DANH M?C TH�NG TU LI�N T?CH by Qv7nix

VIEWS: 0 PAGES: 13

									                     DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
             BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
        (Kèm theo Quyết định số 68/2005/QĐ-BTC ngày 7 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

    Tên               Ngày ban   Cơ quan
TT       Số, ký hiệu VB                    Nội dung trích yếu    Văn bản thay thế, bãi bỏ
   văn bản                hành   ban hành
1  Thông  1025/TT-LB         21/06/1991 liên Bộ Văn  Hướng dẫn thi hành chế Thông tư liên tịch số
   tư liên                    hóa Thông   độ nhuận bút đối với các21/2003/TTLT-BVHTT-
   Bộ                      tin Thể thao  tác phẩm chính trị - xã BTC ngày 01/7/2003 của
                          và Du lịch -  hội, văn hoá - giáo dục,Bộ Văn hoá Thông tin -
                          Tài chính -              Bộ Tài chính hướng dẫn
                                 văn học - nghệ thuật, khoa
                          Lao động,   học kỹ thuật      việc chi trả chế độ nhuận
                          Thương                 bút, trích lập và sử dụng
                          Binh Xã hội              quỹ nhuận bút đối với một
                                             số loại hình tác phẩm quy
                                             định tại Nghị định số
                                             61/2002/NĐ-CP    ngày
                                             11/6/2002 của Chính phủ
2  Thông    37/TTLB        05/08/1992 liên Bộ Tài Hướng dẫn về chức năng, Thông tư liên tịch số
   tư liên                    chính - Uỷ nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy 115/2003/TTLT-BTC-
   Bộ                      ban Vật giá và biên chế Sở Tài chính - BNV ngày 28/11/2003 của
                          Nhà nước - Vật giá          Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
                          Ban Tổ chức              hướng dẫn chức năng,
                          cán bộ                 nhiệm vụ và cơ cấu tổ
                          Chính phủ               chức của cơ quan chuyên
3  Thông   38/TC-TCCBCP    25/06/1997 liên tịch BộHướng dẫn về nhiệm vụ      môn về lĩnh vực tài chính
  tư liên                 Tài chính - quản lý tài chính, ngân     thuộc Uỷ ban nhân dân các
  tịch                  Ban Tổ chức sách và tổ chức bộ máy      cấp
                      Cán bộ   của cơ quan quản lý tài
                      Chính phủ  chính thuộc chính quyền
                            địa phương các cấp
4  Thông   227/LB-GTVTBĐ-TC 31/08/1992 liên Bộ Giao Hướng dẫn xử lý thư, bưu     Thông tư liên tịch số
  tư liên                thông vận tải phẩm, bưu kiện vô thừa      03/2004/TTLT-BBCVT-
  Bộ                  và Bưu điện nhận                BTC ngày 29/11/2004 của
                     - Tài chính                  Bộ Bưu chính Viễn thông -
                                             Bộ Tài chính hướng dẫn
                                             xử lý thư, bưu phẩm, bưu
                                             kiện vô thừa nhận
5  Thông   01/LB-QP-NV-VGCP 14/11/1992 liên Bộ     Hướng dẫn thực hiện      Thông tư số 15/2004/TT-
  tư liên                Quốc phòng    Quyết định số 137/HĐBT    BTC ngày 9/3/2004 của
  Bộ                  - Nội vụ -    ngày 27/4/1992 về quản lý   Bộ Tài chính hướng dẫn
                     Ban Vật giá   giá đối với các đơn vị sản  thực hiện Nghị định số
                     Chính phủ    xuất - kinh doanh thuộc    170/2003/NĐ-CP    ngày
                              lực lượng vũ trang      25/12/2003 của Chính phủ
                                             quy định chi tiết thi hành
                                             một số điều của Pháp lệnh
                                             Giá
6  Thông   06/TTLB      10/07/1993 liên Bộ Ban  Hướng dẫn cơ chế quản lý   Thông tư số 05/2004/TT-
  tư liên                 Vật giá    giá những hàng hoá, dịch   BTC ngày 30/1/2004 của
  Bộ                   Chính phủ -  vụ được thực hiện chính    Bộ Tài chính hướng dẫn
