Docstoc

_____________________________ QR – Code _________________________

Document Sample
_____________________________ QR – Code _________________________ Powered By Docstoc
					              ิ
ระบบการอ่ านบาร์ โค้ ดสองมิตแบบ QR – Code
          ิ
เพื่อช่ วยเหลือผู้พการทางสายตา
QR – Code reading system for assisting blind people


                               ผู้เสนอโครงงาน
                    463020382-0 นาย กฤษฏิ์      คาตื ้อ
                    463020383-8 นางสาว กรกันยา โสภณ
                                    ี
                               อาจารย์ ท่ ปรึกษา
                       อาจารย์วชิราวุธ    ธรรมวิเศษ
       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  หลักการและเหตุผล
        ั
    ปั จจุบนเทคโนโลยีที่ผลิตสื่อของผู้พิการทางสายตายังขาดแคลนอยู่และยังมี
           ู
ต้ นทุนในการผลิตที่สงมากถ้ าเทียบกับสื่อสาหรับผู้ที่มีสายตาปรกติ ลักษณะเอกสาร
                     ้                  ั
ยังต้ องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่ อยๆตามเนือหาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปั จจุบน
การผลิตสื่อสามารถทาได้ โดยการจัดข้ อความผ่าน Microsoft Word และนามา
แปลงข้ อมูลผ่านโปรแกรม Thai Braile Translation Version 2.0 เป็ นอักษรเบรลล์
    ้        ้
จากนั น ค่ อ ยไปเข้ าขั น ตอนส าหรั บ การท าเอกสารส าหรั บ คนตาบอด โดยใช้
         ั         ั
เครื่ องพิมพ์อกษรเบรลล์พิมพ์ให้ ตวอักษรเบรลล์ปรากฏอยู่บนกระดาษ ซึ่งกระดาษ
             ั      ั้             ้
และอุปกรณ์ที่ใช้ พิมพ์อกษรเบรลล์นน ต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศทังหมด ซึ่งจะทา
               ้       ู
ให้ ต้นทุนการพิมพ์ในแต่ละครังมีต้นทุนที่สงมาก
  หลักการและเหตุผล (ต่ อ)
                     ้                ู
     เราจะทาอย่างไรเพื่อจะลดขันตอนการผลิตสื่อและลดต้ นทุนให้ ถกลงได้ ผู้
ศึกษามองเห็นว่าบาร์ โค้ ดสองมิติแบบ QR Code ( Quick Response Code) ซึง     ่
มีลัก ษณะเป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มจัตุรัส สามารถบรรจุข้ อ มูล ได้ จ านวนมากประมาณ
4,000 ตัวอักษรหรื อ 7,089 ตัวเลข มีความรวดเร็ วในการอ่านข้ อมูล สามารถอ่าน
ข้ อมูลได้ ถึงแม้ ว่าข้ อมูลบางส่วนจะมีการสูญเสียไป และยังสามารถทาสาเนา
บาร์ โค้ ดเพื่อทาเอกสารซ ้าๆ ได้ อีกด้ วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
                ิ
1. เพื่ออานวยความสะดวกผู้พการทางสายตา ในการรับรู้ ข้อมูลจาก
             ี ี
เอกสารที่ใช้ สาหรั บผู้ท่ มสายตาปกติ
2. เพื่อเป็ นการสร้ างต้ นแบบสาหรั บการรั บรู้ ข้อมูลจากเอกสารหรื อ
ข้ อความต่ างๆ ในรูปแบบใหม่ ให้ มีความสะดวก
           ิ        ั
3. เพื่อช่ วยเหลือผู้พการทางสายตา ที่ยงไม่ สามารถอ่ านอักษรเบรลล์ ได้
คล่ อง สามารถทราบข้ อมูลจากเอกสารได้ ง่ายยิ่งขึน  ้
                  ิ
4. ลดต้ นทุนในการทาสื่อสาหรับผู้พการทางสายตา
 ้
เปาหมายและขอบเขตของโครงงาน

