Kuran meal sorulari Gonderen Mehmet ATES

Document Sample
Kuran meal sorulari Gonderen Mehmet ATES Powered By Docstoc
					                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 1. CÜZ

1.                                     11. Kabe'nin temellerini yükseltenler ve "Ey Rabbimiz, bizden
   I. Leş                                   kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla
   II. Kan                                  bilensin." diyenler kimlerdir? (2/127)
   III. İçyağı                                a) Cürhümîler
   IV. Allah'tan başkası adına kesilenler                   b) Kureyşliler
   V. KOYUN CİĞERİ                              c) Hz. Musa ve Hz. Harun
   VI. Domuz eti                               d) Hz. İbrahim ve Hz. İsmail

   Yukarıdakilerden hangisini Allah Müslümanlara haram          12. Yahudiler, haftanın hangi günü için konulan sınırları ihlâl
   kılmıştır? (2/73)                             etmelerinden dolayı aşağılık maymunlar olma cezasına
   a) l, II, IV ve VI   b) l, II, III, IV ve V               çarptırılmışlardır? (2/65)
   c) l, II, III, IV ve VI d) Hepsi                      a) Cuma     b) Pazar
                                        c) Çarşamba d) Cumartesi
2.
  I.  II. Önceki vahiylere inanırlar.                  13. Hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği mahşer
 II.  Kur'an'a inanırlar.                          gününde, fayda sağlamayacağı âyette bildirilen şey
 III.  Allah'ın verdiğinden harcarlar.                    aşağıdakilerden hangisidir? (2/123)
 IV.   Namazlarını kılarlar.                         a) Ihlas/ içtenlik b) Şefaat/aracılık
 V.   Ahİrete inanmazlar.                          c) ibadet/kulluk d) iman / inancı

   Yukarıdakilerden hangileri mümin-lerin özelliklerindendir? (2/3-    14. "Yahudi olun." diyen Yahudilere ve "Hristi-yan olun ki doğru
   4)                                     yolu bulaşınız." diyen Hrıstiyanlara yönelik olarak "O, hakka
   a) II, III ve V   b) l. II, III ve IV                  yönelen ve Allah'a ortak koşmayan biriydi." denilerek onun
   c) II, III, IV ve V d) Hepsi                        milletine uyulması emredilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
                                        (2/135)
3. Allah'tan yardım isterken başvurul-ması emredilen iki ibadet         a) Hz. ibrahim   b) Hz. Muhammed
 aşağıdaki-lerden hangileridir? (2/153)                    c) Hz. Musa    d) Hz. îsâ
 a) Namaz ve sabır
 b) Oruç ve dua                              15. "Onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü
 c) Zekât ve sadaka                              bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparırlar
 d) Hac ve umre                                ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar; işte ziyana uğrayanlar
                                        onlardır." âyet mealinde sıralanan özellikler aşağıdaki hangi
4. İnanmadıkları hâlde Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını          grubu anlatmaktadır? (2/26-27)
 söyleyenler kimlerdir? (2/8-20)                        a) Münafıklar/iki yüzlüler
 a) Müşrikler    b) Hristiyanlar                      b) Kâfirler/ inkarcılar
 c) Yahudiler    d) Münafıklar                       c) Fâsıklar/Yoldan çıkmışlar
                                        d) Müşrikler/Allah'a ortak koşanlar
5. Allah, dünyada açlık ve korkunun yanı sıra birtakım şeyleri az      16. I.İnsanlara üstün kılınmışlardı.
 vererek veya onları eksilterek insanı sınayacağını bildirir.         II.Firavun'un zulmünden kurtarıldılar.
                                        III.Cumartesi yasağını çiğnediler.
 Bunlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?           IV.Buzağıyı tanrı edindiler.
 (2.155)                                    V.Ruhbanlığı icat ettiler.
 a) Mal-can-ürün                              Yukarıdakilerden hangileri İsrâiloğulları'yla ilgili hususlardır?
 b) Evlat-can-mal                             (2/47-66)
 c) Para-can-ilim                               a) l, II ve V      b) l, II, III ve IV
 d) Ömür-can-mal                                c) II, III ve V     d) Hepsi
6. Dünya hayatına tutkuyla bağlanan ve Kur'an'da bu konuda         17. "O hâlde yakıtı...............olan, inkarcılar için hazırlanmış
  "insanların en hırslısı" olarak nitelenenler kimlerdir? (2/96)       ateşten sakının." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdaki
  a) Müşrikler  c) Hıristiyanlar                      kelimelerden hangisi getirilmelidir? (2/24)
  b) Münafıklar d) Yahudiler                         a) Denizler ve ormanlar
7. Melekler, insanın yaratılışına onun hangi özelliği dolayısıyla        b) insanlar ve taşlar
  karşı çıkmışlardır? (2/30)                         c) Putlar ve tâğutlar
  a)  Beceriksiz ve zayıf oluşu                       d) Hayvanlar ve bitkiler
  b)  Kendilerinden daha üstün bir konuma gelebileceği         18. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasaklayanlar
  c)  Bozgunculuk yapacak ve kan dökecek olması               ve mescitlerin yıkılması için çalışanlar nasıl
  d)  Yeme ve içme ihtiyaçlarının olması                  nitelendirilmektedir? (2/114)
                                        a) İnsanların en zalimi
8. Allah, meleklere "Haydi, Âdem'in önünde secdeye kapanın."          b) Nankörlük yapan kâfirler
  dediğinde İblis dışında hepsi secdeye kapandı. İblîs, secdeye        c) Akıl erdiremeyen zavallı cahiller
  kapanmaktan geri durarak ve böbürlenerek hangi gruba dahil          d) İnsanlar arasında fitneye sebep olan münafıklar
  oldu? (2/34)                               19. "Ey Musa! Biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla
  a) Fâsıklar/Yoldan çıkmışlar                         inanmayız." demeleri üzerine İsrâiloğulları'nın çarptırıldıkları
  b) Münafıklar / iki yüzlüler                         ceza aşağıdakilerden hangisidir? (2/55)
  c) Müşrikler / Allah a ortak koşanlar                    a) Aşağılık maymunlar hâline getirilmeleri
  d) Kâfirler / inkarcılar                           b) Zillet ve meskenete duçar kılınmaları
                                        c) Bakıp dururken kendilerini yıldırım çarpması
9. İsrâiloğulları'nın cehennemle ilgili düşünceleri aşağıdaki          d) Firavun'un zulüm ve baskısının şiddetlenmesi
  seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?         20. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sâbiîlerden olup da
  (2/80)                                   Allah katında ecirleri bulunan, korku ve üzüntü çekmeyecek
  a) Cehennem tamamen semboliktir, gerçekliği yoktur.             olanlar kimlerdir? (2/62)
  b) Allah, kendi yarattığı kullarını yakmaz.                 a) İçki ve kumardan sakınanlar
  c) Ateş bize sayılı birkaç günden fazla asla dokunmayacaktır.        b) Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler
  d) Allah'ın seçkin kulları olan bizleri cehennem ateşi asla         c) Boş ve yararsız işlerden yüz çevirenler
   yakmayacaktır.                              d) İncil'e ve Tevrat'a inananlar
10. Rabbi tarafından birtakım emirlerle sınanan, hepsini yerine
  getirdiği için de Allah'ın "Ben seni insanlara önder
  yapacağım." dediği peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  (2/124)
  a) Hz. Nuh    c) Hz. Musa
  b) Hz. İbrahim d) Hz. îsâ                                    1
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 2. CÜZ

1. Adil, seçkin, her yönüyle dengeli ve ölçülü, haktan asla           11. Fitne, kendisi de büyük günahlardan olan bir fiille mukayese
  ayrılmayan bir ümmet / toplum şeklinde açıklanan "orta / adil           edilmektedir. Bu fiil aşağıdakilerden hangisidir? (2/217)
  ümmet" nitelemesi Müslümanlar için niçin kullanılmıştır?           a) Adam öldürmek
  (2/143)                                    b) Zina yapmak
a) Son peygamberin ümmeti oldukları için                     c) İçki içmek
b) Yahudilik ve Hristiyanlık arasında orta bir yol tuttukları için        d) Yalan söylemek
c) İnsanlara birer şahit olsunlar ve Peygamber de kendilerine bir        12. Allah kimler için "ölüler" ifadesinin kullanılmamasını
  şahit olsun diye                                 istemektedir? (2/154)
d) Ahirette bütün ümmetlerin ortasında hasredilecekleri için           a) Allah yolunda öldürülenler
                                         b) Salihler
2. Allah, kıble değişimini dillerine dolayıp "Onları               c) Veliler
  (Müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren             d) Peygamberler
  nedir?" diyenlere Hz. Peygamber'in nasıl bir karşılık
  vermesini tavsiye etmektedir? (2/142)                     13. "Hoşunuza gitmediği hâlde size farz kılındı." ifadesiyle
a) Gelir sizin ve bizim aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım.         anlatılan yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir? (2/216)
b) Doğruda Batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.    a) Namaz      b) Zekât
c) Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize.                    c) Oruç      d) Savaş
d) Dince zorlama yoktur.
                                         14. "De ki onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için
3. "Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu                 yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür." âyet
  görüyoruz. Elbette seni hoşlanacağın bir kıbleye                 mealinde işaret edilen günahlar aşağıdakilerden hangisidir?
  döndüreceğiz." mealindeki âyetle müjdelenen yeni kıble              (2/219)
  neresidir? (2/144)                              a) Şirk ve zina
a) Mescid-i Haram b) Mescid-i Aksa                        b) Adam öldürme ve yalan
c) Mescid-i Nebevî d) Mescid-i Küba                       c) Yol kesme ve faiz
                                         d) İçki ve kumar
4. Eşleri ölen kadınların tekrar evlenebilmeleri için beklemeleri
  gereken süre ne kadardır?                          15. "Allah sizi...............yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz."
  (2/234-235)                                   âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
a) Kırk gün     b) Üç ay on gün                         gelmelidir? (2/225)
c) Dört ay on gün  d) Altı ay                          a) Kasıtlı       c) Küçük
                                         b) Kasıtsız       d) Büyük
5. Allah insanların hangi hususta yarışmalarını emretmektedir?
  (2/148)                                   16. Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği ay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mal biriktirmek b) iyilik                             (2/185)
c) Ticaret     d) ilim                           a) Ramazan      b) Zilkade
                                         c) Muharrem     d) Şevval
6. Ehl-i Kitap'ın, Hz. Peygamber'i aslında tanıdıkları ve
  özelliklerini bildikleri anla-tılırken nasıl bir benzetme           17. Oruç ibadeti kimlere farz kılınmıştır? (2/183)
  yapılmıştır? (2/146)                             a) Müslümanlara
a) Kendi varlıklarını bildikleri gibi                      b) Müslümanlara ve Hristiyanlara
b) Kendi oğullarını tanıdıkları gibi                       c) Müslümanlara ve Yahudilere
c) Güneşin varlığından emin oldukları gibi                    d) Bütün ümmetlere
d) Taşın sertliğinden emin oldukları gibi
                                         18. İsrâiloğulları, kendilerine hükümdar olarak seçilen kişiyi
7. Hem Allah'ın, hem de lanet etme konumunda olan herkesin              zengin olmaması sebebiyle kabule yanaşmayınca
  lanetine uğrayanlar, aşağıdakilerden hangisini yaptıkları için          peygamberleri hangi özelliklerini sayarak onun
  bu cezaya çarptırılmışlardır? (2/159)                       hükümdarlığını kabul etmelerini istedi? (2/247)
a) insanlara iyiliği emredip kendi nefislerini unuttukları için         a) Soylu ve güçlü olması
b) Kötülük yapanları engellemedikleri için                    b) Allah tarafından seçilmesi, bilgisinin ve gücünün artırılmış olması
c) İndirilen apaçık delilleri ve açıklandıktan sonra hidayeti gizledikleri    c) Korkusuz olması, ayrıca peygamberler soyundan gelmesi
  irin                                     d) Yöneticilikte tecrübeli olması ve halkın içinden gelmesi
d) Kelimeleri yerlerinden oynatarak Kitab'ı tahrif ettikleri için
                                         19. Haram aylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
8. İnkâr edenleri imana çağıran peygamber ile onun bu çağrısı            (2/217)
  karşısında sağır, kör ve dilsizler gibi olan inkarcıların durumu       a) Aylardan bir kısmının haram ay kabul edilmesi İslâm'ın iptal ettiği
  hangi benzetmeyle anlatılmaktadır? (2/171)                    bir Arap geleneğidir.
a) Bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan sürü ile çoban           b) Yahudilerin çalışmasının yasak olduğu aylardır.
b) Uçurum kenarında durup insanları oradan uzaklaştırmaya çalışan        c) Haram aylardan biri olan ramazanda oruç tutmak farzdır.
  kral ile halkı                                d) Haram aylarda savaşmak büyük bir günahtır.
c) Ateşe doğru koşuşan pervaneler ile onları
  engellemeye çalışan kişi                           20. Ramazanda hastalık ya da yolculuk sebebiyle oruç
d) Kötülükten sakınmayı tavsiye eden âlim ile onu dinlemeyen cahil          tutamayanlar, tutamadıkları gün sayısınca diğer zamanlarda
  insanlar                                     oruç tutarlar. Diğer zamanlarda da tutamayanların yapmaları
                                           gereken şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
9. Önderliği altında savaşmak için bir hükümdar gönderilmesini            verilmiştir? (2/184)
  istedikleri zaman İsrâiloğulları'na gönderilen kimdir? (2/246        a) Kurban keserler.
  247)                                     a) Bir köleyi azat ederler.
a) Dâvûd      c) Süleyman                         b) Tutamadıkları her gün için bir fidye verirler.
b) Câlût      d) Tâlût                           c) Herhangi bir sorumlulukları olmadığı için bir şey yapmazlar.

10. Câlût'u kim öldürmüştür? (2/251)
a) Tâlût      b) Dâvûd
c) Süleyman     d) Harun
                                       2
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 3. CÜZ

1. Aşağıdakilerden hangisi, insanlar için çekici ve güzel kılınan,       11. İmrân'ın hanımı, Hz. Meryem'i doğurup da Allah'a adayınca
  ancak sadece geçici bir dünya menfaati / geçimliği olarak            mabede yerleştirilen Hz. Meryem'in bakımını kim üstlenmişti?
  bildirilen şeylerden değildir? (3/14)                      (3/37)
a) Kadınlar ve çocuklar                            a) Hz. Zekeriyyâ   b) Babası imrân
b) Altın ve gümüş                               c) Hz. Yahya    d) Şehrin yöneticisi
c) Soylu atlar ve ekinler
d) Kudret helvası ve bıldırcın                         12. Hz. İsa'nın doğumundaki farklılık anlatılırken yaratılış
                                          bakımından Hz. isa'nın durumu aşağıdakilerden hangisine
2. Müminler müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirlerse              benzetilmektedir? (3/59)
  aşağıdaki sonuçlardan hangisiyle karşılaşırlar? (3/28)           a) Hz. Yahya    b) Hz. Nuh
a) Kâfirler, müminler üzerinde hâkimiyet kurarlar.               c) Hz. Zekeriyyâ  d) Hz. Âdem
b) Müminler kâfirlerin şerlerinden emin olurlar.
c) Allah ile olan bağlarını koparmış olurlar.                 13. Allah'ın, meleklerin ve adaleti gözeten ilim sahiplerinin
d) Müminler iktisadî ve siyasî açıdan güçlenirler.                 şahitlik ettiği belirtilen husus aşağıdakilerden hangisidir?
                                          (3/18)
3. Mallarını Allah yolunda harcayanlar bir başağa benzetilirken        a) Allah'tan başka ilâh olmayışı
  bazı durumlarda verilen sadakaların boşa gidebileceğine de         b) Peygamberlerin şefaat hakkına sahip olmaları
  dikkat çekilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sadakaları          c) İnsanın zayıf yaratılmış olması
  boşa çıkaran bir husustur? (2/261-264)                   d) Kâinatın ezelî oluşu
a) Gizli olarak verilmesi
b) Açıktan verilmesi                              14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın mucizelerinden değildir?
c) Az verilmesi                                  (3/46-49)
d) Başa kakılarak gönül kırılması                       a) Beşikte iken konuşması
                                        b) Ölüyü diriltmesi
4.  Aşağıdakilerden hangisinde Allah yolunda harcanması           c) Elinin bir ışık kaynağı gibi parlaması
   istenen şeylerin özellikleri doğru olarak verilmiştir? (2/267)      d) Körü ve alacalıyı iyileştirmesi
a)  Kazanılanların iyisi olmalı, alıcısı olunmayacak bayağı şeyler
   verilmemelidir.                              15. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi yaşlılığı zamanında, eşi
b)  ihtiyacımız olmayan şeyleri vermeliyiz.                    de kısır olmasına rağmen bir oğulla müjdelenmiş, buna
c)  Karşımızdakinin ihtiyacı olmasa da bizim ihtiyaç duyduğumuz          şaşırarak Rabbinden bir alâmet istemiş ve bu isteği üzerine
   şeyleri vermeliyiz.                              insanlarla üç gün konuşmamıştır? (3/39-41)
d)  Sadakanın maddî değerinin yüksek olması gerekir.             a) Hz. Yahya    b) Hz. Dâvûd
                                        c) Hz. Eyyûb    d) Hz. Zekeriyyâ
5. "Allah...............dilediğine verir. Kime .............. verilmişse
  şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl        16. Aşağıdaki peygamberlerden hangisinin Allah'tan bir kelimeyi
  sahipleri anlar." âyet mealinde boş bırakılan yere               doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve salihlerden bir peygam-
  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2/269)                ber olacağı babasına melekler tarafından müjdelenmiştir?
a) Zenginlik      b) Fıkıh                          (3/39)
c) Hikmet        d) iktidar                       a) Hz. Muhammed b) Hz. Yahya
                                        c) Hz. Zekeriyyâ  d) Hz. Dâvûd
6. Zor durumda kalan borçlu kimselere alacaklı olanın nasıl
  davranması gerektiği ile ilgili tavsiye aşağıdakilerden           17. Hz. Îsâ, "Allah yolunda yardımcılarım kim?" diye sorduğunda
  hangisidir? (2/280)                               ona "Biziz Allah yolunun yardımcıları." diyenler kimlerdir?
a) Borçlunun eli genişleyinceye kadar mühlet vermek ya da borçlu          (3/52)
  kimseye borcunu sadaka olarak bağışlamak                  a) Romalı komutanlar b) Roma halkı
b) Borcu vadelere bölmek ve vade farkını en az oranla hesaplamak        c) Havariler      d) Hanifler
c) Borçludan alış veriş yaparak ticaretine yardımcı olmak ya da ona
  borcuna karşılık bir iş yaptırmak                      18. Allah'ı sevdiğini iddia edenlere, Allah'ın da kendilerini
d) Borçlunun sahip olduğu bir eşyayı, borcunu ödeyene kadar rehin         sevmesi için önerilen yol hangisidir? (3/31)
  almak                                    a) Yemin etmeleri
                                        b) Ölümü istemeleri
7. Faizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi          c) Lanetlenmeleri
  yanlıştır? (2/275-276)                           d) Peygambere tabi olmaları
a) Faiz, düşük oranlı olduğunda helâldir, çok yüksek oranda faiz alıp
  vermek ve tefecilik yapmak haramdır.                    19. Kendisine açık deliller verilen ve Rühul-kudüs/ Kutsal Ruh ile
b) Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi          desteklenen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (2/253)
  kalkarlar.                                 a) Hz. Muhammed b) Hz. îsâ
c) Allah, alış verişi helâl, faizi haram kılmıştır.              c) Hz. Musa    d) Hz. Dâvûd
d) Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır.
                                        20. Birbirlerine borç verenlerin yapması emredilen davranış
8. Ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesi için Allah'tan         aşağıdakilerden hangisidir? (2/282)
  talepte bulunan ve bunu kalbinin mutmain olması için            a) Bunu iki şahidin huzurunda yapmaları
  isteyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?               b) Birbirlerine güven duymaları
(2/260)                                    c) İki şahit huzurunda yazılı olarak borcu kayda geçirmeleri
a) Hz. Musa     b) Hz. İbrahim                       d) Borç alanın, borcunu sadece kendisinin yazıp kaydetmesi
c) Hz. İsa     d) Hz. Muhammed

9. Kur'ân-ı Kerîm'de "kitabın anası / özü" olduğu bildirilen
  âyetlere ne ad verilir? (3/7)
a) Müteşâbih    b) Mufassal
c) Mücmel     d) Muhkem

10. Kalplerinde eğrilik olanların fitne çıkarmak ve hakkında
yorum yapmak üzere ardına düştükleri âyetlere ne denir? (3/7)
a) Muhkem     c) Müfesser
b) Müteşâbih    d) Mübeyyen
                                      3
                            KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 4. CÜZ

1. Aşağıdakilerden hangisini yapanlar karınlarını ateşle           11. Evlenilmesi haram olanların anlatıl-dığı âyetler göz önünde
  doldurmuş olurlar? (4/10)                          tutulduğun-da aşağıdakilerden hangisi yanlış bir hüküm
a) Ganimet malı yiyenler                             olur? (4/22-23)
b) Yetim malı yiyenler                            a) Bir kimse babasının eski karısı ile evlenebilir.
c) Miras yiyenler                              b) Süt kardeşler birbirleriyle evlenemezler.
d) Borç yiyenler                               c) Bir kişi üvey kızıyla evlenemez.
                                       d) Bir kimse hâlen evli olduğu karısının kız kardeşi ile (iki kız
2. Allah'ın tövbeleri kabul edişi ile ilgili olarak aşağıdaki          kardeşle aynı dönemde) evlenemez.
  cümlelerden hangisi doğrudur? (4/17-18)
a) Ölüm gelip çatınca "işte ben şimdi tövbe ettim." diyenlerin tövbesi    12. "Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz." âyet
  kabul edilir.
b) Allah, sadece, küçük hatalardan dolayı yapılan tövbeleri kabul        mealindeki "en hayırlı ümmet" ifadesi, âyetin devamında
  eder.                                     hangi özellikle açıklanmaktadır? (3/110)
c) Allah, bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe         a) Son peygamberin ümmeti olmak
  edenlerin tövbesini kabul eder.                      b) İyiliği emretmek, kötülükten men etmek, Allah'a inanmak
d) Allah içki içenlerin ve zina edenlerin tövbesini kabul etmez.       c) Cihada önem veren ve savaşan bir ümmet olmak
                                       d) Asil bir soya mensup olmak
3. Kur'ân-ı Kerîm'de müminlerin bazı özelliklere sahip olması
  durumunda diğer insanların onlara zarar veremeyeceği ifade        13. Hz. Peygamber'in, hatalı davranış-ları karşısında müminlere,
  edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellik-leri doğru olarak         Allah'ın rahmeti sayesinde yumuşak dav-randığı
  vermektedir? (3/120)                             bildirilmektedir. Eğer Hz. Peygamber kaba ve katı yürekli
a) Sabırlı olmak ve Allah'a karşı gelmekten sakınmak               olsaydı âyete göre bunun sonucu ne olurdu? (3/159)
b) Namaz kılmak ve zekât vermek                       a) Hz. Peygamber kaybedenlerden olurdu.
c) İlim tahsil etmek ve infakta bulunmak                   b) Allah onu cezalandırırdı.
d) Oruç tutmak ve hacca gitmek                        c) Etrafındakiler dağılıp giderlerdi.
                                       d) Bu tavrı ile etrafındakiler! daha fazla etkilerdi.
4. Yetimlerin mallarını bir kimsenin kendi mallarına katarak
  haksızca yemesi nasıl nitelendirilmektedir? (4/2)            14. "İki topluluğun (ordunun) karşılaş-tığı günde başınıza gelen
a) Peygambere ihanet                               musibet Allah'ın izniyledir. Bu da .............. ortaya çıkarması
b) Allah'a savaş açmak                              ve ............... belli etmesi içindi." âyet mealinde boş bırakılan
c) Büyük bir günah                                yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (3/166-167)
d) Allah'ı inkâr etmek                            a) Müminleri-münafıkları
                                       b) Cesurları-korkakları
5. "İnkâr edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin, sakın       c) Salihleri-hainleri
  kendi-leri için hayırlı olduğunu sanmasın-lar. Biz onlara        d) Mücahitleri-savaştan kaçanları
  ancak............... diye mühlet veriyoruz." âyet mealinde boş
  bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (3/178)        15. "Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik
a) Mutlu olsunlar                                edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar.
b) Yeryüzüne hükümran olsunlar                          Hayır! O kendileri için bir şerdir." âyet mealinin devamında
c) Ömürlerini tamamlasınlar
                                         cimrilik edenlerle ilgili olarak hangi açıklama yapılmaktadır?
d) Günahları artsın                               (3/180)
                                       a) Cimrilik ettikleri şeyin kat kat fazlası kendilerinden alınacaktır.
                                       b) Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.
6. Müminler zayıf ve güçsüzken Allah'ın kendilerine yardım          c) Cimriliklerinin cezası olarak sonsuza dek cehennemde
  ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? (3/123)               kalacaklardır.
a) Uhud       b) Bedir                         d) Cimrilikleri yüzünden sevapları eksik olacaktır.
c) Tebük d) Hendek
                                       16. Bir kadını boşayıp başka bir kadınla evlenmek isteyen
7. Miras paylaşımında Allah'ın tavsiye ettiği oran ve bölüşümler         kişinin, önceki hanımına verdiklerinden ne kadarını alması
  aşağıdakilerden hangisinden sonra uygulamaya konulur?             uygun olur? (4/20)
  (4/11-12)                                 a) Yarısını
a) Mirasın yarısı erkek vârisler arasında paylaşıldıktan sonra        b) Tamamını
b) Miras sahibinin ölümünün kırkıncı gününden sonra             c) Ziynet dışında kalanların tamamını
c) Vârislerin rızaları alındıktan sonra                   d) Hiçbirini
d) Miras sahibinin bıraktığı vasiyet veya borçtan sonra
                                       17. Tevrat indirilmeden önce, onun kendi nefsine haram kıldıkları
8. "............... iyiliğe asla erişemezsiniz." âyet mealinde boş        dışında bütün yiyecekler İsrâiloğulları için helâldi. Bu şahıs
  bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (3/92)        aşağıdakilerden hangisidir?
                                         ( 3/93)
a) Allah yolunda cihat edip öldürülmedikçe
                                       a) Hz. Ya'kub     b) Hz. Musa
b) Namazı dosdoğru kılmadıkça                        c) Hz. Zekerıyyâ   d) Hz îsâ
c) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça
d) Kabe'yi haccetmedikçe                           18. İnsanlar için kurulan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?
                                         (3/96)
9. Kur'ân-ı Kerîm, Müslümanların Uhud Savaşı esnasında            a) Mescid-i Aksa   b) Süleyman Mabedi
  düştükleri bazı hatalı durumlara işaret eder. Asağıdakilerden      c) Kabe       d) Mescid-i Nebevi
  hangisi işaret edilen bu hatalardan biri değildir? (3/152-154)
a) Peygamber'ın emrine karşı gelmek                     19. "Onların hepsi bir değildir. Onlar içinde gece saatlerinde
b) Düşman ordusuna katılmak                           ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okuyan
c) Canlarının derdine düşmek ve savaş alanından kaçmak              bir topluluk da vardır." âyet mealinde anlatılanlar kimlerdir?
d) Cahiliyyedeki gibi, Allah hakkında zanda bulunmak               (3/113)
                                       a) Müşrikler    b) Münafıklar
10. Kur'ân-ı Kerîm, iman edenlerin, Ehl-i Ki-tap'tan olanlara        c) Mecusiler    d) Ehl-i Kitap
  uymaları konusunda nasıl bir yaklaşım sergiler? (3/100)
a) Ehl-i Kitap'ın, kendilerine itaat eden müminleri imanlarından       20. "Cesaretinizi yitirmeyin, üzülmeyin. Eğer (gerçekten)
  döndürübilecekleri uyarısında bulunur.                    ...............iseniz üstün olan sizlersiniz." âyet mealinde boş
b) Ehl-i Kitap'ın doğruyu bilip doğruya çağırdığını ifade eder.         bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (3/139)
c) Ehl-i Kitap'a uyup uymama konusunda müminleri serbest bırakır.      a) Müttakîler        c) Salih kimseler
d) Ehl-i Kitap'a uyma ya da uymama konusundan hiç bahsetmez.         b) iman etmiş kimseler d) Sabırlı kişiler
                                     4
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 5. CÜZ

1. "Allah, emanetleri...............vermenizi emreder." âyet mealinde    11." Allah, yükünüzü hafifletmek ister; çünkü
  boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/58)        insan...............yaratılmıştır." âyet mealinde boş bırakılan yere
a) Müslümanlara   b) Mevki sahiplerine c) Ehline      d)        aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/28)
Güçlülere                                  a) Unutkan        b) Aceleci
                                      c) Nankör        d) Zayıf
I. Cünüp olmak
II. Tuvaletten gelmek
                                      12. Teyemmümde temiz toprağın sürülmesi gereken uzuvlar
III. Cinsel ilişki kurmak
                                        hangileridir? (4/43)
IV. Yolculuk
                                      a) Eller ve yüz
V. Hastalık
                                      b) Eller, yüz ve ayaklar
2. Su bulunamazsa yukarıdaki durumlardan hangisinde             c) Eller, yüz, baş ve ayaklar
   teyemmümden faydalanmak mümkündür? (4/43)               d) Abdestte yıkanan bütün uzuvlar
a) l, II ve III c) l, II ve IV
b) II, III ve IV d) Hepsi                          13. İman edenlere bir konuda anlaşmazlığa düştükleri zaman ne
                                      yapmaları tavsiye edilmektedir? (4/59)
3. Bir mümini hataen öldüren kişinin, bir köle azat etmesi ve        a) Düşünüp akıl yürütmeleri
  öldürülen kimsenin ailesine diyet ödemesi gerekir. Bunlara       b) İstihareye yatmaları
  imkân bulamayan kişiye verilen ceza aşağıdakilerden           c) Kitaplardan araştırmaları
  hangisidir? (4/92)                           d) Allah'a ve Resulüne götürmeleri
a) Kısas b) Kesintisiz iki ay oruç tutmak c) Sürgün d) Ömür boyu
hapis                                    14. inananların aralarındaki anlaşmazlıklarda peygamberi hakem
                                      yapıp verdiği hükme içlerinde bir sıkıntı duymaksızın uymaları
4. Aşağıdakilerden hangisinde müna-fıkların namazla ilgili         emredilmiştir. Bu emir dikkate alınmadığında ortaya çıkacak
  tutumları doğru bir şekilde ifade edilmiştir? (4/142)          durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde ifa-
a) Namaz kıldıklarını gösterebilmek için uzun uzun namaz kılarlar.     de edilmiştir? (4/65)
b) Her fırsatta namaz kılmaya çalışırlar ve insanları namaza teşvik     a) Meseleyi halledemezler.
  ederler.                                b) Yanlış yapmış olurlar.
c) Namaza verdikleri önemi gösterebilmek için sürekli cemaate        c) İman etmiş sayılmazlar.
  katılırlar.                               d) Saygısızlık etmiş olurlar.
d) Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara
  gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.              15. Savaş zamanında namaz kılınırken kâfirlerin saldırması
                                      endişesi varsa ne yapılır?
5. Allah'ın âyetleri inkâr edilip onlarla alay edildiğinde
                                      (4/101)
müminlere, nasıl davranmaları emredilmektedir? (4/140)
                                      a) Namaz kazaya bırakılır.
a) Bunu yapanları imana ikna edinceye kadar
                                      b) Namaz kısaltılarak kılınır.
b) Susup sabretmeleri
                                      c) Namaz kılınmaz, daha sonra da kazası gerekmez.
c) Bundan vazgeçilinceye kadar orayı terk etmeleri
                                      d) Namaz her zamanki gibi kılınır.
d) Sadece içinden buna kızmaları
                                      16. Kendisine selâm verilen kişinin nasıl davranması gerektiği
6. Allah'ın büyük günahlardan kaçınanlara vaat ettiği ödül           hususunda aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (4/86)
  aşağıdakilerden hangisidir? (4/31)                   a) Ya aynı selâmla ya da daha güzeliyle karşılık verir.
a) Onlara sükûnet bahşetmek                         b) Selâmı alıp almamaktan serbesttir.
b) Onlara lütuf hazinelerinin kapılarını açmak               c) Selâm verenin kim olduğunu bilmiyorsa selâmını almaz.
c) Onların küçük günahlarını örtmek ve onları güzel bir yere        d) Selâm verenin günahkâr olduğunu biliyorsa selâmını almaz.
yerleştirmek
d) Onların nesillerini insanlara önder yapmak                17.
                                      I. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri, geri de kalanlardan üstün
7. Allah, aşağıdakilerden hangisini asla bağışlamayacağını ve           kılmıştır.
  bunun korkunç bir günah olduğunu bildirmiştir? (4/48)          II. Cihat edenlere büyük bir mükâfat, bağışlanma ve rahmet vaat
                                         etmiştir.
a) Şarap ve benzeri sarhoş edici içeceklerin içilmesi
                                      III. Allah, müminlerin hepsine en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir.
b) Yalan konuşulması                            IV Geride kalanları cehennemle cezalandıracaktır.
c) Evlere izinsiz girilmesi                          Müminlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp)
d) Kendisine ortak koşulması                          oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler
                                        hakkında yukarıda belirtilenlerden hangisi / hangileri
8. "Şayet evli çiftlerin arasında anlaşmazlık doğmasından           doğrudur? (4/95-96)
  korkarsanız...............Eğer iki taraf da işi düzeltmek isterse    a) Yalnızca l     b) l, II ve IV
  Allah onları uzlaştırır." âyet mealinde boş bırakılan yere ge-     c) l ve II       d) l, II ve l
  tirilmesi gereken ifade hangisidir? (4/35)
a) Onlara kızın.                              18. "Şüphesiz...............ateşin en alt tabakasına atılacaklardır."
b) Her iki aileden birer hakem tayın edin.                   âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
                                        gelmelidir? (4/145)
c) Bir süreliğine onları ayırın
                                      a) Kâfirler/ inkarcılar
d) Sakın aralarına girmeyin.
                                      b) Zalimler / Haksızlık yapanlar
                                      c) Münafıklar/ ikiyüzlüler
9. Münafıklar, Allah'ın indirdiği kitaba ve gönderdiği
                                      d) Ehl-i Kitap/Yahudi ve Hristiyanlar
  peygambere davet edildiklerinde nasıl davranırlar? (4/61)
a) Yüz çevirip uzaklaşırlar.                        19. "Onlar bu Kur'an'ı hiç anlamaya çalış-mazlar mı? Eğer o
b) İman edip geldiklerini söylerler.                      Allah'tan başkasından gelseydi onda pek çok..............." âyet
c) "İşittik ve itaat ettik." derler.                      mealinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağı-
d) Zaten bunlara inandıklarını ifade ederler.                  dakilerden hangisidir? (4/82)
                                      a) Boşluk bulunurdu.
10. "Allah'ın kendilerine nimet verdikleri" şeklinde            b) Çelişki bulurlardı.
   nitelendirilenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?      c) Alıntı olurdu.
   (4/69)                                 d) Söz olurdu.
a) Yahudiler ve Hristiyanlar (Ehl-i Kitap)
b) Sâbiîler                                 20. Bir mümini kasten öldürenin cezası aşağıdakilerden
c) Peygamberler, sıddıklar, şehitler, iyi kimseler/ Salihler        hangisidir? (4/93)
d) İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup peygamberlerin kavimleri         a) İçinde ebedî kalacağı cehennem
                                      b) Fidye
                                      c) Ellerinin ve ayaklarının kesilmesi
                                      d) Ömür boyu hapis
                                    5
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 6. CÜZ

