blokk2 2 del2 h02 by kzMHBfN2

VIEWS: 12 PAGES: 14

									     BLOKK 2.2 del 2
 30/08-2002     Sykepleierutdanningen, HIØ, Avd. for helse og sosialfag
     Kull 2001/3, Klasse A og B
     2002 Høst

     Blokkansvarlig: Kirsti Lauvli Andersen
     Kontor: N- 324
     Tlf: 69 30 30 00/ 31 15
     E-mail: kirsti.l.andersen@hiof.no

Blokka er lagt ut på hjemmesiden til sykepleierutdanningen. Eventuelle endringer vil bli å finne der og som oppslag på
studenttavlen i 3 etg, H-bygget.
Student:
                                                             1
INNHOLDSFORTEGNELSE

1.0  Innledning                  s. 3
2.0  Mål for Blokk 2.2 del 2            s. 3
3.0  Innhold                    s. 4
3.1  Emner som inngår i blokk 2.2 del 2      s. 4
3.2  Øvingsrom                   s. 5
3.3  PSH/ Klinikkdager               s. 5
3.4  Refleksjonsgrupper              s. 5
3.5  Praksis i somatisk sykehus          s. 5
4.0  Timeplan                   s. 6
5.0  Obligatorisk undervisning i blokk 2.2 del 2  s. 9
6.0  Arbeidskrav                  s. 9
7.0  Lærere i blokk 2.2              s.10
8.0  Litteratur                  s.11
8.1  Obligatorisk litteratur            s.11
8.2  Valgfri litteratur              s.11
8.3  Anbefalt litteratur              s.12
9.0  Evaluering av blokka             s.13
10.0  Egne notater                 s.14

Vedlegg I  Reglement for personlig hygiene
                              2
1.0 Innledning

  Blokk 2.2 del 2 er en blokk over 11 uker og utgjør 16,5 studiepoeng. 8 uker skal være
  direkte somatisk praksis innen medisin eller kirurgi (240 timer). Før praksis vil vi benytte
  øvingsrommene for å trene på ferdigheter i sykepleieprosedyrer. Blokken inneholder 10
  PSH dager (praksisrettede studier i høgskolen) hvor vi arbeider med kliniske
  problemstillinger/klinikker. 5 av dagene er før praksis starter, og 5 er flettet inn i
  praksisperioden. Blokken har et arbeidskrav knyttet til praksisperioden i form av en
  pleieplan. Dette må bestås for at praksisperioden skal bli vurdert til bestått.
2.0 Mål for Blokk 2.2 del 2.

 Studenten har kunnskap og ferdigheter til å kunne utøve sykepleie på en forsvarlig og
 nøyaktig måte.

 Studenten anvender kunnskap fra ulike fagområder for å forstå sykdom som et
 sammensatt fenomen og handle forsvarlig.

 Studenten utvikler evnen til å reflektere over ulike situasjoner som er opplevd i praksis.
                                                3
3.0    Innhold

3.1    Emner som inngår i blokken

 Emner som inngår i blokk 2.2 del 2   Studiepoeng i blokk 2.2 del 2
1: Sykepleiens faglige og
vitenskapelige grunnlag         0.30 studiepoeng
1B:Sykepleiens vitenskapsteoretiske
grunnlag, fagutvikling og forskning i
sykepleie
 Sykepleieprosessen
 Sykepleiedokumentasjon

2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget  1.20 studiepoeng
2A: Sykepleierens funksjon og
oppgaver i spesialisthelsetjenesten
(Gis sammen med hovedemne 3B som
temadager/klinikker)
  Pre og postoperativ sykepleie
  Kreft
  Smerte
  Pårørendes rolle
  Kliniske observasjoner
  Ernæring
  Pasienter med hjerteinfarkt/
  hjertesvikt
  Pasienter med lungelidelser


3: Medisinske og naturvitenskapelige
emner                0.60 studiepoeng
3A: Anatomi, fysiologi og biokjemi
  Ernæringsfysiologi (se 2A)


3B: Generell patologi, sykdomslære og  1.80 studiepoeng
farmakologi
  Innhold se 2A4: Samfunnsvitenskapelige emner:
4A: Pedagogikk og psykologi       0.60 studiepoeng
  faglig veiledning i grupper
                                     4
3.2 Øvingsrom (5 dager):

Innhold:
 Injeksjon
 Infusjon og transfusjon
 Perifer venekanyle
 Kateterisering
 Ventrikkelsonde
 Sårstell
 Suging av luftveier (vil foregå i klasserom i uke 43)
 Resuscitering
 Stell av CVK

I øvingsposten skal det benyttes hvite frakker og egnet skotøy, førøvrig se "Reglement for
personlig hygiene for studenter ved HIØ. Avd Helsefag, grunnutdanning i sykepleie"
(Vedlegg I).


