700624 RECORDER=FX 
 
1.2 Command ที่กําหนดวาจะให Macro กระทํากับ Tab ที่เทาไร  

โคด: 
TAB T=1   
ใน กรณีที่เราเปดใชงาน Tab ใน Firefox Browser เอาไวหลาย ๆ Tab และถาเราสั่งดําเนินการทันที iMacro ก็จะนับ
Tab ปจจุบันเปน Tab ที่ 1 และนับ Tab อื่น ๆ เปน Tab ที่ 2 ,3 ตอไปเรื่อย ๆ ดังนั้นเราสวามารถกําหนดคานี้เปน TAB 

T=2 หรือ TAB T=3 ก็ได 
 
กรณีที่ไมตองการใหเกิดความสับสนในการใช Tab คุณอาจจะเพิ่มคําสั่งดานลางเขาไป เพื่อให Tab ที่ไมเกี่ยวของถูกปด
ไปทั้งหมด  
โคด: 
TAB CLOSEALLOTHERS   
 
1.3 Command ที่ใชกําหนดใหขามการดําเนินการที่ผิดพลาดและดําเนินการอยางอื่นตอไป  

โคด: 
SET !ERRORIGNORE YES 
SET !ERRORCONTINUE YES 
Command 2 บรรทัดนี้นิยมใชมากในกรณีที่สั่งใหทํางานแบบ loop หรือมีการทําซ้ําหลาย ๆ รอบ เพราะจะชวยใหการ

ทํางานไมจบลง เมื่อการทํางานยังไมครบตามที่ตั้งไว 
 

 

 

 
 
1.4 Command ที่ใชในการเรียกใชไฟล .csv  

โคด: 
CMDLINE !DATASOURCE  file. csv 
หรือ  
โคด: 
SET !DATASOURCE  file. csv 
ห 
รือกรณีวางไฟลเอาไวนอก Folder Datasources เชนวางไวที่ Drive C ก็ใชคําสั่ง  
โคด: 
SET !DATASOURCE C:\file. csv 
ไฟล .csv เปนเหมือนเอกสารที่สามารถแบงขอมูลออกเปนแถวและหลักได ซึ่งสามารถเปดแกไขในโปรแกรม MS Excel 
และไฟล .csv จะถูกนํามาใชในกรณีที่ขอมูลที่เราตองการกรอกมีลักษณะทําซ้ําหลาย ๆ ครั้งดวยรูปแบบเดียวกัน 
เชน ถาเราตองการกนอก URL +Username +password 50 ชุด เราก็สรางไฟล .csv ขึ้นมา 1 ไฟล ที่มี 50 แถว และมี 3 
คอลัมน ที่ประกอบดวย URL  Username และ password 
แลวใชคําสังใน iMacro เรียกใชขอมูลจากไฟล  สําหรับรายละเอียดการสรางไฟล เรียกใชไฟล DATASOURCE และการ
เรียกใชไฟลจากDatasources จะกลาวรายละเอียดในบทความตอนที่ 3 ครับ   
 
 
1.5 Command ที่เกี่ยวของกับการเรียกใชงาน ไฟล .csv จาก Datasourse 

Command ที่กําหนดการเรียกใชขอมูลจาก Column ที่ 1 ถึง 3  

โคด: 
SET !DATASOURCE_COLUMNS 3 
เลข 3 คือจํานวน Column ที่เราจะเรียกใชขอมูลอาจจะกําหนดเปน 1 หรือ 9 ก็ไดขึ้นอยูกับขอมูลนําเขา 
 
Command ที่กําหนดใหทําซ้ําโดยใชแตละแถวตัวแบงการดําเนินการแตละรอบของ LOOP  

โคด: 
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}} 
 
Command ที่กําหนดวาการทํางานแบบ LOOP นั้นจะทําซ้ําตั้งแตแถวใดในไฟล .csv จาก Datasourse  

