Ugdymo planai 2011 2012m m by 05Y17372

VIEWS: 109 PAGES: 33

									                               PATVIRTINTA
                               Juodupės gimnazijos
                               direktoriaus 2011 m. rugsėjo 1 d.
                               įsakymu Nr. V- 5

           ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS
    2011 – 2013 METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ
               UGDYMO PLANAI

                  BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. 2011–2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai (toliau
– Bendrieji ugdymo planai) reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikytų programų, ir su šiomis programomis susijusių
neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.
   2. Gimnazijos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) sudarytas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-1016 patvirtintais
bendrojo lavinimo mokyklų 2011-2013 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos
higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir
mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (LR švietimo ir mokslo ministro
2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1392 redakcija), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo
ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5
d. įsakymu Nr. ISAK-556.
   3. Ugdymo plano projektą rengė Gimnazijos ugdymo plano rengimo grupė, aptarė,
rekomendacijas ir pasiūlymus teikė gimnazijos vadovai , Metodinė taryba (2011 m. gegužės 10 d.
protokolas Nr.M3-5), Ugdymo planui pritarė Mokytojų taryba (2011 m. rugpjūčio 24 d. protokolas
Nr.V-7), Gimnazijos taryba (2011 m. rugpjūčio 29 d. protokolas Nr.VI-5. ).
   4. Gimnazijos Ugdymo planu siekiama :
   4.1. apibrėžti Ugdymo programų vykdymo Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje (toliau-Gimnazija)
bendruosius reikalavimus;
   4.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas Gimnazijos
besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;
   4.3. numatyti gaires ugdymo procesui įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal Gimnazijos
mokinių mokymosi poreikius.
   5. Ugdymo plane pateiktas privalomųjų dalykų sąrašas, savaitinis klasei skirtų privalomųjų
pamokų skaičius ( Ugdymo plano lentelė Nr.1 ).
   6. Gimnazijos ugdymo turinį reglamentuoja Bendrųjų ugdymo programų ir Išsilavinimo
standartų pagrindu parengti privalomų mokomųjų dalykų teminiai ir ilgalaikiai planai, mokytojų
parengtos neformaliojo ugdymo, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, modifikuotos ir
adaptuotos ugdymo programos. Planuojant orientuojamasi į Bendrosiose programose numatytus
mokinių pasiekimus ir Bendrųjų ugdymo planų 5 ar 6 punktuose nurodytą ugdymo proceso trukmę,
dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičių.
   7. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:
     Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.
     Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms,
gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne
mažiau kaip 30 minučių.
     Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis
dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
     Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo
aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.
     Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
     Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta
įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.
           Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems
       specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
           Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
       švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir kituose švietimą
       reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
              UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
                  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ
              8. Ugdymo organizavimas:
              8.1. 2011-2012 mokslo metais
                        2011–2012 mokslo metai
             5      6    7   8     9           10        11         12
Klasės                             (gimnazijų I)   (gimnazijų II)  (gimnazijų III)  (gimnazijų IV)


Ugdymo proceso                            09-01
  Pradžia
Pusmečių trukmė   1 – asis 09-01 – 01-20 (87d)
          2 – asis 01-23 – 06-08 (6-8, gimnazijos I-III klasėms (92 d.) )
               05-31(gimnazijos IV klasei (85 d.))
               06-01 (5 klasei (86 d.))
Rudens atostogos                        10-31 – 11-04
Žiemos (Kalėdų)                         12-27 – 01-06
atostogos
Žiemos atostogos                           02-17

Pavasario
(Velykų)                            04-02 – 04-06
atostogos
Ugdymo proceso     06-01                      06-08                      05-31
Pabaiga
Ugdymo proceso      32                        35                        34
trukmė
savaitėmis
Vasaros       06-04 – 08-31                 06-11 – 08-31
atostogos

               8.2. 2012 – 2013 mokslo metais
                        2012 – 2013 mokslo metai
             5      6    7   8     9           10        11         12
Klasės                             (gimnazijų I)   (gimnazijų II)  (gimnazijų III)  (gimnazijų IV)

Ugdymo proceso
  pradžia                             09-01
Pusmečių trukmė        1 – asis 09-01 – 01-18 (86d)
               2 – asis 01-21 – 06-07 (6-8, gimnazijų I-III klasėms (92 d.))
                        06-31 (5 klasei, gimnazijos IV klasei (87 d.))
Rudens atostogos                        10-29 – 11-02
Žiemos (Kalėdų)                         12-27 – 01-04
atostogos
Žiemos atostogos                        02-18 – 02 -19

Pavasario
(Velykų)                            03-25 – 03-29
atostogos
Ugdymo proceso     05-31                      06-07                      05-31
pabaiga
Ugdymo proceso      32                        35                        34
trukmė
savaitėmis
Vasaros atostogos  06-03 – 08-30                 06-10 – 08-30
    9. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas
pusmečiais. Pusmečių laikotarpiai suderinti su Gimnazijos taryba ir nustatyti direktoriaus
patvirtinant Ugdymo planą įsakymu.
    10. Gimnazija dirba 5 darbo dienas per savaitę, išskyrus atvejus, kai šeštadieniais
organizuojamos Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybos, Lietuvos mokinių olimpiados ir
konkursai, kuriuose, suderinus su mokinių tėvais, dalyvauja Gimnazijos mokiniai.
    11. Pamokos pradedamos 8 valandą.
    12. Pamokos trukmė - 45 min. 5 – 8, I-IV g klasių mokinių pamokų laikas:
      1. 8.00   — 8.45
     2. 8.55   —   9.40
     3. 9.55   —   10.40
     4. 11.00   —   11.45
     5. 12.05   —   12.50
     6. 13.00   —   13.45
     7. 13.55   —   14.40
     8. 14.45   —   15.30
    13. 5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų
atostogos (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per mokslo metus):
    13.1. 2011–2012 mokslo metais:
            Atostogos prasideda      Atostogos baigiasi
              2011-11-28          2011-12-02

              2012-02-20          2012-02-24


    13.2. 2012–2013 mokslo metais:
            Atostogos prasideda      Atostogos baigiasi
              2012-11-26          2012-11-30

              2013-02-11          2010-02-15


    14. Jei oro temperatūrai 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių
mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 (gimnazijų I–IV) klasių
mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
    15. Gimnazija gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai,
keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.

   MOKSLO DIENŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ KULTŪRINEI, MENINEI, PAŽINTINEI,
  KŪRYBINEI, SPORTINEI, PRAKTINEI, SOCIALINEI, PREVENCINEI VEIKLAI,
               ORGANIZAVIMAS

    16. 5-8, I-III gimnazijos klasėms 10 ugdymo proceso dienų, IV gimnazijos klasėms 6
ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei,
sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai. Iš jų 2 dienos III gimnazijos klasėse
skiriamos Civilinės ir Priešgaišrinės saugos mokymo programoms įgyvendinti. Šios dienos
įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
     2011-2012 m.m.

Eil.  Veiklos pobūdis     Data                               Atsakingas
                                 I-IIg kl.
                            6-8 kl.
                                            IV kl.
                                       III kl.
Nr.
                         5kl.
1   Savivaldos diena     2011-10-05                       +    V.Butėnienė, L.Lašienė
                (trečiadienis)                          IVabg kl.
2   Karjeros planavimo ir 2011-11-24     +   +     +           +    D.Guzienė,
    verslumo diena    (ketvirtadienis)                          R.Šinkūnienė, Mokinių
                                                 seimas
3   Civilinės   saugos   2011-11-24                  +         V.Venslovas,
    diena                                           kl. vadovai
4   Mokyklos puošimas    2011-12-05                  +         V.Marcinkevičienė
    Kalėdoms (soc.veikla)  (pirmadienis)                          III g kl.
5   Adventinių      -  2011-12-23    +   +     +      +     +    R.Šinkūnienė, Mokinių
    kalėdinių  renginių   (penktadienis)                          seimas, klasių vadovai
    diena
6   Šimtadienis       2012-02-24                  +         V.Marcinkevičienė
                (penktadienis)                          III g kl.
7   Poezijos diena      2012-06-06    +   +     +               I.Rastenienė, Lietuvių
                (trečiadienis)                          k. metodinė grupė
8   Europos diena      2012-05-08    +   +     +           +    R.Šimėnienė,
                (antradienis)                          Soc.mokslų metodinė
                                                 grupė
9   Paskutinio skambučio 2012-05-30                    +         V.Marcinkevičienė
    šventė        (ketvirtadienis)                           IIIg kl.
              2012-05-31                         +    V.Butėnienė,
                (penktadienis)                          L.Lašienė, IVabg kl.
10   Sporto ir civilinės 2012-06-01      +   +     +      +         V.Barzdonis,
    saugos diena    (penktadienis)                            A. Kondratenko,
                                                 klasių vadovai
11.  Mokslo metų baigimo 2012-06-08      +   +     +      +         V.Sadauskienė,
    šventė       (penktadienis)                            R. Šinkūnienė
                                                 Mokinių seimas
12   Klasės diena      2012-05-30     +                        Klasių vadovai
               2012-06-07       +   +   +
13. Išvykų,    ekskursijų, Idv.grafikas    3d. 3d. 3d. 2d. 1d               Klasių vadovai
    turistinių   žygių
    dienos
          IŠ VISO DIENŲ:        10 10 10 10 6
5 kl. mokslo metų baigimo diena – birželio 1 d., keliama į birželio 8 d.
      2012-2013 m.m.
Eil. Veiklos pobūdis     Data                                Atsakingas
                                 I-IIg kl.
                            6-8 kl.
                                            IV kl.
                                       III kl.
Nr.
                         5kl.
1.   Savivaldos diena     2012-10-05                       +    V.Marcinkevičienė
                (penktadienis)                          IVg kl.
2   Karjeros planavimo ir 2012-11-22     +   +     +           +    D.Guzienė,
    verslumo diena    (ketvirtadienis)                          R.Šinkūnienė, Mokinių
                                                 seimas
3   Civilinės  saugos 2012-11-22                     +         V.Venslovas, kl.vadovai
    diena        (ketvirtadienis)
4   Mokyklos puošimas 2012-12-04                      +         I.Savickienė
    Kalėdoms      (antradienis)                             III g kl.
5   Adventinių    - 2012-12-23      +   +     +      +     +    S.Gindvilienė
    kalėdinių renginių (pirmadienis)                             R.Šinkūnienė,  Mokinių
   diena                                  seimas, klasių vadovai
6   Šimtadienis       2013-02-22             +      I.Savickienė
                (penktadienis)                 III g kl.
7   Poezijos diena      2013-06-05    +   +  +         I.Rastenienė, Lietuvių k.
                (trečiadienis)                 metodinė grupė
8   Europos diena      2013-05-07    +   +  +         R.Šimėnienė,
                (antradienis)                 Soc.mokslų    metodinė
                                       grupė
9   Paskutinio skambučio 2013-05-30               +      I.Savickienė
   šventė        (ketvirtadienis)                  IIIg kl.
              2013-05-31                  +   V.Marcinkevičienė
                (penktadienis)                 IVg kl.
10  Sporto ir civilinės 2013-05-28       +   +  +   +      V.Barzdonis,
   saugos diena    (antradienis)                    A. Kondratenko
                                       klasių auklėtojai
11.  Mokslo metų baigimo 2013-06-07       +   +  +   +      S.Gindvilienė,
   šventė                                 V. Sadauskienė,
                                        Mokinių seimas
12  Klasės diena      2013-05-30    +            +   Klasių vadovai
               2013-06-06       +   +   +
13. Išvykų,    ekskursijų, Idv.grafikas   3d. 3d. 3d. 2d. 1d.      Klasių vadovai
    turistinių   žygių
    dienos
          IŠ VISO DIENŲ:       10 10 10 10 6
5 kl. mokslo metų baigimo diena, gegužės 31 d., keliama į birželio 7 d.

             MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS
    17. Gimnazijos ugdymo planus rengia Ugdymo plano rengimo darbo grupė, kurią sudaro
kiekvienos Metodinės grupės deleguotas asmuo, Mokinių seimo ir tėvų atstovas. Grupei vadovauja
direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Rekertienė.      Ugdymo planai rengiami remiantis
demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, įtraukiant mokytojus, mokinius,
tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę.
    18. Gimnazijos Ugdymo planas rengiamas remiantis Bendraisiais ugdymo planais dvejiems
mokslo metams . Gimnazijoje rengiami du ugdymo planai: 1)2011-2013 m.m. pradinio ugdymo
programos ugdymo planas; 2) 2011-2013 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo
planai.
    19. Gimnazijos ugdymo plano projektą Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo derina su
Gimnazijos taryba ir steigėjo atstovu Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriumi.
    20. Gimnazijos ugdymo planą Gimnazijos direktorius patvirtina iki einamųjų metų rugsėjo 1d.

        UGDYMO TURINIO PLANAVIMO PRINCIPAI IR LAIKOTARPIAI
        20. Prieš rengiant Gimnazijos ugdymo planą Metodinėse grupėse susitariama dėl
Gimnazijos ugdymo turinio formavimo ir įgyvendinimo bei priimami sprendimai (fiksuojama
Metodinių grupių protokoluose):
        20.1. ugdymo turinys planuojamas vieneriems mokslo metams. Rengiami planai:
Klasė           Dalykas   Plano tipas   Pastabos
5, 6 ,7,8, Ig, IIg, IIIg Visi dalykai Ilgalaikiai    Remiantis ŠMM pateiktomis
                             rekomendacijomis, Metodinių grupių
                             priimtais sprendimais
 IV g           Visi dalykai Teminiai     Nurodomas kursas, savaitinių val.sk.,
                             tikslas, uždaviniai, vertinimo principai,
                             turinys, ištekliai
        Detalieji planai neprivalomi, juos mokytojas rengia pagal poreikį. Mokytojas prieš pamoką
   turi žinoti pamokos temą, turėti aiškiai suformuluotus uždavinius ir tiksliai numatytas priemones
   iškeltiems uždaviniams pasiekti, numatyti vertinimo būdus.
        20.2. planuojant orientuojamasi į Bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus
   ir Ugdymo planų 8 punkte nurodytą ugdymo proceso trukmę, dalyko programai skiriamų pamokų
   skaičių.
        20.3. teminius ir ilgalaikius planus rengia dalykų mokytojai. Planai aptariami Metodinėse
   grupėse, suderinami su Metodinių grupių pirmininkais ir pateikiami tvirtinimui kuruojančiam
   vadovui iki rugpjūčio 31 d. Planuojant orientuojamasi į Bendrosiose programose numatytus
   mokinių pasiekimus ir Ugdymo planų 8.1. ar 8.2. punktuose nurodytą ugdymo proceso trukmę,
   dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičių.
        20.4. neformaliojo ugdymo programos ir planai pateikiami direktoriaus pavaduotojai,
   kuruojančiai neformalųjį ugdymą, iki rugpjūčio 31 d. ir tvirtinami direktoriaus įsakymu.
        20.5. klasių vadovai veiklos planus sudaro einamųjų metų pusmečiams (sausio – birželio ir
   rugsėjo – gruodžio mėn.), juos pateikia iki sausio ir rugsėjo 12 d. ir planuodami vadovaujasi
   Gimnazijos veiklos programoje iškeltais uždaviniais ir numatytų priemonių planu klasės vadovo
   veiklai tobulinti.
        20.6. dalyko turinio integravimą ir tarpdalykinę integraciją mokytojai planuoja individualiai
   ir numato tai ilgalaikiuose ar teminiuose planuose.
        20.7. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūla kitiems mokslo metams parengiama
   iki kovo 1 d., neformaliojo ugdymo pasiūla - iki balandžio 30 d.
        20.8. integruotų dalykų, dalykų modulių programas ir pasirenkamųjų dalykų (jei nėra
   švietimo ir mokslo ministro patvirtintų) programas mokytojai parengia iki rugpjūčio 31 d.;
        20.9. integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamųjų pamokų turinys dienyne
   įrašomas abiejų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose.

              MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

        21. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant
   mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo
   išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo
   mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus.
        22. Individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo
   programą ar pritaikytas bendrojo ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
   poreikių, pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį (pvz.: dvejus ar vienus metus, trimestrą,
   pusmetį ir kt.) dalykai, dalykų kursai ir moduliai, vertinimo laikotarpiai suderinti su gimnazijos
   galimybėmis.
        23. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia
   individualų ugdymo planą, suderintą su gimnazijos galimybėmis. Mokiniui siūloma individualaus
   ugdymo plano forma, kurioje nurodoma pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūla:


              INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS III – IVg kl. 2011-2013 m.m.
   ................................................................................................................................................................
                                  (vardas, pavardė, klasė, parašas)
            Dalykai                   Privalomas         Mokinio galimi ind. ugd. plano dalykai ir
                                   bendr.lav.         jiems skiriamos pam. per sav. dviems
                                   branduolys              metams 2011 – 2013
                                   (bendrasis          III g klasė           IV g klasė
                                   kursas)          2011 – 2012 m.m.         2012 – 2013 m.m.
Dorinis ugdymas:                               2*
Tikyba                                             1B       --         1B       --
Etika                                             1B       --         1B       --
Kalbos:
Lietuviu kalba                                 8        4B      5A          4B      5A
Užsienio kalba (1-oji) anglų                          6        3B1      3B2         3B1      3B2
Užsienio kalba (2-oji) rusų                                  3B1      3B2         3B1      3B2
Užsienio kalba (2-oji) vokiečių               3B1   3B2       3B1   3B2
Socialinis ugdymas:                  4*
Istorija                           2B    3A       2B   3A
Geografija                          2B    3A       2B   3A
Matematika                      6   3B    4A       3B   5A
Informacines technologijos                  1B    2A       1B   2A
Gamtamokslinis ugdymas:                4*
Biologija                          2B    3A       2B   3A
Fizika                            2B    3A       2B   4A
Chemija                           2B    3A       2B   3A
Menai ir technologijos                4*
Daile                            2B    3A       2B   3A
Muzika                            2B    3A       2B   3A
Fotografija                         2B    --       2B   --
Medžio technologija                     2B    3A       2B   3A
Tekstiles technologija                    2B    3A       2B   3A
Turizmo ir mitybos technologijos               2B    3A       2B   3A
Kūno kultūra:                    4*-6*
Bendroji kūno kultūra                    2B    4A       2B   4A
Pasirinkta sporto šaka (tinklinis)              2B    --       2B   --
Pasirinkta sporto šaka (krepšinis)              2B    --       2B   --
Pasirenkamieji dalykai (nėra kursų)
Braižyba ( 1 metai )                         1           ---
Psichologija ( 2 metai)                       1            1
Teises pagrindai ( 1 metai)                                 1
Ekonomika ( 2 metai)                         2            2
Dalykų moduliai
Geometrijos taikymas (1 metai)                    1A
Logikos įvadas (1 m)                                     1A
Gramatikos labirintuose (1-2m )                   1            1
Samprotavimo kūrimo strategijos (1 -2 m)               1            1
Viešasis kalbėjimas (1 m)                                  1
Rašytinio ir sakytinio teksto angl. k. suvok.(2 m)          1A           1A
Klausimo ir kalbėjimo rusų k. strategijos (2 m)           1            1
Istoriniu šaltiniu analize (2 m)                   1A          1A
Fizikos uždavinių sprendimo metodikos (1m)              1A
Min mokinio privalomu pamokų skaičius per          28 pamokos per savaitę
savaitę
Max mokinio pamoku skaičius                 32 pamokos per savaitę


VISO:
     * renkasi mokinys
        24. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, besimokančiam savarankiškai ar
   mokomam namie ir pan.
        25. Individualus ugdymo planas koreguojamas kiekvienais mokslo metais atsižvelgiant į
   mokinių poreikius, pasiūlą ir gimnazijos galimybes.
        26. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant
   mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), gimnazijos vadovams ir
   švietimo pagalbos specialistams.

                    GIMNAZIJOS MOKYMOSI APLINKA

       27. Mokymosi aplinka – tai Gimnazijos aplinka, kurioje įgyvendinamas Gimnazijos
   ugdymo turinys. Mokymosi aplinka yra Gimnazijos kultūros dalis ir kuriama atsižvelgus į
   Gimnazijos strateginius tikslus ir visai bendruomenei priimtinas vertybes. Ji orientuota į bendrųjų
ugdymo tikslų įgyvendinimą pagal Bendrąsias ir Vidurinio ugdymo programas, mokinių mokymosi
poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją.
Gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimas siejamas su mokyklos mokymosi aplinka.
      28. Mokymosi aplinką sudaro fizinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių
visuma.
      28.1. Fizinei aplinkai priskiriami Gimnazijos pastatai, patalpos (klasės, biblioteka –
skaitykla, sporto ir aktų salės, fojė, specializuoti kabinetai(konstrukcinių medžiagų ir maisto bei
tekstilės technologijų, informacinių technologijų, gamtos mokslų)ir kt., teritorija (sporto aikštynas,
ekologinės dangos lauko krepšinio aikštelė, atnaujinta tinklinio aikštelė, Gimnazijos žalioji zona ) ,
mokymo ir mokymosi priemonės (vadovėliai, IKT, technologinių kabinetų įranga, mokymo
programos, gamtos mokslų laboratorinių tyrimų įranga, interaktyvi lenta ir kt.). Visa fizinė aplinka
tarnauja mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis,
praktinei ir teorinei veiklai. Mokytojams sudaromos galimybės (kiek leidžia ištekliai) dirbti
inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą,
interaktyviąją lentą, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt. Mokyklos
įgyjamos ir kuriamos mokymo ir mokymosi priemonės turi padeda mokiniams įgyti šiuolaikinėje
besikeičiančioje visuomenėje būtinų kompetencijų, gebėjimų, nuostatų.
      28.2.Gimnazijos psichologinę ir socialinę aplinką lemia Gimnazijos bendruomenės
nuostatos mokytis ir bendradarbiauti, mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų emociniai santykiai,
jų darbo krūviai, Gimnazijos vadovo, mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų,
mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimas, aiški ir laiku gaunama informacija žodžiu,
raštu, el. paštu ir telefonu įvairiais Gimnazijos bendruomenės veiklos klausimais, atviri Gimnazijos
ryšiai su Juodupės miestelio valdžia, bendruomene, kultūros centru ir bažnyčia..
      28.3. Kultūrinė aplinka apima Gimnazijos puoselėjamas ir kuriamas tradicijas,
Gimnazijos bendruomenės tradicinius ir netradicinius renginius, aplinkotyros, aplinkotvarkos,
kraštotyros veiklą ugdant meilę ir pagarbą savo gyvenamajai, gimtajai vietai.
      29.Gimnazijos vadovas ir visa bendruomenė atsako už atviros, ramios, kūrybingos
mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios kultūros kūrimą ir palaikymą mokykloje.

                  UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

      30. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi
turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių
skirtybėms. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.
      31. Mokiniai skiriasi turima patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais,
mokymosi stiliumi, pasiekimų lygiu ir kt., tai lemia skirtingus mokymosi poreikius. Diferencijuotu
ugdymu atsižvelgiama į šiuos poreikius pritaikant mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis,
ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, tempą ir skiriamą laiką. Diferencijuotas ugdymas
taip pat kompensuoja brendimo, mokymosi tempo netolygumus, atsirandančius mokinių amžiumi
grįstoje vertikalaus skirstymo klasėmis sistemoje.
      32. Gimnazija, siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams
ir padėti jiems pasiekti kuo geresnių mokymosi rezultatų diferencijavimą taiko:
      32.1. mokiniui individualiai;
      32.2. mokinių grupei:
      32.2.1. lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos Iab ir IIab gimnazijos klasėse
sudaromos panašių poreikių mokinių grupės;
      32.2.2. per šias pamokas mokiniams taikomi motyvuojantys, poreikius atitinkantys
mokymo(si) metodai ir užduotys, padedama išlyginti mokymosi spragas ir siekti patenkinamo,
pagrindinio ar aukštesniojo pasiekimų lygio.
      32.3.Pagrindinio ugdymo programoje mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei,
nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės klasės bendruomenei, yra laikinas – tik tam tikro dalyko
pamokoms arba tam tikroms užduotims atlikti. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Gimnazijos taryba, jis nedaro žalos mokinio savivertei,
tolesnio mokymosi galimybėms bei mokinių santykiams klasėje ir mokykloje.
      32.4. Gimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip
mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima
sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio
mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus
mokymosi tikslus.