3.3 PSH/klinikk dager

Innhold:
 Forberedelse til praksis (før praksis)
 Pasienter med lungelidelser (før praksis)
 Pre og postoperativ sykepleie (før praksis)
 Pasienter med hjerteinfarkt/hjertesvikt (før praksis)
 Kreft (før praksis)
 Kliniske observasjoner (i praksis)
 Ernæring (i praksis)
 Pårørende (i praksis)
 Smerte ( i praksis)3.4 Refleksjonsgrupper

I praksisperioden vil studentene møte sin lærer til refleksjonsgruppe. Dette vil foregå på PSH
dagene med nærmere angitt tidspunkt og sted.


3.5  Praksis i somatisk sykehus

Blokka inneholder en praksisperiode i somatisk sykehus med 8 ukers varighet.
Praksisperioden er: 12/11-13/12 - 02 og 6-30/1- 03.

Liste over studentfordeling til praksisplassene vil bli oppslått på oppslagstavlen i H-bygget,
3 etg. så snart som fordelingen er foretatt.
Praksispermen skal benyttes i praksisperioden og tas med til møter med praksisveiledere og
lærer.                                                 5
        4.0 Timeplan

        Uke 44 og 45 Undervisning i øvelsesposten:
            Mandag 28.10
NB ! UKE 44 og 45                  Tirsdag 29.10        Onsdag 30.10    Mandag 04.11        Tirsdag 05.11

0815-0900      Teori Tema 1          Øv.T1  Øv.T2  Øv.T3   Teori Tema 4    Teori Tema 6        Øv.T6    Øv.T7  Øv. T 8
          F/FM   Alle; H-336      Gr.2   Gr.3  Gr.1    F/FM Alle; H-336  F/FM Alle; H-336      Gr.2    Gr.3  Gr. 1
                          H-215,  H-337  H-221                           H-215    H-211  Lab
                                                                H-219
                          H-219                                          H-221

0915-1000      Teori Tema 2          "    "    "     Teori Tema 5    Teori Tema 7        "      "    "
          F/FM   Alle; H-336                    F/FM Alle; H-336  F/FM Alle; H-336

1015-1100      Teori Tema 3          "    "    "     Pause        Teori Tema 8        "      "    "
          F/FM Alle; H-336                                Obs 10.15-11.30
                                                  F/FM Alle; H-336

1115-1200      Pause              Pause            Øv .T4   Øv. T5  Pause            Pause
                                        Gr 1    Gr 2
                                              og 3b
                                        og 3a
                                        H-215 H-
                                        219

1215-1300      Øv.T1   Øv.T2    Øv T3  Øv.T1  Øv.T2  Øv T3   "     "    Øv.T6  Øv.T7   Øv.T 8  Øv.T6    Øv.T7  Øv. T 8
          Gr.1    Gr.2    Gr. 3  Gr.3   Gr.1  Gr. 2             Gr.1   Gr.2   Gr. 3  Gr.3    Gr.1  Gr. 2
          H-215   H-337    H-221  H-215  H-337  H-221             H-215  H-211   Lab   H-215    H-211  Lab
          H-219              H-219                      H-219            H-219
                                                       H-221             H-221


1315-1400        "   "      "      "  "    "     Øv .T4   Øv. T5  "    "     "    "      "    "
                                        Gr 2    Gr 1
                                              og 3a
                                        og 3b
                                        H-215 H-
                                        219

 1415-1500     "     "      "    "    "    "     "     "    "    "     "    "      "    "
        Forklaring av koder:
        F = forelesning , V = veiledning
        S = seminargrupper, FT = ferdighetstrening
        FM = obligatorisk undervisning
        NB: All undervisning og ferdighetstrening tiknyttet øvingsavdelingen er obligatorisk/ FM. F der
        det står teori og FT der det stå Øv.

              Tema   1  Kateterisering          (Ann Karin H)
              Tema   2  Infusjon og transfusjon      (Heidi Aa)
              Tema   3  Ventrikkelsonde          (Tove H )
              Tema   4  Stell av CVK           (en fra SØF ?)
              Tema   5  Sårstell             (Kirsti LA)
              Tema   6  Injeksjoner            (Siri B)
              Tema   7  Resuscitering          ( Frøydis N)
              Tema   8  Venekanyle            (Kristin M)
              Tema   9  Suging av luftveier        (Heidi Aa) (gis i klasserom tidligere)                                                                    6
Uke 44 og 45: PSH dager

Uke   Dag   Dato Timer    Rom   Emne/foreleser   Litteratur Kode Tilstede
44    Torsdag 31/10 09.15-   H-336  Pre og            FM
            14.00        postoperativ
                      sykepleie
                      Frøydis
                      Kirsti