โคด: 
SET !LOOP 1 
ถาใสเลข 1 ก็แปลวาเริ่มทําซ้ําจากบรรทัดที่ 1 
 
 
1.6 Command ที่กําหนดเวลาในการโหลด Webpage  

โคด: 
SET !TIMEOUT 30 
เวลา ปกติที่ Macro จะรอการเปดหนา Webpage เปน 60 วินาที แตถาเราตองการเรงเวลาก็อาจจะเพิ่มคําสั่งนี้ลงไปให
เปน 30 วินาที (ใสเลข 30 เหมือนในตัวอยาง) เปนตน  
 
1.7 Command ที่กําหนดเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอน  
SET !TIMEOUT_STEP 3 
SET !TIMEOUT_TAG 3 
คํา สั่งชุดนี้เปนการกําหนด ใหรอการดําเนินการแตละขั้นตอนไมเกิน 3 วินาที  สองคําสั่งนี้จะชวยให Macro ทํางานเร็วขึ้น 
ซึ่งถาไมใชก็ไมเสียหายอะไรเพราะคาเดิมของ Macro จะตั้งไวที่ 6 วินาที  
 
1.8 Command ที่เกี่ยวของกับการกรอก Password บน Webpage 

ใช Command ดานลางเมื่อไมตองการใหมีการ Lock หรือจดจําการใช Password (แนะนําใหตั้งแบบนี้)  
โคด: 
SET !ENCRYPTION NO  
 
ใช Command ดานลางเมื่อตองการใหมีการจดจําการใช Password ไวใน temporarily ในเครื่องของเราในขณะที่ run 
     
Macro อยู  

โคด: 
SET !ENCRYPTION TMPKEY 
 
และใชCommand ดานลางเมื่อตองการใหใชรหัสผานจากรหัสที่เก็บไวในคอมพิวเตอรของคุณ (ในกรณีที่คุณบันทึกรหัส
ไวบน Browser)  
โคด: 
SET !ENCRYPTION STOREDKEY 
 
1.9 Command ในการกําหนดคาตัวแปร 

ในการกําหนดคาตัวแปรใน 1 Macro จะกําหนดไดไมเกิน 3 ตัวแปรซึ่งกําหนดไดโดยใชชุดคําสั่ง  
โคด: 
SET !VAR1 คาตัวแปร1 

SET !VAR2 คาตัวแปร2 

SET !VAR3 คาตัวแปร3 

ชุดคําสั่งดานบนนี้จะใชในกรณีที่กําหนดตัวแปร 3 ตัวอาจจะกําหนดนอยกวานี้ก็ได 
 
และในการเรียกใชตัวแปรตาง ๆ ทําไดโดยใชโคด  
โคด: 
{{!VAR1}} 
โคด: 
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:email CONTENT={{!VAR3}} 
หรือถาคัวแปรที่ 1 เปนชื่อโดเมนก็อาจจะเรียกใชโดยโคดดานลางเปนตน  
โคด: 
URL GOTO=http://{{!VAR1}} 
 
1.10 การใส Comment ใน Macro  

การใส comment ใน Marcro สามารถใสไดไมจํากัดแตมีเงื่อนไขวาจะตองเริ่มบรรทัดใหมและนําดวยเครื่องหมาย ' 
เชน ดู comment บรรทัดสีเขียวในโคดดานลาง  
โคด: 
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:homepage 
CONTENT=http://www.domain.com/ 
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:location CONTENT=USA 
pause 
'หยุดใหกรอก captcha ครับ กรอกแลวกด Continue 
 
2. Command ที่สําคัญในการกําหนดการดําเนินการ 

TAG เปนคําสั่งที่ใชเลือก HTML ในหนา Webpage ซึ่งจะใช Parameter  POS, TYPE, FORM  และ ATTR เปนตัว

ตัดสินเลือก HTML บนหนา Webpage ในแตละจุด 
การดําเนินการในเตละขั้นตอนจะนําดวย TAG และจะมาควบคูกับ Parameter POS, TYPE, FORM  และ ATTR  เชน 
โคด: 
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:form1 ATTR=NAME:select1 CONTENT=2 
แตก็ไมจําเปนเสมอไป และเราสามารถตัดการใช Parameter ที่ไมจําเปนทิ้งไปไดดูรายละเอียดเพิ่มจากดานลาง  
 
