Weka_Classification-1

Document Sample
Weka_Classification-1 Powered By Docstoc
					       Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
        Khoa Công nghệ Thông tin
         Môn học Trí tuệ nhân tạo
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Weka

   CHỨC NĂNG PHÂN LỚP


                        Nhóm GVHDTH:
                NNThảo, NHMinh, VTHưng, QKGia
NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 Giới thiệu chức năng phân lớp
 Một số bộ phân lớp phổ biến
  Cây quyết định ID3
  NaiveBayes

 Tổng kết                 2
NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 Giới thiệu chức năng phân lớp
 Một số bộ phân lớp phổ biến
  Cây quyết định ID3
  NaiveBayes

 Tổng kết                 3
PHÂN LỚP LÀ GÌ?

 Phân lớp (classify) là một nhiệm vụ khai thác dữ liệu, trong đó: cho
 trước một tập hợp các lớp, tìm cách gán một mẫu mới vào phân lớp
 sao cho có độ chính xác cao nhất có thể.
 Ví dụ:
  Dự đoán khối u là u lành hay u ác.
  Phân loại văn bản theo chủ đề tin tức, thể thao, giáo dục...
 Weka hỗ trợ phân lớp trong phần chức năng Explorer của nhóm
 chức năng Applications.                                  4
PHÂN LỚP VỚI WEKA
          5
PHÂN LỚP VỚI WEKA


Đây là chức năng cho phép người
dùng chọn lựa một trong các thuật toán
phân lớp đã cài đặt sẵn để áp dụng lên
dữ liệu.
  Bước 1: nhấn nút Choose để mở
  hộp thoại chọn thuật toán.                     6
PHÂN LỚP VỚI WEKA


Đây là chức năng cho phép người
dùng chọn lựa một trong các thuật
toán phân lớp đã cài đặt sẵn để áp
dụng lên dữ liệu.
  Bước 2: nhấn vào ô chữ hiển
  thị thuật toán để mở hộp thoại
  chọn tham số.

                   7
PHÂN LỚP VỚI WEKA


Đây là chức năng cho phép người dùng chọn lựa một trong các
thuật toán phân lớp đã cài đặt sẵn để áp dụng lên dữ liệu.
  Bước 1: nhấn nút Choose để mở hộp thoại chọn thuật toán.
  Bước 2: nhấn vào ô chữ hiển thị thuật toán để mở hộp thoại
  chọn tham số.
  Bước 3: nhấn nút Start để chạy thuật toán với dữ liệu hiện có.                                  8
PHÂN LỚP VỚI WEKA
Đây là dữ liệu thu được sau khi thực hiện thành công, gồm thông tin
về tập dữ liệu, mô hình phân lớp (cây quyết định, giá trị xác suất…),
kết quả dự đoán trên tập dữ liệu kiểm thử và số liệu thống kê.
                                  9
PHÂN LỚP VỚI WEKA

Đây là bảng lưu lại thông tin các lần chạy. Ta có thể ghi lại kết quả
chạy thuật toán sang tập tin để lưu trữ.
                                  10
PHÂN LỚP VỚI WEKA

Đây là bảng chọn lựa chế độ kiểm thử để đánh giá hiệu quả của bộ
phân lớp đã được xây dựng.
  Use training set: sử dụng tập
  huấn luyện làm tập kiểm thử.
                               11
PHÂN LỚP VỚI WEKA

Đây là bảng chọn lựa chế độ kiểm thử để đánh giá hiệu quả của bộ
phân lớp đã được xây dựng.
  Supplied test set: chỉ định tập dữ
  liệu mới làm tập kiểm thử.
                               12
PHÂN LỚP VỚI WEKA

Đây là bảng chọn lựa chế độ kiểm thử để đánh giá hiệu quả của bộ
phân lớp đã được xây dựng.
  Cross-validation: kiểm thử bằng
  phương pháp cross-validation.
                               13
PHÂN LỚP VỚI WEKA

Đây là bảng chọn lựa chế độ kiểm thử để đánh giá hiệu quả của bộ
phân lớp đã được xây dựng.
  Percentage split: chia tập dữ liệu
  ban đầu thành tập huấn luyện và
  tập kiểm thử theo tỉ lệ %.
                               14
PHÂN LỚP VỚI WEKA

Các lựa chọn tiện ích khác.
               Lựa chọn thuộc tính
               phân lớp
   Lựa chọn xuất kết quả
                          15
NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 Giới thiệu chức năng phân lớp
 Một số bộ phân lớp phổ biến
  Cây quyết định ID3
  NaiveBayes

 Tổng kết                 16
CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP

Weka hỗ trợ tương đối đa dạng các thuật toán phân lớp.
Các thuật toán được chia thành nhiều nhóm dựa theo tính chất hoạt
động, có thể kể đến một số đại diện như:
  Bayes: mạng Bayes, NaiveBayes…
  Functions: SVM, hàm hồi qui…
  Trees: ID3, J48…
  Rules: các phương pháp khai thác dựa trên luật
                                17
CÂY QUYẾT ĐỊNH

 Là mô hình phân lớp dạng cây sao cho bắt đầu từ một số thuộc tính
 nào đó (nút trung gian) có thể đi đến quyết định phân lớp cho một
 mẫu (nút lá).
 Ví dụ: ID3, J48…
                                18
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
           19
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

 Thông tin tóm tắt về lượt chạy: thuật toán sử dụng, dữ liệu đầu vào
 (tên, các thuộc tính…), kiểu test.

