UKMERGES RAJONO by 9Q1057zw

VIEWS: 105 PAGES: 67

									    UKMERGĖS RAJONO
  ŽELVOS VIDURINĖ MOKYKLA
METINĖ VEIKLOS PROGRAMA
   2011- 2012 m.m.
       ŽELVA
        2011
                                 PATVIRTINTA
                                Želvos vidurinės mokyklos
                                direktoriaus 2011-09-01
                                įsakymu Nr. V-2


      ŽELVOS VIDURINĖS MOKYKLOS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA


                        Vizija

       Moderni, bendradarbiaujanti, atvira pozityviai kaitai vidurinė mokykla

                        Misija

       Mokykla padeda moksleiviams ne tik perimti kultūros ir bendražmogiškas vertybes, bet ir
suteikia jiems žinių apie aplinkinį pasaulį, moko kritiškai mąstyti. Moksleivių veikla grindžiama
pasirinkimo laisve ir atsakomybe.I . BENDROSIOS NUOSTATOS                             3
II. SSGG ANALIZĖ                                 3
III. VEIKLOS ANALIZĖ                               4
IV. ŽELVOS VIDURINĖS MOKYKLOS KALENDORINIS VEIKLOS PLANAS            12
2010-2011 M.M.                                 12
V. PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 2011-2012 m.m.                 23
VI. UKMERGĖS RAJONO ŽELVOS VIDURINĖS MOKYKLOSMOKINIŲ MOKYMO(si) KRŪVIO REGULIAVIMO
PROGRAMA 2011-2012m.m.                             26
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS                     29
2011 - 2012 m.m                                 29
SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS                       36
2011 - 2012 m.                                 36
MOKYKLOS BIBLIOTEKOS                              40
VEIKLOS PLANAS 2011 - 2012m. m.                         40
PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA 45
2011-2012m.m.                                  45
GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS                   50
VEIKLOS PROGRAMA                                50
2011-2012 mokslo metams                             50
XIII. KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS                     53
VEIKLOS PROGRAMA                                53
2011-2012 mokslo metams                             53
SOCIALINIŲ MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, KŪNO KULTŪROS IR MENŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS
PROGRAMA                                    57
2011 - 2012 m.m.                                57
KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA                60
2011-2012 m.m.                                 60
ŽELVOS VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS             64
VEIKLOS PROGRAMA                                64
2011/2012 m.m.                                 64
                   I . BENDROSIOS NUOSTATOS

    Metinės veiklos programos tikslas – efektyviai įgyvendinti strateginius tikslus ir uždavinius, numatyti per
metus vykdomas priemonės. Numatytos priemonės tarnauja uždaviniuose įvardintiems ugdymo proceso, aplinkos
ar bendradarbiavimo tobulinimui.
                       II. SSGG ANALIZĖ

        Stiprybės                    Silpnybės
  Kompetentingas, darnus ir kūrybiškas      Vaikų, augančių socialiai remtinose
   kolektyvas;                 šeimose, skaičiaus didėjimas;
 Aukšta pagrindinių mokomųjų dalykų        Didėjantis mokinių praleistų pamokų
   mokytojų kvalifikacija;           skaičius;
 Sudarytos sąlygos mokytojams tobulinti      Mokinių mokymosi motyvacijos stoka;
   profesinę kvalifikaciją;            Tobulintina mokinių pažangos
 Nėra mokytojų kaitos;              vertinimo sistema;
 Kuriama patraukli, saugi, estetiška        Dalies mokinių nepakantumas,
   ugdomoji aplinka;               netolerantiškumas bendraamžiams, žalingi
 Racionalus mokyklos išteklių          įpročiai.
   naudojimas;
 Mokinių noras siekti kuo aukštesnio
 išsilavinimo;
 Mokytojų iniciatyvos mokinių
 poreikiams tenkinti ir mokymosi
   motyvacijai stiprinti.
 Gera informacinių technologijų bazė.
 Moderni skaitykla ir biblioteka.

        Galimybės                    Grėsmės
 Galimybė mokyklos mokytojams           Mokinių sveikatos būklė;
 įsijungti į kultūrinę ir technologinę       Nepalanki demografinė padėtis, vaikų
šiuolaikinio pasaulio raidą;           gimstamumo ir mokinių skaičius.mažėjimas;
 Mokinių mokymosi krūvių mažinimas;        Mažėjantis finansavimas dėl mokinių
 Socialinės pagalbos teikimas;          skaičiaus mažėjimo;
 Mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai,      Probleminių šeimų, kuriose stokojama
pedagogų kvalifikacinių sugebėjimų        dėmesio vaikams, didėjimas;
tobulinimas;                    Migracija: šeimos su vaikais išvyksta
 Aktyvių metodų ugdymo procese            dirbti ir gyventi į užsienį.
 taikymas;
 Galimybė nuolat atnaujinti materialinę
techninę ugdymo bazę, tikslinių ir papildomų
lėšų pritraukimas ir panaudojimas (projektai, 2
%, kiti rėmėjai);
 Socialinių garantijų užtikrinimas;
  Tėvų ir pedagogų aktyvesnio
bendradarbiavimo siekimas, nuajų bveiklos
formų ieškojimas.
                      III. VEIKLOS ANALIZĖ

     Želvos vidurinė mokykla teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Tikslingoje ir iš
anksto apgalvotoje aplinkoje ugdomas atsakomybės, pareigos jausmas, formuojama mokinių pasaulėžiūra.
Abiturientams padedama pasirengti tolesnėms studijoms, dešimtokams – tikslingai pasirinkti vidurinio ugdymo
programos dalykus ir susidaryti individualius ugdymosi planus. Visi 17 abiturientų gavo brandos atestatus ir
pasirinko studijas universitetuose (10) ir kolegijose (7). Buvę dešimtokai tęsia mokslą vienuoliktoje klasėje (17),
vienas mokinys mokysis Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje, ir dar vieno buvusio dešimtoko
pasirinkimas neaiškus.
     Mokykla teikia papildomo ugdymo paslaugas, tenkinančias moksleivių saviraiškos ir užimtumo
poreikius. Čia ugdoma dora asmenybė, šalies pilietis, sugebantis aktyviai veikti atviroje informacinėje žinių
visuomenėje. Būrelių veikloje dalyvavo 153 moksleiviai ( tai sudarė 73,21% visų mokyklos mokinių). Jau ketveri
metai mokykloje veikia Ukmergės meno mokyklos muzikos ir dailės skyriai, kuriuose (21 mokinys lankė muzikos
ir 23 mokiniai - dailės skyrius) mokiniai lavino savo muzikinius ir meninius sugebėjimus, rengė savo darbų
parodas ir ataskaitinius koncertus. Dar 5 mokiniai lankė sporto skyrių. Per mokslo metus organizuota 30 išvykų ir
ekskursijų mokiniams.
     Mokyklos muziejus - pilietiškumo, tolerancijos, mokyklos tradicijų puoselėjimo mokykloje centras. Jo
vadovės Zitos Kriaučiūnienės ir lietuvių kalbos mokytoja ekspertės Rasos Povylienės iniciatyva dalyvauta
Ukmergės savivaldybės finansuotamepilietiškumo ugdymo projekte „Pilietiškumo mokomės iš preities
žygdarbių“, Kultūraos paveldo departamento finansuotame projekte „Istorijos fragmentai Želvos krašto medinėje
architektūroje“, Respublikiniame projekte „Drąsinkime ateitį“.
     6 specialiųjų mokymosi poreikių turintys mokiniai integruojami į bendrojo lavinimo klases. Mokytojai
nuolat kelė savo dalykinę ir pedagoginę kvalifikaciją. Visi mokyklos mokiniai pavėžėjami į mokyklą, veikia
valgykla, yra sporto salė, biblioteka, kompiuterizuota skaitykla.
     Ugdymo turiniui bei procesui svarbi mokomųjų priemonių bei informacijos šaltinių įvairovė. Mokykloje
yra mokomieji kabinetai: lietuvių kalbos (2), matematikos (2), fizikos, chemijos-biologijos, muzikos, rusų kalbos,
anglų kalbos (2), technologijų (2), tikybos, informacinių technologijų klasė (12 kompiuterių). Sujungus istorijosir
geografijos kabinetus, atsirado galimybė suteikti patalpas dailės kabinetui, kurį su meile įrengė dailės mokytoja
Kristina Vainilavičienė. Visi mokomieji kabinetai pasipildė pagal mokyklų aprūpinimo standartus būtinomis
mokymo priemonėmis. Mokomuosiuose kabinetuose yra mokytojų bei mokinių pagamintų vaizdinių ir
informacinių priemonių.
     Informacinių technologijų klasėje yra galimybė dirbti ir kitų dalykų mokytojams. Mokiniai gali naudotis
kompiuterinės informacijos technologijomis.
     Mokiniai rinkosi 18 mokykloje veikusių būrelių (sporto, muzikos, šokių, buities darbų, literatų, gimtinės
istorijos, muziejaus bičiulių, sveikos gyvensenos ir kt.), dalyvavo konkursuose, olimpiadose. Pagal mokinių
poreikius skirtos valandos matematikos, lietuvių kalbos moduliams, mobilioms anglų kalnbos grupėms 9 klasėje.
     Mokykloje dirba socialinis pedagogas. Įkurtas ir akredituotas profesinio informavimo taškas. Mokiniams
taip pat teikiama profesinio informavimo, orientavimo ir kt. konsultacijos, siekiant padėti mokiniams surasti savo
vietą. Organizuota abiturientų išvyka į susitikimą su Vilniaus universiteto dėstytojais Ukmergės J.Basanavičiaus
gimnazijoje, dalyvaute studijų mugėje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2011“. Mokykjlos bibliotekoje įkurtas
profesinio informavimo kampelis, kuriame kaupiama vaizdinė medžiaga apie įvairias mokymosi įstaigas,
profesijas.
     Mokykloje rengiamos ir vykdomos vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos,
organizuojami įvairūs renginiai žalingų įpročių prevencijai. 8 klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja
E.Motiejūniene dalyvavo projekte „Blaivi klasė“ (į savo veiklą įtraukė 5-10 klasių mokinius) ir dalyvavo
finaliniuose renginiuose. Užimta aukšta šeštoji vieta – tikrai geras bendrų pastangų įvertinimas ir didžiulė patirtis.
     Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos (Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių seimelis su
mokyklos mokinių prezidentu) dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius
mokyklos bendruomenės veiklos klausimus.
     Dalykų ugdymo turinio, programų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimo klausimai
svarstomi dalykų metodinėse grupėse.
     Mokykla bendradarbiauja su Molėtų rajono Balninkų pagrindine mokykla, Ukmergės rajono Taujėnų
vidurine mokykla, Ukmergės darbo birža, palaiko glaudžius ryšius su Želvos, Laumėnų, Tolučių – Bajorų
bendrovėmis, Želvos ir Šešuolių seniūnijomis, policijos inspektoriumi, Želvos ambulatorijos darbuotojais, Želvos
girininkijos darbuotojais. Seniūnai, soc. darbuotojai padeda spręsti moksleivių lankomumo, socializacijos
problemas (kartu su mokyklos administracija, klasių auklėtojais ir soc. pedagoge lankosi moksleivių šeimose,
sprendžia pagalbos šeimoms klausimus).
     Mokykloje organizuoti tradiciniai renginiai: Mokyklos gimtadienio šventė, Menų savaitė, Poezijos
pavasarėlio šventė, Šeimos šventė, sporto dienos , paminimos valstybinės ir tautinės šventės, moksleiviai aktyviai
sportuoja, dalyvauja rajoninėse dalykinėse olimpiadose ir respublikiniuose konkursuose, tampa jų prizininkais.
(lentelė Nr.8). Mokyklos literatai leidžia laikraštį „Jaunimėlis“.
     Administracija vykdo ugdomąjį inspektavimą.1. LAIKYTŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ
                                                        Lentelė Nr. 1
 Mokslo    Abiturientų  Laikyti   Išlaikyti  Neišlaikyti       Įvertinti       Bendras
 metai     skaičius   brandos   brandos   brandos                    balų     Pastabos
               egzaminai  egzaminai  egzaminai   Iki 50 balų  Virš 50 balų  vidurkis
2008-2009     30      57      56      1       22     34 (60,71%)   58,21   Brandos atestatai
 m.m.                  (98,24%)   (1,76%)    (39,29%)                    įteikti 29
                                                          abiturientams
                                                           96,67%
 2009-      21      69      67             48     19 (28,36%)   31,36   Brandos atestatai
 2010                  (97,1%)   2 (2,9%    (71,64%)                 įteikti 20 mok., 1-
 m.m.                                                       mokymosi
                                                        pasiekimų pažym.
 2010-      17      68      60             41        19      35,8   Brandos atestatai
 2011                  (88,23%)     8     (68,33%)     (31,67%)           įteikti 17
 m/m/                         (11,74%)                           abiturientų
                                                           (100%)

    2. Pažangių, l. gerai ir gerai besimokančių mokinių skaičius pagal klasių koncentrus:
                                                         Lentelė nr.2
 Eil.     Mokslo metai        Klasių     Mokinių      Pažangių      Labai gerai      Gerai
 Nr.                  koncentrai    skaičius      mokinių     besimokančių    besimokančių
                             (iš viso)     skaičius    mokinių skaičius  mokinių skaičius
  1.     2008-2009 m.m                 59      56 (94,92%)     12 (20,34%)    13 (22,03%)
        2009-2010 m.m.       1-4 kl.       57      53 (92,98%)     12 (21,05%)    14 (24,56%)
        2010-2011 m.m.                 65      63 96,92%)      9 (13,85%)    24 36,92%)
  2.     2008-2009 m.m                  68     65 (95,59%)      5 (7,35%)    15 (20,06%)
       2009-2010 m.m.     5-8 kl.          72     69 (95,83%)      6 (8,33%)    17 (23,62%)
       2010-2011 m.m.                  76      76 (100%)       5 (6,58%)    21 (27,63%)
  3.     2008-2009 m.m                  44     40 (90,91%)      4 (9,09%)     4 (9,09%)
       2009-2010 m.m.    9-10 kl.          40      40 (100%)       1 (2,5%)      7 (17,5%)
       2010 -2011 m.m.                 39      39 (100%)       3 (7,69%)     8 (20,51%)
  4.     2008-2009 m.m                  52      52 (100%)       4 (7,69%)    19 (36,54%)
       2009-2010 m.m.                  39      39 (100%)       2 (5,13%)     9 (23,08%)
       2010-2011 m.m.    11-12 kl.         34      34 (100%)       3 (8,82%)     5 (14,71%)
   Bendri mokyklos    2008-2009 m.m          223     213 (95,52%)     25 (11,21%)    51 (22,86%)
     rezultatai     2009-2010 m.m.         208     195 (93,75%)     20 (9,62%)    47 (22,60%)
               2010-2011m.m.          214     212 (99,07%)     20 (9,35%)     58 (27,1%)
3. Nepatenkinamai besimokančių mokinių skaičius pagal klasių koncentrus:
                                                  Lentelė Nr. 3
Eil.  Mokslo metai     Klasių      Mokinių skaičius    Nepatenkinami besimokančių mokinių skaičius
nr.             koncentrai    klasėse
 1.   2008-2009 m.m.                 57      3 (5,17%)
    2009-2010 m.m.     1-4 kl.         57              4 (7,02%)
    2010-2011 m.m.                 65        2 (3,08%)
 2.   2008-2009 m.m.                 68      3 (4,41%)
    2009-2010 m.m.     5-8 kl.         72               3 (4,17%)
    2010-2011 m.m.                 76         -
 3.   2008-2009 m.m.                 44      4 (9,09%)
    2009-2010 m.m.    9-10 kl.         40               6 (15%)
    2010-2011 m.m.                 39
 4.   2008-2009 m.m.                 52                  -
    2009-2010 m.m.    11-12 kl.         39                  -
    2010-2011 m.m.                 34                  -
 Bendri mokyklos   2008-2009 m.m.         223      10 (4,48%)
   rezultatai    2009-2010 m.m.         208                13 (6,25%)
            2010-2011 m.m.         214      2 (0,93%)


4. Paliktų kartoti kurso mokinių skaičius:
                                                 Lentelė Nr. 4
Eil.  Mokslo metai     Klasių koncentrai  Mokinių skaičius     Paliktų kartoti kurso mokinių skaičius
nr.                        klasėse
 1.   2008-2009 m.m.                  57       1 (1,75%)
     2009-2010 m.m.      1-4 kl.         57        -
     2010-2011 m.m.                   65       -
 2.   2008-2009 m.m.                   68       -
     2009-2010 m.m.      5-8 kl.         72
     2010-2011 m.m.                   76
 3.   2008-2009 m.m.                   44       2 (4,55%)
     2009-2010 m.m.                   40           2 (5%)
                 9-10 kl.
     2010-2011 m.m.                   39
 4.   2008-2009 m.m.                   52       -
    2009-2010 m.m.      11-12 kl.        39                      -
    2010-2011 m.m.                   34       -
 Bendri mokyklos     2008-2009 m.m.         223                3 (1,35%)
   rezultatai      2009-2010 m.m.         208                2 (0,96%)
              2010-2011 m.m.         214                1 (0,47%)


6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros rezultatai:
                                                   Lentelė Nr. 5
        Mokinių      Matematikos pup patikrinimas      Lietuvių gimtosios kalbos pup patikrinimas
Mokslo metai  skaičius  Nedalyvavusių Dalyvavusių     Gavusių   Nedalyvavusių Dalyvavusių     Gavusių
         10     patikroje   patikroje   teigiamus    patikroje    patikroje   teigiamus
        klasėse    mokinių    mokinių    įvertinimus   mokinių     mokinių   įvertinimus
               skaičius    skaičius    mokinių    skaičius    skaičius    mokinių
                               skaičius                   skaičius
 2008-2009    21      11       10       10       12        9       9
  m.m.           (52,38%)    (47,62%)     (100%)    (57,14%)    (42,86%)    (100%)


                                                          6
        2009-2010     21      10         11      11 (100%)     10        12       11
         m.m.            (47,62%)      (52,38%)             (47,62%)     57,14%)    (91,67%)

        2010-2011     19       10         9        9        9        10       10
         m.m.            (52,63%)     (47,37%)     (100%)     (47,37%)     (52,63%)    (52,63%)


        7. Dalyvavusių PUP patikrinime žinios įvertintos:
                                                               Lentelė Nr. 6
                    Matematikos pup patikrinimas            Lietuvių gimtosios kalbos pup patikrinimas
 Mokslo     Pažymiai    10-9     8-7     6-4    Neišlaikyta       10-9     8-7      6-4   Neišlaikyta
 metai
 2008-     mokinių     4      3       3              2       5      2
 2009     skaičius/%   (40%)    (30%)     (30%)       -    (22,22%)    (55,56%)   (22,22%)
 m.m.
 2009-     mokinių      2    2        7               1       4       6     1 nebaigė
 2010     skaičius/%   (18,18%) (18,18%)     63,64%)       -     (9,09%)    (36,36%)   (54,55%)    patikros
 m.m.
2010-2011    mokinių     2       3       4        -      1       3      6
 m.m.     skaičius/%   22,22%)    33,33%)   (44,44%)            (10%)     (30%)    (60%)


