111025 minnesanteckningar samrc3a5dsgruppen by R1Jh3mT

VIEWS: 8 PAGES: 7

									Samrådsgruppen 2011-10-25
Minnesanteckningar


1. Främja kvinnors företagande, Gunilla Evers, Anna Knutsson
Region Värmland får 3,7 Mkr. Medfinansiering krävs med 65 %. Förstudie med analys och
strategi för Värmland genomförs nu. Därefter kommer en utlysning. Vi är först av alla
regioner att arbeta på det här sättet. Ramböll gör förstudien. En regional mötesplats arrangeras
2012-02-22 när vi planerar att informera om utlysningen.
Det blir aktörerna i rådgivningssystemet som kommer att kunna få resurser via programmet.
Innovationsutvecklingsinsatser blir möjliga, t ex att utveckla produkter och tjänster. Utveckla
nya eller befintliga företagen.
Första utlysningen kommer 2012.
Ett antal områden/branscher kommer att beröras (se bilderna i presentationen).


2. Jämställd hållbar tillväxt, Gunilla Evers, Anders Olsson
Beslut har fattats av Tillväxtverket om att finansiera ett Regionalt resurscentrum för jämställd
hållbar tillväxt, RRC hos Region Värmland. Vi har anställt Manuel Misner som projektledare
för RRC. Vi kommer att köpa tjänsten genuspedagog till att börja med. Två ben: 1. stödja på
en strategisk nivå genom utbildning och hjälp med integrering i tidiga skeden samt 2. Stöd till
projekten inom mål 2 Regionala fonden genom att utbilda och stödja.


3. Värmlands näringslivsanalys enligt Simplermetoden, Håkan
Wolgast och Jan Fineman, Grufman och Reije
Analysen gäller alla AB och ett urval av de största ekonomiska föreningarna. Man har räknat
fram förädlingsvärdet samt hur personal- respektive kapitalintensiva samtliga företag är.
Därefter har man slagit ihop företagen i på olika sätt, i branschaggregat, storlek, ålder,
kommuner mm.
Värmland har en mycket högre andel anställda i företag med 101-500 anställda än riket som
helhet och även i förhållande till jämförelselänen Dalarna och Västernorrland. Vi har en
getingmidja i gruppen av företag med 51-100 anställda och få riktigt stora företag > 500
anställda. Företag med fler dotterbolag kan eventuellt betraktas som ett större, t ex
Metsoföretagen.
Värmland har växt och förbättrat sig under 00-talet men med en rejäl dipp 2008 och 2009 och
återhämtning i nivån av förädlingsvärdet 2010. Regionen är tillbaka till nivån för 2007. En
god position för 2010!
År 2009 gick det bra för Filipstad och Hagfors och dåligt för Kristinehamn och Arvika.
Stål och verkstad har gjort en snabb återhämtning efter 2009 och haft en stark tillväxt under
00-talet.
Papper och massa har inte haft lika dramatiska svängningar som Stål och verkstad. 2010 är
det bästa året, med ett fantastiskt bra resultat. Överavkastning med 500 Mkr år 2010. TPP
jämfört med mostvarande i Västernorrland visar att vi är mycket framgångsrika här.
Besöksnäringen är inte så stor med ett förädlingsvärde på upp mot 800 Mkr/år. Det finns
potential för tillväxt. Bäst tillväxt under början av decenniet. Samma mönster som i övriga
Sverige.


                                                1
Nyföretagandet
Jämfört med Stockholm är Värmlands nystartade företag mycket mer lönsamma. Det är lätt
att få kapital Stockholm och troligen tar man större risker. I Värmland startas det livskraftiga
företag. Däremot utvecklas inte företagen lika bra som i Stockholm. Vi borde kanske vara mer
riskbenägna. Frågan är om nyföretagandet domineras av outsourcing eller mer genuint nya
innovativa företag?


4. Miljöteknikkartläggning Dag Hallén och Jörgen Persson,
Energikontor Värmland
Miljöteknik definieras som all teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. Man
har gjort kartläggningen tillsammans med kommunerna och Handelskammaren. Bl a har man
tittat på utvecklingsmöjligheter.
Totalt 122 har kartlagts. Dominerande branscher är energieffektivisering, miljökonsulter (30
st), avfallshantering och återvinning, bioenergi och biodrivmedel samt fjärrvärme.
Skogsföretagen ger styrka och möjligheter. Energieffektivisering är ett lämpligt fokusområde.
Svagheter är glesbygd och samverkan (vissa företag menar att samverkan är ett styrkeområde,
t ex om man är med i ett kluster). Ekonomi och finansiering är ett hot. Stödet och
engagemanget från myndigheter och organisationer kunde bli bättre.
Rekommendationer: skapa en arena för företagen för kontaktskapande och marknadsföring.
Forskning med visst fokus på bioenergi och energieffektivisering.
Energikontoret vill gärna ha inspel i hur vi kan arbeta vidare med området.


