IZVEDBENI PROGRAM IZ KEMIJE ZA VIII RAZRED - DOC

Document Sample
IZVEDBENI PROGRAM IZ KEMIJE ZA VIII RAZRED - DOC Powered By Docstoc
					 Broj   Nastavna  Vrijeme  Sati  Korelativne veze s    Ciljevi i zadaci       Obvezni
cjeline   cjelina  obrade      drugim predmetima                     pokusi
  I     ŠTO    IX    5   priroda 5. raz.    Naučiti što je kemija te  1.Zagrijavanje
                    Priroda i prirodne  primjenu kemije u       brašna i soli
     PROUČAVA           znanosti       svakodnevnom životu.    2.Reakcija
                    biologija 7. raz.   Navesti prirodne znanosti   metala i
      KEMIJA           Postanak Zemlje i   koje su povezane s      kiseline
                    povijesni razvoj   kemijom.          3.Promjena
                    života na njoj    Istaknuti da se kemija    boje
                               temelji na          indikatora u
                               eksperimentalnom       raznim
                               promatranju pojava i     tvarima
                               uočavanju promjena.     4.Zagrijavanje
                               Znati prepoznati osnovno   tekućine,
                               kemijsko posuđe i pribor.   prelijevanje
                               Upoznati osnovne mjere    tekućine,
                               opreza i zaštite pri     ispitivanje
                               izvođenju pokusa.       mirisa,
                               Razvijati interes učenika   prenošenje
                               za novi predmet koji će    kemikalija,
                               učiti, pobuditi znatiželju.  miješanje
                                              tekućina
 Broj   Nastavna  Vrijeme  Sati   Korelativne veze s      Ciljevi i zadaci     Obvezni pokusi
cjeline  cjelina  obrade      drugim predmetima
  II   TVARI I   IX-X   6   fizika, 7. raz. Tijela i  Naučiti što su tvari,    1.Voda u
                   tvari (oblik tijela,    shvatiti da je sve u prirodi  različitim
     NJIHOVA           masa, gustoća,       izgrađeno od tvari.      agregacijskim
                   mjerne jedinice)      Navesti i opisati nekoliko   stanjima
     SVOJSTVA                        tvari.            2.Ispitivanje
                                 Naučiti u kakvim su      fizikalnih
                                 agregatnim stanjima neke    svojstava
                                 tvari u prirodi i značajke   tvari:
                                 pojedinih agregatnih stanja taljivost,
                                 Naučiti razlikovati      magnetsko
                                 fizikalna od kemijskih     svojstvo,
                                 svojstava tvari te biološko  tvrdoća,
                                 djelovanje tvari na      gustoća,
                                 organizam.           električna
                                 Na temelju pokusa shvatiti   provodljivost
                                 i prepoznati razliku     3.Ispitivanje
                                 između fizikalnih i      kemijskih
                                 kemijskih promjena tvari.   svojstava
                                 Razvijati pažnju, mišljenje  tvari:
                                 i pamćenje, sposobnost     hrđanje
                                 zaključivanja na temelju    željeza,
                                 promatranja i         postojanost
                                 eksperimentalnog rada.     zlata,
                                                ponašanje
                                                bakrene žice u
                                                palmenu,
                                                otapanje i
                                                zagrijavanje
                                                šećera, gorenje
                                                tvari
 Broj   Nastavna  Vrijeme  Sati    Korelativne veze s      Ciljevi i zadaci    Obvezni pokusi
cjeline  cjelina  obrade       drugim predmetima
 III   VRSTE    X-XI   8   fizika 7. raz. Odjeljivanje Naučiti razlikovati čiste  1.Isparavanje
                   tvari iz smjese (tijela,  tvari od smjese.       vode
     TVARI            tvari, sile)        Razlikovati homogene    2.Odvajanje
                                 smjese od heterogenih.    sastojaka iz
                                 Upoznati načine        smjese:
                                 odvajanje sastojaka iz    magnetom,
                                 smjesa isparavanjem,     kristalizacijom
                                 destilacijom,         filtracijom,
                                 kristalizacijom,       destilacijom,
                                 filtracijom i magnetom.    sublimacijom,
                                 Upoznati vrste čistih     dekantacijom,
                                 tvari tj. elementarne    sedimentacijom
                                 tvari i spojeve.
                                 Znati obrazložiti zašto
                                 je destilirana voda
                                 složena čista tvar.
                                 Znati da se složene
                                 čiste tvari mogu dobiti
                                 iz jednostavnih.
                                 Uvesti pojmove: metali
                                 i nemetali.
                                 Poticati radoznalost,
                                 stvarati radne navike i
                                 disciplinu pri izvođenju
                                 pokusa, razvijati
                                 samostalnost.