1. Kötülüklerin açıkça dile getirilmesi Kur'ân-ı Kerîm tarafından      14.
   yasaklanmıştır. Bu yasağın dışında bırakılan durum          I. Taahhütlerini çiğnemeleri
   aşağıdakilerden hangisidir? (4/148)                  II. Allah'ın mesajlarını reddetmeleri
a) Kumar oynayanların ilân edilmesi                     III. Peygamberleri haksız yere öldürmeleri
b) Tefecilerin duyurulması                         IV. Meryem'e iftira etmeleri
c) Zulme uğrayanın bunu dile getirmesi                   V. "isa'yı öldürdük." demeleri
d) Hiçbiri
                                         Yukarıdakilerden hangileri Yahudi-lerin kalplerinin
2.                                        mühürlenmesinin sebeplerindendir? (4/155-157)
I. Ölmüş hayvan (leş)                            a) l, II, III ve IV c) II, III, IV ve V
II. Kan                                   b) l, III, IV ve V d) Hepsi
III. Domuz eti
IV. Allah'tan başkası adına kesilen hayvan
                                      15. Birisini öldürmüş ya da yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış
V. Yüksekten düşerek, boynuzlanarak ya da yırtıcı hayvan tarafından
parçalanarak ölen hayvanlar                           olmadığı sürece bir insanı öldürme fiili hangi benzetme ile
  Yukarıdakilerden hangisinin / hangilerinin yenilmesi haramdır?        anlatılır? (5/32)
  (5/3)                                  a) Bir insanın öldürülmesi, gökyüzünün yarılması, dağların yerinden
a) Yalnızca III     b) l, III ve IV                    oynaması, denizlerin kaynayıp yerinden fışkırması gibidir.
c) l, III, IV ve V   d) Hepsi                      b) Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi İsrailoğulları'na daha önce helâl olan      c) Gerektiğinde toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu kişi
  temiz ve hoş şeylerin, daha sonra haram kılınmasının             Allah yolunda bir kurban gibidir.
  gerekçelerinden değildir? (4/160-161)                  d) Gerektiğinde toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu
a) Allah yolundan sapmaları / saptırmaları                   durumda bir insanı öldürmek bütün insanları yaşatmak gibidir.
b) İsrail'in (Hz. Ya'kub'un) soyundan gelmeleri
c) Kendilerine yasaklınmış olduğu halde faiz almaları            16. İsrâiloğulları, hoşlanmadıkları bir hüküm getiren
d) İnsanların mallarını haksız yere yemeleri                  peygamberlere nasıl davranmışlardır? (5/70)
4. "Beni öldürmek için elini bana uzat-san da ben seni öldürmek       a) Peygamberlere itaat konusunda her zaman titiz davranmışlar,
  için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi         hoşlansalar da hoşlanmasalar da peygamberleri-nin getirdiği
  Allah'tan korkarım." diyerek farklı bir tavır sergileyen ve         hükümlere uymuşlardır.
  Kur'ân-ı Kerîm'de kıssası anlatılan kişi kimdir? (5/27-23)        b) Peygamberlerine, bu hükmü değiştirir-se mal ve mülk vereceklerini
a) Hz. Âdem'in, kurbanı Allah tarafından kabul edilen Salih oğlu        vaat etmişlerdir.
b) Babası tarafından kurban edilmek istenen Hz. İsmail           c) Hoşlanmadıkları bir hükümle gelen pey-gamberlerin bazılarını
c) Firavun tarafından öldürülmek istenen Hz. Musa                yalanlamışlar, bazılarını da öldürmüşlerdir.
d) Babası tarafından öldürülmek istenen Hz. İbrahim             d) Hoşlanmadıkları hükmü getiren peygamber zenginlik ve asalet
                                        yönünden kendilerinden üstünse ona itaat etmişler, değilse karşı
5. iman edenlere en çok düşmanlık yapanlar olarak nitelenenler         çıkmışlardır.
  kimlerdir? (5/82)
a) Habeşistanlılar b) Hristiyanlar c) Bizanslılar d) Yahudiler ve
Allah'a ortak koşanlar                           17. "Şüphesiz inananlar ile Yahudiler, ............... ve
                                        Hristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amel
6. İman edenlere sevgi ve şefkat bakımından en yakın olan            işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da
  insanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir? (5/82)             olmayacaklardır." âyet mealinde boş bırakılan yere
a) Hristiyanlar   b) Yahudiler                        aşağıdaki-lerden hangisi gelmelidir? (5/69)
c) Sâsânîler    d) Kureyşliler                     a) Kâfirler     b) Sabitler
7. "Şüphesiz, 'Allah, Meryem oğlu Mesih'tir.' diyenler           c) Müşrikler     d) Mecusîler
  gerçekten...............olmuşlardır." âyet mealinde boş bırakılan
  yere aşağı-dakilerden hangisi getirilmelidir? (5/17)          18. Allah, Yahudiler kendisine aralarında hüküm vermesi
a) Münafık       b) Mümin                         talebiyle geldiğinde Hz. Peygamber'in nasıl davranmasını
c) Kâfir        d) Fâsık                         tavsiye ediyor? (5/42)
8. Kavminin kendisine "Sen ve Rabbin gidin savaşın." demesi         a) Onların taleplerini mutlaka yerine getirmesini
  üzerine "Ey Rabbiml Ben ancak kendime ve kardeşime söz         b) Onların taleplerini kesinlikle reddetmesini
  geçirebilirim. Artık bizimle, o yoldan çıkmışların arasını ayır."    c) Onlara, elinden geldiğince zorluk çıkarmasını
  diyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (5/24-25)          d) Hüküm verip vermemekte serbest olduğunu; ama hüküm
a) Hz. Musa      b) Hz. İbrahim                      verecekse adaletle hükmetmesini
c) Hz. Yûsuf     d) Hz. Yahya
                                      19. Allah'a ve Resulüne savaş açanlar ile yeryüzünde
9. iman edenlere iki şeyde yardımlaşmaları, iki şeyde de
                                        bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası aşağıdaki
   yardımlaşmamaları emredilmektedir. iman edenlere
   yardımlaşmaları emredilen hususlar nelerdir? (5/2)             seçenek-lerden hangisinde en doğru şekilde verilmiştir?
a) Kabilecilik ve milliyetçilik                         (5/33)
b) Para ve mülkiyet                             a) Öldürülmeleri gerekir.
c) İktidar ve yöneticilik                          b) Öldürülmeleri veya asılmaları gerekir.
d) İyilik ve takva                             c) Öldürülmeleri yahut asılmaları veya elleri ve ayaklarının
                                        çaprazlama kesilmesi gerekir.
10. İman edenlere yardımlaşmamaları emredilen hususlar           d) Öldürülmeleri veya asılmaları yahut elleri ve ayaklarının
  nelerdir? (5/2)
                                        çaprazlama kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleri
a) Ahlâk ve fazilet   b) infak ve dayanışma
c) Günah ve düşmanlık d) Sevgi ve saygı                     gerekir.

11. Allah'ın kendisiyle konuştuğu özellikle belirtilen peygamber      20. Âyette kendisine Zebur verildiği bildirilen peygamber
  aşağıdakilerden hangisidir? (4/164)                     aşağıdakilerden hangisidir? (4/163)
a) Hz. Şuayb    b) Hz. Ya'kub                      a) Hz. ibrahim   b) Hz. Dâvûd
c) Hz. Musa     d) Hz. Süleyman                     c) Hz. Musa     d) Hz. Îsâ
12. Hırsızlık suçunun cezası hakkında aşağıdakilerden hangisi        21. SORUDAN İTİBAREN MAİDE SURESİ SORULARIDIR.
  doğrudur? (5/38)                               21. “Şüphesiz ‘Allah, Meryem oğlu Mesih’tir’ diyenler
a) Erkekse eli kesilir, kadınsa seksen sopa vurulur.                  gerçekten .................... olmuştur.”
b) Her ikisinin de eli kesilir.                        a. Münafık
c) Kadınsa eli kesilir, erkekse seksen sopa vurulur.             b. Mü’min
d) Her ikisine de önce seksen sopa vurulur, sonra eli kesilir.        c. Kafir
13. Hz. İsa'nın ölümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi         d. Fasık
  doğrudur? (4/157-158)
a) Hz. İsa, öldürülmemiş ve asılmamıştır. Allah, onu kendine doğru     22. İnsanların içinde mü’minlerin en yaman düşmanı kimlerdir?
  yükseltmiştir.                                a. Yahudiler-Müşrikler
b) Hz. İsa'yı, Yahudiler işkence altında öldürmüşlerdir.             b. Yahudiler-Münafıklar
c) Hz. İsâ, çarmıha gerilerek öldürülmüştür.                   c. Yahudiler-Hıristiyanlar
d) Hz. İsa'yı, Romalılar yemeğine zehir katmak suretiyle             d. Müşrikler-Mürtedler
  öldürmüşlerdir.


                                    6
23.  Kur’an-ı Kerim’de “Şeytan işi pislikler” olarak tanımlanan       32.  Müslümanlar namaz için çağrıldıkları vakit, Yahudi ve
    şeyler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?                   Hıristiyanların onu alay konusu edinmeleri nedendir?
   a. Putlar                                   a. Düşünmeyen bir toplum olmaları
   b. Domuz-Leş-Kan                                b. Namaz kılmayı gereksiz görmeleri
   c. Şarap-Kumar-Dikili taşlar-Fal okları                    c. Namaz kılmayı bilmemeleri
   d. Hiç biri                                  d. Hepsi

24. Havariler, Hz. İsa’dan gökten bir sofra indirmesini isterlerken,      33.  “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın; siz doğru yolda
  bu isteklerini hangi gerekçeye dayandırıyorlar?                 olunca ………….. kimse size zarar veremez.”
   a. Ondan yemek, kalplerinin yatışması ve doğru söylediğini
     bilmek.                               34.  Günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yeme hususunda
   b. Aynı şeyleri yemekten bıktıkları için bıldırcın eti ve kudret         birbirleriyle yarıştıkları ifade edilenler kimlerdir?
     helvası dışında farklı yiyecekler yemek                  a. Hıristiyanlar
   c. Bu mucize ile o günü bayram günü ilan etmek                 b. Sabiler
   d. Hz. İsa’nın peygamberliğini test ederek iman etmek              c. Münafık Yahudiler
                                           d. Hepsi
25. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın mucizelerinden değildir?
  a. Beşikte iken konuşmak                          35.  İsrail oğullarının, bela gelmeyeceğini düşünerek kör ve
  b. Ölüyü diriltmek                                sağır kesilmeleri, hangi anlamda kullanılmıştır?
  c. Çamurdan yaptığı kuşu canlandırmak                      a. Kum fırtınasına yakalanarak gözlerinin kör edilmesi
  d. Cinlere hükmederek onları çalıştırmak                     b. Şiddetli bir gök gürültüsü veya korkunç bir sayha ile
                                             kulaklarının sağırlaşması
26. “Kıskançlık, insanın kendisini ve hakkı görmesini engelleyen           c. Doğruları ve uyarıları anlamazlık ve duymazlıktan gelmeleri
  en çirkin engellerden bir tanesidir. İnsanı, iyiliğe sevk eden,         d. Hepsi
  kötülüklerden uzak tutan, sabır ve metanet yükleyen en güzel
  özelliklerden biri de takvadır”                      36.  Kendilerine uyulmaması emredilen toplumun özellikleri,
   Yukarıda mesajı verilen ayetlerin konusu aşağıdakilerden             aşağıdakilerden hangileridir?
   hangisidir?                                   a. Dinde haksız yere haddi aşanlar
   a. İsrail oğulları                               b. Sapmış olup, başkalarını saptıranlar
   b. Havariler                                  c. Yolun doğrusundan uzaklaşmış olanlar
   c. Adem’in iki oğlu                               d. Hepsi
   d. Arz-ı Mukaddes
                                        37. Haram ay, Ka’be, Hac Kurbanı gerdanlıklar hakkındaki
27. Hırsızlık suçu ile yargılandıktan sonra elleri kesilen             hükümlerin insanlar için hangi şeylere vesile olmaları
  insanların, ellerinin kesilmesinde, toplum için hangi fayda          amaçlanmıştır?
  gözetilmektedir?                                a. Dini özelliklerin ve duyguların düzenli olmasına
   a. Hırsızlık eğiliminde olanların, bu cezadan ibret almaları          b. Dünya işlerinin sistemli olarak gelişmesine, kuralların
   b. Başkalarının mallarının haksız yollardan yenmesinin               önemine
     engellenmesi                               c. Emre ve hükme bağlılığın önemine
   c. Toplumda mal emniyetinin sağlanması                     d. Hepsi
   d. Hepsi
                                        38.  Allah’a güzel bir borç vermek ne demektir?
28.  “Kısas cezası, adalete en uygun, insan hayatına değer             a. Allah’ın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine ödünç
    veren en mükemmel uygulamadır. Bu uygulamaya sadece,                vermek
    suçlular ve suç işlemeye eğilimi bulunanlar karşı çıkar.”           b. Verilen borcun karşılığında faiz veya benzeri fazlalıklar
   Yukarıda kısa açıklaması yapılan Kısas’ın kelime anlamı nedir?           talep etmemek
   a. Öldürme                                   c. Geriye ödenmesi için yeterli zaman tanımak ve sıkboğaz
   b. El Kesme                                     etmemek
   c. Misilleme-Aynını uygulama                          d. Hepsi
   d. Değnekle vurma
                                        39.  Yerli ve yersiz her şeyi merak ederek sormak doğru
29.  Meryem oğlu İsa’ya indirilen İncil’in, hangi ana özellikleri         değildir. Çünkü bazı şeyler öğrenildiğinde insanların
    vurgulanmaktadır?                               …………….. gitmeyecek sorumluluklar yükleyebilir.
   a. Doğrulara rehberlik etmek ve insanları aydınlığa çıkartmak
   b. Kendisinden önce indirilmiş olan Tevrat’ın Allah kelamı        40.  Allah -genel anlamda- neleri helal kılmıştır?
     olduğunu onaylamak                             a. Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilen
   c. Allah’tan sakınanlar için bir hidayet ve ibret alanlar için bir         hayvanların haricindekileri
     öğüt olmak                                 b. Bütün iyi ve temiz şeyleri
   d. Hepsi                                    c. İçki, şarap gibi sarhoşluk veren içkilerin dışındakileri
                                           d. Hiçbiri
30.  Kur’an’ın indirilmesinden sonra, insanlar arasında
    hükmederken, Hz. Muhammed’e hangi gerçeklerin göz            41.  İffetli olmaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları
    önünde bulundurulması emrediliyor?                       şartıyla kendileri ile evlenilmesi helal kılınan kadınlar
   a. Allah’ın indirdiği Kitap ile hükmetmesi                   kimlerdir?
   b. Hüküm verirken insanların arzularına uymaması               I. Mü’min kadınlar
   c. Allah’ın indirdiği hükümlerin bir kısmı hakkında, kendisini       II. Mecusi kadınlar
     saptırmamaları için uyanık olması                   III. Ehli Kitap kadınlar
   d. Hepsi                                  IV. Putperest kadınlar
                                           a. I, II
31.  Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmek sureti ile onlardan           b. II, III
    olan, kalbi hastalıklı şahıslar, bu davranışlarını hangi           c. I, III
    gerekçeye dayandırıyorlar?                          d. I, IV
   a. Onlar da ilahi dinin mensuplarıdırlar
   b. Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz                42.  Su bulunmadığı, hastalık ve yolculuk durumlarında
   c. Onlara yaklaşıldığında Müslümanlar mali açıdan yükselirler          teyemmümün abdest veya gusül yerine geçmesinin sebebi
   d. Onlarla dost olan itibar kazanır. Böylece başkalarının            nedir?
      hidayetine vesile olur                          a. Allah insanlara herhangi bir güçlük çıkarmak istemez
                                           b. İnsanları tertemiz kılmak ister
                                           c. Nimetini tamamlamak ister
                                           d. Hepsi                                      7
43.  Savaşmayı göze alamayan İsrail oğullarına verilen ceza       54.  Şeytan, içki ve kumar vasıtasıyla insanlara ne gibi zararlar
    hangisidir?                                verir?
   a. Cezaları ahirete kalmıştır.                      a. Aralarına düşmanlık ve kin düşürür.
   b. Tih çölünde 40 sene şaşkın şaşkın dolaşmışlardır.           b. Allah’ı anmaktan alıkoyar.
   c. Maymuna çevrilmişlerdir.                        c. Namaz kılmaktan alıkoyar.
   d. Yıldırım çarpmıştır.                          d. Hepsi

44.  Adem’in, kendi kardeşini öldüren oğlu bu olaydan sonra ne     55.  Hz. İsa bir çok mucizeyle İsrail oğullarına geldiğinde inkara
    gibi bir durumla karşılaşmıştır?                     sapanlar ona nasıl karşılık verdiler?
   a. Çok pişman olmuş, tövbe etmiştir.                   a. İşittik ve itaat ettik.
   b. Kardeşini gömmeyi kargadan öğrendiği için çok sevinmiştir.       b. İşittik ve isyan ettik.
   c. Babasına ne diyeceğini şaşırmıştır.                  c. Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir.
   d. Haksız yere bir kişiyi öldürdüğünden bütün insanları          d. Sen de bizim gibi bir beşersin.
      öldürmüş gibi olmuştur.
                                     56.  Mâide suresine göre; Allah’a yakınlaşma vesilelerinden
45.  Öldürülme, asılma, elleriyle ayaklarının çaprazlama            hangisi doğrudur?
    kesilmesi veya bulundukları yerden sürülme cezaları hangi        a. Cihad etmek
    suça karşılık verilir?                          b. Bir şeyhe bağlanmak
   a. Allah ve Resulüne karşı savaş açıp yeryüzünde             c. Kabirlerden medet ummak
      bozgunculuk çıkaranlara                       d. Hepsi
   b. Adam öldürenlere
   c. Hırsızlık yapanlara                       57.  Mâide 50. ayette geçen “cahiliye hükmünden” kasıt nedir?
   d. Zina eden erkek ve kadına                       a. Okuma yazma bilmeyenlerin hükmü
                                        b. Rabbaniyyun ve ahbarın (bilginlerin) hükmü
46.  İsrail oğullarının peygamberleri yalanlama ve öldürme          c. Hıristiyanların hükmü
    sebepleri nelerdir?                           d. Allah’tan başkalarının hükmü
   a. Peygamberlerin zengin olmaması
   b. Mucizeleri beğenmemeleri                     58.  Yahudi ve Hıristiyanları dost edinen kişi ne gibi bir durumla
   c. Nefislerinin hoşuna gitmeyen emirler getirmeleri            karşı karşıya kalır?
   d. Hepsi                                I. O da onlardandır.
                                       II. Günaha girer.
47.  İsyan etmek, haddi aşmak, kötülüklerden sakındırmamak,        III. Sırları açığa vurulur.
    inkarcılarla dostluk kurmak… Bu özellikleri taşıyan İsrail      IV. Zalimlerden olur.
    oğullarına hangi peygamberlerin diliyle lanet edilmiştir?        a. I, II         c. II, III
   a. Davut ve Süleyman                           b. I, IV         d. I, III
   b. İbrahim ve İsmail                        59. Kendilerine kutsal toprağa girmeleri emredilen İsrail
   c. İsa ve Musa                               oğullarının emri yerine getirmeyip “Sen ve Rabbin git,
   d. Davut ve İsa                              ikiniz savaşın, biz burada duracağız” demeleri, onların en
                                         önemli hangi özelliklerini gösterir?
48. Mâide suresi 75. ayette Hz. İsa ve annesinin yemek yediğinin        a. Korkaklıklarını
  ifade edilmesi neyi anlatmak içindir?                    b. Allah’a (c.c.) ve Musa’ya (a.s.) güvenmeleri
   a. Hz. İsa ilah değildir.                         c. Başlarına gelene rıza göstermelerini
   b. Hz. İsa sadece bir elçidir.                      d. Allah’a ve elçisine karşı küstahlıklarını
   c. Hz. İsa da diğer elçiler gibi bir elçidir.
   d. Hepsi                              60.  Kendilerine avcılık öğretilen hayvanların yakaladıkları ile
                                         ilgili doğru olan hüküm hangisidir?
49. Sözleşmeleri bozmaları nedeniyle İsrail oğulları lanetlendi ve       a. Avcılık öğretilen hayvanların tuttukları asla yenmez.
  kalpleri kaskatı kılındı. Hıristiyanların sözlerini bozmaları        b. Avcılık öğretilen hayvanların tuttukları her şartta yenilebilir.
  nedeniyle uğradıkları durum nedir?                     c. Avcılık öğretilen hayvanların sadece sahibi için değil,
   a. Onlar da lanetlendiler.                            kendisi için tuttukları da yenilebilir.
   b. Kalpleri katılaştı.                           d. Avcılık öğretilen hayvanların besmele çekilerek salınmaları
   c. Kıyamete kadar aralarına kin ve düşmanlık salındı.              halinde avladıkları yenilebilir.
   d. Hiçbiri
                                     61.  Allah İsrail oğullarına, namaz kılıp zekat verdikleri,
50. Ehli Kitap’ın Allah adıyla kestiği ………….. yemek caiz            peygamberlerine iman ve yardım ettikleri takdirde ne vaat
   değildir.                                  ediyor?
51. On yoksulu doyurmak veya giydirmek veya bir köleyi azad          I. Günahlarını örtmeyi
   etmek, bunlara imkan bulamazsa üç gün oruç tutmak,           II. Altından ırmaklar akan cenneti
   hangi suçun kefaretidir?                        III. Peygamberlerin yardımını
  a. Gelişigüzel edilen yeminlerin                    IV. Kendisiyle (Allah ile) beraber olmayı
  b. Bozulan yeminlerin                            a. I, II
  c. Başkası adına edilen yeminlerin                     b. II, III
  d. Hiçbiri                                 c. I, III, IV
52. Hıristiyanların arasında büyüklük taslamayan papaz ve            d. I, II, IV
   rahiplerin bulunması ne gibi bir sonuç doğurur?
  a. Hıristiyan din adamları peygamberi (Kur’an’ı)
     dinlediklerinde onun gerçek olduğunu anlar ve inanırlar
  b. Hıristiyanlar inananlara sevgi bakımından en yakındırlar
  c. Hıristiyanların Müslüman olmaları Yahudilere göre daha
     kolaydır
  d. Hepsi

53.  Hz. İsa’ya inen sofradan (Mâide) sonra inanmayacak
    olanlara Allah’ın vadi nedir?
   a. Acı bir azap
   b. Hepsini yok etmek
   c. Alemlerden hiç kimseyi azaplandırma- yacağı bir azapla
      azaplandırmak
   d. Hepsi
                                   8
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 7. CÜZ

1.                                     10. Allah'ın âyetleri hakkında ileri geri konuşanlara karşı
I. On yoksulu doyurmak                           takınılması tavsiye edilen tavır aşağıdakilerden hangisidir? (6/63)
II. On yoksulu giydirmek                          a) Onlar yeni bir konuya geçene kadar
III. Bir köle azat etmek                          onlardan yüz çevirip uzaklaşılmalıdır.
IV. Üç gün oruç tutmak                           b) Onlar yeni bir konuya geçene kadar konuşmalarına katılmaksızın
V. Bir koyun kurban etmek                          yanlarında sessizce oturulmalıdır.
   Bile bile yaptıkları yeminlerini bozan-lar, kefaret olarak      c) Onlarla tartışmalı, onları imana ikna etmek için azami gayret
   yukarıdakilerden hangilerini seçebilirler? (5/89)           sarfetmelidir.
a) III ve IV      b) III, IV ve V                   d) Onlardanmış gibi görünüp onların konuşmalarına katılınmalıdır.
c) l, II, III ve IV   d) Hepsi
                                      11. "Göklerdeki ve yerdeki hükümranlık" olarak açıklanabilecek
2.                                       "melekût”un Hz. İbrahim'e gösterilmesinin hikmeti
I. içki                                     aşağıdakilerden hangisidir? (6/75)
II. Kumar                                  a) Kesin inanan / mutmain olması için
III. Dikili taşlar                             b) Şükreden / hamd eden olması için
IV. Fal okları                               c) Bâtınî/gizli ilme ermesi için
   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "şeytan işi birer       d) Bütün peygamberlerin önderi / atası olması için
   pislik" olarak nitelenmiştir? (5/90)
a) Yalnızca l     b) l, II ve III                   12. Ehl-i Kitap'tan olup da aralarında, Peygamber'e indirileni
c) II ve II      d) Hepsi                         (Kur'an'ı) dinledikleri zaman, hakkı tanımalarından dolayı
                                        "gözleri yaşla dolanların" da bulunduğu grup aşağıdaki-
3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın mucizelerinden biri           lerden hangisidir? (5/82-83)
  değildir? (5/110)                            a) Mecusîler b) Sâbiîler
a) Beşikteyken insanlarla konuşmak                     c) Yahudiler d) Hristiyanlar
b) Cinlere hükmederek onları her türlü işte çalıştırmak
c) Çamurdan yaptığı kuşa üfleyerek onu canlandırmak             13. Şeytanın içki ve kumarla gerçekleştirmek istediği sonuç
d) Ölüleri diriltmek                              aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? (5/91)
                                      a) İnananların arasına nefret ve düşmanlık sokmak
4. Havâriler, Hz. İsa'dan mucize olarak gökten bir sofra indirme      b) İnananları Allah'ı anmaktan alıkoymak
isteklerine sebep olarak neyi ileri sürmüşlerdir? (5/113)          c) İnananları namazdan alıkoymak
a) Gökten inecek sofradan yemek istemeleri                 d) Hepsi
b) Kalplerinin mutmain olması
                                      14. Peygambere soru sorma konusunda iman edenlere Allah'ın
c) Hz. İsa'nın doğru söylediğini bilmek ve şahitlerden olmak
                                        tavsiyesi nedir? (5/101)
d) Hepsi
                                      a) Açıklandığında hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormamaları
                                      b) İbadetleri ayrıntılarıyla öğrenmek için çok soru sormaları
5. Yıldızların yaratılış hikmeti nasıl izah edilmektedir? (6/97)
                                      c) Hiçbir şekilde soru sormamaları
a) İnsanların burçlarının ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi
                                      d) Merak ettikleri her şeyi sormaları
b) Kara ve denizin karanlıklarında insanların yollarını bulabilmeleri
c) Yeryüzünün sarsılmaması
                                      15. "Biz elçileri (peygamberleri) ancak ...............olarak
d) Şairlere ilham kaynağı olması
                                        gönderdik." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
                                        hangisi gelmelidir? (6/48)
                                      a) Aracı ve şefaatçiler
                                      b) Uyarıcı ve müjdeciler
6. Müşriklerin tapındıkları şeylere sövülmesi niçin
                                      c) Barış ve uzlaşma önderleri
   yasaklanmıştır? (6/108)
                                      d) Devlet kurucuları
a) inananlara yaptıkları zulmü artırmamaları için
b) Onların hidayet yolunu büsbütün kapatmamak için
                                      16. Aşağıdakilerden hangisi ihramlı iken yapılması haram olan
c) Onların da düşmanlık ve cehaletten dolayı Allah'a sövmemeleri
                                        şeylerden biridir? (5/95-97)
için
                                      a) Deniz hayvanlarını avlamak
d) Kalpleri İslâm'a meyledebilecek kimselerin nefretini kazanmamak
                                      b) Deniz ürünlerini yemek
için
                                      c) Kara hayvanlarını avlamak
                                      d) Hepsi
7. Sırasıyla yıldız, ay ve güneşin batıp yok olduğunu gördükten
  sonra "Ben batanları sevmem." deyip "Ben hakka yönelen
                                      17. Sapmış olanlarır hangi durumdu iman erdenlere zararları
  birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm.
                                        dokunamaz? (5/105)
  Ben, Allah'a ortak koşanlar-dan değilim." diye ekleyen
                                      a) İman edenler doğru yolda olurlarsa
  peygamber kimdir? (6/76-79)
                                      b) Sapmış olanlar güçsüz olurlarsa
a) Hz. Musa     b) Hz. İbrâhim
                                      c) İman edenler sayıca çok olurlarsa
c) Hz. İsa     d) Hz. Süleyman
                                      d) İman edenler sapmış olanlarla dostluk kurarlarsa
8. "De ki: Ben size Allah'ın hazineleri yanım-dadır demiyorum.
                                      18. Kur'an'da Hz. İsa'ya inananlar için kullanılan ve "beyazlara
  Gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben
                                        bürünmüş olan" anlamına gelen ifade aşağıdakilerden
  sadece ..............." âyet mealinde boş bırakılan yere gelmesi
                                        hangisidir? (5/111)
  gereken ifade aşağıda-kilerden hangisidir? (6/50)
                                      a) Sahabe b) Mele'
a) Bana vazedilene uyuyorum.
                                      c) Havari d) Hristiyan
b) Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi uyguluyorum
c) Önceki vahiylere tabi oluyorum
                                      19. Şayet Kur'ân-ı Kerîm, kâğıda yazılı bir kitap olarak
d) insanların maslahatını gözetiyorum
                                        indirilseydi ve inkâr edenler o kitaba elleriyle dokunsalardı
                                        tavırları ne olurdu? (6/7)
9. Cehennemle yüz yüze kaldıklarında "Keşke dünyaya geri
                                      a) Önceki tavırlarından vazgeçip iman ederlerdi.
  döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve
                                      b) O kitabı yok etmeye çalışırlardı.
  müminlerden olsak!" diyenlerin, kendile-rine bu imkân ta-
                                      c) İnkâr için hiçbir gerekçelerinin kalmadığını itiraf eder; ama yine de
  nındığında nasıl davranacakları ifade edilmektedir? (6/27-28)
                                      iman etmezlerdi.
a) İman eder, salih amel işlerlerdi.
                                      d) Bunun bir büyü olduğunu söylerlerdi.
b) Kendilerine yasaklanan şeylere yine dönerlerdi.
c) Bazı hatalarını düzeltir, bazılarını tekrarlarlardı.
                                      20. Aşağıdakilerden hangisi Allah Resulü'nün vazifesidir? (5/92)
d) Geçmişten ders alıp hatalarından vazgeçerlerdi.
                                      a) İnsanları zorla İslâm'a sokmak
                                      b) Devlet idareciliğini üstlenmek
                                      c) Dini apaçık tebliğ etmek
                                      d) Kâfirleri inandırmak için mucizeler göstermek                                    9
  21. SORUDAN İTİBAREN ARAF SURESİ SORULARIDIR             30. Böylece ayetleri (iyice) açıklıyoruz ki, ……” ayeti
                                       aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmaktadır? (55)
  21. Kur’an-ı Kerim, müşriklerin “Allah’ı bırakarak          a. Hiçbir şey eksik kalmasın
    tapındıkları şeylere sövülmemesi” gerektiğini hangi       b. Suçluların yolu belli olsun
    sebebe dayandırmaktadır? (108)                  c. her şeye açıklık getirelim
a. Şayet sövülürse inananlara yaptıkları zulmü artırabilirler      d. İyi, kötüden ayırt edilebilsin
  c. Onların hidayet yolunu büsbütün kapatmamak için
    sövülmemelidir                          31. “İnanıp da imanlarına herhangi bir ……….
  d. Şayet sövülürse, onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a       Bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar
    söverler                               doğru yolu bulanlardır.”(82)
  e. Kalpleri İslam’a meyledecek kimselerin nefretini          Boş bırakılan yere uygun olan kelimeyi yazınız.
    kazanmamak için sövülmemelidir                  32. Müminler, yeryüzündeki insanların çoğunluğuna
                                       uyacak olurlarsa, nasıl bir durum oluşur? (116)
  22. Kur’an-ı Kerim’de, ateşin karşısında durdurulup da ‘Ah,      a. Yeryüzünde büyük bir fesat ve fitne olur
    keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin           b. Diğerleri de müminler gibi inanır
    ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak’           c. Allah’ın yolundan saptırılmış olurlar
    diyenlerin, yeryüzüne yeniden gönderilseler nasıl         d. Allah’ın rahmet kapıları hepsinin üzerine açılır
    davranılacakları bildirilmektedir? (27-28)
      a. İman eder, Salih amel işlerlerdi             33. “Şeytanın adımlarını izlemeyin (onun peşinden
      b. Kendilerine yasaklanan şeylere yine dönerlerdi        gitmeyin), zira o …………” ayetinde, cümle nasıl
      c. Eskiden yaptıkları bazı hataları tekrarlamazlardı       tamamlanmaktadır? (142)
      d. Geçmişten ders alıp, hatalarından vazgeçerlerdi      a. Allah’ın huzurundan kovulmuştur
                                     b. Babanız Ademi kandırmıştır
  23. “Göklerdeki ve yerdeki hükümranlık” olarak            c. Sizin için apaçık bir düşmandır
    açıklanabilecek “melekût”un Hz. İbrahim’e             d. Sizi de kandırır
    gösterilmesinin hikmeti aşağıdakilerden hangisidir?
    (75)                               34. Kalpleri katılaşmış olan inkarcılara, hangi deliller ne
  a. Kesin inanan/mutmain olması için                    şekilde tebliğ edilirse edilsin, yine de inkarlarında
  a. Şükreden/hamd eden olması için                     direnirler. Onların istedikleri gibi Kur’an kağıt üzerine
  b. Batınî/gizli ilme ermesi için                     yazılmış olarak gelseydi ve onu elleriyle tutmuş
  c. Bütün peygamberlerin önderi/atası olması için             olsalardı tavırları ne olurdu? (7)
                                     a. Yine şüphe ederlerdi
  24. “Biz elçileri (peygamberleri) ancak ……… olarak          b. İşte şimdi inandık derlerdi
    gönderdik” ayet mealinde boş bırakılan yere            c. Şimdi de bir melek isteriz derlerdi
    aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (48)             d. Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, derlerdi
  a. Aracı ve şefaatçiler
  b. Uyarıcı ve müjdeciler                       35. Önceki nesillerden Allah’ın bol nimet verdiği nicelerinin
  c. Barış ve uzlaşma önderleri                       helak olma sebebi nedir?
  d. Devlet kurucuları                         a. İsraf etmeleri
                                     b. İnfak etmemeleri
  25. “Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır” mealindeki      c. Günahları
    ayetin devamında kötülük yapan için nasıl bir karşılık      d. Hiçbiri
    zikredilmektedir?(160)
  a. Yaptığı kötülüğün yüz katıyla cezalandırılır            36. “Allah’ın ilah olması dolayısıyla yarattığı bütün eşya
  b. Yaptığı kötülüğün on katıyla cezalandırılır              üzerinde kesin bir bilgisi ve mutlak bir tanısı vardır.
  c. Yaptığı kötülüğün aynısıyla cezalandırılır               O’nun bilgisinde ne bir eksiklik, ne bir yanlışlık ne de
  d. Çetin bir azapla cezalandırılır                    bir gecikme. O’nun bilgisi dışında kuru bir yaprak
                                       tanesi dahi, ağaçtan kopup rüzgara boyun eğmez. Bu
  26. “Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse onun            nedenle, bazı insanların işledikleri haram fiilleri Allah’ın
    göğsünü İslam’a açar; Kimin de sapmasına izin verirse         bilgisinden uzak tutabileceklerini düşünmeleri, sadece
    …………” ayet mealinde boş bırakılan yere                büyük bir gaflettir” (18)
    aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (125)           Yukarıdaki ifadeler Allah’ın hangi ismini hatırlatıyor?
  a. Kalpleri katılaşır, kaya gibi, hatta daha katı olur        a. Habîr
  b. Onun kalbi göğe çıkıyormuşçasına daralır, sıkışır         b. Semî
  c. O alevli bir ateşe girer                      c. Basîr
  d. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir                   d. Azîm

  27. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in kavminin         37. “Herkesin yaptıkları işlere göre …………. Vardır. Rabbin
    eleştirilen davranışlarından biri değildir? (136-140)         onların yaptıklarından habersiz değildir.” (132)
  a. Çocuklarını öldürmek                        Yukarıda boş bırakılan yeri uygun kelime ile doldurunuz.
  b. Allah’ın verdiği nimeti kendi isteklerine göre haram kılmak    38. Peygamber (a.s.) Kur’an’ı kimlere tebliğ etmekle
  c. Hayvanları, Allah’ın adını anmadan kesmek               yükümlüdür? (19)
  d. Hiç yıkılmayacağını iddia ettikleri sağlam evler yapmak      a. Kureyş’e
                                     b. Mekke ve Medinelilere
  28. “Benim namazım, ibadetlerim ……………. (yalnızca)           c. Kendi çevresi ve ulaşabildiği herkese
    âlemlerin Rabbi Allah içindir” ayet mealinde boş         d. Hiçbiri
    bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
    (162)                               39. Kur’an’a ve Peygambere inanmayıp, doğruluğu
  a. Hayatım ve ölümüm                           hakkında şahit isteyenlere en büyük şahit olarak kim
  b. Malım ve mülküm                            gösterilmelidir? (19)
  c. Karım ve çocuklarım                        a. Müslümanlar
  d. Orucum ve zekatım                         b. Alimler
                                     c. Önceki peygamberler
  29. Allah’a ortak koşanlar kendilerinin ve atalarının         d. Allah
    şirklerine ve Allah’ın yasaklamadığı şeyleri haram
                                     40. Allah’a yalan yere iftira edenler ve Allah’ın ayetlerini
    kılmalarına gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisini
                                       yalanlayanlar nasıl tanımlanmaktadırlar? (21)
    ileri sürmüşlerdir? (148)
                                     a. En büyük zalim
  a. Bu konuda bilgi sahibi olmamalarını
                                     b. Günahkar
  b. Böyle bir şeyi asla yapmadıklarını
                                     c. Fasık
  c. Allah dilemeseydi bunları yapmayacaklarını
                                     d. Münafık
  d. Doğrusunun bu olduğunu


