Izvidajna (eksplorativna) istra�ivanja by 9Q1057zw

VIEWS: 145 PAGES: 21

									Izviđajna (eksplorativna)
istraživanja

Srijeda 19. Ožujka, 2002
Četvrtak 20. Ožujka, 2002

MARKETING
(Tema 7 – Vježbe)
              1
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA

  Na predavanjima ste govorili o:

    Definiciji i ključnim karakteristikama postupka
    istraživanja tržišta
    Fazama procesa istraživanja tržišta
    Definiranju problema istraživanja
    Hipotezama i ciljevima istraživanja
    Vrstama istraživanja
                             2
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA

    Što je i kada se koristi izviđajno
    (eksplorativno istraživanje)

    Izviđajno istraživanje je početno istraživanje
    kojem je svrha razjasniti i definirati prirodu
    problema istraživanja

    Tipično je za slučajeve u kojima istraživač
    nema iskustva ili znanja o predmetu
    istraživanja


                             3
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA


  Izviđajnim istraživanjem se koristimo u:
     dijagnosticiranju situacije
       namjera je definirati problem te
       upoznati prirodu problema kako
       bi se nastavak istraživanja usmjerio
       u dobrom pravcu

     izboru različitih mogućnosti djelovanja
       Kada je na raspolaganju veći broj rješenja eksplorativnim
       se istraživanjem može doći do optimalnog                                     4
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA


  Izviđajnim istraživanjem se koristimo u:
   otkrivanju novih ideja
     nastoji se doći do novih ideja o proizvodu,
     oglašavanju itd... razgovori se često vode s ciljem
     otkrivanja nepokrivenih potreba potrošača
                                5
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA


   Najčešće korišteni pristupi izviđajnom istraživanju:
                     Izviđajna
                     istraživanjaPrikupljanje  Istraživanje      Analiza
sekundarnih  dosadašnjih      odabranih     Pilot studije
 podataka   iskustava      slučajeva


          Skupni intervju     Dubinski intervju    Projektivne tehnike                                           Test asocijacije
                          Tehnika igara
                                             na riječ

                         Test nedovršenih          Test tematske
                            rečenica            aprecijacije

                                                    6
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
prikupljanje sekundarnih podataka

  Najbrži i najekonomičniji način za postavljanje hipoteze
  istraživanja
  (Hipoteza je nedokazana pretpostavka koja objašnjava
  neke činjenice ili pojave a može se empirijski provjeriti)

  Provodi se kroz:
   pregledavanje postojećih materijala u poduzeću
   pregledavanje vanjskih materijala
                                 7
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
istraživanje dosadašnjih iskustava

  Bazira se na prikupljanju postojećih znanja iskustava i
  ideja od stručnjaka u nekom području

  Uzorak osoba koje sudjeluju u ovakvom istraživanju se
  naziva uzorak poznavatelja ili eksperata

  Postupak istraživanja je obično neformalan, razgovore
  sa stručnjacima mogu voditi i osobe ili službe poslovnog
  upravljanja (prodajne službe, službe oglašavanja i sl.)
                                8
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
analiza odabranih slučajeva

  Intenzivna analiza slučajeva sličnih istraživanoj situaciji

  Analiza se može provesti na primjeru:
    Dvaju ili nekoliko sličnih organizacija
    Dijelova poslovanja (npr. Prodaja na dva tržišta)

  Slučajevi s izrazito dobrim i izrazito lošim ishodima se
  smatraju korisnima jer su razlike između njih jasnije
  uočljive
                                 9
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
analiza odabranih slučajeva

  Pozitivne strane ovakve analize su:
   Uočavanje povezanosti čimbenika u poslovanju
   Radi se o opisu stvarnog događaja, nema sažimanja
   podataka kroz statističku obradu
   Prikuplja se mnoštvo točnih i preciznih podataka


  Negativne strane
    Istraživanje je najčešće neformalno
    Analiza podataka je zasnovana na intuiciji istraživača
    Uopćavanje na temelju proučavanja poslovnih slučajeva
    može biti neutemeljeno