 Broj   Nastavna  Vrijeme  Sati    Korelativne veze s      Ciljevi i zadaci    Obvezni pokusi
cjeline  cjelina  obrade       drugim predmetima
 IV   ZRAK I    XI    4   zemljopis 5. raz.       Naučiti da je zrak     1.Dokazivanje
                   Atmosfera, fotokemijski    homogena smjesa       zraka u
     GLAVNI           smog             plinova.           vodovodnoj
                   zemljopis 6. raz.       Upoznati sastojke zraka   vodi
     SASTOJCI          Klasični smog         i njihovu zastupljenost  2.Dokazivanje
                   zemljopis 7. raz. Biljni   u zraku.           sastojaka
      ZRAKA           pokrov            Naučiti da je kisik onaj   zraka
                   priroda 6. raz. (dušične   sastojak zraka koji    3.Gorenje
                   bakterije onečišćenje zraka  omogućuje gorenje i     tvari i
                   fizika 7. raz. Tlak zraka   disanje i neophodan je    gašenje
                   matematika 6. raz.      za život na Zemlji,    4.Dobivanje
                   Mjerne jedinice        upoznati dobivanje i     kisika i
                                  svojstva kisika, pojam    ispitivanje
                                  oksidacije, važnost     njegovih
                                  kružnog toka kisika.     svojstava
                                  Upoznati učenike sa
                                  sve većim
                                  onečišćenjem zraka i
                                  potrebom pročišćavanja
                                  otpadnih plinova.
                                  Razvijati sposobnost
                                  zaključivanja na
                                  temelju pokusa,
                                  razvijanje pozitivnog
                                  stava prema čuvanju
                                  prirode, sposobnost
                                  mišljenja i samostalnog
                                  izražavanja.
 Broj   Nastavna  Vrijeme  Sati    Korelativne veze s     Ciljevi i zadaci    Obvezni pokusi
cjeline  cjelina  obrade       drugim predmetima
  V   VODIK    XII   7   priroda i društvo 4. raz.  Upoznati važnost vode   1.Ispitivanje
                   Voda            za život živih bića,     topljivosti
       I            zemljopis 5. raz. More i  zastupljenost vode u     nekih soli u
                   voda na Zemlji       prirodi.           vodi pri
      VODA            zemljopis 6. i 7. raz.   Kruženje vode u       različitim
                   Geografske regije (mora,  prirodi, važnost      temperaturama
                   rijeke, jezera i njihova  termalnih voda,      2.Dobivanje i
                   zaštita)          Vrste voda u prirodi,    svojstva
                   priroda 6. raz. (životni  svojstva čiste vode i    vodika
                   uvjeti u vodi, zaštita   vode za piće.
                   voda, čuvanje voda)     Naučiti što su otopine i
                   matematika 7. raz.     vrste otopina.
                   Koordinativni sustav    Upoznati svojstva,
                   (čitanje dijagrama)     uporabu i dobivanje
                                 vodika.
                                 Saznati gdje se vodik
                                 nalazi u prirodi.
                                 Razvijati pozitivan stav
                                 prema prirodi, čuvanje
                                 vode za piće,
                                 sposobnost logičkog
                                 zaključivanja, razvijati
                                 sposobnost
                                 eksperimentiranja.
 Broj   Nastavna  Vrijeme  Sati    Korelativne veze s     Ciljevi i zadaci    Obvezni pokusi
cjeline  cjelina  obrade       drugim predmetima
 VI   GRAĐA    I-II  10   fizika 7. raz. (građa    Naučiti da su atomi
                   atoma, veličina molekula)  čestice koje izgrađuju
     TVARI            matematika 5. i 6. raz.   sve tvari.
                   Djeljivost brojeva     Naučiti osnovne
                   matematika 7. raz.     značajke najvažnijih
                   Pojam koeficijenta     subatomskih čestica,
                                 čime se atomi
                                 međusobno razlikuju.
                                 Što su kemijski
                                 elementi i njihovo
                                 označavanje.
                                 Značenje simbola,
                                 shvatiti potrebu
                                 svrstavanja elemenata i
                                 osnovne značajke PSE.
                                 Naučiti razliku u građi
                                 elementarnih tvari i
                                 spojeva i njihovo
                                 označavanje.
                                 Shvatiti osnovnu
                                 razliku između atoma i
                                 iona.
                                 Usvojiti pojam
                                 valencije i znati
                                 napisati formule
                                 jednostavnih kemijskih
                                 spojeva te njihove
                                 nazive, razlikovati
                                 molekulske i
                                 formulske jedinke.
                                 Razvijati sposobnost
                                 pažnje, mišljenja,
                                 pamćenja i
                                 zaključivanja.
