reng planas 10 09 08 by 9Q1057zw

VIEWS: 172 PAGES: 179

									                                                                            TVIRTINU

                                                                Kauno „Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                         Aldona Sellienė
                                                                      2012 m. kovo mėn. 1 d.

                                 Kauno „Saulės“ gimnazijos
                                2012 m. kovo mėn. renginių planas
   Renginio pavadinimas           Vieta       Data ir laikas    Dalyvauja       Atsakingas      Koordinatorius
   Kovas – sporto mėnuo:          Sporto salė       Kovo 1 d.     1 klasių     K. Balčiūnaitė,       L. Čiarienė
 Krepšinio šventė: LKKA Aisčių                    13.00 val.    mokiniai,     D. Vizbaraitė,
  komanda – Kauno „Saulės“                              gimnazijos     D. Brazauskienė
    gimnazijos komanda                                mokinių
                                          krepšinio rinktinė
 Kvalifikacinis seminaras miesto       Aktų salė        Kovo 2 d.    Kauno miesto     L. Viršulytė,       A. Sellienė,
choreografijos mokytojams „Šokio                   13.30 val.   choreografijos    A. Brilingienė,      L. Čiarienė
     kompozicija“                                 mokytojai      G. Paukštys
Paroda „Šv. Kazimieras – Lietuvos    Informacinis centras     Kovo 2 d.    Gimnazijos     R. Gužauskienė       L. Čiarienė
      globėjas“            (biblioteka)               bendruomenė
Integruota tikybos- etikos pamoka „Šv.    Tikybos kab.       Kovo 3 d.   1A klasės mokiniai    N. Kulėšienė      S. Drazdavičienė
  Kazimieras – Lietuvos ir jaunimo                  8.00 val.
        globėjas“
 Tarptautinio projekto „Education with   Bergamo (Italija)     Kovo 5-9 d.  3-4 klasių mokiniai   J. Radavičiūtė       A. Sellienė,
 European Business and International                                                S. Drazdavičienė
  Trade“ („Tarptautinė prekyba ir
europietiškas verslas ugdymo procese“)
     darbinis susitikimas
Tarptautinis MMB konkursas-mugė       Ryga (Latvija)     Kovo 8-10 d.   3 klasių mokiniai   L. Girdauskienė     S. Drazdavičienė
   „Kalbų Kengūra 2012“:                             Užsiregistravę    D. Juodenienė, D.      L. Čiarienė,
      Lietuvių kalbos       Gimnazijos kabinetai     Kovo 6 d.    1-4 klasių     Mikalajūnienė,     S. Drazdavičienė
      Užsienio kalbų                      Kovo 7 d.    mokiniai     lietuvių kalbos ir
                                                      užsienio kalbų
                                                       mokytojai
  Paroda „Šatrijos Raganai – 135“    Informacinis centras    Kovo 8 d.    Gimnazijos     R. Gužauskienė       L. Čiarienė
                       (biblioteka)              bendruomenė
   ,,Kazimiero mugė 2012“        Laisvės alėja ir    Kovo 9-11 d.    Gimnazijos     R. Krutkevičienė,    S. Drazdavičienė
                     Rotušės aikštė                MMB           L. Girdauskienė
Respublikinis inž. V. A. Graičiūno  KTU ekonomikos ir      Kovo 9 d.    Mokiniai pagal       L. Girdauskienė,       S. Drazdavičienė
 jaunųjų vadybininkų ekonomistų    vadybos fakultetas,     10.00 val.    pateiktas         R. Krutkevičienė
   konkursas mokiniams        (Laisvės al. 55)               paraiškas
  Lietuvos Nepriklausomynės                                                          A. Sellienė,
 atkūrimo 22-osioms metinėms                                                          L. Čiarienė,
  paminėti skirti renginiai:                                                       S. Drazdavičienė,
                                                       B.Čiagienė, D.Juodenienė,     R. Grigelienė
                                                       L.Stasiūnaitė, I.Pliopienė,
   Akcija „Žiedlapiuose -                                        R.Šumskienė, A.Kondrotienė,
   linkėjimai ir sveikinimai                                         A.Marčiulionienė,
                    Klasių kabinetai             1-4 klasių mokiniai    S.Laučienė,B.Vaičekauskienė
   Nepriklausomai Lietuvai“                  Kovo 2-8 d.
                                  Kovo 9 d.      Gimnazijos        E. Morkūnienė
                                  8.00 val.     bendruomenė
   Gimnazijos radijo laida      207 kab., klasių
   „Padėka už laisvę“       kabinetai (PASTABA:
                     atidarome duris)
                   Gimnazijos erdvės      Kovo 9 d.      Gimnazijos      1-4 klasių auklėtojai,
                     (PASTABA:                  bendruomenė       Mokinių taryba
   Akcija „Trispalvė –        Bendruomenės narių
   aprangos detalė“        aprangos kodas – Lietuvos
                     trispalvės spalvos)
                    Vienybės aikštė      Kovo 9 d.       1A,           D. Rimkuvienė,
                                                         D. Juodenienė,
   Akcija „Laisvė gyva“                    11.00 – 13.00    2A, 2F,           R. Jonaitienė,
                                   val.       3A, 3F           R. Barkauskaitė,
                                          klasių mokiniai        V. Jaruševičius
                   Arkikatedra bazilika     Kovo 11 d.   3-4 klasių mokiniai,       N. Kulėšienė,
                                         (lankantys tikybą bei      A. Stankienė,
   Šv. Mišios                          10.30 val.
                                         Jaunieji ateitininkai),    3-4 klasių auklėtojai
                                          gimnazijos vadovai,     PASTABA: Šv. Mišiose
                                                      stovime drauge su gimnazijos
                                           mokytojai, tėvai       bendruomene
                    Vytauto Didžiojo      Kovo 11 d.   1-2 klasių mokiniai,      R. Danielius,
   Iškilmingas minėjimas       karo muziejaus       12.00 val.   gimnazijos vadovai,     1-2 klasių auklėtojai
                                          mokytojai, tėvai     PASTABA: gimnazijos
                      sodelis                             bendruomenė minėjimo
                                                         metu stovi greta
                                                        gimnazijos vėliavos
 Metodinės tarybos posėdis „Dėl   Mokytojų metodinis      Kovo 13 d.   Metodinė taryba         S. Dijokienė        S. Drazdavičienė
 pagalbos mokiniui sistemos“      kabinetas         13.45 val.
Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies    003 kab. (PIT‘as)    Kovo 13 d.     2A klasės    Direktorės įsakymu     A. Sellienė,
  žodžiu (viešojo kalbėjimo)                 9.00-14.30 val.    mokiniai     sudarytos darbo      L. Čiarienė,
      patikra:           003 kab. (PIT‘as)    Kovo 20 d.     2F klasės       grupės       S. Drazdavičienė
                                9.00-14.30 val.    mokiniai
                     003 kab. (PIT‘as)    Kovo 22 d.     2C klasės
                                9.00-15.00 val.    mokiniai
                       102 kab.      Kovo 22 d.     2G klasės
                                9.00-13.30 val.    mokiniai
                     003 kab. (PIT‘as)    Kovo 29 d.     2D klasės
                                10.00-16.00 val.   mokiniai
                       111 kab.      Kovo 29 d.     2E klasės
                                9.00-14.30 val.    mokiniai
Tarptautinis matematikos konkursas   Gimnazijos kabinetai   Kovo 15 d.    Užsiregistravę     Matematikos      R. Grigelienė
       „Kengūra“                                1-4 klasių      mokytojai
                                           mokiniai
    Atvirų durų diena       Ginazijos kabinetai,   Kovo 20 d.     1-4 klasių    S. Darzdavičienė,     A. Sellienė
                    edukacinės erdvės     14.00 val.     mokiniai,      R. Grigelienė,
                                           būsimieji       L. Čiarienė,
                                          gimnazistai    1-4 klasių auklėtojai,
                                                    dalykų mokytojai,
                                                      NŠ vadovai
  Kauno miesto ekonomikos       „Saulės“ gimnazija    Kovo 5 d.      Kauno m.      L. Girdauskienė    S. Drazdavičienė
mokytojų metodinio būrelio posėdis                15.00 val.     ekonomikos
                                           mokytojų
                                         metodinis būrelis
Renginių ciklas „Savaitė be patyčių“  Gimnazijos kabinetai,  Kovo 19-23 d.     1-4 klasių    Just. Naujokaitienė,  S. Drazdavičienė,
(pagal atskirą grafiką – pridedama)   edukacinės erdvės              mokiniai      A. Adašiūnienė,     L. Čiarienė
                                                    MT pirmininkė M.
                                                     Rutkauskaitė,
                                                     Mokinių taryba
 Rekolekcijos prieš Šv. Velykas    Kristaus Prisikėlimo   Kovo 23 d.     Gimnazijos      N. Kulėšienė,      A. Sellienė,
                       bažnyčia       9.00 val.    bendruomenė    1-4 klasių auklėtojai  S. Drazdavičienė
  Kovas – sporto mėnuo:          Sporto salė     Kovo 23 d.     1-4 klasių     D. Vizbaraitė,      A. Sellienė,
Gimnazijos sporto šventė „Citius,                13.45 val.     mokiniai,     D. Brazauskienė,     L. Čiarienė
    Altius, Fortius!“                              mokytojai,      K. Balčiūnaitė,
                                                     A. Stankienė,
                                         kviestieji svečiai    L. Seliuginienė,
                                                      A. Ruseckas,
                                                       T. Banys
 Užsienio kalbų savaitė (pagal    Gimnazijos kabinetai,   Kovo 26-30 d.   Gimnazijos      D. Mikalajūnienė,     A. Sellienė,
    atskirą grafiką)       aktų salė, edukacinės            bendruomenė,      užsienio kalbų    S. Drazdavičienė
                       erdvės               kviestieji svečiai     mokytojai
Tarptautinio projekto „Education                                     J. Radavičiūtė,     A. Sellienė,
 with European Business and                                       L. Girdauskienė,    S. Drazdavičienė
   International Trade“                                        R. Krutkevičienė
  („Tarptautinė prekyba ir
 europietiškas verslas ugdymo
    procese“) renginiai:
                        Gimnazijos ir    Kovo 26 d.    Gimnazijos
    Projekto svečių iš Italijos,      miesto erdvės           MMB, projekto
    Švedijos, Danijos priėmimas                        svečiai iš Italijos,
                        PC Kauno             Švedijos, Danijos
                        Akropolis      Kovo 27 d.    gimnazijos
    Mokinių mokomųjų                               mokiniai,
    bendrovių konkursas-mugė                            vadovai,
    (miesto etapas)             Kauno miesto             mokytojai,
                        Savivaldybės    Kovo 28 d.   projekto svečiai
    Tarptautinė konferencija        didžioji salė   12.00 val.     iš Italijos,
    „Inovatyvūs verslumo                           Švedijos, Danijos
    ugdymo metodai – ES šalių
    patirtis“                Vilnius, Trakai

                                 Kovo 29 d.
  Projekto svečių ir gimnazijos
  mokinių edukacinė išvyka
  Europos mokomųjų mokinių       Ciurichas        Kovo 28-30 d.  Gimnaijos MMB      L. Girdauskienė
  bendrovių mugė (JA-YE Europe     (Šveicarija)               „Tarškėk“
  Trade Fair 2012)                                 garsiai“
  Kauno miesto pilietinės dainos       Aktų salė      Kovo 26 d.    Miesto ir        R. Danielius,     A. Sellienė,
  konkursas „Dainuoju                      14.00 val.    gimnazijos      Istorijos, muzikos    L. Čiarienė,
  Lietuvai“                                   mokiniai (pagal    mokytojai, 1-4 klasių  S. Drazdavičienė
                                          pateiktas        auklėtojai
                                          paraiškas)
 Įskaita „Mokinių kompiuterinis       IT kabinetai     Kovo 30 d.     4 klasių     Direktorės įsakymu    A. Sellienė,
      raštingumas“                        9.00 val.      mokiniai,    sudaryta darbo grupė     R. Grigelienė
                                            laikantys įskaitą
  Renginių ciklas „Nugalėk blogį    Gimnazijos ir miesto    Kovo mėn.      Gimnazijos       N. Kulėšienė      S. Drazdavičienė
 gerumu“, skirtas palaimintojo Jurgio     erdvės                  bendruomenė,
   Matulaičio metams paminėti                             miesto svečiai
(kiekvienam mėnesiui skirtos dorybės).
  Kovo mėn.- ugdoma nuolankumo
        dorybė.
   Nuolankumo dorybės ugdymas
       – vaizdinis stendas.
   Susitikimas su Kauno
    arkivyskupijos Caritas vadove
    Onute Virbašiūte (pagal atskirą
    pranešimą)
   Žaliakalnio vaikų dienos centro
    lankymas. Dovanėlės vaikams
    Šv. Velykų proga
 Menų mainai: Dramos studijos        Šakių rajono       Kovo mėn.    Dramos studija,     L. Laucevičienė       L. Čiarienė
 spketaklis „Netikėk, kad grožis     V. Grybo gimnazija     (tikslinama)    Šakių rajono
       miršta“                                   V. Grybo
                                             gimnazijos
                                            bendruomeneė
  Pateikti:
     3 klasių auklėtojai iki kovo 1 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – pataisytas mokinių individualių ugdymo planų suvestinių lenteles (ats. 3
      klasių auklėtojai).
     4 klasių auklėtojai iki kovo 2 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – abiturientų prašymus direktorės vardu laikyti pasirinktus brandos egzaminus.
     2 klasių auklėtojai iki kovo 30 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – mokinių individualių ugdymo planų suvestinių lenteles (ats. 2 klasių
      auklėtojai).
     Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą. (ats.mokytojų metodinių
      grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).
  Pastabos:
      Pirmadieniais 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė).
      Pirmadieniais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ „Dėl naujausių švietimo naujovių, formaliojo ir neformaliojo ugdymo
       organizavimo, problemų ir galimų jų sprendimo būdų; Dėl tarpinių 2012 m. gimnazijos veiklos plano tikslų įgyvendinimo rezultatų“ (ats. direktorė A. Sellienė,
       direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L. Čiarienė).
      Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė).
      Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė).
      Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli), integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros
       istorija“ (ats. Z. Tamakauskas), gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
        Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint motyvuotą IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
        skatinančią mokymosi motyvaciją“ (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L. Čiarienė).
        Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei adaptacijos
        klausimais, naudojant IKT (ats. direktorės pavaduotoja R. Grigelienė, dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai).
        Vykdomos gimnazijos muziejaus ir bibliotekos edukacinės programos (ats. S. Laučienė, R. Gužauskienė).
        2010 m. rugsėjo – 2012 m. birželio mėn. - gimnazijos mokinių kraštotyrinė ekspedicija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Lietuvos muziejų
        metams paminėti: „Užmirštas talentas“, bei mokslo populiarinimo renginiai“ (ats. S. Laučienė).
        Pagalba stojantiesiems ir besimokantiems dvimetėje neakivaizdinėje matematikos mokykloje VU MIF (ats. R. Bariešienė, R. Grigelienė).
        Nuotolinio mokymo e – kursai Kauno miesto aštuntokams - būsimiems gimnazistams (ats. R. Grigelienė, matematikos, lietuvių k., anglų k. , gamtos m.
        mokytojai).
                             ___________________________________________
   Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, tel. 8 37 424941

                                                                  Kauno „Saulės“ gimnazijos
                                                           2012 m. kovo mėn. renginių plano priedas

                             Akcijos „Savaitė be patyčių“ renginių ciklas

           Veikla                         Data              Organizatoriai ir socialiniai
                                                          partneriai
Piešinių paroda „Draugystės kalendorius“     Piešinius sukurti ir pristatyti dailės mokytojai iki B. Čiagienė,
                         kovo 12 d.                      Kauno Dainavos jaunimo centras
Rašiniai „Patyčios – netinkamai suprastas Rašinius sukurti ir pateikti lietuvių kalbos D. Juodenienė,
humoras?“                     mokytojoms iki kovo 12 d.              A. Marčiulionienė
Filmukai „Nebūk abejingas patyčioms“       Filmukus sukurti ir pristatyti socialinei pedagogei A. Adašiūnienė,
                         iki kovo 12 d.                    Mokinių taryba,
                                                    VŠĮ „Vaikų linija“,
                                                    Kauno centro policijos komisariatas
Vaidybinės situacijos „Kaip reaguojam į patyčias“ Situacijų inscenizacijos kovo 19-22 d.        L. Čiarienė,
                                                    A. Adašiūnienė,
                                                    J. Naujokaitienė,
                                                    Mokinių taryba
Interviu su gimnazijos bendruomenės nariais    Kovo 19-22 d.                    J. Naujokaitienė,
                                                    Mokinių taryba
Baigiamasis renginys – netradicinė popietė Kovo 22 d. 13.45 val.                    L.Čiarienė,
informaciniame centre „Be patyčių“                                   S. Drazdavičienė,
                                A.Adašiūnienė,
                                J. Naujokaitienė,
                                Mokinių taryba
Renginių programą parengė J. Naujokaitienė ir A. Adašiūnienė
Koordinatorės: L. Čiarienė, S. Drazdavičienė
                                                                         TVIRTINU

                                                             Kauno „Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                       Aldona Sellienė
                                                                  2012 m. vasario mėn. 1 d.

                              Kauno „Saulės“ gimnazijos
                            2012 m. vasario mėn. renginių planas
  Renginio pavadinimas          Vieta      Data ir laikas  Dalyvauja         Atsakingas      Koordinatorius
 Meninės raiškos įskaita –      Girstučio kultūros   Vasario 3 d.     Kviestieji    Direktorės įsakymu     A. Sellienė,
 kultūros, meno, kūrybos      rūmai (Kovo 11-osios   18.00 val.      svečiai,    sudaryta darbo grupė     L. Čiarienė,
projektas „Šimtadienis: Saulę        g. 26).               užsiregistravę                S. Drazdavičienė,
   dovanų atnešiu“                               mokytojai,                  R. Grigelienė
                                         personalo
                                        darbuotojai, 4
                                       klasių mokiniai
                                       ir tėvai, 3 klasių
                                       mokinių atstovai
  Kvalifikacinis seminaras       Aktų salė     Vasario 8 d.     Mokytojai     S. Drazdavičienė      A. Sellienė
„Mokinių pažangos ir pasiekimų                13.00 val.
      vertinimas“
PUPP lietuvių kalbos (gimtosios)  Gimnazijos kabinetai   Vasario 10 –     2 klasių     Direktorės įsakuy,mu   S. Drazdavičienė,
dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo)              balandžio 29 d.    mokiniai     sudarytos darbo grupės    L. Čiarienė
 patikra (pagal atskirą grafiką)

Paroda „Bernardui Brazdžioniui      Biblioteka     Vasario 12 d.    Gimnazijos      R. Gužauskienė       L. Čiarienė
      – 105“                               bendruomenė
Renginių ciklas „Vasaris – mano   Sporto salės, klasių  Vasario mėn.    Gimnazijos     D. Vizbaraitė, kūno     L. Čiarienė
sveikatos mėnuo“ (pagal atskirą      kabinetai              bendruomenė,     kultūros mokytojai
      grafiką)                             kviestieji svečiai
 Dramos studijos spektaklio       Aktų salė     Vasario 13 d.   2 A, 1C klasių    L. Laucevičienė,      L. Čiarienė
 „Netikėk, kad grožis miršta“                13.00 val.      mokiniai      D. Juodenienė,
      premjera                                         D. Mikalajūnienė,
                                                   D. Brazaukienė,
                                                    A. Ruseckas,
                                                  R. Krutkevičienė,
                                                   Ž. Žemaitis

Išvykos į Jaunimo darbo centrą   Jaunimo darbo centras  Vasario 13 d.    2 klasių      Just. Naujokaitienė,   S. Drazdavičienė
                              15.00 val.     mokiniai       A. Adašiūnienė,
                              Vasario 20 d.              2 klasių auklėtojai
                              15.00 val.
 Koncertas „Valentino diena     Žalgirio arena    Vasario 14 d.  Užsiregistravę   1-4 klasių auklėtojai, N.   A. Sellienė,
  kitaip: Meilė kuria šeimą“                19.00 val.   bendruomenės        Kuliešienė       L. Čiarienė,
                                        nariai                   S. Drazdavičienė
 Išplėstinis Gimnazijos tarybos,     202 kab.     Vasario 14 d.   Direkcinė         L. Čiarienė,      A.Sellienė
Direkcinės tarybos posėdis „Dėl               14.00 val.     taryba,        S.Drazdavičienė,
  Vasario 16 – osios laureatų                       Gimnazijos       R. Grigelienė,
    kandidatų; Dėl tėvų                          taryba         D. Jokšienė
susirinkimuose pareikštų pastabų
     ir pageidavimų“
  Vasario 16 – osios laureato      Aktų salė     Vasario 15 d.   Gimnazijos        A. Sellienė
      paskelbimas                   13.00 val.   bendruomenė,
                                      kviestieji svečiai
 Lietuvos valstybės atkūrimo      Aktų salė     Vasario 15 d.   Gimnazijos       V. Jaruševičius,      A. Sellienė,
dienos iškilmingas paminėjimas               13.00 val.   bendruomenė,       S. Laučienė,      R. Grigelienė,
 – koncertas „Vasario 16 – oji                       kviestieji svečiai     I. Vietienė,     S. Drazdavičienė,
     įpareigoja...“                                      U. Ciprisevičius,      L. Čiarienė
                                                   NŠ vadovai,
                                                 istorijos mokytojai
  Paroda „Vasario - 16-oji -      Biblioteka     Vasario 15-20   Gimnazijos       R. Gužauskienė       L. Čiarienė
  Lietuvos Nepriklausomybės                  d.     bendruomenė
       diena“
Iškilmingas universitetų Senatų   Kauno valstybinė   Vasario 15 d.   Kviestieji     Gimnazijos taryba      A. Sellienė
   posėdis, skirtas Lietuvos     filharmonija     17.00 val.     svečiai
 universitetų Kaune 90-mečiui
Vaiko gerovės komisijos posėdis   003 kab. (PIT‘as)   Vasario 20 d.   Pakviesti       A. Adašiūnienė     S. Drazdavičienė
                              13.45 val.    mokiniai,
                                       mokytojai,
                                      Vaiko gerovės
                                       komisija
  Anglų kalbos konkursas        102 kab.     Vasario 23 d.   1-4 klasių       E. Kelmelienė     S. Drazdavičienė
 „Šiuolaikinio pasaulio poezija -                 12.00 val.     mokiniai
       2012“
 Integruota pilietinio ugdymo,         Aktų salė    NUMATOMA:      3-4 klasių    Istorijos, geografijos,   A. Sellienė,
   istorijos, geografijos,                   Vasario 28 d.    mokiniai     ekonomikos, pilietinio    R. Grigelienė,
ekonomikos pamoka – paskaita                    10.00 val.              ugdymo mokytojai     S. Drazdavičienė,
(lektorė – LR Krašto apsaugos                  (reikalui esant                           L. Čiarienė
 ministrė Rasa Juknevičienė)                    – bus
                                 tikslinama)
Šviesuvos Mokslo kavinės (Cafe      Aktų salė       Vasario 28 d.    1-4 klasių     L. Girdauskienė,      A. Sellienė
 Scientifugue) projekto „Būk                    14.00 val.   mokiniai, MMB,     R. Krutkevičienė,
 atviras! Būk sėkmingas! Būk                           kvietieji svečiai   S. Drazdavičienė
   matomas!“ miesto
     konferancija
    Lietuvių kalbos, literatūros ir menų savaitė       Vasario 20-27                            A. Sellienė,
     „Apimti pasaulį, priglaust prie širdies“          d.                               L. Čiarienė,
   (skirta Maironio 150-osioms gimimo bei M. K.                                        S. Drazdavičienė,
    Čiurlionio 100-osioms mirimo metinėms):                                           R. Grigelienė
  Edukacinė programa –          Aktų salė      Vasario 20 d.             D. Juodenienė, lietuvių
  spektaklis „Mitinės lietuvių                 10.00 val.     1 klasių     k. mokytojos, 1-3 klasių
     sakmių būtybės“                    11.05 val.     mokiniai        auklėtojai
                                 12.00 val.     2 klasių
                                           mokiniai
                                           3 klasių
                                           mokiniai
   Užgavėnių šventė „Žiema       Edukacinės erdvės,  Vasario 21 d.    Gimnazijos      A. Kondrotienė,
   šalin eina, o pavasaris ateina“    kiemas, gimnazijos           bendruomenė     A. Marčiulionienė,
                        radijas                          S. Laučienė

   Integruota teatro, lietuvių        Aktų salė   Vasario 22 d.     2 klasių      2 klasių auklėtojai,
     kalbos ir literatūros,                 13.45 val.      mokiniai       D. Juodenienė,
      muzikos, dailės,                                         I. Pliopienė,
   tecnnologijų, choreografijos                                      B. Čiagienė,
    pamoka „Žvalgykis nuo                                        U. Ciprisevičius,
      aukštų bokštų“                                          S. Drungilaitė,
                                                       I. Vietienė,
                                                      L. Laucevičienė,
                                                       L. Viršulytė
                                                   R. Krutkevičienė,
                                                     Ž. Žemaitis,
                                                    D. Skrabulienė,
                                                     G. Paukštys,
                                                    A. Brilingienė
  Dalyvavimas knygų mugėje          Vilnius     Vasario 23 d.   1-4 klasių    A. Kondrotienė,
                                          mokiniai     A. Marčiulionienė
  Mokinių koncertas tėvams         Aktų salė    Vasario 24 d.   1-4 klasių        1-4 klasių
   „Apimti pasaulį, priglaust                 17.00 val.    mokiniai,      auklėtojai, NŠ
     prie širdies, arba                            tėvai       vadovai, menų
   holivudiška Saulės fiesta“                                      mokytojai
   Dainuojamosios poezijos         Informacinis   Vasario 27 d.   1-4 klasių    D. Juodenienė,
    ir kūrėjų popietė „Apimti         centras    14.00 val.    mokiniai    A. Marčiulionienė,
     pasaulį, priglaust prie        (biblioteka)                    A. Kondrotienė,
         širdies“                                      R. Šumskienė,
                                                   S. Laučienė,
                                                  B. Vaičekauskienė,
                                                   L. Stasiūnaitė,
                                                    I. Pliopienė,
                                                  R. Gužauskienė,
                                                  U. Ciprisevičius,
                                                    I. Vietienė
Projektas – filmas „Maironis -         Informacinis   Vasario 20-27   Filmą rengia:    A. Kondrotienė
    Kaunas – mes“               centras,      d.       Monika
                        edukacinės           Skvarnavičiūtė,
                        erdvės, klasių            Kamilė
                         kabinetai            Vaičiulaitytė,
                                          Karolina
                                         Skersytė (3A),
                                        filmo peržiūroje
                                         dalyvauja 1-4
                                        klasių mokiniai

  Pateikti:
     Iki vasario 6 d. S. Drazdavičienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – mokytojų metodinių grupių veiklos planus (ats. mokytojų metodinių grupių
      pirmininkai).
    Iki vasario 8 d. L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui - PUPP lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) mokinių
    pasirinktas temas ir potemes (ats. D. Juodenienė ir lietuvių kalbos mokytojos).
    Iki vasario 8 d. S. Drazdavičienei, direktorės pavaduotojai ugdymui - Vasario 16 – osios laureatų kandidatų sąrašus (ats. klasių auklėtojai, dalykų
    mokytojai).
    Iki vasario 13 d. L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui –Tėvų vakaronėje, vyksiančioje vasario 24 d., koncertuojančių atlikėjų (kolektyvų)
    sąrašus (nurodyti atliekamo kūrinio pavadinimą ir pobūdį) (ats. 1-4 klasių auklėtojai, menų mokytojai, NŠ vadovai).
    3 klasių auklėtojai iki vasario 24 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – pataisytas mokinių individualių ugdymo planų suvestinių
    lenteles (ats. 3 klasių auklėtojai).
    Iki kovo 1 d. A. Sellienei, direktorei – archyvo patikros pažymą 9ats. D. Skrabulienė).
    4 klasių auklėtojai iki kovo 2 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – abiturientų prašymus direktorės vardu laikyti pasirinktus
    brandos egzaminus.
    Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą. (ats.mokytojų
    metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).

Pastabos:
    Vasario 17 d. – mokinių žiemos atostogų diena (mokytojams ir vadovams – darbo diena).
    Pirmadieniais 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė).
    Pirmadieniais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ „Dėl naujausių švietimo naujovių, formaliojo ir
    neformaliojo ugdymo organizavimo, problemų ir galimų jų sprendimo būdų; Dėl tarpinių 2012 m. gimnazijos veiklos plano tikslų įgyvendinimo
    rezultatų“ (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L. Čiarienė).
    Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė).
    Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė).
    Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli), integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos
    kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas), gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
    Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint motyvuotą IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių
    dermę, skatinančią mokymosi motyvaciją“ (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L. Čiarienė).
    Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo
    bei adaptacijos klausimais, naudojant IKT (ats. direktorės pavaduotoja R. Grigelienė, dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai).
    Vykdomos gimnazijos muziejaus ir bibliotekos edukacinės programos (ats. S. Laučienė, R. Gužauskienė).
    2010 m. rugsėjo – 2012 m. birželio mėn. - gimnazijos mokinių kraštotyrinė ekspedicija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Lietuvos
    muziejų metams paminėti: „Užmirštas talentas“, bei mokslo populiarinimo renginiai“ (ats. S. Laučienė).
    Pagalba stojantiesiems ir besimokantiems dvimetėje neakivaizdinėje matematikos mokykloje VU MIF (ats. R. Bariešienė, R. Grigelienė).
    Nuotolinio mokymo e – kursai Kauno miesto aštuntokams - būsimiems gimnazistams (ats. R. Grigelienė, matematikos, lietuvių k., anglų k. ,
    gamtos m. mokytojai).

                         ____________________________________________
Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, tel. 8 37 424941
                                                                            TVIRTINU

                                                                    Kauno „Saulės” gimnazijos
                                                                     direktorė Aldona Sellienė
                                                                     2012 m. sausio mėn. 2 d.

                                   Kauno „Saulės“ gimnazijos
                                 2012 m. sausio mėn. renginių planas
    Renginio pavadinimas              Vieta      Data ir laikas    Dalyvauja     Atsakingas      Koordinatorius
   Savišvietos diena, numatytų          Kabinetai      Sausio 2 d.     Mokytojų    Metodinių grupių    S. Drazdavičienė
   metodinių darbų atlikimas                             metodinės grupės   pirmininkai
      Klasių auklėtojų diena           Gimnazijos ir  Sausio 3 d.     1-4 klasių         1-4 klasių   L. Čiarienė,
                            miesto erdvės            mokiniai          auklėtojai  R. Grigelienė,
      Mokinių individualios           Kabinetai                           Dalykų   S. Drazdavičienė
         konsultacijos                                             mokytojai
   Mokytojų tarybos posėdis           213 kab.       Sausio 4 d.   Mokytojų taryba    L. Čiarienė,      A. Sellienė
   „Dėl 2011-2012 m. m. I pusm.
pažangumo ir lankomumo rezultatų; Dėl                  10.00 val.             R. Grigelienė,
  2011-2012 m. m. I pusm. konkurso                                     S. Drazdavičienė
  „Pažangiausia klasė“ rezultatų; Dėl
gimnazijos veiklos plačiojo ir giluminio
  įsivertinimo išvadų; Dėl gimnazijos
finansinių lėšų racionalaus panaudojimo
    2011 metais; Dėl 2 proc. PLL
  panaudojimo; Dėl 2011 m. veiklos
 tikslų įgyvendinimo ir 2012 m. veiklos
  plano tikslų, laukiamų rezultatų ir jų
     realizavimo priemonių“
 Kabinetų ir kitų erdvių tvarkymas     Kabinetai, edukacinės   Sausio 5 – 6 d.   Gimnazijos    Kabinetų vadovai,     L. Čiarienė,
 (kalėdinių puošmenų nurinkimas,           erdvės               bendruomenė     mokytojai,      R. Grigelienė,
 metodinės medžiagos tvarkymas,                                       aptarnaujantis     S. Drazdavičienė,
 erdvių parengimas ugdomajam                                                  personalas      L. Raižienė
          procesui)
Klasių tėvų susirinkimai „Dėl 2011-                          Sausio 18 d.            1-4 klasių auklėtojai,   A. Sellienė,
2012 m. m. I pusmečio pažangumo                                               dalykų mokytojai    S. Drazdavičienė,
ir lankomumo rezultatų; Dėl PUPP ir                                                         R. Grigelienė,
 Brandos egzaminų organizavimo,                                                            L. Čiarienė
 vykdymo, vertinimo kriterijų“:
                              Aktų salė          17.30 val.    4 klasių
                                                     mokinių tėvai
                              Aktų salė          18.30 val.    2 klasių
                                                     mokinių tėvai
                              Klasių           18.00 val.    1 ir 3 klasių
                              kabinetai                   mokinių tėvai
 Sausio 13 – osios, Laisvės gynėjų dienos,                      Sausio 13 d.    Gimnazijos   Klasių   auklėtojai,   A. Sellienė,
        paminėjimas:
                                                     bendruomenė   dalykų   mokytojai,  S. Drazdavičienė,
        Pilietinė žvakučių akcija           Klasių kabinetai,
                                 koridoriai,   8.00 – 8.45 val.            V.      Volynec,    L. Čiarienė,
         „Atmintis gyva, nes            edukacinės erdvės                      R.     Liuokaitis,   R. Grigelienė
       liudija“; minėjimas „Laisvės
                               
                                                             R.    Barkauskaitė,
         kely skausmą ir viltį               I a. holas
                                                             istorijos mokytojai,
            prisiminti“                                            U.    Ciprisevičius,
       Stendas „Žuvusių už laisvę atmintis                                     I. Vietienė
                                Kauno miestas
            įpareigoja...“

        Dalyvavimas miesto renginiuose,
        skirtuose Laisvės gynėjų dienai
Renginys, skirtas gimnazijos ir KTU             Aktų salė         Sausio 11 d.   1-4 klasių       L. Girdauskienė    A. Sellienė,
                                                     mokiniai,
 Ekonomikos ir vadybos fakulteto                            14.00 val.                          S. Drazdavičienė
                                                     Mokinių
   bendradarbiavimo sutarties                                    mokomosios
                                                    bendrovės,
         pasirašymui
                                                   kviestieji svečiai
Kvalifikacinis seminaras „Mokinių              Aktų salė         Sausio 12 d.   Mokytojai       S. Drazdavičienė     A. Sellienė
pažangos ir pasiekimų vertinimas“                 13.00 val.
  Lietuvių kalbos olimpiada         213 kab.      Sausio 17 d.    Po vieną mokinį    D. Juodenienė,     L. Čiarienė
                                          iš kiekvienos 1-4   lietuvių kalbos
    (gimnazijos turas)                     12. 00 val.
                                             klasės       mokytojos
 Metodinės tarybos posėdis „Dėl       PIT‘o kab.      Sausio 19 d.   Metodinė taryba   Mokytojų metodinių   S. Drazdavičienė
  2012 m. veiklos programos“                   13.45 val.              grupių pirmininkai
Meninės raiškos įskaitos – kultūros,     Aktų salė      Sausio mėn.    4 klasių mokiniai      4 klasių     L. Čiarienė
   meno, kūrybos projekto                   (pastaba – I-oji              auklėtojai, A.
„Šimtadienis: Saulę dovanų atnešiu“                 peržiūra                 Brilingienė,
 peržiūros, generalinės repeticijos                numatoma                  G. Paukštys,
   (pagal atskirą grafiką)                   sausio 17 d.)               U. Ciprisevičius,
                                                       V. Volynec
  Pastabos:
      Mokinių žiemos atostogos: 2011 m. gruodžio 27 – 2012 m. sausio 6 d. Po atostogų pamokos prasideda pirmadienį – 2012 m. sausio 9 dieną.
       Mokinių koncertas tėvams planuojamas vasario mėn. (data tikslinama).
       Pirmadieniais 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė).
       Pirmadieniais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ „Dėl naujausių švietimo naujovių, formaliojo ir
       neformaliojo ugdymo organizavimo, problemų ir galimų jų sprendimo būdų; Dėl tarpinių 2012 m. gimnazijos veiklos plano tikslų įgyvendinimo
       rezultatų“ (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L. Čiarienė).
       Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė).
       Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė).
       Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats.
       direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
       Organizuojamos profesinio informavimo ir bendradarbiavimo su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis renginiai (ats. direktorės pavaduotoja S.
       Drazdavičienė, psichologė Just. Naujokaitienė).
  Organizuojamas tėvų švietimas pagalbos vaikui mokantis klausimais (tėvų susirinkimai – seminarai; bendravimas virtualioje erdvėje; tėvų
  savitarpio pagalbos grupės (vaikų lankomumo, elgesio, mokymosi motyvacijos problemoms spręsti) (ats. direktorės pavaduotoja S. Drazdavičienė,
  psichologė Just. Naujokaitienė, soc. pedagogė A. Adašiūnienė, 1-4 klasių auklėtojai).
  Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
  Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (mokytis padedančių formų taikymas, pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese,
  tėvų švietimo politika (ats. S. Drazdavičienė).
  Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
  Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
  Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
  Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint motyvuotą IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių
  dermę, skatinančią mokymosi motyvaciją“ (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L. Čiarienė).
  Vykdoma socialinė, psichologinė veikla (ats. Just. Naujokaitienė, A. Adašiūnienė).
  Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo
  bei adaptacijos klausimais, naudojant IKT (ats. direktorės pavaduotoja R. Grigelienė, dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai).
  Gimnazijos muziejaus edukacinės programos „Ko moko „Saulės“ mergaičių gimnazija?“, skirtos 90-ties metų gimnazijos jubiliejaus bei 100-to
  metų „Saulės“ rūmų sukaktims, vykdymas (ats. S. Laučienė).
  Gimnazijos bibliotekos edukacinės programos „Imkit mane ir skaitykit“, kuria siekiama integruojant lietuvių kalbą, informacines technologijas bei
  bibliotekos veiklą, skatinti moksleivių susidomėjimą knygomis, ugdyti kultūrines ir moralines vertybes, vykdymas (ats. R. Gužauskienė).
  2010 m. rugsėjo – 2012 m. birželio mėn. - gimnazijos mokinių kraštotyrinė ekspedicija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Lietuvos
  muziejų metams paminėti: „Užmirštas talentas“, bei mokslo populiarinimo renginiai“ (ats. S. Laučienė).
  Pagalba stojantiesiems ir besimokantiems dvimetėje neakivaizdinėje matematikos mokykloje VU MIF (ats. R. Bariešienė, R. Grigelienė).
  Nuotolinio mokymo e – kursai Kauno miesto aštuntokams - būsimiems gimnazistams (ats. R. Grigelienė, matematikos, lietuvių k., anglų k. ,
  gamtos m. mokytojai).
      Sausio 12 d. Šv. Kazimiero vid. mokykloje (Vandžiogalos pl. 51) – pasitarimas „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ (ats. anglų k., rusų k.
      mokytojai).
      Sausio 20 d. T. Ivanausko vid. mokykloje – Lietuvos mokinių 45-osios biologijos olimpiados II (miesto) turas (ats. biologijos mokytojai).
      Sausio 24 d. A. Smetonos gimnazijoje – Kauno m. meninio skaitymo konkursas (ats. lietuvių kalbos mokytojai).
      Sausio 26 d. S. Lozoraičio vid. mokykloje – Kauno m. matematikos kūrybinių darbų konkursas (ats. matematikos mokytojai)
      Sausio 28 d. - respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas (informacija interneto svetainėje http://fmf.ktu.lt/Matulionis) (ats.
      matematikos mokytojai).
      2012 m. vasario 1 d. 9.00 val. J. Jablonskio gimnazijoje (Aušros g. 3) bus vykdomas 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados miesto etapas
      (ats. anglų k. mokytojai).
      Iki 2012 m. vasario 2 d. norintys dalyvauti ekonomikos regioninio etapo olimpiadoje mokiniai ir lydintys mokytojai privalo
užsiregistruoti internetu (nuoroda registracijai bus tinklapiuose www.lmitkc.lt ir www.olimpiados.lt) (ats. ekonomikos mokytojai).

Pateikti:
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei      - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).
      Iki sausio 13 d. paraiškas mokinių konkursui „Eilės rusų kalba“ el. paštu santarosvm@santara.kaunas.lm.lt (ats. rusų k. mokytojai).
      Iki sausio 15 d. dalyvių paraiškas į 60-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II-ąjį etapą (po vieną devintų, dešimtų, vienuoliktų, dvyliktų
      klasių mokinį, sėkmingai praėjusį mokyklos etapą) paštu edvardas.starkus@kaunas.lt. Informacija teikiama tel. (8-37) 42 52 14, mob.tel. 8 698
      26449 (ats. fizikos mokytojai).
      Iki sausio 17 d. paraiškas (nepateikusieji) Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių konkurso „Aguonėlė“ miesto turui – (el. p.
      vida.kuciauskiene@kaunas.lt) (ats. G. Paukštys).
      Iki sausio 27 d. paraiškas apie mokinių (9-12 klasių) dalyvavimą II – ame 61–osios matematikos olimpiados etape (V. Starkuvienei) (ats.
      matematikos mokytojai).
      Iki sausio 30 d. paraiškas Lietuvos mokinių dailės olimpiados miesto turui (el.p. aida.ju.ju@gmail.com) (ats. B. Čiagienė).
                           ____________________________________________
Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                        TVIRTINU

                                                            Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                     Aldona Sellienė
                                                                2011 m. gruodžio mėn. 1 d.