                                 10
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
pilot studije

  Ispitanici su uglavnom iz skupine za koju se
  smatra da će biti potrošači nekog proizvoda,
  dakle iz ciljne skupine
  Pod izrazom pilot studija su obuhvaćene različite
  istraživačke tehnike, od kojih su tri glavne:
   Skupni intervju (focus group interview)
   Dubinski intervju
   Projektivne tehnike


                          11
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
skupni intervju (focus group interview)

  Skupni intervju je nestrukturirani intervju slobodnog
  tijeka, proveden s manjom skupinom ljudi

  Način izvođenja:
   Bez formalnog upitnika
   Koristi se podsjetnik za intervju
   Ispitivana skupina zna da će sudjelovati u razgovoru koji je
   dio istraživačkog procesa
   Skupinu čini od 6 do 10 sudionika + moderator                                12
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
skupni intervju (focus group interview)
+ POZITIVNE STRANE         - NEGATIVNE STRANE

    Sinergizam            Nedostatak dobrog
    “Efekt lavine”          moderatora smanjuje
    Stimulacija            kvalitetu sastanka
    Sigurnost
    Spontanost            Uzorak se teško može
                     smatrati reprezentativnim –
    Otkrivanje novih područja     osobe koje pristaju na
    Specijalizacija          skupne intervjue ne moraju
    Znanstveno praćenje        predstavljati prosječnog
    Sadržaj              potrošača
    Brzina
    Sastav skupine                                  13
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
dubinski intervju (depth interview)


  Dubinski intervju je relativno nestrukturirani, ekstenzivni intervju u
  kojem intervjuer postavlja mnoga pitanja i nastoji dobiti što opširnije i
  dublje odgovore


  Način izvođenja:
    Intervjuer i ispitanik
    Intervjuer je najčešće
    visokoobrazovana osoba
    (obično psiholog)
    Traje od 1 do 2 sata
    Troškovi ovakvog istraživanja
    su izrazito visoki
                                      14
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
vježba - primjer

  Napišite jednu ili više riječi na koje Vas asociraju
  slijedeće riječi:
   (1)  Fakultet
   (2)  Izlazak
   (3)  Internet
   (4)  Novac

  Nadopunite rečenicu:
   (5) Mali automobili su...
   (6) Kozmetika je...                              15
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
vježba – primjer

    Upišite komentar koji je
    studentica dala na     Hm, promijenili
    izjavu ovog studenta      su izgled
                 stranica faksa…
                          ________
                          ________
                             16
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
projektivne tehnike


  “Čovjek je najmanje sebi
  sličan kada nastupa u
  svoje ime; dajte mu
  masku i otkriti će vam
  svoje pravo lice”
        Oscar Wilde


  Zasnivaju se na pretpostavci da ljudi se lakše i
  slobodnije izražavaju neizravno


                            17
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
projektivne tehnike
  Projektivne tehnike su indirektno, neizravno
  sredstvo ispitivanja koje ispitaniku omogućuje da
  “projicira” svoje osjećaje i uvjerenja na treću
  osobu, na neki drugi objekt ili je stavljen u
  situaciju rješavanja zadaće
                          18
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
projektivne tehnike

  Najčešće korištene projektivne tehnike su:
    Test asocijacije na riječ
       Tehnika u kojoj se ispitaniku predočuje jedna po jedna riječ (od
       većeg popisa pojmova) i od njega traži da odgovori prvom riječju
       koje se može sjetiti

     Test nedovršenih rečenica
       U ovoj se tehnici od ispitanika traži da niz započetih rečenica dovrši
       prvom riječju ili frazom koje se sjeti

     Tehnika treće osobe
       Projektivna tehnika u kojoj ispitanika pitamo za razloge zbog kojih
       treća osoba radi to što radi ili što treća osoba misli o proizvodu ili
       usluzi                                            19
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
projektivne tehnike


  Najčešće korištene projektivne tehnike su:

   Tehnika   igre uloga
      Od ispitanika se traži da se ponaša kao neka
      druga osoba u određenim uvjetima

   Test  tematske aprecijacije
      Sastoji se od fotografija ili crteža iz kojih ispitanik
      treba iskonstruirati sadržaj ili priču

                                   20
IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA
konačno


  DANAS SMO GOVORILI O:
   Izviđajnom  (eksplorativnom) istraživanju  VAŠA PITANJA?
                          21

								
To top