                                  10
41. Kafirlerin yüz çevirmesi peygambere ağır gelince             50. Allah, bütün insanları kendi iradesine mecbur
  mucize göstermek ister. Oysa…….. (35)                    bırakarak, onların seçme ve tercih etme özelliklerini
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı bulunuz.                    ellerinden almış olsaydı, aşağıdakilerden hangi hikmete
a. Mucizeler ancak Allah’ın dilemesiyle olur                   aykırı olurdu? (149)
b. Peygamber, ancak tebliğle görevlidir                   a. İnsan iradesinin hayrı ve şerri tercih ederek imtihan
c. İman ve küfür insanların özgür iradelerine bırakılmıştır.           edilmesine
  Allah dileseydi herkesi hidayet üzere toplayıp birleştirirdi.      b. Mükafat ve ceza değerlendirmesine
d. Hepsi                                   c. Dünya ve ahiret, cennet ve cehennem gibi mekanların
                                         yaratılmış olmasına
42. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (42-43-44)           d. Hepsi
a. Allah’ın çağrısını, ancak (samimiyetle) dinleyenler kabul
  eder.                                  51. Müşriklerin taptıkları sahte tanrılar onlara çocuklarını
b. Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış          öldürmelerini (putlara kurban etme, toprağa gömme,
  sağır ve dilsizlerdir.                            düşürme gibi yollarla) hoş gösterdiler. Böylece kendi
c. Allah’ın azabı veya kıyamet gelip çatıverirse o inkarcılar          nesillerini kendilerine kırdırarak güya iktisat ettiklerini,
  hâlâ ortak koştuklarına yalvarırlar.                     namuslarını koruduklarını zannederek aslında
d. Allah, önceki ümmetlere, kendilerine gönderilen                kendilerini mahvettiler. Ayrıca dinlerini de bozdular.
  peygamberlere iman etmedikleri için önce darlık ve musibet          Ayette geçen bu “dinlerini bozma” ifadesinden
  vermiş, daha sonra nimetlerle denemiş, şımardıklarından           kastedilen nedir? (137)
  dolayı da helak etmiştir.                        a. Putperestlikte çocuk öldürmek yoktur. Dinlerine bu kural
                                         sonradan girmiştir.
43. Allah’ın azabına ve bütün uyarılarına rağmen bazı            b. Hem Allah’a inandıklarını söylüyorlar. Hem de O’nun
  insanların Allah’a boyun eğmemelerine ve ayetlerine             istemediği davranışları sergiliyorlar.
  iman etmemelerine hangi özellikleri neden olmaktadır?          c. Hz. İbrahim’den ve İsmail’den aldıkları ve övündükleri din
  (43)                                     mirasına sahip çıkamıyorlar, işlerine gelmediği zaman
a. Sağır olmaları                                başka dinlere -uydurdukları kurallara- uyuyorlar.
b. Dilsiz olmaları                              d. Hiçbiri
c. Gözlerinin görmemesi                            52. Allah’ın haram kılmadığı her türlü şeyi yiyip-içmek
d. Kalplerinin katılaşması ve şeytanın yaptıklarını cazip             helaldir. Helal kılınan yiyeceklerde dikkat edilecek en
  göstermesi                                   önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? (141)
                                      V. Temiz olması
44. “Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır” ayetinde         VI. Taze olması
  aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? (67)         VII. Zekat ve sadakasının verilmesi
a. Allah’ın haber verdiği gerçekler mutlaka gerçekleşecektir.       VIII. İsraf edilmemesi
b. Her haber belirlenmiş zaman diliminde ve yeri geldiğinde          a. I, II
  gerçekleşecektir. Bu hususta Allah’ın hiçbir acelesi yoktur.        b. II, III
c. Allah’ın ayetlerini inkarda direnenler için bir uyarı ve tehdit       c. II, IV
  niteliği taşımaktadır.                           d. III, IV
d. Hepsi
                                       53. Allah, ayetleri kimler için açıklamaktadır? Delilleri ve
45. “Dinlerini eğlence oyuncak edinen ve dünya hayatı              ibretleri kimler için göstermektedir?
  kendilerini aldatmış olanlar” ifadesi aşağıdakilerden          a. Kalplerini Allah’ın ayetlerinden öğüt almak için hazır ve açık
  hangisini kapsamaz? (70)                           tutanlara
a. Dini, dünyaya ait gayeler için eğlence edinmek              b. İster iman etmek istesin, isterse iman etmek istemesin
b. Din adına eğlence ve oyun gibi gönül eğlendirip                bütün insanlara
  aldatmaktan başka faydası olmayan şeylere tutunmak            c. Ayetleri inkarda ısrar edenler ve Hakka sırtını dönenlere
c. Sorumlu oldukları hak dini, dünya hayatına aldanarak,           d. Hiçbiri
  sonucu ve ahireti hesaba katmayarak eğlence ve oyuncak
  yerine koyup alay etmek                         54. Aşağıdakilerden hangi özellikteki insanlar Allah’ın
d. Hiçbiri                                    dostluğuna layıktırlar? (125-127)
                                       a. Kalbini İslam’a açanlar
46. En’am suresinin 91. ayetinde Allah’ı gereği gibi             b. Allah’ın ayetlerinden öğüt alanlar
  tanımadıklarından “Allah hiçbir beşere bir şey              c. Allah için güzel iş yapanlar
  indirmedi” diyen, Tevrat’ın bir kısmını gizleyen,            d. Hepsi
  Yahudilerin taşkınlıkları dile getirilmiştir. Bu durumları
  sebebiyle Allah, Hz. Peygambere onlara karşı nasıl bir          55. “Size vaat edilen mutlaka gelecektir, siz bunu
  tavır sergilemesini öğütlemiştir?                      önleyemezsiniz” ayetinde aşağıdakilerden hangisine
a. Onlara karşı daima bir savaş ve dayatma içerisinde              işaret edilmiştir? (134)
  olmasını tavsiye etmiştir.                        a. Kıyametin kopması
b. Onların batıl inançları ve hurafelerine karşı çok dikkatli        b. Ölümden sonra dirilmek
  olmasını söylemiştir.                          c. Haşir ve hesap günü
c. Onları daldıkları bataklıkta kendi hallerinde oynamaya          d. Hepsi
  bırakmasını emretmiştir.
d. Hiçbiri                                  56. Batan, yok olan, eksilen, değişen ve muhtaç olan şeyler
                                         asla ilah olamazlar. Bu ifadeler En’am suresinde adı
47. Yahudilere zulümleri (peygamberleri öldürme, faiz              geçen peygamberlerden hangisinin -özel olarak-
  alma, haramı helal, helali haram sayma, hak yolundan             vermek istediği mesajdır? (76-79)
  engelleme vb.) nedeniyle hangi ceza verilmiştir? (146)          a. Şuayb (a.s.)
a. Mısır’dan çıkarılmışlardır                        b. Yunus (a.s.)
b. Yıldırım çarpmıştır                            c. İsmail (a.s.)
c. Tur dağı üstlerine kaldırılmıştır                     d. İbrahim (a.s.)
d. Bazı yiyecekler haram kılınmıştır
                                       57.  “Basiret”in hangi anlama geldiğini belirtiniz? (104)
48. Domuz etinin haram kılınmasında aşağıdakilerden             a.  Görme eylemi
  hangisi sebep olarak gösterilmiştir? (145)                b.  İdrak kabiliyeti (kalp gözü)
a. Domuzun yaşadığı bölgeler                         c.  Görme organı
b. Domuzun çok hırçın ve çirkin olması                    d.  Doğruyu işitme kabiliyeti
c. Bizzat domuzun kendisinin pis olması
d. Hepsi                                   58. “O sabahı aydınlatandır. O geceyi ………… zamanı,
                                         güneş ve ayı birer …………. Ölçüsü kılmıştır? (96)
49.                                     Yukarıda boş bırakılan yerleri uygun kelime ile doldurunuz.


                                   11
                        KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 8. CÜZ
1. Peygamberleri tarafından kendilerin-den önce hiçbir            12."Benim namazım, bütün ibadetlerim, ...............(yalnızca) bütün
  kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapmakla suçlanan kavim          âlemlerin Rabbi Allah içindir." âyet mealinde boş bırakılan yere
  aşağıdakilerden hangisidir? (7/80-81)                    aşâğıdakilerden hangisi getirilmelidir?(6/162)
a) Ad kavmi   b) Eykeliler                         a) Hayatım ve ölümüm
c) Medyenliler d) Lût kavmi                         b) Malım ve mülküm
                                       c) Karım ve çocuklarım
2. Üzerine Allah adı anılmadan kesilen hayvanların yenilip
                                       d) Orucum ve zekâtım
  yenilemeyeceği hususunda aşağıdakilerden hangisi
  doğrudur? (6/121)
                                       13. Cehennemlikler "Ne olur, sudan ve Allah'ın size verdiği
a) Kesinlikle yenilemez.
                                         rızıklardan biraz da bizim üzerimize dökün." Dedikle-rinde
b) Yasaklanmamıştır; fakat yenilmemesi daha iyidir.
                                         cennetlikler nasıl karşılık verir? (7/50)
c) Yenilmesinde? bir sakınca yoktur.
                                       a) Cehennemliklere acıyarak isteklerini yerine getirirler.
d) Kur’an-ı Kerim’de bu konulardan bahsedilmez
                                       b) Cehennemliklerin sözlerini duymazlar.
                                       c) Allah'ın bunları kâfirlere haram kıldığını söyleyerek
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kur'an'da kesin olarak
                                       cehennemlikleri reddederler.
  haram kılınan-lar sıralanmıştır? (6/145)
                                       d) Sadece az günah işlemişlerin isteklerine karşılık verirler.
a) Altın, gümüş ve ipek
b) Leş, akan kan, domuz eti, Allah'tan başkası a-dına kesilen
                                       14. Şeytan, ağaca yaklaştıkları takdirde neye kavuşacaklarını
hayvanlar
                                         söyleyerek Hz. Âdem ve eşini aldatmıştır? (7/20)
c) Tavşan, geyik ve zebra
                                       a) Bol miktarda mal mülk sahibi olmak
d) Çekirge, midye ve at
                                       b) Çok sayıda evlat edinmek
                                       c) Cehennem ateşinden uzak olmak
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamber ve
                                       d) Melek veya ebedî olmak
  gönderildiği kavim yanlış eşleştirilmiştir? (7/65, 73. 85)
a) Hz. Hûd-Eykeliler
                                       15. Allah'a ortak koşanlar kendilerinin ve atalarının şirklerine ve
b) Hz. Şuayb-Medyen halkı
                                         Allah'ın ya-saklamadığı şeyleri haram kılmaları-na gerekçe
c) Hz. Sâlih-Semûd kavmi
                                         olarak aşâğıdakilerden hangisini ileri sürmüşlerdir? (6/148)
d) Hz. Süleymân-İsrâiloğulları
                                       a) Bu konuda bilgi sahibi olmamalarını
                                       b) Böyle bir şeyi asla yapmadıklarını
5. Âyetleri yalanlayanların ve o âyetlere uymayı kendilerine
                                       c) Allah dilemeseydi bunları yapmayacaklarını
  yediremeyenlerin cennete girmesinin imkânsızlığı anla-
                                       d) Doğrusunun bu olduğunu
  tılırken kullanılan ifade aşağıdakiler-den hangisidir? (7/40)
a) Ateş serinlik verdiğinde
                                       16. Hz. Salih'in gönderildiği Semûd kavmi aşâğıdakilerden
b) Göğe merdiven dayanması mümkün olduğunda
                                         hangisiyle imtihan edilmiştir? (7/73-77)
c) Deve / halat iğne deliğinden geçtiğinde
                                       a) Hicret
d) Yer yarılıp merkezine ulaşmak mümkün olduğunda
                                       c) Kudüs'e girmek
                                       b) Deve
6. Yahudilere, tırnaklı hayvanların hepsi, sığır ve koyunların ise
                                       d) Mısır'dan çıkmak
  iç yağları niçin haram kılınmıştır? (6/146)
a) Yahudi olmaları sebebiyle
                                       17. Ahirette aşâğıdakilerden hangisi hesaba çekilmeyecektir?
b) Azgınlıkları sebebiyle
                                         (7/6)
c) Üstün bir ırk oldukları için
                                       a) Müminler
d) Sağlıklarına zarar verebileceği için
                                       b) Takva sahipleri
                                       c) Peygamberler
7. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın, bazı insanları diğerlerinden
                                       d) Hiçbir insan istisna edilmeyecektir.
  üstün kılmasının hikmetlerindendir? (6/165)
a) Zekât ve sadaka verilmesi
                                       18. Hz. Lût ve ailesinin helak sonrası akıbeti hakkında aşağıda
b) Toplumsal çeşitliliğin oluşması
                                         belirtilenlerden hangisi doğrudur? (7/83)
c)İnsanların imtihan edilmesi
                                       a) Bütün ailesi helakten kurtulmuştur.
d) Adaletin sağlanması
                                       b) Oğlu hariç bütün ailesi kurtulmuştur.
                                       c) Kendisi kurtulmuş, bütün ailesi helak edilmiştir.
8. "Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü
                                       d) Karısı hariç bütün ailesi kurtulmuştur.
  İslâm'a açar. Kimin de sapmasına izin verirse ............." âyet
  mealinde boş bırakılan yere aşağı-dakilerden hangisi
                                       19. "Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve
  getirilmelidir? (6/125)
                                         süslenecek elbise verdik." mealindeki âyetin devamında
a) Onun da kalbi göğe çıkıyormuşçasına daralır, sıkışır.
                                         bundan daha hayırlı olduğu bildirilen elbise aşâğıdakilerden
b) Kalpleri katılaşır; kaya gibi, hatta daha katı olur
                                         hangisidir? (7/26)
c) O alevli bir ateşe girer.
                                       a) Tevazu elbisesi b) Takva elbisesi
d) Şüphesiz Rabbin gözetlemededir.
                                       c) İhlâs elbisesi  d) Cihat elbisesi
9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham-med'in kavminin
                                       20. Hz. Salih'in kavmi nasıl cezalandırıldı? (7/26)
  eleştirilen davranış-larından biri değildir? (6/136-140)
                                       a) Suda boğularak
a) Çocuklarını öldürmek
                                       b) Şiddetli bir sarsıntı ile
b) Allah'ın verdiği nimeti kendi isteklerine göre haram kılmak
                                       c) Üzerlerine taş yağdırılarak
c) Hayvanları, Allah'ın adını anmadan kesmek
                                       d) Kulakları sağır eden bir gök gürültüsüyle
d) Hiç yıkılmayacağını iddia ettikleri sağlam evler yapmak

10. Yetim malı konusunda takınılması gereken tavır
  aşağıdakilerden hangisidir? (6/152)
a) Yetim malına ne olursa olsun dokunulmamalıdır.
b) Yetimin malı, o ergenlik çağına gelinceye kadar güzel bir şekilde
kullanılıp geliştirilebilir.
c) Yetimin malını amcaları istedikleri gibi kullanabilirler.
d) Yetimlere miras düşmediği için malları da olmaz.

11. "Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır." mealindeki âyetin
  devamında kötülük yapan için nasıl bir karşılık
  zikredilmektedir? (6/160)
a) Yaptığı kötülüğün yüz katıyla cezalandırılır.
b) Yaptığı kötülüğün on katıyla cezalandırılır.
c) Yaptığı kötülüğün aynısıyla cezalandırılır.
d) Ağır işkencelerle cezalandırılır.


                                    12
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 9. CÜZ

1. Hz. Şuayb'ın kavminin büyüklük tas-layan ileri gelenleri, Hz.     11. Firavun'un, İsrâiloğulları'na uyguladığı en kötü işkence/zulüm
  Şuayb'ı ve inananları inançlarından döndürmek için ne ile         aşağıdakilerden hangisidir? (7/141)
  tehdit etmişlerdir? (7/88)                      a) Oğulları öldürüp kadınları sağ bırakma
a) Ateşe atma         b) Hapis                  b) Derilerini yüzdürme
c) El ve ayakların kesilmesi d) Sürgün                  c) Hapis ve sürgün
                                     d) Ateşe atma
2. Hz. Musa, İsrâiloğulları'm Firavun'un zulmünden kurtarmak
   için alıp götür-mek istediğinde Firavun da ondan mucize       12. Hz. Musa'nın Allah'ı görme talebinin neticesi aşağıdakilerden
   göstermesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Musa'nın göster-        hangisidir? (7/143)
   diği mucize aşağıdakilerden hangisidir? (7/105-108)         a) Hz. Musa, Allah'la konuştuğu gibi onu görmüştür de.
a) Elinin bembeyaz parlaması (yedi beyzâ) ve asasının ejderha       b) Önce reddedilmiş, Hz. Musa'nın ısrarı üzerine kabul edilmiştir.
oluvermesi                                c) Kesinlikle göremeyeceği söylenmiştir.
b) Cinleri emri altında çalıştırabilmesi                 d) İsrâiloğulları'nı Mısır'dan kurtardıktan sonra görebileceği
c) Ölüleri diriltmesi, körleri görür kılması ve alacalı olanları     söylenmiştir.
iyileştirmesi
d) Kuşlarla konuşabilmesi                         13. Hz. Musa, Rabbi ile görüşmesinden geriye döndüğünde
                                       İsrâiloğulları'nın kendisinin yokluğunda yanlış bir yol
3. Firavun, Hz. Musa'ya iman eden büyü-cülere tehditler            tuttuklarını görür, İsrâiloğulları'nın, Hz. Musa'yı çok kızdıran
   savurunca büyücü-lerin tavrı ne oldu? (7/124-126)            ve üzen fiilleri aşağıdakilerden hangisidir? (7/148-150)
a) İmanlarından vazgeçmiş gibi göründüler.                a) Mısır'a geri dönmeleri
b) Bütün ustalıklarını sergileyerek Hz. Musa'nın yaptıklarını boşa    b) Hz. Harun'u öldürmeleri
çıkardılar.                                c) Ziynet eşyalarından yaptıkları buzağı heykeline tapmaları
O imanlarından vazgeçerek firavun'dan özür dilediler ve          d) Hz. Musa'nın peygamberliğini inkâr etmeleri
affedilmelerini istediler.
d) 'Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim     14. Kıyametin zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
canımızı al!" diye dua ettiler.                        doğrudur? (7/187)
                                     a) Kur'an’da zamanı bildirilmektedir.
4. İsrâiloğulları, Firavun'un zulmünden kurtulunca nasıl bir       b) Allah, sadece Hz. Peygambere bildirmiştir.
 durumla karşılaştı-lar? (7/137)                     c) Hz. Peygamber ve Allah'ın veli kulları bilmektedirler.
a) Allah, onları kutlu ve bereketli kılınan ülkenin doğu ve batı     d) Onun bilgisi sadece Allah katındadır.
taraflarına mirasçı kıldı.
b) Mısırlıların esaretinden kurtuldular, ama bu sefer de başka      15. Hz. Musa'nın kavmiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden
milletlerin hâkimiyeti altına girdiler.                    hangisi doğrudur? (7/159)
c) Mısır'ın yeni sahipleri oldular.                    a) Hz. Musa'ya hiçbiri iman etmemiştir.
d) Pek çoğu denizde boğuldu, geriye kalanlar da Mısır'a geri       b) Hz. Musa'nın emirlerinden hiçbirini yerine getirmemişlerdir.
döndüler.                                 c) Onların içinde insanları hakikatle doğru yola ileten ve onunla
5. İsrâiloğulları, denizden geçip de putlara tapan bir topluluğa     adaletli davranan bir topluluk da vardı.
  rastladıklarında kendilerini zulümden kurtaran Hz. Musa'dan      d) Hz. Musa'nın bedduası üzerine hepsi yerin dibine geçirilmek
  ne istediler? (7/138)                         suretiyle helak edilmiştir.
a) Yerden biten soğan, sarımsak, mercimek gibi yiyecekler
b) Kudret helvası ve bıldırcın eti                    16. "Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da
c) Putperestlerle savaşmak için bir komutan görevlendirilmesini        dilini sarkıtıp solur; kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp
d) Kendileri için, putperestlerdekine benzer bir put yapmasını        solur." şeklinde kişiliği hakkında bilgi verilen kimseye dair
                                       aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (7/175-176)
6. Hz. Şuayb'ın kavmi nasıl cezalandırıldı? (7/90-91)           a) Bu kişi Kur'an'da kendisinden bahsedilen ve Firavun'un
a) Gökten üzerlerine taş yağmasıyla                    çevresinde yer alan Hâmân'dır.
b) Suda boğularak                             b) Bu kişi Kur'an'da malının çokluğuyla övünen Karun'dur.
c) Şiddetli sarsıntıyla                          c) Bu kişi, İsrâiloğulları'na buzağı heykelini yapan Sâmirîdir.
d) Yıldırım çarpmasıyla                          d) Kur'an'da, bu kişinin ismine dair herhangi bir açıklama yoktur.

7.Hz. Musa'nın, Allah'la kırk günlük görüş-mesi öncesinde kendi      17. Kur'an okunurken müminler nasıl davranmalıdırlar? (7/204)
  yerine geçmesini, İsrâiloğulları arasında düzeni koruyup       a) Eşlik etmelidirler.
  bozgunculara uymamasını istediği kişi aşağıdakilerden         b) Susup dinlemelidirler.
  hangisidir? (7/142)                          c) Tövbe ve istiğfar duaları okumalıdırlar.
a) Sâmirî      b) Harun                       d) Diz üstü oturarak dinlemelidirler.
c) Belam b. Baura  d) Yûşâ b. Nün
                                     18. Hz. Musa, Firavun ve adamlarının yanında mucizeler
8.I. Kudret helvası ve bıldırcın                        gösterdiğinde onların tepkisi ne oldu? (7/107-112)
II. Her kabile için taştan suyun fışkırması                a) Hz. Musa'nın bir büyücü olduğunu düşündüler ve bütün büyücüleri
III. Bir bulutun sürekli üzerlerine gölge olması             toplayarak Hz. Musa'nın onlarla yarışmasını istediler.
  Yukarıdakilerden hangisi İsrâiloğullarma verilen            b) Hz. Musa'nın mucizelerini kabul ettiler ve onu serbest bıraktılar;
  nimetlerdendir? (7/160)                        ama kendileri eski dinlerinde kaldılar.
a) l, II ve III    b) l ve II                     c) Hz. Musa'nın bir büyücü olduğunu düşündüler ve onu öldürmek
c) Sadece II      d) Sadece l                    için ateşe attılar.
                                     d) Kararsız kaldılar ve Hz. Musa'dan düşünmek için zaman istediler.
9.Öğüt alsınlar diye yıllarca süren kuraklık ve kıtlıkla
  cezalandırılan Firavun ailesi, iyilikleri kendilerine mal       19. Allah'ın, müminlere yardım için birbiri ardınca inen bin melek
  ediyorlardı. Başlarına gelen kötülüklerin sebebi olarak kimi        göndereceğini vaat etmesinin sebebi aşağıdakilerden
  görüyorlardı? (7/131)                           hangisidir? (8/9-10)
a) Allah'ı                                a) Galip geleceklerinden emin olsunlar diye
b) Hz. Musa ve beraberindekileri                     b) Savaş meydanını terk etmesinler diye
c) Uğursuzluk tanrıçasını                         c) Kalpleri huzur ve itminan bulsun diye
d) Günahkâr atalarını                           d) Günahlarından tövbe etsinler diye
10.
l. Tufan       II. Çekirge                     20. Müşriklerin Kabe'nin yanındaki ibadetleri aşağıdakilerden
III. Haşerat                                 hangisidir? (8/35)
IV. Kurbağa     V. Kan                        a) Secdeye kapanmak
  Yukarıdakilerden hangisi Firavun'un toplumuna ön uyarı olarak     b) Islık çalıp el çırpmak
  gönderilen alâmetlerdendir? (7/133)                  c) Uzun süre kıyamda durmak
a) IV ve V     b) I,II ve V                      d) Kabe'nin içinde itikâfa girmek
c) l, III, IV ve V d) Hepsi


                                   13
21. SORUDAN İTİBAREN ARAF SURESİ SORULARIDIR.              32. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (a.s.)’in
                                      özelliği değildir? (7/157)
21. Kavimlere azap geldiği zaman söyledikleri söz            a. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder.
  aşağıdakilerden hangisidir? (7/5)                  b. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.
f. Sen ancak bir büyücüsün.                      c. Onlara okuma ve yazma öğretir.
g. Vaad edip durduğun azap bu muydu?                  d. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir.
h. Biz gerçekten zalim kişilermişiz.
i. Allah’tan bizim için af dilesen.                  33. Allah’ın kendilerini unuttuğu kimseler aşağıdakilerden
                                      hangisidir? (7/51)
22. Şeytanın insanları saptırmasında öne sürdüğü gerekçe        a. Dinlerini bir oyun ve eğlence edinenler
  hangisidir? (7/16)                         b. Dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseler
59. Kendi sapmasına vesile olduğu için insana düşman olması.      c. Hesabı unutup, ayetleri bile bile inkar edenler
60. Allah’ın kendisini azdırdığını öne sürmesi.             d. Hepsi
61. Allah katında insanın değerini düşürmek istemesi.
62. Ahirete kadar boş durmak istememesi                 34. “İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği (günah)
                                      yüzünden hepimizi helak edecek misin?” diyen
23. Şeytanın Hz. Adem’i kandırarak cennetten çıkarması           peygamber hangisidir?
  olayında aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?         a. Musa (a.s.)
  (7/21-22)                              b. Salih (a.s.)
d. İnsanın fıtratında melek olma ve ebedilik arzusu vardır.       c. Nuh (a.s)
e. İnsan, şeytanın Allah adına yemin etmesine kanabilir.        d. Şuayb (a.s.)
f. İnsan, daima Allah’ın emirlerini hafife alır.
g. İnsan unutkandır.                          35. Günahta ve haddi aşmada ileri giden kavimleri,
                                      kendilerine ulaşacak olan bir azabın gelmesinden
24. Firavun Hz. Musa’ya iman eden sihirbazlara hangi            güvende kılan sebep neydi?
  cezayı vermiştir? (7/*123-124)                   a. Allah’ın kendilerine verdiği mühlet, onların gaflet ve
e. Onları Mısır’dan sürmek                         körlüğünü artırmıştır.
f. Hz. Musa ile beraber öldürmek                    b. Allah’ın kendilerine vermiş olduğu nimetler, onları
g. Köle olarak kullanmak                          şımartmıştı.
h. Ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesmek               c. Onların kalpleri gerçeklere karşı mühürlenmişti.
                                    d. Hepsi
25. Aşağıdakilerden hangisi Medyen kavmine verilen
  öğütlerden değildir? (7/85)                     36. İsrail oğullarının, Firavunun zorbalığından Allah’ın lütfu
e. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın                       ve izniyle kurtuluşlarından kısa bir müddet sonra sapık
f. Allah’ın nimetlerini hatırlayın                     ve batıl inançlara meyletmeleri, aşağıdaki
g. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın          karakterlerden hangisini hatırlatmaktadır?
h. Allah’a kulluk edin.                         a. Zalimlik
                                    b. Nankörlük
26. Cumartesi yasağını çiğneyen İsrail oğullarına verilen        c. Cimrilik
  ceza aşağıdakilerden hangisidir? (166)               d. Kadirşinaslık
a. Korkunç bir ses
b. Tufan ve çekirge                           37.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
c. Kasırga                               a.  Lut/Homoseksüellik (livata)/Hicr bölgesi
d. Aşağılık maymunlar olmaları                     b.  Nuh/Putlara tapma/Gemi
                                    c.  Hud/Kayadan çıkan deve/Ad kavmi
27. Ahirette aşağıdakilerden hangisi hesaba               d.  Şuayb/Ölçü ve tartıda hile/Medyen
  çekilmeyecektir?
a. Müminler                               38. Allah buyurdu ki: “Kimi dilersem onu azabıma
b. Takva sahipleri                             uğratırım. ………………………. ise her şeyi kuşatır.”
c. Peygamberler                               (7/156)
d. Hiçbir insan istisna edilmeyecektir.
28. Peygamberimizin yarar veya zarar sağlayamaması veya         39. İlk defa dağları ve kayaları yontarak, saraylar yaptıkları
  zararı önleyememesi neye işarettir? (7/188)               rivayet edilen kavim hangisidir? (7/74)
a. Bazı nimetlerin elinde olmaması                   a. Ad kavmi
b. Herkes gibi bir beşer olması                     b. Semud kavmi
c. Gaybı bilmemesi                           c. Lut kavmi
d. Allah’ın elçisi olması                        d. Musa kavmi

29. “Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar,       40. Kendilerine mucize olarak gönderilen deveyi kesmeleri,
  kötü olandan ise, faydasız bitkiden başka bir şey            (veya rıza göstermeleri) o kavmin en çok hangi
  çıkmaz.” İfadesine göre aşağıdakilerden hangisi             özelliğini gösterir?
  yanlıştır? (7/58)                          a. Mucizeye inanmadıklarını
a. Mümin toprağı verimli olan güzel memlekete benzer.          b. Peygambere inanmadıklarını
b. Mümin hak sözü işitince kabul eder ve güzel ameller ortaya      c. Sularını içtiği için deveyi sevmediklerini
  çıkar.                               d. Allah’tan korkmadıklarını
c. Münafık hak sözü işittiği halde onu kabul etmez. Verimsiz
  bir toprağın bitirdiği bitkiler gibi kötü davranışlar ortaya    41. Şuayb (a.s.) kavminin hangi tehdidiyle karşı karşıya
  çıkarır.                                 kalmıştır?
d. Hiçbiri                                I. Dövülmek
                                     II. Sürülüp, çıkarılmak
30. “Kur’an okunduğu zaman, onu dinleyin ve susun ki          III. Hapsedilmek
  ………………...…...……….” (7/204)                     IV. Eski dinine döndürmek
                                    a. I, II
31. Kıyamet ile ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi       b. III, IV
  doğrudur? (7/187)                          c. II, III
a. O göklere de yere de ağır gelmiştir.                 d. II, IV
b. Onun ilmi Allah katındadır.
c. Apansızın gelecektir.
d. Hepsi
                                  14
42. “Şeytan Allah’a rakip değildir. Çünkü rekabet karşı        51. “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin”
  tarafı güçlü kılar”                          buyruğunun dışında hareket edenler Kur’an’da nasıl
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?                  tanımlanıyor? (7/55)
a. Şeytan ve dostlarının Allah’ın dostlarıyla savaşı kıyamete     a. Haddi aşanlar
  kadar sürecektir.                         b. Zalimler
b. Şeytan gerçek iman sahiplerine hiçbir zaman zarar          c. Şımarıklar
  veremez.                              d. Fasıklar
c. Şeytan ve dostları, Allah ile yeniden dirilme gününe kadar
  savaşacaktır.                           52. Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve büyüklenenler için
d. Allah dilemezse şeytan hiçbir kötülüğe sebep olamaz.          hangi ifade yanlıştır? (7/40)
                                    a. En büyük zalimlerdir.
43. Allah’ın azabından korkarak ve rahmetini umarak,          b. Onlara göğün kapıları açılmaz.
   haddi aşmaktan sakınıp; yakararak, gizlice dua etmek       c. Günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete girerler.
   Allah ile kul arasındaki dialoğun-irtibatın en sıcak ve en    d. Halat (veya deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar
   içten noktalara ulaşmalarını sağlar.                 Cennete giremezler.
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir duanın güzelliklerinden
değildir. (7/55-56)                          53. Peygamberler insanlara, onların kurtuluşu için öğüt
a. Kişiyi riyadan (gösteriş) korur.                    verir. Onların tavrı –genelde- nasıldır? (7/75)
b. Aşırı korku ve ümidin vereceği tembellikten korur.         a. Hemen kabul ederler.
c. Sadece kendisi için dua etmesini sağlar.              b. Dikkatle dinlerler.
d. Allah’a daha çok yaklaştırır.                    c. Dinlediklerini iyice düşünürler.
                                    d. Onların çoğu öğüt verenleri sevmez.
44. Öğüt ve tavsiye, sözlü ve sesli tesbihat, hatırda tutmak,
  gönüle yerleştirmek, daima Allah’ı hissetmek            54. Şeytanların insanları aldatmalarında en büyük
  anlamında kullanılan, Allah’ın göndermiş olduğu            avantajları nedir? (7/27)
  kitapların da bir ismi olan terim hangisidir? (7/63)        a. İnsanlardan daha güçlüdür.
a. Zikir                                b. Allah’tan kendilerine kıyamete kadar yardım sözü
b. Furkan                                 almışlardır.
c. Nur                                 c. İnsanları, kendilerini göremeyeceği yerden görürler.
d. Nezir                                d. Şeytanın ordusu çok kalabalıktır.
                                    55. Allah’a ve O’nun göndermiş olduğu hükümlere karşı
45.  Allah kimleri ayetlerinden uzaklaştırır?               sorumluluk bilincinde olarak, şatafattan, aşırılıktan,
a.  Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri                lüksten uzak sade bir elbise giyen kişi için kullanılacak
b.  Bilgisiz ve cahil kalmış insanları                  ifade hangisidir? (7/26)
c.  İman ile küfür arasında tereddüt edenleri            a. Mütevazı bir kişi
d.  Hiçbiri                             b. Takva elbisesine bürünmüş
                                    c. Salih amel sahibi
46. Allah, İsrail oğullarından buzağıyı tanrı edinenlere        d. Hiçbiri
  işaret ederek, sonlarının nasıl olduğunu
  belirtmiştir?(7/152)                        56. İman edip Salih amellerde bulunanlar Cenneti hak
a. Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında alçaklıkla           etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi onların durumunu
  cezalandırılacaklar.                          yanlış ifade eder? (7/42-43)
b. Kendilerine tekrar mühlet verilecek.                a. Göğüslerinde kinden ne varsa çekip alınmıştır.
c. Yaptıkları kötülükler örtülecek ve affedilecekler.         b. Allah’a hamd ederler.
d. Hiç biri                              c. Çalışmalarının sonucu buraya ulaştıklarını ifade ederler.
                                    d. Cennette sonsuz olarak kalacaklardır.
47. A’raf suresinde kurtuluşa erenlerin özellikleri hangi
  şekilde tanımlanmıştır? (7/157)                  57. Örnekteki gibi eşleştiriniz.
a. Peygambere inanıp ona saygı gösterenler               Lut (a.s.)’ın kavmi       (Gürültü) Sarsıntı
b. Peygambere yardım edenler                      Nuh (a.s.)’ın kavmi       Taş yağmuru
c. Peygambere gönderilen Kur’an’a tabi olanlar             Semud kavmi (Salih)  Azap yağmuru
d. Hepsi                                Ad kavmi (Hud)          Deprem
48. Musa (a.s.) Allah’ın (c.c.) dağa tecellisi ile baygın       Şuayb (a.s.)’ın kavmi Tufan
  düştükten sonra ayılarak kendine gelince, Allah ona
  hangi emir ve tavsiyede bulundu?(7/144)              58. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve ………………… yüz
a. Böbürlenenlerden olma                          çevir.” (7/199)
b. Zalimlerden olma
c. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol               59. İnsanların kendilerine veya Allah’a karşı haksızlık
d. Hepsi                                  yapmaları aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade
                                      edilebilir?
49. Mahiyeti tam olarak bilinmemekle beraber, Tevrat’ın        a. Zulüm
  üzerlerine yazılı olarak verildiği şeyler hangi isimle       b. Kibir
  anılmaktadır?(7/145)                        c. Zorbalık
a. Tahta                                d. Özgürlük
b. Levhalar
c. Kitab-ı Mukaddes                          60. Allah’ın kulları için çıkardığı ziynet ve temiz rızıklar
d. Suhuf                                  kimler içindir? (7/32)
                                    a. Dünyada ve ahirette bütün insanlar için
50. Nuh (a.s.)’ın kavmi kendilerine yapılan tebliği nasıl       b. Dünyada sadece inkarcılara, ahirette ise inananlara
  karşılamışlardır? (7/60)                        lütfedilmiştir.
a. Zorlanarak kabul ettiler.                      c. Dünyada özellikle müminler için, ahirette sadece müminler
b. Peygamberlerini şaşırmış ve sapmışlıkla suçladılar.           için.
c. Büyücü olduğunu söylediler.                     d. Hepsi
d. Taşladılar.
                                 15
 61. De ki: “Rabbim ancak ………..….. ve gizli kötülükleri,         68. Hakkın veya batılın tercihinde tamamen özgür bırakılan
   günahı ve haksız yere ……………. aşmayı, hakkında              insanlar kendi iradeleriyle yapmış oldukları tercihlerin
   hiçbir ……………. indirmediği şeyi O’na ……….……                götüreceği sonuca elbette razı olmak zorundadırlar.
   koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri             Peygamberlerin tebliğinde ve Allah’tan getirmiş
   söylemenizi haram kılmıştır.” (7/33)                   oldukları kitaplarda ayrıntılı olarak ortaya konulan bu
                                        gerçeklere rağmen kendisi için felaket olan tercihi
                                        yapan insanın ayete göre durumu nedir? (7/160)
  62. Şeytana uyanlar bir kötülük yaptıklarında babalarını bu      a. Akılsızlık yapmıştır.
    yolda bulduklarını ve Allah’ın kendilerine bunu yapmayı      b. Hak ve batılı ayırt etme kabiliyetinden yoksundur.
    emrettiğini söylerler. Onlara söylenmesi gereken cevap       c. Kendi nefsine zulmetmiştir.
    nedir? (7/28)                           d. Cehennemin ne acı bir son olduğunu kavrayamamıştır.
 I. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz.
 II. Allah kötülüğü emretmez.                       69.  “Haksızlık, zulüm, haksız davranmak, haddi aşmak ve
III. Babalarınız kötü yoldadır.                         benzeri pek çok anlamlarda kullanılmaktadır. Allah’a
IV. Herkes kendi yaptığı kötülükten sorumludur.                 karşı, O’nun koymuş olduğu sınırları aşmak ve O’nun
  a. I, II                                   ayetelerini yalanlamak suretiyle hakka zulmetmek
  b. II, III                                  şeklinde ortaya çıkar. En kısa ve en çarpıcı anlamı
  c. III, IV                                  HADDİ AŞMAK veya HAKKI ÇİĞNEMEKtir.”
  d. I, IV
                                      Yukarıda kısaca açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
                                      a. Fısk
 63. Allah, ayetlerini yalanlayanları nasıl bir süreç içinde       b. Bağy
   cezalandırır?                            c. Zulüm
 a. Derhal felakete maruz bırakır.                    d. Küfür
 b. Kıyamet gününe bırakır.
 c. Onlara mühlet verir ve yavaş yavaş helake götürür.          70. “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an
 d. Hiçbiri                                  geri kalırlar ve ne de bir an ileri gidebilirler.” Bu ifadeye
                                        göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. (7/34)
                                      a. Milletler ve devletler fertler gibidir. Kurulur, gelişir, duraklar,
 64. “Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin            geriler ve nihayet yıkılırlar.
    haberini anlat. O, bundan sıyrılıp uzaklaşmış, şeytan       b. Toplumların ömrünün uzun ya da kısa oluşu, toplumun
    onu peşine takmıştı. O da sonunda azgınlardan             maddi veya manevi yapısının sağlamlığına bağlıdır.
    olmuştu.” (7/175)                         c. Allah toplumun durumuna göre ecelini tayin eder.
 Yukarıdaki ayette bahsedilen tarihin bu ilginç karakteri genel      d. Hiç biri
 olarak BEL’AM adıyla ün kazanmıştır. Mühim bir din önderi
 sıfatıyla halkın karşısına çıkan aslında nefsini ve dünyayı hedef
 edinen bir dünya peresttir.
 Daha sonraki ayette gelen bu tiplemeyle ilgili benzetme
 hangisidir? (7/176)
 a. Kitap yüklü merkep
 b. Hurma kütüğü
 c. Aslandan korkup kaçan yaban eşeği
 d. Dilini sarkıtıp soluyan köpek


 65. Haktan uzak kalarak ölüp de kıyamet gününde hesaba
   çekilenler, kabul edilebilir hangi mazeretlerle
   geleceklerdir? (7/172-173)
 a. Kendilerinin doğru yoldan haberlerinin olmadığını ileri
   süreceklerdir.
 b. Atalarının batıl yolda olduğunu, kendilerinin de onlara
   uyduklarını ileri süreceklerdir.
 c. Bir daha fırsat verilirse kötülükten sakınacaklarını ileri
   süreceklerdir.
 d. Kabul edilebilir hiçbir mazeretleri olmayacaktır.