                             2011 m. gruodžio mėn. renginių planas
     Renginio pavadinimas         Vieta     Data ir laikas    Dalyvauja      Atsakingas      Koordinatorius
 Susitikimas su Kauno arkivyskupijos    PIT‘ kab.    Gruodžio 1 d.   3E klasės mokiniai  N. Kulėšienė,     S.Drazdavičienė
jaunimo centro atstovais ir savanoriais iš           9.00 val.               G. Junelienė
     TAIZE bendruomenės
  Kvalfikacinis mokytojų seminaras     Aktų salė    Gruodžio 2 d.   Kauno miesto    A. Brilingienė     A. Sellienė,
„Kūrybingumo ugdymas šokio pamokoje.              13.00 val.    užsiregistravę               L. Čiarienė
     Nuostatos ir metodai“                          choreografijos
                                          mokytojai
 Advento susikaupimo valandėlės       Mokytojų    Gruodžio 5, 12,    Mokytojai     N. Kulėšienė,     S.Drazdavičienė
„Dovanoju Tau žiburį, esantį Tavo paties   kambarys      19, 23 d.              G. Junelienė
       širdyje“                     7.45 val.
   Metodinės tarybos posėdis       PIT‘ kab.    Gruodžio 6 d.   Metodinė taryba              S.Drazdavičienė
                                13.45 val.
 Kauno miesto mokinių geografijos      Aktų salė,    Gruodžio 7 d.   Kauno miesto     S. Dijokienė      A. Sellienė,
  konkursas ,,Aplink pasaulį“        priestato    14.00 val.     mokiniai ir               S.Drazdavičienė
                       kabinetai              mokytojai
Tarptautinis vaikų, mokinių, pedagogų    Sporto salė   Gruodžio 8 d.    Miesto ir    L. Seliuginienė,    A. Sellienė,
 ir visuomenės sveikatos priežiūros              1400 val.    gimnazijos 9-11   kūno kultūros     S.Drazdavičienė,
 specialistų konkursas „Sveikuolių                       klasių mokinių     mokytojai      L. Čiarienė
     sveikuoliai“ (I etapas)                          komandos
Kvalifikacinis seminaras užsienio kalbų    105 kab.    Gruodžio 14 d.   Užsienio kalbų   D. Mikalajūnienė    S.Drazdavičienė
 mokytojams „Užsienio kalbų aplankas:             14.00 val.     mokytojai
    problemos ir perspektyvos“
   Atestacinės komisijos posėdis      202 kab.    Gruodžio 14 d.  Besiatestuojantys  L. Girdauskienė     A. Sellienė
                                14.00 val.     mokytojai,
                                         Atestacinė
                                          komisija
  Paroda „Sušilkime kalėdine viltim...“           Biblioteka  Gruodžio mėn.     Gimnazijos     R. Gužauskienė     L. Čiarienė
                                                 bendruomenė
Kauno miesto projektas „Sveika gyva,             Gimnazijos    Gruodžio      Gimnazijos      B. Čiagienė,     L. Čiarienė,
                                erdvės     14-23 d.     bendruomenė     R. Krutkevičienė,   S.Drazdavičienė,
         Kalėdų viešnia“
                                                            H. Kelpšienė,     R. Grigelienė
                                                           D. Rimkuvienė,
                                                            Ž. Žemaitis,
                                                           D. Skrabulienė
         Kalėdinė mugė                Gimnazijos   Gruodžio 16 d.    Gimnazijos     L. Girdauskienė    S.Drazdavičienė
                                erdvės   (per pertraukas)   bendruomenė

  Renginys, skirtas gimnazijos ir KTU             Aktų salė  Gruodžio 15 d.     1-4 klasių     L. Girdauskienė    S.Drazdavičienė
                                       14.00 val.      mokiniai,
   Ekonomikos ir vadybos fakulteto
                                                  Mokinių
 bendradarbiavimo sutarties pasirašymui                              mokomosios
                                                  bendrovės,
                                                kviestieji svečiai


      Adventinės rekolekcijos               Kristaus   Gruodžio 16 d.   Tikybą lankantys    N. Kulėšienė     A. Sellienė,
                               Prisikėlimo   9.00 val.      1-4 klasių                S.Drazdavičienė
                                bažnyčia              mokiniai,
                                                mokytojai, tėvai
   Susikaupimo popietė „Sušilkime              Aktų salė   Gruodžio 16 d.    Gimnazijos       Direktorės     A. Sellienė,
                                                           įsakymu sudaryta    L. Čiarienė,
        kalėdine viltim...“                      14.00 val.     bendruomenė
                                                            darbo grupė,    S.Drazdavičienė,
                                                           klasių auklėtojai   R. Grigelienė
   Kvalifikacinė mokytojų išvyka              Birštonas  Gruodžio 28 d.    Užsiregistravę    S. Drazdavičienė   A. Sellienė
                                                  mokytojai
 Jaunųjų gamtamokslininkų profesinio              Vilnius   Gruodžio mėn.   1-4 klasių jaunieji  Just. Naujokaitienė  A. Sellienė
    informavimo išvyka į VU                                gamtamokslininkai
Išplėtinis direkcinės tarybos posėdis: „Dėl          202 kab.   Gruodžio mėn.    Direkcinė taryba,   L. Čiarienė,     A. Sellienė
  gimnazijos veiklos įsivertinimo išvadų; Dėl gimnazijos                   Gimnazijos taryba    S.Drazdavičienė,
   karjeros centro veiklos; Dėl muziejaus ir bibliotekos
  edukacinės veiklos įgyvendinimo; Dėl 2011 metų veiklos                               R. Grigelienė
 įgyvendinimo ir galimų 2012 metų veiklos tikslų; Dėl 2011-
2012 m. m. I pusmečio gimnazijos konkurso „Pavyzdingiausia
            klasė“ rezultatų“
2011-2012 m. m. I pusmečio gimnazijos     Vilnius    Gruodžio mėn.   Klasė, konkurse  Just. Naujokaitienė,   B. Sellienė,
 konkurso „Pavyzdingiausia klasė“ 1                      užėmusi 1 vietą               L. Čiarienė,
                                                  nugalėtojos klasės
 vietos nugalėtojos kultūrinė-edukacinė                                           S.Drazdavičienė
                                                   auklėtojas (a)
         išvyka
 Mokytojų metodinių mokytojų grupių      Klasių    Gruodžio mėn.    Mokytojai    Mokytojų metodinių    L. Čiarienė,
        posėdžiai           kabinetai                       grupių pirmininkai    S.Drazdavičienė,
                                                               R. Grigelienė
   Dalyvavimas miesto ir šalies       Miestas,    Gruodžio mėn.    Gimnazijos     Klasių auklėtojai      L. Čiarienė
    kalėdiniuose renginiuose       respublika             bendruomenė


                      Renginiai, skirti Antikorupcijos dienai paminėti:

Plakatų ir karikatūrų antikorupcine tema   Gimnazijos   Gruodžio 5- 9 d.   1 – 2 klasių   E. Morkūnienė,
         paroda            erdvės               mokiniai    R. Barkauskaitė

                                                              S.Drazdavičienė,
 Disputas „ Mokiniai prieš korupciją “     Klasių    Gruodžio 5- 9 d.   1 – 4 klasių   E. Morkūnienė,
                                                                A. Sellienė
                       kabinetai              mokiniai
                                                  R. Barkauskaitė,
                                                  istorijos mokytojai


  Antikorupcinių satyros vaizdelių      Aktų salė   Gruodžio 8 d.   1 klasių mokiniai  R. Barkauskaitė
                                11.00 val.
       konkursas

Dalyvavimas Kauno miesto renginiuose    Kauno miesto   Gruodžio 9 d.    1 – 2 klasių   R. Barkauskaitė
                       institucijos             mokiniai    E. Morkūnienė

  Pastabos:
     Mokinių rudens atostogos: gruodžio 27 – sausio 6 d.
       Pirmadieniais 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
       Pirmadieniais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
  Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
  Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
  Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir
  kitas programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
  Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
  Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (numatoma kvalifikacinė išvyka gruodžio 28 d. – informacija bus tikslinama) (ats. S.
  Drazdavičienė).
  Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
  Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
  Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
  Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
  skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L.
  Čiarienė);
  Vykdoma socialinė, psichologinė veikla (ats. Just. Naujokaitienė, A. Adašiūnienė);
  Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo
  bei adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, R. Grigelienė).
  Gimnazijos muziejaus edukacinės programos „Ko moko „Saulės“ mergaičių gimnazija?“, skirtos 90-ties metų gimnazijos jubiliejaus bei 100-to
  metų „Saulės“ rūmų sukaktims, vykdymas (ats. S. Laučienė).
  Gimnazijos bibliotekos edukacinės programos „Imkit mane ir skaitykit“, kuria siekiama integruojant lietuvių kalbą, informacines technologijas bei
  bibliotekos veiklą, skatinti moksleivių susidomėjimą knygomis, ugdyti kultūrines ir moralines vertybes, vykdymas (ats. R. Gužauskienė).
  2010 m. rugsėjo – 2012 m. birželio mėn. - gimnazijos mokinių kraštotyrinė ekspedicija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Lietuvos
  muziejų metams paminėti: „Užmirštas talentas“, bei mokslo populiarinimo renginiai“ (ats. S. Laučienė).
  Pagalba stojantiesiems ir besimokantiems dvimetėje neakivaizdinėje matematikos mokykloje VU MIF (ats. R. Bariešienė, R. Grigelienė).
      Nuotolinio mokymo e – kursai Kauno miesto aštuntokams - būsimiems gimnazistams (ats. R. Grigelienė, matematikos, lietuvių k., anglų k. ,
      gamtos m. mokytojai).
      Pageidaujantus atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai kreipiasi į Sonatą Drazdavičienę, direktorės pavaduotoją ugdymui, ne vėliau kaip
      iki gruodžio 9 d.
      Gruodžio 15 d. 13.00 val. Šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje (Vandžiogalos pl. 51) pasitarimas „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ (ats. S.
      Drazdavičienė, dalyvauja anglų, prancūzų, rusų kalbų mokytojai).
      Gimnazijos kabinetų ir edukacinių erdvių puošimas kalėdine tematika (ats. R. Krutkevčienę, B. Čiagienė, Ž. Žemaitis, D. Skrabulienė,
      kabinetų vadovai). Papuošti iki gruodžio 12 d.
Pateikti:
      I pusmečio pažymius išvesti iki gruodžio 23 d., ataskaitas pateikti R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui, iki gruodžio 30 d. (ats.
      mokytojai, klasių auklėtojai).
      Iki gruodžio 1 d. darbus Kauno miesto vaizdo instaliacijų konkursui „Kalėdinis atvirukas: sveikinimas miestui ir miestiečiams“ (į „Aušros“
      gimnaziją R. Pranskūnui) (ats. menų ir technologijų mokytojai).
      Iki gruodžio 5 d. paraiškas Mokyklos interjero, vaizdo instaliacijų ir kalėdinių kompozicijų konkursams „Sveika gyva Kalėdų viešnia“ (el. p.:
      mac@takas.lt) (ats. R. Krutkevičienė)
      Iki gruodžio 19 d. paraiškas dėl dalyvavimo 50-ojoje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje miesto etape kuris vyks 2012 sausio 13 d. Paraiškas
      siųsti tik elektroniniu paštu rastine@ktug.lt pagal nurodytą formą (ats. R. Grigelienė).
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei      - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).
                            ____________________________________________
Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                         TVIRTINU

                                                     Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė Aldona Sellienė
                                                                 2011 m. lapkričio mėn. 2 d.

                             2011 m. lapkričio mėn. renginių planas
      Renginio pavadinimas            Vieta     Data ir laikas    Dalyvauja      Atsakingas    Koordinatorius
  Individuali mokytojų metodinė diena       „Saulės“    Lapkričio 2 d.    Mokytojai      Mokytojų     S. Drazdavičienė
                          gimnazija                       metodinių grupių
                                                      pirmininkai,
                                                       mokytojai

 Metodinė diena: kvalifikacinė mokytojų       Pagal     Lapkričio 3 d.  Užsiregistravę   S. Drazdavičienė    A. Sellienė
     išvyką į Šiaurės Lietuvą         kvalifikacinės            mokytojai
                          programos
                          maršrutą
 Mokytojų metodinių grupių susirinkimai     Klasių kabinetai  Lapkričio 4 d.   Mokytojai       Mokytojų    S. Drazdavičienė
                                                      metodinių grupių
                                                       pirmininkai
    Klasių auklėtojų susirinkimas        213 kab.     Lapkričio 4 d.  Klasių auklėtojai  A. Marčiulionienė   L. Čiarienė
                                    10.30 val.
Elektroninių dienynų tvarkymas, numatytų     Klasių kabinetai  Lapkričio 5 d.   Mokytojai     Mokytojai, klasių   L. Raižienė,
metodinių darbų atlikimas, kabinetų ir kitų su           (darbo diena už             auklėtojai    S.Drazdavičienė,
ugdymo procesu susijusių erdvių tvarkymas               spalio 31 d.)                       L. Čiarienė

Seminarai gimnzijos mokinėms lytinio       Klasių kabinetai  Lapkričio 9 d.  2 klasių mokinės   A. Adašiūnienė   S. Drazdavičienė
švietimo klausimais (pagal atskirą grafiką)
Seminarai mokiniams priklausomybių        Klasių kabinetai  Lapkričio 11 d.   1-2 klasių     A. Adašiūnienė   S. Drazdavičienė
tema (pagal atskirą grafiką)                               mokiniai
Vaiko gerovės komisijos posėdis           PIT‘as     Lapkričio 14 d.  Gimnazijos Vaiko   A. Adašiūnienė   S. Drazdavičienė
                                   13.40 val.   gerovės komisija
  Tiksliųjų mokslų savaitė „Kelionės į     Kabinetai, kitos  Lapkričio 14-18   1-4 klasių     R. Bareišienė,   R. Grigelienė
  šiuolaikinę matematiką“ (pagal atskirą     gimnazijos       d.       mokiniai,     tiksliųjų mokslų
         grafiką)             edukacinės              mokytojai    mokytojų metodinė
                           erdvės                           grupė
Kvalifikacinis mokytojų seminaras (Vaikų      „Saulės“    Lapkričio 15 d.  Užsiregistravę   S. Drazdavičienė    A. Sellienė
  turizmo renginio vadovo mokymai)       gimnazija    13.00 val.    mokytojai
    Paskaita “Matematika šiandien       „Saulės“   Lapkričio 16 d.   Gimnazijos      R. Bareišienė    R. Grigelienė
    arba ką veikia matematika“        gimnazija    12.00 val.     mokiniai
  (doc. dr. I. Pečiulytė, dr. I. Žutautaitė-
         Šeputienė)
     Tiksliųjų mokslų popietė        Aktų salė   Lapkričio 18 d.   1-4 klasių     R. Bareišienė    R. Grigelienė
                                 14. 00 val.    mokiniai,
                                          mokytojai
   Paroda „Jurgai Ivanauskaitei – 50“     Biblioteka  Lapkričio 14 d.   Gimnazijos     R. Gužauskienė     L. Čiarienė
                                         bendruomenė
 Savaitė, skirta Tarptautinei tolerancijos   Gimnazijos  Lapkričio 16-21   Gimnazijos    Just. Naujokaitienė,  S.Drazdavičienė,
 dienai paminėti (pagal atskirą grafiką)    edukacinės     d.      bendruomenė    doros mokytojos G.    L. Čiarienė
                          erdvės                         Junelienė
                                                    N. Kulėšienė,
                                                    klasių auklėtojai
      Tolerancijos popietė         Aktų salė   Lapkričio 21 d.   1 klasių     1 klasių auklėtojai,   L. Čiarienė
                                 13.00 val.     mokiniai     MT pirmininkė M.
                                                   Rutkauskaitė, MT
                                                   iniciatyvinė grupė
   Paroda „Jonui Basanavičiui – 160“      Biblioteka  Lapkričio 23 d.   Gimnazijos     R. Gužauskienė     L. Čiarienė
                                         bendruomenė
  2001 m, gimnazijos abiturientų laidos     Muziejus ir  Lapkričio 26 d.  Buvę gimnazijos     S. Laučienė     A. Sellienė
    susitikimas „Po 10 metų“         gimnazijos   14.00 val.     mokiniai
                          erdvės
Integruota užsienio kalbų pamoka „Kalbos     Aktų salė  Lapkričio 28 d.   1-4 klasių    D. Mikalajūnienė   S. Drazdavičienė
       atveria duris“                   13.00 val.     mokiniai
     Paroda „J. Grušui – 11“        Biblioteka  Lapkričio 29 d.   Gimnazijos     R. Gužauskienė     L. Čiarienė
                                         bendruomenė
Pažintinės, kultūrinės, edukacinės programos  Kauno miesto  Lapkričio –     1-4 klasių    Direktorės įsakymu    A. Sellienė,
 Kauno miesto muziejuose (pagal atskirą     muziejai   gruodžio mėn.    mokiniai      sudarytos darbo    L. Čiarienė
          grafiką)                                        grupės
  Gimnazijos veiklos kokybės giluminis     „Saulės“   Lapkričio mėn.   Gimnazijos    Direktorės įsakymu   S. Drazdavičienė
         įsivertinimas          gimnazija            bendruomenė      sudaryta darbo     A. Sellienė
                                                      grupė
 Išplėstinis direkcinės tarybos posėdis „Dėl   202 kab.   Lapkričio –   Direkcinė taryba,  S. Drazdavičienė,    A. Sellienė
 gimnazijos mokymo(si) aplinkos vertinimo           gruodžio mėn.    Kviestieji    Just. Naujokaitienė,
 tyrimo rezultatų; Dėl gimnazijos veiklos                    bendruomenės     A.Adašiūnienė
     įsivertinimo išvadų“                               nariai

Pastabos:
    Lapkričio 5 d. – darbo diena už spalio 31 d.
     Mokinių rudens atostogos: spalio 31 – lapkričio 4 d.
     Pirmadieniais 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadieniais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir
     kitas programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
     Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
     Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. S. Drazdavičienė).
     Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
     Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
     Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
     Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
     skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L.
     Čiarienė);
     Vykdoma socialinė, psichologinė veikla (ats. Just. Naujokaitienė, A. Adašiūnienė);
     Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo
     bei adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, R. Grigelienė).
     Gimnazijos muziejaus edukacinės programos „Ko moko „Saulės“ mergaičių gimnazija?“, skirtos 90-ties metų gimnazijos jubiliejaus bei 100-to
     metų „Saulės“ rūmų sukaktims, vykdymas (ats. S. Laučienė).
      Gimnazijos bibliotekos edukacinės programos „Imkit mane ir skaitykit“, kuria siekiama integruojant lietuvių kalbą, informacines technologijas bei
      bibliotekos veiklą, skatinti moksleivių susidomėjimą knygomis, ugdyti kultūrines ir moralines vertybes, vykdymas (ats. R. Gužauskienė).
      2010 m. rugsėjo – 2012 m. birželio mėn. - gimnazijos mokinių kraštotyrinė ekspedicija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Lietuvos
      muziejų metams paminėti: „Užmirštas talentas“, bei mokslo populiarinimo renginiai“ (ats. S. Laučienė).
      Pagalba stojantiesiems ir besimokantiems dvimetėje neakivaizdinėje matematikos mokykloje VU MIF (ats. R. Bariešienė, R. Grigelienė).
      Nuotolinio mokymo e – kursai Kauno miesto aštuntokams - būsimiems gimnazistams (ats. R. Grigelienė, matematikos, lietuvių k., anglų k. ,
      gamtos m. mokytojai).
      Lapkričio 15 d. 15.00 val. KPKC – Kauno miesto biologijos mokytojų pasitarimas (ats. D. Rimkuvienė ir biologijos mokytojai).
      Lapkričio 16 d. 15.00 val. „Aušros“ gimnazijoje – Kauno miesto muzikos, dailės, choreografijos, teatro, technologijų mokytojų
      pasitarimas „Reikalavimai šiuolaikinei pamokai“ (ats. U. Ciprisevičius, I. Vietienė, B. Čiagienė, G. Paukštys, A. Brilingienė, L. Viršulytė,
      L. Laucevičienė, Ž. Žemaitis, R. Krutkevičienė, D. Skrabulienė).
      Lapkričio 21 d. 13.00 val. Tolerancijos popietėje 1 klasių mokiniai parengia klasės prisistatymą (tema – tolerancija, vertinimo kriterijai:
      kūrybiškumas, estetika, originalumas, artistiškumas, turiningumas, išradingumas, muzikalumas, kostiumai) (ats. 1 klasių auklėtojai).
      Lapkričio 22 d. 15.00 val. K. Griniaus pagrindinėje mokykloje – Kauno miesto rusų k. mokytojų pasitarimas (ats. D. Jokšienė ir rusų k.
      mokytojai).
      Lapkričio 24 d. 15.00 val. K. Griniaus pagrindinėje mokykloje – Kauno miesto anglų k. mokytojų pasitarimas 9ats. D. Pauraitė).
      Lapkričio 29d. 15.00 val. KPKC – Kauno miesto ekonomikos mokytojų pasitarimas (ats. L. Girdauskienė).
Pateikti:
    Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
    (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).
                         ____________________________________________
Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                         TVIRTINU

                                                                 Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                  direktorė Aldona Sellienė
                                                                  2011 m. spalio mėn. 3 d.

                            2011 m. spalio mėn. renginių planas
     Renginio pavadinimas           Vieta      Data ir laikas    Dalyvauja      Atsakingas    Koordinatorius
Integruota pamoka – seminaras „Komandos      110 kab.    Spalio 4 d. 12.00   3C klasės     L. Girdauskienė   S. Drazdavičienė
       formavimas“                        val.     mokiniai, VDU
                                            docentė V.
                                           Bartusevičiūtė
Mokytojų dienos šventė „Mokytojadienis“     Aktų salė    Spalio 5 d. 13.00   Gimnazijos     Mokinių tarybos    A. Sellienė,
                                    val.      bendruomenė     pirmininkė M.    L. Čiarienė
                                                     Rutakauskaitė, MT
                                                     iniciatyvinė grupė
                                                        (sąrašas
                                                       pridedamas)
Paroda „Tebūnie šviesa manyje ir per mane“    Biblioteka     Spalio 6 d.    Gimnazijos     R. Gužauskienė    L. Čiarienė
  (skirta Tarptautinei Mokytojų dienai                        bendruomenė
         paminėti)
  LR Konstitucijos egzaminas (I etapas)   Kauno „Saulės“     Spalio 6 d.     1-4 klasių    E. Morkūnienė,   S. Drazdavičienė
                        gimnazija                mokiniai      R. Danielius,
                                                     V. Jaruševičius,
                                                     R. Barkauskaitė
 Kvalifikacinė mokytojų metodinių grupių    Rytų Lietuvos     Spalio 7 d.    Užsiregistravę   S. Drazdavičienė    A. Sellienė
         išvyka             regionas ir jo             mokytojai
                         kultūros bei
                       švietimo įstaigos
Sporto ir sveikatingumo diena „Sportuojanti   Sporto salė    Spalio 14 d.    1-4 klasių    D. Vizbaraitė ir    L. Čiarienė
    mergaitė – būsima olimpietė“                 14.00 val.    mokiniai, svečiai  kūno kultūros
                                             iš LMSA       mokytojai
 Matematikų metodinis renginys „IKT     Kauno „Saulės“    Spalio 18 d.    Matematikos    Tiksliųjų mokslų    A. Sellienė,
naudojimas, mokant matematikos skirtingų    gimnazija      15.00 val.     mokytojai     metodinė grupė    R. Grigelienė
      gebėjimų mokinius“
  Projektas „Fotografuojamės klasės ir     Aktų salė/    Spalio 18-19 d.    Gimnazijos     Klasių auklėtojai   L. Čiarienė
gimnazijos metraščiui“ (pagal atskirą grafiką)    Svečių               bendruomenė
                          kambarys
  Gimnazijos Audito grupės pasitarimas       PIT‘as     Spalio 18 d.     Direktorės    S. Drazdavičienė   A. Sellienė
                                   13.45 val.    įsakymu sudaryta
                                              gimnazijos
                                            veiklos vertinimo
                                               grupė
  Išplėstinis Direkcinės tarbos ir Mokytojų    213 kab.     Spalio 19 d.     Gimnazijos    Direkcinė taryba   A. Sellienė
 tarybos posėdis „Dėl e-dienyno pildymo ir              14.00 val.      mokytojai,
 funkcionavimo; Dėl naujai sukomplektuotų                        psichologė, soc.
   klasių adaptacijos tyrimo rezultatų“                         pedagogė
   Menų mainai: Šakių rajono V. Grybo       Aktų salė    Spalio 21 d.     1CDG, 2A,     G. Paukštys,     L. Čiarienė
  gimnazijos šokio spektaklis „Šiandien“              12.00 val.     3CDK klasių    A. Brilingienė,
                                              mokiniai,    L. Laucevičienė
                                              gimnazijos
                                            dramos studija ir
                                            šokių kolektyvai,
                                              mokytojai
 Tyrimas „Naujai sukomplektuotų klasių     Klasių kabinetai  Iki spalio 12 d.  1 ABCDEFG, 2    J. Naujokaitienė,  S. Drazdavičienė
 mokinių adaptacija bei mokymosi aplinkos                         G, 3 K klasių
                                                      A. Adašiūnienė
        vertinimas“                                 mokiniai

   Klasių Tėvų komitetų pirmininkų        213 kab.     Spalio 12 d.    Klasių Tėvų     Direkcinė taryba   A. Sellienė
 susirinkimas „Dėl gimnazijos mokymo(si)               17.30 val.     komitetų
         aplinkos“                               pirmininkai
Mokinių mokomųjų bendrovių (MMB) verslo       Aktų salė    Spalio 20 d.    1-4 klasių     L. Girdauskienė,  S. Drazdavičienė
       idėjų pristatymas                    13.00 val.    mokiniai, MMB    R. Krutkevičienė
                                              nariai
     Metodinės tarybos posėdis          PIT‘as     Spalio 25 d.   Metodinė taryba    S. Dijokienė   S. Drazdavičienė
                                   13.45 val.
Susikaupimo valandėlė prieš Vėlines „Ašara    Tikybos kab.    Spalio 28 d.     Gimnazijos     N. Kulėšienė    S. Drazdavičienė
       gėlę augina“                       7.30 val.     bendruomenė
   Paroda „Ramutei Skučaitei – 80“        Biblioteka    Spalio 27 d.     Gimnazijos    R. Gužauskienė    L. Čiarienė
                                             bendruomenė
 Integruota socialinė, kultūrinė, edukacinė    Lietuvos ir    Spalio 29 d.     1-4 klasių     1-4 klasių     L. Čiarienė
   diena „Į mūsų atmintį gyvi ateina“     miesto kultūros              mokiniai      auklėtojai
                         ir socialinės
                          įstaigos
 Paroda „Antanui Žmuidzinavičiui - 135“      Biblioteka     Spalio 31 d.    Gimnazijos     R. Gužauskienė    L. Čiarienė
                                            bendruomenė
Renginių ciklas, skirtas Konstitucijos dienai  Aktų salė, klasių   Spalio mėn.     1-4 klasių    V. Jaruševičius,  S. Drazdavičienė
   paminėti (pagal atskirą planą)        kabinetai               mokiniai
                                                       R. Danielius,
                                                      R. Barkauskaitė,
                                                       E. Morkūnienė
 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo               Spalio mėn.    Gimnazijos    Direktorės įsakymu  S. Drazdavičienė
         mėnuo                                 bendruomenė     sudaryta darbo    A. Sellienė
                                                         grupė
   Integruoto projekto „Sustokime ir       213 kab.     Spalio mėn.   1 klasių mokiniai  D. Juodenienė ir   L. Čiarienė
    pamąstykime“ apibendrinimas                                      lietuvių kalbos
                                                        mokytojos
  Šventė „Mes – naujieji „Saulės“ rūmų     Klasių kabinetai,  Spalio-lapkričio  Naujųjų klasių    Mokinių tarybos    L. Čiarienė
       šeimininkai“             aktų salė       mėn.     mokiniai, tėvai,    organizacinis
                                             kviestieji       komitetas
                                            mokiniai ir
                                             svečiai

  Pastabos:
     Spalio 29 d. – darbo diena už spalio 7 d.
     Mokinių rudens atostogos: spalio 31 – lapkričio 4 d.
     Pirmadieniais 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadieniais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas
      programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
     Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
     Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. S. Drazdavičienė).
     Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
     Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
     Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
      Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
      skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L.
      Čiarienė);
      Vykdoma socialinė, psichologinė veikla (ats. Just. Naujokaitienė, A. Adašiūnienė);
      Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei
      adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, R. Grigelienė).
      Gimnazijos muziejaus edukacinės programos „Ko moko „Saulės“ mergaičių gimnazija?“, skirtos 90-ties metų gimnazijos jubiliejaus bei 100-to
      metų „Saulės“ rūmų sukaktims, vykdymas (ats. S. Laučienė).
      Gimnazijos bibliotekos edukacinės programos „Imkit mane ir skaitykit“, kuria siekiama integruojant lietuvių kalbą, informacines technologijas bei
      bibliotekos veiklą, skatinti moksleivių susidomėjimą knygomis, ugdyti kultūrines ir moralines vertybes, vykdymas (ats. R. Gužauskienė).
      2010 m. rugsėjo – 2012 m. birželio mėn. - gimnazijos mokinių kraštotyrinė ekspedicija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Lietuvos
      muziejų metams paminėti: „Užmirštas talentas“, bei mokslo populiarinimo renginiai“ (ats. S. Laučienė).
      Spalio 4 d. – Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo renginiai mieste.
      Miesto mokyklų ir gimnazijų mokytojų pasitarimai: kūno kultūros mokytojų - spalio 11 d. 13.00 val. VšĮ „Miegantys drambliai“, istorijos
      mokytojų – spalio 13 d. 15.00 val. KPKC, rusų k. – spalio 18 d. 15.00 val. M. Mažvydo vid. mokykloje, dailės – spalio 18 d. 15.00 val. J. Grušo
      vid. meno mokykloje, etikos - spalio 18 d. 15.00 val. KPKC, choreografijos - spalio 19 d. 15.00 val. choreografijos mokykloje, informacinių
      technologijų - spalio 20 d. 15.00 val. KPKC, fizikos - spalio 20 d. 15.00 val. „Versmės“ vid. mokykloje, prancūzų k. - spalio 25 d. 15.00 val. A.
      Smetonos gimnazijoje, lietuvių k. - spalio 26 d. 15.00 val. KPKC, geografijos - spalio 27 d. 15.00 val. „Pilėnų“ vid. mokykloje, matematikos
      mokytojų - spalio 27 d. 15.00 val. Veršvų vid. mokykloje.
Pateikti:
      Iki spalio 13 d. pas kūno kultūros mokytojas užsiregistruoti mergaičių komandoms (4 asmenys) dalyvauti varžybose „Sportuojanti mergaitė –
      būsima olimpietė“ (registruojantis būt ina nurodyti komandos pavadinimą, visų (4) komandos narių: vardą pavardę, gimimo metus, klasę) (ats. klasių
      auklėtojai, kūno kultūros mokytojai).
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei      - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).                           ____________________________________________

Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                                  TVIRTINU

                                                            Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė Aldona Sellienė
                                                                      2011 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

                             2011 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. renginių planas
     Renginio pavadinimas                Vieta      Data ir laikas     Dalyvauja       Atsakingas       Koordinatorius
   Direkcinės tarybos posėdis “Dėl            202 kab.     Rugpjūčio 26 d.   Direkcinė taryba     A. Sellienė
 pasiruošimo 2011-2012 m. m. ugdymo                      9.00 val.
  procesui; Dėl gimnazijos ūkinės -
      finansinės situacijos“
 Kabinetų patikra „Dėl pasiruošimo 2011-         Gimnazijos     Rugpjūčio 29 d.   Kabinetų vadovai    L. Raižienė,       A. Sellienė
        2012 m. m.“                kabinetai ir     10.00 val.                D. Skrabulienė,
                             edukacinės                          R. Jaliniauskienė
                              erdvės
 Mokytojų tarybos posėdis “Dėl švietimo          Aktų salė     Rugpjūčio 31 d.   Mokytojų taryba    Direkcinė taryba      A. Sellienė
 pasiekimų ir veiklos prioritetų 2011-2012                  10.00 val.
m. m.; Dėl 2011-2012 m. m. ugdymo plano
ir jo nuostatų; Dėl 2011m. abiturientų VBE,
   MBE rezultatų respublikos, miesto,
 seniūnijos kontekste; Dėl PUPP rezultatų;
   Dėl gimnazijos ūkinės - finansinės
         situacijos“
Rugsėjo 1 – osios šventė „Didelė Lietuvos                  Rugsėjo 1 d.      Gimnazijos
  mokyklos tiesa: būti, tikėti, kurti...“:                           bendruomenė,
                                                 kviestieji svečiai,
                                                 buvę gimnazijos
                                                   mokiniai                    A. Sellienė
        Rugsėjo 1 – osios šventė           Aktų salė     9.00 – 9.45 val.   1 ABCDEFG,     Naujųjų ir 4-ųjų klasių   L. Čiarienė
                                                     2G,        auklėtojai,      R. Grigelienė
                                                     3K,       U. Ciprisevičius,    S.Drazdavičienė
                                                 4 ABCDEFGH klasių     I. Vietienė
                                                    mokiniai
      Pirmoji klasės auklėtojo pamoka        Klasių kabinetai   9.00– 9.45 val.    2 ABCDEF,     2-ųjų ir 3-ųjų klasių
                                                 3 ABCDEFGH klasių      auklėtojai
                                                    mokiniai
 Iškilmingas LR vėliavos pakėlimas, eisena į Kristaus  Prie centrinių     9.50 val.      Gimnazijos     1-4 – ųjų klasių
         Prisikėlimo bažnyčią          gimnazijos durų              bendruomenė       auklėtojai,
                                                             U. Ciprisevičius,
                                                           L. Raižienė
         Šv. Mišios          Kristaus Prisikėlimo   10.00 val.     Gimnazijos    1-4 – ųjų klasių auklėtojai
                           bažnyčia               bendruomenė

    Paroda „Štai ir vėl rugsėjis“       Biblioteka     Rugsėjo 1-9 d.   Gimnazijos      R. Gužauskienė        L. Čiarienė
                                             bendruomenė
  Šv. Mišios už a.a. mokytoją Nijolę     Kristaus Prisikėlimo  Rugsėjo 2 d.   Gimnazijos,                     A. Sellienė
                           bažnyčia
       Mikolaitienę                        18.00 val.     miesto
                                             bendruomenės
  1961-ųjų m. gimnazijos 11D klasės        Muziejus      Rugsėjo 3 d.   Buvę mokiniai       S. Laučienė        A. Sellienė
   susitikimas „Po 50-ties metų“                   12.00 val.
 Gimnazijos vadovų susitikimai su naujai    Klasių kabinetai    Rugsėjo mėn.   Naujųjų klasių     A. Sellienė
      priimtais mokiniais                               mokiniai       L. Čiarienė
                                                        R. Grigelienė
                                                         D. Pauraitė
 Mokytojų metodinių grupių posėdžiai       Pagal atskirą     Rugsėjo 5-9 d.   Mokytojų      Metodinių grupių       R. Grigelienė
 (pagal atskirą grafiką, suderinus su       grafiką               metodinės grupės     pirmininkai        S.Drazdavičienė
    kuruojančiais vadovais)                                                        L. Čiarienė
 Naujai priimtų mokinių MT posėdis       Mokinių tarybos    Rugsėjo 6 d.    1 ABCDEFG,      Klasių auklėtojai,       L. Čiarienė
                         kabinetas       10.45 val.    2G, 3K klasių     MT pirmininkė
                                              MT nariai     M. Rutkauskaitė,
                                                        MT Prezidiumas
     Mokinių tarybos posėdis        Mokinių tarybos    Rugsėjo 7 d.    1-4 klasių     Klasių auklėtojai,       L. Čiarienė
                         kabinetas       10.45 val.    mokinių MT      MT pirmininkė
                                               nariai      M. Rutkauskaitė
Šv. Mišios už a.a. mokytoją Tomą Žemaitį      Kauno šv.      Rugsėjo 14 d.   Gimnazijos,                     A. Sellienė
                        apaštalų Petro ir    18.00 val.     miesto
                           Povilo               bendruomenės
                         arkikatedra
                          bazilika
    Metodinės tarybos pasitarimas        PIT‘ as      Rugsėjo 22 d.  Mokytojų metodinė   Mokytojų metodinių      S.Drazdavičienė
                                     14.00 val.   taryba, kviestieji  tarybų pirmininkai
                                            mokytojai ekspertai
 Išplėstinis direkcinės ir klasių auklėtojų    213 kab.      Rugsejo 14 d.   Direkcinė taryba,    L. Čiarienė         A. Sellienė
 tarybos posėdis „Dėl klasės auklėtojo 2011-              14.00 val.     1- 4 klasių      R. Grigelienė
  2012 m. m. tikslų ir uždavinių; Dėl klasių                        auklėtojai     S.Drazdavičienė
veiklos programų dermės su gimnazijos veiklos                                 A. Adašiūnienė Just.
 programa; Dėl mokinių saugos ir sveikatos                                   Naujokaitienė
 būklės; „Dėl naujai sukomplektuotų klasių
        adaptacijos“
  Klasių tėvų susirinkimai „Tėvų įtka     Klasių kabinetai  Rugsėjo 22 d.    1 – 4 klasių    1 – 4 klasių klasių   A. Sellienė
  gimnazijos veiklos įgyvendinimui“                 18.00 val.    mokinių tėvai      auklėtojai     L. Čiarienė
                                                                 S.Drazdavičienė
                                                                  R. Grigelienė
 Renginiai, skirti Europos kalbų dienai       Klasių    Rugsėjo 26-30 d.   1-4 klasių    Užsienio ir lietuvių  S.Drazdavičienė
         paminėti            kabinetai, aktų             mokiniai,      k. mokytojai      L. Čiarienė
                        salė, gimnazijos           kviestieji svečiai
                        ir miesto erdvės

 Miesto fizikos ir geografijos mokytojų    Kauno „Saulės“   Rugsėjo 29 d.   Miesto fizikos ir               A. Sellienė,
   metodinio būrelio pasitarimas        gimnazija      9.00 val.     geografijos                S.Drazdavičienė
                                             mokytojų
                                           metodinis būrelis
 Kvalifikacinis seminaras „Interaktyvios    Kauno „Saulės“   Rugsėjo 29 d.    Gimnazijos,     A. Kondrotienė,    S.Drazdavičienė
 lentos panaudojimo galimybės lietuvių      gimnazija     14.00 val.    miesto mokytojai    S. Laučienė,
  kalbos, istorijos bei pilietinio ugdymo                                 E. Morkūnienė
         pamokose“
 Diagnostiniai mokinių žinių patikrinimo    Klasių kabinetai  Rugsėjo mėn.     1-4 klasių       Mokytojų      R. Grigelienė
          darbai                                mokiniai      metodinių grupių   S.Drazdavičienė
                                                      pirmininkai, dalykų   L. Čiarienė
                                                        mokytojai
   Gimnazijos mokinių apsilankymas        Muziejus     Rugsėjo mėn.    Naujųjų klasių     S. Laučienė     L. Čiarienė
gimnazijos muziejuje (ekspozicijų, stendų                        mokiniai     istorijos mokytojai  S.Drazdavičienė
pristatymas, pokalbis apie „Saulės“ rūmus,                                  naujai priimtų
        jų istoriją)                                         mokinių klasių
                                                        auklėtojai
Integruotas socialinis – kultūrinis projektas  Karo muziejaus   Rugsėjo mėn.   1 klasių mokiniai   Lietuvių kalbos    A. Sellienė
    „Sustokime ir pamąstykime“          sodelis                           mokytojai      L. Čiarienė
Naujai priimtų mokinių adaptacijos tyrimas   Klasių kabinetai  Rugsėjo mėn.    Naujųjų klasių    A. Adašiūnienė    S.Drazdavičienė
                                             mokiniai     Just. Naujokaitienė

  Pastabos:
      Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
      Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
      Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
       Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas
       programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
       Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
       Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. S. Drazdavičienė).
       Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
       Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
       Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
       Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
       skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, S. Drazdavičienė, L.
       Čiarienė);
       Vykdoma socialinė, psichologinė veikla (ats. Just. Naujokaitienė, A. Adašiūnienė);
       Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei
       adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, R. Grigelienė).
       Gimnazijos muziejaus edukacinės programos „Ko moko „Saulės“ mergaičių gimnazija?“, skirtos 90-ties metų gimnazijos jubiliejaus bei 100-to
       metų „Saulės“ rūmų sukaktims, vykdymas (ats. S. Laučienė).
       Gimnazijos bibliotekos edukacinės programos „Imkit mane ir skaitykit“, kuria siekiama integruojant lietuvių kalbą, informacines technologijas bei
       bibliotekos veiklą, skatinti moksleivių susidomėjimą knygomis, ugdyti kultūrines ir moralines vertybes, vykdymas (ats. R. Gužauskienė).
       Piešinių –fotografijų paroda -konkursas ,,Gyvūnų globa-tavo rankose “, skirtas pasaulinei gyvūnų globos dienai (I etapas gimnazijoje)
       rugsėjo 13-27 d. 9ats. B. Čiagienė, R. Krutkevičienė, Ž. Žemaitis);
       Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės pleneras „Pajausk rudenį“, skirtas M.K.Čiurlionio gimtadieniui, Ąžuolyno parke (rinktis prie S.
       Dariaus ir S. Girėno paminklo) rugsėjo 22 d. 13.00 val. (ats. B. Čiagienė, klasių auklėtojai);
       Koncertas „Kartų daina“ Kauno įgulos karininkų ramovėje rugsėjo 27 d. 18.00 val. 9dalyvauja pageidaujantys).
Pateikti:
       Iki rugsėjo 6 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - 2011 – 2012 m. m. klasių veiklos programas (pagal pateiktą formą) (ats. klasių
       auklėtojai).
       Iki rugsėjo 6 d. direktorės pavaduotojoms pagal kuruojamus dalykus R. Grigelienei, S. Drazdavičienei, L. Čiarienei - dalykų, modulių,
       pasirenkamųjų dalykų 2011 – 2012 m. m. programas (ats. dalykų moktojai).
       Iki rugsėjo 9 d. direktorės pavaduotojai S. Drazdavičienei – mokytojų metodinių grupių pirmininkų sąrašus (ats. mertodinių grupių pirmininkai).
       Iki rugsėjo 15 d. direktorei A. Sellienei – ataskaitas apie mokinių med. pažymas (ats. klasių auklėtojai).
       Iki rugsėjo 23 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei – mokinių, pageidaujančių būti atleistiems nuo kūno kultūros, muzikos, dailės privalomųjų
       pamokų, dokumetus (ats. klasių auklėtojai).
       Iki rugsėjo 24 d. direktorės pavaduotojai S. Drazdavičienei – klasių tėvų komitetų pirmininkų ir narių sąrašus (ats. 1-4 klasių auklėtojai).
       Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
       (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).
     Pastaba: Ruošiant programas atsižvelgti į 2011 m. gimnazijos veiklos programos tikslus, laukiamus minimalius ir maksimalius rezultatus:

  1 tikslas: Tobulinti mokymą pagal Atnaujintąsias bendrąsias programas, siekiant mokymo(si) metodų įvairovės ir mokinių rezultatų augimo, racionaliai panaudojant biudžeto, MK lėšas:

Sėkmės kriterijus                       Laukiami minimalūs rezultatai               Laukiami maksimalūs rezultatai
Bus aukštas VBE išlaikymo procentas.              Visus VBE išlaikys ne mažiau 90 proc. abiturientų.     Visus VBE išlaikys 100 proc. abiturientų.
Pagerės egzaminų, standartizuotų testų rezultatai.       Visų VBE įvertinimas 50 – 100 balų mokinių procentas    Visų VBE įvertinimas 50 – 100 balų mokinių procentas bus ne mažesnis
                                bus ne mažesnis kaip miesto (šalies) vidurkis.       kaip seniūnijos vidurkis; gimnazijos reitingo vieta mieste pagal atskirų
                                                             dalykų VBE kokybinius parametrus bus ne žemesnė kaip 5.
Bus geri PUPP rezultatai.                   Ne mažiau kaip 95 proc. mokinių išlaikys PUPP.       100 proc. mokinių išlaikys PUPP.
Gimnazistai aktyviai dalyvaus integruotoje gimnazijos     Gimnazijos muziejus ir biblioteka parengs ir įgyvendins  Gimnazijos muziejus ir biblioteka parengs ir įgyvendins 2 integruotas
kultūrinėje edukacinėje veikloje, gerės mokinių        1 integruotą edukacinę programą.              edukacines programas.
motyvacija.
Bus apibendrinta ir paskelbta geroji patirtis, dirbant pagal  3-5 mokytojai gimnazijoje apibendrins ir paskleis gerąją  1-2 mokytojai mieste (respublikoje) apibendrins ir paskleis gerąją darbo
Atnaujintąsias bendrąsias programas.              darbo pagal naujausius metodus patirtį.          pagal naujausius metodus patirtį.
Pagerės mokinių lankomumas ir motyvacija mokytis, Iki 5 proc. sumažės praleistų pamokų be pateisinamos 6-10 proc. sumažės praleistų pamokų be pateisinamos priežasties.
sumažės praleistų pamokų be pateisinamos priežasties priežasties.
skaičius.
  2 tikslas: Kurti patrauklią ir modernią, higienos normų reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką, racionaliai ir tikslingai panaudojant biudžeto, spec., MK, projektų „Bendrojo lavinimo mokyklų
  modernizavimas“, „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“, rėmėjų ir 2 proc. paramos labdaros lėšas:

Sėkmės kriterijus                       Laukiami minimalūs rezultatai               Laukiami maksimalūs rezultatai
Techninė bazė atitiks modernių kabinetų aprūpinimo       80 proc. kabinetuose bus įdiegtos     informacinės  100 proc. kabinetuose bus įdiegtos informacinės komunikacinės
standartus; aktyviau bus naudojamos IKT ughdymo        komunikacinės technologijos (IKT).             technologijos (IKT).
procese, gerės pamokų kokybė
Bus   nuolat   fiksuojamas   mokinių   pažangumas,  Visi dalykų mokytojai pildys elektroninį dienyną.     Visi dalykų mokytojai savalaikiai ir kokybiškai pildys elektroninį
lankomumas, kontrolinių darbų grafikas; gimnazistai ir                                  dienyną.
tėvai savalaikiai bus informuojami apie mokinių
pažangumą, lankomumą.
Mokinių tėvai ir gimnazistai savalaikiai bus informuojami   Ne mažiau kaip 80 proc. klasių auklėtojų nuolat      Visi klasių auklėtojai nuolat bendradarbiaus ir bendraus su tėvais,
apie mokinių pažangumą, lankomumą ir nelankomumo        bendradarbiaus ir bendraus su tėvais, naudodamiesi IKT.  naudodamiesi IKT.
priežastis; aktyvės klasių auklėtojų veikla, naudojant IKT.
Pagerės mokinių saugumas.                   Įrengtos 3 (vidaus) vaizdo stebėjimo kameros.       Įrengtos 5 (3 vidaus ir 2 lauko) vaizdo stebėjimo kameros.
Bus sukauptos lėšos.                      Sukauptas 2 proc. paramos labdaros lėšų (2 % PLL)     Sukauptas 2 proc. paramos labdaros (2 % PLL) lėšų fondas – iki 30 tūkst.
                                fondas – iki 20 tūkst. Lt.                 Lt.

Mokiniai turės poilsio zonas, kuriose galės praleisti laisvų  Įrengtos 2 mokinių poilsio zonos.             Įrengtos 3 mokinių poilsio zonos.
pamokų ir pertraukų laiką.

                                    ____________________________________________
  Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                              TVIRTINU
                                                                     Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                   direktorės pavaduotoja ugdymui,
                                                             laikinai vaduojanti direktorę, Rita Grigelienė
                                                                     2011 m. gegužės mėn. 31 d.


                                Kauno „Saulės“ gimnazijos
                            2011 m. birželio - liepos mėn. renginių planas
    Renginio pavadinimas         Vieta      Data ir laikas     Dalyvauja        Atsakingas       Koordinatorius
  Į gimnaziją stojančių mokinių      PIT‘as     Birželio 1 – 23 d.  Būsimi gimnazistai     D. Pauraitė,       A. Sellienė
    dokumentų priėmimas                                       V. Kondrotienė,
                                                    J. Naujokaitienė
Paroda „Vytautui Mačerniui – 90“     Biblioteka    Nuo birželio 5 d.    Gimnazijos      R. Gužauskienė        L. Čiarienė
                                         bendruomenė
  Paroda „Juozui Apučiui – 75“      Biblioteka    Nuo birželio 8 d.    Gimnazijos      R. Gužauskienė        L. Čiarienė
                                         bendruomenė
Kvalifikacinė išvyka „Literatūrinė    Suvalkijos     Birželio 8 d.     Mokytojai       D. Pauraitė        A. Sellienė
      Suvalkija“           kraštas
Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 1 ir     213 kab.     Birželio 10 d.    Mokytojų taryba    Direkcinė taryba,       A. Sellienė
3 klasių gimnazistų pasiekimų kokybės            10.00 val.
    ir lankomumo analizės“                                    1 ir 3 klasių auklėtojai
   1971 m. abiturientų laidos      Muziejus,    Birželio 11 d.    Buvę gimnazijos     S. Laučienė        A. Sellienė
   susitikimas po 40 metų       gimnazijos     14.00 val.       mokiniai
                      erdvės
   1991 m. abiturientų laidos      Muziejus,    Birželio 18 d.    Buvę gimnazijos     S. Laučienė        A. Sellienė
   susitikimas po 20 metų       gimnazijos     14.00 val.       mokiniai
                      erdvės
Klasių tėvų susirinkimai “Mokinių    Klasių kabinetai  Birželio mėn.     Mokinių tėvai    Klasių auklėtojai       D. Pauraitė
 akademiniai pasiekimai 2009 –
      2010 m. m.”