2.1 POS (POSITION) 
เปน Parameter ที่ใชระบุตําแหนงในกรณีที่ใน Webpage นั้น ๆ มีสวนที่ซ้ํากันมากกวา 1 แหง เชน  
โคด: 
POS=1 
2.2 TYPE 
เปน Parameter ที่ใชระบุชนิดของ HTML ที่เราจะกระทําบนWebPage นั้น ๆ เชน  
 
 
โคด: 
TYPE=SELECT 
 
โคด: 
TYPE=INPUT:TEXT 
 
โคด: 
TYPE=A  
 
โคด: 
TYPE=INPUT:SUBMIT 
 
โคด: 
TYPE=INPUT:CHECKBOX 
 
 
ตอ เนื่องจากบทความ สอนใชงาน iMacros : ตอนที่ 1 วิธีติดตั้ง iMacros และใชงานเบื้องตน ผูที่ไดอานแลวคงมีความ
เขาใจในเบื้องตน เกี่ยวกับการ หลักการทํางานของ iMacros ,วิธี record การทํางานบน Webpage และนําผลการ
บันทึกนั้นมาเปดใชงาน 
 
IMacrosTutorial สอนใชงาน Imacro สอนทํา SEO Blogger  
 
กอน จะกลาวอะไรตอไปผมอยากใหผูอานลองถามตัวเองกอนวา  เครื่องมือนี้ (iMacros) มีประโยชนกับตัวคุณจริง
หรือไม? คุณตองการเรียนรูการใชงาน iMacros จริง หรือไม? ถาคําตอบคือไมผมก็ขอใหผานบทความชุดนี้ไปเลย เพราะ
บทความชุดนี้จะตองอานและทดลองทําไปดวยจึงจะเกิดความเขาใจและเห็นผล หากอานผาน ๆ แลวไมไดทําก็จะไมมี
ทางเขาใจเรื่องเหลานี้ และจะเปนการเสียเวลากับตัวคุณเอง 
 
สําหรับบทความนี้ผมจะนําเสนอเพิ่มเติมอีก 4 ประเด็นคือ 
1. รูปแบบ Script และ Command ของ Macro  ใน iMacros เปนอยางไร? 

2. Command ที่สําคัญ และที่ใชงานบอย ๆ ใน Macro  ที่ควรรูจัก 

3. การแกไข Script และ Command ในแตละ Macro  

4. การนําเขา Macro จากภายนอก 
 
รูปแบบ Script และ Command ของ Macro  ใน iMacros เปนอยางไร? 
ใน บทความตอนที่ 1 ผมไดสอนใหบันทึกกิจกรรมที่เราทําซ้ํา ๆ ดวย iMacros และบันทึกออกมา ถาคุณลอง Click ขวาที่
List ทางซายมือและเลือก Edit Macro ก็จะเห็นคําสั่งการทํางานที่มีเพียงไมกี่บรรทัด 
 
iMacros2.1 สอนใชงาน Imacros 
 
ตัวอยาง ในที่นี้ผมไดบันทึกการ Submit บทความกับ Digg เอาไว และเมื่อเปดขึ้นมาดูก็จะเห็น Script ตาง ๆ ดังนี ้
 
VERSION BUILD=6700624 RECORDER=FX      
TAB T=1       
URL GOTO=http://digg.com/       
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=ID:header‐login       
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/login/prepare/digg ATTR=NAME:username 
CONTENT=username       
SET !ENCRYPTION NO       
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=ACTION:/login/prepare/digg ATTR=NAME:password 
CONTENT=password       
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:http://digg.com/login/prepare/digg 
ATTR=VALUE:Login       
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Submit<SP>New       
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=ID:url 
CONTENT=http://www.chaosiam.com/        
TAG POS=1 TYPE=INPUT:RADIO FORM=ID:thisform ATTR=ID:type‐news       
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:thisform ATTR=ID:submit_button       
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=ID:title CONTENT=หัวเรื่อง       

TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA FORM=NAME:NoFormName ATTR=ID:body CONTENT=เนื้อหาโดยยอ       
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=ID:topic‐503       
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=ID:captcha CONTENT=รหัส
Captcha       
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:submission‐step‐2 ATTR=ID:submit_button 
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Logout 
 