=== Run information ===
Scheme:    weka.classifiers.trees.Id3 ……………..
Relation: weather.symbolic
Instances: 14               Tên thuật toán
Attributes: 5     Tham số đi kèm
     outlook
     temperature
     humidity
     windy
     play
Test mode: evaluate on training data
                                  20
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

 Cây quyết định được xây dựng từ thuật toán ID3 và dữ liệu weather.

=== Classifier model (full training set) ===
Id3
outlook = sunny
| humidity = high: no
| humidity = normal: yes
outlook = overcast: yes
outlook = rainy
| windy = TRUE: no
| windy = FALSE: yes

Time taken to build model: 0 seconds


                                 21
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

 So sánh kết quả dự đoán của từng mẫu so với thực tế. Để khởi
 động chức năng này, chọn More options  Output predictions.


=== Predictions on test data ===
inst#, thực sự dự báo error probability distribution
  1  2:no  2:no         0 *1
  2  1:yes  1:yes        *1 0
  3  2:no   2:no       0 *1
  4  1:yes  1:yes      *1  0
  5  2:no  1:yes     +  *1  0
  6  1:yes  1:yes      *1  0
  7  2:no   2:no       0 *1
  8  1:yes  2:no     +   0 *1

                                22
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

 Thống kê về tỉ lệ phân lớp đúng/sai, kèm theo một số thông số về
 những độ đo lỗi phổ biến.


=== Tóm tắt thống kê ===
Trường hợp phân lớp đúng     12    85.7143 %
Trường hợp phân lớp sai     2    14.2857 %
Kappa statistic        0.6889
Mean absolute error      0.1429
Root mean squared error    0.378
Relative absolute error    30  %
Root relative squared error  76.6097 %
Total Number of Instances   14

                                23
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

 Confusion matrix thể hiện phân bố các lớp do Weka dự đoán so với
 thực tế. Cột chỉ số mẫu phân bố về lớp tương ứng do Weka thực
 hiện, dòng chỉ số mẫu thuộc về lớp tương ứng trong thực tế.
 Ví dụ: Cột a có 9 mẫu  Weka phân lớp 9 mẫu thuộc lớp a, nhưng
 9 mẫu này thuộc hai dòng a = yes (8) và b = no (1)  Weka phân
 lớp sai 1 mẫu.

=== Confusion Matrix ===
a b <-- classified as
8 1 | a = yes
1 4 | b = no

                                24
NAÏVE BAYES

Là mô hình phân lớp dựa trên xác suất thống kê theo định lý Bayes.
Trong Weka, chúng ta quan tâm đến dạng Bayes đơn giản nhất, đó
là NaiveBayesSimple.
Cách sử dụng: tương tự các bước thực hiện trong Cây quyết định
ID3. nhưng thay vì đầu ra là mô hình cây quyết định thì sẽ là các giá
trị xác suất.
                                  25
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

=== Classifier model (full training set) ===
           N(Play = yes)+1
  N(outlook = sunny play = yes)+1
Naive Bayes (simple)     N+n      n: tổng số lớp
           N+m          m: tổng số giá trị
Class yes: P(C) = 0.625
Attribute outlook
sunny overcast      rainy
0.25   0.41666667   0.33333333        Làm trơn Laplace
………………..

Class no: P(C) = 0.375
………
Time taken to build model: 0 seconds
                                   26
NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 Giới thiệu chức năng phân lớp
 Một số bộ phân lớp phổ biến
  Cây quyết định ID3
  NaiveBayes

 Tổng kết                 27
TỔNG KẾT

Phân lớp (classify) được hỗ trợ trong chức năng Explorer của
Weka. Đây là chức năng giúp người dùng phân lớp dữ liệu dựa trên
quá trình gồm 2 bước:
  Huấn luyện: xây dựng bộ phân lớp dựa trên dữ liệu huấn luyện
  đã được phân lớp sẵn.
  Dự đoán: sử dụng bộ phân lớp để quyết định một mẫu mới
  thuộc về phân lớp nào.
Một số bộ phân lớp phổ biến: Cây quyết định (ID3, J48),
NaiveBayes, kNN….

                               28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:185
posted:3/26/2012
language:Vietnamese
pages:28