        8. Pamokų lankomumo apskaita ir prevencija
                                                              Lentelė Nr. 7
        Mokslo metai     Klasių      Praleistos pamokos       Pateisintos pamokos     Nepateisintos pamokos
 Eil.               koncentrai    Iš viso     Tenka      Iš viso    Tenka     Iš viso    Tenka
 nr.                                vienam             vienam            vienam
                                  mokiniui            mokiniui           mokiniui
 1.     2008-2009m.m.              1930      32,71      1930      32,71      -       -
      2009-2010 m.m.   1-4 kl.       1567      27,49      1447      23,39      120      2,11
      2010-2011 m.m.              2237      34,42      2237      34,43      -       -
 2.     2008-2009m.m.              4431      65,16      3065      45,07     1366     20,09
      2009-2010 m.m.   5-8 kl.       4224      58,67      3518      48,86      706      9,81
      2010-2011 m.m.              4325      56,91      3882      51,08      443      5,83
 3.     2008-2009m.m.              4726      107,41      2420       55      2306     52,41
      2009-2010 m.m.   9-10 kl.       4394      109,85      2481      62,03     1913     47,82
      2010-2011 m.m.              4506      115,54      2694      69,08     1812     46,46
 4.     2008-2009m.m.              3708      67,03      3311      63,67      397      7,63
      2009-2010 m.m.   11-12 kl.       2316      59,38      2316      59,38      -       -
      2010-2011 m.m.              2976      87,53      2058      60,53      918      27
Bendri mokyklos    2008-2009m.m         14795      66,35      10726      48,1     4069     18,25
  rezultatai    2009-2010 m.m.        12501       60,1      9762      46,93     2739     13,17
           2010-2011 m.m.        14044      65,63      10871      50,8     3173     14,83        Želvos vidurinės mokyklos moksleivių dalyvavimo rajono, šalies konkursuose ir olimpiadose
                       rezultatai 2010-2011m.m.
                                                              Lentelė Nr.8
    Eil.   Konkurso, olimpiados           Dalyvis             Vadovas          Užimta vieta,
    Nr.      pavadinimas                                          apdovanojimas
     1.  Rajono kaimo vidurinių     Mokinių komanda          G.Markevičius,        Ukmergės rajono
        mokyklų mokinių sporto                       V.Baškauskas         savivaldybės padėkos
        žaidynių kroso estafetės                                    raštas laimėjus II vietą
        varžybos
     2.  Rajono kaimo vidurinių     E.Motiejūnaitė (8 kl.),      G.Markevičius,        Ukmergės rajono
        mokyklų mokinių sporto     M.Kuncevičius (9 kl.),       V.Baškauskas         savivaldybės padėkos
        žaidynių smiginio varžybos   T.Tavoras (10 kl.), Ž.Liška (12                 raštas iškovojus I vietą
                        kl.), M.Rudytė (12 kl.),
                        J.Uščiauskaitė (12 kl.)
     3.  Rajono kaimo vidurinių     M.Stražinskas (9 kl.),       G.Markevičius,        Ukmergės rajono
        mokyklų mokinių sporto     M.Tomkvaitis (9 kl.), Ž.Liška   V.Baškauskas         savivaldybės padėkos
                                                                      7
   žaidynių šaškių varžybos   (12 kl.), J.Uščiauskaitė (12 kl.)              raštas iškovojus I vietą
 4.  Ukmergės rajono bendrojo   4 kl. komanda:           Mokyt. J.Butkienė,    II vieta, Ukmergės sporto
   lavinimo kaimo mokyklų                      mokyt. G.Markevičius   centro diplomas
   2010-2011m.m. sporto
   žaidynių moksleivių
   kvadrato varžybos
 5.  2010m. rajoninis vaikų ir   Paulius Vainilavičius (3 kl;.)   Mokyt. D.Dulkevičienė  Vilniaus apskrities
   moksleivių piešinių bei                                  Priešgaisrinės gelbėjimo
   plakatų priešgaisrinės ir                                 valdybos Ukmergės
   civilinės saugos tema                                   Priešgaisrinės gelbėjimo
   konkursas                                         tarnybos Laureato
                                                 diplomas
 6.  2010m. rajoninis vaikų ir   Evelina Motiejūnaitė (8 kl..)    Mokyt.          Vilniaus apskrities
   moksleivių piešinių bei                      K.Vainilavičienė     Priešgaisrinės gelbėjimo
   plakatų priešgaisrinės ir                                 valdybos Ukmergės
   civilinės saugos tema                                   Priešgaisrinės gelbėjimo
   konkursas                                         tarnybos Laureato
                                                 diplomas
 7.  60-osios Lietuvos mokinių   Lukas Dapkus (6 kl.)        Mokyt. V.Liškienė    III vieta. Ukmergės r.
   matematikos olimpiados II                                 savivaldybės
   etapas                                           administracijos Švietimo
                                                 ir sporto skyriaus
                                                 diplomas
8.  60-osios Lietuvos mokinių   Evelina Drobužaitė (8 kl.)     Mokyt. E.Motiejūnienė  II vieta Ukmergės r.
   matematikos olimpiados II                                 savivaldybės
   etapas                                           administracijos Švietimo
                                                 ir sporto skyriaus
                                                 diplomas
9.  Ukmergės r. lietuvių kalbos  Laura Giedraitė (5 kl.)       Mokyt. R.Stražinskienė  I vieta Ukmergės r.
   (gimtosios) olimpiada                                   savivaldybės
                                                 administracijos Švietimo
                                                 ir sporto skyriaus
                                                 diplomas
10.  Ukmergės r. lietuvių kalbos  Viktorija Zavistauskaitė (5     Mokyt. R.Stražinskienė  III vieta Ukmergės r.
   (gimtosios) olimpiada     kl.)                             savivaldybės
                                                 administracijos Švietimo
                                                 ir sporto skyriaus
                                                 diplomas
11.  Ukmergės r. lietuvių kalbos  Lukas Dapkus (6 kl.)        Mokyt. R.Povylienė    III vieta Ukmergės r.
   (gimtosios) olimpiada                                   savivaldybės
                                                 administracijos Švietimo
                                                 ir sporto skyriaus
                                                 diplomas
12.  Ukmergės r. lietuvių kalbos  Ugnė Zaveckaitė (7 kl.)       Mokyt. R.Stražinskienė  III vieta Ukmergės r.
   (gimtosios) olimpiada                                   savivaldybės
                                                 administracijos Švietimo
                                                 ir sporto skyriaus
                                                 diplomas
13  Ukmergės r. lietuvių kalbos  Kamilė Stražinskaitė (8 kl.)    Mokyt. R.Povylienė    I vieta Ukmergės r.
   (gimtosios) olimpiada                                   savivaldybės
                                                 administracijos Švietimo
                                                 ir sporto skyriaus
                                                 diplomas
14.  Ukmergės r. lietuvių kalbos  Evelina Drobužaitė (8 kl.)     Mokyt. R.Povylienė    II vieta Ukmergės r.
   (gimtosios) olimpiada                                   savivaldybės
                                                 administracijos Švietimo
                                                 ir sporto skyriaus
                                                 diplomas
15.  Rajono jaunųjų filologų    Bernadeta Masiulionytė (9      Mokyt. R.Stražinskienė  III vieta Ukmergės r.
   konkursas (kalbos sekcija)  kl.),                            savivaldybės
                  Paulius Drobužas (9 kl.),                  administracijos Švietimo
                   Vitalija Butkutė (9 kl.)                  ir sporto skyriaus

                                                               8
                                               diplomas
16.  Rajono jaunųjų filologų     Agnė Pleskutė (8 kl.)     Mokyt. R.Povylienė    III vieta Ukmergės r.
   konkursas (poezijos sekcija)                              savivaldybės
                                               administracijos Švietimo
                                               ir sporto skyriaus
                                               diplomas
17.  Rajono jaunųjų filologų     Agnė Pleskutė (9 kl.)     Mokyt. R.Povylienė    III vieta Ukmergės r.
   konkursas (prozos-dramos                                savivaldybės
   sekcija)                                        administracijos Švietimo
                                               ir sporto skyriaus
                                               diplomas
18.  Rajono biologijos olimpiada   Donata Dulkevičiūtė (12 kl.)  Mokyt. D.Auglienė    III vieta Ukmergės r.
                                               savivaldybės
                                               administracijos Švietimo
                                               ir sporto skyriaus
                                               diplomas
19.  Tarptautinis jaunimo      Viktorija Zavistauskaitė    Mokyt. R.Stražinskienė  II vieta Ukmergės r.
   epistolinio rašinio konkurso   (5 kl.)                        savivaldybės
   regioninis turas                                    administracijos Švietimo
                                               ir sporto skyriaus
                                               diplomas
20.  Tarptautinis jaunimo      Evelina Drobužaitė (8 kl.)   Mokyt. R.Povylienė    III vieta Ukmergės r.
   epistolinio rašinio konkurso                              savivaldybės
   regioninis turas                                    administracijos Švietimo
                                               ir sporto skyriaus
                                               diplomas
21.  Tarptautinis jaunimo      Luknė Burneikaitė (8 kl.)   Mokyt. R.Povylienė    II vieta Ukmergės r.
   epistolinio rašinio konkurso                              savivaldybės
   regioninis turas                                    administracijos Švietimo
                                               ir sporto skyriaus
                                               diplomas
22.  Tarptautinis jaunimo      Agnė Pleskutė (8 kl.)     Mokyt. R.Povylienė    III vieta Ukmergės r.
   epistolinio rašinio konkurso                              savivaldybės
   regioninis turas                                    administracijos Švietimo
                                               ir sporto skyriaus
                                               diplomas
23.  Rajono kaimo mokyklų      Komanda            Mokyt.          II vieta Ukmergės
   sporto žaidynių kvadrato                    G. Markevičius,     savivaldybės raštas
   varžybos (gim. 2000 m. ir                   V.Baškauskas
   jaun.)
24.  Rajono kaimo mokyklų      Vaikinų komanda        Mokyt.          III vieta Ukmergės
   mokinių sporto žaidynių                    G. Markevičius,     savivaldybės raštas
   stalo teniso varžybos                     V.Baškauskas
25.  Rajono kaimo mokyklų      Mergaičių komanda       Mokyt.          II vieta Ukmergės
   sporto žaidynių kvadrato                    G. Markevičius,     savivaldybės raštas
   varžybos (gim. 1998-                      V.Baškauskas
   1999m.)
26.  Respublikinis vertimų ir    Eglė Prokopavičiūtė (11 kl.)  Mokyt. D.Kriaučiūnaitė  Tapo laureate iliustracijų
   iliustracijų projektas „Tavo                              konkurse.
   žvilgsnis“
   Respublikinis vertimų ir    Beatričė Tavoraitė ( 6 kl.)  Mokyt. D.Kriaučiūnaitė  Tapo laureate iliustracijų
27.  iliustracijų projektas „Tavo                              konkurse.
   žvilgsnis“
   Respublikinis vertimų ir    Aivaras Kalesnykas ( 7 kl.)  Mokyt. D.Kriaučiūnaitė  Tapo laureate vertimų
28.  iliustracijų projektas „Tavo                              konkurse.
   žvilgsnis“
   Rajono kaimo mokyklų      Berniukų komanda        Mokyt.          III vieta Ukmergės
29.  sporto žaidynių kvadrato                    G. Markevičius,     savivaldybės raštas
   varžybos                            V.Baškauskas
    (gim. 1998-1999 m.)
   Vaikų kūrybinės iniciatyvos   Arūnas Radzevičius (12 kl.)  Mokyt. D.Kriaučiūnaitė  Diplomas už labai gerai
30.  fondo vertimų ir iliustracijų                              atliktą vertimą

                                                              9
   projektas „Tavo žvilgsnis“
   Respublikinis 5-8 klasių                  Mokyt. R.Povylienė    Vilniaus apskrities
31.  moksleivių rašinių                                  vyriausiojo policijos
   konkursas „Laiškas                                  komisariato nominacija
   policininkui“                                    „Už pagarbą ir
                                              pasididžiavimą tėvo
                                              profesija“
   Respublikinis 5-8 klasių   Ugnė Zaveckaitė (7 kl.)    Mokyt. R.Stražinskienė  Vilniaus apskrities
32  moksleivių rašinių                                  vyriausiojo policijos
   konkursas „Laiškas                                  komisariato nominacija
   policininkui“                                    „Už įvertintą pareigūno
                                              tarnybą“
33.  Rajono moksleivių dailės   Ieva Staniūnaitė (9 kl.)   Mokyt.          II vieta Ukmergės r.
   olimpiada                          K.Vainilavičienė     savivaldybės
                                              administracijos Švietimo
                                              ir sporto skyriaus
                                              diplomas
34.  Rajono moksleivių       Tautvydas Tavoras (10 kl.)  Mokyt. V.Tavoras     III vieta Ukmergės r.
   informacinių technologijų                              savivaldybės
   olimpiada                                      administracijos Švietimo
                                              ir sporto skyriaus
                                              diplomas
35.  Rajono kaimo vidurinių    Komanda            Mokyt.          II vieta Ukmergės
   mokyklų mokinių sporto                   G. Markevičius,     savivaldybės raštas
   žaidynių stalo teniso                    V.Baškauskas
   varžybos
36.  Nacionalinis konkursas    8 klasė            Mokyt. E. Motiejūnienė  Lietuvos Respublikos
   „Blaivi klasė 2010“                                 Sveikatos apsaugos
                                              ministerijos Padėkos
                                              raštas (6-a vieta)
37.  Rajono mokinių istorijos   Arūnas Radzevičius (12 kl.)  Mokyt. E.Jankūnas    II vieta Ukmergės r.
   olimpiada „Lietuvos                                 savivaldybės
   valstybės sienų ir ploto                               administracijos Švietimo
   raida XIII-XXa.“                                   ir sporto skyriaus
                                              diplomas
38.  Lietuvos mokinių       Agnė pleškutė (8 kl.)     Mokyt. R.Povylienė    Laureatė,
   literatūrinių kūrinių apie                              LR Švietimo ir mokslo
   gamtą konkursas „Ta žemė,                              ministerijos Pagyrimo
   kur gimėm – gimtinė /                                raštas
   Vienintelė širdžiai brangi“
   (V.Rudokas)
39.  Šalies mokinių konkursas   Viktorija Zavistauskaitė   Mokyt. R.Stražinskienė  II laipsnio diplomas,
   „Lietuvos vaikai kuria    (5 kl.)                        LR Švietimo ir mokslo
   pasakas“                                       ministerijos Pagyrimo
                                              raštas
40.  Aukštaitijos jaunųjų poetų  Agnė Pleskutė (8 kl.)     Mokyt. R.Povylienė    Zarasų Pauliaus Širvio
   konkursas „Raktažolė“                                mokyklos Padėka
41.  Rajono mokinių sporto     Mergaičių komanda       Mokyt. V.Baškauskas   II vieta. Ukmergės rajono
   žaidynių kaimo vidurinių                               savivaldybės
   mokyklų lengvosios                                  apdovanojimas
   atletikos varžybos
42.  Rajono mokinių sporto     Merginų komanda        Mokyt. V.Baškauskas   III vieta. Ukmergės rajono
   žaidynių kaimo vidurinių                               savivaldybės
   mokyklų lengvosios                                  apdovanojimas
   atletikos varžybos
43.  Rajono mokinių sporto     Vaikinų komanda        Mokyt. G.Markevičius   III vieta. Ukmergės rajono
   žaidynių kaimo vidurinių                               savivaldybės
   mokyklų lengvosios                                  apdovanojimas
   atletikos keturkovės
   varžybos
44.  Rajono mokinių sporto     Vaikinų komanda        Mokyt. G.Markevičius   II vieta. Ukmergės rajono
   žaidynių kaimo vidurinių                               savivaldybės

                                                            10
   mokyklų lengvosios                                apdovanojimas
   atletikos varžybos
45.  Lietuvos jaunimo turizmo  Muziejaus bičiulių būrelis  Mokyt. Z.Kriaučiūnienė  Padėka už atliktus darbus
   centro organizuotas
   mokyklų muziejų apžiūros
   konkursas
46.  Rajono kaimo vidurinių                 Mokyt. G.Markevičius   II vieta
   mokyklų                             V.Baškauskas

   Merginų šokių kolektyvas (vadovė Regina Zabielienė) dalyvavo miesto šventėje. Mokyklos
   jaunučių choras (2-4 kl.) (vadovas V. Driukas) dalyvavo atrankoje į chorų festivalį „Mes Lietuvos
   vaikai“ ir jaunučių chorų grupėje jam suteikta II kategorija. 2011m. birželio 11-12 d. choristai
   vyko į Klaipėdą dalyvauti festivalyje „Mes Lietuvos vaikai“. Š.m. kovo 10 d. jaunučiai dalyvavo
   festivalyje Ukmergės A.Smetonos gimnazijoje „Dainuojam Lietuvą kaip džiaugsmą“, o gegužės
   mėnesį – muzikos šventėje, skirtoje vaikų gynimo dienai Ukmergės specialiojoje mokykloje.
   Birželio 26 d. Agnė Pleskutė dalyvavo Jaunųjų gamtininkų centro organizuotoje edukacinėje
   išvykoje po Lietuvos kultūrines ir istorines vietas. Tai buvo paskatinimas Agnei už dalyvavimą
   konkursuose, kuriuos organizavo Jaunųjų gamtininkų centras.
                                                          11
 IV. ŽELVOS VIDURINĖS MOKYKLOS KALENDORINIS VEIKLOS PLANAS
             2010-2011 M.M.

  Mokyklos veiklos tikslai


1. Siekti modernaus ir kokybiško ugdymo dirbant pagal atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.
2. Kurti saugią, pagarbią ir tolerantišką aplinką visiems mokyklos bendruomenės nariams.


  Uždaviniai

1. Tobulinti pamokos struktūrą ir turinio kokybę, taikant netradicinius mokymo metodus, naujas
  technologijas ir dalykų integraciją.
2. Ugdyti moksleivių bendrąsias kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius, stiprinti mokinių ugdymosi
  motyvaciją, skiriant didesnį dėmesį pamokų lankomumo kontrolei.
3. Gerinti klasių auklėtojų, mokytojų ir šeimos sąveiką.
4. Formuoti nepakančią nepagarbai, fiziniam bei psichologiniam smurtui atmosferą, įtraukiant į šią
  veiklą mokyklos, seniūnijos bendruomenes, teisėsaugos institucijas.
                                                   12
   2011 m. rugsėjo mėn.
Darbas su pedagogais,                                Darbas su mokinių tėvais,    Administracinė,     Pastabos
kvalifikacijos kėlimas,   Ugdomasis darbas po     Ugdomojo darbo kontrolė   mokyklos taryba, mokinių     ūkinė, finansinė
atestavimas         pamokų                          sveikatos apsauga, bibliotekos  veikla
                                           veikla

1.Mokytojų tarybos     1.Mokslo ir žinių diena   1. Klasių auklėtojų     1. Instruktažai mokiniams    1. Mokinių sąrašų,
posėdis: (08 30)      „Sveikas, rugsėji!“     veiklos planų        ir mokytojams apie saugų     kuriems skirtas
- 2010-2011 m.m. darbo    ats. dir. pav.       tvirtinimas         darbą kabinetuose, sporto    nemokamas
analizė ir uždavinių       L. Monkevičienė
tikslinimas                        ats. m-klos vadovai    salėje              maitinimas,
- dėl vasarai skirtų    2. Pamokų tvarkaraščio                   ats. mokytojai,        tikslinimas
papildomų darbų atlikimo  sudarymas          2. Ilgalaikių planų,     dir. pav. ūkio reikalams    ats. soc. pedagogė
ir kėlimo į aukštesnes    ats. dir. pav. ugdymui   adaptuotų programų     2. Saugios kelionės į
klases                          darbui su specialiųjų    mokyklą ir į namus        2. Žinių apie
  ats. direktorius.    3.Mokomųjų programų     ugdymosi poreikių      taisyklių pakartojimas su    aprūpinimą
2. Vaiko gerovės      analizė, trumpalaikių ir   turinčiais mokiniais,    mokiniais            vadovėliais
komisijos posėdis:     ilgalaikių planų sudarymas  tvirtinimas         ats kl. auklėtojai       patikslinimas
- moksleivių, turinčių    ats. dalykų mokytojai
SUP sąrašo tikslinimas,                  ats. dir.pav. ugdymui   3. Budėjimo mokykloje ir     ats. J.Gelūnaitė
 - spec. pagalbos teikimo  4. Fotografijų paroda                  mokyklos valgykloje
modelio tikslinimas     „Gražiausios vasaros     3. Neformaliojo       pertraukų metu grafikų      3. Moksleivių
 ats. dir. pav. ugdymui  akimirkos“          švietimo būrelių veiklos  sudarymas            duomenų bazės
3. Gamtos ir tiksliųjų    ats. dir. pav.       planų tvirtinimas       ats. kl. auklėtojai ir     tvarkymas
mokslų metodinės grupės      L. Monkevičienė     ats. direktorius.       dir. pav. ugdymui.      ats. dir. pav.
posėdis „Darbas (ir jo                  (iki 09 15)         4. Mokinių sveikatos       ugdymui
planavimas) su SUP     5. Mokinių mažojo seimo                 tikrinimo rezultatų
turinčiais mokiniais“    rinkimai.
 ats. E.Motiejūnienė                  4. Rizikos grupių      sutikslinimas          4. Gesintuvų
              Veiklos gairių numatymas
4. Klasių auklėtojų     ir veiklos planavimas    mokinių, probleminių     ats. dir. pav. ugdymui     pildymas
metodinės grupės posėdis.   ats. dir. pav.       šeimų ir globojamų     5. Skrajutės apie veiklą     ats. dir. pav. ūkio
Klasių auklėtojų veiklos  L.Monkevičienė        mokinių sąrašų       mokykloje ir moksleivių     reikalams
planų pristatymas,                    sudarymas          papildymas
derinimas, aptarimas    6. Neformaliojo švietimo   ats. soc. pedagogė,     ats. dir. pav. ugdymui     5. Memorialinių
 ats. D.Auglienė      būrelių programų       klasių auklėtojai         soc. pedagogė,       orderių didžiosios
5. Darbo su spec.      pristatymas.                          mokinių k-tas       knygos biudžeto
ugdymosi poreikių      ats. dir. pav.                                      išlaidų sąmatos
turinčiais mokiniais    L.Monkevičienė
                             5. Muziejaus bičiulių    6. „Vėl rugsėjis ataidi“     įvykdymo apskaitos
programų rengimas                    būrelio susirinkimas,    – paroda bibliotekoje      rengimas.
 ats. dalykų mokytojai   7. Būrelių užsiėmimų     veiklos plano        Antanui Vienažindžiui      6. Debitorių –
6. Ilgalaikių planų     grafikų sudarymas      sudarymas                          kreditorių ataskaitos
                                           – 170 m. paroda
aptarimas ir derinimas    ats. dir. pav. ugdymui    ats. muziejus vadovė                    rengimas.
 ats. dir. pav. ugdymui                                ats. bibliotekininkai
                                           7. Susidėvėjusių ir       7. Pedagoginių
7. Mokinių komiteto     8. Klasių auklėtojų darbo  6. 5-10 klasių mokinių,                   darbuotojų
posėdžiai          grafikų sudarymas      nenorinčių lankyti     neatitinkančių          tarifikacijos sąrašo
 ats. dir. pav.       ats. dir. pav. ugdymui
                             mokyklos kontrolė:     mokymo programų         peržiūrėjimas.
L.Monkevičienė                                                     ats. buhalterė
8. Krizių komisijos                   mokinių apklausa ir jos   vadovėlių inurašymas.
              9 Europos kalbų dienos
posėdis.          minėjimas, paroda      rezultatų aptarimas      ats. bibliotekininkai
 ats. dir. pav. ugdymui  bibliotekoje         ats. soc. pedagogė,    8. Perteklinių
9. Pradinio ugdymo      ats. kalbų metodinė        klasių auklėtojai   vadovėlių sąrašų
moksleivių pažangos ir   grupė                           parengimas
pasiekimų vertinimas.                  7. 11 klasės mokinių
Pažangos knygelės ir                                 ats. bibliotekininkai
              10. Bibliografinės      vidurinio ugdymo
vertinimo aplankai.     pamokos 1,2,5,8 klasių                  7. Pirmame mokyklos
Taisomos ir užsakomos                  dalykų pasirinkimo      aukšte nuolat
              moksleiviams
pažangos knygelės.                    tikslinimas
               ats. bibliotekininkai
                              ats. D.Kriaučiūnaitė,
                                           veikiančio mokinių
  ats. J.Butkienė,
  J.Tavorienė                          dir. pav. ugdymui  laiškų, nuomonių,
              11. Diskusija „Mūsų
              pareigos ir teisės“                    klausimų pašto „Saugi
10. Bendrųjų programų,    ats. soc. pedagogė     8. 11-12 klasių mokinių   mokykla“ įkūrimas
ugdymo metodų                       individualių pamokų      ats. dir. pav. ugdymui
tęstinumo svarba ugdant   12. Dainų konkursas,     tvarkaraščių tikslinimas  8. Nemokamo
IV – V klasės mokinius.   skirtas Europos kalbų
Susitikimas su būsimomis                 ats. E.Jankūnas,      maitinimo
              dienai               D.Kriaučiūnaitė,
5 klasės mokinių lietuvių   ats. A.Kuzmienė                    organizavimas
k. ir matematikos                       dir. pav. ugdymui   ats. soc. pedagogė
              13. 09 29 Rajoninės kroso
mokytojomis.        estafetės                        9. Globojamų mokinių
  Ats. J.Butkienė      ats.k.kultūros mokytojai
11. Individualių programų                               sąrašo sudarymas
kūrimas: ugdymo turinio                                ats. soc. pedagogė
dokumentų aptarimas
metodinėje grupėje, jų
tvirtinimas
 ats. A.Kuzmienė
                                                                        13
      2011 m. spalio mėn.