โคด ดานบนนี้ผมไมไดเขียนขึ้นมาเอง แตเปนโคดที่ไดจากการ RECORD (บันทึก) กิจกรรมที่ทําขณะ Submit บทความ
กับ Digg ดวย iMarcro ซึ่งคุณเองก็สามารถทําไดโดยใชวิธีในบทความตอนแรกที่ไดสอนไปแลว  และในทางปฏิบัติ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นในจุดที่เปนอักษรสีแดงของการบันทึกของ แตละคน และแตละครั้งจะไมเหมือนกัน 
 
จากตัวอยางดานบนจะเห็นวา โคดที่ไดนั้นใชไดกับบทความเดียว เราจึงเกิดแนวคิดวา ทําอยางไร Macro ที่เราสรางจะใช
งานไดทุกครั้ง? และทําอยางไรจะใชงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด?  
 
คําตอบคือเราจะตอง รูจักโคดของ Macro ใหมากขึ้น (ซึ่งหมายความวาเราไมจําเปนตองทราบทั้งหมด) และแกไข 
ดัดแปลงโคดที่ไดจากการ RECORD ใหเปน และที่สําคัญพลิกแพลงใชงานใหเปนดวย 
 
Command ที่สําคัญ และที่ใชงานบอย ๆ ใน Macro  ที่ควรรูจัก 
ถา สรุปโคดของ  Macro ผมขอแยกเปน 2 สวนยอย ๆ คือ สวนแรกคือการกําหนดเงื่อนไขและประกาศตัวแปรและสวนที่
สองคือสวนดําเนินการ และโปรดสังเกตวา โคดของ  Macro ไมจําเปนตองมีสวนจบ ถาไมมีการดําเนินการใด ๆ ตอแลว
               ิ
iMacro จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัต 
 
1. Command ที่สําคัญในการกําหนดเงื่อนไขและประกาศตัวแปร 

1.1 Command บรรทัดแรกเปนการประกาศ VERSION ของ iMacro ที่เราไดทําการบันทึกหรือเขียนไว  
 
    VERSION BUILD=6700624 RECORDER=FX 
 
ในกรณีเราเขียนเองอาจจะไมมีขอความ RECORDER=FX ก็ได  และในทางปฏิบัติโคดบรรทัดนี้ไมจําเปนตองแกไข 
 
1.2 Command ที่กําหนดวาจะให Macro กระทํากับ Tab ที่เทาไร 
 
    TAB T=1   
 
ใน กรณีที่เราเปดใชงาน Tab ใน Firefox Browser เอาไวหลาย ๆ Tab และถาเราสั่งดําเนินการทันที iMacro ก็จะนับ
Tab ปจจุบันเปน Tab ที่ 1 และนับ Tab อื่น ๆ เปน Tab ที่ 2 ,3 ตอไปเรื่อย ๆ ดังนั้นเราสวามารถกําหนดคานี้เปน TAB 

T=2 หรือ TAB T=3 ก็ได 
 
กรณีที่ไมตองการใหเกิดความสับสนในการใช Tab คุณอาจจะเพิ่มคําสั่งดานลางเขาไป เพื่อให Tab ที่ไมเกี่ยวของถูกปด
ไปทั้งหมด 
 
    TAB CLOSEALLOTHERS   
 
 
1.3 Command ที่ใชกําหนดใหขามการดําเนินการที่ผิดพลาดและดําเนินการอยางอื่นตอไป 
 
    SET !ERRORIGNORE YES 
    SET !ERRORCONTINUE YES 
 
Command 2 บรรทัดนี้นิยมใชมากในกรณีที่สั่งใหทํางานแบบ loop หรือมีการทําซ้ําหลาย ๆ รอบ เพราะจะชวยใหการ