                      Tài chính   sách trợ giá và đặt hàng từ  quản lý giá hàng hoá, dịch
                              nguồn ngân sách nhà nước   vụ do Nhà nước đặt hàng
                              trong lĩnh vực văn hoá,    thanh toán bằng nguồn
                              thông tin, y tế, giáo dục,  ngân sách nhà nước
                         đào tạo, thể dục, thể thao
7  Thông   78-TT/LB  11/09/1993 liên Bộ Tài  Hướng dẫn quản lý tài  Thông tư liên Bộ số
  tư liên             chính - Uỷ  chính đối với công tác  97/1999/TTLB-BTC-BCA
  Bộ               ban Dân tộc  phòng, chống và kiểm soátngày 14/8/1999 của Bộ Tài
                  và Miền núi  ma tuý          chính - Bộ Công an hướng
                                      dẫn nội dung chi và quản
                                      lý kinh phí chương trình
                                      hành động phòng, chống
                                      ma tuý năm 1998-2000
8  Thông   88 TT/LB  25/10/1993 liên Bộ Tài Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên bộ số
  tư liên             chính - Văn chính sách tài trợ đối với 25/TTLB ngày 19/4/1997
  Bộ               hoá và   điện ảnh          của liên Bộ Văn hoá -
                  Thông tin               Thông tin - Tài chính
                                      hướng dẫn thực hiện chính
                                      sách đặt hàng, tài trợ đối
                                      với điện ảnh theo Nghị
                                      định   48/CP    ngày
                                      17/7/1995 của Chính phủ
9  Thông   22/TT-LB  21/07/1994 liên Bộ Lao Về trợ cấp đối với người Thông tư liên tịch số
  tư liên             động,    bán dâm, nghiện ma tuý   13/2004/TTLT-
  Bộ               Thương binh              BLĐTBXH-BTC      ngày
                  và Xã hội -              2/11/2004 của Bộ Lao
                  Tài chính               động, Thương binh và Xã
10 Thông   12/TTLB/ LĐTBXH-  06/07/1996 liên Bộ Lao Hướng dẫn về chế độ trợ   hội - Bộ Tài chính hướng
  tư liên  TC              động,    cấp đối với người được   dẫn về trách nhiệm đóng
  Bộ                   Thương binh đưa vào cơ sở chữa bệnh   góp và chế độ trợ cấp đối
                      và Xã hội - theo Nghị định số 20/CP   với người bán dâm, người
                      Tài chính  ngày 13/4/1996 ban hành   nghiện ma tuý
                            Quy chế về cơ sở chữa
                            bệnh theo Pháp lệnh xử lý
                            vi phạm hành chính ngày
                            6/7/1995
11 Thông   86/TT-LB      24/10/1994 liên Bộ Tài Hướng dẫn thực hiện chế   Thông tư liên tịch số
  tư liên                 chính - Lao độ dinh dưỡng (bồi     103/2004/TTLT-BTC-
  Bộ                   động    dưỡng) đối với vận động   UBTDTT ngày 5/11/2004
                      Thương binh viên, huấn luyện viên thể  của Bộ Tài chính - Uỷ ban
                      và Xã hội - thao            Thể dục Thể thao hướng
                      Tổng cục                dẫn thực hiện chế độ dinh
                      Thể dục Thể               dưỡng đối với vận động
                      thao                  viên, huấn luyện viên thể
                                          thao
12 Thông   94 TT/LB      14/11/1994 Liên Bộ Ban  Hướng dẫn thi hành Nghị  Thông tư số 114/2004/TT-
  tư liên                 Vật Giá    định   87/CP   ngày  BTC ngày 26/11/2004 của
  Bộ                   Chính phủ -  17/8/1994 của Chính phủ  Bộ Tài chính hướng dẫn
                      Tài chính -  quy định khung giá các  thực hiện Nghị định số
                      Xây dựng -  loại đất         188/2004/NĐ-CP     ngày
                      Tổng cục                16/11/2004 về phương
                      Địa chính                pháp xác định giá đất và
                                          khung giá các loại đất
13 Thông   17/TT-LB      07/03/1995 liên Bộ Tài Quy định chế độ thu, nộp,   Quyết    định    số
  tư liên                 chính - Y tế quản lý và sử dụng phí    103/2004/QĐ-BTC ngày