  Priėmimo komisijos posėdis      Karjeros centras  Birželio 23 d.   Direkcinė taryba,     D. Pauraitė       R. Grigelienė
                                       Priėmimo komisija

Naujai priimtų mokinių ir jų tėvų    Aktų salėBirželio 28 d.    Naujai priimti     Just. Naujokaitienė,       D. Pauraitė
     susirinkimas               12.00 val.   gimnazistai ir jų tėvai    V. Kondrotienė
                  BRANDOS EGZAMINAI (pagrindinė sesija: gegužės 7 – birželio 16 d.)
  Lietuvių kalba (gimtoji)      Valstybinis –  Birželio 1 d. 9.00
                      „Saulės“       val.
                     gimnazija;
                    Mokyklinis –
                    Pilėnų vidurinė
                      mokykla                                      A. Sellienė,
                                       4 klasių mokiniai    Direktorės įsakymu
 Informacinės technologijos      J. Jablosnkio  Birželio 3 d. 9.00
                                                               R. Grigelienė
                     gimnazija,      val.                sudarytos darbo grupės,
                      „Saulės“
                     gimnazija                          4 klasių auklėtojai
       Dailė            „Aušros“    Birželio 6 d. 9.00
                     gimnazija       val.
      Matematika          „Saulės“    Birželio 7 d. 9.00
                     gimnazija       val.
       Biologija          „Saulės“    Birželio 9 d. 9.00
                     gimnazija       val.
      Geografija          „Aušros“     Birželio 10 d.
                     gimnazija      9.00 val.
        Fizika           „Saulės“    Birželio 13 d.
                     gimnazija      9.00 val.
       Istorija          „Saulės“    Birželio 14 d.
                     gimnazija      9.00 val.
       Muzika          VšĮ Kauno     Birželio 15 d.
                     „Vyturio“      9.00 val.
                   katalikiška vid.
                     mokykla
       Chemija           „Saulės“    Birželio 16 d.
                     gimnazija     9.00 val.
   Brandos atestatų įteikimo      Kristaus    Liepos 15 d.      Gimnazijos      Direkcinė taryba,     A. Sellienė
      ceremonija          Prisikėlimo               bendruomenė,     4 klasių auklėtojai
                     bažnyčia               kviestieji svečiai
    Pastabos:
      Birželio 1, 3, 7, 9 d. 1 ir 3 klasių mokiniams organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines,
      edukacines ir kitas programas miesto (šalies) muziejuose (ats. klasių auklėtojai, direktorės įsakymu paskirti mokytojai).
      Birželio 2, 6, 8, 10 d. 1 ir 3 klasių mokiniaams vykdoma projektinė, praktinė, kūrybinė veikla (ats. dalykų mokytojai).
      Gegužės 7 – birželio 16 d. – Brandos egzaminų pagrindinė sesija (ats. direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės, 4 klasių auklėtojai).
      Brandos egzaminų vykdymas ir vertinimas (ats. direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės, 4 klasių auklėtojai).
      Gegužės 17 – liepos 8 d. - Brandos egzaminų pakartotinė sesija (ats. direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės, 4 klasių auklėtojai).
      Birželio 7 d. Miesto Rotušės salėje – padėkos renginys organizatoriams, vadovams, parengusiems kolektyvus miesto mokslevių dainų ir šokių
      šventei „Vaikystės taku“ (ats. L. Viršulytė, I. Vietienė, U. Ciprisevičius).
      Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei
      adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, V. Kondrotienė, R. Grigelienė).
Pateikti:
      Iki birželio 3 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – 2 ir 4 klasių mokinių ataskaitas (ats. 2 ir 4 klasių auklėtojai);
      Iki birželio 15 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – 1 ir 3 klasių mokinių ataskaitas (ats. 1 ir 3 klasių auklėtojai);
      Iki birželio 1 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – pataisytas ugdymo planų suvestines (ats. 2 ir 3 klasių auklėtojai).
      Iki birželio 1 d. muziejaus vadovė, bibliotekininkės L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai - ataskaitą „Dėl muziejaus ir bibliotekos edukacinių
      programų vykdymo“ (ats. R. Gužauskienė, S. Laučienė).
      Iki birželio 1 d. psichologė D. Pauraitei, direktorės pavaduotojai ataskaitą „Dėl gimnazijos karjeros centro veiklos, įtakojančios mokinių profesijos
      pasirinkimą“ (ats. Just. Naujokaitienė).
      Iki birželio 10 d. L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – nustatytos formos lentelę „1 ir 3 klasių mokinių kultūrinė, pažintinė,
      meninė, kūrybinė, sportinė, socialinė, prevencinė veikla 2010-2011 m. m.“
      Iki birželio 10 d. Auksuolei Marčiulionienei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, 4H klasės auklėtojai – nustatytos formos klasės
      charakteristiką bei klasės mokinių kūrybiškai apipavidalintas mintis „Paliekant gimnaziją...“ (ats. 4 klasių auklėtojai).
                                                     Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                   TVIRTINU
                                                       Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                 Aldona Sellienė
                                                            2011 m. gegužės mėn. 2 d.

                          Kauno „Saulės“ gimnazijos
                        2011 m. gegužės mėn. renginių planas
  Renginio pavadinimas     Vieta      Data ir laikas     Dalyvauja      Atsakingas      Koordinatorius
Tremties ir rezistencijos Biblioteka     Balandžio     28- Gimnazijos    ir R. Gužauskienė     L. Čiarienė
muziejaus      kilnojamoji        gegužės 15 d.    mikrosociumo
paroda „Partizanų motina“                     bendruomenė
(skirta   Motinos     dienai
paminėti)
Susitikimas    su    Kauno Aktų salė  Gegužės 3 d. 11.00 1-4 klasių mokiniai Mokinių     tarybos L. Čiarienė,
„Žalgirio“ komanda              val.        (po 10 iš klasės)   nariai      Ieva A. Sellienė
                                             Glaudelytė   (4C),
                                             Pranas Drulis (4C),
                                             kūno     kultūros
                                             mokytojai
Metodinė         mokytojų 213 kab.
konferencija       „Mokytojų
metodinių    grupių    darbo      Gegužės 4 d. 14.00 Gimnazijos       Mokytojų metodinių A. Sellienė,
rezultatų, metodų įprasminimas        val.        mokytojai       grupių pirmininkai   D. Pauraitė
konkrečia   veikla:   veiklos
analizės“
Gimnazijos pedagogų mokslo 208 kab.
ir kūrybos darbų paroda
Šokio diena                        Gegužės 5 d.    1-4 klasių mokiniai       A. Brilingienė,      L. Čiarienė
                      Valgykla      pertraukos po
                                   2,3 pamokų
                                                       G. Paukštys

                                   Pertrauka po
                      Krepšinio        4 pamokų
                      aikštelė
                      gimnazijos
                      kieme
Miesto   matematikos    ir Aktų salė        Gegužės 11 d.       Miesto mokyklų ir R. Grigelienė,     A. Sellienė
                                                    L. Čiarienė,
informatikos olimpiadų bei                14.00 val.        gimnazijų mokiniai,
                                                    tikslųjų   mokslų
konkursų        nugalėtojų                          mokytojai, tėvai  mokytojai,
                                                    neformaliojo
apdovanojimo šventė
                                                    švietimo vadovai
Anglų kalbos testas 1 klasių Gimnazijos      klasių Gegužės 12 d.       1 klasių mokiniai  Anglų     kalbos D. Pauraitė
mokiniams              kabinetai       2 pamoka                      mokytojai
Gimnazijos Dramos studijos     Aktų salė       Ggeužės 12 d. 13.00 3     E,   1F  klasių L. Laucevičienė,      L. Čiarienė
premjera – spektaklis                   val.           mokiniai       ir A. Marčiulionienė,
„Tiltas“ (autorius J. K.                              pageidaujantys      I. Pliopienė
Davidavičius (4H)                                  gimnazijos
                                          bendruomenės nariai
Respublikinė konferencija      Aktų salė       Gegužės 15 d.       Šalies   ir  miesto Direkcinė     taryba, A. Sellienė
                                          svečiai          mokytojų     darbo
                                                       grupė
Pasitarimas „Mokykla gali KPKC (Vytauto pr. Gegužės 18 d. 14.00 Miesto mokyklų ir 1-4 klasių auklėtojai                 L. Čiarienė
įveikti  patyčias“   (rengia 44)           val.           gimnazijų    klasių
Kauno   m.     Švietimo   ir                         vadovai
ugdymo skyrius)
                     BRANDOS EGZAMINAI (pagrindinė sesija: gegužės 7 – birželio 16 d.)
 Užsienio kalba (vokiečių)        Kauno „Saulės“     Gegužės 7 d. 9.00
                       gimnazija          val.       4 klasių mokiniai                 A. Sellienė
                                                        Direkcinė taryba,
  Užsienio kalba (anglų)        Kauno „Saulės“     Gegužės 21 d. 9.00              4 klasių auklėtojai
                       gimnazija          val.
                              Ciklas, skirtas Europos dienai paminėti:
    Stendai      „Minime III a.            Nuo gegužės       Gimnazijos      V. Jaruševičius      D. Pauraitė
    Europos dieną“                     9 d.          bendruomenė
    Akcija – projektas „Ką Gimnazijos erdvės        Gegužės 9 d.      Gimnazijos      V. Jaruševičius, 2F D. Pauraitė,
    aš žinau apie Europą?“                             bendruomenė      klasė           L. Čiarienė


1961-ųjų     ir    1971-ųjų Muziejus        ir Gegužės 14 d.      Buvę mokiniai     S. Laučienė,       A. Sellienė
gimnazijos   abiturientų    laidų gimnazijos erdvės                           G. Strazdienė
susitikimai
                                        PUPP:
    Lietuvių kalba (gimtoji) „Saulės“ gimnazija       Gegužės 16 d. 9.00 2 klasių mokiniai     Direktorės įsakymu A. Sellienė
                                val.
    (raštu)                                                sudarytos     darbo
    Matematika                       Gegužės 23 d. 9.00           grupės
                                val.
  Atestacinės      komisijos 202 kab.          Gegužės 19 d.   Atestacinė komisija, L. Girdauskienė         A. Sellienė
  posėdis                           14. 00 val.       besiatestuojantieji
                                       mokytojai
31-    osios    Tarptautinės Kauno     miesto Gegužės 19-22 d.  Pastaba: Daugiau informacijos ieškokite e. a. www.hanzakaunas.lt
Hanzos dienos Kaune:        erdvės
     Aitvarų   marginimo Santakos sala (prie Gegužės 22 d. 12.00 1-3 klasių mokiniai, B. Čiagienė, 1-3 L. Čiarienė
                 Popiežiaus kalnelio)
     šventė                   val.        lankantys dailę (po 1 klasių auklėtojai
                                       iš klasės)
   Mokytojų tarybos posėdis 213 kab          Gegužės 26 d.    Mokytojų taryba    Direkcinė taryba,     A. Sellienė
   „Dėl 2010-2011 m. m. 2 ir
                             14.00 val.                Just. Naujokaitienė,
   4   klasių   gimnazistų
   pasiekimų kokybės bei                                    V. Kondrotienė,
   lankomumo; Dėl ugdymo
                                                  2  ir   4  klasių
   plano   projekto;   Dėl
   mokinių mokymosi krūvių                                   auklėtojai
   bei  motyvacijos   lygio
   nustatymo tyrimo rezultatų;
   Dėl ugdymo kokybės ir
   parengimo    egzaminams
   tyrimo rezultatų“
       Paskutinio skambučio šventė:          Gegužės 27 d.:
     Šv. Mišios        Kristaus       10.00 val.                T. Žemaitis,         A. Sellienė,
                  Prisikėlimo                          4 klasių auklėtojai
                                                                L. Čiarienė
                  bažnyčia

                                       4 klasių mokiniai,
                                       mokytojai, tėvai,
     Paskutinė   auklėtojo 4 klasių kabinetai  11.00 val.     1-3 klasių mokinių 4 klasių auklėtojai
     pamoka                               atstovai, kviestieji
                                       svečiai
     Abiturientų rikiuotė ir I a. koridorius    11.55 val.                4 klasių auklėtojai
     iškilminga eisena
     Šventė „Lik sveika, Aktų salė         12.00 val.                U. Ciprisevičius,
     gimnazija...“                                      I. Vietienė,
                                                  L. Viršulytė,
                                                 G. Paukštys,
                                                 1 klasių auklėtojai –
                                                 ats. už varpelių įteikimą,
                                                 abiturientų     palydą
                                                 iškilmingoje   eisenoje,
                                                 pasveikinimą;
                                                 2 klasių auklėtojai –
                                                 ats. už salės papuošimą;
                                                 3 klasių auklėtojai –
                                                 ats. už abiturientų klasių
                                                 papuošimą,
                                                 pasveikinimą.
                          Gimnazijos turistų renginių ciklas:
 Programa,     skirta  Kauno miestas     Gegužės 11 d.
  Judėjimo dienai, „Judėk
  ir tobulėk“
 Orientavimosi vietovėje   Kleboniškio miškas  Gegužės 17 d.     1-4 klasių mokiniai  J. Bajorienė         L. Čiarienė
  varžybos
 Programa     „Diena  Arlaviškės-      Gegužės 21 d.
  Nemuno       kilpų  Duobkalnis
  regioniname parke“
 Vandens     turizmo  Lampėdžių karjeras  Gegužės 26 d.
  technikos varžybos
 Pastabos:
     Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo patikrinimo vykdymas ir vertinimas (ats. direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės, 2,4
     klasių auklėtojai).
     Gegužės 7 – birželio 16 d. – brandos egzaminų pagrindinė sesija (ats. direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės, 4 klasių auklėtojai).
     Kauno miesto moksleivių Dainų šventės repeticijos (pagal Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus 2011 m. gegužės mėn. planą) (ats. U.
     Ciprisevičius, I. Vietienė, G. Paukštys).
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas
     programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
     Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
     Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
      Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
      Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
      Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
      Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
      skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L.
      Čiarienė).
      Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei
      adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, V. Kondrotienė, R. Grigelienė).
       05– 05-06 Mokinių mokomųjų bendrovių konkursas- mugė (šalies etapas) (Swedbanke, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius). Išvyksta 8.00
      val. nuo Švietimo ir ugdymo skyriaus. (Pasiteiravimui tel. 8-699 56239).
      05– 06-07 23-iosios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados III-asis (respublikinis) etapas. (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Liepų
      g. 1, Girionys, Kauno rajonas). Atvykimas, registracija ir apgyvendinimas 9.30-12.00.
      05– 02-31 Tautinės kultūros centre veikia Lietuvos mokinių dailės olimpiados ,,M. K. Čiurlionis – nuo tradicijų iki modernizmo“ Miesto turo
      nugalėtojų darbų paroda.

Pateikti:
      Iki gegužės 5 d. mokytojų metodinių grupių pirmininkai – D. Pauraitei, direktorės pavaduotojai ugdymui – ataskaitas „Dėl mokytojų metodinių
      grupių darbo rezultatų, metodų įprasminimo konkrečia veikla ir veiklos analizės“.
      Iki  gegužės  09  d.  paraiškas  dalyvauti  fotografijos  dailės  plenere  –  projekte  “Sustabdyta  pavasario  akimirka“  (el  paštu
      lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt ) (ats. B. Čiagienė, S. Laučienė, 1-4 klasių vadovai);
      Iki gegužės 10 d. Tarptautinių Hanza dienų organizatoriams (adr. Mapų g. 20) – 10 piešinių (A4 formatas) su Švedijos miestų simboliais (ats.
      B. Čiagienė).
      Iki gegužės 11 d. L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – klasių kronikas (ats. 1-3 klasių auklėtojai, MT nariai).
      Iki gegužės 23 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – pataisytas ugdymo planų suvestines (ats. 2 ir 3 klasių auklėtojai).
      Iki gegužės 31 d. direktorei A. Sellienei ir direktorės pavaduotojai ugdymui L. Čiarienei – nustatytos formos klasės charakteristiką bei klasės
      mokinių kūrybiškai apipavidalintas mintis „Paliekant gimnaziją...“ (ats. 4 klasių auklėtojai).
      Iki birželio 1 d. muziejaus vadovė, bibliotekininkės direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - ataskaitą „Dėl muziejaus ir bibliotekos edukacinių
      programų vykdymo“ (ats. R. Gužauskienė, S. Laučienė).
    Iki birželio 1 d. psichologė direktorės pavaduotojai D. Pauraitei ataskaitą „Dėl gimnazijos karjeros centro veiklos, įtakojančios mokinių profesijos
    pasirinkimą“ (ats. Just. Naujokaitienė).
    Gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui - kito mėnesio grupės renginių planą. (ats.
    mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).


Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                       TVIRTINU
                                                            Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                     Aldona Sellienė
                                                               2011 m. balandžio mėn. 1 d.

                             Kauno „Saulės“ gimnazijos
                          2011 m. balandžio mėn. renginių planas
  Renginio pavadinimas        Vieta    Data ir laikas     Dalyvauja       Atsakingas         Koordinatorius
 Švaros ir talkos akcija „Darom    Miesto ir   Balandžio 1-22     Gimnazijos      Klasių auklėtojai,      L. Raižienė,
       2011“         gimnazijos      d.       bendruomenė     mokytojai, personalo      L. Čiarienė
                    erdvės                           darbuotojai
Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies  PIT‘o kab.   Balandžio 4 d.  2F klasės 27 mokiniai    S. Laučienė,          A. Sellienė,
žodžiu (viešojo kalbėjimo) patikra         9.00-14.30 val.               L. Stasiūnaitė          D. Pauraitė,
                                                                 L. Čiarienė
                                                                  Pastaba:
                                                                 V. Volynec,
                                                                R. Liuokaitis -
                                                                atsakingi už IKT
                                                                 parengimą ir
                                                              funkcionavimą patikros
                                                                  patalpoje
Paroda „Marcelijui Martinaičiui –  Biblioteka   Balandžio 4 d.    Gimnazijos       R. Gužauskienė        L. Čiarienė
       75“                            bendruomenė
 Paroda „Vytautui Sirijos Girai –  Biblioteka   Balandžio 11 d.    Gimnazijos       R. Gužauskienė        L. Čiarienė
       100“                            bendruomenė
    Atvirų durų diena       Aktų salė,   Balandžio 6 d.  Būsimieji gimnazistai     D. Pauraitė,        A. Sellienė
                    klasių    14.30 val.                   L. Čiarienė,
                                                  R. Grigelienė,
                   kabinetai,                          U. Ciprisevičius,
                   gimnazijos                            I. Vietienė,
                   edukacinės                           L. Viršulytė,
                    erdvės                           A. Kondrotienė,
                                                 kabinetų vadovai,
                                               Mokinių tarybos darbo grupė

Norvegijos ir gimnazijos mokinių,  Gimnazijos   Balandžio 6 d.    MMB nariai       L. Girdauskienė        A. Sellienė,
MMB narių dalykinis susitikimas     erdvės                                         R. Grigelienė
 Krašto apsaugos IT konkursas    IT kabinetai  Balandžio 12 d.  1-4 klasių mokiniai     IT mokytojai        R. Grigelienė
                           14.00 val.
   Matematikos konkursai       Kabinetai    Balandžio 13 d.  1-4 klasių mokiniai  Matematikos mokytojai   R. Grigelienė
  „Skaičiuoklės galimybės“,               14.00 val.
     „Simbolis“
„Kalbų kengūra 2011“:
    Užsienio kalbų (I-oji)      Klasių     Balandžio 13 d.               R. Sadlauskienė ir   D. Pauraitė
       programa       kabinetai (pagal   13.00 val.                 užsienio kalbų
                  atskirą grafiką)            Užsiregistravę 1-4      mokytojai
     Lietuvių kalbos (II-oji)    Klasių     Balandžio 14 d.   klasių mokiniai    Laima Stasiūnaitė ir   L. Čiarienė
        programa       kabinetai (pagal   13. 00 val.                 lietuvių kalbos
                  atskirą grafiką)                          mokytojai
 Prevencinės dienos gimnazijoje     Klasių     Balandžio mėn.   1-4 kalsių mokiniai,    V. Kondrotienė     D. Pauraitė
   (pagal atskirą grafiką)      kabinetai,             mokytojai, mokinių
                   PIT‘o kab.                 tėvai
 Rekolekcijos prieš Šv. Velykas    Kristaus    Balandžio 15 d.  Tikybą lankantys 1-4     T. Žemaitis     D. Pauraitė
                   Prisikėlimo     9.00 val.     klasių mokiniai
                    bažnyčia
 Kauno miesto mokyklų vadovų     Aktų salė    Balandžio 15 d.   Kauno miesto      D. Pauraitė       A. Sellienė
     pasitarimas                  11.00 val.    mokyklų vadovai     L. Čiarienė,
                                                   R. Grigelienė
 Paroda „Šv. Velykos – Kristaus    Biblioteka    Balandžio 18 d.    Gimnazijos      R. Gužauskienė     L. Čiarienė
    Prisikėlimo šventę“                          bendruomenė
 Lietuvių (gimtosios ) kalbos     Priestato    Balandžio 18-    4 klasių mokiniai    Direktorės įsakymu    A. Sellienė
 įskaita              kabinetai, aktų  19 d. 9.00 val.              sudarytos darbo grupės
                     salė
  Užsienio kalbų įskaita       Priestato    Balandžio 20-   4 klasių mokiniai     Direktorės įsakymu    A. Sellienė
                  kabinetai, aktų  21 d. 9.00 val.              sudarytos darbo grupės
                     salė


  Integruota kalbų ir menų      Aktų salė    Balandžio 27 d.  1-4 klasių mokiniai     E. Kelmelienė,    D. Pauraitė,
  pamoka, skirta V. Šekspyrui              . 00 val.               anglų kalbos mokytojos,  L. Čiarienė
                                                   D. Juodenienė,
                                                   L. Stasiūnaitė,
                                                   U. Ciprisevičius,
                                                    B. Čiagienė
  Gitarų popietė           Aktų salė    Balandžio 28 d.  1-4 klasių mokiniai,    Mokinių tarybos    L. Čiarienė
                             15. 00 val.    kviestieji svečiai   iniciatyvinė grupė
 Direkcinės tarybos posėdis „Dėl                                              A.
kūrybinės, mokslinės, projektinės ir
 kt. veiklos pasiekimų gimnazijoje,
    mieste, respublikoje“

  Kūrybinės, mokslinės ir       Aktų salė   Balandžio 29 d.  1-4 klasių mokiniai,    Mokytojų metodinių    B. Sellienė,
  projektinės veiklos                 13.00 val.    mokytojai, šalies,     grupių pirmininkai,   D. Pauraitė
  apibendrinamoji konferencija                        miesto,       klasių auklėtojai, NŠ   L. Čiarienė,
  „Mokslo šlovės galerija“                      mikrosociumao svečiai       vadovai      R. Grigelienė

  Pastabos:
      Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
      Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
      Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas
       programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
      Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
      Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
      Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
      Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
      Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
      Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
       skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L.
       Čiarienė).
      Darbas su tėvais dėl 2 proc. PLL pervedimo gimnazijai (ats. L. Raižienė, 1-4 klasių auklėtojai).
      Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei
       adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, V. Kondrotienė, R. Grigelienė).
      Balandžio 6 d. 13.00 val. KPKC – Kauno mokytojų konferencija „Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo patirtis atnaujintų
       bendrųjų programų kontekste“ (ats. iki kovo 21 d. užsiregistravę mokytojai)
  Pateikti:
      Mokytojai ir mokytojų metodinių grupių pirmininkai - iki balandžio 8 d. L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – užpildytą lentelę
      „Mokinių pasiekimai miesto, šalies, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose ir pan.
    Iki balandžio 12 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei – lietuvių (gimtosios) kalbos įskaitos medžiagą (ats. D. Juodenienė, lietuvių kalbos
    mokytojai).
    Iki balandžio 12 d. direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – užsienio kalbos įskaitos medžiagą (ats. E. Kelmelienė, anglų kalbos mokytojai).
    Gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui - kito mėnesio grupės renginių planą. (ats.
    mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).


Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                                TVIRTINU
                                                            Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė Aldona Sellienė
                                                                          2011 m. kovo mėn. 1 d.

                                Kauno „Saulės“ gimnazijos
                               2011 m. kovo mėn. renginių planas
     Renginio pavadinimas             Vieta     Data ir laikas      Dalyvauja         Atsakingas    Koordinatorius
 Metodinis seminaras „Vidurinio ugdymo         213 kab.     Kovo 2 d.        Mokytojai         S. Dijokienė,    A. Sellienė
turinio kaita, tikslai, uždaviniai ir principai;            14.00 val.                      D. Pauraitė
    diferencijavimas pamokoje“
  Kauno miesto mokinių anglų kalbos          Priestato     Kovo 3 d.      Miesto mokiniai       D. Pauraitė ir    A. Sellienė
         olimpiada            kabinetai ir aktų   13.00 val.      ir mokytojai       direktorės įsakymu
                             salė                             sudaryta darbo grupė
        Kaziuko mugė             Gimnazijos      Kovo 4 d.       Gimnazijos       L. Girdauskienė,    L. Čiarienė,
                           koridoriai ir               bendruomenė       R. Krutkevičienė,   R. Grigelienė
                           kitos erdvės                              Ž. Žemaitis,
                                                             D. Skrabulienė
 Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu      Aktų salė    Kovo 8 d. 12.00-    2ABG    klasių  4  B. Vaičekauskienė,     A. Sellienė,
                                    12.50 val.       mokiniai        I. Pliopienė
    (viešojo kalbėjimo) patikra:                                                       D. Pauraitė,
                           PIT‘ o kab.    Kovo 16 d. 9.00-    2B klasės 28 mokiniai  I.Pliopienė,
                                    14.40 val.                   B.Vaičekauskienė      L. Čiarienė
                           PIT‘ o kab.    Kovo 21 d. 9.00 -   2C klasės 23 mokiniai  S. Laučienė,         Pastaba:
                                    13.20 val.                   L. Stasiūnaitė
                                                                         V. Volynec,
                           PIT‘ o kab.    Kovo 22 d. 9.00-    2E klasės 28 mokiniai  A. Marčiulionienė,
                                                                        R. Liuokaitis -
                                    14.40 val.                   A. Kondrotienė
                           PIT‘ o kab.    Kovo 23 d. 9.00-    2G klasės 25 mokiniai  I. Pliopienė,       atsakingi už
                                    14.10 val.                   B. Vaičekauskienė    IKT parengimą
                           PIT‘ o kab.    Kovo 24 d. 9.00-    2A klasės 26 mokiniai  B. Vaičekauskienė,       ir
                                    14.20 val.                   I. Pliopienė
                                    Kovo 24 d. 9.00-    2H klasės 26 mokiniai  R. Šumskienė,      funkcionavimą
                            212 kab.
                                    14.20 val.                   D. Juodenienė        patikros
                           PIT‘ o kab.    Kovo 28 d. 9.00-    2D klasės 27 mokiniai  L. Stasiūnaitė,       patalpose
                                    14.30 val.                   S. Laučienė
                           PIT‘ o kab.    Balandžio 4 d. 9.00-  2F klasės 28 mokiniai  S. Laučienė,
                                    14.40 val.                   L. Stasiūnaitė
Sveikinimo akcija, skirta Tarptautinei moterų     I a. holas    Kovo 7 d. 7. 00     Gimnazijos       2G klasės mokiniai    L. Čiarienė
       solidarumo dienai                       val.        bendruomenė
  Pilietinės dainos konkurso „Dainuoju        Aktų salė     Kovo 8 d.       Užsiregistravę      R. Danielius, 1-4    D. Pauraitė
  Lietuvai“ dalyvių peržiūra ir atranka                13.30 val.       dalyviai        klasių auklėtojai
 Gimnazijos bendruomenės susitikimas su      Aktų salė     Kovo 9 d.   1C, 3B, 3F      T. Žemaitis,    A. Sellienė,
  tarptautine evengelizacinės mokyklos              10.00-12.00  klasių mokiniai    D. Gailevičienė,   D. Pauraitė
 „Jeunesse-Lumiere“ („Jaunimas-šviesa“)                val.               L. Stasiūnaitė,
     (Prancūzija) studentais                                    I. Pliopienė
   Kauno miesto pilietinės dainos ir      Aktų salė    Kovo 9 d.    Miesto ir      R. Danielius,    A. Sellienė,
  inscenizacijos konkursas „Dainuoju               14.00 val.   gimnazijos     A. Kondrotienė,    L. Čiarienė,
         Lietuvai“                             mokiniai      U. Ciprisevičius,   D. Pauraitė
                                                     I. Vietienė,
                                                  istorijos mokytojai,
                                                   klasių auklėtojai
Miesto mokinių pilietinė akcija „Laisvė gyva“  Rotušės aikštė   Kovo 10 d.   2F klasės      V. Jaruševičius    L. Čiarienė
                                  12.00 val.    mokiniai
Lietuvos Nepriklausomynės atkūrimo 21-      Aktų salė    Kovo 10 d.   Gimnazijos     E. Morkūnienė,     A. Sellienė,
 osioms metinėms skirtas minėjimas -               13.00 val.  bendruomenė,      I. Vietienė,    L. Čiarienė,
   koncertas „Padėka už laisvę“                        miesto svečiai   U. Ciprisevičius,   D. Pauraitė
                                                    NŠ vadovai
  Miesto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo       Kovo 11 d.
            renginiai:
         Šv. Mišios        Arkikatedra      10.00 val.   3-4 klasių      T. Žemaitis,     A. Sellienė,
                       bazilika               mokiniai,      A. Stankienė,    L. Čiarienė,
                                         (lankantys    3-4 klasių auklėtojai  R. Grigelienė,
                                         tikybą bei    PASTABA: Šv.       D. Pauraitė
                                          Jaunieji    Mišiose stovime
                                         ateitininkai),  drauge su gimnazijos
                                         gimnazijos    bendruomene.
                                          vadovai,
                                         mokytojai,
                                           tėvai.
       Iškilmingas minėjimas        Vytauto     12.00 val.   1-2 klasių     R. Danielius,
                        Didžiojo karo           mokiniai,    1-2 klasių auklėtojai
                         muziejaus            gimnazijos      PASTABA:
                          sodelis             vadovai,      gimnazijos
                                         mokytojai,      bendruomenė
                                           tėvai    minėjimo metu stovi
                                                   greta gimnazijos
                                                     vėliavos.
    Pop grupių „Kvinta“ ir „Thundertale“  Vytauto Didžiojo  12.40 val.   Gimnazijos ir   1-4 klasių auklėtojai
               koncertas         karo muziejaus             miesto
                              sodelis             bendruomenė
          Koncertas „Laisvės pavasaris“  Kauno          13.30 val.   Gimnazijos ir  1-4 klasių auklėtojai
                        valstybinės                  miesto
                        filhamonijos                bendruomenė
                           salė
   Svečių iš Norvegijos viešnagė mieste ir   Miesto ir        Kovo 15-18 d.  Gimnazijos ir   L. Girdauskienė,    A. Sellienė,
         gimnazijoje          gimnazijos                  miesto      J. Radavičiūtė    R. Grigelienė,
                          erdvės                 bendruomenė                D. Pauraitė
      Renginių ciklas „Savaitė be patyčių“:             Kovo 21-25 d.
       Akcija „Be patyčių“         I a. holas       Kovo 21 d.   Gimnazijos    3 F klasės mokiniai,   L. Čiarienė,
                                     7.00 val.    bendruomenė   MT narė A. Bakanaitė,   D. Pauraitė
                                                       V. Kondrotienė
          Stendai „Mes – už toleranciją“   Klasių kabinetai  Kovo 22-25 d.   1-4 klasių   1-4 klasių auklėtojai  L. Čiarienė
                                               mokiniai,
                                               mokytojai
         Mokinių tarybos posėdis - diskusija  MT kabinetas    Kovo 23 d.    MT nariai    MT pirmininkė     L. Čiarienė
                                      10.45 val.              R. Mockutė
         Netradicinė popietė „Be patyčių“    210 kab.     Kovo 24 d.
                                      Pageidaujantys                L. Čiarienė,
                                                      3F klasės inciatyvinė
                                       1-3 klasių
                                      14.00 val.                  D. Pauraitė
                                                      grupė, V. Kondrotienė
                                        mokiniai
      Gimnazijos Mokinių tarybos pirmininko ir Lietuvos mokinių parlamento (LMP) kandidatų (rinkikų) rinkimai:
    MT prezidiumo narių ir kandidatų į MT kabinetas   Kovo 16 d.  Kandidatai į MT   MT pirmininkė       L. Čiarienė
      MT pirmininko postą pokalbis           12.45 val.   pirmininko     R. Mockutė
                                        postą,
                                     MT prezidiumo
                                        nariai
     Kandidatų į MT pirmininko postą   Aktų salė   Kovo 17 d.   1-4 klasių    MT pirmininkė
           debatai                14.00 val.    mokiniai,     R. Mockutė
                                       kandidatai,
                                        pateikę
                                       reikiamus
                                      dokumentus
      MT pirmininko ir LMP      I a. koridorius Kovo 25 d.    1-4 klasių  2F klasės iniciatyvinė grupė,
                                                V. Jaruševičius,
        kandidatų rinkimai             (per ilgąsias    mokiniai     MT pirmininkė
                              pertraukas)              R. Mockutė
Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaita  IT kabinetai  Kovo 31 d.     4 klasių    IT mokytojai       A. Sellienė,
                                 9.00 val.    mokiniai                             R. Grigelienė
             Lietuvių (gimtosios) kalbos ir lietratūros savaitė „Dūžtančių formų pasaulyje“:
   Lietuvių (gimtosios) kalbos     Lietuvių kalbos Vasario 21 d. – 4 klasių mokiniai D. Juodenienė                     A. Sellienė,
   bandomasis brandos egzaminas      kabinetai    kovo 4d.               A. Kondrotienė                  L. Čiarienė
        abiturientams                 (abiturientų             A. Marčiulionienė
                               darbus įvertinti           L. Stasiūnaitė
                               iki kovo 14 d.)           R. Šumskienė
  Paroda „Just. Marcinkevičiui atminti“   Biblioteka    Kovo 7 – 14 d.   Gimnazijos   R. Gužauskienė
                                         bendruomenė   D. Juodenienė
  Teatralizuota Vytauto Mačernio      Aktų salė     Kovo 7 d.     3-4 klasių   D. Juodenienė
    poezijos popietė. Eiles skaito              12.00 val.    mokiniai    L. Stasiūnaitė
    aktorius Alvydas Brunalas                                 R. Šumskienė
 Gimnazijos bendruomenės sutiktuvės –    I a. holas    Kovo 8 d. 7.00   Gimnazijos       D. Juodenienė
   sveikinimo akcija „Su pavasariu!“                val.    bendruomenė
 Užgavėnių šventė „Žiema šalin eina,     Aktų salė    Kovo 8 d.    3F, 2F, 2A, 2H B. Vaičekauskienė
       pavasaris ateina“                12.00 val.    klasių mokiniai I. Pliopienė
                                                  S. Laučienė
                                                  A. Kondrotienė
  Integruota kūrybinių darbų paroda     Aktų salė    Kovo 14 d. 1-4        klasių S. Laučienė,
                               14.00 val.    gimnazistai,    D. Juodenienė
                                        miesto svečiai
  Jaunųjų kūrėjų popietė „Dūžtančių     Aktų salė     Kovo 14 d.  1-4     klasių Skelbimai, informacija:
                                                  D. Juodenienė, R. Šumskienė,
       formų pasaulyje“                  14.00 val.  gimnazistai,    L. Stasiūnaitė
                                           miesto     svečiai   Scenarijus, renginio vedimas:
                                           (poetas     Robertas  D. Juodenienė, A. Kondrotienė,
                                           Keturakis, kompozitorius   A. Marčiulionienė, S. Laučienė,
                                           Algimantas    Kubilius,  L. Čiarienė
                                           Lietuvos Šv. Kazimiero    Kvietimai svečiams:
                                           seserų   kongregacijos  D. Juodenienė.
                                           generalinė vyr. sesuo,    Svečių priėmimas:
                                           Kauno (Pažaislio) Šv.    L. Stasiūnaitė, R. Šumskienė.
                                           Kazimiero      seserų  Gėlės: S. Laučienė.
                                           vienuolyno s. Lidija     Salės paruošimas:
                                           Edita Šicaitė, Švietimo ir  I. Pliopienė, B. Vaičekauskienė
                                           ugdymo skyriaus vyr.     Kūrėjų sąrašai: lietuvių kalbos
                                           specialistė     Ilona  mokytojos
                                           Vitkauskienė)        Padėkos: S. Laučienė                  Renginių ciklas „Kovas – sporto mėnuo“
  Edukacinė išvyka į Užgavėnių šventę   Rumšiškės     Kovo 6 d.          1-4 klasių          D. Vizbaraitė        L. Čiarienė
                                             mokiniai
  Abiturientų vaikinų krepšinio varžybos   Sporto salė  Kovo mėn.   4 klasių    A. Ruseckas
      „Lik sveika, gimnazija!“                     mokiniai
   3 klasių vaikinų tinklinio varžybų    Sporto salė  Kovo mėn.   3 klasių    A. Ruseckas
          turnyras                         mokiniai
  Atvira pamoka gimnazijos mokiniams     Mažoji sporto  Kovo 9 d.   Gimnazijos   D. Brazauskienė
   ir mokytojams „Stuburo korekcinė      salė     13.50 val.  bendruomenė
          mankšta“
  Kauno m. mokinių virvės traukimo     Kauno miestas  Kovo mėn.   1-4 klasių   A. Ruseckas
          varžybos                         mokiniai
 Gimnazijos stalo teniso varžybos      Mažoji sporto  Kovo mėn.   1-4 klasių   L. Seliuginienė,
                         salė            mokiniai    A. Stankienė

  Merginų bendro fizinio pasirengimo     Sporto salė  Kovo 14 d.   1-4 klasių   D. Brazauskienė
  varžybos                                 mokinės
  Kauno m. mokinių „ Maršruto        Kauno miestas  Kovo 16 d.   NŠ būrelio   D. Vizbaraitė
  braižymo pagal legendą konkursas“                    „Turizmas“
                                        nariai
  Pažintinis turistinis žygis        Raudondvario  Kovo 19 d.   NŠ būrelio   D. Vizbaraitė
                        apylinkės          „Turizmas“
                                        nariai
  Juozo Puzinausko krepšinio turnyras     Jėzuitų   Kovo mėn.   1-4 klasių     T. Banys
                        gimnazija           mokiniai
  Krepšinis NET turnyras          Kauno miestas  Kovo mėn.   1-4 klasių     T. Banys
                                       mokiniai
  Gimnazijos sporto šventė „Citius,     Sporto salė  Kovo 25 d.  Gimnazijos    D. Brazauskienė,
                                                K. Balčiūnaitė,
                                                         A. Sellienė,
  Altius, Fortius!“                     14.00 val.  bendruomenė,    D. Vizbaraitė,  L. Čiarienė
                                      miesto svečiai   A. Stankienė,
                                               L. Seliuginienė,
                                                A. Ruseckas,
                                                 T. Banys,
                                                J. Bajorienė
  Kauno m. mokinių olimpinio festivalio   Kauno miestas  Kovo 26 d.  Gimnazijos   D. Brazauskienė   L. Čiarienė
  sportinės aerobikos varžybos                       aerobikos
                                       komanda
  Lietuvos sportinės aerobikos               Kovo mėn.   Gimnazijos   D. Brazauskienė
  pereinamosios lygos pirmenybės                      aerobikos
                                       komanda
  1 klasių vaikinų tarpklasinės krepšinio  Sporto salė  Kovo mėn.    1 klasių   K. Balčiūnaitė
 varžybos                                    mokiniai

Pastabos:
    Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
    Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
    Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
    Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
    Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas
    programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
    Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
    Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
    Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
    Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
    Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
    Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
    skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L.
    Čiarienė).
    Darbas su tėvais dėl 2 proc. PLL pervedimo gimnazijai (ats. L. Raižienė, 1-4 klasių auklėtojai).
    Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei
    adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, V. Kondrotienė, R. Grigelienė).
    Kovo 3 d. dailės akcija „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ miesto Rotušės salėje (ats. B. Čiagienė).
    Kovo 3 d. vokiečių kalbos olimpiada (miesto etapas) Maironio universitetinėje gimnazijoje (ats. D. Mikalajūnienė, R. Jaliniauskienė).
    Kovo 17 d. tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA 2011“ (ats. r. Grigelienė, matematikos mokytojai).
    Kovo 22 d. Poezijos pavasarėlis Pilėnų vidurinėje mokykloje (ats. L. Čiarienė, D. Juodenienė, lietuvių kalbos mokytojos).
    Kovo 24 ir 25 d. – renginiai, skirti Pasaulinei žemės dienai paminėti, Kauno specialioje mokykloje ir Kauno T. Ivanausko vidurinėje mokykloje
    (ats. D. Rimkuvienė ir H. Kelpšienė).

Pateikti:
   2 klasių auklėtojai iki kovo 1 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – mokinių individualius ugdymo planus ir suvestinių lenteles
    (ats. 2 klasių auklėtojai)
   4 klasių auklėtojai iki kovo 3 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – abiturientų prašymus direktorės vardu laikyti pasirinktus
    brandos egzaminus.
   Lietuvių kalbos mokytojos iki kovo 7 d. L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui, dalyvaujančių Jaunųjų kūrėjų popietėje mokinių sąrašus
    (ats. lietuvių kalbos mokytojos).
   Iki kovo 7 d. Remigijui Danieliui, istorijos mokytojui metodininkui – paraiškas dalyvauti miesto pilietinės dainos ir inscenizacijos konkurse
    „Laisvės gynėjai ir mes“ (ats. istorijos, muzikos mokytojai, klasių auklėtojai).
    Iki kovo 16 d. 1-4 klasių mokiniai, kandidatuojantys į MT pirmininko postą, L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – rinkiminių parašų
    lapus (rašto, tvirtinančio gimnazisto kandidatūrą į Mokinių tarybos pirmininko postą, bei rinkiminių parašų lapų teirautis Mokinių taryboje) (ats.
    klasių MT nariai, kandidatai į MT postą).
    Iki kovo 16 d. mokiniai, kandidatuojantys į LMP, užsiregistruoja pas L. Čiarienę, direktorės pavaduotją ugdymui (ats. klasių MT nariai).
    Gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui - kito mėnesio grupės renginių planą. (ats.
    mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).


Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                             TVIRTINU
                                                         Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė Aldona Sellienė
                                                                      2011 m. vasario mėn. 1 d.