Darbas su pedagogais,    Ugdomasis darbas po      Ugdomojo darbo kontrolė   Darbas su mokinių tėvais,   Administracinė, ūkinė,   Pastabos
kvalifikacijos kėlimas,   pamokų                           mokyklos taryba, mokinių   finansinė veikla
atestavimas                                      sveikatos apsauga,
                                            bibliotekos veikla

1.Vaiko gerovės       1. Mokytojų dienos šventė.  1. Ugdymo proceso analizė  1. Nuolatinis saugaus     1. Katilinių paruošimas
komisijos posėdis       ats. dir. pav.       5-oje klasėje:        darbo sąlygų mokykloje    šildymo sezonui
 ats. dir. pav. ugdymui       L.Monkevičienė    - mokinių adaptacija     tikrinimas.           ats .dir. pav. ūkio
                             dalykinėje sistemoje,      ats. dir. pav. ū. reik.    reikalams
              2. Minėjimas „Atmintis    - pokalbis su pagr. dalykų
2. Mokinių mažojo seimo   gyva“             mokytojais, auklėtojais,   2. Pirmosios pagalbos     2. Mokyklos aplinkos
posėdžiai          Mirusiųjų pagerbimas:     - pamokų stebėjimas,    vaistinėlių papildymas    tvarkymas
 ats. dir. pav.       - pokalbiai klasėse      - mokinių sąsiuvinių ir   vaistais            ats. klasių auklėtojai,
L.Monkevičienė       - apleistų kapų tvarkymas   pažymių knygelių kontrolė    ats. dir. pav. ū. reik.  mokinių komitetas
               ats.kl. auklėtojai      ats. dir. pav. ugdymui
3. Atvirų durų dienos                                 3. Tarptautinei mokytojų   3. III ketvirčio biudžeto
moksleivių tėvams.     3. Savitvarka mokykloje ir                 dienai skirti renginiai    išlaidų sąmatos
(10 17 – 21)        jos aplinkoje         2. Klasių žurnalų,      ats. bibliotekininkai    vykdymo ataskaitų
 ats. dir. pav. ugdymui   ats. mokinių mažasis     neformaliojo ugdymo                    rengimas.
                 seimas         žurnalų pildymo       4. Ramutei Skučaitei – 80   III ketvirčio finansinės
 4.Metodinės dienos                    tikrinimas.         m. paroda           būklės ataskaitos
organizavimas        4. Mokyklos stadiono takų    ats. dir. pav. ugdymui    ats. bibliotekininkai    rengimas
  ats. dir. pav. ugdymui  tvarkymas                                         ats. buhalterė,
    metodinių grupių   ats. kūno kultūros                    Atviros pamokos           direktorius
    pirmininkai         mokytojai,                     mokytojams, mokinių
                  mokinių mažasis    3. Dailės kabineto apžiūra  tėvams
                  seimas          ats. K.Vainilavičienė    ats. pradinio ugdymo    4. Susidėvėjusios,
                                            mokytojos           aktualumą praradusios
              5. Mokinių prezidento
                                                           literatūros nurašymas.
              rinkimai.                         5. Paskaita mokinių
                                                            ats. bibliotekininkė
               ats. dir. pav.                      tėvams „Sveikos
              L.Monkevičienė                       gyvensenos pagrindai“
                                            (lektorė Svetlana
              6. 5-kų krikštynos.                     Markevičienė)
               ats. dir. pav.                        ats. soc. pedagogė
              L.Monkevičienė
                                            6. Paskaita tėvams
              7. . Paskaitos
              moksleiviams, anketiniai                  “Kaip skatinti vaikus
              tyrimai.                          tinkamai elgtis?”
               ats. soc. pedagogė                    ats. soc. pedagogė

               8. .Paskaita apie
               priklausomybes vyresnių
               klasių moksleiviams
               (Lektorė R. Rutkauskaitė).
              ats. soc. pedagogė
                                                                            14
   2011 m. lapkričio mėn.
Darbas su pedagogais,                                 Darbas su mokinių tėvais,
kvalifikacijos kėlimas,  Ugdomasis darbas po pamokų   Ugdomojo darbo kontrolė   mokyklos taryba, mokinių    Administracinė, ūkinė,   Pastabos
atestavimas                                      sveikatos apsauga,       finansinė veikla
                                            bibliotekos veikla

1. Vaiko gerovės     1. Gamtos ir tiksliųjų mokslų  1. Darbo su pradinėmis    1.Individualūs kl. auklėtojų  1. Materialinių vertybių
komisijos posėdis     savaitė             klasėmis kontrolė:      pokalbiai su blogai      inventorizacija
 ats. dir. pav. ugdymui   ats.dir. pav. ugd.,      -pamokų stebėjimas,     besimokančių mokinių      ats. buhalterė,
               metodinė grupė       - pokalbis su mokytojomis.  tėvais,            dir. pav. ūkio reikalams
2. Mokinių mažojo                     - mokinių sąsiuvinių     ats. kl. auklėtojai
seimo posėdžiai      2. Gerų darbų mokyklai     kontrolė.                          2. Kabinetų inventoriaus
 ats. dir. pav.      savaitė.            - pokalbis su mokiniais.   2. Pamokų priežasčių      būklės patikrinimas,
L.Monkevičienė       ats. kl. auklėtojai ir      ats. dir. pav. ugdymui  išsiaiškinimas, darbas su   remontas
              dir. pav. L.Monkevičienė                  nelankančiais mokyklos      ats. dir. pav. ūkio
3. Pirmokų adaptacijos    mokinių m. seimas      2. Pirmokų adaptacija    mokiniais, motyvacijos     reikalams
aptarimas pradinio ir                   mokykloje:          skatinimas
priešmokyklinio      3. Mokyklos gimtadienio     - pokalbis su pirmokų     ats. soc. pedagogė,     3. Memorialinių orderių
ugdymo metodinės     šventė „Su gimtadieniu, miela  mokytoja, pirmokų tėvais,      klasių auklėtojai,   didžiosios knygos
grupės posėdyje.     mokykla!            pirmokais.              mokinių komitetas   biudžeto išlaidų sąmatos
 ats. J.Butkienė      ats. mokinių m. seimas,     ats. dir. pav. ugdymui                  įvykdymo apskaitos
               dir. pav. L.Monkevičienė                 3. Parodos mokyklos      rengimas.
4. Socialinių mokslų,                                 bibliotekoje:         4. Debitorių –kreditorių
technologijų, kūno    4. 11-10 Rajoninės šaškių,   3. Probleminių šeimų     Algimantui Čekuoliui –     ataskaitos rengimas
kultūros ir menų     smiginio varžybos        lankymas           80m.,              ats. buhalterė
metodinės grupės      ats. G. Markevičius       ats. soc. pedagogė,    Jurgai Ivanauskaitei – 50
pasitarimas dėl                         klasių auklėtojai   m.
mokyklos puošimo     5. Rajoninės kvadrato                     ats. bibliotekininkai
prieš Kalėdas.      varžybos (5-6 kl ir       4. Mokinių apklausos
 ats. J.Gineikienė    pradinukai)           sistemingumas, mokytojų   4. Paskaita 5-6 klasių
               ats. G. Markevičius     ir mokinių santykiai     mokiniams „Ankstyvos
                             pamokose, ryšys su      žinios apie tabaką,
                             mokinių tėvais,        alkoholį, narkotikus“
                             netradicinių mokymo      (lektorė Svetlana
                             metodų taikymas,       Markevičienė)
                             mokomųjų dalykų         ats. soc. pedagogė
                             integracija, naujų
                             technologijų taikymas.
                               ats. dir. pav. ugdymui
                                                                         15
    2011 m. gruodžio mėn.
Darbas su                                        Darbas su mokinių tėvais,
pedagogais,      Ugdomasis darbas po pamokų      Ugdomojo darbo kontrolė   mokyklos taryba, mokinių   Administracinė, ūkinė,
kvalifikacijos                                      sveikatos apsauga,      finansinė veikla      Pastabos
kėlimas, atestavimas                                   bibliotekos veikla

1. Atestacinės     1. Mokomųjų dalykų olimpiados    1. Ugdomojo proceso     1. I-ojo trim.rezultatų    1. Mokyklos išlaidų
komisijos posėdis   (pagal švietimo ir sporto      stebėjimas 11 klasėje:    aptarimas klasių       sąmatos vykdymo
 ats. direktorius   skyriaus pateiktą grafiką)      - pokalbiai su mokiniais,  susirinkimuose su tėvais   analizė
             ats. dalykų mokytojai, dir. pav.  - pokalbiai su klasės      ats. kl. aukl.       ats. buhalterė,
2. . Vaiko gerovės   ugdymui               auklėtoja, dalykų                     direktorius
komisijos posėdis   2. Netradicinio ugdymo diena:    mokytojais,
 ats. dir. pav.    - mokyklos papuošimas        - lankymasis pamokose.    2. Atvirų durų savaitė    2. Netinkamų naudoti
ugdymui        Kalėdoms,                ats. mokyklos vadovai   mokinių tėvams        mokymo priemonių,
            - adventinė popietė,                       (susitikimas su mokytojais,  vadovėlių ir
            - Kalėdinės eglutės įžiebimas    2. Mokinių lankomumo     klasių auklėtojais, m-klos  inventoriaus nurašymas
             ats dir. pav. L.Monkevičienė,   problemos:          vadovais, lankymasis      ats. dir. pav. ūkio
            kl. auklėtojai            - pokalbis su klasės     pamokose).          reikalams,
3 Mokyklos tarybos                     auklėtoju, dalykų        ats. dir. pav. ugdymui   bibliotekininkė,
posėdis        3. Naujametiniai karnavalai     mokytojais, mokiniais.                   buhalterė
 ats. E.Jankūnas    1- 8 klasių moksleiviams        ats. dir. pav. ugdymui,  3. Pradinio ugdymo
             ats. kl auklėtojai,          soc. pedagogė      mokinių tėvų valanda     3. Inventorizacijos
             dir. pav. L.Monkevičienė                    mokykloje.          žiniaraščių sutikrinimas
4. Mokinių m.                                       ats. D.Dulkevičienė     ats. buhalterė
seimo posėdžiai    4. 12-07-08 Rajoninės kvadrato
 ats. dir. pav.    (1999 2000 m. g.) (berniukų ir                  4. Parodos mokyklos      4. Memorialinių orderių
L.Monkevičienė     mergaičių) varžybos                        bibliotekoje:         didžiosios knygos
             ats. G. Markevičius                      - „ Antanui Škėmai – 100   biudžeto išlaidų sąmatos
5. Fizikos,                                       m.”              įvykdymo apskaitos
chemijos,       5. Gerumo diena „Nesi vienišas“                  - „Kalėdų belaukiant“     rengimas.
matematikos      (globos namų gyventojų ir                      ats. bibliotekininkai    5. Debitorių –kreditorių
olimpiadų pirmojo   vienišų senelių lankymas)                                    ataskaitos rengimas
rato organizavimas,   ats. kl auklėtojai                       5. Laikraščių ir žurnalų    ats. buhalterė
užduočių ruošimas       dir. pav. L.Monkevičienė                  prenumerata
ats. E.Motiejūnienė                                     ats. bibliotekininkai
            6. 12-15 Rajoninės kvadrato (g.
            2001 m.)(berniukų ir mergaičių)
            varžybos
             ats. G. Markevičius

            7. . Epistolinio rašinio konkursas
             ats. R.Stražinskienė,
                R.Povylienė
                                                                            16
 2012 m. sausio mėn.
                                            Darbas su mokinių tėvais,
                                                          Administracinė,     Pastabos
Darbas su pedagogais,   Ugdomasis darbas po                     mokyklos taryba,
                            Ugdomojo darbo kontrolė                   ūkinė, finansinė
kvalifikacijos kėlimas,  pamokų                           mokinių sveikatos
                                                          veikla
atestavimas                                      apsauga, bibliotekos
                                            veikla

1. Mokytojų tarybos    1. Pamokų tvarkaraščio    1. Klasių dienynų,       1. Individualūs pokalbiai  1. Moksleivių
posėdis.          II pusmečiui sudarymas    papildomojo ugdymo       su blogai besimokančiųjų   duomenų bazės
1-12 kl. mokinių       ats. dir. pav. ugdymui   dienynų, mokinių        mokinių tėvais        koregavimas
mokymosi rezultatų                   pasiekimų ir pažangos (1-4     ats. kl. auklėtojai,   ats. mokyklos
analizė          2. 11-12 kl. moksleivių II  kl.) ir pažymių knygelių (5-      soc. pedagogė    vadovai
 ats. direktorius,    pusmečio užimtumo      12 kl.) pildymo kontrolė
    dir. pav. ugdymui  grafikų sudarymas       Mokomųjų programų       2. Metų knygos ir      2. Kabinetuose
              ats. kl. aukl.       vykdymo patikrinimas      mėgstamiausias        esančio inventoriaus
2. Vaiko gerovės         dir. pav. ugdymui     ats. dir. pav. ugdymui   perskaitytos knygos     būklės tikrinimas
komisijos posėdis,                                   rinkimai            ats. dir. pav. ūkio
 ats. dir. pav. ugdymui  3. Mokomųjų dalykų      2. Pirmojo pusmečio       ats. bibliotekininkai   reikalams.
              olimpiados          pamokų lankomumo analizė
3. Mokinių m. seimo     ats. dir. pav. ugdymui    ats. soc. pedagogė,     3. Profesiniam       3. Bibliotekos veiklos,
posėdžiai                         dir. pav. ugdymui      informavimui skirtos     gautų, nurašytų
 ats. dir. pav.      4. Sausio 13-osios                     parodos mokyklos       knygų ir vadovėlių
L.Monkevičienė       minėjimas „Atmintis     3. Abiturientų ir dešimtokų  bibliotekoje:         ataskaitų rengimas
              gyva, nes liudija“      supažindinimas su PUPP     - „Planuok ir kurk ateitį   ats. J.Gelūnaitė
4. Mokytojų, dirbančių    ats. E.Jankūnas,      ir egzaminų vykdymo      pats“
su SUP turinčiais     dir. pav. užkl. veiklai   instrukcijų reikalavimais   - „Studijos 2011“      4.Metinės finansinės
mokiniais, pasiekimų                    ats. direktorius,       ats. bibliotekininkai    būklės ataskaitos
įvertinimo lapų pildymas  5. Trapklasinės stalo        dir. pav. ugdymui                   rengimas.
 ats. dalykų mokyt.,   teniso varžybos                       4. Paskaita 9 klasės     ats. buhalterė
    dir. pav. ugdymui   ats. k.kult. mokytojai   4. Budėjimo mokykloje     moksleiviams         N.Druktenienė
                            kontrolė,           „Narkotikai ar sveikata?“
              6. 01-25 Rajoninės stalo    ats. dir. pav. ugdymui   (lektorė Svetlana      5.Memorialinių
              teniso varžybos                       Markevičienė)        orderių didžiosios
                                             ats. soc. pedagogė     knygos biudžeto
              7. Lietuvių kalbos                                    išlaidų sąmatos
              olimpiada 4 kl.                                     įvykdymo apskaitos
              mokiniams                          5. Paskaita mokinių     rengimas.
               ats. D.Dulkevičienė                    tėvams „Saugi aplinka    ats. buhalterė
                                            jums ir jūsų vaikams“    6. Debitorių –
              8. Jaunųjų filologų                     (lektorė Svetlana      kreditorių ataskaitos
              konkursas                          Markevičienė)        rengimas
              ats. R.Stražinskienė,                     ats. soc. pedagogė    ats. buhalterė
                 R.Povylienė
                                            6. Profesiniam
              9. Moksleivių                        informavimui skirtos
              dalyvavimas rajoninėse                   parodos:
              tiksliųjų ir gamtos                     -„Planuok ir kurk ateitį
              mokslų olimpiadose                     pats“
               ats. dalykų mokytojai                   -„Studijos 2012“
                                            7. Paroda “Vytautui
                                            Račickui – 60 m.”
                                             ats. bibliotekininkė

                                            8. Paskaita tėvams ,,Kaip
                                            padėti vaikams tinkamai
                                            išreikšti ir valdyti savo
                                            emocijas”
                                             ats. soc.pedagogė
                                                                         17
      2012 m. vasario mėn.
Darbas su pedagogais,   Ugdomasis darbas po     Ugdomojo darbo kontrolė   Darbas su mokinių tėvais,  Administracinė, ūkinė,   Pastabos
kvalifikacijos kėlimas,  pamokų                          m-klos taryba, mokinių    finansinė veikla
atestavimas                                     sveikatos apsauga,
                                          bibliotekos veikla

1. Vaiko gerovės      1. Šimtadienis        1 Socialinės veiklos    1. Pokalbiai su mokinių,  1. Inventoriaus
komisijos posėdis:     ats. 11 kl.,        organizavimas,       turinčių elgesio ir     kabinetuose remontas.
- pasidalijimas darbo su   D.Kriaučiūnaitė,     ats. dir. pav. ugdymui   mokymosi problemų,      ats. dir. pav. ūkio
spec. ugdymosi poreikių    dir. pav.                       tėvais            reikalams
turinčiais moksleiviais    L.Monkevičienė      2. Spec.ugdymosi poreikių   ats. kl . auklėtojai,
klausimais,                       turinčių mokinių ugdymo      socialinė pedagogė,  2. Duomenų apie
- naujausios metodinės   2. Šv. Valentino diena    pasiekimų analizė, šių       dir. pavaduotoja   pasirinktus 12 kl.
literatūros (šiais     „Mylėk ir būsi mylimas“   mokinių integravimasis į                 mokinių brandos
klausimais) aptarimas     ats. mokinių m. seimas,  ugdymo procesą        2. Lankymasis mokinių,   egzaminus surinkimas
  ats dir. pav. ugdymui  dir. pav. L.Monkevičienė  mokykloje          turinčių mokymosi ir     ats. direktorius
                            ats. dir. pav. ugdymui   elgesio problemų, šeimose
 2. Klasių auklėtojų ir  3. Vasario 16-osios                    ats. kl. auklėtojai,    3. Duomenų apie 10
mokytojų išvyka į     minėjimas          3. Socialinio pedagogo      socialinė pedagogė,   klasės mokinių
„Knygų mugę -2012“     ats. E.Jankūnas,      pokalbiai su mokiniais,     dir. pav. ugdymui    dalyvavimą PUPP
 ats. R.Stražinskienė   dir. pav. L.Monkevičienė  turinčiais mokymosi ir                  surinkimas
                            elgesio problemų                     ats. dir. pavaduotoja
3. Mokinių m. seimo    4. Moksleivių dalyvavimas  ats. soc. pedagogė     3. Parodos mokyklos
posėdžiai         rajoninėse tiksliųjų ir                 bibliotekoje:         4. Duomenų apie
 ats. dir. pav.      gamtos mokslų                      - „Daug galimybių –     dalykų ir kursų
 L.Monkevičienė      olimpiadose                       vienas kelias: kaip     pasirinkimą (11 klasėje)
               ats. dalykų mokytojai                 pasirinkti?“         10 klasės mokinių
4. Socialinių mokslų,                                - “Algimantui Zurbai – 70  susirinkimas
technologijų, kūno     5. Tarpklasinės krepšinio                m.“              ats. dir. pavaduotoja
kultūros ir menų      (3x3) varžybos                       ats. bibliotekininkė    ugdymui,
metodinės grupės       ats. G. Markevičius                                 L.Monkevičienė
pasitarimas dėl darbo su
spec. ugdymosi poreikių  6. Užgavėnių šventė,                   4. Paskaita tėvams “Kaip
turinčiais mokiniais    originaliausios Užgavėnių                 sukurti efektyvią vaikų   5. Memorialinių orderių
planavimo.         kaukės rinkimai                      tarpusavio santykių     didžiosios knygos
 ats. J.Gineikienė     ats. dir. pav.                      schemą?”          biudžeto išlaidų sąmatos
              L.Monkevičienė                       ats. soc. pedagogė     įvykdymo apskaitos
5. Kalbų mokytojų                                                rengimas.
metodinės grupės      7. 12 klasės mokinių                                 6. Debitorių –kreditorių
pasitarimas „Veikla    išvyka į „Aukštųjų                                  ataskaitos rengimas.
mokytojų darbo       mokyklų mugę“                                     7. Programų sąmatų
efektyvumui gerinti:     ats. E.Jankūnas                                   sudarymas 2012 m.
mokinių darbo krūvio                                                ats. buhalterė
tyrimas          8. Pradinių klasių mokinių
 ats. A.Kuzmienė      kvadrato varžybos.
              ats. D.Dulkevičienė
6. Tiksliųjų mokslų
mokytojų metodinės     9. Rajoninės krepšinio
grupės susirinkimas    (3x3) varžybos
“Informacinių        ats. G. Markevičius
technologijų panaudojimo
galimybės matematikos,
fizikos, chemijos,
biologijos pamokose. IT
naujovės.“
 ats.V.Liškienė
                                                                         18
      2012 m. kovo mėn.