ทํางานไมจบลง เมื่อการทํางานยังไมครบตามที่ตั้งไว 
 
1.4 Command ที่ใชในการเรียกใชไฟล .csv 
 
    CMDLINE !DATASOURCE  file.csv  
 
หรือ 
 
    SET !DATASOURCE file.csv 
 
หรือกรณีวางไฟลเอาไวนอก Folder Datasources เชนวางไวที่ Drive C ก็ใชคําสั่ง 
 
    SET !DATASOURCE C:\file.csv 
 
ไฟล .csv เปนเหมือนเอกสารที่สามารถแบงขอมูลออกเปนแถวและหลักได ซึ่งสามารถเปดแกไขในโปรแกรม MS Excel 
และไฟล .csv จะถูกนํามาใชในกรณีที่ขอมูลที่เราตองการกรอกมีลักษณะทําซ้ําหลาย ๆ ครั้งดวยรูปแบบเดียวกัน 
 
เชน ถาเราตองการกนอก URL +Username +password 50 ชุด เราก็สรางไฟล .csv ขึ้นมา 1 ไฟล ที่มี 50 แถว และมี 3 
คอลัมน ที่ประกอบดวย URL  Username และ password 
 
iMacros Blogger SEO Facebook Tutorial    
แลวใช คําสังใน iMacro เรียกใชขอมูลจากไฟล  สําหรับรายละเอียดการสรางไฟล เรียกใชไฟล DATASOURCE และการ
เรียกใชไฟลจากDatasources จะกลาวรายละเอียดในบทความตอนที่ 3 ครับ   
 
 
1.5 Command ที่เกี่ยวของกับการเรียกใชงาน ไฟล .csv จาก Datasourse 

Command ที่กําหนดการเรียกใชขอมูลจาก Column ที่ 1 ถึง 3 
 
    SET !DATASOURCE_COLUMNS 3 
 
เลข 3 คือจํานวน Column ที่เราจะเรียกใชขอมูลอาจจะกําหนดเปน 1 หรือ 9 ก็ไดขึ้นอยูกับขอมูลนําเขา 
 
Command ที่กําหนดใหทําซ้ําโดยใชแตละแถวตัวแบงการดําเนินการแตละรอบของ LOOP 
 
    SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}} 
 
Command ที่กําหนดวาการทํางานแบบ LOOP นั้นจะทําซ้ําตั้งแตแถวใดในไฟล .csv จาก Datasourse 
 
    SET !LOOP 1  
 
ถาใสเลข 1 ก็แปลวาเริ่มทําซ้ําจากบรรทัดที่ 1 
 
1.6 Command ที่กําหนดเวลาในการโหลด Webpage 
 
    SET !TIMEOUT 30 
 
เวลา ปกติที่ Macro จะรอการเปดหนา Webpage เปน 60 วินาที แตถาเราตองการเรงเวลาก็อาจจะเพิ่มคําสั่งนี้ลงไปให
เปน 30 วินาที (ใสเลข 30 เหมือนในตัวอยาง) เปนตน  
 
1.7 Command ที่กําหนดเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอน 
 
    SET !TIMEOUT_STEP 3 
    SET !TIMEOUT_TAG 3  
 
คํา สั่งชุดนี้เปนการกําหนด ใหรอการดําเนินการแตละขั้นตอนไมเกิน 3 วินาที  สองคําสั่งนี้จะชวยให Macro ทํางานเร็วขึ้น 
ซึ่งถาไมใชก็ไมเสียหายอะไรเพราะคาเดิมของ Macro จะตั้งไวที่ 6 วินาที  
 
1.8 Command ที่เกี่ยวของกับการกรอก Password บน Webpage 

ใช Command ดานลางเมื่อไมตองการใหมีการ Lock หรือจดจําการใช Password (แนะนําใหตั้งแบบนี้) 
 
    SET !ENCRYPTION NO  
 
ใช Command ดานลางเมื่อตองการใหมีการจดจําการใช Password ไวใน temporarily ในเครื่องของเราในขณะที่ run 
     
Macro อยู 
 
    SET !ENCRYPTION TMPKEY 
 
และใชCommand ดานลางเมื่อตองการใหใชรหัสผานจากรหัสที่เก็บไวในคอมพิวเตอรของคุณ (ในกรณีที่คุณบันทึกรหัส
ไวบน Browser) 
 