                             2011 m. vasario mėn. renginių planas
    Renginio pavadinimas            Vieta      Data ir laikas     Dalyvauja        Atsakingas    Koordinatorius
  Diagnostiniai testai abiturientams     Klasių kabinetai   Vasario mėn.     4 klasių mokiniai     Dalykų mokytojai   A. Sellienė,
                                                                     L. Čiarienė,
                                                                     R. Grigelienė,
                                                                     D. Pauraitė
  Profesinio informavimo seminaras        P501 kab.     Vasario 2 d.    2F klasės mokiniai        Just.     D. Pauraitė
                                    10.00 val.                   Naujokaitienė
Trečiokų akcija „Dovanojam abiturientams    4 klasių kabinetai   Vasario 3 d.      3 ir 4 klasių       3 ir 4 klasių    L. Čiarienė
    kalendorius ir ženkliukus“                   10.00 val.       mokiniai         auklėtojai
Meninės raiškos įskaitos – kultūros, meno,
  kūrybos projekto „Šimtadienis: Jei
pasiekčiau saulę...“ generalinės repeticijos
                           Aktų salė      Vasario 3 d.  4 klasių mokiniai,       4 klasių     L. Čiarienė
                                      8.00 –     3 klasių atstovai      auklėtojai, A.
                                      valsai,
                                      11.00 val.-
                                                            Brilingienė,
                                      repeticija                 G. Paukštys,
                                      Vasario 7 d.                 V. Volynec
                           Girstučio      9.00 val.
                           kultūros
                           rūmai
  Kauno m. informacinių technologijų       IT kabinetai   Vasario 4 d. 9.00   Miesto ir gimnazijos      Direktorės    A. Sellienė,
        olimpiada                       – 13.00 val.     mokiniai (II etapo    įsakymu sudaryta   R. Grigelienė
                                               nugalėtojai)        darbo grupė
Meninės raiškos įskaita – kultūros, meno,   Girstučio kultūros  Vasario 10 d.     Kviestieji svečiai,      Direktorės    A. Sellienė,
 kūrybos projektas „Šimtadienis: Jei     rūmai (Kovo 11-    15. 00 val.      užsiregistravę     įsakymu sudaryta   L. Čiarienė,
                                             mokytojai, personalo
     pasiekčiau saulę...“          osios g. 26)              darbuotojai, 4 klasių
                                                            darbo grupė   R. Grigelienė,
                                              mokiniai ir tėvai, 3              D. Pauraitė
                                               klasių mokinių
                                                 atstovai
   Paroda „Baliui Sruogai – 115“        Biblioteka     Vasario mėn.      Gimnazijos       R. Gužauskienė    L. Čiarienė
                                              bendruomenė
  Paroda „Motiejui Valančiui – 2010“      Biblioteka     Vasario mėn.    Gimnazijos     R. Gužauskienė     L. Čiarienė
                                           bendruomenė
Paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo   Biblioteka      Vasario     Gimnazijos     R. Gužauskienė     L. Čiarienė
          dienai                       10-15 d.    bendruomenė
 Akcija „Myliu jūrą, saulę ir žvaigždes“    Aktų salė      Vasario 14 d.   Gimnazijos       2 F klasės     L. Čiarienė
                                   10.45 val.    bendruomenė       mokiniai
 Direkcinės tarybos posėdis „Dėl Vasario     PIT‘as       Vasario 14 d.  Direkcinė taryba,    L. Čiarienė,     A. Sellienė
  16 – osios laureatų kandidatų ; Dėl                         kviestieji     R. Grigelienė,
  gimnazijos muziejaus ir bibliotekos                         mokytojai      D. Pauraitė
 edukacinės veiklos rengimo; Dėl klasės
   auklėtojo vaidmens sprendžiant
 nelankomumo, pažangumo problemas“
Vasario 16 – osios laureato paskelbimas     Aktų salė      Vasario 15 d.   Gimnazijos
                                   13. 00 val    bendruomenė,      A. Sellienė
                                           kviestieji svečiai
 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos      Aktų salė      Vasario 15 d.   Gimnazijos      V. Jaruševičius,   A. Sellienė,
 iškilmingas paminėjimas – koncertas                 13. 00 val    bendruomenė,      S. Laučienė,    R. Grigelienė,
                                                        I. Vietienė,
  „Vasario 16 – oji įpareigoja...“                         kviestieji svečiai   U. Ciprisevičius,
                                                                 D. Pauraitė,
                                                       NŠ vadovai,     L. Čiarienė
                                                     istorijos mokytojai
 FOTO projektas „Gimnazijos 83 – osios    Svečių kambarys   Vasario 18 d.   4 klasių mokiniai,  4 klasių auklėtojai   L. Čiarienė
   abiturientų laidos vinjetė“       prie aktų salės  9.00 – 11. 00 val.  pageidaujantys
                                           persifotografuoti
Gimnazijos abiturientų susitikimas su KTU    Aktų salė      Vasario 22 d.  4 klasių mokiniai     Just.       D. Pauraitė
        atstovais                      12.00 val.              Naujokaitienė, 4
                                                     klasių auklėtojai
Profesinio informavimo išvyka į Jaunimo    Jaunimo darbo                        Just. Naujokaitienė,  D. Pauraitė
        darbo centrą           centras                          V. Kondrotienė,
                                  Vasario 24 d.     2ABCD     R. Barkauskaitė,
                                   15.00 val.       klasių      Z. Bražienė,
                                              mokiniai    L. Girdauskienė,
                                                       D. Jokšienė,
                                  Vasario 28 d.     2EFGH      H. Kelpšienė,
                                   15.00 val.       klasių     V. Jaruševičius,
                                              mokiniai    R. Pavilonienė,
                                                       T. Timofejeva
KTU karjeros centro seminaras apie savęs    213 kab.    Vasario 25 d. 12.  Užsiregistravę 2      Just.       D. Pauraitė
        pažinimą                       00 val.     klasių mokiniai    Naujokaitienė
     Susitikimas su prof. A. Raila                Vasario mėn.     Gimnazijos             A. Sellienė
                                             bendruomenė
  Renginių ciklas „Vasaris – sporto ir     Sporto salės,   Vasario mėn.     Gimnazijos    Kūno kultūros   L. Čiarienė
      sveikatos mėnuo“:          klasių kabinetai             bendruomenė,     mokytojai
                                            kviestieji svečiai

 Kauno m. mokinių olimpinio festivalio      Kauno m.     Vasario mėn.    Gimnazijos     K. Balčiūnaitė
  vaikinų tinklinio finalinės varžybos                        vaikinų tinklinio
                                              rinktinė

Merginų krepšinio varžybos „Aisčių“ taurei    Centro sporto   Vasario 8, 10 d.   Gimnazijos     K. Balčiūnaitė
         laimėti.             mokykla               merginų krepšinio
                                              rinktinė

 Kauno m. mokinių olimpinio festivalio      Maironio     Vasario 9 d.     Gimnazijos    A. Ruseckas
  vaikinų svarsčių kilnojimo varžybos       gimnazija              vaikinų svarsčių
                                            kilnojimo rinktinė


Turistinis žygis po Raudondvario apylinkes    Raudondvario    Vasario 12 d.     Gimnazijos    D. Vizbaraitė
                          apylinkės              turistinė komanda

  Tarpklasinės III kl. vaikinų tinklinio   Gimnazijos sporto   Vasario mėn.   3 klasių mokiniai   A. Ruseckas
         varžybos              salė


 Seminaras moksleivėms „Sportas visiems“    Mažoji sporto salė  Vasario mėn.     1-4 klasių    D. Brazauskienė
                                              mokinės
  Lietuvos mokinių sportinės aerobikos       Vilnius     Vasario 26 d.    Gimnazijos     D. Brazauskienė
       pirmenybės                                mokinių sportinės
                                             aerobikos
                                             komanda

Kauno m. uždarų patalpų turistinės technikos  Eigulių vid. m-kla  Vasario 26 d.     Gimnazijos    D. Vizbaraitė
        varžybos                                turistinė komanda

Vaikinų krepšinio varžybos „Aisčių“ taurei    Kaumo m.      Vasario mėn.     Gimnazijos      T. Banys
       laimėti tęsiasi           mokyklos               vaikinų krepšinio
                                              rinktinė
Paskaita „Pratimai nugaros raumenims“    Mažoji sporto salė   Vasario mėn.     1-4 klasių     A. Stankienė
                                              mokinės
Paskaita mokytojams „Reprodukcinės –    Mažoji sporto salė   Vasario mėn.     Mokytojai     L. Seliuginienė
   lytinės sveikatos mokymas“

 Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas
     programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
     Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
     Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
     Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
     Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
     Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
     Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
     skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L.
     Čiarienė).
     Darbas su tėvais dėl 2 proc. PLL pervedimo gimnazijai (ats. L. Raižienė, 1-4 klasių auklėtojai).
     Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei
     adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, V. Kondrotienė, R. Grigelienė).
     Vasario 3 d. – studijų mugė abiturientams Vilniuje.
       Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) patikra vasario 10 – balandžio 29 d. (pagal atskirą grafiką) (ats. D. Pauraitė, L.
       Čiarienė, lietuvių kalbos mokytojos).
       Iki vasario 18 d. – Lietuvos mokinių dailės olimpiados miesto turo darbų paroda KPKC (darbus pristatyti 02-11 14-16 val.) (ats. B. Čiagienė).
       Vasario 17 d. – miesto MMB mugė prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ (ats. L. Girdauskienė, R. Krutkevičienė).
       Vasario 24 d. – respublikinis meninio skaitymo konkursas A. Smetonos gimnazijoje (ats. liertuvių kalbos mokytojos).
       Vasario 25 d. – miesto rusų kalbos olimpiada A. Puškino vidurinėje mokykloje (ats. rusų kalbos mokytojos).
       Vasario 25 d. – miesto istorijos olimpiada J. Basanavičiaus gimnazijoje (ats. istorijos mokytojai).
Pateikti:
      Lietuvių kalbos mokytojos - iki vasario 8 d. L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui - PUPP lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu
      (viešojo kalbėjimo) mokinių pasirinktas temas ir potemes (ats. D. Juodenienė ir lietuvių kalbos mokytojos).
      Klasių auklėtojai - iki vasario 10 d. D. Pauraitei, direktorės pavaduotojai ugdymui - Vasario 16 – osios laureatų kandidatų sąrašus (ats. klasių
      auklėtojai).
      4 klasių auklėtojai – iki vasario 18 d. L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – abiturientų vinječių užsakymo lapus (ats. 4 klasių
      auklėtojai).
      Iki vasario 22 d. Remigijui Danieliui, istorijos mokytojui metodininkui – paraiškas dalyvauti miesto pilietinės dainos ir improvizacijos konkurse
      „Laisvės gynėjai ir mes“, kuris vyks kovo 9 d. gimnazijos aktų salėje (ats. istorijos, muzikos mokytojai, klasių auklėtojai).
      2 klasių auklėtojai – iki vasario 24 d. Just. Naujokaitienei, psichologei – mokinių, pageidaujančių dalyvauti KTU karjeros centro seminare (vasario
      25 d.), sąrašus (ats. 2 klasių auklėtojai).
      3 klasių auklėtojai iki vasario 25 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – pataisytas mokinių individualių ugdymo planų suvestinių
      lenteles (ats. 3 klasių auklėtojai)
      2 klasių auklėtojai iki kovo 1 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – mokinių individualius ugdymo planus ir suvestinių lenteles
      (ats. 2 klasių auklėtojai)
      4 klasių auklėtojai iki kovo 3 d. R. Grigelienei, direktorės pavaduotojai ugdymui – abiturientų prašymus direktorės vardu laikyti pasirinktus
      brandos egzaminus.
    Gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos L. Čiarienei, direktorės pavaduotojai ugdymui - kito mėnesio grupės renginių planą. (ats.
    mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).
Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                      TVIRTINU
                                                   Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė Aldona Sellienė
                                                                2011 m. sausio mėn. 3 d.

                              2011 m. sausio mėn. renginių planas
       Renginio pavadinimas            Vieta    Data ir laikas   Dalyvauja   Atsakingas    Koordinatorius
Mokytojų metodinių grupių posėdžiai „Dėl       Gimnazijos   Gruodžio 23 -   Mokytojų    Mokytojų      D. Pauraitė,
mokinių mokymo(si) motyvacijos stiprinimo;       kabinetai    sausio 5 d.   metodinės  metodinių grupių    L. Čiarienė,
Dėl  pa(si)rengimo  VBE    ir  PUPP;  Dėl                    grupės    pirmininkai     R. Grigelienė
laukiamų egzaminų rezultatų ir bendravimo
bei bedradarbiavimo su mokiniais bei jų
tėvais, pasirenkant VBE“
Išplėstinis direkcinės tarbos posėdis „Dėl       PIT‘as    Sausio mėn.    Gimnazijos   D. Pauraitė,     A. Sellienė
gimnazijos   finansinių    lėšų  racionalus                    taryba,   L. Čiarienė,
panaudojimo 2010 metais; Del 2 proc. PLL                         diekcinė   R. Grigelienė,
panaudojimo; Dėl 2010 m. veiklos tikslų                          taryba    D. Jokšienė
įgyvendinimo ir 2011 m. veiklos programos
tikslų ir uždavinių bei realizavimo priemonių;
Dėl  ugdymo   bazės   ir  sąlygų  dermės
gimnazijoje“
Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 2010-2011 m. m. I    213 kab.   Sausio 5 d. 10.00  Mokytojų    D. Pauraitė,     A. Sellienė
pusm. pažangumo ir lankomumo rezultatų; Dėl                val.      taryba    L. Čiarienė,
2009 m. tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA                            R. Grigelienė
rezultatų; Dėl 2011 m. brandos egszaminų ir PUPP
tvarkos; Dėl gimnazijos veiklos įsivertinimo
rezultatų; Dėl 2010-2011 m. m. I pusm. konkurso
„Pažangiausia klasė“ rezultatų; Dėl gimnazijos
finansinių lėšų racionalus panaudojimo 2010
metais; Del 2 proc. PLL panaudojimo; Dėl 2010
m. veiklos tikslų įgyvendinimo ir 2011 m. veiklos
programos tikslų ir uždavinių bei realizavimo
priemonių“


1, 3 klasių mokinių Tėvų susirinkimai (pagal     Klasių kabinetai  Sausio mėn.   1, 3 klasių    1, 3 klasių     D. Pauraitė
atskirą grafiką) „Dėl 2010-2011 m. m. I pusm.                     mokinių tėvai    auklėtojai
pažangumo ir lankomumo rezultatų; Dėl
elekroninio dienyno veiksmingumo“
Diagnostiniai   darbai,   testai   mokinių  Klasių kabinetai  Sausio mėn.   1-4 klasių   Dalykų mokytojai     Mokytojų
gebėjimamas,   žinioms  bei    motyvacijai                    mokiniai               metodinių grupių
nustatyti                                                            pirmininkai
                    VDU PASKAITOS GIMNAZIJOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS:
Paskaita „Pažink save ir kitą per kūno kalbą“      213 kab.    Sausio 10 d.   Mokinių      1-4 klasių      L. Čiarienė
(lekt. Jorūnė Vyšniauskaitė - Rimkienė)                                  auklėtojai,
                                     12.00 val.  tarybos nariai
                                                       Just.
                                                     Naujokaitienė
Paskaita                        P 501 kab.    Sausio 10 d.   2F klasės   V. Jaruševičius,    L. Čiarienė
„Kaip būti sėkmingu grupės nariu?“ (lekt. Lina                              S. Laučienė,
                                     13.00 val.   mokiniai
Bartusevičienė)                                                Just.
                                                     Naujokaitienė
Paskaita                        Aktų salė    Sausio 12 d.  1C, 2H, 2D,     D. Gailevičienė,   L. Čiarienė
                                                       T. Žemaitis,
"Gatvės" teisės pamokos moksleiviams“ (lekt.                               S. Drazdavičienė,
                                     12.00 val.   2G, 4 ACF
teisės fakulteto dėstytojai)                                        T. Timofejeva,
                                             klasių       B. Čiagienė,
                                                       D. Jokšienė,
                                             mokiniai      I. Vietienė,
                                                      R. Pavilonienė,
                                                     R. Krutkevičienė,
                                                       Ž. Žemaitis,
                                                      D. Mikalajūnienė,
                                                      D. Rimkuvienė,
                                                       I. Knyzelienė,
                                                      R. Barkauskaitė,
                                                      V. Jaruševičius,
                                                      E. Morkūnienė,
                                                     Just. Naujokaitienė,
                                                        V. Volynec
Paskaita „Ko kairysis smegenų pusrutulis      206 kab.     Sausio 18 d.    1D, 1E klasių   R. Danielius,     L. Čiarienė
negali pasakyti dešiniajam?“ (lekt. doc.                                 R. Šumskienė,
                                    12.00 val.     mokiniai
Saulius Šalkauskas)                                            H. Kelpšienė,
                                                     D. Rimkuvienė,
                                                        Just.
                                                      Naujokaitienė
Paskaita „Istorija;paprastos tiesos beieškant    213 kab.    Sausio 19 d. 12.00    1F      R. Jonaitienė,    L. Čiarienė
(lekt. Tadas Rutkauskas)                                          R. Danielius,
                                      val.
                                                     Just. Naujokaitienė
                        Sausio 13 – osios įvykių 20 mečio paminėjimas:
    Video medžiagos, susijusios su Klasių kabinetai       Sausio 10-14 d.    1 klasių    E. Morkūnienė
    Sausio 13-osios įvykiais, peržiūra ir             (per pilietinio   mokiniai
    aptarimas                            ugdymo
                                    pamokas)
    E. Šnorės filmo „Sovietų pasaka“ Klasių kabinetai      Sausio 10-14 d.    2 klasių    R. Barkauskaitė
    peržiūra ir aptarimas                     (per pilietinio   mokiniai
                                    ugdymo
                                    pamokas)
    Teminis stendas „Jie iškovojo I a. holas           Sausio 10-14 d.              Vald.
    Lietuvai Laisvę“                                           Jaruševičius
    Mokinių kūrybinių darbų (piešinių, 213 kab., aktų      Sausio 10-14 d.            D. Juodenienė,
    rašinių, eilėraščių, esė ir pan.) salė                                B. Čiagienė,
    paroda „Didžiuojuosi esąs lietuvis“                                R. Barkauskaitė,
                                             1-4 klasių   lietuvių kalbos     A. Sellienė,
                                             mokiniai,     mokytojos      D. Pauraitė,
    Lietuvos Respublikos himnas       Klasių kabinetai  Sausio 13 d. 7.55   mokytojai,     1 pamoką      L. Čiarienė,
                                     val.      personalo      turintys      R. Grigelienė
                                             darbuotojai,  mokytojai, klasių
                                             kviestieji     auklėtojai
    Pilietinė žvakučių akcija „Atmintis     Kabinetai,    Sausio 13 d. 8.00   svečiai
    gyva, nes liudija“            koridoriai (ties   – 8.15 val.
                     kiekvienu langu                      Klasių
                      padedama                        auklėtojai,
                       žvakutė)                       dalykų
  Gimnazijos bendruomenės    akcija  Gimnazijos    Sausio 13 d. 8.05           mokytojai
  „Laisvės kelias“            koridoriai     – 8.20 val.
  Pamoka „Laisvės kaina“        Klasių kabinetai   Sausio 13 d.
                               8.20-8.45 val.
  Iškilmingas  minėjimas-koncertas    Aktų salė    Sausio 13 d.           R. Barkauskaitė,
  „Sausio skausmą ir viltį prisiminus“            13.00 val.             R. Danielius,
                                                U. Ciprisevičius,
                                                  I. Vietienė,
                                                 L. Viršulytė
  Gėlių  prie  Laisvės paminklo     Laisvės     Sausio 13 d.    3 klasių     A. Šarkienė,
  padėjimas, žuvusiųjų už laisvę     paminklas     14.00 val.    mokiniai    K. Kanclerytė-
  pagerbimas                                          Bačkevičienė
  Gėlių ant T. Masiulio kapo        Kauno     Sausio 13 d. 14.   3 klasių    L. Stasiūnaitė,
  padėjimas, žuvusiųjų už laisvę     Petrašiūnų     00 val.     mokiniai     I. Pliopienė
  pagerbimas                kapinės
  Draugiškos komandinės stalo teniso   Sporto salė    Sausio 18 d.   Gimnazijos    L. Seliuginienė,
  varžybos    „Mūsų   atmintis             14.00 val.     ir Kauno    A. Stankienė
  sužvarbusiai nakčiai“                            vaikų globos
                                          namų
                                        „Atžalynas“
                                         stalo teniso
                                         komandos
  Dalyvavimas miesto renginiuose,    Kauno miestas   Sausio mėn.     1-4 klasių  Klasių auklėtojai,
  skirtuose Laisvės gynėjų dienai                        mokiniai,     istorijos
                                         mokytojai,    mokytojai
                                         personalo
                                        darbuotojai
2 klasių mokinių susirinkimas        Aktų salė   Sausio 19 d. 8.55   2 klasių   2 klasių auklėtojai,  A. Sellienė
                                 val.      mokiniai,     D. Pauraitė,
                                (2 pamoka)     dalykų     R. Grigelienė,
                                         mokytojai     L. Čiarienė
4 klasių mokinių susirinkimas          Aktų salė      Sausio 19 d.    4 klasių   4 klasių auklėtojai,   A. Sellienė
                                   10.00 val.    mokiniai,      D. Pauraitė,
                                  (3 pamoka)      dalykų      R. Grigelienė,
                                            mokytojai      L. Čiarienė
4 klasių mokinių Tėvų susirinkimai „Dėl         Aktų salė    Sausio 20   4 klasių   4 klasių auklėtojai,   A. Sellienė
gimnazistų akademinių rezultatų, VBE,                  d. 17.15    mokinių      D. Pauraitė,
MBE pasirinkimo galimybių bei Tvarkos                  val.
egzaminų metu; Dėl tikslingo ir             Klasių     18.15 val.  tėvai, dalykų    R. Grigelienė,
racionalaus 2 proc. PLL panaudojimo           kabinetai           mokytojai      L. Čiarienė
mokinių ugdymo(si) sąlygų gerinimui“.
2 klasių mokinių Tėvų susirinkimai „Dėl         Klasių     Sausio 20   2 klasių   2 klasių auklėtojai,   A. Sellienė
gimnazistų akademinių rezultatų, PUPP          kabinetai     d. 17.15
                                            mokinių      D. Pauraitė,
Tvarkos egzaminų metu; Dėl individualaus                   val.
ugdymo plano; Dėl tikslingo ir racionalaus       Aktų salė    18.15 val.  tėvai, dalykų    R. Grigelienė,
2 proc. PLL panaudojimo mokinių
                                            mokytojai      L. Čiarienė
ugdymo(si) sąlygų gerinimui“.


Pasirengimas kultūros ir meno projektui:    Aktų salė      Sausio 18 d.    4 klasių      A. Brilingienė,   L. Čiarienė
                                                       G. Paukštys,
„Šimtadienis: „Jei pasiekčiau saulę...“ –              12.00 val.     mokiniai     4 klasių auklėtojai:
                                                     D. Mikalajūnienė,
klasių programų peržiūra                                          R. Bareišienė,
                                                     D. Rimkuvienė,
                                                      E. Kelmelienė,
                                                     A. Kondrotienė,
                                                      I. Knyzelienė,
                                                      E. Morkūnienė,
                                                     A. Marčiulionienė,
                                                      O. Galdikienė.
      Tėvų vakaronė            Aktų salė      Sausio 28 d.   Gimnazijos   Klasių auklėtojai,     A. Sellienė,
                                                    neformaliojo      L. Čiarienė,
                                  18. 00 val.    bendruomenė
                                                   ugdymo būrelių      D. Pauraitė,
                                                     vadovai        R.Grigelienė
Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
      Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
      Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Organizuojamos profesinio informavimo, kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas
      programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
      Vykdomi gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniai projektai (ats. dalykų mokytojai).
      Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
      Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
      Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
      Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
      Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint IKT naudojimą, ugdomojo proceso uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermę,
      skatinančią mokymosi motyvaciją ir mokinių aktyvumą (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L.
      Čiarienė).
      Darbas su tėvais dėl 2 proc. PLL pervedimo gimnazijai (ats. L. Raižienė, 1-4 klasių auklėtojai).
       Elektroninio dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei
      adaptacijos klausimais, naudojant elektroninį dienyną (ats. dalykų mokytojai, 1-4 klasių auklėtojai, V. Kondrotienė, R. Grigelienė).
Pateikti:
      Iki sausio 7 d. D. Juodenienei, B. Čiagienei – mokinių kūrybinius darbus, skirus parodai „Didžiuojuosi esąs lietuvis“ (ats. lietuvių kalbos
      mokytojos).
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei       - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).
Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                      TVIRTINU

                                                   Kauno “Saulės” gimnazijos direktorės pavaduotoja
                                                                       ugdymui,
                                                             laikinai vaduojanti direktorę,
                                                                    Rita Grigelienė
                                                              2010 m. gruodžio mėn. 1 d.

                            2010 m. gruodžio mėn. renginių planas
   Renginio pavadinimas         Vieta     Data ir laikas   Dalyvauja      Atsakingas      Koordinatorius
  Lietuvos Raudonojo kryžiaus      Gimnazijos   Gruodžio 1-10 d.  Gimnazijos   1-4 klasių auklėtojai,    L. Čiarienė
   draugijos labdaros akcija       erdvės              bendruomenė   Mokinių tarybos nariai
    „Humanizmo galia“
  Šokio festivalis „Gyvenimo       Vilkija    Gruodžio 4 d.   Gimnazijos     D. Brazaukienė      L. Čiarienė
     džiaugsmas 2010“                           aerobikos
                                       komanda
 Renginiai, skirti Antikorupcijos   Gimnazijos ir  Gruodžio 6-10 d.  Gimnazijos     E. Morkūnienė,      D. Pauraitė
dienai paminėti (pagal atskirą planą)  miesto erdvės            bendruomenė    istorijos mokytojai
  Išplėtinis direkcinės tarybos      PIT     Gruodžio 10 d.   Direkcinės      D. Pauraitė,      A. Sellienė
 posėdis: „Dėl 2010 m. gimnazijos              14.00 val.    tarybos,      L. Čiarienė,
 veiklos įgyvendinimo ir 2011 m.                       Gimnazijos     R. Grigelienė
 veiklos tikslų, laukiamų rezultatų;                     tarybos ir
 Dėl 2010-2011 m. m. I pusmečio                       Metodinės
    gimnazijos konkurso                         tarybos nariai
„Pavyzdingiausia klasė“ rezultatų“
  Susitikimas su VDU Katalikų      Aktų salė   Gruodžio 10 d.   1-4 klasių      T. Žemaitis       A. Sellienė,
 teologijos fakulteto vicedekanu                       mokiniai                  D. Pauraitė,
  kunigu Kęstučiu Kėvalu                                               L. Čiarienė


Paroda „Broniui Radzevičiui -70“  Biblioteka   Gruodžio 12-20 d.   Gimnazijos       R. Gužauskienė     L. Čiarienė
                                     bendruomenė
 Paroda „Jonui Jablonskiui-150“   Biblioteka   Gruodžio 12-27 d.   Gimnazijos       R. Gužauskienė     L. Čiarienė
                                     bendruomenė
  Akcija „Kalėdų paštas“     I aukšto holas  Gruodžio 13-20 d.   Gimnazijos     MT iniciatyvinė grupė   L. Čiarienė
                                     bendruomenė
 Respublikinė akcija „Pagalba   Gimnazijos   Gruodžio 13-23 d.   Gimnazijos     MT narė E. Butkutė (4G),  L. Čiarienė
     gyvūnams“          erdvės               bendruomenė     MT iniciatyvinė grupė
                                      (socialiniai
                                     partneriai: TV3,
                                     TV6, Delfi.lt, 15
                                     min.lt, Kauno
                                     regiono gyvūnų
                                     globos namai)
 Pasirengimas kultūros ir meno    Aktų salė    Gruodžio 14 d.   4 klasių mokiniai    4 klasių auklėtojai:  L. Čiarienė
 projektui: „Šimtadienis: „Jei            14.00 val.                D. Mikalajūnienė,
                                                  R. Bareišienė,
 pasiekčiau saulę...“ – klasių                                  D. Rimkuvienė,
                                                 E. Kelmelienė,
    programų peržiūra                                     A. Kondrotienė,
                                                  I. Knyzelienė,
                                                 E. Morkūnienė,
                                                 A. Marčiulionienė,
                                                  O. Galdikienė.


 Atestacinės komisijos posėdis   Direktorės    Gruodžio 15 d.   Besiatestuojantys    L. Girdauskienė    A. Sellienė
                   kabinetas     14.00 val.     mokytojai,
                                      atestacinė
                                      komisija
 2010-2011 m. m. I pusmečio      Vilnius    Gruodžio 15 d.   Klasė, konkurse  Just. Naujokaitienė,  D. Pauraitė,
   gimnazijos konkurso                        užėmusi 1 vietą   V. Kondrotienė,    L. Čiarienė
„Pavyzdingiausia klasė“ 1 vietos                              nugalėtojos klasės
 nugalėtojos kultūrinė-edukacinė                                auklėtojas (a)
       išvyka
     Kalėdinė mugė       Gimnazijos    Gruodžio 15 d.    Gimnazijos    L. Girdauskienė,    D. Pauraitė,
                    erdvės               bendruomenė    R. Krutkevičienė,   R. Grigelienė,
                                                Ž. Žemaitis,     L. Čiarienė
                                               D. Skrabulienė
Paroda – konkursas „Sveika gyva,   Miesto ir    Gruodžio   15-   Gimnazijos     B. Čiagienė,     D. Pauraitė,
    Kalėdų viešnia“       gimnazijos    23 d.        bendruomenė    D. Rimkuvienė,    R. Grigelienė,
                    erdvės                         H. Kelpšienė,    L. Čiarienė
                                               R. Krutkevičienė,
                                                Ž. Žemaitis,
                                               D. Skrabulienė
Kauno m. turistinių mazgų rišimo   Kauno m.     Gruodžio 15 d.    NŠ būrelio     D. Vizbaraitė    L. Čiarienė
      konkursas        turistų sporto             „Turizmas“
                    centras                nariai


Šventinis Mokinių tarybos posėdis  MT kabinetas   Gruodžio 15 d.    MT nariai    MT pirmininkė R.    L. Čiarienė
                             10.45 val.               Mockutė
  Adventinės rekolekcijos     Paminklinė   Gruodžio 17 d.   Tikybą lankantys   T. Žemaitis,     A. Sellienė
Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo   Kristaus     9.00 val.      1-4 klasių     A. Stankienė     D. Pauraitė
      bažnyčioje        Prisikėlimo               mokiniai,
                   bažnyčia              mokytojai, tėvai
Susikaupimo popietė „Sušilkime     Aktų salė    Gruodžio 17 d.    Gimnazijos      T. Žemaitis,   A. Sellienė,
    kalėdine viltim...“                12. 00 val.   bendruomenė      NŠ vadovai,    L. Čiarienė,
                                                klasių auklėtojai  D. Pauraitė,
                                                          R. Grigelienė
 Edukacinė išvyka į Vilniaus      Vilnius    Gruodžio 28 (29)   1-4 klasių     D. Vizbaraitė   L. Čiarienė
 Lituanistikos centrą bei teatro,               d.       mokiniai
  muzikos ir kino muziejų
 4 klasių vaikinų tarpklasinės    Sporto salė    Gruodžio mėn.   4 klasių mokiniai   A. Ruseckas    L. Čiarienė
    tinklinio varžybos
Miesto vaikinų krepšinio turnyras    Miesto     Gruodžio mėn.    Gimnazijos       T. Banys     L. Čiarienė
     „Aisčių taurė“        mokyklos              vaikinų krepšinio
                                       komanda
  Seminaras „Staigiosios ir     Sporto salė    Gruodžio mėn.   Pageidaujantys    K. Balčiūnaitė   L. Čiarienė
                                       1-4 klasių
 sprogstamos jėgos lavinimas“
                                       mokiniai ir
   (pagal atskirą grafiką)                         mokytojai
Gimnazijos mokinių stalo teniso    Sporto salė    Gruodžio mėn.    1-4 klasių     L. Seliuginienė   L. Čiarienė
      turnyras                             mokiniai
 Metodinių mokytojų grupių     Klasių kabinetai  Gruodžio mėn.    Mokytojai    Mokytojų metodinių  L. Čiarienė,
      posėdžiai                                     grupių pirmininkai  D. Pauraitė,
                                                          R. Grigelienė
 Dalyvavimas miesto ir šalies     Miestas,     Gruodžio mėn.    Gimnazijos     Klasių auklėtojai  L. Čiarienė
  kalėdiniuose renginiuose     respublika              bendruomenė
 Gimnazijos mokinių kraštotyrinė      Gimnazija,    2010 m. rugsėjis –    1-4 klasių       S. Laučienė       A. Sellienė,
  ekspedicija, skirta Lietuvos       miestas,    2012 m. birželis     mokiniai                    D. Pauraitė,
 Nepriklausomybės atkūrimui ir       respublika                                        L. Čiarienė
Lietuvos muziejų metams paminėti:
 „Užmirštas talentas“ bei mokslo
   populiarinimo renginiai“
  Pastabos:
        Mokinių žiemos atotogos: 2010 m. gruodžio 23 – 2011 m. sausio 5 d.
        I pusmetį išvesti ir pažangumo, lankomumo duomenis suvesti e-dienynuose iki gruodžio 22 d. (ats. dalykų mokytojai, klasių auklėtojai).
        Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
        Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
        Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
        Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
        Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
        pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
        Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
        Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
        Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
        Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
        Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
        ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
        Pauraitė, L. Čiarienė).
  Pateikti:
        2010-2011 m. m. I pusmečio klasių kronikas iki gruodžio 8 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei (ats. klasių auklėtojai).
    Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos labdaros akcijos „Humanizmo galia“ paaukotas lėšas iki gruodžio 10 d. direktorės pavaduotojai L.
    Čiarienei (ats. klasių auklėtojai).
    Kalėdines puokštes mokytojai B. Čiagienei iki gruodžio 10 d. (ats. klasių auklėtojai).
    I pusmečio suderintas ir patikrintas ataskaitas direktorės pavaduotojai R. Grigelienei iki gruodžio 29 d. (ats. klasių auklėtojai).
    Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei      - kito mėnesio grupės renginių planą.
    (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).
Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                         TVIRTINU

                                                              Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                       Aldona Sellienė
                                                                  2010 m. lapkričio mėn. 2 d.

                             2010 m. lapkričio mėn. renginių planas
   Renginio pavadinimas          Vieta      Data ir laikas    Dalyvauja      Atsakingas        Koordinatorius
 Edukacinė diena „Į mūsų atmintį    Kauno miesto ir   Lapkričio 2 d.    1-4 klasių   1-4 klasių auklėtojai     A. Sellienė,
      gyvi ateina“        rajono kapinės,              mokiniai,                   L. Čiarienė
                     žymios ir/ar               gimnazijos
                     atmintinos               bendruomenė
                      vietos
  Susitikimas su VDU Katalikų       Kristaus     Lapkričio 5 d.    Gimnazijos     T. Žemaitis,        A. Sellienė,
 teologijos fakulteto vicedekanu     Prisikėlimo     14.00 val.    bendruomenė     A. Stankienė        D. Pauraitė,
   kunigu Kęstučiu Kėvalu        bažnyčia                                        L. Čiarienė
  Teorinis ir praktinis aerobikos    Sporto klubas    Lapkričio 6 d.   Kūno kulrūros   D. Brazauskienė        L. Čiarienė
     trenerių seminaras         „Leta“                mokytojai
 Gimnazijos foto projektas „Grifų     Aktų salė    Lapkričio 10 d. 14.   1-4 klasių    MT pirmininkė        L. Čiarienė
      medžioklė“                      00 val.      mokiniai     R. Mockutė, MT
                                                  iniciatyvinė grupė
 Susitikimas su poetu ir publicistu    Aktų salė     Lapkričio 11 d.   3B, 3G, 4C,    D. Juodenienė,        A. Sellienė,
     Robertu Keturakiu                   8.55 val.     4H klasių     L. Stasiūnaitė,       L. Čiarienė
                                          mokiniai    A. Marčiulionienė
Lietuvos moterų sporto asociacijos ir   Sporto salė    Lapkričio 12 d.    1-4 klasių  D. Brazauskienė ir kūno     A. Sellienė,
 gimnazijos organizuojamos sporto               14.00 val.     gimnazistės   kultūros mokytojai       L. Čiarienė
 varžybos – šventė „Sportuojanti
  mergaitė – būsima olimpietė“
    Edukacinės programos        Kauno       Lapkričio 15 d.   1 klasių    D. Juodenienė,    L. Čiarienė
                               14.00 val. – 1A
                     Pedagoginis     kl.         mokiniai    V. Jaraminatitė,
                               Lapkričio 17 d.
                     muziejus      14.00 val. – 1B          D. Gailevičienė,
                               kl.
                               Lapkričio 22 d.           R. Danielius,
                               14.00 val. – 1C
                               kl.                R. Šumskienė,
                               Lapkričio 23 d.
                               14.00 val. – 1D           R. Jonaitienė
                               kl.
                               Lapkričio 29 d.
                               14.00 val. – 1E
                               kl.
                               Lapkričio 30 d.
                               14.00 val. – 1F
                               kl.
  Pilietinė akcija „Tolerancijos    Gimnazijos  Lapkričio 16 d.      Gimnazijos   V. Kondrotienė,   D. Pauraitė,
  apyrankė“ (skirta Tarptautinės     erdvės ir               bendruomenė   Mokinių tarybos    L. Čiarienė
 Tolerancijos dienos paminėjimui)     prieigos                       iniciatyvinė grupė
Nacionalinio projekto „Drąsinkime     Aktų salė  Lapkričio 16 d.     1ABDF klasių  S. Laučienė, 1ABDF  A. Sellienė,
ateitį“ renginys „Garnier“ – švaros ir           13.00 val.      mokiniai   klasių auklėtojai,  L. Čiarienė
   sveikos odos akademija“                                  R. Jaliniauskienė,
                                                D. Mikalajūnienė,
                                                 H. Kelpšienė,
                                                 U. Ciprisevičius
Kauno miesto ekonomikos mokytojų     213 kab.   Lapkričio 17 d.       Miesto    L. Girdauskienė   R. Grigelienė
       pasitarimas                  15.00 val.     ekonomistai
 Edukacinė programa „Popietė su      Kauno    Lapkričio 17 d.      2 klasių   R. Barkauskaitė,   L. Čiarienė
                                                 Z. Bražienė,
     Kauno bigbendu“         Valstybinė     14.00 val.      mokiniai ir
                                                L. Girdauskienė,
                                                 D. Jokšienė,
                     filharmonija                  auklėtojai     H. Kelpšienė,
                                                      V. Jaruševičius,
                                                      R. Pavilonienė,
                                                      T. Timofejeva
Konferencija „Iš tarpukario Lietuvos     Kauno        Lapkričio 18 d.    Gimnazijos,     V. Jaruševičius,    D. Pauraitė,
   švietimo istorijos lobyno“       apskrities                 miesto, šalies    U. Ciprisevičius    L. Čiarienė
                     pedagoginis                   mokytojai
                      muziejus
Kvalifikacinis mokytojų seminaras      213 kab.       Lapkričio 19 d.   Užsiregistravę     D. Pauraitė     A. Sellienė
„Šiuolaikinė pamoka, jos priežiūra ir                 12,00 val.     mokytojai
      vertinimas“
 Edukacinė programa mokytojams     Kauno m. salonas     Lapkričio 23 d. 14.  Lietuvių k. ir    D. Juodenienė,     A. Sellienė
                     "Jaukūs namai"                 užsiregistravę
      „Lino kelias“        (Juozapavičiaus pr. 21)     00 val.                L. Čiarienė
                                             mokytojai
 Profesinio informavimo išvyka į      Šiauliai       Lapkričio 24 d.    1-4 klasių   Just. Naujokaitienė    A. Sellienė,
    Šiaulių universitetą                               mokiniai                  L. Čiarienė
   Tiksliųjų mokslų vakaronė       Aktų salė       Lapkričio 25 d.    1-4 klasių   R. Bareišienė, tiksliųjų  R. Grigelienė
                                   14.00 val.     mokiniai     mokslų mokytojai
 Kauno m. istorikų konferencija      Aktų salė       Lapkričio 29 d.     Miesto ir    Istorijos mokytojai    A. Sellienė,
                                             gimnazijos
                                             mokytojai ir                 D. Pauraitė
                                              mokiniai,
                                             besidomintys
                                              istorija
 Išplėstinis direkcinės tarybos ir     213 kab.       Lapkričio 11 d.    Direkcinė      D. Pauraitė,      A. Sellienė
auklėtojų posėdis „. Dėl gimnazijos                  14.00 val.      taryba,      L. Čiarienė,
 veiklos įsivertinimo išvadų; 2. Dėl                           kviestiniai     R. Grigelienė,
  naujai sukomplektuotų klasių                              asmenys      V. Kondrotienė,
  adaptacijos tyrimo rezultatų“                                     Just. Naujokaitienė
Užsienio kalbų pasiekimų pamoka -     Aktų salė     Lapkričio mėn.    1-4 klasių      E. Kelmelienė        D. Pauraitė
       šventė                                mokiniai
     Turistinis žygis       Girionių parkas    Lapkričio mėn.    1-4 klasių      D. Vizbaraitė      L. Čiarienė
                                        mokiniai, NŠ
                                           būrelio
                                         „Turizmas“
                                           nariai
 Anketinė apklausa „ Mergaičių     Sporto salė    Lapkričio mėn.    1-2 klasių      L. Seliuginienė      L. Čiarienė
    fizinis aktyvumas“                            gimnazistės
3 klasių vaikinų tinklinio turnyras   Sporto salė    Lapkričio mėn.     3 klasių       A. Ruseckas       L. Čiarienė
                                         gimnzistai
 Gimnazijos mokinių kraštotyrinė     Gimnazija,    2010 m. rugsėjis –   1-4 klasių      S. Laučienė       A. Sellienė,
  ekspedicija, skirta Lietuvos
                     miestas,     2012 m. birželis    mokiniai                   D. Pauraitė,
 Nepriklausomybės atkūrimui ir
Lietuvos muziejų metams paminėti:    respublika                                       L. Čiarienė
 „Užmirštas talentas“ bei mokslo
   populiarinimo renginiai“

  Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
      Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
      Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
      pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
      Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
      Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
      Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
      Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
      Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
      ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
      Pauraitė, L. Čiarienė).
Pateikti:
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei      - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).


Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                       TVIRTINU

                                                           Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                     Aldona Sellienė
                                                                 2010 m. spalio mėn. 1 d.

                             2010 m. spalio mėn. renginių planas
    Renginio pavadinimas        Vieta     Data ir laikas   Dalyvauja        Atsakingas       Koordinatorius
Kvalifikacinė išvyka „Ugdymo turinio   Kaunas –    Saplio 1 d.   Užsiregistravę      D. Pauraitė       A. Sellienė
 galimybės, organizuojant mokinių     Varniai –             mokytojai
  pažintinę veiklą Žemaitijoje“    Medvėgalis -
                      Telšiai
  Šventinis Kauno m. simfoninio    Kauno sporto    Spalio 4 d.    Mokytojai                    A. Sellienė
   orkestro koncertas, skirtas      halė      18.00 val.
  Tarptautinei Mokytojų dienai
 Mokytojų dienos šventė „Skrydis“     Aktų salė    Spalio 05 d.    Mokytojai      Mokinių tarybos       A. Sellienė,
                              11. 00 val.             pirmininkė R. Mockutė,     L. Čiarienė
                                                MT iniciatyvinė grupė
Edukaciniai – pažintiniai užsiėmimai  Sporto muziejus  Spalio 11 – 22  3 klasių mokiniai  3 klasių auklėtojai ir kūno   L. Čiarienė
 „Tautinės olimpiados 70-metis“,               d.                kultūros mokytojai
 „Lietuvos cirkas: raida ir žymiausi
       atstovai“
 Integruoto projekto „Sustokime ir    213 kab.    Spalio 13 d.  1 klasių mokiniai  D. Juodenienė ir lietuvių    L. Čiarienė
  pamąstykime“ apibendrinimas               14.00 val.               kalbos mokytojos


Projektas „Fotografuojamės klasės ir   Aktų salė    Spalio 14-15   Gimnazijos      Klasių auklėtojai      L. Čiarienė
gimnazijos metraščiui“ (pagal atskirą              d.      bendruomenė
        grafiką)
 Konferencija „MMB: verslo idėjų      Aktų salė    Spalio 19 d.  1-4 klasių mokiniai,    L. Girdauskienė,    D. Pauraitė
       pristatymas“                  12.00 val.    besimokantys       J. Radavičiūtė
                                        ekonomiką,
                                      kviestieji svečiai
 Gimnazijos foto projektas „Grifų     Aktų salė    Spalio 20 d.  1-4 klasių mokiniai    MT pirmininkė R.    L. Čiarienė
       medžioklė“                   13. 45 val.              Mockutė, MT iniciatyvinė
                                                      grupė
 Klasių Tėvų komitetų pirmininkų      213 kab.    Spalio 20 d.   Klasių Tėvų      Klasių auklėtojai,   A. Sellienė
                                        komitetų
       susirinkimas                  17.30 val.                Direkcinė taryba
                                       pirmininkai
Tyrimas  „Naujai  sukomplektuotų   Klasių kabinetai  Spalio mėn.  1 ABCDEF, 2 GH,      J. Naujokaitienė,   D. Pauraitė
klasių  mokinių   adaptacija  bei                   3 H klasių mokiniai    V. Kondrotienė
mokymosi aplinkos vertinimas“


Renginių ciklas, skirtas Konstitucijos Aktų salė, klasių  Spalio mėn.    1 – 4 klasių      V. Jaruševičius,    D. Pauraitė
dienai paminėti (pagal atskirą planą)    kabinetai              mokiniai        R. Danielius,
                                                   R. Barkauskaitė,
                                                    E. Morkūnienė
   Gimnazijos veiklos kokybės               Spalio mėn.    Gimnazijos      Direktorės įsakymu   D. Pauraitė,
     įsivertinimo mėnuo                         bendruomenė      sudaryta darbo grupė   A. Sellienė
Šventė „Mes – naujieji „Saulės“ rūmų     Klasių     Salio mėn.    Naujųjų klasių      Mokinių tarybos     L. Čiarienė
       šeimininkai“        kabinetai, aktų          mokiniai, kviestieji  organizacinis komitetas
                        salė              mokiniai ir svečiai
 Gimnazijos mokinių kraštotyrinė      Gimnazija,     2010 m.     1-4 klasių mokiniai     S. Laučienė       A. Sellienė,
  ekspedicija, skirta Lietuvos       miestas,     rugsėjis –                              D. Pauraitė,
 Nepriklausomybės atkūrimui ir       respublika     2012 m.                               L. Čiarienė
Lietuvos muziejų metams paminėti:                birželis
 „Užmirštas talentas“ bei mokslo
   populiarinimo renginiai“

 Pastabos:
     Spalio 23 d. – darbo diena už spalio 1 d.
     Mokinių rudens atostogos: spalio 25 – 29 d.
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
       Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
       Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
       Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
       Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
       pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
       Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
       Vykdomas NŠ užsiėmimų ciklas „Gimnazistų teisinio švietimo programa – teisinių žinių klubas“ (ats. K. Selli).
       Vykdomi integruoti NŠ užsiėmimai „Tautos kultūros istorija“ (ats. Z. Tamakauskas).
       Gimnazijos renginius radiofikuoja DJ klubas (ats. V. Volynec).
       Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
       ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
       Pauraitė, L. Čiarienė).
 Pateikti:
    Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei      - kito mėnesio grupės renginių planą.
    (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, muziejaus vadovė, bibliotekos vedėja).


Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                         TVIRTINU

                                                              Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                       Aldona Sellienė
                                                                 2010 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

                             2010 m. rugsėjo mėn. renginių planas
   Renginio pavadinimas         Vieta     Data ir laikas    Dalyvauja       Atsakingas        Koordinatorius
   LR vėliavos pakėlimas       Gimnazijos     Rugsėjo 1 d.    Gimnazijos       L. Raižienė        A. Sellienė
                    centrinės durys    8. 00 val.    bendruomenės
                                         atstovai
 Rugsėjo 1 – osios šventė „Išsaugoti   Pažaislio    Rugsėjo 1 d.    Gimnazijos      Direktorės įsakymu       A. Sellienė
 žmones, kūrybą, mokslą, tikėjimą,    vienuolynas    12. 00 val.    bendruomenė,    sudarytos darbo grupės     L. Čiarienė
       Lietuvą...“                           kviestieji svečiai                  R. Grigelienė
                                                                 D. Pauraitė
  Paroda „Štai ir vėl rugsėjis“    Biblioteka    Rugsėjo 1-3     Gimnazijos      R. Gužauskienė        L. Čiarienė
                                d.       bendruomenė
 Pirmoji klasės auklėtojo pamoka   Klasių kabinetai  Rugsėjo 2 d.    1 – 4 klasių    1-4 klasių auklėtojai     R. Grigelienė
                                        mokiniai                     L. Čiarienė
 Gimnazijos vadovų susitikimai su   Klasių kabinetai   Rugsėjo 6-8    Naujųjų klasių      A. Sellienė
  naujai priimtais mokiniais                 d.       mokiniai        L. Čiarienė
                                                    R. Grigelienė
                                                    D. Pauraitė
 Tecninio personalo susirinkimas:    003 kab.     Rugsėjo 6 d.     Techninis       L. Raižienė        A. Sellienė
 „Dėl ūkinės finansinės veiklos; Dėl            14.30 val.     personalas
   higienos normų vykdymo“

  Paroda „Pauliui Širviui-90“     Biblioteka    Rugsėjo 6 d.    Gimnazijos       R. Gužauskienė        L. Čiarienė
                                       bendruomenė
Mokytojų metodinių grupių posėdžiai   Pagal atskirą   Rugsėjo 6-10    Mokytojų       Metodinių grupių       L. Čiarienė
                     grafiką        d.     metodinės grupės     pirmininkai         R. Grigelienė
                                                                 D. Pauraitė
Naujai priimtų mokinių MT posėdis   Mokinių tarybos   Rugsėjo 7 d.   1ABCDEF, 2GH,     Klasių auklėtojai       L. Čiarienė
                     kabinetas     10.45 val.    3H klasių MT      R. Mockutė
                                         nariai
 Gamybinis mokytojų ir gimnazijos     Mokytojų     Rugsėjo 8 d.    Mokytojai,       L. Čiarienė        A. Sellienė
   vadovų susirinkimas         kambarys     9.40 val.    gimnazijos vadovai     R. Grigelienė
                                                      D. Pauraitė
   Mokinių tarybos posėdis      Mokinių tarybos  Rugsėjo 8 d.  1-4 klasių mokinių    Klasių auklėtojai      L. Čiarienė
                      kabinetas     10.45 val.     MT nariai        R. Mockutė
  Metodinės tarybos pasitarimas      PIT‘ as     Rugsėjo 14 d.  Mokytojų metodinė    Mokytojų metodinių      D. Pauraitė
                               14. 00 val.   taryba, kviestieji   tarybų pirmininkai
                                      mokytojai ekspertai
  Išplėstinis direkcinės ir klasių     213 kab.    Rugsejo 15 d.  Direkcinė taryba,      L. Čiarienė       A. Sellienė
auklėtojų tarybos posėdis „Dėl klasės            14. 00 val.    1- 4 klasių       R. Grigelienė
 auklėtojo 2010-2011 m. m. tikslų ir                       auklėtojai        D. Pauraitė
  uždavinių; Dėl klasių veiklos                                    V. Kondrotienė
 programų analizės; Dėl mokinių                                   Just. Naujokaitienė
   saugos ir sveikatos būklės“
 Klasių tėvų susirinkimai „Tėvų įtka   Klasių kabinetai  Rugsėjo 23 d.    1 – 4 klasių     1 – 4 klasių klasių     A. Sellienė
 gimnazijos veiklos įgyvendinimui“              17. 30 val.    mokinių tėvai       auklėtojai       L. Čiarienė
                                                                 D. Pauraitė
                                                                 R. Grigelienė
Renginiai, skirti Europos kalbų dienai    Klasių    Rugsėjo 27-   1-4 klasių mokiniai,   Užsienio ir lietuvių k.   D. Pauraitė
        paminėti          kabinetai, aktų   30 d.     kviestieji svečiai     mokytojai        L. Čiarienė
                     salė, gimnazijos
                     ir miesto erdvės
 Gimnazijos mokinių apsilankymas       Muziejus    Rugsėjo mėn.   Naujųjų klasių        S. Laučienė      D. Pauraitė
 gimnazijos muziejuje (ekspozicijų,                       mokiniai        istorijos mokytojai    L. Čiarienė
 stendų pristatymas, pokalbis apie                                 naujai priimtų mokinių
   „Saulės“ rūmus, jų istoriją)                                    klasių auklėtojai
 Integruotas socialinis – kultūrinis  Karo muziejaus   Rugsėjo mėn.   1 klasių mokiniai   Lietuvių kalbos mokytojai    B. Sellienė
    projektas „Sustokime ir        sodelis                                        L. Čiarienė
      pamąstykime“

Šventė „Mes – naujieji „Saulės“ rūmų     Klasių      Rugsėjo –   Naujųjų klasių      Mokinių tarybos       L. Čiarienė
      šeimininkai“         kabinetai, aktų   spalio mėn.  mokiniai, kviestieji  organizacinis komitetas
                        salė             mokiniai ir svečiai
 Naujai priimtų mokinių adaptacijos   Klasių kabinetai   Rugsėjo –   Naujųjų klasių       V. Kondrotienė      D. Pauraitė
       tyrimas                    spalio mėn.    mokiniai       Just. Naujokaitienė

  Pastabos:
      Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų dalykinis pasitarimas (ats. direktorė A. Sellienė)
       Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
       Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
       Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
       Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
       pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai).
       Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
       Vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
       ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
       Pauraitė, L. Čiarienė).
Pateikti:
       Iki rugsėjo 06 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - klasių 2010 – 2011 m. m. veiklos programas (ats. klasių auklėtojai).
       Iki rugsėjo 06 d. direktorės pavaduotojoms pagal kuruojamus dalykus R. Grigelienei, D. Pauraitei, L. Čiarienei          - dalykų, modulių,
       pasirenkamųjų dalykų 2010 – 2011 m. m. programas (ats. dalykų moktojai).
       Iki rugsėjo 13 d. direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – mokytojų metodinių grupių pirmininkų sąrašus (ats. mertodinių grupių pirmininkai).
       Iki rugsėjo 15 d. direktorei A. Sellienei – ataskaitas apie mokinių med. pažymas (ats. klasių auklėtojai).
       Iki rugsėjo 23 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei – mokinių, pageidaujančių būti atleistiems nuo kūno kultūros, muzikos, dailės privalomųjų
       pamokų, dokumetus (ats. klasių auklėtojai).
       Iki rugsėjo 24 d. direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – klasių tėvų komitetų pirmininkų ir narių sąrašus (ats. 1-4 klasių auklėtojai).

Pastaba: Ruošiant programas atsižvelgti į 2010 m. gimnazijos veiklos programos tikslus: 1. Tobulinti darbą pagal atnaujintąsias Bendrąsias programas.
2. Kurti ir tobulinti edukacines aplinkas.


Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                        TVIRTINU

                                                            Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                      Aldona Sellienė
                                                               2010 m. rugpjūčio mėn. 23 d.
                             2010 m. rugpjūčio mėn. renginių planas
    Renginio pavadinimas           Vieta     Data ir     Dalyvauja        Atsakingas       Koordinatorius
                                laikas
Miesto mokyklų vadovų pasitarimas               Rugpjūčio   Miesto švietimo      A. Sellienė
                                27 d.    įstaigų vadovai
                               11. 00 val.
Gimnazijos kabinetų patikra         Gimnazijos    Rugpjūčio    D. Jokšienė    Klasių auklėtojai, kabinetų   A. Sellienė
                        erdvės      27 d.     L. Raižienė        vadovai
                                      R. Jaliniauskienė
Direkcinės   tarybos  posėdis  „Dėl  Karjeros centras  Rugpjūčio   Direkcinė taryba                   A. Sellienė
gimnazijos finansinių lėšų racionalaus             30 d.
panaudojimo;    Dėl   gimnazijos            10. 00 val.
paruošimo naujiems mokslo metams,
įgyvendinanant 2010 m. gimnazijos
veiklos programą; Dėl gimnazijos
neformaliojo   švietimo   programų
vertinimo“
Metodinės tarybos posėdis         Karjeros centras  Rugpjūčio   Metodinė taryba      D. Pauraitė        A. Sellienė
                                30 d.
Mokytojų tarybos posėdis: „1. Dėl       Aktų salė    Rugpjūčio    Mokytojai       Direkcinė taryba      A. Sellienė
2010 – 2011 m. m. uždavinių: gimnazijos             31 d.
paruošimas naujiems mokslo metams,
įgyvendinant 2010 m. gimnazijos veiklos              9. 00 val.
programą; 2. Dėl 2010 m. abiturientų
VBE ir MBE rezultatų respublikos ir
miesto kontekste; 3. Dėl gimnazijos
ūkinės – finansinės situacijos; 4. Dėl
darbo saugos ir mokinių sveikatos būklės;
5. Dėl gimnazijos tarybos rinkimų“.  Pastabos:
      Sieninė vaizdinė medžiaga iki rugpjūčio 31 d. (ats. mokytojų metodinių grupių pirmininkai, B. Čiagienė, L. Raižienė, L. Čiarienė, D. Pauraitė, R.
         Grigelienė).
         2009- 2010 m. m. dienynų sutvarkymas, peržiūra ir perdavimas archyvui (ats. mokytojai, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L.
         Čiarienė).
  Pateikti:
         Iki rugpjūčio 20 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei – 2010 – 2011 m. m. neformaliojo švietimo programas (ats. neformaliojo švietimo
          vadovai).
         Iki rugsėjo 06 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - klasių 2010 – 2011 m. m. veiklos programas (ats. klasių auklėtojai).
         Iki rugsėjo 06 d. direktorės pavaduotojoms pagal kuruojamus dalykus R. Grigelienei, D. Pauraitei, L. Čiarienei         - dalykų, modulių,
          pasirenkamųjų dalykų 2010 – 2011 m. m. programas (ats. dalykų moktojai).
         Iki rugsėjo 15 d. direktorei A. Sellienei – mokinių med. pažymas (ats. klasių auklėtojai).
         Iki rugsėjo 23 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei – mokinių, pageidaujančių būti atleistiems nuo kūno kultūros, muzikos, dailės privalomųjų
          pamokų, dokumetus (ats. klasių auklėtojai).
  Pastaba: Ruošiant programas atsižvelgti į 2010 m. gimnazijos veiklos programos tikslus: 1. Tobulinti darbą pagal atnaujintąsias Bendrąsias programas. 2.
  Kurti ir tobulinti edukacines aplinkas.
  Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
                                                                       TVIRTINU
                                                               Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                direktorė Aldona Sellienė
                                                               2010 m. birželio mėn. 01 d.
                             2010 m. birželio, liepos mėn. renginių planas

   Renginio pavadinimas        Vieta      Data ir laikas    Dalyvauja         Atsakingas    Koordinatorius
Vytauto Didžiojo karo muziejaus    Biblioteka    Birželio 01-10 d.   Gimnazijos        R. Gužauskienė    R. Grigelienė
 paroda „Žalgirio mūšiui – 600“                        bendruomenė
 Į gimnaziją stojančių mokinių   Karjeros centras     Birželio    Būsimi gimnazistai      D. Pauraitė,     A. Sellienė
   dokumentų priėmimas                  01 – 21 d.                 V. Kondrotienė,
                                                    J. Naujokaitienė
 PUPP - lietuvių (gimtoji) kalba    „Saulės“     Birželio 01-02 d.  2 klasių mokiniai    Direktorės įsakymu    A. Sellienė
       (žodžiu)         gimnazija                           sudarytos darbo grupės
Informacinių technologijų brandos  Valstybinis –     Birželio 02 d.   4 klasių mokiniai    Direkcinė taryba,    A. Sellienė
      egzminas        Kauno „Saulės“      9.00 val.                4 klasių auklėtojai
                   gimnazija
  Dailės brandos egzaminas     Mokyklinis –     Birželio 03 d.   4 klasių mokiniai    Direkcinė taryba,    A. Sellienė
                  Kauno „Aušros“      9.00 val.                4 klasių auklėtojai
                   gimnazija
  Istorijos brandos egzaminas    Valstybinis –     Birželio 04 d.   4 klasių mokiniai    Direkcinė taryba,    A. Sellienė
                  Kauno „Saulės“      9.00 val.                4 klasių auklėtojai
                   gimnazija
 Atestacinės komisijos posėdis     PIT        Birželio 07 d.  Atestacinė komisija,    L. Girdauskienė    A. Sellienė
                              14.00 val.    besiatestuojantieji
                                         mokytojai
Matematikos brandos egzaminas    Valstybinis –     Birželio 08 d.   4 klasių mokiniai    Direkcinė taryba,    A. Sellienė
                  Kauno „Saulės“      9.00 val.                4 klasių auklėtojai
                   gimnazija
    PUPP - matematika        „Saulės“      Birželio 07 d.   2 klasių mokiniai    Direktorės įsakymu    A. Sellienė
                   gimnazija        9.00 val               sudarytos darbo grupės
 Geografijos brandos egzaminas   Mokyklinis – Kauno   Birželio 09 d.   4 klasių mokiniai    Direkcinė taryba,    A. Sellienė
                  „Aušros“ gimnazija    9.00 val.                4 klasių auklėtojai
 Kvalifikacinė išvyka į Klaipėdą  Klaipėdos švietimo   Birželio 09 d.   Užsiregistravę       D. Pauraitė     A. Sellienė
                    institucijos               mokytojai
 Chemijos brandos egzaminas     Valstybinis –     Birželio 10 d.   4 klasių mokiniai    Direkcinė taryba,    A. Sellienė
                  Kauno „Saulės“      9.00 val.                4 klasių auklėtojai
                     gimnazija
 Užsienio kalbos (rusų) brandos   Valstybinis – VšĮ  Birželio 11 d.            Direkcinė taryba,   A. Sellienė
      egzaminas         VDU „Rasos“     9.00 val.              4 klasių auklėtojai
                     gimnazija
 Pagrindinės mokyklos baigimo    2 klasių kabinetai  Birželio 11 d.  2 klasių mokiniai  2 klasių auklėtojai  A. Sellienė
šventė – PU baigimo pažymėjimų                                             D. Pauraitė
      įteikimas
 Užsienio kalbos (anglų) brandos    Valstybinis –   Birželio 14 d.  4 klasių mokiniai  Direkcinė taryba,   A. Sellienė
      egzaminas         Kauno „Saulės“     9.00 val.              4 klasių auklėtojai
                     gimnazija
  Muzikos brandos egzaminas     Mokyklinis – VšĮ   Birželio 15 d.  4 klasių mokiniai  Direkcinė taryba,   A. Sellienė
                   Kauno „Vyturio“     9.00 val              4 klasių auklėtojai
                   katalikiška vid.
                     mokykla
 Biologijos brandos egzaminas     Valstybinis –   Birželio 16 d.  4 klasių mokiniai  Direkcinė taryba,   A. Sellienė
                   Kauno „Saulės“     9.00 val.              4 klasių auklėtojai
                     gimnazija
  Fizikos brandos egzaminas     Valstybinis –   Birželio 18 d.  4 klasių mokiniai  Direkcinė taryba,   A. Sellienė
                   Kauno „Saulės“     9.00 val.              4 klasių auklėtojai
                     gimnazija
 Mokytojų tarybos posėdis: „Dėl      213 kab.    Birželio 16 d.  Mokytojų taryba   Direkcinė taryba    A. Sellienė
 2009-2010 m. m. 1 ir 3 klasių              14.00 val.
 mokinių pasiekimų kokybės“

Užsienio kalbos (vokiečių) brandos  Valstybinis –    Birželio 19 d.  4 klasių mokiniai  Direkcinė taryba,   A. Sellienė
      egzaminas        Kauno S. Dariaus    9.00 val.              4 klasių auklėtojai
                    ir S. Girėno
                    gimnazija

Klasių tėvų susirinkimai “Mokinių  Klasių kabinetai   Birželio mėn.   Mokinių tėvai   Klasių auklėtojai   R. Grigelienė,
 akademiniai pasiekimai 2009 –                                             D. Pauraitė
      2010 m. m.”

  Priėmimo komisijos posėdis    Karjeros centras   Birželio 22 d.  Direkcinė taryba,   D. Pauraitė     A. Sellienė
                              12.00 val.   Priėmimo komisija

 Naujai priimtų gimnazistų ir jų    Aktų salė    Birželio 23 d.   Naujai priimti    D. Pauraitė     A. Sellienė
   tėvų susirinkimas                     12. 00 val.    mokiniai ir jų tėvai

Buvusių gimnazijos auklėtinių       Klasių kabinetai,  Birželio mėn.    Buvę gimnazijos       S. Laučienė       D. Pauraitė
klasių jubiliejiniai susitikimai       muziejus                 mokiniai
 Brandos atestatų įteikimo          Kristaus    Liepos 09 d.      Gimnazijos       Direkcinė taryba,      A. Sellienė
     ceremonija             Prisikėlimo    09.00 val.      bendruomenė       4 klasių auklėtojai
                       bažnyčia

 Pastabos:
    Gegužės 31, birželio 02, 04, 08, 10 d. organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines,
       edukacines ir kitas programas miesto ir šalies muziejuose (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 ir 3 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo
       ugdymo mokytojai).
       Gegužės 24 – birželio 09 d. – PUPP
       Gegužės 31 – birželio 19 d. – Brandos egzaminų pagrindinė sesija.
       Birželio 01, 03, 07, 09, 11 d. 1 ir 3 klasių mokiniams vykdoma projektinė (praktinė) veikla bei konsultacijos gabiems mokiniams ir ugdytiniams,
       turintiems mokymosi sunkumų (ats. Rita Grigelienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai);
       Ugdomąjį procesą 1 ir 3 klasių mokiniams baigti birželio 11 d. (ats. dalykų mokytojai);
       Iki birželio 11 d. išvesti 1 ir 3 klasių mokinių pusmečio ir metinius pažymius, sutvarkyti elektroninius dienynus (ats. dalykų mokytojai);
 Pateikti:
     Iki birželio 04 d. 2 ir 4 klasių auklėtojai direktorės pavaduotojai Ritai Grigelienei – mokinių 2009-2010 m. m. mokymosi rezultatų ataskaitas (ats.
       2 ir 4 klasių auklėtojai).
       Iki birželio 16 d. pateikti 1 ir 3 klasių mokinių 2009-2010 m. m. mokymosi rezultatų ataskaitas ir sutvarkytus dienynus (ats. 1 ir 3 klasių
       auklėtojai).
 Direktorės pavaduotoja ugdymui                                               Lijana Čiarienė
                                                                        TVIRTINU
                                                                 Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                  direktorė Aldona Sellienė
                                                                 2010 m. gegužės mėn. 03 d.
                               2010 m. gegužės mėn. renginių planas

  Renginio pavadinimas         Vieta       Data ir laikas    Dalyvauja       Atsakingas       Koordinatorius
Renginių ciklas „Gegužė mėnuo   Kabinetai, gimnazijos   Gegužės mėn.   1-4 klasių mokiniai    V. Kondrotienė      D. Pauraitė
  be smurto prieš vaikus“     ir miesto erdvės
 Stendas, skirtas Žalgirio mūšio    Biblioteka      Gegužės mėn.     Gimnazijos      R. Gužauskienė      R. Grigelienė,
   600 metų jubiliejui                            bendruomenė                   L. Čiarienė
Paroda „Jurgiui Savickiui – 120“     Biblioteka     Gegužės 04 d.    Gimnazijos      R. Gužauskienė      R. Grigelienė,
                                         bendruomenė                   L. Čiarienė
     Šokio diena          Aktų salė      Gegužės 04 d.  Pateikę paraiškas 1-    A. Brilingienė      L. Čiarienė
                               14. 00 val.   4 klasių mokiniai
    Atvirų durų diena      Aktų salė, gimnazijos   Gegužės 06 d.  Būsimi gimnazistai,     D. Pauraitė,      A. Sellienė
                     erdvės       14. 30 val.       tėvai        L. Čiarienė,
                                                    L. Laucevičienė,
                                                    Mokinių taryba
   Miesto matematikos ir        Aktų salė      Gegužės 12 d.   Miesto mokyklų ir     R. Grigelienė,      A. Sellienė
  informatikos olimpiadų                  14. 00 val.   gimnazijų mokiniai,   L. Čiarienė, tikslųjų
nugalėtojų apdovanojimo šventė                         mokytojai, tėvai   mokslų mokytojai,
                                                   neformaliojo ugdymo
                                                      vadovai
  Metodinė konferencija         Aktų salė      Gegužės 20 d.  Mokytojų metodinės   Mokytojų metodinių      D. Pauraitė
„Metodinės grupės veikla 2009-                14. 00 val.     grupės       grupių pirmininkai
     2010 m. m.“
PUPP – lietuvių (gimtoji) kalba  Sporto salės, priestato  Gegužės 24 d.   2 klasių mokiniai   D. Pauraitė, direktorės   A. Sellienė
      (raštu)           kabinetai       9. 00 val.               įsakymu sudarytos
                                                      darbo grupės
 Mokytojų tarybos posėdis „Dėl      213 kab.      Gegužės 27 d.   Mokytojų taryba     Direkcinė taryba,     A. Sellienė
 2009-2010 m. m. 2 ir 4 klasių                14. 00 val.               Just. Naujokaitienė,
 gimnazistų pasiekimų kokybės;                                      V. Kondrotienė,
Dėl ugdymo plano projekto; „Dėl                                   2 ir 4 klasių auklėtojai
  mokinių motyvacijos lygio,
 integravimo tyrimo rezultatų
      analizės“
    Paskutinis skambutis:                  Gegužės 28 d.

    Šv. Mišios             Paminklinė       10.   00
                      Kristaus        val.     4 klasių mokiniai,     L. Čiarienė,      A. Sellienė
                      Prisikėlimo              mokytojai, tėvai,   1-4 klasių auklėtojai,
                      bažnyčia               1-3 klasių mokinių   neformaliojo ugdymo
    Paskutinė     auklėtojo     4     klasių              atstovai        vadovai
    pamoka               mokinių         11.   00
                      kabinetai        val.
    Šventė   „Lik   sveika,     Aktų salė
    gimnazija...“
                                 12.  00
                                  val.
 Direkcinės tarybos posėdis „Dėl      PIT‘ as      Gegužės mėn.    Direkcinė taryba    Just. Naujokaitienė,    A. Sellienė
  gimnazijos karjeros centro                                       R. Grigelienė
 veiklos, įtakojančios mokinių
  profesijos pasirinkimą; „Dėl
 modulių korekcijos atsiželgiant į
   kintančius informatyvios
visuomenės poreikius bei brandos
   egzaminų reikalavimus“
  Lietuvių gimtosios kalbos     Valstybinis – Kauno   Gegužės 31 d.   4 klasių mokiniai   Įsakymais sudarytos     A. Sellienė
    brandos egzaminas       „Saulės“ gimnazija     9. 00 val.                 darbo grupės
                   Mokyklinis – Kauno
                   K. Griniaus vidurinė
                      mokykla
 Kultūrinė, meninė, pažintinė,     Miesto ir šalies    Ggeužės 31 d.     1 ir 3 klasių   1 ir 3 klasių auklėtojai   L. Čiarienė
  kūrybinė, sporto, praktinė,       muziejai                 mokiniai
 socialinė, prevencinė veikla
 Projektinė (praktinė) veikla     Klasių kabinetai,   Gegužės 31 –     1 ir 3 klasių   1 ir 3 klasių auklėtojai,  R. Grigelienė
                   gimnazijos ir miesto   birželio 11 d.     mokiniai      dalykų mokytojai
                       erdvės
  Pastabos:
     Pirmadieniais 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
       Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
      Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Gegužės 31, birželio 02, 04, 08, 10 d. organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines,
      edukacines ir kitas programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 ir 3 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
      Gegužės 24 – birželio 09 d. – PUPP
      Gegužės 31 – birželio 19 d. – Brandos egzaminų pagrindinė sesija.
      Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
      Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
      ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
      Pauraitė, L. Čiarienė).
Pateikti:
    Iki gegužės 15 d. 1 ir 3 klasių auklėtojai direktorės pavaduotojai Ritai Grigelienei – mokinių pasirinktų projektinių (praktinių) darbų pavadinimus
      (ats. klasių auklėtojai).
      Iki gegužės 19 d. mokytojų metodinių grupių pirmininkai direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – Mokytojų metodinių grupių 2009-2010 m. m.
      veiklos ataskaitas) (ats. Mokytojų metodinių grupių pirmininkai).
      Iki gegužės 27 d. mokytojai, dėstantys 4-ose klasėse, sutvarko dienynus ir elektroninius dienynus (ats. dalykų mokytojai).
      Iki gegužės 28 d. klasių auklėtojai direktorės pavaduotojai Ritai Grigelienei – mokinių individualiuosius ugdymo planus (ats. klasių auklėtojai).
      Iki birželio 04 d. 2 ir 4 klasių auklėtojai direktorės pavaduotojai Ritai Grigelienei – mokinių 2009-2010 m. m. mokymosi rezultatų ataskaitas (ats.
      2 ir 4 klasių auklėtojai).
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 19 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja, muziejaus vadovė).


Direktorės pavaduotoja ugdymui                                               Lijana Čiarienė
                                                                            TVIRTINU
                                                                     Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                  direktorės pavaduotoja ugdymui,
                                                                    laikinai vaduojanti direktorę
                                                                           Rita Grigelienė
                                                                   2010 m. balandžio mėn. 01 d.
                              2010 m. balandžio mėn. renginių planas
  Renginio pavadinimas          Vieta       Data ir laikas      Dalyvauja       Atsakingas     Koordinatorius
 Paroda „Žalgirio mūšiui – 600“      Biblioteka     Balandžio mėn.      Gimnazijos      R. Gužauskienė     R. Grigelienė,
                                           bendruomenė                  L. Čiarienė
  Švietimo ir kultūros įstaigų     IT kabinetai      Balandžio     3-4 klasių mokiniai  IT mokytojai, klasių   R. Grigelienė
  veiklos analizės skyriaus                   07-08 d.                  auklėtojai
 vykdoma mokinių apklausa
 „Veiklos kokybės pamokose
     vertinimas“

 Lietuvos Nepriklausomybės 20-      Aktų salė     Balandžio 08 d. 13.  1-4 klasių mokiniai    R. Danielius,     D. Pauraitė,
mečiui ir Žalgirio mūšio 600 metų                 00 val.                  U. Ciprisevičius    L. Čiarienė
sukakčiai skirtas pilietinės dainos
 konkursas „Dainuoju Lietuvai“

  Lietuvių kalbos (gimtosios)      Aktų salė,       Balandžio     4 klasių mokiniai   Direktorės įsakymu     A. Sellienė,
       įskaita           gimnazijos       14 - 15 d.               sudarytos darbo grupės    L. Čiarienė,
                   priestato kabinetai    9. 00 val.                              R. Grigelienė

 Lietuvos mokinių anglų kalbos      Aktų salė,       Balandžio     Lietuvos vidurinių   Direktorės įsakymu     A. Sellienė,
      olimpiada           kabinetai        16-17 d.       mokyklų ir    sudarytos darbo grupės    D. Pauraitė
                                          gimnazijų mokiniai

 Švaros ir talkos akcija „Darom     Gimnazijos ir     Balandžio 17 d.     Gimnazijos      Klasių auklėtojai,   L. Čiarienė
       2010“           miesto erdvės                bendruomenė      Mokinių taryba
                    (Limos takas)
    Anglų kalbos įskaita        Aktų salė,      Balandžio      4 klasių mokiniai   Direktorės įsakymu     A. Sellienė,
                     gimnazijos       20-21 d.                sudarytos darbo grupės    D. Pauraitė
                   priestato kabinetai    9.00 val.
 Paroda „Henrikui Radauskui –       Biblioteka     Balandžio 23 d.     Gimnazijos      R. Gužauskienė     R. Grigelienė,
      100“                                   bendruomenė                  L. Čiarienė
      Gitarų vakaras        Aktų salė     Balandžio 23 d.   Užsiregistravę 1-4    Mokinių tarybos    L. Čiarienė
                                16.00 val.     klasių mokiniai,   pirmininkė R. Mockutė
                                          svečiai iš miesto
                                           gimnazijų
  „Kalbų kengūra 2010“:
                    Klasių kabinetai
    Užsienio kalbų programa     (pagal atskirą     Balandžio 26   Užsiregistravę 1-4   Užsienio ir lietuvių  D. Pauraitė,
                      grafiką)       d.        klasių mokiniai     kalbos mokytojai   L. Čiarienė
    Lietuvių kalbos programa                Balandžio 27
                                 d.
 Direkcinės tarybos posėdis „Dėl    Karjeros centras   Balandžio mėn.    Direkcinė taryba        D. Pauraitė   A. Sellienė
kūrybinės, mokslinės, projektinės                                         L. Čiarienė,
   ir kt. veiklos pasiekimų                                         R. Grigelienė
gimnazijoje, mieste, respublikoje“

  Susitikimas su „Žalgirio“      Sporto salė     Balandžio mėn.      Gimnazijos        Kūno kultūros  A. Sellienė,
    krepšinio komanda                               bendruomenė         mokytojai    L. Čiarienė

   Kūrybinės, mokslinės ir       Aktų salė     Balandžio 30 d.   1-4 klasių mokiniai,  Mokytojų metodinių   C. Sellienė,
    projektinės veiklos                   13.00 val.     mokytojai, šalies,   grupių pirmininkai,  D. Pauraitė
 apibendrinamoji konferencija                             miesto,      klasių auklėtojai   L. Čiarienė,
  „Mokslo šlovės galerija“                            mikrosociumao                R. Grigelienė
                                             svečiai
Direkcinės tarybos posėdis „Dėl    Karjeros centras   Balandžio mėn.     Direkcinė taryba       D. Pauraitė   A. Sellienė
  saugios mokyklos tyrimo“                                            L. Čiarienė,
                                                        R. Grigelienė
 Teisinių žinių paskaitų ciklas    Mokinių taryba    Balandžio mėn.    1-4 klasių mokiniai       K. Selli    L. Čiarienė
      „Temidė“


  Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
       Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
       Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
      pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
      Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
      Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
      ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
      Pauraitė, L. Čiarienė).
Pateikti:
    Iki balandžio 12 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei – lietuvių (gimtosios) kalbos įskaitos medžiagą (ats. L. Stasiūnaitė, lietuvių kalbos
      mokytojai).
      Iki balandžio 12 d. direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – užsienio kalbos įskaitos medžiagą (ats. E. Kelmelienė, anglų kalbos mokytojai).
      Iki balandžio 19 d. direktorės pavaduotojoms R. Grigelienei, D. Pauraitei, L. Čiarienei – konkursų, olimpiadų prizininkų bei labai gerai ir puikiai
      besimokančių mokinių sąrašus (ats. mokytojų metodinių grupių pirmininkai, klasių auklėtojai).
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 19 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).Direktorės pavaduotoja ugdymui                                              Lijana Čiarienė
                                                                           TVIRTINU

                                                                  Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                   direktorė Aldona Sellienė
                                                                   2010 m. kovo mėn. 01 d.
                              2010 m. kovo mėn. renginių planas
  Renginio pavadinimas         Vieta       Data ir laikas      Dalyvauja       Atsakingas       Koordinatorius
„Kovas – mano sporto mėnuo“     Sporto salės, klasių   Kovo mėn.        Gimnazijos     Diana Brazauskienė,     L. Čiarienė,
(pagal atskirą planą)          kabinetai                 bendruomenė,      kūno kultūros       A. Sellienė
                                          kviestieji svečiai     mokytojai
Pasaulinei Žemės dienai skirti    Klasių kabinetai,     Kovo mėn.     1-4 klasių mokiniai   D. Rimkuvienė,       A. Sellienė,
renginiai (pagal atskirą planą)     koridoriai                             H. Kelpšienė       L. Čiarienė,
                                                                   R. Grigelienė,
                                                                   D. Pauraitė
Matematikos     bandomasis    Klasių kabinetai     Kovo 01 d.     4 klasių mokiniai     Matematikos       R. Grigelienė
egzaminas                            8. 00 val.                mokytojai, 4 klasių
                                                     auklėtojai, direktorės
                                                     įsakymu sudarytos
                                                       darbo grupės
Biologijos bandomasis egzaminas    Klasių kabinetai     Kovo 02 d.      4 klasių mokiniai  Biologijos mokytojai, 4   R. Grigelienė
                                8. 00 val.                  klasių auklėtojai,
                                                      direktorės įsakymu
                                                     sudarytos darbo grupės
Etnografinių  regionų popietė     Aktų salė       Kovo 02 d.      1 klasių mokiniai    L. Girdauskienė,     A. Sellienė,
(skirta  „Padėkos  už laisvę                10. 00 val.                 geografijos, lietuvių   L. Čiarienė,
metams“)                                                 kalbos mokytojai, klasių  R. Grigelienė,
                                                         auklėtojai      D. Pauraitė
Kaziuko mugė            Gimnazijos koridoriai  Kovo 02 ir 04 d.   Gimnazijos MMB, 1-4    L. Girdauskienė,     A. Sellienė,
                              9. 40 – 11. 05 val.   klasių mokiniai,    R. Krutkevičienė,    L. Čiarienė,
                                          gimnazijos, miesto,     Ž. Žemaitis     R. Grigelienė,
                                           mikrosociumo                  D. Pauraitė
                                           bendruomenė
Istorijos bandomasis egzaminas    Klasių kabinetai     Kovo 03 d.      4 klasių mokiniai   Istorijos mokytojai, 4   R. Grigelienė
                                8. 00 val.                  klasių auklėtojai,
                                                      direktorės įsakymu
                                                     sudarytos darbo grupės
Profesinio informavimo renginys –    Aktų salė     Kovo 05 d. 13. 00    2 klasių mokiniai   Just. Naujokaitienė,    D. Pauraitė,
susitikimas su   Jaunimo  darbo           val.                  V. Kondrotienė, 2 klasių  L. Čiarienė
centro atstovais                                           auklėtojai
Paroda „Antanui Strazdui –      Biblioteka  Kovo 09 d.       Gimnazijos       R. Gužauskienė     R. Grigelienė,
250“                                   bendruomenė                    L. Čiarienė
Gimnazijos pilietinės dainos     Aktų salė    Kovo d.     1-4 klasių mokiniai      R. Danielius,     L. Čiarienė
konkursas „Dainuoju Lietuvai“             val.                     I. Vietienė,
                                                 U. Ciprisevičius,
                                                 klasių auklėtojai
Lietuvos  Nepriklausomynės     Aktų salė  Kovo 10 d.     1 – 4 klasių mokiniai,    E. Morkūnienė,      A. Sellienė,
atkūrimo 20-osioms metinėms            13. 00 val.     mokytojai, tėvai,    istorijos mokytojai,    L. Čiarienė,
skirtas minėjimas - koncertas                      mikrosociumo ir       I. Vietienė,     D. Pauraitė
„Padėka už laisvę“                            miesto svečiai      U. Ciprisevičius,
                                                Daiva Brazauskienė,
                                                  L. Viršulytė,
                                                Diana Brazauskienė,
                                                 klasių auklėtojai
Miesto         Lietuvos   Kauno m.   Kovo 11 d.     Gimnazijos ir miesto    Istorijos mokytojai,    A. Sellienė,
Nepriklausomybės atkūrimo                        bendruomenė        klasių auklėtojai    L. Čiarienė,
20-ųjų  metinių   minėjimo                                              R. Grigelienė,
renginiai „20 – asis laisvės                                               D. Pauraitė
pavasaris“:                       9.30 val.      Gimnazijos
   Iškilmingas    vėliavos                       bendruomenė
    pakėlimas prie Kauno
    miestos savivaldybės;
                            10.00 va.      Mokytojai, 1-4      1-4 klasių
    Šv. Mišios Arkikatedroje                      klasių mokiniai,     auklėtojai
    bazilikoje;                             tėvai
                            11.00 val.     1,2   klasių      1-2 klasių
    Miesto   moksleivijos,                      mokiniai,         auklėtojai
    visuomeninių                            mokytojai,
    organizacijų  ir  kitų                      tėvai
    miesto gyventojų eisena
    į Vytauto Didžiojo karo
    muziejaus sodelį;                12. 00       1,2   klasių      1-2 klasių
                            val.        mokiniai,         auklėtojai
    Iškilmingas minėjimas                        mokytojai,
    „Dvidešimtasis Laisvės                       tėvai
    pavasaris“ Vytauto
    Didžiojo karo muziejaus
    sodelyje (Vienybės
    aikštėje);                              3    klasių     3 klasių
                             12.45 val.     mokiniai         auklėtojai
    Kauno       miesto
    moksleivijos   akcija,
    apjungianti Vienybės ir
    Nepriklausomybės
    aikštes     „Laisvės                       3    klasių     3 klasių
    užauginti“ (Laisvės al.-                       mokiniai,        auklėtojai
    S. Daukanto g.)                  13. 00       mokytojai,
                             val.        tėvai
    Šventinis dainų apie
    Tėvynę  ir pavasarį                        1-4   klasių
    koncertas                               mokiniai,
    Nepriklausomybės                           mokytojai,
    aikštėje                      14. 30       tėvai.
                             val.
    A. Kačanausko muzikos
    mokyklos     mokinių
    koncertas   ,,Dainuoju
    Lietuvą“      Kauno
    valstybinėje
    filharmonijoje
Paroda „Talento žvaigždė: Just.    Biblioteka   Kovo 10 d.      Gimnazijos       R. Gužauskienė    R. Grigelienė,
Marcinkevičiui – 80“                           bendruomenė                  L. Čiarienė
Tarptautinis    matematikos  Klasių kabinetai  Kovo 18 d.    1-4 klasių mokiniai     R. Bareišienė,   R. Grigelienė
konkursas „Kengūra 2010“                                    matematikos mokytojai
Renginių ciklas „Savaitė be                        Gimnazijos      Just. Naujokaitienė,  D. Pauraitė,
patyčių“:                                bendruomenė       Mokinių taryba,    L. Čiarienė
                                                 klasių auklėtojai
    Geltonų apyrankių akcija    Gimnazijos    Kovo 22-
                    erdvės      26 d.
    Stendas    „Patyčių     I a. holas    Kovo 22
    problemos Lietuvoje ir               d.
    Europoje“
    Apklausa apie patyčias       Klasių         Kovo 23
                      kabinetai,       d.
                      Mokinių
                      taryba
    Klasių stendai patyčių       Klasių         Kovo 24
    tema                kabinetai       d.
                      Karjeros        Kovo 25
    Filmų      popietė      centras        d.
    „Pabūkime kartu“          Karjeros centras    Kovo 26 d.
   Debatai.     Tyrimo
    aptarimas
Mokinių      kompiuterinio     IT kabinetai     Kovo 25 d.    4 klasių mokiniai    Direktorės įsakymu    R. Grigelienė
raštingumo įskaita                       9. 00 val.               sudaryta darbo grupė,
                                                    IT mokytojai, 4 klasių
                                                       auklėtojai
Sporto šventė              Sporto salė     Kovo 26 d.    1-4 klasių mokiniai,   Diana Brazaukienė,
                               13. 00 val.   mokytojai, kviestieji     A. Ruseckas,
                                           svečiai        T. Banys,
                                                      A. Stankienė,
                                                     K. Balčiūnaitė,
                                                      D. Vizbaraitė,
                                                     L. Seliuginienė,
                                                       J. Bajorienė
Mokinių ir gimnazijos vadovų     Mokinių taryba       Kovo mėn.     1-4 klasių mokiniai    L. Čiarienė       A. Sellienė
diskusija
Išplėstinis direkcinės tarybos    Karjeros centras      Kovo d.      Direkcinė taryba   Just. Naujokaitienė,    A. Sellienė
posėdis „Dėl saugios mokyklos                    val.                  V. Kondrotienė
tyrimo analizės“
   Pastabos:
      Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
      Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
      Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
      Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
      pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
      Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
    Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
    ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
    Pauraitė, L. Čiarienė).
Pateikti:
    4 klasių auklėtojai iki kovo 05 d. direktorei A. Sellienei – abiturientų prašymus laikyti pasirinktus Brandos egzaminus (Brandos egzaminų
     organizavimo ir vykdymo Tvarkos 62 p.) (ats. direktorės pavaduotoja R. Grigelienė, 4 klasių auklėtojai).
    2 klasių auklėtojai iki kovo 08 d. direktorės pavaduotojai R. Grigelienei – ugdymo planų suvestines (ats. 2 klasių auklėtojai).
    Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 19 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
     (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).Direktorės pavaduotoja ugdymui                                           Lijana Čiapienė
                            KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS RENGINIŲ CIKLAS
                                 „KOVAS – SPORTO MĖNUO“
                                      2010 M.
Data, laikas, vieta      Renginio pavadinimas         Dalyvauja     Atsakingi asmenys
  Kovo mėn.,     Gimnazijos merginų ir vaikinų       1-4 klasių mokiniai  Lina   Seliuginienė,
            asmeninių stalo teniso varžybų
mažoji sporto salė                                   Asta Stankienė
            čempionatas
  Kovo mėn.,     Krepšinio turnyras „Krepšinis NET“    1-4 klasių mokiniai  Tomas Banys
Kauno m. vidurinės
  mokyklos
  Kovo mėn.,     3 klasių vaikinų krepšinio tarpklasinių  3 klasių mokiniai  Aleksandras Ruseckas
didžioji sporto salė  varžybų finalai
  Kovo mėn.,     3 klasių vaikinų tinklinio tarpklasinių  3 klasių mokiniai  Aleksandras Ruseckas
didžioji sporto salė  varžybų finalai
  Kovo 04 d.,     Kauno   m.   mokinių  Olimpinio   1-4 klasių mokiniai  Tomas Banys
 LKKA maniežas     festivalio virvės traukimo varžybos
  Kovo 06 d.,     Kauno m. mokinių sportinės aerobikos Gimnazijos aerobikos Diana Brazauskienė
    KTU       čempionatas                  komanda
  Kovo 10 d.,     Kauno m. mokinių Olimpinio        1-4 klasių mokinės  Kornelija Balčiūnaitė
            festivalio merginų krepšinio varžybos
Kauno Vyturio vid.
            varžybos
  mokykla
  Kovo 18 d.,     Kauno   m.   mokinių  Olimpinio Gimnazijos aerobikos Diana Brazauskienė
 A. Smetonos vid.   festivalio sportinės aerobikos varžybos    komanda
   mokykla
  Kovo 26 d.       SPORTO ŠVENTĖ          Gimnazijos     D. Brazauskienė,
                                        K. Balčiūnaitė,
  13. 00 val.,                     bendruomenė,
                                        D. Vizbaraitė,
didžioji sporto salė                   kviestiniai svečiai  T. Banys,
                                        A. Stankienė,
                                        A. Ruseckas,
                                        L. Seliugininienė,
                                        J. Bajorienė
  Direktorės pavaduotoja ugdymui                         Lijana Čiarienė

  Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė             Diana Brazauskienė
                                                                           TVIRTINU

                                                                  Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                   direktorė Aldona Sellienė
                                                                  2010 m. vasario mėn. 01 d.
                               2010 m. vasario mėn. renginių planas
   Renginio pavadinimas          Vieta       Data ir laikas    Dalyvauja         Atsakingas      Koordinatorius
Meninio   skaitymo konkursas       213 kab.      Vasario 01 d.  1-4 klasių mokiniai     L. Stasiūnaitė,     L. Čiarienė
(gimnazijos turas)                       14. 00 val.                Lietuvių kalbos
                                                        mokytojai
„Vasaris – mano sveikatos mėnuo“     Sporto salės,    Vasario mėn.     Gimnazijos      Diana Brazauskienė,     L. Čiarienė
(pagal atskirą planą)          klasių kabinetai             bendruomenė,       Kūno kultūros
                                         kviestieji svečiai      mokytojai
„Antikos kultūros olimpiada“      Klasių kabinetai     Vasario    1-4 klasių mokiniai     L. Stasiūnaitė,     L. Čiarienė
                                 01 – 04 d.                  S. Laučienė,
                                                      lietuvių kalbos
                                                        mokytojai
Meninės raiškos įskaita – kultūros,   Girstučio kultūros   Vasario 05 d.   Kviestieji svečiai,   4 klasių auklėtojai    A. Sellienė,
meno,   kūrybos     projektas  rūmai (Kovo 11-     15. 00 val.    užsiregistravę                  L. Čiarienė
„Šimtadienis: Per šviesą į tiesą“     osios g. 26)             mokytojai, personalo
                                        darbuotojai, 4 klasių
                                         mokiniai ir tėvai, 3
                                          klasių mokinių
                                            atstovai
2 klasių mokinių susirinkimas –       Aktų salė     Vasario 09 d.  2 klasių mokiniai ir    2 klasių auklėtojai,   A. Sellienė,
susitikimas su gimnazijos vadovais               10. 00 val.     mokytojai     lietuvių k., matematikos  R. Grigelienė,
ir mokytojais „Dėl pasiruošimo                                      mokytojų metodinių     D. Pauraitė,
PUPP: organizavimas, vykdymas,                                       grupių pirmininkai    L. Čiarienė
reikalavimai ir vertinimo kriterijai“
4 klasių mokinių susirinkimas -       Aktų salė     Vasario 09 d.  4 klasių mokiniai ir   4 klasių auklėtojai,    A. Sellienė,
susitikimas su gimnazijos vadovais               11. 00 val      mokytojai       dalykų mokytojų     R. Grigelienė,
ir mokytojais „Dėl pasiruošimo                                       metodinių grupių     D. Pauraitė,
Brandos        egzaminams:                                      pirmininkai      L. Čiarienė
organizavimas,      vykdymas,
reikalavimai ir vertinimo kriterijai“
Rusų kalbos olimpiada (gimnazijos      304 kab.      Vasario 09 d.  1-4 klasių mokiniai   Rusų kalbos mokytojai    D. Pauraitė
turas)                            8.00 – 9. 40 val.