                 DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS

     33. Žmogaus saugos mokymas intensyvinamas 5 klasėje . Žmogaus saugos dalyko programa
įgyvendinama per metus, neviršijant maksimalaus mokiniui privalomų pamokų skaičiaus per savaitę.

                 UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

      34. Siekiant mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų,
mokytojai veda integruotas pamokas.
      35. Metodinė taryba analizuoja integruotų pamokų veiksmingumą ir priima sprendimus
dėl tolesnio integravimo.
      36. 7-8 klasėse vieną pusmetį informacinės technologijos integruojamos į dalykų
pamokas:
             Dalykas        Integruotų pamokų
                           skaičius
       Dorinis ugdymas (tikyba)          1
       Dorinis ugdymas (etika)           1
       Lietuvių (gimtoji) kalba          3
       Užsienio (anglų) kalba 1-oji        2
       Užsienio (rusų) kalba 2-oji         1
       Užsienio (vokiečių) kalba 2-oji       1
       Matematika                 2
       Biologija                  1
       Fizika                   1
       Chemija                   1
       Istorija                  1
       Geografija                 1
       Dailė                    1
       Muzika                   1
       Technologijos                2

      37. IIg klasėse mokyti integruotai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, Laisvės kovų istorijai
skiriant pamokų.
      38. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos integruojamos į visų
dalykų mokymą.
      39. Prevencinės programos integruojamos į etiką, gamta ir žmogus dalyką, biologiją,
chemiją; gyvenimo įgūdžių programos į klasės valandėles.

          MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

     40. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi
Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256
(Žin., 2004, Nr. 35-1150). Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo
programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą, atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo
pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.
     41. Gimnazija užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis
padedantį vertinimą žodžiu ir raštu.
     42. Gimnazija, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių
ugdymo(si) rezultatų:
      42.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę
Gimnazijoje (ypač mokytojams, dirbantiems toje pačioje klasėje), vertinimo metu sukauptos
informacijos sklaidą;
      42.2. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą,
mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, prireikus koreguoja
mokinio individualų ugdymo planą;
      42.3. apie mokinių mokymosi pasiekimus ir numatomus mokinių vertinimo būdus bei
galimybes mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja raštu, žodžiu ar elektroniniu būdu;
      42.4.mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaro galimybę gautus pasiekimų
įvertinimus peržiūrėti el. dienyne_Tamo.
      43. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir
pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo
sistemą.
      44. Dorinio ugdymo (tikybos, etikos), žmogaus saugos dalykų mokymosi pasiekimai
įvertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Jeigu žmogaus saugos mokoma tik vieną pusmetį,
pusmečio įvertinimas yra tuo pačiu metu ir metinis įvertinimas.
      45. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir
gimnazijos vadovo įsakymą.
      46. Įrašas „neatestuota“ naudojamas vertinant mokymosi pasiekimų pažangą, jeigu
mokinys praleido daugiau kaip 70% vertinamo laikotarpio dalyko pamokų ir jo pasiekimai nėra
įvertinti.
      47. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
      48. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, pasiekimai vertinami pažymiu. Išvestas bendras pusmečio modulio pažymys
įskaitomas į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą.

           MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

      48. Mokymosi krūvių reguliavimo procese remiamasi šiais principais:
      48.1. ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių
amžiaus tarpsniams, turimai patirčiai, poreikiams, gebėjimų lygiui, mokymosi stiliams;
      48.2. tobulinama mokytojų kvalifikacija šiose srityse: mokinių mokėjimo mokytis,
ugdymo individualizavimo ir ugdymo turinio diferencijavimo, ugdymo proceso planavimo ir
vertinimo;
      48.3. veiksmingai naudojami vidaus įsivertinimo, mokymosi krūvių reguliavimo
priežiūros rezultatai, jų analizė, numatant tobulintinas sritis ir siekiant geresnės ugdymo kokybės. )
      49. Gimnazijos pavaduotoja ugdymui organizuoja gimnazijos veiklą, susijusią su mokinių
mokymosi krūvių reguliavimu:
      49.1. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą metodinėse grupėse sprendžiant mokinių
mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;
      49.2. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų
darbų stebėseną ir kontrolę. Rezultatus pristato Mokytojų tarybos posėdžiuose;
      49.3. vykdo kontrolinių darbų grafiko stebėseną ir kontrolę, siekdamos užtikrinti, kad
mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį
darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai
darbai po atostogų ar šventinių dienų. Kontrolinių darbų grafiko vykdymo rezultatai aptariami;
      49.4. rengdama gimnazijos Ugdymo planą tikslingai išnaudoja Bendrųjų ugdymo planų
teikiamas galimybes diferencijuodama ugdymą; sudarydama mobilias grupes ir sąlygas mokiniams
pasirinkti modulius.
      50. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį,
skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.
      51. Mokiniai Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo menų (dailės,
muzikos) ir kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko pamokų lankymo
pateikus prašymą direktoriui ( mokiniui iki 14 metų prašymą rašo tėvai (globėjai, rūpintojai) , nuo
14 iki 16 metų mokinys rašo pats ir gauna tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimą, vyresni kaip 16 metų
mokiniai rašo prašymą patys), jeigu:
      51.1. yra baigę menų (dailės, muzikos) mokyklas;
      51.2. mokosi dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose;
      51.3. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose;
      51.4. yra tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai per einamuosius
mokslo metus;
      51.5. mokosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sanatorijos mokykloje;
      51.6. mokosi namuose.
      52. Mokiniai, atleisti nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tuo metu
užsiima neformalia veikla, savišvieta arba mokosi individualiai. Gimnazija užtikrina nuo pamokų
atleistų mokinių saugumą ir užimtumą, išskyrus atvejus, numatytus ugdymo planų 51.5, 51.6 punktuose.
      53. Mokiniai, atleisti ir nelankantys pamokų, atsiskaito atitinkamo dalyko mokytojui
pusmečių, metų pabaigoje pagal iš anksto sudarytą grafiką. Atsiskaitymo forma – įskaita, kuri
vertinama pažymiu. Atsiskaitymų grafiką sudaro dalyko mokytojas, suderinęs su mokiniu, ir
per vieną savaitę nuo direktoriaus įsakymo ,,Dėl atleidimo nuo pamokų“ išleidimo dienos,
pateikia jį direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
      54. Per dieną mokiniui negali būti daugiau kaip 7 formaliojo ugdymo pamokos.
      55. Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje
neturėtų būti daugiau kaip trys vienos pamokos trukmės laisvi laiko tarpai tarp pamokų per savaitę,
o besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – daugiau kaip vienos pamokos
trukmės laiko tarpas per savaitę. Mokiniams laisvą laiką siūloma išnaudoti neformaliajam švietimui,
savišvietai.

      NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

      56. Neformaliojo švietimo veikla:
      56.1. vykdoma aplinkose, kurios padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus;
      56.2. neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgiant į
neformaliosios veiklos pobūdį, tęstinumą, masiškumą, veiksmingumą, trukmę, galimybę fiziškai
aktyviai judėti. Valandos nustatomos vieneriems mokslo metams kiekvienai ugdymo programai.
      57. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų
mokinių neformaliojo švietimo poreikius, atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas
ir prireikus jas tikslina mokslo metų pradžioje.
      58. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš
valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo
ministro.
      59. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 8 mokiniai.
      NU valandų paskirstymas 2011- 2012 m.m.

        Sav.val.
  Klasė    skaičius  Būrelio pavadinimas      Veiklos kryptis      Tęstinumas

5-6 kl.        4 Kvadrato būrelis     Sporto, sveikatingumo ugdymas    antri m.
5-7 kl.        4 Tinklinis, DSV      Sporto, sveikatingumo ugdymas    antri m.
8-IIg. Kl.      2 Krepšinis        Sporto, sveikatingumo ugdymas    antri m.
IIg- Ivg       2 Krepšinis        Sporto, sveikatingumo ugdymas    treti m.
8 – Ig        4 Futbolas         Sporto, sveikatingumo ugdymas
8-IIg kl.       4 Ansamblis        Meninė raiška, dainavimas      treti m.
I-Ivg kl.       4 Mokinių seimas      Pilietiškumo ugdymas        antri m.
7 kl.         2 Dizaino studija     Meninė raiška, rankdarbiai     treti m.
            Meninio skaitymo                       ketvirti
IIIg kl.       2 būrelis         Meninė raiška            m.
            Pasaulį matau per
II-IVg kl.      2 objektyvą        Meninė raiška; fototechnologijos treti m.
 II-Ivg kl.     1 Interjero dizainas      Meninė raiška             antri m.
 Ivg kl.       1 Versliųjų klubas       Verslumo ugdymas           antri m.
 8 kl.        1 Medžio drožinėjamas     Meninė raiška             antri m.
 Iš viso:      33
                UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS

      60. Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei,
meninei, pažintinei veiklai, numatytai Ugdymo plano 16 punkte, integruojamas į atskirus dalykus
(ekonomika ir verslumas, psichologija, etika) ir klasės vadovų veiklą, neformalųjį švietimą
(Versliųjų klubas, Mokinių seimas), mokiniai gali rinktis Gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius
dalykus, suderintus su profesinio orientavimo veiklomis.
      61. Informavimo karjerai tikslą – rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuojant
karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą (informaciją apie švietimo ir
mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas, kvalifikacijas, profesijas,
darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt.) realizuoja profesinio orientavimo veiklos
koordinatorius, bibliotekos – skaityklos darbuotojai, klasių vadovai. Šioje veikloje naudojamos
įvairios specializuotos interneto svetainės, spausdinti leidiniai, žinynai, organizuojami susitikimai
su įvairių profesijų atstovais, išvykos į verslo ir valstybines įmones, profesinio ugdymo įstaigas,
karjeros ugdymo organizacijas ir pan.
      62. Profesinio veiklinimo tikslas – organizuoti mokinių veiklą naudojant realaus ar
virtualaus darbo kontekstą ir aplinką, plėtojant mokinių žinias ir įgūdžius apie įvairias darbo veiklos
sritis, darbą, įsidarbinimą, darbdavius ir darbuotojus. Profesinis veiklinimas vykdomas
organizuojant Verslumo dienas, vykdant edukacines programas, kurių metu mokiniai gali praktiškai
išbandyti dirbti įvairius darbus.
      63. Vertinimo karjerai tikslas – padėti mokiniams pažinti individualias savybes
(nuostatas, žinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsižvelgus į karjeros (mokymosi, studijų ir
profesinės veiklos) galimybes ir reikalavimus; šioje veikloje naudojami įvairūs klausimynai,
užduotys, testai, skirti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajoms su profesine karjera,
karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu padėti pažinti. Vertinimą karjerai padeda atlikti
psichologo asistentė psichologijos pamokų ar individualių konsultacijų metu, mokiniai vyksta į VŠĮ
Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, kur vertinimo karjerai specialistai teikia kvalifikuotą pagalbą.
      64. Konsultavimą karjerai vykdo ir teikia pagalbą mokiniams planuojant karjerą,
renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą, sprendžiant karjeros trikdžių
problemas: pažinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros galimybes,
situaciją darbo rinkoje ir kt., profesinio orientavimo veiklos koordinatorius.
      65. Ugdymo karjerai veiklos Gimnazijoje organizuojamos asmens, atsakingo už
profesinio orientavimo veiklos koordinavimą mokykloje, ir vykdomos dalyvaujant klasių
vadovams, įvairių dalykų mokytojams, socialiniam pedagogui, Gimnazijos psichologo asistentui,
kitiems švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, turintiems kompetencijų vykdyti mokinių
ugdymą karjerai, siekiant veiksmingiau padėti mokiniams pasirengti gyvenimui ir darbui, pasirinkti
mokymosi (studijų) kryptį.

       MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI
               ORGANIZAVIMAS

     66. Mokiniui, negalinčiam mokytis Gimnazijoje, sudaromos sąlygos mokytis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka savarankiškai:
     66.1. Ibg klasės mokinio E.Trukšnio savarankiško mokymosi individualus ugdymo
planas:
         Dalykas        Savaitinių val.    Per mėnesį     Per pusmetį
    Dorinis (tikyba) ugdymas       0,1          0,4         2
    Lietuvių kalba            0,4          1,6         7
    Užsienio (anglų) k.(1-oji)      0,3          1,2         5
    Užsienio (rusų) k.(2-oji)      0,2          0,8         3
    Matematika              0,4          1,6        7/6
    Biologija              0,2          0,8         3
    Fizika                0,2          0,8         3
    Chemija               0,2          0,8         3
    Informacinės technologijos      0,1          0,4         2
    Istorija               0,2          0,8         3
    Pilietiškumo pagrindai        0,1          0,4         2
    Geografija              0,2          0,8         3
    Dailė                0,1          0,2         2
    Muzika                0,1          0,2         2
    Technologijos            0,2          0,8         3

      67. Mokiniui, mokomam pamokose, organizuojamose namie, Gimnazija, suderinusi su
mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo rekomendacijas, rengia
individualų ugdymo planą. Namie mokomam mokiniui 5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų,
7–8 klasėse – 13, 9–10 klasėse – 15, 11–12 klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojo leidimu mokinys
gali lankyti Gimnazijoje.
      68. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Gimnazijos direktoriaus įsakymu
mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio
individualiame ugdymo plane įrašoma „atleista“ prie mokinio nesimokomų dalykų. Dalis pamokų,
gydytojo leidimu lankomų papildomai, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą:
      68.1. Mokymas namie vykdomas organizuojant pamokas namie.
       68.2. 2011-2012 m.m. namie mokomos IVg klasės mokinės V.Undzėnaitė individualus
ugdymo planas:
         Dalyko pavadinimas          Savaitinių valandų skaičius
   Lietuvių kalba (A kursas)                    4
   Užsienio (anglų) kalba 1-oji (A kursas)             3
   Matematika (B kursas)                      3
   Istorija (A kursas)                      1,5
   Etika (B kursas)                        0,5
   Biologija (B kursas)                      1
   Fizika (B kursas)                        1
   Muzika (B kursas)                      Atleista
   Bendroji kūno kultūra (B kursas)              Atleista

        LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS

      69. Įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas laikinosios (mobilios)
grupės sudaromos iš ne mažiau kaip 8 mokinių. Nesant galimybių sudaryti laikinosios
(mobiliosios) grupės, mokiniai mokosi savarankiškai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka:
      69.1. H.Amosejevo, K.Amosejavo, V.Narbuto savarankiško informacinių technologijų A
kurso programavimo modulio individualaus mokymosi ugdymo planas:
              Dalykas              Savaitinių valandų Per mėnesį
Informacinių technologijų A kurso programavimo modulis        0,5        2
      69.2. Konsultacijoms grupėje skiriama 50 proc. Bendruosiuose ugdymo planuose III-IVg
klasėje informacinių technologijų dalykui nustatyto minimalaus savaitinio pamokų skaičiaus.
      70. Įgyvendinant Gimnazijos ugdymo turinį klasės į grupes dalijamos arba sudaromos
laikinosios (mobiliosios) grupės dalykams mokyti:
      70.1. mobilios grupės sudaromos iš tos pačios arba gretimų klasių mokinių, pasirinkusių
tą patį dalyko programos kursą, tą pačią pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio programą.
      70.1.1. III gimnazijos klasės mobilios grupės 2011-2013m.m.
        Dalykas        Kursas  Mobili   Mokinių skaičius
                        grupė
Tikyba                  B    1        9
Etika                  B    1        18
Lietuvių kalba              A    1        14
                     B    1        13
Gramatikos labirintuose (modulis)        1        22
Samprotavimo kūrimo strategijos         1        11
(modulis)
Viešasis kalbėjimas (modulis)          1        9
Užsienio k. (1-oji) anglų        B2   1        15
Rašytinio ir sakytinio teksto anglų k.      1        10
suvokimas (modulis)
Užsienio k. (1-oji) anglų        B1   1        8
Užsienio k. (2-oji) rusų         B2   1        8
Istorija                 A    1        12
                     B    1        8
Istorijos šaltinių analizė ( modulis)      1        12
Geografija                A    1        4
                     B            8
Matematika                A    1        17
                     B    1        10
Geometrijos taikymo (modulis)          1        17
Logikos įvadas (modulis)             1        17
Informacinės               A    1    3 (sav.mokymas)
technologijos              B    2       12+10
Biologija                A    1        9
                     B    1        9
Fizika                  A    1        10
                     B            2
Fizikos uždavinių sprendimo metodikos      1        9
(modulis)
Chemija                 A    1        4
                     B            14
Muzika                  B    1        8
Turizmo ir                A
mitybos tech.              B    1        10
Medžio technologijos           B    1        9
Bendroji kūno kultūra          B    2        13
Pasirinkta sporto šaka          B    1        14
(tinklinis)
Braižyba (pd)                  1        8
Ekonomika ir verslumas              1        10
(pd)
   *pd – pasirenkamas dalykas

   70.1.2. IVa ir IVb gimnazijos klasių mobilios grupės 2011-2012m.m.
      Dalykas       Kursas   Mobili   Mokinių skaičius
                        grupė
Tikyba                  B    1        26
Etika                  B    1        12
Lietuvių kalba              A    2       19+19
                     B
Teksto perskaitymo galimybės           2       16+16
  (modulis)
  Samprotavimo kūrimo strategijos       1        14
  (modulis)
  Viešasis kalbėjimas (modulis)        1        17
  Užsienio k. (1-oji) anglų        A  1        9
  Rašytinio ir sakytinio teksto anglų k.    1        8
  suvokimas (modulis)
  Užsienio k. (1-oji) anglų        B  1        10
  Užsienio k. (2-oji) anglų        A          3
  Užsienio k. (1-oji) vokiečių       A  1        8
  Užsienio k. (2-oji) rusų         A  1        11
  Klausimo ir kalbėjimo rusų k.        1        8
  strategijos (modulis)
  Istorija                 A  1        12
                      B  1        17
  Istorijos šaltinių analizės (modulis)    1        12
  Geografija                A
                      B  1       11
  Matematika                A  1       21
                      B  1       15
  Funkcijų savybių taikymas (modulis      1       21
  Informacinės               B  3      12+12+8
  technologijos
  Biologija                A  1        12
                      B  1        12
  Fizika                  A  1        17
                      B  1        9
  Chemija                 A  1        5
                      B          12
  Dailė                  B  1        7
  Muzika                  B  1        16
  Turizmo ir                A  1
  mitybos technologijos          B         9
  Medžio technologijos           B  1       8
  Bendroji kūno kultūra          B  2      15m+21b
  Psichologija (pd)              1       12
     *pd – pasirenkamas dalykas
     70.2. Ig ir II g klasėse mobilios grupės sudaromos iš panašių savo pasiekimais, gebėjimais
mokinių mokytis lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos dalykų programas. Pusmečio
pabaigoje mokiniui sudarome galimybę keisti grupę, atsižvelgiant į jo mokymosi pasiekimus.
     70.3. 5-8, Ig-IIg klasėse mobilios grupės sudaromos, atsižvelgiant į mokinių mokymosi
poreikius (2011-2012 m. m.):
Modulio pavadinimas                        Klasės   Mokinių
                                       skaičius
Matematikos modulis „Gilyn į matematika“              5     17
Lietuvių k. modulis „Rašybos įgūdžių stiprinimas“         6ab    18+11
Anglų k. modulis „Fundamentals of English“ I pusmetyje       8ab    20
Lietuvių k. modulis „Gyventi ir būti žodyje“ I pusmetyje      8ab    11
Lietuvių k. modulis „Įvairių tekstų kūrimas“            Iabg    15+15
Matematikos modulis                        IIabg   8+20
 „Matematika visiems“ I pusmetis
Istorijos modulis „Istorijos šaltinių analizė“           IIabg   10+11
II pusmetyje
      70.4. doriniam ugdymui 5-8, I-IIg kl., kai mokoma etikos ir tikybos (grupę sudaro ne
mažiau kaip 8 mokiniai); kai grupę sudaro 7 arba mažiau mokinių, grupės sudaromos iš gretimų ar
paralelių klasių mokinių:
      70.4.1. mokinių tikybos ir etikos pasirinkimas:
        Klasė      Etika       Tikyba
         5                 26
         6a        3         16
         6b        5         8
         7a        2         15
         7b        3         14
         8a        8         9
         8b        1         19
         Ia                 16
         Ib        3         12
        IIag                16
        IIbg                16
      70.4.2. etikos mokymui jungiami į vieną grupę 6a, 6b, 7a ir 7b klasių; 8a, 8b ir Ibg klasių
mokiniai. Tikybos mokymui jungiami į vieną grupę 6a ir 6b klasių mokiniai.
      70.5. technologijoms mokyti :
      70.5.1. 5 klasėje – 2 grupės (12 ir 13);
      70.5.2. 6 klasėse – 2 grupės (16 ir 16);
      70.5.3. 8 klasėse – 3 grupės (12, 13 ir 13).
      70.6. užsienio kalboms mokyti, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys:
   Klasė                Mokinių skaičius
           Anglų kalba      Rusų kalba     Vokiečių kalba
             (I-oji)       (II-oji)      ( II-oji)
   5     26 mok.           -----
   6a    19 mok.           19 mok
   6b    13 mok.           13 mok.
   7a    17 mok.           17 mok.
   7b    17 mok.           17 mok.
   8a    18 mok.           7 mok.     11 mok.
   8b    20 mok.           20 mok.
   Iag    16 mok.           15 mok.    1*mok.
   Ibg    14 mok.           14 mok.
   IIag   16 mok.           16 mok.
   IIbg   16 mok.           12 mok.    4* mok.
      70.6.1. vokiečių kalbos (II-oji) mokymui Iag ir IIbg Gimnazijos klasėse skiriamas
valandų skaičius vadovaujantis Ugdymo plano 82.4. punktu;
      70.6.2. 5 klasėje – 2 grupės (12 ir 13).
      70.7. kūno kultūrai 7-8, I-IIg kl. sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės iš
paralelių klasių, grupėje neviršijant 26 mokinių skaičiaus;
      70.8. 7-8 ir I-IIg klasėse kūno kultūrai mokyti sudaromos atskiros mergaičių ir
berniukų grupės, sudarytos iš paralelių klasių mokinių:
         Klasės      Mergaitės      Berniukai
       7a ir 7b         18         16
       8a ir 8b         14         24
       Iag ir Ibg        17         13
       IIag ir IIbg       13         19

     70.9. Informacinių technologijų grupės sudaromos 5 – oje klasėje (13 ir 13);
     71. Mokinių skaičius grupėje mokslo metų eigoje gali keistis dėl atvykusių ir/ar išvykusių
5-8, I-IVg kl. mokinių, III-IVg klasėse – dėl pakeitusių dalyką ar kursą mokinių arba tenkinant
individualius mokinių ugdymosi poreikius.
     72. Klasėse, kuriose dėl per mažo mokinių skaičiaus ar Gimnazijos finansinių galimybių
negalima klasių dalyti į grupes, dalyko turinys diferencijuojamas toje pačioje pamokoje, skiriant
atitinkamas individualias ar grupines užduotis.         PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

  PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

     73. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio
ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro, Pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008
m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau – pagrindinio ugdymo
bendrosios programos).
     74. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama Gimnazijos
ugdymo turinį, užtikrina dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų minimalų skaičių per
savaitę (Ugdymo plano lentelė Nr.2 ), nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 111 punkte, ir siūlo
mokiniams pasirinkti modulių programas:
     74.1. matematikos – 5 klasėje;
     74.2. lietuvių kalbos – 6 klasėse;
     74.3. dailės – 7 klasėse;
     74.2. lietuvių kalbos ir anglų kalbos – 8 klasėse;
     75. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (klasei)
Gimnazija skiria 2 mėnesių, o naujai atvykusiam mokiniui 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį:
     75.1. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį 5 klasių mokinių
pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo
metodus siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo (-si) pasiekimus;
     75.2. pirmąjį mėnesį pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokinių
pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, antrąjį mėnesį vertinami nerašant nepatenkinamų
pažymių;
     75.3. naujai atvykusių mokinių pažanga ir pasiekimai pirmąjį mėnesį vertinami nerašant
nepatenkinamų pažymių;
     75.4. mokinių pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiais ir įskaitomis.
     76. Pagrindiniam ugdymo koncentrui Gimnazijoje privaloma ne mažiau kaip 5 pamokų
(valandų) trukmės socialinė veikla per mokslo metus. Ji yra ugdymo proceso dalis. Socialinė veikla
Gimnazijoje vykdoma:

 Klasė               Veikla                   Atsakingi
  5  *Tvarko ir prižiūri kabinetą, patalpas, augina gėles.      Klasės vadovė
    *Akcija „Baltasis badas – pagalba žvėreliams“
  6  *Tvarko ir prižiūri kabinetą, patalpas, augina gėles      Klasių vadovai
    * Tvarko gimnazijos aplinką (gėlyną)
  7  *Tvarko ir prižiūri kabinetą, patalpas, augina gėles.      Klasių vadovai
    * Tvarko ir nuolat prižiūri Gimnazijos tinklinio aikštelę.
  8  *Akcija – knyga (knygų, vadovėlių tvarkymas).          Klasių vadovai
    *Tvarko ir prižiūri kabinetą, patalpas, augina gėles.      Bibliotekos darbuotoja

 Ig  * Tvarko ir nuolat prižiūri istorinius paminklus, atmintinas  Pilietinio    ugdymo
    vietas.                            mokytoja
    *Tvarko ir prižiūri kabinetą, patalpas, augina gėles      Klasių vadovai
 IIg  * Kalėdinė gerumo akcija                    Dorinio     ugdymo
    *Tvarko ir prižiūri mokyklos aplinka, kabinetą, patalpas,     mokytojai
    augina gėles.                         Klasės vadovai

     77. Gimnazija gali mažinti iki 10 proc. dalykui skiriamų pamokų, kai:
     77.1. gimnazijoje vyksta mokykliniai brandos egzaminai;
     77.2. mokytojas išvyksta į kvalifikacijos kėlimo kursus ir nėra specialisto pavaduoti
išvykusio mokytojo pamokas;
     77.3. mokytojas serga ir nėra specialisto pavaduoti sergančio mokytojo pamokas;
     77.4. mokytojas išeina mokamų ar nemokamų atostogų ir nėra specialisto pavaduoti
pamokas;
     77.5. Gimnazijos mokytojams organizuojama Metodinė diena.
     78. Gimnazija dėl lėšų stygiaus neplanuoja didinti dalykui skiriamų pamokų.
     79. Mokiniui sudaromos sąlygos pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus,
vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu
Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).

           UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

      80. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar
bendrijos tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo
14 metų mokinys savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką, gavęs tėvų pritarimą.
Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 5, 7, Ig klasių mokiniai
renkasi dvejiems metams . Keičiant pasirinktą dalyką po vienerių mokymosi metų, mokinys laiko
nesimokytos dalyko programos dalies įskaitą.
      81. Lietuvių kalba.
      81.1. Gimnazija siūlo lietuvių kalbos modulius: 6 kl. – „Rašybos įgūdžių stiprinims“ , 8
kl. – „Gyventi ir būti žodyje“, Ig kl. – „Įvairių tekstų kūrimas“;
      81.2. Lietuvių kalbos mokymui Iab ir IIab Gimnazijos klasėse sudaromos panašių
poreikių mokinių grupės siekiant geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams.
      82. Užsienio kalbos.
      82.1. Antrosios užsienio kalbos mokymas privalomas nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai,
rūpintojai) mokiniui iki 14 metų renka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų pats renkasi tėvų (globėjų,
rūpintojų) pritarimu antrąją užsienio kalbą: rusų arba vokiečių kalbas.
      82.2. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, pageidaujant tęsti pradėtos užsienio kalbos
mokymąsi:
      82.1.1. sudaromos sąlygos kalbos mokytis savarankiškai, vadovaujantis savarankiško
mokymosi tvarkos aprašu;
      82.1.2. suderinus su Rokiškio r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi,
mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje ar ugdymo
įstaigoje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos.
      82.2. Jeigu mokinys (tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus) pageidauja tęsti mokytis
pradėtą kalbą, o mokykla neturi reikiamos kalbos mokytojo, jis gali norimos kalbos mokytis
savarankiškai arba kalbų mokykloje ir siekti Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose nurodytų
reikalavimų (pagal Europos kalbų mokymo, mokymosi ir vertinimo skalę). Tokiais atvejais jis
privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius
dokumentus. Juos turi pateikti ugdymo etapo pabaigoje, o Gimnazijos vadovas tokiu atveju
įsakymu nustatytų mokinio pasiekimų užskaitymą ir vertinimą.
      82.3. Užsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradžios galima tik tuo
atveju, jei mokinys yra atvykęs iš užsienio mokyklos ar kitos mokyklos ir mokykla dėl objektyvių
priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi ir yra gavusi tėvų
(globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos,
kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:
      82.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per
savaitę;
      82.3.2. jei toje pačioje, paralelėse ar gretimose klasėse yra du ar daugiau tokių mokinių, jų
grupei mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos;
      82.4. Jeigu mokinys (tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus) pageidauja tęsti mokytis
pradėtą kalbą, o su klase dėl kalbos neatitikimo negali mokytis, skiriama vienam mokiniui 1
savaitinė valandą, o esant 2 ir daugiau mokinių klasėje ar paralelėse klasėse skiriamos 2 savaitinės
pamokos iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti.
      82.5. Anglų kalbos (I-oji) mokymui Iab ir IIab gimnazijos klasėse sudaromos panašių
gebėjimų mokinių grupės siekiant geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams;
      83. Matematika.
      83.1. Gimnazija siūlo matematikos modulius: 5 kl. – „Gilyn į matematiką“, Ig kl. ir IIg
kl. – „Matematika visiems“;
      83.2. Matematikos mokymui Iab ir IIab gimnazijos klasėse sudaromos panašių poreikių
mokinių grupės siekiant geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams.
      84. Informacinių technologijų mokymo organizavimas:
      84.1. 7-8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. Siekiant nedidinti mokinių mokymosi
krūvio, 7 klasėje pirmąjį pusmetį, o 8 klasėje antrąjį pusmetį pamokos skiriamos informacinių
technologijų kursui (apie 50 proc. dalyko pamokų);
      84.2. 7 klasėje antrąjį pusmetį, o 8 klasėje – pirmąjį- informacinės technologijos
mokomos integruotai (50 proc. dalyko pamokų); Integruojama į visus dalykus.
      84.3. Įgyvendinant mokymo modelį, pagal kurį organizuojama integruota dalyko pamoka,
ją planuoja dalyko ir informacinių technologijų mokytojas, kuris konsultuoja dalyko mokytoją, o
pamokoje dirba du mokytojai – dalyko ir informacinių technologijų, informacinių technologijų
mokytojo darbui apmokėti naudojamos pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti.
      84.4. I-II gimnazijos klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis
ir siūlomi Gimnazijos moduliai: pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos
pradmenų . Modulį renkasi mokinys.
      85. Socialinio ugdymo organizavimas:
      85.1. Pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokomasi pilietiškumo pagrindų I
ir II gimnazijos klasėse.
      85.2. IIg klasėje mokyti integruotai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, laisvės kovų
istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų.
      85.3. Istorijos 5–6 klasės turinio išdėstymo eiliškumas nekeičiamas (5 kl. kursas
pradedamas dėstyti nuo Lietuvos istorijos epizodų, 6kl. - nuo Europos istorijos epizodų).
      86. Meninio ugdymo organizavimas:
      86.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai.
      86.2. 7 klasei Gimnazija siūlo dailės modulį „Dailės technikų įvairovė“
      87. Technologinio ugdymo organizavimas:
      87.1. Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį,
pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso
programą klasėmis pirmame pusmetyje (rugsėjo ir spalio mėnesiais I ag moko mokytoja J.
Varnienė, Ibg – mokytojas A. Sabataitis, nuo lapkričio mėnesio iki pirmo pusmečio pabaigos
mokytojai pasikeičia klasėmis), antrame pusmetyje mokiniai renkasi vieną iš pasiūlytų
technologinių programų (mitybos, tekstilės arba konstrukcinių medžiagų). Mokiniai pasirinktas
technologijų programas gali keisti pasibaigus Ig klasės antram pusmečiui, pateikę prašymą
direktoriui iki rugsėjo 1 dienos. Prašymai tenkinami atsižvelgiant į Gimnazijos galimybes ir
turimas lėšas.
      87.2. 5 – 8 klasėse technologijų mokoma tik mišriose grupėse.
      88. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:
      88.1. Kūno kultūrai 6-8, I – II gimnazijos klasėse skiriamos 2 valandos per savaitę.
Visiems mokiniams sudaromos sąlygos pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo
pratybas (judriųjų žaidimų, krepšinio, futbolo, tinklinio ir šokio) per neformaliojo ugdymo veiklą
Gimnazijoje ir jos skyriuje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Gimnazija tvarko
mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą.
      88.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupėse mokiniams sudaromos
sąlygos būti fiziškai aktyviems pagal galimybes ir gydytojų rekomendacijas:
      88.2.1. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupėse mokiniams krūvis ir
pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami pratimai,
galintys skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių
mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir
gydytojo rekomendacijas;
      88.2.2. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai
dėl ligos, Gimnazija siūlo kitą veiklą ( stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekos
skaitykloje).
      88.3. 5-6 klasių mokiniai kūno kultūros mokomi mišriose grupėse:
      89. Žmogaus sauga.
      89.1. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas
vadovaujantis: Saugaus eismo programa bendrojo lavinimo mokyklos I–VIII klasėms, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1030
(Žin., 2006, Nr. 61-2235), Civilinės saugos mokymo programa bendrojo ugdymo mokykloms,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr.
ISAK-2117 (Žin., 2006, Nr. 5-169), ir Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo
mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-820/IV-208 (Žin., 2003, Nr. 60-
2743).
      89.2. I – II gimnazijos klasėse žmogaus sauga integruojama į biologijos, chemijos, fizikos
ir informacinių technologijų dalykus (priedas lentelė Nr.6).


           VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

   VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

       90. Vidurinio ugdymo programa 2011–2012 mokslo metais III gimnazijos klasėje
įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin.,
2011, Nr. 26-1283) (toliau – vidurinio ugdymo bendrosios programos), o IV gimnazijos klasėje –
vadovaujantis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis ir bendrojo
išsilavinimo standartais XI–XII klasėms, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2002 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1465. 2012–2013 mokslo metais mokyklos,
vykdančios vidurinio ugdymo programas, vidurinio ugdymo bendrąsias programas įgyvendina
Gimnazijos III–IV klasėse.
       91. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro
sąlygas įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų žinias,
gebėjimus bei kompetencijas pasirinktose srityse, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų
tolesnį mokymąsi (Ugdymo plano lentelės Nr.7 – 10).
       92. Vidurinis ugdymas III–IV gimnazijos klasėse organizuojamas pagal Vidurinio
ugdymo programos aprašą, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgiamas į Mokymosi
krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą.
       93. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama Gimnazijos ugdymo turinį pagal
vidurinio ugdymo bendrąsias programas:
       93.1. integruoja dalykų turinį, diferencijuoja ugdymą;
       93.2. siūlo mokiniams rinktis jų polinkius ir interesus atitinkančius pasirenkamuosius
dalykus, dalykų modulius.
       93.3. Sudaromos sąlygos dalyko programos kursų keitimui:
       93.3.1. atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš dalyko programos ar kurso, ar dalyko programos
kursų skirtumo, kito dalyko programą ar programos kursą mokinys gali rinktis mokslo metų
pradžioje ( iki rugsėjo 10 d.), baigiantis pusmečiui ar mokslo metų pabaigoje. IV-ų gimnazijos
klasių mokiniai pereina prie kito dalyko programos ar programos kurso ne vėliau kaip iki pirmo
pusmečio pabaigos;
       93.3.2. įskaitas organizuoja mokytojas. Jis suderinęs su mokiniu, nustato atsiskaitymo
laiką ir formą;
       93.3.3. prasidėjus mokslo metams įskaitas (- ą) mokiniai turi išlaikyti iki rugsėjo 30
dienos. Pažymiu jos nevertinamos. Pirmuosiuose dienyno puslapiuose įrašoma “Įsk.” šalia langelyje
pažymint kursą. Ankstesnių metų pažymiai nekoreguojami;
        93.3.4. jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai,
prie jų pažymint kursą raidėmis B – bendrasis, A – išplėstinis, įrašomi pirmame stulpelyje po
pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai;
        93.3.5. mokiniui, besimokiusiam pagal dalyko išplėstinio kurso programą ir
pageidaujančiam mokytis pagal bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina
turėtas įvertinimas;
        93.3.6. parašius prašymą direktoriui dėl kurso programos keitimo, direktoriaus
įsakymu mokinys perkeliamas į atitinkamu kursu besimokančiųjų mobilią grupę;
        93.3.7. jeigu, pakeitus dalyko mokymosi kursą mokinio pavardė perkeliama į kitą
dienyną, pirmajame dienyne mokinys išbraukiamas įrašant data ir priežastį.
        94. Į vidurinio ugdymo dalykų turinį integruojamos: Civilinės saugos mokymo
programa bendrojo lavinimo mokykloms ir Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo
lavinimo mokykloms.
        95. Ugdymo proceso dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei ir kitokiai veiklai
skiriamos kaip nurodyta Ugdymo plano 16 punkte:
        95.1. iki 10 pamokų (2 mokymosi dienų) III gimnazijos klasei ugdymo planų 94
punkte nurodytoms programoms įgyvendinti ;
        95.2. savanoriškai veiklai, veiklai, susijusiai su ugdymu karjerai;
        96. IV gimnazijos klasės mokiniams šių dienų (pamokų) skaičius jų pageidavimu ir
Gimnazijos sprendimu mažinamas iki 6 d.

        UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

       97. Dorinis ugdymas.
       97.1. Mokinys renkasi vieną dalyką –katalikų tikybą arba šeimos etiką:
       97.2. Siekiant užtikrinti dalyko mokymosi programos tęstinumą ir nuoseklumą, pagal
vidurinio ugdymo dorinio ugdymo programą mokiniai etiką ar tikybą renkasi dvejiems mokslo
metams.
       97.3. Pasirinkę katalikų tikybą, IIIg klasės mokiniai 2011-2013 mokslo metais mokosi
pagal dalyko modulį Pašaukimas gyvenimui.
       98. Lietuvių kalba ir literatūra.
       98.1. Gimnazija siūlo lietuvių kalbos ir literatūros programą papildančius
pasirenkamuosius dalyko modulius. Mokiniai iš Gimnazijos siūlomų modulių programų renkasi
pagal polinkius ir interesus: Teksto perskaitymo būdų bei galimybių, Gramatikos labirintų,
Samprotavimo kūrimo strategijų ir Viešojo kalbėjimo. Moduliai sudaro galimybes individualizuoti
ugdymo turinį pagal mokinių poreikius, Gimnazijos specifiką.
       98.2. Mokiniams siūlomi atlikti tiriamieji, kūrybiniai darbai, mokinius konsultuojant.
       99. Užsienio kalbos. Užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais,
orientuotais į Europos Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniams
Gimnazija rekomenduoja rinktis tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio
kalbų pasiekimus. Mokinių užsienio kalbų pasiekimai nustatomi naudojantis:
       99.1. Centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų
perdavimo sistemą KELTAS).
       99.2. Nustačius, kad mokinio pasiekimai (nepriklausomai nuo to, ar mokinys pagal
pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios arba antrosios užsienio kalbos)
yra:
       99.2.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą;
       99.2.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą;
       99.2.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą;
       99.2.4. nustačius mokinių lygį, užsienio kalbų ugdymas organizuojamas grupėse,
kuriose visi arba dauguma mokinių siekia to paties lygio.
       99.3. Galimi įvairūs užsienio kalbų mokymosi pasirinkimo variantai:
       99.3.1. tęsti pradėtų dviejų kalbų mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą ir
siekti vienos kalbos B2 arba B1 ir kitos kalbos B1 arba A2 lygiu. Taip pat gali būti pradedama
mokytis A1 arba A2 lygiu trečiosios užsienio kalbos;
        99.3.2. tęsti vienos užsienio kalbos mokymąsi B2 arba B1 lygiu ir pradėti mokytis
naujos kalbos ir siekti A1/A2 lygio;
        99.3.3. tęsti vienos iš pradėtų užsienio kalbų mokymąsi ir siekti B2 arba B1 lygio;
        99.4. 2011–2012 mokslo metais pradedantiesiems mokytis pagal vidurinio ugdymo
bendrąsias programas (pasirenkama užsienio kalba: A1, A2; B1) ir tęsiantiems mokymąsi 2012–
2013 mokslo metais Bendrųjų ugdymo planų 151 punkte pateikiamas pasiekimų lygiui (B2 ar B1
arba A2) skirtas valandų skaičius nepriklausomai nuo pasirinktos kalbos ar siekiamo lygio.
Nurodytas bendras valandų skaičius skirstomas grupėms, siekiančioms skirtingų kalbinės
kompetencijos pasiekimų lygio.
        99.5. Užsienio kalbos dalykų modulių programos papildo B2, B1 arba A2 kurso
programas. Mokiniai iš Gimnazijoje siūlomų modulių programų renkasi pagal polinkius ir interesus.
Pasirenkamieji moduliai sudaro galimybes diferencijuoti ugdymo turinį atsižvelgus į mokinių
poreikius, Gimnazijos specifiką ir padeda atskleisti mokytojų kūrybinį potencialą. Gimnazijoje
rengiamos užsienio kalbų modulių programos: Rašytinio ir sakytinio teksto anglų kalba suvokimas,
Klausymo ir kalbėjimo rusų kalba strategijos, Skaitymo ir klausymo vokiečių kalba strategijos.
        100. Socialiniai mokslai.
        100.1. Iš pasirenkamųjų dalykų mokinys gali rinktis: ekonomiką, teisės pagrindus ir
psichologiją.
        100.2. Gimnazija siūlo istorijos išplėstinį kursą papildantį Istorijos šaltinių analizės
modulį.
        101. Menai.
        101.1. Mokiniui siūloma rinktis bent vieną iš meninio ugdymo programų: dailės,
fotografijos, muzikos.
        101.2. Mokinys, besimokantis gimnazijos IV klasėje 2011–2012 mokslo metais pagal
pasirinktą bendrąjį menų dalyko kursą, to dalyko meninei raiškai skiria po vieną savaitinę pamoką
iš dalykui skiriamų pamokų. Meninė raiška yra dalyko programos dalis ir atskiru įvertinimu
nevertinama, dienyne įrašomas įrašas „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
        102. Technologijos.
        102.1. Mokinys gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: turizmo ir
mitybos; statybos ir medžio apdirbimo; tekstilės ir aprangos.
        102.2. Mokiniui, kuris gimnazijos I–II klasėse mokėsi pagal mitybos programą,
siūloma rinktis turizmo ir mitybos technologijų kryptį; tiems, kurie mokosi pagal tekstilės programą
– tekstilės ir aprangos technologijų kryptį; pagal konstrukcinių medžiagų programą – statybos ir
medžio apdirbimo technologijų kryptį.
        103. Kūno kultūra.
        103.1. Mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba iš Gimnazijos siūlomų sporto šakų
pageidaujamą sportą šaką: krepšinį ar tinklinį.
        103.2. Kūno kultūros pasiekimai vertinami pažymiais. Vidurinio ugdymo programoje
kūno kultūros mokymas neintensyvinamas.
        103.3. IIIg klasės mokinys R.Kužulis mokosi pagal vidurinio ugdymo programą
Bendroji kūno kultūra išplėstiniu kursu derinant su sporto neformaliojo ugdymo programa
Krepšinis Rokiškio r. Kūno kultūros ir sporto centre:
        103.3.1. mokinys 2 kūno kultūros pamokas lanko su Bendrosios kūno kultūros
bendrojo kurso mokinių grupe. Likusias 2 val. – sporto centre;
        103.3.2. pusmečio pabaigoje mokinys pateikia pažymą apie mokymosi pasiekimus ir
lankomumą neformaliojo ugdymo įstaigoje.
        103.4. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros
ugdymas organizuojamas vadovaujantis ugdymo planų 88.2. punktu.
        104. Informacinės technologijos: jei mokinys, pasirinkęs išplėstinį kursą,
pagrindinėje mokykloje nesimokė pasirinkto modulio, jam sudaromos sąlygos papildomai mokytis
išlyginamojo modulio temų. Išlyginamųjų modulių programos atitinka Informacinių technologijų
Pagrindinio ugdymo bendrosios programos Programavimo pradmenų, Kompiuterinės leidybos
pradmenų.

   MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS
  ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS
                  BENDROSIOS NUOSTATOS

        105. Gimnazija rengiamame ugdymo plane numato sąlygas mokiniui, turinčiam
specialiųjų ugdymosi poreikių, lavintis ir mokytis pagal gebėjimus ir galias, teikti pagalbą ir
paslaugas, kurios padėtų didinti ugdymosi veiksmingumą, įveikti ugdymosi sunkumus ir plėtotų
mokinio gebėjimus.
        106. Organizuodama mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą,
gimnazija atsižvelgia į:
        106.1. pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, atsirandančias dėl įgimtų ar
įgytų sutrikimų arba (ir) nepalankių aplinkos veiksnių;
        106.2. ugdymosi sunkumų pobūdį ir jų trukmę;
        105.3. mokymosi formą (ugdosi gimnazijoje integruotai, namie);
        106.4. ugdymo programą;
        106.5. turimas mokymo lėšas;
        106.6. mokymosi(-si) aplinką.
        107. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių, pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, bei specialiojo
pedagogo ir kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. Taip pat mokytoją gali konsultuoti
Rokiškio pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.
        108. Gimnazija sudaromame gimnazijos ar mokinio individualaus ugdymo plane,
atsižvelgusi į mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi formą ir
bendradarbiaudama su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais:
        108.1. užtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą;
        108.2. vadovaujasi Bendruosiuose ugdymo planuose pagrindinio ar vidurinio ugdymo
dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, nurodytu Bendrųjų ugdymo
planų 111, 151 punktuose;
        108.4. gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų
valandų (pamokų) skaičių per mokslo metus, atsižvelgusi į mokinio reikmes, švietimo pagalbos
specialistų, vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas;
        108.7. gali mažinti arba didinti 1–2 pamokomis bendrą maksimalų pamokų skaičių ir
neformaliojo švietimo pamokų skaičių mokiniui, išskyrus nustatytąjį mokiniams, kurių ugdymas
organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 115 punktu;
        108.8. gali trumpinti pamokų trukmę 5 minutėmis, o šį laiką skirti mokinio ugdomajai
veiklai keisti, sveikatą tausojančioms pertraukoms organizuoti;
        109. Mokiniui, turinčiam intelekto sutrikimą ar kompleksinių sutrikimų, į kurių sudėtį
įeina intelekto sutrikimas, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 184–
187 punktais. Kartu planuojama specialioji pedagoginė ir(ar) specialioji pagalba sutrikusioms
funkcijoms lavinti:
        109.1. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų,
specialiosioms pratyboms 5–8, Ig-IIg klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę pažinimo
funkcijoms lavinti, dalykų spragoms šalinti;
        110. Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų
(globėjų, rūpintojų) pritarimu:
        110.1. mokinys, turintis klausos sutrikimų (išskyrus nežymų), kochlearinių implantų
naudotojas, turintis įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir/ar
rašymo sutrikimų, intelekto (taip pat ir ribotą ar nepatikslintą intelekto sutrikimą), judesio ir padėties
(išskyrus lengvus) sutrikimų, taip pat turintis mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos, – gali
mokytis tik vienos užsienio kalbos;
        110.2. vietoj ugdymo planų 110.1 punktuose nurodytų dalykų mokinys gali rinktis
individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę
ar specialiąją pedagoginę pagalbą;
        110.3. mokinys nuo užsienio kalbos (vienos ar abiejų) atleidžiamas vadovaujantis
ugdymo planų 110 punktu ir gimnazijos vadovo įsakymu.

        MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
             PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

       111. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir
pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis
ugdymo planų 40–48 punktų rekomendacijomis.
       112. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi
pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus.

   SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMAS

      113. Specialiąją pedagoginę pagalbą gimnazija organizuoja ir teikia švietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.
      114. Specialioji pagalba teikiama mokiniui, turinčiam negalių/sutrikimų ir kuriam jos
reikia:
      114.1. teikiamos mokytojo padėjėjo (skaitovo ir kitos) paslaugos, didinančios
ugdymosi prieinamumą;
      114.2. pagalbą teikia mokytojo padėjėjas ar kitas pagalbos specialistas švietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.

      MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ IR
  BESIMOKANČIŲ PAGAL PRITAIKYTAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS,
               UGDYMAS

    115. Mokiniui, besimokančiam pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą ir turinčiam
nežymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas sudaromas:
    115.1. besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo pritaikytą programą ugdymo planas
sudaromas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 111 punkto dalykų programoms įgyvendinti
skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, gali būti koreguojamas iki 10 procentų;
    115.3. technologijų dalyko siūloma tik viena technologijų programa arba technologijų
kryptis;
    115.4. specialiosioms pratyboms 5–8, Ig - IIg klasėse skiriama po 1-2 pamoką per savaitę
mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir emocijų
sutrikimų.


    Rengėjai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Rekertienė ir darbo grupė.iva

    SUDERINTA
    Gimnazijos tarybos
    2011-08-29 posėdyje
    protokolo Nr. VI – 5 nutarimu

    SUDERINTA
    Rokiškio r. savivaldybės administracijos
    Švietimo skyrius               ______________________________
                                                                   Priedas Nr.1.
               UGDYMO VYKDYMO LENTELĖS, MOKOMIEJI DALYKAI,
                   SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS

   Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per dvejus metus Nr.1.

        Klasė                             Pagrindinio
                                        ugdymo       9           10
                                                                  Pagrindinio ugdymo
Dalykai              5     6      7      8  programos I-oje  (gimnazijų I     (gimnazijų II
                                                                  programoje (iš viso)
                                         dalyje     klasė)        klasė)
                                       (5–8 klasė)
 Dorinis ugdymas (tikyba
                  67 (1;1)          70 (1;1)     137 (4)          70 (1;1)            207 (6)
    arba etika)
 Lietuvių kalba (gimtoji)     335 (5;5)       350 (5;5)      685 (20)         315 (4;5/5;4)          1000 (29)
 Užsienio kalba (1-oji)      201 (3;3)       210 (3;3)      411 (12)          210 (3;3)            621 (18)
 Užsienio kalba (2-oji)      70 (0;2)       140 (2;2)      210 (6)          140 (2;2)            350 (10)
    Matematika         268 (4;4)       280 (4;4)      548 (16)         245 (3;4/4;3)           793 (23)
                               35                       70
Informacinės technologijos     67 (1;1)                   102(3)                          172 (5)
                             (0,5;0,5)                     (1;1)
  Gamta ir žmogus        134 (2;2)         -          -             -               134
                                                       105
     Biologija          -         105 (2;1)       105 (3)                          210 (6)
                                                      (2;1)
      Chemija           -           70 (0;2)     70 (2)          140 (2;2)            210 ( 6)
      Fizika           -         105 (1;2)       105 (3)         140 (2;2)            245 (7)

      Istorija        134 (2;2)       140 (2;2)       274 (8)         140 (2;2)            414 (12)
                                                        70
 Pilietiškumo pagrindai        -             -         -                            70 (2)
                                                       (1; 1)
     Geografija        70 (0;2)        140 (2;2)       210 (6)         105 (2;1)            315 (9)

 Ekonomika ir verslumas        -             -        -           35 (0;1)             35 (1)
    Dailė           67 (1;1)          70 (1;1)     137 (4)          70 (1;1)            207 (6)
    Muzika           67 (1;1)          70 (1;1)     137 (4)          70 (1;1)            207 (6)
   Technologijos       134 (2;2)         105 (2;1)      239 (7)         88/87 (1,5;1)          326 (9,5)
    Kūno kultūra      169/166 (3;2 )       140 (2;2)     309/ 306 (9)         140 (2;2)          446 (12*; 13)
   Žmogaus sauga       32/35 (1;0)       35 (0/1;1;1/0)    67/70 (2)          17 (0,5)           84 / 87 (2,5)
 Pasirenkamieji dalykai
  /dalykų moduliai


  Minimalus pamokų
 skaičius mokiniui per   26;      28;     29;     30;     113;       31;          31;        175;
     savaitę
 Maksimalus pamokų
 skaičius mokiniui per    27;      29;     30;     31;    117;       32;          32;        181;
     savaitę
                      5-8 klasėse                         9-10 klasėse
Pamokos mokinio ugdymo
  poreikiams tenkinti              12;              12;              14;              26;

 Neformalusis švietimas
                      8; 274 **             8; 274**         5; 174***            13; 448
   (val. skaičius)

   Pastabos: **per mokslo metus 5–8 klasėms, *** per mokslo metus 9–10 klasėms
   (Lentelėje pateikiami duomenys: dalykai ir jiems skiriamų pamokų maksimalus skaičius per dvejus metus (minimalus
   pamokų skaičius – privalomas, maksimalus – mokiniui neprivalomas; neformaliajam švietimui skiriamų valandų
   skaičius mokslo metams; pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti.)
   Lentelėje pateiktų duomenų paaiškinimas. Pvz., biologija (7; 8) klasė: 105 (2; 1/1,2/3;0). Per dvejus metus skiriama 105
   pamokos. Pamokos trukmė mokiniui – 45 minutės.
  Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentelė 5 – 8 kl. 2011-2012 m.m. Nr.2.

         Dalykai           5  6a   6b  7a   7b    8a   8b

Dorinis ugdymas                1   1   1   1   1    1    1
Kalbos:
Lietuvių kalba                5   5   5   5   5    5    5
Užsienio kalba ( 1 – oji)           3   3   3   3   3    3    3
Užsienio kalba ( 2 – oji)              2   2   2   2    2    2
Matematika                  4   4   4   4   4    4    4
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamta ir žmogus                2   2   2
Biologija                             2   2     1   1
Fizika                              1   1     2   2
Chemija                                      2   2
Informacinės technologijos          1   1   1   1/0  1/0    0/1  0/1
Socialinis ugdymas:
Istorija                   2   2   2   2   2    2    2
Pilietinės visuomenės pagrindai
Geografija                     2   2   2   2    2    2
Ekonomika
Meninis ir technologinis ugdymas, kūno
kultūra:
Dailė                     1   1   1   1   1    1    1
Muzika                    1   1   1   1   1    1    1
Technologijos                 2   2   2   2   2    1    1
Kūno kultūra                 3   2   2   2   2    2    2
Choreografija
Žmogaus sauga                 1  0    0  0/1  0/1   1     1
Minimalus privalomų pamokų skaičius      26  28   28  29   29  30/31   30/31
Pasirenkamieji moduliai:
Matematikos modulis „Gilyn į matematiką“   1*
Lietuvių k. modulis „Rašybos įgūdžių        1*   1*
stiprinimas“
Dailės modulis „Dailės technikų įvairovė“             0   0
Anglų k. modulis „Fundamentals of Englich“                  0,5*/0  0,5*/0
Lietuvių k. modulis „Gyventi ir būti žodyje                  0,5*/0  0,5*/0
Maksimalus pamokų skaičius          27  29   29  29   29   31    31
Pamokos, skirtos mokinių ugdymo
poreikiams tenkinti
Neformalusis ugdymas             2   2   2   2   2    2    2
  Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentelė Ig – IIg kl. 2011-2012 m.m. Nr3.

           Dalykai              Ia     Ib     IIa     IIb

  Dorinis ugdymas                   1      1     1      1
  Kalbos:
  Lietuvių kalba                    4*     4*     5*     5*
  Užsienio kalba ( 1 – oji)              3*     3*     3*     3*
  Užsienio kalba ( 2 – oji)               2     2      2     2
  Matematika                     4/3*    4/3*     4*     4*
  Gamtamokslinis ugdymas:
  Gamta ir žmogus
  Biologija                      2      2     1      1
  Fizika                        2      2     2      2
  Chemija                       2      2     2      2
  Informacinės technologijos              1      1     1      1
  Socialinis ugdymas:
  Istorija                       2      2     2      2
  Pilietinės visuomenės pagrindai           1      1     1      1
  Geografija                      2      2     1      1
  Ekonomika                                  1      1
  Meninis ir technologinis ugdymas, kūno
  kultūra:
  Dailė                        1      1     1      1
  Muzika                        1      1     1      1
  Technologijos                    1/2     1/2     1      1
  Kūno kultūra                     2      2     2      2
  Choreografija
  Žmogaus sauga                    **     **     **     **
  Minimalus privalomų pamokų skaičius         31     31     31     31
  Pasirenkamieji moduliai:
  Matematikos modulis „Matematika visiems“       0      0
  (šalinti spragas)
  Lietuvių k. modulis „Įvairių tekstų kūrimas“     1*     1*
  Matematikos modulis „Matematika visiems“                 1/0,5*   1/0,5*
  Istorijos modulis „Istorijos šaltinių analizė“              0/0,5*   0/0,5*
  Maksimalus pamokų skaičius              32     32     32     32
  Pamokos, skirtos mokinių ugdymo
  poreikiams tenkinti
  Neformalusis ugdymas                 2      2     2      2

      1)* Iag ir Ibg kl., IIag ir IIbg kl. sudaromos laikinos panašių poreikių mokinių grupės
lietuvių k., anglų (1-oji) k., matematikos dalykų diferencijavimui ir individualizavimui;
      2)**žmogaus sauga integruojama į biologiją, fiziką, chemiją ir informacines
technologijas.
      Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentelė 5 – 8 kl. 2012-2013 m.m. Nr.4.

          Dalykai          5   6a   6b  7a   7b   8a    8b

Dorinis ugdymas                1    1   1   1   1   1    1
Kalbos:
Lietuvių kalba                 5    5   5   5   5   5    5
Užsienio kalba ( 1 – oji)           3    3   3   3   3   3    3
Užsienio kalba ( 2 – oji)               2   2   2   2   2    2
Matematika                   4    4   4   4   4   4    4
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamta ir žmogus                2    2   2
Biologija                              2   2   1    1
Fizika                               1   1   2    2
Chemija                                      2    2
Informacinės technologijos           1    1   1   1/0  1/0  0/1   0/1
Socialinis ugdymas:
Istorija                    2    2   2   2   2   2    2
Pilietinės visuomenės pagrindai
Geografija                       2   2   2   2   2    2
Ekonomika
Meninis ir technologinis ugdymas, kūno
kultūra:
Dailė                     1    1   1   1   1   1    1
Muzika                     1    1   1   1   1   1    1
Technologijos                 2    2   2   2   2   1    1
Kūno kultūra                  3    2   2   2   2   2    2
Choreografija
Žmogaus sauga                  1   0   0  0/1  0/1  1/0   1/0
Minimalus privalomų pamokų skaičius      26   28   28  29   29   30    30
Pasirenkamieji moduliai:
Siūlomi kiekvienais metais pagal poreikį ir
pasiūlas
Maksimalus pamokų skaičius           27   29   29  30   30   31    31
Pamokos, skirtos mokinių ugdymo
poreikiams tenkinti
Neformalusis ugdymas              2    2   2   2   2   2    2
 Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentelė Ig – IIg kl. 2012-2013 m.m. Nr.5.

            Dalykai             Ia     Ib     IIa     IIb

Dorinis ugdymas                     1     1      1      1
Kalbos:
Lietuvių kalba                     4*     4*     5*      5*
Užsienio kalba ( 1 – oji)                3*     3*     3*      3*
Užsienio kalba ( 2 – oji)                2     2     2      2
Matematika                       4/3*    4/3*    4*      4*
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamta ir žmogus
Biologija                        2     2      1      1
Fizika                         2     2      2      2
Chemija                         2     2      2      2
Informacinės technologijos               1     1      1      1
Socialinis ugdymas:
Istorija                        2     2      2      2
Pilietinės visuomenės pagrindai             1     1      1      1
Geografija                       2     2      1      1
Ekonomika                                   1      1
Meninis ir technologinis ugdymas, kūno
kultūra:
Dailė                          1     1      1      1
Muzika                         1     1      1      1
Technologijos                     1/2    1/2     1      1
Kūno kultūra                      2     2      2      2
Choreografija
Žmogaus sauga                     **     **     **      **
Minimalus privalomų pamokų skaičius          31     31     31      31
Pasirenkamieji moduliai:
Siūlomi kiekvienais metais pagal poreikį ir pasiūlas
Maksimalus pamokų skaičius               32     32     32      32
Pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams
tenkinti
Neformalusis ugdymas                  2     2      2      2

      1)* Iag ir Ibg kl., IIag ir IIbg kl. sudaromos laikinos panašių poreikių mokinių grupės
lietuvių k., anglų (1-oji) k., matematikos dalykų diferencijavimui ir individualizavimui;
      2)**žmogaus sauga integruojama į biologiją, fiziką, chemiją ir informacines
technologijas
           Žmogaus saugos mokymas Ig ir IIg klasėse Nr.6.