 ้
เปาหมาย:
  1.สร้ างซอฟท์แวร์ สาหรับการสร้ างบาร์ โค้ ดสองมิติแบบ QR- Code ที่สามารถ
  สร้ างจากข้ อมูลเอกสารสาหรับคนสายตาปกติได้
  2.สร้ างซอฟท์แวร์ ในการอ่านบาร์ โค้ ดสองมิติแบบ QR-Code ให้ สามารถอ่าน
  ข้ อมูลแล้ วแสดงข้ อมูลในรูปแบบเสียงได้
ขอบเขต:
  1.สามารถสร้ างบาร์ โค้ ดสองมิติแบบQR-Code จากข้ อมูลข้ อความทีเ่ ป็ น
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2.สามารถอ่านบาร์ โค้ ดแล้ วแสดงข้ อมูลเสียงในระบบภาษาไทย และ
  ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดของการพัฒนา
             ี
1.เทคนิคหรื อเทคโนโลยีท่ ใช้
• QR-Code SDK
  – http://www.tec-it.com/
   Tec IT GmBH , Austria
  – http://www.denso-wave.com/qrcode/
   Denso Wave Inc. , Japan

Microsoft text to speech SDK
  – http://www.microsoft.com
รายละเอียดของการพัฒนา
     ั
2.งานวิจยหรื อโครงงานที่เกี่ยวข้ อง
  โปรแกรม PPA ตาทิพย์      เป็ นระบบสังเคราะห์เสียง 2 ภาษา (ไทย-
  อังกฤษ) โปรแกรมที่ช่วยให้ คนตาบอดสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้
         ่
  โดยสะดวกแม้ วาจะมองไม่เห็นหน้ าจอก็ตาม สามารถเลือกกาหนดให้ มี
  การอ่านในสาเนียงไทยหรื อสาเนียงอังกฤษ ปรับเสียงแหลมหรื อทุ้ม ปรับ
  ความเร็วในการอ่านได้ และยังสามารถเพิ่มการออกเสียงคาศัพท์ใหม่ๆ
  ลงใน พจนานุกรม ของโปรแกรมได้ อีกด้ วย

                           ั
  ข้ อมูลอ้ างอิง: สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจยและพัฒนา
           http://www.tab.or.th/
รายละเอียดของการพัฒนา
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
  3.1 ฮาร์ ดแวร์
                        ้
    เครื่องคอมพิวเตอร์ : CPU ที่มีความเร็วตังแต่ 500 Mhz ขึ ้นไป,หน่วยความจา
    หลัก RAM 128 MB ขึ ้นไป ,เนื ้อที่ว่างใน Hard Disk 20 MB ขึ ้นไป
    กล้ องเวบแคม ระดับความคมชัด 640 x 480 Pixels
  3.2 ซอฟท์ แวร์
     ระบบปฏิบัตการ : Microsoft Windows XP
           ิ
     โปรแกรมที่ช่วยในการพัฒนาโครงงาน : Visual Studio .Net 2003 ,
     Microsoft Text to Speech SDK , QR-Code SDK
     ภาษาที่ใช้ ในการพัฒนาโปรแกรม : Visual C# .NET
รายละเอียดของการพัฒนา
4.รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา
  4.1 Input / Output Specification
  – Input Specification : บาร์ โค้ ด 2 มิติที่แปลงมาจากข้ อมูลข้ อความ
                        ่
  – Output Specification : ข้ อมูลเสียงที่อานได้ จากบาร์ โค้ ด
รายละเอียดของการพัฒนา
4.รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา
  4.2 Functional Specification
      1. สามารถอ่านข้ อมูลจากบาร์ โค้ ดสองมิติแบบ QR-Code ได้
                     ้
      2. สามารถนาข้ อมูลข้ อความทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาสร้ าง
  บาร์ โค้ ดสองมิติแบบ QR-Code ได้
      3.สามารถแสดงผลลัพธ์จากการอ่านบาร์ โค้ ดสองมิติแบบ QR-Code
  ในรูปแบบของข้ อมูลเสียง ในระบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
      4. สามารถทาการหยุดอ่านข้ อความ และให้ ดาเนินการอ่านข้ อความ
         ู
  หลังจากที่ผ้ ใช้ ยกเลิกการหยุดการอ่านได้
รายละเอียดของการพัฒนา
 4.3 โครงสร้ างของซอฟแวร์ (Design )