 66. “Yüce Allah’ın emir ve yasakları insanın
   beceremeyeceği ve yapılamayacak şeyler değildir”
   sözünün karşılayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
   (7/42)
 a. Suçluları işte böyle cezalandırırız.
 b. Hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz.
 c. Herkese kendi çalıştığının karşılığı vardır.
 d. İnsanların farklı özelliklerde yaratılması onları denemek
   içindir.


 67. Kendilerine şeytan tarafından vesvese dokunduğunda,
   düşünerek gerçeği görenler kimlerdir? (7/201)
 a. Müminler
 b. Muttakiler
 c. Müslümanlar
 d. Hepsi
                                   16
                        KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 10. CÜZ

1. Mescid-i Harâm'a yaklaşmaları yasaklananlar kimlerdir?         12. "Şüphesiz Allah katında, yeryüzün-deki yaratıkların en
(9/28)                                     kötüsü .............." âyet mealinde boş bırakılan yere aşa-
a) Allah'a ortak koşanlar/ müşrikler                      ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? (8/55)
b) İkiyüzlüler/ münafıklar                         a) Şeytandır.       b) Putlardır,
c) Hristiyanlar                              c) inkâr edenlerdir, d) Domuzlardır.
d) Yahudiler
                                      13. "Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları
2. İman edenlerin, sayılarını çokluğuyla övündükleri, ama bu          hazırlayın." âyet mealinin devamında bu emrin gerekçesi
  çokluğun kendi-lerine hiçbir yarar sağlamadığı, bütün           nasıl açıklanmaktadır? (8/60)
  genişliğine rağmen yeryüzü-nün kendilerine dar geldiği         a) Allah'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı korkutmanız için
  savaş aşağıdakilerden hangisidir? (9/25)                b) Kendinize güven sağlamanız ve
a) Bedir   b) Müte                            övünebilmeniz için
c) Uhud   d) Huneyn                           c) Gerektiğinde güç gösterisi yapabilmeniz için
                                      d) Bunlardan elde edilecek gelirlerle güçlü olabilmeniz için
3. Boyun eğerek kendi elleriyle verince-ye kadar Ehl-i Kitap'la
  savaşılmasını emreden âyette bahsedilen vergi             14. "Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar
  aşağıdakilerden hangisidir? (9/29)                     Bunları...............aldatmış.' diyorlardı." âyet mealinde boş
a) Haraç   c) Cizye                             bırakı-lan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden
b) Öşür   d) Zekât                             hangisidir? (8/49)
                                      a) Ataları   b) Gururları
4. Gökler ve yaratıldığından beri Allah katında ayların sayısı       c) Akılları  d) Dinleri
kaçtır? (9/36)
a) Altı       b) Oniki                        15. Berâe Sûresi olarak da bilinen ve başında "Besmele"
c) Yirmidört    d) Belli değil                       bulunmayan tek süre aşağıdakilerden hangisidir?
                                      a) En'âm   b) Tevbe
5. Haram ayların sayısı kaçtır? (9/36)                   b) Nahl   d) Enfâl
a) iki       b) Üç
c) Dört      d) Beş                          16. Aşağıdakilerden hangisi Huneyn gününde Allah'ın müminlere
                                        gönderdiği yardımlardandır? (9/25-26)
6. Savaşa katılmayan ve "Eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle       a) Yağmur yağdırması
  beraber sefere çıkardık." diye Allah'a yemin edenlerin bu       b) Düşmanların üzerine ebabil kuşları göndermesi
  mazeretleri nasıl değerlendirilmektedir? (9/42, 46)          c) Düşmanların gözlerini kör, kulaklarını sağır etmesi
a) Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için hazırlık    d) Görünmeyen askerler göndermesi
yaparlardı.
b) Bu mazeretlerinde samimîdirler.                     17. Yahudiler aşağıdaki kişilerden hangisini "Allah'ın oğlu"
c) Savaşa çıkmamaları günah teşkil etmemiştir.                 olarak nitelemektedirler? (9/30)
d) Savaşa katılmamaları onlar için daha hayırlıdır.            a) Hz. Üzeyir  b) Hz. ishâk
                                      c) Hz. Musa   d) Hz. îsâ
7."Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulu-nursa iki yüz kişiye galip
gelir, yüz kişi bulunursa inkâr edenlerden bin kişiye galip gelir."
âyet mealindeki bire on oranı daha sonra bire iki şeklinde ifade      18. Sadakalarının kabul edilmeyeceği bildirilenlerle ilgili olarak
edilmiştir. Âyette bu duruma gerekçe olarak gösterilen husus          aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (9/53-54)
aşağıdakilerden hangisidir? (8/65-66)                   a) Zengin olmadıkları hâlde sadaka vermeye kalkışırlar.
a) İnkâr edenlerin gücünün artması                     b) Allah'ı ve elçisini inkâr ederler.
b) İnananların zayıf olması                        c) Sadakayı istemeyerek verirler.
c) İnananları denemek                           d) Namaz konusunda tembellik ederler.
d) İnkâr edenlerin bir süreliğine sevinmeleri
                                      19. Aşağıdakilerden hangisine ganimetin beşte birinden pay
                                        ayrılmaz? (8/41)
8. İnananlar hangi durumda "Babalarınızı ve kardeşlerinizi bile      a) Yoksullar
   dost edinmeyin.' yasağına muhatap olmaktadırlar? (9/23)        b) Yetimler
a) Babaları ve kardeşleri Yahudilerle alış verişe devam ettikleri     c) Allah ve elçisi
sürece                                   d) Kalpleri İslâm'a ısındırılmak istenenler
b) Babaları ve kardeşleri haramlığı kesin olan içki ve kumara devam
ettikleri sürece                              20. Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek kimselerden
c) Babaları ve kardeşleri küfrü, imana tercih ettikleri sürece         değildir? (9/60)
d) Babalan ve kardeşleri inanmalarına rağmen salih amel          a) Fakirler
işlemedikleri sürece                            b) Yolcular
                                      c) Peygamber ve yakınları
                                      d) Kalpleri İslâm'a ısındırılmak istenenler
9. İnananların birbirleriyle çekişmesi hangi gerekçelerle
  yasaklanmıştır? (8/46)                         NOT: 21 SORUDAN SONRASI 9. SURE SORULARIDIR
a) Çekişirseniz Allah sizi sevmez.
b) Çekişirseniz hidayetten uzaklaşıp helake müstahak olursunuz.        21. “Sana ganimetlerden sorarlar” ifadesinde
c) Çekişirseniz Allah size kat kat azap eder.                   anlatılmak istenen nedir?(1)
d) Çekişirseniz gevşersiniz ve gücünüz elden gider.             Ganimetin helal mi haram mı olduğunu sorarlar
                                        a. Nasıl paylaşılacağını sorarlar
                                        b. Ne anlama geldiğini sorarlar
10. Ganimetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?        c. Hepsi
  (8/41,69)
a) Müminlere haram kılınmıştır.
                                        22. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın savaşta
b) Ganimetlerin tamamı yoksullara dağıtıjır.
                                          müminlere yardım etme sebebi değildir? (10-
c) Müminler, ganimetlerin helâl ve temiz olanlarını yiyebilirler.
d) Savaşa katılanlar dışında kimseye ganimetten pay verilmez            12)
                                            a. Müminlerin gönlünü yatıştırmak
11. Haram ayların yerlerini değiştirme (nesi’) uygulaması nasıl             b. İki tarafın eşitliğini sağlamak
  nitelendirilmektedir? (9/37)                            c. Kafirlerin kalplerine korku salmak
a) Bir zorunluluk                                    d. Kendi yolunda hayatlarını ortaya koyan
b) Küfürde ileri gitmek                                  müminleri mükafatlandırmak
c) Gereksiz ve önemsiz bir iş
d) Faydalı bir uygulama


                                   17
23. Bir fitne (bela) geldiği zaman yalnız zalimlere       31. Ganimet olarak alınan her türlü malın beşte
  dokunmaz. İnananlar da etkilenir. Bunun en            biri Allah’a ve Resulüne, onun yakınlarına,
  önemli sebebi nedir? (25)                    yetimlere, yoksullara ve yolculara
a. Onlarla bir arada bulunmaları                   dağıtılmalıdır. Kalan beşte dördün nereye
b. Aralarında yayılan kötülüğe suskun kalmaları           dağıtılacağını bulunuz? (41)
c. İbadetlerinde ciddi olmamaları                a. Beytü’l-Mal’e
d. Hiç biri                           b. Savaşa katılmayan hastalara
                                 c. Savaş gazilerine
24. Müminler ancak Allah ………... zaman ………….           d. Hiç biri
  Titreyen, kendilerine Allah’ın ……………………
  okunduğunda, imanlarını artıran ve yalnız          32. “Fitne ortadan ………….. ve …………….
  Rablerine dayanıp …………………… kimselerdir.             Tamamen …………….. oluncaya kadar onlarla
  (2)                               …………………… Fitnelerine son verirlerse
                                   şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi
25. Bedir savaşında sayısı çok olan müşriklerin           görür. (39)
  hesapları ve amaçları, Allah’ın yardımıyla yerle
  bir edilmişti. Bu olay hangi ilahi gerçeği bize       33. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanları
  hatırlatmaktadır? (???)                     arıtmak, onlardan şeytanın vesveselerini
a. Kafirler her zaman yenilmeye mahkumdur              gidermek, kalplerini pekiştirmek ve sebatlarını
b. Kafirler Allah’ın yardımından habersizdirler           artırmak için Allah’ın ilk savaşta onlara
c. Müminler tam inanıp görevlerini yerine getirirlerse        gönderdiği mucizelerden değildir? (11)
  Allah kafirlerin tuzağını her zaman başlarına geçirir    a. Gökten su indirmek
d. Hepsi                             b. Bin melek ile yardım
                                 c. Kafirlerin çadırlarını şiddetli bir rüzgarın uçurması
26. Ayetlere göre inananların savaşta başarıya          d. Kafirlerin kalplerine korku salınması
   ulaşabilmelerinin şartları nelerdir? (45-46)
I- Sayıca üstün olmak                      34. Savaştan önce müşriklere “Bugün artık
II- Allah’ı çok anarak yardım istemek                insanlardan size galip gelecek yok, mutlaka
III- Allah ve Resulüne itaat edip, çekişmemek            ben de size yardımcıyım” diyen şeytan, savaş
IV- Sebat etmek                           alanında iki ordu birbirleriyle karşılaşınca
a. I, II, III      b. II, III, IV                niçin gerisin geriye dönüp kaçmıştır? (48)
c. III, IV       d. II, IV                a. Şeytan zaten korkaktır
                                 b. Müşrikleri de aldatmıştır
27. Allah’ın kötülükleri örtüp bağışlaması, iyiyi        c. Diğerlerinin görmediği şeyleri (melekleri) görmüştür
  kötüden ayırt edecek bir anlayış vermesi neye        d. İnsan oldukları için inkar edenlere de düşmandır ve
  bağlıdır? (???)                         onları da yalnız bırakıp kaçmıştır
a. Kişinin iman etmesine
b. Salih amel yapmasına                     35. “Ey peygamber! Sana ve ……………..
c. Allah’tan (gereği gibi) korkup sakınmasına            müminlere Allah yeter” (64)
d. Peygamberi (a.s.) sevmesine
                                 36. “Enfal” ile ilgili açıklamalardan yanlış olanı
28. Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak,             bulunuz.
  Allah yolundan alıkoymak gibi vasıflara sahip        a. Enfal, savaşta elde edilen ganimetlerdir.
  olan inkarcılara kötü amellerini güzel gösteren       b. Herkesin savaşta elde ettiği techizatı sahiplenme
  nedir? (47)                           hakkı vardır
a. Kendilerini çok güçlü zannetmeleri              c. Harcama ve dağıtım Kur’an’da belirtilen ölçüye göre
b. Karşılarındakileri güçsüz görüp küçümsemeleri           yapılır
c. Şeytanın onlara yaptıklarını güzel göstermesi         d. Hepsi
d. Ahirete inanmamaları
                                 37. Dünya sevgisini yok ettikleri, ölümden
29. Bedir savaşında kolayca kervanı ele geçirmek           korkmadıkları takdirde, imanlarının gücü
   gibi bir durumları varken, sahabe de bunu            ölçüsünde Allah müminlere yardım edecek ve
   istiyorken Allah’ın onları Mekkeliler tarafına –        müminler daima galip geleceklerdir. Bunun
   savaşa- yöneltmesinin sebebi nedir? (7-8)            yanı sıra müminlerin yapması gereken en
I- Allah melekleriyle onlara yardım edecekti             önemli şey nedir? (60)
II- Kolayca ganimet elde etmelerini istemiyordu         a. Tarım ve sanayide ileri gitmek
III- Hakkı ortaya çıkarmak, batılı geçersiz kılmak        b. Adet ve geleneklere bağlı kalmak
istiyordu                            c. Daima düşmanları yıldıracak maddi kuvvet ve savaş
IV- Hakkı okraya koymak ve inkarcıların kökünü kesmek        hazırlığı içinde bulunmak
istiyordu                            d. Süslü binalar yapmakta onlarla yarışmak
a. I, II        b. I, IV                 38. Allah kullarına zulmedici olmadığı halde,
c. III, IV       d. II, IV                   meleklerin inkar edenlerin yüzlerine ve
                                   sırtlarına vurarak ve “Tadın yakıcı azabı”
30. Müslüman bir topluluğun güçlü olması ve             diyerek canlarını almaları nedendir? (50-52)
  ayakta kalması için bazı esaslara dikkat           a. Kendi elleriyle işledikleri yüzünden
  etmeleri zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi         b. Allah’ın ayetlerini yalanlamalarından
  bu esaslardan değildir? (???)                c. Günahlarından
a. Allah’a ve Resulüne itaat etmek                d. Hepsi
b. Bilim ve sanatta ilerlemek                  39. “Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü
c. Sabrı asla terk etmemek                      onları” ifadesi neyi anlatır? (17)
d. Birbirleri ile çekişip sürtüşmemek              a. Her şeyi önceden belirleyen Allah’tır
                                 b. Zaferi de yenilgiyi de yaratan Allah’tır
                                 c. İnsanların “biz yaptık, biz yendik” diye övünmeleri
                                   yanlıştır
                                 d. Hepsi
                              18
40. “Ey iman edenler! Allah ve peygamber sizi,         48. Ayet metninde “Hayru’l-Makirîn” olarak geçen
  ……………………… çağırdığı zaman ibadet edin.             “Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır” olarak
  Allah’ın kişi ile kalbi arasına girdiğini ve          Türkçe’ye çevrilen bu ifade nasıl açıklanabilir?
  sonunda muhakkak O’nun katında                 (30)
  toplanacağınızı bilin.” (24)                a. Allah’ın tuzak kurması kafirlerin kalplerini
Ayeti kerimesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi          mühürlemesidir
gelecektir?                           b. Allah’ın tuzak kurması kafirleri çepeçevre
a. Hayat verecek şeylere                      kuşatmasıdır
b. Cennete                           c. Kafirlerin tuzaklarını boşa çıkarması ve tuzak
c. Doğruluğa                            kuranları cezalandırmasıdır
d. Savaşa                            d. Allah’ın tuzak kurması kafirleri birbirine
                                  düşürmesidir
41. Yukarıdaki ayeti kerimede, “Allah’ın kişi ile        49. Müminlerin safında kafirlere karşı savaşırken,
  kalbi arasına girmesi” ifadesini                savaştan kaçan müminin cezası nedir? (16)
  aşağıdakilerden hangisi anlatmaz?              a. Müminlerin buğzuna müstehak olmak
a. Allah inanan kulu ile küfür arasına girer ve onu       b. Cehennemlik olmak
  küfre düşmekten alıkoyar                  c. Had cezasını hak etmek
b. Allah kafir ile iman arasına girer ve onu iman        d. Üç ay kendisiyle konuşulmaması
  etmekten alıkoyar                      50. “Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü
c. Allah insanlara şahdamarından daha yakındır           olmasaydı, aldığınız şeyden dolayı size büyük
d. Kalpler Allah’ın parmakları arasındadır. Onu istediği      bir azap dokunurdu.” ayet mealinde Hz.
  gibi evirip çevirir.                      Peygamberin ve müminlerin hangi fiili
                                  eleştirilmiştir? (68)
42. Allah katında yürüyen canlıların en kötüsü         a. Savaşa çıkın emrine itaat etmemeleri
  ………..……………… olanlardır. Çünkü onlar             b. Medine’deki Evs ve Hazreç kabilelerinin birbirlerine
  ………………. etmezler. Onlar ki kendileriyle             düşmeleri
  ………………. yaptıktan sonra …………………               c. Savaş hazırlığı için gerekli olan mal bağışı ve infakta
  bozan kimselerdir.” (55-56)                   çok yavaş davranılması
                                d. Bedir savaşında esir alınması ve bu esirlerin fidye
43. “Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler”            karşılığı bağışlanması
  ayet mealindeki tevekkül nasıl açıklanmıştır?        51. “Biliniz ki, mallarınız ve ……………… birer
a. Tüm tedbirleri alıp gerekenleri yaptıktan sonra işin       imtihan sebebidir. Büyük …………………..
  sonucunu Allah’a bırakarak O’na güvenmek            Allah’ın katındadır.”
b. Başına gelenleri Allah’tan bilmek
c. Allah’a karşı gelmekten sakınmak               52. Rasulullah (a.s.) “Allah’ım! Bana verdiğin sözü
d. Allah’ı sanki görüyormuş gibi ibadet etmek            yerine getir. Allah’ım bu cemaati helak
44. Müşrikler “Allah’ımız eğer bu kitap bir hak ise,        edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek
  “bizlere hidayet et” diyecekleri yerde, bize          kimse kalmayacak” diye öncesinde dua ettiği;
  gökten taş yağdır veya en yakıcı bir azap ver”         “Hak ile batılın ayrıldığı gün” diye ifade edilen
  diyerek kendilerine beddua etmişlerdi. Bu            savaş hangisidir? (41)
  durum onlar hakkında nasıl bir düşünceyi          a. Hendek      b. Uhud
  gerektirir? (32)                      c. Hayber      d. Bedir
a. Onlar elçi ile alay ediyorlardı
b. Ölüm pahasına dinlerinden vazgeçmeyeceklerini        53. Allah yolundan men etmek için mallarını
  ifade ediyorlardı                        harcayanların, bu amellerinin karşılığı nedir?
c. Azap geldiğini görünce iman edebileceklerini           (36)
  zannediyorlardı                       a. Bu kendilerine dert olacak yenilerek cehenneme
d. Bu onların cahillik, azgınlık ve inatlarından          sürülecekler
  kaynaklanıyordu                       b. Kalpleri daha da katılaşacak
45. Yukarıdaki ayette geçtiği üzere azap isteyen        c. Çaresiz kalacaklar malları tükenecek
  kafirlere hemen azabın gelmemesinin sebebi         d. Birbirlerine güvenmeyen bir topluluk olacaklar
  aşağıdakilerden hangisidir?                 54. “Hani Rabbin meleklere “Şüphesiz ben sizinle
a. Kıyamete kadar ertelenmesi                    beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben
b. Kalplerin yumuşamasının beklenmesi                kafirlerin kalplerine korku salacağım. Artık
c. Bazı iyi davranışlarından dolayı                 onların boyunlarının üstüne ve onların her
d. Aralarında Resulün ve bağışlanma dileyenlerin          parmağına vurun” diye vahyediyordu.”
  bulunması                            Kafirlerin böyle bir ceza almalarının sebebi
46. Aşağıdakilerden hangisi Enfal suresinde             nedir?
  bildirilen gerçek müminlerin özelliklerinden        e. Allah ve Resulünü sevmemeleri
  değildir? (2-3-4-74)                    a. Müslümanlara karşı savaşa girişmeleri
a. İffetlerini koruyup, zinaya yaklaşmamaları          b. Allah ve Resulüne karşı gelmeleri
b. Allah anıldığı zaman kalplerinin titremesi, ayetlerin    c. Hiçbiri
  imanlarını artırması ve yalnızca Rablerine         55. Mescidi Haram’ın hizmetine ehil olanlar
  güvenmeleri                           kimlerdir? (34)
c. Namaz kılıp infak etmeleri                  a. Muttakiler
d. Hicret etmeleri ve hicret edenleri barındırıp yardım     b. Hanifler
  etmeleri ve cihat etmeleri                 c. Ehli kitap
47. Müşriklerin “Kâbe yanındaki duaları”
  aşağıdakilerden hangisidir? (35)
a. Secdeye kapanmak
b. Islık çalıp el çırpmak
c. Tavaf etmek
d. Kâbe’nin içinde itikafa girmek
                              19
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 11. CÜZ

1. Göklerin ve yerin mülkü konusunda aşağıdakilerden hangisi            12. Kendilerine, kavimleri için şehirde evler edinmeleri,
  doğrudur? (9/116)                                 evlerinde namaz kılmaları ve müminleri müjdelemeleri
a) Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır.                        emredilenler kimlerdir? (10/87)
b) Göklerin ve yerin mülkü Allah ve Resulü'nündür.                 a) Hz. Musa ve kardeşi b) Hz. İbrahim ve oğlu c) Hz. Yûsuf ve
b) Göklerin ve yerin mülkü buralarda bulunan meleklerindir             babası d) Hz. İsmail ve kardeşi
d) Göklerin mülkü meleklerin yerin mülkü insanlarındır
                                          13. Muhacir ve ensar ile onlara tâbi olanlar hakkında
2. Savaşa katılmayıp geride kalanlardan bir kısmının                  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (9/100)
   tövbelerinin kabul edil-diği bildiriliyor. Bu tövbekarlar kaç         a) Onlar için cennetler hazırlanmıştır.
   kişidir / gruptur / zihniyettir? (9/118)                   b) Onlardan hesap kaldırılmıştır.
a) iki   b) Dört                                c) Allah onlardan razı olmuştur.
c) Üç    d) Beş                                 d) Onlar Allah'tan razı olmuştur.

3. Hz. Musa'ya bir grup insan dışında kimsenin iman                14. Babasının affedilmesi için dua eden Hz. İbrahim, babasının
  etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (10/83)               bir Allah düşmanı olduğu açığa çıktığında ne yapmıştır?
a) Hz. Musa'nın peygamber mi yoksa güçlü bir büyücü mü olduğunu            (9/114)
bilememeleri                                    a) Duaya devam etmiştir.
b) Büyücülerin ve büyünün şerrinden korkmaları                   b) Daha çok yalvarmıştır.
c) Firavun ve ileri gelenler, kendilerine zulüm ve baskı yaparlar diye       c) Babasından uzaklaşmıştır.
korkmaları                                     d) Babasına şefaat için izin istemiştir.
d) Firavun'un da gerçek bir ilâh olduğuna inanmaları
                                          15. Firavun'un, denizde boğulurken iman edip etmediği
4. Aşağıdakilerden hangisi iman ettiği için azaptan kurtulan              konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
  topluluktur? (10 98)                                (10/90)
a) Hz.Şuayb'in kavmi b)Hz.Nuh'un kavmi                       a) Firavun iman ettiğini ve müslümanlardan olduğunu söylemiştir.
c) Hz. Lût'un kavmi d) Hz Yûnusun kavmi.                      b) Firavun'un imanı kabul edilmiştir.
                                          c) Firavun, inadından dolayı iman etmemiştir. .
5. Allah gökleri ve yeri kaç günde/ evrede yaratmıştır? (10/3)           d) Firavun, kendi kavminin ayıplamasından çekindiği için iman
a) Üç   b) Yedi                                 etmemiştir.
c) Altı  d) Dokuz
                                            16. Hz. Musa, Firavun ve ileri gelenlerin sahip olduğu mallar
6. Allah'ın Tevrat, İncil ve Kur'an'da canları ve malları               ve ziynetler hususunda Rabbine nasıl dua etmiştir? (10/88)
  karşılığında inananlara vaat ettiği şey aşağıdakilerden            a) Aynısını kendisine ve kardeşi Hz. Harun'a da vermesini istemiştir.
  hangisidir? (9/111)                              b) İsrâiloğulları'na da zenginlikler ihsan eylemesini istemiştir.
a) Yeryüzüne vâris olma b) Cennet                         c) Belki iman ederler diye Firavun'a ve çevresindekilere daha çok
c) Fetih          d) iktidar                       mal vermesini istemiştir.
                                          d) Onların mallarını silip süpürmesini ve kalplerine darlık vermesini
7. Kur'an'dan bir sûre nazil olduğunda iman edenlerin imanının           istemiştir.
   arttığı bildirilmektedir. Aynı durumun, kalplerinde hastalık
   olanlarda nasıl bir sonuç ortaya çıkardığı hususunda             17. Zarar vermek, nankörlük etmek, müminlerin arasını açmak
   aşağıdakilerden hangisi doğrudur?                         maksadıyla yapılan mescit hakkında Allah, Hz. Peygamber'e
a) Onlarında kalplerinde ürperti olur ama iman etmezler                nasıl bir tavır takınmasını emretmektedir? (9/107-108)
b) Onlar kalplerindeki düşmanlıktan dolayı Kur’an-ı dinlemiyorlar         a) Bu mescidi yaptıranların kalplerini kazanmak için bazı vakitlerde
c) Bir sûre indirilmesi, onların pisliklerine pislik katar, küfürlerini      orada namaz kılmasını
artırır.                                      b) Orada asla namaz kılmamasını
d) Onlar da bu sûredeki incelikler karşısında iman ederler.            c) Bütün namazları orada kılarak bu mescidi ele geçirmesini
                                          d) Böyle bir mescidin yapıldığından haberi yokmuş gibi davranmasını
8.Müminlerin cennetteki duaları "Ey Allah'ım, sen her türlü
  eksiklikten yücesin!", aralarındaki esenlik dilekleri de            18. İsrâiloğulları ne zaman ayrılığa düştüler? (10/93)
  "Selâm!" şeklindedir. Dualarının sonu ise aşağıdakilerden           a) Kendilerine kudret helvası ve bıldırcın verildiğinde
  hangisidir? (10/10)                              b) Filistin şehrine girer girmez
a) Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.                    c) Kendilerine ilim geldikten sonra
b) Bize dünyada da, ahirette de iyilik ver.                    d) Tâbutu bulduktan sonra
c) Beni ve ana babamı bağışla.
d) Bizi, sana teslim olanlardan eyle.                       19. Güzel davrananlara ve kötü işler yapanlara Allah'ın vereceği
                                            karşılık aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
9."Onların çoğu ancak...............ardından giderler. Oysa...............,      (10/26 27)
  hiçbir şekilde gerçeğin / hakkın yerini tutamaz." âyet             a) Güzel davrananlara da kötü davrananlara da yaptıklarının aynısıyla
  mealinde müşriklerin çoğunun ardından gittikleri bildirilen          karşılık verilir.
  şey aşağıdakilerden hangisidir? (10/36)                    b) Her ikisine de hiçbir karşılık verilmez.
a) Şeytan    b) Zan                               c) Güzel davrananlara yaptığının aynısıyla, kötü davrananlara
c) Lâyut     d) Nefis                             fazlasıyla karşılık verilir.
                                          d) Güzel davrananlara fazlasıyla, kötü davrananlara ise yaptığının
10..................şuna benzer: Gökten bir su indiririz.insanların ve       aynısıyla karşılık verilir.
hayvanların beslendikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine
karışır. Ta ki yeryüzü göz alıcı görkemine kavuşup süslenip bezendiği       20. Bir darlık dokunduğunda Allah'a yalvarıp yakaran insanın bu
ve sahipleri ona kadir olduklarını zannettikleri zaman, bir gece vakti         sıkıntısı giderildikten sonra sergilediği hangi tavır
yahut güpegündüz hükmümüz iner ona ve böylece onu kökünden               eleştirilmektedir
biçilmişe çeviririz, sanki dün de yokmuş gibi!"                   (10/12)
   Yukarıdaki âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden          a) Şükür ifadesi olarak sadaka vermesi
   hangisi gelmelidir? (10/24)                          b) Daha önce hiç yakarmamış gibi hareket etmesi
a) Ahiret hayatı       b) Kabirden kalkış                  c) Allah için herhangi bir şey kurban etmemesi
c) Kıyametin kopması d) Dünya hayatı                        d) Allah'tan, başka isteklerde bulunması

11. Cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra müşrikler için
  Peygamber ve müminlerin tavrı ne olmalıdır? (9/113)
a) Sadece içlerinden akrabaları olanlar için mağfiret dilemelidirler.
b) Onların hepsi için mağfiret dilemelidirler.
c) Akrabalarını bırakıp diğerleri için mağfiret dilemelidirler.
d) Onlar için asla mağfiret dilememelidirler.                                       20
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 12. CÜZ

1. Tufan olduğunda "Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa           12. Kral, rüya yorumunu beğenip yanına getirilmesini
  sığınacağım." diyerek helak olmaktan kurtulacağını sanan,          emrettiğinde Hz. Yûsuf'un elçiden isteği ne oldu? (12/50)
  ama boğulmaktan kurtulamayan kimdir? (11/43)               a) Ellerini kesen kadınların sorgulanması
a) Firavun                                  b) Babasının yanına gitmesine izin verilmesi
b) Firavun'un en yetenekli büyücüsü                     c) Hapse düşmesine sebep olanların hapsedilmesi
c) Hz. Nuh'un oğlu                              d) Kardeşlerinin ve babasının yanına getirtilmesi
d) Hz. Nuh'un karısı
                                       13. Kur'ân-ı Kerîm'i Hz. Peygamber'in uydurduğunu söyleyenlere
2. "Seni, ilâhlarımızdan biri fena çarpmış." diyerek kendilerine         nasıl karşılık verilmiştir? (11/13)
  yapılan azap uyarılarına aldırış etmeyen Ad kavmine           a) Hz. Peygamber'in, okuma yazması olmadığı için bunu
  gönderilen peygamber kimdir? (11/54-55)                 yapamayacağı söylenmiştir.
a) Hz. Hûd      b) Hz. Nuh                       b) Onlardan Kur'an'ın benzerini ortaya koymaları istenmiştir.
c) Hz. Salih     d) Hz. Şuayb                      c) Hz. Peygamber'in bilmediği konulardan bahseden âyetler delil
                                       gösterilmiştir.
3. Güçlü olmanın bazı durumlarda nasıl da caydırıcı bir etkiye        d) Bu iftirayı yapanlar gökten indirilen bir musibetle helak
  sahip olduğu-nu ifade eden "Eğer kabilen olma-saydı seni         edilmişlerdir.
  taşa tutardık." sözlerine muhatap olan peygamber
  hangisidir? (11/91)                           14. Lût kavminden helak edilen kişilerin arasında Hz. Lût'un
a) H/. Salih  b) Hz. Ya'kûb                           ailesinden biri de bulunmaktaydı. Bu kişi aşağıdakilerden
c) H/. Musa  d) Hz. Şuayb                           hangisidir? (11/81)
                                       a) Babası   b) Oğlu
4. Ölçü ve tartıda hile yapma özelliğiyle ön plâna çıkan toplum       c) Kızı   d) Karısı
  aşağıda-kilerden hangisidir? (11/84-85)
a) Ad kavmi   b) Medyenliler                        15. Kendisine "yorumlama" kabiliyeti verilen peygamber
c) Lût kavmi  d) Semûd kavmi                          aşağıdakilerden hangisidir? (12/21)
                                       a) Hz. Süleyman  b) Hz. Yûsuf
5.Rüyasında ay, güneş ve on bir yıldızın kendisine boyun           c) Hz. Dâvûd    d) Hz. Musa
  eğdiklerini / secde ettiklerini gördüğünü söyleyen Hz.
  Yûsuf'a, "Rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak         16. Peygambere iman eden kimseler hakkında "Aşağı tabakadan
  kurarlar." diyen kimdir? (12/4-5)                      birtakım insanların dışında kimsenin seni izle-diğini
a) Babası        b) Eşi                          görmüyoruz." diyerek inanan-ları aşağılayan topluluk
c) Zindan arkadaşı   d) Oğlu                         aşağıdaki-lerden hangisidir? (11/25-27)
                                       a) Nuh kavmi    b) Lût kavmi
6. Hz. Yûsuf, evinde bulunduğu kadının iftirasına maruz           c) Semûd kavmi   d) Ad kavmi
  kaldığında suçlu olup olmadığı nasıl kararlaştırıldı? (12/23
  29)                                   17. Hz. Nuh'a geminin dışında bırakılması emredilen kimseler
a) Ev halkının şahitliğine başvuruldu.                      kimlerdir? (11/40)
b) Hz. Yûsuf'un gömleğinin önden mi, arkadan mı yırtıldığına bakıldı.    a) Ailesi
c) Olayın kimin odasında geçtiğine bakıldı.                 b) Karısı ve âyette isimleri sayılan bazı kişiler
d) Hz. Yûsuf'un ifadesine göre karar verildi.                c) Aleyhlerinde hüküm verilmiş olanlar
                                       d) Hz. Nuh gemi yapımıyla uğraşırken buzağı heykeline tapanlar