Darbas su pedagogais,    Ugdomasis darbas po      Ugdomojo darbo kontrolė   Darbas su mokinių tėvais,   Administracinė, ūkinė,   Pastabos
kvalifikacijos kėlimas,   pamokų                           mokyklos taryba, mokinių    finansinė veikla
atestavimas                                      sveikatos apsauga,1. Socialinių mokslų,    1. Kovo 11 dienos       1. Mokinių pagrindinių    1. 10 ir 12 kl. mokinių tėvų  1. Sąmatos 2011 m.
technologijų, kūno     minėjimas           dalykų žinios 10 ir 12    ir pagrindinių dalykų     tvirtinimas
kultūros ir menų       ats. E.Jankūnas,      klasėse. Ruošimasis     mokytojų susirinkimas:     ats. buhalterė ir
metodinės grupės      dir. pav. L.Monkevičienė   egzaminams:         „Mokymosi pasiekimai ir    direktorius
pasitarimas dėl menų                   pamokų stebėjimas,      problemos, supažindinimas
savaitės organizavimo.   2. Dalyvavimas        kontroliniai darbai,     su Bendrojo lavinimo      2. Archyvinių bylų
 ats. J.Gineikienė     tarptautiniame        pokalbiai su dalykų     mokyklų kėlimo į        tvarkymas
              matematikos konkurse     mokytojais          aukštesnę klasę ir       ats. raštinės vedėja
2. Vaiko gerovės      “Kengūra” (1-12 kl.)       ats. m-klos vadovai.   egzaminų organizavimo
komisijos posėdis dėl     ats. V. Liškienė                     tvarka“            3. Memorialinių orderių
darbo su sup turinčiais                  2. Mokinių saugumo,      ats. kl. auklėtojai     didžiosios knygos
mokiniais.         3. Kaziuko mugė        nepakantumo nepagarbai,        dir. pav. ugdymui   biudžeto išlaidų sąmatos
 ats. dir. pav. ugdymui   mokykloje „Pirk, parduok,   fiziniam bei                        įvykdymo apskaitos
              o gal už dyką atiduok“    psichologiniam smurtui    2. 10 klasių mokinių      rengimas.
               ats. dir. pav.        mokykloje klausimų      dalykų pasirinkimų       4. Debitorių –kreditorių
3                 L.Monkevičienė     sprendimas          mokytis 11 klasėje       ataskaitos rengimas.
4. Kalbų mokytojų                      ats. dir. pav. ugdymui   tikslinimas           ats. buhalterė
metodinės grupės      4 Meninio skaitymo                      ats. dir. pav. ugdymui
susirinkimas – Pedagogų   konkursas (5-12 kl.)     3. Klasių žurnalų pildymo,
gerosios patirtis      ats. R.Stražinskienė,    mokinių pažymių knygelių   3. Paroda mokyklos
apibendrinimas: naujų       R.Povylienė       patikrinimas         bibliotekoje:
metodų taikymas                       ats. dir. pav. ugdymui   - „Lietuvos leidyklos -
pamokose, dalykinės     5. Anglų kalbos olimpiada                 mokykloms“
konsultacijos.       5-12 klasių moksleiviams                   ats. bibliotekininkė
 ats. A.Kuzmienė      „Amber Star“
               ats. D.Kriaučiūnaitė
5. 12 kl. mokinių                                   4. Paskaita 7-9 klasių
kompiuterinio raštingumo  6. 03-13 Rajoninės virvės                 moksleiviams „Tarpusavio
įskaita           traukimo varžybos                     santykiai – NE patyčioms“
ats. V.Tavoras         ats. G. Markevičius                   (lektorė Svetlana
                                            Markevičienė)
6. Mokinių m. seimo     7. Rajoninė 4-ų klasių                    ats. soc. pedagogė
posėdžiai          matematikos olimpiada
 ats. dir. pav.        ats. D.Dulkevičienė
L.Monkevičienė
              9. Anglų kalbos „Kengūra
7. Gamtos ir tiksliųjų   2011“
mokslų mokytojų        ats. D.Kriaučiūnaitė,
metodinės grupės          A.Kuzmienė
susirinkimas „Gamtos ir
tiksliųjų mokslų savaitės  10. 03-14 Estafetės
organizavimas“       „ Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.
  ats. V.Liškienė     ats. J.Butkienė,
                 k.kult. mokyt.
              11. Gamtos ir tiksliųjų
              mokslų savaitės
              organizavimas.
               ats. V.Liškienė
              12. Savaitės be patyčių
              organizavimas
                 ats. soc. pedagogė
                   klasių auklėtojai
              13. Menų savaitės
              renginiai
                ats. dir. pav.
                L.Monkevičienė

              14. 03-15 Rajoninės
              estafečių „Drąsūs, stiprūs,
              vikrūs“ varžybos (5-6 kl.)
              ats. k.kult. mokyt.

              15. Rajoninės krepšinio
              (5x5) varžybos
               ats. k.kult. mokyt.
                                                                            19
      2012 m. balandžio mėn.

Darbas su pedagogais,     Ugdomasis darbas po     Ugdomojo darbo kontrolė    Darbas su mokinių tėvais,  Administracinė, ūkinė,   Pastabos
kvalifikacijos kėlimas,    pamokų                           mokyklos taryba, mokinių  finansinė veikla
atestavimas                                        sveikatos apsauga


1. Vaiko gerovės        1 „Mažųjų velykaitės“    1. Žmogaus saugos dalyko   1. 12 kl. mokinių tėvų,   1. Aplinkos tvarkymo
komisijos posėdis        (Atvelykio šventė 1-4   dėstymo 1-9 kl. mokiniams   mokinių ir klasėje     darbai
 ats. dir. pav. ugdymui    klasių mokiniams)      situacija mokykloje      dėstančių mokytojų      ats. kiemsargė,
                 ats. pradinių klasių    ats dir. pav. ugdymui    susirinkimas           kl. auklėtojai
2. Klasių auklėtojų          mokytojos,                     ats. klasės auklėtoja,
metodinės grupės posėdis     dir. pav. L.Monkevičienė  2. Pažymių knygelių        mokyklos vadovai    2. Duomenų apie tolesnį
– pokalbis apie tai, kaip                  kontrolė 5-10 kl.,                    10-okų mokymąsi
organizuojama socialinė    2. Pasaulio pažinimo     ats dir. pav. ugdymui    2. 10 kl. mokinių tėvų ir  surinkimas, anketų
veikla mokykloje;       olimpiada „Po tėviškės                   mokinių susirinkimas    tolesniam mokymuisi
pasiūlymai, geroji patirtis.  dangum“ 3-4 klasėms     3. Klasių dienynų ir     ats. klasės auklėtojas,   tikslinimas
 ats. D.Auglienė        ats. prad. ugd. mokytojos  papildomojo ugdymo      mokyklos vadovai       ats. dir. pav. ugdymui
                              dienynų apskaitos ir
3. Mokytojų dalyvavimas                   pildymo kontrolė                     3. Lietuvių kalbos ir
rajoniniuose          3. „ Šviesoforo“ konkursas  ats. dir. pav. ugdymui    3. Mokyklos aplinkos    užsienio kalbų įskaitų
metodiniuose          2-4 klasių mokiniams                    tvarkymas          organizavimas 12 kl.
užsiėmimuose          ats. prad. ugd. mokytojos  4. Pamokų lankymas 4, 6 ir  ats. klasių auklėtojai,   ats. mokyklos vadovai
                              10 klasėse, mokinių darbo     klasių seniūnai
4. Mokinių m. seimo                     pamokose stebėjimas ir                  4. Vadovėlių užsakymas
posėdžiai                          aptarimas           4. Paroda mokyklos     2012-2013m.m.
 ats. dir. pav.                        ats. dir. pav. ugdymui   bibliotekoje:         ats. J.Gelūnaitė
   L.Monkevičienė                                    “Antanui Vienuoliui –
                                             Žukauskui – 130m.”     5. I ketvirčio biudžeto
5. Lietuvių kalbos ir                                    ats. bibliotekininkė   išlaidų sąmatos
anglų kalbos įskaitos 12                                               vykdymo ataskaitų
kl. mokiniams                                       5. Tarptautinės vaikų    rengimas.
 ats. dalykų mokytojai,                                  knygų dienos paminėjimas  I ketvirčio finansinės
   dir. pav. ugdymui                                   ats. bibliotekininkai  būklės ataskaitos
                                                           rengimas
                                             6. Vadovėlių užsakymas    ats. buhalterė,
6. Socialinių mokslų,                                     ats. bibliotekininkai     direktorius
technologijų, kūno
kultūros ir menų                                     7. Šeimos šventė
metodinės grupės                                     ats. V.Driukas, A.Liška,
susirinkimas „Darbas su                                    J.Gineikienė,
gabiais mokiniais.                                      R.Zabielienė
Metodai, būdai“                                        K.Vainilavičienė
 Ats. J.Gineikienė                                      L.Monkevičienė
                                                                            20
   2012 m. gegužės mėn.

Darbas su pedagogais,    Ugdomasis darbas po     Ugdomojo darbo kontrolė   Darbas su mokinių tėvais,   Administracinė, ūkinė,   Pastabos
kvalifikacijos kėlimas,   pamokų                          mokyklos taryba, mokinių    finansinė veikla
atestavimas                                      sveikatos apsauga


1. Mokytojų tarybos      1. Paskutiniojo skambučio  1. 10 ir 12 kl. žurnalų   1. Pokalbiai su 10 ir 12 kl.  1. Archyvo tvarkymas
posėdis dėl antrojo     šventė            pildymo kontrolė       mokiniais ir jų tėvais apie   ats. raštinės vedėja
pusmečio 1-5 kl. ir 12 kl.  ats. 11 kl.          ats. dir. pav. ugdymui   pasiruošimą egzaminams ir
moksleivių metinių                                   tolimesnį vaikų mokymąsi    2. Remonto darbai
rezultatų analizė      2 „Poezijos pavasarėlis-   2. 1-5 kl. žurnalų pildymo   ats. kl. auklėtojai      ats. dir. pav. ūkio r.
 ats. direktorius ir      2012”           kontrolė
   dir. pav. ugdymui     ats. literatų būrelis   ats. dir. pav. ugdymui   2. Galutinis 10 klasės     3. Katilinės patalpų
                                            mokinių dalykų         remontas,
2. Vaiko gerovės       3. Ketvirtokų išleistuvės  3. Būrelių veiklos analizė  pasirinkimų mokytis 11     ats. dir. pav. ūkio r.
komisijos posėdis        ats. D.Dulkevičienė    ats. L. Monkevičienė    klasėje sutikrinimas ir
 ats. dir. pav. ugdymui                                aptarimas su mokinių      4. Memorialinių orderių
               4. Brandos egzaminų     4. Ketvirtokų pasirengimo  tėvais             didžiosios knygos
3. Pradinio ir        sesija, konsultacijos    mokytis pagal pagrindinio   ats. dir. pavad. ugdymui,  biudžeto išlaidų sąmatos
priešmokyklinio ugdymo    abiturientams        ugdymo programą           D.Kriaučiūnaitė     įvykdymo apskaitos
pedagogų metodinės                    aptarimas, patikrinamųjų                  rengimas.
grupės pasitarimas -     5. 05-08 Dalyvavimas    darbų mokiniams                       5. Debitorių –kreditorių
priešmokyklinio ugdymo    rajoninėse lengvosios    sudarymas, vykdymas,     3. Pažintis su būsimaisiais  ataskaitos rengimas.
pedagogo parengtų      atletikos - keturkovės    analizė           pirmokais, jų tėvais      ats. buhalterė
rekomendacijų (išvadų)    varžybose           ats. D.Dulkevičienė,    ats. pirmokų mokytoja
apie vaiko pasiekimus      ats. G.Markevičius    dir. pavaduotoja ugdymui
aptarimas .
  ats. J.Butkienė                    5. 10 klasės mokinių     4. Paroda mokyklos
               6.05-15 Dalyvavimas     pasirengimas PUPP      bibliotekoje:
4. Gamtos ir tiksliųjų    rajoninėse lengvosios     ats. dir. pav. ugdymui  - “Jonui Avyžiui – 90 m.”
mokslų metodinės grupės    atletikos - rungčių                   - Spaudos atgavimui,
susirinkimas “Metodinės    varžybose                        kalbos ir knygos dienai
grupės veiklos aptarimas,    ats. G.Markevičius                  skirta paroda
darbo gairių numatymas                                  ats. bibliotekininkė
ateinantiems mokslo
metams”            7. Pradinių klasių                    5. Pasiruošimas PUPP ir
 ats. V.Liškienė       moksleivių sporto šventė                 jo vykdymas:
                ats. pradinio ugdymo                  - matematikos
5. Specialiojo ugdymo       pedagogės                      - lietuvių klb. (raštu)
teikimo modelio                                    - lietuvių klb. (žodžiu)
pristatymas         8. Integruota
ats. dir. pavad. ugdymui   matematikos-biologijos
               pamoka 6 klasėje „Žmogus
6. Mokinių m. seimo     keičia Žemę“
posėdžiai           ats. D.Auglienė,
 ats. dir. pav.           V.Liškienė
   L.Monkevičienė


7.Socialinių mokslų,
technologijų, kūno
kultūros ir menų
metodinės grupės
susirinkimas „Metodinės
grupės veiklos plano
sudarymas, veiklos
krypčių numatymas
kitiems mokslo metams,
praėjusių metų veiklos
aptarimas“
  ats. J.Gineikienė
                                                                         21
   2012 m. birželio mėn.
Darbas su pedagogais,    Ugdomasis darbas po       Ugdomojo darbo kontrolė   Darbas su mokinių tėvais,  Administracinė, ūkinė,  Pastabos
kvalifikacijos kėlimas,   pamokų                            mokyklos taryba, mokinių   finansinė veikla
atestavimas                                       sveikatos apsauga


1. Mokytojų tarybos     1. Pamokų užbaigimas      1. Būrelių žurnalų,     1. Būsimųjų pirmaklasių   1. Ataskaitų apie
posėdis:          pradinukams           6-12 kl. žurnalų, mokinių  tėvų susitikimas su     egzaminų rezultatus
„Mokyklos darbo 2011-     ats. prad. ugd. mokytojos,  asmens bylų pildymo     būsimųjų pirmokų       pateikimas Švietimo ir
2012 m.m. analizė;      dir. pav. ugdymui       patikrinimas         mokytoja,          sporto skyriui,
trečiojo trimestro ir                    ats. dir. pav. ugdymui    ats. dir. pav. ugd.,    ats. mokyklos vadovai
metinių rezultatų analizė  2. Sporto diena.
 ats. mokyklos vadovai   Mokytojų-mokinių sporto     2. Pažangumo ir                      2. Ugdymo plano 2009-
              varžybos            lankomumo analizė      2. Mokyklos tarybos     2010 m.m. sudarymas,
2. Gamtos ir tiksliųjų    ats. G. Markevičius       ats. dir. pav. ugdymui   posėdis,           suderinimas mokyklos
mokslų metodinės grupės                                  ats. E.Jankūnas       taryboje,
posėdis – brandos      3.Klasių išvykos ir                                    ats. direktorius
egzaminų ir PUPP      ekskursijos 6-9,11 kl.     3. Mokytojai, dirbantys su
rezultatų aptarimas     ats. kl. auklėtojai      SUP turinčiais mokiniais,                 3. Mokyklos remonto
 ats. V.Liškienė                      pildo mokinių pasiekimų   3. Laikraščių ir žurnalų   darbai
              4. Kultūrinė, pažintinė ir   įvertinimo lapus       prenumerata          ats. dir.pav.ūkio r.
              turistinė veikla pagal klasių  ats. dalykų mokyt.,      ats. bibliotekininkai
              auklėtojų ir mokytojų      dir. pav. ugdymui
              parengtas programas                     4. Paroda mokyklos
               ats. dir. pav.        4. Pažangumo ir       bibliotekoje „K.Sajai – 80
              L.Monkevičienė         lankomumo lyginimas ir    metų“
                              analizė             ats. bibliotekininkė
              5. „Degančių žvakelių       ats. dir. pav. ugdymui
              akcija“
              ats. muziejaus bičiuliai.    5. Moksleivių kėlimo į
                              aukštesniąją klasę,
              6.Projektinės veiklos      organizavimas ir
              renginiai            įforminimas, klasių
               ats. dir. pav.        dienynų, savarankiško
              L.Monkevičienė         mokymosi dienynų,
                              mokinių asmens bylų,
                              pažymių knygelių pildymo
              7. Tarpklasinės tinklinio    situacija.
              (6x6) varžybos          ats. dir. pav. ugdymui
                ats. G.Markevičius

              8. Tarpklasinės futbolo
              (6x6) varžybos
                ats. G.Markevičius
                                                                        22
          V. PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 2011-2012 m.m.

Prioritetai:
          komunikacija pamokoje, mokytojo ir mokinių santykiai,
          moksleivių, turinčių spec. ugdymo(si) poreikių integravimas,
          vertinimo sistemos įgyvendinimas, vertinimo duomenų fiksavimas,
          mokomųjų dalykų integracija, netradicinių ugdymo metodų taikymas,
          pamokų lankomumas

                       Kaip bus
        Švietimo priežiūros      informuojama apie
Mėnuo                               Atsakingas asmuo   Priežiūros metodai
        temos ir objektai       priežiūros
                       rezultatus

 Rugsėjis   5-10 klasių mokinių,     Vaiko gerovės    Socialinė pedagogė  Anketa, pokalbis
        nenorinčių lankyti      komisijos posėdyje  A.Stankevičienė,
        mokyklos, išaiškinimas               pavaduotoja
                                 ugdymui
                                 Z.Ramoškienė

                       Mokyklos       Direktorius,
        Tvarkaraščių (pamokų,     mokytojų ir     pavaduotoja     Dokumentų
        11-12 kl.mokinių       direkcijos      ugdymui       nagrinėjimas,
        individualių pamokų      pasitarime      Z.Ramoškienė     Įrašai dokumentuose
        tvarkaraščių,
        formaliojošvietimo,
        pradinių klasių,
        savarankiško mokymosi
        ir kt.) ir darbo grafikų
        tvirtinimas

        Mokytojų pasiruošimas     Mokyklos       Direktorius,
        darbui, programų,       mokytojų ir     pavaduotoja     Įrašai dokumentuose
        ilgalaikių planų analizė ir  direkcijos      ugdymui
        tvirtinimas          pasitarime      Z.Ramoškienė

        Klasių auklėtojų veiklos   Mokyklos       Direktorius,
        planų, neformaliojo      mokytojų ir     pavaduotoja     Įrašai dokumentuose
        švietimo programų       direkcijos      ugdymui
        analizė ir tvirtinimas    pasitarime      Z.Ramoškienė

        Spec. ugdymo programų
        aprobavimas ir        Vaiko gerovės    Direktorius,
        tvirtinimas          komisijos posėdyje  pavaduotoja     Įrašai dokumentuose
                                 ugdymui
                                 Z.Ramoškienė


 Spalis    1 ir 5 kl.ir kitų naujai   Mokytojų taryboje  pavaduotoja     Anketos, pokalbis su
        atvykusių moksleivių                ugdymui       mokiniais ir
        adaptacija mokykloje                Z.Ramoškienė     mokytojais


        Mokinių apklausos       Stebėtų pamokų    Direktorius,     Pamokų stebėjimas,
        sistemingumas, mokytojų    ataskaitos      pavaduotoja     pokalbiai su dalykų
        ir mokinių santykiai                ugdymui       mokytojais

                                                       23
Lapkritis  pamokose, ryšys su                Z.Ramoškienė
 gruodis  mokinių tėvais,
      netradicinių mokymo
      metodų taikymas,
      mokomųjų dalykų
      integracija, naujų
      technologijų taikymas.