                สร้ างบาร์ โค้ ด             QR-Code


                                อ่านข้ อมูล
Application ส่ วนการสร้ างบาร์ โค้ ด         Web camera
                                จับภาพ
       Voice
                ส่งข้ อมูลเสียง


                      Barcode Encoder & Text to Speech system
รายละเอียดของการพัฒนา
5. ข้ อจากัดของโปรแกรมที่พฒนา  ั
                         ั้
  1. ไม่สามารถนาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ขนสูง มาบรรจุลงในบาร์ โค้ ด
  สองมิติแบบ QR-Code ได้
  2. ข้ อมูลข้ อความที่จะบรรจุลงในบาร์ โค้ ดสองมิติแบบ QR-Code จะต้ อง
  เป็ นข้ อความ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สัญลักษณ์ที่ปรากฏบน
    ้
  แปนพิมพ์เท่านัน ้
งบประมาณ

 –  กระดาษขนาด A4 จานวน 2 รี ม       200  บาท
 –  ค่าลงทะเบียนสาหรับ QR-Code SDK    2,000  บาท
 –  แผ่น CD                200  บาท
 –           ่
   หนังสือและเอกสารคูมือประกอบ     1,000  บาท
                  ้ ้
               รวมทังสิน  3,600  บาท
 ้
ขันตอนวิธีการดาเนินงาน
1. เสนอหัวข้ อโครงงาน
       ้
2. วางแผนขันตอนในการทางานและศึกษาความเป็ นไปได้
3. ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ ีใช้ ในการเขียนโปรแกรม
  – การสร้ าง Application ด้ วย Visual C# . NET
  – การเขียน Applicationติดต่ อ เวบแคม
  – การใช้ งาน QR-Code SDK
  – การใช้ งาน Microsoft Text to Speech SDK
 ้
ขันตอนวิธีการดาเนินงาน (ต่ อ)
4. ออกแบบโปรแกรม
  – วิเคราะห์ ระบบ
  – ออกแบบ Interface ของโปรแกรม
  – แบ่ งการทางานของโปรแกรมออกเป็ นส่ วนๆ
5. จัดทาโปรแกรมและส่ วนต่ างๆ ของโปรแกรม
6. ทดสอบโปรแกรมและแก้ ไขข้ อผิดพลาดของโปรแกรม
         ้
7. ทดสอบการติดตังโปรแกรม
8. ทาเอกสารประกอบโครงงาน
ตารางการดาเนินงาน
       ้
      ขันตอนการดาเนินงาน               ระยะเวลาการดาเนินงาน
                                ปี พ.ศ.2549             ปี
                                                 พ.ศ.25
                                                  50
                     มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.    ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.
1. เสนอหัวข้ อโครงการ

      ้
2. วางแผนขันตอนศึกษาความเป็ นไปได้

                ิ
3. ศึกษาเทคโนโลยีส่ ือสาหรับผู้พการทาง
สายตาที่ใช้ อยู่ปัจจุบัน
4. ศึกษาบาร์ โค้ ด 2 มิติแบบ QR - CODE

5. ออกแบบโปรแกรม

6. ทาการเขียนโปรแกรมส่ วนของการสร้ าง
บาร์ โค้ ด
7. ทาการเขียนโปรแกรมส่ วนการถอดรหัส
บาร์ โค้ ดและการอ่ านออกเสียง
8. ทดสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดของ
โปรแกรม

        ้
9. ทดสอบการติดตังโปรแกรม
10. รายงานผลของโครงงาน
      ี
ประโยชน์ ท่ คาดว่ าจะได้ รับ
    ิ
1. ผู้พการทางสายตาสามารถมีคุณภาพชีวิตและความสะดวกสบาย
         ้
     มากยิ่งขึน
                   ิ
2. ลดต้ นทุนในการผลิตสื่อสาหรั บผู้พการทางสายตา
3. ลดการนาเข้ าวัสดุในการพิมพ์ ส่ ือจากต่ างประเทศ
ขอขอบคุณ
อาจารย์ วินิจ มูลวิชา
หัวหน้ าศูนย์ เทคโนโลยีการศึกษาคน
  ตาบอด
ศูนย์ เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด
214 หมู่ 10 ซ.ประชารั กษ์

ต.บ้ านเป็ ด อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
Q&A

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:64
posted:3/25/2012
language:Thai
pages:20