7. Müşriklerin Hz. Peygamberin ruhunun daralmasına yol açan         18. Kur'an'ın, "hüküm" konusundaki temel anlayışı
  istekleri aşağıdakilerden hangisidir? (11/12)                 aşağıdakilerden hangisidir? (12/40)
a) Altından bir evi olması veya göğe merdiven dayaması            a) Hüküm, çoğunluğun kanaatine göre belirlenir.
b) Gökten bir sofra indirmesi veya Allah'ı gözüyle görmesi          b) Hüküm, Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir.
c) Ona bir hazine indirilmesi veya onunla beraber bir meleğin gelmesi    c) Hüküm, ancak Allah'a aittir.
d) Yeryüzü saltanatının kendisine verilmesi veya ölüleri diriltmesi     d) Hüküm, Müslüman yöneticilerin ve âlimlerin görüşüne göre
                                       belirlenir.
8. Hz. Nuh'un inşa ettiği geminin tufandan sonra oturduğu yerin
  ismiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (11/44)         19. Kâfirler ile müminler kimlere benzetilmektedir? (11/24)
a) Cûdi                                   a) Müflis tüccar ile işleri yolunda giden tüccar
b) Arafat                                  b) Dilsiz ve şuursuz ile konuşan ve akleden
c) Ararat                                  c) Kafesteki kuş ile göklerde serbestçe uçan kuş
d) Kur'an'da bu yerin ismi belirtilmez.                   d) Kör ve sağır ile gören ve işiten

9.Birlikte olmak bir yana, kendilerine meyletmenin bile           20. Hz. İbrahim, kendisine müjde getiren ve "selâm" diyerek
  yasaklandığı kimseler aşağıdakilerden hangisidir? (11/113)          gelen misafirlerin hangi özelliğinden tedirginlik duymuş ve
a) Şairler      b) Günahkârlar                       korkmuştur? (11/69-70)
c) Devlet adamları d) Zulmedenler                      a) Misafirlerin yabancı olmaları ve görünümlerinin ürkütücü olması
                                       b) Misafirlerin kendilerine sunulan yemeğe el uzatmamaları
10. Babalarının, Hz. Yûsuf'u kendilerinden daha çok sevdiğini        c) Misafirlerin kendisiyle hiç anlamadığı bir dilden konuşmaları
  iddia eden kardeşleri, ondan kurtulmak için ne yaptılar?         d) Misafirlerin çok kalabalık ve silâhlı olmaları
  (12/9)                                  NOT: 21. SORUDAN İTİBAREN HUD SURESİ SORULARIDIR
a) Onu kuma gömdüler.                            21. Aşağıdakilerden hangisi Hûd suresinin başında belirtilen
b) Onu kuyuya attılar.                               Kur’an’ın indirilme gayelerinden değildir? (2-3)
c) Onu ıssız bir yerde terk ettiler.                       a. Allah’tan başkasına ibadet (kulluk) edilmemesi için
d) Oradan geçen bir kervana onu köle olarak sattılar.               b. Geçmiş kavimlerin durumlarından ibret almak için
                                         c. Sadece Allah’tan mağfiret dilemek için
11. Hz. Yûsuf'un, zindandaki arkadaşlarına anlattıklarıyla ilgili         d. Sadece Allah’a tevbe etmek için
  aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (12/38-40)
a) Hz. Yûsuf, sürekli olarak kendisine yapılan zulmü anlatıyordu.      22. İnançsızların başörtüyle akılları (beyni), elbisesiyle kalbi
b) Hz. Yûsuf, ısrarla Allah'ı, onun tek olduğunu ve ona ibadet
                                         örtme gibi anlayışları onların hangi özelliklerini gösterir?
edilmesi gerektiğini anlatıyordu.
                                         (5)
c) Hz. Yûsuf, her fırsatta zindan arkadaşlarını yönetime karşı
ayaklanmaya çağırıyordu.                                  a.Eşyayı ve insanı algılayamama
d) Hz. Yûsuf, kardeşlerinin kendisine yaptıklarını anlatıyordu.              b. Allah’ı gereği gibi tanıyamama
                                              c. Ahmaklık
                                              d. Hepsi
                                    21
23. Bir insana Allah tarafından bir iyilik, bir ikram          32. Semud kavminin kendi istedikleri mucize deve
   lütfedildiğinde, aradan bir müddet geçtikten sonra o          geldikten sonra deveyi kesmeleri nasıl
   insanın bu ikrama karşı minnet duygusunu yitirmesi           değerlendirilebilir?
   aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilmektedir?       a. İnanmayacak olanların mucize görmeleri durumlarını
   (9)                                  değiştirmez
a. Cahillik           b. Unutkanlık             b. Devenin mucize olduğuna inanmamışlardır
c. Nankörlük           d. Hepsi                c. Devenin sularını içmelerine tahammül edememişlerdir
                                    d. Allah’tan korkmadıklarını ve hesaba inanmadıklarını apaçık
24. İnsanı bunaltan bir sıkıntıyı Allah’ın gidermesinden
                                      ortaya koymuşlardır
  sonra, sahip oldukları nimetlerin sadece kendisinin
  becerisinden olduğunu düşünen insanın, böyle
                                    33. Semud kavminin helak oluşunun ardındaki manzara
  düşünmesi, onun hangi özelliğini ortaya koyar? (10)
                                      ayete göre nasıldır? (67-68)
a. Becerikli ve yetenekli olduğunu
                                    a. Yurtlarında hiç refah içinde yaşamamış gibi diz üstü çöke
b. Şımarık ve kibirli olduğunu
                                      kaldılar.
c. Akıllı ve atılgan olduğunu
                                    b. Toprağın altına geçerek görünmez oldular.
d. Hiçbiri
                                    c. Suların altında çırpınarak boğuldular.
25. Kur’an’ın sureleri gibi on sure getiremeyenler,           d. Yenik ekin yaprağı gibi oldular.
  bunun Allah’ın ilmiyle indirildiğini ve O’ndan başka        34. “Bütün canlıların denetim ve kontrolü, hüküm ve
  ilah olmadığını anlamalıdırlar. Onlardan, bu durum           tasarrufunun Allah’ın kudretine tabi olması veya
  karşısında beklenen nasıl bir davranıştır? (14)             Allah’ın bunları sıkıca kavraması” anlamına gelen
a. Kur’an’ı iyice incelemek                         deyim aşağıdakilerden hangisidir? (56)
b. Müslümanlara eziyetten vazgeçmek                   a. İstiva etmek
c. Sizin dininiz size, bizimki bize demek                b. Tuzak kurmak
d. Müslüman olmak                            c. Perçeminden tutmak
                                    d. İhata etmek
26. Allah’a karşı yalan uyduran, Allah’ın yolundan
   alıkoyan ve o yolu eğri göstermek isteyen ve Ahireti
                                    35. Hz. Sare’nin (Hz. İbrahim’in hanımı) kendisine
   inkar edenler, aşağıdakilerden hangisiyle
                                      verilen çocuk müjdesine şaşırmasına karşılık
   vasıflandırılmaktadırlar? (18-19)
                                      meleklerin “Allah’ın emrine mi şaşırıyorsun”
a. Zalim        b. Nankör
                                      demelerinde ne gibi bir sebep aranmalıdır? (73)
c. Fasık        d. Mürted
                                    a. Müminler Allah’ın her şeye güç yetireceğini bilmelidir.
27. Allah inkarcılara; onların inkar ve redlerinin           b. Çocuğun yaşlı halinde değil, kendisinin gençleştirilerek
  yeryüzünde Allah’ı aciz bırakamayacağını, Allah’tan           verileceği.
  başka dostları olmadığını ve azaplarının kat kat          c. Allah’ın takdirine itiraz edilmez.
  artırılacağı uyarısında bulunuyor. Onların bu            d. Hepsi
  uyarılara sebep olan en önemli özellikleri
  hangisidir? (20)                          36. Allah, peygamberlerine yakınlığına rağmen onların
a. Kendilerini çok güçlü zannetmeleri                    uygunsuz dualarını (isteklerini) kabul etmemiştir.
b. Ölümü ve hesabı unutmaları                        Bu peygamberlerden ikisi hangisidir? (46-76)
c. Gerçeklere karşı kör ve sağır kesilmeleri              a. Lut-İbrahim
d. Hiçbiri                               b. İbrahim-Nuh
                                    c. Nuh-Lut
28. Nuh (a.s.) (veya genellikle tüm peygamberler)
                                    d. Şuayb-Nuh
  insanları Allah’a kulluğa davet ettiği zaman ilk karşı
  çıkanlar kimler olmuştur? (27)
                                    37. Hz. Lut’un kavminin fena isteklerine karşı,
a. Köleler
                                      misafirlerini (melekleri) korumak amacıyla söylediği
b. Zenginler
                                      “size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere
c. O toplumun ileri gelenleri
                                      sığınabilseydim” (80) sözlerinde nasıl bir ruh hali
d. Peygamberin yakınları
                                      görülmektedir?
29. Hz. Nuh “Rabbim! Bilmediğim şeyi Senden               a. Kavminin kötülüğü karşısında aciz kalmış bir ruh hali
  istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana         b. Gücün ve kuvvetin elçisi bulunduğu Allah’a ait olduğunu
  merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum” (47)              dahi unutturabilen bir korku
  duasını hangi olay üzerine yapmıştır?                c. Tehlikeden, korkudan, sıkıntıdan ancak Allah’a sığınmakla
a. Kavminin inanmaması üzerine beddua ettiği zaman             kurtulabileceğini düşünemeyip, sağlam bir yer(!) arayacak
b. Oğlunun boğulduğunu görüp Allah’a seslendiği zaman            kadar tedirgin bir ruh hali
c. Oğlu için ayrıcalık istemesine karşılık Allah’tan ikaz aldığı    d. Hepsi
  zaman
d. İnananlarla birlikte kurtulup gemiden indiği zaman          38. Hz. Nuh’un oğlu ve Lut (a.s.)’ın karısı bize ne gibi
                                      mesaj vermektedir?
30. Hud (a.s.)’ın kavmine bildirdiğine göre gökten bol
                                    a. Kadın-erkek ayrılmasızın inanmayan ateşe girecektir.
   yağmur yağmasına ve kuvvetlerine kuvvet
                                    b. Genç-ihtiyar ayrılmaksızın herkes iman etmekle sorumludur.
   katılmasına sebep olacak davranışlar nelerdir? (52)
                                    c. Peygamberin yakınlarından iman etmeyenler olabilir.
I- Allah’tan bağışlanma dilemek
                                    d. En yakınlarının çok iyi Müslüman olmaları, kişiyi cezadan
II- Putları kırmak
                                      kurtarmaz.
III- Tevbe etmek
IV- Ölçü ve tartıda haksızlık yapmamak
                                    39. Zulmedenlere meyledilmemesi gerekliliğinin sebebi
a. I, II         b. I, III
                                      nedir? (113)
c. I, IV         d. II, IV
                                    a. Ateş dokunur.
31. Salih (a.s.), kavminin içinde ümit beslenen biriyken        b. Kişinin Allah’tan başka dostu yoktur.
  peygamberlikle gelince olumsuz bir şekilde             c. Allah’tan yardım görülmez.
  karşılanmıştır. Bunun en önemli sebebi               d. Hepsi.
  aşağıdakilerden hangisidir? (62)
a. Kavmi onun çok zengin olmasını bekliyordu
b. Kavmi onun başkanları olmasını istiyordu
c. Kurulu düzenlerine saldırı yapılmasını hazmedememişlerdi
d. Salih (a.s.) yaş olarak onlardan çok küçüktü
                                  22
  40. Şuayb peygamberin kavmi, babalarının putlarını           51. Sırasıyla Hûd suresine kadar olan sure isimlerini
    bıraktırmayı veya malları konusunda diledikleri gibi          yazınız.
    hareket etmeyi terk etmelerini istemesini neye           a. ………………………………………
    bağlıyor? (87)                           b. ………………………………………
  a. Büyücülüğe                             c. ………………………………………
  b. Uğursuzluğa                             d. ………………………………………
  c. Namaza                               e. ………………………………………
  d. Akılsızlığa                             f. ………………………………………
                                      g. ………………………………………
  41. “Sabırlı ol, çünkü Allah ……………………… mükafatını           h. ………………………………………
    zayi etmez.” (115)                         i. ………………………………………
                                      j. ………………………………………
  42.  Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı bulunuz? (88)
  a.  Bütün peygamberler bir takım delillerle gelmişlerdir.      52. Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan peygamberler
  b.  Hiçbir peygamber tebliğinin aksine hareket etmemiştir.        ve kavimleri hakkında, bu kavimlerin bazı
  c.  Bütün peygamberler sadece güçlerinin yettiği kadar toplum      özellikleriyle daha çok bilindiği görülmektedir. “Ölçü
     ıslahına çalışmışlardır.                       ve tartıda hile yapmak” şeklindeki özellikleriyle ele
  d.  Peygamberlerin başarısı çok çalışmalarına bağlıdır.         alınan kavim aşağıdakilerden hangisidir? (84-85)
                                      a. Ad kavmi
  43. Şuayb (a.s.)’ın kavminin “senin söylediklerinin          b. Lut kavmi
    çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz” demelerinin            c. Medyen kavmi
    altında yatan asıl sebep nedir? (91)                d. Semud kavmi
  a. Başka bir dil konuştuğundan
  b. Konuşması anlaşılır ve düzgün olmadığından             53. Hz. Nuh’un inşa edip de “her cins canlıdan birer çifti,
  c. Anlattığı şeyler zor ve karmaşık olduğundan               ailesini ve iman edenleri” bindirdiği geminin
  d. Anlamak istemediklerinden                        tufandan sonra oturduğu söylenen dağla ilgili
  44. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun helakını             aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (44)
    hazırlayan sebeplerden değildir? (116-117)             a. Kur’an’da bu dağın adı belirtilmez.
  a. Halkının çoğunun kötü olması                    b. Arafat dağıdır.
  b. Bozgunculuğu önleyecek, ıslah edecek etkin kimselerin        c. Ararat dağıdır.
    bulunmaması                            d. Cudi dağıdır.
  c. Gerekli savaş araç ve gereçlerinin bulunmaması
  d. Zenginlikten refahtan şımarılması                  54. “Binin ona, onun gitmesi de, durması da Allah
                                        adıyladır” denilen şey aşağıdakilerden hangisidir?
  45. Kur’an’da geçmiş peygamberlerin haberlerinin              (41)
    anlatılmasındaki amaç ve fayda nedir? (120)            a. Yeryüzü
  a. Peygamberin kalbini tatmin ve teskin etmek             b. Deniz
    (sağlamlaştırmak)                         c. Bulutlar
  b. Geçmiş dönemler hakkında gerekli bilgilerin aktarılması       d. Hz. Nuh’un gemisi
  c. Müminlere bir öğüt ve uyarı
  d. Hepsi                                55. Müşriklerin Hz. Peygamber’in ruhunun daralmasına
                                        yol açan istekleri aşağıdakilerden hangisidir? (12)
  46. Kavmi, yakın çevresi olmasaydı Şuayb’ı öldürecekti.        a. Altından bir evi olması veya göğe merdiven dayaması
  Unuttukları ve dikkate almadıkları önemli       husus      b. Gökten bir sofra indirmesi veya Allah’ı gözüyle görmesi
nedir? (92)                                c. Ona bir hazine indirilmesi veya onunla beraber bir meleğin
  a. Yakın çevresi de Şuayb’a inanmıyor ve dışlıyordu.            gelmesi
  b. Bedenini yok etmenin önemi yoktu. Mesele fikirlerini yok      d. Yeryüzü saltanatının kendisine verilmesi veya ölüleri
     etmekti.                               diriltmesi
  c. Allah’ın gücü karşısında akrabalarının gücü çok zayıftı.
  d. Hiç biri                              56.  Kafirler ile müminler kimlere benzetilmektedir? (24)
                                      a.  Kör ve sağır ile gören ve işiten
  47. Peygamberimizi ihtiyarlattığı bildirilen Hûd suresi        b.  Dilsiz ve şuursuz ile konuşan ve akleden
     112. ayeti tamamlayınız.                     c.  Kafesteki kuş ile göklerde serbestçe uçan kuş
  “Seninle tevbe edenlerle birlikte ……………..               d.  Müflis tüccar ile işleri yolunda giden tüccar
  ……………………………………………………..….             Çünkü
  o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.                57. “İyi bilin ki Semud nasıl uzaklaşıp gittiyse, Meyden
  48. Bir topluluğun bu dünyadaki önde gelenleri, kıyamet          halkı da öyle uzaklaşıp gitti” ifadesi ile iki kavmin de
     gününde de o topluluğun liderleri olacaklar. Cennete         helakinin aynı şekilde olduğu bildirilmektedir.
     veya Cehennem’e onun öncülüğünde gireceklerdir.            Aşağıdakilerden hangisi bu kavimlerin helak şeklini
     Hûd suresinde bununla ilgili bahsedilen önder             anlatmaktadır? (94-95)
     kimdir? (98)                           a. Yerin dibine geçirilme
  a. Karun                                b. Üzerlerine taş yağdırılması
  b. Firavun                               c. Korkunç bir ses
  c. Nemrut                               d. Kuvvetli kasırga ve şiddetli yağış
  d. Hûd (a.s.)
                                      58. Allah gökleri ve yeri altı günde (altı evrede)
  49. “Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir.” ifadesi hangi        yaratmıştır. Kainatın yaratılmasındaki temel hikmet
     emirden sonra kullanılmıştır? (114)                  nedir? (7)
  a. Namaz        b. Oruç                     a. İnsanlar içinde kimin daha güzel iş yapacağını deneyip
  c. Zekat        d. Tevbe                      imtihan etmek için
                                      b. Kendi muhteşem sanatını kullarına göstermek için
  50. İnsanlar bir sıkıntı veya tehlikeyle karşılaştıkları        c. Hz. Muhammed (a.s.) için, onun hürmeti ve gelişini
    anda ilk yapmaları gereken nedir? (80)                 hazırlamak için
  a. Hemen saklanacak bir yer aramak                   d. Kullarına ikram edip geçici bir süre onları nimetlendirmek
  b. Tehlikeyle korkusuzca savaşmak                     için
  c. Hemen Allah’a sığınıp O’ndan yardım istemek
  d. Yakınlardaki kişilerden yardım istemek


                                   23
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 13. CÜZ

1."Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet             12. Hz. Yûsuf, yardım istemek için son gelişlerinde kardeşlerine
  ettiği hariç, nefis aşırı derecede ..............." âyet mealinde        kendini tanıtıp kardeşleri de mahcup bir şekilde suçlarını
  nefsin bir özelliği belirtilmektedir. Bu özellik aşağıdakilerden        kabul edince onlara nasıl davrandı? (12/92)
  hangisidir? (12/53)                             a) Onları hapse attırdı.
a) Kendisini kınar, b) Kötülüğe sevk eder. c) Razı olmuştur.     d)    b) Önce dayakla cezalandırdı, sonra da yardım etmeden
Razı olunmuştur.                                memleketlerine geri gönderdi.
                                        c) Onları affetti ve Allah'ın da onları bağışlamasını diledi.
2. Hz. Yûsuf, hangi özelliğini ön plâna çıkararak ülkenin            d) Küçük kardeşi hariç hepsini astırdı.
   hazinelerine bakmakla görevli kılınmayı istemiştir? (12/55)        13. Rablerine karşı nankörlük edenlerin iyi işlerinin kendilerine
a) iffeti                                      bir fayda sağlamayacağı hangi benzetmeyle anlatılmaktadır?
b) Haksız yere hapis yatması                            (14/18)
c) İyi koruyucu ve bilgili bir kişi olması                   a) Fırtınalı günde rüzgârın savurduğu kül
d) Genç ve yakışıklı olması                           b) Okyanusta ilerlemeye çalışan bir sal
                                        c) Büyük alevler üzerine dökülen bir bardak su
3. Evlâtlarını kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle gözleri görmez           d) Korkunç bir gürültünün arasındaki kuş sesi
  olan Hz. Ya'kûb'un gözleri nasıl görür hâle gelmiştir?
  (12/93,96)                                 14. "Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu
a) Bütün evlâtları bir araya gelerek dua etmişler ve gözleri açılmıştır.      değiştirmedikçe..............." âyet mealinin devamında Allah'ın
b) Mısır'ın kralı, dünyanın en meşhur tabiplerini çağırtmış ve onların       nasıl davranacağı açıklanmaktadır? (13/11)
hazırladıkları ilâçlarla görür hâle gelmiştir.                 a) Allah, onlara hidayet vermez.
c) Oğlu Yûsuf'a ve Yûsuf'un küçük kardeşine kavuşunca görmeye          b) Allah, onların durumunu değiştirmez.
başlamıştır.                                  c) Allah, onlara zulmetmez.
d) Oğlu Yûsuf'un, Mısır'dan gönderdiği gömleği yüzüne sürülünce         d) Allah, onlara rızık vermez.
görmeye başlamıştır.
                                        15. "O,...............vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur
4. "Biliniz ki kalpler ancak...............huzur bulur." âyet mealinde       yüklü bulutları meydana getirendir." âyet mealinde boş
  boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?           bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  (13/28)                                   (13/12)
a) Allah'ı anmakla b) Nafile ibadetlerle c) iktidara geçince d)         a) Korku ve ümit
Fetih ve zaferle                                c) Zenginlik ve yoksulluk
                                        b) Açlık ve tokluk d) Kudret ve güç
5. Allah, hak ile batıl arasındaki farkı ifade ederken batılın geçici
  olduğunu belirtir. Bu geçicilik neye benzetilir? (13/17)          16. "Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri
a) Saman alevi   b) Serap                            ve............... sabah akşam Allah'a boyun eğer." âyet mealinde
c) Köpük      d) Yağmur                            boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
                                        (13/15)
6. "Kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç" ifadesiyle           a) Çocukları     b) Eşleri
  aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? (14-24)              c) Gölgeleri     d) Ruhları
a) Güler yüz    b) Güzel söz
c) Takva      d) Sadaka                          17. Kendilerine güzel sonuç olarak Adn cennetleri verilen
                                          kimselerin pek çok özelliği arasında bir de kötülük
                                          karşısındaki yaklaşımları anlatılmaktadır. Bu kişilerin
7. Gövdesi yerin üstünden koparılmış sabit olmayan bir ağaca            kötülüğe karşı tutumları aşağıdakilerden hangisidir? (13/22)
  benzetilen şey aşağıdakilerden hangisidir? (14/26)             a) Kötülüğe aynısıyla karşılık verirler.
a) Amelsiz iman c) Asık yüz                           b) Kötülüğü çok şiddetli bir tarzda kat kat kötülükle cezalandırırlar.
b) Faydasız ilim d) Kötü söz                          c) Kötülük karşısında sadece sabrederler.
                                        d) Kötülüğü iyilikle ortadan kaldırırlar.
8. Hz. Yûsuf kardeşlerinin yanlarında bedel olarak getirdiklerini,
  yüklerinin içine tekrar gizlice niçin koydurdu? (12/62)
a) Daha önce yaptıkları kötülüklerden dolayı pişmanlık duysunlar        18. Mısır kanunlarına göre küçük kardeşini yanında
diye                                         alıkoyamayan Hz. Yûsuf'a bunu yapabilmesi için Allah
b) Babası kendisinin hayatta olduğunu anlasın diye                  tarafından öğretilen plân aşağıdakilerden hangisidir? (12/75-
c) Farkına vardıklarında belki geri gelirler diye                  76)
d) Malları eksilmesin diye                           a) Öldürülen birinin katili olarak kardeşlerini itham etmesi ve kısas
                                        için en küçük kardeşin alıkonulması
9. Hz. Yûsuf'un vezir olduğu, daha sonra da anne babası ve           b) Mısır'a gelen kardeşlerinin bozguncu olarak ilân edilmesi ve
  kardeşlerinin de yerleştiği şehir neresidir? (12/99)            tamamının alıkonulması
a) Ken'an    b) Bekke                            c) Kralın su kabının küçük kardeşinin yükü arasına konulması ve
c) Mısır     d) Bâbil                            ceza olarak hırsızın alıkonulması
                                        d) Mısır kanunlarına göre olmasa da kendi kanunlarına göre, yalancı
10. "Ağzına ulaşmayacağı hâlde, avuçlarını suya uzatan             sayılan kardeşlere ceza olarak en küçüklerinin alıkonulması
  kimsenin isteğine suyun cevap vermesi kadar cevap verilir."
  benzetmesiyle sonuç vermeyeceği bildirilen şey aşağıdaki-          19. "Rabbim, beni ve soyumdan gelenleri namaz kılanlardan
  lerden hangisidir? (13/14)                           eyle. Rabbimiz, duamı kabul buyur." diye dua eden
a) Allah'tan başkasından isteyen kâfirlerin duası                  peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (14/40)
b) İnananlara zulmeden zalimlerin tuzağı                    a) Hz. Nuh     b) Hz. ibrahim
c) Mallarını gösteriş olsun diye harcayanların malları             c) Hz. ishâk    d) Hz. Süleyman
d) İnananları aldatmaya çalışan münafıkların ikiyüzlülüğü
                                        20. Peygamberlerin konuştukları dille ilgili aşağıda
11. "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü                   belirtilenlerden hangisi doğrudur? (14/4)
  ...............topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit       a) Bütün peygamberler, Arapça konuşuyorlardı.
  kesmez." âyet mealinde istisna tutulanlar aşağıdakilerden          b) İsrâiloğulları’na gelenler İbranice, diğerleri
  hangisidir? (12,87)                             Arapça konuşuyorlardı.
a) Kâfirler        b) Yahudiler                     c) Hz. ibrahim ve Hz. Musa hariç diğerleri Arapça konuşuyorlardı.
c) Yalancılar       d) Günahkârlar                    d) Her peygamber, gönderildiği toplumun diliyle konuşuyordu.
                                      24
                        KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 14. CÜZ

1."Sana uyan azgınlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir        12. İnsanın yaratıldığı öz nedir? (15/26-28)
   hâkimiyetin yoktur." âyet mealinde, Allah'ın bu sözünün        a) Ateş       b) Hava
   muhatabı kimdir? (15/42)                        c) Çamur       d) Duman
a) Azgın tâğutlar  c) Firavun
b) iblis       d) Nemrut                       13. Kur'ân-ı Kerîm'de, dış dünyaya ait pek çok varlığa dikkat
                                        çekilmekte; yıldızların, ayın, güneşin, gecenin, gündüzün
2.Hicr halkının öne çıkan özelliği nedir?                    yaratılış hikmetlerinden bahsedilmektedir. "Aşılayıcı / döllen-
(15/30-82)                                   dirici olarak gönderip yukardan su indirerek sizi onunla
a) Sihirle insanları etkilemeleri                        suladık." âyet mealinde aşılayıcı / döllendirici özelliğinden
b) Şiir ve edebiyatta ilerlemeleri                       bahsedilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? (15/22)
c) Sütunlar üzerinde bir şehir imar etmeleri                a) Yıldızlar    c) Ay
d) Dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oymaları           b) Güneş      d) Rüzgâr

3. "O Zikr’i biz indirdik biz ve onun koru-yucusu da..............."    14. Kendisinde burçlar yaratılan, seyredenler için süslenen ve
  âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi          kovulmuş şeytandan korunduğu bildirilen şey
  getirilmelidir? (15/9)                           aşağıdakilerden hangisidir? (15/16-17)
a) Müslümanlardır.    b) Meleklerdir,                  a) Levh-i Mahfuz   b) Gökyüzü
c) Biziz.         d) Ehl-i Kitap'dır.               c) Yeryüzü     d) Kur'ân-ı Kerîm

4. İblîs'in insana secde etmeyi reddetme gerekçesi             15. Cinlerin yaratıldığı öz nedir? (15/27) a) Ateş        b)
   aşağıdakilerden hangi-sidir? (15/33)                  Balçık
a) İnsanın çamurdan yaratılmış olması                    c) Hava       d) Su
b) İnsanın yeryüzünde fitne çıkarıp kan dökecek olması
c) Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmek istememesi            16. Hz. Lût'un kavminin helak edilme biçimi aşağıdakilerden
d) Meleklerden farklı olduğunu göstermek istemesi                hangisidir? (15/74)
                                      a) Dalgaları her tarafı kaplayan bir tufan
5. "Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen             b) Ülkenin korkunç bir sesle alt üst edilmesi ve pişmiş balçıktan taşlar
  cezalandırsay-dı..............." âyet mealinin devamı          yağması
  aşağıdakilerden hangisidir? (16/61)                   c) Gökten çekirge yağması ve bir hortumun patlak vermesi
a) Onlara peygamber göndermezdi.                      d) inananları takip ederken üzerlerine kabaran denizde boğulmaları
b) Onlara zalimleri musallat ederdi.
c) Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı.                   17. İnanmayanlar, gökten bir kapı açılsa ve oradan yukarı
d) Kıyamet kopardı.                               çıksalar bile ne derlerdi?
                                      (15/14-15)
6. Nahl Sûresi'ne adını veren ve Allah'ın kendisine vahyettiği /      a) Uykudayız, rüya görüyoruz.
  ilham ettiği belirtilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?       b) Keşke dünyaya bir daha döndürülsek de iyi ameller yapsak.
  (16/68)                                 c) Kalplerimiz mühürlüdür, hiçbir şey anlamıyoruz.
a) Karınca       b) Bal arısı                     d) Gözlerimiz boyandı, hatta bize büyü yapılmıştır.
c) Hüdhüd      d) Ebabil
                                      18. Cennetten kovulup lanetlenen İblîs'in, "Rabbim, tekrar
7. "Bir göz kırpması gibi veya daha az bir zaman" benzetmesiyle         diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver/ beni ertele."
  bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir? (16/77)             isteği Allah tarafından nasıl karşılanmıştır? (15/37-38)
a) İnsanın ölüm anı                             a) Kabul edilmiştir.
b) İnsanın yaratılması                           b) Reddedilmiştir.
c) Göklerin ve yerin yaratılması                      c) insanlara ilişmemesi şartıyla kabul edilmiştir.
d) Kıyametin kopması                            d) Meleklerin aracılığıyla kabul edilmiştir.

8. Fahşâ (hayasızlık/ utanmazlık), münker (fenalık / kötülük) ve      19. Hz. Peygamber'e Kur'an'la birlikte verildiği bildirilen şey
  bağyi (azgınlık / sınırları aşma/zulüm) yasaklayan âyetin          nedir? (15/87)
  başında emredilen üç şey aşağıdakilerden hangisinde doğru        a) Sünnet
  olarak verilmiştir? (16/90)                       b) Tekrarlanan yedi
a) Adalet, iyilik yapma, yakınlara yardım etme               c) Mi'rac mucizesi
b) Namaz, zekât, oruç                            d) Hükümranlık
c) Hac, zekât, cihat
d) Ana babaya ihsan, takva, infak                      20. Şeytanın insanlar üzerinde kuracağı hâkimiyet konusunda
                                        aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (16/99-100)
9. Kur'an okuyacağı zaman, kişiye yapması emredilen husus          a) Şeytan tüm insanlar üzerinde hâkimiyet kurabilir.
  aşağıdakilerden hangisidir? (16/98)                   b) Şeytan, daha çok inananlar üzerinde hâkimiyet kurar.
a) Abdest alması                              c) Şeytanın, inananlar üzerinde de hâkimiyeti vardır
b) İstiğfar etmesi                             d) Şeytan sadece, onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar
c) Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınması                   üzerinde hâkimiyet kurabilir.
d) Gusül abdesti alması

10. Kuvvetlilerin zayıflara verdikleri yemini bozmaları hangi
  benzetmeyle anlatılmaktadır? (16/92)
a) Bineğini bağladıktan sonra salıvermek "
b) İpliğini kuvvetli büktükten sonra çözmek
c) Denize açıldıktan sonra gemiden atlamak
d) Kapısını kapamadan kilitlemek