      11-12 klasės mokinių    Mokyklos       pavaduotoja     Individualūs pokalbiai
      individualių ugdymo    mokytojų ir      ugdymui       su 11-12 klasių
 Sausis  planų tikslinimas ir    direkcijos      Z.Ramoškienė     mokiniais, klasių
      užimtumo tvarkaraščių   pasitarime                 auklėtojais
      sudarymas, tėvų                 pavaduotoja     Dokumentų
      informavimas        Mokyklos       ugdymui       tikrinimas, įrašai
      Klasių dienynų,      mokytojų ir      Z.Ramoškienė     dienynuose
      papildomojo ugdymo     direkcijos
      dienynų, mokinių      pasitarime
      pasiekimų (1-4 kl.) ir
      pažymių knygelių (5-12
      kl.) pildymas


      Socialinės veiklos     Klasių auklėtojų   pavaduotoja     Klasių dienynų, klasių
      organizavimas       metodinės grupės   ugdymui       auklėtojų veiklos
 Vasaris                susirinkime      Z.Ramoškienė     planų tikrinimas
                                         Pokalbiai su klasių
      Spec. ugdymosi poreikių  Stebėtų pamokų               auklėtojais
      turinčių mokinių      ataskaita       Direktorius,     Pokalbis su mokiniais
      ugdymosi pasiekimų                pavaduotoja
      analizė, šių mokinių               ugdymui
      integravimasis į bendrą             Z.Ramoškienė
      ugdymo procesą
      mokykloje

 Kovas   Mokinių saugumo,      Vaiko gerovės     Socialinė pedagogė  Anketa mokiniams,
      nepakantumo nepagarbai,  komisijos ir klasių  A.Stankevičienė,   mokyklos mokinių
      fiziniam bei        auklėtojų       pavaduotoja     komiteto nariams,
      psichologiniam smurtui   metodinės grupės   ugdymui       pokalbis
      mokykloje klausimai    susirinkime      Z.Ramoškienė


      Pamokų lankymas 4, 6 ir  Individualūs     Administracija    Pamokų stebėjimas,
Balandis  10 klasėse, mokinių    pokalbiai su šiose             mokinių sąsiuvinių
      darbo pamokose       klasėse dėstančiais            tikrinimas,
      stebėjimas ir aptarimas  mokytojais                 individualūs pokalbiai
                                         su šiose klasėse
                                         dėstančiais mokytojais

 Gegužė   10 klasės moksleivių    Mokyklos       Administracija    Kontroliniai testai
      pasirengimas pagrindinio  mokytojų ir
      ugdymo pasiekimų      direkcijos
      patikrinimui        pasitarime

      4-os klasės moksleivių   Pradinių ugdymo    pavaduotoja     Pamokų lankymas,
      pasirengimas mokytis    mokytojų       ugdymui       testai
      pagal pagrindinio     metodinės grupės   Z.Ramoškienė
      ugdymo programą      susirinkime
                                                    24
Birželis  Pažangumo ir       Mokytojų tarybos  Direktorius,   Klasių auklėtojų
      lankomumo lyginimas ir  posėdyje      pavaduotoja   ataskaitų analizė
      analizė                   ugdymui
                            Z.Ramoškienė

      Moksleivių kėlimo į   Mokytojų tarybos  Administracija  Dokumentacijos
      aukštesniąją klasę,   posėdyje               nagrinėjimas
      organizavimas ir
      įforminimas, klasių
      dienynų, savarankiško
      mokymosi dienynų,
      mokinių asmens bylų,
      pažymių knygelių
      pildymo situacija.

      Priežiūros išvadų    Mokytojų taryboje
      panaudojimas mokytojų                     Informavimas
      veiklos įsivertinimui
                                               25
VI. UKMERGĖS RAJONO ŽELVOS VIDURINĖS MOKYKLOSMOKINIŲ MOKYMO(si)
      KRŪVIO REGULIAVIMO PROGRAMA 2011-2012m.m.

2010/2011 m.m. MOKINIŲ MOKYMO(si) KRŪVIO REGULIAVIMO SITUACIJOS
ANALIZĖ

  2010/2011 m.m. optimizuojant mokinių mokymo(si) krūvį, tobulinta krūvio reguliavimo sistema.
Mokykla, kaip tradicinė ugdymo institucija, pripažįsta, kad žinios nėra baigtinės, o nuolat atsinaujinančios ir
kintančios. Todėl stengiamasi atsisakyti tradicinio informacijos perteikimo, o sudaryti sąlygas individui,
turinčiam savąjį mokymosi tikslą ir idėją, savarankiškai ieškoti informacijos. Tačiau iškyla vienas iš ugdymo
proceso organizavimo sunkumų – mokymosi krūvio optimizavimas. Pripažįstama, kad per didelis mokymosi
krūvis žalingas mokinių sveikatai, komplikuoja jų santykius su tėvais, sunkina mokytojų darbą, lemia
mokymosi pasiekimų prastėjimą. Problemų sprendimui pasirinkti šie prioritetai:
   Mokinių mokymo(si) krūvių stebėsena;
   Tiriamosios veiklos organizavimas;
   Mokytojų kompetencija, perteikiant ugdymo turinį;
   Ugdymo proceso organizavimas ir įgyvendinimas;
   Pamokos vadyba (diferencijuotas mokymas, šiuolaikinių mokymo(si) metodų taikymas, namų darbų
  problema, kontrolinių darbų derinimas ir kt.).

    Mokinių mokymosi krūvių reguliavimas mokykloje vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu, Bendrojo lavinimo mokyklų 2010-2011 m. m. Bendraisiais ugdymo planais, švietimo ir
mokslo ministro 2003-08-26 įsakymu Nr. ĮSAK-1197 „Dėl mokinių mokymosi krūvių“.

     Stengiantis įgyvendinti pagrindines moksleivių mokymosi krūvių reguliavimo sistemos nuostatas
sutelkiama visos mokyklos bendruomenė. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas – sutelktas visos
mokyklos darbas, į kurį įtraukiami mokiniai ir jų tėvai, stiprinamas pedagoginės, socialinės pagalbos
teikimas. Sudaromos ir nuolat gerinamos mokymosi sąlygas, atitinkančios higienos reikalavimus. Siekiama,
kad mokytojai dalykiškai bendradarbiautų ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo klausimais,
skleistų gerąją patirtį mokykloje ir už jos ribų. Beveik visi mokyklos mokytojai dalyvavo seminaruose
mokinių mokymo(si) krūvio reguliavimo, darbo pagal atnaujintas Bendrąsias programas klausimais.

    Moksleivių mokymosi krūviai reguliuojami tobulinant mokyklos veiklos ir ugdymo proceso
planavimą:

    • mokytojų ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai rengiami pagal Atnaujintas Bendrąsias programas ir
remiantis savo ir kitų respublikos mokytojų patirtimi, atsižvelgiant į klasių mokinių žinių lygį, poreikius;

    • ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai rengiami bendradarbiaujant artimų mokomųjų dalykų
metodinėms grupėms, planuose numatomi integraciniai ryšiai, ilgalaikiai kūrybiniai ir projektiniai darbai;

    • trumpalaikiuose planuose numatytos kontrolinių darbų ir atsiskaitymų datos, kontrolinių darbų
skyrimas tai pačiai klasei reguliuojamas pildant kontrolinių darbų lentelę, esančią mokytojų kambaryje.

     Mokymo turinio apimtys mažinamos vykdant prasmingą dalykų integraciją, projektinius darbus. Tai
numatyta teminiuose planuose, aptariama metodinėse grupėse.
    Sistemingai atliekami tyrimai apie moksleivių mokymosi krūvį, tyrimų rezultatai analizuojami,
įvertinami pokyčiai.
    Racionaliai sudarytas mokyklos ugdymo planas ir pamokų tvarkaraštis. Pamokų tvarkaraštis
sudaromas atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų reikalavimus: mokiniui skiriama ne daugiau pamokų per
savaitę nei nurodyta atitinkamos klasės ugdymo planų lentelės grafoje „Maksimalus pamokų skaičius“ ir ne
daugiau kaip 7 pamokos per dieną. Vidurinio ugdymo klasėse (11 - 12 kl.) mokiniams sudarytos sąlygos
mokytis 28 savaitines privalomas pamokas, sudarant individualius ugdymosi planus neviršijamas
maksimalus privalomų 32 savaitinių pamokų skaičius.
    Mokiniams, lankantiesiems muzikos, dailės ar sporto mokyklas, bendru tėvų, atitinkamo dalyko
mokytojo ir klasės auklėtojo susitarimu ir mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleisti nuo dalyvavimo
                                                        26
atitinkamo dalyko pamokose. Atsiskaitant už dailės pamokas, mokinys parengia dvi savo darbų parodas per
mokslo metus; už muzikos pamokas – dalyvauja kaip atlikėjas mokykloje organizuojamuose koncertuose; už
kūno kultūros – atstovauja mokyklai rajoninėse sporto varžybose. Moksleiviai, nedalyvaujantys minėtose
pamokose, tuo metu gali dirbti skaitykloje, ruošti namų darbus ir pan.
    Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami. Namų darbų skyrimą ir kontrolinių
užduočių atlikimo laiką klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. 9–12 klasių mokiniams kas dieną
skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 2,5 val.
    Per dieną gali būti rašomas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai
informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.
    Tarp pamokų ne trumpesnės kaip dešimt minučių pertraukos, dvi pertraukos – po 15 minučių, viena –
25 min.
    Sudaromos sąlygas mokiniams pasirinkti modulius, griežtai laikytis papildomojo ugdymo valandų
skyrimo reglamento.
    Rengiamos ir analizuojamos suvestinės dėl 11–12 klasių mokinių turimų ,,langų“. Pagal galimybes
rūpinamasi mokinių užimtumu per „langus“. Mokiniai gali dirbti skaitykloje, kurioje yra knygų, spaudos,
televizorius, vaizdo aparatūra, interneto skaitykla.

MOKINIŲ MOKYMO(si) KRŪVIO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2011-2012 m. m.

Eil    Priemonės pavadinimas                   Data      Atsakingas
Nr.
  1.   Planuoti laiką pamokoje įvairaus mokslumo mokiniams.    Planuojant   Dalykų mokytojai
                                   kiekvieną
                                   pamoką
  2.   Planuoti laiką savarankiškam namų darbų atlikimui.     Planuojant   Dalykų mokytojai
                                   kiekvieną
                                   pamoką
  3.   Poilsio dienoms skirti namų užduotis atsižvelgiant į    Per 2011-    Dalykų mokytojai, Z.
      individualius pageidavimus, atostogoms jų visiškai     2012 m.m.    Ramoškienė
      neskirti.
  4.   Reguliariai vykdyti mokinių apklausą.           Pagal      Dalykų mokytojai, Z.
                                   mokytojų    Ramoškienė
                                   nusistatytą
                                   tvarką
  5.   Derinti su kolegomis, dirbančiais tose pačiose klasėse,  Iki kiekvieno  Dalykų mokytojai, Z.
      kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų tvarkaraščius,     mėnesio 1d.   Ramoškienė
      (pildyti kontrolinių darbų krūvio paskirstymo lentelę).
  6.   Teikti mokiniams, turintiems mokymosi problemų,      Pagal poreikį  Dalykų mokytojai
      pedagogines konsultacijas.
  7.   Namų darbams skirti įvairaus pobūdžio namų darbus,     Per 2011-    Dalykų mokytojai,
      integruojant dalykus ir projektinę veiklą.         2012 m.m.    projektų vadovai
  8.   Mokytojų rengiamuose teminiuose planuose metams      Iki 2011 m.   Dalykų mokytojai,
      numatyti atsiskaitymo būdus, kontrolinius darbus,     rugsėjo 15 d.
      integracinius ryšius su kitais dalykais, integruojamas
      edukacines programas, namų darbus (ilgalaikius,
      projektinius, kūrybinius ir pan.)
  9.   Pamokose naudoti metodus, skatinančius mokinių       Per 2011-    Dalykų mokytojai,
      mąstymą, aktyvų mokymąsi ir skirti mokiniams        2012 m.m.    metodinių grupių
      suprantamas užduotis. Neskirti referatų, kurie neskatina          pirmininkai
      mokinių apibendrinti minčių ir išsakyti savo požiūrį.
  10.   Kartą per pusmetį dalykų metodinėse grupėse išnagrinėti  Kartą per    Metodinių grupių
      krūvio reguliavimo priemonių vykdymą ir aptarti      pusmetį     pirmininkai
      galimybes krūviui optimizuoti.
  11.   Visuotiniame tėvų susirinkime aptarti mokymosi krūvio   Iki 2012-04   Z. Ramoškienė
      problemas ir inicijuoti tėvus aktyviai dalyvauti jas

                                                     27
      sprendžiant.
  12.   Ištirti 10-12 klasių mokinių mokymo(si) krūvius.     Kartą per    Z. Ramoškienė,
                                   pusmetį     klasių auklėtojai
  13.   Mokytojų gerąją darbo patirtį, reguliuojant mokymo(si)  Iki 2012-06-  Dalykų mokytojai, Z.
      krūvius, aptarti metodinėse grupėse            15       Ramoškienė
  14.   Inicijuoti mokytojus aktyviai dalyvauti PPRC bei kitų   Per 2011-    Z. Ramoškienė
      institucijų organizuojamuose seminaruose mokinių     2012m.m.
      krūvio mažinimo praktiniu aspektu temomis.

LAUKIAMI REZULTATAI

    Įgyvendinus 2011-2012 m.m. mokinių mokymo(si) krūvio reguliavimo priemonių planą, tikimasi
optimizuoti ir patobulinti ugdymo procesą, pakelti mokinių pažangumo lygį, padėti tėvams spręsti kai kurias
vaikų sveikatingumo problemas, sustiprinti silpnai besimokančių mokinių mokymo(si) motyvaciją ir, taikant
diferenciaciją, išryškinti bei padėti siekti aukštų rezultatų gabiems mokiniams.

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Ramoškienė
                                                     28
        VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
               2011 - 2012 m.m
TIKSLAI:

1. Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų;

2. Padėti moksleiviams socializuotis, žalingos aplinkos poveikį silpninant turiningu laisvalaikiu, padėti jiems
tapti pilnaverčiais bendruomenės nariais.

3. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotis į mokyklos bendruomenę ir gauti
jų sugebėjimus atitinkantį išsilavinimą.

4. Spręsti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę –
psichologinę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus mokykloje.UŽDAVINIAI:

1. Siekti, kad ugdytiniai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
poveikį žmonių sveikatai ir visuomenei;

2. Skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymą;

3. Ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

4. Plėsti mokyklos bendruomenės, moksleivių tėvų, visuomenės bendradarbiavimą.

5. Skatinti mokytojų, mokinių, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjos, tėvų, Vaiko gerovės komisijos
narių ir klasių auklėtojų bendradarbiavimą, teikiant pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų, taip
pat besimokantiems namuose.METODAI:

    informacijos sklaida
    socialinių įgūdžių ugdymas
    vaizdo medžiagos peržiūros
    diskusija
    žaidimai
    sveikos gyvensenos propagavimas
    geresnių santykių šeimoje palaikymas
    individualus ir grupinis darbas
    susirinkimai, pasitarimai
    stimuliavimo metodas: pritarimas, pagyrimas, pasitikėjimas, įvertinimas, paskatinimas,
    geranoriškumas, apdovanojimas
    stabdymo metodas: papeikimas, perspėjimas.
                                                       29
PRIEMONĖS:

    knygos
    plakatai
    bukletai
    lankstinukai
    vaizdinė medžiaga
    periodinė spauda
    žurnalai
    popierius
    rašymo priemonės.

LAUKIAMI REZULTATAI:

1. Sustiprės soc. rizikos grupės vaikų atsparumas;

2. Sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimas;

3. Sugebėjimas atsispirti žalingiems įpročiams;

4. Gebėjimų pažinti save įvertinimas;

5. Bendruomenės, tėvų įtraukimas į veiklą;

6. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių suformavimas;

7. Moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integravimasis į mokyklos bendruomenę.MOKYKLOS VAIDMUO UŽTIKRINANT VAIKO GEROVĘ BENDRUOMENĖJE:

1. Pagalba ir parama tėvams;

2. Bendravimas su šeima;

3. Savanoriškos veiklos inicijavimas;

4. Informacija ir pagalba tėvams apie mokymąsi namuose;

5. Tėvų dalyvavimas priimant sprendimus;

6. Bendradarbiavimas su bendruomene.
                                                30
Eil.        Veiklos turinys         Vykdymo      Atsakingas      Pastabos
nr.                         laikas

         SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA VAIKUI MOKYKLOJE

 1.  Socialinės rizikos grupei priklausančių  rugsėjo mėn.  Klasių auklėtojai, soc.
    šeimų sąrašo sudarymas.                  pedagogė
                                 A.Stankevičienė
 2.  Rizikos grupės mokinių sąrašo       rugsėjo mėn.  Klasių auklėtojai, soc.
    sudarymas.                        pedagogė
                                 A.Stankevičienė
 3.  Pirmame mokyklos aukšte nuolat      rugsėjo mėn.  Dir. pavaduotoja
    veikiančio mokinių laiškų, nuomonių,   Gautų laiškų  ugdymui
    klausimų pašto „Saugi mokykla“      aptarimas su  Z.Ramoškienė
    įkūrimas                 mokyklos
                         administracija
                         ir vaiko
                         gerovės
                         komisijos
                         darbo grupe
                         kartą per
                         savaitę
 4.   Individualūs pokalbiai su problemų    visus metus  Dir. pavaduotoja
    turinčiais vaikais                    ugdymui
                                Z.Ramoškienė soc.
                                pedagogė
                                A.Stankevičienė

 5.  Nemokamo maitinimo organizavimas     visus metus   Soc.pedagogė
                                 A.Stankevičienė
 6.  Pradinių klasių moksleivių gyvenimiškų  visus metus   Soc. pedagogė
    įgūdžių ugdymas                      A.Stankevičienė,
                                 pradinio ugdymo
                                 mokytojos

 7.  Globojamų mokinių sąrašo sudarymas.    rugsėjo mėn.  Klasių auklėtojai,
                                 socialinė pedagogė
                                 A.Stankevičienė
 8.  Lankymasis socialinės rizikos grupei   kartą per    Socialinė pedagogė
    priklausančiose šeimose kartu su     mėnesį     A.Stankevičienė
    Želvos seniūnijos socialine darbuotoja,
    seniūnu ir policijos įgaliotiniu Želvos
    seniūnijai
    R. Morkūnu.
 9.  Mokinių švietimas vaikų teisių, pareigų  kartą per    Soc. pedagogė
    tematika, apie vaikų teises ginančias   pusmetį     A.Stankevičienė
    institucijas, organizacijas
10.  Probleminių mokinių lankymas       pagal poreikį  Soc. pedagogė
    namuose                          A.Stankevičienė su
                                 klasių auklėtojais
11.  Socialinė pagalba smurtą patyrusiems   įvykus     Socialinė pedagogė
    mokiniams                 smurtinei    A.Stankevičienė
                         situacijai ir
                         vėliau
12.  Krizių komandos susirinkimas       įvykus     Dir. pavaduotoja
                         krizinei    ugdymui
                                                   31
                     situacijai Z.Ramoškienė
               KONSULTAVIMAS, ATVEJŲ ANALIZĖ

1.   Tėvų konsultavimas įvairiais        nuolat      Socialinė pedagogė
    socialiniais klausimais.                  A.Stankevičienė
2.   Tėvų informavimas apie mokyklos      nuolat      Klasių auklėtojai, Dir.
    veiklą.                           pavaduotoja ugdymui
                                  Z.Ramoškienė
3.   Skrajutė tėvams. „Vaikų teisės ir     spalio mėn.   Dir. pavaduotoja
    pareigos. Ugdymo proceso                  ugdymui
    organizavimo mokykloje tvarka.“               Z.Ramoškienė
4.   Signalinių trimestrų aptarimas.      Spalio,     Klasių auklėtojai
                         sausio,
                         balandžio
                         mėn.
5.   Individualūs pokalbiai su tėvais. Vaikas  lapkričio    Klasių auklėtojai
    kolektyve.                 mėn.
6.   Klasių tėvų susirinkimai. Trimestrų    gruodžio,    Klasių auklėtojai
    rezultatų aptarimas.            kovo,
                         birželio mėn.
7.   Tėvų dalyvavimas socialinio        esant reikalui  Socialinė pedagogė
    pedagoginio ir prevencinio darbo              A.Stankevičienė
    grupės posėdžiuose.
8.   Komisijos narių ir mokytojų, dirbančių   kartą per    Dir. pavaduotoja
    su specialiųjų ugdymosi poreikių      mėnesį      ugdymui
    turinčiais mokiniais, posėdžiai               Z.Ramoškienė

   TAIKOMOS MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS

9. Mokyklos nelankymo prevencijos        Rugsėjo mėn.   Z.Ramoškienė,
  tvarkos koregavimas.                      L.Monkevičienė
10. Blogai lankančių mokyklą (ir         visus metus   Soc. pedagogė
  praleidžiančių pamokas) mokinių                A.Stankevičienė
  registravimas, individualūs pokalbiai su
  tais mokiniais
11. Prevenciniai pokalbiai su linkusiais     pagal poreikį  Soc. pedagogė
  praleidinėti pamokas mokiniais                 A.Stankevičienė
12. Vykdyti vėluojančių į pamokas mokinių     visus metus   Soc. pedagogė
  registraciją (reidus)                     A.Stankevičienė
                                  Direktoriaus
                                  pavaduotojos
13. Išplėstiniai direkciniai susirinkimai su   kartą per    Administracija
  tėvais ir vaikais, kurie blogai lanko     trimestrą
  mokyklą
14. Labai gerai lankančių pamokas mokinių     kas trimestrą,  Dir. pavaduotoja
  paskatinimas                 pasibaigus    ugdymui
                         mokslo      Z.Ramoškienė
                         metams
15. Nuolatinis bendravimas su klasių       visus metus   Soc.pedagogė
  auklėtojais dėl moksleivių,                  A.Stankevičienė
  praleidinėjančių pamokas
16. Nuolatinis kontaktų palaikymas su       visus metus   Soc.pedagogė
  linkusiais praleidinėti pamokas mokinių            A.Stankevičienė
  tėveliais
17. Nuolatinis priminimas (linkusiems       visus metus   Soc.pedagogė
  praleidinėti pamokas) mokiniams jų               A.Stankevičienė

                                               32
   teisių ir pareigų, kas gresia už mokyklos
   nelankymą.
18.  Mokinių, praleidinėjančių pamokas,      pagal poreikį  Soc.pedagogė
   lankymas namuose, pokalbiai su tėvais            A.Stankevičienė,
   (globėjais)                         klasių auklėtojai
19.  Elgesio arba lankomumo sutarčių       pagal poreikį  Soc.pedagogė
   sudarymas nustatytam laikotarpiui su             A.Stankevičienė
   elgesio ar mokyklos nelankymo
   problemomis turinčiais mokiniais
20.  5 – 10 klasių mokinių apklausa, siekiant   rugsėjo mėn.  Socialinė pedagogė
   išsiaiškinti, kodėl kai kurie iš jų nenori          A.Stankevičienė
   lankyti mokyklos
21.  5 – 10 klasių mokinių apklausos       rugsėjo mėn.  Socialinė pedagogė
   rezultatų aptarimas. Darbo metodų su             A.Stankevičienė
   mokiniais, linkusiais praleisti pamokas,
   aptarimas.

