Docstoc

EJB

Document Sample
EJB Powered By Docstoc
					Enterprise JavaBeans
  Components

   Giảng viên: PGS.TS Trần Đình Quế
   Học viên: Nguyễn Hữu Dương
   Lớp CH09CNT1
           I. Kiến trúc EJB

Các đặc điểm kiến trúc EJB:
• EJB là một kiến trúc component (thành phần) dùng để phát
 triển và triển khai các ứng dụng kiểu component-based
 distributed (dựa trên các thành phần phân tán).
• Kiến trúc EJB làm cho việc phát triển các ứng dụng doanh
 nghiệp trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết bởi vì chúng ta không
 cần quan tâm đến các mức dịch vụ của hệ thống như quản lý
 giao tác, bảo mật, đa luồng …
• Kiến trúc EJB còn hỗ trợ Write Once Run Anywhere (WORA)
 và giải pháp rất linh hoạt. Một EJB component được phát triển
 một lần rồi tái sử dụng trong nhiều ứng dụng và triển khai trên
 nhiều platform (nền) khác nhau mà không cần phải biên dịch
 lại hay thay đổi mã nguồn của EJB component.
        Kiến trúc EJB (tiếp)

• Kiến trúc EJB còn quản lý lifecycle (vòng đời) EJB
 component từ khi tạo ra cho đến khi kết thúc bao gồm cả
 việc EJB component đó có hoạt động hay không hoạt động.
• Kiến trúc EJB cung cấp các dịch vụ về Web và tương thích
 với CORBA.
• Một EJB component là một server-side cung cấp các dịch
 vụ cho các client từ xa hay cục bộ.
        Kiến trúc EJB (tiếp)     EJB1   EJB2         JSP   Servlet     EJB Container         Web Container
             J2EE Server
Client
                              DB
         Cơ sở hạ tầng của EJB
          II. EJB Container

• Các EJB instance chạy trong EJB container. Container là
 môi trường chạy, nó điều khiển một EJB component
 instance và cung cấp tất các dịch vụ quản lý cần thiết như:
    - Quản lý giao tác.
    - Quản lý bảo mật.
    - Quản lý persistencs.
    - Quản lý vòng đời (lifecycle).
• EJB container cung cấp giao diện để một EJB component
 giao tiếp với bên ngoài. Tất cả các yêu cầu tới EJB
 component và EJB component đáp ứng lại đều phải thông
 qua EJB container.
        II. EJB container (tiếp)

• EJB container chịu trách nhiệm sinh ra một đối tượng EJB
 home nhằm để xác định vị trí, tạo ra và di chuyển một đối
 tượng EJB component.


         EJB                         EJB
                        EJB context


                   Container Service
            (Security, transaction, life cycle, persistence)
  request                  EJB container
    III. Mô hình thành phần của EJB

• Một EJB component có những đặc điểm sau:
 - Chứa các business logic để thao tác với dữ liệu
 thông qua một interface gọi là remote interface.
 - Được tạo ra và quản lý bởi EJB container gọi là
 home interface.
 - Có EJB class để thực thi hai interface này là
 home và remote interface.
 - Xử lý các truy cập của client.
     III. Mô hình thành phần của EJB (tiếp)
      1.Look up(“myEJB”)
                           JNDI


                               Register       2,Create()
                 EJB Home
                               EJB
Client                            Class
      3. Invoke method          New()
                 EJB Object
                         EJB Context


                        EJB   Container
   III. Mô hình thành phần của EJB (tiếp)

• Enterprise beans là các thành phần phần mềm có thể nhúng
 vào nhiều các ứng dụng mà không cần phải biên dịch và
 sửa đổi lại mã nguồn. EJB component có những loại
 enterprise bean sau:
  1. Session beans: Có 2 loại session bean đó là statetless
   session beans và stateful session beans.
   - Stateless session beans thực thi các công việc business
   logic như dịch ngôn ngữ, quá trình truy cập, tính thuế,
   chuyển đổi tiền tệ.
   - Stateful session beans cũng tương tự như stateless
   session beans nhưng chúng lưu lại trạng thái giao tiếp
   từ client đến EJB component. Ví dụ giỏ hàng mua sắm
   là một stateful session bean điển hình.
 III. Mô hình thành phần của EJB (tiếp)

2. Entity Bean: Có 2 loại Entity Bean đó là Bean
  Managed Persistence (BMP) entity beans và Container
  Managed Persistence (CMP) entity beans
– Bean Managed Persistence (BMP) entity beans: các
  entity beans lưu trữ persistent và được quản lý bởi
  chính các bean này.
– Container Managed Persistence (CMP) entity beans:
  các entity beans lưu trữ persistent bằng các công cụ
  phát triển và quản lý bởi container.
  III. Mô hình thành phần của EJB (tiếp)

3. Message-Driven Beans:
  - MDB component là một loại khác của Java server
  component chạy trong EJB container.
  - MDB component làm việc như một người đang
  nghe hàng đợi và được hỗ trợ bởi Java Massage
  Server (JMS).
  - Công nghệ MDB có thể làm việc theo hai cách
  PTP (point to point) và publisher/subscriber.
  - Công nghệ MDB làm việc chế độ không đồng bộ.
  III. Mô hình thành phần của EJB (tiếp)

Một MDB component làm việc theo cách sau:
- Container đăng ký MDB component này với JMS.
- JMS đăng ký tới tất các JMS đích với Java Naming
 and Directory Interface(JNDI).
- EJB container đưa ra MDB.
- Client tìm tới đích với MDB này.
- Client gửi một message tới đích.
- EJB container chọn MDB phù hợp với message
 cần dùng.
      IV. Mô hình kết nối của EJB

• Mô hình kết nối của EJB đưa ra nguyên tắc thiết kế để
 liên kết các thành phần của EJB sao cho có hiệu quả
 nhất.
• Các kết nối giữa 2 EJB component có thể là đồng bộ
 hay không đồng bộ và việc kết nối này phải thông qua
 các remote hay local interface của EJB components.
• Sự tương tác đồng bộ sẽ dẫn tới các thành phần của
 EJB được kết hợp chặt chẽ hơn.
• Sự giao tiếp không đồng bộ giữa client và server là kết
 hợp “lỏng lẻo” thì cho ta hiệu suất cao hơn.
       IV. Mô hình kết nối của EJB (tiếp)

                          Session Bean
             Home
JSP or Servlet
or Application
  Client
             Remote
   Home             Home


  Remote or           Remote or
   Local             Local


          BMP             CMP
       DB                DB
      V. Mô hình triển khai EJB

• Một EJB component được đóng gói dưới dạng file
 .jar và kết hợp lần lượt với các gói khác Web
 component (.war) và J2EE application client (.jar)
 trong J2EE application file(.ear).
• Sau khi tạo code cho enterprise bean và client của
 nó chúng ta cần biên dịch chúng thành các flie
 class.
• Tiếp theo chúng ta cần đóng gói các EJB
 component (.jav), Web component (.war) với
 XML, sau đó kết hợp tất cả các file này vào một
 file (.ear) và phát triển trên một máy chủ.
           Mô hình triển khai EJB
                   ...            ...
                EJB Component    Web component
               EJB DD        DD XML
   Client
              EJB class       Servlet or
Client DD
              Remote Interface   JSP or
Java applet or
application         Home Interface    HTML
.jar (java archive)     .jar( java archive)  .war( web archive)
               J2EE application
               J2EE application
                  DD XML
                .ear (enterprise
                  archive)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:356
posted:3/26/2012
language:Vietnamese
pages:16