11. Hicr halkına verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? (15/80-
  84)
a) Kuvvetli bir ateş
b) Şiddetli bir sarsıntı
c) Korkunç bir ses
d) Su baskını
                                    25
                           KUR'ÂN-I KERÎM MEAL SORULARI 15.
                           CÜZ
1. "Kendisine âyetlerimizden / işaretleri-mizden bir kısmını       12. Bir ahlâkî ilkeyi hatırlatma bağlamında örnek olarak verilen
   göstermek için kulunu bir gece ...............'dan, çevre-sini      bahçe sahibi iki adamdan birisinin, ürünleri yok edilerek
   bereketlendirdiğimiz ...............'ya götüren Allah'ın şanı yüce-    cezalandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
   dir." âyet mealinde boş bırakılan yerlere gel-mesi gerekenler       (18/33-44)
   sırasıyla aşağıdaki-lerden hangisidir? (l7/1)            a) Hile ile arkadaşının bahçesini elinden almaya çalışması
a) Mescid-i Aksa / Mescid-i Haram                     b) Rabbine nankörlük etmesi ve sahip olduğu nimetlerin hiç yok
b) Mescid-i Haram / Mescid-i Aksa                     olmayacağını düşünmesi
c) Mescid-i Haram / Mescid-i Küba                     c) Arkadaşının ürünlerini kıskanarak onun bahçesini yakmaya
d) Mescid-i Aksa / Mescıd-i Nebevî                    çalışması
                                     d) Bahçeden elde edilen ürünü şarap yapımında kullanması
2. Hz. Musa'ya kaç âyet / mucize verildiği bildirilmektedir?
   (17/101)
a) Yedi       b) On                        13. Kâfirlerin istedikleri ve gelince de yalanladıkları mucizeleri
c) Dokuz       d) On üç                         Allah, hangi sebeple gönderdiğini bildirmektedir? (17/50)
                                     a) Hayran bırakmak için
3. Yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacakları ve büyük bir        b) Müjdelemek için
   kibre kapılarak böbürlenecekleri kendilerine bildirilenler      c) Doğru yolu göstermek için
   aşağıdakilerden hangisidir? (17/4)                  d) Korkulmak için
a) Ye'cüc ve Me'cüc     b) Mecusîler
c) İsrâiloğulları      d) Münafıklar                14. Yaşlılıklarında anne babasından biri veya her ikisi, yanında
                                        bulunan kişiye, nasıl dua etmesi buyurulmaktadır? (17/24)
4. Semûd kavmine gönderilen mucize aşağıdakilerden            a) Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de
   hangisidir? (17/59)                         sen onlara öyle rahmet et.
a) Peygamberlerinin elinin bembeyaz parlaması               b) Rabbimiz! Amellerin hesabının görüleceği gün, beni, ana babamı
b) Yılana dönüşen asa                           ve müminleri bağışla.
c) Ayın ikiye yarılması                          c) Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları, namazı devamlı
d) Dişi deve                               kılanlardan eyle.
                                     d) Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi ateşin
5."Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışla-ra haklarını ver; fakat      azabından koru.
 saçıp savurma!" mealindeki âyetten sonra "saçıp savu-ranlar"
 hakkında ifade edilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?        15. "Hiçbir şey hakkında sakın 'Yarın şunu yapacağım.' deme!"
 (17/26-27)                                  mealindeki âyetin devamında bunun yerine ne söylenilmesi
a) Şeytanın kardeşleri c) Faydasız rüzgâr                   emredilmektedir? (18/23-24)
b) Çıplak kaya       d) Verimsiz toprak              a) Allah dilerse yapacağım.
                                     b) Gücüm yeterse yapacağım.
6. Allah'ın, kullarını rızıklandırması hususundaki temel yasa       c) Kesinlikle yapacağım.
   aşağıdaki-lerden hangisidir? (17/30)                 d) Yapmayı umuyorum.
a) Kullarına eşit miktarda rızık verir.
b) İnananlara bol, kâfirlere ise az verir.                16."...............ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların
c) Dilediğine bol, dilediğine ölçülü verir.                  hepsi, ondan sorumludur.' âyet mealinde boş bırakılan yere
d) İmtihan için inananlara az, azdırmak için kâfirlere bol verir.       aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (17/36)
                                     a) Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin
                                     b) Kaybolan herhangi bir eşyanın
                                     c) Kendi hakkında söylenmiş olan sözlerin
                                     d) Boş ve batıl inançların
7. Kendisinde inananlara şifa ve rahmet olacak şeyler indirilen
   Kur'an'ın, zalimler üzerindeki etkisi nasıl olur? (17/82)      17. "Zinaya yaklaşmayın; zira o,............." âyet mealini
a) Zalimlere de hidayet vesilesi olur.                     tamamlayan ifade aşağı-dakilerden hangisidir? (17,32)
b) Onların hiç olmazsa zulmüne engel olur.                a) Günahtır ve haramdır.
c) Zalimlere herhangi bir etkisi olmaz.                  b) Ayartıcı ve yanlış bir fiildir.
d) Zalimlerin ancak zararını artırır.                   c) Hayasızlık ve çok kötü bir yoldur.
                                     d) Nesli bozar ve toplumu çökertir.
8. Mağara ashabının yanında, onlarla birlikte uykuya dalan
   hayvan ne idi? (18/18)                        18. İblîs'in, Hz. Âdem'e saygı ile eğilmemesinin / secde
a) Kedi   b) Koyun                             etmemesinin anlatıldığı âyette onun hangi varlık sınıfına ait
c) Köpek d) Kuş                                olduğu belirtilir? (13/50)
                                     a) insan     b) Melek     c) Cin
9. Hz. Davud'a verildiği bildirilen şey aşağıdakilerden          d) Varlığı yoktur, sembolik bir varlıktır.
   hangisidir? (17/55)
a) Zebur    b) Rüyaları yorumlama kabiliyeti              19. Hz. Musa ile birlikte kıssası anlatılan, "kullarımızdan bir kul"
c) Tevrat   d) Ölüleri diriltme mucizesi                   ve "kendisine rahmet verilen ve Allah katından bir ilim
                                        öğretilen" ifadeleriyle kendisinden bahsedilen kişi hakkında
10. Yetim malı konusunda takınılması gereken tavır               aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (18/65)
   aşağıdakilerden hangisidir? (17/34)                 a) Bu kişi, Kur'an’da adı geçen Zülkarneyn'dir.
a) Yetim malına hiçbir şekilde dokunulmamalıdır.             b) Kuran'da bu kişinin kim olduğuna dair bilgi yoktur.
b) Yetimin malı, o ergenlik çağına gelinceye kadar güzel bir şekilde   c) Kuran'da adı 'Hızır" olarak geçen kişidir.
kullanılıp geliştirilebilir                        d) BU kişi, Hz. Musa'nın kayınpederi Hz. Şuayb'dır.
c) Yetimin malını yakın akrabaları istedikleri gibi
kullanabilirler.                             20. Ashâb-ı Kehf kıssası hakkında "insanla-rın onların hâlinden
d) Yetimlere miras düşmediği için malları da olmaz.              haberdar edilmesi" aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmak-
                                        tadır? (18/21)
11. Aşağıdakilerden hangisi "dünya hayatının süsü" olarak         a) İnsanlar, bu kıssadan sırf böylesi bir olayın yaşanmış olduğunu
   nitelendirilmektedir? (18/46)                    bilsinler diye haberdar edilmişlerdir.
a) Namaz ve güzel koku                          b) Bu kıssanın anlatılmasındaki maksat, insanların üzerinde tartışma
b) Sağlık ve güzellik                           yapabilecekleri bir konuyu onlara sunmaktır.
c) İlim ve ibadet                             c) Bu kıssayla insanlara Allah'ın vaadinin hak olduğu ve kıyametin
d) Servet ve çocuklar                           gerçekleşmesinde hiçbir şüphe olmadığı anlatılmaktadır.
                                     d) Bu kıssa, geçmişte yaşanan tarihî olaylara Kuran'ın ne kadar
                                     önem verdiğini göstermek için anlatılmıştır.
                                  26
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 16. CÜZ

1."Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolayladır.           12. Hz. Musa'yla "kullardan bir kul'un yolculuğu esnasında
  Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar." duasını yapan         uğradıkları ve halkından yiyecek istedikleri şehirle ilgili
  peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (20/25-28)               aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (18/77)
a) Hz. Musa   b) Hz. İbrahim                        a) Şehir halkı, bu kutlu misafirlere çok iyi davrandı ve onlara ikramda
c) Hz. Nuh   d) Hz. Yûsuf                         bulundu.
                                       b) Şehir halkı, Hz. Musa'yı misafir etmek istemedi.
2. Azgın olan Firavun'a gitmeleri ve yumuşak söz ile ona öğüt        c) Şehir halkı, "kullardan bir kulu" misafir etmek istemedi.
  vermeleri istenen kardeş peygamberler aşağıdakilerden          d) Şehir halkı, ikisini de konuk etmek istemedi.
  hangisinde doğru verilmiştir? (20/42-44)
a) Hz. Musa - Hz. Yûsuf                           13. Müttakîlerin / Allah'a karşı gelmekten sakınanların "elçiler
b) Hz. İsmail - Hz. ishâk                            heyeti" gibi haş-redilecekleri bildirilir. Buna karşılık
c) Hz. Zekeriyyâ - Hz. Yahya                           mücrimlerin / suçluların durumuyla ilgili olarak yapılan ben-
d) Hz. Musa - Hz. Harun                             zetme aşağı-dakilerden hangisidir? (19/85-86)
3. Sînâ Dağı'nda Rabbi ile görüşmesin-den sonra Hz. Musa öfke        a) Suya koşan susuzlar gibi cehenneme sürüleceklerdir.
  dolu ve üzgün bir hâlde kavmine döner. Hz. Musa'yı kızdıran       b) Çocuğun oyuncağına koşması gibi cehenneme koşacaklardır.
  olay aşağıdakiler-den hangisidir? (20/85-86)               c) Ateşe koşan pervaneler gibi cehenneme koşacaklardır.
a) Kavmi, ona danışmadan tekrar Mısır'a dönmek üzere yola          d) Ölüme giden mahkumlar gibi cehenneme sürüleceklerdir.
çıkmıştır.
b) Kavmi, kardeşi Hz. Harun'u öldürmüştür.                  14. Amelleri boşa çıktığı için kıyamet gününde amelleri için bir
c) Kavmi, hak yoldan saparak, içlerinden birinin yaptığı buzağı         terazi kurulmayacağı bildirilen kimseler hakkında
heykeline tapınmaya başlamıştır.                         aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (18/105-106)
d) Kavmi, Hz. Musa'nın bütün aile fertlerini öldürmüştür.          a) Bu kimseler köle ve cariyelerdir.
                                       b) Bu kimseler a'râfta kalanlardır.
4. Dünyada dar bir geçim ve ahirette kör olarak haşredilme          c) Bu kimseler cehenneme gidecek olanlardır.
  tehdidi kimler için yapılmaktadır? (20/124)               d) Bunlar şeytanlar ve cinlerdir.
a) İnananlara zulmedenler
b) Allah'ı anmaktan yüz çevirenler                      15. "De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için ...............mürekkep
c) Münafıklar                                   olsa ve bir o kadar da ilâve etsek, Rabbimin sözleri tükenme-
d) Fâsıklar                                    den ...............tükenirdi." âyet mealinde boş bırakılan yerlere
                                         aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (18/109)
5. Hz. Zülkarneyn, kendisinden talep edilmesi üzerine, kimin         a) Yağmurlar      b) Göller
  oluşturduğu tehlikeye karşı bir engel yapmıştır? (18/94)         c) Irmaklar      d) Denizler
a) Ye'cûc ve Me'cûc  b) Ashâbü'l-Uhdûd
c) Ashâb-ı Kehf    d) Ashâb-ı Yemin                    16. Peygamberlerin "Ben de ancak sizin gibi bir insanım."
                                         sözlerinin ardından ifade ettikleri ve onları diğer insan-lardan
6. Neredeyse gökleri parçalayacak, yeri yaracak ve dağları yıkıp
                                         ayıran en önemli özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
  çökertecek durum aşağıdakilerden hangisidir? (19/89-91)
                                         (18/110)
a) Allah'a kullukta gaflete dalınması
                                       a) Seçkin bir soydan gelmeleri
b) Allah'a çocuk isnat edilmesi
                                       b) Üstün ahlâkî özelliklere sahip olmaları
c) Allah'a mekân isnat edilmesi
                                       c) Vahiy almaları
d) Meleklerin cinsiyetinin dişi olduğunun iddia edilmesi
                                       d) Toplumlarında önemli kişiler olmaları
7. Hz. Musa'nın, Sînâ Dağı'na gitmesinden sonra İsrâiloğulları'na
                                       17. Güneşin battığı yerdeki kâfir kavim hakkında Allah'ın, "Ey
  ziynet eşyaların-dan bir buzağı heykeli yaparak onların sap-
                                         Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik
  malarına sebep olan kişi aşağıdaki-lerden hangisidir? (20/85)
                                         yolunu tutarsın." emri karşısında Hz. Zülkarneyn'in yaklaşımı
a) Belam    b) Karun
                                         nasıl olmuştur? (18/86-87)
c) Hâmân    d) Sâmirî
                                       a) Onları atfetmiştir.
                                       b) Zulmedenleri cezalandıracağını söylemiştir.
8. Hz. Musa'yla yolculuk yapan kul, bindikleri gemiyi delmesinin
                                       c) Onları kendi hâllerine bırakmıştır.
  gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüştür?
                                       d) İman etmeleri için onlara zenginlikler vermiştir.
  (18/79)
a) Gemiyi içindeki zalimler boğulsun diye deldiğini söylemiştir.
                                       18. Peygamberlikle müjdelendiği sırada Hz. Musa'ya asasının
b) Geminin uzak seferlere çıkmasını ve açık denizlerde batıp
                                         yılan olması mucizesi yanında verilen diğer mucize
gitmesini engellemek için bunu yaptığını söylemiştir.
                                         aşağıdakilerden hangisidir? (20/22-23)
c) Geminin sahiplerinin yoksul kimseler olduğunu, gemiyi bu şekilde
                                       a) Bir hastalık olmaksızın elinin bembeyaz parlaması
delmekle, onları ilende bekleyen ve her gemiye zorla el koyan kraldan
                                       b) Ölüleri diriltmesi
korumak istediğini söylemiştir.
                                       c) Körü ve alacalıyı iyileştirmesi
d) Gemi sahiplerinin zenginlik yüzünden azgınlaşmalarını
                                       d) İsrailoğulları’nın, evlerinde ne yeyip içtiklerini bilmesi
engellemek için gemiyi deldiğini söylemiştir.
                                       19. Hz. Musa, peygamberlikle görevlendirilince bazı istekleri
9. Hz. Zekeriyyâ'nın, isteği üzerine kendisi-ne müjdelenen ve
                                         gerçekleştirilmiş; kendisine de "Ant olsun biz sana bir kere
   "daha önce hiç kimse-ye böyle bir ad verilmediği" ifadesiyle
                                         daha iyilikte bulunmuştuk." denilmiştir. Hz. Musa'ya daha
   anılan oğlunun adı nedir? (19/7)
                                         önce yapılan bu iyilik aşağıdakilerden hangisidir? (20/37-40)
a) Yûsuf      b) Ya'kub
                                       a) Kavmi içerisinde çok zengin kılınması
c) İsa       d) Yahya
                                       b) Hiçbir şeyden korkmayacak bir cesarete sahip olması
                                       c) Bebekliğinden itibaren pek çok defa ilâhî lütuflara mazhar olması
10. Hz. Meryem, Hz. İsa'yı kucağında taşıya-rak kavminin yanına
                                       d) Kavminin en güzel konuşan ve en yakışıklı kişisi olması
  geldiğinde Hz. Meryem'i kötü bir iş yapmakla kınadılar. Hz.
  Meryem'in kimin kardeşi olduğunu söyleyerek bu davranışı
                                       20. İsrâiloğulları'na buzağı heykeli yaparak, yoldan çıkmalarına
  ona yakıştırmı-yorlardı? (19/27-28)
                                         sebep olan kişi dünyada nasıl cezalandırılmıştır? (20/97)
a) Zekeriyyâ    b) Harun
                                       a) Hz. Musa, onu bizzat kendi elleriyle asmıştır.
c) Yahya      d) Musa
                                       b) Hayatı boyunca kimsenin ona dokunmaması, onun da insanlardan
                                       uzak yapayalnız bir yaşam sürmesi şeklinde bir ceza verilmiştir.
11. Hz. Musa'ya Rabbinin bizzat seslendiği, ayakkabılarını
                                       c) Yaptığı heykelle birlikte ateşte yakılmıştır.
  çıkarmasının istendiği ve peygamberlik vazifesinin verildiği
                                       d) Yaptığı heykelle birlikte denize atılmıştır.
  mukaddes vadi aşağıdakilerden hangisidir? (20/12-13)
a) Nil       b) Bekke
c) Hicr       d) Tuvâ
                                    27
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 17. CÜZ
1. Öfkelenerek kavmini terk eden ve âyette "Zü'n-Nûn" (balık         13. Bir ekin tarlasına giren koyunlar hakkında hüküm verme
  sahibi) ola-rak zikredilen peygamber aşağıdaki-lerden            meselesi hangi peygamberlerle ilgili olarak anlatılmaktadır?
  hangisidir? (21/87)                             (21/78)
a) Hz. Musa   b) Hz. Yûnus                        a) Hz. Musa ve Hz. Harun
c) Hz. Üzeyir  d) Hz. Eyyûb                        b) Hz. Zekeriyyâ ve Hz. Yahya
                                       c) Hz. İsâ ve Hz. Yahya
2. "Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu         d) Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman
  çocuğunu unutur ve her hamile kadın da kar-nında taşıdığını
  düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; hâlbuki onlar sar-hoş        14. Kendisine pek çok özellik yanında zırh yapma sanatı da
  değildir." âyet mealinde tasvir edilen an aşağıdakilerden          verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (21/79-80)
  hangisi-dir? (22/2)                           a) Hz. Süleyman   b) Hz. Dâvûd
a) Kıyamet sarsıntısı b) Helak anı                      c) Hz. Ya'kub    d) Hz. İlyâs
c) Deprem anı     d) Dünyanın yaratılış anı
                                       15. Pek çok olağanüstülükler yanında, emrine şeytanlardan
3."Şüphesiz Rabbinin katında bir gün, sizin                 dalgıçlık yapanların da verildiği peygamber aşağıdakilerden
  saydığınız...............gibidir." âyet mealini doğru bir şekilde    hangisidir? (21/81-82)
  tamamla-yan ifade aşağıdakilerden hangisi-dir? (22/47)          a) Hz. Yûsuf   b) Hz. İsâ
a) Bir gün     b) Bir ay                        c) Hz. Musa    d) Hz. Süleyman
c) Bin gün     d) Bin yıl
                                       16. "Şüphesiz ben bir derde uğradım, sen ise merhametlilerin en
4. "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı             merhametlisisin." diye niyazda bulunan ve bu niyazı kabul
  kesinlikle..............." âyet mealini tamamlayan ifade           edilip bütün dertleri giderilen, sabrıyla meşhur peygamber
  aşağıdakilerden hangisidir? (21/22)                     aşağıdakilerden hangisidir? (21/83)
a) ilâhlar birbiriyle kavga ederdi.                     a) Hz. Lût     c) Hz. Musa
b) Yer ve gök yok olurdu.                          b) Hz. Eyyûb    d) Hz. İsâ
c) ikisinin de düzeni bozulurdu.
d) Göğe bir şey olmasa da yeryüzü yaşanmaz olurdu              17. Kıyametin kopuş anında gökyüzünün nasıl olacağına dair
                                         yapılan benzetme aşağıdakilerden hangisidir? (21/104)
5. Bütün canlıların kendisinden meydana getirildiği ifade edilen       a) Denizler gibi kaynamaya başlayacaktır.
  şey aşağıdakilerden hangisidir? (21/30)                 b) Paramparça edilmiş bir yaprak gibi olacaktır
a) Toprak   b) Ateş                            c) Yazılı kâğıt tomarları gibi dürülecektir.
c) Nur    d) Su                             d) Cehennem alevleri gibi kızaracaktır.

6. Kıyamet günü kurulacak adalet terazilerinde kimseye            18. Müslümanlara cihat izni verilmesinin sebebi aşağıdakilerden
  haksızlık edilmemesi için en küçük iş bile bu teraziye            hangisidir? (22/39)
  getirilecektir. "En küçük" ifadesi hangi benzetme ile          a) Müslümanların cihada katılıp katılmayacaklarını denemek
  anlatılmaktadır? (21/47)                         b) Kendilerine savaş açılması ve bunun sonucu olarak zulme
a) Hardal tanesi    b) Arpa tanesi                    uğramış olmaları
c) Buğday tanesi    d) Mercimek tanesi                  c) İnkâr edenlerden intikamlarını almaları
                                       d) Düşmanlarını sindirmeleri ve çevreye korku salmaları

7. " ............... için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği
   hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru       19. Gökyüzü neye benzetilmektedir? (21/32)
   kıldık." âyet mealinin başında belirtildiğine göre, bu ibadetin     a) Korunmuş bir tavan
   muhatabı kimlerdir? (22/34)                       b) Bulutların yüzdüğü bir deniz
a) İsrâiloğulları     c) Bütün ümmetler                 c) Rahat bir döşek
b) Hristiyanlar      d) Müslümanlar                  d) Geniş bir vadi

8. Kesilen kurbanların etleri ve kanları hususunda              20. Tavaf edilmesi emredilen ev / mabed (Kabe) hangi özelliğiyle
  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?                      zikredilmektedir?
(22/37)                                   (22/29)
a) Onlar, cennette çok güzel kokacaktır.                   a) Güzel     b) Eski
b) Bu etler ve kanlar, ahirette, kesenler için şefaatçi olacaktır.      c) Mübarek   d) Taştan
c) Bunlar, kurban kesenin günahlarına kefaret olacaktır.
d) Allah'a ulaşan bu etler ve kanlar değil, insanların takvasıdır.

9. Allah'ın insanlar dışında resuller / elçiler seçtiği varlıklar
  hangileridir? (22/75)
a) Şeytanlar     b) Melekler
c) Cinler       d) Hayvanlar

10. Allah, hem daha önce, hem de Kur'an'da kimleri Müslümanlar
  olarak isimlendirmiştir? (22/78)
a) Bütün inananları
b) Hz. İsâ ümmetini
c) Hz. İbrahim ümmetini
d) Hz. Muhammed ümmetini

11. "Her nefis / can...............tadacaktır. Sizi
bir imtihan olarak hayır ile de, şer ile de deniyoruz. Ve yalnız bize
döndürüleceksiniz." âyet mealinde boş bırakılan yere getirilmesi
gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? (21/35)
a) Cehennem azabını       b) Ölümü
c) Cennetteki nimetleri    d) imanın tadını

12. Kavminin inandığı putları kırıp da baltayı putların en
  büyüğünün üzerine asan ve böylelikle onlara öğüt veren
  peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (21/78)
a) Hz. Musa    b) Hz. Yahya
c) Hz. Zekeriyyâ  d) Hz. ibrahim                                    28
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 18. CÜZ

1. Namuslu kadınlara yalan yere zina isnat edenler hakkında
  uygulanması gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir? (24/4)         11. Aşağıdakilerden hangisi şirk koşanların sahte ilâhlarının
a) Seksen değnek vurulması ve şahitliklerinin kabul edilmemesi            özelliklerinden değildir? (25/3)
b) Yüz değnek vurulması ve iki yıl hapsedilmeleri                a) Onlar hiçbir şey yaratmamışlardır.
c) Taşlanarak öldürülmeleri                           b) Kendileri yaratılmıştır.
d) Kırk değnek vurulması ve kendileriyle bir ay konuşulmaması          c) İnsanlara zarar verirler.
                                         d) Hiç kimseye fayda sağlayamazlar.
2. Zina eden erkek ve kadına verilmesi gereken cezaya dair
   Kur'an'da belirtilen hükme göre aşağıdakilerden hangisi           12. Dilleri, elleri ve ayakları ahirette kendi aleyhlerinde şahitlik
   doğrudur? (24/2)                                edecek olanlar ve kendileri için çok büyük bir azap olduğu
a) Zina eden erkek recmedilir, kadına ise yüz değnek vurulur.            bildirilenler aşağıdakilerden hangisidir? (24/23-24)
b) Zina eden erkek ve kadına yüzer değnek vurulur.                a) Yalancılar ve hırsızlar
c) Zina eden erkeğe yüz değnek vurulur, kadın                  b) İffetli kadınlara zina isnat edenler
ise taşlanarak öldürülür.                            c) İbadetleri yerine getirmeyenler
d) Zina eden erkek sürgüne gönderilir, kadın ise evinde hapse          d) Zekâtı vermeyenler
mahkum edilir.
                                         13. "içinde kandil bulunan bir oyuğa benzer. O kandil ki sırça
3. Birden fazla ilâh olsaydı evrenin işleyişiyle ilgili               fanus içindedir; o fanus ki inci bir yıldızdır sanki. Ve o
  aşağıdakilerden hangisi doğru olurdu?                       kandilin yakıtı ne doğuda ne de batıda eşine rastlanmayan
(23/91)                                        mübarek bir zeytin ağacından alınmaktadır. Ve o ağacın yağı
a) Evren her açıdan daha zengin olurdu.                        neredeyse ateş değmeden ışık verecek." Yukarıda meali
b) Daha iyi idare edilirdi.                              verilen âyette tasvir edilen şey aşağıdakilerden hangisidir?
c) Her ilâh görev paylaşımı yapardı.                         (24/35)
d) Her ilâh diğerlerine üstün gelmeye çalışırdı.                 a) Allah'ın nuru   b) Kur'an
                                         c) İslâm       d) Hz. Muhammed
4. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka
  şahitleri olmayanlar hakkında izlenmesi gereken yol             14. Bütün peygamberlerin ortak özelliği olarak aşağıdaki
  aşağıdakilerden hangisidir? (24/6-7)                       ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Önce Allah adına dört defa yemin ettirilir, beşincisinde ise Allah'ın     (25/20)
lanetinin yalancı kim ise onun üzerine olmasını dilemeleri istenir.       a) İsrailoğullarındandırlar
b) Kendisine eşini öldürme hakkı verilir.                    b) Arap soyundandırlar.
c) Böyle bir suçlama hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.            c) Yemek yerler ve çarşıda pazarda gezerlerdi.
d) Zina suçlamasında bulunanın ifadesine dayanılarak suçlanana          d) Mısır'a gönderilmişlerdi.
zina cezası uygulanır.
                                         15. Aşağıdakilerden hangisi kadınların ziynetlerini
                                           gösterebileceği kimselerden değildir? (24/31)
5. Bir kadına zina isnadında bulunanların iddialarını ispat etmek        a) Kardeşinin oğlu b) Kocasının babası
  için kaç şahit getirmeleri gerekir? (24/4)                  c) Teyzesinin kocası d) Kocasının oğlu
a) Bir       b) İki
c) Üç       d) Dört                            16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa'nın kardeşidir? (23/45)
                                         a) Hz. Yûsuf  c) Hz. İshâk
6. İzin alıp selâm vermeden girilmesi yasaklanan yer neresidir?         b) Hz. Harun  d) Hz. Zekeriyyâ
   (24/27)
a) Mescid-i Haram b) Başkalarının evleri                     17. Allah inkarcılara "Yeryüzünde kaç sene kaldınız?" dediğinde
c) ilim meclisleri d) Bütün mescitler                        cevapları ne olur?
                                         (23/112-113)
7. inkâr edenlerin amelleri aşağıdakilerden hangisine              a) Bir gün ya da bir günden daha az
   benzetilmektedir? (24/39)                          b) Bir ay kadar ya da daha az
a) Sağlam bir kaya b) Fanusu olmayan lâmba c) Karanlıktaki ışık         c) Bir sene kadar ya da daha az
d) Issız çöldeki serap                              d) Bir saat ya da daha az

8.I. İnanan erkek ve kadınlar birbirleri hakkında iyi zan besleyip bu      18. Zina edenlere ceza uygulanırken dikkat edilecek hususlar
sözlere kulak asmazlar.                               aşağıdakilerden hangisidir? (24/2)
II. "Bu konuda konuşmak bize düşmez, bu apaçık bir iftiradır." derler.      a) Cezalandırmayı, suçluların akrabalarına yaptırmak
III. Bu isnadı dile getirenlerden dört şahitle iddialarını ispat etmeleri    b) Onlara duyulan merhametin Allah'ın kanununu uygulamaktan
istenir.                                     alıkoymaması ve cezalandırmanın müminlerin huzurunda yapılması
IV. Bu iddiaya dayanarak suçlanan kişi hakkında soruşturma            c) Cezalandırmayı gizli yapmak ve mümkünse hiç yapmamak
başlatılır.                                   d) Cezalandırmayı acıyarak yapmak ve gözlerden uzak tutmak
8. Birisine iffetsizlik suçlaması yapıldığında gösterilmesi
   gereken tavırla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri          19. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların Kur'ân-ı Kerîm'de
   doğrudur?                                   sayılan faydalarından biri değildir? (23/21-22)
(24/11-16)                                    a) Sütlerinden içilmesi
a) l ve II       b) II ve IV                       b) Etlerinin yenilebilmesi
c) l, II ve III     d) Hepsi                         c) insanlara yoldaşlık etmeleri
                                         d) Binek olarak kullanılmaları
9. Ümmetlerin eceli hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi
  doğrudur? (23/43)                              20. Hesap gününde müşriklerin taptıkları şeylere Allah "Bu
a) Ümmetler ecellerini kendi iradeleriyle öne alabilirler yahut           kullarımı siz mi saptırdınız, kendileri mi yoldan saptılar?"
geciktirebilirler.                                  diye sorduğunda onlar nasıl cevap verirler? (25/1718)
b) Sadece güçlü olanlar, kendi ecelerini kendileri tayin edebilirler.      a) Kendilerinin, müşriklerin iddia ettikleri gibi ilâhlar olduklarını
c) Güçsüz toplumların ecelleri, güçlülerin iradesine bağlıdır.          söylerler.
d) Hiçbir ümmet kendi ecelini öne alamayacağı gibi geciktiremez de.       b) Onları kendilerinin saptırdığını söyleyip af dilerler.
                                         c) "Biz olmasaydık da başka ilâhlar edinirlerdi." diyerek kendilerini
10. Ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarabilme izni        savunurlar.
  verilen, ama yine de sakınmalarının daha hayırlı olduğu           d) Müşriklerin helaki hak eden bir topluluk olduğunu söylerler.
  söylenen kadınlar kimlerdir? (24/60)
a) Evlenme arzusu kalmamış yaşlılar
b) Henüz evlenmemişler
c) Evliler
d) Dullar                                      29
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 19. CÜZ

1. Hz. İbrahim babasına ve kavmine puta tapma gerekçelerini          12. Vadilerde şaşkın şaşkın dolaşanlar ve yapmadıkları şeyleri
  sorduğun-da aldığı cevap aşağıdakilerden hangisidir? (26/69-         söyleyenler kimlerdir?
  74)                                    (26/225-226)
a) Atalarından öyle görmeleri                         a) Şairler      b) Şeytanlar
b) Zor durumda kaldıklarında putların kendilerine yardım etmesi        c) Müşrikler     d) Yahudiler
c) Putların, dualarına karşılık vermesi                    13. Kendisine kuşların dili öğretilen ve Hz. Davud'a vâris olan
d) Onlara tapmazlarsa putların kendilerine zarar verebilecek güçte        peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (27/16)
olmaları                                   a) Hz. Yûsuf    b) Hz. Zekeriyyâ
                                       c) Hz. Süleyman   d) Hz. İbrahim
2. Malların ve evlatların fayda vermeye-ceği günde (haşir),
  insanlara aşağı-dakilerden hangisinin faydası olacaktır?         14. "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu
  (26/88-89)                                  farkına varma-dan sizi ezmesinler." uyarısında bulunan ve bu
a) Arkadaşların                                  ifadesi üzerine Hz. Süleyman'ı güldüren varlık aşağıda-
b) Mensup olunan ırk ya da milletin                        kilerden hangisidir? (27/18-19)
c) Arınmış bir kalbin                             a) Hüdhüd kuşu    b) Bülbül
d) Güzelliğin ve güçlü oluşun                         c) Bal arısı     d) Karınca

3. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan düzenli bir           15. Hz. Süleyman'a, Sebe halkı hakkında bilgiler getiren varlık
  ordusu olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (27717)           aşağıdakilerden hangisidir? (27/22-23)
a) Hz. Zekeriyyâ   b) Hz. Musa                       a) Cinlerden bir ifrit b) Hüdhüd kuşu
c) Hz. Îsâ      d) Hz. Süleyman                     c) Karınca       d) Bal arısı

4. Sebe halkı neye tapıyordu? (27/24)                     16. Semûd kavmine gönderilen peygamber a-şağıdakilerden
a) Kendi elleriyle yaptıkları putlara                       hangisidir? (26/141-142)
b) Güneşe                                   a) Hz. Şuayb    b) Hz. Zekeriyyâ
c) Aya                                    c) Hz. Salih     d) Hz. Lût
d) Hükümdarlarına
                                       17. Kur'ân-ı Kerîm hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5. Rahman'ın kulları, cahillerin kendile-rine lâf atması             (26/192-197)
  durumunda nasıl davranmalılar?                      a) Onu sadece âlimler anlar.
(25/63)                                    b) Apaçık Arapça bir dille indirilmiştir.
a) Cahillere hadlerini bildirmeliler.                     c) Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
b) Onların her türlü davranışına aynıyla karşılık vermeliler.         d) Onun içerdiği mesaj evvelkilerin kitaplarında da vardır.
c) Cahillere "selâm" deyip geçmeliler.
d) Onları yanlıştan vazgeçirmek için tartışmalılar.              18. Sebe hükümdarı hakkında aşağıda-kilerden hangisi
                                         doğrudur? (27/23)
6. Rahman'ın kullan geceleri nasıl geçirmeliler? (25/64)           a) Halkı zorla kendisine boyun eğdiren zalim bir erkektir.
a) Diğer insanlar gibi uyuyarak                        b) Henüz hükümdarlık yapamayacak kadar küçük bir çocuktur.
b) Secde ederek ve kıyamda durarak                      c) insanları kendisine zorla itaat ettiren cinlerden bir ifrittir.
c) Sohbet ederek                               d) Kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir
d) Kitap okuyarak                               kadındır.

7. Rahman'ın kulları harcamalar konusunda nasıl bir tutum           19. Kötülüklerinin Allah tarafından iyiliklere dönüştürüleceği
  takınırlar? (25/67)                              ifade edilenler kimlerdir?
a) Diğer insanları da teşvik etmek için açıktan açığa ve göstererek      (25/70)
harcarlar.                                  a) Tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler
b) Cimriler gibi çok az harcarlar.                      b) A'râf'ta olanlar
c) Yoksulları sevindirmek için ellerindeki bütün malları savururcasına    c) Günahlarıyla sevapları eşit olanlar
harcarlar.                                  d) Aslında günah olduğuna inandıkları hâlde günah işlemekten
d) Ne israf, ne cimrilik ederler.                       kendilerini alıkoyamayanlar

8. Rahman'ın kulları anlamsız ve boş bir şeyle karşılaştıklarında       20. Kavminin inkârda direnmesi üzerine "Ey Rabbim! Kavmim
  nasıl davranırlar? (25/72)                          beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hüküm ver.
a) Diğer insanlar gibi onlar da o şeylerle biraz eğlenirler.           Beni ve benimle beraber olan inananları kurtar." diye dua
b) Faydasız şeyleri ortadan kaldırmaya çalışırlar.                eden Hz. Nuh'un kavminden inanmayanlara nasıl bir ceza
c) Faydasız işlere dalanlara nasihat ederek onları vazgeçirmeye          verildi? (26/117-120)
uğraşırlar.                                  a) Üzerlerine gökten ateş yağdırıldı.
d) Vakarla geçip giderler.                          b) Tufanla birlikte suda boğuldular.
                                       c) Yerin dibine geçirildiler.
9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Şuayb'ın kavmi Eykelilerin yanlış       d) Üzerlerine gökten taş yağdırıldı.
  davranışları arasında sayılmamaktadır? (26/181-189)
a) Ölçü ve tartıyı tam yapmayıp insanların haklarını yemeleri
b) Peygamberlerine kafa tutup onu öldürmeleri
c) Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmaları
d) Peygamberlerini yalanlayıp ona meydan okumaları

10. Dinin tebliğinde ilk önce uyarılması gereken insanlar
  kimlerdir? (26/214)
a) Kavmin ileri gelen zenginleri
b) Kavmin en yoksul kesimleri
c) En yakın akrabalar
d) Kavmin yöneticileri

11. Hz. Peygamber'e kendisine uyanlar hakkında nasıl
  davranması gerektiği ifade edilmiştir? (26/215)
a) Kâfirlere davrandığından daha şiddetli davran.
b) Merhametli davranarak tavizkâr bir tutum sergileme.
c) Kol kanat ger.
d) Kesinlikle affedici bir durumda olma.
                                     30
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 20. CÜZ

1. Anahtarlarının bile ancak güçlü bir topluluk tarafından          12. Firavun ve çevresindekiler, Hz. Musa'nın gösterdiği mucizeler
  taşınabildiği hazi-nelere sahip olan kişi aşağıdakiler-den          hakkında ne söylemişlerdir? (28/36)
  hangisidir? (28/76)                           a) Bunu sen bizim sihirbazlarımızdan öğrenmişsin.
a) Firavun      b) Nemrut                        b) Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir.
c) Hâmân       d) Karun                        c) Bunu bizim atalarımız da yapardı.
                                       d) Bunlara inansak bile senin peygamberliğini kabul etmeyeceğiz.
2. "Evlerin en dayanıksızı şüphesiz örümceğin evidir."
  ifadesinden önce durumu örümceğin ev edinmesine             13. Firavun, kendini hangi konumda görüyordu? (28/38)
  benzetilenler kimlerdir? (29/41)                     a) Usta bir sihirbaz
a) Zalimler                                 c) Halkının yegâne ilâhı
b) Allah'tan başkasını dost edinenler                    b) Çok bilgili biri
c) Münafıklar                                d) Bir peygamber
d) Yahudiler
                                       14. Kavmi tarafından ateşe atılarak öldürülmek istenen
3. "Çünkü...............insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar."      peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (29/24)
  âyet mealin-de boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi        a) Hz. Nuh     b) Hz. Zekeriyyâ
  getirilmelidir? (29/45)                         c) Hz. Lût     d) Hz. İbrahim
a) Arkadaş        b) İlim
c) Ana baba        d) Namaz                      15. Sahip olduklarıyla övünen ve kavminin uyarıları karşısında
                                         "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir."
4.Hz. Musa'nın, korku içinde Mısır'dan ayrıldıktan sonra gittiği         diyen kimdir? (28/78-79)
  yer aşağıda-kilerden hangisidir? (28/22-23)               a) Hâmân      b) Firavun
a) Habeşistan    b) Hicaz                        c) Karun      d) Bel'am
c) Medyen      d) Bâbil
                                       16. "Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık." âyet
5. Kıyamet gününde ilk bakışta hareketsiz sanılan ama bulutlar          mealinde bahsi geçen kimdir? (28/81)
  gibi hareket ettikleri söylenen varlıklar aşağıdakilerden        a) Karun     b) Hâmân
  hangisidir? (27/88)                           c) Firavun    d) Bel'am
a) Yıldızlar    c) Dağlar
b) Gezegenler    d) Güneş                         17. Kavmiyle birlikte, Hz. Lût'un ailesinden bir kişi de helak
                                         edilmişti. Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? (27/57)
6.Hz. Musa, kardeşi Hz. Harun'un da kendisinin yardımcısı olarak       a) Oğlu       b) Karısı
  görevlendirilmesini isterken Hz. Harun'un hangi özelliğini        c) Babası      d) Amcası
  ileri sürmüştür? (28/34)
a) Kendisinden kuvvetli oluşunu                       18. Kur'an hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (27/76-77)
b) Konuşmasının kendisininkinden düzgün oluşunu               a) Geçmiş milletlerin hepsinin kıssalarını anlatmaktadır.
c) Kavmi içinde daha çok tanınıyor oluşunu                  b) İsrâiloğullarının ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu
d) Liderlik yönünün daha güçlü oluşunu                    anlatmaktadır.
                                       c) inananlara yol göstericidir.
7. Hz. Musa'nın tebliğini reddeden ve büyüklük taslayan Firavun,       d) inananlar için rahmettir.
  "Belki Musa'nın ilâhına çıkar bakarım." diyerek kendisine bir
  kule yapılmasını kimden istemiştir? (28/38)
a) Hâmân       b) Sihirbazlar                     19. Sûr'a üfürüleceği, göklerdeki ve yerdeki herkesin korkuya
c) Karun        d) Bel'am                         kapılacağı kıyamet gününde korkmayacakları bildirilenler
                                         aşağıdakilerden hangisidir? (27/87)
8. Hz. Nuh'un, kavminin arasında ne kadar kaldığıyla ilgili         a) Melekler          b) Cinler
  aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (29/14)            c) Allah'ın dilediği kimseler d) Peygamberler
a) Kırk sene
b) Yetmiş sene                                20. Yeryüzünde büyüklük taslayan, halkını sınıflara ayıran, bir
c) Dokuz yüz elli sene                              kısmını ezip oğulla-rını boğazlayan, kadınlarını ise sağ
d) Bu konu hakkında herhangi bir bilgi yoktur                  bırakan ve bozgunculardan olan hükümdar aşağıdakilerden
                                         hangisidir? (28/4)
9. Karun hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?         a) Nemrut     b) Karun
  (28/76)                                 c) Hâmân      d) Firavun
a) Hz. Musa'nın kavmindendi, yani İsrâiloğulla-rı'ndandı.
b) Firavun'un kardeşiydi.
c) Mısır'da yaşayan İranlı bir tüccardı.
d) Aslen Bizanslı bir rahipti.