  Bộ                          kiểm nghiệm mẫu thuốc,    28/12/2004 của Bộ trưởng
                             nguyên liệu làm thuốc,    Bộ Tài chính quy định chế
                             trang thiết bị y tế      độ thu, nộp, quản lý và sử
14 Thông   32/1999/TTLT-BTC-  25/03/1999 liên tịch Bộ Hướng dẫn sửa đổi, bổ     dụng phí kiểm nghiệm
  tư liên  BYT              Tài chính - sung Thông tư số 17/TT-    thuốc, mẫu thuốc, nguyên
  tịch                   Bộ Y tế   LB ngày 7/3/1995 về chế    liệu làm thuốc, mỹ phẩm
                             độ thu, nộp và quản lý sử
                             dụng phí kiểm nghiệm
                             mẫu thuốc, nguyên liệu
                             làm thuốc và trang thiết bị
                             y tế
15 Thông   49/TC-KHCN     01/07/1995 liên tịch Bộ Quy định chế độ chi tiêu   Thông tư liên tịch số
  tư liên                 Tài chính - đối với các hoạt động     45/2001/TTLT/    BTC-
  tịch                   Bộ Khoa học nghiên cứu triển khai     BKHCNMT        ngày
                      Công nghệ                 18/6/2001 của Bộ Tài
                      và Môi                   chính - Bộ Khoa học Công
                      trường                   nghệ và Môi trường hướng
                                            dẫn một số chế độ chi tiêu
                                            đối với các nhiệm vụ khoa
                                            học và công nghệ
16 Thông   842/LB-TT      21/09/1995 liên Bộ Tư   Quy định chế độ thu, quản  Quyết    định    số
  tư liên                 pháp - Tài   lý, sử dụng lệ phí cấp   75/2004/QĐ-BTC    ngày
  Bộ                    chính     Giấy phép đặt chi nhánh   16/9/2004 của Bộ trưởng
                              của tổ chức luật sư nước  Bộ Tài chính quy định chế
                              ngoài tại Việt Nam, gia   độ thu, nộp, quản lý và sử
                              hạn hoạt động của chi    dụng lệ phí cấp giấy phép
                              nhánh, thay đổi nội dung  thành lập, đăng ký, hành
                         giấy phép          nghề đối với tổ chức luật
                                        sư nước ngoài và luật sư
                                        nước ngoài tại Việt Nam
17 Thông   03/TT-LB  27/07/1996 Liên Bộ Ban  Về việc hướng dẫn việc    Thông tư liên tịch số
  tư liên             Vật Giá    thực hiện thông báo và    38/2004/TTLT-BTC-BXD
  Bộ               Chính phủ -  kiểm soát giá vật liệu xây  của Bộ Tài chính - Bộ Xây
                  Tài chính -  dựng, giá thiết bị trong   dựng ngày 26/4/2004
                  Xây dựng    lĩnh vực đầu tư và xây    hướng dẫn việc thông báo
                         dựng             và kiểm soát giá vật liệu
                                        xây dựng trong lĩnh vực
                                        đầu tư xây dựng
18 Thông   05-TT/LB  29/10/1996 liên Bộ Ban  Hướng dẫn tạm thời tính   Quyết    định    số
  tư liên             Vật giá    chi phí sản xuất làm cơ sở  06/2005/QĐ-BTC     ngày
  Bộ               Chính phủ -  xây dựng giá thành, giá   18/1/2005 của Bộ trưởng
                  Tài chính   bán sản phẩm công nghiệp   Bộ Tài chính về việc ban
                         tàu thuyền thanh toán từ   hành quy chế tính giá tài
                         nguồn vốn ngân sách     sản, hàng hoá, dịch vụ
19 Thông   04-TT/LB  24/09/1997 liên Bộ Ban  Hướng dẫn thực hiện cơ    Thông tư liên tịch số
  tư liên             Tài chính   chế quản lý tài chính Đảng  216/2004/TTLT-BTCQT-
  Bộ               Quản trị                  BTC ngày 29/3/2004 của
                  trung ương -                Ban Tài chính quản trị
                  Tài chính                  trung ương - Bộ Tài chính
                                        hướng dẫn thực hiện cơ
                                        chế quản lý tài chính Đảng
20 Thông   187/1998/TTLT-  30/03/1998 liên tịch Ban  Hướng dẫn chế độ bồi     Thông tư liên tịch số
  tư liên  TCCP-TC-TP         Tổ chức Cán   dưỡng đối với cộng tác    21/2002/TTLT-BNV-
  tịch                 bộ Chính    viên thực hiện trợ giúp   BTC-BTP        ngày