    SET !ENCRYPTION STOREDKEY 
 
 
1.9 Command ในการกําหนดคาตัวแปร 

ในการกําหนดคาตัวแปรใน 1 Macro จะกําหนดไดไมเกิน 3 ตัวแปรซึ่งกําหนดไดโดยใชชุดคําสั่ง 
 
    SET !VAR1 คาตัวแปร1 

    SET !VAR2 คาตัวแปร2 

    SET !VAR3 คาตัวแปร3 
ชุดคําสั่งดานบนนี้จะใชในกรณีที่กําหนดตัวแปร 3 ตัวอาจจะกําหนดนอยกวานี้ก็ได 
และในการเรียกใชตัวแปรตาง ๆ ทําไดโดยใชโคด 
 
    {{!VAR1}} 
 
เชน ถาผมตองการเรียกใชตัวแปรที่ 3 ซึ่งผมกําหนดไวเปน email ก็เรียกใชโดย 
 
    TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:email CONTENT={{!VAR3}} 
 
หรือถาคัวแปรที่ 1 เปนชื่อโดเมนก็อาจจะเรียกใชโดยโคดดานลางเปนตน 
 
    URL GOTO=http://{{!VAR1}} 
 
 
1.10 การใส Comment ใน Macro 

การใส comment ใน Marcro สามารถใสไดไมจํากัดแตมีเงื่อนไขวาจะตองเริ่มบรรทัดใหมและนําดวยเครื่องหมาย ' 
เชน ดู comment บรรทัดสีเขียวในโคดดานลาง 
 
    TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:homepage 
CONTENT=http://www.domain.com/ 
    TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:location CONTENT=USA 
    pause 
    'หยุดใหกรอก captcha ครับ กรอกแลวกด Continue  
 
การใส Comment ลงไปในลักษณะนี้ Macro จะเขาใจวาไมตองนับการดําเนินการในขั้นนี้และขามไปบรรทัดอื่น 
 
2. Command ที่สําคัญในการกําหนดการดําเนินการ 

TAG เปนคําสั่งที่ใชเลือก HTML ในหนา Webpage ซึ่งจะใช Parameter  POS, TYPE, FORM  และ ATTR เปนตัว

ตัดสินเลือก HTML บนหนา Webpage ในแตละจุด 
การดําเนินการในเตละขั้นตอนจะนําดวย TAG และจะมาควบคูกับ Parameter POS, TYPE, FORM  และ ATTR  เชน 
 
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=NAME:form1 ATTR=NAME:select1 CONTENT=2 
 
แตก็ไมจําเปนเสมอไป และเราสามารถตัดการใช Parameter ที่ไมจําเปนทิ้งไปไดดูรายละเอียดเพิ่มจากดานลาง  
 

 
 
 
2.1 POS (POSITION) 
เปน Parameter ที่ใชระบุตําแหนงในกรณีที่ใน Webpage นั้น ๆ มีสวนที่ซ้ํากันมากกวา 1 แหง เชน 
POS=1 
 
2.2 TYPE 
เปน Parameter ที่ใชระบุชนิดของ HTML ที่เราจะกระทําบน  Webpage นั้น ๆ เชน 
 
TYPE=SELECT 
TYPE=INPUT:TEXT 
    TYPE=A  
    TYPE=INPUT:SUBMIT 
    TYPE=INPUT:CHECKBOX 

 
เปนตน 

 
2.3 FORM 
เปน Parameter ที่สั่งใหกระทํากับ Tag Form ของ HTML บน Webpage นั้น ๆ เชน  
โคด: 
FORM=NAME:TestForm2 
ในกรณีที่เราตองการปองกันความผิดพลาดจากเว็บไซตที่เปลี่ยนขอมูล session ID แบบ ไดนามิก ไดดวย หรือพูดให
เขาใจงายคือการเขาถึงขอมูลแตละครั้งบน Website นี้จะไดรหัสขอมูลแตกตางกัน ถาเราใช URL ที่บันทึกไวครั้งแรก ครั้ง
ที่ 2 ที่เขาไปอาจจะไมพบ และ Macro จะไมทํางาน วิธีแกปญหานี้โดยใช 
 