10. Hz. Musa'yı ücretle tutması için babası Hz. Şuayb'a talepte
  bulunan kızı, Hz. Musa'nın hangi özelliklerine vurgu
  yapmaktadır? (28/26)
a) Yakışıklı olması
b) Zengin olması
c) Peygamber olması
d) Güçlü ve güvenilir olması

11. Hz. Musa ile Hz. Şuayb arasındaki anlaşma hakkında
   aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (28/27)
a) Hz. Şuayb, sekiz ya da on yıl yanında çalışmayı kabul etmesi
durumunda kızlarından biriyle evlenebileceğini söylemiş, Hz. Musa da
kabul etmiştir.
b) Hz. Şuayb, ömrünün bundan sonraki kısmını birlikte geçirmeleri
şartıyla kızlarından biriyle evlenebileceğini söylemiş. Hz. Musa da
kabul etmiştir.
c) Hz. Şuayb, Hz. Musa'nın ilende peygamber olacağını sezdiği için
herhangi bir şart koş-maksızın kızlarından biriyle Hz. Musa'yı nikah-
lamıştır.
d) Hz. Şuayb, Mısır'a bir daha geri dönmemesi şartıyla kızlarından
birini nikahlayabileceğini söylemiş, Hz. Musa da kabul etmiştir.                                    31
                            KUR’AN-l KERÎM MEAL SORULARI 21. CÜZ

1. Zulmedenleri hariç, kendileriyle en güzel bir tarzda tartışılması       13. "Bu dünya hayatı ancak bir...............ibarettir." âyet mealinde
  istenen-ler kimlerdir? (29,46)                          boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Münafıklar    c) Mecusiler                           (29/64)
b) Ehl-i Kitap   d) Bedeviler                         a) Eğlence ve oyundan b) Sıkıntı ve eziyetten
                                         c) imtihan ve hesaptan d) ibadet ve amelden
2. "Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları
   elbette............... ulaştı-racağız. Şüphesiz ki Allah, iyilik ya-    14. Kâfirlerin istediği azabın hemen geliver-memesinin hikmeti
   panlarla mutlaka beraberdir. "âyet mealinde boş bırakılan            aşağıdakilerden hangisidir? (29/53)
   yere aşağıda-kilerden hangisi getirilmelidir? (29/69)            a) Buna Allah'ın rahmeti engel olmaktadır.
a) Ganimetlere      b) Zafere                       b) Azap için belirlenmiş bir süre vardır.
c) iktidara        d) Yollarımıza                     c) Onlar azabı henüz hak etmemiştir.
                                         d) Bu karar onlara ait değildir.
3. Hz. Peygamberden mucize istenmesi üzerine verilen cevapta           15. Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları kaç günde/
  aşağıdakiler-den hangisi yer almamaktadır? (29/50-51)              evrede yaratmıştır?(32/4)
a) Mucizeler yalnız Allah'ın katındadır.                     a) Bir        b) Yedi
b) Ben sadece bir uyarıcıyım.                          c) Altı       d) Sekiz
c) Doğrusu ben azabıyla büyük bir günün gelip sizi bulmasından
korkuyorum.                                   16. İnsanın sütten kesilmesiyle ilgili olarak âyette belirtilen süre
d) Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmez mi?            ne kadardır? (31/14)
4. Birkaç yıl içinde galip gelecekleri ve böylece müminlerin           a) Bir yıl      b) Bir buçuk yıl
  sevineceği bildirilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?          c) iki yıl     d) iki buçuk yıl
  (30/1-5)
a) Rumlar      b) Sâsânîler                        17. Çok büyük bir zulüm olduğu belirtilen fiil aşağıdakilerden
c) Mısırlılar     d) Habeşliler                         hangisidir? 01/1 3)
                                         a) Allah'a ortak koşma b) Hırsızlık
5. Karada ve denizde oluşacak fesat ve bozgunculuğun sebebi           c) Adam öldürme     d) Yetim malı yeme
  aşağıdakilerden hangisidir? (30 41)
a) Kıyametin yaklaşması                             18. Kur'ân-ı Kerîm'de pek çok yerde ana babaya iyilikle
b) Her şeyin zamanla bozulmaya mahkûm olması                     davranmayı emreden Allah, bir durumda onlara itaat
c) İnsanların kendi istedikleri kötülükler                      etmemeyi emretmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi-
d) Her şeye bir ecel tayin edilmesi                         dir? (31/15)
                                         a) Namaz kılmıyorlarsa
6. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa,
                                         b) Büyük günahlardan birini işlemişlerse
  arkasından yedi deniz daha olsa yine de yazmakla tüken-
                                         c) Allah'ın emirlerini yerine getirmede hassas değillerse
  meyecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir? (31/27)
                                         d) Allah'a ortak koşmaya çocuklarını zorlarlarsa
a) Allah'ın sözleri b) Cennet nimetleri
c) Gökteki yıldızlar d) İnsanların isimleri
                                         19. "Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en
7. Bütün insanların yaratılması ve diriltilmesiyle ilgili benzetme          çirkini, şüphesiz...............sesidir." âyet mealinde boş
  aşağıdakilerden hangisidir? (31/28)                       bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (31/19)
a) Bütün bir kainatı yaratmak                          a) Bağıran insanların b) Kargaların
b) Bir tek insanı yaratmak ve diriltmek                     c) Eşeklerin     d) Çakalların
c) Yeri yaratmak
d) Gökleri yaratmak                               20. Aşağıdakilerden hangisi "Bunlar sizin ağızlarınıza gelen
8. Adı, Kur'ân-ı Kerîm'deki sûrelerden birinin de adı olan ve            sözlerinizdir." nitelemesiyle reddedilen ve hakla-rında yeni
  oğluna verdiği hikmetli öğütlerle bilinen kişi aşağıdakilerden          hükümler getirilen cahiliye inanışlardan değildir? (33/46)
  hangisidir? (31/13-19)                            a) Peygamber eşlerinin bütün müminlerin annesi sayılması
a) Uzeyir      b) Hızır                          b) Bir adamın iki kalbinin bulunması
c) Zülkarneyn    d) Lokman                          c) Kişinin zıhar yaptığı eşinin annesi gibi sayılması
                                         d) Evlatlıkların öz çocuklar gibi olması
9. "Ey iman edenler! Allah'ın size olan nime-tini hatırlayın. Hani
  düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine
  ............... göndermiştik." âyet mealinde boş bırakılan yere
  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (33/9)
a) Kum fırtınası ve hortum
b) Ebabil kuşları
c) Bir rüzgâr ve göremediğiniz ordular
d) Şiddetli bir yağmur ve sel

10."..............., işte asıl hayat odur, keşke bilselerdi." âyet
   mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
   getirilme-lidir? (29/64)
a) Âhiret yurdu      b) Bolluk ve refah
c) ibadet ve takva d) Barış ve esenlik

11. İnsanların, mallarını artırdığını zannettikleri, fakat Allah
  katında artırmayan şey aşağıdakilerden hangisidir? (30/39)
a) Ticaret/Alış veriş
b) Sadaka / Zekât
c) Faiz/Ribâ
d) Karşılıksız borç / Karz-ı hasen

12. "Her can/nefis...............tadacaktır. Sonrabize
   döndürüleceksiniz." âyet mealinde boş bırakılan yere
   aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir? (29/57)
a) Allah'ın azabını b) Cennet nimetini
c) imanın tadını   d) Ölümü
                                      32
                            KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 22. CÜZ

1. Aşağıdaki durumların hangisinde hiçbir mümin erkeğin ve            12. İnsanların birbirlerinin günahının sorumluluğunu yüklenmesi
  kadının kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları              konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (35/18)
  olmaz? (33/36)                                a) Bütün insanlar atalarının işledikleri günahlara ortaktır.
a) Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm vermişse                b) Akrabalar birbirlerinin günahlarının sorumluluğunu üstlenebilirler.
b) Yapılacak iş onları zorlarsa                         c) Sadece anne ve babalar çocuklarının günahlarının sorumluluğunu
c) Bir işi yapmaya mecbur bırakılırlarsa                     yüklenebilirler.
d) Müslümanların menfaati söz konusuysa                     d) Hiç kimsenin bir başkasının günahını üstlenmesi söz konusu
                                         değildir.
2. Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen tek şahabı kimdir? (33/3/)
a) Hz. Ebû Bekir b) Hz. Ali                           13. Aşağıdakilerden hangisi kendileri için bağışlanma ve büyük
c) Hz. Zeyd    d) Hz. Osman                            karşılık hazırlananlar arasında sayılmamıştır? (33/35)
                                         a) Sabırlı erkekler ve kadınlar
3. Hz. Peygamberim yaşadığı bir olay münasebetiyle geçersiz           b) Oruç tutan erkekler ve kadınlar
  kılınan Arap geleneği aşağıdakilerden hangisidir? (33/37)          c) Ehl-i Kitap'tan olan erkekler ve kadınlar
a) Hac mevsiminde hacılara yemek dağıtma âdeti                  d) iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar
b) Kölelerle yapılan bir anlaşma olan mükâtebe
c) Evlatlıkların, öz oğul gibi görülüp eşleriyle evlenilmesinin haram      14. Aşağıdaki durumlardan hangisinde boşanan kadın iddet
sayılması                                      beklemek zorunda değildir? (33/49)
d) Haram aylarda savaş yapılmaması                        a) Hamile ise
                                         b) Çok yaşlı ise
4. Hz. Peygamber'in inananlarla olan ilişkisiyle ilgili olarak          c) Zina sebebiyle boşanmış ise
  aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (33/40)                 d) Cinsel ilişki gerçekleşmemişse
a) Bütün inananların babasıdır.
b) Her hususta güzel bir örnektir.                        15. Şehrin öbür ucundan gelip kavmine bazı tavsiyelerde
c) Allah'ın son elçisidir.                            bulunan adam, kavmini aşağıdakilerden hangisine davet
d) İnananlar gibi bir insandır                          etmiştir?
                                         (36/20-25)
5. Hz. Peygamberden sonra eşlerinin evlenmesiyle ilgili hüküm          a) Peygamberin sözünü dinlememeye ve ona karşı ayaklanmaya
  aşağıdakilerden hangisidir? (33/53)                      b) Kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu söyleyip kendisine uymaya
a) Bütün dul kadınlarla aynı hükümlere tabidirler.                c) Kendilerinden ücret istemeyen elçilere uymaya
b) Diğer dul kadınların iki katı iddet bekler, sonra evlenebilirler.       d) Şehri kuşatmış düşman ordusuna karşı hazırlık yapmaya
c) Hz. Peygamber'den sonra bir daha asla evlenemezler.
d) Evlenebilecekleri kişilerle ilgili bazı kısıtlayıcı özellikler vardır.    16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ve ailesi hakkında
                                           doğru değildir? (33/6, 40, 53)
6. "Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve inananların kadınlarına         a) Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir.
  söyle; dış kıyafetlerini üzerlerine alsınlar." mealindeki âyetin       b) Peygamberin evine çağrılmadan gidilmemelidir.
  devamında bu örtünmenin gerekçesi nasıl açıklanmaktadır?           c) Hz. Peygamber müminlerin babasıdır.
  (33/59)                                   d) Peygamberin hanımlarıyla perde arkasından konuşulmalıdır.
a) Tanınıp incitilmemeleri için bunun en uygun yol olması
b) Olumsuz hava şartlarından korunabilmeleri                   17.
c) Kadınlara bir güçlük ve imtihan olsun diye                  I. Müjdeci
d) Kim oldukları anlaşılmasın diye                        II. Uyarıcı
                                         III. Şahit
7.                                        IV. Davetçi
I. Rüzgâra hükmetmesi                              V. Işık saçan bir kandil
II. Dağların ve kuşların onun terennümlerine eşlik etmesi               Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygam-ber'in
III. Emrinde cinlerin çalışması                            özelliklerindendir? (33/45-46)
IV. Körü ve alacalıyı iyileştirmesi                       a) l, II, III ve IV b) l, II, IV ve V
   Yukarıdakilerden hangileri Hz. Süley-man'a verilen             c) l, II, III ve V  d) Hepsi
   özelliklerdendir? (34/12)
                                         18. Melekler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi
a) l ve II      b) l, II ve l
                                           yanlıştır? (35/1)
c) l ve III      d) Hepsi
                                         a) Allah'ın elçileridir.
                                         b) Birkaçı dışında çoğu dişidir.
8.  Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Davud'a verilen ayırıcı
                                         c) ikişer, üçer, dörder kanatları vardır.
   özelliklerden biridir? (34/10-11)
                                         d) Allah tarafından yaratılmışlardır.
a)  Asasının yılana dönüşmesi
b)  Emrinde her türlü yaratığın ve özellikle cinlerin çalıştırılması      19. Kör ile görenin, karanlıklar ile ışığın, gölge ile kızgın sıcağın,
c)  Dağların ve kuşların onun terennümlerine eşlik etmesi              diriler ile ölülerin eşit olmadıkları örnekleri neyi vurgulamak
d)  Körü ve alacalıyı iyileştirmesi                         için zikredilmektedir? (35/19-23)
                                         a) Allah'ın yaratma gücünün büyüklüğünü ve adaletini
9. Cinler, Hz. Süleyman'ın öldüğünü nasıl anlamıştır? (34/14)          b) Dünya nimetlerinin insana fayda sağlamayacağını ve üstünlüğün
a) Gaybı bilme yetenekleriyle                          ancak takva ile olduğunu
b) Karıncalardan birinin haber vermesiyle                    c) Hz. Peygamberin yalnızca bir uyarıcı olduğunu ve herkesin kendi
c) Hüdhud kuşunun ihanet edip haberi cinine1 bildirmesiyle            sorumluluğunu taşıdığını
d) Yaslandığı asanın bir ağaç kurdu tarafından kemirilmesi sonucu        d) Bütün kavimlerin, peygamberlerini yalanlayıp memleketlerinden
Hz. Süleyman'ın yere düşmesiyle                         sürdüklerini
10. Mülkün Allah'a ait olduğu ifade edildik-ten sonra insanların         20. Hz. Peygamber'in hanımlarına hitap eden âyette "Sözü eda ile
  Allah dışında yalvarıp taptıkları varlıkların hiçbir şeye sahip          söylemeyin." Emri-nin gerekçesi nasıl açıklanmıştır? (33/32)
  olmadığı hangi benzetme ile anlatılmaktadır? (35/13)             a) Kalbinde hastalık olan kimsenin herhangi bir ümide kapılmaması
a) Bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir.             için
b) Hardal tanesi kadar mülkleri yoktur.                     b) Peygamber hanımlarının otoriter olması gerektiği için
c) Denizdeki tek bir kum zerresine bile sözleri geçmez.             c) Perde arkasından konuşmaları sebebiyle söyledikleri
d) Bir damla suya hükmedemezler.                         duyulamayacağı için
11. Kulları içinden Allah'a karşı saygısı / korkusu en fazla olanlar       d) Mütevazı ve alçak gönüllü oldukları için
  kimlerdir? (35/28)
a) Şehitler b) Zenginler
c) Âlimler d) Fakirler
                                      33
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 23. CÜZ

1."Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın."           13. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud'-un özelliklerinden
dendiğinde "Dileseydi Allah'ın doyurabileceği kimseleri biz mi           değildir? (38/17-20)
doyuracağız?" diye karşılık verenler kimlerdir? (36/47)            a) Güçlü bir iradeye sahip olması
a) İnkâr edenler  b) İman edenler                      b) Rüzgâra hükmedebilmesi
c) Bedeviler    d) Yahudiler                        c) Bilgeliğe ve adil karar verme gücüne sahip olması
                                        d) Dağların ve kuşların onunla birlikte tespih etmesi
2."Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu." diye
  Rabbine yakaran ve "Ayağını yere vur, işte yıkanacak            14. "Biz de rüzgârı onun buyruğuna verdik. Rüzgâr onun emriyle
  içilecek serin bir su." karşılığını alan peygamber kimdir?           dilediği yere hafif hafif eserdi." âyet mealinde kendisinden
  (38/41-42)                                   bahsedilen kimdir? (38/34-36)
a) Hz. Süleyman   b) Hz. İbrahim                       a) Hz. Süleyman   b) Hz. Ya'kub
c) Hz. Dâvûd    d) Hz. Eyyûb                        c) Hz. Yûsuf    d) Hz. İlyâs

3. "Sizi annelerinizin karnında............... karanlık içinde peş peşe    15. 'Biz o peygambere............................ öğretmedik. Bu ona
  yaratılış safhalarından geçirerek yaratmak-tadır. İşte             yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir
  Rabbiniz Allah budur." âyet mealinde boş bırakılan yere            Kur'an'dır." âyet mealinde Hz. Peygamber'e öğretilmeyen ve
  aşağıdaki sayılardan hangisi getirilmelidir? (39/6)              zaten ona yaraşmayacak olan şey aşağıdakilerden
a) Üç         b) Beş                            hangisidir? (36/69)
c) Yedi        d) Dokuz                         a) Çobanlık     b) Şiir
                                        c) Okuma yazma    d) Ticaret
4. Kendisine iyilerden bir peygamber olarak Hz. İshâk'ın
  müjdelendiği kişi aşağıdakilerden hangisidir? (37/112)           16. Kurban etmek istediği oğlundan "Babacığım, emrolunduğun
a) Hz. Süleyman  b) Hz. Davud                          şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bula-caksın."
c) Hz. İbrahim   d) Hz. Eyyüb                          cevabını alan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
                                          (37/102-105)
5. Müşriklere "Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur." denildiğinde        a) Hz. İsmail    b) Hz. İsâ
  nasıl karşılık vermişlerdir? (37/35-36)                   c) Hz. Yûsuf    d) Hz. İbrahim
a) Sözüne güvenilmez birinin peşinden mi gideceğiz?
b) Sizin dininiz size, bizim dinimiz bizedir.                 17. "Biz onu yüz bin, hatta daha fazla insana peygamber olarak
c) inandık ve itaat ettik.                             gönder-dik." âyet mealinde kendisinden bahsedilen peygam-
d) Mecnun bir şairin sözüyle ilâhlarımızı mı terk edeceğiz?            ber aşağıda-kilerden hangisidir? (37/139 147)
                                        a) Hz. Yûnus     b) Hz. Nuh
6. "Rabbim! Bana iyilerden olacak birini ver." diye dua eden Hz.        c) Hz. Lut      d) Hz. İlyas
  İbrahim'e müjdelenen şey ne idi? (37/100-101)
a) Doğru sözlü bir kardeş                           18. Birinde doksan dokuz, diğerinde bir koyun olan iki kardeş
b) Vefakâr bir eş                                 arasındaki davayı çözme meselesi etrafında kendisinden
c) Halim bir oğul                                 bahsedilen ve "güçlü kulumuz" diye nitelenen peygamber
d) Güvenilir bir arkadaş                              aşağıdakilerden hangisidir? (38/17-23)
                                        a) Hz. Süleyman  b) Hz. Zekeriyyâ
7. Kavmine "Yaratıcıların en güzelini, sizin ve atalarınızın Rabbi       c) Hz. Dâvûd    d) Hz. Yahya
  olan Allah'ı bırakarak Ba'l'e mi tapıyorsunuz?" uyarısını
  yapan peygamber kimdir? (37/123-126)                    19. Puta tapılmasına karşı çıktığı için kavmi tarafından ateşe
a) Hz. Eyyûb     b) Hz. İlyâs                         atılarak cezalandırılmak istenen peygamber kimdir? (37/83-
c) Hz. Dâvûd     d) Hz. Zekeriyyâ                       98)
                                        a) Hz. Zekeriyyâ  c) Hz. İbrahim
8. Denize atılıp balık tarafından yutulduğun-da Hz. Yûnus, Allah'ı       b) Hz. Eyyûb    d) Hz. Yahya
  tespih edenlerden olmasaydı başına ne gelirdi? (37/142-144)
a) Cehenneme atılanlardan olurdu.                       20. "Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık
b) Hüsrana uğrayanlardan olurdu ve peygamberliği onu                olmayacak bir mülk / hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok
kurtaramazdı.                                   bahşedicisin." duasını yapan ve âyetin devamında kendisine
c) insanların diriltileceği güne kadar orada kalırdı.               verilen nimetlerden bahsedilen peygamber aşağıdakilerden
d) Hemen Allah'ın katına alınırdı.                         hangisidir? (38/35)
                                        a) Hz. Musa     b) Hz. Âdem
9. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerini yalanladıkları için         c) Hz. Nuh     d) Hz. Süleyman
  cezaya çarptırılan topluluklardan değildir? (38/12 13)
a) Hz. Yûnus'un kavmi     c) Semûd kavmi
b) Hz. Nuh'un kavmi      d) Ad kavmi

10. "Gerçekten ben malı / güzel olan her şeyi, Rabbimi anmamı
  sağladığından dolayı çok severim." diyen peygamber
  aşağıdakilerden hangisidir? (38/30-32)
a) Hz. İbrahim  c) Hz. Musa
b) Hz. Süleyman  d) Hz. Yûsuf

11. "Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu, daima
  bize yönelirdi." mealindeki âyette bahsedilen peygamber
  kimdir? (38/41- 44)
a) Hz. Yûsuf    b) Hz. İsa
c) Hz. Musa     d) Hz. Eyyûb

12. İblîs'in, Hz. Âdem'e saygıyla eğilmeyi / secdeyi reddediş
  gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? (38/75-76)
a) Âdem zalim ve cahil olduğu için saygıyla eğilmemiştir.
b) Âdem yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak bir varlıktır,
böylesi bir varlığa saygı duyulmaz.
c) Kendisi daha üstündür; çünkü kendisi ateşten, Âdem ise
çamurdan yaratılmıştır.
d) Âdem'i nankör bir varlık olduğundan dolayı saygıya değer
bulmamıştır.
                                     34
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 24. CÜZ

1. Firavun kimden kendisine yüksek bir kule yapmasını istedi?        13. "Rabbim Allah'tır, dediği için bir adamı öldürecek misiniz?"
  (40/36)                                   uyarısını yapan kişi, Hz. Musa'dan önce muhatap oldukları
a) Karun     b) Hz. Musa                          hangi peygamberi Mısırlılara hatırlatmıştır? (40/34)
c) Hâmân     d) Hz. Harun                        a) Hz. İsmail    b) Hz. Nuh
                                      c) Hz. Yûnus    d) Hz. Yûsuf
2. "Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kim-seler dışında
  ...............herkes ölür." âyet mealinde boş bırakılan yere      14. İnsanların yaratılmasından daha büyük olduğu söylenen şey
  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (39/68)                 aşağıdakilerden hangisidir? (40/57)
a) Karada ve denizde                            a) Bitkilerin yaratılması
b) Canlı ve cansız                             b) Hayvanların yaratılması
c) Gökte ve yerde                              c) Denizlerin yaratılması
d) Dünyada ve berzahta                           d) Göklerin ve yerin yaratılması

3. Yüksek bir kule yapılmasını isterken Firavun'un niyeti neydi       15. Yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslayan ve "Bizden daha
  (40/37)                                   güçlü kim var?" diyerek böbürlenen, sonunda dondurucu bir
a) Bu kulede yaşayarak diğer insanlara yukarıdan bakmak             rüzgârla helak edilen kavim aşağıdakilerden hangisidir?
b) Şehrin güvenliği için gözetleme kulesi olarak kullanmak           (41/15-16)
c) Göğe çıkarak Hz. Musa'nın tanrısını görmek                a) Ad kavmi     b) Hz. Nuh'un kavmi
d) Hz. Musa'yı bu kuleye hapsetmek                     c) Hz. Lût'un kavmi d) Hz. Yûnus'un kavmi

4. Hz. Musa'nın gönderildiği toplum arasında Firavun'la birlikte      16. İnkâr edenlerin, Kur'an'ı dinleme konusundaki yaklaşımı
  isimleri sayılan iki kişi kimdir? (40/23-24)                aşağıdakiler-den hangisidir? (41/26)
a) Hârût ve Mârût b) Ad ve Semûd                      a) Birbirlerine Kur'an'ı çok dikkatli dinlemeleri gerektiğini tavsiye
c) Tâlût ve Câlût  d) Hâmân ve Karun                    ederler.
5. Allah kendilerine doğru yolu gösterdiği hâlde körlüğü          b) Birbirlerine, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o
hidayete tercih eden ve yıldırımla cezalandırılan topluluk         okunurken yaygara koparın." derler.
aşağıdakilerden hangisidir? (41/17)                     c) Kendileri dinlemezler, dinlenilmesine de engel olmaya
a) Hz. Lût'un kavmi b) Ad kavmi                       çalışmazlar.
c) Semüd kavmi    d) Firavun'un kavmi                  d) Kur'an okunmaya başladığında kendilerinden geçerek ona kulak
                                      verirler.
6. "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu." diyerek
  cehennemliklerin, kendi aleyhlerine şahitlik edecek uzuvları        17. Aşağıdakilerden hangisi en güzel sözlü kimseler olarak
  arasında aşağıdakilerden hangisi zikredilmemiştir? (41/21-22)        nitelendirilmektedir? (41/33)
a) Burunları    b) Gözleri                       a) Allah'ın âyetlerini yalan sayan ve "Bunlar eskilerin masalları."
c) Kulakları    d) Derileri                       diyenler
                                      b) Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve "Ben teslim olanlardanım."
7. Firavun'un "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim." sözleri          diyenler
karşısında "Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek        c) Allah'ın mescitlerini imar eden ve insanlara "Haydi gelin!" diyenler
misiniz?" sorusuyla itiraz eden ve nasihatler veren kişi          d) Allah'a inanmadığı hâlde Kur'an için "Bu beşer sözü olamaz."
aşağıdakilerden hangisidir? (40/27-28)                   diyenler
a) İmana gelen ve Firavun'a karşı çıkan sihirbazların başındaki kişi
b) Hz. Musa'ya inanmayı çıkarlarına daha uygun bulan Karun
c) Hz. Musa'ya iman eden ve onu korumaya çalışan Hâmân           18. Şeytandan gelen kötü bir düşünce karşısında
d) Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan bir mümin             aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? (41/36)
                                      a) Üç gün oruç tutmak
8. Kıyametin kopacağı gün kendileri hakkın-da onları azabın en       b) Hemen Allah'a sığınmak
  şiddetlisine sokun." denilecek aile aşağıdakilerden hangisi-      c) Sadaka vermek
  dir? (40/46)                              d) Kurban kesmek
a) Firavun ailesi c) Nemrut ailesi
b) Karun ailesi  d) İmrân ailesi                     19. "Kim iyi iş yaparsa....................lehinedir. Kim kötülük yaparsa
                                        ............... aleyhine-dir." âyet mealinde boş bırakılan yerlere
9. Peygamberlerin mucize göstermesi hakkında aşağıdakilerden          aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (41 /16)
  hangisi doğrudur? (40/78)                        a) Kendi
a) Peygamberler, kavimleri ne zaman isterse mûcize gösterirler.       b) Başkalarının
b) Peygamberler, zorda kaldıkları zaman, mucize gösterme yoluna       c) Kendisinin ve akrabalarının
başvururlar.                                d) Kendisinin ve ana babasının
c) Hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan mucize gösteremez.
d) Mucizeler, doğruluklarını ispat etmek istediklerinde           20. İnkarcılara "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorulduğunda
peygamberlerin başvurdukları bir yöntemdir.                   cevapları ne olmaktadır? (39/38)
                                      a) Kendiliğinden meydana gelmişlerdir.
10. Kur'an, Arapça olmasaydı inkâr edenler ne derdi? (41/44)        b) Allah yaratmıştır.
a) Anlamasak da kulağımıza hoş geliyor..                  c) Tesadüfen oluşmuştur.
b) Bizimkinden farklı bir lisan... Bu, Allah katından olmalı.        d) Bütün varlıklar ezelden beri zaten vardır.
c) Allah, kitabını kutsal dil olan Arapça jle indirmeli değil miydi?
d) Başka bir dilde bir kitap ve Arap bir peygamber, öyle mi?

11. Allah'ın, "İsteyerek ya da istemeyerek gelin." emrine
  "İsteyerek geldik." diye karşılık verdikleri bildirilenler
  aşağıdakilerden hangisidir? (41/11)
a) Melekler      b) Gök ve yer
c) Bütün insanlar   d) inananlar

12. Kötülüğe güzel bir davranışla karşılık veren kişi nasıl bir
  sonuca ulaşır? (41/34)
a) Düşmanlarının kendisine içten bir dost gibi oluverdiğini görür.
b) Haksızlığa uğradığını düşünerek bir süre sonra bundan vazgeçer.
c) Davranışına karşılık göremediği için başkalarına kırılır.
d) Bu özelliği yüzünden sürekli suiistimale uğrar.
                                    35
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 25. CÜZ

1. Allah'ın insanla konuşma şekilleri arasında aşağıdakilerden       12. Mekke müşrikleri, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kendi
  hangisi yoktur? (42/51)                           toplumsal rolleri ve mevkileri açısından kabul edilemez
a) Vahiyle      b) Perde arkasından                    gördüklerinde karşı çıkışlarına aşağıdakilerden hangisini
c) Yüz yüze     d) Elçi aracılığıyla                    gerekçe olarak ileri sürmüşlerdir? (43/31)
                                      a) Vahiy, hiçbir şeyi olmayan bir yetime mi iniyor?
2. "Üzerine altın bilezikler atılmalı yahut yanında melekler de       b) içimizdeki en zayıf insanlardan birine mi peygamberlik verilmiş?
  gelmeli değil miydi?" diyerek kendilerine gönderi-len          c) Bu Kur'an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!
  peygamberin doğru söylemedi-ğini kendince delillendiren         d) Allah, peygamberlik verecek başka birini bulamamış mı?
  kimdir? (43/51-53)
a) Firavun                                 13. Cahiliye devrinde insanları, öfkeden yüzü simsiyah olacak
b) Karun                                    kadar sinirlendiren durum aşağıdakilerden hangisidir?
c) Hz. İbrahim'in babası                            (43/16-17)
d) Hz. Nuh'un kavminin ileri gelenlerinden biri               a) Ticaret kervanının çölde kaybolduğu haberinin verilmesi
                                      b) Bir kız çocuğu olduğu müjdesinin verilmesi c ) Hasım olduğu kabile
3. Allah'ın bol bol vermesi durumunda insanların azgınlık          üyelerinin topluca saldırması
  edeceği, bundan dolayı dilediği ölçüde indirdiği bildirilen şey     d) Kabile üyeleri arasında hakarete uğraması
  aşağıdakilerden hangisidir? (42/27)
a) Bilgi       b) Rızık                       14. İnsanın hayır ve şer konusundaki eleştirilen tavrı
c) Akıl        d) Sevgi                         aşağıdakilerden hangisidir? (41/49-51)
                                      a) Başına gelen hayrı da, şerri de Allah'tan bilir.
4. Zikredilen diğer güzel özellikleri ya-nında işleri aralarında      b) Başına gelen, hayır da olsa şer de olsa daima kulluğuna devam
  istişare / da-nışma ile olması gerekenler aşağıda-kilerden       eder.
  hangisidir? (42/36-39)                         c) Nimetler içindeyken yüz çevirir ve yan çizer, başına bir kötülük
a) Âlimler      b) inananlar                      geldiğinde yalvarmaya koyulur.
c) Devlet adamları d) Kardeşler                       d) Hayır ve şer konusunda kendisinin bir etkisi olmadığını düşünür.