5. Miljödiplomering. Siv Jansson, Energikontor Värmland
Region Värmland är utfärdare av miljödiplomering enligt Svensk miljöbas. Det är en mindre
omfattande diplomering än de stora systemen. Samarbetar med en majoritet av
värmlandskommuner. Flera kommuner är på gång. RV har inte hunnit ta kontakt med alla
kommuner ännu. Deltagande kommuner erbjuder miljödiplomering till sitt näringsliv. Ca 90
företag är idag diplomerade. Målet är att över 200 företags ska diplomeras innan projektet är
slut.
Region Värmland miljödiplomerar hela sin egna verksamheten. En stor utmaning med den
bredd som vi har.
Diplomeringen genomförs i enlighet med en modell som är utvecklad i Värmland och
innefattar bl a utbildningar, kartläggningar och analyser.


6. Det företagsamma Värmland, Sofia Axelson
En behovsinventering bland fr a kommunerna har gjorts. Därefter har insatser och aktiviteter
utformats för att möta behoven.

Exempel på aktiviteter som erbjuds
Big Dream är en mötesplats för unga som arrangeras tillsammans med Communicare och
respektive kommun. Heldag i en kommun” är ett koncept där många kan delta på olika sätt.
Deltar på RAMP med talkshow med tre exempel på företagare.
Jobbar i en lärcykel med att initiera aktiviteter, lära, följa upp, ta in nya idéer utfrån, och till
sist en cykel börja med att utforma nya bättre aktiviteter.
                                                    2
Nya kanaler för kommunikation: foretagsammavarmland.se är en bokningsplats. I verksamt.se
är Värmland en pilot. varmland.se har sidor för etableringar mm men även ett kalendarium
där vi skulle kunna föra in aktiviteter.


7. Regionala prioriteringar, Ann Otto
Ann ber er att kontakta henne eller Bo-Josef Eriksson om ni har frågor om olika analyser som
vi gjort.
Region Värmland har inlett ett arbete om regionala prioriteringar inför perioden 2014 – 2020.
Det ska bli ett underlag för regionalt tillväxtarbete och sammanhållningspolitiken till EU
2020. Utgångspunkter är det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer.
Prioriteringar kommer att presenteras på en övergripande nivå. Dokumentet ska behandlas
politiskt. Kommer inte att ta upp enskilda aktörer. Ska vara ett ramverk för kommande RUP.
Europa 2020 är det ledande strategidokumentet som vi ska utgå från. Tre områden är
utpekade där: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.
Vi har analyserat och konstaterat att vårt befintliga program,Värmland växer
överlappar/hänger ihop med EU 2020. Dock har EU 2020 större fokus på människor och
inkludering. Dock syns inte kulturen EU 2020.
Förslaget behandlas av RVs styrelse i november och skickas in 15 december till regeringen.

Hur går det med utformningen av sammanhållningspolitiken?
Förhandlingar är påbörjade. Svenska regeringen är kritisk till kommissionens förslag till
långtidsbudget. Nyheter: ny infrastrukturfond (Sverige berörs inte), socialfonden ökar i
betydelse, gemensamt strategiskt ramverk för alla ”fonder”, kanske en gemensam förvaltande
myndighet i Sverige. Strukturfonderna och Horizon 2020 (istf Åttonde ramprogrammet) ska
starkare kopplas samman. Nuts 2-områdena kommer att kvarstå men Sverige bestämmer om
indelningen. RV funderar på vad en lämplig indelning kan vara. RV har varit vinnare i
befintlig region.


8. Laget runt
Annette Jaldell, Skatteverket
Information till nya företag. Med i Det företagsamma Värmland, DfV på heldagarna i
kommunerna. Ta gärna kontakt om vi ska vara med på aktiviteter.
Ska börja med info mot aktiebolag.

CG Larsson, Compare
Utreder hur företagen förhåller sig till …
Ser att företagen växer snabbt. Ca 1000 personer behöver rekryteras.
Norgemarknaden växer snabbt för IT-företagen.

Maco Lassic Lst
Pengarna för företagsstöd tog slut 4/6. From nyår nya pengar.

Bo Jonsson, lst
Dock har Lst för få beslut att betala ut på. Därför behöver det rekvireras i år för att betala ut i
år.

Christina Wikström lst landsbygdsstrateg
Har jobbat med matmässan och genomfört den.