                     phủ - Bộ Tài  pháp lý           26/12/2002 của Bộ Nội vụ
                     chính - Bộ                  - Bộ Tài chính - Bộ Tư
                     Tư pháp                   pháp về việc hướng dẫn
                                           chế độ bồi dưỡng đối với
                                           cộng tác viên thực hiện trợ
                                           giúp pháp lý đối với người
                                           nghèo và đối tượng chính
                                           sách
21 Thông   99/1998/TTLT-  19/05/1998 liên tịch Ban  Hướng dẫn thi hành Nghị   Thông tư liên tịch số
  tư liên  TCCP-BTC-          Tổ chức Cán   định số 09/1998/NĐ-CP    34/2004/TTLT-BNV-
  tịch   BLĐTB&XH          bộ Chính    ngày 23/1/1998 của Chính   BTC-BLĐTBXH      ngày
                     phủ - Tài    phủ sửa đổi, bổ sung Nghị  14/5/2004 của Bộ Nội vụ -
                     chính - Lao   định số 50/CP ngày      Bộ Tài chính - Bộ Lao
                     động -     26/7/1995 của Chính phủ   động, Thương binh và Xã
                     Thương binh   về chế độ sinh hoạt phí   hội hướng dẫn thực hiện
                     và Xã hội    đối với cán bộ xã, phường,  Nghị     định    số
                             thị trấn           121/2003/NĐ-CP    ngày
                                           21/10/2003 của Chính phủ
                                           về chế độ, chính sách đối
                                           với cán bộ, công chức xã,
                                           phường, thị trấn
22 Thông   91/1998/TTLT-BTC-  29/06/1998 liên tịch Bộ  Hướng dẫn lập, chấp hành   Thông tư liên tịch số
  tư liên  BQP              Tài chính -  và quyết toán ngân sách    23/2004/TTLT-BTC-BQP
  tịch                   Bộ Quốc    nhà nước trong lĩnh vực    ngày 26/3/2004 của Bộ Tài
                      phòng     quốc phòng          chính - Bộ Quốc phòng
                                             hướng dẫn lập, chấp hành,
                                             quyết toán ngân sách nhà
                                             nước và quản lý tài sản
                                             nhà nước đối với một số
                                             hoạt động thuộc lĩnh vực
                                             quốc phòng
23 Thông   158/1998/TTLT-   14/12/1998 liên tịch Bộ  Hướng dẫn việc lập, chấp   Thông tư liên tịch số
  tư liên  BTC-BCA            Tài chính -  hành, quyết toán ngân     54/2004/TTLT-BTC-BCA
  tịch                   Bộ Công an   sách nhà nước và quản lý   ngày 10/6/2004 của Bộ Tài
                              tài sản nhà nước trong lĩnh  chính - Bộ Công an hướng
                              vực an ninh          dẫn lập, chấp hành, quyết
                                             toán ngân sách nhà nước
                                             và quản lý tài sản nhà
                                             nước đối với một số hoạt
                                             động thuộc lĩnh vực an
                                             ninh
24 Thông   03/1999/TTLT/ BXD- 16/06/1999 liên tịch Bộ  Hướng dẫn phương pháp     Thông tư liên tịch số
  tư liên  BVGCP             Xây dựng -   định giá và thẩm quyền    104/2004/TTLT-BTC-
  tịch                  Ban Vật giá   quyết định giá tiêu thụ    BXD ngày 8/11/2004 của
                      Chính phủ    nước sạch đô thị, khu     Bộ Tài chính - Bộ Xây
                              công nghiệp, cụm dân cư    dựng hướng dẫn nguyên
                              nông thôn           tắc, phương pháp xác định
                                             và thẩm quyền quyết định
                                             giá tiêu thụ nước sạch tại
                                             các đô thị, khu công
                                          nghiệp, cụm dân cư nông
                                          thôn
25 Thông   50/1999/TTLT/ BTC- 07/05/1999 liên tịch Bộ  Hướng dẫn quy trình giám Thông tư liên tịch số