                DARBAS SU MOKINIŲ GRUPĖMIS

22. Diskusija „Mūsų pareigos ir teisės“      rugsėjo     Policijos inspektorius
                          mėn.      R.Morkūnas
23. Paskaita 9 – 10 klasių mokiniams apie     Spalio     Lektorė
  priklausomybes.                mėn.      R.Rutkauskaitė
24. Susitikimas su nepilnamečių reikalų      sausio mėn.   Socialinė pedagogė
  atstovu.                            A.Stankevičienė
25. Pokalbis ,,Ar aš mokykloje saugus” 5      vasario     Įgaliotinis Želvos
  klasės mokiniams.               mėn.      seniūnijai
                                  R. Morkūnas
26. Naktinio krepšinio organizavimas.        vakarais ir  Kūno kultūros
                          savaitgaliais  mokytojas
                                  G. Markevičius
27. Mokinių neformaliojo švietimo būrelių     nuolat     Direktoriaus
  veiklos organizavimas.                     pavaduotoja ugdymui
                                  L. Monkevičienė,
                                  būrelių vadovai
28. Klasių auklėtojų vedami renginiai pagal    per mokslo   Klasių auklėtojai
  „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką      metus
  veikiančių medžiagų vartojimo
  prevencijos programą“.
29. Sporto diena. Mokytojų – mokinių        birželio mėn  Kūno kultūros
  varžybos.                           mokytojas
                                  G. Markevičius
30. Kultūrinė, pažintinė ir turistinė veikla    birželio mėn  Klasių auklėtojai
  pagal klasių auklėtojų ir mokytojų
  parengtas programas.                    TIRIAMASIS DARBAS

31. Anketa mokiniams „Neformaliojo         spalio mėn.   Socialinė pedagogė
  švietimo kokybė ir poreikis“.                 A.Stankevičienė
32. 1, 5 klasių ir naujų mokinių adaptacijos    spalio mėn.   Dir. pavaduotoja
  mokykloje tyrimas. Pokalbiai su                ugdymui
  mokiniais, klasių auklėtojais.                 Z.Ramoškienė
33. Prevencinės veiklos efektyvumo         gegužės mėn.  Socialinė pedagogė

                                              33
   aptarimas mokytojų tarybos posėdyje.           A.Stankevičienė

             DARBAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

34. Nuolatinių ryšių palaikymas su      visus m.m. .   Dir. pavaduotoja
  Ukmergės PPT darbuotojomis,                ugdymui
  konsultacijos darbo su specialiųjų            Z.Ramoškienė
  ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais
  klausimais.
35. Susitikimai su įgaliotiniu Želvos    kartą per    Socialinė pedagogė
  seniūnijai                savaitę     A.Stankevičienė
  R. Morkūnu.
36. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių    esant reikalui  Socialinė pedagogė
  apsaugos skyriumi.                    A.Stankevičienė
37. Susitikimas su Želvos seniūnijos     gruodžio     Socialinė pedagogė
  seniūnu                 mėn.       A.Stankevičienė
  K. Mikalajūnu.
38. Susitikimai su Želvos ambulatorijos   kas antrą    Dir. pavaduotoja
  darbuotojais.              mėn.       ugdymui
                               Z.Ramoškienė
39. Bendradarbiavimas su Nepilnamečių    esant reikalui  Socialinė pedagogė
  reikalų atstovais.                    A.Stankevičienė
40. Bendradarbiavimas su Žemaitkiemio ir   esant reikalui  Socialinė pedagogė
  Šešuolių seniūnijų socialiniais              A.Stankevičienė
  darbuotojais.
41. Bendradarbiavimas su           nuolat      Socialinė pedagogė
  Tolučių – Bajorų ir Laumėnų kaimo             A.Stankevičienė
  bendruomenėmis.

   DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS MOKINIAIS

42. Specialiosios pagalbos teikimo      rugsėjo mėn.   Dir. pavad.
  mokykloje modelio aptarimas                Z.Ramoškienė
43. Spec. ugdymosi poreikių turinčių     rugsėjo mėn.   Dir. pavad.
  moksleivių sąrašo tvirtinimas               Z.Ramoškienė
44. Spec. ugdymosi poreikių turinčių     rugsėjo mėn.   Dir. pavad.      koreguojama
  mokinių ugdymo programų aptarimas ir           Z.Ramoškienė,     adaptuotų ir
  aprobavimas                        mokyklos direktorius  individualių
                               V.Tavoras       programų
                                           kūrimo spec.
                                           ugdymosi
                                           poreikių
                                           turintiems
                                           mokiniams
                                           tvarka
45. Darbui su SUP turinčiais mokiniais    rugsėjo   ir Dir. pavad.       duomenų
  skiriamų valandų derinimas komisijos   sausio mėn.  Z.Ramoškienė       patikslinimas
  posėdyje                                     (sausio mėn.)
46. Dokumentų, reikalingų pakartotinam    spalio,     Dir. pavad.
  mokinių patikrinimui PPT, svarstymas   lapkričio    Z.Ramoškienė
  ir derinimas               mėn.

47. Spec. ugdymosi poreikių turinčių     sausio ir    Dir. pavad.      pildomos
  mokinių ugdymosi pasiekimų        birželio mėn.  Z.Ramoškienė      pasiekimų
  įvertinimas (per I pusmetį)                           vertinimo
                                           lentelės,

                                                   34
                                            rezultatai
                                            aptariami su
                                            mokytojais,
                                            tėvais
  48. Duomenų apie mokinius, turinčius      per mokslo Dir. pavad.
    mokymosi sunkumų, rinkimas ir       metus   Z.Ramoškienė
    aptarimas, stebėti būtinų mokinių sąrašo
    aptarimas (kartu su socialine pedagoge
    ir mokytojo padėjėja) (per mokslo
    metus pagal būtinybę)

  49. Vadovėlių ir mokymo priemonių,       kovo    – bibliotekininkai
    tinkamų darbui su SUP turinčiais      balandžio  J.Gelūnaitė ir A.Liška
    mokiniais, pristatymas           mėn.
  50. Priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos   gegužės mėn. Dir. pavad.       su
    aptarimas                        Z.Ramoškienė       priešmokyklinio
                                            ugdymo
                                            mokytoja
                                            R.Latviene
  51. Moksleivių, turinčių specialiųjų      per mokslo Z.Ramoškienė, klasių
    ugdymosi poreikių, lankymas namuose,    metus   auklėtojai
    pokalbiai su jų tėvais;

  52. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių   birželio mėn.  Dir. pavad.      Pildomos
    moksleivių mokymosi ir mokymo               Z.Ramoškienė     pasiekimų
                                            vertinimo lentelės,
    namuose 2011-2012 m.m.                              rezultatai aptariami
    apibendrinimas                                  spec. ugdymo
                                            komisijos posėdyje,
                                            informuojami tėvai
  53. Metodinės medžiagos ir literatūros visus m.m.       Dir. pavad.
    specialiojo ugdymo klausimais rinkimas           Z.Ramoškienė
    ir aptarimas.
  54. Kolegialus individualių darbo su vaikais visus m.m.    Dir. pavad.
    planų, programų, metodų ir būdų              Z.Ramoškienė
    aptarimas
  55. Mokytojų, susidūrusių su sunkumais    visus m.m.    Dir. pavad.
    planuojant darbą mokiniams, turintiems           Z.Ramoškienė
    spec. ugdymosi poreikių, konsultavimas
  56. Mokinių tėvų konsultavimas, iškilus   visus m.m.    Dir. pavad.
    problemoms                         Z.Ramoškienė
                     KRIZIŲ VALDYMAS
  57. Krizių valdymo komandos veiklos     2011-09/10    Krizių valdymo
    ataskaitos ir plano 2011/2012 m.m.    mėn.       komanda
    patvirtinimas

  58. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo   Nuolat     Krizių valdymo
    renginiuose                        komanda
  59. Krizių valdymo komandos posėdžių      1/2 kartus   Krizių valdymo
    organizavimas               per metus    komanda


Vaiko gerovės komisijos pirmininkė         Zofija Ramoškienė
                                                     35
UKMERGĖS RAJONO ŽELVOS VIDURINĖ MOKYKLA
SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS
       2011 - 2012 m.
              Želvos vidurinės mokyklos
              socialinė pedagogė
              Audronė Stankevičienė
         2011 m.
         Želva
                            36
        SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO PLANAS 2011 - 2012 m.


                  STRATEGINIS TIKSLAS

  Atliekant socialinių problemų analizę, sukurti socialinių poreikių tenkinimo modelį mokykloje,
išsamiai įvertinant konkrečią situaciją.

                      TIKSLAI

  1. Sudaryti lygias sąlygas visiems mokiniams mokytis, tobulėti ir dalyvauti mokyklos
   bendruomenės veikloje.
  2. Padėti mokiniams ir jų šeimoms spręsti susidariusias socialines ir juridines problemas.
  3. Pagerinti mokinių santykius su pedagogais, tėvais ir bendraamžiais.
  4. Stiprinti pozityvios aplinkos įtaką.
  5. Spręsti vaikų užimtumo problemą.

                      UŽDAVINIAI

  1. Ištirti mokinių socialinę aplinką ir išskirti socialines grupes.
  2. Suteikti žinių mokytojams bei mokiniams apie pagalbą teikiančias institucijas.
  3. Siekti geresnių mokyklos lankymo rezultatų.
  4. Ieškoti įvairių problemų sprendimo būdų, bendradarbiaujant su klasių auklėtojais.
  5. Padėti rasti sprendimą, ieškoti išeities sprendžiant asmenines mokinių problemas.
  6. Organizuoti mokyklos bendruomenės veiklą, sutelkiant visus bendruomenės narius, t.y.
   mokinius, jų tėvus ir mokytojus, mokyklos gerovės kūrimui.
  7. Taikant ir tobulinant įvairias darbo formas bei metodus, gerinti ugdymo kokybę.
  8. Mažinti nuo prievartos nukentėjusių vaikų skaičių, užkirsti kelią bet kokios rūšies prievartai.

                 LAUKIAMAS REZULTATAS

  1. Socialinių paslaugų teikimas.
  2. Bendradarbiavimas, informacijos, patirties sklaida su Ukmergės rajono socialiniais
   pedagogais.
  3. Tinkamų moksleivių nuostatų ugdymas.
  4. Informacija moksleiviams, įgytos žinios.
  5. Bendradarbiavimas su kitų mokyklų bendruomenėmis.
  6. Mokinių saugumo užtikrinimas, įvairių adaptacinių problemų sprendimas.
  7. Mokinių saviraiškos, neigiamo požiūrio į alkoholį, rūkymą ir kitus žalingus įpročius,
   ugdymas.
   Darbo kryptys              Veikla             Terminai
Konsultavimas         Moksleivių                Nuolat
               Pedagogų
               Tėvų

                                                  37
Tiriamasis darbas      Individualus darbas su mokiniais.    Nuolat
              Grupinis darbas su mokiniais.
              Lankomumo ir pažangumo kontrolė.
Materialinė bei socialinė    1. Nemokamo maitinimo        Nuolat
pagalba moksleiviams        ataskaitų rengimas.
                2. Moksleivių gyvenimo sąlygų    Esant reikalui
                  tikrinimas.
                3. Konsultacijos globos, rūpybos   Nuolat
                  klausimais.
Bendradarbiavimas su      1. Vaiko teisių apsaugos skyriumi  Nuolat
kitomis organizacijomis     2. Policija
                2.1. Susitikimai su policijos    Kartą per sav.
                įgaliotiniu Želvos seniūnijai.
                3. Pedagogine psichologine
                  tarnyba
                4. Želvos seniūnija         Nuolat
                5. Ukmergės rajono savivaldybės
                  visuomenės sveikatos biuru
Bendradarbiavimas su      1. Pokalbiai su tėvais (esant    Nuolat
tėvais, pedagogais         problemai su vaiku).
                2. Metodinė pagalba klasių
                  auklėtojams.
                3. Lankymasis moksleivių
                  šeimose, probleminių klausimų
                  sprendimas.
                4. Konsultacijos tėvams,
                  pedagogams.
                5. Paskaitos tėvams :        Lektorė L.
                                   Gerulskienė
                                   Spalio mėn.
                5.2.,,Judrus vaikas”         Sausio mėn.
                5.3.,,Kaip padėti vaikams tinkamai
                išreikšti ir valdyti savo emocijas”  Vasario mėn.
                5.4.,,Kaip sukurti efektyvią vaikų
                tarpusavio santykių schemą?”     Kovo mėn.
Bendradarbiavimas su      1. Pažangumo, lankomumo,       Nuolat
moksleiviais            elgesio ir kt. problemų
                  sprendimas.
                2. Aktualių moksleiviams       Nuolat
                  klausimų sprendimas.
                3. Darbas lankomumo –         Nuolat
                  drausmingumo komitete.
Korekcinis – tiriamasis    1. Individualus darbas su       Nuolat
darbas               moksleiviu ir jo šeima.
                2. Moksleivių problemų analizė,
                  sprendimų priėmimas.
                3. Moksleivių pokyčių stebėjimas,
                  vertinimas.
                4. Anketinių apklausų
                  organizavimas.Vertinimas.
                5. Grupinis darbas su
                  moksleiviais.
                                           38
Prevencinis darbas  1. Individualus darbas su rizikos  Nuolat
            grupės mokiniais. Pokyčių
            analizė.
           2. Reidų mokyklos teritorijoje   Nuolat
            organizavimas.
           3. Prevencinių programų kūrimas   Kas metai
            ir vykdymas
           4. Savaitė be patyčių        Kovo mėn.

Darbas mokyklos   1. Vaiko gerovės komisijoje     Nuolat
komisijose
Metodinė veikla   1. Dalyvavimas Ukmergės      Nuolat
            socialinių pedagogų asociacijos
            veikloje.
           2. Metodinės medžiagos rinkimas,
            sisteminimas.
           3. Kvalifikacijos kėlimas.
Savišvieta      1. Pasiruošimas seminarams,    Nuolat
            konsultacijoms.
           2. Projektų rašymas ir
            įgyvendinimas.
           3. Dalyvavimas seminaruose,
            projektuose.
           4. Stendų išleidimas.
           5. Metodinės patirties sklaida.Socialinė pedagogė               Audronė Stankevičienė
                                    39
UKMERGĖS RAJONO ŽELVOS VIDURINĖ MOKYKLA               TVIRTINU
               Mokyklos direktorius


               Vidas Tavoras
   MOKYKLOS BIBLIOTEKOS
  VEIKLOS PLANAS 2011 - 2012m. m.
              Bibliotekininkė Jolanta Gelūnaitė
         Želva
         2011 m.


                                40
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

   1. Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenei naudotis fondu, informacinėmis technologijomis
     ir teikti metodinę, informacinę pagalbą mokytojams ir mokiniams
   2. Tobulinti mokyklos bibliotekos – skaityklos informacinio centro modelį bei mokyklos
     bendruomenės gebėjimus gyventi ir veikti informacinėje visuomenėje.
   3. Stiprinti tarp dalykinę integraciją, organizuojant ugdymo procesą. Aktyviai bendradarbiauti
     su mokytojais.
   4. Efektingai ir kryptingai panaudoti mokyklos bendruomenės poreikius atitinkantį fondą.
Eil        Užduotys             Įgyvendinimo būdai       Data
.
nr.
    I. SKAITYTOJŲ
    APTARNAVIMAS
1.   Sudaryti sąlygas moksleiviams    Skaitytojų perregistravimas.      Visus mokslo metus
    naudotis biblioteka          Naujų skaitytojų registracija ir
                      supažindinimas su bibliotekos vidaus
                      tvarkos taisyklėmis bei teikiamomis
                      paslaugomis.

2.   Ugdyti moksleivių          Mokyti naudotis informacinės      Individualus darbas
    informacinius gebėjimus-       paieškos sistemomis. Mokyti kuo    su skaitytoju,
    ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti  tiksliau formuluoti bibliografinę   pateikusiu konkrečia
    ir pateikti informaciją bei jos   užklausą. Interneto galimybės.     užklausą
    šaltinius

3.   Mokyti moksleivius praktiškai    Padėti moksleiviams suprasti      Nuolat
    panaudoti atitinkamus        informacinį pasaulį. Pamokyti, kaip
    informacinius įgūdžius        jame orientuotis. Bibliografinės    Rugsėjo mėn.
                      pamokos 1,2,5,8 kl. moksleiviams.   Gruodžio mėn. – 1kl.

4.   Moksleivių kultūrinių interesų    Pokalbiai apie knygas ir įdomius    Keičiant knygas
    ugdymas               straipsnius.
                      Pagalba moksleiviams, kurie ruošiasi  Esant poreikiui
                      olimpiadoms, konkursams.
                      Padėti surasti reikiamą informaciją,  Esant poreikiui
                      leidinius konkrečia tema.

5.   Susidomėjimo skaitymu        Propaguoti naujai gautą grožinę bei  Gavus naujas knygas
    ugdymas               metodinę literatūrą.
                      Rengti nuolat veikiančias knygų    Nuolat
                      parodas.
                      Pildyti informacinį fondą naujais   Nuolat
                      spaudiniais.

6.   Knygų parodos; renginiai;      „Vėl rugsėjis ataidi“ – paroda     Rugsėjo mėn.
                                                   41
   informacija stende   Antanui Vienažindžiui – 170 m.     Rugsėjo mėn.
              paroda
              Tarptautinei mokytojų dienai skirti   Spalio mėn.
              renginiai
              Ramutei Skučaitei – 80 m. paroda    Spalio mėn.
              Algimantui Čekuoliui – 80m. paroda   Lapkričio mėn.
              Jurgai Ivanauskaitei – 50 m. paroda   Lapkričio mėn.
              Antanui Škėmai – 100 m. paroda     Gruodžio mėn.
              „Kalėdų belaukiant“           Gruodžio mėn.
              Metų knygos ir mėgiamiausios      Sausio – vasario mėn.
              perskaitytos knygos rinkimai.
              Profesinis informavimas:
              „Planuok ir kurk ateitį pats“      Sausio mėn.
              „Studijos 2012“             Sausio mėn.
              Vytautui Račickui – 60 m. paroda    Sausio mėn.
              Daug galimybių – vienas kelias: kaip  Vasario mėn.
              pasirinkti?“
              Algimantui Zurbai – 70 m. paroda    Vasario mėn.
              „Lietuvos leidyklos – mokykloms“    Kovo mėn.
              Tarptautinės vaikų knygų dienos     Balandžio mėn.
              paminėjimas
              Antanui Vienuoliui – Žukauskui –    Balandžio mėn.
              130m. paroda
              Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos   Gegužės mėn.
              dienai skirta paroda
              Jonui Avyžiui – 90 m. paroda      Gegužės mėn.
              Kaziui Sajai – 80 m.          Birželio mėn.
   II. KNYGŲ FONDO
   KOMPLEKTAVIMAS IR
   TVARKYMAS
1.  Komplektavimas     Komplektuoti fondą atsižvelgiant į   Per visus mokslo
              ugdymo proceso poreikius.        metus
              Pildyti fondą naujomis knygomis.
              Kaupti garso ir vaizdo, CD įrašų
              fondą.
              Prenumeruoti laikraščius ir žurnalus.  Gruodžio, rugpjūčio
                                  mėn.
              Pildyti fondo apskaitos dokumentus.   Nuolat

2.  Knygų tvarkymas    Nurašyti susidėvėjusią, aktualumą    Spalio mėn.
              praradusią literatūrą.
              Pildyti fondo inventorinę knygą.    Nuolat
              Klasifikuoti, antspauduoti naujai    Gavus naujas knygas
              gautas knygas.