Bandomasis   lietuvių   kalbos  4 klasių kabinetai   Vasario 10 d.    4 klasių mokiniai     L. Stasiūnaitė,    A. Sellienė,
(gimtosios) egzaminas                    9. 00 – 14. 00 val.               D. Juodenienė,    L. Čiarienė,
                                                        R. Šumskienė,
                                                        S. Laučienė,
                                                                  R. Grigelienė
                                                       A. Kondrotienė,
                                                      Just. Naujokaitienė,
                                                       R. Montvilienė,
                                                       R. Gužauskienė,
                                                       V. Kondrotienė.
2 klasių mokinių tėvų susirinkimas     Aktų salė     Vasario 10 d.    2 klasių mokinių    2 klasių auklėtojai,   A. Sellienė,
„1. Dėl pasiruošimo PUPP; 2.                  17. 00 val     tėvai ir mokytojai  lietuvių k., matematikos  R. Grigelienė,
Tikslingas   2  proc.   pajamų                                    mokytojų metodinių    D. Pauraitė,
mokesčio panaudojimas mokinių                                        grupių pirmininka    L. Čiarienė
ugdymo(si) sąlygų gerinimui“
4 klasių mokinių tėvų susirinkimas     Aktų salė     Vasario 10 d.    4 klasių mokinių    4 klasių auklėtojai,   A. Sellienė,
„1. Gimnazijos abiturientų darbo                18. 00 val     tėvai ir mokytojai    dalykų mokytojų     R. Grigelienė,
rezultatai ir pagrindiniai uždaviniai                                    metodinių grupių     D. Pauraitė,
ruošiantis Brados egzaminams; 2.                                        pirmininkai      L. Čiarienė
Tikslingas   2  proc.   pajamų
mokesčio panaudojimas mokinių
ugdymo(si) sąlygų gerinimui“
Išplėstinis Direkcinės tarybos     Karjeros centras    Vasario 10 d.    Direkcinė taryba,      D. Jokšienė,     A. Sellienė
posėdis „Dėl kandidatų Vasario 16                14. 00 val.    Gimnazijos taryba     R. Grigelienė,
– osios laureato apdovanojimui“                                        D. Pauraitė,
                                                        L. Čiarienė,
                                                        R. Mockutė
Lietuvių   kalbos    olimpiada    213 kab.      Vasario 11 d.    1-4 klasių mokiniai    SL. Stasiūnaitė,     A. Sellienė,
(gimnazijos turas)                      12.00–13.40 val.                Lietuvių kalbos     L. Čiarienė
                                                        mokytojai
Istorijos olimpiada (gimnazijos     Chemijos kab.    Vasario 11 d.    1-4 klasių mokiniai   Istorijos mokytojai     D. Pauraitė
turas)                            8.00 – 9. 40 val.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos     Aktų salė     Vasario 12 d.      Gimnazijos      V. Jaruševičius,     A. Sellienė,
iškilmingas   paminėjimas   –               12. 00 val      bendruomenė,      S. Laučienė,      R. Grigelienė,
koncertas „Vasario 16 – oji                             kviestieji svečiai    I. Vietienė,      D. Pauraitė,
įpareigoja...“                                               U. Ciprisevičius,     L. Čiarienė
                                                     Daiva Brazauskienė,
                                                      L. Viršulytė,
                                                   Diana Brazauskienė,
                                                  istorijos mokytojai
Vasario 16  –  osios  laureato    Aktų salė     Vasario 12 d.     Gimnazijos
paskelbimas                         12. 00 val     bendruomenė,       A. Sellienė
                                        kviestieji svečiai
Paroda „Algimantui Baltakiui –      Biblioteka     Vasario 15 d.   1-4 klasių mokiniai    R. Gužauskienė      D. Pauraitė,
80“                                                               L. Čiarienė

Lietuvių gimtosios kalbos ir Gimnazijos erdvės       Vasario 17–20 d.    Gimnazijos      Lietuvių kalbos     A. Sellienė,
literatūros savaitė (pagal atskirą                       bendruomenė,       mokytojos       L. Čiarienė
planą)                                     kviestieji svečiai
Skaitomiausių knygų pristatymas  Biblioteka        Vasario 17 d.     Gimnazijos      R. Gužauskienė      D. Pauraitė,
                                         bendruomenė                   L. Čiarienė
Mokinių ir gimnazijos vadovų     Mokinių taryba    Vasario mėn.   1-4 klasių mokiniai     L. Čiarienė      A. Sellienė
diskusija
Moksleivių apipavidalintos M.      Biblioteka     Vasario 22 d.    Gimnazijos       R. Gužauskienė      D. Pauraitė,
Burgio knygos „Savas veidas“                          bendruomenė                   L. Čiarienė
viršelio darbų paroda
Išplėstinis  direkcinės tarybos   Karjeros centras    Vasario 24 d.   Direkcinė taryba    Just. Naujokaitienė,    A. Sellienė
posėdis „Dėl saugios mokyklos                14. 00 val.                V. Kondrotienė
tyrimo analizės“
Karjeros diena            Klasių kabinetai,   Vasario 25 d.   4 klasių mokiniai,   Just. Naujokaitienė,    D. Pauraitė
                   aktų salė, karjeros           Lietuvos aukštųjų     klasių auklėtojai
                      centras              mokyklų atstovai
  Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
      pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
     Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
     Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
      ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
      Pauraitė, L. Čiarienė).
  Pateikti:
     4 klasių auklėtojai iki kovo 01 d. direktorei A. Sellienei – abiturientų prašymus laikyti pasirinktus Brandos egzaminus (Brandos egzaminų
     organizavimo ir vykdymo Tvarkos 62 p.) (ats. direktorės pavaduotoja R. Grigelienė, 4 klasių auklėtojai).
     Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai iki vasario 08d. direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – kandidatų į Vasario 16 – osios laureato apdovanojimą
     duomenis (ats. 1-4 klasių auklėtojai, mokytojų metodinių grupių pirmininkai).
     Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 19 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
     (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).


Direktorės pavaduotoja ugdymui                                             Lijana Čiarienė
                                                                      TVIRTINU

                                                              Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                               direktorė Aldona Sellienė
                                                             2009 m. gruodžio mėn. 31 d.
                             2010 m. sausio mėn. renginių planas
   Renginio pavadinimas          Vieta    Data ir laikas    Dalyvauja        Atsakingas    Koordinatorius
                      213 kab.    Sausio 06 d.   Mokytojų taryba      R. Grigelienė,    A. Sellienė
Mokytojų tarybos posėdis „Dėl                10. 00 val.                 D. Pauraitė,
tyrimo „Ar kyšis išsprendžia visas                                   L. Čiarienė
problemas?“ analizės; Dėl tyrimo
„Tolerancija ir jos apraiškos
visuomenėje ir Kauno „Saulės“
gimnazijoje analizės; Dėl 2009 m.
veiklos programos įgyvendinimo ir
2010 m. veiklos programos tikslų;
Dėl 2009-2010 m. m. I pusm.
rezultatų;  Dėl   gimnazijos
bendruomenės       vaidmens
sprendžiant        mokinių
(ne)lankomumo klausimus; Dėl
konkurso Pavyzdingiausia 2009-
2010 m. m. I pusm. klasė“
rezultatų”.

                   Svečių kamb. prie   Sausio 12 d.   4 klasių mokiniai,  4 klasių auklėtojai   L. Čiarienė
Abiturientų vinječių          aktų salės    9.00-11.00 val.    mokytojai
fotografavimas

                   Klasių kabinetai  Sausio 11 – 20 d.  1-4 klasių tėvai,  1-4 klasių auklėtojai   D. Pauraitė
Klasių tėvų susirinkimai (pagal                         mokytojai
atskirą grafiką)

Sausio 13 – osios, Laisvės gynėjų             Sausio 13 diena
dienos, paminėjimas:
   Pilietinė žvakučių akcija        Klasių       8.00 val.                Klasių
    „Atmintis gyva, nes liudija“     kabinetai,                            auklėtojai,
                      koridoriai                            dalukų
                                                       mokytojai
    Pamoka  –  minėjimas,       Aktų salė      13.45 val.
    skirtas Laisvės gynėjų                           Gimnazijos        R. Barkauskaitė,     A. Sellienė,
    dienai                                   mokytojai ir      A. Kondrotienė,      D. Pauraitė,
                                          mokiniai         istorijos mokytojai,  L. Čiarienė,
                                                     U. Ciprisevičius,     R. Grigelienė
                                                     I. Vietienė
    Stendas „Žuvusių už laisvę      I a. holas
    atmintis įpareigoja...“                                        V. Jaruševičius

    Dalyvavimas     miesto     Kauno                              Klasių
    renginiuose,   skirtuose     miestas                             auklėtojai,
    Laisvės gynėjų dienai                                         istorijos
                                                       mokytojai
Integruota lietuvių literatūros ir    Aktų salė     Sausio 15 d.   1 D, 1 F, 2 E, 2 F, 3E   L. Laucevičienė,      L. Čiarienė
teatro pamoka „Žiemos pokštai“                11. 05 val.    klasių mokiniai,     A. Kondrotienė,
(pagal Just. Marcinkevičiaus, H.                        Dramos studijos      S. Laučienė.
Radausko, japonų haiku poeziją).                           nariai       R. Montvilienė,
                                                      I. Pliopienė,
                                                     L. Stasiūnaitė
Metodinės  mokytojų   tarybos  Karjeros centras   Sausio 19 d.   Metodinė mokytojų       D. Pauraitė       A. Sellienė
pasitarimas                         14. 00 val.      taryba
Tėvų vakaronė              Aktų salė     Sausio 22 d.     Gimnazijos       Klasių auklėtojai,     A. Sellienė,
                               17. 00 val.    bendruomenė      neformaliojo ugdymo     L. Čiarienė
                                                     būrelių vadovai
Diagnostiniai lietuvių kalbos,    Klasių kabinetai  Iki vasario 05 d.               Lietuvių k., anglų k.    D. Pauraitė,
anglų kalbos darbai, testai mokinių                                   mokytojų metodinių     L. Čiarienė
gebėjimams nustatyti                                          grupių pirmininkai ir
                                                       mokytojai
  Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
    Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
    pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
   Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
   Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių komandinį darbą
    ugdomajame procese, siejant su atnaujintosiomis Bendrosiomis progamomis (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D.
    Pauraitė, L. Čiarienė).
Pateikti:
    4 klasių auklėtojai iki sausio 11 d. direktorės pavaduotojai L. Čiarienei – abiturientų vinječių užsakymų lapus (ats. 4 klasių auklėtojai).
    Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
     (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).
Direktorės pavaduotoja ugdymui                                             Lijana Čiarienė
                                                                          TVIRTINU

                                                                  Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                   direktorė Aldona Sellienė
                                                                 2009 m. gruodžio mėn. 01 d.
                              2009 m. gruodžio mėn. renginių planas
  Renginio pavadinimas         Vieta        Data ir laikas      Dalyvauja        Atsakingas    Koordinatorius
Išplėstinis Direkcinės tarybos,   Karjeros centras    Gruodžio 01 d. 14.   Direkcinės tarybos,    D. Pauraitė,     A. Sellienė
Gimnazijos    tarybos   ir                 00 val.     Gimnazijos tarybos ir    L. Čiarienė,
Metodinės tarybos posėdis „1.                            Metodinės tarybos     R. Grigelienė
Dėl   2009  m.   veiklos                              nariai
programos įgyvendinimo; 2.
Dėl   2010  m.   veiklos
programos tikslų“

Paroda „V. Biržiškai – 125“       Biblioteka       Gruodžio 02 d.      Gimnazijos      R. Gužauskienė    L. Čiarienė
                                            bendruomenė

Gimnazijos soc. remtinų vaikų       Vilnius       Gruodžio 02 d.     Gimnazijos soc.     V. Kondrotienė    A. Sellienė,
kultūrinė pažintinė išvyka                             remtini 1 – 4 klasių              D. Pauraitė,
                                             mokiniai                  L. Čiarienė

Norvegijos   mokinių    ir  Mokinių tarybos kab.,   Gruodžio 03 – 04 d.  Gimnazijos mokytojai    L. Girdauskienė,   A. Sellienė,
mokytojų delegacijos vizitas    PIT‘as, 213 kab., aktų             ir mokiniai (mokinių    J. Radavičiūtė   D. Pauraitė,
gimnazijoje    (Tarptautinis  salė, klasių kabinetai               mokomosios                 L. Čiarienė,
projektas     „Inovatyvaus                           bendrovės, Mokinių               R. Grigelienė
verslumo ugdymas – norvegų                                taryba)
patirtis“)
Pilietinio ir tautinio ugdymo      Aktų salė      Gruodžio 04 d. 13.  Gimnazijos mokytojai   Direktorės įsakymu   A. Sellienė,
projekto    apibendrinamoji                  00 val.     ir mokiniai, svečiai iš  sudarytos darbo   D. Pauraitė,
respubliknė     konferencija                           Plungės, Švėkšnos,      grupės     L. Čiarienė,
„Saulė šviečia visiems“                                Biržų ir Kauno               R. Grigelienė
                                           švietimo institucijų
Antikorupcinė savaitė:                   Gruodžio 7–11 d.                 E. Morkūnienė,   D. Pauraitė,
   Plakatų ir karikatūrų          Gimnazijos    Gruodžio 7-       Gimnazijos     R. Barkauskaitė,   L. Čiarienė
   antikorupcine  tema           erdvės     11 d.          mokytojai ir    istorijos mokytojai
   paroda                                      mokiniai

                       Klasių       Gruodžio 7-      1 – 4 klasių
    Disputas   „Mokiniai        kabinetai      11 d.         mokiniai
    prieš korupciją“
                       Aktų salė      Gruodžio 10     2 klasių
    Viktorina – konkursas                   d. 11.00 val.     mokiniai
    „Ką aš žinai apie
    korupciją?“
                                 Gruodžio 11
                        Aktų salė     d. 10.00 val.     1 klasių
                                            mokiniai
    Satyros    vaizdelių
    konkursas    „Ranka
    ranką plauna“
Fizikos   gimnazijos   turo   Klasių kabinetai    Gruodžio 08 d.    1-4 klasių mokiniai   Fizikos mokytojai   R. Grigelienė
olimpiada
Chemijos gimnazijos turo      Klasių kabinetai    Gruodžio 09 d.    1-4 klasių mokiniai   Chemijos mokytojai   R. Grigelienė
olimpiada
Biologijos gimnazijos turo     Klasių kabinetai    Gruodžio 09 d.    1-4 klasių mokiniai   Biologijos mokytojai  R. Grigelienė
olimpiada
Informacinių    technologijų    Informacinių     Gruodžio 11 d.    Gimnazijos ir miesto    IT mokytojai    R. Grigelienė
miesto turo olimpiada       technologijų kabineati               mokiniai
Matematikos gimnazijos turo     Klasių kabinetai    Gruodžio 14 d.    1-4 klasių mokiniai    Matematikos     R. Grigelienė
olimpiada                                                  mokytojai
Atestacinės komisijos posėdis    Karjeros centras    Gruodžio 16 d.    Atestacinė komisija,    D. Pauraitė,    A. Sellienė
                               14.00 val.      besiatestuojantys    R. Grigelienė,
                                            mokytojai       L. Čiarienė
Kalėdinių atvirukų paroda        Biblioteka     Gruodžio 18 d.      Gimnazijos     R. Gužauskienė,    L. Čiarienė
                                           bendruomenė       D. Kėblytė
Kalėdinių puokščių konkursas    Gimnazijos erdvės    Nuo gruodžio       Gimnazijos     R. Krutkevičienė    L. Čiarienė
- paroda                            14 d.        bendruomenė
Kauno m. mokinių olimpinio     Kauno m. vidurinės    Gruodžio mėn.    1 – 4 klasių mokiniai   A. Ruseckas, T.    L. Čiarienė
festivalio varžybos (pagal       mokyklos                               Banys, K.
atskirą planą)                                                          Balčiūnaitė
Adventinės    rekolekcijos     Paminklinė Kristaus     Gruodžio 18 d. 9.00    Tikybą lankantys 1-4        T. Žemaitis        A. Sellienė
Paminklinėje      Kristaus    Prisikėlimo bažnyčia        val.         klasių mokiniai,                      D. Pauraitė
Prisikėlimo bažnyčioje                                     mokytojai, tėvai
Susikaupimo       popietė       Aktų salė        Gruodžio 18 d.       Gimnazijos          T. Žemaitis,         B. Sellienė,
„Sušilkime kalėdine viltim“                       14.00 val.        bendruomenė          N. Zaveckienė,        L. Čiarienė,
                                                                NU vadovai,         D. Pauraitė,
                                                               klasių auklėtojai       R. Grigelienė

Dalyvavimas miesto ir šalies      Miestas, respublika      Gruodžio mėn.         Gimnazijos        Klasių auklėtaojai      A. Sellienė,
kalėdiniuose renginiuose                                      bendruomenė                       L. Čiarienė
Kvalifikacinis    mokytojų                     Gruodžio 29 d.        Mokytojai          D. Pauraitė        A. Sellienė
seminaras
Konkurso „2009-2010 m. m. II       Mokinių taryba       Gruodžio 30 d.      1 – 4 klasių mokiniai    V. Kondrotienė,        A. Sellienė
pusmečio    pavyzdingiausia                                               J. Naujokaitienė,
klasė“ apiebndrinimas                                                     L. Čiarienė
                                                              Mokinių tarybos
                                                                prezidiumas
Metodinių mokytojų grupių        Klasių kabinetai       Gruodžio mėn.         Mokytojai       Mokytojų metodinių       L. Čiarienė,
posėdžiai                                                         grupių pirmininkai       D. Pauraitė,
                                                                              R. Grigelienė
  Pastabos:
     Moksleivių žiemos atostogos – gruodžio 23 – sausio 06 d.
     I pusmetį išvesti iki gruodžio 22 d. Elektroninius dienynus sutvarkyti iki gruodžio 23 d. 14. 00 val. (ats. dalykų mokytojai).
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4
       klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
     Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. D. Pauraitė).
     Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių bendradarbiavimą, diegiant grupinį –
       komandinį darbą. (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L. Čiarienė).
  Pateikti:
      I pusmečio ataskaitas direktorės pavaduotojai R. Grigelienei iki gruodžio 29 d. 15. 00 val. (ats. klasių auklėtaojai).
      Iki gruodžio 16 d. direktorės pavaduotojai – 2009-2010 m. m. I pusmečio klasių kronikas (ats. klasių auklėtojai).
      Iki gruodžio 14 d. mokytojai R. Krutkevičienei – kalėdines puokštes (ats. klasių auklėtojai).
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą. (ats.mokytojų metodinių grupių
        pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).
Direktorės pavaduotoja ugdymui  Lijana Čiarienė
                                                                            TVIRTINU

                                                                     Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                      direktorė Aldona Sellienė
                                                                    2009 m. lapkričio mėn. 02 d.
                              2009 m. lapkričio mėn. renginių planas
    Renginio pavadinimas           Vieta        Data ir       Dalyvauja         Atsakingas         Koordinatorius
                                  laikas
Kultūrinė edukacinė – pilietinė diena   Kauno miesto ir     Lapkričio   1 – 4 klasių mokiniai,   1 – 4 klasių auklėtojai   A. Sellienė, L. Čiarienė
„Į mūsų atmintį gyvi ateina...“     rajono kapinės, E.     02 d.      tėvai, mokytojai
                      Spirgevičiūtės
                       paminklas

Prevencinės darbo grupės posėdis         PIT        Lapkričio   Prevencinės darbo grupės    V. Kondrotienė         D. Pauraitė
„Dėl gimnazisto etikos“                       04 d.      nariai, direktorės
                                  13. 40 val.  įsakyme paminėti 2 – 4
                                         klasių mokiniai, policijos
                                            pareigūnai

Švietimo ir mokslo ministerijos         KPKC,       Lapkričio   Biologijos, chemijos,    Mokytojų metodinių        A. Sellienė,
                    A. Puškino vid. mokykla,
konsultacijos ,,Dėl brandos egzaminų     S. Dariaus ir     06 d.     fizikos, istorijos,    grupių pirmininkai        R. Grigelienė,
2010 metais“ (pagal Kauno m.       S. Girėno gimnazija,          matematikos, lietuvių k.,                 D. Pauraitė, L. Čiarienė
Švietimo ir ugdymo skyriaus renginių  V. Kudirkos vid. mokykla           užsienio kalbų
planą)                                      mokytojai, dėstantys 4 –
                                            ose klasėse

Profesinio informavimo išvyka         Vilniaus       Lapkričio     4 klasių mokiniai      J. Naujokaitienė     A. Sellienė, D. Pauraitė
                      universitetas      10 d.

Konkurso   „Grifų medžioklė“       Aktų salė      Lapkričio    Konkurso dalyviai,      Mokinių tarybos         L. Čiarienė
apibendrinimas „Grifų medžioklės                   11 d.     1 – 4 klasių mokiniai    iniciatyvinė grupė
laimikiai“                             14. 00 val.

Pavyzdingiausios  klasės  kultūrinė     Klaipėda       Lapkričio    3 F klasės mokiniai      I. Knyzelienė      A. Sellienė, L.Čiarienė
pažintinė išvyka                           12 d.
Miesto   geografijos   mokytojų    Aktų salė   Lapkričio   Geografijos mokytojai ir     S. Dijokienė     A. Sellienė, D. Pauraitė
pasitarimas „Dėl geografijos ugdymo             12 d.     miesto geografijos
turinio  įgyvendinimo   siekiant           15. 00 val.  mokytojų metodinio
ugdymo(si) kokybės“                             būrelio nariai

Integruota etikos ir istorijos pamoka    Aktų salė   Lapkričio    4 EF, 3 ACF klasių      N. Zaveckienė,     D. Pauraitė, L. Čiarienė
„Tolerancija vakar, šiandien, rytoj“,            16 d.        mokiniai        E. Morkūnienė, D.
skirta Tarptautinei tolerancijos dienai          8. 55 val.                    Jokšienė

Paroda „S. Nėriai – 105“          Biblioteka  Lapkričio   Gimnazijos bendruomenė      R. Gužauskienė        L. Čiarienė
                              17 d.

Platusis vidaus auditas                  Lapkričio   Gimnazijos bendruomenė     Vidaus audito grupė      D. Pauraitė
                              mėn.

Paroda „D. Teišerskytei – 65“        Biblioteka  Lapkričio   Gimnazijos bendruomenė      R. Gužauskienė        L. Čiarienė
                              27 d.

Tiksliųjų mokslų vakaronė          Aktų salė   Lapkričio    1 – 4 klasių mokiniai   Tiksliųjų mokslų mokytojų    R. Grigelienė
                              26 d.                     metodinė grupė
                             14. 00 val.

Išplėtinis Gimnazijos tarybos ir        PIT    Lapkričio   Gimnazijos tarybos ir                    A. Sellienė
Direkcinės tarybos posėdis „Dėl 2010            mėn.    Direkcinės tarybos nariai
metų veiklos programos tikslų“

Kvalifikacinis seminaras „Mokyklos     Aktų salė   Lapkričio     Klasių auklėtojai    L. Čiarienė, D. Pauraitė     A. Sellienė
įvaizdžio  formavimas“  (lektorė             27 d.
L. Laurinčiukienė)                    13. 00 val.

Gimnazijos soc. remtinų      vaikų   Vilnius   Lapkričio   Gimnazijos soc. remtini 1    V. Kondrotienė     A. Sellienė, D. Pauraitė,
kultūrinė pažintinė išvyka                 mėn.     – 4 klasių mokiniai                     L. Čiarienė

Tarpklasinės gimnazijos     tinklinio  Sporto salė  Lapkričio     2 klasių mokiniai       A. Ruseckas         L. Čiarienė
varžybų turnyras                      mėn.
Turistinis žygis              Kauno m.   Lapkričio    1 – 4 klasių mokiniai      D. Vizbaraitė        L. Čiarienė
                      apylinkės    mėn.
Seminaras bendrosios     gimnastikos     LBGA       Lapkričio  Kūno kultūros mokytojai      D. Brazauskienė         L. Čiarienė
treneriams,  kūno       kultūros               mėn.
mokytojams

Kauno m.    mokinių   olimpinio Kauno m. vidurinės     Lapkričio   1 – 4 klasių mokiniai    A. Ruseckas, T. Banys,        L. Čiarienė
festivalio krepšinio ir tinklinio     mokyklos         mėn.                     K. Balčiūnaitė
varžybos (pagal atskirą planą)


  Pastabos:
        Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
        Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
        Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
        Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
        Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
        pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
        Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių
        bendradarbiavimą, diegiant grupinį – komandinį darbą. (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L. Čiarienė).
  Pateikti:
        Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
        (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).

  Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                         Lijana Čiarienė
                                                                      TVIRTINU

                                                              Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                               direktorė Aldona Sellienė
                                                               2009 m. spalio mėn. 01 d.
                             2009 m. spalio mėn. renginių planas
    Renginio pavadinimas         Vieta      Data ir      Dalyvauja         Atsakingas       Koordinatorius
                               laikas
Užsienio kalbų savaitė (pagal atskirą Aktų salė, klasių  Rugsėjo 28   1 – 4 klasių mokiniai,  Užsienio kalbų mokytojų     D. Pauraitė
planą)                  kabinetai    – spalio 02   kviestiniai svečiai    metodinė grupė
                                d.
Paroda „E. Mieželaičiui – 90“       Biblioteka   Spalio 02 d.     Gimnazijos       R. Gužauskienė       L. Čiarienė
                                       bendruomenė
Krepšinio turnyras            Sporto salė   Spalio 02 d.  1 ir 2 klasių berniukų    A. Ruseckas        l. Čiarienė
                                     krepšinio rinktinės
Mokytojų dienos šventė „Mes be Jūsų    Aktų salė    Spalio 05 d.    Formaliojo ir     Mokinių tarybos    A. Sellienė, L. Čiarienė
nelabai“                          12. 30 val.  neformaliojo ugdymo   pirmininkė R. Mockutė,
                                     mokytojai, personalo   MT iniciatyvinė grupė
                                        darbuotojai
Akcija „Dovanojame gerą nuotaiką“,    Laisvės al.   Spalio 09 d.   1 klasių mokiniai     J. Naujokaitienė,      D. Pauraitė
skirta Pasaulinei sveikatos dienai             13. 00 val.                V. Kondrotienė
paminėti

Paroda „R. Kašauskui – 75“        Biblioteka   Spalio 09 d.    Gimnazijos       R. Gužauskienė       L. Čiarienė
                                       bendruomenė
Lietuvos moterų sporto asociacijos ir  Sporto salė   Spalio 09 d.  1 – 4 klasių mokinės   Kūno kultūros mokytojų     L. Čiarienė
gimnazijos organizuojamos sporto              14. 30 val.                metodinė grupė
varžybos „Sportuojanti mergaitė –
būsima olimpietė“

Ekspozicija, skirta Lietuvos vardo    Pagrindinio    Spalio mėn.  Gimnazijos ir miesto     B. Čiagienė,        A. Sellienė
tūkstantmečiui              pastato III a.           bendruomenė        V. Jaruševičius
                     koridorius
Tinklinio turnyras            Sporto salė   Spalio mėn.   2 klasių mokiniai      A. Ruseckas        L. Čiarienė
Tyrimas „Naujai sukomplektuotų      Klasių kabinetai  Spalio mėn.  1 ABCDEF, 2 G, 3 K     J. Naujokaitienė,      D. Pauraitė
klasių mokinių adaptacija“                          klasių mokiniai     V. Kondrotienė

Renginių ciklas, skirtas Konstitucijos Aktų salė, klasių  Spalio mėn.  1 – 4 klasių mokiniai   Istorijos mokytojai     D. Pauraitė
dienai paminėti (pagal atskirą planą)   kabinetai

Bendradarbiavimo projektas – akcija      Vaikų     Spalio mėn.  1 – 2 klasių mokiniai   J. Naujokaitienė,      D. Pauraitė
„Suvaidink situaciją“           socializacijos                        V. Kondrotienė
                       centras

Gimnazijos    Berniukų   futbolo Sporto aikštynas   Spalio mėn.   3 klasių mokiniai      A. Ruseckas        L. Čiarienė
tarpklasinės varžybos

Kauno m. mokyklų      lengvosios   Kauno m.    Spalio mėn.  1 – 4 klasių mokiniai    A. Stankienė       L. Čiarienė
atletikos varžybos

Kauno m. Neformaliojo švietimo      Mokytojų      Spalio 15 d.    Kauno m.        L. Čiarienė        A. Sellienė
tarybos pasitarimas          informacinis     14. 00 val.   Neformaliojo
                     centras              švietimo tarybos
                   (Metodinis kab.)               nariai
Dalyvavimas Baltijos TV laidos      Vilnius,     Spalio 16 d.   Mokinių taryba     J. Naujokaitienė,      A. Sellienė
„Gimnazistas“ filmavime        Spaudos rūmai                           L. Čiarienė
                   (Laisvės pr. 60)
Bendradarbiavimo   projektas  su   Punskas      Spalio 16 –   Gimnazijos choras     U. Ciprisevičius   A. Sellienė, L. Čiarienė,
Punsko bendruomene ir Punsko                  17 d.                               D. Pauraitė
muzikos   mokykla:   koncertas,
edukacinė programa

Kauno m.   Orientavimosi  vietoje   Kauno m.    Spalio 17 d.  1 – 4 klasių mokiniai    D. Vizbaraitė       L. Čiarienė
varžybos

Kauno m. Mergaičių bendrojo fizinio     Kauno m.    Spalio 19 d.  1 – 4 klasių mokinės   Diana Brazauskienė      L. Čiarienė
pasirengimo varžybos

Gimnazijos mokinių konkursas „Grifų     Aktų salė    Spalio 22 d.  Užsiregistravę 1 – 4    Mokinių tarybos       L. Čiarienė
medžioklė“                          13. 45 val.  klasių mokiniai    pirmininkė R. Mockutė,
                                                  MT iniciatyvinė grupė
Klasių Tėvų komitetų pirmininkų      213 kab.    Spalio 22 d.  Klasių Tėvų komitetų     Klasių auklėtojai,        A. Sellienė
susirinkimas                        18. 00 val.    pirmininkai       Direkcinė taryba

Akcija „Mylėkim vaiką širdimi“      Laisvės al.   Spalio 23 d.  1 – 2 klasių mokiniai    J. Naujokaitienė,         D. Pauraitė
                              17. 00 val.                 V. Kondrotienė

Kūno kultūros mokytojų metodinės       PIT     Spalio 26 d.   Kūno kultūros        D. Brazaukienė,         L. Čiarienė
grupės posėdis „1. Dėl lapkričio mėn.           14. 00 val.  mokytojų metodinė      K. Balčiūnaitė
sporto renginių mieste ir gimnazijoje;                     grupė
2. Pranešimas „Pilvo preso ir nugaros
raumenų stiprinimas“


  Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
     pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
     Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių
     bendradarbiavimą, diegiant grupinį – komandinį darbą. (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L. Čiarienė).

  Pateikti:
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
       (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).
    Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                    Lijana Čiarienė
                                                                                               TVIRTINU

                                                                                Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                                          Aldona Sellienė
                                                                                    2009 m. rugsėjo mėn. 01 d.
                                         2009 m. rugsėjo mėn. renginių planas
     Renginio pavadinimas                 Vieta        Data ir       Dalyvauja             Atsakingas            Koordinatorius
                                          laikas
Rugsėjo 1 – osios šventė:                            Rugsėjo 1 d.:
Pirmoji klasės auklėtojo pamoka „Tūkstantmečio rugsėjo   Klasių kabinetai     8. 30 val.     2-4 klasių mokiniai        Klasių auklėtojai
             1 – oji“
     Šventė „Tūkstantmečio rugsėjo 1 – oji“        Aktų salė       8. 40 val.  Naujųjų – 1 ABCDEF, 2 G, 3 K       Klasių auklėtojai,
                                                   - klasių mokiniai, tėvai,       U. Ciprisevičius,
                                                  mokytojai, buvę gimnazijos        I. Vietienė          A. Sellienė, L. Čiarienė,
                                                  mokiniai, kviestiniai svečiai                      R. Grigelienė, D. Pauraitė
     Iškilmingas LR vėliavos pakėlimas        Centrinės gimnazijos    9. 30 val.   Gimnazijos bendruomenė,        Klasių auklėtojai,
                                 durys               Mokinių tarybos nariai, klasių      L. Raižienė,
                                                       seniūnai            V. Jaruševičius

         Iškilminga eisena             Nuo gimnazijos į     9. 35 val.   Gimnazijos bendruomenė        Klasių auklėtojai
                             Paminklinę Kristaus
                             Priskėlimo bažnyčią
           Šv. Mišios              Paminklinė Kristaus    10. 00 val.   Gimnaijos bendruomenė         Klasių auklėtojai,
                             Prisikėlimo bažnyčia                                T. Žemaitis
Gimnazijos mokinių apsilankymas               Muziejus        Rugsėjo    Naujų klasių mokiniai          S. Laučienė,         D. Pauraitė, L. Čiarienė
gimnazijos muziejuje (ekspozicijų,                          mėn.                       istorijos mokytojai,
stendų pristatymas, pokalbis apie                                                    klasių auklėtojai
„Saulės“ rūmus, jų istoriją)

Paroda „Jau ir vėl rugsėjis...“               Biblioteka       Rugsėjo    Mokiniai ir mokytojai         R. Gužauskienė            L. Čiarienė
                                           mėn.
Mokytojų metodinių grupių posėdžiai             Kabinetai       Rugsėjo    Mokytojų metodinės          Metodinių grupių        L. Čiarienė, D. Pauraitė,
„“2009-2010 m. m. uždaviniai,                            mėn.       grupės               pirmininkai            R. Grigelienė
ugdymo proceso planavimas“
  Išplėstinis Direkcinės tarybos ir           Karjeros centras     Rugsėjo 9 d.   Direkcinė taryba,        L. Čiarienė, D. Pauraitė,         A. Sellienė
 Klasių auklėtojų posėdis „Integruoto                       14. 00 val.   klasių auklėtojai        R. Grigelienė, L. Raižienė
 ugdymo galimybės; Klasės auklėtojo
vaidmuo vykdant taupymo programą“
 Pasualinės savižudybių prevencijos             Aktų salė      Rugsejo 10   1 ABCDEF, 2 G, 3 K klasių      J. Naujokaitienė, V.          D. Pauraitė
                                                     mokiniai
   dienai skirta paskaita apie                         d. 14. 00                      Kondrotienė, klasių
savižudybių prevenciją (lektorė Vaikų                         val.                         auklėtojai
 linijos koordinatorė Asta Blande)
 Klasių tėvų susirinkimai „Tėvų įtka   Klasių kabinetai  Rugsėjo     Mokinių tėvai      Klasių auklėtojai         A. Sellienė
 gimnazijos veiklos įgyvendinimui“              mėn.
 Integruotas socialinis – kultūrinis  Karo muziejaus   Rugsėjo     1 – ųjų klasių   Lietuvių kalbos mokytojai     C. Sellienė, L. Čiarienė
    projektas „Sustokime ir       sodelis     mėn.       mokiniai
       pamąstykime“
Kauno Europos informacinio centro –    Biblioteka    Rugsėjo 16-    Gimnazijos       D. Skrabulienė,           L. Čiarienė
Europe Direct paroda, skirta geležinės             18 d.     bendruomenė     R. Gužauskienė, istorijos
  uždangos žlugimo 20 - mečiui                                     mokytojai
  Foto projektas „Mes - Lietuvos     Aktų salė    Rugsėjo 22-    Gimnazijos       Klasių auklėtojai          L. Čiarienė
  tūkstančio metų istorijos dalis “              23 d.     bendruomenė  Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Ketvirtadieniais po 3 pamokų – gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ redakcijos pasitarimas (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant integruotas, kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
     pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
     Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių
     bendradarbiavimą, diegiant grupinį – komandinį darbą. (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L. Čiarienė).

  Pateikti:
     Iki rugsėjo 10 d. - klasių auklėtojai – klasių veiklos programas (direktorės pavaduotojai L. Čiarienei).
     Iki rugsėjo 10 d. – dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų moktojams, neformaliojo ugdymo vadovams – formaliojo ir neformaliojo ugdymo
      programas 2009 - 2010 m. m. (direktorės pavaduotojoms R. Grigelienei, D. Pauraitei, L. Čiarienei).
      Ruošiant programas atsižvelgti į 2009 m. gimnazijos veiklos programos tikslus: 1. Pagerinti abiturientų lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos
    akdeminius pasiekimus, diferencijuojant ir individualizuojant ugdomąją veiklą; 2. Pagerinti gimnazijos mokinių dalyvavimą neformaliajame ugdyme,
    kultūrinėse edukacinėse programose, tobulinant kultūrinę edukaciją kaip neatsiejamą ugdymo dalį; 3. Sukurti geresnes ugdymo sąlygas integruotam
    procesui vykdyti gimnazijos mokiniams ir darbo vietas mokytojams.
      Iki rugsėjo 15 d. med. seselei – klasių auklėtojai - mokinių med. formas(0-27) (ats. klasių auklėtojai).
      Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
       (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).

    Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                    Lijana Čiarienė
                                                                        TVIRTINU

                                                            Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                     Aldona Sellienė
                                                              2009 m. rugspjūčio mėn. 24 d.
                             2009 m. rugpjūčio mėn. renginių planas
   Renginio pavadinimas          Vieta      Data ir     Dalyvauja        Atsakingas        Koordinatorius
                                laikas
Miesto   mokyklų    vadovų     Savivaldybės    Rugpjūčio                A. Sellienė
pasitarimas „Dėl pasirengimo       Didžioji salė     19 d.
2009 – 2010 m. m.“                      11. 00 val.
Direkcinės tarybos posėdis „Dėl     Karjeros centras  Rugpjūčio   Direkcinė taryba                    A. Sellienė
gimnazijos   finansinių  lėšų                25 d.
racionalaus panaudojimo; Dėl                 11. 00 val.
gimnazijos paruošimo naujiems
mokslo metams, įgyvendinanant
2009 m. gimnazijos veiklos
programą“
Gimnazijos kabinetų patikra        Gimnazija     Rugpjūčio    L. Raižienė,   Klasių auklėtojai, kabinetų    A. Sellienė
                                26 d.     D. Jokšienė,        vadovai
                               10. 00 val.  R. Jaliniauskienė
Miesto   mokyklų    vadovų               Rugpjūčio                A. Sellienė
pasitarimas                          27 d.
Metodinės tarybos posėdis        Karjeros centras  Rugpjūčio   Metodinė taryba      D. Pauraitė         A. Sellienė
                                27 d.
                               11. 00 val.
Mokytojų tarybos posėdis „2009-       Aktų salė    Rugpjūčio    Mokytojai       Direkcinė taryba       A. Sellienė
2010 m. m. mokytojų darbo                   28 d.
planavimas,   sudarant   sąlygas            10. 00 val.
mokinių    diferencijuotam    ir
individualizuotam bei neformalijam
ugdymui; 2009 m. abiturientų
rezultatai respublikos ir miesto
kontekste; Gimnazijos finansinių lėšų
racionalus panaudojimas; Gimnazijos
paruošimas   naujiems   mokslo
metams, įgyvendinant 2009 m.
gimnazijos veiklos programą; Darbo
sauga“


Pastabos:
    Sieninė vaizdinė medžiaga iki rugpjūčio 31 d. (ats. metodinių grupių pirmininkai, B. Čiagienė, L. Raižienė, L. Čiarienė, D. Pauraitė, R.
    Grigelienė).

Pateikti:
   Iki rugsėjo 04 d. - klasių auklėtojai – klasių veiklos programas (direktorės pavaduotojai L. Čiarienei).
   Iki rugsėjo 04 d. – dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų moktojams, neformaliojo ugdymo vadovams – formaliojo ir neformaliojo ugdymo
    programas 2009 - 2010 m. m. (direktorės pavaduotojoms R. Grigelienei, D. Pauraitei, L. Čiarienei).
    Ruošiant programas atsižvelgti į 2009 m. gimnazijos veiklos programos tikslus: 1. Pagerinti abiturientų lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos
  akdeminius pasiekimus, diferencijuojant ir individualizuojant ugdomąją veiklą; 2. Pagerinti gimnazijos mokinių dalyvavimą neformaliajame ugdyme,
  kultūrinėse edukacinėse programose, tobulinant kultūrinę edukaciją kaip neatsiejamą ugdymo dalį; 3. Sukurti geresnes ugdymo sąlygas integruotam
  procesui vykdyti gimnazijos mokiniams ir darbo vietas mokytojams.  Direktorės pavaduotoja ugdymui                                           Lijana Čiarienė
                                                                                 TVIRTINU

                                                                         Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                           direktorės pavaduotoja,
                                                                        laikinai vaduojanti direktorę,
                                                                               Rita Grigelienė
                                                                        2009 m. balandžio mėn. 30 d.
                                  2009 m. gegužės mėnesio renginių planas
     Renginio pavadinimas              Vieta      Data ir      Dalyvauja           Atsakingas         Koordinatorius
                                     laikas
  Paroda „Ant tavo rankų supasi           Biblioteka    Gegužės 04  1 – 4 klasių mokiniai       R. Gužauskienė         L. Čiarienė
 gerumas“, skirta Motinos dienai                      d.
Pakartotinė užsienio kalbos (anglų k.)       001 kab. (PIT)   Gegužės 04  4 D klasės mokinys        Direktorės įsakymu       R. Grigelienė
        įskaita                           d.     Mantas Blėda         sudarytos darbo grupės
 Pakartotinė lietuvių (gimtosios)         001 kab. (PIT)   Gegužės 05  4 D klasės mokinys        Direktorės įsakymu       R. Grigelienė
      kalbos įskaita                       d. 11. 30   Mantas Blėda         sudarytos darbo grupės
                                      val.
    Berniukų futbolo turnyras          Sporto aikštynas   Gegužės    2 klasių mokiniai         A. Ruseckas          L. Čiarienė
                                     mėn.
Renginių ciklas „Gegužė – mėnuo be           Klasių      Gegužės   1 – 4 klasių mokiniai       J. Naujokaitienė,        D. Pauraitė
 smurto prieš vaikus“ (pagal atskirą         kabinetai,     mėn.                     V. Kondrotienė
        planą)                 miesto
                           institucijos
    Berniukų tinklinio turnyras          Sporto salė    Gegužės    1 klasių mokiniai         A. Ruseckas          L. Čiarienė
                                     mėn.
 Dalyvavimas miesto krepšinio NET           Miesto      Gegužės   1 – 3 klasių mokiniai         T. Banys           L. Čiarienė
        turnyre                mokyklos      mėn.
  Dalyvavimas miesto turizmo            Kauno m.     Gegužės   1 – 3 klasių mokiniai        D. Vizbaraitė         L. Čiarienė
technikos ir orientavimosi varžybose                   mėn.
 Tyrimas „Dėl mokinių mokymosi          Klasių kabinetai   Gegužės   1 – 3 klasių mokiniai       V. Kondrotienė,         D. Pauraitė
   krūvių ir motyvacijos lygio                     mėn.                     J. Naujokaitienė
       nustatymo“
Kasmetinis Kauno „Saulės“, „Santaros“ gimnazijų,     PIT      Gegužės 06  Kauno „Saulės“, „Santaros“  N. Zaveckienė, D. Jokšienė      D. Pauraitė
  J. Basanavičiaus vid. mokyklos renginys                     gimnazijų, J. Basanavičiaus
  „Tiriamųjų darbų taikymo galimybės etikos              d. 13. 00  vid. mokyklos mokytojai ir
         pamokose“                        val.       mokiniai
Konferencija „Brunono žinia“ skirta    Aktų salė      Gegužės 07    1 E, 1 B, 2 A, 2 B,    Direktorės įsakymu   R. Grigelienė, L. Čiarienė, D.
  Lietuvos vardo paminėjimo ir               d. 12. 00 val  2 C, 3 D, 3 F klasių   sudaryta darbo grupė        Pauraitė
  Evangelijos žinios paskelbimo                          mokiniai
    tūkstantmečiui paminėti
 Dalyvavimas Kauno m. mokinių      Kauno m.       Gegužės 07   1 – 4 klasių mokiniai  A. Ruseckas, A. Stankienė      L. Čiarienė
 lengvosios atletikos olimpiniame    mokyklos         d.
       festivalyje
Kūno kultūros mokytojų metodinės    Mažoji sporto     Gegužės 11     Kūno kultūros      D. Brazauskienė, A.        L. Čiarienė
 grupės posėdis „Fizinis ugdymas     salė          d.       mokytojai          Stankienė
      paauglystėje“
 Miesto mokyklų matematikos, IT,     Aktų salė      Gegužės 13    Miesto mokyklų    Tiksliųjų mokslų          R. Grigelienė
 ekonomikos olimpiadų ir VEMP                 d. 14. 00   mokiniai ir mokytojai  mokytojai
konkurso nugalėtojų apdovanojimo                 val.
        šventė
 Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 4     213 kab.      Gegužės 14    Mokytojų taryba      Direkcinė taryba        A. Sellienė
 klasių mokinių 2008 – 2009 m. m.               d. 14. 00
       rezultatų“                     val.
  Paskutinio skambučio šventė:                Gegužės 15 d.

      Šv. Mišios         Paminklinė Kristaus  10. 00 val.     Gimnazijos       Klasių auklėtojai,     A. Sellienė, L. Čiarienė
                    Prisikėlimo bažnyčia
                                         bendruomenė     Direkcinė taryba, Mokinių
                                                        taryba
  Paskutinė auklėtojo pamoka     Klasių kabinetai    11. 00 val.