5. Rablerini övüp yeryüzündekiler için bağışlanma diledikleri        15. Yapılan işlerin faydası ve zararı konusunda aşağıdakilerden
  bildirilenler kimlerdir? (42/5)                       hangisi doğrudur? (45/15)
a) Ruhlar      b) Cinler                       a) İyi ve kötü bütün işlerin sorumluluğu hem kişinin kendine hem de
c) Melekler     d) Yıldızlar                      yakınlarına aittir.
                                      b) İyi ve kötü bütün işlerin sorumluluğu hem kişinin kendine hem de
6."Dünya hayatındaki geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık."      anne babasına aittir.
  ve "Kimi-ni kimine, derece derece üstün kıl-dık."            c) Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendinedir, kim de kötü bir iş yaparsa
  ifadelerinden sonra böylesi bir derecelendirmeye            onun sorumluluğu hem kendine hem de anne babasınadır.
  aşağıdakilerden hangisi gerekçe olarak gösterilmiş-tir?         d) Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendinedir, kim de kötü bir iş yaparsa
  (43/32)                                 zararı kendinedir.
a) Birbirlerine iş gördürebilmeleri                     16. İnsanların başına gelen musibetlerin temel sebebi
b) Birbirlerine karşı övünebilmeleri                      aşağıdakilerden hangisidir? (42/30)
c) Bazı insanların asaleti                         a) Kendi yaptıkları
d) Birbirlerini tanımaları                         b) Allah'ın gazabı
                                      c) Atalarının günahı
7. Firavun, kendisinin Hz. Musa'dan daha üstün olduğunu           d) Lanetlenmiş olmaları
  kendince hangi gerekçeyle iddia etmektedir? (43/52)
a) Hz. Musa'nın, çok zayıf ve güçsüz oluşu                 17. İnananlar, bir saldırıya uğradıklarında nasıl davranırlar?
b) Hz. Mûsânın rengi                              (42/39)
c) Hz. Musa'nın mensup olduğu kavim                     a) Saldırıya kayıtsız kalırlar.
d) Hz. Mûsânın, zavallı ve maksadını tam anlatamayan biri oluşu       b) Saldırganlara hoşqörülü davranırlar.
                                      c) Saldırganlarla iş birliği yapmaya çalışırlar.
8. Müşriklere "Yoksa Rabbinin rahmetini onlar mı              d) Aralarında yardımlaşırlar.
  paylaştırıyorlar?" eleştirisi hangi tavırlarından dolayı
  yapılmıştır? (43/31-32)                         18. Babasına "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni
a) Müslümanları kendilerinden aşağıda görüp onlara zulmetmeleri         yaratana taparım. Çünkü o bana doğru yolu gösterecektir."
b) "Bu Kur'an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!"      diyen ve bu sözü ardında kalıcı bir söz olarak bırakan
demeleri                                    peygamber kimdir? (43/26-28)
c) Melekleri 'Allah'ın kızları" olarak nitelendirmeleri           a) Hz. İbrahim   b) Hz. ishak
d) "Allah, rızkı niye hepimize eşit dağıtmıyor?" demeleri          c) Hz. İsmail   d) Hz. Yûsuf

9. Yoldan çıkmalarından dolayı boğularak cezalandırılan kavim        19. Aşağıdakilerden hangisi İsrâiloğulları'na verilen nimetlerden
  aşağıdakilerden hangisidir? (43/51-55)                   değildir? (45/I6)
a) Medyenliler    b) İsrâiloğulları                   a) Kendilerine kitap ve peygamberler gönderilmesi
c) Firavun'un kavmi d) Hz. Lût'un kavmi                   b) Güzel rızıklarla beslenmeleri
10. Kıyamet gününde korkmayacak ve üzülmeyecek olanlar           c) insanlara üstün kılınmış olmaları
kimlerdir? (43/68-69)                            d) Tufandan kurtarılmaları
a) Allah'ın âyetlerine inanan ve teslim olanlar
b) Hz. Peygamberin soyundan gelenler                    20. Aşağıdakilerden hangisi keyfini / havası-nı tanrı edinen,
c) Âlimler                                   kulağı ve kalbi mühür-lenmiş, gözünün üstüne perde
d) Günahlarına karşılık sadaka verebilecek zenginlikte olanlar         çekilmiş kimselerin sözlerinden değildir? (45/23 25)
                                      a) Ne varsa dünya hayatımızdır, başka bir şey yoktur.
11. Ölümden sonra dirilmeyi inkâr edenler hakkındaki "Yoksa         b) Ölürüz, yaşarız. Bizi zamandan başkası yok etmez.
  onlar günahkâr olduklarından dolayı helak                c) Sizi yaşatan, sonra öldüren, sonra da kıyamet gününde
  ettiğimiz...............halkından ve onlardan önce yaşamış       toplayacak olan, Allah'tır.
  olanlardan daha mı iyiydiler?" âyet mealinde boş bırakılan       d) Öldükten sonra dirilmek konusunda doğru söylüyorsanız
  yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (44/34-37)           atalarımızı getirin.
a) Medyen        b) Semûd
c) Ninova        d) Tubba'
                                    36
                          KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 26. CÜZ

1. İnsanın olgunluk çağı olarak ifade edilen ve yıl olarak            12. İnsanların boylar ve kabilelere ayrılmasının hikmeti
  belirtilen yaş aşağıdakilerden hangisidir? (10/15)                aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır? (49/13)
a) On iki       b) On sekiz                        a) Birbirlerine iş gördürebilmeleri
c) Yirmi beş     d) Kırk                          b) Birbirlerine üstünlük kurabilmeleri
                                         c) Birbirlerinin zararını defedebilmeleri
2. "Dünya hayatı............... ibarettir. Eğer inanır, korunursanız size    d) Birbirlerini tanımaları
  mükâfatları-nızı verir ve sizden mallarınızı iste-mez." âyet
  mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi             13. İnsanların Allah'ı bırakıp da yalvar-dıkları / taptıkları şeyler,
  getirilmelidir? (47/36)                             mahşer gününde bu insanlara karşı nasıl bir tutum içinde
a) Oyun ve eğlenceden                                olurlar? (46/5-6)
b) Sıkıntı ve darlıktan                             a) Onların bağışlanmaları için Allah'a dua ederler.
c) Çeşit çeşit nimetten                             b) Onları, kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek kandırmaya
d) Geçim kaygısından                               çalışırlar.
                                         c) Onlara düşman olurlar ve onların kendilerine tapmalarını
3. İnsanın ana karnında taşınması ve sütten kesilmesi için            tanımazlar.
  belirtilen süre ne kadardır? (46/1 5)                    d) Kendilerine tapılmasından hoşnut olurlar; ama onlar için bir şey
a) On sekiz ay    b) Yirmi beş ay                      yapacak güçleri yoktur.
c) Otuz ay      d) Otuz altı ay
                                         14. "iman ettik." demelerine rağmen "De ki: İman etmediniz.
4. Müminlerin birbirleriyle ve kâfirlerle ilişkisi konusunda             Fakat boyun eğdik deyin. İman henüz kalplerinize girmedi."
  aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (48/29)                    şeklinde haklarında bilgi verilenler aşağıdakilerden
a) Birbirlerine karşı katı, kâfirlere karşı merhametli                hangisidir? (49/14)
b) Kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametli              a) Münafıklar    b) Yahudiler
c) Hem kendi aralarında hem de kâfirlere karşı merhametli            c) Bedeviler    d) Mecusîler
d) Birbirlerine karşı da, kâfirlere karşı da katı
                                         15. "Ant olsun insanı biz yarattık ve nef-sinin ona verdiği
5. Hükmü apaçık bir sûrede savaştan söz edildiğinde                 vesveseyi de biz biliriz." mealindeki âyetin devamında
  kalplerinde hastalık olanların içinde bulundukları hâl              Allah'ın insana hangisinden daha yakın olduğu ifade
  aşağıdakilerden hangisidir? (47/20)                       edilmektedir? (50/16)
a) Ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi bakarlar.            a) Arkadaşları   b) Ş,ılı daman
b) Göğo doğru yükseltilen kimse gibi zorla nefes alıp verirler.         c) Eşi       d) Kendisi
c) Ateşe girip çıkmış kimse gibi görünürler.
d) Mecnunlara benzer bir hâle bürünürler.                    16. "Ant olsun, Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah
                                           dilerse başları-nızı tıraş ederek ve saçlarınızı kısal-
6. Müminlere, yoldan çıkmış / fâsık bir adamın getirdiği haber            tarak....................gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi,
   konusunda nasıl bir tavır takınmaları emredil-mektedir?             bundan önce size yakın bir fetih verdi." âyet mealinde boş
   (49/6)                                     bırakılan yere aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir? (48/27)
n) Yalan söylediğine hükmetmeleri                        a) Mescid-i Aksâ'ya b) Mescid-i Nebeviye
b) Doğru söylediğine güvenmeleri                         c) Mescid-i Harâm'a d) Mescid-i Küba'ya
c) Duymamış gibi davranmaları
d) Doğruluğunu araştırmaları                           17. Müminlerin Hz. Peygamber'le konuş-ma adabı hakkında
7.                                          aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (49/2)
I. Canlılar                                   a) Ayakta durmalı, onunla konuşurken kesinlikle oturmamalıdırlar.
II. Gökler                                    b) Yüzüne bakmadan, başlarını önlerine eğerek konuşmalıdırlar.
III. Yer                                     c) Sadece onun sorduğu sorulara cevap vermeli, başka bir şey
IV. Cansız varlıklar                               konuşmamalıdırlar.
   Yukarıdakilerden hangileri altı günde / evrede yaratıldığı         d) Onunla, birbirleriyle konuştukları gibi yüksek sesle
   bildirilenlerdendir? (50/38)                        konuşmamalıdırlar.
a) l, II ve III    b) l, II ve IV                       18. Cennetlerde çeşme başlarında bulunacakları söylenen
c) II, III ve IV   d) Hepsi                            kimselerin bu lütfa ermelerini sağlayan davranışlar arasında
                                           aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? (51/15-19)
8. Müslümanlara savaşı emreden âyetlerde kendilerine zorluk /          a) Geceleri çok az uyumaları
  sorumluluk olmayan-lar arasında aşağıdakilerden hangisi           b) Seher vaktinde istiğfar etmeleri
  sayılmamaktadır?                               c) Aralıksız olarak her gün oruç tutmaları
a) Sağır     b) Topal                            d) Mallarından isteyenlere ve yoksullara pay ayırmaları
c) Kör      d) Hasta
                                         19. Hesap gününde kendilerine "Siz bu gününüzle karşılaşmayı
9. Hz. Peygamber ve ashabının, Tevrat ve İncil'de anlatılan              nasıl unuttunuzsa biz de bugün sizi unuttuk. Yeriniz ateştir.
   durumları aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir?              Hiçbir yardımcınız da yoktur." denilecek kimseler hakkında
   (48/29)                                     aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (45/33-35)
a) Küçük derelerle sürekli büyüyen büyük bir nehre                a) işledikleri günahların büyüklüğünden dolayı Allah onların
b) Filizini çıkaran, kalınlaşan, gövdesi üzerinde dimdik duran ve        dünyadayken ettikleri tövbeyi kabul etmemiştir.
çiftçilerin hoşuna giden ekine                          b) Dünya hayatı onları aldatmıştır.
c) Dallan çok yükseklerde ve kökü çok derinlerde olan ağaca           c) Onlar kıyamet günüyle alay etmişlerdir.
d) Bütün nehirlerin gelip kendisine boşaldığı denize               d) Onlar Allah'ın âyetlerini eğlence yapmışlardır.

10. Bir kısmı günah olduğu için kendisinden çokça sakınılması          20. iman edenlerden iki grup birbirleriyle savaştıkları zaman
  emredilen şey aşağıdakilerden hangisidir? (49/12)                 diğer inananların onlara nasıl davranmaları emredilmektedir?
a) Şirk      b) Takva                              (49/9)
c) Fısk      d) Zan                            a) Hangi taraf zayıfsa onlara yardım etmeleri
                                         b) Hangi taraf güçlüyse onların yanında yer alıp savaşı bir an önce
11. "Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyet-lerini araştırmayın,         bitirmeleri
  birbirinizin gıybetini yapmayın." emrinden sonra bunu            c) Aralarını düzeltmeye çalışmaları, Allah'ın buyruğuna dönünceye
  yapmak neye benzetilmektedir? (49/12)                    kadar haddi aşan tarafla savaşmaları
a) Ölü kardeşinin etini yemeye                          d) Hiçbir şekilde taraf olmamaları
b) Kendini öldürmeye
c) Cehenneme odun taşımaya
d) Arkadaşını uçurumdan yuvarlamaya
                                      37
                        KUR'ÂN-I KERÎM MEAL SORULARI 27. CÜZ

1. İnsanların yaratılış sebebi aşağıdaki-lerden hangisiyle         12. Kendilerine farz kılınmadığı hâlde ruhbanlığı icat edenlerin
   açıklanmaktadır? (51/56)                         amaçlan aşağıdakilerden hangisidir? (57/27)
a) Allah'a kulluk                             a) Allah'ın vahyini çarpıtmak
b) Birbirlerine iş gördürme                        b) Ayrılık çıkarmak
c) Birbirlerini tanıma                           c) Allah rızasını kazanmak
d) Birbirleriyle savaşma                          d) Halkı sömürmek
                                      13. İnsanın yaratıldığı şey aşağıdakiler-den hangisidir? (55/14)
2. Allah, kendisine güzel borç verecek olanları ne ile           a) Pişmiş çamur    b) Hava
  mükâfatlandırmayı vaat etmektedir? (57/11)               c) Nur         d) Yalın ateş
a) Övülen makamlara ulaştırmakla
b) Cennetin en yüksek makamıyla                      14. Cinlerin yaratıldığı şey aşağıdakilerden hangisidir? (55/15)
c) Karşılığını fazlasıyla ödemekle                     a) Pişmiş çamur    b) Hava
d) İnsanlar arasında yüceltmekle                      c) Nur        d) Yalın ateş

3. Kendilerine zorunlu kılınmadığı hâlde ruhbanlığı ortaya         15. Cennetin genişliği anlatılırken kullanılan ifade
  çıkaranlar kimler-dir? (57/27)                       aşağıdakilerden hangisidir? (57/21)
3) Nuh tufanından kurtulanlar                       a) Doğuyla batı arasındaki mesafe kadar
b) Hz. İsâ'ya uyanlar                           b) Gökle yerin genişliği kadar
c) Yahudiler                                c) Dünyayla güneş arasındaki mesafe kadar
d) Hz. Süleyman'ın emrindeki cinler                    d) Arabistan'la Çin arasındaki mesafe kadar

4. Kıyamet anında göğün yarılması ile ilgili benzetme           16. Ahirete iman etmeyenler, bu hususta hiçbir bilgileri olmadığı
  aşağıdakilerden hangisidir?                        hâlde, meleklere dişi isimleri verirken neye uymaktaydılar?
(55/37)                                    (53/27-28)
a) Kıpkızıl kızarmış yağ                          a) Atalarına    b) Cinlere
b) Kaynayıp püsküren bir volkan                      c) Şeytana     d)Zanna
c) Gecenin en koyu karanlığı
d) Üst üste yığılmış bulut kümeleri                    17. Rahman Sûresi'nde sürekli tekrarla-nan âyetin meali
                                        aşağıdakilerden hangisidir? (55/13,16,18....)
5. Haktan sapan yalanlayıcıların cehennemde susuzluklarını         a) O hâlde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  dindirmek için kaynar suya koşmaları neye benzetilmektedir?      b) Hâlâ öğüt almayacak mısınız?
  (56/55)                                c) Ne kadar az şükrediyorsunuz?
a) Pervanenin ateşe doğru uçuşuna                     d) Aklınızı kullanmayacak mısınız?
b) Çocuğun anne sütüne saldırmasına
c) Çöl ortasında yolcunun serap görmesine                 18. Semûd kavmi aşağıdakilerden hangisiyle imtihan edilmiştir?
d) Kanmak bilmez susuz develerin suya saldırışına               (54/27)
                                      a) Fakirlik    b) Gökten inen sofra
6. Hangi peygamberin "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım,          c) Dişi deve   d) Câlût'a karşı savaş
  yardım et." diye dua etmesine karşılık sel gibi boşa-nan
  sularla göğün kapıları açılmış, toprağın bağrından kaynaklar      19. Kendisine İncil verilen peygamber kimdir? (57/27)
  fışkırmıştır? (54/9-10)                        a) Hz. Nuh     b) Hz. Musa
a) Hz. İbrahim    b) Hz. Musa                      c) Hz. İsâ     d) Hz. İbrahim
c) Hz. Lu t     d) Hz. Nuh
                                      20. Hz. Musa'nın ve Hz. İbrahim'in sahifele-rinde bir günahın
7. İnkarcıların mucize karşısındaki tavrı nasıldır? (54/2-3)          sorumluluğunun kime ait olduğu nasıl ifade edilmektedir?
a) ikna olup iman ederler.                           (53/36-44)
b) Şaşırırlar ve inanıp inanmama konusunda kararsız kalırlar.       a) Herkes atalarının işlediklerinden sorumludur.
c) Yüz çevirir ve bunun bir büyü olduğunu söy-               b) Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.
lerler.                                  c) Başlarınıza gelenler lanetlenmiş olmanızdandır.
d) Bunun, herkesin yapabileceği sıradan bir şey olduğunu söylerler.    d) ilk günahtan bütün insanlık sorumludur.

8. 'Tıpkı şuna benzer: Yağmurun yeşerttiği bitki toprağı
  ekenlerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün,
  sonra çerçöp olur." Bu benzetmede aşağıdakilerden hangisi
  anlatılmaktadır? (57/20)
a) Kumar      b) Dünya hayatı
c) Mal mülk     d) Güzellik

9. "Ant olsun, biz elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve
  onlarla beraber kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti
  yerine getirsinler. Ve kendisinde büyük bir kuv-vet ve
  insanlara birçok yararlar bulunan ………............... bağışladık
  ki Allah kimin gaybda kendisine ve elçilerine yardım
  edeceğini bilsin. Şüphesiz Allah kuvvet-lidir, dâima
  üstündür." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
  han-gisi getirilmelidir? (57/25)
a) Toprağı     b) Demiri
c) Yağmuru     d) Dağları
10. Cinlerin yaratılış sebebi nedir? (51/56)
a) Allah'a kulluk etmeleri
b) Dünyadaki işleyişi düzenlemeleri
c) insanlara gaybdan bilgi vermeleri
d) Dünya hayatının oyun ve eğlencesi ile oyalanmaları
11. Öncesinde ve sonrasında harcama ve savaş yapılmasına
  göre inananlar arasın-da (hepsine cennet vaat edildiği hâlde)
  derece farkının oluşmasına sebep olan olay aşağıdakilerden
  hangisidir? (57/10)
a) Bedir savaşı  b) Hicret
c) Uhud savaşı   d) Fetih                                   38
                           KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 28. CÜZ

1. Kocası hakkında Hz. Peygamber'le tartışan ve Allah'a
  şikâyette bulunan bir kadından bahsederek başlayan sûre            13. "Kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında
  hangisidir? (58/1)                                 bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları,
a) Mücâdele     b) Mumtehine                            Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara
c) Hay       d) Saf                               'Haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin!' denildi."
                                            mealindeki âyette inkarcıların örneği olarak gösterilen
2. "Tıpkı şeytanın insana 'İnkâr et!' deyip insan da inkâr edince           kadınlar kimlerdir? (66/10)
  şeytanın '.............................' demesi gibi." âyet mealinde boş    a) Hz. Davud'un ve Hz. Süleyman'ın eşleri
  bırakılan yere aşağıda-kilerden hangisi gelmelidir? (59/16)           b) Hz. İsmail'in ve Hz. ishâk'ın eşleri
a) Bundan sonra bütün işlerinde senin yardımcın benim.               c) Hz. Nuh'un ve Hz. Lût'un eşleri
b) Şimdi en doğru yolu buldun.                           d) Hz. Ya'kub'un ve Hz. Yûsuf'un eşleri
c) Ben senden uzağım; ben âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım!
d) Sen ne güzel bir dost, ne samimî bir arkadaşsın!                14. "Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan
                                            ve onun yaptığı işlerden koru. Beni zalimler topluluğundan
3. "Ey inananlar! .................namaz için çağrıldığınız zaman           kurtar." diye dua eden ve âyette iman edenlerin örneği olarak
  Allah'ı anmaya koşun, alış verişi bırakın. Eğer bilir-seniz bu           sunulan kadın kimdir? (66/11)
  sizin için daha hayırlıdır." âyet mealinde boş bırakılan yere         a) İmrân'ın kızı    b) Hz. ibrahim'in eşi
  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (62/9)                 c) Hz. Musa'nın annesi d) Firavun'un eşi
a) Her gün beş vakitte
b) Cuma günü                                    15. "Ey iman edenler! ...............sizi, Allah'ı zikretmekten
c) Bayram sabahı                                    alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana
d) Ramazan ayında Teravih vaktinde                           uğrayanların ta kendileridir." âyet mealinde boş bırakılan
                                            yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (63/9)
4.  Kendilerinden "şeytanın yandaşı / taraftarı" diye               a) Mallarınız ve evlâtlarınız
  bahsedilenler kimlerdir? (58/14-19)                      b) Akrabalarınız ve arkadaşlarınız
a) Namazı terk öden günahkârlar                          c) işiniz ve ticaretiniz
b) insanların arasına fesat sokan büyücüler                    d) Eğlenmeleriniz ve dinlenmeleriniz
c) Bilerek yalan yere yemin eden münafıklar
d) Haram olduğunu bildiği hâlde içki içen (âşıklar                 16. İnanan kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut
                                            akrabaları bile olsa hangi özellikleri sebebiyle yakınla-rına
5. Allah'ın savaşılmaksızın elde edilen bölgelerden                  sevgi beslemeleri yasaklanmış-tır? (58/22)
  peygamberine kazandır-dığı mallarda, aşağıdakilerden              a) Namaz kılmamaları
  hangisinin bir payı yoktur? (59/6-7)                      b) Cihat için çağrı yapıldığında savaşa katılmamaları
a) Kalpleri İslâm'a ısındırılmak istenenler                    c) Üzerlerine farz olan zekâtı vermemeleri
b) Yetimler ve yoksullar                              d) Allah'a ve peygamberine düşmanlık yapmaları
c) Yolda kalmışlar
d) Peygamber ve yakınları                             17. İnananları elem dolu bir azaptan kurtaracak ticaret
                                            aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (61/10-11)
6. Hz. Peygamber'in eşleriyle arasında geçen bir olaydan dolayı          a) Ticarette hile yapmamaları
  ettiği yeminden bahseden sûre hangisidir? (66/1-5)               b) Namaz kılıp zekât vermeleri
a) Mücâdele    c) Tahrîm                            c) Allah'a ve peygamberine inanmaları, mallarıyla ve canlarıyla Allah
b) Münafikûn    d) Talâk                            yolunda cihat etmeleri
                                          d) iman edip salih amel işlemeleri
7. Hz. İsa'nın, kendisinden sonra geleceğini müjdelediği
  peygamberin âyette zikredilen ismi aşağıdakilerden               18. Hz. İsa'nın "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?"
  hangisidir? (61/6)                                 sorusuna "Biz Allah'ın yardımcılarıyız." diyerek cevap
a) Mahmud      b) Muhammed                             verenler kimlerdir? (61/14)
c) Hâmid      d) Ahmed                            a) Havariler     c) Araplar
                                          b) İsrâiloğulları  d) Habeşliler
8.Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin
  durumu bir benzetmeyle anlatılmaktadır. Bu benzetme              19. Babasına "Senin için mağfiret dileyece-ğim; fakat Allah'tan
  aşağıdakilerden hangisidir? (62/5)                         gelecek bir şeyi senden savamam." diyen peygamber
a) Ekildiği hâlde ekin bitmeyen tarla                         kimdir? (60/4)
b) Kitap yüklü eşek                                a) Hz. Yûnus    b) Hz. Zekeriyyâ
c) Suyu geçirmeyen toprak                             c) Hz. Yahya    d) Hz, İbrahim
d) Meyve vermeyen ağaç
                                          20.
9. "O ırzını korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üflemiştik. O,            I. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak
  Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulamış ve gönülden          II. Hırsızlık yapmamak
  itaat edenlerden olmuştu." şeklinde kendisinden bahsedilen           III. Eşlerine itaat etmek
  kadın kimdir? (66/12)                             IV. Zina etmemek
a) H/. ÂİS.C    b) Hz. Meryem                         V. iyi bir işte Hz. Peygamber'e karşı gelmemek
c) Firavun'un kansı d) Hz. İbrahim'in karısı                    VI. Savaştan geri durmamak
                                             Mümin kadınların biat konuları arasında yukarıdakilerden
10. Boşanma hükümlerinden bahseden sûre aşağıdakilerden                 hangileri sayılmaktadır? (60/12)
  hangisidir? (65/1-7)                              a) l, II, IV, V ve VI b) l, II, IV ve V
a) Talâk      c) Teğâbün                           c) l, II, III, IV ve V d) Hepsi
b) Tahrîm     d) Haşr

11. Boşanmada iddetle ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi
  yanlıştır? (65/1-6)
a) İddet süresince kadın, boşandığı kocasının evinde oturur.
b) Hamile kadınlar için iddet süresi çocuk doğana kadardır.
c) Henüz âdet görmemiş kadınlar için iddet yoktur.
d) Âdetten kesilen kadınlar için iddet süresi üç aydır.

12. "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı .................olan
   ateşten koruyun." Âyet mealinde boş bırakılan yere aşağı-
   dakilerden hangisi getirilmelidir? (66/6)
a) Ormanlar ve nehirler c) Gökler ve yer
b) insanlar ve taşlar  d) Dağlar ve denizler


                                       39
                          KUR'ÂN-I KERÎM MEAL SORULARI 29. CÜZ

1. Ölümün ve hayatın yaratılmasının sebebi olarak zikredilen          12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygambere gece kalkması
  husus aşağıdakilerden hangisidir? (67/2)                    tavsiye edilirken sebep olarak zikredilmemiştir? (73/6-7)
a) ikisi de kimin daha güzel amel yapacağını sınamak için            a) Gece ibadetinin etkisi daha fazladır.
yaratılmıştır.                                 b) Gece serindir ve çalışmak kolaydır.
b) Hayat sevinçler için, ölüm korkular için bir ölçü olsun diye         c) Gece ibadetindeki sözler daha düzgün ve açıktır.
yaratılmıştır.                                 d) Gündüz vakti uzun meşguliyetler vardır.
c) Hayat inananlar için teselli, ölüm zalimler için caydırıcı olsun diye
yaratılmıştır.                                 13. Hz. Peygamber'e Kur'an'ı nasıl okuması emredilmektedir?
d) Hayat dünya için, ölüm ise ahiret için yaratılmıştır.              (73/4)
                                        a) Olabildiğince hızlı
2. Hz. Peygambere "Sen, Rabbinin hük-müne
                                        b) Kalabalıklar içinde ve yüksek sesle
  sabret.....................gibi olma." hitabında zikri geçen ve Hz.
                                        c) Kabe'nin üstünde ve herkese ilân ederek
  Yûnus hakkında kullanılan ifade aşağıdaki-lerden
                                        d) Ağır ağır, tane tane
  hangisidir? (68/48)
a) Zülkifl      b) Peygamberlerin babası
                                        14. Mürselât Sûresi'nde tam on kez tekrarlanan âyetin meali
c) Balık sahibi   d) Zülkarneyn
                                          aşağıda-kilerden hangisidir? (77/15,19....)
                                        a) O hâlde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
3. Göğün kaç kat olarak yaratıldığı ifade edilmektedir? (71/15)
                                        b) Allah, zalimlere hidayet vermez.
a) Yedi      b) Dokuz
                                        c) Allah, sabredenlerle beraberdir.
c) Sekiz     d) On
                                        d) O gün vay yalanlayanların hâline!

4. "Rabbim! Yeryüzünde inkarcılardan hiçbir kimseyi bırakma!          15. "İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi
  Sen onları bırakırsan kuşkusuz onlar, kullarını saptırırlar ve         mi sanır?" sorusunun ardından Allah'ın kudretine hangi ince
  onlar yâlnızca ahlâksız ve çok inkarcılara sebep olurlar.            benzetmeyle işaret edilmektedir? (75/3-4)
  Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni,          a) Onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücü yeter.
  inanan erkek ve kadınları bağışla, zalimlerin de helakini ar-        b) Onu bütün atalarıyla birlikte yaratmaya bile gücü yeter.
  tır." diye dua eden peygamber kimdir? (71/26-28)              c) Onu bütün nesilleriyle birlikte yaratmaya bile gücü yeter.
a) Hz. ibrahim    b) Hz. Nuh                         d) Onu ve bütün varlıkları hep beraber yaratmaya bile gücü yeter.
c) Hz. Lût      d) Hz. ishâk
                                        16. Allah tarafından belâ verilen, bahçe-leri yakılmış toprağa
5. Adına bir sûre olan ve bu sûrede kavmini gece gündüz, gizli            çevrilen bahçe sahipleri hakkında aşağıdakilerden hangisi
  açık, her fırsatta Allah'a davet ettiğini, ama bu davetin ancak         yanlıştır? (68/17-32)
  onların kaçışını artırdığını anlatan peygamber               a) Sabah erkenden ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.
  aşağıdakilerden hangisidir? (71/1-9)                    b) Bahçelerini o hâlde gördükten sonra da hatalarını anlamamışlar,
a) Hz. Musa     b) Hz. Yûsuf                        suçu başkalarına atmaya çalışmışlardı.
c) Hz. Nuh      d) Hz. İbrahim                       c) Yoksulları yanlarına yaklaştırmamak üzerine aralarında
                                        fısıldaşıyorlardı.
6. Vedd, Süva', Yeğus, Ye'uk ve Nesr hakkında aşağıdakilerden
                                        d) Bahçeyi ilk gördükleri anda yollarını şaşırmış olduklarını
  hangisi doğrudur? (71/21-23)
                                        düşünmüşlerdi.
a) Bunlar Mekkeli müşriklerin haram saydıkları ayların adıdır.
b) Bunlar Yahudilerin Tevrat'a eklediği bölümlerin adıdır.
                                        17. "Gelin kitabımı okuyun, çünkü ben hesabımla
c) Bunlar Nuh kavminin taptığı putların adıdır.
                                          karşılaşacağımı zaten biliyordum." diyerek kitabını almaktan
d) Bunlar Mekkeli müşriklerin yemeyi haram saydıkları develerin
                                          memnun olanlar kimlerdir? (69/19-20)
adıdır.
                                        a) Kitabı sağından verilenler
7. "Öyleyse inkâr ederseniz...............o gün-den kendinizi nasıl       b) Kitabı solundan verilenler
  koruyacaksınız?!" âyet mealinde boş bırakılan yere kıyamet         c) A'râfta kalanlar
  gününün bir özelliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi        d) Cehennemden çıkarılıp cennete sevk edilenler
  gelmelidir? (73/17)
a) Ayakların kayacağı                              18. "Keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu
b) Körlerin göreceği                                da bilmeseydim, keşke ölüm her şeyi bitirseydi." diyerek
c) Derileri kavuran                                 kitabını almaktan hiç de memnun olmayanlar kimlerdir?
d) Çocukları ihtiyarlatan                              (69/25-28)
                                        a) A'râfta beklerken cehenneme gidecekleri bildirilenler
8. "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an           b) Kitabı sağından verilenler
   dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla         c) Kitabı solundan verilenler
   ortak koşmayacağız." diyenler aşağıdakilerden hangisidir?         d) Kabirde, Münker ve Nekir'in sorularına cevap veremeyenler
   (72/1-2)
a) isrâiloğulları  b) Cinler                          19. "Biz cehennemin görevlilerini ancak ...............kıldık." âyet
c) Hristiyanlar   d) Melekler                           mealini tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
                                          (74/31)
9. Aşağıdakilerden hangisi hesap gününü tasvir eden ifadelerden         a) Kâfirlerden   b) Meleklerden
  değildir? (70/8-10)                             c) Cinlerden    d) Şeytanlardan
a) Dağların yün topakları gibi olacağı gün
b) Göğün erimiş madene benzeyeceği gün                     20. "Eğer o (peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmaya
c) Hiç kimsenin arkadaşını sormadığı gün                      kalkışsaydı onu sağ elinden yakalardık ve sonra ............. Hiç
d) Peygamberlerin ümmetlerine şefaat ede-cekeleri gün                biriniz de onu koruyamazdı." âyet mealinde boş bırakılan
                                          yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
10. Aşağıdakilerden hangisi aslandan kaçan ürkek eşeklere
                                          (69/44-47)
  benzetilen cehennemliklerin özellikleri arasında
                                        a) Ondan peygamberliği alırdık.
  sayılmamıştır? (74/42-53)
                                        b) Onu yurdundan sürerdik.
a) Geceleri ibadete kalkmaz, uyurlar.
                                        c) Onun yüzünü karartırdık.
b) Öteki dünyadan korkmazlar.
                                        d) Onun şah damarını keserdik.
c) Namaz kılmazlar.
d) Düşkünleri doyurmazlar.
11. "Allah içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu
  arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka
  insanlar bulunacağını bilmiştir. Onun için Kur'an'dan.....
  okuyun." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdaki-lerden
  hangisi getirilmelidir? (73/20)
a) Anlamca hoşunuza gidenleri     b) Kısa birkaç âyet
c) Uzun sûreler            d) Kolayınıza geldiği kadar


                                      40
                         KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI 30. CÜZ

1. Hz. Peygamber'in kendisine gelen âmâ sahabîden yüzünü           12. Sabah aydınlığının Rabbine sığınılması gereken şeyler
çevirmesi, hatta memnuniyetsizlik göstermesi üzerine nazil olan         arasında aşağıdakilerden hangisi Felak Sûresi'nde
'Yüzünü ekşitti." mealindeki âyetin yer aldığı sûre               sayılmamakta-dır? (113/1-5)
aşağıdakilerden hangisidir? (80/1)                      a) İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğü
a) Tekvîr           b) Nâziât                   b) Yaratılan şeylerin kötülüğü
c) Nebe’      d) Abese                         c) Düğümlere üfleyenlerin kötülüğü
                                       d) Haset ettiği zaman hasetlinin kötülüğü
2. "Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman
edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler,
birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."                  13. Hz. Peygamber'in amcası olmasına rağmen ona muhalefet
  Yukarıda meali verilen sûre aşağıdakilerden hangisidir?           edenlerin başında gelen ve Kur'ân-ı Kerîm'de kendisinden
  (103/1-3)                                  "Elleri kurusun / kahrol-sun, kendisi de kurusun / kahrol-
a) Nasr        b) Nâs                           sun!" şeklinde bahsedilen kişi aşağı-dakilerden hangisidir?
c) Asr        d) ihlâs                          (111/1)
                                       a) Ebû Cehil     b) Ebû Süfyan
3. Hutame'ye / Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş âteşine       c) Velid b. Muğîre  d) Ebû Leheb
  atılacak kişi-nin özellikleri arasında aşağıdakiler-den hangisi
  sayılmamaktadır? (104/1-7)                        14. Yalancı günahkâr perçeminden yaka-lanıp ateşe
a) Kaş göz işaretleriyle alay etmek                       sürükleneceği söylenen kişi hangi davranışı sebebiyle zikre-
b) insanları arkadan çekiştirmek                         dilmektedir? (96/9-16)
c) Sünnet namazlarını terk etmek                       a) Namaz kılan kişiye yasak koyması
d) Mal toplamak ve onu durmadan saymak                    b) Yoksullara yardım etmemesi
                                       c) Tartıda hile yapması
4. Üzerlerine, balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşların      d) Yeminini yerine getirmemesi
  gönderildiği topluluk hangisidir? (105/1-5)
a) Bahçe sahipleri   b) Fil sahipleri                   15. Kur'ân-ı Kerîm'in bir sûresinin adı olan ve aynı zamanda bin
c) Hz. Salih'in kavmi  d) Hz. Nuh'un kavmi                   aydan hayırlı bir gece olduğu bildirilen gece aşağıdakilerden
                                         hangi sidir? (97/1-3)
5. Kâfirlere söylenilmesi emredilen sözler arasında             a) Berat Gecesi    c) Kadir Gecesi
  aşağıdakilerden hangisi yoktur? (109/1-6)                b) Regaib Gecesi    d) Mi'rac Gecesi
a) Allah sizi de bizi de bağışlasın.
b) Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.               16. "Yaratılanların en kötüsü" ifadesiyle kendilerinden
c) Sizin dininiz size, benim dinim banadır.                   bahsedilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
d) Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.            (98/6)
                                       a) Faiz yiyenler
6. İnsanların Rabbine, insanların Meliki-ne, insanların İlâhına       b) inkâr eden Ehl-i Kitap ile Allah'a ortak koşanlar
  sığınılması gereken şeyler arasında aşağıdaki-lerden hangisi       c) Zina edenler
  Nâs Sûresi'nde sayılmamaktadır? (114/1-6)                d) Mecusîler
a) Cinler
b) Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğü                 17. "Yaratılanların en hayırlısı" ifadesiyle kendilerinden
c) insanlar                                   bahsedilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
d) insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğü        (98/7)
                                       a) Halkına iyilik yapan yöneticiler
7. Allah'ın, Hz. Musa'ya nida edip konuştuğu vadinin adı           b) Halkın meselelerine çözüm üreten âlimler
  aşağıdakilerden hangisidir? (79/16)                   c) Halka zekât ve sadaka veren zenginler
a) Nil       a) Safa                         d) iman edip salih ameller işleyenler
c) Tuvâ       d) Arafat

8. "De ki: O Allah tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamıştır, kendisi de    18. İnsanın azgınlığına yol açan en temel husus aşağıdakilerden
doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir."               hangisidir? (96/6 7)
Yukarıda meali verilen sûre aşağıdakilerden hangisidir? (112/1-4)      a) Namaz kılmaması
a) Nasr        b) Asr                         b) Boş şeylerle uğraşması
c) Nâs        d) ihlâs                        c) Çok malının olması
                                          e) Kendini muhtaç olmayacak kadar yetkin ve yeterli görmesi
9. Târik Sûresi'nde gökle birlikte üzerine yemin edilen târik /       19. İnşirah Sûresi'nin içeriği hakkında aşağıda belirtilenlerden
  gece gelen hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?             hangisi doğrudur? (94/1-8)
  (86/1-3)                                 a) Hz. Peygamber'den, ona nasıl destek olunduğundan ve ona
a) Batmakta olan güneş                            verilen bazı öğütlerden kısaca bahsedilmektedir.
b) Gecenin karanlığı                             b) Ganimetlerin nasıl paylaştırılacağı anlatılmaktadır.
c) Işıldayan yıldız                             c) Hz. Musa'dan, onun Kızıldeniz'i geçişinden ve İsrâiloğulları'nı
d) Dolunay                                  kurtarışından bahsedilmektedir.
                                       d) Ayrıntılı bir şekilde kıyamet sahnelerinden bahsedilmektedir.
10. "Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük
Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek teşbihte      20. İnananları yakmak için hendek kazıp içini alevli ateşlerle
bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul           dolduran ve bu hendeklerin etrafına geçip inananlara
edendir."                                    yapılanları seyredenlerin (Ashâbu l-Uhdûd) anlatıldığı sûre
Yukarıda meali verilen sûre aşağıdakilerden hangisidir? (110/1-3)        aşağıdakilerden hangisidir? (85/4 10)
a) Nasr         b) Asr                        a) Gâşiye      c) Burûc
c) Nâs         d) İhlâs                       b) A'lâ       d) Şems

11. 'Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku,
Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle öğretti, insana
bilmediğini öğretti."
Yukarıda meali verilen ve Hz. Peygamber'e gelen ilk vahiy olan
âyetler hangi sûrede yer almaktadır? (96/1-5)
a) inşirah      b) Kadr
c) Alak        d) Beyyine                                  TEST BİTMİŞTİR
                                               ALLAH (CC) YARDIMCINIZ OLSUN
                                    41

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1222
posted:3/26/2012
language:Turkish
pages:41