   III. VADOVĖLIŲ FONDO
   TVARKYMAS
1.  Vadovėlių užsakymas  Užsakyti vadovėlius 2012-13m. m.    Balandžio mėn.
                                            42
                   Informuoti apie vadovėlių gavimą.    Gegužės mėn.

2.  Vadovėlių nurašymas       Nurašyti vadovėlius, neatitinkančius   Rugsėjo mėn.
                   mokymo programų ir susidėvėjusius.

3.  Vadovėlių tvarkymas ir     Vesti vadovėlių fondo apskaitą.     Gavus naujus
   išdavimas            Antspauduoti, paskirstyti naujai     vadovėlius
                   gautus vadovėlius.
                   Išdalinti vadovėlių komplektus:     Rugsėjo mėn.
                   1-4 kl. – vadovėlius paima klasių
                   mokytojai,
                   5-12 kl. – dalykų mokytojai.

4.  Informacijos apie turimus    Parengti turimų vadovėlių sąrašus    Birželio mėn.
   perteklinius vadovėlius     Suderinti su mokytojais perteklinių   Rugpjūčio mėn.
   rengimas            vadovėlių skaičių.
                   Parengti perteklinių vadovėlių sąrašus  Rugsėjo mėn.

   IV. INFORMACIJOS
   PRIEMONIŲ
   TVARKYMAS
1.  Kompiuterinių mokomųjų     Pildyti mokomųjų kompiuterinių      Gavus naujų KMP
   programų tvarkymas       programų sąvadą.

2.  Kaupti informaciją apie     Pildyti skyrių „Profesinis        Nuolat
   profesijas           informavimas“


   V. BIBLIOTEKOS
   MODERNIZAVIMAS
1.  Gerinti sąlygas moksleiviams  Populiarinti biblioteką, pasitelkiant  Nuolat
   ir mokytojams naudojantis    informacinius stendus, parodas.
   informacijos šaltiniais

   VI. SAVIŠVIETA,
   PROFESINĖS
   KVALIFIKACIJOS
   KĖLIMAS
1.  Kelti profesinę kvalifikaciją  Dalyvauti rajono mokyklų         Visus metus
                   bibliotekininkų metodiniuose
                   pasitarimuose.
                   Dalyvauti bibliotekininkams
                   organizuojamuose kursuose ir
                   seminaruose.
                   Skaityti profesinę literatūrą.
   VII. ADMINISTRACINIS
   DARBAS
1.  Bibliotekos valdymas      Paruošti metinę statistinę ataskaitą.  Sausio mėn.
                   Paruošti bibliotekos veiklos planą.   Gegužės mėn.

2.  Apskaitos tvarkymas       Registruoti bibliotekos lankytojus,   Kiekvieną dieną
                   skaitytojus ir literatūros išdavimą.
                                                43
             Pildyti bibliotekos dienoraštį.     Kiekvieną dieną

   VIII. ŪKINĖ VEIKLA
1.  Tvarkos palaikymas  Palaikyti patalpų tvarką ir švarą    NuolatBibliotekininkė                Jolanta Gelūnaitė
                                          44
              UKMERGĖS RAJONO
             ŽELVOS VIDURINĖ MOKYKLA
                                  TVIRTINU:
                                  Direktorius

                                 Vidas Tavoras
PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS
         GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
            2011-2012m.m.
  Sudarė: pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė
     Jolanta Butkienė


                                           45
  Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės praėjusių metų veiklos
                     analizė


   2010/2011m. priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų metodinės grupės nariai dalyvavo
 kvalifikacijos kėlimo seminaruose, olimpiadų vertinimo komisijose, ruošė mokinius konkursams,
 olimpiadoms, kurių rezultatai buvo aptariami metodinės grupės posėdžiuose, dalijosi patirtimi, teikė
 mokinių ir savo darbus rajoninei kūrybinių darbų parodai ir buvo apdovanotos Ukmergės UŠC
 padėka.
   Mokiniai dalyvavo pasaulio pažinimo, matematikos, lietuvių kalbos olimpiadose, raiškiojo
 skaitymo konkurse, varžybose.
    Nemažai pradinukų dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „ Kengūra 2011“. Pirmos
 klasės mokinys Aivaras Stoškus ir antros klasės mokinys Lukas Aukštuolis pateko tarp dešimties
 geriausių mokinių rajone. Antrokai Lukas Aukštuolis ir Vaiva Radzevičiūtė dalyvavo mokyklos ir
 rajono skaitovų konkurse. Ketvirtokai Deividas Butkus ir Salvija Ilgevičiūtė dalyvavo lietuvių
 kalbos olimpiadoje ir pateko tarp dešimties geriausiai užduotis atlikusių mokinių. 2010-2011
 mokslo metais trečios klasės mokiniai dalyvavo rajoniniame piešinių konkurse priešgaisrine
 tematika, kuriame Paulius Vainilavičius pelnė diplomą. Brigita Kriaučiūnaitė ir Goda Mikalajūnaitė
 vyko į rajoninę trečių klasių moksleivių pasaulio pažinimo olimpiadą. II – IV klasių mokiniai
 rungėsi su kaimo mokyklų pradinukais „ Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, kuriose užimta II vieta.
 Į „ Kvadrato“ varžybas Taujėnuose vyko ketvirtos klasės mokinių komanda, kuriems talkino
 trečiokas Lukas Motiejūnas. Šiose varžybose taip pat užimta II vieta.
    Moksleiviai ir mokytojai dalyvavo mokykloje organizuojamose šventėse ir renginiuose: „
 Mokyklos gimtadienis“, „ Kalėdinis karnavalas“, “ Menų savaitė“,
 „Užgavėnės“, „ Poezijos pavasarėlio šventė“ ir kt. Visi mokiniai ir mokytojos dalyvavo miestelio
 švarinimo talkoje, vyko į ekskursijas ir plėtė savo akiratį mokyklos muziejuje dalyvaudami
 edukacinėse pamokėlėse.
  Antrokai rudenį aplankė Ukmergės kraštotyros muziejų ir gaisrinės bokštą, pavasarį lankėsi
 Senovinėje dangaus kūnų stebykloje ir išklausė paskaitą apie senąjį lietuvių tikėjimą ir jų
 astronomines žinias. Trečiokai buvo išvykę į Molėtų etnokosmologijos muziejų. Ketvirtokai
 apsilankė Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, pramogų centre „Akropolis“ , o taip pat vyko į „
 Ketvirtokų šventę“, kur už puikų mokymąsi buvo apdovanoti Deividas Butkus ir Salvija Ilgevičiūtė.
 Būsimieji penktokai suorganizavo gražią šventę būsimiems pirmokams ir jų tėveliams. Mokinukai
 pamatė trumpą vaidinimą, atliko užduotėles, pasiklausė koncerto, susipažino su mokytoja,
 mokykla, klase.
  Priešmokyklinės grupės pedagogė Ramunė Latvienė su vaikais pristatė knygeles „ Aš ir mano
 pasaulis“ rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Želvos filiale vykusiame
 Nacionalinės bibliotekų savaitės „ Skaityk bibliotekoje“ renginyje „ Knygelę pagaminome patys“,
 taip pat ji su darželinukais vyko į sporto šventę „ Sveikatos diena“ iš kurios atsivežė padėką.
 Būsimieji pirmokai kartu su Ukmergės lopšeliu – darželiu
„ Eglutė“ dalyvavo pilietiniame tautiniame projekte „ Ralia ralia mano karvytės“.
  Mokytojos dalijosi gerąja darbo patirtimi metodinio būrelio užsiėmimuose, skleidė metodines
 naujoves iš seminarų. Mokytoja Apolonija Našlėnienė dalyvavo praktiniame karoliukų vėrimo
 seminare „Veriu vėrinėlį“ ir supažindino kitas mokytojas su seminaro medžiaga. Taip pat ji kartu su
 mokytoja J. Tavoriene vyko į seminarą „ Mokinių problemiški charakterio bruožai, vertybės,
 jausmai“ . Mokytoja J. Tavorienė pasakojo apie seminarus „ Gabių mokinių gebėjimų ir įgūdžių
 skatinimo galimybės“, „ Krizių valdymas mokykloje“. Ji kartu su mokytoja J. Butkiene dalyvavo
 seminaruose „Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas“ ir „ Pagrindinio ugdymo bendrųjų
 programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų
 mokinių ugdymui“ . Užsiėmimų metu buvo aptartas pradinių klasių mokinių vertinimas,
 aiškinamasi kaip galima patobulinti mūsų mokykloje pažangos knygeles, pasinaudota siūlymais
 kaip dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais. J. Butkienė dalijosi patirtimi apie rajono metodinės

                                                 46
tarybos išvyką į Panevėžio pradinę mokyklą, kur buvo organizuota metodinė diena: analizuojamas
vertinimas, stebimos ir aptariamos atviros pamokos. Priešmokyklinės grupės pedagogė dalyvavo
šiuose seminaruose: „ Vaikų tyrinėjimai“, „ Prie balto kūčių stalo“, „ Kūrybiškumo ugdymas daile,
linija, forma“.

  Užsiėmimų metu nuolat buvo aptariami konkursų, olimpiadų, varžybų rezultatai. Metodinėje
grupėje buvo tyrinėjamos individualios programos, peržvelgtas ugdymo turinys, tvirtinami
mokytojų parengti ilgalaikiai planai ir kiti dokumentai, analizuojami veiklos ir ugdymo planai
kitiems mokslo metams.
            Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų
                metodinės grupės narių sąrašas:


 Eil.    Vardas pavardė     Išsilavinimas   Kvalifikacija   Auklėjamoji
 Nr.                                     klasė
 1.    Ramunė Latvienė      1997 - ŠPI   Vyr. mokytoja  Priešmokyklinio
                                    ugdymo grupė
 2.    Jolanta Butkienė     1999 - ŠPU    Vyr. mokytoja     1 klasė
 3.     Janė Tavorienė     2001 - VPU    Vyr. mokytoja     2 klasė
 4.   Apolonija Našlėnienė    1980 - ŠPI   Vyr. mokytoja     3 klasė
 5.    Dalė Dulkevičienė     1986 – VPI,   Vyr. mokytoja     4 klasė
                  2004 – Vilniaus
                   aukštesnioji
                  ped. mokykla
                                                47
       PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ
          METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
               2011 – 2012 m. m.


Tikslas:
  Gerinti pradinio ugdymo kokybę, siekiant nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos
augimo.
Uždaviniai:
  1. Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
  2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi.
  3. Aktyviau bendradarbiauti su tėvais, priešmokyklinio ugdymo skyriumi.

Metodinės grupęs užsiėmimų turinys:

Eil.  Veiklos turinys       Data       Atsakingas     Pastabos
Nr.
1.   Individualių programų    Iki rugsėjo 10  Pradinio ugdymo
    kūrimas, ilgalaikių planų  d.        mokytojos
    rengimas: ugdymo turinio
    dokumentų aptarimas
    metodinėje grupėje, jų
    tvirtinimas.
2.   Pradinio ugdymo       Rugpjūčio    Pradinio ugdymo
    moksleivių pažangos ir   pab. – rugsėjo  mokytojos
    pasiekimų vertinimas.    pr.
    Pažangos knygelės ir
    vertinimo aplankai.
    Taisomos ir užsakomos            J. Tavorienė
    pažangos knygelės.
3.   Pirmokų adaptacija.     Lapkričio    J. Butkienė
                  mėn.

4.                 Rugsėjo mėn.   J. Butkienė5.   Pranešimai: Seminarų    Per mokslo    Pradinio ugdymo
    medžiaga          metus      mokytojos

6.   Metodinės grupės veiklos  Per kiekvieną  Metod. grupės
    propagavimas ir       metodinės    pirmininkė
    rezultatų aptarimas:    grupės
    aptarti veiklą metodinės  užsiėmimą.
    grupės posėdžiuose.
7.   Darbuotojų kvalifikacijos  Per mokslo    Pradinio ugdymo
    kėlimas: dalyvavimas    metus      mokytojos
    renginiuose, kuriuos
    organizuos rajono
    mokytojų metodinė taryba.                                              48
8.    Parodos, konkursai,
     olimpiados, šventės,
     viktorinos, varžybos,
     apžiūros:                   Pradinio ugdymo
8.1.   Kalėdinis karnavalas.     2011 - 12   mokytojos

8.2.   Skaitovų konkursas arba            Pradinio ugdymo
     teatro šventė (pagal rajono  2012 - 01   mokytojos
     metod. būrelio planą)

8. 3   Pradinių klasių mokinių    2012 - 02
     kvadrato varžybos.              D. Dulkevičienė,
                            A. Našlėnienė
8.4   Estafetės „ Drąsūs, stiprūs,  2012 - 03
     vikrūs“.                   D. Dulkevičienė,
                            A. Našlėnienė
8.5.   Matematikos konkursas     2012 - 03   Pradinio ugdymo
     „ Kengūra“                  mokytojos

8.6.   Lietuvių k. olimpiada     2012 - 02   D.Dulkevičienė
8.7.   Matematikos olimpiada.     2012 - 03   D.Dulkevičienė

8.8.   Pasaulio pažinimo       2012 - 04   A. Našlėnienė
     olompiada ar viktorina
8.9.   Susitikimas su būsimais    2012 m.    D. Dulkevičienė,
     pirmokais.           balandžio –  priešmokyklinio
     Priešmokyklinio ugdymo     gegužės mėn.  ugdymo pedagogė
     pedagogo parengtos              R. Latvienė
     rekomendacijos (išvada)
     apie vaiko pasiekimus.
8. 10.  Ketvirtokų išleistuvės     2012 – 05   D. Dulkevičienė


8. 11.  Pradinių klasių mokinių    2012 - 05   Visos pradinio
     sporto šventė                 ugdymo
                            mokytojos

Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė Jolanta Butkienė
                                              49
                 UKMERGĖS RAJONO
               ŽELVOS VIDURINĖ MOKYKLA
                                     TVIRTINU:
                                     Direktorius

                                     Vidas Tavoras
      GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS
            VEIKLOS PROGRAMA
            2011-2012 mokslo metams
Sudarė: gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Virginija Liškienė
                                             50
  GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
             2011-2012 mokslo metams

        1. GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS
                MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.  Vardas, pavardė, dėstomas dalykas,           Ką baigė?    Numatoma
nr.   kvalifikacija                              atestuotis (data)

 1.  Dalia Auglienė, biologijos vyr. mokytoja          VVPI

 2.  Virginija Liškienė, matematikos vyr. mokytoja       VVPI

 3.  Jolita Gineikienė, chemijos vyr. mokytoja         VPU

 4.  Edita Motiejūnienė, matematikos vyr. mokytoja       VVPI

 5.  Vidas Tavoras, informatikos vyr. mokytojas      VVPI, KTU


 6.  Irena Micienė, fizikos vyr, mokytoja            VVPI


2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Gilinti mokinių žinias pamokose ir popamokinėje veikloje.
2. Ugdyti mokinių susidomėjimą tiksliaisiais ir gamtos mokslais.
3. Domėtis dalyko naujovėmis ir dalytis jomis su kolegomis

3. PRAĖJUSIŲ METŲ METODINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

 Metodinę grupę sudaro šeši mokytojai. Užsiėmimų metu aptariame ilgalaikius planus,
tarpdalykinius ryšius, spaudos naujoves, egzaminų rezultatus. Dalijamės darbo patirtimi, seminarų,
kursų naujovėmis, planuojame renginius. Siūlyta pravesti atviras, integruotas pamokas 5-10 klasėse.
  Pravesta jaunųjų matematikų olimpiada. Geriausiai pasirodę 5 – 12 klasių mokiniai dalyvavo
rajone matematikos, informatikos, biologijos olimpiadose. Mūsų mokyklos mokiniai neblogai
pasirodė antrame olimpiadų ture. L. Dapkus, E. Drobužaitė rajoninėje matematikos olimpiadoje
užėmė prizines vietas. T.Tavoras IT olimpiadoje užėmė trečią vietą. Biologijos olimpiadoje D.
Dulkevičiūtė užėmė trečią vietą. Mokykloje vyko tarptautinis matematikos konkursas “Kengūra”.
Konkurse dalyvavo 29 mokiniai, E. Drobužaitė, P. Drobužas, Ž.Liška pateko į rajon, geriausiai
sprendusių, mokinių dešimtuką.
  Vyr. matematikos mokytojos metodinę kvalifikaciją įgijo matematikos mokytoja E.Motiejūnienė.
Buvo stebimos šios mokytojos pamokos 7-8 klasėse.
  Kovo mėnesį organizuotos gamtos ir tiksliųjų mokslų dienos mokykloje. Vyko informacinių
technologijų diena 5-8 klasių mokiniams, mokiniai piešė kompiuterinius piešinius. Vyko
matematikos viktorina 5 klasės mokiniams, viktorina „Už sveiką gyvenimą“ 7-8 klasės mokiniams.
Veikė matematinių logotipų paroda (parengė mokytoja E. Motiejūnienė). Fizikos kabinete veikė
stendas „Triukšmo poveikis žmogui“ (parengė mokytoja I.Micienė).
                                                  51
     4. VEIKLOS PROGRAMA (2011 – 2012 m.m.)


Eil. nr.  Veiklos turinys               Data       Atsakingas    Pastabos

  1.   Metodinės grupės susirinkimas „Atnaujintų  Rugpjūčio mėn.  V. Liškienė
      programų 11-12 klasėms aptarimas.
      Ilgalaikių planų aptarimas ir suderinimas“

  2.   Metodinės grupės susirinkimas “Bendrųjų   Rugsėjo mėn.   V. Liškienė
      programų, ugdymo metodų tęstinumo
      svarba ugdant 4-5 klasių mokinius(į ką
      penktokų mokytojams reiktų atkreipti
      dėmesį).

  3.   Fizikos, chemijos, matematikos olimpiadų   Gruodžio mėn.   E. Motiejūnienė
      pirmojo rato organizavimas, užduočių
      ruošimas

  4.    Metodinės grupės susirinkimas        Vasario mėn.   V. Tavoras
      “Informacinių technologijų panaudojimo
      galimybės matematikos, fizikos, chemijos,
      biologijos pamokose. IT naujovės.“

  5.   Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitės     Kovo mėn.     V. Liškienė
      organizavimas.

  6.   Tarptautinio matematikos konkurso      Kovo mėn.     V. Liškienė
      „Kengūra“ organizavimas.

  7.   Integruota matematikos-biologijos pamoka   Gegužės mėn.   D. Auglienė
      6 klasėje „Žmogus keičia Žemę“
                             .
  8.   Pedagoginės ir metodinės naujovės      Birželio mėn.   J. Gineikienė
      (pasidalijimas informacija, gauta
      seminaruose, kursuose, spaudos apžvalga)

  9.   Baigiamųjų matematikos, biologijos, IT,   Birželio mėn.   I. Micienė
      fizikos ir chemijos egzaminų rezultatų
      aptarimas. PUPP rezultatų aptarimas.


  10.   Metodinės grupės veiklos aptarimas, darbo  Birželio mėn.   V. Liškienė
      gairių numatymas ateinantiems mokslo
      metams
   Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Virginija Liškienė
                                                  52
                 UKMERGĖS RAJONO
               ŽELVOS VIDURINĖ MOKYKLA
                                   TVIRTINU:
                                   Direktorius

                                   Vidas Tavoras
        XIII. KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS
              VEIKLOS PROGRAMA
              2011-2012 mokslo metams
Sudarė: klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Dalia Auglienė


                                           53
       1. KLASIŲ AUKLĖTOJŲ 2011-2012 METAIS SĄRAŠAS

Eil.    Vardas, pavardė               Ką baigė      Auklėjamoji klasė
Nr.

