; BA Concept
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

BA Concept

VIEWS: 5 PAGES: 2

 • pg 1
									                           BA Concept

Kitaro      Nishida                   ้
                  นักปราชญ์ชาวญี่ปุ่นเป็ นผูริเริ่ มเสนอแนวคิด     “Ba”     และมี  Shimizu
      ้
ได้เป็ นผูสานต่อและนาเสนอแนวคิดดังกล่าว           ต่อมา     Nonaka       &    Konno   (1998)
ได้ปรับแนวคิดและเสนอเป็ นหลักการ “Ba” หรื อ “Ba Concept” ในมุมมองของการจัดการความรู้ คาว่า
“Ba” แปลเป็ นภาษาอังกฤษว่า “สถานที่ (Place)” ดังนั้น “Ba” จึงหมายถึง “สถานที่ หรื อ พื้นที่”
           ่
ที่กลุ่มคนมาอยูรวมกันและแลกเปลี่ยนความรู ้ และสร้างความรู ้ ซึ่ งพื้นที่น้ นอาจจะเป็ นพื้นที่ทางกายภาพจริ ง
                                           ั
พื้นที่เสมือนจริ ง (Virtual) หรื อพื้นที่ดานความคิด (ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ร่วมกัน ความคิดและอุดมคติ)
                        ้
            ่
จึงอาจกล่าวได้วา “Ba” เป็ น พื้นที่ร่วมกันสาหรับทาหน้าที่เป็ นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ความรู ้
ทั้งความรู ้แบบชัดแจ้งและความรู ้โดยนัย ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการแปลงรู ปของความรู ้ท้ ง 4 รู ปแบบ  ั
          Nonaka       &     Konno      (1998)     กล่าวว่า      หลักการ    “Ba”
ได้ช่วยสร้างการอุปมาอุปไมยทางด้านความคิดเพื่ออธิ บาย SECI Model ให้ชดเจนมากขึ้น เนื่ องจาก SECI
                                              ั
Model           ค่อนข้างมีความเป็ นนามธรรมและทาความเข้าใจได้ยาก             หลักการ     “Ba”
จึงเปรี ยบเสมือนพื้นที่ในการสร้างความรู ้ตามแนวคิดของ SECI Model
          “Ba” แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ซึ่ งสอดคล้องกับ SECI Model ทั้ง 4 รู ปแบบ “Ba”
แต่ละประเภทจะส่ งเสริ มและช่วยเร่ งกระบวนการในการแปลงรู ปความรู ้ท้ ง         ั       4     รู ปแบบ
เพื่อสร้างความรู ้ในแต่ละกระบวนการของ SECI Model แสดงดังภาพที่ 13 ดังนี้
          -        “Originating      Ba”       เป็ นหลักการ         “Ba”     อัน
แรกในกระบวนการสร้างความรู้และแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของประสบการณ์ที่ได้
รับจากการพบปะสมาคม เพราะการพบปะสมาคมจะทาให้บุคคลต่างๆ มาร่ วมแบ่งปั นอารมณ์ ความรู ้สึก
ความคิดและประสบการณ์ ทาให้รู้สึกถึงความเป็ นกลุ่มเดียวกัน ความเห็นอกเห็นใจและไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้และการเกิดการสร้างความรู ้
ระหว่างบุคคลหรื อความรู ้โดยนัยมากขึ้น         Nonaka      &    Konno       (1998)   กล่าวว่า
การพัฒนาวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ภายในองค์กร
สามารถทาได้โดยการให้ความสาคัญกับรู ปแบบการบริ หารจัดการที่เปิ ดกว้าง
                                ้
รวมถึงการพบปะสมาคมกับลูกค้าซึ่ งจะเป็ นการกระตุนให้เกิดการติดต่อกันโดยตรง ระหว่างบุคคลมากขึ้น
          - “Interacting Ba” มีองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนกว่า หากเปรี ยบเทียบกับ “Originating
Ba”กล่าว คือ ในการพบปะสมาคมของกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็ นผูกลันกรองสมาชิกที่มีความรู ้    ้ ่
ความสามารถเพื่อให้ถ่ายทอดความรู ้โดยนัยออกมาเป็ นความรู ้แบบชัดแจ้ง
                 ้
ขณะเดียวกันแต่ละคนก็ตองวิเคราะห์ความคิดของตนเองในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้               นี้ไปด้วย  ดังนั้น
“Interacting                    Ba”                  จึงให้ความสาคัญกับการสนทนา
เพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้โดยนัยออกมาเป็ นความรู ้แบบชัดแจ้งให้เกิดคุณค่ามากที่สุด
        -          “Cyber         Ba”           เป็ น           ที่ๆ
             ั
เกิดการติดต่อสัมพันธ์กนในโลกแห่งความเป็ นจริ งแทนสถานที่และเวลาจริ ง
และแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความรู ้แบบชัดแจ้งกับข้อมูลและความรู ้             ที่มีอยูเ่ ดิม
ช่วยทาให้ความรู ้แบบชัดแจ้งขององค์กรมีความเป็ นระบบมากยิงขึ้น ่     การผสมผสานความรู ้ในลักษณะนี้
จะเกิดขึ้นได้ดีหากมีสภาพแวดล้อมที่ต่างฝ่ ายต่างร่ วมมือกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือ
        -      “Exercising     Ba”          ่
                                 จัดอยูในขั้นตอนการนาความรู ้ที่ได้ไปปฏิบติ   ั
ทั้งยังช่วยในการเปลี่ยนความรู ้แบบชัดแจ้งให้เป็ นความรู ้โดยนัย     “Exercising   Ba”       เน้น
ความสาคัญของการเรี ยนรู ้และการคิดโดยอาศัยการฝึ กในระหว่างการทางานจริ ง
หรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับในงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ มากกว่าการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ดังนั้น
                    ั
ความรู้ที่ได้มาจะสามารถใช้ในทางปฏิบติได้มากน้อยเพียงใด
     ่ ั                ิ
จึงขึ้นอยูกบการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์หรื อชี วตจริ ง