                                                   3
Ingela Bönström – lst
Jobbar med lanthandlare. Bidrag 4 mkr i år.

Marcus Ekholm, Forshaga kommun
Har fullt upp med att dra nytta av alla projekt.

Bengt Larsson Hushållningssällskapet anställd i Säffle
Visionsarbete genomförs för Säffle, starta eget-utbildning körs, planering för ett köpcentra
pågår och det genomförs investeringar i näringslivet. Ny friskola etableras i Långserud.

Jonas Andersson Arvika
Grävs i Graningen för ett sällanköpscentrum med flera intressenter på g.
Peab har satsat och vill bygga 10-12 hus vid Ingestrandshöjden. Översvämningsskyddet är
positivt utslag i miljödomstolen.
Hamnområdet kan börja saneras och idéer kan utvecklas.

Kristina Lundberg, Sunne
Bredbandsutbyggnad. Telia kommer med en helt nya produkt som man tagit fram tillsammans
med Sunne.

Magnus Hildebrand, Unionen
Främjar kompetensutvecklingsinsatser. Tyvärr allt mer eftersatt område. Jobbar med att få
bort rädslan att anställa och att få till fler nystartsföretag. Är med på RAMP.

Anna Lundber L
Har 4 idéråd. 2 seminarier om att köpa företag
Starta företag.
Mentor adept. Möjligt att ha 50 par 2012
Barbro Färnström finns på Almi för invandrarföretagarkvinnors företagande.

Stefan Rein, UF
Reser bland kommunerna. Har startat verksamhet för gymnasiet. Rekrytering av UF-företag
pågår tom nov.
Full fart på högstadiet. Jobbar långsiktigt och metodiskt.
Bygger ett näringslivsråd med koppling till skolan i varje kommun.

Hans Nilsson
Investeringar 150 Mkr plus Branäs. Mycket samarbete med Almi, Lst och banker för
finansiering.
Visionsarbete Torsby 2020. Utgår från tre näringslivsundersökningar.
Satsar på LOU i företagen med TUAB och DfV.
Gör näringslivstidning.
Klarälvdalen har dåligt med industrimark.

Leif Tyrén Värmlandskooperativen
Avslutat projekt om socialt företagande i Värmland. Blivit en modell för åtta andra län.
2012 FN: kooperationens år. Planerar aktiviteter. Har ett projekt för företagssamverkan.
Jobbar mycket med Kau där det skapas mycket företag. Kau ligger bakom en stor ökning av
nya kooperativa företag.


                                                4
Ny företagsform: EU-kooperativ, ett i Värmland.

Linda Ed, Communicare, projektet Tillväxt Värmland.
Gör gärna projektet känt i kommunerna så att unga använder oss som resurs!

Bo Josef Eriksson, Region Värmland
Flyttstutiden. Befolkningsprognos och övergripande utveckling av Värmland, klar i december.
Kontakta mig gärna för frågor och förslag.

Thomas Blom, tf rektor, Karlstads universitet, Kau.
Inspel utbildningsdepartementet i december om forsknings- och innovationspropositionen.
Kommer att trycka på samverkansperspektivet. 2020 finns det 20 % färre 20-åringar. Pengar
tas bort lärosätena.
Besked från EU-kommission att Kau har information på ett mycket bra sätt som underlättar
för utländska studenter. Det kan även komma att underlätta för Kau vid EU-ansökningar.
Det är viktigt att ha ett högt söktryck eftersom det kommer att ligga till grund för fördelning
av medel. Kau ligger bra på lärarutbildning och sjuksköterskor.

Håkan Spjuth, forskning och innovationsrådgivning Kau
Brottas med utbildningsdepartementet för att få medel för samverkan.
Horizon 2020, KK, Vinnova trycker på samverkan. Bra om andra söker forskningsmedel och
att vi söker gemensamt.

Caroline Åhs, Studentsamverkna Karriärkontoret.
5 personer. Avtal med företag. Karriärveckan. Hotspot, mm. Studenter kan göra nytta i
företag.
Marceal da Silva. Projektledare för Hotspot 18 april 2012. Inspiration och entreprenörskap.
Hotspotdagen.com. Kontakta om ni vill vara med.

Peter Liljekvist
Få ut företag på export. Friska pengar in i länet.
Hjälper med affärsplan för föreetagen. Är kostnadsfri. Organsation runt i världen för att hitta
kunder. 1 november en E-handelsdag i Säffle med Askås. Sprid gärna, även till ”vanliga”
företag.