     Fredag  01/11 09.15-   H-336  Pasienter med        FM
            14.00        lungelidelser
                      Øystein R
                      Heidi
     Onsdag  06/11           Selvstudie/egen
                      forberedelse til
                      praksis
45    Torsdag 07/11 08.15-   H-336  Kreft            FM
            13.00        Kristin M
                      Kirsti
             13.15-      Utdeling av         FM
             14.00       arbeidskrav
                      Kristin M

     Fredag  08/11 9.15-   H-336  Pasienter med        FM
            14.00        hjerteinfarkt/
                      hjertesvikt
                      Øystein R.
                      Heidi


Disponible grupperom i uke 44 og 45.Kl: 10.00-14.00 den 31/10,01/11 og 8/11, kl: 9.00-
13.00 den 7/11: A-105,-106,-107,-108, -111,-302,-316,-320,-324 og H-425
                                             7
 PSH dager i praksis:
Uke Dag    Dato Timer          Rom   Emne/foreleser Litteratur   Kode Tilstede
46 Mandag 11/11 09.00-11.00         Se liste Forberedelse til        FM
                      på    praksis med
                      tavlen  praksislærer
              11.30-13.00   H-336  Kristin M.
                           svarer på           FM
                           spørsmål
                           knyttet til
                           arbeidskravet
48  Onsdag    27/11 08.30-09.30     Se liste Refleksjons-          FM/
                           gruppe             V

              10.00-14.00   H-336  Kliniske
                           observasjoner         FM
                           Øystein R.
                           Hilde Marie
              14.15-15.15   Se liste Refleksjons-          FM/
                           Gruppe             V

50  Fredag    13/12 08.30-09.30     Se liste Refleksjons-          FM/
                           gruppe             V

              10.00-14.00   H-336  Smerte
                           Frøydis            FM
                           Øystein R.
              14.15-15.15   Se liste Refleksjons-          FM/
                           Gruppe             V


03  Onsdag    15/1   08.30-09.30   Se liste Refleksjons-          FM/
                           gruppe             V
              10.00-14.00   H-113 Pårørende             FM
                           Kristin M.
                           Frøydis            FM/
              14.15-15.15   Se liste Refleksjons-          V
                           gruppe
05  Fredag    31/01 08.30-09.30     Se liste Refleksjons-          FM/
                           gruppe             V

              10.00-14.00   H-211  Ernæring
                           Heidi             FM
                           Tove
              14.15-15.15   Se liste Refleksjons-
                           gruppe             FM/
                                          V

                    -111,-302 og klasseromH-336, 27/11 og 13/12 : kl: 8.15-15.15
11/11: kl kl: 9.00-11.00: A-105,-106,-107,-108,
A-105,-106,-107,-108, -111,-302,-316,-320,-324 og H-425. Uke 3 og 5 2003 A-105,-106,-107,-
108, -111,-302,-316,-320,-324 og A-420


                                                   8
5.0 Obligatorisk undervisning i blokk 2.2 del 2

I blokk 2.2 del 2 er all undervisning, veiledning og praksis obligatorisk.
Ved fravær utover 10 % av praksisperioden vil dette få konsekvenser for studenten. For
nærmere bestemmelser se Studieplan 2002-2003 s. 54-55.
For fravær utover 10 % av øvingsrom og PSH se Studieplan 2002-2003 s. 54-55. Det føres
lister over deltakelse ved all obligatorisk undervisning.


6.0 Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av praksis utarbeide en individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt
i en pasient. Oppgaven har form av en pedagogisk pleieplan og skal omhandle sykepleien til
en pasient som studenten har ansvar for. Studenten skal trekke inn kunnskap fra ulike
fagområder som er relevant for å forstå pasientens problem. Kriterier for oppgaven vil bli
utlevert ved gjennomgang før praksis starter. Oppgaven må være bestått for at praksisperioden
skal vurderes til bestått.

Studenten får tilbud om inntil to veiledninger a`45 minutter på arbeidskravet.
Utdeling av arbeidskrav 06/11-02 og innlevering 16/12-02 kl: 15.00


Studenten skal i praksisperioden skrive minst et refleksjonsnotat pr. uke. Disse kan danne
grunnlag for veiledning med praksisveileder. Minst to refleksjonsnotat skal vises til lærer på
midt- og/eller sluttvurdering. Det er meget viktig at anonymitet er sikret i refleksjonsnotatet.
                                               9
7.0 Lærere i blokk 2.2 del 2

Lærere som er knyttet til Blokk 2.2 del 2:

Kirsti Lauvli Andersen   N-324    kirsti.l.andersen @hiof.no   Tlf: 60 30 31 15
Hilde Marie Andreassen   H-320    hilde.m.andreasseniof.no    Tlf: 60 30 30 68
Siri Brynhildsen      N-321    siri. brynhildsen @hiof.no   Tlf: 60 30 30 91
Ann Karin Helgesen     H-314    ann.k.helgesen@hiof.no     Tlf: 60 30 31 35
Tove L. Holmsen       N-223    tove.l.holmsen@hiof.no     Tlf: 60 30 31 92
Kristin Myhre        N-323    kristin.myhre@hiof.no      Tlf: 60 30 31 07
Frøydis Nåheim       A-330    froydis.naheim@hiof.no     Tlf: 60 30 30 15
Øystein Ringstad      H-315    oystein.ringstad@hiof.no    Tlf: 60 30 31 06
Heidi Aagaard        H-238    heidi.aagaard@hiof.no      Tlf: 60 30 30 77
Praksiskonsulent
Geir Aarset         A-236    geir.aarset@hiof.no       Tlf: 60 30 30 16

I blokka vil studenten få en lærerkontakt fra skolen som skal følge studenten gjennom
praksisperioden. Læreren vil kommet til studentens praksissted til målsamtale, midt- og
sluttvurdering. På PSH dagene vil studentene og møte sin lærer til refleksjonsgruppe.8.0 Litteratur

I blokk 2.2 del 2 er litteraturen i stor grad sammenfallende med det som er fastsatt som
pensum i 2. studieår (Se studieplan 2002-2003). Den enkelte lærer kan og komme med
anbefalt litteratur innenfor deres undervisningstema.

8.1  Obligatorisk litteratur for blokk 2.2 del 2

Almås, H. (Red.). (2001)
Klinisk sykepleie Bind 1 . Oslo: Universitetsforlaget

Almås, H. (Red.). (2001)
Klinisk sykepleie Bind 1 . Oslo: Universitetsforlaget

Heggdal, K. (1999)
Sykepleiedokumentasjon. Oslo: Universitetsforlaget

Jacobsen, D.m.fl. (2001)
Sykdomslære. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kaasa, S. (Red) (1998)
Palliativ behandling og pleie. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Kristoffersen, N. J. (Red.). (1996)
Generell sykepleie, 1 . Oslo: Universitetsforlaget.

Kristoffersen, N. J. (Red.). (1996)
Generell sykepleie, 2 . Oslo: Universitetsforlaget.


                                              10
Kristoffersen, N. J. (Red.). (1996)
Generell sykepleie, 3 . Oslo: Universitetsforlaget.

Martinsen, T. E. (2000)
Prosedyrekunnskap i sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk

McCaffery, M. og Beebe, A. (1996)
Smerter. Oslo: Ad Notam, Gyldendal.

Norsk Sykepleieforbund (1992)
Hvem skal dele ut medisiner ? Hvem skal sette sprøyter ?
Norsk Sykepleieforbund, Fagserie 4/92

Reitan, A.M. og Schølberg, T. K. (Red.) (2000)
Kreftsykepleie. Oslo: Akribe Forlag

Sortland. K. (2001)
Ernæring, mer enn mat og drikke. Bergen: Fagbokforlaget

Aagaard, H. (1998)
Ernæring og sykepleiekunnskap,
Vård i Norden, nr. 4


8.2  Valgfri litteratur for blokk 2.2 del 2

Det er ikke fastsatt et bestemt sidetall med valgfri litteratur for blokka
                                       11
8.3  Anbefalt litteratur for blokk 2.2 del 2

       Holm, S. og Hansen, E. (1998)
       Pre- og postoperativ sykepleie. Bergen: Fagbokforlaget

       Kirkevold, Marit og Ekern, Karen Strømsnes (red.)(2001) Familien i
       sykepleiefaget. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

       Lindholm, C. (1998)
       Sår. Pleie av pasienter med legg-, fot-, og trykksår.
       Forlaget Sykepleien

       Moesmand, A. M. og Kjøllesdal, A. (1998)
       Å være akutt kritisk syk. Om pasientens og de pårørendes psykososiale
       reaksjoner og behov. Oslo: Universitetsforlaget

       Støvring, T. og Støvring, J. (1998)
       Pasientobservasjoner - en lærebok for sykepleiestudenter
       Bergen: Fagbokforlaget
                                           12
9.0 Evaluering av blokk 2.2 del 2 , 2001/3, A og B

For at vi skal få dine synspunkter på Blokk 2.2 del 2 er det viktig at du fyller ut
spørreskjemaet og tar det med til refleksjonsgruppa den 31/01-03 .
Skriv kort om dine synspunkter knyttet til følgende områder:
                      OK                  Ikke OK
                                   For mye       For lite
  Forberedthet til
   praksis
                                   For mye       For lite
  PSH- dager
                                   For mye       For lite
  Refleksjonsgrupper
                                   For mye       For lite
  Øvingsrom
Forslag til forbedringer:
Annet som krever en kommentar:

….mer plass på baksiden
                                                13
10.0 Egne notater
          14

								
To top