       ตัวอย่างองค์กรธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมากในการนาแนวคิด “Ba” มาใช้คือ NTT
DoCoMo แห่งประเทศญี่ปุ่น (สานักมาตรฐานอุดมศึกษา, สานักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546) กล่าวคือ
    ั
บริ ษทมีกลยุทธ์ในการจัด        “พื้นที่”   ที่จะสนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กร          อาทิ
การให้พนักงานมีโฮมเพจ           (Homepage)                        ั
                                  ส่ วนตัวเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้จกกันมากขึ้น
ทั้งในด้านส่ วนตัวและประวัติการทางาน รวมทั้งการใช้ชื่อเล่นเพื่อโต้ตอบทางเว็บเมลล์ (Webmail)
ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการเสนอแนะความคิดเห็นได้
โดยลดอุปสรรคการสื่ อสารที่อาจจะเกิดจากระบบอาวุโส                    นอก         จากนี้
การจัดสานักงานเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันก็ให้มีการจัดที่           นังกันอย่างเสรี
                                                  ่
พนักงานจะไม่มีที่นงประจาั่
และมีอิสระในการขยับหรื อเคลื่อนย้ายโต๊ะเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทางาน                  ้
                                                    ที่ตองการ
พนักงานสามารถเลือกปฏิบติงาน  ั                    ั ้
                             โดยนังใกล้กบผูใดก็ได้ในแผนกงานเพื่อปรึ กษาหารื อ
                                ่
หรื อจะแยกนังในมุมกาแฟหรื อมุมสู บหรี่ ก็ได้
         ่                         ่
                            จึงเห็นได้วาเป็ นรู ปแบบหนึ่งของแนวคิด        “Ba”
              ั
ที่ทาให้พนักงานได้รู้จกกันมากขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนความรู ้โดยนัยอย่างต่อเนื่อง


ที่มา: http://www.gotoknow.org/blog/kmis3kku/294468

วันที่ 29 / 06 / 2011

								
To top