โคด: 
FORM=ACTION:* 
(เทคนิคนี้สําคัญมาก เหมาะเอาไปประยุกตใช) เชน  
 
โคด: 
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:* ATTR=ID:email CONTENT={{!VAR3}} 
2.4 ATTRIBUTE หรือตัวยอใชวา ATTR 

เปน Command ที่ใชในกรณีที่เราดําเนินการเกี่ยวกับ Text Link หรือ URL 
ตัวอยางคําสั่งกับ Text Link   
 
โคด: 
ATTR=TXT:some_name 
ตัวอยางคําสั่งกับ URL  
โคด: 
ATTR=HREF:some_url 
โปรดสังเกตวาคาที่ตอทายจะเปนชื่อ Link หรือ URL 
 
2.5 CONTENT 
เปน Parameter ที่ใชระบุขอมูลที่เปนรายละเอียดในการใชงานแตละครั้ง เชน ชื่อ password email ,URL หรือบทความ
ที่จะนําไป Submit ซึ่งถาเราเขียนสคริปตเปนแลวเราจะสามารถเรียกขอมูลที่เปน Content มาจาก Datasource หรือ
จากคาตัวแปรที่กําหนดได 
ตัวอยางการระบุขอมูล CONTENT โดยตรง (กรณีกรอกชื่อวา hackublog)  
 
โคด: 
CONTENT=hackublog 
ตัวอยางกาเรียกใชขอมูล CONTENT จากตัวแปร (กรณีเรียกใชตัวแปรที่ 2)  
 
โคด: 
CONTENT={{!VAR2}} 
ตัวอยางการเรียกใช CONTENT จากคอลัมนของไฟล .csv จาก Folder Datasource (กรณีเรียกใชขอมูลจาก คอลัมน ที่
3)  
 
โคด: 
CONTENT={{!COL3}} 
2.6 Command GOTO 
เปนคําสั่งใหไปยัง URL ที่ระบุ เชน  
 
โคด: 
URL GOTO=http://www.domain.com/ 
 
โคด: 
URL GOTO={{!COL1}} 
 
โคด: 
URL GOTO={{!COL1}}/index.php?action=register 
 
2.7 EXTRACT 
เปนคําสั่งที่ใชในการกรณีที่ตองการเก็บขอมูลบน Webpage ในหลายกรณเชน 
Extract Complete Website 
 
 
โคด: 
'เก็บ Webpage ทั้งหนา 
TAG POS=1 TYPE=HTML ATTR=* EXTRACT=HTM 
'เก็บ Webpage เฉพาะที่เปน TEXT ทั้งหนา 
TAG POS=1 TYPE=HTML ATTR=* EXTRACT=TXT 
'เก็บ Webpage เฉพาะสวนหัว 
TAG POS=1 TYPE=HEAD ATTR=* EXTRACT=HTM 
'เก็บ Webpage เฉพาะสวน BODY เทานั้น 
TAG POS=1 TYPE=BODY ATTR=* EXTRACT=HTM 
Extract Page Title 
 
 
โคด: 
URL GOTO= http://www.domain.com/ 
TAG POS=1 TYPE=TITLE ATTR=* EXTRACT=TXT 
ขอมูลที่เก็บจะเปนสวน Title ของหนา 
 
Extract Page URL 
 
โคด: 
ADD !EXTRACT {{!URLCURRENT}} 
คําสั่งนี้สามารถประยุกตใชประโยชนไดมากเพราะสามารถเก็บ URL ของหนาที่เปดได 
 
 
2.8 SAVEAS 
เปนคําสั่งที่ตองการใหมีการบันทึกขอมูลบนหนา Webpage หรือขอมูลที่ไดจากการ EXTRACT ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร
ของเรา เชน 
 
โคด: 
SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=* FILE==file.csv 
โคด: 
SAVEAS TYPE=CPL FOLDER=* FILE=+_{{!NOW:yyyymmdd_hhnnss}}  
 
2.9 <SP> 
เปนโคดที่ใสคั่นใหขอความใน Macro มีการเวนวรรค   
 
2.10 <BR> 
เปนโคดที่ใสคั่นใหขอความใน Macro มีการขึ้นบรรทัดใหม 

								
To top