 Broj   Nastavna  Vrijeme  Sati   Korelativne veze s     Ciljevi i zadaci     Obvezni pokusi
cjeline   cjelina  obrade       drugim predmetima
 VII   KEMIJSKE   II-IV  11   fizika 7. raz. Energija  Utvrditi ranije stećeno   1.Reakcija sode
                                 znanje o kemijskim       bikarbone i
     PROMJENE           matematika 5. i 6. raz.  promjenama.          octa
                    Jednadžbe s jednom    Znati objasniti proces    2.Oksidacija
                    nepoznanicom       sinteze i analize.       voća i povrća
                                 Pomoću primjera i      3.Utjecaj
                                 eksperimentalno        temperature,
                                 dokazati zakon o        veličine čestica
                                 očuvanju mase.         i katalizatora
                                 Pravilno primjeniti      na brzinu
                                 kemijsku simboliku pri     kemijske
                                 pisanju kemijskih       reakcije
                                 jednadžbi, razlikovati
                                 reaktante i produkte,
                                 smjer reakcije i znati
                                 objasniti značenje
                                 kemijske jednadžbe.
                                 Znati objasniti
                                 čimbenike koji utječu na
                                 brzinu kemijske reakcije
                                 (temperatura, katalizator,
                                 koncentracija reaktanata,
                                 veličina čestica).
                                 Razvijati sposobnost
                                 zaključivanja na temelju
                                 promatranja, izvođenja
                                 pokusa, samostalnost u
                                 radu, prepoznavanje
                                 kemijskih promjena u
                                 svakodnevnom životu.
 Broj   Nastavna  Vrijeme  Sati   Korelativne veze s      Ciljevi i zadaci       Obvezni
cjeline   cjelina  obrade      drugim predmetima                       pokusi
 VIII   KEMIJSKI   IV-VI  19   biologija 7. raz. Pojava  Ponoviti da se        1.Dobivanje i
                    života na zemlji (ugljik,  elementarne tvari dijele    dokazivanje
     ELEMENTI           CO2)            na metale i nemetale,     CO2 i
                    priroda 6. raz.       gdje se elementarne tvari   ispitivanje
       I            Fosilna goriva i okoliš   nalaze u prirodi.       svojstava
                    (CO2, SO2, kisele kiše)   Upoznati opća svojstva     CO2;
      NJIHOVI           priroda 6. raz. Život u   metala i nemetala.      2.Dobivanje
                    vodi (otopljene soli)    Saznati što su legure.     SO2 i H2SO3
      SPOJEVI           zemljopis 6. raz.      Upoznati C, Cl i S,     3.Ispitivanje
                    Ekološki problemi      njihova svojstva,       svojstava SO2
                    suvremenog svijeta     primjenu i njihove       i H2SO4
                    (ozonske rupe, freoni,   spojeve.           4.Dokazivanje
                    efekt staklenika)      Uopznati Ca i Fe ,       kiselina
                    zemljopis 5. raz.      njihove spojeve i       indikatorima
                    Preoblikovanje       uporabu.           5.Reakcija
                    zemljine površine      Uočiti reakcije metala i    solne kiseline
                    Krški reljef        nemetala s kisikom i      i kamenca
                    zemljopis 6. raz.      nastalih oksida s vodom.   6.Hrđanje
                    Primorska i gorska     Eksperimentalno ispitati    željeza
                    Hrvatska          svojstva kiselina i lužina  7.Dobivanje
                    Krški reljef        i dokazivati ih        kalcijevog
                    zemljopis 5. raz.      indikatorima; naučiti     hidroksida i
                    Svjetsko more        uporabu kiselina i       lužine i
                    zemljopis 7. raz.      hidroksida.          dokazivanje
                    Jugozapadna Azija,     Uočiti svojstva,        lužina
                    Mrtvo more,         nastajanje i uporabu soli.   indikatorima
                    Jadransko more       Razumjeti proces       9.Dobivanje
                    (zemljopisna obilježja)   neutralizacije.        soli
                    zemljopis 6. i 7. raz.   Učvrstiti znanje o
                    Geografske regije      nazivima soli, hidroksida
                    svijeta (gospodarsko    i kiselina i njihovo
                    rudna ležišta)       prikazivanje
                                  simbolikom.
                                  Svladati tehnike
                                  laboratorijskog rada i
                                  osposobiti učenike za
                                  izvođenje jednostavnih
                                  pokusa.
                                  Razvijati sposobnost
                                  mišljenja, pamćenja i
                                  zaključivanja.
                                  Shvatiti svrhu učenja
                                  kemije i primjenu kemije
                                  u svakodnevnom životu.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:405
posted:3/25/2012
language:Croatian
pages:11