 Paskutinio skambučio šventė       Aktų salė       12. 00 val.
Muzikologijos brandos egzaminas    Mokyklinis –      Gegužės 19    4 klasių mokiniai   Direkcinė taryba, klasių      A. Sellienė
                    Kauno apskr.      d. 9. 00 val.                 auklėtojai
                    J. Gruodžio
                    konservatorija
  Paroda „O. Balzakui – 210“      Biblioteka      Gegužės 20   1 – 4 klasių mokiniai    R. Gužauskienė         L. Čiarienė
                                  d.
Lietuvių gimtosios kalbos brandos    Valstybinis –    Gegužės 20    4 klasių mokiniai   Direkcinė taryba, klasių      A. Sellienė
      egzaminas         „Saulės“ gimnazija,   d. 9. 00 val.                 auklėtojai
                     mokyklinis –
                    Kauno Pilėnų vid.
                      mokykla
Tarptautinė konferencija „MMB –     213 kab.   Gegužės 21      Miesto bei     L. Girdauskienė, J.   R. Grigelienė
 inovatyvaus verslumo ir įvairių            d. 13. 00    respublikos MMB,      Radavičiūtė
mokomųjų dalykų integracija bei              val.     verslo konsultantai,
      ugdymas“                         Prekybos pramonės ir
                                      amatų rūmų
                                   Norvegijos Vestfoldo
                                    grafystės Notteroy
                                    gimnazijos atstovai.
Kūno kultūros mokytojų metodinės   Mažoji sporto  Ggeužės 21     Kūno kultūros    D. Brazauskienė, A.    L. Čiarienė
grupės posėdis „Saulės“ gimnazijos    salė       d.        mokytojai        Stankienė
  mokinių fizinis aktyvumas“
   IT brandos egzaminas      Valstybinis –  Gegužės 22    4 klasių mokiniai   Direkcinė taryba, klasių  A. Sellienė
                    „Saulės“   d. 9. 00 val.                 auklėtojai
                    gimnazija,
                   mokyklinis –
                    Kauno S.
                   Dariaus ir S.
                     Girėno
                    gimnazija
Dalyvavimas miesto Sporto ir meno   Kauno sporto  Gegužės 24   Gimnazijos aerobikos    D. Brazauskienė     L. Čiarienė
       šventėje           halė       d.       komanda
  Dailės brandos egzaminas     Mokyklinis –  Gegužės 26    4 klasių mokiniai   Direkcinė taryba, klasių  A. Sellienė
                   Kauno „Aušros“  d. 9. 00 val.                 auklėtojai
                    gimnazija
 Matematikos brandos egzaminas    Valstybinis –  Ggeužės 27    4 klasių mokiniai   Direkcinė taryba, klasių  A. Sellienė
                    „Saulės“   d. 9. 00 val.                 auklėtojai
                    gimnazija,
                   mokyklinis –
                   Kauno Pilėnų
                   vid. mokykla
 Dalyvavimas respublikiniame      Palanga   Gegužės 29   Gimnazijos aerobikos    D. Brazauskienė     L. Čiarienė
  festivalyje „Sportas visiems“             – 31 d.      komanda
 Užsienio kalbos (rusų) brandos   Valstybinis –  Gegužės 29    4 klasių mokiniai   Direkcinė taryba, klasių  A. Sellienė
       egzaminas        VDU „Rasos“   d. 9. 00 val.                 auklėtojai
                    gimnazija
                   mokyklinis -
                   Kauno „Aušros“
                    gimnazija
Pastabos:
   Brandos egzaminų organizavimas, vykdymas ir vertinimas.
   Mokinių tėvų susirinkimų organizavimas.
   Pasirengimas atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimui.
   Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
   Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
   Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
   Organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės pavaduotoja
    L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
   Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių
    bendradarbiavimą, diegiant grupinį – komandinį darbą. (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L. Čiarienė).
Pateikti:
   Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
    (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).
   Iki balandžio 30 d. dierktorės pavaduotojai L. Čiarienei – lietuvių gimtosios kalbos įskaitos medžiagą (ats. L. Stasiūnaitė, lietuvių kalbos mokytojai).
   Iki balandžio 30 d. direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – užsienio kalbos įskaitos medžiagą (ats. E. Kelmelienė, anglų kalbos mokytojai).
   Iki gegužės 14 d. dierktorės pavaduotojai R. Grigelienei – 4 klasių mokinių 2008 – 2009 m. m. mokymosi rezultatų ataskaitas (ats. klasių auklėtojai)
Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                        Lijana Čiarienė
                                                                    TVIRTINU

                                                              Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                       Aldona Sellienė
                                                                 2009 m. balandžio mėn. 01 d.
                             2009 m. balandžio mėnesio renginių planas
    Renginio pavadinimas          Vieta      Data ir      Dalyvauja         Atsakingas         Koordinatorius
                                laikas
 Akcija „Balandis – švaros mėnuo“     Gimnazijos ir   Balandžio   1 – 3 klasių mokiniai  H.   Kelpšienė,   D.   A. Sellienė, L. Raižienė,
                      miesto erdvės    mėn.                                   L. Čiarienė
                                                  Rimkuvienė,      R.
                                                  Krutkevičienė,     Ž.
                                                  Žemaitis, 1 – 3 klasių
                                                  auklėtojai
 Gimnazijos abiturientų krepšinio     Sporto salė    Balandžio   4 klasių mokiniai        T. Banys          L. Čiarienė
 turnyras „Lik sveika, gimnazija“               mėn.
 Dalyvavimas krepšinio NET taurės      Kauno m.     Balandžio   1 – 4 klasių mokiniai      T. Banys          L. Čiarienė
      varžybose                      mėn.
Gimnazijos vaikinų tinklinio turnyras    Sporto salė    Balandžio   1 – 2 klasių mokiniai     A. Ruseckas          L. Čiarienė
                                mėn.
Projektinė veikla, skirta LR įstojimui į   Klasių      Balandžio   1 – 4 klasių mokiniai     R. Danielius         D. Pauraitė
        NATO            kabinetai,     mėn.
                      Kauno m.
                      vidurinės
                      mokyklos
Individualūs kvalifikaciniai seminarai    KPKC       Balandžio   Dalykų mokytojai        D. Pauraitė         A. Sellienė
  pagal atnaujintąsias Bendrąsias               mėn.
 programas (pagal atskirą grafiką)
Lietuvių kalbos olimpiados aptarimas    Kalniečių     Balandžio   Mokiniai, dalyvavę      L. Stasiūnaitė         L. Čiarienė
                      vidurinė     02 d. 14. 00  lietuvių kalbos
                      mokykla       val.     olimpiadoje
 Kūno kultūros mokytojų metodinės               Balandžio   Kūno kultūros        D. Brazaukienė      L. Čiarienė, D. Pauraitė
grupės susirinkimas „Sveikos mitybos              02 d.      mokytojai
   ir gyvensenos propagavimo
   strategijos; ugdymo turinio
  planavimas pagal atnaujintąsias
  bendrąsias ugdymo programas“
   Socialinių mokslų mokytojų              Balandžio    Socialinių mokslų     L. Girdauskienė    R. Grigelienė, D. Pauraitė
  metodinės grupės susirinkimas               02 d.      mokytojai
  „Naujų vadovėlių ir mokymo
priemonių aptarimas ir jų naudojimo
    galimybės, dėstant pagal
atnaujintąsias bendrąsias programas“
 Paroda „Ignui Šeiniui – 120“, skirta   Biblioteka    Balandžio   1 – 4 klasių mokiniai    R. Gužauskienė        L. Čiarienė
   tarptautinei knygos dienai                02 d.
  Meditacijos valandėlė prieš Šv.    Tikybos kab.    Balandžio     Gimnazijos        T. Žemaitis        D. Pauraitė
        Velykas                   03 d. 7. 40   bendruomenė,
                                val.     mikrosociumas
 Dalyvavimas dainos anglų kalba      Maironio     Balandžio   1-2 klasių mokiniai    U. Ciprisevičius,      D. Pauraitė
      konkurse            gimnazija    03 d. 14. 00                E. Kelmelienė
                                val.
 Dalyvavimas MMB prekybinėje       Kauno m.     Balandžio   Gimnazijos mokinių     L. Girdauskienė, J.  R. Grigelienė, D. Pauraitė
      mugėje            Savivaldybė   09 d. 12. 00    mokomosios        Radavičiūtė
                                val.      bendrovės
  Dalyvavimas LBGA projekte,       Palanga     Balandžio   1 – 4 klasių mokiniai    D. Brazauskienė       L. Čiarienė
    skirtame Lietuvos vardo                 04 d.
tūkstantmečio paminėjimui, „Masiniai
  pratimai – LASV tradiciniame
      festivalyje 2009“
Kvalifikacinis seminaras mokytojams    213 kab.     Balandžio     Mokytojai        D. Pauraitė        A. Sellienė
  pagal atnaujintąsias Bendrąsias             07 d. 10. 00
        programas                    val.
  Kauno apskrities anglų kalbos     Aktų salė    Balandžio   Gimnazijos ir Kauno      D. Pauraitė        A. Sellienė
    mokytojų konferencija               07 d. 10. 00   apskrities anglų
                                val.     kalbos mokytojai
  Paroda „Jonui Biliūnui – 130“     Biblioteka    Balandžio   1 – 4 klasių mokiniai    R. Gužauskienė        L. Čiarienė
                               10 d.
 Lietuvių (gimtosios) kalbos įskaita   Aktų salė, 501,  Balandžio     4 - ųjų klasių     Direktorės įsakymu      A. Sellienė
                    502, P403, P312   15 – 16 d.     mokiniai      sudarytos darbo grupės
                       kab.
  Dalyvavimas Lietuvos mokinių      Kauno m.    Balandžio   1 – 4 klasių mokiniai,    D. Vizbaraitė        L. Čiarienė
  Olimpinio festivalio turizmo                17 d.    besidomintys turizmu
       varžybose
 Susitikimas su LR Krašto apsaugos             Balandžio      Gimnazijos      Istorijos mokytojai, L.      A. Sellienė
 ministre R. Juknevičiene – skirta              17 d.      bendruomenė       Čiarienė, D. Pauraitė
 „Pavasario dienai Europoje 2009“
      Gitarų vakaras          Aktų salė    Balandžio   Kauno m. gimnazijų     K. Čikinaitė, Mokinių       L. Čiarienė
                              17 d. 15. 00    mokiniai        tarybos prezidiumas
                                val.
  Paroda „Lietuvos kunigaikščiai“,    Biblioteka    Balandžio   1 – 4 kl;asių mokiniai    R. Gužauskienė         L. Čiarienė
 skirta Lietuvos vardo tūkstantmečio              20 d.
       paminėjimui
Išplėstinis Direkcinės tarybos posėdis  Karjeros centras  Balandžio   Direkcinė taryba,       A. Sellienė
 „Dėl gimnazijos miesto, apskrities,            20 d. 14. 00  Gimnazijos taryba
 respublikos konkursų ir olimpiadų               val.
 rezultatų; Dėl iškiliausių gimnazijos
     mokytojų rinkimų“
    Užsienio kalbos įskaita      Priestato     Balandžio    4 klasių mokiniai     Direktorės įsakymu        A. Sellienė
                      kabinetai     21 – 22 d.               sudarytos darbo grupės
  Dalyvavimas mokyklinių teatrų     Kauno „Varpo“    Balandžio   Dramos studijos       L. Laucevičienė         L. Čiarienė
   festivalyje „Vaivos tiltas“      gimnazija    30 d. 13. 00  nariai, mokiniai,
                                val.    besidomintys teatru
 Dalyvavimas respublikinėje MMB       Vilnius     Balandžio   Gimnazijos mokinių      L. Girdauskienė        R. Grigelienė
    mugėje - konkurse                  23 – 24 d.    mokomosios
                                        bendrovės
Kūrybinės, mokslinės ir projektinės     Aktų salė    Balandžio     Gimnazijos       Mokytojų metodinių     A. Sellienė, R. Grigelienė,
veiklos apibendrinimas konferencija             24 d. 14. 00   bendruomenė,      grupių pirmininkai, NU    L. Čiarienė, D. Pauraitė
   „Mokslo šlovės galerija“                 val.    kviestieji svečiai   vadovai, klasių auklėtojai
   PISA tarptautinis tyrimas      Klasių kabinetai  Balandžio   Mokiniai, mokytojai,      R. Gigelienė          A. Sellienė
                               27 d. 9. 00     tėvai
                                val.
   „Kalbų kengūra 2009“:

   Užsienio kalbų programa                Balandžio
                              27 d. 11. 05
                     Klasių kabinetai    val.    Užsiregistravę 1 – 4   Užsienio ir lietuvių kalbos  D. Pauraitė, L. Čiarienė
                                      klasių mokiniai        mokytojai
   Lietuvių kalbos programa                Balandžio
                              28 d. 11. 05
                                val.
  Vadovėlių tausojimo savaitė      Gimnazija    Balandžio   1 – 4 klasių mokiniai  R. Gužauskienė, dalykų     L. Čiarienė, D. Pauraitė,
                              27 – 30 d.                  mokytojai            R. Grigelienė
Dalyvavimas parodoje „Geroji patirtis    KPKC      Balandžio   Mokytojų metodinės    Mokytojų metodinių      A. Sellienė, D. Pauraitė, R.
      ir novacijos“                   27 d. -     grupės, dalykų      grupių pirmininkai      Grigelienė, L. Čiarienė
                              gegužės 13     mokytojai
                                d.
Dalyvavimas ES Jaunųjų mokslininkų      Vilnius    Balandžio    3 klasių mokiniai       S. Dijokienė          R. Grigelienė
  konkurso nacionalinio etapo               28 – 30 d.
    baigiamajame ture
 Dalyvavimas „Jaunojo kolegos“       Kaunas     Balandžio   3 – 4 klasių mokiniai    L. Girdauskienė          R. Grigelienė
       dienoje                     29 d.
Bendradarbiavimo projektas su VDU      KVMT      Balandžio     Gimnazijos         D. Pauraitė           A. Sellienė
                              30 d. 14. 00    bendruomenė
                                val.
  Pastabos:
     Pasirengimas atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimui.
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Bus organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
      pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
     Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių
      bendradarbiavimą, diegiant grupinį – komandinį darbą. (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L. Čiarienė).
  Pateikti:
     Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).
     Iki balandžio 03 d. dierktorės pavaduotojai L. Čiarienei – lietuvių gimtosios kalbos įskaitos medžiagą (ats. L. Stasiūnaitė, lietuvių kalbos mokytojai).
     Iki balandžio 03 d. dierktorės pavaduotojai L. Čiarienei – konkursų, olimpiadų prizininkų bei labai gerai ir puikiai besimokančių mokinių sąrašus
      (ats. mokytojų metodinių grupių pirmininkai, klasių auklėtojai).
     Iki balandžio 03 d. direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – užsienio kalbos įskaitos medžiagą (ats. E. Kelmelienė, anglų kalbos mokytojai).
     Iki balandžio 10 d. direktorės pavaduotojoms pagal kuruojamus dalykus – medžiagą parodai „Geroji patirtis ir novacijos“ (ats. mokytojų metodinių
      grupių pirmininkai).

  Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                        Lijana Čiarienė
                                                                           TVIRTINU

                                                               Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                        Aldona Sellienė
                                                                    2009 m. kovo mėn. 02 d.
                               2009 m. kovo mėnesio renginių planas
   Renginio pavadinimas          Vieta       Data ir      Dalyvauja         Atsakingas          Koordinatorius
                                 laikas
  Akcijos „Sugrįžk į mokyklą“      Gimnazijos     Vasario 23   Gimnazijos buvę ir     S. Laučienė, R.     A. Sellienė, R. Grigelienė, D.
  renginiai (pagal atskirą planą)    muziejus, aktų    – kovo 02 d.  dabartiniai mokiniai,  Montvilienė, B. Čiagienė,     Pauraitė, L. Čiarienė
                    salė, sporto salė,           mokytojai, tėvai     R. Krutkevičienė, L.
                      gimnazijos                           Stasiūnaitė, L.
                       erdvės                         Girdauskienė, L. Viršulytė,
                                                     D. Brazauskienė
    Mėnesio diskusijos tema     Klasių kabinetai    Kovo mėn.   1 – 4 klasių mokiniai  Soc. mokslų mokytojai     R. Grigelienė, D. Pauraitė
„Pilietiškumo samprata šiandieninėje
      visuomenėje“
 Renginių ciklas „Kovas – sporto    Gimnazijos ir     Kovo mėn.     Gimnazijos     D. Brazauskienė, T. Banys,   A. Sellienė, pavaduotoja L.
  mėnuo“ (pagal atskirą planą)     miesto sporto             bendruomenė,       K. Balčiūnaitė, A.          Čiarienė
                    salės, aikštynai            kviestieji svečiai  Ruseckas, A. Stankienė, D.
                                                       Vizbaraitė
2 – ųjų klasių gimnazistų pasirengimo  Klasių kabinetai    Kovo mėn.    2 – ųjų klasių      Lietuvių kalbos ir     L. Čiarienė, R. Grigelienė
  pagrindinio ugdymo pasiekimų                         mokiniai      matematikos mokytojai
   patikrai analizė (bandomosios
        užduotys)
 „Atvirų durų“ dienos gimnazijoje,    IT kabinetai     Kovo mėn.     Tėvai, būsimi    V. Volynec, R. Liuokaitis,      R. Grigelienė
 siekiant supažindinti mokinių tėvus                     gimnazijos mokiniai,     V. Kisieliūtė, J.
 bei visuomenę su atnaujinta IT baze                      kviestieji svečiai      Matulaitienė
  Kandidatų į gimnazijos Mokinių     Aktų salė      Kovo 02 d.  1 – 4 klasių mokiniai    V. Jaruševičius, E.        L. Čiarienė
  tarybos pirmininko postą debatai              13.40 val.                 Morkūnienė, R.
                                                   Barkauskaitė, R. Danielius,
                                                    V. Volynec, Mokinių
                                                    tarybos prezidiumas
   Tradicinė Kaziuko mugė       Gimnazijos      Kovo 03 d.    Gimnazijos       R. Krutkevičienė, L.    L. Čiarienė, D. Pauraitė, R.
                     koridoriai              bendruomenė        Girdauskienė, V.          Grigelienė
                                                      Kondrotienė
Mokinių tarybos pirmininko rinkimai   I a. koridorius,  Kovo 04 d.   1 – 4 klasių mokiniai  V. Jaruševičius, Mokinių       L. Čiarienė
                    Mokinių taryba                        tarybos prezidiumas


  Kauno m. vidurinių mokyklų       Priestato    Kovo 05 d.   Kauno m. vidurinių    Anglų k. mokytojai         D. Pauraitė
  moksleivių anglų k. olimpiada      kabinetai    13. 00 val.   mokyklų 11 klasių
                                         mokiniai
 Kauno m. gimnazijų stalo teniso     Gimnazijos    Kovo mėn.   „Saulės“, Jablonskio,     A. Stankienė          L. Čiarienė
   turnyras, skirtas Lietuvos     didžioji sporto  09 d. 13. 00  „Aušros“, S. Dariaus
 Nepriklausomybės atkūrimo dienai       salė       val.      ir S. Girėno,
                                      Maironio gimnazijų
                                      mokinių stalo teniso
                                        komandos
 Renginių ciklas, skirtas Kovo 11 –   Aktų salė, klasių  Kovo 09 –      Gimnazijos       E. Morkūnienė, R.     A. Sellienė, R. Grigelienė, D.
   ajai (pagal atskirą planą)      kabinetai,     11 d.      bendruomenė,       Barkauskaitė, V.       Pauraitė, L. Čiarienė
                     gimnazijos             kviestieji svečiai  Jaruševičius, R. Danielius,
                      erdvės                           U. Ciprisevičius, I.
                                                  Vietienė, R. Liuokaitis, V.
                                                  Volynec, klasių auklėtojai
Pilietinės dainos konkursas „Dainuoju   Aktų salė    Kovo 09 d.   1 – 4 klasių mokiniai    R. Danielius, U.         L. Čiarienė
     gimnazijai ir Lietuvai“              13. 45 val.               Ciprisevičius, I. Vietienė
Netradicinė integruota pamoka, skirta   Aktų salė    Kovo 10 d.     Gimnazijos       E. Morkūnienė, R.      D. Pauraitė, L. Čiarienė
    Kovo 11 – ajai, Lietuvos              13. 45 val.    bendruomenė,       Barkauskaitė, V.
   Nepriklausomybės dienai, bei                      kviestieji svečiai  Jaruševičius, R. Danielius,
   Lietuvos vardo tūkstantmečio                                   U. Ciprisevičius, I.
       paminėjimui                                     Vietienė, R. Liuokaitis, V.
                                                  Volynec, klasių auklėtojai
Kvalifikacinis seminaras mokytojams             Kovo 12 d.      Mokytojai         D. Pauraitė          A. Sellienė
 Paroda „Lietuviško žodžio kelias“     Biblioteka    Kovo 16 d.   1 – 4 klasių mokiniai    R. Gužauskienė          L. Čiarienė
Dalyvavimas ES jaunųjų mokslininkų     Vilnius     Kovo 17 –      Mokiniai,       S. Dijokienė, L.     R. Grigelienė, D. Pauraitė
  konkurso nacionaliniame etape               18 d.      besidomintys        Girdauskienė
                                         geografija


 Direkcinės tarybos posėdis „1. Dėl   Karjeros centras  Kovo 18 d.   Direkcinė taryba,   Direktorės pavaduotojos R.       A. Sellienė
 gimnazijos karjero centro veiklos             14. 00 val.   PIT‘ o darbuotojai   Grigelienė, D. Pauraitė, L.
  įtakos mokinių mokymo(si)                                     Čiarienė, L. Raižienė
motyvacijai gerinti. 2. Mokymo bazės
  ir ugdymo (si) sąlygų dermė
      gimnazijoje“
 Abiturientų lietuvių k., anglų k.,  Klasių kabinetai  Kovo 18 –     4 - ųjų klasių     Lietuvių k., anglų k.,   R. Grigelienė, D. Pauraitė, L.
matematikos bandomosios užduotys               25 d.       mokiniai      matematikos mokytojai         Čiarienė
 Mokinių kompiuterinio raštingumo     IT kabinetai   Kovo 27 d.    4 - ųjų klasių       IT mokytojai          R. Grigelienė
        įskaita                   9. 00 val.     mokiniai
      Sporto šventė         Aktų salė    Kovo 27 d.  1 – 4 klasių mokiniai,  D. Brazauskienė, T. Banys,    A. Sellienė, L. Čiarienė
                              13. 00 val.   kviestieji svečiai    K. Balčiūnaitė, A.
                                                 Ruseckas, A. Stankienė, D.
                                                     Vizbaraitė
 Dalyvavimas respublikiniame Č.      Vilniaus    Kovo 28 d.     Mokiniai,       L. Girdauskienė, S.     R. Grigelienė, D. Pauraitė
    Kudabos konkurse         Pedagoginis             besidomintys        Dijokienė
                     universitetas            geografija

  Pastabos:
     Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
     Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
     Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
     Bus organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
      pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
     Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių
      bendradarbiavimą, diegiant grupinį – komandinį darbą. (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L. Čiarienė).
  Pateikti:
     Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
      (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).
     Iki kovo 10 d. 2 – ųjų klasių auklėtojai – auklėtinių individualaus ugdymosi planus (ats. direktorės pavaduotoja R. Grigelienė).
  Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                       Lijana Čiarienė
                                Renginių ciklo „Kovas – sporto mėnuo“ planas
                                         2009 m.

Eil.    Renginio pavadinimas       Vieta    Data ir     Dalyvauja       Atsakingas    Koordinat
Nr.                            laikas                          orius
1.   Lietuvos  mokinių olimpinio   Nemuno     Kovo 07   Gimnazijos        D. Brazauskienė  L. Čiarienė
    festivalio sportinės aerobikos   vid. m - kla  d.     aerobikos komanda
    pirmenybės
2.   Kauno m. gimnazijų stalo teniso   Gimnazijos   Kovo 09 „Saulės“,           A. Stankienė   L. Čiarienė
    turnyras,  skirtas Lietuvos   sporto salė  d. 13. 00 J.    Jablonskio,
    Nepriklausomybės   atkūrimo           val.   „Aušros“,
    dienai paminėti                       S. Dariaus ir S.
                                  Girėno,  Maironio
                                  gimnazijų   stalo
                                  teniso komandos
3.   I klasių berniukų    tinklinio Gimnazijos    Kovo 15 1 klasių gimnazistai      A. Ruseckas   L. Čiarienė
    tarpklasinės varžybos       sporto salė   –
                             balandži
                             o mėn.
4.   Lietuvos pereinamosios lygos    Visaginas   Kovo 19 Gimnazijos          D. Brazauskienė  L. Čiarienė
    mokinių sportinės aerobikos            d.    aerobikos komanda
    pirmenybės
5.   Gimnazijos   jaunųjų turistų   Kauno     Kovo 21   Gimnazijos jaunųjų    D. Vizbaraitė   L. Čiarienė
    sportinė išvyka į Kauno marių    marių     d.     turistų komanda
    regioninį parką           regioninins
                      parkas
6.   II klasių berniukų tarpklasinės   Gimnazijos   Iki kovo  2 klasių gimnazistai    A. Ruseckas   L. Čiarienė
    varžybos              sporto salė  23 d.
7.   Tritaškių  metimo   konkursas  Gimnazijos   Iki kovo  1  –   4 klasių   A. Ruseckas,   L. Čiarienė
    (vaikinai)             sporto salė  23 d.    gimnazistai         T. Banys
8.   Baudų   metimo    konkursas  Gimnazijos   Iki kovo  1  –   4 klasių   K. Balčiūnaitė,  L. Čiarienė
    (merginos)             sporto salė  23 d.    gimnazistės       D. Vizbaraitė
9.   Tradicinis abiturientų krepšinio  Gimnazijos   Iki kovo  4 klasių gimnazistai    T. Banys    L. Čiarienė
    turnyras „Lik sveika, gimnazija“  sporto salė  23 d.
10.  Krepšinio turnyras „Krepšinis    Kauno m.    Kovo –   1  –  4   klasių   T. Banys    L. Čiarienė
    NET“                vid.      balandži  mokiniai
                      mokyklos    o mėn.
11.  SPORTO ŠVENTĖ            Gimnazijos   Kovo 27   Gimnazijos        D. Brazauskienė,  A. Sellienė,
                      aktų salė   d. 14. 00  bendruomenė,       K. Balčiūnaitė,  L. Čiarienė
                             val.    kviestieji svečiai    D. Vizbaraitė,
                           T. Banys,
                           A. Stankienė,
                           A. Ruseckas,
                           NU vadovai

Direktorė                         Aldona Sellienė


Direktorės pavaduotoja                   Lijana Čiarienė


Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė  Diana Brazauskienė
                            KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS RENGINIAI, SKIRTI KOVO 11-AJAI
                                        2009 m.

Eil.       Priemonės         Data,      Vieta       Dalyviai        Atsakingas     Koordinatoriai
Nr.                    laikas
 1.         Stendas        03 09     III aukštas  2 kl gimnazistai        Mokytoja      Pavaduotoja
         „ Kovo 11-oji “                                  E. Morkūnienė     L. Čiarienė

 2.     Dokumentinio filmo      03 09      Aktų    3 - 4 kl.           Mokytojai       Direktorė
     „ Kovo 11-osios kontekstai “   9.00 val.     salė    gimnazistai         E. Morkūnienė,     A. Sellienė
        peržiūra ir disputas                                V. Jaruševičius,
                                                   R. Danielius,
                                                  R. Barkauskaitė

 3.   Pokalbiai, diskusijos apie Kovo  03 09 –     Klasių   1 – 4 kl.           Mokytojai :     Pavaduotoja
     11-ąją istorijos pamokose    03 10     kabinetai   gimnazistai         V. Jaruševičius,    D. Pauraitė
                                                   R. Danielius,
                                                R. Barkauskaitė,
                                                  E. Morkūnienė,

 4.  Netradicinė integruota istorijos  03 10     Aktų salė   Gimnazijos          Mokytojai :      Direktorė
    pamoka skirta Kovo 11 –jai ,    13.45 val.          bendruomenė,        E. Morkūnienė,     A. Sellienė,
     Lietuvos nepriklausomybės                   1 – 4 kl.          U.Ciprisevičius,    pavaduotoja
    atkūrimo dienai bei Lietuvos                  gimnazistai          I. Vietienė,     L. Čiarienė
      vardo tūkstantmečio                                   R. Liuokaitis,
         paminėjimui                                     V. Volynec,
                                                 R. Barkauskaitė, R.
                                                   Danielius,
                                                  V. Jaruševičius

 5.    Pilietinės dainos konkursas   03 09     Aktų salė   Gimnazijos          Mokytojas      Pavaduotoja
    „Dainuoju gimnazijai ir Lietuvai“  13. 45            bendruomenė         R. Danielius     L. Čiarienė
                      val.             1 – 4 kl.
                                    gimnazistai


 6.     Dalyvavimas miesto       03 11    Kauno m.   Gimnazijos mokiniai,    Klasių auklėtojai
          renginiuose:                      tėvai, mokytojai


          Šv. Mišios       10.00 val.  Arkikatedra  1 - 3 klasių mokiniai    R. Danielius,
                             Bazilika                  T. Žemaitis,
                                                  klasių auklėtojai
        Kauno mokinių eisena  11.00 val.  Arkikatedra  1 - 3 klasių mokiniai    E. Morkūnienė,
                                              T. Banys, A. Ruseckas,
        nuo Arkikatedros           Bazilika –                               Direktorė
                                                klasių auklėtojai
        Bazilikos į Vytauto          Vytauto                                A. Sellienė,
        Didžiojo karo            Dodžiojo karo                             pavaduotojos
        muziejaus sodelį           muziejaus                               L. Čiarienė,
                            sodelis                               D. Pauraitė,
                    12.00 val.          1 - 3 klasių mokiniai   V. Jaruševičius, R.     R. Grigelienė
                           Vytauto
        Iškilmingas             Dodžiojo karo
                                               Barkauskaitė, klasių
        minėjimas              muziejaus                  auklėtojai
                            sodelis


        „Aukso paukštės“    13.30 val.  VDU didžioji     Pageidaujantys bendruomenės nariai
                            salė
        laureatų Sakralinės
        muzikos mokyklos
        kolektyvų koncertas
Direktorė                                                    Aldona Sellienė


Direktorės pavaduotoja                                               Lijana Čiarienė
                            AUKLĖTOJŲ DĖMESIUI!
                      Dėl dalyvavimo renginiuose, skirtuose Kovo 11 - ajai
    Respublikoje, mieste ir gimnazijoje skiriamas didelis dėmesys Valstybei reikšmingų įvykių paminėjimui ir įprasminimui, ypač šiais – Lietuvai
svarbiais jubiliejiniais metais.
    Gimnazijoje ir mieste vyks Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventiniai renginiai, į kuriuos maloniai kviečiama visa gimnazijos
bendruomenė.
    Prašome iki kovo 09 d. 13. 00 val. parašyti, kiek mokinių ketina dalyvauti renginiuose, skirtuose Kovo 11 – ajai.

                  Renginiuose dalyvausiančių mokinių skaičius
       Pilietinės dainos  Kovo 11 – osios    Šv. Mišios (kovo   Kauno mokinių    Iškilmingas      „Aukso
         konkursas      minėjimas –     11 d. 10. 00 val.,   eisena nuo   minėjimas (kovo    paukštės“
       (kovo 09 d. 13. 45  koncertas (kovo 10    Arkikatedra     Arkikatedros   11 d. 12. 00 val.,   laureatų
        val., aktų salė)  d. 13. 45 val., aktų    Bazilika)      Bazilikos į     Vytauto      Sakralinės
                     salė)                Vytauto Didžiojo  Dodžiojo karo     muzikos
  Klasė                                    karo muziejaus    muziejaus      mokyklos
                                        sodelį (kovo 11    sodelis)      kolektyvų
                                        d.11. 00 val.)             koncertas
                                                           (kovo 11 d. 13.
                                                            30 val. VDU
                                                            didžioji salė)
  1A
  1B
  1C
  1D
  1E
  1F
  2A
  2B
  2C
  2D
  2E
  2F
  2G
  2H
  3A
  3B
  3C
  3D
  3E
  3F
  3G
  3H
  3K
  4A
  4B
  4C
  4D
  4E
  4F
  4G
  4H
Pastaba: Primename, kad miesto renginiuose dalyvausiančių mokinių klasių auklėtojai turi pristatyti dokumentus, reikalingus išvykai forminti.

Direktorė                                     Aldona Sellienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui                           Lijana Čiarienė
                                                                      TVIRTINU

                                                          Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                   Aldona Sellienė
                                                              2009 m. vasario mėn. 02 d.
                        2009 m. vasario mėnesio renginių planas
Diena  Valanda         Priemonės pavadinimas               Atsakingas          Dalyvauja        Vieta
 1    2                3                      4              5          6
01-28       Renginių ciklas, skirtas Vasario 16 – ajai, valstybės    Istorijos mokytojas V.      Gimnazijos     Gimnazija, Kauno
         atkūrimo 91 metų sukakčiai (pagal atskirą planą)      Jaruševičius, istorijos     bendruomenė,       miestas
                                       mokytojai, NU vadovai,      kviestieji svečiai
                                         klasių auklėtojai
02-28       Renginių ciklas „Vasaris – sveikos gyvensenos mėnuo“    Kūno kultūros mokytojai    1 – 4 klasių mokiniai   Gimnazija,
         (pagal atskirą planą)                                                 miestas,
                                                                    respublika
 03   15. 00  Meninės raiškos įskaita „Šimtadienis: tūkstantmečio     Direktorė A. Sellienė,     Abiturientai,       Kauno
         skrydis“                          direktorės pavaduotoja L.    mokytojai, tėvai,    filharmonija
                                      Čiarienė, 4 klasių auklėtojai  kviestieji svečiai
 03        Gimnazijos partnerių iš Norvegijos Vestfoldo grafystės    Direktorė A. Sellienė,    Gimnazijos ir miesto  Gimnazija, Kauno
         Notteroy gimnazijos viešnagė mieste ir gimnazijoje    mokytojos J. Radavičiūtė, L.  mokytojai, mokiniai    m. Švietimo ir
                                          Girdauskienė                   ugdymo skyrius,
                                                                    Savivaldybė
 09   13. 45  Seminaras anglų kalbos mokytojams „Efektyvus        Direktorės pavaduotoja D.   Anglų k. mokytojai   IT kabinetas P400
         informacinių tecnologijų panaudojimas anglų kalbos      Pauraitė, informacinių
         pamokose“                         technologijų mokytojai R.
                                        Liuokaitis, V. Volynec
 10   14. 00  Išplėstinis direkcinės tarybos posėdis „Mokinių        Direktorė A. Sellienė    Direkcinė taryba,   Karjeros centras
         pažinimas   –   ugdymo   diferencijavimo   ir                  mokytojų metodinių
         individualizavimo   sąlyga.  Gimnazijos   mokinių                  grupių pirmininkai
         diferencijavimo ir individualizavimo strategijos;
         Kandidatai į    Vasario 16 – osios laureato
         apdovanojimą“
 11   17. 00  2 klasių mokinių tėvų susirinkimas „1. Dėl pasiruošimo    Direktorė A. Sellienė,     2 klasių mokinių     Aktų salė
         PUPP; 2. Tikslingas 2 proc. Pajamų mokesčio        direktorės pavaduotoja D.       tėvai
         panaudojimas mokinių ugdymo(si) sąlygų gerinimui“          Pauraitė
11  18. 00  4 klasių mokinių tėvų susirinkimas „Gimnazijos        Direktorė A. Sellienė,     2 klasių mokinių      Aktų salė
       abiturientų darbo rezultatai ir pagrindiniai uždaviniai   direktorės pavaduotoja R.       tėvai
       ruošiantis brados egzaminams“                    Grigelienė

12  13. 45  Anglų kalbos poezijos popietė „My Favourite Poet“    Direktorės pavaduotoja D.     1 – 4 klasių mokiniai    106 kab.
                                   Pauraitė, anglų k. mokytojų
                                   metodinės grupės pirmininkė
                                    E. Kelmelienė, anglų k.
                                        mokytojai
12  Nuo   KMU tyrimas                       Direktorės pavaduotoja D.     1 – 3 klasių mokiniai  Klasių kabinetai
   9. 00                                    Pauraitė
13  9. 00  Atvira istorijos pamoka – diskusija „Vasario 16 – osios Direktorės pavaduotoja D.        Kauno m.        Aktų salė
       reikšmė šiandienai“                   Pauraitė, istorijos mokytojas     Savivaldybės
                                    V. Jaruševičius, istorijos    švietimo ir kultūros
                                        mokytojai          departamento
                                                       direktorius E.
                                                       Balasevičius,
                                                     gimnazijos mokytojai
                                                     ir mokiniai (3 E, 3 F,
                                                      3 D, 2 G klasės)
13  13. 45  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos iškilmingas        Direktorė A. Sellienė,    1 – 4 klasių mokiniai,    Aktų salė
       paminėjimas – koncertas „Vasario 16 – oji įpareigoja...“  direktorės pavaduotoja L.   mokytojai, kviestieji
                                     Čiarienė, istorijos mokytojas      svečiai
                                      V. Jaruševičius, istorijos
                                         mokytojai
13  13. 45  Vasario 16 – osios laureato rinkimai            Direktorės pavaduotoja D.   1 – 4 klasių mokiniai,    Aktų salė
                                          Pauraitė       mokytojai, kviestieji
                                                         svečiai

13  14. 00  Susitikimas su Lietuvos Respublikos Švietimo ir        Direktorė A. Sellienė,      Gimnazijos      VDU didžioji salė
       mokslo ministru G. Steponavičiumi              direktorės pavaduotoja D.    mokytojai, mokinių
                                      Pauraitė, psichologė J.    tėvai ir 4 klasių
                                      Naujokaitienė, 4 klasių      mokiniai
                                         auklėtojai
13-27       Paroda „Tautos himno autoriaus V. Kudirkos 150 –      Direktorė A. Sellienė,      Gimnazijos bei
          osios gimimo metinės“                   muziejaus vadovė, lietuvių     Kauno bendrojo     Muziejus
                                        kalbos mokytoja S.       lavinimo mokyklų
                                       Laučienė, lietuvių kalbos ir      mokiniai,
                                        istorijos mokytojai      besidomintys dr. V.
                                                       Kudirkos gyvenimu ir
                                                           kūryba
 13    8. 55  Gyvoji pamoka „Tautinio atgimimo sąmonės žadintojas                      Gimnazijos bei
          dr. V. Kudirka                       Direktorės pavaduotoja L.     Kauno bendrojo     101 kab.
                                       Čiarienė, NU vadovas Z.     lavinimo mokyklų
                                       Tamakauskas, muziejaus        mokiniai,
                                        vadovė, lietuvių kalbos    besidomintys dr. V.
                                        mokytoja S. Laučienė.     Kudirkos gyvenimu ir
                                                           kūryba
 17   6-7 pam. Gimnazijos VEMP čempionatas                 Direktorės pavaduotoja R.   1 – 4 klasių mokinių    110 kab.
                                        Grigelienė, ekonomikos       komandos
                                       mokytojos L. Girdauskienė,
                                          R. Krutkevičienė
23-27       Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros savaitė (pagal    Direktorė A. Sellienė,   1 – 4 klasių mokiniai,  Gimnazija ir
          atskirą planą)                       direktorės pavaduotoja L.    kviestieji svečiai  Kauno miestas
                                        Čiarienė, lietuvių kalbos
                                       mokytojų metodinės grupės
                                        pirmininkė L. Stasiūnaitė,
                                         lietuvių k. mokytojai
 24   13. 45  Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“        Direktorė A. Sellienė,      Gimnazijos      Aktų salė
                                        direktorės pavaduotoja L     bendruomenė
                                        Čiarienė, lietuvių kalbos
                                       mokytojų metodinės grupės
                                        pirmininkė L. Stasiūnaitė,
                                       lietuvių k. mokytojai, klasių
                                        auklėtojai, NU vadovai

Pastabos:
   Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė (ats. direktorė A. Sellienė)
   Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valandėlė“ (ats. direktorė A. Sellienė)
   Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis (ats. direktorės pavaduotoja L. Čiarienė)
    Bus organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
    pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
   Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių
    bendradarbiavimą, diegiant grupinį – komandinį darbą. (ats. direktorė A. Sellienė, direktorės pavaduotojos R. Grigelienė, D. Pauraitė, L. Čiarienė)
   Iki vasario 13 d. supažindinti mokinius su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo Tvarkos aprašu (ats. dalykų mokytojai)
Pateikti:
   4 klasių mokiniai iki vasario 27 d. direktorei A. Sellienei – abiturientų prašymus laikyti pasirinktus brandos egzaminus bei kompiuterinio raštingumo
    įskaitą (Tvarkos aprašo 12 p.) (ats. direktorės pavaduotoja R. Grigelienė, klasių auklėtojai)
   Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai iki vasario 09 d. direktorės pavaduotojai D. Pauraitei – kandidatų į Vasario 16 – osios laureato apdovanojimą
    duomenis.
   Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos direktorės pavaduotojai L. Čiarienei - kito mėnesio grupės renginių planą.
    (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).
Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                      Lijana Čiarienė
                                                                     TVIRTINU

                                                         Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                   Aldona Sellienė
                                                              2009 m. sausio mėn. 05 d.
                          2009 m. sausio mėnesio renginių planas
Diena  Valanda          Priemonės pavadinimas               Atsakingas         Dalyvauja        Vieta
 1    2                  3                     4             5           6

 05        Literatūrinė paroda „K. Donelaičiui – 295 metai“      Bibliotekos vedėja R.    Mokytojai ir mokiniai   Biblioteka
                                          Gužauskienė

     12. 00  Gimnazijos tarybos posėdis „1. Dėl gimnazijos        Direktorė A. Sellienė,    Gimnazijos taryba   Karjeros centras
 07        finansinių lėšų racionalaus panaudojimo 2008 metais      gimnazijos tarybos
          bei 2 proc. PM lėšų panaudojimo; 2. Dėl 2008 m.      pirmininkė D. Jokšienė,
          veiklos programos įgyvendinimo; 3. Dėl 2009 m.
          veiklos programos patvirtinimo“

 08   14. 00  Metodinės tarybos posėdis                 Direktorės pavaduotoja D.    Metodinė taryba    Karjeros centras
                                           Pauraitė

 09        Paroda „Chimnas žmogui ir Lietuvai“, skirta V.       Bibliotekos vedėja R.    Mokytojai ir mokiniai   Biblioteka
          Kudirkos 150 metų gimimo bei „Tautiškos giesmės“     Gužauskienė, lietuvių kalbos
          sukūrimo 110 metų sukakčiai               mokytojų metodinės grupės
                                       pirmininkė L. Stasiūnaitė

 09   Lietuvių Pamoka „Laisvėk – skaityk visą gyvenimą“, skirta 2008    Lietuvių kalbos mokytojų    1-3 klasių mokiniai  Klasių kabinetai
     kalbos – skaitymo metams apibendrinti bei Lietuvos vardo      metodinės grupės pirmininkė
    pamokos paminėjimo tūkstantmečiui                   L. Stasiūnaitė, lietuvių
                                         kalbos mokytojai

 12   10. 50 –  Integruota anglų k. ir istorijos pamoka „Sovietų       Istorijos mokytojai     2 B, 2 C, 1 A, 1 E    Aktų salė
     12. 00  pasaka“ – filmo peržiūra, skirta Laisvės gynėjų dienai                  klasių mokiniai
          paminėti
 13        Sausio 1 – osios, Trispalvės valstybinės vėliavos Direktorės pavaduotoja D.       Gimnazijos
          pakėlimo Gedimino pilies bokšte 90 – mečio, ir Sausio Pauraitė, istorijos mokytojai, mokytojai ir mokiniai
          13 – osios, Laisvės gynėjų dienos, paminėjimas:    klasių auklėtojai
     8. 00      Pilietinė žvakučių akcija „Atmintis gyva, nes     Klasių auklėtojai                      Klasių
              liudija“                                                     kabinetai,
                                                                      koridoriai

     13. 45      Pamoka – minėjimas, skirtas Lietuvos vėliavos      Istorijos mokytoja R.                  Aktų salė
              ir Laisvės gynėjų dienai                 Barkauskaitė,
                                          istorijos mokytojai              Stendas   „Žuvusių  už  laisvę  atmintis     Istorijos mokytoja R.
              įpareigoja...“                      Barkauskaitė


              Dalyvavimas miesto   renginiuose,  skirtuose     Istorijos mokytojai ir                 Kauno
              Laisvės gynėjų dienai                  klasių auklėtojai                    miestas

 21    14. 30  Mokytojų tarybos posėdis „1. Gimnazijos finansinių      Direktorė A. Sellienė,    Mokytojų taryba      213 kab.
          lėšų racionalus panaudojimas 2008 metais bei 2 proc.    direktorės pavaduotojos
          PM lėšų panaudojimas; 2. 2008 – 2009 m. m. I
          pusmečio mokymo(si) rezultatai; 3. Mokytojų vaidmuo
          sprendžiant mokinių (ne) lankomumo klausimus“


Iki 23       Diagnostiniai lietuvių kalbos, matematikos, anglų       Lietuvių kalbos,       Lietuvių kalbos,   Klasių kabinetai
          kalbos darbai, testai mokinių gebėjimams nustatyti    matematikos, anglų kalbos   matematikos, anglų
                                       mokytojų metodinių grupių   kalbos mokytojai ir
                                          pirmininkai       gimnazijos mokiniai

19 - 23       Menų, kultūros ir technologijų savaitė (pagal atskirą    Menų ir technologijų     Menų ir technologijų
          grafiką)                         mokytojų grupės pirmininkė     mokytojai,
                                           B. Čiagienė       gimnazijos mokiniai
          Tėvų susirinkimas „1. Dėl 2 proc. PM lėšų         Direktorė A. Sellienė, klasių   Mokytojai ir tėvai   Klasių kabinetai
 23   17. 00  panaudojimo; 2. 2008 – 2009 m. m. I pusm. mokymosi         auklėtojai
          rezultatų“
                                         Direktorės pavaduotoja L.
 23   18. 30  Tėvų vakaronė                         Čiarienė, klasių auklėtojai,  Gimnazijos mokiniai,    Aktų salė
                                        neformaliojo ugdymo būrelių
                                              vadovai
                                                         tėvai, mokytojai


Iki 30       Stendas „Projekto   „Drąsinkime  ateitį“  eiga  ir    Muziejaus vadovė S.      Mokytojai ir mokiniai
          įgyvendinimas“                           Laučienė

          Mokytojų metodinių grupių posėdžiai „Ugdymo turinio    Mokytojų metodinių grupių     Mokytojų metodinės
Iki 30       diferencijavimas ir individualizavimas, atsižvelgiant į     pirmininkai           grupės
          mokinių skirtybes, gebėjimus ir mokymosi stilių“ (pagal
          atskirą grafiką)
Pastabos:
   Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė.
   Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valanda“
   Trečiadieniais po 3 pamokų – Mokinių tarybos posėdis.
   Bus organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
    pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
   Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas, stebint diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo įžvalgas pamokose, skatinant mokinių
    bendradarbiavimą, diegiant grupinį – komandinį darbą. (ats. direkcinė taryba).
Pateikti:
   Buhalterė direktorei iki sausio 09 dienos – ataskaitą „Gimnazijos finansinių lėšų racionalus panaudojimas 2008 metais“.
   Direktorės pavaduotojos direktorei iki sausio 09 dienos – ataskaitą „ 2008 m. veiklos programos įgyvendinimas“.
   Klasių auklėtojai direktorės pavaduotojai R. Grigelienei iki sausio 20 d.– ataskaitą „2008 – 2009 m. m. I pusmečio mokymo (si) rezultatai“.
   Klasių auklėtojai direktorės pavaduotojai L. Čiarienei iki sausio 15 d. – ataskaitą „Mokinių užimtumas miesto bei gimnazijos neformaliajame
    ugdyme“.
   Klasių auklėtojai soc. pedagogei kiekvieną darbo dieną iki 10. 00 val. – „Neatvykusių mokinių į mokyklą apskaitą“.
   Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos pateikia kito mėnesio grupės renginių planą direktorės pavaduotojai ugdymui L.
    Čiarienei (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).


Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                       Lijana Čiarienė
                                                                    TVIRTINU

                                                        Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                 Aldona Sellienė
                                                           2008 m. gruodžio mėn. 01 d.
                          2008 m. gruodžio mėnesio renginių planas
Diena  Valanda          Priemonės pavadinimas             Atsakingas         Dalyvauja        Vieta
 1     2                  3                   4              5          6

 03    14. 00  Direkcinės tarybos posėdis „Energetinių resursų     Direktorė A. Sellienė    Direkcinė taryba   Karjeros centras
          taupymas“


Iki 04       Paroda „Tradicijos ir šiandiena“             Muziejaus vadovė     Mokytojai ir mokiniai   Aktų salė
                                        S.Laučienė


 04    2 – oji  Matematikos kontrolinis darbas 2 – ųjų klasių     Direktorės pavaduotoja R.    2 – ųjų klasių    2 kl. kabinetai
     pamoka   mokiniams                       Grigelienė, matematikos      mokiniai
                                          mokytojai


 04    14. 00  Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto respublikinė  Direktorės įsakymu sudaryta   Kauno miesto ir     Aktų salė
          konferencija „Tradicijos ir šiandiena“            darbo grupė      „Saulės“ gimnazijos
                                                      mokiniai ir
                                                    mokytojai, dalyvavę
                                                       projekte
 1     2                 3                     4             5           6

08–12       Antikorupcinė savaitė                  E. Morkūnienė, istorijos    1 – 4 klasių mokiniai
                                      mokytojai

 08        Antikorupcinio plakato paroda              E. Morkūnienė, istorijos    1 – 4 klasių mokiniai  Gimnazijos koridoriai
                                      mokytojai

10-12       Disputai antikorupcijos tema              E. Morkūnienė, R.       1 – 4 klasių mokiniai  Klasės
                                      Barkauskaitė

 11        Seminaras apie korupciją, jos žalą ir galimybes     E. Morkūnienė, istorojos     1 klasių mokiniai   PIT
          pasipriešinti šiam reiškiniui              mokytojai


 12        Situacijų konkursas                   R. Barkauskaitė, istorijos    2 klasių mokiniai   Aktų salė
                                      mokytojai

 10    2-3  Lietuvių kalbos kontrolinis darbas 2 – ųjų klasių    Direktorės pavaduotoja L.     2 – ųjų klasių    2 kl. kabinetai
     pamoka  mokiniams                        Čiarienė, lietuvių kalbos      mokiniai
                                          mokytojai


 10   12. 00  Profesinio informavimo renginys „Paklausios       Direktorės pavaduotoja D.     2 – ųjų klasių      Aktų salė
          profesijos. Kur jas galima įsigyti?“           Pauraitė, psichologė J.      mokiniai
                                      Naujokaitienė, soc. pedagogė
                                         A. Kondrotienė


15 - 31      Kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika, Kalėdų viešnia“  Dailės mokytoja B. Čiagienė,   Gimnazijos        Gimnazijos
                                       technologijų, biologijos  mokytojai ir mokiniai      erdvės
                                          mokytojai


 16        Atvirų durų diena tėvams, rėmėjams „IT pritaikymas    Direktorės pavaduotoja R.   Mokytojai, mokiniai,    IT kabinetas
          ugdymo procese“                     Grigelienė, informacinių    kviestieji svečiai
                                      technologijų mokytojai
 1     2                 3                     4           5         6

 17   9. 00  Adventinės rekolekcijos Paminklinėje Kristaus      Tikybos mokytojas T.      Gimnazijos     Paminklinė
          Prisikėlimo bažnyčioje                     Žemaitis        bendruomenė     Kristaus
                                                               Prisikėlimo
                                                                bažnyčia

 17   13. 00  Susikaupimo popietė „Sušilkime kalėdine viltim“    Direktorės pavaduotoja L.    Gimnazijos     Aktų salė
                                     Čiarienė, tikybos mok. T.   bemndruomenė
                                     Žemaitis, etikos mok. N.
                                       Zaveckienė, klasių
                                      auklėtojai, NU vadovai 19   14. 00  Atestacinės komisijos posėdis              Direktorė A. Sellienė,  Atestacinė komisija,
                                      direktorės pavaduotoja  mokytojai, pateikę
                                         D.Pauraitė       dokumentus
                                                      atestacijai


 22        Paroda „V. Zaborskaitei – 85“               Bibliotekos vedėja   Mokytojai ir mokiniai  Biblioteka
                                        R.Gužauskienė


22-26       Metodinių mokytojų grupių posėdžiai          Mokytojų metodinių grupių  Mokytojų metodinės
                                        pirmininkai        grupės

                                                      Mokytojai      213 kab.
 23   10. 00  Kvalifikacinis seminaras                 Direktorės pavaduotoja
                                         D.Pauratė

Pastabos:
   Pirmadienias 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė.
   Pirmadienais po 2 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susiėjimas „Boso valanda“
    Bus organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
    pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
    Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas: 1. stebint, skatinant mokymosi motyvaciją, mokymo diferencijavimą, 2. stebint projektinę, kultūrinę,
    pažintinę veiklą (ats. direkcinė taryba).
    Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos pateikia kito mėnesio grupės renginių planą direktorės pavaduotojai ugdymui L.
    Čiarienei (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                  Lijana Čiarienė
                                                                     TVIRTINU

                                                         Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                                  Aldona Sellienė
                                                            2008 m. lapkričio mėn. 04 d.


                         2008 m. lapkričio mėnesio renginių planas


Diena  Valanda         Priemonės pavadinimas               Atsakingas         Dalyvauja        Vieta
 1    2                 3                     4             5           6

 04   14. 00  Gimnazijos audito grupės posėdis „Dėl plačiojo vidaus   Direktorės pavaduotoja D.  Vidaus audito grupės   Karjeros centras
         audito išvadų“                           Pauraitė         nariai


     15. 00  Mokytojų tarybos posėdis: 1. „Plačiojo vidaus audito      Direkcinė taryba     Mokytojų taryba      213 kab.
 04        išvados; 2. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo tvarka,
         finansavimas ir įgytos patirties sklaida“


     14. 00  Direkcinės tarybos posėdis: 1. „Edukacinių pamokų       Direkcinė taryba     Direkcinė taryba,   Karjeros centras
 05        muziejuje įtaka kultūrinei edukacijai“; 2. „Dėl projektų                 klasių auklėtojų
         įgyvendinimo“                                      taryba, projektų
                                                      koordinatoriai


 05   13. 00  Susikaupimo valanda „Išsaugoję laike, nešiosim širdyje    Tikybos mokytojas T.   1 – 4 klasių mokiniai,  Kauno Kristaus
         vardus, kuriuos mylėjom...“ – Šv. Mišios už išėjusius       Žemaitis         mokytojai      Prisikėlimo
         Amžinybėn mokyklų vadovus, mokytojus, mokinius                                  bažnyčia


 06   14. 00  Gimnazijos veiklos programos parengimo komisijos        Direkcinė taryba    Veiklos programos    Karjeros centras
         posėdis                                        parengimo komisija
 1     2                3                     4              5           6

 06   12. 55  Dramos studijos spektaklis „Uždaryk duris, išjunk   Dramos studijos vadovė Lili    1 – ųjų klasių     Aktų salė
          šviesą“ (rež. I. Stepukonytė, 4 E kl., vadovė L.      Laucevičienė, dalės     mokiniai, turintys
          Laucevičienė)                       mokytoja B. Čiagienė      dailės pamokas


 11   14. 00  Kauno miesto grupės direktorių pasitarimas „Švietimo  Direktorė Aldona Sellienė   Kauno m. direktorių     213 kab.
          vadyba ir kaita“                                      grupė


 13   14. 00  Prevencinės darbo grupės posėdis             Direktorės pavaduotoja    Prevencinio darbo    Karjeros centras
                                        Diana Pauraitė         grupė


     12. 00  Atvira kalbų integruota pamoka             Direktorės pavaduotojos    1 – 3 klasių mokiniai,   Aktų salė
 14                                   Diana Pauraitė, L. Čiarienė,    turintys kalbų
                                        kalbų mokytojai         pamokas


 18   12. 00  Kauno miesto neformaliojo ugdymo vadovų         Dierktorės pavaduotoja      Kauno m.        Aktų salė
          konferencija „Neformaliojo švietimo svarba ir įtaka   ugdymui Lijana Čiarienė    neformaliojo ugdymo
          asmenybės tapsmui“                                     vadovai


          Minėjimas „Lietuvos kariuomenei – 90 metų“.      Socialinių mokslų mokytojų     Gimnazijos
 20        Susitikimas su Šaulių sąjungos organizacijos nariais    metodinės grupės       bendruomenė
                                      pirmininkas Remigijus
                                       Danielius, istorijos
                                          mokytojai


01 - 28      Stendų ciklas „Lietuvos vardui – 1000 metų“       Istorijos mokytojas V.
                                      Jaruševičius, istorijos
                                          mokytojai
 1     2                 3                    4             5          6

Iki 28       Rašinių konkurso, skirto Lietuvos vardo tūkstantmečio  Lietuvių kalbos mokytojų   1 – 4 klasių mokiniai
          paminėjimui, apibendrinimas, stendo išleidimas     metodinės grupės pirmininkė
                                       L. Stasiūnaitė, lietuvių
                                        kalbos mokytojai


24 - 28      Tiksliųjų mokslų savaitė (pagal atskirą grafiką)     Tiksliųjų mokslų mokytojų Mokytojai ir mokiniai
                                      metodinės grupės pirmininkė
                                      Genutė Buivydienė, tiksliųjų
                                        mokslų mokytojai


 26   12. 00  Susitikimas su Vengrijos Respublikos Nepeprastuoju ir  Socialinių mokslų mokytojų    Gimnazijos     Kauno „Saulės“
          įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvoje             metodinės grupės      bendruomenė      gimnazija
                                       pirmininkas Remigijus
                                        Danielius, istorijos,
                                       geografijos mokytojai,
                                       neformaliojo ugdymo
                                           vadovai


Pastabos:
   Pirmadieniais 1 pamoka – gimnazijos vadovų penkiaminutė.
   Pirmadieniais po 2 pamokų – mokytojų penkiaminutė.
   Bus organizuojamos kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant kultūrines, menines, pažintines, edukacines ir kitas programas (ats. direktorės
   pavaduotoja L. Čiarienė, 1 – 4 klasių auklėtojai, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai).
   Bus vykdomas ugdomasis inspektavimas: 1. stebint, skatinant mokymosi motyvaciją, mokymo diferencijavimą, 2. stebint projektinę, kultūrinę,
   pažintinę veiklą (ats. direkcinė taryba).
   Visos gimnazijos darbo grupės iki einamo mėnesio 25 dienos pateikia kito mėnesio grupės renginių planą direktorės pavaduotojai ugdymui L.
   Čiarienei (ats.mokytojų metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja).Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                   Lijana Čiarienė
                                                                     TVIRTINU

                                                              Kauno “Saulės” gimnazijos
                                                                direktorės pavaduotoja,
                                                                 vaduojanti direktorę
                                                                    Rita Grigelienė
                                                               2008 m. spalio mėn. 01 d.


                         2008 m. spalio mėnesio renginių planas


Diena   Valanda         Priemonės pavadinimas               Atsakingas         Dalyvauja        Vieta
 1     2                3                     4             5           6

          Susitikimas su 1978 m. laidos abiturientu prof. D.    Direktorės pavaduotoja L.   4 klasių mokiniai     Aktų salė
          Pavalkiu. Paskaita “Sveikata – gyvenimo prioritetatas,   Čiarienė, istorijos,
          kalnai – gyvenimo filosofija“              geografijos mokytojai, 4
                                         klasių auklėtojai

 01    10. 45  Atvira diskusija „Esu aš mokytojas. Tai daug daugiau Mokinių tarybos prezidiumas     Mokinių taryba,    MT kabinetas
          nei prezidentas“                                    gimnazijos aktyvas


 03    8. 15  Projektas, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai     Direktorės pavaduotoja L.     Gimnazijos       .Aktų salė
          paminėti: šventė „Pamoka mano Mokytojui“, projektas   Čiarienė, Mokinių taryba, 4   bendruomenė
          „Galiu būti mokytoju“                     klasių auklėtojai


01 - 31       Kultūrinės edukacinės išvykos, vykdant kultūrines,    Direktorės pavaduotoja L.   1 – 4 klasių mokiniai
          menines, pažintines, edukacines ir kitas programas     Čiarienė, 1 – 4 klasių
                                       auklėtojai, formaliojo ir
                                        neformaliojo ugdymo
                                           mokytojai
 1     2                 3                     4             5           6

01 - 31      Stendų ciklas „Lietuvos vardui – 1000 metų“         Istorijos mokytojas V.
                                           Jaruševičius


01 - 31      Ugdomasis inspektavimas, stebint, skatinant mokymosi      Direkcinė taryba
          motyvaciją, mokymo diferencijavimą, prjektinę,
          kultūrinę, pažintinę veiklą


01 - 31      Prevencinė programa klasėms „Psichotropinių        Direktorės pavaduotoja D.  1 – 4 klasių mokiniai  Klasių kabinetai
          medžiagų žala“ (pagal atskirą grafiką)           Pauraitė, soc, pedagogė V.
                                         Kondrotienė, klasių
                                           auklėtojai


01 - 31      Rašinių konkursas, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio  Lietuvių kalbos mokytojai  1 – 4 klasių mokiniai
          paminėjimui: „Saulės įvaizdis lietuvių kultūroje“ (1
          gimnazijos klasės), „Lietuvos peizažas poetų akimis“ (2
          gimnazijos klasės), „Literatūrinė Lietuva“ 3 - 4
          gimnazijos klasės)


 08   15. 00  Informacinis susirinkimas „Dėl paruošiamosios       Direktorės pavaduotoja R.     Kauno m.
          nuotolinio mokymo programos“                 Grigelienė, anglų k.   moksleiviai, norintys
                                       Mokytoja J. Radavičiūtė   dalyvauti programoje


08 - 17      Užsienio kalbų savaitė (pagal atskirą grafiką)       Užsienio kalbų mokytojų  Mokytojai ir mokiniai
                                       metodinės grupės pirmininkė
                                        E. Kelmelienė, užsienio
                                          kalbų mokytojai
1   2                3                      4             5           6

08  10. 00  Seminaras „The Series Wich Brings RESULT“         Direktorės pavaduotoja D.   Gimnazijos ir miesto    Aktų salė
                                     Pauraitė, anglų kalbos     anglų kalbos
                                        mokytojai         mokytojai

09  12. 55  Susitikimas - pamoka su Seimo nare, Nacionalinio      Direktorės pavaduotoja L.   3 - 4 klasių mokiniai   Aktų salė
       saugumo ir gynybos komiteto nare Rasa Juknevičiene      Čiarienė, istorijos,
       „Lietuva ir Afganistanas: optimizmas ir laipsniška    geografijos mokytojai, 3 - 4
       pažanga“                            klasių auklėtojai

12      Rinkimai į LR Seimą                    Direktorės pavaduotoja L.
                                        Raižienė


       Gimnazijos audito grupės posėdis             Direktorės pavaduotoja D.   Audito grupės nariai
                                         Pauraitė


19      Literatūrinė paroda „V. Krėvei – 125“            Bibliotekos vedėja R.                 Biblioteka
                                        Gužauskienė


       Klasių auklėtojų metodinės grupės pasitarimas „Naujai   Psichologė J. Naujokaitienė    Naujųjų klasių    Karjeros centras
       priimtų mokinių adaptacija“                                  auklėtojai


       Susitikimas su Garbės galerijos nariais ir jų šeimomis.   Muziejaus vadovė S.       Gimnazijos
       Susitikimjo tema: „Darnios šeimos tradicijos“           Laučienė         bendruomenė
16      Boso diena „Atvirų durų diena pas gimnazijos        Direktorė A. Sellienė,     Mokinių taryba
       direktorę“                        direkcinė taryba, Mokinių
                                     tarybos pirmininkė K.
                                        Čikinaitė
 1     2                  3                      4             5           6

           Psichinės sveikatos dienos paminėjimas              Soc. Pedagogė V.        Gimnazijos     Karjeros centras
                                          Kondrotienė, psichologė J.    bendruomenė
                                            Naujokaitienė


 14         Susitikimas su    Žaliakalnio  vaikų  dienos  centro   Tikybos mokytojas T.    Mokytojai ir mokiniai  Žaliakalnio vaikų
           globotiniais                             Žemaitis                    dienos centras 21    17. 30  Gimnazijos tėvų komiteto posėdis „Dėl tėvų 2 %         Direktorė A. Sellienė,    Gimnazijos tėvų
           paramos panaudojimo ir gimnazijos investicijų        buhalterė R. Remeškevičiūtė    komitetas
           pritraukimo politikos“


21 - 22  8. 30 –  Foto   projektas   „Fotografuojamės    gimnazijos   Direktorės pavaduotoja L.     Gimnazijos      Aktų salė
      14. 00  metraščiui“                          Čiarienė, klasių auklėtojai    bendruomenė


           Susitikimas su neįgaliojo jaunimo centro ugdytiniais,      Etikos mokytoja N.     Mokytojai ir mokiniai   Neįgaliojo
           vadovais ir darbuotojais                       Zaveckienė                   jaunimo centras


 24         Menų diena „Vėlinių žvakutės skelbia viltį“          Menų mokytojų metodinės      Gimnazijos
                                         grupės pirminkė B. Čiagienė,    bendruomenė
                                            klasių auklėtojai


 24   7. 45   Meditacijos valandėlė ‚Paženklinti mirties į mūsų       Tikybos mokytojas T.     Tikybos kabinetas
           atmintį gyvi ateina“                     Žemaitis, etikos mokytoja N.
                                             Zaveckienė


Direktorės pavaduotoja kultūrai ir ugdymui                                                  Lijana Čiarienė
                                                         TVIRTINU

                                                         Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                         Aldona Sellienė
                                                         2008 m. rugpjūčio mėn. 31 d.


                         2008 m. rugsėjo mėnesio renginių planas


Diena  Valanda         Priemonės pavadinimas                Atsakingas        Dalyvauja        Vieta
 1    2                 3                      4            5          6

 01   9. 00  Rugsėjo 1 – osios šventė                    Direkcinė taryba      Gimnazijos     Klasių kabinetai,
                                                       bendruomenė      aktų salė,
                                                                  Paminklinė
                                                                   Kristaus
                                                                  Prisikėlimo
                                                                  bažnyčia


01-30       Mokinių    apsilankymas   gimnazijos   muziejuje   Muziejaus vadovė S.      Naujų klasių     Muziejus
         (ekspozicijų, stendų pristatymas, pokalbis apie „Saulės“   Laučienė, istorijos      mokiniai
         rūmus, jų istoriją)                    mokytojai, klasių auklėtojai


 04   14. 00  Klasių auklėtojų pasitarimas                Direktorės pavaduotojos L.   Klasių auklėtojai    213 kab.
                                       Čiarienė, D. Pauraitė, R.
                                           Grigelienė


08–30       Integruota pamoka „Sustokime ir pamąstykime“ Karo Lietuvių kalbos mokytojų        1 – ųjų klasių   Karo muziejaus
         muziejaus sodelyje                metodinės grupės pirmininkė        mokiniai       sodelis
                                   L. Stasiūnaitė, lietuvių
                                     kalbos mokytojai
 1    2                3                     4             5          6

 08       Kultūrinė edukacinė išvyka „Švč. Mergelės Marijos    Direktorės pavaduotojos L.  3 H klasės mokiniai    Šiluva
         apsireiškimui Šiluvoje - 400 metų“             Čiarienė, D. Pauraitė,
                                      mokytoja G. Buivydienė


08-30      Klasių tėvų susirinkimai „Pedagogų ir tėvų sąveika      Klasių auklėtojai     Mokinių tėvai ir
         gerinant ugdymo(si) sąlygas“                               mokytojai


 09       Literatūrinė paroda „V. Bubniui – 75“           Bibliotekos vedėja R.   Gimnazijos lietuvių   Biblioteka
                                        Gužauskienė      kalbos mokytojai ir
                                                      mokiniai

 10   10. 45  Diskusija „Bendruomenės santykių vertybės“       Mokinių tarybos prezidiumas  Mokinių tarybos   Mokinių tarybos
                                                      nariai        kab.


         Seminaras „Moksleivių mokomosios bendrovės: Kauno    Mokytoja L. Girdauskienė   Miesto ekonomikos   Karjeros centras
         „Saulės“ gimnazijos patirtis“                              mokytojai ir
                                                    moksleiviai, kurie
                                                    mokosi ekonomikos


 26       Renginių ciklas, skirtas Europos kalbų dienai paminėti Užsienio kalbų mokytojų      Gimnazijos      Aktų salė
         (pagal atskirą grafiką)                metodinės grupės pirmininkė    bendruomenė
                                     R. Jaliniauskienė, užsienio
                                     kalbų ir lietuvių kalbos
                                         mokytojai


 27       Prevencinė sporto diena – šventė jaunimui „Sportuok!“  Jaunųjų konservatorių lygos   Kviesti dalyviai  Gimnazijos sporto
                                        Kauno filialo                 aikštynai, sporto
                                      vicepirmininkas Jonas                  salė
                                     Ignatavičius, kūno kultūros
                                         mokytojai
  1     2                3                     4             5           6

 30    14.00  Naujokų šventė                      Direktorės pavaduotoja L.    Gimnazijos       Aktų salė
                                       Čiarienė, Mokinių tarybos    bendruomenė
                                          prezidiumasPateikti:

   Iki rugsėjo 05 d. - klasių auklėtojai – klasių veiklos programas (direktorės pavaduotojai L. Čiarienei).
   Iki rugsėjo 05 d. – dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų mokytojams, neformaliojo ugdymo vadovams – formaliojo ir neformaliojo ugdymo
   programas 2008/2009 m. m. (direktorės pavaduotojoms R. Grigelienei, D. Pauraitei, L. Čiarienei)
Pastaba:
   Ruošiant programas atsižvelgti į Kauno „Saulės“ gimnazijos 2008 metų veiklos programos tikslus: 1. gerinti mokymosi motyvaciją, vadovaujantis
   mokinių turima patirtimi, mokymu mokytis; 2. tobulinti bendruomenės narių kultūrinę edukaciją; 3. gerinti gimnazijos materialinę bazę, siekiant
   veiksmingo ugdymo proceso.


Direktorės pavaduotoja                                                 Lijana Čiarienė
                                                      TVIRTINU

                                                      Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                      Aldona Sellienė
                                                      2008 m. rugpjūčio mėn. 25 d.


                        2008 m. rugpjūčio mėnesio renginių planas


Diena  Valanda         Priemonės pavadinimas             Atsakingas        Dalyvauja       Vieta
 1    2                3                    4             5          6

 22   10.00   Direkcinės tarybos posėdis „Gimnazijos paruošimas    Direktorė A. Sellienė   Direkcinė taryba   Karjeros centras
          naujiems mokslo metams“


 25                                    Direktorė A. Sellienė,    Mokytojai ir    Karjeros centras
    10. 00 –                            direktorės pavaduotojos D.    mokiniai,
     17.00   Norvegų vizitas gimnazijoje. Tarptautinio projekto  Pauraitė, L. Čiarienė, L.   dalyvaujantys
          „Verslumo mokymas – Norvegijos patirtis“        Raižienė, mokytoja L.   projekto rengime
 26        rengimas.                          Girdauskienė
    9. 00 –
    17. 00

 27   9. 00   Gimnazijos kabinetų patikra             Direktorės pavaduotoja L.   Klasių auklėtojai,   Gimnazija
                                     Raižienė, mokytojos D.   kabinetų vadovai
                                     Jokšienė, D. Skrabulienė


 27   11. 00  Metodinės tarybos posėdis           Direktorės pavaduotoja D.      Metodinė taryba   Karjeros centras
                                      Pauraitė
 28   10. 00  Kauno m. mokyklų direktorių pasitarimas „Saugi Direktorė A. Sellienė       Direktorė A.     Kauno Maironio
          mokykla – saugus vaikas“                             Sellienė       gimnazija
  1     2                3                    4           5          6

 28    14.00  Direkcinės tarybos posėdis „Mokytojo darbo       Direktorė A. Sellienė  Direkcinė taryba   Karjeros centras
           planavimas, sudarant sąlygas atsiskleisti ir plėtotis
           gabiems mokiniams“

 29    10. 00  Mokytojų tarybos posėdis „2008-2009 m.m. tikslai ir   Direkcinė taryba     Mokytojai      Aktų salė
           uždaviniai; 2008 metų gimnazijos veiklos programos
           įgyvendinimo eiga; mokytojų darbo sąlygų
           gerinimas, darbo sauga“Pateikti:

   Iki rugsėjo 05 d. - klasių auklėtojai – klasių veiklos programas (direktorės pavaduotojai L. Čiarienei).
   Iki rugsėjo 05 d. – dalykų moktojams, neformaliojo ugdymo vadovams – formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas 2007/2008 m. m.
   (direktorės pavaduotojoms R. Grigelienei, D. Pauraitei, L. Čiarienei)
Pastaba:
   Ruošiant programas atsižvelgti į Kauno „Saulės“ gimnazijos 2008 metų veiklos programos tikslus: 1. gerinti mokymosi motyvaciją,
   vadovaujantis mokinių turima patirtimi, mokymu mokytis; 2. tobulinti bendruomenės narių kultūrinę edukaciją; 3. gerinti gimnazijos
   materealinę bazę, siekiant veiksmingo ugdymo proceso.


Direktorės pavaduotoja                                               Lijana Čiarienė
                                                  TVIRTINU

                                                  Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                  Aldona Sellienė
                                                  2008m. birželio mėn. 02 d.


                         2008 m. birželio mėnesio renginių planas


Diena   Valanda         Priemonės pavadinimas           Atsakingas     Dalyvauja       Vieta
 1     2                3                  4         5          6

 02    9.00   Rusų kalbos brandos egzaminas             Direkcinė taryba  4 klasių mokiniai   Valstybinis –
                                                          Kauno „Aušros“
                                                           gimnazija


          Ugdomasis inspektavimas, stebint, skatinant mokymosi  Direkcinė taryba
02 - 30       motyvaciją, mokymo diferencijavimą, prjektinę,
          kultūrinę, pažintinę veiklą


 03    13. 00  Seminaras mokytojams „Ugdymo turinio planavimas     L. Viršulytė    Mokytojai     Karjeros centras
          pagal atnaujintas bendrąsias programas“


 04        Anglų kalbos brandos egzaminas             Direkcinė taryba  4 klasių mokiniai
      9.00                                                   Valstybinis –
                                                          Kauno „Saulės“
                                                           gimnazija
                                                          Mokyklinis –
      14.00                                                  Kauno „Saulės“
                                                           gimnazija
1   2                 3                     4              5           6

04      Kultūrinės edukacijos diena                Klasių auklėtojai, mokytojai,  1 – 3 klasių mokiniai  Kauno (šalies)
                                       lydintys klases                 muziejai, teatrai,
                                                                kitos kultūrinės
                                                                 įstaigos ar
                                                                  renginiai

05  13.45  Seminaras   mokytojams    „Elektroninio  dienyno   S. Laučienė, V. Valynec      Mokytojai      Informatikos
       mokymai“                                                     kabinetas (P 404)


       Paroda, skirta vaikų gynimo dienai             Menų ir technologijų       Gimnazijos
                                    mokytojų metodinės grupės    mokytojai ir mokiniai
                                    pirmininkė B. Čiagienė,
                                     menų ir technologijų
                                       mokytojai


06      Mokytojų tarybos posėdis „Dėl antrų klasių gimnazistų      Direkcinė taryba       Gimnazijos
       atleidimo nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų                          mokytojai
       patikrinimo“


06  9.00  Prancūzų kalbos brandos egzaminas                Direkcinė taryba      4 klasių mokiniai    Valstybinis –
                                                                  Kauno J.
                                                                 Dobkevičiaus
                                                                vidurinė mokykla


09  9.00  Fizikos brandos egzaminas                    Direkcinė taryba      4 klasių mokiniai   Valstybinis –
                                                                Kauno „Saulės“
                                                                 gimnazija
                                                                Mokyklinis –
                                                                Kauno Maironio
                                                                 gimnazija
 1     2                3                   4          5          6

 10    9.00  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – lietuvių    Direkcinė taryba  2 klasių mokiniai  Kauno „Saulės“
          gimtosios kalbos (raštu)                                       gimnazija


 11    9.00  Istorijos brandos egzaminas                Direkcinė taryba  4 klasių mokiniai   Valstybinis –
                                                            Kauno „Saulės“
                                                             gimnazija
                                                            Mokyklinis –
                                                           Kauno K. Griniaus
                                                           vidurinė mokykla


          Gimnazijos tarybos posėdis „Dėl 2 % tėvų paramos ir    Direkcinė taryba  Mokyklos tarybos   Karjeros centras
          spec. lėšų panaudojimo bei mokytojo darbo planavimas,               nariai
          sudarant sąlygas atiskleisti ir plėtotis gabiems
          mokiniams; Dėl prekių asortimento mokyklos
          valgykloje 2008 – 2009 m. m.“


10 - 30      Klasių tėvų susirinkimai „2007/2008 mokslo metų      Klasių auklėtojai   Gimnazijos     Klasių kabinetai
          veiklos apibendrinimas bei projektinių darbų rezultatai“            bendruomenė


 16    9. 00  Pagrindinio ugdymo    pasiekimų   patikrinimas  –  Dierkcinė taryba  2 klasių mokiniai  Kauno „Saulės“
          matematikos                                              gimnazija


17, 18   9. 00  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – Lietuvių    Dierkcinė taryba  2 klasių mokiniai    Kauno
          gimtosios kalbos (žodžiu)                                     „Saulės“gimnazija


 20   10. 00  Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 2007 – 2008 m. m.      Direkcinė taryba    Mokytojai      213 kab.
          rezultatų; dėl ugdymo plano ir mokytojų darbo krūvių
          paskirstymo“
  1     2                 3                      4             5            6

 20    14. 00  Pagrindinės mokyklos baigimo šventė             Direkcinė taryba. 2 klasių  2 klasių mokiniai ir jų    Aktų salė
                                             auklėtojai          tėvai
                                         Gamtos mokslų, lietuvių
           Projektas „Kalendorinių švenčių papročiai ir apeigos“    kalbos, dorinio ugdymo      Gimnazijos
                                         mokytojų metodinių grupių    bendruomenė
                                            pirmininkai
           Buvusių gimnazijos auklėtinių klasių jubiliejiniai      Muziejaus vadovė S.       Gimnazijos
           susitikimai                             Laučienė         bendruomenė
           Kvalifikacinė edukacinė išvyka į Sankt Peterburgą      Gimnazijos tarybos narė A.    Gimnazijos
23-28        „Rusijos švietimo sistemos ypatumai, istorinis sąlytis su     Pacevičienė         mokytojai      Sankt Peterburgas
           Lietuva. Švietimo naujovės“
           Literatūrinė paroda „O. Baliukonytei – 60“          Bibliotekos vedėja R.      Gimnazijos       Biblioteka
                                            Gužauskienė        bendruomenė

 27    13. 00  Direkcinės tarybos posėdis „Dėl naujų mokinių            Direktorė       Direkcinė taryba    Karjeros centras
           priėmimo į gimnaziją“

 28    12. 00  Naujai priimtų mokinių ir jų tėvų pasitarimas –         Direkcinė taryba     Naujai priimti       Aktų salė
           susirinkimas                                       mokiniai ir jų tėvai

Pastabos:

    Fizikos valstybinio brandos egzamino dieną (birželio 09 d.) pamokos vyks po pietų.
    Gegužės 21 d. ir birželio 04 d. bei birželio 11 – 20 dienomis vykdoma 10 dienų kultūrinė pažintinė veikla, kurią klasių auklėtojai fiksuoja
    dienynų skiltyje „Kultūrinė pažintinė veikla“.

Pateikti:

    Iki posėdžio – birželio 19 d. - klasių auklėtojai - II pusmečio ir metinio ataskaitas (direktorės pavaduotojai R. Grigelienei).
    Iki birželio 20 d. mokytojai – savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas (direktorės pavaduotojoms R. Grigelienei, D. Pauraitei, L.
    Čiarienei)Direktorės pavaduotoja                                                    Lijana Čiarienė
                                                           TVIRTINU

                                                           Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                           Aldona Sellienė
                                                           2008m. balandžio mėn. 30 d.


                         2008 m. gegužės mėnesio renginių planas


Diena  Valanda         Priemonės pavadinimas                 Atsakingas         Dalyvauja        Vieta
 1    2                 3                        4             5           6

 06   14. 00  Dramos studijos premjera „Uždaryk duris, išjunk Dramos studijos vadovė L.           Gimnazijos        Aktų salė
         šviesą“                     Laucevičienė                mokytojai, mokiniai,
                                                           tėvai


 07        Paroda „Saulės   gimnazijos    muziejus:  praeitis  ir Muziejaus    vadovė   S. Mokytojai ir mokiniai   Gimnazijos
         dabartis“                           Laučienė, istorijos mokytojas               muziejus
                                        V. Jaruševičius

01-09       Projektas, skirtas Motinos dienai               Klasių auklėtojai       Mokytojai, mokiniai,   Klasių kabinetai
                                                          tėvai

                                        Socialinių mokslų mokytojų
         Socialinių mokslų savaitė (pagal atskirą planą)        metodinės      grupės    Gimnazijos      Gimnazijos
                                        pirmininkas R. Danielius,     bendruomenė     kabinetai, aktų
                                        socialinių mokslų mokytojai                 salė


 07   11.00  Pamoka – diskusija „Kaunas dabar ir ateityje“. Direkcinė taryba, istorijos,         1 - 4 klasių mokiniai   Aktų salė
         Susitikimas su Kauno m. meru A. Kupčinsku   geografijos mokytojai
1    2                 3                    4             5           6

07       Akcija „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“   Lietuvių kalbos, istorijos,  1 - 4 klasių mokiniai  Klasių kabinetai
                                   dailės,    technologijų,
                                   informacinių  technologijų
                                   mokytojai


08       Pamoka – diskusija „Kauno pilies ateitis“       Istorijos mokytojai      1 - 3 klasių mokiniai  Klasių kabinetai


09  14. 00  Kauno m. Tiksliųjų mokslų šventė           Direktorės pavaduotojos      Kauno miesto      Aktų salė
                                                  mokyklų mokytojai ir
                                                     mokiniai


13       Literatūrinė paroda „A. Mikutai – 65“         Bibliotekos    vedėja  R. Mokytojai ir mokiniai    Biblioteka
                                   Gužauskienė


        Išvyka į Lapių miestelį, aplankant mokyklą      Menų mokytojų metodinės     Menų mokytojų     Lapių miestelis
                                   grupės  pirmininkė B.     metodinės grupės
                                   Čiagienė               nariai

15  14.00  Mokytojų tarybos posėdis.               Direkcinė taryba          Mokytojai        213


15  11. 00  Projekto „Drąsinkime ateitį!“ iškilminga šventė - Muziejaus   vadovė   S.               Vilniaus Siemens
        konferencija                   Laučienė,     direktorės     Gimnazijos        arena
                                 pavaduotoja L. Čiarienė        bendruomenės
                                                     atstovai


10       Išvyka „Pirmosios sostinės“ garsinantiems gimnazijos T. Timofejeva, R. Bareišienė  2 F, 1 B kl. mokiniai  Trakai, Kernavė
        vardą
1    2                3                 4             5           6
                               Etnokultūros    mokytojų   Gimnazijos      Rumšiškių buities
                               metodinės grupės pirmininkė mokytojai ir mokiniai    muziejus
       Amatų diena Rumšiškių buities muziejuje     A. Kondrotienė, muziejaus
                               vadovė S. Laučienė


       Piešinių paroda „Nepasiduok!“          Dailės mokytoja B. Čiagienė  1 – 3 klasių mokiniai


       Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai mokiniams Socialinė  pedagogė  V.   Gimnazijos mokiniai
       „Kuriame atvirą kultūringą mokyklą“      Kondrotienė, psichologė J.
                               Stončiūtė


             Paskutinio skambučio šventė:   Klasių auklėtojai, Direkcinė     Gimnazijos      Paminklinė
   10. 00  Šv. Mišios Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo taryba, Mokinių taryba       bendruomenė       Kristaus
16      bažnyčioje                                               Prisikėlimo
   11. 00  Paskutinė auklėtojo pamoka                                      bažnyčia, klasių
   12. 00  Paskutinio skambučio šventė aktų salėje                                kabinetai, aktų
                                                             salė


20  9. 00  Muzikologijos (I d.) brandos egzaminas        Direkcinė taryba     4 klasių mokiniai    Mokyklinis – J.
                                                          Naujalio muzikos
                                                            gimnazija


21  9. 00  Lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminas      Direkcinė taryba     4 klasių mokiniai    Valstybinis –
                                                             „Saulės“
                                                            gimnazija,
                                                           mokyklinis –
                                                           Pilėnų vidurinė
                                                             mokykla
1   2                  3            4         5          6
22  14.00  Direkcinės tarybos posėdis          Direkcinė taryba  Direkcinė taryba,     213
                                       klasių auklėtojai

23  9. 00  Informacinių technologijų brandos egzaminas  Direkcinė taryba  4 klasių mokiniai   Valstybinis –
                                                   „Saulės“
                                                   gimnazija,
                                                  mokyklinis –
                                                   „Aušros“
                                                   gimnazija


26  9. 00  Biologijos brandos egzaminas         Direkcinė taryba  4 klasių mokiniai   Valstybinis –
                                                   „Saulės“
                                                   gimnazija,
                                                  mokyklinis –
                                                   Maironio
                                                   gimnazija


28  9. 00  Matematikos brandos egzaminas         Direkcinė taryba  4 klasių mokiniai   Valstybinis –
                                                    „Saulės“
                                                   gimnazija,
                                                  mokyklinis –
                                                  Pilėnų vidurinė
                                                    mokykla


29  9. 00  Geografijos brandos egzaminas         Direkcinė taryba  4 klasių mokiniai   Mokyklinis –
                                                   „Atžalyno“
                                                 vidurinė mokykla

                                                   Valstybinis –
30  9. 00  Chemijos brandos egzaminas          Direkcinė taryba  4 klasių mokiniai  „Saulės“ gimnazija,
                                                   mokyklinis –
                                                 „Aušros“ gimnazija
 1     2                 3                     4             5           6

          Stendas „Giminės medis“     (konkurso  akimirkos, Etnokultūros   mokytojų   Gimnazijos mokytoja
          nugalėtojai, jų darbai)                 metodinės grupės pirmininkė     ir mokiniai
                                      A. Kondrotienė


          Išvyka į Viešąją apskrities biblioteką „Kam, ką ir kaip Bibliotekos   vedėja   R.  1 – 3 klasių mokiniai  Viešoji apskrities
          skaityti?“                       Gužauskienė, lietuvių kalbos                biblioteka
                                      mokytojai, klasių auklėtojai


          Išvyka į Vaiko raidos kliniką-lopšelį          Mokytoja D. Jokšienė        Gimnazijos      Vaiko raidos
                                                      mokytojai ir mokiniai  klinika-lopšelis


 31        Akcija, skirta Pasaulinei nerūkymo dienai        Socialinė  pedagogė  V.   Gimnazijos         Gimnazija
                                      Kondrotienė, Mokinių taryba mokytojai ir mokiniaiPastaba:

Valstybinių brandos egzaminų dienomis pamokos vyks po pietų.
Direktorės pavaduotoja kultūrai ir ugdymui                                               Lijana Čiarienė
                                                         TVIRTINU

                                                         Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė
                                                         Aldona Sellienė
                                                         2008m. balandžio mėn. 01 d.


                          2008 m. balandžio mėnesio renginių planas


Diena  Valanda          Priemonės pavadinimas            Atsakingas           Dalyvauja        Vieta
 1    2                  3                    4              5           6

 02   12. 00  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2008“   R. Grigelienė           1 – 4 klasių mokiniai


 03   13.00  Kauno m. geografijos olimpiada            Direkcinė taryba,
                                    geografijos mokytojai


 04   17.00  Gitarų vakaras                    Lijana Čiarienė,          1 - 4 klasių mokiniai   Aktų salė
                                    mokinių         tarybos
                                    prezidiumas,       klasių
                                    auklėtojai


         Jaunųjų istorikų olimpiada              Rūta Barkauskaitė          1 klasių mokiniai


 04        Akcija „Saugaus eismo diena“             Mokinių tarybos prezidiumas    1 - 4 klasių mokiniai  Gimnazija ir jos
                                                                   prieigos


01-30       Gimnazijos renginių ciklas, skirtas paminėti Kauno Direktorės        įsakymu     Gimnazijos
         miesto 600 metų sukaktį (pagal atskirą grafiką)  sudarytas       organizcinis   bendruomenė
                                   komitetas
 1     2                 3                   4             5            6

01-21       Akcija „Balandis – švaros ir tvarkos mėnuo“ (pagal L. Čiarienė, L. Raižienė,      Gimnazijos     Gimnazija, jos
          atskirą grafiką)                  klasių auklėtojai         bendruomenė     prieigos, paskirti
                                                               plotai


01 - 30      Ugdomojo proceso patikra              Diana Pauraitė,
                                    Rita Grigelienė,
                                    Lijana Čiarienė


08 - 30      Kūrybinių darbų paroda „Žemė visiems“        Gamtos mokslų, dailės,     1 - 4 klasių mokiniai   Gimnazijos
                                    technologijų    metodinių                stendai,
                                    grupių pirmininkai ir nariai               biblioteka, kt.


 09        Diskusija „Kultūros svarba ir reikšmė šiandienos Muzikos, dailės mokytojai     1 klasių mokiniai   1 klasių kabinetai
          žmogui“ 15        Kultūros dienai paminėti skirtas stendas „Lietuvos Socialinių mokslų, muzikos,   1-3 klasių mokiniai
          istorijos ir architektūros stebuklai“       dailės,    technologijų,
                                   informacinių  technologijų
                                   metodinių grupių pirmininkai
                                   ir nariai

 21   12. 55  Seminaras mokiniams apie priekabiavimo problemą Violeta Kondrotienė, Justina    1 – 3 klasių mokiniai  Karjeros centras
          „Pažeidimų prevencija, atsakomybė“       Stončiūtė


 25   14. 00  „Mokslo šlovės galerija“ – kūrybinės, mokslinės, Direkcinė taryba, Gimnazijos     Gimnazijos       Aktų salė
          projektinės, sportinės ir kt. veiklos apibendrinimas taryba, metodinių grupių     bendruomenė
                                    pirmininkai
  1      2                 3                     4              5           6

17, 18   9. 00   Užsienio kalbos įskaita                 Direkcinė taryba, užsienio k.  4 klasių mokiniai
                                        Mokytojai


22, 23    9. 00  Lietuvių gimtosios kalbos įskaita            Direkcinė taryba,  lietuvių  4 klasių mokiniai
                                        kalbos mokytojai


 30     14. 00  Etikos tiriamųjų darbų pristatymas tarp „Saulės“ Etikos,         informatikos  2 klasių mokiniai   Informatikos
           gimnazijos, J. Basanavičiaus mokyklos ir „Santaros“ mokytojai                           kab.(P 404)
           gimnazijos mokytojų ir mokiniųPateikti:

     iki balandžio 11 d. 3 – ųjų klasių auklėtojai – individualius ugdymosi planus (už 4 klasę) (R. Grigelienei);

     iki balandžio 18 d. metodinių grupių pirmininkai – nusipelniusių gimnazijai mokinių (konkursų, olimpiadų, varžybų, projektų ir pan.
     nugalėtojų, laureatų, prizininkų) sąrašus (direktorės pavaduotojoms D. Pauraitei, R. Grigelienei, L. Čiarienei).
Direktorės pavaduotoja                                                   Lijana Čiarienė

								
To top