  tư liên  BCA-NHNN           Tài chính -  sát tiêu huỷ tiền    25/2004/TTLT/     BTC-
  tịch                  Bộ Công an               BCA-NHNN        ngày
                      - Ngân hàng               26/3/2004 của Bộ Tài
                      Nhà nước                chính - Bộ Công an - Ngân
                                          hàng Nhà nước hướng dẫn
                                          quy trình giám sát tiêu huỷ
                                          tiền
26 Thông   76/1999/TTLT/ TC- 16/06/1999 liên tịch Bộ  Hướng dẫn trích nộp kinh Thông tư liên tịch số
  tư liên  TLĐ              Tài chính -  phí công đoàn      119/2004/TTLT/    BTC-
  tịch                  Tổng Liên                TLĐLĐVN        ngày
                      đoàn Lao                8/12/2004 của Bộ Tài
                      động Việt                chính - Tổng Liên đoàn
                      Nam                   Lao động Việt Nam hướng
27 Thông   74/2003/TTLT/ BTC- 01/08/2003 liên tịch Bộ  Hướng dẫn phương thức dẫn trích nộp kinh phí
  tư liên  TLĐLĐVN            Tài chính -  thu, nộp kinh phí công công đoàn
  tịch                  Tổng Liên   đoàn đối với các doanh
                      đoàn Lao    nghiệp ngoài quốc doanh
                      động Việt
                      Nam
28 Thông   126/2003/TTLT/TC- 19/12/2003 liên tịch Bộ  Sửa đổi Thông tư liên tịch
  tư liên  TLĐ              Tài chính -   số   76/1999/TTLT/TC-
  tịch                  Tổng Liên    TLĐ ngày 16/6/1999
                      đoàn Lao    hướng dẫn trích nộp kinh
                      động Việt    phí công đoàn
                      Nam
29 Thông   113/1999/TTLT/BTC- 23/09/1999 liên tịch Bộ  Hướng dẫn việc phân cấp,   Thông tư liên tịch số
  tư liên  TCĐC             Tài chính -   quản lý, cấp phát và thanh  83/2003/TTLT-BTC-
  tịch                  Tổng cục    quyết toán kinh phí đo đạc  BTN&MT ngày 27/8/2003
                      Địa chính    bản đồ và quản lý đất đai  của Bộ Tài chính - Bộ Tài
                                            nguyên và Môi trường về
                                            hướng dẫn việc phân cấp,
                                            quản lý và thanh quyết
                                            toán kinh phí đo đạc bản
                                            đồ và quản lý đất đai
30 Thông   17/2000/TTLT/    05/07/2000 liên tịch Bộ  Hướng dẫn thực hiện một   Thông tư liên tịch số
  tư liên  BLĐTBXH-BTC          Lao động,   số chế độ đối với người   14/2004/TTLT-
  tịch                   Thương binh  tham gia kháng chiến và   BLĐTBXH-BYT-BTC
                      và Xã hội -  con đẻ của họ bị nhiễm    ngày 8/11/2004 của Bộ
                      Bộ Tài chính  chất độc hoá học do Mỹ    Lao động - Thương binh
                              sử dụng trong chiến tranh  và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ
                              ở Việt Nam          Tài chính hướng dẫn thực
31 Thông   02/2001/TTLT-BYT-  12/02/2001 liên tịch Bộ  Hướng dẫn thực hiện     hiện chế độ đối với người
  tư liên  BLĐTBXH            Y tế - Bộ   Quyết    định   số  tham gia kháng chiến và
  tịch                   Lao động,   26/2000/QĐ-TTg    ngày  con đẻ của họ bị hậu quả
                      Thương     23/2/2000 của Thủ tướng   do nhiễm chất độc hoá học
                      Binh và Xã   Chính phủ về một số chế   do Mỹ sử dụng trong chiến
                      hội      độ đối với người tham gia  tranh ở Việt Nam
                              kháng chiến và con đẻ của
                              họ bị nhiễm chất độc hoá
                              học do Mỹ sử dụng trong
                              chiến tranh ở Việt Nam
32 Thông   12/2001/TTLT/ BTC- 13/02/2001 liên tịch Bộ  Hướng dẫn quản lý tài    Thông tư liên tịch số
  tư liên  BKHCNMT            Tài chính -   chính đối với nguồn kinh  85/2004/TTLT-BTC-
  tịch                  Bộ Khoa     phí thu hồi từ các nhiệm  BKHCN ngày 20/8/2004
                      học, công    vụ khoa học công nghệ    của Bộ Tài chính - Bộ
                      nghệ và Môi                 Khoa học Công nghệ