     Civilinės ir priešgaisrinės saugos temos          Dalykas
                I gimnazijos klasė
Evakuacijos keliams keliami reikalavimai. Evakavimas       Inform.
                                 Technologijos
Evakuacijos planai. Veiksmų kilus gaisrui planai         Inform.
                                 Technologijos
Kaip saugiai naudotis elektra. Vidaus elektros instaliacija.   Fizika
Apšvietimo įrenginių ir buitinių prietaisų eksploatavimas
Išorės elektros instaliacija. Kodėl elektra pavojinga. Įvairaus  Fizika
stiprio elektros poveikis žmogui
Pirotechnikos priemonės ir jų keliami pavojai           Fizika
Gaisrai. Jų prevencija. Gaisrinės automatikos įrenginių      Fizika
smaprata
Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės           Chemija
Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės          Biologija
Odos sužalojimai, nudegimo laipsniai, pagalba apdegus       Biologija
                 II gimnazijos klasė
Radioaktyvumas. Alfa, beta, gama spinduliai. Jų savybės.     Fizika
Apsauga nuo jų
Radiacijos dozė. Mirtina ir leistina radiacijos dozė. Matavimo  Fizika
vienetai. Gamtinės ir techninės kilmės radiacinis fonas
Lietuvoje
Radioaktyvių spindulių registracijos prietaisai. Radioaktyvių   Fizika
spindulių poveikis žmogaus organizmui. Individualios
apsaugos priemonės nuo radioaktyvių spindulių
Atominis reaktorius. Ignalinos AE. Naikinamieji veiksniai     Fizika
įvykus avarijai
Radiacijos poveikis žmogui ir aplinkai              Biologija
Veiksmai iškilus radiaciniam pavojui: kolektyvinės apsaugos    Fizika
priemonės, žmonių evakuacija, individualių apsaugos
priemonių panaudojimas
Priešradiacinės priedangos. Paprasčiausios priedangos.      Fizika
Vietovės apsauginių savybių panaudojimas
Gyventojų veiksmai esant ekstremaliai situacijai. Sąlyginiai ir  Biologija
nesąlyginiai refleksai. Panika. Stresa. Stresų valdymas
Gamtiniai gaisrai. Prevencija. Poveikis ir pavojai žmogui ir   Biologija
aplinkai: oro tarša, kvėpavimo takų ligos, apsinuodijimai
Pavojingos medžiagos                       Chemija
Gimnazijos aplinkos rizikos įvertinimas              Chemija
     Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę
                 ir per dvejus metus Nr.7.

          Ugdymo sritys, dalykai           Minimalus     Bendrasis    Išplėstinis
                                 pamokų    kursas/kalbos  kursas/kalbos
                                 skaičius    mokėjimo     mokėjimo
                                privalomam     lygis      lygis
                                 turiniui
Dorinis ugdymas:                           2
    Tikyba                                    69        -
    Etika                                     69        -
Kalbos:
    Lietuvių kalba (gimtoji)                    8       276       345
    Užsienio (anglų) kalba (B2)1                  6       207       207
    Užsienio (anglų) kalba (1-oji)                        207       276
    Užsienio (vokiečių) kalba (1-oji)                       207       276
    Užsienio (rusų) kalba (B2)1                          207       207
    Užsienio (rusų) kalba (2-oji)                         138       207
Socialinis ugdymas:                          4
    Istorija                                   138       207
    Geografija                                  138       207
Matematika                              6       207       316
Informacinės technologijos                              69       138
Gamtamokslinis ugdymas:                        4
    Biologija                                   138       207
    Fizika                                    138       246
    Chemija                                    138       207
Menai ir technologijos:                      4 (34/32)
    Dailė                                     138       207
    Muzika                                    138       207
    Fotografija                                  138       207
    Turizmas ir mityba                              138       207
    Statyba ir medžio apdirbimas                         138       207
    Tekstinė ir apranga                              138       207
Kūno kultūra:                            4– 6
    Bendroji kūno kultūra                           138/207       276
    Pasirinkta sporto šaka (krepšinis, tinklinis)               138/207
                                          (4–6)
    Žmogaus sauga2                        0,5      0,5        0,5
    Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai
Mokinio pasirinktas mokymo turinys                        Iki 26      Iki 26
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per savaitę         28 pamokos per savaitę;
Maksimalus mokinio pamokų skaičius                    32 pamokos per savaitę;
Neformalusis švietimas (val. skaičius)                       207
Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti                24 pamokos per savaitę dvejiems metams
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę             51 pamoka
vidurinio ugdymo programai įgyvendinti
Pastabos: 1 pradedantiesiems mokytis pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programos ir tęsiantiems dalyko mokymąsi
2012–2013 mokslo metais; 2integruojama į dalykų mokymo turinį.
Lentelėje pateiktų duomenų paaiškinimas. Pavyzdžiui: užsienio kalba (B2) 2011–2012 mokslo metais IIIg klasės
mokiniai pradeda mokytis pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas, mokymasis organizuojamas pagal mokėjimo
lygius, skiriant vienodą pamokų skaičių po 207 pamokas per dvejus metus kiekvienam mokėjimo lygiui.
Užsienio kalba (1-oji). 2011–2012 mokslo metais IVg klasės mokinys mokosi užsienio kalbą (1-ąją) bendruoju ar
išplėstiniu kursu, jai skiriamos 207 ir 276 pamokos (per 2 metus).
Neformalusis švietimas (val. skaičius) – 207. Klasei per dvejus metus skiriamos 207 val.
    Vidurinio ugdymo programos 2010-2012 metų mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų
             modulių pasiūla ir mokinių pasirinkimai Nr.8.
     Dalykai     Privalomas Mokinio galimi ind. ugd. plano dalykai ir jiems skiriamos pam. per
                bendr.lav.          sav. dviems metams 2010 – 2012
                branduolys  Bendrasis     Išplėstinis    Bendrasis    Išplėstinis
                (bendrasis kursas(B) IIIg kl kursas(A) IIIg kl kursas(B) IVg kl kursas(A) IVg kl.
                kursas)  2010 – 2011 m.m. 2010 – 2011 m.m. 2011 – 2012 m.m. 2011 – 2012 m.m.

Dorinis ugdymas:          2*
Tikyba                        1        -----     1         ----
Etika                         1         ----     1         ----
Kalbos:
Lietuviu kalba            8       ---         5/5      -----        5/5
Užsienio kalba (1-oji) anglų     6       3          4       3         4
Užsienio kalba (1-oji)               ----         4      -----        4
vokiečių kalba (2-oji) anglų
Užsienio                     -----         3      ------        3
Užsienio kalba (2-oii) rusų           ------         3      ------        3
Socialinis ugdymas:         4*
Istorija                       2         3       2          3
Geografija                         3AB                  3AB
Matematika              6       3          4      3          5
Informacines technologijos             1/1         -----     1/1        -----
Gamtamokslinis ugdymas:       4*
Biologija                       2         3       2          3
Fizika                        2         3       2          4
Chemija                           2/3AB               2/3AB
Menai ir technologijos       4*
Daile                         2        -------     2         ------
Muzika                        2        -------     2         ------
Turizmo ir mitybos                     2/3AB               2/3AB
Medžio technologijos
technologijos                     2        -------     2         ----
Kūno kultūra:           4*-6*
Bendroji kūno kultura                 2       ---------    2         ------
Pasirenkamieji dalykai (nėra
kursų) ( 1 metai )
Braižyba                           1
Psichologija ( 2 metai)                    1            1     1
Dalykų moduliai                       ------               ------
Geometrijos taikymas (1 m.)           --------        1     -------       -----
Funkcijų savybių taikymas (1           -------       ------    -------        1
m.)
Teksto perskaitymo galimybes           -------       1/1     -------        1/1
Samprotavimo kūrimo
(2 m)                       -------        1     -------        1
strategijos (2 m.)
Viešasis kalbėjimas (1 m)            ------        -----     -----        1
Rašytinio ir sakytinio teksto           -----         1     ------        1
anglų k. suvokimas (2 metai)
Klausimo ir kalbėjimo rusų k.           -----         1      -----         1
strategijos (2 m)
Istoriniu šaltiniu analize (2          ------         1      -----         1
Fizikos
metai) uždavinių sprendimo            ------         1      -----        -----
metodai (1 m.)
Min mok. privalomu pam. sk.                 28 pamokos per savaitę
Max mokinio pamoku
per sav. *                          32 pamokos per savaitę
skaičius
Neformalusis ugdymas               3                      3
Mokyklos nuožiūra skir.             12                     12
pam. kl. skir. pam. sk. per
Max                       52                     52
sav.
    Vidurinio ugdymo programos 2011-2013 metų mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų
              modulių pasiūla ir mokinių pasirinkimai Nr9.
     Dalykai     Privalomas Mokinio galimi ind. ugd. plano dalykai ir jiems skiriamos pam. per
                bendr.lav.          sav. dviems metams 2011 – 2013
                branduolys  Bendrasis     Išplėstinis    Bendrasis    Išplėstinis
                (bendrasis kursas(B) IIIg kl kursas(A) IIIg kl kursas(B) IVg kl kursas(A) IVg kl.
                kursas)  2011 – 2012 m.m. 2011 – 2012 m.m. 2012 – 2013 m.m. 2012 – 2013 m.m.

Dorinis ugdymas:          2*
Tikyba                        1       -----      1          ----
Etika                         1        ----      1          ----
Kalbos:
Lietuviu kalba            8       ---        5/5      -----        5/5
Užsienio kalba (1-oji) anglų     6      3 (B1)       3 (B2)     3(B1)        3(B2)
Užsienio kalba (2-oii) rusų           ------       3(B2)     ------        3(B2)
Socialinis ugdymas:         4*
Istorija                       2        3       2          3
Geografija                         2/3AB               2/3AB
Matematika              6       3         4       3          5
Informacines technologijos             1/1         2       1/1          2
Gamtamokslinis ugdymas:       4*
Biologija                       2        3       2          3
Fizika                           2/3 AB               2/4AB
Chemija                           2/3AB
                                3                2/3AB
                                                 4
Menai ir technologijos       4*
Muzika                        2       -------     2         ------
Turizmo ir mitybos                  2       -------     2         ------
Medžio technologijos
technologijos                     2       -------     2          ----
Kūno kultūra:           4*-6*
Bendroji kūno kultura                 2         4       2           4
Tinklinis                       2       -------     2         -------
Pasirenkamieji dalykai (nėra
kursų)
Braižyba ( 1 metai )                     1
Psichologija ( 2 metai)                    1            1      1
Dalykų moduliai                       ------               ------
Geometrijos taikymas (1 m.)           --------       1      -------       -----
Logikos įvadas (1 m.)               -------      ------     -------        1
Gramatikos labirintuose (2 m)                 1                  1
Samprotavimo kūrimo                      1                  1
strategijos (2 m.)
Viešasis kalbėjimas (1 m)             ------       -----      -----         1
Rašytinio ir sakytinio teksto           -----        1      ------         1
anglų k. suvokimas (2 metai)
Klausimo ir kalbėjimo rusų k.           -----        1      -----         1
strategijos (2 m)
Istoriniu šaltiniu analize (2           ------        1      -----         1
Fizikos
metai) uždavinių sprendimo            ------        1      -----        -----
metodai (1 m.)
Min mok. privalomu pam. sk.                 28 pamokos per savaitę
Max mokinio pamoku
per sav. *                          32 pamokos per savaitę
skaičius
Neformalusis ugdymas               3                      3
Mokyklos nuožiūra skir.             12                      12
Max
pam. kl. skir. pam. sk. per           52                      52
sav.

								
To top