Marita Närtell
Mycket investeringar, i 23 000 m2 shopingcenter, ny fabriker och gamla byggs ut.
Jobbar med att ta em

Madeleine Richardsson
Kompetensförsörjning kommer att bli kämpigt på sikt. Sökbild till gymnasiet är inte bra för
näringslivet. Har tagit beslut att bygga ett teknik och innovationscentrum med koppling till
Kau. Kompetensförsörjning avgörande för att behålla företag som t ex Rolls rouce.

Linda Blomqvist TPP
Kontaktade av företag i Värmland: Lokal hyra 1 500 m2 och närhet till järnväg. 10-20 i
personal om några år. Vill har fler

Mats Olsson, Kil                                                 5
Nya lägenheter och hus byggs. Nytt järnvägsspår som ökar kapaciteten till Karlstad. Jobbar
med i DfV


Ethel Larsson Handelskammaren
Se hemsida och Facebook

Erika .. Persson Inova.
Snart 1 200 anmälda till RAMP. Tillväxt och innovationsdag.
Hubea nytt inkubatorföretag som jobbar med marknadsföringsplats som är gratis. Tar betalt
för statistik och analyser.
Idéråden, 5 idéer senast.

DfV
Jobbar med mångfaldsfrågor med ett antal organisationer. Tittat på Svenska för företagare
med Örebro som förebild


Ulrika Henriksson Karlstads kommun
Mycket lokal

Sara Eriksson Kd
Företagslots.

Håkan Wolgast
Gör analyser med Linné universitetet. Tittar på framtidssektorer. Sådant om är litet men
växer.

Susanne Öhman T Packaging Greenhouse
Industriforskning

Maria Hollander vd TPP.
Behöver ca 400 personer att anställa de närmaste åren. Mest ingenjörer. Paper makers night
17/11.

Stefan Johannesson verksamhetsutvecklare Eda kommun
Bla företagslots. Gör företagsbesök. Har nyinrättat näringslivsråd. Starta egetkurs.
Dream Big och en näringslivsdag tillsammans med DfV

Charlie Weimers Hammarö, kommunalråd
Glad över invsetering Stora enso Renseri 850 Mkr.
Utvecklar handelsområdet Östr Nolgård.
Utvecklar industriområdet vdi stora
Första näringslivsprogrammet på 12 år. Frågar företag vad man kan göra för att få mer
företagsama.t
Konurrensutsättningsprogram
Entreprenörskap i skolan prio. Jobbar vidare med fråga trots inga projektmedel. Jobbar med
DfV. Företagsdag.

Margareta Bergman, Eda


                                               6
Utvecklingsavdelning, näringsliv, översiktsplan, landsbygdsutveckling i strandnära områden.
Kommunikationspland. Olaf Thon bygger ut med 6000 m2. Jobbar vidare med
centrumutveckling med hjälp av Åmål.

Böret Segolsson Knutsson Arkoregionen.
Med 11 kommuner. Plattform för gränsregional tillväxt. Infrastruktur, näringsliv kultur. Stöd
frå Nordiska rådet. Med i UF som har interregprojektet. Näringslivets grensetjänst. Det
behövs en resurs för detta. Stort Interregprojekt
Finnskogens kultur och naturpark. Få ihop aktörerna i området. Det finns 4 i Norge men ingen
i Sverige. Har transportplan. Vägar satsning på RV 2 i Norge. Verkar för samordning av
infrastrukturplaner. Morokulien 2014 jubileum.


Värmlandsmodellen 2.0, Anders Olsson


Kompetensplattformar, Britta Zetterlund-Johansson.
Kompetensplattformar. fÖka kunskapen om kompetensförsörjning.
Bygg på existerande plattformar.
Ett stort antal orgnaisationer
Avtal om att utveckla de kommunala gymnasieskolorna. Mycket händer inom området.
Folkhögskole centru. RUC som tar hand om fortbildning av personal.
Kom Inn driva av klustren, Kau m fl.
Har många nätverk.
Har bildat ett regionteam RV Kau Lst arbetsförmedlingen. Med analytiker och statistiker för
at få ännu bättre analyser.
Fem kompetensplattformar har utkristalliserat sig utifrån vad som uppfattas som naturliga
plattformar. Strategier och handlingsprogram utvecklas.
Mål: 5-åriga handlingsplaner med årlig revidering.
Tre strategier:
Ligga steget före och söka ny kunskap och människors förväntningar och värderingar.
Rekryter rätt utifrån behov och utbud.
Anpassa utbildningar.
Ladda ner och sprid RVs analys av framtida kompetensbehov.
Skrift om utbudet inom utbildningssystemet i Värmland, ladda ner och sprid!

//Anders Olsson
                                               7

								
To top