                      trường                   hướng dẫn quản lý tài
                                            chính đối với các dự án
                                            khoa học và công nghệ
                                            được ngân sách nhà nước
                                            hỗ trợ và có thu hồi kinh
                                            phí
33 Thông   92/2001/TTLT-BTC-  20/11/2001 liên tịch Bộ  Hướng dẫn thực hiện    Quyết     định    số
  tư liên  BCN-TCHQ            Tài chính -  chính sách ưu đãi thuế đối 147/2002/QĐ-TTg ngày
  tịch                   Bộ Công    với sản xuất xe hai bánh  25/10/2002 của Thủ tướng
                      nghiệp -    gắn máy và động cơ xe hai Chính phủ về cơ chế điều
                      Tổng cục    bánh gắn máy        hành quản lý xuất nhập
                      Hải quan                 khẩu, sản xuất, lắp ráp xe
34 Thông   52/2002/TTLT-BTC-  04/06/2002 liên tịch Bộ  Sửa đổi, bổ sung Thông tư hai bánh gắn máy và phụ
  tư liên  BCN              Tài chính -  liên tịch của Bộ Tài chính tùng giai đoạn 2003 - 2005
  tịch                   Bộ Công    - Bộ Công nghiệp - Tổng
                      nghiệp     cục Hải quan số 92/TTLT-
                              BTC-BCN-TCHQ ngày
                              20/11/2001 hướng dẫn
                              thực hiện chính sách ưu
                              đãi thuế đối với sản xuất
                              xe hai bánh gắn máy và
                              động cơ xe hai bánh gắn
                              máy
35 Thông   3729/2001/BQP-BTC 29/11/2001 liên tịch Bộ   Hướng dẫn nội dung chi Thông tư liên tịch số
  tư liên                Quốc phòng    và quản lý ngân sách thực 162/2004/TTLT/     BQP-
  tịch                  - Bộ Tài     hiện công tác quản lý, bảo BTC ngày 6/12/2004 của
                     chính      vệ biên giới quốc gia, giữ Bộ Quốc phòng - Bộ Tài
                              gìn an ninh, trật tự, an chính hướng dẫn nội dung
                              toàn xã hội trong khu vực chi và quản lý ngân sách
                              biên giới đất liền     thực hiện công tác quản lý,
                                           bảo vệ biên giới quốc gia,
                                           giữ gìn an ninh, trật tự, an
                                           toàn xã hội trong khu vực
                                           biên giới đất liền
36 Thông   07/2002/TTLT-  27/05/2002 liên tịch Bộ  Hướng dẫn thực hiện chế  Thông tư liên tịch số
  tư liên  BLĐTBXH-BTC-        Lao động,   độ đối với người lao động 03/2003/TTLT-
  tịch   BTCCBCP           Thương binh  trực tiếp tham gia và phụcBLĐTBXH-BTC-BNV
                     và Xã hội -  vụ công tác phân giới,  ngày 13/2/2003 của Bộ
                     Bộ Tài chính  cắm mốc biên giới trên đấtLao động Thương binh và
                     - Ban Tổ    liền Việt Nam - Trung   Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ
                     chức - Cán   Quốc           Nội vụ hướng dẫn thực
                     bộ Chính                 hiện chế độ đối với lao
                     phủ                   động trực tiếp tham gia
                                         công tác phân giới, cắm
                                         mốc biên giới trên đất liền
                                         Việt Nam - Trung Quốc
37 Thông   106/2002/TTLT-  22/11/2002 liên tịch Bộ  Hướng dẫn việc bồi Thông tư số 116/2004/TT-
  tư liên  BTC-BCN           Tài chính -  thường, hỗ trợ để xây BTC ngày 7/12/2004 của
  tịch                 Bộ Công    dựng công trình lưới điện Bộ Tài chính hướng dẫn
                     nghiệp     cao áp          thực hiện Nghị định số
                                         197/2004/NĐ-CP     ngày
                                         3/12/2004 của Chính phủ
                                         về bồi thường, hỗ trợ và tái
                                         định cư khi nhà nước thu
                                         hồi đất

								
To top