 1.    Jolita Gineikienė               VPU        5 klasė

 2.    Romualda Stražinskienė            VVPI        6 klasė

 3.    Rasa Povylienė                VVPI        7 klasė

 4.    Dalia Auglienė                VVPI        8 klasė

 5.    Edita Motiejūnienė              VVPI        9 klasė

 6.    Lina Monkevičienė              KAKM        10 klasė

 7.    Daiva Kriaučiūnaitė              VPU        11 klasė

 8.    Edmundas Jankūnas              VVPI        12 klasė       2. KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2010-2011 METŲ
              VEIKLOS ANALIZĖ

            2010-2011 mokslo metais klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkimuose buvo
    sprendžiamos aktualios klasių auklėtojams problemos. Vyko pokalbiai, diskusijos, ginčai, kurių
    metu buvo priimami sprendimai. Klasių v auklėtojai pravedė klasės valandėles apie streso valdymą,
    naudingo laisvalaikio organizavimą: ,,Ar aš patinku sau?“ ,,Vasaros atostogų įspūdžiai“, ,,Patyčios
    mokykloje“, ,,Ką veikti?“ , ,,Išmokime nesijaudinti“ ir kt. 8 klasės mokiniai dalyvavo
    respublikiniame projekte ,,Blaivi klasė“ ir užėmė aukštą 6 vietą. Į projektą buvo įtraukti ir kitų
    klasių mokiniai: kūrė lankstinukus apie rūkymą, pravedėme viktoriną ,, Už sveiką gyvenimo būdą“.
    Lapkričio mėnesį 7 klasė organizavo krikštynas 5 klasės mokiniams.
            Klasių auklėtojai stebėjo, dirbo, kalbėjosi, padėjo adaptuotis naujai atvykusiems
    moksleiviams iš Lyduokių pagrindinės mokyklos.
            Vyko popamokinės veiklos aptarimas. Daugiausia mokinių dalyvauja diskusijų klube
    ,,Tiltai“, judriųjų žaidimų būrelyje, literatų, sveikos gyvensenos būreliuose. Kiekvieną trimestrą
    buvo aptariami pamokų lankomumo rezultatai. Nutarta, kad kiekvienos klasės mokinys, atsakingas
    už lankomumą, atsiskaito socialinei pedagogei kiekvieną penktadienį apie pabėgimą iš pamokų,
    vėlavimą. Rezultatai pagerėjo.
            Vykome į knygų mugę, aptarėme įsigytą metodinę literatūrą. Abiturientai dalyvavo
    studijų mugėje Vilniuje. Kiekviena klasė vyko į tris edukacines ekskursijas per mokslo metus.
    Gegužės mėnesį vyko ,, Atvirų pamokų savaitė“ tėvams. Tėvai lankėsi pamokose.
    D. Auglienė dalijosi įgytomis seminaro ,, Mokinių dorinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius
    metodus“ žiniomis ir medžiaga.
         Kitais metais siūloma daugiau kreipti dėmesį į mokinių saugumą, bendravimą su tėvais.


                                                    54
              3.  KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS VEIKLOS
                   TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.  Ugdymo kokybės gerinimas.
2.  Mokinių sąmoningumo, savarankiškumo, pagarbos vyresniems ugdymas.
3.  Naujų moksleivių auklėjimo formų ieškojimas, dalijimasis su kolegomis.
4.  Padėti klasių auklėtojams spręsti iškilusias problemas bendraujant su klasės moksleiviais.
5.  Stiprinti auklėtojų ir moksleivių bendravimo ryšį.
6.  Klasės auklėtojų profesinės kvalifikacijos kėlimas seminaruose.

           4.  DARBO BŪDAI IR METODAI


      Pokalbiai, diskusijos, pranešimai, seminarai.

      5.   KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS
         VEIKLOS PROGRAMA  2011-2012 mokslo metams


Eil.Nr. Veiklos turinys                Data       Atsakingas       Pastabos
 1.  Klasės auklėtojų darbo su klase        2011-09     Kl. auklėtojai
    aptarimas
 2.  Mokyklos nelankymo prevencijos        2011m. rugsėjo  Klasių auklėtojai,
    tvarkos koregavimas.             mėn.       Z.Ramoškienė
 3.  Neformaliojo švietimo veiklos         2011-10     Kl. auklėtojai
    aptarimas
 4.  Organizuoti tarpklasinius           2011-2012    Kl. auklėtojai
    konkursus, viktorinas
 5.  Pravesti penktokų krikštynas         2011m.I     R. Povylienė
                           pusmetis
   6.     Kiekvieną trimestrą rengti tėvų    2011-2012    Kl. auklėtojai
        susirinkimus, juos aptarti
   7.     Pakviesti tėvus į ,,Atvirų pamokų   2012m.      Kl. auklėtojai
        savaitę“               I pusmetis
   8.     Kiekvieną mėnesį informuoti      2011-2012    Kl. auklėtojai
        tėvus (globėjus) apie jų vaikų
        ugdymosi poreikius ir pasiekimus
   9.     Rengti susitikimus su įvairių     2012m.      8-12 kl. auklėtojai
        profesijų atstovais          II pusmetis
   10.    Klasių auklėtojų metodinės      2012m.      ats. D.Auglienė
        grupės posėdis – pokalbis apie tai,  balandžio mėn.
        kaip organizuojama socialinė
        veikla mokykloje; pasiūlymai,
        geroji patirtis.

   11.    Išvyka į studijų mugę         2012-02     11-12 kl. auklėtojai
   12.    Išvyka į knygų mugę          2012-02     R. Stražinskienė
   13.    Ekskursijų organizavimas       2011-2012    Kl. auklėtojai
   14.    Dalijimasis patirtimi apie gerai   2011-2012    Kl. auklėtojai
        pavykusias klasės valandėles,
        popietes, konkursus
   15.    Dalyvavimas mokyklos         2011-2012    Kl. auklėtojai
                                                  55
      rengiamuose projektuose ir
      renginiuose
   16.  Dalijimasis naujovėmis įgytomis  2011-2012   Kl. auklėtojai
      seminaruose, kursuose

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Dalia Auglienė
                                        56
                 UKMERGĖS RAJONO
               ŽELVOS VIDURINĖ MOKYKLA                                TVIRTINU:
                                Direktorius

                               VidasTavoras
 SOCIALINIŲ MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, KŪNO KULTŪROS IR MENŲ
      METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
            2011 - 2012 m.m.
Sudarė: socialinių mokslų, technologijų, kūno kultūros ir menų metodinės grupės
    pirmininkė Jolita Gineikienė                                         57
SOCIALINIŲ MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, KŪNO KULTŪROS IR MENŲ METODINĖS
           GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
            2011 - 2012 mokslo metams
SOCIALINIŲ MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, KŪNO KULTŪROS IR MENŲ METODINĖS GRUPĖS 2010-2011 M.
                 M. VEIKLOS ANALIZĖ       2010-2011 m. m. metodinės grupės užsiėmimų metu seminarų naujovėmis dalinosi G.
Markevičius (sveikos gyvensenos įpročių ugdymas kūno kultūros pamokose), J. Gineikienė (apie
parodą „Žiemos puokštė“), K. Vainilavičienė. Rugsėjo mėnesį aptarėme darbo su spec. ugdymosi
poreikių turinčiais ir gabiais vaikais planavimą, darbo metodus ir būdus. Lapkričio mėnesį kartu su
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Ramoškiene ir pavaduotoja užklasinei veiklai L.
Monkevičiene vyko pasitarimas dėl kalėdinio mokyklos papuošimo. Gruodžio mėnesį mokykloje
buvo netradicinio ugdymo diena, kurios metu puošėme koridorių ir klasių langus Kalėdoms,
mokėmės kalėdinių giesmių, kalbėjome apie adventą. Kovo mėnesį kartu su direktoriaus
pavaduotoja užklasinei veiklai L. Monkevičienė aptarėme tradicinės Menų savaitės renginius.
Balandžio mėnesį aptarėme „Šeimos dienos“ programą, už kurią atsakingi V. Driukas ir R.
Zabielienė. Birželio mėnesį aptarėme mokyklos ugdymo planus (krūvių paskirstymą), analizavome
metodinės grupės veiklą, svarstėme veiklos programą 2011-2012 m.m.


                  1. MOKYTOJŲ SĄRAŠAS


Eil.  Vardas,    pavardė, dėstomas   dalykas,      Ką baigė?
Nr.  kvalifikacija
1   Edmundas Jankūnas, istorijos vyr. Mokytojas         VPI

2   Kristina Vainilavičienė, dailės vyr. mokytoja        ŠPU

3   Algirdas Liška, technologijų mokytojas           Kauno
                               A. Kvedaro miškų
                                technikumas
4   Gintaras Markevičius, kūno kultūros vyr.          VPU
    mokytojas

5   Jolita Gineikienė, technologijų vyr. mokytoja        VPU

6   Genovaitė Stundžienė, geografijos mokytoja          VPI

7   Vilmantas Driukas, muzikos vyr. mokytojas          LVK

8   Virginija Liškienė, ekonomika, matematikos          VPI
    vyr. mokytoja

9   Valentas Baškauskas, kūno     kultūros   ir      VPI
    geografijos vyr. mokytojas

10   Regina Zabielienė, choreografijos mokytoja         LVK
    metodininkė

                                                58
                        2. TIKSLAS:

Koordinuoti metodinės grupės narių veiklą, siekiant tobulinti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją.


                      3. UŽDAVINIAI:

    1. Užsiėmimų metu dalintis darbo patirtimi, kursų, seminarų naujovėmis.
    2. Aptarti vertinimo būdus.
    3. Bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais.                   4. VEIKLOS PROGRAMA

Eil.        Veiklos turinys       Vykdymo data    Vykdymas      Pastabos
Nr.                                (kas atsakingas)
 1    Teminių planų aptarimas         Rugsėjo mėn.   J. Gineikienė,
     Atnaujintų   vidurinio   ugdymo            G. Stundžienė,
     programų aptarimas                     V. Liškienė
 2    Tarpdalykiniai ryšiai          Visus metus      Visi

 3    Dailės kabineto apžiūra         Spalio mėn.   K. Vainilavičienė
 3    Pasitarimas dėl mokyklos puošimo    Lapkričio mėn.     Visi
     prieš Kalėdas
 4    Dalinamasis patirtimi, seminarų     Visus metus      Visi
     medžiaga
 5    Darbo su spec. ugdymosi poreikių     Vasario mėn.   E. Jankūnas
     turinčiais mokiniais planavimas
 6    Menų savaitė               Kovo mėn.     V. Driukas,
                                 K. Vainilavičienė
 7    Darbas su gabiais mokiniais.      Balandžio mėn.   V. Liškienė
     Metodai, būdai
 8    Pasirengimas Šeimos dienai.       Gegužės mėn.    V. Driukas,
                                  R. Zabielienė

 9    Sporto dienos.              Birželio mėn.  G. Markevičius
     Metodinės grupės veiklos plano              J. Gineikienė
     sudarymas,   veiklos   krypčių
     numatymas kitiems mokslo metams,
     praėjusių metų veiklos aptarimas


Socialinių mokslų, technologijų, kūno kultūros ir menų metodinės grupės pirmininkė
Jolita Gineikienė
                                                  59
        UKMERGĖS RAJONO ŽELVOS VIDURINĖ MOKYKLA
                                TVIRTINU

                                 Direktorius


                                 Vidas Tavoras
  KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
           2011-2012 m.m.
Sudarė: Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aldona Kuzmienė


                                         60
       KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA 2011-
                  2012 m.m.
      I.  KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS NARIŲ SĄRAŠAS

               1. Kerzienė Irena (rusų k.)
               2. Kriaučiūnienė Daiva (anglų k.)
               3. Kuzmienė Aldona (anglų k.)
               4. Monkevičienė Lina (tikyba, etika)
               5. Ramoškienė Zofija (anglų k.)
               6. Stankevičienė Audronė (rusų k., anglų k.)
               7. Stražinskienė Romualda (lietuvių k.)

                 II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

    1. Plėtoti dvasines, intelektualines ir fizines mokesleivių galias, susidomėjimą kalbomis.
    2. Ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai
integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.
    3. Domėtis mokomųjų dalykų naujovėmis, dalintis darbo patirtimi.
    4. Skatinti mokinius aktyviau dalyvauti popamokinėje veikloje.


     III. KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

                1. 2010-2011 m.m. metodinės veiklos analizė.

    2010-2011 m.m. kalbų metodinės grupės nariai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose,
skirtuose supažindinti su darbu pagal atnaujintas Bendrąsias programas, dirbo vertintojais mokinių
brandos egzaminuose, rengė mokinius konkursams olimpiadoms, aptarė jų rezultatus, dalijosi
darbo patirtimi.
    Sėkmingai rajoniniuose renginiuose dalyvavo mokyklos filologai. Tradicinėje lietuvių
gimtosios kalbos ir literatūros rajoninėje olimpiadoje I vietą užėmė L. Giedraitė (5 kl.), K.
Stražinskaitė (8 kl.), II vietą – E. Drobužaitė (8 kl.), III vietą – V. Zavistauskaitė (5 kl.), L. Dapkus
(6 kl.), U. Zaveckaitė (7 kl.).
    Jaunųjų filologų konkurse sėkmingai pasirodė ir III vietas pelnė B. Masiulionutė (9 kl.), P.
Drobužas (9 kl.), V. Butkutė (9 kl.), A. Pleskaitė (8 kl.)
    Tarptautinio jaunimo epistolinio rašymo konkurso regioniniame ture atžymėti E. Drobužaitė
( 8 kl.), L. Burneikaitė (8 kl.), A. Pleskutė (8 kl.). laišką policininkui gerai parašė D. Butkutė (6 k.)
U. Zaveckaitė (7 kl.)
    Konkurse apie gamtą atžymėta A. Pleskutė (8 kl.). „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ šalies
mokinių konkurso nugalėtoja 5 kl. Mokinė V. Zavistauskaitė. Aukštaitijos jaunųjų poetų konkurse
„Raktažolė“ gerai pasirodė (8 kl.). laišką policininkui gerai parašė D. Butkutė (6 k.) U. Zaveckaitė
(7 kl.)
    Konkurse apie gamtą atžymėta A. Pleskutė (8 kl.). „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ šalies
mokinių konkurso nugalėtoja 5 kl. Mokinė V. Zavistauskaitė. Aukštaitijos jaunųjų poetų konkurse
„Raktažolė“ gerai pasirodė A. Pleskutė (8 kl.)


                                                   61
    11-12 kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame dailyraščio konkurse, Europos kalbų dienai
 surengė piešinių konkursą „Gražiausias žodis“.
    Pravesta tradicija tapusi anglų k. atvira pamoka 2 kl., kurioje tėveliai turi galimybę pamatyti
 vaikų darbą pamokoje, pakalbėti su mokytoja.

                     2. Veiklos programa


 Eil.      Veiklos turinys       Data       Atsakingas       Pastabos
 Nr.
 1.   Geroji patirtis
     1.1. Atvirų     pamokų Balandžio   – R.Povylienė,
     vedimas.           gegužės mėn.  A. Kuzmienė
                           R.Stražinskienė
     1.2. Pedagogų    gerosios Kovo mėn.   R. Stražinskienė
     patirtis   apibendrinimas:
     naujų metodų taikymas
     pamokose,     dalykinės
     konsultacijos.
   2.  Metodinė tiriamoji veikla
     2.1. Veikla    mokytojų Vasario mėn.  A. Kuzmienė
     darbo efektyvumui gerinti:
     mokinių darbo krūvio
     tyrimas.
   3.  Pranešimai:    seminarų Per mokslo   Dalykų mokytojai
     medžiaga.          metus
   4.  Individualių programų Iki 2011-09-10    Dalykų mokytojai
     kūrimas: ugdymo turinio
     dokumentų     aptarimas
     metodinėje grupėje, jų
     tvirtinimas.
5.    Parodos, konkursai,
     olimpiados, apžiūros:
     5.1. Tavo žvilgsnis     Kovo – gegužės D. Kriaučiūnienė
                    mėn.      A. Kuzmienė
     5.2. Anglų k. „Kengūra“   Kovo     – D. Kriaučiūnienė
                    balandžio mėn. Z. Ramoškienė
                            A. Kuzmienė

     5.3. Dainų konkursas     Rugsėjo mėn.    Dalykų mokytojai
     skirtas Europos kalbų
     dienai

     5.4. Jaunųjų filologų    Sausio mėn.    R. Povylienė
     konkursas                    R. Stražinskienė                                                  62
    5.5. Meninio skaitymo     Kovo mėn.    R. Povylienė
    konkursas                   R. Stražinskienė

    5.6. Epistolinio rašinio   Gruodžio mėn.  R. Povylienė
    konkursas                   R. Stražinskienė

    5.7. Rajono lietuvių kalbos  Sausio mėn.   R. Povylienė
    olimpiada                   R. Stražinskienė


 6.  Darbuotojų kvalifikacijos 2011-2012 m.    Visi grupės nariai
    kėlimas:   dalyvavimas
    renginiuose,    kuriuos
    organizuos      rajono
    mokytojų metodinė taryba.
 7.  Metodinės grupės veiklos Kiekvieną mėn.    A. Kuzmienė
    propagavimas       ir
    rezultatų   aptarimas:
    aptarti veiklą metodinės
    grupės posėdžiuose.

Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aldona Kuzmienė
                                     63
ŽELVOS VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO
           SKYRIAUS
        VEIKLOS PROGRAMA
          2011/2012 m.m.
         Želva, 2011


                         64
 Lopšelis- darželis buvo įsteigtas 1981 m. gegužės mėn. Nuo 2004 m. balandžio 30 d. priklauso Želvos vidurinei
mokyklai ir pervadintas ikimokykliniu ugdymo skyriumi.
 Pagrindinė įstaigos veikla yra ugdymas. Šiais mokslo metais įstaigą lanko 19 vaikų. Įstaigoje veikia 2 grupės:
ankstyvojo ikimokyklinio (1-4m.) ir vyresniojo ikimokyklinio (4-5m.) amžiaus vaikų.. Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje
vyksta pagal pačių auklėtojų parengtą ugdymo programą.
Visos šventės, renginiai organizuojami bendrai, taip pat dalyvaujama mokykloje vykstančiuose renginiuose.              TIKSLAS

 Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias tenkinti vaiko
prigimtinius, kultūros ( taip pat ir etninės ), socialinius, pažintinius poreikius.             UŽDAVINIAI

 1.  Kurti psichologiškai ir fiziškai saugią, funkcionalią, estetišką, atitinkančią vaikų amžiaus poreikius, aplinką.
 2.  Saugoti ir puoselėti vaikų psichinę ir fizinę sveikatą.
 3.  Padėti įgyti bendravimo įgūdžius, skatinti vaikų savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti
    įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.
 4.  Ieškoti priimtinų, įdomių bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais (globėjais),būdų ir formų, įtraukti juos į
    ugdymo procesą.
          ORGANIZACINIS-PEDAGOGINIS DARBAS (ŠVENTINIAI RENGINIAI)
                                                             65
EIL.     RENGINIAI                     DATA        ATSAKINGAS
NR.

1.   Rugsėjo 1-osios šventė                 rugsėjis      Grupių auklėtojos
2.   Rytmetis „Rudenėlio gėrybės“              spalis       Auklėtoja R.Kriaučiūnienė
3.   Advento vakaronė „Močiutės seklyčioj“         lapkritis     Auklėtoja A.Jarukienė
4.   Kalėdinis karnavalas                  gruodis      Grupių auklėtojos
5.   Užgavėnių šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo“     vasaris       Grupių auklėtojos

6.   Rytmetis „Mano gimtinė“                kovas        Grupių auklėtojos
7.   Rytmetis „ Velykės kišenės pilnos margučių“      balandis      Auklėtoja B.Jarukienė
8.   Popietė “Myliu aš mamytę“               gegužė       Grupių auklėtojos
9.   Žaidimų rytmetis „Te visad šviečia saulė“       birželis      Grupių auklėtojos


             METODINIAI PASITARIMAI

EIL.   TURINYS                       DATA        ATSAKINGAS
NR.
1.   Metodinio būrelio veikla 2011-2012 m.m. ir jos    Rugsėjis      B.Jarukienė
    aptarimas. Metodinio būrelio pirmininko
    rinkimai.
2.   Vaikų adaptacinio laikotarpio sunkumai ir būdai,   Spalis       B.Jarukienė
    padedantys juos įveikti.                         R.Kriaučiūnienė
    Pasakų reikšmė vaiko gyvenime.
3.   Vaikų pasiekimų ir vertinimų aptarimas.        Vasaris       A.Jarukienė
                               Gegužė       R.Kriaučiūnienė

                BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYKLA

EIL.      TURINYS                   DATA           ATSAKINGAS
NR.

1.   Lankytis mokykloje vykstančiuose        Metų eigoje        Auklėtojos
    renginiuose.
2.   Apsilankyti mokyklos bibliotekoje,       Metų eigoje        Auklėtojos
    muziejuje.


                    BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA

EIL.     TURINYS                    DATA           ATSAKINGAS
NR.
1.   Visuotiniai tėvų susirinkimai           I kartą per ketvirtį  auklėtojos

2.   Aptarti vaikų elgesį, poreikius (individualūs   Nuolat         auklėtojos
    pokalbiai).
3.   Informacijos tėvams talpinimas skelbimų      Nuolat         auklėtojos
    lentoje
4.   Įtraukti tėvus į ugdymo procesą (švenčių      Nuolat         auklėtojos
    rengimą, dalyvavimą talkose, ugdyme,
    ugdymo priemonių gamyboje).
5.   Organizuoti vaikų darbelių parodas.        Nuolat         auklėtojos
                PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

                                                       66
EIL.      TURINYS                DATA   ATSAKINGAS
NR.
1.   Dalyvauti rajone vykstančiuose renginiuose,  Nuolat  Auklėtojos
    konkursuose, parodose.

2.   Dalyvauti seminaruose.            Nuolat  Auklėtojos
3.   Savišvieta, naujausios pedagoginės      Nuolat  Auklėtojos
    literatūros skaitymas, aptarimas.

4.   Pedagoginių, metodinių knygų, straipsnių   Nuolat  Auklėtojos
    kaupimas.
                                       67

								
To top